Vous êtes sur la page 1sur 238

ldlt @)&) c;f]h @) / @!

ut] lnOPsf] rf}yf] EPS-TOPIK (sf]l/og efiff_ k/LIffdf ;xefuL


ePsf lgDg lnlvt k/LIffyL{x? b]xfo adf]lhd If]qsf nflu efiff k/LIffdf pQL0f{ Joxf]/f HRD
Korea af6 k|fKt ePsf]]n] ;DaGwLt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu cg'/f]w 5 . efiff k/LIffdf pQL0f{
ePsfx?sf] laj/0f O{=lk=P;=sf]l/of zfvfsf] website: www.epsnepal.gov.np, o; sfof{nosf]
;"rgfkf6L / a}b]lzs /f]huf/ laefusf] website www.dofe.gov.np O{=lk=P;= ;]G6/ g]kfnsf] website:
www.epsnepal.org, HRD-Korea sf] website: www.hrdkorea.or.kr ;fy}
www.epstopik.hrdkorea.or.kr af6 ;d]t x]g{ ;lsg] 5 . efiff k/LIffdf pQL0f{ ePsfx?sf]
:jf:Yo k/LIf0f l56} z'? x'g] / ;f] ;DaGwL la:t[t hfgsf/L ldlt @)&)&!% ut] k|sflzt ul/g]
Joxf]/f ;d]t ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu cg'/f]w 5 .
S.No.

Registration No.

Name

10000006

PARIYAR DARJI MILAN

10000008

BHATT BINOD

10000009

SHAHI JANAKI

10000011

SHERPA LAKPA YANGJI

10000012

K C SAMJHANA

10000016

SHERPA PHURWA

10000019

TAMANG SANU KUMARI

10000024

LAMA ANITA

10000025

LAXMI LAMA

10

10000027

GURUNG PUKAR

11

10000032

SHERPA NGIMDIKI

12

10000040

LAMA SWRITI

13

10000042

GHIMIRE AKASH

14

10000044

GHALE KALPANA

15

10000046

KARKI LAXMAN KUMAR

16

10000048

TAMANG SAJANI KUMARI

17

10000051

NEUPANE GOBINDA

18

10000054

LAMA SHANI MAYA

19

10000055

RAI MANIITA

20

10000056

YANGJI SHERPA

21

10000057

SHERPA TASHI DAWA

22

10000058

THAPA ARJUN

23

10000060

SHERPA PASI

DOB
1981-0812
1992-0905
1985-0911
1984-0219
1985-1230
1995-0206
1983-0731
1989-1215
1994-0123
1992-0401
1986-1005
1990-0817
1990-1010
1982-1227
1990-0119
1989-0128
1989-1209
1987-0419
1995-0111
1994-0919
1984-1007
1985-0305
1987-0907

Sex

Industry

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female
Male
Female
Male

Manufacturing
Agriculture & Livestocks
Manufacturing
Agriculture & Livestocks
Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

24

10000063

LAMA TAMANG RASHMI

25

10000064

THAPA BUDDHA BHADUR

26

10000069

SHERPA PEMA YANGJI

27

10000071

KHADAL RAJAN

28

10000072

THOKAR PRAKASH

29

10000076

TAMANG SOM BAHADUR

30

10000090

BALAMI SHANTI

31

10000094

KHANAL POM NARAYAN

32

10000098

TAMANG SANGITA

33

10000101

MALLA BIMAL

34

10000102

SHRESTHA PRASHANT

35

10000108

BELBASE MADHAB

36

10000109

SHERPA DECHEN DOLMA

37

10000110

RAI GURUNG KALPANA

38

10000112

RIJAL GAJUREL VARATI

39

10000120

LIMBU INDRA BAHADUR

40

10000129

LAMA PUSPA RATANA

41

10000130

LAMA JANGMU

42

10000132

BIST BAM BAHADUR

43

10000134

RAI BIPANA

44

10000135

TAMANG DHANAMATI

45

10000138

KARKI SHIVA KUMAR

46

10000139

KATUWAL PREMA KUMARI

47

10000147

RAI ANITA

48

10000148

B K LAXMI

49

10000153

SHERPA PAGI

50

10000159

RAI TULASARI

51

10000160

SUNUWAR UMESH

52

10000162

SHERPA TASHI YANGJUM

53

10000172

BISTA NAGENDRA

54

10000173

NEPALI SANGITA

55

10000174

BASNYAT BISHAL

56

10000179

BHUJEL KRISHNA BAHAD UR

57

10000181

GURUNG LIL BAHADUR

1987-0824
1991-1211
1990-0327
1992-0813
1989-0701
1989-1122
1985-0706
1991-0101
1992-0125
1988-0623
1994-0614
1986-0427
1988-1227
1980-1027
1985-1122
1992-0202
1985-1109
1989-0918
1988-1023
1986-0817
1986-0120
1976-1031
1990-0303
1986-0926
1988-1011
1991-0415
1987-0125
1988-1221
1992-0325
1988-0417
1986-1006
1992-1023
1982-1224
1986-1003

Female
Male

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female
Male

Agriculture & Livestocks


Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

58

10000184

SHERPA DOLMA

59

10000189

RAJBANSHI SUNITA

60

10000190

TAMANG LAMA LAMBARI

61

10000209

TAMANG ROJINA LAMA

62

10000213

LAMA RAJBHAI

63

10000216

DAHAL SURESH

64

10000217

SHERPA PASANGPHUTI

65

10000218

LAMSAL TARABAHADUR

66

10000219

BLON NIMA

67

10000221

SUNUWAR MAYA

68

10000222

SINJALI MAGARSAMJHAN A

69

10000223

TAMANG SHRIJANA

70

10000231

PATA JHAPENDRA

71

10000235

LUITEL KISHOR

72

10000241

KARKI DURGA RAJ

73

10000255

RAI RAN BAHADUR

74

10000256

SHRESTHA SABINA

75

10000262

GHISING BIJAYA

76

10000264

TAMANG PASANG LHAMU

77

10000265

SHERPA JANGMU

78

10000267

RAI DIBYESOARI

79

10000275

DANGOL SURYA NARAYAN

80

10000276

POKHREL SUK DEV

81

10000277

SINGH OM JUNG

82

10000280

SHERPA DAWA

83

10000283

GURUNG THOU BAHADUR

84

10000296

RAI HARKA RAJ

85

10000299

LAMA SUSHMA

86

10000301

KHATRI BIMAL

87

10000313

RAI DHAN SHOYA

88

10000314

SHERPA LAKAPA TUNDUP

89

10000316

PARIYAR SABINA

90

10000318

LAMA ANNU

91

10000320

RAI DHAN MAYA

1983-0319
1990-0424
1982-0101
1990-0727
1991-1201
1985-1103
1984-0324
1988-0625
1994-0425
1983-0125
1991-0730
1988-0417
1992-0204
1991-1009
1976-0917
1981-1217
1992-0210
1991-0509
1992-0923
1988-0310
1981-0913
1985-0427
1992-1230
1988-0807
1987-0115
1986-1218
1991-1003
1992-0111
1994-0720
1994-0507
1992-0226
1988-1220
1988-0303
1984-0913

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

92

10000335

RAI MANIKALA

93

10000336

TAMANG SHILU

94

10000340

TAMANG SUBASH

95

10000342

SHERPA SANI

96

10000348

RAI NANDAKUMARI

97

10000356

BISHWAKARMA GYANENDRA

98

10000357

B K SANDEEP

99

10000360

CHAULAGAIN SHRAMDIP

100

10000362

LAMA DURGA MAYA

101

10000368

THAPA ANITA

102

10000371

SHERPA NURPU SINGI

103

10000375

KARKI UMA

104

10000390

THAPA SUNITA

105

10000393

TAMANG SHANTI

106

10000395

RAI VARSHA

107

10000399

RAI ANUSHA

108

10000419

TAMANG ANJU

109

10000420

GHISHING

110

10000422

TIMALSINA NABIN

111

10000423

LAMA HIRA

112

10000427

UPADHAYA LAXMI KUMARI

113

10000428

BUDHATHOKI NARAYAN

114

10000429

PATHAK BASU PRASAD

115

10000431

ACHARYA KAMAL

116

10000433

SENEHANG SITA

117

10000434

PARIYAR SHIVA

118

10000435

BHUJEL GHARTI RAMESH

119

10000436

KC RAM KUMAR

120

10000445

THAPA BIPLAB

121

10000457

BOHORA ASHIK

122

10000459

BASNET DILIP

123

10000463

ANGDEMBE NOGEN

124

10000464

SHARMA PADAM LAL

125

10000466

MARASINI HUMA

SITA DEVI

1987-1208
1993-1231
1991-0225
1988-0225
1986-1229
1992-1204
1986-0302
1981-0817
1988-0414
1988-0717
1986-0116
1987-1015
1994-0207
1993-1205
1989-1013
1987-0812
1989-1104
1988-0731
1993-0731
1992-0210
1988-1231
1990-1007
1985-0415
1987-0611
1985-1218
1985-0620
1987-1029
1991-1230
1985-1218
1992-1129
1984-0119
1990-0419
1974-0914
1983-0831

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

126

10000473

PHUYAL HIMA DEVI

127

10000476

CHAUDHARY SANTOSH

128

10000482

LAMSAL KESH KUMARI

129

10000490

GHISING GYAN BAHADUR

130

10000496

GURUNG MANJU

131

10000498

MAGAR RAM MAYA

132

10000503

TAMANG BHAKTA BAHADUR

133

10000506

DAHAL RAMESH KUMAR

134

10000510

RAI NISHA

135

10000512

ALE DEVI

136

10000515

SHRESTHA BHIM KUMAR

137

10000516

RAI MANJU

138

10000518

KHATRI ANJIT KUMAR

139

10000520

RAI ANANDI

140

10000524

LAMA LAXMI

141

10000528

BASNET SHUSMA

142

10000529

BASNET KRISHNA BAHAD UR

143

10000531

TAMANG SALLAMA

144

10000533

SHAHI ANITA

145

10000536

SHERPA PASANG

146

10000537

PRASAI CHANDRA PRASAD

147

10000542

TAMANG RAM MAYA

148

10000543

SHERPA TENZEN

149

10000544

THEBE SUSHMA

150

10000548

CHHETRI BIPIN

151

10000554

SUBEDI CHOLAKANTA

152

10000560

BELBASE TEJ NARAYAN

153

10000562

GC DINESH

154

10000568

RAI SUSHMA

155

10000570

ARYAL SIRJANA

156

10000572

LAMA BIJAY

157

10000576

KHAWAS MANISHA

158

10000580

GURUNG SHRESTHA HASTA MAYA

159

10000581

TAMANG GANGAMAYA

1985-0826
1990-1216
1991-0518
1986-1210
1991-0701
1985-0820
1990-0821
1979-1024
1987-0223
1992-0430
1988-0617
1982-1122
1995-0418
1990-0205
1985-0106
1986-1009
1986-0414
1991-0129
1988-0422
1986-1125
1989-0821
1990-0209
1991-1030
1983-0826
1990-0827
1987-0421
1987-0927
1987-0628
1991-0328
1992-0113
1992-1205
1990-0622
1984-0411
1989-0411

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female
Male

Manufacturing
Agriculture & Livestocks
Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

160

10000582

TIMALSINA DIPENDRA

161

10000586

SHERPA PASANG

162

10000588

DIMDUNG SANJIBANI

163

10000589

BOGATI SHOVA

164

10000590

BASNET PREMKUMAR

165

10000594

DANGOL RAMESHOWRI

166

10000600

NEPAL SURAJ

167

10000606

THAPA DAYARAM

168

10000617

LAWATI MANJU

169

10000618

KARKI SHYAMHARI

170

10000619

RAI SHYAMUCAHADRA

171

10000622

DHUNGANA ANITA

172

10000630

SHERPA LAKKI

173

10000641

SHRESTHA BHARAT

174

10000642

BAMMA KUBER KUMAR

175

10000644

GAUNDEL PREM NARAYAN

176

10000647

RASAILI ANITA

177

10000648

GURUNG BHARTA BAHADUR

178

10000657

RAI EKA BAHADUR

179

10000685

BUDHA JHARANA

180

10000693

RAI PURNA BAHADUR

181

10000698

THAPA GITA

182

10000711

KHANAL NARAYAN

183

10000719

DAHAL GAJENDRA

184

10000720

TAMANG SAGAR

185

10000721

SHERPA NGANG CHHIRI

186

10000722

SHRESTHA PRABIN

187

10000724

GURUNG GANGA BAHADUR

188

10000726

KHATIWADA NOINDRA PRASAD

189

10000734

PARIYAR PUNAM

190

10000735

BHANDARI SUSHIL

191

10000740

RAI DIL KUMAR

192

10000743

ARYAL DHRUBA

193

10000754

RAI SAILENDRA

1989-0222
1986-1003
1991-0505
1992-0207
1994-0819
1974-1124
1994-0202
1988-0115
1981-0812
1989-1031
1975-1117
1993-1110
1994-1015
1989-1023
1994-0616
1988-0528
1992-1111
1989-0302
1993-0328
1990-0714
1990-1018
1974-0821
1992-0102
1991-0810
1984-0108
1991-0928
1987-0706
1982-0304
1988-1125
1985-1206
1986-0131
1986-1207
1979-0531
1979-0714

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

194

10000757

BISHOKARMA HARISH CH ANDRA

195

10000762

ADHIKARI NARAYAN RRA SAD

196

10000767

THAPA KAMALA

197

10000774

TAMANG MAN BAHADUR

198

10000784

RAI MAHESH

199

10000786

LAMA TSHERING DOLMA

200

10000787

LAMA ANG YANGJEE

201

10000799

LAMA GYALJEN

202

10000800

RAI YAGNYA RAJ

203

10000811

SHERPA LHAMU

204

10000814

SHERPA MINGMA

205

10000826

SHRESTHA KAUSHILYA

206

10000836

RAI DIL BAHADUR

207

10000842

SHERPA KAME

208

10000843

LAMA ARUN

209

10000848

RAI RAMESH

210

10000852

TAMANG FUL MAYA

211

10000859

B K KAMI RAHUL

212

10000860

LIMBU AMRIT BAHADUR TUMBAHANGPHE

213

10000865

GURUNG ALISHA

214

10000868

KHADKA RAM BAHADUR

215

10000869

SHERPA PASANG GHYALBU

216

10000873

CHAULAGAIN SUSMITA

217

10000875

LAMA AKASH

218

10000876

SHERPA NGAWANG

219

10000882

BOHARA BARSHA RANI

220

10000883

SHRESTHA PRAMOD

221

10000886

TAMANG AMBIKA

222

10000893

TAMANG KRISHNA

223

10000896

B K SARAN

224

10000900

RAI ASHOK KUMAR

225

10000901

DAHAL TULASI PRASAD

226

10000903

THAPA MAGAR GAYATRI

227

10000906

BHANDARI KALPANA

1990-0809
1988-1229
1982-0206
1993-0727
1984-0229
1986-0824
1978-1128
1990-1208
1991-0301
1992-0728
1992-0828
1987-0825
1988-1021
1989-0826
1991-0612
1993-0413
1993-0418
1992-0309
1989-0827
1991-0912
1983-0912
1992-1002
1988-1212
1995-0129
1990-0428
1985-0617
1984-0822
1988-1129
1994-0913
1992-0209
1985-0121
1981-0826
1987-0412
1986-0322

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

228

10000909

GURUNG DIBYA

229

10000914

RAI NIRASA

230

10000920

ADHIKARI KRISHNA PRASAD

231

10000921

SITA LAMA

232

10000926

TAMANG PUJA

233

10000927

KHADGI RAJESH

234

10000932

SHERPA MINGMAR

235

10000935

SUNUWAR NIRMALA

236

10000945

SHERPA LALITA

237

10000946

PUN YAMUNAKUMARI

238

10000968

KHADKA SAJAN

239

10000976

POUDEL MAIYA

240

10000987

BASNET SURAMARDAN

241

10000990

B K SAROJ

242

10001010

THAPA DHRUBA

243

10001012

SHRESTHA FIROJ

244

10001024

TAMANG DORJE

245

10001026

RAI GOMA

246

10001027

TAMANG MANOJ KUMAR

247

10001028

SHERPA ANG NURSANG

248

10001030

GURUNG LALI

249

10001032

RAI YOGEN

250

10001033

RAI SUSMITA

251

10001037

SHRESTHA ANJANA

252

10001040

SHERPA KESANG

253

10001043

SHAH SHOVA

254

10001044

BHANDARI LAXMI

255

10001055

RANA BHARAT

256

10001056

THAPA HARI BAHADUR

257

10001061

SHRESTHA SURAJ

258

10001065

TIWARI TIKARAM

259

10001066

RAI ANJALA

260

10001068

BASNET ARCHANA

261

10001074

THAPA SHIVA KUMAR

1993-0404
1992-0829
1986-0831
1980-0413
1991-1213
1988-1216
1987-0222
1991-0324
1995-0702
1993-0224
1994-1010
1984-0528
1993-0225
1987-0524
1978-1026
1991-0423
1994-0626
1987-0312
1989-0129
1990-1022
1981-0626
1987-1201
1987-0819
1991-0713
1992-0610
1983-1207
1989-1119
1987-0524
1991-0301
1993-1107
1990-1227
1986-0526
1986-1114
1979-0209

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

262

10001077

SUBEDI MANOJ

263

10001078

DAHAL KAMAL

264

10001079

THAPA MOHAN

265

10001082

KHADKA INDIRA

266

10001088

HAMAL THAKURI SUSHILA

267

10001089

SUBEDI NARAYAN PRASAD

268

10001092

SHANTI GHIMIRE

269

10001094

RAI RAM KUMARI

270

10001095

KAKSHAPATI NIRAJ

271

10001102

SAH RABINDRA

272

10001109

THAPA CHHETRI SUMAN

273

10001110

MALLA SANGITA

274

10001124

PAUDEL SHIVA PRASAD

275

10001127

GURUNG NARESH

276

10001128

TAMANG BHOJ BAHADUR

277

10001130

KUMAL LAXMI

278

10001131

KALUNG DURGA BAHADUR

279

10001140

BAMJAN SURYA NATH

280

10001142

RAI PUNAM

281

10001143

TAMANG PRATAP SINGH

282

10001145

LAMSAL GOVINDA PRASAD

283

10001146

LAMA SATYA MAN

284

10001155

SHRESTHA MOHAN KUMAR

285

10001158

B K CHITRA BAHADUR

286

10001165

THAPA BISANGITA

287

10001166

BANJADE BISHNU

288

10001168

SHERPA PASANG DORJEE

289

10001175

SHERPA ANG NIMA

290

10001176

MOKTAN PASHUPATI

291

10001177

SHERPA PASANG

292

10001185

GHARTIMAGAR HARKBAHADUR

293

10001186

MAGAR YUBARAJ

294

10001188

MAHAR BIKRAM SINGH

295

10001190

TAMANG RAMSHARAN

1987-0429
1987-0117
1991-1104
1986-0515
1978-1221
1987-1026
1987-0121
1974-0429
1983-0815
1991-1022
1990-0114
1992-0727
1987-0713
1979-0803
1990-0807
1992-1205
1975-1027
1990-0524
1987-0811
1993-0509
1981-0226
1987-0130
1995-0216
1989-1228
1989-0809
1978-0726
1984-0213
1984-0529
1984-0730
1985-0617
1993-0121
1993-0528
1989-0522
1990-0811

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

296

10001207

SHRESTHA MUKESH

297

10001213

SHIWAKOTI GOKUL

298

10001214

GURUNG PURNA BAHADUR

299

10001216

THAPA TEKA BAHADUR

300

10001217

TAMANG MAHESH KUMAR

301

10001222

POKHAREL KHEM RAJ

302

10001223

ARYAL UMAKANTA

303

10001230

GAIHRE DEVI

304

10001247

TAMANG SONAM

305

10001262

GURUNG AMALA

306

10001273

BISTA SUVAS

307

10001275

KADEL PRAKASH

308

10001280

ARYAL PRAKASH

309

10001281

GURUNG MUKTA RAJ

310

10001283

SHERPA NIMA DORJE

311

10001285

PANGENI SHESHKANTA

312

10001293

THAPA SHUBHA KUMAR

313

10001295

GAIRE NARAYAN PRASAD

314

10001297

LAMA MIN BAHADUR

315

10001298

PHUYAL DEEPAK

316

10001299

SUBEDI SANJAY

317

10001302

JIMEE NILAM

318

10001304

THAPA USHA

319

10001311

RAI LAILA

320

10001326

TIWARI FIROJ

321

10001328

G C SHRIJANA

322

10001335

SHERPA DAWA DOLMA

323

10001336

LOHANI SUJAN

324

10001337

SHERPA CHHODEN OMU

325

10001340

THAPA DAAL BAHADUR

326

10001343

SUNITA NAGARKOTI

327

10001345

SHRESTHA BINDU

328

10001351

RAI RADHA KRISHNA

329

10001353

POUDEL KHIMLAL

1994-0213
1993-1016
1984-0707
1993-0213
1989-0725
1975-0820
1983-1214
1983-0906
1992-0208
1994-0318
1980-0304
1990-0929
1993-0613
1983-1216
1979-0217
1983-1025
1982-0112
1989-1213
1991-0118
1993-0720
1992-1228
1989-0308
1993-1230
1986-1213
1991-1011
1975-0417
1985-0928
1994-0420
1993-0102
1991-0612
1991-0726
1992-0301
1986-0214
1975-0626

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

330

10001354

RAI PRIYA

331

10001392

POKHREL HIM LAL

332

10001398

SHERPA RIKJEN NURU

333

10001401

GAIHRE JHALAK NARAYAN

334

10001404

RAI AMBIKA

335

10001410

SHERPA PHUTI

336

10001412

LAMA SANU

337

10001419

SAPKOTA BIJAY

338

10001420

BARAL BINA KUMARI

339

10001421

SUBEDI RAJU

340

10001427

DHUSUJU HARISHCHANDRA

341

10001437

PAUDEL BHOLARAJ

342

10001444

PANDAY JAYANTI

343

10001448

RAI BISHWAJIT KARNA

344

10001450

GHARTI JHAM MAYA

345

10001452

MAGAR DIL BAHADUR GHARTI

346

10001461

TIWARI DURGA PRASAD

347

10001463

BUDHA ARJUN

348

10001465

RAI SUJAN

349

10001466

TAMANG KUMAR

350

10001468

SHERPA WONGCHHU

351

10001474

BUDHA KESHAV BAHADUR

352

10001477

PARIYAR AMAR BAHADUR

353

10001480

KARKI NAKUL KUMAR

354

10001481

REGMI KHUMKANTA

355

10001482

DUMRE BAM DEV

356

10001483

PANGENI DHRUBA PRASAD

357

10001484

RAI DEVRAJ

358

10001486

MAHARA DIWAKAR

359

10001487

THAPA PURNA BAHADUR

360

10001499

REGMI SUNDAR

361

10001519

BAJGAI HIMALAYA

362

10001521

SHARMA KIRAN PRASAD

363

10001547

SHERPA PASANG RINJI

1988-1231
1985-0718
1989-0228
1990-1004
1987-0115
1994-0222
1989-0217
1985-0427
1978-0624
1989-0511
1984-0124
1994-1209
1991-0414
1981-0410
1980-0309
1990-1130
1989-0424
1990-1112
1993-0510
1989-0209
1995-0121
1989-0723
1993-0522
1993-1130
1987-0102
1984-0323
1994-0213
1985-0831
1991-0517
1993-0113
1993-0106
1993-0509
1994-0330
1989-1222

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

364

10001548

TAMANG GANESH BAHADUR

365

10001551

TAMANG CHANDRA KUMAR

366

10001553

PUN YAM BAHADUR

367

10001558

BASNET SURENDRA

368

10001559

RAVT

369

10001561

BASNET MANBAHADUR

370

10001567

LAMSAL BEDRAJ

371

10001569

YADAV GAJENDRA NARAY AN

372

10001575

SAPKOTA TEK NARAYAN

373

10001585

ADHIKARI DINBANDHU

374

10001592

PANDEY KESHABRAJ

375

10001602

PRADHAN RACHANA

376

10001604

DHAKAL ANJAN

377

10001616

DUWADI ISHWOR

378

10001623

LAWATI PREM KUMAR

379

10001634

DARLAMI HIRA

380

10001641

KHATRI HARI BAHADURI

381

10001648

NEUPANE NABARAJ

382

10001654

KAQKI SHUBASH

383

10001655

KARKI KIRAN

384

10001662

BHATT PRAKASH DATT

385

10001665

GIRI SAROJ

386

10001671

KAFLE BUDDHI SAGAR

387

10001672

BUDHATHOKI QANGA

388

10001674

GHISING TAMANG PASANG

389

10001681

PUN CHHABILAL

390

10001687

REGMI BABUKAJI

391

10001698

SHERPA TENJI

392

10001700

DHAKAL ARJUN

393

10001706

KHIOJO TULSI ROM

394

10001709

PUN HIRA

395

10001713

PAUDEL YAM NARAYAN

396

10001714

DHUNGEL CHETPRASAD

397

10001725

KARKI PAAMISH

GANESH

1987-0802
1981-0105
1995-0520
1993-0129
1988-0922
1979-0407
1977-1127
1990-1230
1984-0821
1992-0802
1992-0207
1987-0916
1990-0326
1993-0328
1987-0301
1986-0830
1985-0902
1990-0414
1988-0831
1983-0614
1984-0426
1992-0427
1989-0410
1986-0320
1989-0118
1993-1105
1990-0730
1990-0130
1992-0125
1993-0514
1983-0531
1982-0519
1992-0308
1991-1114

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

398

10001726

RHANAL BASUDEV

399

10001727

THAPA KRISHNA

400

10001729

BAM KESHAB BAHADUR

401

10001730

SHAHI DEV RAJ

402

10001732

REGMI SUDIP

403

10001733

KARKEE KRISHNA BAHADUR

404

10001736

RAI PRITHI JANG

405

10001740

ADHIKARI PRAKASH

406

10001742

KHADKA DIPENDRA

407

10001743

JIMI GANGA

408

10001744

GURUNG KALYAN SING

409

10001746

HUMAGAIN TARACHANDRA

410

10001748

LUNGWA AMAR SING

411

10001750

PANERU MADAN RAJ

412

10001755

RANA SOBIT

413

10001757

MAKHIM YUBARAJ

414

10001778

NARATAN GNYAWALI

415

10001779

KUMAR SHRESTHA

416

10001780

LIMBU PREM KUMAR

417

10001784

THAPAMAGAR MATILAL

418

10001785

RAI RUBIHANG

419

10001793

KHANRL TIKARAM

420

10001795

GIRI MILAN

421

10001800

THAPA CHAABILAL

422

10001801

PAHARAI PRAKASH

423

10001802

PEGNI MIN BAHADUR

424

10001804

KOIRALA ARJUN

425

10001808

BUDHATHOKI SUDESH BIKRAM

426

10001809

KHAWAS KAMAL

427

10001817

PARAJULI CHHAVILAL

428

10001819

RIJAL DIPENDRA

429

10001822

AALE BIJAYA BIKRAM

430

10001826

SHRESTHA RAJESH

431

10001830

RAI DINESH

1993-0115
1993-0323
1990-0408
1985-0523
1988-1002
1990-0524
1988-0208
1991-0923
1991-0416
1992-0302
1992-0930
1988-0724
1995-0129
1989-0627
1990-1001
1994-1231
1992-0420
1992-1116
1993-1217
1991-0425
1988-0101
1989-0528
1993-0110
1981-1226
1985-0724
1983-0811
1988-1025
1993-1120
1991-0510
1989-0614
1992-0727
1990-0222
1994-0523
1983-0529

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

432

10001840

TITUNG RAJU

433

10001846

BHATTARAI BISHNAU PRASAD

434

10001854

SAPKOTA KRISHNA PRASAD

435

10001855

SHERPA ANG FURI

436

10001856

KHARAL JANAK PRASAD

437

10001863

PANDEY KOSHAL RAJ

438

10001865

SHIVABHAKTI GORAKH

439

10001867

SUNUWAR TARA RAM

440

10001868

GHARTI TIKA

441

10001869

PUN TOP BAHADUR

442

10001870

GHARTI CHHAM BAHADUR

443

10001872

PAUDEL ANIL

444

10001879

GURUNG RAM KUBIR

445

10001880

THAPA HARI BAHADUR

446

10001882

RANA MAGAR NABIN

447

10001886

RIJAL JIVAN HARI

448

10001887

ALE HARISCHANDRA

449

10001889

RANA MAH BAHADUR

450

10001892

SINGJALI KAMAL BAHADUR

451

10001893

MAHAT BADRINARAYAN

452

10001894

BASNET PURNA BAHADUR

453

10001895

CHAUHAN TILAK

454

10001896

THAPA KAMALI

455

10001897

GURUNG AASH BAHAOUR

456

10001902

RAWAT BASANTA KUMAR

457

10001909

PAHARAI MAGAR YAM PRASAD

458

10001914

THAPA DURGA BAHADUR

459

10001922

GURUNG BHIM BAHADUR

460

10001928

GURUNG INDRA KUMAR

461

10001931

MAHARJAN ANIL

462

10001934

MIJAR JITBAHADUR

463

10001935

PATHAK TIKARAM

464

10001939

BHUJEL PADAM BAHADUR

465

10001955

BUDHA DHAN BAHADUR

1989-1120
1990-0126
1982-0404
1992-1019
1991-0913
1990-1201
1991-1006
1993-0221
1995-0514
1993-1219
1988-0119
1989-1228
1978-0716
1992-0914
1989-1031
1991-0408
1983-1124
1988-1121
1988-0424
1986-0416
1985-1109
1994-0604
1993-0407
1980-0725
1994-0926
1987-0320
1991-0129
1992-1127
1994-0725
1991-0307
1990-1130
1993-0105
1987-0430
1992-1127

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

466

10001956

MALLA ENDI PARKASH

467

10001958

GURUNG ABINASH

468

10001964

B K PRAKASH

469

10001967

LIMBU KABI

470

10001970

BHUSAL DILIP

471

10001976

DANGI HEMRAJ

472

10001979

RANAMAJAR RAJU

473

10001983

BHATTARAI TEJ PRASAD

474

10001999

PULAMI LOKENDRA

475

10002002

DANGOL MILAN

476

10002004

THAPA NIR BAHADUR

477

10002007

SMERPA SAMDEN

478

10002016

B K DIL KUNAR

479

10002018

MAINALI CHITRA BAHADUR

480

10002020

GURUNG YOGENDRA

481

10002029

GYAPAK RABINDRA KUMAR

482

10002035

RANA KHEM BAHADUR

483

10002037

LIMBU MAN KUMAR

484

10002041

TAMANG ROJAN

485

10002044

SAPKOTA DIPAK

486

10002048

RAYMAJHI AMAR

487

10002051

CHAPAGAI JIBA LAL

488

10002052

PAUDEL MEGHNATH

489

10002054

SHERPA PEMBA

490

10002056

RAI BAM BAHADUR

491

10002057

SHERPA PASANG

492

10002068

GURUNG ABISESH

493

10002073

GAIHRE MAHENDRA

494

10002075

KOIRALA DILLI RAM

495

10002087

RAI SRIJANA

496

10002089

NEUPANE RAM PRASAD

497

10002119

GHALE SONAM GYALBO

498

10002125

RAI PHASTA BAHADUR

499

10002132

TIWARI ARJUN

1989-0413
1978-0218
1991-0303
1991-0527
1990-0820
1991-1129
1989-0718
1993-0622
1985-0413
1994-1124
1987-0221
1994-0417
1986-1127
1984-0604
1989-1130
1985-0831
1991-0807
1986-1023
1992-0601
1987-0427
1984-0520
1982-0218
1991-1226
1988-0607
1994-0323
1987-0928
1991-1024
1994-0323
1990-1108
1987-1214
1986-1110
1987-0508
1993-0828
1993-0303

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

500

10002134

CHHETRI TULBAHADUR

501

10002135

KHADKA JIB RAJ

502

10002139

GURUNG SUMAN

503

10002142

THAPA BHIM PRASAD

504

10002146

NEUPANE SANTOSH

505

10002162

INDIRA CHAPAGAI

506

10002168

KHADKA RUDRA

507

10002170

TAMANG BAM BAHADUR

508

10002177

RAI SABIN

509

10002178

KHADGI RABINDRA

510

10002187

UPADHYAY RAJU

511

10002191

PANDEY GOVINDA

512

10002195

PAUDEL SURAT BAHADUR

513

10002200

DAJANBU SHERPA

514

10002205

TAMANG GYAN BAHADUR

515

10002214

PHAIJU BICKEY

516

10002216

GHIMIRE GOBINDA

517

10002218

ACHARYA SHIVARAM

518

10002222

BASNET GOKUL

519

10002239

ADHIKARI KAMAL

520

10002248

BHANDARI DINESH

521

10002251

SHERPA DAWAJANGBU

522

10002262

THOKAR RUPESHKUMAR

523

10002276

PANDEY BABURAM

524

10002282

GIRI KISHOR RAJ

525

10002283

BHANDARI DAL BAHADUR

526

10002286

NILAM BASNET

527

10002287

TAMANG MANRAJ

528

10002300

LAMA PRADIP

529

10002301

KOIRALA RAJAN

530

10002302

BHATTARAI CHANDRA KANTA

531

10002306

TAMANG MIN BAHADUR

532

10002307

SHRESTHA KAILASH

533

10002311

JAGARI KAMAN SINGH

1986-0602
1989-0802
1992-0104
1995-0121
1978-0817
1984-0731
1994-1228
1985-0618
1991-1031
1984-0309
1990-1112
1993-1026
1979-0519
1992-0906
1987-0629
1991-0116
1988-1001
1985-0606
1989-0118
1989-1024
1993-0101
1992-0811
1982-0629
1991-1111
1978-0512
1988-1120
1994-0322
1986-0716
1993-0701
1983-0305
1990-0908
1985-0621
1988-1210
1992-0312

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

534

10002316

SHERPA GALDEN

535

10002319

WANEM HARI KUMAR

536

10002320

LIMBU BIKRAM SING

537

10002329

BUDHATHOKI PURNA BAHADUR

538

10002334

GURUNG DEEPAK

539

10002337

BARAL SHIBA RAJ

540

10002338

PANDEY KAMALRAJ

541

10002341

BHANDARI KAMAL

542

10002342

SORALI NETRA BAHADUR

543

10002351

RAI PHILIMAN

544

10002356

BHANDARI ARUN

545

10002367

TAMANG BUDDHA BAHADUR

546

10002368

RAI PANDU

547

10002384

ADHIKARI AMRIT

548

10002391

CHAPAGAIN KHUMNATH

549

10002392

THAPA SANTOSH KUMAR

550

10002397

SHRESTHA MAHESH

551

10002398

BLON SANTOSH KUMAR

552

10002400

KHADKA UMESH

553

10002405

NEPALI SUBODH

554

10002406

GANEJU RUPAK

555

10002410

SHARMA HUMA KANTA

556

10002416

NAGARKOTI GOVINDA KUMAR

557

10002417

KHANAL SANTOSH

558

10002418

SHRESTHA RAMSARAN

559

10002428

SUBEDI DIPAK

560

10002431

KARKI GHANASHYAM

561

10002432

NYAUPANE SUBASKUMAR

562

10002437

PAUDEL NAWRAJ

563

10002439

DHUNGANA RAMHARI

564

10002441

RAI KALYAN

565

10002445

BHETWAL SURESHKUMAR

566

10002446

LIMBU TORNAPRASAD

567

10002447

RANA SOMBAHADUR

1985-1130
1984-0415
1991-0126
1992-0803
1991-0301
1992-0627
1985-1113
1986-0510
1990-1119
1989-0627
1993-1012
1993-1012
1993-1222
1991-0625
1984-1004
1986-0701
1989-0202
1991-0209
1991-0112
1985-0415
1990-0705
1979-1007
1987-0623
1992-0113
1989-0226
1990-1023
1988-1223
1987-0428
1979-1120
1977-0425
1991-0319
1990-0322
1993-1018
1989-1023

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

568

10002450

GHIMIRE ASHISH

569

10002457

PURI SHALIGRAM

570

10002460

GIRI ABISHEK

571

10002461

SHAKYA SUNIL

572

10002466

PANDEY KAMAL

573

10002472

PANDEY EKDEV

574

10002473

LAMA BABI

575

10002474

YONZAN SADISH

576

10002476

GURUNG SANJAY

577

10002478

CHRLISE BISHNU PRASA D

578

10002491

MALLA KRISHNA BAHADU R

579

10002508

TAMANG MIN BAHADUR

580

10002515

GURUNG DHUKKE

581

10002516

GURUNG TENZING

582

10002517

GURUNG NURPU

583

10002518

GURUNG KUNJANG

584

10002538

BHANDARI

585

10002539

PAUDEL SUDIP

586

10002555

SHRESTHA ARJUN DEV

587

10002565

KAFLE NARAYAN PRASAD

588

10002566

RAI NAMAS

589

10002568

THOKAR RAJ AWTAR

590

10002570

LINGDEN MANI KUMAR

591

10002581

ARYAL KRISHNA PRASAD

592

10002590

CHAULAGAIN BAIKUNTHAPRASAD

593

10002593

LAMA RAM KUMAR

594

10002604

BIST RAJENDRA BAHADUR

595

10002606

SHRESTHA RABIN

596

10002610

GIRI YADU KUMAR

597

10002611

SUBEDI GOKUL

598

10002613

BHANDARI TEK NATH

599

10002626

RIJAL BIJAYA

600

10002635

MANDAL MANOJ KUMAR

601

10002636

MEHTA RAMSAGAR

PAWAN

1982-1006
1975-0625
1989-0406
1988-0808
1995-0601
1990-0304
1992-0901
1991-1107
1993-0901
1978-0930
1990-0528
1983-0129
1993-1230
1993-1126
1984-0722
1987-0626
1993-1114
1989-0418
1993-0216
1976-0903
1992-0714
1991-0222
1981-0304
1990-1115
1991-0618
1987-0818
1991-0311
1994-0124
1993-0302
1989-0622
1990-0601
1992-0319
1987-0726
1995-0523

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

602

10002643

SUSAN BASNET

603

10002674

KHANAL BHANU BHAKTA

604

10002675

DIPENDRA G.M

605

10002678

CHHETRI MAN BAHADUR

606

10002681

RABIN GIRI

607

10002683

NEPALI DIPESH

608

10002684

TIMILSINA CHANDRA PRAKASH

609

10002693

LIMBU LAKHAN

610

10002696

REGMI UTTAM

611

10002702

BHUJEL BISHNU BAHADUR

612

10002708

SHRESTHA SURAJ

613

10002709

BHATTARAI RAJU

614

10002710

LAMA ARJUN

615

10002713

NEPALI SUMAN

616

10002734

SHAHI PAWAN

617

10002738

KANDEL SAROJ

618

10002739

THAPA DAL BAHADUR

619

10002740

KANDEL RAMESH

620

10002741

THAPA SHIVA BAHADUR

621

10002746

BHATTARAI PRAVIN

622

10002749

TIMSINA TIKA RAM

623

10002752

MDKTAN RAMESH KUMAR

624

10002764

POKHREL SUNITA

625

10002765

THAPA DEVI

626

10002767

RAI SANDIP

627

10002769

MAGAR DHYANKUMAR

628

10002775

SIMKHADA PARMILA

629

10002777

LAMA SHER BAHADUR

630

10002782

BARMASHAKH SHAMBHU

631

10002791

CHAUDHARY SURESH

632

10002792

TAMANG SUDIP

633

10002793

KHANAL SHALIKRAM

634

10002796

PANGENI PURUSOTTAM

635

10002800

LAMA CHHAITO

1990-0919
1985-1013
1991-0717
1975-1101
1993-0912
1994-0316
1991-0325
1990-1218
1987-0221
1990-0606
1978-0628
1991-1012
1987-0629
1993-0305
1993-0826
1995-0707
1981-1229
1986-0217
1994-0207
1988-0827
1984-0122
1991-0516
1988-0203
1978-0601
1987-1114
1993-0319
1987-0911
1989-1120
1992-0625
1986-0916
1995-0707
1991-0604
1993-0531
1984-0620

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

636

10002803

SHERPA ANG TENZING

637

10002805

TAMANG BIR BAHADUR

638

10002806

RAI CHANDRA BAHADUR

639

10002810

GURUNG LAXMAN

640

10002825

THAPA TOP BAHADUR

641

10002838

TAMANG BIKAS

642

10002845

DANUWAR KAMAL BAHADU R

643

10002849

POKHREL PHADINDRA

644

10002850

BUDHATHOKI BIKRANT

645

10002853

GAIHRE

646

10002859

JARGHA BIKRAMKUMAR

647

10002866

RAI BHUPAL

648

10002886

K C RABINDRA

649

10002890

BASNET BHIM BAHADUR

650

10002891

DEWAN HARKA BAHADUR

651

10002896

KARKI PARBAT

652

10002901

SHERPA PASANG

653

10002902

KATUWAL PUSHPA

654

10002903

GHALE SAGAR

655

10002910

CHHETRI SANDEEP

656

10002930

SHRESTHA LAXMINARAYAN

657

10002937

PHYAULI DHAN BAHADUR

658

10002942

DAHAL RAJU

659

10002943

LIMBU ANSHUBARMA

660

10002952

SHRESTHA MANOJ

661

10002956

KARKI SHANKAR

662

10002957

KATUWAL SANTOSH

663

10002959

SHERPA MINGMAR

664

10002960

LAWATI BASANTA KUMAR

665

10002961

RAI LALIT

666

10002967

ADHIKARI SAROJ

667

10002968

RANA MAGAR NAR BAHADUR

668

10002969

SHRESTHA KAILASH

669

10002970

MALASI JAYA BAHADUR

KRISHNA PRASAD

1991-0227
1982-0922
1978-1125
1988-0319
1983-1005
1993-0415
1977-1003
1985-0818
1991-1227
1984-0927
1984-0607
1987-0408
1995-0603
1980-0212
1988-0229
1989-0725
1990-1005
1976-1127
1994-0219
1994-0904
1985-0501
1991-0109
1989-1219
1990-0217
1989-0802
1992-0213
1994-0611
1981-1208
1991-1111
1986-1001
1990-0605
1989-0414
1991-0411
1989-1130

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

670

10002974

RAI PRASAN

671

10002978

GURUNG ARUN

672

10002980

ACHARYA IEEPAK

673

10002987

KEDEM SUMAN

674

10002991

SENEHANG MAN PRAKASH

675

10002996

SINGH SANAM KUMAR

676

10002997

K C DINESH

677

10003005

KINGRING HARKA BAHADUR

678

10003006

CHHETRI ASHOK

679

10003007

RAI MOHAN

680

10003009

KATWAL DIPENDRA

681

10003018

BANIYA KALYAN

682

10003020

BANIYA RAM HARI

683

10003030

BAJRACHARYA PRAMOD RATNA

684

10003031

TAMANG PQEM KUMAR

685

10003032

MAHARJAN CHAN KRISHNA

686

10003038

GURUNG BHIM PRASAO

687

10003039

GURUNG IMAN RAJ

688

10003045

TAMANG BIKASH

689

10003046

LAKSAM JITHANG

690

10003047

DANUWAR RUPFSH

691

10003053

BAGALE ARJUN

692

10003054

BIST DILIP SING

693

10003062

LIMBU HOM BAHADUR

694

10003071

THAPA

695

10003075

BASNET NIRAM

696

10003079

SUYAL TILAK BAHADUR

697

10003084

PAUDEL SHEKHAR NATH

698

10003085

SUBEDI YUWARAJ

699

10003090

LAMA TEMBA RINJIN

700

10003092

BIST PREM SINGH

701

10003094

BAM DAMBAR BAHADUR

702

10003097

SHERPA SONAM

703

10003113

GURUNG NIRAJ

ARBIN

1989-1220
1992-0704
1990-0909
1993-0410
1983-0325
1983-0508
1991-0415
1979-0209
1988-1214
1977-0826
1986-0808
1990-0818
1994-0320
1982-0114
1987-0906
1978-0713
1987-1126
1982-1228
1994-1227
1988-1206
1990-0409
1979-1122
1993-0127
1986-0426
1990-0913
1991-1128
1990-1020
1978-0219
1989-1209
1992-0331
1983-0807
1985-0123
1992-0518
1984-1026

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

704

10003115

GURUNG TIL BAHADUR

705

10003117

CHAPAGAIN KAMAL KANTA

706

10003118

DHAKAL PRAKABH

707

10003122

THAPA KABINDRA KUMAR

708

10003125

PANTHI SHYAMLAL

709

10003129

KHANAL THAKUR PRASAD

710

10003130

LIMBU CHINAHANG

711

10003131

LIMBU SANTA KUMAR

712

10003134

THAPA THAM BAHADUR

713

10003136

BHATTARAI GAJENDRA

714

10003140

RAI UTTAR KUMAR

715

10003144

KHADKA NIRAJ KUMAR

716

10003157

RAI KRISHNA BAHADUR

717

10003161

SHAPKOTA KRISHNA PRASAD

718

10003165

ADHIKARI CHANJRA PRASAD

719

10003167

BHANDPRI MANDEW

720

10003172

THAPA KRISHNA BAHADUR

721

10003179

POUDEL JITENDRA

722

10003180

TAMANG RAJ KUMAR

723

10003182

GHISING LAL BAHADUR

724

10003183

DANUWAR MAHESH

725

10003194

GURUNG NAR BAHADUR

726

10003195

KHANAL NIRMAL RAI

727

10003210

BHATTARAI BISHNU PRASAD

728

10003216

PANTH RAJENDRA PRASAD

729

10003230

DARLAMI PRATAP

730

10003235

KHADKA BHIM BAHADUR

731

10003237

THAPA BASANTA

732

10003243

TAMANG MADAN

733

10003245

KARKI SANTOSH

734

10003246

KARKI SUDAN

735

10003247

GHIMIRE NANDA LAL

736

10003250

SHERPA AANGNIMA

737

10003253

KHATRI RAJENDRA

1989-0720
1983-0729
1983-0404
1981-0928
1991-1114
1988-0503
1991-1202
1986-1213
1987-0309
1985-0507
1984-0801
1987-1010
1983-0613
1990-0910
1980-1217
1978-0125
1990-0118
1988-0121
1989-0812
1994-1006
1995-0225
1991-0721
1983-0428
1992-0407
1982-0902
1992-1101
1989-1007
1989-0321
1992-0228
1988-0112
1991-0101
1981-0626
1993-0528
1992-0410

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

738

10003256

SHRESTHA RAHESH

739

10003264

GAUTAM KHEM RAJ

740

10003266

RAUT BINOD

741

10003268

RAUT RITESH

742

10003269

BANMALA BIJAN

743

10003270

BHATTARAI PRAKASH

744

10003276

RANA ASHOK

745

10003279

RAKHALI THAPA MAHESH

746

10003286

SUBEDI DEEPAK

747

10003287

GIRI CHANDRA

748

10003289

SHAKAL MANISH

749

10003291

THAPA MUKTA PRASAD

750

10003292

RANA JANGA BAHADUR

751

10003295

KHADKA KRISHNA

752

10003307

RAI ANMOL

753

10003309

ANGDEMBE MOHAN CHANDRA

754

10003312

ANGDEMBE RUPNARAYAN

755

10003318

ADHIKARI GOVINDA

756

10003329

CHAND NEERAJ

757

10003338

SHAH BAL KRISHNA

758

10003340

GHIMIRE B K RAMESH

759

10003343

KHADKA RAJARAM

760

10003347

SUNUWAR MAHESH

761

10003359

SAPKOTA ASHOK PRASAD

762

10003363

RAMJALI MAGAR GHANASHYAM

763

10003382

PARAJULI TULASHI

764

10003397

THAPA RAN BAHADUR

765

10003398

TAMANG MOHAN RAJ

766

10003400

GAHA NIR BAHADUR

767

10003402

KHADKA SHARAD

768

10003404

KHATRI SAROJ KUMAR

769

10003410

K C ARJUN

770

10003411

RAI CHHABILAL

771

10003415

ODARI ANIL

1989-0314
1992-0310
1989-0114
1988-0121
1985-0604
1991-1109
1995-0111
1981-1216
1990-0315
1994-0127
1992-0831
1984-0208
1991-1112
1987-0721
1994-0224
1991-0721
1985-0302
1992-0330
1993-0115
1977-0703
1979-0610
1995-0124
1993-1222
1987-1105
1993-0409
1983-0602
1980-0109
1986-0305
1992-0225
1991-1010
1988-0828
1988-0611
1992-0508
1990-0717

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

772

10003418

THAPA KARNA BAHADUR

773

10003420

B K RAJU

774

10003422

GAUTAM KRISHNA PRASAD

775

10003430

B R MADAN KUMAR

776

10003431

BHATTARAI JHABANATH

777

10003442

RAI KUMAR

778

10003444

DHAKAL YOG NARAYAN

779

10003449

ACHARYA BISHNU

780

10003453

MISHRA MANOJ

781

10003462

GHIMIRE PREM KUMAR

782

10003463

KHANAL PADAM

783

10003465

GAIRE GANESH PRASAD

784

10003469

SHRESTHA SHANOT

785

10003470

KARKI SUJAN

786

10003487

CHAULAGAY BHIM DRASAD

787

10003490

GAUTAM KISHOR

788

10003491

DULAL RAJENDRA

789

10003494

PAUDEL BADRI

790

10003495

SAPKOTA DHRUVA RAJ

791

10003497

PAUIEL SHIVA PRASAD

792

10003510

SHERPA PASANG NORBU

793

10003515

KOIRALA KEDAR PRASAD

794

10003516

LAMSAL PAWAN

795

10003522

THAPA PRAKASH

796

10003527

THAPA SUSHIL

797

10003528

HAMAL BALARAM

798

10003534

PARAJULI HARI KRISHNA

799

10003536

BHANDARI JIWAN

800

10003542

THAPA SURJA BAHADVR

801

10003549

BHANDARI MIN DRASAJ

802

10003552

GURUNG KUMAR

803

10003567

GYAWALI BINOD PRASAD

804

10003573

LAMA DIPAK

805

10003574

GURUNG SUJAN

1987-0116
1985-1017
1987-1001
1983-0819
1979-0115
1977-1230
1992-0722
1993-0413
1992-0201
1991-0712
1989-0515
1987-1014
1986-0103
1992-0213
1977-1006
1992-0517
1994-0207
1991-0922
1985-0818
1988-0219
1984-0203
1982-1215
1994-0210
1990-1117
1994-0215
1994-0803
1984-0411
1995-0905
1978-0804
1994-0809
1991-1202
1981-0422
1981-0811
1995-0215

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

806

10003576

GURUNG SURAJ

807

10003585

MAHARA RAMESH KUMAR

808

10003591

ADHIKARI SHIVA PRASAD

809

10003593

KHADKA PHILIP

810

10003594

GAUTAM LAXMAN

811

10003595

GAUTAM SHYAM PRASAD

812

10003604

KARKI NIR BAHADUR

813

10003606

LAMA TAMANG MAHABIR

814

10003615

RAI DHANARAJ

815

10003617

BOHARA MOTILAL

816

10003627

SHRESTHA BHARAT KUMAR

817

10003628

TAMANG SHUVA RAJ

818

10003632

KARMACHARYA RATNA KAJI

819

10003649

LAMA CHHIRINGDAWA

820

10003650

LAMA RAMESH

821

10003651

BHATTARAI YUBRAJ

822

10003662

PANGENI TARAPRASAD

823

10003664

PUDASAINI BALKRISHNA

824

10003697

LAMA DINESH

825

10003701

BHUSAL DASHARATH

826

10003704

POKHREL BISHAL

827

10003706

RAYA NARAVAM

828

10003710

THAPA TILAK BAHADUR

829

10003716

MAGAR BHARAT

830

10003717

B K KAMAL KUMAR

831

10003719

SHERPA PHUSANGBU

832

10003722

BHATTARAI HARI PRASAD

833

10003728

ADHIKARI KESHAV RAJ

834

10003729

DHAKAL KAMAL

835

10003735

RAM PRASAD DHUNGANA

836

10003761

MALLA BHARAT BAHADUR

837

10003776

BANMALA RAJAN

838

10003786

BHANDARI BHARAT

839

10003789

BASNET SABIN

1991-1011
1992-0327
1983-0225
1987-1224
1991-0615
1994-0201
1985-1206
1988-0424
1988-1102
1984-0708
1981-1217
1986-0519
1977-1112
1984-0628
1993-0104
1992-0808
1983-1108
1989-0520
1992-0813
1989-0525
1993-0530
1988-0725
1975-0804
1985-0825
1983-0402
1994-0219
1994-0216
1983-1026
1990-0428
1993-0420
1985-0808
1993-1113
1991-0912
1993-0403

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

840

10003790

SAPKOTA LAXMAN

841

10003795

MAGAR BHAKTA BAHADUR

842

10003798

SHERPA THUTUNG GELJI

843

10003799

BHUJEL NIR KUMAR

844

10003804

SUBEDI LAL PRASAD

845

10003811

THAPA HEM BAHADUR

846

10003812

PAHARI DINESH

847

10003816

RAI PURBA RAJ

848

10003826

CHAUDHARY GANESH

849

10003830

PATHAK DINESH

850

10003832

PANDEVA BISHNU PRASAD

851

10003848

GURUNG LOK BAHADUR

852

10003849

PATHAK GYANENDRA

853

10003854

BHANDARI BHISMA

854

10003861

RAI GANESH BABU

855

10003865

CHAULAGAIN NAVARAJ

856

10003866

PANTA KRISHNA PRASAD

857

10003868

KARKI DEEPAK

858

10003869

RAUT RAM BAHADUR

859

10003875

RAI SANTA MANI

860

10003891

K C DIL BAHADUR

861

10003895

SAPKOTA GANESH

862

10003899

PATHAK BABU RAM

863

10003907

BIST KESHAR

864

10003914

KANDEL SUMAN

865

10003919

NEMBANG CHIRANJIBI

866

10003920

DANGAL YUWARAJ

867

10003922

POUDEL PRADIP

868

10003930

LAMICHHANE DIPENDRA

869

10003932

PAUDEL GYANENDRA

870

10003939

THAPA MILAN

871

10003942

BHATT NARANDRA PRASAD

872

10003953

G C MAHESH

873

10003957

THAKURI SONU SINGH

1990-0113
1988-1120
1994-0129
1990-0326
1979-0830
1987-0628
1992-1027
1990-0706
1987-0128
1991-0124
1987-0630
1991-0116
1987-1225
1993-0606
1983-0910
1981-0629
1987-0211
1987-0516
1989-0528
1988-0725
1990-0527
1992-1017
1980-0826
1993-0321
1987-1001
1989-0630
1991-0501
1988-0318
1978-0528
1982-0101
1993-0218
1988-0625
1994-0615
1993-0711

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

874

10003959

SHRESTHA HARI

875

10003962

RANA MAGAR MOHAN

876

10003963

RANA MAGAR JHAK BAHA DUR

877

10003967

RAI BHAKTA BIR

878

10003969

KHADKA RAJU

879

10003972

SHERPA NIMACHHIRI

880

10003974

GHALAN ANIL

881

10003986

RAI YAGYA BAHADUR

882

10003990

ADHIKARI KHEM BAHADUR

883

10003998

PARIYAR SANJIB

884

10003999

GURUNG KAMAL

885

10004000

GURTHAN MAGAR PRAKASH

886

10004009

PATHAK DIPA

887

10004015

THAPA KUL BAHADUR

888

10004016

LAMA JANGBU

889

10004022

SHERPA SANGBO

890

10004028

RAI ASA KUMAR

891

10004034

SAPKOTA SHANTIMAN

892

10004040

THAKURI GANESH

893

10004042

GURUNG GOPI RAM

894

10004043

GURUNG LALIT

895

10004046

KHAND LAXMAN

896

10004055

RAI RAHAR MAN

897

10004062

TAMANG

898

10004066

SINGH SUMAN

899

10004071

KARKI ANIL

900

10004072

KARKI CHET BAHADUR

901

10004087

SHERPA GYAN BAHADUR

902

10004088

PHAKAMI MAGAR KHEM BAHADUR

903

10004091

GAUTAM VMESH

904

10004092

TAMANG KAJI MAN

905

10004093

DEVKOTA TILAK PRASAD

906

10004094

ALE MAGAR LAXMAN

907

10004118

SHARMA KRISHNA PRASAD

PREM BAHADUR

1989-0728
1990-1121
1989-1208
1985-1122
1988-0423
1987-1025
1988-0109
1982-0629
1982-0831
1988-0126
1985-1121
1989-1031
1990-0606
1990-0905
1982-1120
1984-1116
1985-0123
1990-1027
1987-0906
1991-1011
1981-0831
1982-1216
1990-0213
1990-1117
1988-1004
1986-0117
1983-0831
1977-0115
1985-0111
1989-1128
1979-0914
1987-0702
1975-0629
1990-0813

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

908

10004123

BHUJEL BIDHAN

909

10004126

GAUTAM DINESH

910

10004131

KUMAL ISHWOR

911

10004134

BHOTE JEMS

912

10004135

PARAJULI RAJAN

913

10004140

BHUJEL TEJ BIKRAM

914

10004142

RAI BINDRA DHAN

915

10004147

TAMANG SHYAM

916

10004148

TAMANG MANGAL

917

10004150

SHRESTHA KHADGA BAHADUR

918

10004156

PARIYAR ARJUN

919

10004158

NYAUPANE SITA RAM

920

10004163

LAMA SHUSHIL

921

10004167

PATHAK BHASKAR DATT

922

10004170

GURUNG DHURBA

923

10004173

SHERPA NGIMADAWA

924

10004177

MAHAT BASHUDEV

925

10004178

KARKI ANUP

926

10004181

BOHORA DEEPAK

927

10004182

BOHORA YUBARAJ

928

10004189

RAI SOM RAJ

929

10004191

G C RATNA BAHADUR

930

10004198

SUBEDI SAMUNDRASAGAR

931

10004199

SUBEDI ISHWOR

932

10004203

KHADKA RAM BAHADUR

933

10004204

SUNAR SABIN

934

10004205

RANABHAT BINOD

935

10004208

OLEE MITRA PRASAD

936

10004209

THAPA KARAN

937

10004210

THAPA RABINDRA

938

10004212

GURUNG TEJ BAHADUR

939

10004213

DHUNGANA UDAY KUMAR

940

10004215

BAJAGAIN

941

10004236

BHUSAL NARAYAN PRASAD

BIBEK

1995-0630
1991-1130
1986-0222
1994-1126
1994-1103
1989-1224
1992-1216
1982-1228
1992-0928
1985-0918
1991-0417
1981-1130
1981-0427
1991-1221
1988-0924
1977-0417
1987-0820
1993-1120
1985-0728
1984-0623
1994-0808
1989-0716
1991-0505
1985-0610
1990-1114
1993-0707
1993-0826
1979-0601
1992-0911
1992-0707
1992-0808
1988-0708
1990-0416
1981-0626

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

942

10004248

POUDEL DAYA SAGAR

943

10004258

RAI BISHAL

944

10004261

TAMANG GOPAL

945

10004271

BHUSAL SAGAR

946

10004287

YONJAN BIKASH

947

10004290

SUBEDI SHANKAR

948

10004293

SHERPA DAWA NURU

949

10004299

BHANDARI ANIL

950

10004301

LIMBU NABIN CHEMJONG

951

10004311

RUMBA PREM

952

10004319

GURUNG PRAKASH

953

10004321

CHAULAGAIN SUMAN

954

10004323

SHRESTHA RAJU

955

10004324

SHRESTHA NIRMAL

956

10004326

GURUNG SANJAY

957

10004327

PUN BIBEK

958

10004343

GHIMIRE RAJAN PRASAD

959

10004344

GAUTAM GHANA SHYAM

960

10004345

MAGAR BAL KUMAR

961

10004346

THAPA TIL BAHADUR

962

10004348

DAHAL SHAT KUMAR

963

10004352

RAJESH KHATRI

964

10004365

RAI BAL KUMAR

965

10004366

PRAJAPATI GANESH MAN

966

10004369

CHAUDHARY OM PRAKASH

967

10004375

SHRESTHA MANKAJI

968

10004381

YOGI PRAMESH

969

10004382

SHAHI SUNIL BIKRAM

970

10004401

PANDIT SIJAN

971

10004404

B K LAXMAN

972

10004427

SHRESTHA RAMSHARAN

973

10004436

JOGI BHUWAN

974

10004438

RAI SAMJHAN

975

10004446

KHADKA YAM KUMAR

1986-0308
1980-0418
1990-1225
1987-0722
1992-1024
1992-0907
1993-0417
1993-0413
1983-1108
1990-0508
1990-0427
1993-0620
1991-0918
1991-0113
1985-0125
1995-0225
1978-1207
1985-0106
1991-0417
1993-0311
1985-0819
1994-0104
1988-0713
1981-0125
1977-0914
1990-0530
1988-0122
1990-0316
1990-0324
1994-0718
1986-1222
1986-0110
1991-1127
1988-0611

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

976

10004451

SUBEDI SHANKAR

977

10004464

BASKOTA BHIM BAHADUR

978

10004469

K C SUMAN

979

10004479

KHADKA PRADIP KUMAR

980

10004481

THAPA BAL KRISHNA

981

10004485

WAGLE SHESH PRASAD

982

10004486

GURUNG AJAYA KUMAR

983

10004487

POUDEL KRISHNA KUMAR

984

10004488

LIMBU RANJIT

985

10004490

CHAUDHARY JEET BAHAD UR

986

10004491

THAPA BINISH

987

10004504

KHANAL SHIVA PRASAD

988

10004511

KHANAL BISHNU PRASAD

989

10004512

WAGLE JEEVAN

990

10004519

CHAUDHARY BISHNU

991

10004525

RAI RAJENDRA

992

10004529

GURUNG LAL KAJI

993

10004533

DHAKAL PUSHPA RAJ

994

10004534

ANGDEMBE NAINDRA KUMAR

995

10004540

KATTEL BIKASH

996

10004547

KATUWAL GOBINDA BAHADUR

997

10004548

THAPA BHAKTA BAHADUR

998

10004552

ADHIKARI DURGA PRASAD

999

10004561

TAMANG SUMAN

1000

10004562

LAMA BIBAS SAGAR

1001

10004565

THAPA MAGAR BINAYA

1002

10004571

RAI NABIN KUMAR

1003

10004572

RAI ARJUN KUMAR

1004

10004575

KATUWAL NARESH

1005

10004580

RAUT SHIBA KUMAR

1006

10004581

KHADKA DIRGA BAHADUR

1007

10004582

BASNET MEKH BAHADUR

1008

10004597

BHANDARI BHARAT

1009

10004604

RAI SHYAM KUMAR

1986-0910
1989-0819
1991-0614
1985-0213
1992-0918
1992-1010
1991-1201
1983-0527
1982-0810
1992-0918
1991-0524
1986-1209
1992-0826
1995-0217
1992-1109
1974-0818
1985-0413
1984-0926
1976-0223
1994-1108
1975-1009
1982-1001
1985-0322
1993-1123
1994-0311
1980-0512
1985-0130
1988-0309
1994-1211
1989-0923
1986-1214
1991-0519
1993-0120
1986-0425

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

1010

10004607

PUN JEEWAN

1011

10004609

GHIMIRE SHYAM KUMAR

1012

10004613

LIMBU PURNA KUMAR

1013

10004617

PARAJULI SUDIP

1014

10004634

RAI NOU BAHADUR

1015

10004636

SHERPA DAWA

1016

10004664

CHAPAGAI DAMODAR

1017

10004665

CHAULAGAI MAHAPURUSH

1018

10004671

SHERPA MINGMA DENDI

1019

10004688

MAHAT RAJAN

1020

10004692

PANDEY TEJ PRASAD

1021

10004695

POUDEL BHOJ RAJ

1022

10004698

PRADHAN PRATAP

1023

10004702

SHERPA LAKPA SANGE

1024

10004704

LAMICHHANE SABIN

1025

10004705

MANANDHAR LOKESH

1026

10004707

LIMBU INDRA BAHADUR

1027

10004711

GURUNG HIMAL

1028

10004714

KHADKA AMBAR BAHADUR

1029

10004724

SAPKOTA BIKASH

1030

10004731

MOKTAN KUL BAHADUR

1031

10004751

JAISHI TARA PRASAD

1032

10004753

SHRESTHA RAMESH KUMAR

1033

10004756

KERUNG GHANENDRA HANG

1034

10004763

LAMA SYANGTAN SANGITA

1035

10004766

GURUNG POM BAHADUR

1036

10004768

POUDEL SAROJ

1037

10004771

POUDEL HARI PRASAD

1038

10004793

SHRESTHA SARITA KUMARI

1039

10004794

LAMA SARU KUMARI

1040

10004797

DAHAL BASANTA

1041

10004799

RAI BISHAL

1042

10004803

THAPA SUJAN

1043

10004804

THAPA BIKASH

1988-0804
1984-0410
1977-0927
1992-0805
1982-0623
1986-0824
1985-1027
1985-0108
1992-0604
1992-1223
1987-0313
1979-0806
1992-0129
1990-0502
1993-0504
1991-0104
1983-0910
1989-1017
1990-0423
1991-0318
1988-0219
1987-0828
1982-1031
1976-1206
1989-0923
1995-0304
1995-0227
1990-0704
1991-0627
1985-0601
1993-0504
1987-1103
1991-1025
1993-0427

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

1044

10004811

LAMA BHOTE GYABU

1045

10004824

TAMANG SHUSHILA KUMARI

1046

10004829

THAPA RAMESHWOR

1047

10004830

RAI MARICHMAN

1048

10004832

DHAKAL HARI KRISHNA

1049

10004837

TAMANG ROJINA KUMARI

1050

10004844

GURUNG SARMILA

1051

10004853

GHALE MALATI

1052

10004854

KARKEE REKHA

1053

10004866

BASYAL HEMRAJ

1054

10004872

SHRESTHA DHANJIT

1055

10004887

JOSHI SUBIR

1056

10004888

RAI YUBARAJ

1057

10004898

BUDTHAPA KEWAL SINGH

1058

10004901

RIJAL PRAKASH

1059

10004909

SHERPA ARBIN

1060

10004916

PARIYAR RAJU

1061

10004917

ADHIKARI MACHHINDRA

1062

10004923

THAPA OM BAHADUR

1063

10004925

SHERPA PEMA

1064

10004931

SARU JIT BAHADUR

1065

10004938

KARKEE NAVARAJ

1066

10004939

KARKI SURENDRA

1067

10004945

LAMICHHANE ARJUN

1068

10004948

PANDAY MADHU SUDAN

1069

10004954

SHRESTHA DEBENDRA

1070

10004955

LAMA BUDDHI MAN

1071

10004960

SAPKOTA NIRMAL

1072

10004975

BOKHIM LIMBU BUDHA RAJ

1073

10004976

CHAULAGAIN KAMAL

1074

10004986

MALLA SURAJ

1075

10004988

SUBEDI RAJAN

1076

10004989

THAPA SAROJ

1077

10005014

SHARMA ARJUN

1992-0821
1991-0415
1988-0121
1980-0413
1984-0806
1993-0128
1991-1231
1991-1026
1989-0304
1995-0130
1995-0222
1989-0605
1988-1208
1988-0203
1991-1014
1994-1024
1978-0419
1980-0919
1986-0120
1977-0728
1994-1209
1994-0204
1981-0419
1991-0115
1987-0503
1986-0611
1993-1119
1991-1225
1983-0822
1991-0709
1982-1229
1978-1116
1988-0402
1990-0625

Male
Female

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

1078

10005021

SHAHI RATAN BAHADUR

1079

10005037

GNAWALI SHANTA

1080

10005040

YADAV DIPENDRA KUMAR

1081

10005045

BARAL JIBAN

1082

10005051

DONG PASANG

1083

10005057

BARAL RANJIT

1084

10005061

SUBEDI BRIHASPATI

1085

10005067

ADHIKHRI DHIRENDRA PRASAD

1086

10005080

K C SURYA

1087

10005084

SATYAL NIROJ

1088

10005088

BOHARA KAMAL

1089

10005090

SUBEDI PRABIN

1090

10005099

JABEGU TIKA

1091

10005100

SHAHI SABITA

1092

10005109

PURI KAMAL

1093

10005111

SUBEDI NABIN CHANDRA

1094

10005118

TAMANG BHOJRAJ

1095

10005119

RAI MIRA

1096

10005121

RAI GANGA

1097

10005122

RAI SAMJHANA

1098

10005133

SHARMA GOVINDA PRASAD

1099

10005137

CHAULAGAIN RAJKUMAR

1100

10005148

UPRETY INDRA PRASAD

1101

10005151

ACHARYA PUSKAR RAJ

1102

10005152

KHATRI SAMA RAJ

1103

10005177

POUDEL GOVINDA

1104

10005178

SHRESTHA BIKRAM

1105

10005180

BASNET BHESHRAJ

1106

10005184

GOLE SURYA BAHADUR

1107

10005189

LIMBU DIL KUMAR

1108

10005190

TAMANG HEM BAHADUR

1109

10005200

RAI KALPANA

1110

10005201

LIMBU KIRAN

1111

10005207

TITUNG LAMA SARJESH

1986-0812
1987-0806
1984-0905
1994-0112
1988-0805
1993-0821
1988-0707
1993-1017
1981-0428
1989-0608
1995-0415
1988-0501
1992-0716
1992-1209
1982-0420
1982-1025
1979-1221
1982-0821
1992-0307
1989-1130
1989-0329
1988-0419
1988-0120
1980-0324
1992-0205
1981-0912
1989-0619
1993-0121
1985-0106
1982-0524
1991-0830
1989-0603
1994-0908
1991-0104

Male
Female

Agriculture & Livestocks


Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

1112

10005230

GHISING BHIM BAHADUR

1113

10005237

CHALISE HARI

1114

10005241

AWASTHI GANESH

1115

10005252

RATUWAL KRISHMA BAHADUR

1116

10005255

NEYONG LIMBU ASH KUM AR

1117

10005256

DHAMI LOKENDRA

1118

10005262

HAKUDUWAL RASTRIYA

1119

10005288

ADHIKARI KHIL PRASAD

1120

10005289

ACHARYA RAMHARI

1121

10005298

TIWARI ARUN

1122

10005304

TAMANG DHAN BAHADUR

1123

10005318

TAMANG MAN BAHADUR

1124

10005320

REGMI BASANTA

1125

10005325

SINGH PARAS BAHADUR

1126

10005327

SINGH PRAKASH JUNG

1127

10005334

LAMA SUSHIL

1128

10005337

THAPA DURGA BAHADUR

1129

10005343

LAMA ARUN

1130

10005349

JABEGU BHUPENDRA

1131

10005367

KHANAL RAM KRISHNA

1132

10005370

SHERPA TENJEN

1133

10005377

AWASTHI CHANDRA DEV

1134

10005379

SAPKOTA SUBODH

1135

10005381

TAMANG BISHNU BAHADUR

1136

10005392

RANA NISCHAL

1137

10005400

SHAHI KHADGI SHANTI

1138

10005408

RAI KUL KUMAR

1139

10005423

KOIRALA SUSHIL

1140

10005424

SOMYANG RAI SAPANA

1141

10005430

CHAUDHARY KHADAK BAHADUR

1142

10005432

KHULAL RAJU

1143

10005438

HUMAGAIN RAJAN

1144

10005476

BASTOLA PRAKASH

1145

10005482

UPADHAYAYA KANDEI AMRITA

1994-0404
1994-0312
1992-0826
1992-0127
1980-0901
1993-0809
1984-1118
1984-0811
1990-1228
1995-0709
1983-0530
1993-0125
1990-0521
1978-0507
1978-0905
1989-0207
1988-0819
1992-0629
1988-1021
1985-1030
1990-0301
1985-0830
1984-0902
1980-0106
1993-0427
1987-0326
1981-0118
1993-0902
1991-1226
1983-0119
1991-0925
1984-0409
1992-1123
1990-1109

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

1146

10005484

DAHAL RAJ KUMAR

1147

10005486

BHANDARI PABITRA

1148

10005503

SHAHI SABINA

1149

10005504

GHIMIRE KALPANA

1150

10005509

NEUPANE BISHAL

1151

10005520

GYAWALI MILAN

1152

10005529

KARKI DINESH

1153

10005533

LIMBU LABUNG KAMALA

1154

10005550

JOSHI DIPENDRA PRASHAD

1155

10005562

GURUNG JANAKI

1156

10005568

SAPKOTA MADHU SUDHAN

1157

10005571

TAMANG PAWAN

1158

10005574

THAPA BALAKRISHNA

1159

10005579

SINGH BHARAT BAHADUR

1160

10005583

MADEN GHANENDRA

1161

10005594

BASNET DAL BAHADUR

1162

10005600

GURUNG VHESH KUMARI

1163

10005602

TAMANG AMIT

1164

10005606

THAPA LALIT BAHADUR

1165

10005608

DANURI SHERPA

1166

10005609

SHERPA DIL KUMAR

1167

10005619

GURUNG BHIM BAHADUR

1168

10005624

GURUNG URMILA

1169

10005634

CHHETRI HIMALAYA

1170

10005639

THAPA MAGAR AMRIT

1171

10005642

RAI BIKASH

1172

10005643

RAI BISHAL

1173

10005644

RAI BIDHYAN

1174

10005645

TAMANG SUKMAN

1175

10005651

RAI PREM KUMAR

1176

10005653

BARDEWA DAMAI RAMESH

1177

10005661

GURUNG SANTU

1178

10005675

BASNET TANKA BAHADUR

1179

10005678

RAI SURYA BAHADUR

1986-0901
1991-0503
1992-0710
1985-0718
1992-0129
1994-0914
1993-0406
1990-1001
1982-1014
1995-0726
1990-1010
1982-1012
1991-0519
1990-0221
1990-0116
1976-0329
1982-0122
1987-1221
1981-1025
1989-0430
1986-0721
1992-0810
1990-1128
1992-0615
1991-0111
1987-0510
1990-0505
1993-0427
1988-0101
1979-0617
1989-1019
1992-0729
1987-0415
1988-0818

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

1180

10005696

RAI GOBINDA

1181

10005706

RAI DHYAN BAHADUR

1182

10005713

BUDHATHOKI NABIN

1183

10005722

LIMBU PREM

1184

10005723

GHA CHHETRI RAMKUMAR

1185

10005724

GURUNG ISHWOR KUMAR

1186

10005727

KUNWAR LOKENDRA

1187

10005730

DEWAN NUWA

1188

10005735

RAI MADHU

1189

10005741

PATHAK MAHENDRA

1190

10005750

DAHAL SIJAN BABU

1191

10005754

THAPALIYA DEVERAJ

1192

10005757

THALANG LIMBU AMIRKUMAR

1193

10005767

JABEGUSHERMA SITA

1194

10005769

RAI PURNA KALA

1195

10005770

GURUNG MINA

1196

10005772

JURUNG MEENA

1197

10005773

TAMAUG KUMARI

1198

10005779

TAMANG KARUNA

1199

10005783

GIRI PURI SARITA

1200

10005787

LAMA TSERING DOLMA

1201

10005795

JIREL ASMITA

1202

10005796

PANTHA BINOD

1203

10005804

RAI DINESH KUMAR

1204

10005806

SHERPALI ARJUN

1205

10005822

THAPA SUJAN

1206

10005827

TAMANG AMRIT KUMAR

1207

10005839

BASNET PRADIP

1208

10005845

ARYAL MANOJ

1209

10005847

KHADKA SHANKAR

1210

10005850

DEUBA CHAKRA BAHADUR

1211

10005854

B K MANIRAM

1212

10005855

BELDAR BHIM KUMAR

1213

10005873

LAMA WANGJYU CHHIRING

1993-1007
1988-0821
1995-0217
1986-0323
1985-0801
1978-0701
1990-0225
1990-0828
1985-1012
1991-0310
1993-0326
1990-0411
1989-1106
1978-1015
1974-1126
1983-0127
1976-0519
1989-0309
1986-0531
1987-0817
1979-0115
1990-0630
1991-1024
1985-0917
1993-0708
1987-0407
1987-0125
1990-1023
1990-0907
1990-0703
1989-0303
1993-1015
1989-1117
1987-0824

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

1214

10005880

PANDEY SUNDAR

1215

10005881

PANDEY GOVINDA

1216

10005884

RAI DIPAK KUMAR

1217

10005886

KHATIWADA HARI KRISHNA

1218

10005887

RAIKA BABURAM

1219

10005899

CHAUDHARY OM KARNA

1220

10005900

REGMI LAXMAN

1221

10005905

THAPA UDDAV KUMAR

1222

10005910

POKHREL DURGA RAM

1223

10005911

BHATT PUSKAR DATT

1224

10005912

BJJALE MOHAN SINGH

1225

10005921

NEUPANE KISHOR

1226

10005923

KARKI PRAKASH

1227

10005944

NEPALI DAMBAR

1228

10005946

SHRESTHA CHITRA KUMAR

1229

10005957

BASNET PUSHPA RAJ

1230

10005960

BUDHATHOKI BHUWAN

1231

10005963

OLI KIRAN

1232

10005969

RAI TEKBAHADUR

1233

10005973

PANTHI DHRUBA

1234

10005977

THAPA NAVA RAJ

1235

10005979

RAWAL GOVIND

1236

10006009

LAMA BIGULAL

1237

10006011

SHAHU NAIN SINUH

1238

10006014

TAMANG CHANDRA KUMAR

1239

10006015

PANDEY ANIL

1240

10006016

PANDEY SANJEEP YIKRAM

1241

10006020

GIRI ANILVIKRAM

1242

10006022

LAMA NIMA

1243

10006023

NEUPANE KAMAL PRASAD

1244

10006032

KUNWAR YOGI JHAPENDRA

1245

10006035

KHATIWADA RAJU

1246

10006042

KARKI KHAGENDRA

1247

10006052

DAHAL TIKA DATTA

1988-1215
1991-0409
1980-0903
1991-0608
1986-0415
1985-0521
1992-0311
1985-0725
1988-0819
1987-1106
1985-0516
1983-1015
1985-1028
1988-0518
1988-0625
1991-1217
1991-1108
1995-0810
1975-1026
1981-0107
1980-0621
1991-0308
1994-0519
1981-0521
1994-0315
1989-0202
1988-0728
1987-0629
1988-0925
1992-1213
1976-1212
1989-0627
1990-1007
1989-0221

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

1248

10006062

GURUNG SUBIN

1249

10006063

KHAN ATIULLA

1250

10006064

BISTA DEEPENDRA

1251

10006067

UPADHYAYA KANOEL NAVARAJ

1252

10006105

RAI RAMESH KUMAR

1253

10006114

MAGAR ASIM KHAPTARI

1254

10006116

KHADKA RABIN

1255

10006123

SIMKHADA DEEPAK

1256

10006133

LAMA TEMBA DMARKE

1257

10006136

LAMR DILKUMAR

1258

10006141

TUMBAPO RAJENDRA

1259

10006143

NEUPANE DILIP KUMAR

1260

10006149

ARYAL HARISH CHANDRA

1261

10006150

SUBBALIMB SMREEPRASAD

1262

10006151

REGMI BIJAYA

1263

10006152

K C CHETANKUMAR

1264

10006153

OLI TEKBAHADUR

1265

10006155

PRNJEY SHERBAMAJUR

1266

10006160

NEUPANE INDRA PRASAD

1267

10006165

RAYA BISWASH

1268

10006186

RAI RAJENDRA

1269

10006190

KHADKA MILAN

1270

10006197

RAI BINOD

1271

10006198

SHRESTHA BISHNU

1272

10006200

KATUWAL BINOJ

1273

10006212

KARKI BAL BAHADUR

1274

10006225

RAI JITENDRA

1275

10006227

TAMANG SANJIT

1276

10006234

RAI SAMSER

1277

10006235

THAPA PRABIN

1278

10006236

GURUMG PHOOL BAHADUR

1279

10006237

HANGSHRONG RAMCHANDRA

1280

10006248

RAI TIKA RAM

1281

10006255

LIMBU DICCIRAM

1993-0615
1990-1201
1989-0213
1993-0429
1981-1217
1990-1014
1990-1022
1991-1130
1987-1029
1984-0719
1995-1006
1992-0208
1988-1208
1981-0106
1993-0319
1988-0427
1991-1216
1992-0120
1993-0906
1986-0529
1976-0817
1980-0722
1988-1122
1988-0822
1992-0730
1986-0414
1991-0612
1993-0725
1985-0420
1990-1226
1986-1012
1982-0902
1982-0127
1983-1030

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

1282

10006264

GURUNG LAL BAHADUR

1283

10006265

KHADKA SUBAS

1284

10006274

RANA NANDU

1285

10006275

GURUNG DURGA BAHADUR

1286

10006279

THAPA DHURBA

1287

10006281

RAI BHUWAN DEV

1288

10006284

RANA MAGAR KUMAR

1289

10006285

SHIWAKOTI RAMCHANDRA

1290

10006289

RAI BHESH BAHADUR

1291

10006292

RAI CHATUR MAN

1292

10006296

SHRESTHA MAMESH

1293

10006303

BOHARA LOKENDRA

1294

10006305

CHEMJONG SHAILENDRA

1295

10006306

NEUPANE BHOJRAJ

1296

10006307

RAI KIRAN

1297

10006309

BHADARI JIVALHL

1298

10006311

PARAJUII BHOJ RAJ

1299

10006319

MAHAT MIN BAHADUR

1300

10006322

GURUNG RAJ

1301

10006326

RAI ASHOK

1302

10006327

LAMA

1303

10006328

PAUDEL SURYA

1304

10006330

BHATTARAI TIKA PRASAD

1305

10006335

KUNWAR BED PRAKASH

1306

10006338

TAMANG MAITARAM

1307

10006340

JIREL LILA BAHADUR

1308

10006352

SHERPA GYALZEN

1309

10006354

TIMALSINA GOKUL PRASAD

1310

10006355

THAPA KUMAR

1311

10006358

CHAUHAN SANGAM

1312

10006359

CHAUDHARY JAY BAHADUR

1313

10006363

TAMANG SURYA BAHADUR

1314

10006366

KARKI

1315

10006370

PARAJULI GAXMI PRASA D

DINESH

AASHISH

1986-0919
1992-1107
1988-0129
1992-0915
1993-0303
1979-0323
1979-1221
1983-0523
1977-0905
1989-1120
1995-0117
1989-1127
1984-1220
1987-0921
1992-0410
1976-0119
1989-0108
1982-0705
1994-0726
1984-0812
1987-0516
1984-0619
1980-0716
1991-1121
1981-0112
1991-0414
1988-1001
1988-1222
1993-0310
1993-1228
1993-0925
1986-1020
1992-0229
1985-0703

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

1316

10006371

SUNUWAL MANOJ

1317

10006372

SODEMBA RAJESHOR

1318

10006375

PRAJAPATI ISHWOR

1319

10006378

LINGDEN MINGSHO

1320

10006381

PAYANGO LIMBU PRITHV I RAJ

1321

10006395

RAI

1322

10006406

TIMALSINA DINESH

1323

10006408

RAI HEMRAJ

1324

10006409

KARKI RATENDRA

1325

10006410

ANSDEMBE GHIRANJIBI

1326

10006413

RAI PADAM BAHADUR

1327

10006416

RAI RAJESH

1328

10006417

RAI NAWA RAJ

1329

10006420

POUDEL AJAYA

1330

10006429

PANDEY CHHETRI MILAN

1331

10006430

NEMBANG NAR BAHADUR

1332

10006441

SMERPA DAWA WANGCHHU

1333

10006443

TIMALSINA GOPAL

1334

10006447

GURUNG RESHAM LAL

1335

10006452

RAI JAPAN KUMAL

1336

10006464

CHAND BABITA

1337

10006472

LAWATI GAJENDRA

1338

10006486

RAI SANTOSH

1339

10006497

NIROULA DAMBAR BAHADUR

1340

10006501

RANA MAGAR DIPEN

1341

10006502

BHUJEL JAYARAM

1342

10006505

SHERPA MINGMAR

1343

10006506

ADHIKARI BADRI PRASAD

1344

10006507

SHERPA GYALJEN

1345

10006508

RAI BASANTA KUMAR

1346

10006532

CHEMJONG TEKENDRA

1347

10006540

SHRESTHA KHIM PRASAD

1348

10006546

ADHIKARI HUP BAHADUR

1349

10006550

PANEPU MAHADHAVE

BASANTA

1995-0228
1985-1013
1992-1110
1995-0126
1983-0619
1992-0211
1990-1010
1988-1125
1981-0312
1989-0310
1979-0508
1987-1026
1993-0410
1986-1108
1994-0403
1981-0923
1989-0920
1991-0501
1983-0630
1982-0416
1977-0810
1987-0928
1988-0516
1986-0709
1993-1130
1985-1027
1985-1126
1980-0719
1990-0521
1990-1118
1992-1105
1987-0826
1985-0527
1987-0710

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

1350

10006555

SHAESTHA RAJAN

1351

10006556

SANGAT BIJAYA

1352

10006557

THAPA RAMESH JUNG

1353

10006558

KHADKA MILAN

1354

10006566

MAHATD ROSHAN KUMAR

1355

10006567

CHAUDHARY AAIYUS

1356

10006581

RAI GYAN BAHADUR

1357

10006583

SMERPA

1358

10006599

LAMA PHURBA GHYAMCHH

1359

10006602

BHUSAL CHUDAMANI

1360

10006605

CHAUPHARY KIRAN

1361

10006610

TAMANG LAXMI PRASAD

1362

10006613

GHALAN NIRMAL RAJ

1363

10006620

RAI YOGENDR

1364

10006632

TAMANG LALKAJI

1365

10006633

SAPKOTA HARI

1366

10006655

MAINALI PRABESH RAJ

1367

10006663

DHUNGANA PRAKASH

1368

10006678

LAMICHHANE SISHIR

1369

10006679

TIWARI SUBHASH

1370

10006700

SHAH DEEPJUNG

1371

10006713

PARAJULI BIJAVARAJ

1372

10006715

BHANDARI SURENDRA PRASAD

1373

10006717

SHRESTHA HEM

1374

10006721

SHRESTHA SUDIP

1375

10006722

RAI KITAB SING

1376

10006724

SHERPA ONGCHHU

1377

10006728

BHANDARI ASHOK

1378

10006732

KDIRALA DEVENDRA

1379

10006735

RAI DIPENDRA

1380

10006737

ANGDEMBE RAJENDRA

1381

10006743

RAI PHULSARI

1382

10006744

KANDANGWA DEVIRAJ

1383

10006751

ANG CHHIRING SHERPA

TEMBA

1978-0221
1990-0414
1987-0705
1995-0705
1990-1019
1986-0312
1983-0819
1990-0116
1989-1213
1990-0228
1990-0319
1992-0124
1992-0807
1993-0125
1987-0222
1988-0228
1993-1225
1994-0730
1976-0824
1983-0318
1989-0116
1991-1010
1977-1002
1980-1120
1993-1209
1983-0619
1987-0202
1992-1214
1981-0308
1993-0204
1985-0712
1987-0418
1980-0627
1988-0608

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

1384

10006765

GHALE SANTOSH

1385

10006779

LIMBU BHIM BAHADUR

1386

10006792

PAUDEL KHUM RAJ

1387

10006795

SUDARSHAN PAKHRIN

1388

10006804

KATUWAL UPENJRA

1389

10006809

PHIYAK JAY BAHADUR

1390

10006823

LAMA ANG CHHIRING

1391

10006824

RAI SURESH

1392

10006825

TAMANG DAWA SANGEY

1393

10006847

RAI BHIM BAHADUR

1394

10006848

TANDAN ANIL

1395

10006850

ADHIKARI BIJAY

1396

10006861

KATUWAL NABIN

1397

10006875

POKHAREL TANKA PRASAD

1398

10006896

GHIMIRE SHYAMNATH

1399

10006905

BASNET SANJIB

1400

10006908

BASNET SUJAN

1401

10006913

SHRESTHA RAJ KUMAR

1402

10006914

KHADKA ISHWOR

1403

10006935

GUPTA SANJIB KUMAR

1404

10006953

RAWAL BIKASA

1405

10006954

GHORASAINE RAJAN

1406

10006956

RAI NABA RAJ

1407

10006957

ALEMAGAR PREM BHAKTA

1408

10006958

JABEGU BASUNDHARA

1409

10006968

AIRI PUSKER SINGH

1410

10006970

THAPA 1JAY

1411

10006972

BHATTARAI KEASHAB

1412

10006982

RAI THIR BAHADUR

1413

10006986

SOMYAHANG NABIN

1414

10006990

UPRETI SUNIL

1415

10006992

KUNWAR TIRTHA

1416

10007011

GURUNG DINESH

1417

10007012

ACHARYA YAM RUMAR

1989-0126
1992-0831
1990-0626
1994-0122
1990-0910
1985-0312
1986-1029
1985-1108
1986-0919
1980-1102
1988-0412
1990-0807
1990-0927
1987-1001
1985-1023
1991-0613
1991-0601
1993-1106
1984-1203
1990-0621
1981-1005
1993-0627
1976-0610
1980-0826
1985-0203
1985-1229
1989-0612
1990-0407
1987-0721
1993-0730
1994-0109
1990-0823
1988-0715
1985-0705

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

1418

10007016

CHAULAGAIN DURGA PRASAD

1419

10007018

CHAULAGAIN SUDIP

1420

10007019

GAUTAN MOHAN PRASAD

1421

10007023

SHERPA CHHIRING

1422

10007028

BADU PRAKASH DUTT

1423

10007038

SHRESTHA HIRA BAHADUR

1424

10007039

SHRESTHA BISHNU

1425

10007046

GHIMIRE RAMESH KUMAR

1426

10007056

BHANDARI RABI

1427

10007062

TAMANG PRATAP

1428

10007066

PANDEY RAJENDRA

1429

10007076

RANA MAGAR NABIN

1430

10007078

BUDHATHOKI DEVEN

1431

10007086

BISTA DAL BAHADUR

1432

10007099

BAN JEEVAN

1433

10007100

PAUDEL KAMAL

1434

10007101

KHANAL GOPAL

1435

10007103

PAKHRIN MOHAN

1436

10007104

KOIRALA BISHNU PRASAD

1437

10007113

ARYAL ANIL

1438

10007118

RIJAZ PRADEEP

1439

10007121

MURMU BIROJ

1440

10007122

CHAUDHARY NABIN KUMAR

1441

10007123

CHAUDHARY SABIN KUMAR

1442

10007125

RAI KENDRA RAJ

1443

10007128

KULUNG RAI AVISHEKH

1444

10007143

CHAUDHARY TILAK RAM

1445

10007156

KUNWAR DHIRENORA

1446

10007165

CHHETRY SHYAM BAHADUR

1447

10007166

JHYARI TILAK BHHADUR

1448

10007167

BARAHI LOK BAHADOR

1449

10007168

TAMANG BTSHNU BAHADUR

1450

10007172

SHERPA SANGE

1451

10007176

RAJBANSHI RAMDAS

1990-0415
1995-0708
1980-1120
1994-0512
1994-0429
1987-1029
1992-0104
1979-0516
1990-1230
1990-1204
1988-0514
1981-1210
1979-0812
1976-1026
1992-0521
1993-1004
1986-0501
1981-0502
1979-0325
1993-0421
1993-0629
1992-0109
1990-0217
1992-0112
1988-0709
1993-0302
1989-1230
1995-0309
1988-0621
1988-0723
1986-0521
1989-0601
1991-0527
1987-1025

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

1452

10007199

GHIMIRE BISHNU PRASAD

1453

10007212

PARIYAR TIKARAM

1454

10007236

KUMAL INDRA BAHADUR

1455

10007238

MAGAR DAL BAHADUR

1456

10007246

GURUNG DIPAK KUMAR

1457

10007253

SHRESTHA KHADGA BAHADUR

1458

10007260

PAUDEL BALKRISHNA

1459

10007279

JOSHI DHARM RAJ

1460

10007280

WALEE CHANDAA PRAKASH

1461

10007283

RAI YOGENDRA KUMAR

1462

10007285

BHATTARAI TRIBHUWAN

1463

10007286

ADHIKARI RAMESH

1464

10007294

YONGHANG DHAN BAHADUR

1465

10007296

THAPA RAMESH

1466

10007318

GURUNG BHAWINDRA

1467

10007323

KARKI UTTAM

1468

10007325

OHUNGEL GOVINDA

1469

10007327

PAUDEL TIKA RAM

1470

10007329

THAPA MAGAR BIKRAM

1471

10007348

GHIMIRE NIRMAL

1472

10007349

KHATIWADA DIPAK

1473

10007356

STNGH BIRENDRA RUMAR

1474

10007369

SHERPA

1475

10007373

GURUNG AMAR BAHADUR

1476

10007377

PANDEY SAGAR

1477

10007382

KHATI DAMBER BAHADUR

1478

10007385

BISHOWKARMA SADHURAM

1479

10007392

KANDEL KISAN

1480

10007400

OLI SANDIP

1481

10007404

KHADKA NARAYAN

1482

10007425

SIWAKOTI SAROJ

1483

10007439

GHALAN BUDDHA BAHADUR

1484

10007442

SHRESTHA SANJAY

1485

10007445

POUDEL PHARSURAM

PEMBA

1988-0402
1990-0825
1983-0130
1985-0622
1980-0403
1989-0812
1988-0526
1982-0201
1986-0603
1989-0716
1985-1220
1990-1029
1991-0629
1990-1012
1988-0111
1994-0123
1992-0629
1993-1206
1981-0909
1987-0106
1993-0123
1980-0306
1990-1031
1988-0131
1987-1129
1990-1202
1983-0719
1989-1113
1991-1011
1983-0903
1991-1103
1980-0903
1981-0725
1988-1017

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

1486

10007453

NAKAL RUDRA BAHADUR

1487

10007454

TIMALSINA APSARA

1488

10007455

BISTA KIRAN

1489

10007462

BISTA RUPCHANDRA

1490

10007463

DANGI LAXMAN KUMAR

1491

10007481

MALLA THAKURI KHIR B AHADUR

1492

10007501

NEPAL LILA MANI

1493

10007523

BHUJEL KARNA

1494

10007525

QAI UTTAM SHER

1495

10007528

SHERPA MIGURE

1496

10007531

THING JAMES

1497

10007532

BHUSAL LALMONEY

1498

10007539

SHERPA PEMA

1499

10007542

GURUNG NARAYAN

1500

10007545

GURUNG PRAKASH

1501

10007558

DANGI RAM BAHADUR

1502

10007581

THAPA MAGAR KIRAN

1503

10007592

BOHARA KHADAK SINGH

1504

10007593

SHAHI ASHOK BAHADUR

1505

10007596

ADHIKARI SANTOSH

1506

10007599

SHRESTHA DEEPAK

1507

10007601

GURUNG NISHA

1508

10007602

CHEMJONG SOM BHAGAT

1509

10007604

ADHIKARI DEEPAK

1510

10007605

ACHARYA BALAKRISHNA

1511

10007627

PAUDEL RAM CHANDRA

1512

10007632

LAMA RAJU

1513

10007638

SHERPA SONAM

1514

10007665

NEUPANE DEEDAK

1515

10007667

BIST LOKENDRA BAHADUR

1516

10007669

GURUNG MADHAB

1517

10007682

NIRAULA TOL SING

1518

10007689

BHATTARAI DAYARAM

1519

10007696

SHRESTHA NAVARAJ

1993-0919
1991-1029
1992-0920
1988-0416
1986-0411
1984-1128
1994-0120
1992-0114
1982-0329
1983-0218
1993-1112
1988-0608
1987-0215
1991-1209
1986-1104
1995-0413
1987-0126
1989-0404
1992-0328
1988-0302
1994-0111
1990-0109
1984-0312
1993-1002
1985-0907
1979-0416
1986-0211
1981-0817
1987-0417
1987-0529
1991-1215
1988-0809
1990-0809
1978-1004

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

1520

10007700

POUDEL KRISHNA

1521

10007703

LAYA DAN BAHADUR

1522

10007705

RAI SADESH

1523

10007718

RAI YUVA RAJ

1524

10007723

RANA MAGAR AMAR BAHADUR

1525

10007725

KHAREL BIJAYA

1526

10007746

SHERPA TSHERING

1527

10007749

YAKHA SANDESH

1528

10007760

RAI NAROTTAM

1529

10007766

RUPAKHETI UJJWAL

1530

10007786

KARKI AMBIKA

1531

10007802

PURNI DHANI RAI

1532

10007803

CHAUDHARY GIRENDRA

1533

10007820

THAPA UJRA BAHADUR

1534

10007830

CHAND SUNIL

1535

10007837

SHERPA DOLMA

1536

10007842

BUDHATHOKI INDRA BAHADUR

1537

10007846

GHISING TAMANG MINA KUMARI

1538

10007863

BHANDARI DHRUBA

1539

10007873

BASKOTA JIWAN

1540

10007880

GURUNG PRAJA KUMAR

1541

10007887

SHERPA TSHERING

1542

10007888

RAI NASIB

1543

10007897

BUDHA AMIT KUMAR

1544

10007901

PULAMI MAGAR KAMAL

1545

10007902

KHADKA RABIN

1546

10007916

KHANAL SHASIDHAR

1547

10007918

LIMBU BHIM MAYA

1548

10007926

KARKI TEJ BAHADUR

1549

10007938

GHIMIRE SANTOSH

1550

10007948

POUDEL MAHENDRA

1551

10007954

LAMA MAN BAHADUR

1552

10007957

BUDHA CHHETRI TOP BAHADUR

1553

10007961

BHANDARI SHALIK RAM

1992-0118
1982-1006
1995-0225
1987-0227
1985-1202
1989-0122
1991-0620
1987-0923
1981-0308
1992-0709
1994-0119
1991-0529
1986-0423
1980-0828
1987-0823
1988-1008
1993-1101
1984-0803
1993-0516
1992-0914
1980-0219
1981-0702
1994-0306
1990-0105
1990-0322
1990-1021
1994-0210
1983-0301
1986-1119
1989-1221
1983-1021
1988-0517
1977-0415
1993-0214

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

1554

10007973

RAI KALYAN BIKRAM

1555

10007976

KARKI HARI BAHADUR

1556

10007991

BHOTE SANGRI

1557

10007995

NEPALI DIPENDRA

1558

10008003

RAI SAMIR

1559

10008007

TAMANG MOHAN BAHADUR

1560

10008008

SHRESTHA TEJENDRA

1561

10008010

SHRESTHA ARUN KUMAR

1562

10008021

MABO PURNA KUMAR

1563

10008022

TAMANG BAL BAHADUR

1564

10008027

SAPKOTA SAKAR

1565

10008054

LAMSAL PRASHURAM

1566

10008067

BISTA DEEPESH

1567

10008074

MAINALI BINOD PRASAD

1568

10008079

TAMANG SHYAM BAHADUR

1569

10008089

KEDEM RASMINA

1570

10008109

CHAUHAN GYANMAYA

1571

10008129

ASHISH LIMBU

1572

10008135

KHADKA RITA

1573

10008142

MISS. KANDIKI SHERPA

1574

10008147

KARKI HEM KUMAR

1575

10008151

RAI SHUSHMA

1576

10008154

GNAWALI DHANAPATI

1577

10008163

KARKI TANKA RAJ

1578

10008189

PAHARI MANJIL

1579

10008193

GIRI BINOD

1580

10008218

KATUWAL SIJAN

1581

10008221

MALLA KARAN BAHADUR

1582

10008223

UPADHAYA DIPENDRA

1583

10008224

BIDARI PRADIP

1584

10008236

POKHREL GAJENDRA

1585

10008237

DHAKAL GOBINDA

1586

10008253

AWASTHI PADAM RAJ

1587

10008262

KARKI BIJAYA

1981-0728
1993-0416
1994-1109
1987-0810
1980-1222
1990-1230
1992-0224
1990-0603
1990-0323
1990-1101
1993-1231
1990-1214
1990-0303
1983-0411
1989-0222
1992-0828
1991-0307
1992-0204
1992-0514
1980-1207
1981-1225
1990-0724
1978-0815
1986-1229
1989-0811
1987-0427
1994-0214
1991-0820
1991-0129
1992-0322
1985-0124
1988-0405
1990-0415
1992-0119

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

1588

10008274

BHUJEL BIKASH

1589

10008291

ADHIKARI PUSHKAR NATH

1590

10008298

REGMI NISHCHAL

1591

10008306

KATUWAL SANJIB

1592

10008315

KHANAL BIMALA

1593

10008319

NYAUPANE HEMRAJ

1594

10008328

RAI RAJ KUMAR

1595

10008329

THAPA TOYANATH

1596

10008331

IDINGO LIMBU MOHAN KUMAR

1597

10008344

TAMANG JAL BAHADUR

1598

10008356

MAINALI DINESH PRASAD

1599

10008387

KHANAL SANTOSH

1600

10008423

SIJALT SHARAD KUMAR

1601

10008429

RANA INDRA BAHADUR

1602

10008431

PHULARA KESHAB RAJ

1603

10008438

RAI NIMESH

1604

10008445

DAHAL SURYA PRASAD

1605

10008451

TAMANG RAM KUMAR

1606

10008461

SHERPA PHUPU RINJING

1607

10008483

CHAUIAGAIN TORAN PRA SAD

1608

10008498

DHAKAL RISHIRAM

1609

10008502

KAFLE CHIRANJIBI

1610

10008504

RAUT PRADIP

1611

10008505

KARKI RAMESH KUMAR

1612

10008507

SHAHI DIPAK BAHADUR

1613

10008514

RAI SUNIL

1614

10008537

ADHIKARI KUMAR

1615

10008554

TAMANG BHIM BAHADUR

1616

10008564

THAPA BHARAT

1617

10008573

LAMA TSETEN

1618

10008580

PAUDYAL SHYAM BAHADU R

1619

10008583

KATUWAL GOVINDA

1620

10008593

BASNET YUBARAJ

1621

10008596

YONGHANG SUBASCHANDRA

1988-0305
1984-1231
1991-1107
1989-0417
1989-0124
1994-1123
1989-1110
1987-0827
1988-1106
1987-0602
1982-0602
1984-0425
1992-0627
1991-0107
1988-0102
1993-1009
1981-1022
1992-0304
1979-1201
1977-1022
1985-0815
1976-1105
1989-0825
1989-0411
1987-0224
1984-0516
1981-1230
1994-0704
1992-0313
1993-0501
1992-0318
1992-0524
1977-0305
1994-0107

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

1622

10008597

RAI AMBAR BAHADUR

1623

10008599

THAPA DEUKUMAR

1624

10008612

RAI PESHAL

1625

10008629

ALE MAGAR SURAJ

1626

10008640

THAPALIYA SUVASH

1627

10008667

BHANDARI GOVINDA

1628

10008674

CHAUDHARY GANGARAM

1629

10008678

LAMSAL DEVI RAM

1630

10008685

GIRI ANUJRAJ

1631

10008688

RAI MEGHA CHANDRA

1632

10008689

KHADKA BIR BAHADUR

1633

10008702

LAMA BISHOW DORJE

1634

10008713

GOPAL PRASAD GAIRE

1635

10008729

SINKEMANA BIKASH

1636

10008747

BUDHATHOKI MAHESH SINGH

1637

10008752

SHERPA PEMBA

1638

10008760

SHERPA PHURTENJI

1639

10008763

JOSHI YOGENDRA

1640

10008776

LAMSAL BABU RAM

1641

10008777

SHAHI LOKENDRA BAHADUR

1642

10008779

DHUNGANA ASHA RAM

1643

10008780

KUNWAR DEVENDRA

1644

10008785

SHIWAKOTI SUMITRA

1645

10008788

MAGAR ROHAN RANA

1646

10008798

TIMILSINA KRISHNA PRASAD

1647

10008815

SIPAI SAROJ

1648

10008819

THAKALI PUSHKAR

1649

10008827

RAI SUJATA

1650

10008844

GURUNG LOKENDRA

1651

10008862

BHOTE MIKMA

1652

10008884

G C BIKRAM

1653

10008891

POKHAREL RAMESH

1654

10008920

RAI TANKA BAHADUR

1655

10008930

GURUNG KHIM BAHADUR

1987-1012
1990-1008
1986-0522
1980-1027
1994-1003
1993-0814
1988-0204
1991-0218
1988-0704
1974-0916
1977-0809
1994-0219
1979-0604
1991-0427
1981-0817
1983-1001
1991-0116
1992-0501
1980-0227
1987-1223
1974-0125
1988-0402
1990-1220
1988-0826
1975-0717
1992-0302
1991-0719
1990-0328
1984-0517
1989-0818
1994-1214
1978-0810
1986-0404
1980-0422

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

1656

10008942

RIJAL BIJAYA

1657

10008944

KHATRI RAMESH

1658

10008964

ADHIKARI RAJENDRA KU MAR

1659

10008971

DEVBAHADUR GURUNG

1660

10008973

RAI DIPENDRA

1661

10008974

ADHIKARI YUBARAJ

1662

10008983

CHHIMIT CHHERIG LAMA

1663

10008987

SHAH PRAKASH LAL

1664

10008988

SHAH GRIJESH LAL

1665

10008998

YONGHANG AMIT

1666

10009006

THAPA HARI BAHADUR

1667

10009011

LIMBU SUBINDRA

1668

10009025

RAI KIRAN KUMAR

1669

10009026

RAI MILAN KUMAR

1670

10009034

BOMJAN DAWA CHHIRING

1671

10009036

MOKTAN BISHNU

1672

10009041

GURUNG AJAY

1673

10009050

TEKLAL NEUPANE

1674

10009055

RAI DHYAN BAHADUR

1675

10009083

KURMI SHIV NARAYAN

1676

10009084

LAMA DHANDHOJ

1677

10009097

NAR SINGH BADAL

1678

10009098

PREM BAHADUR MAJHI

1679

10009104

TAMANG RAM BAHADUR

1680

10009110

RAI ALAN DUMI

1681

10009119

RAI PATTHAR MAN

1682

10009127

RAI LANGK BAHADUR

1683

10009131

CHAMLING RAI MOTI

1684

10009139

KHATRI ISHWOR

1685

10009195

THAPA KRISHNA BAHADUR

1686

10009207

LIMBU SUKRA RAJ

1687

10009210

POUDEL MUNA

1688

10009217

TAMANG DORJE

1689

10009232

GURUNG BIJAY

1994-0418
1992-0405
1990-0807
1990-0718
1994-0216
1975-0305
1989-1125
1978-1020
1985-0105
1989-0215
1986-0125
1989-0507
1987-0524
1986-0702
1980-0414
1989-0921
1985-0101
1991-1112
1975-0104
1985-0926
1985-0501
1977-0801
1990-1204
1987-0124
1989-0223
1978-0519
1974-0626
1980-0831
1989-0121
1982-0806
1988-0530
1982-0226
1988-0103
1991-0401

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

1690

10009246

SHARMA TULSI RAM

1691

10009258

KHADKA MIN BAHADUR

1692

10009272

GHIMIRE TEJ NARAYAN

1693

10009281

GHISING RAMLAL

1694

10009288

PAUDEL YADAB KUMAR

1695

10009290

PAUDEL RAJU

1696

10009301

BHANDARI SURESH

1697

10009322

PURNA BAHADUR LAWATI

1698

10009325

SHRESTHA ASHWIN

1699

10009330

NYAUPANE KESHAV KANTA

1700

10009334

NEPAL BHARAT PRASAD

1701

10009336

BHANDARI DEVRAJ

1702

10009347

THAKURI ADHIKARI SANTOSHI

1703

10009349

EDHINGO SUSHILA

1704

10009355

THAPA JAYABAHADUR

1705

10009362

MOKTAN SANJEEV

1706

10009367

RAI DHIRAJ

1707

10009372

GOLE NABINDRA

1708

10009379

JOSHI CHAKRA PRASAD

1709

10009381

LIMBU LILA PRASAD

1710

10009389

BHANDARI RAM BABU

1711

10009391

PRADHAN KRISHNA

1712

10009399

LIMBU BAL BAHADUR

1713

10009402

SHRESTHA SOBHIT MAN

1714

10009409

TIWARI KHADKA PRASAD

1715

10009413

DULAL PRATIMA

1716

10009433

PULAMI BHALAMAN

1717

10009451

KHATIWADA POSTA PRASAD

1718

10009463

THAPA MAGAR SAROJ

1719

10009466

RAI SUNIL

1720

10009475

BHUSAL SHRIDHAR

1721

10009508

RAI JUN MAYA

1722

10009520

PANDAY KUMAR

1723

10009524

GURUNG CHIJMAN

1990-0120
1985-0509
1987-0909
1988-0629
1976-1105
1990-0310
1990-0807
1977-0228
1992-0903
1981-1206
1986-1101
1987-0823
1986-0204
1984-1109
1989-0424
1992-0324
1978-0725
1988-0819
1988-0903
1988-0709
1989-0214
1977-1205
1976-1001
1974-0812
1983-1121
1991-0816
1989-1226
1974-0211
1989-0702
1989-1003
1990-0712
1988-1001
1991-0306
1989-0525

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

1724

10009528

SAPKOTA BASANTA

1725

10009536

TAMANG PASANG

1726

10009543

KHADKA LOKENDRA

1727

10009591

KHADKA BIDUR

1728

10009634

RAI KISHOR

1729

10009642

LAMA TSHERING

1730

10009644

SUBBA LIMBU SUJAN

1731

10009674

CHUDALI KESHABRAJ

1732

10009676

RAI SANGAM

1733

10009682

RAI BINA

1734

10009683

MAHARJAN PRABIN

1735

10009687

TAMANG RAMESH

1736

10009694

GURUNG KRISHNA BAHADUR

1737

10009714

LAMSAL BABU RAM

1738

10009733

CHAULAGAIN JAYARAM

1739

10009764

MAHARJAN PRAKASH

1740

10009776

ACHARYA TILAK

1741

10009789

CHAPAGAIN RAJESH KUMAR

1742

10009807

GIRI SURENDRA

1743

10009808

THAPA MAGAR RAJU

1744

10009811

RAI SURENDRA

1745

10009818

BASNET TIL BAHADUR

1746

10009830

TAMANG MOHAN

1747

10009834

DHAKAL BISHNU PRASAD

1748

10009838

TIMALSINA PRALHAD

1749

10009839

GNYAWALI DHRUV PRASAD

1750

10009850

RAI RABIN

1751

10009862

KHULAL MUNA

1752

10009870

RAI DHURBA

1753

10009877

GAUTAM DIPAK PRASAD

1754

10009888

JOSHI SHASHI CHANDRA

1755

10009898

GAUTAM RAMESH

1756

10009917

PRASAIN SAGAR

1757

10009987

TAMANG DHIRAJ

1995-0512
1993-0723
1979-0119
1985-1122
1984-0322
1989-0808
1990-0627
1986-1128
1990-0426
1983-0702
1984-0906
1991-0418
1978-1125
1989-0609
1991-0302
1987-0129
1989-0826
1986-0819
1981-0212
1976-1205
1989-0523
1985-0514
1990-0719
1985-1225
1992-0809
1987-0406
1981-1126
1987-0517
1988-1223
1981-1126
1990-1225
1987-1109
1986-0117
1989-1016

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

1758

10009992

TRIPATHI SANTOSH PRASAD

1759

10010001

KATUWAL RAMESH

1760

10010003

POUDEL BASUDEV

1761

10010004

CHAULAGAIN RAMESHRAJ

1762

10010006

DAHAL TEJ PRASAD

1763

10010011

ACHARYA DEEPENDRA

1764

10010012

SINGH SAJJU

1765

10010014

THAPA PUNAM

1766

10010016

RAI SANAM

1767

10010021

SHRESTHA KALPANA

1768

10010022

GORUNG INDRA KUMARI

1769

10010028

PAHARI DEEPA

1770

10010051

SUBBA SUK RAJ

1771

10010071

GOLE SHREESTI

1772

10010089

GHALE CHANDRA BAHADUR

1773

10010091

SINGH UMESH

1774

10010093

PUN MONIKA

1775

10010095

LAMA PRABINA

1776

10010098

GURUNG ANITA

1777

10010116

SUBBA BHUPENDRA

1778

10010118

BHANDARI PRAKASH

1779

10010122

LAMA RAHAR

1780

10010135

KC BIBEK

1781

10010145

BASNET DINESH

1782

10010147

SHAHI STHIR JUNG

1783

10010149

BHANDARI KAMAL

1784

10010154

PANDEY ANJU

1785

10010165

POKHAREL BIKASH RAJ

1786

10010177

ADHIKARI DAYA RAM

1787

10010178

MAHAT KRISHNA

1788

10010180

BHATTARAI MOHAN

1789

10010186

SHRESTHA JEET BAHADUR

1790

10010195

TAMANG RATNA SING

1791

10010198

KATUWAL SABIN

1975-0702
1989-0831
1983-0621
1992-0615
1981-0701
1990-0925
1992-0402
1991-1002
1988-1218
1988-0124
1986-1112
1987-0319
1986-0505
1993-0620
1989-0114
1994-0319
1989-1022
1989-0912
1991-1004
1987-1109
1989-0620
1986-0705
1986-1013
1992-0619
1994-0426
1979-0808
1991-1019
1975-0418
1989-0529
1989-0701
1991-1101
1989-0525
1986-1031
1985-0512

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

1792

10010202

KHANAL ASHOK

1793

10010204

ADHIKARI SURYA

1794

10010210

GURUNG SAPNA

1795

10010217

SHAKYA MAOHUKAR

1796

10010218

NEPALI BISHAL

1797

10010226

LAMA SHOVA

1798

10010230

PHUYAL RATU

1799

10010241

POKHAREL RAJENDRA

1800

10010243

TAMANG SURENDRA

1801

10010245

BHUSAL DIPAK PRASAD

1802

10010247

KAFLE GOBINDA PRASAD

1803

10010250

LIMBU ANJANA

1804

10010251

PANDEY NIRU

1805

10010281

PAUDEL RAJESH

1806

10010285

KARKI JAGANNATH

1807

10010286

B K KRISHNA

1808

10010289

YONJAN RITA KUMARI

1809

10010291

NEPALI KUMAR

1810

10010292

TIMILSINA PUSPAKAJ

1811

10010296

B K NADAN

1812

10010297

B K RAJKUMAR

1813

10010299

LOHANI PRAKASH CHANDRA

1814

10010301

PANDEY KESHAB PRASAD

1815

10010303

BC HARSA BAHADUR

1816

10010306

KHADKA GHANA BAHADUR

1817

10010307

GAUTAM MAHENDRA

1818

10010310

GAUTAN NIRANJAN

1819

10010313

THAPA SANDEEP KUMAR

1820

10010314

RAISHI KISHOR KUMAR

1821

10010315

RAI KISHOR

1822

10010319

ACHARYA KRISHNA

1823

10010324

RAI BHIM BAHADUR

1824

10010331

SINGH MANDJ KUMAR

1825

10010335

SINGH HIMAL BAHADUR

1993-0210
1994-0207
1981-0814
1990-1118
1995-0626
1993-0704
1989-0517
1985-0303
1993-1119
1988-1121
1989-0725
1992-0806
1989-0113
1989-0705
1992-0328
1992-0610
1988-1202
1993-0329
1988-0525
1988-1008
1990-0526
1975-0810
1981-1117
1984-0129
1981-1205
1985-0618
1991-0704
1982-0513
1981-1230
1987-1127
1990-0916
1983-0510
1992-0811
1989-0126

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

1826

10010336

SHRESTHA ARJUN KUMAR

1827

10010343

GURUNG JINA

1828

10010344

PUN JUNI

1829

10010345

PUN KUSHUM

1830

10010346

LIMBU MAHENDRA

1831

10010351

GC NAMITA

1832

10010352

RANABHAT KUSHAL

1833

10010354

CHAULAGAIN SHREEJANA

1834

10010363

LIMBU SOM BAHADUR

1835

10010364

PAIJA RAMDEVI

1836

10010369

GURUNG KAMALA

1837

10010380

LAMA HIRAKUMAR

1838

10010382

PAUDEL NAVARAJ

1839

10010383

GURUNG UMA

1840

10010385

POKHAREL SARITA

1841

10010390

PAUDEL GAUTAM RAMILA

1842

10010395

LAMA SURAJ

1843

10010397

BISTA REETA

1844

10010403

KHADKA RABINDRA

1845

10010404

JNAWALI GANESH

1846

10010406

SHAKYA SUNDAR MAN

1847

10010410

LIMBU AITARANI

1848

10010411

CHAUDHARY DURYODHAN

1849

10010412

LAMA BAHADUR HIRA

1850

10010418

GHIMIRE BINOD

1851

10010419

DUMRE DIPAK

1852

10010420

DHAKAL KRISHNA

1853

10010425

LAMA BELIMAYA

1854

10010436

SHRESTHA ANIL YIKRAM

1855

10010441

THAPA SUK BAHADUR

1856

10010444

TAMANG SAMINA

1857

10010454

PAUDEL MANJU DEVI

1858

10010460

PAUDEL MIN PRASRD

1859

10010467

THAPA PREM BAHADUR

1986-0127
1993-0511
1985-1230
1987-1206
1992-0627
1991-0427
1992-0104
1993-0102
1989-0625
1986-0622
1982-0128
1987-0417
1986-0416
1975-1228
1979-0520
1993-0629
1993-1004
1982-0621
1993-0525
1986-0722
1993-0829
1982-1004
1988-0725
1987-0805
1993-0413
1995-0127
1984-0418
1993-0411
1993-0716
1991-1103
1992-1120
1993-1031
1988-0227
1992-0119

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

1860

10010468

THAPA JEK BAHADUR

1861

10010471

GURUNG GHALE SRIJANA

1862

10010476

KAFLE SUNIL

1863

10010479

VONJAN LAXMI

1864

10010482

KARKI HARI SINGH

1865

10010485

CHHETRI ANJALI

1866

10010486

GHALE UPENDRA

1867

10010495

UPADHYAY TIKARAM

1868

10010506

POKHREL BODH PRASAD

1869

10010508

THAPA RAJESH

1870

10010509

SAH BABLU PRASAD

1871

10010517

MALLA BABITA

1872

10010519

THAPA BIBEK

1873

10010522

KANDEL CHETAN PRASAD

1874

10010523

BASTOLA JAGANNATA

1875

10010526

SYANGTAN DAULAT

1876

10010528

THAPA YAMUNA KUMARI

1877

10010533

TAMANG BIWASH

1878

10010534

PARAJULI BHARAT

1879

10010541

SHARMA KUMAR

1880

10010550

BHUJEL PUSPA

1881

10010554

LAMA ANITA

1882

10010565

GURUNG DHANMAYA

1883

10010566

GURUNG MAYA

1884

10010570

LAMICHHANE DIPAK

1885

10010573

GOLE KALPANA

1886

10010574

TUMBAPO DHAN BAHADUR

1887

10010578

LAMA PRAMILA

1888

10010583

KC KISHOR

1889

10010585

CHAND BIRENDRA BAHADUR

1890

10010592

DAHAL KESHAV

1891

10010593

RAI RAMILA

1892

10010594

LIMBU NITA

1893

10010595

SHRESTHA GYANU

1985-0501
1989-1002
1985-0711
1989-0904
1993-1012
1992-0715
1977-0508
1987-0208
1985-0118
1991-1010
1988-0819
1986-0806
1992-1116
1987-0822
1981-0620
1995-0519
1983-1011
1991-0417
1990-1017
1988-0608
1989-1027
1986-0703
1985-0604
1993-0328
1987-0822
1992-0706
1988-0810
1994-0122
1989-0527
1985-0519
1992-0423
1988-0306
1978-0928
1982-0920

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

1894

10010599

BHANDARI SANTOSH

1895

10010602

BC KIRAN PRAKASH

1896

10010603

LAMA ANITA

1897

10010606

MALLA CHANDRA BAHADUR

1898

10010608

TAMANG SOVA

1899

10010610

SINTAN KUMARI LAMA

1900

10010620

THARU RUPESH

1901

10010621

THAPA BIKASH

1902

10010628

BRAILI RAMESH KUMAR

1903

10010632

MOHAN KUMAR RAUNIYAR

1904

10010633

NEPALI MAGARATI LAXMI

1905

10010642

KOIRALA BISHNU PRASAD

1906

10010652

MENYANGBO MILAN

1907

10010654

LIMBU MILAN

1908

10010662

KATHAYAT SAMSHER BAHADUR

1909

10010666

RAI SUMAN KUMAR

1910

10010667

RAI SURENDRA

1911

10010674

THAPA RAJU

1912

10010677

THAPA KRISHNA

1913

10010681

BHANDARI GOPAL

1914

10010685

KUNWAR JIWAN BAHADUR

1915

10010689

MALI DIPAK

1916

10010697

LAMA RAMRAJ

1917

10010698

SHRESTHA NARAYAN

1918

10010711

ROKAYA KAGUT DYUKGYAL

1919

10010713

TAMANG DEV RAJ

1920

10010716

SHRESTHA SUBARNA

1921

10010717

LIMBU DIL KUMARI

1922

10010720

GHARTI BHUJEL BISHNU MAYA

1923

10010724

RAI SATYA RAJ

1924

10010734

THAPA MAN BAHADUR

1925

10010736

KARKI PURAN

1926

10010741

SHIGU DIPAK

1927

10010744

DAHAL MAHENDRA

1992-1226
1990-1021
1992-0113
1991-0306
1989-0429
1990-0717
1994-1230
1985-0503
1979-0926
1992-1230
1978-1126
1991-0725
1987-0709
1994-0501
1992-1227
1989-0208
1992-1116
1984-1226
1992-0105
1985-0706
1987-0213
1981-1023
1991-0706
1979-0826
1983-0910
1993-0702
1977-0221
1988-1204
1982-1031
1983-0623
1990-0809
1994-1229
1981-1128
1990-0126

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

1928

10010745

DHAKAL AMNI PAASAD

1929

10010750

PUN JINA

1930

10010753

MAJHI SHAILENDRA

1931

10010754

KARKI DIPAK

1932

10010756

RAI ARJUN

1933

10010759

POUDEL PREMPRASAD

1934

10010761

THAPA MAGAR CHET BAHADUR

1935

10010763

DAHAL KRISHNA PRASAD

1936

10010769

KHADKA CHANDRA BAHADUR

1937

10010770

BASNET RAJU

1938

10010773

DANUWAR KRISHNA BAHADUR

1939

10010780

PAUDELKHATRI PREM BAHADUR

1940

10010787

KHANAL PRAKASH

1941

10010790

GAUTAM CHANDRARALA

1942

10010794

PRASAI LEKH NATH

1943

10010795

ACHARYA KHAGENDRA BAHADUR

1944

10010802

GHIMIRE PURUSHOTAM

1945

10010804

SHAHI KRISHNA KUMAR

1946

10010805

ROKA GANESH

1947

10010806

LAMA RANTIT

1948

10010815

GURUNG KAMALA

1949

10010816

GT MAMATA

1950

10010817

MASARANGI TIKA BAHADUR

1951

10010821

KANDEL MAN BAHADUR

1952

10010828

BHUJEL DURGA BAHADUR

1953

10010834

THAPA MADHW SING

1954

10010838

DONG LAMA NANI MAYA

1955

10010839

BAGALE NAL BAHADUR

1956

10010840

CHIDI CHET BAHADUR

1957

10010843

BHANDARI SURESH

1958

10010848

SHERPA PASANG LAHAMU

1959

10010857

LIMBU INDRA KUMAR

1960

10010858

SUNAR LAXMAN

1961

10010865

NEUPANE ARJUN

1985-0809
1993-0829
1993-0227
1993-0416
1989-0507
1992-0608
1979-0425
1991-0428
1994-0315
1985-0518
1983-0616
1979-0713
1992-0410
1977-1026
1984-1213
1990-0126
1980-0611
1985-1201
1987-0817
1989-0216
1993-0718
1979-1101
1985-0625
1984-0112
1988-0822
1988-0205
1991-0629
1990-0618
1974-0618
1993-0309
1989-0622
1995-0304
1990-0708
1993-0401

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

1962

10010869

THAPA RAJ KUMAR

1963

10010872

PAUDEI BISWAS

1964

10010876

GHIMIRE SUNIL

1965

10010885

SINGH DIPENDRA BAHADUR

1966

10010886

SINGH NARENDRA BAHADUR

1967

10010890

GURUNG MAUSAMI

1968

10010897

NEUPANE KEDAR PRASAD

1969

10010898

JIREL BIEEK

1970

10010901

TAMANG AMAN

1971

10010904

PANDEY DHIRENDRA BBHADUR

1972

10010907

ADHIKARI BINOD

1973

10010909

SONAR SAROJ KUMAR

1974

10010910

THAPA SHANTJ MAYA

1975

10010911

BHUSAL RAM KRISHNA

1976

10010912

SINGH BHARAT BAHADUR

1977

10010913

NEUPANE DEVILAL

1978

10010917

GHALE RAMITA

1979

10010927

RAI SHAMBHU KUMAR

1980

10010930

RANA MANGAL

1981

10010931

TIMILSENA DHARMA RAJ

1982

10010933

GHLAN ROJINA

1983

10010935

ADHIKARI DAMODAR

1984

10010936

SAPKOTA HARIHAR PRASAD

1985

10010937

PUN MAGAR KESHAV

1986

10010939

BK MAHENDRA

1987

10010942

PAUDEL MADHU

1988

10010943

DARJI MADAN

1989

10010944

PAUDEL LEKHNATH

1990

10010945

BANJARA AKA NATH

1991

10010950

KSHETRI DILIP BAHADUR

1992

10010952

NEUPANE SANTOSH

1993

10010956

GC TARA

1994

10010960

KHATRI LOKENDRA

1995

10010971

DAS SHANKAR

1993-0227
1992-0617
1994-0917
1987-0502
1986-1122
1990-0629
1982-0620
1992-0116
1991-0621
1990-0524
1992-0213
1980-0321
1986-0414
1988-0728
1989-1227
1990-0131
1984-0127
1983-0817
1984-0813
1992-0423
1992-0622
1985-0919
1979-0629
1989-0510
1981-0721
1991-0502
1991-0604
1981-1106
1974-0829
1985-0309
1991-0325
1981-0615
1990-1103
1986-0508

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

1996

10010978

RAI DEVI

1997

10010983

BOHARA DEEPENDRABAHA DUR

1998

10010991

THING SATYA NARAYAN

1999

10010999

CHUDALI RUDRA PRASAD

2000

10011007

POUDEL DEEPAK PRASAD

2001

10011015

RANA THAPA MAGAR SUJ ANA

2002

10011017

GIRI MOHAN

2003

10011021

MC GOPAL

2004

10011022

SUBEDI PRAKASH

2005

10011023

SUBEDI DINESH

2006

10011026

RANA BHIMSEN

2007

10011028

SHINJALEE MAGAR DIPE SH

2008

10011029

NEGI SOM MAYA

2009

10011031

GURUNG BHAUSARI

2010

10011032

GURUNG ANITA

2011

10011035

RIJAL BISHNU PRASAD

2012

10011037

SHRESTHA BHIMBAHADUR

2013

10011038

SHARMA ADHIKARI BABU RAM

2014

10011040

RAI INDRA KUMARI

2015

10011041

SUBBA KABITA

2016

10011044

DULAL SARMILA

2017

10011049

RAI KALPANA

2018

10011053

GURUNG SUMI

2019

10011054

ALE KHUM BAHADUR

2020

10011056

PARAJULI PREMNARAYAN

2021

10011062

KHAND BISHAL

2022

10011065

GADAILI KUMAR

2023

10011078

KANDEL LOK RAJ

2024

10011079

ACHARYA LAXMAN

2025

10011083

RAI DURGA

2026

10011084

SUNUWAR SUSHILA

2027

10011090

LAMICHHANE SAGAR

2028

10011092

KADEL RAMCHANDRA

2029

10011095

BHANDARI MANAPATI

1981-1021
1991-0701
1989-1125
1990-0825
1988-0413
1989-0413
1993-0828
1985-0706
1989-1127
1992-1023
1991-1124
1993-0204
1987-0720
1982-1218
1990-0615
1994-0426
1993-0427
1991-1011
1985-0831
1981-0413
1993-1107
1986-0206
1992-0115
1986-0515
1993-1128
1986-1226
1990-0827
1993-1125
1993-0209
1991-0414
1990-0321
1994-0414
1992-0724
1990-0327

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

2030

10011097

JIREL KRISHNA MAYA

2031

10011107

TAMANG NIR BAHADUR

2032

10011109

THAPA CHETAN BAHADUR

2033

10011110

MALLA GURUNG ROJI

2034

10011116

TAMANG PREMITA

2035

10011117

KUNWAR SHANTI

2036

10011123

KARKI RAJAN

2037

10011132

POUDEL LAXMI PRASAD

2038

10011134

PATHAK DINESH

2039

10011136

THAPA YAM BAHADUR

2040

10011140

GAHATRAJ SUNIL

2041

10011141

DHENGA RAMESH

2042

10011142

TAMANG RAJU

2043

10011151

B K ANEK RAM

2044

10011157

SUNAR ISHWOR

2045

10011158

AALE MAGAR PREMBAHADUR

2046

10011161

THAPA DALBAHADUR

2047

10011163

PAUDEL LAXMAN

2048

10011164

GHISING KUMAR

2049

10011172

PAUDEL DURGA PRASAD

2050

10011173

PAUDEL PRAKASH

2051

10011176

ADHIKARI BHUWAN

2052

10011190

BHURTEL CHUDAMANI

2053

10011192

RAUT RAKESH

2054

10011203

KHADKA YAM BAHADUR

2055

10011210

BUDHATHOKI SUMAN

2056

10011211

KARKI RABINDRA

2057

10011213

ACHARYA NAVARAJ

2058

10011214

NEPALI RAM BAHADUR

2059

10011219

GURUNG TIK MAYA

2060

10011220

LIMBU JASITA

2061

10011222

RAI REBIKA

2062

10011223

KC BIKRAM

2063

10011226

CHALISE KHUMARAJ

1988-0927
1983-0823
1995-0731
1988-0317
1992-0807
1992-0104
1988-0928
1987-0709
1992-1028
1981-0211
1990-0204
1990-0128
1992-0828
1980-0705
1989-0908
1988-0624
1995-0423
1994-0217
1991-1106
1990-1111
1983-0820
1993-0312
1989-0918
1989-1011
1995-0208
1990-0224
1988-0327
1993-0508
1983-0731
1988-0226
1993-1111
1992-0914
1991-0402
1994-0405

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

2064

10011227

GURUNG YAMUNA

2065

10011228

GURUNG NARMAYA

2066

10011234

LIMBU LOKENDRA

2067

10011236

KADAL ASHOK

2068

10011237

BHANDARI YOUBARAJ

2069

10011243

ALE RAJKUMAR

2070

10011245

RANABHAT CHHETRI JUGBAHADUR

2071

10011252

PANDEY ASHOK

2072

10011254

GURUNG TUK MAN

2073

10011256

GURUNG ANUJ

2074

10011263

PAKHRIN YAM KUMAR

2075

10011265

THAPA ARUN

2076

10011286

KC NETRA BAHADUR

2077

10011288

ACHARYA

2078

10011292

SUNUWAR MALATI

2079

10011293

THAPA MEKHA BAHADUR

2080

10011294

CHAPAGAIN DEEPAK PRASAD

2081

10011295

SHAH BHUPENDRA BAHADUR

2082

10011296

BHANDARI MADAN

2083

10011298

SUBEDI PRADIP

2084

10011301

KADEL KABIRAJ

2085

10011302

KANDEL PRAKASH

2086

10011303

KANDEL BHIMRAJ

2087

10011304

BHANDARI RABIN

2088

10011310

LAMA NIBASH

2089

10011312

TAMANG JEEBAN

2090

10011313

LAMA GYAN BAHADUR

2091

10011314

GT LAXMIKANTA

2092

10011321

DAHAL SHANKAR

2093

10011324

TAMANG DINESH

2094

10011328

GHIMIRE JIBANATH

2095

10011334

KALWAR OMPRAKASH PRASAD

2096

10011337

GHISING SAGUN DOLMO

2097

10011338

RAI NABIN KUMAR

BASUDEB

1990-0105
1985-0727
1986-0826
1991-0208
1988-0328
1988-0626
1991-0120
1987-0423
1990-0217
1993-1102
1984-1130
1989-0706
1993-0224
1988-0621
1992-1018
1988-0218
1991-0215
1985-0826
1991-0728
1985-0526
1992-1027
1993-0524
1992-0519
1990-0409
1992-0619
1995-0212
1994-0211
1986-0128
1983-0114
1991-1120
1975-1206
1994-0428
1990-0615
1989-0717

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

2098

10011347

DAHAL PRAMOD

2099

10011350

GIRI BHIM BAHADUR

2100

10011359

SHARMA PAUDEL MOUSAM

2101

10011360

GAUTAM RAJENDRA SHARMA

2102

10011361

SHAHI HASTA BAHADUR

2103

10011364

SHAHI MANOJ KUMAR

2104

10011375

GHARTI CHHETRI PREM BAHADUR

2105

10011377

CHAULAGAIN AMIT

2106

10011389

RAI GEREN

2107

10011392

SHARMA SHIVA PRASAD

2108

10011393

KC RAJENDRA

2109

10011397

THAPA PRAKASH

2110

10011405

SAMBAHAMPHE LAXMI

2111

10011424

KATHET ASHIK

2112

10011438

PAUDEL SHASHI RAM

2113

10011440

ACHARYA DEVPRASAD

2114

10011443

BHANDARI BASUDEV

2115

10011448

SHRESTHA BHIM NARAYAN

2116

10011451

ANGBO PRASHANT

2117

10011455

TAMANG AMRIT

2118

10011459

SUBEDI MUKTINATH

2119

10011477

GAIHRE PRADIP

2120

10011479

RAI SANTOSH KUMAR

2121

10011483

TAMANG SAMJHANA

2122

10011489

RAI JAYARAM

2123

10011495

SHARMA ACHARYA RAMESH

2124

10011496

KANDEL BISHNU PRASAD

2125

10011500

LOKSAM BIBAS

2126

10011502

BISTA MADAN SINGH

2127

10011513

KUNWAR GYANENDRA BAHADUR

2128

10011514

KARKI PRADIP KUMAR

2129

10011515

THAPA RAMESH

2130

10011516

THAPA JITENDRA

2131

10011518

CHAULAGAIN DEVI MAYA

1991-0209
1995-0101
1994-0301
1984-0809
1991-0102
1993-0102
1990-0308
1993-0312
1989-0217
1989-0705
1990-0331
1988-0804
1990-0301
1993-0905
1989-0417
1988-1218
1989-0920
1990-0707
1992-0821
1993-0917
1992-0413
1991-0423
1987-0510
1987-1021
1988-0527
1993-1125
1993-0813
1990-0328
1995-0101
1990-0624
1989-1117
1990-0123
1987-0210
1982-1225

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

2132

10011522

NEPALI RUDRA BAHADUR

2133

10011534

GIRI YUBRAJ

2134

10011536

RAI BAHUMAT

2135

10011537

LIMBU DINESH

2136

10011538

LIMBU BIJAY

2137

10011540

DUMRE NARAYAN

2138

10011545

KARKI MADANBAHADUR

2139

10011546

PANDIT RESHAM NATH

2140

10011548

GHARTI SHANKAR

2141

10011556

CHAUDHARY RAJKUMAR

2142

10011558

PAUDEL RAVI

2143

10011571

GAUCHAN DUJPRASAD

2144

10011575

KHATRI RAMESH

2145

10011586

ADHIKARI BASANT

2146

10011608

RAUT SUDEEP

2147

10011621

KC SANJU

2148

10011624

ADHIKARI RAJAN

2149

10011632

PAUDEL TULARAM

2150

10011633

BUDHA MAGAR BIMAN

2151

10011634

KAMU MAGAR HASTA BAHADUR

2152

10011636

TAMANG NIRMAL

2153

10011638

GIRI CHHABI LAL

2154

10011641

THAPA SHRESTHA SANI MAYA

2155

10011644

KATHAYAT ROSHAN

2156

10011647

SHARMA NARESH

2157

10011649

TAKO RAJAN

2158

10011659

TAMANG SAMRIT

2159

10011675

SHRESTHA SUJAN

2160

10011678

BHUSAL MOHAN

2161

10011689

BHANDARI DAMODAR

2162

10011712

ADHIKARI TANKA PRASAD

2163

10011722

SHAHI BIBASH

2164

10011726

KHATRI RAMESH BAHADUR

2165

10011732

PUN SANTARAM

1986-0524
1993-1125
1988-0821
1989-0602
1992-0629
1983-1126
1989-0515
1975-0706
1990-0529
1991-1225
1991-0124
1993-0206
1991-0331
1992-0831
1979-0823
1990-0917
1984-1112
1991-0711
1990-0826
1990-0604
1984-1009
1987-0207
1991-0810
1992-0924
1987-0531
1986-1015
1993-1201
1990-0929
1994-0817
1992-0325
1985-0429
1993-0722
1990-0428
1987-1117

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

2166

10011752

NIROULA HOM BAHADUR

2167

10011760

DHAMI DEEPAK

2168

10011762

THAPA RAJAN

2169

10011763

KHATRI AMRIT BAHADUR

2170

10011768

ARYAL ARUN

2171

10011775

KUNWAR TOP BAHADUR

2172

10011780

BHATT SHANKAR DATT

2173

10011781

MAHARJAN KABIRAJ

2174

10011782

SINGHKUNWAR CHANDRAKUMAR

2175

10011785

TAMANG ASHOK KUMAR

2176

10011789

BASNET LALBAHADUR

2177

10011793

TAMANG PADAM BAHADUR

2178

10011811

TAMANG GURUNG PURNAMAYA

2179

10011814

RAI HARKA JANG

2180

10011815

MALLA PUSPA KUMARI

2181

10011821

KANDEL MADAN

2182

10011823

SELING TARA

2183

10011824

TUMBAPO LIMBU SARITA

2184

10011825

KHATRI SUNITA

2185

10011836

PAUDEL SUVASH

2186

10011837

SAPKOTA HEMRAJ

2187

10011841

BASYAL BABURAM

2188

10011848

THAKUR RAMPUKAR

2189

10011849

PANDEY DEEPAK

2190

10011854

PUN SAROJ

2191

10011867

KSHETRI RANJIT

2192

10011868

RUMBA CHAMELI

2193

10011869

LAMA RUMBA BELI

2194

10011872

ALE RIMA

2195

10011879

SHAKYA RUBINA

2196

10011880

LAMA GANGA

2197

10011905

GAUTAM ANUJ

2198

10011909

BHANDARI CHHETRI RUDRABAHADUR

2199

10011916

MR GYAN BAHADUR NEPALI

1992-0117
1989-1008
1989-0323
1985-0212
1991-0625
1990-0711
1988-0730
1989-0108
1986-0104
1994-1009
1995-0103
1992-0702
1984-0512
1986-0716
1990-0702
1993-0420
1994-0117
1982-0103
1995-0703
1991-0130
1988-0115
1992-0726
1982-0901
1993-1005
1994-0404
1994-1219
1990-0903
1989-0202
1987-0620
1995-0609
1989-0501
1990-1007
1981-0101
1990-0202

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female
Male
Female
Male

Agriculture & Livestocks


Manufacturing
Agriculture & Livestocks
Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

2200

10011918

PUN MAGAR BIJAYA

2201

10011926

PUN RAMESHWOR

2202

10011927

KHATRI NIRAJAN

2203

10011933

BHANDARI BISHNU

2204

10011938

CHAUDHARY RAM KUMAR

2205

10011948

LAMA PAKHRIN SANJIB

2206

10011953

SUBEDI MADAN

2207

10011957

THAPA SANJU

2208

10011958

PAUDEL NETRA

2209

10011960

PAUDEL DOLARAJ

2210

10011964

PUDASAINEE SMITA

2211

10011978

BHATTA YAGYA RAJ

2212

10011983

MAHATARA NOCH BAHADUR

2213

10011986

NIROULA SANTOSH

2214

10011987

LAMA PASANG

2215

10011988

BUDHATHOKI MAHENDRA

2216

10011989

GAIRE SANJU

2217

10011994

SHAHI BAL BAHADUR

2218

10012002

SHARMA KUMAR

2219

10012008

LAMICHHANE SUNDAR

2220

10012013

ADHIKARI RABI

2221

10012021

KHATRI UMESH

2222

10012028

GHIMIRE SUMAN

2223

10012029

PARIYAR SURAJ

2224

10012035

SHERPA LAKPA

2225

10012040

SHRESTHA PESHAL

2226

10012043

ADHIKARI THAKUR PRASAD

2227

10012044

HAMAI SUNDAR BAHADUR

2228

10012048

BHANDARI KAMALBAHADUR

2229

10012051

SARU MAN BAHADUR

2230

10012073

THAPA TOP BAHADUR

2231

10012074

THAPA MEGH BAHADUR

2232

10012075

THAPA BHUL BAHADUR

2233

10012088

LAMA AMRIT

1991-0628
1987-0118
1988-0129
1995-0810
1989-0511
1986-0407
1992-1002
1982-0605
1982-1020
1988-0618
1988-1207
1980-0901
1981-0427
1981-1212
1991-0721
1995-0208
1988-0801
1992-0904
1993-0508
1988-1209
1992-0611
1991-1208
1990-1130
1984-0214
1995-0913
1994-0703
1985-0402
1992-0716
1992-0818
1987-0517
1986-1023
1976-0405
1986-0926
1991-0921

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

2234

10012093

BAM YOGENDRA BAHADUR

2235

10012094

GHIMIRE ARJUN PRASAD

2236

10012105

CHAPAGAIN MANOJ

2237

10012106

POUDEL HIMESH

2238

10012109

DHUNGANA LALMANI

2239

10012112

THAPA MAHENDRA

2240

10012117

BUDHA DIP BAHADUR

2241

10012119

DHUNGEL MANOJ

2242

10012120

DHUNGEL BEDMANI

2243

10012123

DHUNGEL LEKHNATH

2244

10012125

TAMANG PRADIP

2245

10012128

TIWARI CHIRANGIBI

2246

10012140

LAMA UMESH

2247

10012143

SHERPA SONAM

2248

10012147

RAWAT BISHAL

2249

10012148

SUNUWAR INDRASEN

2250

10012149

SHERPA NAGWANG FURI

2251

10012153

NEUPANE SANTOSH

2252

10012160

SINGH GYAN BAHADUR

2253

10012171

JOSHI GOVINDA PRASAD

2254

10012172

BHATT DIPAK PRASAD

2255

10012189

DARLAMI MAGAR PADAM SINGH

2256

10012193

RANA DHIRAJ

2257

10012198

HEMBYA SUBASH

2258

10012199

GURUNG BHISMA

2259

10012201

ADAI KAMALKUMAR

2260

10012205

SHRESTHA CHHATRA K

2261

10012207

KUNWAR UMESH

2262

10012222

BHUJEL BIDUR

2263

10012228

GURUNG GOVINDA

2264

10012235

KHADKA PADAM

2265

10012238

GAJMER ANISH

2266

10012243

LAWATI AGNI PRASAD

2267

10012251

SHRESTHA GUNA RAJ

1990-0319
1988-1030
1989-0316
1995-1003
1989-0604
1989-0918
1980-0415
1992-0827
1990-1203
1993-0326
1986-1217
1988-0408
1993-0312
1994-0930
1990-1028
1990-0708
1988-1126
1989-1024
1983-0807
1989-1011
1992-0720
1993-0801
1984-0730
1993-0402
1984-1016
1989-0910
1993-0424
1992-0211
1991-0811
1992-0525
1988-1121
1991-0423
1979-1229
1987-0422

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

2268

10012263

BASNET NIRP SINGH

2269

10012271

PAUDEL KULRAJ

2270

10012283

ACHARYA BHANUBHAKTA

2271

10012285

BARUWAL SURYA

2272

10012289

BAJAGAIN GANESH

2273

10012291

SHARMA JEEVAN

2274

10012295

RIJAL BABURAM

2275

10012296

GURUNG SUDHIR

2276

10012299

BK DURGA BAHDUR

2277

10012308

TAMANG RAJESH

2278

10012323

THAPA DINESH

2279

10012324

KARKI NEWTON

2280

10012325

LAMA AMAR

2281

10012327

JOSHI GOVIND PRASAD

2282

10012328

BIST RABI SINGH

2283

10012331

PALI BOGATI SHER SINGH

2284

10012332

KARKI DAN SINGH

2285

10012333

NEPALI AMRIT

2286

10012342

DURA SINGH RAJ

2287

10012345

TIWARI ISHWARBANDHU

2288

10012346

PAUDEL DIPAK

2289

10012370

GAUTAM LOKENDRA KUMAR

2290

10012373

LAMICHHANE GOPAL

2291

10012374

KUNWAR YAM BAHADUR

2292

10012375

THAPA SURYA BAHADUR

2293

10012382

THAPA NETRA BAHADUR

2294

10012384

RAI BHISHAN KUMAR

2295

10012396

REGMI SAGAR

2296

10012404

GURUNG KHIM BAHADUR

2297

10012405

LAMA TITUNG

2298

10012410

BK JANARDAN

2299

10012412

PURJA SUMAN

2300

10012414

MAHAT ANIL

2301

10012416

ARI JHABILAL

KUMAR

1990-1118
1992-0820
1990-0907
1992-0619
1990-0430
1987-0720
1990-0911
1990-0209
1993-0807
1989-1111
1986-1228
1991-1214
1978-1117
1989-0704
1992-0113
1993-0606
1989-0128
1985-0427
1979-1006
1991-1013
1991-0302
1981-1229
1986-0714
1982-0129
1995-0522
1979-0427
1992-0110
1993-0911
1991-0120
1993-0629
1989-0804
1993-0404
1992-0826
1986-1212

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

2302

10012426

GNAWALI DURGA PRASAD

2303

10012430

POKHREL RAMCHANDRA

2304

10012431

CHAPAIN BHUWAN

2305

10012436

K C JANAK RAJ

2306

10012439

BHATTARAI GANESH PRA SAD

2307

10012442

RIJAL RISHIRAM

2308

10012444

TRIPATHI SAGAR

2309

10012447

MAHAJU SHRESTHA BABU KRISHNA

2310

10012457

ANGDEMBE YUGESH

2311

10012458

CHEMJONG PRABIN

2312

10012463

PRAKASH BOKO

2313

10012477

NEPALI SANTOSH

2314

10012481

SHARMA BISHAL

2315

10012482

MIYAN NAUSAD

2316

10012483

ALAM ESARAR

2317

10012486

BHUSAL HARI PRASAD

2318

10012487

KHANAL GAJENDRA

2319

10012488

CHAND RAN BAHADUR

2320

10012489

PANDEY PRAKASH

2321

10012491

KATHAYAT TAPENDRA

2322

10012499

TAMANG MOHAN KUMAR

2323

10012509

BHANDARI AMRIT

2324

10012512

KANDEL RESHAM LAL

2325

10012533

CHHETRY PANKAJ KUMAR

2326

10012537

SAPKOTA NAWARAJ

2327

10012538

PANDAY TEKRAJ

2328

10012539

PANDAY YAM PRASAD

2329

10012544

PAUDEL RAMESH CHANDR A

2330

10012547

KC DIPESH

2331

10012553

PANGALI BALA KRISHNA

2332

10012556

TAMANG BHIMAN SING

2333

10012560

TAMANG KAJIMAN

2334

10012561

KHATRI JEEVAN

2335

10012562

TAMANG SANJIB LAL

1986-0504
1987-0626
1995-0808
1985-0912
1990-0928
1992-0830
1985-0517
1994-0626
1991-0322
1992-0811
1995-0217
1992-0919
1990-0716
1989-1125
1986-0420
1986-0708
1992-0814
1994-0329
1990-0214
1992-1030
1982-1120
1994-1210
1992-1020
1991-0305
1986-1104
1987-0607
1985-1221
1984-0409
1993-0202
1991-0611
1991-0624
1994-0625
1991-0316
1991-1228

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

2336

10012564

CHUDALI UDAVARAJ

2337

10012573

KARKI RAMESH KUMAR

2338

10012576

BIST TEJ BAHADUR

2339

10012579

PUN RAMESH

2340

10012582

SHARMA NAV RAJ

2341

10012590

PUN TEJENDRA

2342

10012613

ADHIKARI RAMESH

2343

10012614

GURUNGPADAM BAHADUR

2344

10012616

BAIJU SUNDAR

2345

10012617

KUSLE HARI KRISHNA

2346

10012618

BLOON ANJAN

2347

10012627

RAI

2348

10012632

LAMA BIJAYA

2349

10012638

KHADGI ROHIT

2350

10012639

DHAKAL RIT NARAYAN

2351

10012640

KHANAL BIKRANT

2352

10012641

TIMSINA SARMAN

2353

10012642

RAI NITESH

2354

10012643

RAI PREM KUMAR

2355

10012649

TAMANG PREM

2356

10012650

TAMANG MIN KUMAR

2357

10012653

TAMANG BHIM BAHADUR

2358

10012660

DHITAL KUSHAL

2359

10012665

BELBASE DHARMA RAJ

2360

10012680

DHANUK DHAN BHADUR

2361

10012683

NEPALI GANESH

2362

10012690

BASHYAL CHIRANJEEVI

2363

10012697

PUN KISHAN

2364

10012710

JOSHI PRAMANAND

2365

10012716

KARKI DEEPAK SINGH

2366

10012719

BHATT BHOJ SINGH

2367

10012721

PALI BOKATI DIL BAHADUR

2368

10012727

PANDEY SUDIP

2369

10012732

THAPA AJAYA

TAGENDRA

1984-0528
1989-0103
1986-1101
1994-0414
1987-1214
1989-1102
1989-1230
1988-0110
1989-0424
1983-0417
1987-1230
1981-1223
1984-0727
1989-0914
1993-0212
1986-0803
1991-1026
1989-0821
1980-1028
1991-0501
1995-0207
1989-0302
1995-0607
1987-0329
1987-0629
1989-0411
1988-0418
1989-1125
1990-0419
1991-0117
1988-0212
1975-0415
1989-0226
1980-1205

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

2370

10012734

SHAH SAILENDRA

2371

10012735

FUNGJALI GUN BAHADUR

2372

10012739

SAUD SUNDAR

2373

10012740

KSHETRI BIMAL

2374

10012741

KHATRI PRADIP

2375

10012742

KHATRI INDRA BAHADUR

2376

10012744

BHANDARI ADARSHA KUMAR

2377

10012748

BHANDARI SONU

2378

10012751

SODARI PRAVEEN

2379

10012761

DHUNGEL AMRIT

2380

10012767

TAMANG PARBAT

2381

10012796

REGMI BHOJRAJ

2382

10012804

SUBBA KAILASH

2383

10012805

FAGANI DOLMAYA

2384

10012813

MALLA RESHAM BIKRAM

2385

10012815

SHRESTHA POSTAK DAS

2386

10012817

KHATRI CHHETRI DIPENDRA

2387

10012820

ADHIKARI DHAKAL PRASAD

2388

10012823

KHATRI RAM CHANDRA

2389

10012828

GAHA JITWAN

2390

10012831

GURUNG PUSHPA KAMAL

2391

10012871

NEUPANE KRISHNA

2392

10012872

TAMANG BIJAY

2393

10012875

ADHIKARI KRISHNA PRASAD

2394

10012877

TAMANG SHAMBHU JIT

2395

10012880

SHARMA HOM NATH

2396

10012884

KC KHAMINDRA SINGH

2397

10012887

ADHIKARI KIRAN

2398

10012892

SINGH EKENDRA BAHADUR

2399

10012900

KATUWAL GOPAL

2400

10012902

OLI NARAYAN

2401

10012908

LAMICHHANE RAJESH

2402

10012911

BHANDARI RAMESH

2403

10012913

KHANAL NIRMAL

1993-0504
1989-0913
1991-0330
1991-0221
1990-0930
1992-1116
1988-0815
1993-0615
1992-1029
1989-0114
1993-0922
1982-1218
1992-1011
1983-1103
1989-1213
1981-0727
1988-0104
1982-0713
1992-0712
1994-0117
1991-0117
1990-1229
1990-0128
1991-0202
1983-1024
1988-0202
1990-0605
1992-0903
1991-0418
1988-0702
1993-1226
1994-0211
1984-0624
1984-0312

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

2404

10012914

LOHANI GANESH

2405

10012915

SHARMA UDAYA RAJ

2406

10012918

SUNAR BHAKTA BAHADUR

2407

10012923

GNYAWALI DURGA PRASA D

2408

10012924

GYAWALI CHHABILAL

2409

10012929

TRIPATHI PRATIVA

2410

10012935

SINGH SUNDER

2411

10012946

MALLA THAMAN

2412

10012948

GHARTI RAMKUMAR

2413

10012954

GHISING LAL BAHADUR

2414

10012955

RANA GANESH

2415

10012966

TIWARI SUBASH

2416

10012972

RANA MAGAR LAXMAN

2417

10012974

SUNAR OM BAHADUR

2418

10012975

BISHOKARMA LAL BAHAD UR

2419

10012981

TIMILSINA CHOLINDRA

2420

10012984

NIROULA RAJENDRA

2421

10012987

RAI BHOJ KUMAR

2422

10012991

ACHARYA SAHADEV

2423

10012994

PYAKUREL RISHIPRASAD

2424

10013000

RAI RABIN

2425

10013002

PAUDEL GANGARAJ

2426

10013005

BOHORA KUMAR AMRIT

2427

10013008

SAPAKOTA DURGA BAHAD UR

2428

10013013

SHAHI KUBER

2429

10013019

GHALE DAMBAR SINGH

2430

10013030

BC NETRA LAL

2431

10013032

PAKHRIN SUBASH

2432

10013037

SHREEMAL SARKI DEEPA K

2433

10013042

SHAHI PREM BAHADUR

2434

10013044

BOGATI PREM BAHADUR

2435

10013047

DHAKAL SANTOSH

2436

10013050

PANGYANI RESHAM RAJ

2437

10013054

KC BASHANT

1988-1011
1989-0213
1987-1227
1987-1102
1989-1106
1988-0813
1978-0930
1989-0617
1993-0226
1992-0831
1990-0704
1990-0131
1985-1122
1989-0122
1976-0725
1991-0418
1984-1125
1993-0201
1989-0528
1990-1019
1993-0527
1985-1118
1988-0910
1991-0720
1989-0128
1977-0921
1989-0617
1988-0419
1986-0718
1994-0129
1985-0410
1994-0716
1983-0326
1988-0905

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

2438

10013055

CHAND THAKURI BIKAS

2439

10013058

SAPKOTA

2440

10013069

DHUNGANA RAM KRISHNA

2441

10013072

KHATRI SHIV KUMAR

2442

10013077

THOKAR SURESH

2443

10013081

PHUYAL CHITRA KUMAR

2444

10013089

CHAUDHARY BIPIN

2445

10013095

RAI RAJENDRA

2446

10013109

BHANDARI RABINDRA

2447

10013112

UPADHYAY PREM PRASAD

2448

10013114

MAGAR BIRENDRA

2449

10013121

KHATRI BHAN SINGH

2450

10013124

TAMANG SANJEET

2451

10013128

SAPKOTA DEEPAK

2452

10013135

RAI TARA BAHADUR

2453

10013141

CHHETRI SANDIP

2454

10013142

BASYAL DHAN BAHADUR

2455

10013148

SAUD JHAPAT

2456

10013159

KHADKA MILAN

2457

10013171

BOHARA RAM

2458

10013174

BOHARA AMAR BAHADUR

2459

10013179

HALUWAI ANIL KUMAR

2460

10013198

LIMBU JABEGU DHAN BAHADUR

2461

10013205

THAPA BAKHAT BAHADUR

2462

10013207

GURUNG NETRA BAHADUR

2463

10013208

ACHARYA DAMODAR

2464

10013210

PUN SHYAM BAHADUR

2465

10013238

MEHTA KULANAND

2466

10013253

PAUDEL AMRIT

2467

10013259

MUREE MAGAR ROBIN

2468

10013263

SAUD NAURAJ

2469

10013269

BHANDARI KAMAL PRASAD

2470

10013278

RAI JAYA KUMAR

2471

10013281

LAMA SUNIL

SHIVPRASAD

1984-0831
1993-0331
1995-0924
1994-0305
1990-0109
1987-0426
1989-1014
1974-0414
1994-0815
1989-0807
1992-0907
1992-0709
1995-0319
1990-0508
1992-0430
1987-0529
1991-0115
1987-1226
1992-1021
1989-0413
1984-0925
1980-0829
1986-1026
1991-0724
1989-0531
1984-1120
1991-0831
1994-0628
1995-0611
1992-0506
1991-0414
1986-0305
1980-0427
1993-0427

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

2472

10013288

CHAPAGAIN PRAKASH

2473

10013290

CHAPAGAIN GOPAL

2474

10013294

BHANDARI ARJUN

2475

10013295

DHAKAL ANIL

2476

10013301

PAINTOLA JAYA PRAKASH

2477

10013304

JOSHI GANGA DATT

2478

10013310

SAUD SURESH

2479

10013315

BASTOLA HARI

2480

10013316

DAHAL LOKNATH

2481

10013324

CHAULAGAIN BIJU

2482

10013325

CHAUDHARY DEVRAJ

2483

10013330

LAMICHHANE KRISHNA PRASAD

2484

10013336

GURUNG RESHAM

2485

10013348

KHATRI TEK BAHADUR

2486

10013350

REGMI CHIRAN

2487

10013354

GHARTI RAJESH

2488

10013375

JHAKAL BIKRAM

2489

10013376

BHANDARI HARI

2490

10013378

GAUTAM DINESH

2491

10013392

RAI MILAN

2492

10013396

BHATTARAI VESHRAJ

2493

10013397

BHATTARAI TIRTHA RAJ

2494

10013399

PAKHRIN PAPPU

2495

10013414

THAPA TARA BAHADUR

2496

10013423

SHARMA CHHABI LAL

2497

10013425

GURUNG THARKA SINGH

2498

10013427

BIST TAPENDRA BAHADUR

2499

10013435

POKHAREL IRAJAN

2500

10013468

SHARMA RUSTAM

2501

10013469

KARKI RAM BAHADUR

2502

10013472

PANDIT SHRIRAM

2503

10013477

LAMA BHIM PRASAD

2504

10013482

TUMBADO TIKA PRASAD

2505

10013487

BASNET CHHETRI RAMESH

1989-1220
1988-0607
1993-0504
1994-0908
1987-0425
1986-0724
1989-0118
1988-0118
1987-0429
1986-0904
1988-0501
1992-1007
1990-1001
1993-0309
1994-0314
1993-0813
1993-0228
1990-0226
1995-0328
1986-0428
1992-0406
1979-0629
1993-1129
1989-1103
1983-0811
1985-1027
1991-1203
1990-0416
1993-0419
1983-0416
1994-0415
1989-0619
1977-0128
1984-1025

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

2506

10013488

BHATT GOPAL DATT

2507

10013489

MAGAR DEBENDRA

2508

10013490

BHANDARI BHARAT BAHADUR

2509

10013496

ADHIKARI KHAPAD

2510

10013501

BAJAGAI SUBASH

2511

10013505

TUMROK BHISMA RAJ

2512

10013507

GIRI JHAKU LAL

2513

10013515

GURUNG RABI

2514

10013526

RANJIT SUMAN

2515

10013528

SHRESTHA SANTOSH

2516

10013531

SUBEDI SABIN PRASAD

2517

10013534

SHRESTHA NARYAN

2518

10013539

GURUNG KHEM BAHADUR

2519

10013544

KATHAYAT SAGAR

2520

10013545

BAJGAIN JAISHI NETRA PRASHAD

2521

10013546

BOGATI HEMANT KUMAR

2522

10013550

KHADKA NIRP BAHADUR

2523

10013554

OLI DILLI RAM

2524

10013559

POKHREL NARAYAN PRASAD

2525

10013563

B K BISHWAMITRA

2526

10013572

BK BISHNU BAHADUR

2527

10013573

THAPA PURNA BAHADUR

2528

10013578

SURYABANSHI JALAN

2529

10013586

RANA SAROJ

2530

10013587

RAI SUNIL

2531

10013588

SHERPA LHA DORJE

2532

10013590

PUN TIMOTHY

2533

10013591

RAI ARJUN KUMAR

2534

10013592

RUMBA RAM LAL

2535

10013594

GURUNG LILA BAHADUR

2536

10013595

THAPA DEEPAK

2537

10013596

BLON BESHAM

2538

10013597

JIREL SURYA BAHADUR

2539

10013601

GAUTAM SHIVA KUMAR

1990-1109
1988-0102
1988-0729
1986-0221
1994-0414
1987-1030
1991-0421
1983-0923
1976-0509
1988-0324
1989-0121
1989-0813
1980-0728
1995-0324
1987-0620
1986-1122
1989-0414
1984-1123
1983-0526
1995-0824
1984-0407
1991-1121
1991-0327
1993-0424
1988-0718
1992-1005
1990-0828
1983-0529
1989-0930
1989-0619
1987-0822
1990-1224
1986-0515
1988-0205

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

2540

10013612

LIMBU AMRIT KUMAR

2541

10013613

NYOUPANE BISHNU PRAS AD

2542

10013617

KUMAL SUMAN

2543

10013618

DHAKAL NIRMAL KUMAR

2544

10013627

GURUNG BISHNU BAHADU R

2545

10013630

MOKTAN KHIRENDRA RAJ

2546

10013638

PAUDEL TIKA RAM

2547

10013642

TARAMI DIL BAHADUR

2548

10013643

MAINALI GUNARAJ

2549

10013644

GOTAME DIP BAHADUR

2550

10013650

SHERPA NURBU

2551

10013651

RAI PREM KUMAR

2552

10013657

CHARMAKAR PRAKASH

2553

10013659

PAUDEL HOMNATH

2554

10013665

RAI GANESH KUMAR

2555

10013673

KUMAL SURYA BAHADUR

2556

10013683

GAUTAM NARAYAN

2557

10013687

LAMICHHANE RAM CHAND RA

2558

10013688

GHIMIRE SURENDRA

2559

10013701

BOHARA PRAMOD

2560

10013717

BIST LOKENDRA BAHADUR

2561

10013719

GURUNG DURGA RAJ

2562

10013723

THAPA SURESH

2563

10013734

TAMANG MADAN

2564

10013736

PANDAY BALARAM

2565

10013751

TUMROK LILAKUMAR

2566

10013752

MADEMBA LIMBU SABIN

2567

10013766

PAKHRIN PUSKAR

2568

10013773

POUDEL PADAM

2569

10013774

GURUNG SUMAN BIKRAM

2570

10013776

LAMSAL RESHAM LAL

2571

10013779

THAPA JEETENDRA

2572

10013780

ROKA DINESH

2573

10013782

MAGAR PADAM BAHADUR

1979-0213
1984-0126
1991-0706
1981-0103
1977-0303
1987-1011
1981-0122
1984-1008
1994-0221
1987-0327
1985-0627
1989-0407
1995-0807
1991-1014
1976-0504
1984-0319
1987-0811
1991-0623
1987-1108
1988-0831
1986-0227
1983-0502
1986-0830
1992-0107
1989-0407
1989-0427
1991-1122
1992-0707
1991-1202
1982-0824
1992-0515
1989-0922
1993-0826
1982-0801

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

2574

10013784

GIRI NIRAJ

2575

10013788

THAPA BINOD

2576

10013792

REGMI SUJAN

2577

10013794

LAMSAL SUNIL

2578

10013796

THAPA BINOD

2579

10013819

DAHAL PUSPA

2580

10013823

KHADKA BEL BAHADUR

2581

10013827

TAMANG

2582

10013834

TOLANG AMBIR

2583

10013835

PAKHRIN LOKENDRA KUMAR

2584

10013836

BASNET SANU RAM

2585

10013844

ADHIKARI DOLRAJ

2586

10013845

THING RAM BAHADUR

2587

10013846

BIST TEJ BAHADUR

2588

10013848

SHRESTHA RAJ KUMAR

2589

10013856

KHANAL SHREEKRISHNA

2590

10013858

POUDEL SUDIP

2591

10013862

MISHRA TIKA RAJ

2592

10013866

CHAUDHARY BINOD

2593

10013876

RARKI RAMHARI

2594

10013878

SUBEDI MOHAN PRASAD

2595

10013880

BISWOKARMA BAL BAHADUR

2596

10013881

SHARMAPAUDEL SURYA

2597

10013883

TUMROK LOKPRASAD

2598

10013884

POUDEL PRUSHOTTAM

2599

10013886

POKHAREL KHAGENDRA

2600

10013888

BISHOWKARMA RAJESH

2601

10013892

CHAUDHARY DIPENDRA

2602

10013898

BK AMAR

2603

10013902

MAGAR NISCHAL

2604

10013908

SAPKOTA AMRIT PRASAD

2605

10013912

TAMANG NARESH

2606

10013915

SHAHI ISHOR BAHADUR

2607

10013921

PAUDEL SUNDHAR KUMAR

NISCHAL

1994-1125
1978-1205
1993-0627
1991-0628
1990-0517
1988-0507
1987-0307
1994-0302
1986-0126
1993-1120
1989-0716
1986-1027
1995-0115
1983-1106
1994-0611
1992-0713
1988-0116
1981-0819
1982-0804
1984-0306
1986-1030
1989-0217
1991-1116
1987-0105
1990-1210
1992-0203
1993-1207
1981-1222
1995-0722
1991-0425
1984-0726
1984-0807
1988-0227
1991-0919

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

2608

10013928

SHARMA KEDAR

2609

10013933

SHRESTHA YUBRAJ

2610

10013935

TIMILSENA PRAKASH

2611

10013938

GHARTI BHIM BAHADUR

2612

10013953

POUDEL SHIVA

2613

10013964

BHUJEL JEEVANKUMAR

2614

10013977

KUMAL JEPI

2615

10013998

BK LOK BAHADUR

2616

10014006

MAHARJAN KRISHNA BHAKTA

2617

10014007

K C ARJUN

2618

10014015

PAKHRIN BISWA

2619

10014018

SINGH KHAMMABAHADUR

2620

10014024

SHRESTHA RAM KUMAR

2621

10014028

LIMBU RAJ KUMAR

2622

10014040

CHAUDHARY PRAMOD KUMAR

2623

10014053

SHRESTHA BISHNU KUMAR

2624

10014056

DEVKOTA TAPENDRA

2625

10014063

GURUNG TANKA BAHADUR

2626

10014068

SUNUWAR PHARASH MANI

2627

10014071

SHRESTHA SUJAN

2628

10014073

THAPA MAGAR BIRAJ

2629

10014081

SHRESTHA KHADGA BAHADUR

2630

10014096

THAPA BHARAT

2631

10014100

SUNAR SUBODH

2632

10014103

POKHAREL BIJAY

2633

10014114

ALE MAGAR SURAJ

2634

10014116

SUNUWAR OKESH

2635

10014122

SHRESTHA RAJ KUMAR

2636

10014131

GURUNG LILENDRA

2637

10014135

SYANGTAN AUTAR SING

2638

10014146

PARIYAR RAJ KUMAR

2639

10014163

PAHADI SESHRAJ

2640

10014166

SUNUWAR ARJUN KUMAR

2641

10014172

RAI DHACHCHABAHADUR

1994-1026
1991-0419
1991-0124
1985-0202
1994-0725
1990-0220
1987-0225
1985-0721
1980-0506
1993-0417
1990-0905
1983-0613
1984-0319
1987-0527
1986-1213
1991-1210
1994-0125
1981-0327
1987-1028
1991-1031
1991-0905
1989-0920
1985-0720
1989-0511
1991-1208
1993-1018
1982-1205
1976-0826
1989-0126
1991-0826
1984-0914
1991-0702
1987-0129
1976-1127

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

2642

10014174

ALE YOGENDRA BAHADUR

2643

10014194

LAMA MOHAN

2644

10014195

LIMBUSUBBA MAN BAHADUR

2645

10014198

SHERPA LAKPA NUPU

2646

10014203

ALE LIL BAHADUR

2647

10014225

SHAHI SURENDRA

2648

10014232

SAPKOTA GANESHPRASAD

2649

10014233

SAPKOTA SUBASH

2650

10014237

KOIRALA MIN BAHADUR

2651

10014238

THAPA BANDANA

2652

10014246

BAL GANESH

2653

10014252

KHATRI BHAKTA BAHADUR

2654

10014253

THAPA NETRA BAHADUR

2655

10014255

MAHATO MUNNA

2656

10014257

TAMANG YUPAK KUMAR

2657

10014258

SHRESTHA JANAK

2658

10014261

BARTAULA RAJENDRA

2659

10014280

KC SANIMAYA

2660

10014281

GURUNG KRISHNA BAHAD UR

2661

10014284

LAMA OSIN

2662

10014294

THAPA HIRALAL

2663

10014303

GIRI RAJU

2664

10014307

RANA URMILA

2665

10014309

SHRESTHA

2666

10014315

BOHARA GANESH

2667

10014316

SAPKOTA RAJ KUMARI

2668

10014318

THAPA BHAVANA

2669

10014323

PUN SHIV BAHADUR

2670

10014332

GAUTAM BINOD KUMAR

2671

10014343

RAI SHANTIKALA

2672

10014344

MOKTAN CHHABILAL

2673

10014355

THING SURESH

2674

10014356

ADHIKARI DIPAK

2675

10014358

DHUNGANA KAPIL

SUSHIL

1986-0302
1985-0528
1978-0727
1993-1117
1986-1230
1989-0302
1981-0806
1994-0501
1975-0202
1991-1117
1991-0312
1991-0909
1990-1228
1992-1101
1988-0415
1988-0812
1978-1230
1988-0323
1987-1214
1994-0306
1992-0211
1978-0626
1989-1018
1985-0905
1992-0118
1989-0508
1991-1105
1986-1228
1988-0319
1983-0126
1992-0125
1988-0311
1991-0627
1991-0511

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

2676

10014367

THAPA CHIRAN

2677

10014375

RANA PRAJWAL

2678

10014379

PAUDYAL SUMAN

2679

10014384

OJHA BED PRAKASH

2680

10014390

JNAWALI MADHAV PRASA D

2681

10014394

RIMAL SURYA BAHADUR

2682

10014400

KARKI BHAKTA BAHADUR

2683

10014414

KHADKA CHETRAJ KUMAR

2684

10014422

KHANAL MEGHARAJ

2685

10014427

GURUNG NABIN

2686

10014434

SINGH SANJEEV

2687

10014435

MIJAR BHAI KANCHHA

2688

10014439

KAFLE DURGA PRASAD

2689

10014448

GURUNG CHUDAMAN

2690

10014454

NEURE CHITRA PRASAD

2691

10014461

BAJRACHARYA MUKESH

2692

10014465

TAMANG BIL BAHADUR

2693

10014477

DHAKAL HOM NATH

2694

10014478

BK ARJUN

2695

10014488

KHADGI BIJENDRA

2696

10014512

KATUWAL SUMAN

2697

10014515

BAJRACHARYA SUJAN

2698

10014526

RAI NIRCHALA

2699

10014532

THAPA GHANA SINGH

2700

10014548

BASYAL BINOD PRASAD

2701

10014567

GHARTIMAGAR DIPAK

2702

10014572

RAI PARBATI

2703

10014573

DANUWAR SHIB

2704

10014581

MAGAR MANI RAJ

2705

10014588

GURUNG BINOD

2706

10014590

ACHARYA YOGENDRA RAJ

2707

10014602

THAPA IMAN

2708

10014608

PAUDEL KHANAL HEMKALA

2709

10014618

GURUNG RINA

1991-0414
1993-0421
1981-0507
1988-1221
1985-0522
1991-0925
1987-0912
1992-0403
1987-0918
1992-0517
1985-0122
1982-0522
1983-0726
1977-0325
1981-0403
1994-0624
1987-1021
1985-0424
1992-0605
1986-0728
1992-0819
1990-0119
1979-0428
1984-1220
1989-0424
1991-0826
1983-0422
1992-0920
1991-0108
1991-1127
1992-0721
1985-0118
1990-0207
1987-0420

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

2710

10014619

DIMDUNG AAITE SINGH

2711

10014622

RAI ARJUN KUMAR

2712

10014625

LAMA TANKA BAHADUR

2713

10014631

KHAREL SUBASH

2714

10014632

KATUWAL SANTOSH

2715

10014640

RAI KISHOR

2716

10014654

BISHOKARMA PURNA BAHADUR

2717

10014661

GURUNG BALMAYA

2718

10014686

LIMBU JIBAN KUMAR

2719

10014697

KARKI RAMBAHADUR

2720

10014699

CHAUDHARY SANTOSHKUMAR

2721

10014707

SYANGBO MOTILAL

2722

10014709

GURUNG MEKH BAHADUR

2723

10014712

LIMBU BIMALKUMAR

2724

10014713

MALLATHAKURI BIRENDRA

2725

10014719

MOKTAN SHANKAR

2726

10014720

THAPA PRAMOD

2727

10014737

THAPA MANBAHADUR

2728

10014745

YONJAN MAHESH

2729

10014746

SIJALI GARUD PRATAP

2730

10014747

YONJAN NARENDRA

2731

10014753

CHAND HARISH

2732

10014756

ADHIKARI BHAWANI

2733

10014760

MANANDHAR ABINASH

2734

10014769

LAMA ANIL

2735

10014772

SHRESTHA SUDIP

2736

10014780

SHRESTHA GOKARNA LAL

2737

10014783

K C KHATRI HIMAL

2738

10014785

SHRESTHA DEEPAK KUMAR

2739

10014787

GHIMIRE SANTOSH

2740

10014792

GURUNG UTTAM KUMAR

2741

10014797

RAI KAMAL

2742

10014808

SHARMA GOBINDA

2743

10014809

SHRESTHA SARASWATI

1986-0216
1987-0211
1980-1107
1989-1103
1993-1229
1992-0813
1991-0528
1980-0214
1983-0922
1979-1027
1989-0315
1984-0703
1976-0429
1986-1004
1982-1001
1993-0308
1992-0722
1984-0926
1993-0618
1994-0428
1989-1225
1987-0928
1991-0831
1993-0813
1990-1019
1992-0306
1974-0819
1987-0604
1988-0718
1990-1211
1987-0430
1993-0525
1988-0703
1980-1118

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

2744

10014811

GIRI AMBIKA

2745

10014817

PAUDEL SUDIP

2746

10014821

CHAUDHARY PREMBAHADUR

2747

10014822

HAMAL KOPILA

2748

10014838

THAPA MAGAR PABITA

2749

10014854

LAMICHHANE SAMIR

2750

10014856

BAJAGIE URMILA

2751

10014858

THAPA KRISHNA

2752

10014861

KARKI SANDEEP

2753

10014863

RAI RAM PRASAD

2754

10014865

THAPA MAGAR JHAN BAHADUR

2755

10014867

CHAMLING RAI HIRA

2756

10014871

RAI ASHA

2757

10014883

ADHIKARI KRISHNA

2758

10014891

SHRESTHA SHIVA SANSA R

2759

10014894

ACHARYA SHREEDHAR

2760

10014899

LAMA UDESH

2761

10014902

RAI RAJIB CHANDRA

2762

10014904

GURUNG KEBAL

2763

10014907

SAPKOTA DEVILAL

2764

10014908

ADHIKARI SURAJ

2765

10014921

THAPA MAGAR BAM BAHADUR

2766

10014933

SAUDEN BHIM KUMAR

2767

10014948

KC BHARAT BAHADUR

2768

10014952

PUN PURNA BAHADUR

2769

10014959

KARKI BIMAL BAHADUR

2770

10014962

DULAL DILIP

2771

10014963

KHADKA SUJAN

2772

10014965

BARAL SANJEEB

2773

10014966

BANJARA KEDARNATH

2774

10014971

HAMAL DEEPENDRA

2775

10014979

THANAIT BEDPRAKASH

2776

10014998

KADAYAT NRIPABAHADUR

2777

10015000

PARAJULI MANISH

1985-0114
1994-1126
1988-0722
1983-0503
1992-0829
1993-0410
1993-0313
1988-1030
1987-0610
1984-0616
1990-0831
1987-0612
1989-0828
1989-0904
1977-1008
1984-0428
1992-0223
1980-0419
1985-0720
1984-0421
1991-1206
1988-1003
1986-0206
1983-0617
1987-0111
1991-1004
1987-0628
1991-0820
1992-0312
1982-0710
1993-1231
1991-0607
1983-0418
1992-0828

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

2778

10015001

NYASUR HIRO LAL

2779

10015006

PUN RAM BAHADUR

2780

10015007

KAINI GOVINDA

2781

10015008

OJHA MADHUSUDAN

2782

10015009

BAGAL RAMESH SINGH

2783

10015015

RAI NABIN

2784

10015019

REGMI TULAK BAHADUR

2785

10015022

GHIMIRE CHUDAMANI

2786

10015025

PAUDEL HEMALAL

2787

10015032

ANSARI AJAD

2788

10015037

BUDHATHOKI LAL BAHADUR

2789

10015039

SINGH BASANTBAHADUR

2790

10015043

SOMARE RAM

2791

10015044

NEUPANE AKHIL

2792

10015045

KERUNG BHUWAN HANG

2793

10015047

KERUNG KABINDRAHANG

2794

10015056

GURUNG BIJAYA

2795

10015057

BHATTA MADHUSUDAN

2796

10015071

BISTA JANAK BAHADUR

2797

10015073

BLON LEKHABAHADUR

2798

10015075

ADHIKARI SUBHASH

2799

10015076

SHARMA RAJU

2800

10015077

POKHREL DIPAK

2801

10015078

NEUPANE DIPESH

2802

10015087

DEUBA DEEPAK BAHADUR

2803

10015092

KAFLE GURU PRASAD

2804

10015102

KYAPCHAKI SOM BAHADUR

2805

10015107

BARAL NARAYAN PRASAD

2806

10015113

LOWA LIMBU PARBAT

2807

10015114

BIKASH RAI

2808

10015117

SUBEDI DHANANJAYA

2809

10015118

PAUDEL DEEPAK

2810

10015120

RIJAL ARJUN

2811

10015123

TAMANG SUJANKUMAR

1995-0116
1992-0724
1991-1001
1982-0904
1991-0429
1988-0315
1992-0318
1985-1124
1978-1118
1995-0428
1984-0208
1988-0930
1990-0621
1991-0518
1989-0821
1990-1003
1989-0909
1988-1228
1995-0326
1995-0309
1993-0912
1991-0515
1992-1030
1990-1003
1986-0118
1976-0624
1992-0730
1991-1218
1993-1122
1991-0628
1991-1122
1989-1226
1992-0406
1987-1001

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

2812

10015126

SHRESTHA SANTOSH

2813

10015131

CHAUDHARY SURESH

2814

10015133

THAPA MAGAR BIPIN

2815

10015141

THAPA MAGAR ARAJ

2816

10015145

SITAULA BINOD

2817

10015152

SUBEDI KRISHNA PRASAD

2818

10015164

GURUNG SUBIN

2819

10015165

LAOTI BHABINDRA

2820

10015167

KARANJIT MADHU SUDAN

2821

10015168

KARANJIT SHYAM SUNDAR

2822

10015182

MOKTAN SARMADHOJ

2823

10015183

GHIBING SUBABH KUMAR

2824

10015184

POUDELCHHETRI KAMAL

2825

10015188

CHAUDHARY ASISH

2826

10015190

BHUSAL LOK NATH

2827

10015192

ACHARYA UPADHAYA HARIPRASAD

2828

10015193

REGMI DEBURAJ

2829

10015201

KHATRI DEEPAK

2830

10015202

DHUNGEL YOGENDRAPRASAD

2831

10015228

SHAHI AMIT KUMAR

2832

10015232

BISTA KUMAR

2833

10015234

LAMA ANIL

2834

10015245

GHALE DHARAMARAJ

2835

10015256

GC KRISHNA BAHADUR

2836

10015257

SHARMA ISWOR

2837

10015261

THAPA KRISHNA

2838

10015262

GHATRI CHHATRI KAMALKUMAR

2839

10015269

MAHARJAN NANIBABU

2840

10015270

SIGDEL THANESHWOR

2841

10015297

UPRETI BISHNU HARI

2842

10015309

REGMI NARAYAN PRASAD

2843

10015320

SAPKOTA SUSANTA

2844

10015327

SHRESTHA TILAK NARAYAN

2845

10015334

CHAUDHARY SUKRA RAJ

1987-1226
1987-0624
1983-1218
1994-0312
1993-1007
1983-0811
1991-1219
1993-0222
1994-0704
1992-0126
1991-0912
1993-0729
1987-1005
1992-1125
1991-0531
1989-0317
1987-1217
1988-1215
1980-1110
1988-1127
1984-0423
1994-0210
1993-1130
1989-0317
1990-0612
1989-1023
1980-1026
1982-1112
1984-0205
1989-1102
1985-0924
1988-0920
1983-0109
1986-0627

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

2846

10015339

MALLA RUDRA BAHADUR

2847

10015342

CHAULAGAIN SAHADEV

2848

10015346

SUBEDI KHATRI GYANENDRA

2849

10015351

CHHETRI SANDIP

2850

10015357

BHATTARAI ARJUN BIKRAM

2851

10015364

SHRESTHA RAM KUMAR

2852

10015367

GHAMIRE MANOJ

2853

10015368

DHAKAL MUNNA PRASAD

2854

10015371

RIJAL PRAKASH

2855

10015374

DANGAL RABIN

2856

10015376

KARANJIT RADHE SHYAM

2857

10015377

CHAULAGAIN SHANKAR PRASAD

2858

10015379

THAPA TULARAM

2859

10015380

BHANDARI KESHAB RAJ

2860

10015382

KHADKA TIL BAHADUR

2861

10015403

GHIMIRE BIDUR

2862

10015404

RAI RAM BAHADUR

2863

10015410

TIMALSINA UMESH

2864

10015413

SHRESTHA SOMLAL

2865

10015420

PAIJA PUN MAL PRASAD

2866

10015422

PAUDEL SUNIL

2867

10015428

LAMSAL GANESH

2868

10015431

PATHAK RANJIT

2869

10015435

GURUNG MUKTA BAHADUR

2870

10015438

KAUCHHA DIL BAHADUR

2871

10015448

UPADHYAYA BALRAM

2872

10015449

GHISING GHYAMSHO

2873

10015450

CHAUREL BIJAY

2874

10015452

RAI SHIVA KUMAR

2875

10015454

BANSTOLA SAGUN

2876

10015456

GURUNG DIL BAHADUR

2877

10015469

DARAI THAM BAHADUR

2878

10015476

PAUDEL GOVINDA PRASAD

2879

10015489

KHADKA SAJAN

1993-1001
1984-1031
1986-0723
1992-0827
1988-0504
1993-0804
1990-0804
1981-1220
1988-0401
1995-0228
1992-0303
1990-1207
1986-1103
1987-0801
1985-0311
1981-1229
1985-0702
1991-0208
1988-0122
1980-1118
1992-1127
1980-1012
1994-1026
1975-0302
1976-0630
1994-0319
1993-0615
1990-0715
1991-0106
1995-0822
1985-0906
1986-0629
1984-0413
1993-0713

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

2880

10015492

REGMI BISHAL

2881

10015503

TIMALSINA RAJU

2882

10015514

GAIRE TIKARAM

2883

10015516

MAHARJAN SAMJHANA

2884

10015525

BAN SANYASI NARAYAN

2885

10015528

SUBEDI PRADEEP

2886

10015529

RANA CHET BAHADUR

2887

10015531

MAHARJAN BUDDHA RATNA

2888

10015533

RAI SUYAK

2889

10015537

SHRESTHA RAMESH

2890

10015540

KARKI GANGA BAHADUR

2891

10015552

LAMICHHANE JANAK

2892

10015558

THEBE SUBBA JALANTA

2893

10015581

SUNUWAR UTTAR BAHADUR

2894

10015585

RANA HARI BAHADUR

2895

10015593

SINJALI MAGAR LAL BAHADUR

2896

10015601

KARKI PREM BAHADUR

2897

10015604

LINGDEN SUBAS

2898

10015610

CHAUDHARY BHIMBAHADUR

2899

10015611

GURUNG NUTAN

2900

10015614

SHARMA PAUDEL BIKRAM

2901

10015615

GURUNG NASIB

2902

10015620

GURUNG PREM BAHADUR

2903

10015622

PUN KHIM BAHADUR

2904

10015624

ADHIKARI DEVRAJ

2905

10015644

PANDEY KESHABKUMAR

2906

10015667

THAPA SURENDRA

2907

10015670

BC INDRA BAHADUR

2908

10015680

GHIMIRE BHAWANI

2909

10015681

GOMDEN RAM KUMAR

2910

10015692

KC DINESH

2911

10015694

MAHARJAN DIPESH

2912

10015695

SAHANI RAKESH

2913

10015708

TAMANG TEJBAHADUR

1992-1023
1992-1021
1988-0206
1985-1122
1978-0903
1991-0705
1986-0112
1993-0110
1992-0803
1988-0825
1988-0216
1989-0228
1982-1120
1994-0122
1979-0726
1991-0126
1984-0806
1990-1217
1984-0822
1988-1013
1991-0319
1992-0216
1991-0102
1988-0413
1986-1009
1987-0408
1990-1225
1990-0831
1979-0222
1982-0413
1992-0427
1986-1218
1986-0506
1989-0103

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

2914

10015714

RANA SUMAN

2915

10015720

GAUDEL YAMNATH

2916

10015721

RAI RAJU

2917

10015722

SINGH UTTAM BAHADUR

2918

10015724

RAI JORBAHADUR

2919

10015731

RAUNIYAR RAM SAGAR PRASAD

2920

10015735

BK SURAJ

2921

10015737

ARYAL SAHADEV

2922

10015740

BANTAWA DINESH

2923

10015744

RAWAL HEM RAJ

2924

10015748

PANDEY SUDIP

2925

10015750

POUDEL KISHAN

2926

10015756

POKHREL BISHAL KUMAR

2927

10015767

SAPKOTA KRISHNA PRASAD

2928

10015773

LAMA TULKU

2929

10015778

LO PANCHALAL

2930

10015780

ADHIKARI CHAMPAK

2931

10015784

SAUD PADAM SINGH

2932

10015787

RAI ASHOK KUMAR

2933

10015794

PARAJULI NARAHARI

2934

10015796

AWASTHI DHARM RAJ

2935

10015798

CHAULAGAIN KUMARPRASAD

2936

10015801

GURUNG AMRIT

2937

10015804

DHAKAL AMRIT

2938

10015812

WAIBA BHIM LAL

2939

10015817

THEBE BIKRAM

2940

10015819

BOHARA BIKALPA

2941

10015823

CHAUDHARI BEL BIKRAM

2942

10015829

PAHADI ROSHAN

2943

10015835

KAFLE SUDAN

2944

10015837

KAFLE PRAKASH

2945

10015838

KHADKA NAINDRA

2946

10015841

GAIRE LEKH NATH

2947

10015843

PANDEY SANTOSH

1988-0103
1995-0620
1987-1228
1980-0807
1987-0927
1993-0516
1992-0621
1994-0909
1990-0517
1991-1101
1990-0131
1994-0409
1990-0103
1976-0615
1995-0726
1987-0207
1993-1222
1988-0215
1991-0212
1986-1025
1987-0517
1983-0912
1988-1123
1987-0711
1983-0428
1990-0511
1993-0916
1988-0711
1992-0208
1984-0129
1990-0116
1988-0821
1983-1006
1990-0117

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

2948

10015858

BAJRACHARYA RAJU

2949

10015860

BAJRACHARYA RAJIV

2950

10015862

JOSHI SUMAN

2951

10015864

REGMI TIKARAM

2952

10015872

CHHANTYAL BHESHBAHADUR

2953

10015887

TAMANG JITPUR

2954

10015894

ACHARYA PRADIP

2955

10015896

KC ASHISH

2956

10015897

LAMA PRAKASH

2957

10015909

SHRESTHA SARASWATI

2958

10015919

KADAYAT BIRENDRA BAHADUR

2959

10015920

SAPKOTA PUNYA PRASAD

2960

10015936

REGMI BINOD KUMAR

2961

10015940

BHANDARI MIN BAHADUR

2962

10015956

BARAL CHIRANJIBI

2963

10015962

RAI DIPENDRA

2964

10015964

BAMJAN ANIL

2965

10015966

BK KRISHNA BAHADUR

2966

10015967

RAI YOGENDRA

2967

10015968

RAI BHARAT

2968

10015971

PATHAK GANESH

2969

10015979

BK SHALIKRAM

2970

10016003

DHAKAL KRISHNA PRASAD

2971

10016004

BHANDARI BISHNU PRASAD

2972

10016005

BHANDARI JEEVAN

2973

10016008

DHAKAL RAM PRASAD

2974

10016010

BHANDARI KESHAB

2975

10016014

KARKI DHURBA

2976

10016027

RIJAL KRISHNA BAHADUR

2977

10016031

SAPKOTA HARI KUMAR

2978

10016034

KATUWAL KAMI JANAK

2979

10016044

TAMANG PRITI MAN

2980

10016047

SAUD GAURAB BAHADUR

2981

10016048

NEUPANE AASHISH

1992-1225
1992-0615
1995-0411
1994-0519
1985-1031
1985-0218
1986-1022
1994-0328
1985-0414
1993-0927
1992-1017
1979-0414
1987-0702
1986-0607
1991-0828
1988-0229
1991-0220
1993-1122
1985-0831
1992-0623
1993-0416
1982-0820
1974-0828
1991-0205
1991-0518
1988-0321
1993-0606
1993-0806
1986-0831
1991-0826
1990-0909
1979-0826
1992-0624
1994-0728

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

2982

10016051

LAMA BIJAY

2983

10016053

CHAULAGAIN SUNIL

2984

10016054

BHANDARI SANTOSH

2985

10016056

ACHARYA MADAN KRISHNA

2986

10016062

PAUDEL SUMIT

2987

10016064

BOHARA HEMANT SINGH

2988

10016066

KHATRI JHALAK BAHADUR

2989

10016068

GHIMIRE DEEPAK

2990

10016079

LAMA BUDDHA

2991

10016087

THAPA MAGAR BIKASH

2992

10016091

RANA MAGAR YUBRAJ

2993

10016096

LAMA SUMAN

2994

10016098

SHEDHAIN KARNANDA

2995

10016100

SHARMA BHAKTI BILAS

2996

10016104

SAUD DEEPENDRA SINGH

2997

10016117

POKHAREL BABURAM

2998

10016121

TUCHHEN CHANDRA KRISHNA

2999

10016122

TIMILSENA KHADANANDA

3000

10016124

RAI SANGAM

3001

10016128

HINGMANG PUJAN

3002

10016136

RAI ISHWOR

3003

10016139

SHRESTHA BAHADUR TARA

3004

10016146

SURYA BAHADUR LAMA

3005

10016147

NEUPANE RAM PRASAD

3006

10016159

KHANAL DEEPHK

3007

10016167

CHAUDHARY DINESH

3008

10016168

SHRESTHA SHYAMBAHADUR

3009

10016172

SHRESTHA SURYABAHADUR

3010

10016173

RAI NABIN

3011

10016179

BIST PREM SINGH

3012

10016183

SHRESTHA ARJUN BAHADUR

3013

10016189

RAI LERIN

3014

10016198

LOKSAM RAMESH

3015

10016203

OJHA PADAMRAJ

1993-0128
1985-1024
1994-0110
1991-0115
1993-0527
1989-0805
1994-1114
1988-0925
1989-0421
1992-0618
1992-0223
1991-0519
1990-0307
1976-0516
1992-0712
1985-0423
1987-1113
1981-0702
1995-0606
1993-0509
1988-0908
1990-1116
1985-0427
1981-0812
1993-1111
1992-0819
1980-0523
1981-0305
1989-0630
1993-1108
1979-0408
1994-0606
1986-0126
1991-0323

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

3016

10016207

ADHIKARI ANANDA

3017

10016208

BOHARA BHAIRAB BAHADUR

3018

10016211

SINJALI TIL BAHADUR

3019

10016213

THAPA SAGAR

3020

10016214

PURI MANISH

3021

10016218

CHAND GOPAL

3022

10016223

THOPRA LIMBU DAMBAR

3023

10016225

NEUPANE NETRA BAHADUR

3024

10016227

BALAMI RANJAY SING

3025

10016250

RAI SHANKAR

3026

10016256

KARKI SOVIT MAN

3027

10016258

NEUPANE KABINDRA

3028

10016261

RAI BHARAT KUMAR

3029

10016262

PAKHRIN DAWA

3030

10016265

KALA TEJ BAHADUR

3031

10016277

ROSHYARA MAHENDRA PRASAD

3032

10016287

KHATRI DEVENDRA

3033

10016299

RAUT DRON BAHADUR

3034

10016302

THAPA MAGAR AMRIT

3035

10016307

KARKI RADHESHYAM

3036

10016325

RANA MAGAR KHADGA SINGH

3037

10016330

LAMA HERGU

3038

10016331

NEPAL JAY NARAYAN

3039

10016336

CHAUDHARY ASHOKKUMAR

3040

10016346

PARAJULI SANJIT

3041

10016347

GHIMIRE GHANENDRA BAHADUR

3042

10016349

CHAND GANESH KUMAR

3043

10016356

LIMBU SUMAN

3044

10016357

SHRESTHA BIMAL

3045

10016358

LIMBU PHILIP KUMAR

3046

10016360

REGMI GANESH

3047

10016362

PAUDEL BASANTA KUMAR

3048

10016363

LAMA PAKHRIN MILAN

3049

10016364

PRADHAN RAM KUMAR

1991-0208
1979-1201
1993-0515
1994-0115
1995-0621
1986-0924
1987-0918
1988-0904
1973-1028
1992-0413
1981-1011
1987-0212
1980-1012
1987-0629
1984-0414
1995-0411
1992-0203
1990-0907
1988-1219
1989-0629
1994-0328
1992-0101
1981-0804
1988-0525
1991-1129
1980-0721
1994-0120
1993-0331
1988-1005
1993-1105
1990-0524
1989-0115
1989-1019
1989-0726

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3050

10016367

GAUTAM TULASIRAM

3051

10016375

CHAULAGAI SABIN

3052

10016387

MAHARJAN RAJAN

3053

10016390

SIMKHADA ARUN

3054

10016391

THAPA SURESH

3055

10016392

SIMKHADA SHREERAM

3056

10016394

INGNAM SURENDRA

3057

10016428

MADEN NARAYAN

3058

10016433

GURAGAI NARAYANPRASAD

3059

10016442

KHANAL BISHNUPRASAD

3060

10016453

TIMALSENA BALRAM

3061

10016461

THAPAMAGAR DOLBAHADUR

3062

10016470

RAI GABIRAJ

3063

10016473

TAMANG BINOD

3064

10016474

LIMBU TEJENDRA

3065

10016492

KARKI BUDDHIMAN

3066

10016494

HAMAL TIRTHA RAJ

3067

10016495

CHAULAGI JYOTI PRASAD

3068

10016498

THAPA MAGAR AMIT

3069

10016505

SUNUWAR MANIRAJ

3070

10016524

PHAGAMI RIJAN

3071

10016526

DHAKAL SUSIL

3072

10016531

KARKI VIJAY

3073

10016539

LAMA DILIP KUMAR

3074

10016542

CHOKHAL BIKRAM

3075

10016544

BHATTARAI YUBARAJ

3076

10016545

RIJAL PUSPA RAJ

3077

10016549

KHATRI DIPENDRAKUMAR

3078

10016561

GIRI RAM PRASAD

3079

10016562

RAI PRAMOD KUMAR

3080

10016563

THAPA KANCHAN RAJ

3081

10016564

LIMBU BUDHA RAJ

3082

10016565

LIMBU BHUPAL

3083

10016570

KM PREM BAHADUR

1985-0629
1986-0723
1982-0723
1980-0918
1986-0118
1991-0126
1988-1031
1985-0430
1984-0108
1976-0201
1977-0302
1987-1008
1993-0418
1989-1009
1991-0417
1990-1111
1991-0323
1993-0120
1992-1017
1992-0620
1987-1023
1995-0321
1993-0612
1988-1205
1988-0127
1993-1116
1989-0929
1992-0516
1989-1223
1981-1205
1993-1128
1987-0913
1991-1202
1981-0823

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3084

10016571

LIMBU MANI KUMAR

3085

10016572

LIMBU CHETAN SING

3086

10016573

LIMBU KHADAGA BAHADUR

3087

10016575

PARAJULI BABURAM

3088

10016582

SHRESTHA ANJAN

3089

10016612

PAUDEL RAJU

3090

10016614

PARIYAR PRAKASH

3091

10016626

BISTA DIK BAHADUR

3092

10016628

GHIMIRE KIRAN

3093

10016645

REGMI BASHU DEV

3094

10016646

LIMBU DILIP PRASAD

3095

10016648

LIMBU SURESH

3096

10016661

TAMANG PURNA BAHADUR

3097

10016668

DHAKAL BHOJ RAJ

3098

10016675

THEGIM AMBER KUMAR

3099

10016685

ADHIKARI KESHAV RAJ

3100

10016692

RAI ALOK

3101

10016693

UPADHYAY UDAYA RAM

3102

10016694

RANA ASHISH

3103

10016695

SINGH DEVENDRA BAHAD UR

3104

10016698

LIMBU JAFATMAN

3105

10016711

BARTAULA BISHNUHARI

3106

10016717

RANA SHIVA

3107

10016732

GAIRE KAMAL PRASAD

3108

10016734

RIJYAL KASHI RAM

3109

10016745

THAPA DHURBA

3110

10016750

RAI RAJ HANGS

3111

10016753

RAUT BISHNUBAHADUR

3112

10016754

ADHIKARI HIMALAL

3113

10016756

BHATTARAI LEKH NATH

3114

10016764

TAMANG RAJESH

3115

10016774

KAFLE JIVAN

3116

10016782

PUN RIT BAHADUR

3117

10016803

RIJAL GHANA SHYAM

1991-0201
1990-1226
1983-0801
1990-1014
1993-0927
1986-0617
1993-0929
1984-1114
1992-0213
1989-1124
1988-0908
1987-1127
1987-1226
1985-1020
1982-0105
1986-1122
1987-0104
1989-0902
1994-1229
1989-1026
1991-1201
1987-1029
1982-1010
1989-0825
1981-0213
1991-0704
1985-0424
1994-0418
1988-1211
1990-0823
1994-0826
1995-0926
1990-0911
1980-0502

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3118

10016808

BHATT BASANT

3119

10016810

BHATT LALITPRASAD

3120

10016829

BHATTARAI BINOD

3121

10016830

THAPA DIL KUMAR

3122

10016833

NAGARI MOHAN SINGH

3123

10016843

RIJAL RAM NATH

3124

10016851

PANERU CHHATRARAJ

3125

10016859

WAIBA KHADGA BAHADUR

3126

10016860

SHRESTHA RAMESH

3127

10016861

LAMA BIBEK

3128

10016871

KUNWAR SHYAM BAHADUR

3129

10016876

PAUDEL SHANKAR

3130

10016882

PHAGO BHAWANI BIKRAM

3131

10016883

PUN RAM BAHADUR

3132

10016890

KC RAM BAHADUR

3133

10016906

POKHREL JEEVAN

3134

10016927

MOCHI HUMBAHADUR

3135

10016930

ADHIKARI RAJU

3136

10016934

GAUTAM PRASHANTA

3137

10016942

BOGATI ARJUN

3138

10016957

CHHETRI TEJ BAHADUR

3139

10016961

ALE GANESH

3140

10016962

RANA BHIM BAHADUR

3141

10016972

SAPKOTA BISHOWRAM

3142

10016994

UPADHYAYA GOVINDA

3143

10016995

ARYAL PITAMBER

3144

10017012

SHARMA GOVINDA RAJ

3145

10017013

LIMBU NARENDRA

3146

10017025

LAWATI PRAKASH

3147

10017027

POUDEL MAHESH

3148

10017035

SAH RAMESH KUMAR

3149

10017043

RAI KSHETRA BAHADUR

3150

10017048

TIMALSINA DEEPAK

3151

10017049

KAFLEY BISHAB

1991-0301
1990-0207
1992-0914
1989-0708
1989-0123
1985-0831
1987-0916
1985-0414
1982-0905
1988-1031
1987-0618
1993-0510
1986-0817
1992-0329
1989-0324
1995-0801
1990-0722
1990-0628
1990-0405
1986-0702
1993-0514
1992-0612
1983-0115
1990-1228
1988-1012
1992-0507
1986-1128
1983-0121
1981-0209
1983-0414
1987-0526
1980-1222
1992-0313
1994-1227

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3152

10017060

THING RAMESH

3153

10017065

LAMA BIJAY

3154

10017066

DHAKAL KRISHNA

3155

10017075

POUDEL SURYA PRASAD

3156

10017085

PANT BISHAL RAJ

3157

10017091

THAPA KRISHNA KUMAR

3158

10017093

SUNAR KUMAR

3159

10017099

ADHIKARI SHREE PRASAD

3160

10017100

BHATTARAI BABU RAM

3161

10017108

DHITAL SANTOSH

3162

10017121

LAMSAL KUSHAL

3163

10017127

GAAHA MAGAR BIJAYA

3164

10017136

OLI BIRENDRA PRAKASH

3165

10017137

MAHARJAN DINESH

3166

10017139

JOSHI RAMESH

3167

10017142

TAMANG SURESH

3168

10017154

THAPA BIKAL

3169

10017178

AYER RAJENDRA

3170

10017182

RAI DIPAK

3171

10017185

LAWATI GAJENDRA

3172

10017200

BHANDARI THIR BAHADUR

3173

10017217

TIMALSINA MANOJ

3174

10017222

ACHARYA SUJAN

3175

10017227

ANGBO MAN BAHADUR

3176

10017229

PHAGO YUGAL

3177

10017231

POUDEL GHANASHYAM

3178

10017238

RAUT MRDHAV KUMAR

3179

10017241

AWASTHI HEM RAJ

3180

10017259

BARAL BIRENDRA

3181

10017273

BISTA LOKENDRA BAHADUR

3182

10017278

PATHAK DILLIRAM

3183

10017293

SHRESTHA DAM PRASAD

3184

10017297

ACHARYA CHANDRA PRAKASH

3185

10017299

THAPA BHIM SINGH

1988-0530
1992-0211
1989-0616
1991-1217
1978-1215
1988-0904
1994-0524
1989-1107
1981-0305
1990-1206
1991-0111
1987-1105
1992-0111
1986-0326
1989-0507
1991-1108
1995-0630
1994-0831
1981-1122
1987-0213
1988-0724
1984-0110
1992-0729
1990-0718
1990-0604
1995-0628
1975-0821
1991-0518
1982-0421
1984-0525
1989-0609
1986-0828
1992-0528
1990-0320

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3186

10017306

CHUDALI PRAKASH

3187

10017307

THAPA MAGAR BOBY

3188

10017314

ALE MAGAR MILAN

3189

10017333

POUDEL KHEM PRASAD

3190

10017339

KHATRY NOK BAHADUR

3191

10017351

SUBEDI NAGENDRA KUMAR

3192

10017354

BHATTARAI DURYODHAN

3193

10017355

THAPA ANJANBAHADUR

3194

10017359

RAI CHANDRA KUMAR

3195

10017369

MAHARJAN SACHEN

3196

10017379

DHAKAL KUBER

3197

10017382

TAMANG KIRAN

3198

10017383

LAMA GAUTAM

3199

10017386

THARU SANTA KUMAR

3200

10017438

GHISING BIRENDRA

3201

10017439

TAMANG RAMBHHADUR

3202

10017440

SHRESTHA HEM KUMAR

3203

10017443

MAINALI GANESH PRASAD

3204

10017444

RANA UMESH

3205

10017452

SAUD ASHOK SINGH

3206

10017454

KANDEL LEKHA NATH

3207

10017457

RAI DIPEN

3208

10017459

NEUPANE DIPAK KUMAR

3209

10017460

BHUSAL YAM PRASAD

3210

10017463

BK RANJIT

3211

10017464

SHARMA PURNA PRASAD

3212

10017472

KARKI RABIN

3213

10017476

BANJADE YADAV

3214

10017482

BASEL SARKI INDRA BAHADUR

3215

10017483

CHHETRI HEMU

3216

10017489

GAUTAM TILAK

3217

10017502

THAPA SAROJ BAHADUR

3218

10017511

THAPA NABIN

3219

10017513

MAHAT RUPAK

1987-0813
1995-0414
1993-0113
1987-0421
1974-0212
1988-1015
1987-0304
1989-0901
1987-0828
1992-1213
1987-1214
1989-0717
1981-0516
1990-0903
1985-0721
1981-0124
1993-0205
1982-0902
1990-0501
1992-0622
1984-0701
1988-1125
1982-0601
1977-1126
1995-0607
1992-0727
1979-0112
1990-0829
1988-1031
1990-0209
1986-0111
1991-0503
1991-0213
1991-0428

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

3220

10017515

PAKHRIN SOM BAHADUR

3221

10017518

BHATTARAI AADARSHA

3222

10017520

BHUSAI MAHENDRA

3223

10017536

POUDEL JIBANATH

3224

10017538

RAI KARUN

3225

10017544

SAPKOTA RAJESH

3226

10017545

THAPA KHIM BAHADUR

3227

10017546

BUDHATHOKI HIMPRAKASH

3228

10017562

PUN KHIM BAHADUR

3229

10017574

GNAWALI MAHESH

3230

10017587

BUDHA ISHANT

3231

10017598

NYAUPANE MADHAV

3232

10017600

KHADKA RAMU

3233

10017605

THAPA MAGAR SANTA BAHADUR

3234

10017616

GURUNG JAMUNA

3235

10017633

KATHBANIYA DAS MAHENDRA

3236

10017634

ARYAL LAXMAN

3237

10017637

KHADKA YAMBAHADUR

3238

10017650

RAI DINESH

3239

10017651

RAI SUNIL

3240

10017652

RAI ANIL

3241

10017653

MUDUHARI GOBINDA

3242

10017680

RIJAL BALKRISHNA

3243

10017689

THAPA MAGAR RABIN

3244

10017692

SHRESTHA JEEVAN

3245

10017693

RIJAL YOGENDRA

3246

10017701

RAI PRAMESHWAR

3247

10017704

THAPA KRISHNA PRASAD

3248

10017708

SHRESTHA SUJEET

3249

10017718

PANERU DILLI RAJ

3250

10017733

GAUTAM RAMESH

3251

10017744

JOSHI BANSHIDHAR

3252

10017746

BHATT BIKRAM

3253

10017751

KHANAL BISHNU PRASAD

1983-0115
1991-0129
1987-0419
1994-1130
1992-0901
1990-0715
1984-0610
1994-1002
1989-0715
1994-0927
1992-1223
1990-0627
1989-1106
1984-0224
1990-0208
1981-0227
1989-1224
1992-0527
1992-0124
1994-1124
1990-1108
1988-0220
1992-0505
1991-0427
1986-0613
1984-0306
1994-0626
1988-0404
1986-1019
1989-1116
1987-0702
1980-1026
1994-1023
1989-0128

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

3254

10017764

DEVKOTA ROHIT

3255

10017766

KARKI SISIR BAHADUR

3256

10017776

RAI SHARMILA

3257

10017798

RAI ALEN

3258

10017803

SHIWAKOTI SUKUDEV

3259

10017820

PUN JEEVAN

3260

10017839

BASNET KRISHNA BAHADUR

3261

10017850

PHIYAK BHUMIRAJ

3262

10017857

KHAREL DINESH

3263

10017858

KARKI DEBARAJ

3264

10017860

DAHAL DAMBAR

3265

10017881

BC RESHAM BAHADUR

3266

10017887

GHARTI JOKLAL

3267

10017888

LAMA GANESH BAHADUR

3268

10017902

BHATTACHAN BISHAL

3269

10017903

TAMANG RAJU

3270

10017909

SHRESTHA HARI BAHADUR

3271

10017910

TAMANG BINOD KUMAR

3272

10017923

RAI PRABIN

3273

10017926

SHRESTHA JINA

3274

10017947

NEPALI SURAJ KUMAR

3275

10017956

GHIMIRE JEEVAN

3276

10017965

RAI SUDIP KUMAR

3277

10017967

MR.ANIL MUNANKARMI

3278

10017968

REGMI MR.ISHWARI

3279

10017980

LAMA SANJAYA

3280

10017983

LAMA MUKTAN BUDDHA B IR

3281

10017986

TAMANG PREM BAHADUR

3282

10017998

SHERCHAN TAKENDRA

3283

10018002

SHRESTHA KHUM PRASAD

3284

10018017

PAUDEL BIDHAN

3285

10018042

RAI RAS KUMAR

3286

10018046

MAHATO PREM NARAYAN

3287

10018052

SHRESTHA PRADEEP

1991-1128
1985-1125
1986-0520
1989-1130
1982-0408
1992-0423
1986-0706
1989-1128
1992-0114
1987-0810
1987-0125
1986-1226
1982-0106
1986-0722
1986-0128
1984-1101
1992-0709
1989-0507
1991-0827
1993-1201
1987-0228
1987-0712
1990-0831
1978-1029
1989-1111
1995-0518
1987-0310
1986-1024
1978-0425
1991-0403
1991-0403
1983-1111
1990-0222
1991-0418

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

3288

10018053

BHATTARAI MINANATH

3289

10018103

LIMBU BHIM RAJ

3290

10018111

NYAUPANE NARAYAN

3291

10018117

GHALAN MOTILAL

3292

10018125

SUBBA SAMBHAMPHE SUBODH

3293

10018127

LIMBU SURYAMAN

3294

10018137

ADHIKARI ARJUN

3295

10018140

MAHARJAN SANJAY

3296

10018141

MAHARJAN BIJAYA

3297

10018142

MAHARJAN SUNIL

3298

10018155

BASNET SUDAN

3299

10018164

THAPAMAGAR DINBAHADUR

3300

10018177

SHRESTHA UDAYAMAN

3301

10018195

RAI BANTAWA BARUD

3302

10018198

RAI KAMALRAJ

3303

10018199

CHAUDHARY SUNIL

3304

10018200

SHAKYA DIL BAHADUR

3305

10018201

SHRESTHA LOK BAHADUR

3306

10018207

ACHARYA ABHIMANYU

3307

10018221

SIJAPATI MANISH

3308

10018230

LAMICHHANE KUL PRASAD

3309

10018253

GAJUREL BISHNUHARI

3310

10018256

PUDASAINI BHARAT

3311

10018259

GHIMIRE KEDAR PRASAD

3312

10018264

KOIRALA UTTAM

3313

10018265

KHADKA DINESH

3314

10018266

KHADKA MAHESH

3315

10018269

KUNWAR BIR SINGH

3316

10018286

KHANAL JYA PRAKASH

3317

10018294

RAYAMAJHI SUBASH

3318

10018296

RANA KRISHNA

3319

10018300

PANDAY SAGAR

3320

10018313

SILWAL BISHWASH

3321

10018314

BARAL TRIBIKRAM

1984-0120
1985-1214
1978-0105
1992-0828
1990-0106
1987-0129
1990-0404
1989-0111
1990-0711
1991-0929
1986-0414
1983-0113
1979-0614
1977-0305
1981-1029
1995-0505
1992-0804
1988-1122
1986-0122
1990-1211
1981-0612
1990-1229
1988-1219
1984-0525
1982-0825
1987-1030
1983-0221
1983-0521
1988-0125
1993-1226
1987-1014
1994-0120
1990-1019
1991-0614

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3322

10018337

NEPALI KAMAL

3323

10018339

LAMA RAJU

3324

10018358

ARYAL JANAK

3325

10018360

SUNUWAR SUDIP CHANDRA

3326

10018361

KHADKA PADAM BAHADUR

3327

10018363

JIMEE SUREN

3328

10018368

SUBEDI NABARAJ

3329

10018372

SHRESTHA SHARAD

3330

10018401

GHALE NARESH

3331

10018413

LAMICHHANE SURYABAHADUR

3332

10018442

CHAULAGAIN MADHAV

3333

10018443

DHANUK CHAKRA BAHADUR

3334

10018461

LAMA MILAN KUMAR

3335

10018472

SAPAKOTA KHADANAND

3336

10018480

GURUNG BINOD

3337

10018492

SAPKOTA PUSP

3338

10018500

LAWATI ARJUN

3339

10018512

DAHAL DEVENDRA

3340

10018514

GNAWALI MADHAV RAJ

3341

10018529

KANDEL RAJ KUMAR

3342

10018530

GHALAN KRISHNA BAHADUR

3343

10018554

BELBASE NARAYAN

3344

10018560

PULAMI YUBRAJ

3345

10018564

ADHIKARI KRISHNA

3346

10018578

BHAT INDRARAJ

3347

10018609

LIMBU MANI RAJ

3348

10018625

BHOTE NIMA CHHEDAR

3349

10018629

PARAJULI SUDIP

3350

10018648

TIMALSINA BISHAL

3351

10018650

KHADKA KRISHNA RAJ

3352

10018653

DOTEL SRIJANA

3353

10018660

KC PRAMILA

3354

10018666

SHRESTHA PANKAJ

3355

10018681

BASNET HARI BAHADUR

1987-0629
1992-1207
1993-0727
1989-0228
1987-0120
1992-0331
1976-0114
1991-1223
1990-0510
1991-0411
1977-0120
1991-1128
1990-1218
1981-1225
1987-0719
1984-0823
1994-1117
1985-0929
1988-0523
1995-0125
1980-0703
1987-0221
1983-0531
1990-0312
1991-0417
1994-0812
1978-0505
1986-1026
1990-1122
1991-0901
1990-1225
1988-0810
1993-1104
1991-0307

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3356

10018692

LIMBU DRONA BAHADUR

3357

10018705

SHRESTHA MILAN

3358

10018708

CHEMJONG BIR BAHADUR

3359

10018716

THAPA SUNIL

3360

10018718

LAMA ANANDA

3361

10018759

SHRESTHA RAJKUMAR

3362

10018760

ALE YADAB

3363

10018761

BASNET SURAJ

3364

10018767

ARYAL BISHNU PRASAD

3365

10018770

CHAUDHARI DEVANAND

3366

10018786

GIRI PRADIP

3367

10018790

KC SHIVA

3368

10018803

KARKI KESHAB RAJ

3369

10018805

KARKI MOHANRAJ

3370

10018807

NEPAL RAMCHANDRA

3371

10018816

PAHADI DEVI PRASAD

3372

10018819

KHATRI SANTOSH

3373

10018823

PUSHP SHUSLING

3374

10018825

RAI JYOTI

3375

10018826

RAI SIKTAN

3376

10018830

SHAH ARJUN

3377

10018844

TAMANG SANJAY KUMAR

3378

10018845

LAMA JAGAT BAHADUR

3379

10018850

BANIYA BINOD

3380

10018852

GHIMIRE BISWAKARMA JEBAN KUMAR

3381

10018856

POKHAREL ANISH

3382

10018857

PARAJULI SURYA PRASAD

3383

10018866

SHAHI LAB BAHADUR

3384

10018878

RAI RAM KUMAR

3385

10018885

OLI KHADKABAHADUR

3386

10018886

OLI SURESH

3387

10018889

THAPA MAGAR THAMAN BAHADUR

3388

10018897

RAI PRATAP

3389

10018898

SAPKOTA JIT BAHADUR

1986-0928
1989-0423
1990-1227
1989-0703
1991-0403
1990-0718
1978-0104
1989-0511
1988-0830
1976-0512
1993-0308
1975-1225
1987-0605
1983-1216
1988-1012
1987-0205
1993-0421
1991-0717
1983-0403
1980-0415
1992-1108
1990-0306
1985-0611
1993-0531
1983-1225
1995-0626
1980-0516
1975-0629
1985-1130
1987-0519
1984-1228
1982-0628
1976-0928
1977-1105

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

3390

10018923

BISTA PADAMBAHADUR

3391

10018924

BIST NARESHBAHADUR

3392

10018925

ACHARYA KAVIRAJ

3393

10018931

SHARMA GYAWALI BUDDHI SAGAR

3394

10018936

RAUT SHYAM KUMAR

3395

10018945

ACHARYA GDBIND PRASAD

3396

10018948

RAI SARASWOTI

3397

10018954

LIMBU SANJOG

3398

10018964

GHARADI BIKRAMBAHADUR

3399

10018967

PUN SITAL

3400

10018982

BISTA MADHUKAR

3401

10018996

K C KRISHNA

3402

10018998

KARKI MUKESH

3403

10019007

KUNWAR SHIVA

3404

10019023

DHAKAL RAMESH

3405

10019029

SHAHI PURNA BAHADUR

3406

10019032

KHAND MANOJ

3407

10019035

BIST SHANKAR

3408

10019042

LAMA SURESH

3409

10019085

KHAREL ARJUN PRASAD

3410

10019089

BUDHATHOKI RAMESH

3411

10019090

BUDHATHOKI NARAYAN

3412

10019094

SUBEDI KHADANANDA

3413

10019095

PANDEY PADAM RAJ

3414

10019102

CHAUDHARY PRAMOD

3415

10019104

RAI SAU KUMAR

3416

10019106

CHHETRI SURYA

3417

10019107

RAI NABIN

3418

10019109

ARYAL KRISHNARAJ

3419

10019122

ADHIKARI PRACHAND

3420

10019123

KHATIWADA BHESHRAJ

3421

10019155

GHALAN DIL BAHADUR

3422

10019166

DHUNGANA BIKRAM

3423

10019191

RAI RABINDRA

1990-0124
1986-0529
1988-0416
1991-0612
1983-0527
1990-1108
1976-0519
1984-1006
1990-0902
1976-1120
1985-1208
1984-0716
1991-0710
1987-0306
1990-0820
1985-0518
1989-0427
1989-1124
1980-0502
1986-0913
1986-0111
1991-0924
1985-0517
1984-1006
1989-0519
1985-1124
1992-0320
1987-0803
1989-0504
1976-0908
1980-1229
1982-0828
1986-0211
1983-0616

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3424

10019205

RAUT KESHAB

3425

10019208

PANDEY TAPENDRA PRASHAD

3426

10019213

TAMANG SANDEEP

3427

10019216

SAPKOTA DILLI PRASAD

3428

10019222

GUPTA RABINDRA PRASAD

3429

10019223

PAUDYAL PRITHVIRAJ

3430

10019236

LAMA SUNITA

3431

10019237

KATHAYAT NABIN RAJ

3432

10019241

KHATRI NAR BAHADUR

3433

10019242

KHAPUNG NAINA KUMAR

3434

10019243

SAPKOTA LOKNATH

3435

10019247

BASNET PRAKASH

3436

10019259

SHRESTHA KRISHNA KUMAR

3437

10019262

POKHREL JYOTI RAM

3438

10019263

POUDEL BIKRAM

3439

10019271

SHRESTHA YAM BAHADUR

3440

10019272

KHANAL CHANDRA PRASAD

3441

10019273

SUNUWAR DEEPAK

3442

10019274

YONGHANG RAJIV

3443

10019288

BAL LAMA SHANTI MAYA

3444

10019294

GHIMIRE SARALA

3445

10019305

NEPAL RAMESH PRASHAD

3446

10019306

PANT GOKRAN RAJ

3447

10019308

RAI MADAN

3448

10019314

KHADKA PURAN

3449

10019316

RANA DIPAK KUMAR

3450

10019322

LAMA JIT MAYA

3451

10019352

TAMANG SANOKANCHHA

3452

10019353

LIMBU KRISHNA BAHDUR

3453

10019371

RANA MAGAR TARA

3454

10019379

GAIRE DOLRAJ

3455

10019389

SHRESTHA RAJU

3456

10019411

NEMBAMG AINDRA RAJ

3457

10019416

TAMANG DHANKUMAR

1978-0128
1985-0926
1994-1213
1992-1214
1991-1211
1978-0722
1987-0603
1991-0417
1985-0723
1982-0616
1983-0619
1983-0704
1985-0308
1985-0825
1994-0128
1986-0516
1976-0518
1978-0620
1982-0826
1991-0919
1991-1204
1980-0712
1989-0810
1986-0128
1993-0310
1980-0119
1980-0115
1990-0507
1985-0125
1990-0827
1980-0925
1982-0509
1986-0123
1989-0419

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

3458

10019418

TAMANG URMILA

3459

10019432

BHATTARAI DHANPATI

3460

10019438

MOKTAN TAMANG HARI KUMAR

3461

10019450

LAMA BUDDHA

3462

10019454

KUTU DEEPAK

3463

10019463

BHANDARI YAM PRASAD

3464

10019470

MAHARJAN MADHU RAM

3465

10019482

MAHARJAN SANJAY

3466

10019484

TUMBAPO PRAKASH

3467

10019485

REGMI DEVENDRA

3468

10019487

GAJUREL RAMESH

3469

10019489

LAMA BUDDHI BAHADUR

3470

10019490

TANDUKAR MOTI MAN

3471

10019497

SAPKOTA MITRALAL

3472

10019500

LIMBU NARENDRA

3473

10019523

BHATTARAI GANESH

3474

10019541

LAMSAL KHAGENDRA PRASAD

3475

10019555

RAI DEU CHANDRA

3476

10019560

SHAHI THAKURI KAMAL

3477

10019615

RIJAL NAMARAJ

3478

10019620

BHAT DEB SINGH

3479

10019625

CHHETRI BISHAL BAHADUR

3480

10019628

MAHARJAN SANUBABU

3481

10019653

ACHARYA BASU DEV

3482

10019656

SAPKOTA HARI PRASAD

3483

10019676

CHAUDHARY RAMESH

3484

10019683

SHARMA HIMLAL

3485

10019719

KUMAR BIJAY

3486

10019733

KURUMBANG GANESH

3487

10019737

LIMBU HARKA BAHADUR

3488

10019740

RAI GANGA PRASAD

3489

10019743

TAMANG MINGMAR

3490

10019776

RAI KAMAL

3491

10019787

LAMPHUWA LIMBU SUNDAR

1988-0401
1985-1111
1976-0703
1994-0501
1986-0529
1988-0826
1985-0922
1990-0627
1989-1012
1986-0128
1979-1113
1987-0811
1986-0517
1975-0722
1992-0301
1992-0205
1978-0725
1989-0223
1976-1202
1990-0126
1985-1031
1987-0423
1987-0217
1986-0217
1989-0413
1981-0308
1994-0107
1979-1126
1985-0328
1993-0629
1985-0426
1983-1201
1986-0702
1982-0828

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

3492

10019792

LAWATI BHIMBAHADUR

3493

10019793

SHAHI CHAKRA BAHADUR

3494

10019798

SHRESTHA RAMESHKUMAR

3495

10019800

NEPAL ARJUN PRASAD

3496

10019803

ARYOU RAMESH

3497

10019808

THAPA PRAKASH

3498

10019825

BHATTARAI ROSHAN

3499

10019854

PAUDYAL BHSHU DEV

3500

10019862

NIROULA RAJ KUMAR

3501

10019868

GURUNG GHAM BAHADUR

3502

10019885

KURUMBANG DAMBAR

3503

10019895

LAMA LAWANG

3504

10019907

THAPA MAGAR DILU

3505

10019915

LAMA SUMITRA

3506

10019916

KHANAL YUBARAJ

3507

10019929

TAMANG PETER

3508

10019935

THAPA LIL BAHADUR

3509

10019936

RANA MAGAR JIBAN

3510

10019946

BASNET SARASWATI

3511

10019947

KATWAL DURGA BAHADUR

3512

10019975

BASNET RAJU

3513

10019979

DAHAL MILAN

3514

10019986

ALE MAGAR RAJEST

3515

10019991

SUNDAS SADAN

3516

10020000

BIDARI DIPAK PRASAD

3517

10020001

CHHETRI CHHABI BAHAD UR

3518

10020007

DAYAL BALDEV

3519

10020018

SHRESTHA BHUPENDRA

3520

10020029

SARU NARENDRA KUMAR

3521

10020035

TILIJA PUN ABIN

3522

10020042

ALE ISHWOR BAHADUR

3523

10020044

THAPA MAHENDRA SINGH

3524

10020050

INGNAM SHARADA

3525

10020057

KANDEL OM PRASAD

1987-0624
1976-0717
1977-1217
1982-0307
1985-0507
1992-0628
1990-0622
1987-0806
1981-0805
1988-1205
1980-0422
1981-0317
1988-1113
1992-0428
1982-0318
1995-0213
1982-0620
1989-0106
1983-1219
1981-1130
1979-1003
1995-0416
1986-0524
1995-0301
1981-0225
1989-0728
1979-0203
1980-0628
1993-0410
1988-0812
1989-1026
1985-0325
1989-1107
1994-0406

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

3526

10020059

LAMA JANGMU PHURPA

3527

10020071

SAPKOTA KRISHNA

3528

10020081

SUBEDI DEVENDRA

3529

10020089

KHATRI RABIN

3530

10020090

KUNWAR SANTOSH

3531

10020091

BHANDARI EKENDRABAHADUR

3532

10020093

KHATRI KUMAR

3533

10020094

THAPA GIR BAHADUR

3534

10020097

POKHAREL SANTOSH

3535

10020102

PANDEY NARAYAN

3536

10020110

RIJAL SURESH KUMAR

3537

10020117

MAGAR NIR KUMAR

3538

10020127

KAFLE YAM NARAYAN

3539

10020129

BARUWAL PURNA BAHADUR

3540

10020131

RANABHAT HIRAKAJI

3541

10020143

BANSHI THAKURI MOHAN

3542

10020146

LAMSAL BHIM LAL

3543

10020160

LAMA PEMA WANGYAL

3544

10020162

GIRI AMAR

3545

10020168

GHIMIRE BHIM BAHADUR

3546

10020177

TAMANG HARI BAHADUR

3547

10020179

GURUNG MAN BAHADUR

3548

10020188

SUBEDI NARAYAN PRASAD

3549

10020195

BHATTA PAWAN SHARMA

3550

10020199

GURUNG RABIN KUMAR

3551

10020206

THAPA BHIM BAHADUR

3552

10020209

PAUDEL TUKANATH

3553

10020214

CHHETRI PURNA BAHADUR

3554

10020226

SHARMA RAJESH

3555

10020228

KANDEL BISHNU PRASAD

3556

10020230

KURUMBANG DEBENDRA KUMAR

3557

10020232

SAMBAHAMPHE JIT BAHADUR

3558

10020234

POUDEL SANTOSH PRASAD

3559

10020250

CHAND BINOD

1989-0714
1992-0727
1987-1002
1991-0126
1992-0129
1992-0914
1994-0208
1991-0826
1994-0321
1989-1225
1984-0822
1977-0417
1973-1217
1990-1114
1989-0724
1989-0417
1989-1007
1981-0430
1991-0113
1992-0114
1979-0502
1978-0718
1989-0925
1985-0328
1990-1102
1979-0822
1993-0502
1990-0212
1993-1025
1992-0717
1980-0716
1980-0303
1993-1112
1994-0920

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3560

10020257

PUN PURJA KIRAN

3561

10020268

KARKI NAVARAJ

3562

10020275

CHHANTYAL SHYAM BAHADUR

3563

10020282

NEPALI MAN BAHADUR

3564

10020286

TIWARI RAMESH

3565

10020288

BHANDARI YAGYA MURTI

3566

10020296

BOHARA KAMAL

3567

10020297

ADHIKARI BALAKRISHNA

3568

10020299

TIMILSINA DIPAK RAJ

3569

10020306

RAI ANIL

3570

10020309

CHITAURE DAN BAHADUR

3571

10020311

BHATTA NARAYAN PRASAD

3572

10020314

TIWARI HIMLAL

3573

10020327

SHRESTHA PRABIN

3574

10020329

BHATTA SUNDAR PRASAD

3575

10020331

BHATTA ISHWAR

3576

10020335

SUNAR RAJU

3577

10020342

SHRESTHA NETRA MAN

3578

10020349

THAPA MAGAR UMESH

3579

10020361

SHRESTHA SURAJ

3580

10020362

SHERPA MAYA

3581

10020368

KERUNG SUNDAR HANG

3582

10020379

LAWATI BIKRAM

3583

10020383

CHAUDHRI SANAM

3584

10020387

THAPAMAGAR MANOJ

3585

10020388

NEMBANG SURESH

3586

10020390

CHEMJONG SHER BAHADUR

3587

10020393

GURUNG UTTAM

3588

10020405

DEVKOTA SUDHAN PRASAD

3589

10020406

GAIRE PURNA CHANDRA

3590

10020407

SHARMA PAUDEL KESHAB

3591

10020413

RANA RAMESH

3592

10020418

ROKA MAGAR RIGAN

3593

10020419

DARLAMI NEL BAHADUR

1993-1229
1993-0122
1979-0617
1984-0615
1983-0320
1994-0813
1991-0613
1984-0803
1993-1012
1989-0101
1991-0616
1990-1128
1995-0116
1985-1107
1993-0611
1991-0101
1981-1007
1992-1224
1992-1218
1989-0619
1993-1116
1992-0924
1990-1018
1993-0523
1988-0630
1987-0826
1987-0424
1989-0422
1988-0302
1985-0112
1979-0719
1991-0926
1991-1224
1987-0727

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3594

10020420

KHATRI JAGAT BAHADUR

3595

10020422

GHIMIRE RAMESH

3596

10020425

RANA DIL BAHADUR

3597

10020426

RANA PARBAT

3598

10020428

RANA NARENDRA KUMAR

3599

10020436

SHARMA KEDAR

3600

10020437

LAMICHENA BHOJ RAJ

3601

10020443

PAUDEL SURYA BAHADUR

3602

10020448

POUDEL SUDARSHAN

3603

10020449

MIYA AKBAR ALI

3604

10020462

ROKA MAGAR DINESH

3605

10020467

PAUDEL DEEPAK

3606

10020468

PANTA JANAK RAJ

3607

10020474

DULAL MOHAN

3608

10020478

SUBEDI CHITRA MOHAN

3609

10020484

BARAL GHAN BAHADUR

3610

10020485

DARJI GAM BAHADUR

3611

10020492

BK PRAKASH

3612

10020495

THADA MAGAR EAK BAHADUR

3613

10020511

THAPA YOGENDRA

3614

10020512

PAUDEL BODHA BAHADUR

3615

10020519

BUDHATHOKI DEBU

3616

10020524

PAUDEL DAYARAM

3617

10020540

LAMA CHANDRA SINGH

3618

10020547

MAHATO GOVINDA

3619

10020552

THAPA MAGAR SONAM

3620

10020554

MAGAR BIKASH

3621

10020555

DULAL SURYA BAHADUR

3622

10020556

TIMILSENA SANTOSH

3623

10020558

GURUNG RAJ KUMAR

3624

10020567

PAUDYAL BASUDEV

3625

10020569

GURUNG DEV RAJ

3626

10020574

BHARATI JEEB BAHADUR

3627

10020581

ADHIKARI SURYA PRAKASH

1990-0418
1981-0629
1991-1127
1992-0322
1992-1202
1994-0324
1993-0511
1989-0709
1994-0408
1992-1018
1993-0128
1988-0221
1979-0203
1986-0125
1982-0723
1990-0224
1991-0224
1992-0213
1985-0424
1994-0206
1991-1221
1992-0306
1993-0323
1989-0219
1991-0411
1994-0905
1992-0110
1986-0702
1990-0911
1994-0208
1992-0726
1984-1018
1976-0421
1990-0714

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

3628

10020582

PRASAD HIRDAY NARAYAN

3629

10020584

SUBEDI ANUJ

3630

10020587

LAMICHHANE DILLIRAM

3631

10020588

TIWARI SANTOSH

3632

10020589

LAMICHHANE MANOJ

3633

10020606

BHUSAL DEVENDRA

3634

10020619

BK TARA PRASAD

3635

10020625

ADAI DAL BAHADUR

3636

10020637

DANGAL GAJENDRA

3637

10020638

PAUDEL BHOJ RAJ

3638

10020640

PURJA BIJAYA KUMAR

3639

10020642

LAMICHHANE BINOD KUMAR

3640

10020644

KARKI JAGAU

3641

10020646

SUBEDI KRISHNA PRASAD

3642

10020649

K C NABIN

3643

10020650

GHALE DEB BAHADUR

3644

10020651

GURUNG TEK BAHADUR

3645

10020676

POUDEL KESHAN

3646

10020689

BK KHIL BAHADUR

3647

10020702

PANDIT SANTOSH KUMAR

3648

10020703

THAPA MAGAR BHUBAN

3649

10020704

KAYASTHA SUMAN

3650

10020711

KANDANGWA JHALAK

3651

10020716

KHADKA RAMKUMAR

3652

10020737

PANDEY INDRAMANI

3653

10020739

BC KAMAL

3654

10020757

KUMAL SURESH

3655

10020763

GURUNG ANIL

3656

10020769

ANGDEMBE DHAN BAHADUR

3657

10020782

BARAL SANDEEP

3658

10020786

THAPA BIPIN

3659

10020790

CHHETRI DIPENDRA

3660

10020793

BHANDARI GANGADATTA

3661

10020798

GURUNG RAJENDRA

1982-0826
1989-0704
1994-0902
1995-0304
1990-0223
1989-0913
1993-0427
1987-0805
1976-1004
1979-0608
1988-1202
1991-1225
1978-0424
1994-1130
1989-0123
1995-0702
1981-0203
1995-0830
1980-0614
1987-0703
1990-0826
1980-0923
1981-0829
1989-1211
1985-1122
1993-0918
1994-0830
1986-0118
1984-1126
1992-1204
1995-0309
1994-0408
1992-0919
1988-0310

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

3662

10020808

GURUNG ANJAN

3663

10020810

CHAUDHARY NITYA NAND

3664

10020811

PARIYAR BIKASH

3665

10020815

DANGASE MEGHARAJ

3666

10020820

BHUJEL RAMESH

3667

10020821

RANA JIT BAHADUR

3668

10020822

CHITAURE MAGAR DHAN BAHADUR

3669

10020841

PURJA KUM BAHADUR

3670

10020849

SHRESTHA SHYAM KAJI

3671

10020850

GURUNG RUPESH

3672

10020853

MABO BHABINDRA

3673

10020854

THAPA TARA BAHADUR

3674

10020857

PARIYAR BIPEN

3675

10020859

BHANDARI BISHNU PRASAD

3676

10020860

BHANDARI SAGAR

3677

10020861

RAI DHAN BAHADUR

3678

10020865

CHAUDHARY SANJAY KUMAR

3679

10020870

TIMILSINA PRASHANTA

3680

10020874

NEUPANE GOKARANA PRASAD

3681

10020877

MALLA LOKENDRA BAHADUR

3682

10020884

GAUTAM TIKA RAM

3683

10020891

SUBEDI NARAYAN

3684

10020905

BUDHA MAGAR LANK BAHADUR

3685

10020906

TIWARI KESHAB

3686

10020907

SHAHI SURESH

3687

10020908

ADHIKARI UMESH

3688

10020919

GURUNG SURYA KUMAR

3689

10020933

MAHATO MIN BAHADUR

3690

10020937

NEPALI SURYA PRASAD

3691

10020945

GHIMIRE HUM SAGAR

3692

10020948

THAPA MAGAR ROMAN

3693

10020960

LAMICHHANE BIPIN

3694

10020965

SIDALI SURYA BAHADUR

3695

10020982

BHATIARAI PREM PRASAD

1992-1229
1977-0727
1985-0421
1984-0123
1992-1005
1987-0905
1988-0806
1982-0619
1990-0724
1991-1021
1981-0112
1993-0726
1994-0829
1994-0815
1994-1025
1988-0429
1991-1229
1993-0518
1989-0305
1993-0423
1979-0623
1993-0823
1977-0923
1988-1126
1992-0328
1983-0422
1973-1113
1991-1004
1990-0930
1987-1209
1994-0115
1994-0123
1987-0329
1994-1117

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3696

10020984

SARU SHREE BAHADUR

3697

10020990

BHANDARI UMESH

3698

10020994

GUPTA PREM KUMAR

3699

10020996

TAMANG GARVE BOMJAN

3700

10020998

LAMA KIRAN KUMAR

3701

10021000

KUNWAR KIRAN

3702

10021003

THAPA NIR BAHADUR

3703

10021007

SHAHI BHAKTA BAHADUR

3704

10021017

SIMKHADA JAYARAM

3705

10021029

PARIYAR PRAKASH

3706

10021044

THAPA KRISHNA BAHADUR

3707

10021045

CHAUDHARY KHUSHI RAM

3708

10021055

MAHATO SURAJ

3709

10021058

MAHATO KRISHNA

3710

10021060

CHAUDHARY GAURI PRASAD

3711

10021080

TAMANG TITUNG SANJAY

3712

10021109

JAISHI GANGA

3713

10021110

THAPA BHOJ BAHADUR

3714

10021117

LAMICHHANE BINOD

3715

10021119

GURUNG BISHAL

3716

10021120

RAI TARAMANI

3717

10021124

KHADKA PRASHANNA

3718

10021134

GURUNG MOHAN

3719

10021142

THAPA ARJUN

3720

10021143

PANDIT DURGA

3721

10021144

SHARMA GOVINDA

3722

10021151

PUN ARJUN KUMAR

3723

10021152

PURJA SANDID

3724

10021168

PATHAK BISHNU PRASAD

3725

10021176

GIRI ROSHAN

3726

10021178

SURAJ BABU SHRESTHA

3727

10021183

SHAKYA RAJU

3728

10021187

SHRESTHA SUMAN

3729

10021189

BIST LALIT

1989-0316
1991-1201
1994-0304
1987-0730
1992-0724
1993-1121
1989-0503
1990-0418
1988-1004
1992-0107
1976-1008
1989-1124
1994-0110
1994-0424
1989-0202
1990-0209
1984-1021
1989-1105
1992-0227
1992-1005
1988-0820
1993-0619
1986-0506
1994-1002
1989-0331
1992-0223
1985-1002
1991-1112
1990-1103
1992-0507
1992-1201
1993-0707
1984-0527
1992-0924

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

3730

10021190

CHHANTYAL DURGA BAHADUR

3731

10021191

BASHYAL DILLI RAJ

3732

10021230

KAMAL BAHADUR PUN

3733

10021238

TAMANG BIBEK

3734

10021239

DARLAMI JEEVAN

3735

10021241

BALAL THAPA CHITRA BAHADUR

3736

10021253

NEPALI YUBA RAJ

3737

10021258

THAPA DHAN BAHADUR

3738

10021259

GURUNG RAJU

3739

10021277

GURUNG TULA RAM

3740

10021287

SUNAR RAJAN

3741

10021291

SHRESTHA PARBAT

3742

10021293

DHUNGEL RAJIB

3743

10021308

DHAKAL SUWASH

3744

10021309

GC MILAN

3745

10021310

SHRESTHA SUNIL KUMAR

3746

10021314

WAGLE KEDAR

3747

10021316

BANIYA BHARAT

3748

10021317

PAHARI DINESH

3749

10021324

GURUNG JAGAT BAHADUR

3750

10021336

GUAUNG LEKH BAHADUR

3751

10021339

DEVKOTA SANTOSH

3752

10021347

TAMANG BIPANA

3753

10021353

SUNAR DINESH

3754

10021361

NEPALI RAM CHANDRA

3755

10021365

AKHELI ARJUN

3756

10021390

BOHARA BIMLESH

3757

10021407

GAUTRM DAMBER PRASAD

3758

10021408

BHATTARAI NARAYAN

3759

10021416

BK SARITA

3760

10021421

KUNWAR ANJU

3761

10021423

THAPALIYA PABITRA

3762

10021437

POKHREL SAROJ

3763

10021457

GURUNG MINA KUMARI

1982-0926
1993-0824
1983-0324
1994-0218
1988-0323
1986-0709
1983-0628
1992-0423
1989-1111
1983-0530
1990-0712
1992-0517
1988-0112
1992-0522
1992-1221
1988-1118
1994-1209
1993-0110
1992-1230
1988-0828
1974-0725
1990-0211
1986-0613
1986-0627
1993-0407
1990-0414
1995-0706
1988-0624
1989-0705
1988-0826
1987-0826
1980-0410
1988-1215
1982-0623

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

3764

10021458

SHRESTHA KESHAB KUMAR

3765

10021461

BANJADE KRISHNA PRASAD

3766

10021465

SHRESTHA BINU

3767

10021466

RAI DURGAKALA

3768

10021467

KHADKA SARITA

3769

10021476

TAMANG YURTA BAHADUR

3770

10021482

RIJAL SRIJANA

3771

10021490

SAUD MOHAN SINGH

3772

10021509

RAI ASIM

3773

10021514

LAMA BUDDHA

3774

10021517

SHERPA CHHONAM

3775

10021522

SHRESTHA BIBEK

3776

10021523

RAI KRISHNA KUMAR

3777

10021527

TAMANG BIMAL

3778

10021530

SAPKOTA SUSIL

3779

10021547

NEPALI RAJU

3780

10021560

BASNET

3781

10021580

CHEMJONG SHEKHAR

3782

10021585

POUDEL RAM CHANDRA

3783

10021591

KYAPCHHAKI RANJIT

3784

10021592

RAI PADAM BAHADUR

3785

10021606

KUIKEL BUDDHI BAHADUR

3786

10021612

CHHETRY ARJUN BAHADUR

3787

10021613

BASNET HOM BAHADUR

3788

10021617

LAMA

3789

10021621

SAUD SURENDRA

3790

10021625

ACHARYA YAM PRASAD

3791

10021672

B K RAJKUAAR

3792

10021673

ISMALI MAGAR RAJU

3793

10021680

KHADKA MUKESH

3794

10021682

GURUNG RABIN

3795

10021683

BK BHUWANESHWAR

3796

10021690

PUN RABIN

3797

10021692

TAMANG LOK BAHADUR

DIPAK

SURAJ

1987-0203
1989-0729
1992-0418
1989-1206
1985-0427
1994-0317
1991-1029
1988-0520
1994-0529
1989-1201
1990-0506
1984-0508
1989-0828
1995-0608
1994-0406
1990-0427
1989-0625
1994-0312
1989-0213
1990-0115
1987-0827
1978-0921
1988-1031
1978-0421
1990-0623
1993-1109
1991-1004
1992-0601
1982-0906
1988-0601
1985-1122
1988-1114
1993-0627
1990-0612

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

3798

10021695

GARBUJA CHAM BAHADUR

3799

10021705

GHIMIRE LAXMAN

3800

10021711

PURJA PUN TIL BAHADUR

3801

10021717

PAUDEL SUNIL

3802

10021722

MAHATO RAMESH BAHADU R

3803

10021723

BISTA PADAM BAHADUR

3804

10021728

PANDEY SHREEKRISHNA HARI

3805

10021738

SHRESTHA KRISHNA PRA SAD

3806

10021749

DANGOL RAMHARI

3807

10021755

PAKHRIN AJAY

3808

10021761

KANDEL BIKASH

3809

10021774

BK BHUSHAN KUMAR

3810

10021781

ACHARYA SARDJ

3811

10021782

PUDASAINI SHYAM PRASAD

3812

10021784

SHREES TEJINDRA

3813

10021785

PANDEY RAM PRASAD

3814

10021786

GURUNG KRISHNA BAHADUR

3815

10021791

CHHSNTYAL PAWAN

3816

10021798

PANDEY JEEVAN

3817

10021805

ALE KESHAR

3818

10021813

SARU SUMAN

3819

10021828

SAPKOTA NABIN

3820

10021836

KARKI RAMCHANDRA

3821

10021861

CHHANTYAL DIPESH

3822

10021871

GURUNG PRASAD

3823

10021881

RAWAT RANA BAHADUR

3824

10021884

BHANDARI DHRUBA

3825

10021885

GHARTI THAPA KUMAR

3826

10021886

RAI SAKSESHANG

3827

10021898

MUKTAN RAMESH LAMA

3828

10021901

BMOMJAN BIDMAN

3829

10021905

SAPKOTA MANOJ

3830

10021910

DHAKAL KESHAV

3831

10021915

GURUWACHARYA KRISHNACHANDRA

1980-1122
1991-0309
1993-0604
1977-1003
1991-1111
1986-0423
1988-0611
1980-0709
1986-0621
1993-0413
1992-0228
1992-1225
1988-1108
1993-0730
1991-0720
1991-0617
1992-0115
1994-0522
1992-0429
1993-0427
1991-1018
1986-0702
1994-0616
1990-0428
1990-0629
1994-0323
1989-0818
1991-1009
1986-0921
1993-1023
1993-0118
1995-0701
1991-1201
1990-0402

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

3832

10021918

THAPA CHITRA BAHADUR

3833

10021929

TAMANG UTTAM THOKAR

3834

10021930

LAMA PEMA

3835

10021931

THOKAR TAMANG BISHWA RAM

3836

10021934

NEUPANE SAGAR

3837

10021935

SHAH DIPENDRA

3838

10021945

PAUDEL PRAMOD

3839

10021968

THAPA NABIN

3840

10021972

LAMA SINGA BAHADUR

3841

10021974

TAMANG MIN BAHADUR

3842

10021978

PUN DAL BAHADUR

3843

10021981

TILIJA PUN KISHAN

3844

10021984

PAUDEL TIKA BAHADUR

3845

10021988

GURUNG RAVI

3846

10021995

GURUNG UTTAM

3847

10021997

TAMANG MAN KUMAR

3848

10022001

RIMAL RABINDRA

3849

10022002

NYOUPANE MADAN KUMAR

3850

10022003

SHARMA NITA

3851

10022007

KALWAR DAYASAGAR

3852

10022009

NEUPANE UMESH

3853

10022012

KHATRI MIN BAHADUR

3854

10022020

BHATTACHAN MASIKA

3855

10022022

SUBEDI YUBARAJ

3856

10022024

GURUNG SUNA

3857

10022031

DHAMALA BIKASH

3858

10022035

BUDHAPRITHI DIL BAHA DUR

3859

10022040

BISTA TILAK BAHADUR

3860

10022044

POKHAREL NIRMAL

3861

10022050

RANA BHUWAN SINGH

3862

10022068

REGMI MADHAV

3863

10022078

KHADKA RAMESH KUMAR

3864

10022081

TAMANG SELINA

3865

10022085

MAGAR AJIT

1991-0926
1981-0630
1980-0727
1985-0926
1992-0101
1991-1118
1982-0909
1990-1128
1989-0831
1988-0429
1980-0416
1977-0922
1994-0402
1991-0507
1986-0323
1994-0808
1982-0831
1979-0831
1993-0420
1993-1026
1987-0118
1978-0831
1992-0522
1988-0505
1992-0126
1991-0603
1991-0826
1991-1106
1987-0624
1991-0310
1992-0501
1994-0619
1990-0311
1990-0113

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female
Male

Agriculture & Livestocks


Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female
Male

Agriculture & Livestocks


Manufacturing

3866

10022086

SHAHI RAMESH BAHADUR

3867

10022091

B K SANJIP

3868

10022106

TAMANG PRADIP

3869

10022108

SHARMA BASUDEV

3870

10022112

KAYAT SANTOSH

3871

10022118

TAMANG ANIL

3872

10022122

TAMANG PHURBA

3873

10022123

PURJA PUN RAMPYARI

3874

10022131

LAMSAL GANGA RAM

3875

10022132

LAMA MAYA

3876

10022134

SUBEDI ARJUN

3877

10022145

SHRESTHA SURESH

3878

10022146

KAFLE MANOJ

3879

10022147

LAMICHHANE GOKARNA

3880

10022150

GARBUJA PUN BHABISA

3881

10022151

THAPA MAGAR SITA

3882

10022152

PURJA PUN BUDHA JALDEVI

3883

10022153

PUN DHAN KUMARI

3884

10022156

DAHAL SUNITA

3885

10022165

RANAMAGAR TIKA

3886

10022168

SHAH TANK

3887

10022169

MANANDHAR UMESH

3888

10022178

RANAMAGAR SIMA

3889

10022181

GHARTIMAGAR DEVI

3890

10022182

BHATTARAI DURGA KUMARI

3891

10022188

GIRI TEJANANDA

3892

10022197

RAI SUJAN

3893

10022199

SHRESTHA SURYA KUMARI

3894

10022201

RANA CHANDRA PRASHANNA

3895

10022205

ADHIKARI GHANASHYAM

3896

10022208

THAPA OM BAHADUR

3897

10022209

RAI GEETA

3898

10022210

RAI KAMALA

3899

10022217

GAIHRE KHEM RAJ

1990-0702
1995-0322
1995-0129
1986-0801
1985-0629
1992-1114
1991-0723
1990-0831
1994-1201
1985-1127
1993-1012
1991-0306
1992-0616
1988-0518
1989-0522
1987-1225
1992-0410
1990-0703
1993-0403
1990-0307
1988-0427
1990-0803
1981-1130
1981-1017
1987-0703
1980-0823
1990-0621
1984-0818
1981-1113
1988-0414
1994-1201
1993-1002
1988-0610
1992-0425

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female
Male

Agriculture & Livestocks


Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

3900

10022219

SHRESTHA NALINA

3901

10022223

LAMA SONAM DOLMA

3902

10022249

PUN YAM MAYA

3903

10022252

YOGI KABI NATH

3904

10022253

SAPKOTA KAMAL PRASAD

3905

10022258

BK SANTOSH

3906

10022262

PUN CHANDRA KUMARI

3907

10022267

GURUNG TINA

3908

10022268

GURUNG BASANTI

3909

10022270

BHUJEL CHITAURE BASANTI

3910

10022273

KC RAM BAHADUR

3911

10022276

RANA SHER BAHADUR

3912

10022277

SHARMA BIJAYA RAM

3913

10022278

BHUJEL THAKUR

3914

10022280

GURUNG MISS SONAM

3915

10022281

BK RADHA

3916

10022294

RAI SARITA

3917

10022297

KHATRI JIBAN RAJ

3918

10022298

SHAHI PRADEEP JUNG

3919

10022303

PAUDEL SHIVA PRASAD

3920

10022306

MAGAR BHAIRAV SUNARI

3921

10022310

GIRI KANWAR RITAMAYA

3922

10022312

KANDEL SANTOSH

3923

10022318

BISHWOKARMA KAPIL

3924

10022323

GHALERAJ KUMAR

3925

10022333

GURUNG BHIM KUMARI

3926

10022334

PUN MAN DEVI

3927

10022336

PAIJA PUN ASMITA

3928

10022337

GURUNG ANJU

3929

10022342

CHAUDHARI RAJU

3930

10022343

TAMANG MOHAN

3931

10022346

PUN KUMAR

3932

10022347

THRU CHAKRA BAHADUR

3933

10022355

MIDHUN SUSHANT

1992-0711
1990-0525
1981-0828
1987-0113
1985-1004
1991-0830
1989-0216
1979-0423
1981-1130
1993-0618
1988-0222
1980-0810
1984-1101
1985-1126
1988-0223
1988-0705
1993-0813
1988-0518
1992-0426
1989-0205
1989-1121
1983-1101
1991-0712
1990-0809
1988-0629
1989-0719
1980-0921
1992-1026
1984-0923
1994-0116
1990-0719
1985-0205
1990-1210
1993-0709

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

3934

10022359

SUNCHAURI KHIM PRASAD

3935

10022361

SUNUWAR BINA

3936

10022365

THAPA KABITA

3937

10022366

PAIJA SHANTI

3938

10022369

THAPA DURGA BAHADUR

3939

10022378

MAHARJAN HARI KRISHNA

3940

10022382

CHHETRI KARKI HEM KUMARI

3941

10022386

GURUNG MAYA

3942

10022392

RAI KAMAL BAHADUR

3943

10022395

RANA MAGAR SABIN

3944

10022399

RAI MANI KUMAR

3945

10022402

POUDEL SOM LAL

3946

10022404

KHORJA LOKENDRA

3947

10022409

LIMBU LAWATI BHAWANA

3948

10022413

RAJAK SARITA

3949

10022415

POKHREL MADHAV

3950

10022426

TIWARI SANJIB

3951

10022432

PANGALI NIL KAMAL

3952

10022434

RANA CHOL BAHADUR

3953

10022437

GURUNG BAL RAM

3954

10022438

GURUNG RUBI

3955

10022440

KHORJA PUN GUMA

3956

10022441

DHAMALA BIKAL

3957

10022444

GURUNG PURNA BAHADUR

3958

10022446

UAIRE PRADIP

3959

10022448

GURUNG SHRI PRASAD

3960

10022465

GURUNG BABITA

3961

10022469

BK RANGA BAHADUR

3962

10022472

THAPA MAGAR JIT BAHADUR

3963

10022474

VEPALI JANAKI

3964

10022476

POUDEL KALPANA

3965

10022486

THARU JANGA BAHADUR

3966

10022487

BAHING RAI NISCHAL

3967

10022488

RAI MUNA RAJ

1993-0921
1987-0119
1991-0710
1990-0129
1992-0809
1987-0417
1990-0404
1987-1030
1982-0205
1986-0414
1994-0405
1994-0406
1994-0521
1986-0314
1986-0206
1992-0502
1990-0821
1992-0225
1988-0130
1991-0526
1990-1015
1991-0921
1990-0615
1990-1007
1992-0812
1986-0111
1994-0209
1990-0125
1991-0726
1992-1003
1985-0602
1992-0618
1994-0227
1991-0623

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

3968

10022495

LAMA PASANG DOLMA

3969

10022496

TAMANG JEENA

3970

10022500

GHIMIRE

3971

10022501

TAMANG RAMMAYA

3972

10022503

KHADKA KAMAL

3973

10022510

SHRESTHA RANJIT

3974

10022513

SEDHAIN PRAKASH

3975

10022514

SUBBA PRAMILA

3976

10022515

RAMAULI RANA MAGAR SANJU KUMARI

3977

10022520

DAHAL YOUB RAJ

3978

10022526

THAPA MAGAR PURAN

3979

10022530

PANTHI MAN SINGH

3980

10022537

RANA BISHNU

3981

10022538

BHUJEL SAPANA

3982

10022540

LIMBU

3983

10022542

ADHIKARI KALPANA

3984

10022545

JABEGU SANJAYA

3985

10022548

ADHIKARI NARAYAN

3986

10022556

GURUNG KABITA

3987

10022560

GHALE LAL BAHADUR

3988

10022563

RANAMAGAR AMAT

3989

10022566

PULAMI MAGAR KHIL BAHADUR

3990

10022575

CHHANTYAL SHIVA KUMAR

3991

10022576

THAPAMAGAR RADHA

3992

10022578

TAMANG ASH BAHADUR

3993

10022579

TAMANG BIBEK

3994

10022580

TAMANG PUKAR

3995

10022587

GIRI PAWAN

3996

10022589

DANGOL SUSAN

3997

10022596

PANDEYA SUNDARPRASAD

3998

10022603

RIMAL DEEPAK

3999

10022609

GURAGAIN BIKASH

4000

10022611

PANDAY MOTI RAM

4001

10022615

DEWAN SANDEEP

SANTOSH

GUMAN DHOJ

1990-0418
1992-1028
1991-0222
1990-0124
1990-1012
1984-0318
1994-0120
1982-0124
1991-0728
1991-0502
1991-1028
1990-0305
1980-1113
1990-1221
1988-0313
1982-1030
1995-0612
1989-0503
1978-1014
1991-0813
1992-1117
1984-0921
1991-0119
1987-1022
1993-1216
1993-1130
1992-0321
1979-0316
1989-0525
1982-1027
1989-1211
1987-0920
1987-0604
1993-0130

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

4002

10022617

SHERPA LHAKPA

4003

10022623

CHANDA DINES

4004

10022627

ALE JYAN BAHADUR

4005

10022632

PHAKAMI PUN BIMALA

4006

10022638

BHANDARI KHEM RAJ

4007

10022639

GURUNG LAL

4008

10022650

BK DIPAK BAHADUR

4009

10022651

SHARMA KUL RAJ

4010

10022653

KHADKA DIPAK

4011

10022662

GURUNG SUDHIR

4012

10022667

BUDHAMAGAR PATHAK YAMKUMARI

4013

10022670

TAMANG SARMILA

4014

10022674

PUN MAGAR DURGA

4015

10022692

THAPALIYA SUNDAR

4016

10022712

CHHANTYAL BISHNU KUMAR

4017

10022714

THAPA RANJIT

4018

10022715

GURUNG ROSHAN

4019

10022727

TAMANG SANGITA

4020

10022728

GARBUJA PUN SHANTI

4021

10022740

MAGAR BAKAWAL KUMARI

4022

10022741

GHALE HEM BAHADUR

4023

10022743

THAPA SNEHA

4024

10022750

SHRESTHA BIJAYA KUMAR

4025

10022754

CHHETRI DEBENDRA

4026

10022756

GURUNG

4027

10022763

RAMJALI MAHESH

4028

10022764

PARIYAR SHIVA KUMAR

4029

10022774

ARYAL GHIMIRE SARITA

4030

10022779

GYAWALI DEEPAK

4031

10022794

ARYAL PRATAP

4032

10022800

GURUNG NAJU

4033

10022802

RIMAL SUNIL

4034

10022803

ALE PUNAM

4035

10022804

CHAUDHARY GANESH

UTTAM

1984-1226
1991-0704
1990-0221
1992-0402
1979-0419
1994-0628
1993-1205
1990-0703
1992-0721
1990-1231
1986-1127
1989-1217
1987-1001
1992-0215
1986-0810
1992-1114
1982-0629
1988-0413
1994-0528
1988-0730
1991-1126
1992-0310
1992-1008
1986-0718
1990-0620
1993-1124
1988-0508
1979-1031
1984-0824
1991-0422
1994-0128
1994-1018
1991-1022
1987-0201

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

4036

10022808

TAMANG SUNMAYA

4037

10022810

REGMI MUNA DHAKAL

4038

10022811

THAPA SANJU

4039

10022827

BHANDARI NAGENDRA BAHADUR

4040

10022829

THADAMAGAR CHANDRA BAHADUR

4041

10022830

BISHOWKARMA BHIMSEN

4042

10022831

SHARMA MIN RAJ

4043

10022835

THAPA KRISHNA

4044

10022836

GURUNG RAMU

4045

10022838

B K SANTOSH

4046

10022841

RAI NAVIN

4047

10022842

MOKTAN BAKHAN SING

4048

10022847

PANDEY NARAYAN

4049

10022856

GURUNG AMIT

4050

10022872

RAI DHAN KUMARI

4051

10022875

CHOCHANGI KEM MAYA

4052

10022878

TAMANG DHAN MAYA

4053

10022884

SUNAR ANUP

4054

10022888

KHANAL SAGAR

4055

10022898

DAMAI LAXMAN BAHADUR

4056

10022907

SHRESTHA BISHNU PRASAD

4057

10022911

PUN MAYA

4058

10022916

TAMANG BAL BAHADUR

4059

10022922

CHHETRI BIJAYA

4060

10022926

PUN GOMA

4061

10022930

GURUNG HOM DEVI

4062

10022931

THAPA TILAK BAHADUR

4063

10022932

NEPALI SURYA KUMARY

4064

10022933

PUNPUR MAYA

4065

10022937

SHRESTHA SANJAY

4066

10022942

PUN SRIJANA

4067

10022945

PURJA RADHA

4068

10022946

GARBUJA SUKUN

4069

10022948

TAMANG SALAN

1988-0318
1992-0908
1988-0806
1986-0803
1992-0210
1991-1202
1994-0111
1994-0219
1984-0831
1990-1126
1992-1028
1989-0413
1992-0227
1991-0324
1983-0816
1983-0713
1981-0114
1993-0707
1994-0316
1985-0427
1988-0817
1989-0901
1990-1001
1992-0720
1980-0817
1985-0725
1987-0312
1981-1215
1991-0307
1989-0731
1995-0305
1987-0222
1992-0203
1991-0408

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

4070

10022957

NEMBANG ASHIM

4071

10022962

KUIKEL SURYA BAHADUR

4072

10022963

NEPALI RAMHARI

4073

10022966

GURUNG AMRIT

4074

10022967

DHAKAL RAMKRISHNA

4075

10022987

GAUTAM SANDESH

4076

10022992

MAGAR NAMUNA

4077

10022994

PARIYAR YAM PRASAD

4078

10023003

THAPA SETI

4079

10023006

LAMA RENU

4080

10023009

GURUNG TIKA KUMARI

4081

10023014

KHADKA SAROJ

4082

10023019

ROKA DILU

4083

10023020

ROKA SIUTHANI MIM SA RA

4084

10023031

ADHIKARI UDAYA

4085

10023037

GHALE SANTA MAN

4086

10023047

RANA GYAN BAHADUR

4087

10023048

KC YAKKA BAHADUR

4088

10023050

BHATTA ASHISH

4089

10023055

GURUNG NISHA

4090

10023063

LAMA DAWA DORJE

4091

10023069

GURUNG NGIMA LHAMO

4092

10023076

GURUNG MANITA

4093

10023077

GURUNG

4094

10023079

GURUNG YAM KUMARI

4095

10023081

GURUNG SANJU

4096

10023091

MAINALI APSARA

4097

10023092

KARKI KHEM BAHADUR

4098

10023102

ARYAL PURUSHOTTAM

4099

10023103

BHANDARI BUDHI BAHADUR

4100

10023104

CHAPAGAIN SADANANDA

4101

10023109

BUDHA MAGAR GANGA

4102

10023111

RIMAL KAMALA

4103

10023120

KHAND POOJA

SAJANA

1987-0628
1989-0118
1986-0122
1989-1122
1994-0202
1988-0413
1985-0512
1990-0713
1980-0329
1985-1026
1992-0829
1992-0914
1988-0824
1986-0826
1993-1230
1992-0323
1988-0913
1984-0109
1993-0922
1990-0109
1993-0726
1987-0228
1988-0728
1990-0421
1984-0401
1989-1026
1988-0502
1992-0715
1989-0126
1981-1118
1985-0608
1994-1111
1990-1121
1994-0205

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

4104

10023121

BK DEUTA

4105

10023128

SHERCHAN LAXMI

4106

10023132

CHHETRI ROSHAN

4107

10023135

CHAND LAL BAHADUR

4108

10023152

RAI KHEMAHANG

4109

10023158

SHARMA RAM PRASRD

4110

10023161

KARKI JEEVAN KUMAR

4111

10023162

CHHANTYAL GAM BAHADUR

4112

10023167

ACHARYA JEEVAN

4113

10023169

DAWADI PUSHPA RAJ

4114

10023184

SHERPA PHURBA CHHIRI

4115

10023190

GURUNG YAM KUMARI

4116

10023208

DURA GURUNG MAYA PRITHVI

4117

10023210

THAPA MAGAR KALPANA

4118

10023211

GURUNG MINA

4119

10023212

RANA MAGAR LAXMI

4120

10023221

ARYAL GYAWALI BISHNU

4121

10023225

KHATTRI BAL RAM

4122

10023226

THAPA BIRENDRA KUMAR

4123

10023230

GURUNG RIMA

4124

10023244

GAUTAM PUDASAINI PARBATI

4125

10023258

SHRESTHA SUJITA

4126

10023259

SHRESTHA BANDANA

4127

10023270

RAI RENUKA

4128

10023273

GURUNG MEGHRAJ

4129

10023275

CHAND YUBARAJ

4130

10023285

SHRESTHA BINOD

4131

10023294

KHADKA THAPA SABITRI

4132

10023305

TAMANGNI SAMDEN

4133

10023306

LIMBU PUSPA MAYA

4134

10023309

RANA SUSMA

4135

10023316

LAMA RAJU

4136

10023318

MOKTAN PUSPA

4137

10023325

JAISI BASANTA PRASAD

1980-1010
1993-0406
1993-0725
1991-0517
1992-0712
1987-0718
1985-1028
1990-0517
1990-1106
1985-0312
1991-0423
1990-0329
1991-0910
1987-0401
1988-0102
1994-1204
1992-0731
1993-0315
1991-1230
1985-1121
1987-0802
1990-1001
1985-1001
1989-0926
1991-1006
1975-0831
1990-0428
1985-0913
1984-0528
1991-1001
1991-1213
1985-1223
1990-1231
1988-0527

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

4138

10023338

TIMILSINA BASANTA

4139

10023339

THAPA JEEWAN

4140

10023355

KAFLE SANTOSH

4141

10023356

PAIJA KHIM BAHADUR

4142

10023358

PURJA JEEWAN

4143

10023363

PANTA TEJ PRASAD

4144

10023366

RAI GAMBHIR BAHADUR

4145

10023371

GARBUJA PUN HEMAN

4146

10023377

CHAPAGAIN CHANDRA PRASAD

4147

10023390

GURUNG DEU BAHADUR

4148

10023392

BASNET SURESH

4149

10023393

SHRESTHA RAMESH KUMAR

4150

10023394

BUDHATHOKI PREM BAHADUR

4151

10023396

PUN DIPENDRA

4152

10023399

NEUPANE DILLIRAJ

4153

10023400

PUN LILA BAHADUR

4154

10023409

GHARTI RABIN BAHADUR

4155

10023414

SHRESTHA KRISHNA BAHADUR

4156

10023422

PANDEY MADAN

4157

10023424

RANA TIKA KUMARI

4158

10023428

BHATTARAI SHALIKRAM

4159

10023432

MAGAR ANJANA

4160

10023436

THAPA PABITRA

4161

10023437

JUGJALI YONJANA

4162

10023448

BHANDARI BISHNU MAYA

4163

10023451

CHAND LOK BAHADUR

4164

10023457

LAMA SIMA

4165

10023465

POUDEL TARA PRASAD

4166

10023466

OJHA BADRI PRASAD

4167

10023468

MUKTAN BISURAM

4168

10023474

GARBUJA BHIMBAHADUR

4169

10023479

VONJAN TIRTHA MAYA

4170

10023484

PHAGAMI PUN ANIL

4171

10023487

GURAGAIN OM PRAKASH

1991-0325
1993-0727
1989-1028
1991-0306
1991-0224
1981-0409
1990-0408
1991-1204
1982-0414
1981-0419
1995-0122
1993-0929
1993-1230
1987-0119
1994-0612
1986-0905
1983-0319
1987-0725
1992-0820
1979-0611
1989-0310
1982-0711
1981-0523
1994-0710
1993-0214
1995-0211
1990-1223
1992-0805
1982-0901
1989-0829
1989-0626
1989-0318
1991-0423
1981-0212

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

4172

10023490

PANTA RAMSHARAN

4173

10023492

THAPA NARAYAN

4174

10023506

BASNET SHIVA

4175

10023509

RANA BIBEK

4176

10023511

ROKAYA TEK BAHADUR

4177

10023521

MALLA THAKURI SURESH

4178

10023525

TAMANG SONAM LAMA

4179

10023533

PARIYAR SITARAM

4180

10023538

SHRESTHA BISHAL

4181

10023547

KUNWAR SANJAYA

4182

10023549

KARKI MAN BAHADUR

4183

10023559

ARYAL MADHAV PRASAD

4184

10023561

RAUT RAMBACHAN

4185

10023563

NEUPANE RAM SHARAN

4186

10023564

LAMA BISWO BIKRAM

4187

10023566

GHALE SUNIL BAHADUR

4188

10023569

DHAKAL SHARMA HEM

4189

10023585

TAMANG SANTOSH

4190

10023589

PANTHA DIPAK

4191

10023590

POKHREL GIRDHARI

4192

10023592

MAGAR CHAM BAHADUR

4193

10023593

GARBUJA MIN PRASAD

4194

10023595

GHIMIRE BHARAT

4195

10023597

LIMBU ANGBUHANG PADAM JANG

4196

10023598

CHONGBANG ANGBUHANGBIMAIA

4197

10023599

BHUSAL GOVINDA

4198

10023600

RAWAL SANTOSH

4199

10023606

GURAGAIN NARENDRA PRASAD

4200

10023618

THAPA AMRITA

4201

10023623

BHANDARI BISHNU

4202

10023627

GURUNG SANJEEV

4203

10023634

PUN BIMAL

4204

10023642

GURUNG MINA KUMARI

4205

10023656

RAI TARA KUMAR

1989-1019
1988-1014
1990-0423
1992-0109
1986-0924
1979-1129
1989-0522
1992-0413
1990-0223
1992-0315
1986-1022
1981-1029
1994-0620
1986-1004
1989-0921
1983-0906
1990-0218
1991-0801
1986-1103
1992-0823
1982-0425
1988-0615
1991-0915
1977-0722
1989-1008
1992-1104
1990-1216
1982-0829
1987-0814
1986-0712
1992-1229
1990-0422
1985-0910
1986-0128

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

4206

10023670

PHAYAL DURGA PRASAD

4207

10023673

ARYAL NETRALAL

4208

10023676

BHURTEL KRISHNA

4209

10023681

G C SANTOSH

4210

10023683

GURUNG RAJAN

4211

10023684

MAJHI BISHNU BAHADUR

4212

10023685

SHRESTHA BIJAYA

4213

10023687

GHALE

4214

10023697

KAFLE BISHNU PRASAD

4215

10023700

ADHIKARI NARAYAN PRASAD

4216

10023702

LAMA BAL KRISHNA

4217

10023703

TAMANG BED BAHADUR

4218

10023706

ALE LOK BAHADUR

4219

10023708

KHAREL SHYAM LAL

4220

10023709

PHAKAMI BHIM BAHADUR

4221

10023711

PAUDEL SHYAM

4222

10023714

SHRESTHA SUMITRA

4223

10023716

JARGHA SANDEEP KUMAR

4224

10023721

KAFLE DUKA PRASAD

4225

10023722

CHAULAGAIN KHADANANDA

4226

10023726

KANDEL ABINASH

4227

10023727

SAPKOTA SHASIDHAR

4228

10023732

MEGHI DIGAMBAR

4229

10023733

GURUNG RAJ

4230

10023744

CHHANTYAL-BHIM BAHAD UR

4231

10023746

GUPTA KANHAIYA

4232

10023754

CHHETRI SAM BAHADUR

4233

10023756

MALLA HARI OM

4234

10023763

THAKURI PRADIP

4235

10023765

TIMILSINA NAWRAJ

4236

10023766

THAPA MAGAR RAM ISHW OR

4237

10023767

THAPA OMPRAKASH

4238

10023772

BHUJEL YAM BAHADUR

4239

10023775

GURUNG SABIN

ANIL

BAHADUR

1986-0308
1991-1108
1993-0811
1991-0913
1988-0527
1992-0716
1993-0607
1989-0116
1992-0425
1975-0823
1992-0505
1984-0921
1981-0625
1977-1011
1992-0405
1990-1130
1988-1223
1983-0423
1993-0616
1984-0705
1992-1029
1987-0408
1985-0207
1993-0824
1995-0607
1993-0308
1986-1014
1991-1028
1989-0807
1985-0926
1990-0713
1988-1106
1990-0811
1990-1221

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

4240

10023785

SILWAL YOGRAJ

4241

10023788

THING BIR BAHADUR

4242

10023789

ARMAJA AAKASH

4243

10023793

SHERPA PEMBA

4244

10023795

SHERPA NYIMA

4245

10023803

PUN KUMARI LALITA

4246

10023804

BHATTARAI GOPAL

4247

10023805

DHAKAL GANESH

4248

10023808

THAPA DAN BAHADUR

4249

10023809

PUN KALPANA

4250

10023811

TAMANG KUMARI

4251

10023815

ADHIKARI JANAK RAJ

4252

10023819

KAFLE BISHNUPRASAD

4253

10023822

GURUNG SHIVA KUMAR

4254

10023824

TAMANG ROSHAN

4255

10023827

RIJAL SANTOSH

4256

10023840

POUDEL PRABIN

4257

10023842

MISHRA NARENDRA

4258

10023851

THAPA RAM CHANDRA

4259

10023853

BUDHA MAGAR TULBIR

4260

10023856

THAKURI RAJ KUMAR

4261

10023866

AIRY RAJENDRA SINGH

4262

10023873

ADHIKARI BUDDHI SAGAR

4263

10023875

POKHREL RUPAK KUMAR

4264

10023880

KARKI RABIN

4265

10023883

PHUYAL PRADIP

4266

10023884

PHUYAL PRATAP

4267

10023886

GHALE ASHOK

4268

10023892

SIMKHADA RAMCHANDRA

4269

10023896

SUBEDI LALIT BAHADUR

4270

10023898

SUBEDI AMRIT

4271

10023906

PAUDEL SANTOGH BAHADUR

4272

10023913

RIJAL HARI

4273

10023925

THING SAGAR

1983-0822
1985-0124
1988-0524
1991-0606
1992-0913
1986-0809
1987-0227
1993-1201
1987-1028
1985-1129
1993-0606
1988-1222
1990-0710
1995-0403
1990-1019
1992-1105
1992-0717
1991-0203
1987-1121
1987-0127
1987-0408
1987-1101
1984-0531
1992-0704
1991-0725
1995-0818
1990-0712
1993-0627
1988-0713
1987-0429
1989-0709
1990-0328
1993-0730
1992-1012

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

4274

10023928

ADHIKARI HARI KRISHNA

4275

10023930

ROKA TARJAN

4276

10023932

PUN ANAMOL

4277

10023940

SHARMA NABARAJ

4278

10023942

SHRESTHA SAJAN

4279

10023950

BASTOLA KAMAL

4280

10023952

THAPA CHANDRA BAHADUR

4281

10023956

SITAULA DEV RAJ

4282

10023959

THAPA CHANDRA BAHADUR

4283

10023960

THAPA SHIV BAHADUR

4284

10023964

PANDEY DAMODAR

4285

10023968

LIMBU NIR KUMAR

4286

10023972

BHATTARAI YAGYAMURTI

4287

10023976

ALE CHET BAHADUR

4288

10023983

THAPA YAM BAHADUR

4289

10023987

GURUNG BIRTA RAJ

4290

10023995

RIJAL LILADHAR

4291

10024005

RANA NAR BAHADUR

4292

10024009

KANDANGWA KRISHNA BAHADUR

4293

10024010

PAKUWAL DIPAK PRASAD

4294

10024013

SHARMA GAIRE UPENDRA

4295

10024022

GURUNG KAMAL

4296

10024024

THAPA SANDESH

4297

10024026

GURUNG BIKASH

4298

10024033

PRABESH NEMBANG

4299

10024034

KANDEL MEGHANATH

4300

10024036

KHADKA KHIM BAHADUR

4301

10024037

KHADKA BIJAYA

4302

10024043

DHAKAL MADAN

4303

10024046

PRABIN ROKA

4304

10024047

ADHIKARI KRISHNA PRA SAD

4305

10024048

CHANDRA PRAKASH BHAN DARI

4306

10024050

PARIYAR SANKAR

4307

10024052

BUDHA MAGAR ABINASH

1987-0720
1994-0425
1991-0516
1990-1021
1990-0707
1994-0126
1995-0508
1991-0520
1991-0802
1988-1031
1986-1020
1995-0827
1989-0908
1987-0620
1993-0103
1982-1028
1976-0526
1994-0630
1980-0408
1979-1127
1986-0807
1989-1214
1991-1005
1982-0830
1991-1225
1979-0528
1988-0817
1983-0410
1995-0102
1993-0414
1989-0111
1993-0730
1992-1028
1994-0121

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

4308

10024056

KHAGARAJ ACHARYA

4309

10024067

LUITEL MILAN

4310

10024068

PHUYAL PRATIVA

4311

10024075

THAPA SHANKAR

4312

10024076

RAI SANDIP

4313

10024087

THAPA SHER BAHADUR

4314

10024088

THAPA MAGAR KHEM BAHADUR

4315

10024091

PUN MAGAR RAN BAHADUR

4316

10024094

BASHYAL KESHAV

4317

10024096

LIMBU HARI PRASAD

4318

10024110

GIRI MADHAURAJ

4319

10024112

CHHETRI GOVINDA

4320

10024119

THAPA MAGAR DIPAK

4321

10024121

BHURTEL RAM PRASAD

4322

10024129

BUDHA RAMESH KUMAR

4323

10024130

BUDHA SHANTA BAHADUR

4324

10024131

THAPA DIPAK

4325

10024137

DHEWAJU JAYA KUMAR

4326

10024143

KHADKA AMRITA

4327

10024151

GIRI JYOTI

4328

10024154

PURJA MAN KUMARI

4329

10024163

GIRI KHEM RAJ

4330

10024166

ADHIKARI PREM PRASAD

4331

10024168

PUN AMAN SINGH

4332

10024169

PUN SHIVA

4333

10024170

PUN SHIVA

4334

10024178

GURUNG KIRAN

4335

10024179

PAIJA KRISHNABAHADUR

4336

10024180

GURUNG ANUJ

4337

10024186

DANGOL TAMANG DIL MAYA

4338

10024192

DURA JAMUNA

4339

10024193

THAPA LOK BAHADUR

4340

10024194

THAPA SHER BAHADUR

4341

10024196

TIWARI UTTAM

1993-0210
1989-1001
1982-0621
1990-0418
1990-0425
1981-0326
1993-0529
1986-0922
1995-0827
1991-0902
1988-0413
1987-0912
1993-0212
1982-0128
1982-0831
1987-0128
1991-0907
1982-1119
1988-0427
1986-0128
1982-0206
1994-0503
1990-1106
1987-1223
1986-0820
1992-0928
1984-0527
1976-0905
1993-0613
1986-1108
1995-0326
1989-0514
1985-0420
1993-0528

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

4342

10024208

NEMBANG LOKENDRA

4343

10024213

KHANAL RAM BAHADUR

4344

10024215

GT HARKABAHADUR

4345

10024225

THAPA MANOJ

4346

10024226

PUN HOM BAHADUR

4347

10024227

MAGAR BHAKTA BAHADUR

4348

10024232

REGMI BINOD

4349

10024234

KHATRI ASHOK BAHADUR

4350

10024236

SHRESTHA BIMAL

4351

10024237

BASNET NABARAJ

4352

10024238

POUDEL TEK NATH

4353

10024246

ADHIKARI KRISHNA PRASAD

4354

10024251

GHISING BIR BAHADUR

4355

10024253

KOSHWAR SANT BAHADUR

4356

10024254

SAPKOTA MANOJ

4357

10024255

KARKI DURGA BAHADUR

4358

10024256

BASNET KEBENDRA

4359

10024257

MANGDEN LIMBU BABURAM

4360

10024258

TAMANG MUKESH

4361

10024269

KHADKA JAGADISHWOR

4362

10024271

SHERPA PREM DORJEE

4363

10024276

THAPA ANIL

4364

10024291

PARIYAR SANTOSH

4365

10024293

POUDEL KESHAV

4366

10024295

SHRESTHA SUNIL

4367

10024301

GAHA THAMMAN

4368

10024312

THOKAR DEVRAJ

4369

10024314

SHARMA NEERA

4370

10024328

TAMANG TSHERING

4371

10024332

MALLA BIMAL

4372

10024333

NEPAL SHANKAR

4373

10024338

MODI MITHUN KUMAR

4374

10024340

RANA BIKASH

4375

10024341

SHRESTHA SUMOD

1982-0106
1982-0501
1987-1105
1993-0518
1994-0305
1985-0912
1989-1227
1989-0323
1985-0219
1983-0104
1985-0204
1984-0917
1992-0121
1982-0709
1991-0102
1983-0205
1987-0926
1977-0908
1981-0406
1993-0927
1983-0926
1986-0927
1993-0117
1994-0515
1993-1218
1992-0803
1977-0703
1987-0610
1993-0120
1993-0427
1987-0922
1985-0114
1992-0723
1994-0529

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4376

10024342

SUNAM SAMIR

4377

10024343

RIMAL DHIRENDRA

4378

10024345

TIMILSINA KRISHNA PRASAD

4379

10024346

DHITAL GOKARNA

4380

10024347

TAMANG SURESH

4381

10024358

THAPA PURNA

4382

10024360

SUBEDI HARI PRASAD

4383

10024367

GURUNG TORAN BAHADUR

4384

10024368

B K RABIN KUMAR

4385

10024369

SHRESTHA DILIP KUMAR

4386

10024370

SHRESTHA SUDIP

4387

10024372

GURUNG DEVI RAM

4388

10024373

GURUNG BISHAL

4389

10024376

THAPA MIN BAHADUR

4390

10024377

PRADHAN DEEPAK KUMAR

4391

10024382

GURUNG PRATIK

4392

10024383

GURUNG BAL KRISHNA

4393

10024386

RANA PREM BAHADUR

4394

10024398

SHRESTHA SANJEEP

4395

10024400

RANA MAGAR TOK BAHADUR

4396

10024402

KUNWAR BIJU

4397

10024413

GURUNG DIL BAHADUR

4398

10024417

KANDEL YAM LAL

4399

10024419

NEMBANG LIMBU PRITHI PRASAD

4400

10024420

NEMBANG PURNA KUMAR

4401

10024434

BISHWAKARMA KHILRAJ

4402

10024437

LIMBU LORINDEN SURENDRA

4403

10024444

MAHARJAN SHYAM

4404

10024445

DHUNGEL DIPAK

4405

10024448

RAI NIRDOSH

4406

10024451

RANABHAT SURAJ

4407

10024453

MAHATO TEK NARAYAN

4408

10024454

PANGENI PAUDHYA JAGANNATH

4409

10024456

LAMICHHANE BHARAT

1994-0626
1990-0221
1984-0921
1995-0423
1994-0130
1991-1230
1991-0113
1992-0222
1988-0623
1986-0324
1991-0224
1993-0202
1992-0412
1991-1022
1975-0504
1990-1216
1990-0815
1990-0511
1992-0114
1985-1210
1990-0831
1994-0129
1991-0615
1978-1029
1981-0725
1988-0216
1987-0110
1980-0105
1987-1126
1989-1225
1993-0307
1982-0410
1992-0618
1986-0402

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4410

10024458

GAUTAM SANDIP

4411

10024460

PRADHAN BIKRAM

4412

10024461

LAMICHHANE ANIL

4413

10024467

RAI BASAN

4414

10024468

RAI HANGOCHHA

4415

10024475

PARIYAR BINOD

4416

10024476

GAUTAM RAJENDRA

4417

10024480

BHATTA SADHU RAM

4418

10024486

THAPA JAYARAM

4419

10024492

KHANAL DINESH

4420

10024494

SHARMA FAINDRA

4421

10024496

SAPKOTA MEGHANATH

4422

10024497

BHURTEL PRADIP

4423

10024501

GAUTAM ASHIM

4424

10024503

SILWAL DEV RAJ

4425

10024504

DHUNGANA DEVRAJ

4426

10024505

NEUPANE SAGAR

4427

10024507

MALLA NETRA BIKRAM

4428

10024512

TAMANG SHUKRAMAN

4429

10024513

GURUNG DATTA BAHADUR

4430

10024524

BUDHA MAGAR MAN KAJI

4431

10024525

GURUNG HRIDAYA

4432

10024529

BUDHA ADHAR

4433

10024534

PUN CHITRA BAHADUR

4434

10024538

THAPA NEM BAHADUR

4435

10024542

KHATRI ISHWOR

4436

10024550

THAPA THAM BHADUR

4437

10024551

NABIN RIJAL

4438

10024553

KARKI BABURAM BAHADUR

4439

10024555

SUNAR TILAK

4440

10024560

WISHWOKARMA BAL KUMAR

4441

10024561

SHANKAR SUJAN SHAH

4442

10024564

BUDHATHOKI ANIL

4443

10024565

THAPA KHEM BAHADUR

1994-0719
1990-0908
1990-0515
1979-0625
1980-1226
1985-0728
1981-1204
1980-0614
1992-0502
1984-1216
1987-0402
1990-0310
1993-0920
1992-0731
1990-1226
1992-0427
1992-0511
1989-0406
1979-0217
1991-0601
1993-0217
1987-0213
1991-0614
1990-0823
1993-0214
1993-0726
1991-0427
1991-0605
1991-0918
1992-0519
1988-0415
1987-0403
1988-1221
1990-0419

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

4444

10024566

GURUNG BHAGWAN SINGH

4445

10024568

POKHREL LAPALI SHISIR

4446

10024571

ALE ROSHAN

4447

10024582

BHUSAL KHEMANANDA

4448

10024587

RAKESH KATHAYAT

4449

10024590

BUDHATHOKI-RABINDRA

4450

10024598

TIMALSINA BISHNU

4451

10024599

CHAULAGAIN MADHAV PRASAD

4452

10024602

CHEMJONG MANGAL SINGH

4453

10024608

PUN KHIM BAHADUR

4454

10024609

BASHYAL NAMRATA

4455

10024610

SHAHI AMALA

4456

10024611

GHALE DURGA BAHADUR

4457

10024612

CHAPAGAIN GANESH RAJ

4458

10024613

POKHREL BIMAL

4459

10024615

ADHIKARI RUDRA PRASAD

4460

10024617

DHAKAL GAURAV

4461

10024619

RANA BUDDHI BAHADUR

4462

10024622

GAUTAM KUL PRASAD

4463

10024627

BHATTARAI DEVRAJ

4464

10024629

CHAUDHARY KAILASH

4465

10024631

SHAHI PRADEEP

4466

10024636

LAMA LAL SINGH

4467

10024640

ADHIKARI MUKTI RAM

4468

10024641

PAUDEL DEBENDRA

4469

10024644

ADHIKARI PRAKASH

4470

10024645

SAPKOTA KAMAL PRASAD

4471

10024646

NEUPANE CHAMU NARAYAN

4472

10024648

PAUDEL KAMAL PRASAD

4473

10024650

G C DIL BAHADUR

4474

10024653

LAMA BUDDHA

4475

10024661

LAMSAL PURNA CHANDRA

4476

10024664

DHAKAL RESHAM LAL

4477

10024672

DAHAL LAXMAN

1990-0107
1990-0218
1992-1219
1992-0201
1995-0128
1991-0325
1993-0406
1978-0805
1989-1102
1989-0701
1984-1027
1978-1207
1993-1014
1989-1031
1993-1019
1989-1118
1991-0504
1991-0123
1982-1011
1988-1023
1992-0514
1978-0422
1991-0618
1991-0209
1993-0414
1989-1003
1991-0415
1986-0311
1989-0730
1995-0216
1985-0706
1990-0506
1990-0902
1992-0220

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4478

10024674

PAUDEL GANESH

4479

10024681

GAIRE DIPAK

4480

10024682

RIJAL NETRA PRASAD

4481

10024683

RIJAL BASUDEV

4482

10024688

SUBEDI SHOBITA

4483

10024690

GHARTIMAGAR PUJA

4484

10024693

GURUNG SARITA DEVI

4485

10024699

SINGTAN MISS SUSMITA

4486

10024706

KHADKA ROMEE

4487

10024710

BHATTARAI ANU

4488

10024712

GAUDEL BISHNU

4489

10024720

BUDHA DHANRAJ

4490

10024721

LAMA YAN KUMAR

4491

10024728

JIMEE JHUMA

4492

10024732

CHHETRI KRISHNA BAHADUR

4493

10024734

RAI BUDDHI KRISHNA

4494

10024735

RAI SAN KUMAR

4495

10024741

CHEMJONG TULA RAM

4496

10024746

THAPA RAJAN

4497

10024752

SHARMA KRISHNA

4498

10024753

SHARMA MADHU

4499

10024759

REGMI SUBAS

4500

10024763

CHAUDHARY YAM BAHADUR

4501

10024777

RINJALEE KRISHNA BAHADUR

4502

10024781

MAGAR DEEPAK RANA

4503

10024782

DARJI SURAJ KUMAR

4504

10024785

GIRI DURGA

4505

10024786

BATA RAJ MOHAN

4506

10024791

KHATRI VIJAY

4507

10024792

SHRESTHA ANUP

4508

10024803

POUDEL INDRA PRASAD

4509

10024811

CHHETRI PURAN

4510

10024826

WONEM LIMBU PREM KUMAR

4511

10024829

TANDON AMIT

1993-0202
1993-1130
1992-0328
1994-0827
1989-0724
1994-0925
1988-0928
1988-0827
1983-1025
1983-1230
1990-0619
1992-0615
1995-0730
1993-0821
1991-0806
1979-0512
1989-0831
1992-0211
1985-1225
1987-0729
1993-0501
1993-0809
1992-0308
1989-0323
1994-0630
1994-0312
1988-0713
1978-0517
1992-0930
1994-0320
1987-0110
1994-1004
1987-0527
1988-0114

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4512

10024835

TAMANG BHIM BAHADUR

4513

10024837

OJHA RAJ BAHADUR

4514

10024845

DHAMI BHAVA RAJ

4515

10024850

BHUGAI ASHOK

4516

10024859

ADHIKARI THAKUR

4517

10024861

PAUDEL BINOD KUMAR

4518

10024862

POKHAREL KESHAV RAJ

4519

10024863

POUDEL SANTOSH

4520

10024880

GURUNG MOHAN

4521

10024881

GURUNG NARAN

4522

10024888

NEUPANE BAIKUNTHA

4523

10024890

GIRI BISHOW RAJ

4524

10024892

KAFLE SUMAN KUMAR

4525

10024900

TAMANG RAM RAJ

4526

10024903

BUDHA DIL PRASAD

4527

10024915

WAIWA SANJAY

4528

10024917

SUNAR SUJAN

4529

10024920

LAMA TILOK

4530

10024922

LAMA PRATAP

4531

10024929

THAPA HARKA BAHADUR

4532

10024934

MAGAR SURENDRA

4533

10024936

THAPA MAGAR SANJIT KUMAR

4534

10024942

PARIYAR SUDIP

4535

10024949

BHANDARI RAMESH

4536

10024956

CHALISE SANTOSH

4537

10024958

NEUPANE RAMJI

4538

10024959

NEUPANE BHARAT BAHADUR

4539

10024980

RAI MILAN

4540

10024993

SAMBHAHAMPHE LOKENDRA

4541

10024998

KANDEL ARJUN PRASAD

4542

10025000

ARYAL HARI PRASAD

4543

10025002

GURUNG BINOD

4544

10025006

POKHAREL SHAMBHU

4545

10025008

PARAJULI PARASHURAM

1987-0924
1987-0415
1984-0925
1994-0910
1993-0617
1988-0730
1980-1002
1993-0415
1992-0703
1992-0101
1987-0304
1989-0405
1986-0627
1990-0320
1991-0927
1992-0421
1992-0812
1989-0308
1994-0201
1981-0801
1977-0821
1991-1211
1991-1124
1988-1216
1993-0621
1982-0826
1986-0412
1985-0923
1991-0619
1990-0127
1980-0524
1989-0417
1994-1117
1990-0507

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4546

10025009

THOKAR KESHAB

4547

10025011

KHATRI BHIM NARAYAN

4548

10025012

ACHARYA TEJENDRA

4549

10025013

DUWADI JIBAN

4550

10025014

GURUNG AKASH

4551

10025021

TAMANG KABINDRA JANG

4552

10025028

KC ROSHAN

4553

10025029

THAPA GAMAL DEEPAK

4554

10025035

GHALE DHARMENDRA PRAKASH

4555

10025043

NEPALI THAKUR BAHADUR

4556

10025051

SHRESTHA ROSHAN

4557

10025052

RAI RAM

4558

10025054

BHANTANA ISHWOR

4559

10025057

YONJAN RESHAM KUMAR

4560

10025058

KC INDRA BAHADUR

4561

10025061

GAUTAM NIRMAL

4562

10025062

KHANAL SUDARSHAN

4563

10025064

SAPKOTA SUSHIL

4564

10025073

BC RAMESH

4565

10025074

SYANGTAN SHYAM KUMAR

4566

10025076

ARYAL TUFAN

4567

10025077

JABEGOO YUGAL

4568

10025078

BISHWAKARMA CHANDRA BAHADUR

4569

10025082

BASTOLA MILAN

4570

10025083

SHARMA NARAYAN PRASAD

4571

10025084

BHATTARAI MUKTIRAM

4572

10025088

PUN TEJ BAHADUR

4573

10025093

JHANKRI MAGAR GNYAN BAHADUR

4574

10025097

TAMANG LAMA DIPESH

4575

10025099

BISHWAKARMA KISAN

4576

10025100

SHRESTHA KAMAL

4577

10025101

KUNWAR MANOJ

4578

10025102

SHRESTHA SIJAN

4579

10025107

SUNUWAR RAM BAHADUR

1988-0818
1987-0823
1990-0211
1990-0901
1992-0717
1991-1014
1989-0604
1989-0218
1989-0422
1984-0729
1991-1031
1989-0519
1986-0104
1989-0719
1994-0615
1992-0626
1993-0403
1991-0911
1987-0301
1985-1001
1989-1202
1986-1104
1985-1031
1990-1004
1975-0910
1994-0615
1989-0207
1985-0802
1986-0419
1991-1011
1993-0718
1990-1025
1989-0710
1984-0626

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

4580

10025108

SHAHI PARDIPJUNG

4581

10025111

SHRESTHA SANTOSH

4582

10025112

LAMA GYALZEN

4583

10025120

GANESH TAMANG

4584

10025124

THEGUWA INDRA BAHADUR

4585

10025127

CHAUDHARY GOVINDA

4586

10025130

SANTA BAHADUR GHALE

4587

10025134

MAN SINGH THAPA

4588

10025142

GAUTAM SANTOSH

4589

10025146

KUNWAR PURNA BAHADUR

4590

10025148

THAPA KISHAN BAHADUR

4591

10025158

SHARMA SHIROZ

4592

10025161

THAPA MILAN

4593

10025168

THAPA SANTA BAHADUR

4594

10025172

MR.RAJIB GHARTI

4595

10025174

PARIYAR MAGAJ

4596

10025183

NEUPANE SHOVAKANTA

4597

10025184

MEG NATH DHAKAL

4598

10025188

ADHIKARI DIPAK

4599

10025192

KHADKA HARI BAHADUR

4600

10025205

GOLE YAM KUMAR

4601

10025210

ISHWOR KUMAR AALE MA GAR

4602

10025211

GYANGMI PHARSA MAN

4603

10025216

SHERPA LHAKPA GYALZEN

4604

10025218

LUNGELI SHYAM KUMAR

4605

10025220

SIJALI DIPAK

4606

10025226

ALE MAGAR ISWOR BABU

4607

10025234

SILWAL RAJENDRA

4608

10025235

DARLAMI RABINDRA

4609

10025238

RAI MILAN

4610

10025241

NYAUPANE THANESWOR

4611

10025245

GURUNG BIR BAHADUR

4612

10025249

DONG TARA DHOJ

4613

10025252

RAI BIKASH BABU

1987-0626
1986-0727
1988-1212
1991-0407
1992-1019
1993-1116
1992-1022
1992-0104
1991-0307
1992-0805
1990-0306
1989-0824
1994-1030
1987-1101
1987-1122
1987-0102
1991-0409
1993-1108
1988-0924
1989-1226
1993-0511
1994-0131
1989-1124
1986-0917
1989-1015
1990-0618
1988-0822
1994-0311
1994-0905
1992-0510
1992-0623
1986-0714
1986-0315
1985-0806

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4614

10025255

DANGAL SUDIP

4615

10025272

GURUNG TEJ BAHADUR

4616

10025275

LAMICHHANE MADHAB PRASAD

4617

10025282

SAPKOTA JHALAK

4618

10025285

PURJA PUN RAM

4619

10025287

CHHETRI TULA RAS

4620

10025289

KC DINESH

4621

10025290

TAMANG JAS BAHADUR

4622

10025311

KUMAL MADAN BAHADUR

4623

10025317

SHAKYA DHIRAJ

4624

10025320

TIWARI RAJAN

4625

10025329

GURUNG BIJAYA

4626

10025343

KHADKA RAM BAHADUR

4627

10025347

KHATRI PAWAN

4628

10025351

BHATTARAI BUDDHI SAGAR

4629

10025361

PAUDEL YOGESH

4630

10025366

SINGJALI HUKUM

4631

10025372

ALE MAGAR AMRIT

4632

10025374

PAHARI RAJU

4633

10025376

KOIRALA KRISHNA PRASAD

4634

10025379

K C GOMESH BAHADUR

4635

10025381

GHARTI DHAN BAHADUR

4636

10025396

K C HARIHAR

4637

10025398

SHRESTHA CHANDRA BAHADUR

4638

10025401

SHARMA MAHADEV

4639

10025402

SILWAL PRASHANT

4640

10025411

POKHREL PRAKASH

4641

10025412

POKHREL NARAYAN

4642

10025413

POKHREL YUBARAJ

4643

10025418

PAUDEL BHARAT

4644

10025424

CHHANTYAL MADAN

4645

10025426

YAWA RAM KUMAR

4646

10025430

RERUNG NARENDRA

4647

10025435

CHAPAI RAMESH

1994-1031
1991-0531
1982-0125
1984-0907
1994-0425
1984-0416
1992-0806
1991-0708
1991-0313
1981-0728
1991-0327
1986-1016
1990-0708
1994-0325
1990-1009
1995-0413
1992-0217
1990-0423
1991-1207
1993-0716
1983-0516
1988-0904
1993-1130
1984-0720
1986-0118
1993-0414
1993-0420
1986-1118
1989-1209
1988-1120
1991-0927
1990-1231
1989-1023
1990-0418

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

4648

10025444

PAL GHANSHYAM

4649

10025445

BANJADE BISHNU

4650

10025446

BARAL BISHNU PRASAD

4651

10025447

BHANDARI BHES RAJ

4652

10025449

CHHETRI KIRAN

4653

10025455

PAUDEL JYOTI PRPSAD

4654

10025461

TIKHATRI PARIYAR SHUSIL

4655

10025462

THAPA MRGAR HARI BAHADUR

4656

10025463

PUN CHAM BAHADUR

4657

10025466

LAMSAL SAROJ

4658

10025468

GAJMER LAXMI

4659

10025476

BK DURGA BAHADUR

4660

10025478

KUNWAR TORAN

4661

10025480

GURUNG CHOK BAHADUR

4662

10025485

GARBUJA MANIRAM

4663

10025486

GARBUJA BHABINDRA

4664

10025489

PUN DILAK

4665

10025494

RANA KUL PRASAD

4666

10025495

BUDHA SABIN

4667

10025499

RAI DHAN BAHADUR

4668

10025503

RANA BHABINDRA

4669

10025509

THAKURI CHETHN SINGH

4670

10025510

GURUNG SUMEET

4671

10025511

SHRESTHA BHIM PRASAD

4672

10025512

GURUNG KALU

4673

10025513

THAPA RABI CHANDRA

4674

10025517

TAMANG BIMALA

4675

10025520

TAMANG SUNIL

4676

10025521

GURUNG TOK BAHADUR

4677

10025525

TAMANG MAN BAHADUR

4678

10025526

MANANDHAR INDRA LAL

4679

10025532

RASAILI GAGAN

4680

10025541

THAPA GIR BAHADUR

4681

10025544

TAMANG SUJIT

1988-0711
1987-1111
1991-1220
1990-1104
1992-0730
1991-0124
1988-1129
1979-0831
1983-0124
1991-0325
1989-0802
1993-0323
1993-0630
1990-0806
1993-0915
1985-0523
1989-0813
1995-0212
1993-0417
1987-1225
1992-1111
1987-1028
1994-0128
1985-0119
1995-0220
1993-0704
1990-1023
1992-0630
1984-1029
1993-1204
1990-0903
1992-1104
1990-0923
1990-1222

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

4682

10025546

LAMA BHIM BAHADUR

4683

10025547

PAUDEL ASHOK

4684

10025548

POUDEL BASANTA RAJ

4685

10025549

TAMANG BINOD BAHADUR

4686

10025552

THAPA GANESH

4687

10025553

SINJALI MAGAR BED BA HADUR

4688

10025557

PANDEY DINESH

4689

10025558

PANDEY SHANKAR

4690

10025559

GAIRE MANOJ

4691

10025563

RAI HARKA BAL

4692

10025568

PATHAK GANESH

4693

10025570

DARLAMI NAGENDRA

4694

10025571

GURUNG DORNA BAHADUR

4695

10025572

CHAUDHARI KHUSHIRAM

4696

10025582

THAPA ISHWOR

4697

10025589

BASNET UTTAM

4698

10025591

KC RAM BAHADUR

4699

10025592

KHATRI TIKA BAHADUR

4700

10025599

GURUNG MANOJ

4701

10025601

SUBEDI LEKHANATH

4702

10025604

KHATRI BIKALPA

4703

10025611

TAMANG JAGAT BAHADURNYASUR

4704

10025612

KC DEEPAK

4705

10025616

LAMA JIBAN

4706

10025617

CHHETRI MADAN

4707

10025619

MANANDHAR PAWAN

4708

10025620

ADHIKARI POUDEL SANG ITA

4709

10025622

SUBEDI GITA

4710

10025628

ARYAL DIPENDRA

4711

10025629

SHRESTHA RAJENDRA

4712

10025635

PARIYAR SANTOSH

4713

10025637

THAPA PABIN

4714

10025638

SAPKOTA HEM LAL

4715

10025641

SAPKOTA KESHAV

1982-0418
1988-0919
1990-0317
1994-1217
1985-0424
1992-0829
1989-0906
1991-1230
1993-0110
1982-0210
1992-0620
1992-0615
1987-1228
1988-0623
1988-0705
1994-0618
1991-0701
1994-0101
1993-1222
1991-1231
1990-1127
1984-0420
1984-1213
1988-0630
1994-1201
1989-0208
1986-1108
1986-0808
1990-0707
1979-1220
1991-0721
1993-1003
1985-0718
1993-0609

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4716

10025642

BARUWAL PRAKASH

4717

10025643

DHUNGANA PRAKASH

4718

10025644

SUBEDI SALIKRAM

4719

10025646

LAMICHHANE BIKASH

4720

10025649

MALLA KRISHNA BAHADUR

4721

10025656

KC SUMAN

4722

10025657

BK UTSAB

4723

10025663

CHHANTYAL DIPEN

4724

10025666

BHATTARAI ASHOK

4725

10025669

PUN BIKRAM

4726

10025670

DALLAKOTI LAXMI

4727

10025671

ADHIKARI SHRIJANA

4728

10025673

THAPA BISHNU BAHADUR

4729

10025674

THAPA TIL BAHADUR

4730

10025676

THING POOJA

4731

10025678

NEUPANE MINA

4732

10025683

SUNAR PRAMILA

4733

10025702

POUDEL KHIMLAL

4734

10025704

THAPA KHIM BAHADUR

4735

10025707

PANDEY SURAJ

4736

10025709

LAMA BAJU RAVI

4737

10025714

GURUNG GOPI

4738

10025715

PUN DURLAV KUMAR

4739

10025720

RIJAL RAJENDRA PRASAD

4740

10025722

BASNET MAN BAHADUR

4741

10025727

PANDEY CHOP KANTA

4742

10025729

THAPA RAMESH

4743

10025730

THAPA INDRA BAHADUR

4744

10025731

PANDEY PURNANANDA

4745

10025732

ALE MAGAR YUBARAJ

4746

10025743

SINGH DEEPAK LAL

4747

10025748

THAPA UDAYA BAHADUR

4748

10025752

ARYAL UMAKANTA

4749

10025755

GURUNG DIPINDRA

1992-1206
1993-0402
1991-0702
1990-0308
1993-0201
1994-0125
1991-0129
1994-0517
1992-0427
1992-0504
1988-0610
1988-0608
1982-0718
1982-0224
1987-1004
1984-0202
1979-0418
1989-0305
1994-0213
1992-1102
1992-0715
1985-0802
1986-0613
1993-0308
1988-0409
1981-1230
1991-0223
1979-1128
1980-0814
1994-1231
1982-0725
1978-1002
1992-1220
1989-1016

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4750

10025759

KUNWAR DIPAK

4751

10025760

ADHIKARI NETRA PRASAD

4752

10025761

GURUNG GOVINDA

4753

10025762

THAPA MAGAR TEK BAHADUR

4754

10025766

ARYAL DHANPATI

4755

10025773

THAPA RABIN

4756

10025779

K C DOSANTA

4757

10025786

GAUTAM RAM PRASAD

4758

10025787

SHARMA MAHENDRA PRASAD

4759

10025789

REGMI SANDIP

4760

10025793

KARKI ACHYUT

4761

10025801

TAMANG KESHAR SING

4762

10025802

MAGAR YAM BAHADUR

4763

10025803

SHERPA DACHHETAR

4764

10025809

RASAILI DILBAHADUR

4765

10025811

KAFLEY MEGHNATH

4766

10025815

ALE RAMESH

4767

10025817

RAI JUDDHARAJ

4768

10025822

TAMANG BUDDHI BAHADUR

4769

10025823

GURUNG SUNDAR

4770

10025828

KAFLE CHOLA KANTA

4771

10025831

THADA MAGAR KRISHNABAHADUR

4772

10025837

RANA MAGAR TILAK BAHADUR

4773

10025839

THAPA JANAK

4774

10025840

MARSANGI AMMAR BAHADUR

4775

10025841

DARLAMI MAGAR BIMAL

4776

10025847

PAUDEL SHIVA

4777

10025853

LAMICHHANE PRAKASH

4778

10025858

SARU CHEN BAHADUR

4779

10025861

GT JANGA BAHADUR

4780

10025863

BK ROSHAN

4781

10025864

REGMI BIKRAM

4782

10025866

GURUNG KAMAL

4783

10025869

TAMANG SAGAR

1992-0131
1989-0503
1987-0826
1988-0605
1978-1105
1994-0125
1987-0326
1994-0522
1987-0519
1993-0926
1993-0927
1985-0328
1993-0303
1992-0205
1992-0129
1990-0426
1995-0221
1991-0417
1983-0924
1991-0212
1983-0419
1993-1125
1988-0129
1993-0925
1983-1126
1984-0823
1987-1203
1990-0611
1992-0421
1990-1015
1994-1110
1985-1201
1988-0629
1988-0416

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4784

10025872

KUNWAR CHITRA BAHADUR

4785

10025874

RAWAL SINGARAJ

4786

10025875

TAMANG SANTOSH

4787

10025877

THAPA DAMMAR BAHADUR

4788

10025879

PATHAK SHYAM PRASAD

4789

10025885

THAPA RABINDRA MAGAR

4790

10025886

NEUPANE PADAM KANTA

4791

10025887

LINGDEN LIMBU KUMAR

4792

10025891

CHAUDHARY ASHOK

4793

10025892

CHAUDHARY THARU TULSI BAHADUR

4794

10025893

B K MAN SINGH

4795

10025894

THAPA PARVAT

4796

10025899

SUBEDI PREM PRASAD

4797

10025900

GURUNG BHIM BAHADUR

4798

10025908

KARKI DEBRAJ

4799

10025911

TAMANG KIRAN KUMAR

4800

10025917

GURUNG KHIMAN

4801

10025920

CHHETRI RUDRA BAHADUR

4802

10025921

LAMICHHANE PRAKASH BAHADUR

4803

10025922

KARKI ARJUN

4804

10025926

G C SHIVA

4805

10025928

RIJAL GOKARNA BAHADUR

4806

10025935

POUDEL PRAKASH CHANDRA

4807

10025936

THAPA SUNIL BAHADUR

4808

10025937

SUBEDI SHIVA HARI

4809

10025938

GURUNG BINAY

4810

10025939

KHANAL MADHAV

4811

10025940

CHHETRI RIKESH

4812

10025946

RIMAL TEJ BAHADUR

4813

10025947

BASNET RUDRA BAHADUR

4814

10025948

ADHIKHRI BIJAYA

4815

10025952

GURUNG CHITRA BAHADUR

4816

10025954

GURUNG BAL BAHADUR

4817

10025957

BHUSAL GYAN PRASAD

1993-0129
1995-0821
1988-1223
1981-1215
1987-0218
1989-0808
1987-0530
1983-1119
1979-1126
1973-1113
1991-1004
1993-1211
1982-0308
1986-0112
1994-0304
1987-0827
1995-0422
1988-0731
1983-1018
1991-1015
1988-0721
1989-0311
1980-1227
1992-0902
1986-0225
1977-0615
1993-0210
1995-0504
1992-0420
1990-0422
1995-0606
1992-1011
1989-1221
1987-0804

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4818

10025962

KC MANIRAM

4819

10025966

THAPA YAM BAHADUR

4820

10025968

THAPA JEEVAN

4821

10025969

BARALI MOHAN

4822

10025974

OLI KHAGESHWAR

4823

10025975

SHARMA KHEM RAJ

4824

10025977

ADHIKARI NABIN

4825

10025978

GAYAK PRAKASH

4826

10025984

KHAWAHANG CHIRANJIBI

4827

10025987

KARKI LEKHAT BAHADUR

4828

10025989

G C KAMAL BAHADUR

4829

10025990

THAPA SANJAY BHIM BAHADUR

4830

10025992

THAPA RABIN

4831

10025993

MAHARJAN SANJIP

4832

10025995

GHARTI KUMAR

4833

10025997

CHHANTEL HARI BAHADUR

4834

10025998

PUN BHOM BAHADUR

4835

10025999

GAUTAM JIVAN

4836

10026002

MASHRANGI CHANDRA BAHADUR

4837

10026003

RANA MAGAR SUMAN

4838

10026006

CHHETRI PREM BAHADUR

4839

10026011

CHAPAGAIN BALRAM

4840

10026015

OLI SAROJ

4841

10026021

TILIJA BASANTA

4842

10026027

SHRESTHA PRABHAT

4843

10026031

ALE MAGAR MAN BAHADUR

4844

10026032

KUNWAR KHUM BAHADUR

4845

10026038

TAMANG KESHAB

4846

10026039

KHADKA AMIR

4847

10026041

DHUNGANA SHIVARAM

4848

10026042

SHRESTHA BIR BAHADUR

4849

10026043

PUN MAGAR DILEEP KUMAR

4850

10026049

PUDASAINI RAJIN

4851

10026058

GHALAN BHOM BAHADUR

1993-0424
1988-0831
1988-0204
1988-1222
1992-1103
1986-0206
1989-0423
1990-0801
1978-0202
1987-0516
1991-0811
1986-0404
1993-0605
1983-0203
1989-0421
1991-0906
1984-0525
1982-0730
1988-0630
1989-0701
1995-0103
1991-0502
1991-0104
1991-0629
1991-1027
1989-0712
1993-0415
1994-1229
1992-1016
1988-0301
1988-0519
1984-0410
1993-0804
1985-0507

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

4852

10026059

SAPKOTA LILABALLAV

4853

10026062

THAPA CHHETRI BASU

4854

10026063

SUBEDI DILLI RAM

4855

10026068

THAPA LAL SING

4856

10026071

GAUTAM SIDDHARTHA

4857

10026073

GAUTAM UMA PRASAD

4858

10026077

BASNET PUSKAR BAHADUR

4859

10026082

PUN HIRE

4860

10026086

PUN PREM BAHADUR

4861

10026089

LAMA BODDHA KUMAR

4862

10026090

NEPALI RAMSHARAN

4863

10026096

GURUNG BHOJ BAHADUR

4864

10026097

PYAKUREL SUJAN

4865

10026102

KOIRALA SAGAR

4866

10026105

GHIMIRE DHARMA RAJ

4867

10026107

SHRESTHA LAL BAHADUR

4868

10026109

GHARTI NARAYAN BAHAD UR

4869

10026110

BANTHA ARJUN

4870

10026111

THAPA YAGYA RAJ

4871

10026119

SHARMA BHIM NATH

4872

10026124

ADHIKARI RAJ KUMAR

4873

10026126

GIRI

4874

10026127

ADHIKARI SUJAN

4875

10026129

PUDASAINI BADAI PRAS AD

4876

10026133

JABEGU GEHENDRA RAJ

4877

10026134

JABEGU MOHAN KUMAR

4878

10026136

EAKTIN KIRAN

4879

10026143

RAJAN THAPA CHETRI

4880

10026149

BK KAMAL BAHADUR

4881

10026155

SANDIP PAUDEL

4882

10026156

POKHREL KALIDAS

4883

10026174

LAMA PEMBA

4884

10026182

THING TAMANG BIJAY

4885

10026188

MALEKAR SUNIL

PRABIN

1975-1101
1994-0726
1992-0723
1987-0311
1992-0203
1988-0103
1977-0125
1987-0821
1991-1103
1983-0507
1988-0820
1991-0901
1992-0812
1994-0901
1991-0211
1993-0714
1992-0506
1994-0521
1989-0422
1981-0823
1989-0424
1992-0709
1995-0215
1989-0801
1986-0425
1979-0728
1987-1122
1993-0905
1988-1029
1992-0620
1978-0312
1993-0701
1993-0118
1975-0619

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

4886

10026189

BARUWAL SANTOSH

4887

10026190

NEUPANE HIMLAL

4888

10026191

POUDEL BINOD

4889

10026196

UPADHAYA YUB RAJ

4890

10026199

SUNAR KIRAN

4891

10026203

BANJARA DIPAK

4892

10026205

POKHREL NETRAMANI

4893

10026212

SHRESTHA DIPAK KVMAR

4894

10026217

RANA MAGAR DINESH KVMAR

4895

10026218

RDNA MDGDR MAHESH

4896

10026223

GIRI SANYASI SUMAN

4897

10026227

GARBUJA DHANBAHADUR

4898

10026228

PURJA PUN YAMKUMR

4899

10026230

DHUNGANA SHIVA PRASAD

4900

10026233

GARBUJA KUMAR

4901

10026236

SARU TUK BAHADUR

4902

10026240

ADHIKARI BAL RAM

4903

10026253

RAI BIKAS

4904

10026256

ADHIKARI PABITRARAJ

4905

10026266

SHREES DURGA BAHADUR

4906

10026267

DAS BHARAT

4907

10026271

DAHAL TANKA PRASAD

4908

10026278

SUBBA BISHAL

4909

10026281

KHADKA PRADIP

4910

10026286

ADHIKARI TEJ NATH

4911

10026288

GURUNG YUB RAJ

4912

10026296

SUBEDI PURNA PRASAD

4913

10026302

KHATIWADA NARAYN PRASAD

4914

10026309

DANGOL RAMKAJI

4915

10026310

BK BISHNU BAHADUR

4916

10026314

SAPKOTA SURYA PRASAD

4917

10026322

KARKI RAM BAHADUR

4918

10026324

KHADKA ROSHAN

4919

10026337

NAPIT ANGAT PRASAD

1991-0516
1994-0629
1987-0117
1988-0219
1987-0718
1991-0615
1991-0525
1991-0217
1980-0519
1990-0621
1987-0604
1990-1228
1991-1021
1976-0807
1984-0523
1986-0310
1975-0414
1981-1129
1985-0216
1987-0327
1989-0412
1982-0218
1994-0131
1990-1206
1983-0418
1993-0624
1987-0312
1987-1002
1993-0429
1984-0626
1987-0925
1982-0118
1992-1120
1988-1029

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

4920

10026341

GURUNG KUM BAHADUR

4921

10026342

RANA PABAN

4922

10026347

PAIJA KAISHNA BAHADUR

4923

10026348

GURUNG AMIT

4924

10026360

HAMAL ARJUN BAHADUR

4925

10026361

SUNAR SANJEEV

4926

10026362

PUN OM PRASAD

4927

10026365

MANANDHAR NABIN

4928

10026370

PATHAK MADHAV

4929

10026371

RAWAL RAM BAHADUR

4930

10026372

BHUSAL SANTOSH

4931

10026375

MALLA KARNA BAHADUR

4932

10026380

LAWATI KESHABKUMAR

4933

10026382

KARKI KUMAR

4934

10026383

DHUNGANA BASANTA

4935

10026387

BUDHA MIN BAHADUR

4936

10026391

RAI GUNA RAJ

4937

10026392

RAI YAM RAJ

4938

10026393

GURUNG SUDHIR

4939

10026399

THING SANJAY

4940

10026408

BANIYA AMRIT BAHADUR

4941

10026409

BANIYA BIMAL

4942

10026410

KARKI SURESH

4943

10026417

PHAGAMI PUN MIN

4944

10026424

GURUNG LAXMI

4945

10026429

YAKHA MALATI

4946

10026436

THAPA BIJAYA

4947

10026442

GURUNG ANUP

4948

10026444

KUNWAR RAJENDRA SINGH

4949

10026445

SHARMA RAJENDRA

4950

10026455

PUN ARJUN

4951

10026458

RAI SUBAS

4952

10026460

RAI LALIT KUMAR

4953

10026466

GURUNG PRAMOD

1994-0209
1992-0309
1985-1005
1989-1201
1987-1020
1990-0927
1988-1225
1991-0416
1990-0202
1990-0725
1991-0902
1987-0217
1992-0817
1993-0929
1986-1026
1977-0618
1985-1026
1986-0218
1989-0527
1992-0229
1987-0102
1986-0308
1993-0109
1985-0814
1991-1113
1993-0915
1993-0613
1988-1008
1975-0118
1989-0616
1993-0519
1988-1125
1987-1229
1991-0515

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

4954

10026469

GURUNG CHITRA BAHADUR

4955

10026479

SUBEDI LOKNATH

4956

10026488

LAMA KRISHNA KUMAR

4957

10026489

TAMANG PAKHRIN PEMA

4958

10026493

TAMANG RAMESH

4959

10026494

PAKHRIN PALSAN

4960

10026515

THING RAM BAHADUR

4961

10026536

SHRESTHA KRISHNA HARI

4962

10026543

POUDEL JAISI AMRIT

4963

10026549

LAMA NEEMA

4964

10026552

ADHIKARI SUDARSHAN

4965

10026557

PHUYAL BASANTA

4966

10026559

SAPKOTA KEDAR PRASAD

4967

10026561

BASHYAL PRAKASH

4968

10026563

BASKOTA BALKRISHNA

4969

10026564

THOKAR RAM KUMAR

4970

10026575

GURUNG TOP BAHADUR

4971

10026577

SHRESTHA BINOD KUMAR

4972

10026582

TAMANG CHANDRA BAHADUR

4973

10026587

KANDEL CHHETRI KHIMBAHADUR

4974

10026589

THAPA JIT BAMADUR

4975

10026590

THAPA AMRIT

4976

10026602

ANGDEMBE TIKA KUMRI

4977

10026603

PHAGAMI ANJU

4978

10026615

NEPALI BHIM BAHADUR

4979

10026616

ALE EHHABI LAL

4980

10026621

BHUJEI RAM CHANDRA

4981

10026633

SUBESI AMRIT SAGAR

4982

10026634

BUDHA MAGAR SAMIN JAY

4983

10026636

NEPAL PRAKASH

4984

10026643

KHANAL RAJENDRA

4985

10026645

CHHETRI INDRAKUMAR

4986

10026646

GURUNG TEJ BAHADUR

4987

10026648

SILWAL SUBASH

1977-1207
1992-0405
1991-1129
1992-0118
1989-0114
1994-1124
1992-0901
1993-0224
1988-0707
1978-0505
1989-0523
1992-0422
1992-0407
1990-0517
1992-0929
1982-0827
1993-0213
1985-0422
1985-1212
1985-1211
1989-1014
1995-0801
1991-0705
1992-1222
1979-0510
1988-0325
1981-0808
1994-0719
1986-1011
1990-1114
1995-0304
1989-1018
1986-1102
1994-1228

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

4988

10026651

KAMAR PRAKASH

4989

10026653

BASTOLA DILLI RAM

4990

10026659

THAPA KRISHNA BAHADUR

4991

10026660

BASNET DIPENDRA BAHADUR

4992

10026668

MAHATO AMIT

4993

10026672

KC ASHOK

4994

10026676

GC SUNDAR

4995

10026692

THAPA KIRAN

4996

10026703

NEUPANE UMESH CHANDRA

4997

10026713

PUN BHOT BAHADUR

4998

10026714

KHAMCHA PURNA SING

4999

10026716

LIMBU KUMAR

5000

10026719

PAUDEL PRAKASH

5001

10026720

PAUDEL NARAYAN

5002

10026725

KHADKA RAM KRISHNA

5003

10026728

KANDEL KRISHNA PRASAD

5004

10026734

CHHETRI MANOJ

5005

10026743

THAPA MAGAR NABIN

5006

10026750

BHUJEL YUBRAJ

5007

10026753

PANDEY BASHANT

5008

10026757

SHERMA DEEPAK

5009

10026761

DHAKAL SHANKAR

5010

10026765

POKHREL MADHU PRASAD

5011

10026769

ADHIKARI BISHNU

5012

10026772

BHATTA NETRA PRASAD

5013

10026776

TRIPATHI PRAKASH

5014

10026779

KARKI SOBIT

5015

10026783

OLIYA JEEBAN

5016

10026784

SHIWAKOTI KRISHNA BAHADUR

5017

10026789

LIMBU DAL KUMAR

5018

10026792

ARYAL HARICHANDRA

5019

10026795

SUBEDI GYANENDRA

5020

10026796

ADHIKARI ANUP

5021

10026797

NEUPANE ANJAN

1988-1229
1994-0712
1993-0510
1985-1120
1991-0219
1989-0524
1993-0919
1992-1224
1982-1111
1991-0731
1979-0213
1980-1006
1990-0803
1992-0813
1983-0713
1990-0701
1989-0908
1993-0117
1994-1203
1992-0626
1985-0125
1985-0727
1985-0428
1987-1004
1990-1211
1988-0328
1991-0819
1987-1022
1986-1111
1976-0414
1989-0725
1992-0603
1989-0518
1989-0825

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

5022

10026798

PUN RESHAM

5023

10026799

RANA PREM KUMAR

5024

10026802

SHAHI BHUPENDRA

5025

10026805

SAPKOTA SURYA

5026

10026806

TAMANG DHANA BAHADUR

5027

10026807

GURUNG YUBRAJ

5028

10026808

PUN PRAKASH SHERPUJA

5029

10026811

GURUNG HOM BAHADUR

5030

10026813

SAPKOTA BISHAL

5031

10026815

BUDHATHOKI AISWARYA

5032

10026817

SUNUWAR ALOK

5033

10026819

THAPA NAR BAHADUR

5034

10026822

THAPA SUNIL KUMAR

5035

10026824

CHHETRI ROKA NIRAJAN

5036

10026829

CHAULAGAIN SUDARSHAN

5037

10026833

BHUJEL PRAKASH

5038

10026834

RAI SHYAM BAHADUR

5039

10026843

OLI RAMESH

5040

10026846

DANGI BHAKTIRAM

5041

10026850

GAUTAM INDRAMANI

5042

10026855

PURJA JIT BAHADUR

5043

10026860

THING SUDHAM

5044

10026872

LAMICHHANE GOPIKRISHNA

5045

10026883

BOHARA BIKRAM

5046

10026888

RIJAL TIKARAM

5047

10026903

BARAL PRABIN

5048

10026912

KAINI SURYA RAJ

5049

10026914

ADHIKARI NARAYAN

5050

10026926

MAHARJAN SUNIL

5051

10026930

KHAPUNG YAGYA RAJ

5052

10026931

LIMBU UJJWAL SING

5053

10026949

GURUNG BHEG

5054

10026956

LAMICHHANE DEEPAK

5055

10026959

KC BIKASH

1991-1230
1989-0323
1990-1121
1992-1127
1987-0420
1990-1103
1990-0316
1987-1112
1988-0413
1992-0125
1983-0122
1987-0523
1986-0113
1985-0314
1995-0310
1993-0221
1987-0210
1993-0115
1991-0218
1993-1125
1979-0321
1993-0924
1991-0823
1991-0415
1991-0302
1992-0124
1981-0429
1994-0730
1983-0526
1992-0831
1989-0731
1974-0516
1985-0627
1990-0327

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

5056

10026960

BHANDARI PREM BAHADUR

5057

10026962

SARU KAMAL BHADUR

5058

10026971

SARU GOPAL

5059

10026973

TRIPATHEE SANJAYA

5060

10026975

SARKI MANGAL BAHADUR

5061

10026983

LAMA SHISIR

5062

10026984

SHARMA GANGADHAR KUMAR

5063

10026988

BHANDARI DHARMARAJ

5064

10027000

ADHIRARI ISHWOR

5065

10027015

ACHARYA SURENDRA

5066

10027026

ROKA KHADGA BAHADUR

5067

10027036

MAINALI SANTOSH

5068

10027039

BHUSAL NARAYAN

5069

10027040

BHATTARAI SHALIKRAM

5070

10027041

ADHIKARI SANDIP

5071

10027043

KAFLE MIN PRASAD

5072

10027046

SUNDAAS MANIS

5073

10027052

KHANAL SHYAMLAL

5074

10027054

NEUPANE TARA PRASAD

5075

10027058

PANDAY BIMAL PRASAD

5076

10027059

SAPKOTA RAMESH

5077

10027061

NEUPANE BIRENDRA PRA SAD

5078

10027076

GURUNG ANIL

5079

10027079

GHARTI GANGA BAHADUR

5080

10027092

KARKI NARAYAN

5081

10027114

PAKHREN ARUN KUMAR

5082

10027117

LINGDEN SHER BAHADUR

5083

10027119

PANTA YOGA RAJ

5084

10027136

GHALE CHIN BAHADUR

5085

10027143

BHANDARI KRISHNA PRASAD

5086

10027144

RANA TILAK RAM

5087

10027150

KARKI DIPENDRA

5088

10027154

KARKI HARI BAHADUR

5089

10027160

SUBEDI BIKASH

1992-0223
1989-0922
1988-0502
1993-1216
1982-0118
1993-0608
1993-1031
1981-1003
1989-0727
1994-0415
1978-1116
1988-1111
1982-0901
1989-0402
1992-1127
1982-0817
1993-1204
1988-0517
1986-0705
1991-1220
1991-1108
1994-0511
1994-0418
1988-0828
1993-1018
1988-0112
1981-0526
1992-0803
1988-1002
1990-0723
1987-0416
1985-0716
1991-0902
1989-1017

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

5090

10027175

KHADKA SABIN

5091

10027183

GURUNG PURNA BAHADUR

5092

10027187

SINGH UPENDRA

5093

10027189

SHERMA SURESH

5094

10027205

SHARMA HARI PRASAD

5095

10027210

KHADKA SAHABIR

5096

10027216

ACHARYA KRISHNA KUMARI

5097

10027218

GURUNG DHAN BAHADUR

5098

10027220

THAPA MAGAR MAHESH

5099

10027225

RUMBA HEMANTA

5100

10027227

RUMBA NAMU LAMA

5101

10027229

ALE KRISHNA BAHADUR

5102

10027244

NEUPANE BINOD

5103

10027247

THAPA BHIM BAHADUR

5104

10027250

THAPA BAM BAHADUR

5105

10027253

SAPKOTA SHIVA PRASAD

5106

10027254

LAMICHHANE ANURODH

5107

10027255

KANDEL ARJUN

5108

10027258

KHARAL TIL RAJ

5109

10027260

KHATRI DURGA BAHADUR

5110

10027264

THING TILAKBAHADUR

5111

10027268

PAKHRIN DINESH

5112

10027275

JHUKAL BISHAL BAHADUR

5113

10027277

ROKAYA RAM

5114

10027282

TIWARI RAJU

5115

10027283

MALLA SANDEEP

5116

10027286

GURUNG SANTA BAHADUR

5117

10027287

RAI ASHIK

5118

10027290

PARIYAR RUPESH

5119

10027295

RAI MILAN

5120

10027296

RAI MANEE KUMAR

5121

10027313

THING PREMBAHADUR

5122

10027329

KAPRI BISHNU

5123

10027345

MEHTA SHAILENDRA

BAHADUR

1992-0323
1984-0209
1980-0528
1992-1105
1982-0329
1992-0213
1988-0328
1991-1208
1991-0126
1991-0318
1993-0828
1980-1112
1995-0302
1985-0709
1984-0507
1995-0524
1989-0525
1993-0501
1989-1119
1993-1021
1990-0130
1993-0208
1992-0701
1990-1014
1981-0928
1994-0325
1988-1103
1995-0706
1991-0526
1981-1210
1981-0220
1993-0503
1979-0227
1986-0922

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

5124

10027348

NEUPANE BIKASH

5125

10027359

BUDHATHOKI KHIM BAHADUR

5126

10027365

GURUNG SUBASH

5127

10027367

GURUNG SANJAY

5128

10027369

GURUNG MIJASH

5129

10027372

RANAMAGAR PRUNA BAHADUR

5130

10027375

RAI PARBAT

5131

10027376

RIJAL LOKNATH

5132

10027378

RAI JOR BAHADUR

5133

10027384

NAGARKOTI MILAN

5134

10027393

KC MADAN

5135

10027394

MC PADAM

5136

10027397

SUBEDI TOYANATH

5137

10027405

POKHREL RAMESH

5138

10027411

GURUNG CHET BAHADUR

5139

10027414

CHALISE YUBARAJ

5140

10027417

BASEL THAN PRASAD

5141

10027423

TAMANG DAN BAHADUR

5142

10027426

RAWAT BIJAYA KUMAR

5143

10027435

SHRESTHA BIDHAN

5144

10027448

RANA MAGAR SHARAN

5145

10027450

RAYAMAJHI PRAKASH BAHADUR

5146

10027453

BISHOWKARMA MILAN

5147

10027454

GURUNG RAJENDRA

5148

10027456

CHAUDHARY ANJAY KUMAR

5149

10027462

GHIMIRE SIDANT

5150

10027466

LIMBU MANKUMAR

5151

10027470

GURUNG GAKUL

5152

10027472

GURUNG INDRA BAHADUR

5153

10027474

NEMBANG SANTA KUMAR

5154

10027479

KAUCHA KIRAN

5155

10027482

CHAUDHARY KHEM KUMAR

5156

10027493

GUBHAJU NABIN KUMAR

5157

10027494

BISHWAKARMA SURENDRA

1993-0603
1986-1022
1993-0202
1982-0620
1989-0224
1992-0726
1990-1201
1988-1219
1983-0711
1985-0115
1989-0422
1988-1116
1988-0117
1994-0818
1992-1112
1983-0831
1985-0901
1985-0920
1992-1117
1993-0324
1990-1203
1980-1206
1992-1005
1992-0412
1990-0418
1992-1216
1990-0116
1991-0721
1992-0521
1990-0328
1986-1216
1992-0205
1981-0928
1991-0224

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

5158

10027495

BOK RAMESH

5159

10027505

RAI SHROTA RAM

5160

10027515

ACHARYA PRAKASH CHANDRA

5161

10027528

MAGAR TULARAM

5162

10027540

ACHARYA SIDHI PRASAD

5163

10027542

CHHETRY RAJU

5164

10027551

PANERU PRABIN

5165

10027553

GIRI PRATAP

5166

10027559

SHRESTHA SAGAR

5167

10027561

KARKI UDIP

5168

10027563

SHRESTHA BINOD

5169

10027564

B K DADHIRAM

5170

10027571

THAPA SAROJ

5171

10027572

PANTA HARI PRASAD

5172

10027583

KALWAR RAJU SHAH

5173

10027585

SHRESTHA BINOD

5174

10027603

ADHIKARI SALIGRAM

5175

10027606

TAMANG KUMAR

5176

10027609

CHAPAGAIN KRISHNA PRASAD

5177

10027618

TAMANG DHAN KUMAR

5178

10027619

SAPKOTA BHAT RABINDRA

5179

10027621

SHARMA SHUSIL KUMAR

5180

10027629

THAPA ARJUN

5181

10027635

SHRESTHA BIR BAHADUR

5182

10027638

PAUDEL KRISHNA PRASAD

5183

10027639

GURUNG SUNITA

5184

10027642

SHERPA PEMBA

5185

10027647

PUN AMRIT BAHADUR

5186

10027653

ADHIKARI UJJWAL

5187

10027659

RAI NABIN

5188

10027660

ADHIKARI SHANKAR

5189

10027661

THAPA NIRANJAN

5190

10027666

SERMA BHIMWANTA

5191

10027667

MAHARA TEJ BAHADUR

1993-0511
1989-0502
1985-0722
1985-0405
1983-0526
1989-1020
1989-0723
1989-1101
1982-1113
1989-1205
1986-0102
1991-0527
1989-0225
1978-1116
1991-0912
1985-1219
1979-0822
1989-1007
1983-0428
1994-0616
1980-0413
1989-0902
1987-1209
1991-0721
1985-1110
1982-1108
1994-0527
1978-1212
1990-1226
1991-0511
1989-0218
1985-1231
1987-0313
1990-0120

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

5192

10027673

KARKI BHIM BAHADUR

5193

10027674

GHALE FATTE BAHADUR

5194

10027675

PUN SANJEEV

5195

10027676

DAN BAHADUR KUMAL

5196

10027677

JEEWAN SHARMA

5197

10027679

RAJEET TAMANG

5198

10027684

MAGAR UGEN

5199

10027690

SUJAN SUBEDI

5200

10027696

POKHAREL BALAKRISHNA

5201

10027698

OJHA MONKUMAR

5202

10027699

KHATRI KESHAB KUMAR

5203

10027710

RAI MADAN

5204

10027716

PUDASAINI SHAMBHU PRASAD

5205

10027717

DHAKAL ISWOR PRASAD

5206

10027718

THAPA BISHAL

5207

10027719

LAMICHHANE PUSHKAR

5208

10027725

MAINALI YUBARAJ

5209

10027727

GHARTI MAGAR GOPAL BAHADUR

5210

10027740

KHANAL DIWASH

5211

10027743

ARYAL DIBAKAR

5212

10027747

TAMANG DEEPAK

5213

10027754

JAISI KRISHNA PRASAD

5214

10027758

RAI SHAMBHU

5215

10027760

ALE ROHIT SINGH

5216

10027763

RAMJALI MINA

5217

10027764

ROKA KRISHNA KUMARI

5218

10027772

NEPAL DILLIRAM

5219

10027775

TAMANG SUDARSHAN

5220

10027777

THARU RAMLAL

5221

10027786

KANDANGWA TUFAN

5222

10027790

NEWAR HARI BAHADUR

5223

10027791

LAMA UTTAM

5224

10027800

BHATTA BHAKTA RAJ

5225

10027814

LIMBU SUMAN

1981-1130
1991-0118
1988-0620
1993-1120
1992-0712
1993-0625
1992-1118
1993-0704
1977-0422
1987-0726
1984-0407
1986-0422
1987-1126
1986-1107
1992-1123
1986-0604
1990-0817
1989-1226
1995-0329
1981-1121
1991-0220
1992-1109
1982-0511
1980-0727
1987-0128
1986-0425
1983-0225
1989-0505
1982-1108
1987-0428
1993-0623
1994-1214
1980-1117
1982-0424

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

5226

10027816

LAMA CHAKRA BAHADUR

5227

10027817

DHIMAL YOGESH KUMAR

5228

10027820

SINGH KUMAR KSHITIJ

5229

10027827

RAI BHAIRAB BAHADUR

5230

10027830

HUMAGAIN GOVINDA

5231

10027832

SHRESTHA PRADIP

5232

10027834

BHANDARI KSHITIJ

5233

10027836

CHHETRI RAM BAHADUR

5234

10027838

LIMBU SURYA KUMAR

5235

10027839

LAMA JANGMU

5236

10027846

RAI BINOD

5237

10027852

SUBEDI KHAGENDRA

5238

10027855

LAMA ANIL

5239

10027869

DURA RAM BAHADUR

5240

10027871

GURUNG DHINGAL SANTOSH

5241

10027874

GURUNG SURAJ

5242

10027875

GURUNG RABINDRA DHINGAL

5243

10027878

DHINGAL DURA KANTOSH

5244

10027881

BUDHATHOKI RAJAN

5245

10027884

SUBEDI TILAK

5246

10027891

SHRESTHA ANIL

5247

10027892

POUDEL PRASANNA

5248

10027893

THAPA DIL BAHADUR

5249

10027898

GHIMIRE GANESH

5250

10027899

TIMALSINA NARAYAN

5251

10027901

THAPA MAGAR RITU

5252

10027904

PAKHREN ANIL KUMAR

5253

10027907

BAMJAN AMIT

5254

10027909

RAI GAJURDHAN

5255

10027911

ANGDEMBE SURESH

5256

10027913

MENYANGBO LIMBU SAROJ

5257

10027918

KHANAL AKASH

5258

10027919

LUHAR BK PARSHU RAM

5259

10027923

RAI SHIVARAJ

1988-0407
1990-0125
1993-0130
1978-1116
1994-0827
1992-0415
1995-0604
1974-1230
1981-0728
1992-0417
1978-1214
1992-0830
1992-0719
1980-1219
1990-0713
1992-0727
1992-1104
1987-1201
1986-0506
1980-0107
1994-0120
1992-0608
1991-0128
1988-1109
1991-0222
1991-0622
1987-1128
1987-0304
1982-1210
1989-0720
1993-0201
1990-1201
1993-1105
1991-0327

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

5260

10027931

PUN TARA PRASAD

5261

10027933

NEUPANE BALA RAM

5262

10027934

DARLAMI NARESH

5263

10027947

SUNUWAR KHEM BAHADUR

5264

10027954

THAPA JENITH STAR

5265

10027955

KHADKA RAMCHANDRA

5266

10027958

RAJBHANDARI SUNIL

5267

10027961

THAKURI GHANA SHYAM

5268

10027968

THAPA LAXMAN

5269

10027970

TUMROK GOPAL

5270

10027971

PHAGO MARSHAL

5271

10027973

RANA MOHAN

5272

10027978

KHATRI KALIDASH

5273

10027981

LAMA HRIDAYA

5274

10027982

LAMA BIJAY

5275

10027992

ACHARYA YADAB PRASAD

5276

10027995

CHHANTYAL SANJAY

5277

10028009

PAUDEL SHREE PRASAD

5278

10028010

SHAHI CHANKAJI

5279

10028011

TAMANG BUDDHA BAHADUR

5280

10028014

SHRESTHA SUBIN

5281

10028015

DAHAL YADAV PRASAD

5282

10028020

BASNET SMITH

5283

10028025

GAUTAM ANIL

5284

10028028

GAUTAM SHUDARSHAN

5285

10028029

ADHIKARI CHINTAMANI

5286

10028033

SHRESTHA RAM

5287

10028034

ALE AMRIT KUMAR

5288

10028064

GC SANJEEV KUMAR

5289

10028068

THAMSUHANG MADAN

5290

10028078

LAMA RAJU

5291

10028080

NYAUPANE DIPAN

5292

10028088

DHAKAL KRISHNA PRASAD

5293

10028089

SHERPA NAMDU

1987-0319
1979-0919
1991-0119
1980-1224
1990-1103
1989-0615
1981-1125
1976-0530
1992-0530
1982-0113
1993-0310
1991-1023
1981-1229
1985-0114
1984-1212
1978-0216
1992-0731
1991-0718
1980-0530
1986-0417
1986-1216
1987-0521
1993-0325
1994-0601
1990-1001
1988-0707
1986-0328
1987-0318
1993-0119
1993-1230
1991-0414
1992-0624
1991-0826
1989-0111

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

5294

10028091

GURUNG GAUMAYA

5295

10028095

KHATRI DAMMAR BAHADUR KHATRI

5296

10028096

KUNWAR DAL BAHADUR

5297

10028098

ALE GAGAN

5298

10028102

DANGOL SAROJ

5299

10028118

POUDEL SHANTOSH

5300

10028119

PAUDEL RAMCHANDRA

5301

10028140

SHARMA EK NARAYAN

5302

10028141

GC ARUN

5303

10028143

THAPA MILAN

5304

10028146

KERUNG KARNA BAHADUR

5305

10028147

NEPALI SURESH

5306

10028149

RAI HARKA RAJ

5307

10028150

RAI DHAN KUMAR

5308

10028164

RAI BHALA MAN

5309

10028169

PUN BUDDIRAM

5310

10028182

ROKA LAXMAN

5311

10028184

SHIBABHAKTI RAM KUMAR

5312

10028187

RAI PREM BAHADUR

5313

10028197

POUDEL PADHAYA DIPAKPRASAD

5314

10028201

THAPA MAGAR DHAN BAHADUR

5315

10028207

TIMALSINA SUBASH

5316

10028211

KATUWAL DHAN BAHADUR

5317

10028223

RAI ASSIM

5318

10028227

ALE PREM BAHADUR

5319

10028228

PARAJULI HARI PRASAD

5320

10028231

KARKI MANOJ

5321

10028240

KUIKEL DIWAKAR

5322

10028242

BHUJEL MILAN KUMAR

5323

10028245

LAMA DEVRAJ

5324

10028246

BUDHATHOKI BIR BAHAD UR

5325

10028247

SHERPA NUPPU

5326

10028249

SHAKYA BINOD

5327

10028252

RAI SANTOSH

1992-0524
1986-0222
1986-1220
1985-0508
1984-0625
1988-0530
1995-0409
1990-0303
1991-0827
1990-0905
1986-1011
1995-0731
1984-0601
1989-0321
1985-0831
1981-0213
1993-0424
1993-0207
1995-0121
1980-0417
1983-0210
1988-0502
1987-0414
1994-0118
1988-1011
1981-0422
1989-1220
1989-0827
1982-0303
1984-0124
1986-0108
1980-0810
1987-0501
1981-1226

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

5328

10028254

PANDAY GANESH

5329

10028255

SHRESTHA NIRMAL KUMA R

5330

10028262

SUBEDI RAMJI

5331

10028266

CHAUDHARY DUKHIRAM

5332

10028268

SHRESTHA SHIVA RAJ

5333

10028269

KHAREL DEEPAK

5334

10028270

GAUTAM ANANTA PRASAD

5335

10028278

SHRESTHA RAJENDRA

5336

10028291

GIRI DINESH

5337

10028297

BASNET BIJAY KUMAR

5338

10028303

RANA PRITHVI KUMARI

5339

10028330

SHRESTHA SANTOSH

5340

10028347

BOHORA PUSHKAR

5341

10028348

KHADKA ISHWOR

5342

10028356

CHAUDHARY SARBAL KUMAR

5343

10028380

MIJAR JASTINA

5344

10028381

MAHARJAN NANI CHHORI

5345

10028382

LUITEL KALPANA

5346

10028385

SIJAPATI NIRANJAN

5347

10028392

ROKA PABINA

5348

10028399

THAPA RASHMI

5349

10028402

DEVKOTA ANIRUDRA

5350

10028405

RANA PRAKASH

5351

10028408

KAMI SARITA

5352

10028411

NEPALI GIR BAHADUR

5353

10028412

BIST LOKENDRA

5354

10028435

KHANAL BHARAT

5355

10028437

SIWAKOTI LAXMI PRASAD

5356

10028442

ADHIKARI BADRI

5357

10028444

DANGOL ROHIT

5358

10028447

DANGOL SUBINDRA

5359

10028448

SHRESTHA RABIN

5360

10028449

PHUYAL GHANASHYAM

5361

10028467

ADHIKARI MUKUNDA

1992-0912
1991-0906
1985-0107
1976-1216
1994-0822
1994-1112
1981-0804
1992-0704
1994-1229
1980-0523
1992-0125
1993-0929
1991-1010
1993-1205
1980-1125
1991-0519
1987-0424
1984-0704
1993-0410
1989-0424
1989-0309
1985-0502
1981-0516
1989-0204
1977-0619
1984-0801
1990-1122
1985-0226
1993-0428
1994-0408
1986-0717
1991-0719
1983-0902
1983-0706

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

5362

10028470

BALAMI SAHADEV

5363

10028474

GURUNG DAL BAHADUR

5364

10028480

WAIBA SANJIT

5365

10028483

THAPA MAGAR LILA BAHADUR

5366

10028486

DHAKAL SAKESH

5367

10028493

GURUNG

5368

10028495

SHARMA SUJANRAJ

5369

10028497

PANDAY RAJU

5370

10028498

THAPA RAMKRISHNA

5371

10028503

RISAL DIPAK

5372

10028507

PHUYAL RAJ KUMAR

5373

10028517

GYAWALI BIDUR

5374

10028529

TAMANG SURYA BAHADUR

5375

10028548

THAPA TIKA

5376

10028566

RASHAILI MOTIRAM

5377

10028600

NEPAL KESHAB RAJ

5378

10028603

THAPA BABU RAM

5379

10028605

K.C. SUMAN

5380

10028608

THADARAI SUNIL

5381

10028612

TAMANG PURNA BAHADUR

5382

10028615

LAMA SURBIR

5383

10028616

LIMBU TAL MAYA

5384

10028619

THAPA PUTALI

5385

10028620

THAPA SURENDRA

5386

10028622

NEUPANE SUMAN

5387

10028623

ROKA KESH BAHADUR

5388

10028631

LAMICHHANE RABINDRA

5389

10028644

LAMSAL NIRAJAN

5390

10028650

THAPA ALE HASTAMAYA

5391

10028664

POUDEL KHAGENDRA

5392

10028665

RAI ROHIT

5393

10028668

CHAPAGAIN PHADINDRA

5394

10028682

NEMBANG DEU KUMAR

5395

10028711

ADHIKARI

DEEPAK

GOPAL

1988-0121
1989-0209
1991-0414
1987-0622
1991-1002
1993-0427
1985-0328
1980-0527
1976-1012
1980-0826
1976-0102
1991-1015
1986-1002
1991-1228
1990-0202
1980-0731
1984-0730
1994-1104
1992-0131
1989-0414
1988-1111
1984-0412
1979-0317
1981-1220
1990-1122
1986-0707
1990-1120
1995-0121
1988-1127
1981-0928
1989-0930
1983-1013
1984-0124
1986-0102

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

5396

10028712

KUWAR JAYA BAHADUR

5397

10028717

PARAJULI RAJENDRA

5398

10028721

JAISHI TIKARAM

5399

10028727

MAGAR KHADGA BAHADUR

5400

10028731

SAH RAMISHWAR

5401

10028735

KHADKA ASHOK

5402

10028737

KUNWAR YAGHA BAHADUR

5403

10028738

TIMILSINA SHARAD CHANDRA

5404

10028746

RAI ASH KUMAR

5405

10028754

KOIRALA SAROJ

5406

10028755

TAMANG SANJAYA

5407

10028759

ADHIKARI BADRI

5408

10028774

THAPA YUBARAJ

5409

10028778

TAMANG MAHENDRA

5410

10028786

GODAR THAPA SUVASH CHANDRA

5411

10028787

GURUNG SUDARSHAN

5412

10028792

BANIYA AMRITA

5413

10028799

KHADKA BISHAL

5414

10028811

BHARATI RAMESHWAR

5415

10028817

LAMPHUWA LIMBU KOPIL MAN

5416

10028822

GURUNG BIN PRASAD

5417

10028835

CHHANTYAL YADAB

5418

10028843

RAI MANICHANDRA

5419

10028854

THAPA EK BAHADUR

5420

10028855

THAPA NARAYAN

5421

10028858

SHRESTHA HIRA NARAYAN

5422

10028861

SHRESTHA GOPAL

5423

10028862

LAMA PASANG

5424

10028863

LAMA RAJU

5425

10028869

RANA RAM KUMAR

5426

10028872

THAPA JIBAN BANDU

5427

10028873

TAMANG DAWA CHHEDEN

5428

10028901

ALE PADAM BAHADUR

5429

10028902

BUDHA NABIN KUMAR

1988-0826
1994-1127
1983-1031
1988-0910
1991-1203
1989-0415
1991-1128
1988-0626
1984-0711
1985-0419
1993-0528
1983-1229
1986-0630
1993-0421
1991-0903
1993-0430
1993-0813
1984-0528
1979-0512
1984-0526
1985-0122
1989-1125
1988-0423
1989-0416
1992-0222
1981-1126
1987-0329
1979-0121
1982-0416
1992-0106
1982-1212
1977-1120
1987-0923
1992-0918

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

5430

10028903

BUDHA PREM BAHADUR

5431

10028907

SENCHURY SIDDHARTH

5432

10028908

PANDEY YUBRAJ

5433

10028910

RANA DILIP

5434

10028913

GAUTAM KIRAN

5435

10028917

BISHT RAKESH KUMAR

5436

10028926

GURUNG KHEM BAHADUR

5437

10028933

SHRESTHA BISHWO RAM

5438

10028939

PAUDEL LILA PATI

5439

10028949

SHRESTHA KALIKA

5440

10028950

PHONGJA GOPIRAM

5441

10028951

PHONGJA MATILAL

5442

10028956

LAMA NARESH RATNA

5443

10028969

SHRESTHA SUDIP

5444

10028974

CHAUDHARY SURESH KUMAR

5445

10028978

BASNET OM BAHADUR

5446

10028983

DAHAL MOHAN HARI

5447

10028984

THAPA JIT BAHADUR

5448

10028987

ADHIKARI PITRI RAJ

5449

10028998

PUN TEJ BAHADUR

5450

10029003

ADHIKARI SURENDRA

5451

10029005

GAUTAM MADHAB PRASAD

5452

10029013

LAMA TAMANG CHHEDUP

5453

10029014

TAMANG DHAN KUMAR

5454

10029023

LAMA MANGA

5455

10029024

GAUTAM BAL KRISHNA

5456

10029026

DAHAL JAYA PRASAD

5457

10029030

GAUTAM RITU PRASAD

5458

10029031

GAUTAM SURESH

5459

10029032

GAUTAM RABI

5460

10029033

SAUD BHARAT BAHADUR

5461

10029036

ADHIKARI PARSHURAM

5462

10029041

GURUNG BIKASH

5463

10029053

DHUNGANA DIPESH

1987-1020
1991-0130
1975-0827
1984-1031
1989-1129
1990-0328
1983-0129
1988-0628
1989-0407
1979-0423
1987-1024
1993-1201
1988-0628
1992-0215
1985-0107
1986-0728
1985-0826
1986-0528
1981-0424
1992-0624
1988-0103
1978-1123
1982-0523
1980-0507
1984-0515
1992-0327
1982-0725
1990-0905
1988-0214
1989-0724
1989-0709
1988-0427
1987-0706
1991-0221

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

5464

10029058

ARYAL SHANKAR

5465

10029064

MAGAR ARJUN

5466

10029068

TAMANG

5467

10029075

LAWATI HUKUM BIR

5468

10029081

POKHAREL KUSHAL

5469

10029085

RAI KRISHNA KUMAR

5470

10029088

MANANDHAR ASHOK

5471

10029089

SUMITRA MANANDHAR

5472

10029099

SHRESTHA BINA

5473

10029102

PANT BAIKUNTH

5474

10029106

TAMANG ARJUN

5475

10029108

TRIPATHEE RAJAN

5476

10029110

RAI ASAN

5477

10029111

DHAKAL KRISHNA PRASA D

5478

10029115

LAMA GAUTAM

5479

10029122

K C JAGAT

5480

10029126

RAI SAHANA

5481

10029127

ARYAL SARASWATI

5482

10029133

BISHOKARMA SUMAN

5483

10029143

KHADKA PRAJUL

5484

10029146

KC BASANTA

5485

10029154

THAPA GANESH

5486

10029155

THAPA SANTOSH

5487

10029161

RAJBANSHI SANDESH

5488

10029162

GIRI BINOD

5489

10029165

DAHAL SARAN KUMAR

5490

10029167

THAPA SUMAN

5491

10029168

SUNAR DOR BAHADUR

5492

10029170

BK ARJUN

5493

10029185

SHAKYA NIROJ

5494

10029187

KHATIWADA DILLI PRASAD

5495

10029189

KHATIWADA KRISHNA HARI

5496

10029198

CHAULAGAIN HARIPRASAD

5497

10029200

RAI SHASI BHUSAN

MILAN

1989-1121
1987-0802
1992-0627
1978-0415
1992-1130
1989-0303
1983-0524
1992-0128
1986-0520
1980-1125
1992-0706
1981-0611
1987-0408
1978-0906
1984-0820
1988-1124
1994-0304
1978-1021
1993-0413
1990-0612
1992-0329
1985-1109
1991-0524
1993-0209
1986-1001
1987-1008
1988-0125
1986-1027
1993-0719
1987-0925
1993-1021
1991-0819
1979-0224
1986-0524

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

5498

10029205

BUDHA DILIP KUMAR

5499

10029218

RIMAL NAGENDRA BAHADUR

5500

10029227

SHREES SHAMBHU

5501

10029229

NEUPANE YEK NARAYAN

5502

10029230

DHAKAL BHIM PRASAD

5503

10029235

PANDEY BASUDEV

5504

10029237

SHERPA NGIMLHAKI

5505

10029242

PANERU DEV RAJ

5506

10029243

SUBBA LIMBU HABIL

5507

10029248

GURUNG BAL BAHADUR

5508

10029251

GC BIKAS

5509

10029252

POKHAREL KESHAB

5510

10029253

POKHAREL TIKA RAM

5511

10029254

POKHAREL HEM RAJ

5512

10029263

SHRESTHA RAVI

5513

10029271

SAPKOTA GAURAB

5514

10029278

BISHOWKARMA JIBAN

5515

10029279

SHANKAR CHINKAJI

5516

10029280

BHUJEL RUDRA BAHADUR

5517

10029284

SILWAL GHANSHYAM

5518

10029287

CHAMLING RAI UMESH

5519

10029306

KC SUBASH BIKRAM

5520

10029319

GM USHA

5521

10029322

GHIMIRE GANESH BAHADUR

5522

10029323

SAMAL MAGAR GANESH

5523

10029326

PATHAK SABIN

5524

10029333

BHUSAL RAMCHANDRA

5525

10029342

TAMANG SURYA

5526

10029349

LIMBU SAKTIMAN

5527

10029350

POKHAREL NAWARAJ

5528

10029356

KHATRI BED BAHADUR

5529

10029357

KC YUB RAJ

5530

10029358

BASNET BIPLOP

5531

10029359

BANIYA MADAN

1985-1215
1983-1009
1987-1203
1989-0824
1990-0130
1987-0904
1989-0217
1991-0217
1981-0730
1978-0628
1992-0730
1990-0526
1988-0621
1986-0202
1993-0212
1982-0508
1986-0303
1995-0130
1982-1124
1979-0501
1995-0414
1979-0108
1994-0624
1975-0217
1982-0306
1993-0602
1986-0820
1987-0310
1991-0326
1990-1210
1995-0424
1992-1205
1989-0822
1993-0310

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

5532

10029360

SHAHI HIKMAT

5533

10029368

CHHANTYAL LAXMI

5534

10029370

PARAJULI BHISHMA

5535

10029371

BHATTARAI RESHAM

5536

10029372

PARAJULI PITAMBAR

5537

10029375

GIRI GYANU

5538

10029377

ADHIKARI PRAKASH CHANDRA

5539

10029380

PANDEY RAMESH RAJ

5540

10029385

LAMA

DIPAK

5541

10029386

LAMA

GANDIV

5542

10029387

KUNWAR KRISHNA

5543

10029389

LAMA KAJI

5544

10029393

GURUNG UTTAM

5545

10029397

RAI PRABIN KUMAR

5546

10029398

ALE HARI BAHADUR

5547

10029403

THAPA MAGAR ASHOK

5548

10029404

BISHWOKARMA AMRIT

5549

10029411

PAUDEL GOPAL

5550

10029414

SHARMA-SHAKTIRAM

5551

10029420

THAPA BIRAJ

5552

10029426

RAHADI MAGAR ARJUN

5553

10029427

LAMSAL NARAYAN PRASAD

5554

10029459

SHAH TELI EKWAL

5555

10029460

DHAKAL HUM PRASAD

5556

10029461

SHAH SHIVAJI

5557

10029463

POUDEL BIMAL

5558

10029475

MISHRA PRABH RAM

5559

10029482

SHERMA HINGMAN

5560

10029485

K.C. ISHWOR

5561

10029487

TIMILSINA

5562

10029489

PANDEY TEKRAJ

5563

10029496

SAPKOTA RAMESH

5564

10029497

SHAH NITESH

5565

10029505

DAHAL LEKHANATH

SUDIP

1990-0415
1983-0415
1993-1020
1993-1020
1993-0913
1990-1021
1982-0403
1982-0711
1993-0406
1981-0720
1990-0510
1988-0406
1986-1031
1995-0330
1977-1014
1994-0702
1988-0715
1993-0419
1989-0909
1993-1226
1989-0217
1978-0708
1990-1025
1984-0701
1991-0412
1993-0804
1995-0518
1994-1213
1995-0806
1983-1025
1992-0124
1980-0419
1988-0128
1980-0921

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

5566

10029507

RAI KASHINATH

5567

10029519

DULAL KESHAB

5568

10029521

GHELE FANINDRA KUMAR

5569

10029526

THAPA BIJAYA

5570

10029532

DAHAL KUMAR

5571

10029533

GURUNG KARNA BAHADUR

5572

10029534

THAPA PRAKASH

5573

10029544

DADAL SURENDRA SINGH

5574

10029545

WANEM GOPAL

5575

10029548

THAPA MAGAR JEEBAN

5576

10029549

ACHARYA BIKASH

5577

10029550

SHERPA SHER SANGBO

5578

10029551

SHERPA PEM SANGBO

5579

10029552

SHERPA TSHERING DORJ E

5580

10029557

BASNET SANOKAJI

5581

10029558

BUDHATHOKI RAJESH

5582

10029562

BK DINESH

5583

10029566

BUDHA MOHAN BAKTA

5584

10029569

JIMI LEKH MAYA

5585

10029589

BHANDARI PHARSHU RAM

5586

10029597

SHERPA TSHERING

5587

10029607

KUMAL MEGH BAHADUR

5588

10029614

THAPA HIRA MAYA

5589

10029618

CHEMGNG LILAHANG

5590

10029621

RAI LOKENDRA

5591

10029624

PUN KESHAB

5592

10029626

SHERPA PEMDORCHI

5593

10029629

THAPA RABIN

5594

10029637

BHANDARI NABARAJ

5595

10029647

TIMALSINA KUMAR

5596

10029662

THAPA AMBIKA

5597

10029670

BUDHAMAGAR BHUMI RAJ

5598

10029674

KAMBANG DHAN RAJ

5599

10029675

BHANTANA PRAKASH

1983-0827
1983-0217
1981-0726
1989-0719
1992-0212
1988-1215
1991-0515
1986-0520
1992-1117
1991-0519
1994-1121
1984-0405
1990-0119
1989-1214
1991-0331
1991-0703
1993-0730
1985-0120
1979-0325
1984-0130
1987-1015
1981-0923
1980-0610
1984-1219
1989-1009
1988-0825
1987-0526
1989-0726
1987-0720
1989-1006
1982-0804
1992-1104
1975-1225
1985-0702

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

5600

10029677

SHRESTHA PUSKAR

5601

10029691

THING TAMANG PHURPA

5602

10029693

SHERPA DOMA

5603

10029694

SHRESTHA SURYA BAHADUR

5604

10029699

KARKI MADHU

5605

10029711

ROKKA SARSWOTI

5606

10029719

SHAHI SHREE BAHADUR

5607

10029720

RAI AMBIR KAJI

5608

10029721

RAI SHURESH

5609

10029722

RAI SAMITA

5610

10029723

RAI BIKAS

5611

10029724

RAI NAWA RAJ

5612

10029731

GIRI RAMCHANDRA

5613

10029735

PUN TARA PRASAD

5614

10029744

YADAV RAMESH KUMAR

5615

10029745

KHANAL KHIMANAND

5616

10029747

DHAKAL BASANTA

5617

10029759

SHRESTHA RANJIT

5618

10029773

SHRESTHA RAKESH

5619

10029775

BANSTOLA SHREE RAM

5620

10029786

ADHIKARI MOHAN

5621

10029791

GURUNG LAXMI KUMARI

5622

10029792

GURUNG BINA

5623

10029810

NEPALI PRADIP KUMAR

5624

10029818

SHRESTHA RATNA BAHADUR

5625

10029825

SHRESTHA ANIL

5626

10029829

SHERPA KARMA PASANG

5627

10029830

SHERPA NIMA

5628

10029831

KHADKI DEEPAK

5629

10029836

THAPA KRISHNA CHANDRA

5630

10029838

SUBEDI CHANDRA PRASAD

5631

10029856

GURUNG SHER BAHADUR

5632

10029869

RAI MATRI SHOVA

5633

10029870

ADHIKARI GITA

1991-0817
1994-1007
1988-0518
1992-0515
1987-1216
1979-0926
1984-0422
1988-0217
1995-0123
1989-0730
1989-0427
1982-0428
1992-0301
1978-0414
1984-1130
1985-0926
1989-0420
1981-1125
1984-0628
1989-0727
1990-0803
1981-0921
1989-0603
1983-0118
1983-0416
1990-0826
1990-1014
1988-0502
1991-0610
1993-0504
1985-0403
1975-0731
1980-0625
1991-0615

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

5634

10029871

ACHARYA MINA

5635

10029872

SIGDEL PARAMESHWOR

5636

10029881

THING SUBINDRA

5637

10029889

DUWADI RABINDRA

5638

10029890

GAUTAM DIPA

5639

10029891

GURUNG RUDRA BAHADUR

5640

10029893

CHAND SHILA KUMARI

5641

10029895

RAI GUNA

5642

10029896

GURUNG SUKRIYA

5643

10029898

LAMA YAM BAHADUR

5644

10029899

TAMRAKAR BIRENDRA

5645

10029900

KUNWOR YAM BAHADUR

5646

10029906

DANGOL HEMANTA

5647

10029909

KHATRI RAM BAHADUR

5648

10029910

SAPKOTA SURYA

5649

10029918

KAMALI

5650

10029920

DAHAL BINOD

5651

10029924

SHARMA KRISHNA PRASAD

5652

10029933

TIMALSINA KANCHAN KUMAR

5653

10029944

SHERPA NABIN

5654

10029947

CHAUDHARY RAJENDRA PRASAD

5655

10029960

GHIMIRE RAM BHAKTA

5656

10029961

SILWAL YAKRAJ

5657

10029965

LAMICHHANE RAM HARI

5658

10029970

PUN THAKMAYA

5659

10029980

LIMBU LOKENDRA

5660

10029998

KC AMRIT

5661

10030002

RAI SANTOSH

5662

10030003

CHAULAGAIN GHANSHYAM

5663

10030006

THAPA BAL BAHADUR

5664

10030038

NIROULA RAJENDRA

5665

10030039

BASNET SAUGAT

5666

10030067

KHATI MILAN

5667

10030072

THAPA SAGAR

RABINDRA

1991-0414
1984-0615
1983-0523
1990-1222
1988-0618
1989-0811
1981-0126
1979-0805
1993-0425
1991-0414
1991-1104
1975-0415
1995-0821
1985-1027
1992-1201
1992-0210
1992-0818
1979-0805
1983-0617
1992-1120
1984-0530
1982-0101
1978-1202
1979-0916
1982-1020
1991-0427
1991-0831
1991-0610
1976-0115
1991-0721
1984-1205
1993-1225
1990-0515
1995-0905

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

5668

10030074

EKTIN AMIT

5669

10030076

SHRESTHA BINA

5670

10030078

BARAL NIRMAL RAJ

5671

10030082

THAPA TUL BAHADUR

5672

10030086

KC HARI

5673

10030092

SUBEDI PRAKASH

5674

10030106

KANUNG MAGAR OM KUMARI

5675

10030117

THAPALIYA SAHADEV

5676

10030123

PAUDEL ISWOR SHARMA

5677

10030133

RAI SHYAM CHANDRA

5678

10030137

THAPA MAGAR YAM BAHADUR

5679

10030146

THAPA RAM BAHADUR

5680

10030153

GAUTAM NARAYAN PRASAD

5681

10030154

BHUJEL NAKUL

5682

10030158

GURUNG YAM BAHADUR

5683

10030171

SUBEDI SAGAR

5684

10030184

SHRESTHA BISHNU KUMAR

5685

10030188

LAMICHHANE SAGAR

5686

10030196

PANDEY JAGAT

5687

10030199

RAI BISHNU BIKRAM

5688

10030211

BHATTARAI TEJULAL

5689

10030212

TAMANG HARKA BAHADUR

5690

10030213

RAI PRABAHIT KUMAR

5691

10030221

PAUDYAL DURGA BAHADUR

5692

10030222

LAMA SURYA

5693

10030223

TAMANG SANTA BIR

5694

10030224

RAI OM PRAKASH

5695

10030228

THAPA RUDRA BAHADUR

5696

10030235

MAGAR RAM KUMAR

5697

10030250

PARIYAR NETRA KUMAR

5698

10030255

CHITAURE BAL BAHADUR

5699

10030261

KHANAL NIRANJAN

5700

10030277

BANSKOTA ROSHAN

5701

10030278

GOLE PAWAN KUMAR

1984-1121
1977-0612
1981-0130
1990-0121
1988-0808
1992-0316
1994-1230
1991-0104
1987-0429
1985-0413
1989-0525
1990-1022
1991-0912
1981-0427
1987-0609
1991-0210
1992-0129
1993-0703
1986-1213
1990-0702
1981-1002
1990-0629
1987-0701
1984-1001
1993-0904
1987-1003
1990-0410
1985-0110
1990-0718
1984-1118
1991-0730
1985-0503
1993-0919
1995-0310

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

5702

10030279

BASKOTA DIPENDRA

5703

10030283

MALLA SUDIP

5704

10030284

SHRESTHA YAM BAHADUR

5705

10030285

NEPAL DEEPAK

5706

10030293

NEUPANE DILIP

5707

10030296

KHADKA SUJAN

5708

10030297

SHRESTHA INDRA BAHADUR

5709

10030303

THAPA RAMESH

5710

10030304

KHANAL ANJAN

5711

10030307

NIURE GOPAL

5712

10030325

THAPA DINESH

5713

10030334

LAMA SANDIP THING

5714

10030336

MAHATO GHAN SHYAM

5715

10030337

MAHATO DEEPAK

5716

10030342

MAHATO JANAK

5717

10030345

SHRESTHA RAJ KUMAR

5718

10030348

PAUDEL DIPAK

5719

10030365

GUPTA MANOJ KUMAR

5720

10030371

SUBEDI JIBANATH

5721

10030372

ADHIKARI RAMCHANDRA

5722

10030382

BK GAUTAM

5723

10030385

BASTAKOTI ASHOK

5724

10030389

KHATRI SANJEEV

5725

10030401

SUNAR SAROJ BAHADUR

5726

10030416

GURUNG UPENDRA

5727

10030418

FAGAMI RESHAM

5728

10030421

SUBEDI CHANDRA KANTA

5729

10030425

MAGAR SUJAN THAPA

5730

10030435

BUDHAKSHETRI JITENDRA

5731

10030436

KC PURNA BAHADUR

5732

10030439

CHHETRI RAJENDRA

5733

10030444

MAHATOKOIRI DEEPENDRA

5734

10030452

RANA RAMESH

5735

10030457

ARYAL NABIN

1976-0607
1986-0621
1993-1222
1994-1215
1992-0106
1995-0206
1992-1003
1987-1006
1990-0205
1985-0307
1987-0309
1993-0910
1985-0219
1989-1209
1990-0223
1989-0615
1992-0329
1988-0131
1991-0103
1988-0615
1993-0623
1995-0810
1989-0318
1980-0808
1990-1008
1994-1026
1986-0812
1990-1217
1994-0529
1990-1004
1990-0418
1993-1215
1991-0821
1995-0322

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

5736

10030458

KARKI LAXMAN

5737

10030471

SARKI DIPAK

5738

10030474

THAPA RUDRA BAHADUR

5739

10030475

THAPA KHILBAHADUR

5740

10030476

RANA MUN BAHADUR

5741

10030479

CHHANTYAL TUK PRASAD

5742

10030491

THAPAMAGAR SANDIP

5743

10030492

SUNAR BISHAL

5744

10030494

B K SURENDRA

5745

10030501

BALA RAMESH

5746

10030503

NEUPANE MADAN

5747

10030517

PUN GOPAL

5748

10030521

THAPA ISHOR

5749

10030522

RANA NIRMAL

5750

10030534

PAUDEL YOUBARAJ

5751

10030536

KARANJEET MANOJ

5752

10030537

THAPA MAGAR ANU

5753

10030544

BUDHA MAGAR PAWANJAY

5754

10030547

GURUNG NABIN

5755

10030552

GAUTAM HARI PRASAD

5756

10030555

CHHANTYAL MAHENDRA

5757

10030564

PUN SHIVA KUMAR

5758

10030568

SUBEDI NARAYAN PRASAD

5759

10030570

SHARMA SHIVA PRASAD

5760

10030571

SHARMA DIPAK PRASAD

5761

10030572

ALE ASHOK

5762

10030579

GARBUJA SUK BAHADUR

5763

10030581

SIGDEL KHIL BAHADUR

5764

10030582

BHANDARI RAJENDRA PRASAD

5765

10030584

PUN MOHANKUMAR

5766

10030589

RAI DILLI RAM

5767

10030590

PHIYAK NANDA BAHADUR

5768

10030591

RAI LAXMI DEVI

5769

10030596

BASNET ROSHAN KUMAR

1989-0417
1992-1222
1985-0930
1980-0921
1986-0418
1990-0901
1989-1129
1993-0223
1985-0424
1989-0105
1995-0330
1989-1021
1974-1110
1988-0314
1990-1217
1994-0619
1990-0902
1992-0506
1992-0207
1984-1123
1984-0213
1989-1012
1988-0915
1987-0521
1992-0730
1983-0921
1983-0119
1985-1021
1984-0624
1985-1124
1992-0131
1974-0529
1988-0518
1984-0615

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

5770

10030597

GIRI MAHESH RAJ

5771

10030600

GURUNG GOPI RAM

5772

10030603

BADU MADHAV PRASAD

5773

10030607

RAI SUBASH

5774

10030610

SHRESTHA RAJU

5775

10030613

BASNET KUBINDRA

5776

10030616

SINGH MUKESH BAHADUR

5777

10030619

TAMANG SUJAN

5778

10030623

ADHIKARI SHIVARAJ

5779

10030624

BANIYA LAXMAN

5780

10030625

SHRESTHA HIRA PRASAD

5781

10030630

PAUDEL DIPAK

5782

10030631

PAUDEL DINESH

5783

10030632

ARYAL BALRAM

5784

10030635

BUDHA HARKA BAHADUR

5785

10030638

BISTA MANOJ KUMAR

5786

10030639

CHAUDHARY SANU

5787

10030640

CHAUDHARY ANMOL

5788

10030645

TANANG PURNA BAHADUR

5789

10030649

BIKRAM TAMANG

5790

10030652

NIRMAL K.C.

5791

10030653

YOGENDRA DHOJ MALLA

5792

10030654

PACHHALDANGYA SUNIL

5793

10030656

KAUCHA DEVENDRA

5794

10030657

MR.JUDDHA JAD RAI

5795

10030659

PATHAK GANESH

5796

10030674

GHALE TAKTA LAL

5797

10030679

TEJRAJ KANDEL

5798

10030684

RAI BABIN

5799

10030686

UTTAM TAMU

5800

10030694

WAIWA SUNIL

5801

10030695

LALIT GAUTAM

5802

10030697

GAUTAM BISHNUPRASAD

5803

10030700

BARAL EKRAJ

1981-0807
1986-0224
1990-0608
1983-0418
1979-0101
1992-0322
1977-1120
1985-1228
1993-0211
1993-0422
1989-0527
1991-0801
1990-1027
1990-0129
1986-0831
1981-0114
1994-0226
1990-0529
1989-0316
1995-0406
1992-0812
1992-0905
1992-0422
1990-0406
1984-0226
1989-0918
1987-0418
1984-0810
1990-0106
1994-0828
1980-0517
1994-1022
1984-0501
1993-0407

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

5804

10030706

SURENDRA GAIRE

5805

10030720

GURUNG HIMAL

5806

10030725

POUDEL PRAKASH

5807

10030726

THAPA PURAN

5808

10030732

KC YOGENDRA

5809

10030748

RANA SHYAM BAHADUR

5810

10030767

SHAHI TEJ BAHADUR

5811

10030771

GURUNG GANGA KUMAR

5812

10030777

BUDHATHOKI NETRA

5813

10030782

KC BIJAY

5814

10030787

SAPKOTA DINESH

5815

10030792

SHARMA GANESH NATH

5816

10030794

LAMA PITAMBER

5817

10030795

ADHIKARI BISWASH

5818

10030796

LAMA RAJESH

5819

10030797

GHARTI DABINDRA BAHADUR

5820

10030798

KANDEL RAMCHANDRA

5821

10030803

DHAKAL KAMAL

5822

10030805

KHATRI SANKAR

5823

10030817

RAYAMAJHI SUNIL

5824

10030818

DHAKAL ANURODH

5825

10030819

TAMANG MAN BAHADUR

5826

10030820

RAI MADAN JUNG

5827

10030828

THAPA RUPESH KUMAR

5828

10030837

JABEGU AITA RAJ

5829

10030839

SAMBAHAMPHE SUMIT

5830

10030845

DILIP KUMAR SINGH

5831

10030877

TAMANG WANGCHU

5832

10030882

THAPA ANGRITA

5833

10030885

SHRESTHA SANJAY

5834

10030900

BHANDARI RUPAK

5835

10030903

THARU TAMBAHADUR

5836

10030914

LAMICHHANE SHYAM HARI

5837

10030915

SAPKOTA ACHYUT PRASAD

1993-1124
1994-1108
1989-0714
1991-0620
1985-0911
1980-0323
1989-0129
1989-0128
1990-0324
1982-0423
1986-0111
1985-0718
1988-1106
1987-1102
1991-1104
1985-1111
1975-0613
1990-0101
1992-1220
1992-0115
1994-0621
1985-0530
1984-0805
1988-0725
1978-1025
1986-0312
1995-0224
1991-0610
1993-0620
1987-0928
1987-1105
1994-0919
1979-0609
1976-0221

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

5838

10030916

SAPKOTA MAHESWOR

5839

10030918

SHRESTHA SHER KUMAR

5840

10030924

GURUNG SAPHAL

5841

10030927

PURJA NARENDRA

5842

10030931

PURJA HEBIN

5843

10030932

PUN SANTOSH

5844

10030938

RIMAL KAMAL

5845

10030946

THAPA KUSHAL

5846

10030947

THAPA GIT BAHADUR

5847

10030948

KC ARJUN

5848

10030962

BASYAL RAMESH

5849

10030964

LAMA ARUN

5850

10030966

TAMANG LAMA SUNIL

5851

10030974

LIMBU MOHAN SING

5852

10030977

NEUPANE GUNA PRASAD

5853

10030980

KUMAL PRADIP

5854

10030981

THAPA MAGAR ARJUN

5855

10030986

SHARMA SAMIP

5856

10030991

POKHREL MADHAV PRASAD

5857

10030998

THAPA SANDEEP

5858

10030999

KAPHLE KASHI NATH

5859

10031002

POUDEL PRADIP

5860

10031005

CHEMJONG NOBAL KUMAR

5861

10031007

CHEMJONG RUDRA BAHADUR

5862

10031008

MADEMBA SHYAM BAHADUR

5863

10031012

KARKI NARAYAN

5864

10031025

GURUNG MIN BAHADUR

5865

10031031

ADHIKARI SUDARSHAN

5866

10031054

RAI ASHOK KUMAR

5867

10031070

GURUNG KHUSIMAN

5868

10031074

MADAI ARJUN SINGH

5869

10031092

MAHARJAN SHYAM LAL

5870

10031093

KHATRI NARENDRA

5871

10031113

PANDEY SUSHIL

1982-0521
1976-0408
1991-0906
1991-0829
1992-0605
1992-0521
1993-1010
1993-1225
1994-1216
1993-0808
1988-1117
1991-1128
1986-0828
1988-0309
1994-0717
1989-0811
1991-1101
1990-1210
1982-0723
1990-1231
1984-1111
1980-0929
1993-0304
1985-0203
1983-0203
1982-1112
1986-0129
1987-0224
1985-0121
1978-0608
1990-0108
1979-0805
1987-0125
1993-0918

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

5872

10031116

GIRI GANESH

5873

10031119

GURUNG BHIM KUMARI

5874

10031121

BUDHA SUDARSHAN

5875

10031131

PANDEY BHIMLAL

5876

10031135

BHARATI RANJIT

5877

10031136

GURUNG BINAYA

5878

10031137

RAI DIL KUMAR

5879

10031139

DEWAN TANKA BAHADUR

5880

10031140

THAPA SHANTI

5881

10031144

PANT PRABIN

5882

10031155

RAI SARITA

5883

10031173

MAHAT KESHAR BAHADUR

5884

10031197

GURUNG SAROJ BAHADUR

5885

10031208

SHARMA EKA RATNA

5886

10031213

TIMALSINA JAYARAM

5887

10031217

CHEMJONG ARJUN

5888

10031223

LIMBU BHIMBAHADUR

5889

10031227

GURUNG BIJAYA

5890

10031228

GONGBA SABITA

5891

10031241

KHATRI BHUPENDRA

5892

10031244

CHHANTYAL MUKTI NATH

5893

10031246

ENGNAM BHIMKUMAR

5894

10031248

KARKI DEVI

5895

10031282

LAMICHHANE BHAKTA RAM

5896

10031309

KARKEE CHHETRI AAKAS

5897

10031320

SHARMA NARAYAN PRASAD

5898

10031321

MALLA RAJENDRA

5899

10031323

ALE MAGAR DEV

5900

10031362

KC PRABIN

5901

10031367

KURUMBANG GYANENDRA

5902

10031377

CHAULAGAIN BISHNU PRASAD

5903

10031392

GURUNG RANU

5904

10031400

GURUNG DHAN

5905

10031421

BHATTARAI DANDAPANI

1978-0727
1982-0220
1993-0531
1976-0516
1985-0921
1991-1002
1983-1121
1988-0417
1988-0310
1991-0109
1989-0221
1988-0111
1991-0219
1981-0901
1976-0903
1994-0411
1989-0309
1983-0318
1988-0902
1982-0903
1989-0620
1982-0909
1986-0826
1977-1128
1977-0908
1975-1111
1989-0202
1992-0218
1991-0106
1993-0417
1986-0325
1981-0719
1981-0326
1979-0503

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female
Male
Female

Agriculture & Livestocks


Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female
Male

Agriculture & Livestocks


Manufacturing

5906

10031428

GURUNG REN BAHADUR

5907

10031440

BHANDARI JEEVAN

5908

10031442

BASNET DARSAN KUMAR

5909

10031443

GURUNG TANKA PRASAD

5910

10031445

MEGHI SUMAN

5911

10031448

RAI KESHAR BAHADUR

5912

10031449

RAI TEJ KUMAR

5913

10031454

TAMANG BHAWANA

5914

10031467

SAPKOTA SURESH

5915

10031489

GURUNG DINESH

5916

10031491

SHRESTHA MILAN KUMAR

5917

10034004

LAMA ARUN

5918

10034010

THAPA YAM BAHADUR

5919

10034020

YONJAN SUSMITA

5920

10034041

GURUNG JEEBAN

5921

10034067

PANDEYA BHUPENDRA PRASAD

5922

10034069

RAKAL MOHAN BAHADUR

5923

10034077

GURUNG DILLI JUNG

5924

10034096

GURUNG RAJ KUMAR

5925

10034097

KHADKA RAKESH

5926

10034099

BHANDARI GAGAN BAHADUR

5927

10034102

BASNET MANOJ KUMAR

5928

10034105

BHATTA SANTOSH KUMAR

5929

10034106

DIMDONG SURAJ

5930

10034108

K.C NARESH

5931

10034109

THAPA TARA BAHADUR

5932

10034111

PANDEY HARISARAN

5933

10034122

RAI INDRA MAYA

5934

10034133

LAMA TAMANG DAWA

5935

10034136

RAI BUDDHA

5936

10034141

THAPALIYA KRISHNA PARSAD

5937

10034142

TIMALSINA KESHAVRAJ

5938

10034146

ALE DIPAK

5939

10034149

TAMANG UTTAM BAHADUR

1993-0410
1993-0311
1991-0317
1975-0930
1986-0723
1989-0226
1990-0529
1989-1014
1992-0628
1992-0530
1980-0626
1991-1122
1989-0826
1985-0829
1987-1216
1986-0206
1986-1225
1988-0301
1992-0410
1994-1121
1985-0629
1992-0813
1984-1130
1991-1201
1995-0423
1993-0529
1990-1231
1990-0212
1988-0708
1988-0905
1982-0219
1988-1007
1990-0425
1983-0617

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

5940

10034152

TAMANG MANOJ

5941

10034161

PANTHA MADU PRASAD

5942

10034165

KHANAL SURESH

5943

10034173

PAIJA PUN TEJKUMARI

5944

10034185

EAKTIN YUBA RAJ

5945

10034192

SUBEDI MEGHANATH

5946

10034193

GURUNG DINESH

5947

10034205

BHATTARAI NARAYAN

5948

10034214

TAMANG WAIBA RANJIT

5949

10034216

RAI PADAM RAJ

5950

10034217

ALE MAGAR ARJUN

5951

10034235

PAUDEL RAMPRASAD

5952

10034236

LIMBU RAJ KUMAR

5953

10034239

NEUPANE SAROJ

5954

10034245

GURUNG SUNIL

5955

10034247

THAPA GURUNG SARMILA

5956

10034248

DEVKOTA KRISHNA PRASAD

5957

10034251

THAPA MAGAR BIREN

5958

10034273

PANERU SHIVA PRASAD

5959

10034277

MALLA BUDDHI BAHADUR

5960

10034287

TAMANG KRISHNA BAHADUR

5961

10034289

GYAPAK BASU

5962

10034296

ADHIKARI RAJENDRA KUMAR

5963

10034301

BHUSAL KESHAB

5964

10034302

CHHANTYAL BHABINDRA

5965

10034304

GHARTI GANESH KUMAR

5966

10034320

POUDEL SAROJ

5967

10034322

GURUNG BUDDHI BAHADUR

5968

10034323

LAMA KARMA DORJE

5969

10034327

BIDARI MANOJ KUMAR

5970

10034330

YADAV SAROJ KUMAR

5971

10034332

RAIDAS BHAGIRAM

5972

10034344

NEUPANE KHEMANANDA

5973

10034345

BHATTRAI YOGESH

1994-0629
1984-0630
1983-0223
1983-1105
1982-0620
1980-1116
1990-0810
1991-0405
1984-0514
1980-0524
1981-0303
1990-0410
1981-0226
1992-1210
1990-0614
1991-0428
1989-0119
1990-1113
1976-0730
1984-0521
1992-0415
1987-0819
1982-0111
1989-0120
1975-0529
1976-1225
1991-1229
1985-0213
1987-0414
1989-0423
1992-0618
1990-1027
1985-1124
1981-0607

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

5974

10034352

GURUNG SITA

5975

10034364

GOLE DIPAK SINGH

5976

10034367

SHRESTHA RAM KRISHNA

5977

10034369

GIRI GHANASHYAM

5978

10034374

HUMAGAIN SHREERAM

5979

10034375

HUMAGAIN JAYARAM

5980

10034384

PAUDEL KIRAN RAJ

5981

10034392

BHATTARAI PRADIP

5982

10034396

RAI PRALHAD

5983

10034404

CHAUDHARY PURUSHOTAM

5984

10034410

RAI BHAGAWATI

5985

10034411

PANGALI BHABINDRA PRASAD

5986

10034412

GHIMIRE SURYA PRAKASH

5987

10034414

BISHOKARMA SUDIP

5988

10034415

KAFLE LOK BAHADUR

5989

10034425

GHIMIRE SANAM

5990

10034426

POKHREL JIWAN

5991

10034437

SHAHI RAJAN KUMAR

5992

10034438

SHAHI ANIL KUMAR

5993

10034440

BISTA BIJAYA

5994

10034454

PANDEY RENU

5995

10034460

DISHA MAGAR SUSIL

5996

10034464

RANA SUJATA

5997

10034465

LIMBU BELMAYA

5998

10034466

PUN ANUSKA

5999

10034469

RANA DEELIP

6000

10034483

SHERPA ANGTEMBA

6001

10034491

RAI BALKRISHNA

6002

10034510

DAHAL BINOD

6003

10034530

DHAKAL PRAKASH

6004

10034533

CHAUDHARY HEMANAND

6005

10034537

MAHATA DIL BAHADUR

6006

10034541

BIST CHAKRA BAHADUR

6007

10034543

BHATTARAI DAYARAM

1983-0422
1989-0817
1975-0303
1988-0106
1989-1103
1992-1230
1985-0630
1995-0112
1977-1107
1985-1124
1987-0819
1983-1110
1995-0426
1995-0201
1983-0415
1993-1001
1986-1212
1988-1031
1990-0826
1990-1229
1974-0704
1987-0210
1986-0323
1987-0727
1989-1220
1987-1001
1993-0610
1988-0226
1986-0907
1980-0124
1987-0729
1989-0721
1994-0324
1977-0303

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

6008

10034548

PUN MEG BAHADUR

6009

10034550

GHALE SURAJ

6010

10034560

ROKA MAGAR RESHAM

6011

10034563

BAKHATI BIJAYA KUMAR

6012

10034565

CHAPAGAIN NABARAJ

6013

10034576

LAMSAL DINESH

6014

10034595

ADHIKARI KAMAL

6015

10034603

THAPA SANTOSH

6016

10034604

GURUNG MANOJ KUMAR

6017

10034611

GHARTI CHOM BAHADUR

6018

10034616

MARASINI REMLAL

6019

10034619

BANSKOTA NABIN

6020

10034620

RAI PARSURAM

6021

10034630

KANDEL ARUN

6022

10034631

LAMA SUJAN SHYAM

6023

10034638

PHAGAMI CHEENA

6024

10034639

THAPA MAGAR LOKENDRA BAHADUR

6025

10034647

GARBUJA HEMSARA

6026

10034662

THAPA RAM BAHADUR

6027

10034701

LAMA TAMANG MANOJ KUMAR

6028

10034704

GAUTAM UDDAB

6029

10034707

SYANGTAN PUSPA

6030

10034740

KARKI PARSHURAM

6031

10034746

MAKHIM ROSHAN

6032

10034791

JAISWAL SANTOSH KUMAR

6033

10034795

BISHT DIPENDRA SINGH

6034

10034804

PARIYAR JIWAN

6035

10034812

GARBUJA TARA

6036

10034816

SHRESTHA HARI KRISHNA

6037

10034818

PANDEY

6038

10034833

ALEMAGAR DIPENDRA

6039

10034834

SHARMA BUDDHI SAGAR

6040

10034856

LAMICHHANE ARJUN

6041

10034857

TUMBA HEMANTA

NARAYAN

1986-0418
1981-0226
1985-0313
1989-0310
1992-0301
1994-0713
1993-0305
1993-1208
1982-0819
1981-0128
1976-0131
1994-0530
1982-0905
1988-1206
1983-0402
1992-0111
1988-0809
1986-0902
1975-0427
1987-0720
1991-0602
1993-1116
1991-0507
1992-0713
1979-0122
1989-0916
1989-0713
1991-1127
1975-1101
1988-0504
1986-1006
1977-0422
1986-1212
1984-1117

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

6042

10034861

GIRI MINA

6043

10034865

CHIMRIYA RAJENDRA PRASAD

6044

10034870

BASKOTA ACHYUT

6045

10034891

RAI LOK BANDHU

6046

10034895

THAPAMAGAR TILAK

6047

10034903

TIMILSINA KULPRASAD

6048

10034907

BARAKOTI SANUPRASAD

6049

10034908

KHADKA UMESH

6050

10034909

LINBU SURASH

6051

10034910

GURUNG SHOVA CHANDRA

6052

10034919

ALE TIK BAHADUR

6053

10034929

LIMBU PITAMBAR

6054

10034930

LIMBU MOHAN GING

6055

10034951

THAPA MR.VIBASH

6056

10034954

PHAGAMI ABITRA

6057

10034964

RANJITKAR DINESH

6058

10034981

PANDIT NIRAJAN

6059

10034982

PANDIT PRAKASH

6060

10035002

POKHREL KAMAL PRASAD

6061

10035012

RAI SANJU KALA

6062

10035025

TAMANG GOPI

6063

10035031

GHALE TAMANG RAMSHARAN

6064

10035037

CHAUDHARY DEVGAN

6065

10035045

TUMBAPO HEMA

6066

10035050

BASNET BHUWAN KUMAR

6067

10035059

RAI RATNA BAHADUR

6068

10035067

TIMALSINA TUL PRASAD

6069

10035069

RAI PRADEEP

6070

10035070

RAI BIRENDRA

6071

10035085

TAMANG SUJATA

6072

10035086

LAMA UJJWAL

6073

10035092

GAUTAM RAMESH PRASAD

6074

10035110

RAI NABARAJ

6075

10035118

RAI RAM BAHADUR

1986-1213
1981-1120
1993-0717
1985-1001
1989-1030
1985-0121
1978-0416
1977-1219
1989-0120
1981-0827
1989-0125
1995-0211
1994-0728
1989-1006
1985-1224
1990-0917
1979-1219
1987-0617
1974-0221
1986-1121
1979-1012
1981-0219
1990-0414
1982-0503
1977-0409
1987-1028
1991-0205
1993-1102
1991-0415
1986-0929
1985-0704
1987-0629
1986-0314
1983-1126

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

6076

10035122

KHATRI BABURAM

6077

10035129

NAGARKOTI SHYAM RAJ

6078

10035135

TAMANG NIR BAHADUR

6079

10035150

KC SHIV BAHADUR

6080

10035155

SALAKA MINGMAR

6081

10035160

SUBBA NINGLEKHU SANTA KUMAR

6082

10036003

CHAUDHARY DHANBAHADUR

6083

10036011

KARKI SANJEEP

6084

10036021

RAI HEM BAHADUR

6085

10036024

LAMA UMESH KUMAR

6086

10036061

SAPKOTA ARJUN

6087

10036066

ACHARYA YAM NARAYAN

6088

10036068

MUKTAN BABULAL

6089

10036069

POKHAREL TILAK RAM

6090

10036077

RAI LOVESON

6091

10036093

LAWATI CHIRANJIBI

6092

10036123

PHAGO MAHANTA KUMAR

6093

10045004

RAI RAMJI

6094

10045014

KURUMBANG DILLI KUMAR

6095

10045027

DEWAN BASANT

6096

10045028

LIMBU CHANDRA MAYA

6097

10045039

SHRESTHA PHANINDRA

6098

10045041

BISTA PADAM BAHADUR

6099

10045046

RAI PRAKASH

6100

10045047

RAJBANSHI BIPLAN

6101

10045048

KHAPANGI SUMITRA

6102

10045049

SAMBAHAMPHE RAJENDRA

6103

10045052

RAI RAMESH

6104

10045056

RAI SHANTI DEVI

6105

10045062

ADHIKARI AMRITA

6106

10045063

BHATTARAI DURGA PRASAD

6107

10045065

GHIMIRE KOPILA

6108

10045074

TUMBAPO RABIN

6109

10045075

TIMSINA NARAYAN

1978-0719
1989-0827
1990-0619
1981-0509
1974-0521
1979-0828
1992-0731
1984-0229
1974-0831
1980-0229
1988-0519
1989-0629
1981-0820
1979-0203
1991-0714
1990-0203
1986-1128
1989-0130
1986-0322
1988-1117
1983-1118
1992-1110
1980-0204
1979-0118
1994-0512
1992-0306
1994-1128
1987-0719
1987-0526
1989-0425
1987-0408
1993-0907
1990-0723
1991-1107

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

6110

10045078

SARDAR BHUPENDRA KUMAR

6111

10045080

ADHIKARI VESHRAT

6112

10045089

BASNET JIT BAHADUR

6113

10045091

NEUPANE SANTOSH

6114

10045092

KHAREL TRILOCHAN

6115

10045101

LIMBU ALISHA

6116

10045107

UPRETI CHETAN PRASAD

6117

10045113

MAJUMDAR RAJ

6118

10045116

DAHAL MADHAV

6119

10045118

YOUNGHANG SUMAN

6120

10045120

GHIMIRE DILIP

6121

10045122

DAHAL CHETAN

6122

10045125

DHAKAL MITRA PRASAD

6123

10045134

RAI CHURAN KUMAR

6124

10045139

KERUNG JHARNA

6125

10045141

RAI ASHISH

6126

10045142

YONGHANG LIMBU HARIPRASAD

6127

10045143

DAHAL DOLRAJ

6128

10045148

MABO GHANENDRA

6129

10045149

ANGDEMBE ARJUN CHANDRA

6130

10045150

NEUPANE BINDA

6131

10045151

LIMBU SURYA BAHADUR

6132

10045152

TAMANG NIRMALA

6133

10045153

KATWAL RADHA

6134

10045155

RAI KISHOR

6135

10045156

LIMBU BISHNU KUMAR

6136

10045162

POUDEL TIKA

6137

10045164

KUMAL ANJANA

6138

10045167

BHATTARAI NARANARAYAN

6139

10045179

BHANDARI ARJUN

6140

10045181

MECHE AMAR

6141

10045182

GIRI OMPRASAD

6142

10045185

RANA MAGAR TIBENDRA

6143

10045189

SUBEDI MOHAN KUMAR

1992-0414
1982-0605
1976-0712
1991-0807
1993-1114
1992-0724
1976-0206
1990-0121
1987-0507
1989-0526
1992-0827
1992-1108
1987-0313
1994-0320
1991-0125
1984-0731
1986-1027
1983-0421
1980-1107
1991-0629
1993-0530
1978-0218
1988-0629
1987-0521
1987-0212
1987-0530
1986-0324
1993-0824
1981-0213
1984-0317
1990-0309
1991-1123
1979-0924
1977-0327

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6144

10045195

LAMA BAHADUR

6145

10045197

LIMBU UMESH KUMAR

6146

10045199

RAI SUSHIL

6147

10045206

ACHARYA CHETNATH

6148

10045207

SHRESTHA MILAN

6149

10045210

SARKAR AJAY KANTA

6150

10045214

ADHIKARI SUMAN

6151

10045215

KARKI MILAN

6152

10045223

KARKI YADAV

6153

10045228

RAI INDRA BAHADUR

6154

10045230

BANTAWA BASANTA

6155

10045232

RAI KIRAN KUMAR

6156

10045233

ADHIKARI GAJENDRA

6157

10045238

LIMBU LALITA

6158

10045244

PAUDEL JAGADISH

6159

10045247

PHAGO JHUMA

6160

10045254

PRASAI RADHAKRISHNA

6161

10045256

BHUJEL KHEMRAJ

6162

10045257

SERMA

6163

10045261

BARDEWA SUNIL

6164

10045263

MECHE NARESH

6165

10045264

PRASAI SAROJ

6166

10045268

PRADHAN TIKARAM

6167

10045269

ADHIKARI MOHAN

6168

10045270

LIMBU CHANDRA BAHADUR

6169

10045275

ACHARYA RAJENDRA

6170

10045277

BASNET SURENDRA

6171

10045280

LIMBU MIM BAHADUR

6172

10045281

RAI GOPAL

6173

10045282

RAI TIKA RAJ

6174

10045285

RAI CHHOYANG

6175

10045288

RAI DHURBA

6176

10045289

DEWAN KAILASH

6177

10045292

SHRESTHA RITA

TULBAHADUR

1990-1212
1984-0113
1989-1221
1986-0618
1991-0424
1987-1208
1994-0822
1989-0212
1984-0710
1979-0314
1993-0520
1995-0828
1993-0325
1981-0312
1990-0201
1988-0213
1988-0113
1978-0827
1992-1202
1989-0429
1991-0414
1988-1124
1984-1026
1995-0826
1991-0430
1992-0914
1986-0725
1988-1103
1991-0701
1983-1129
1988-0101
1991-0621
1993-0114
1992-1109

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

6178

10045293

ANGDEMBE BIRENDRA KUMAR

6179

10045299

MOKTAN TAMANG BIDUR

6180

10045300

GURUNG RABINDRA MAN

6181

10045302

CHAUHAN SUSIL

6182

10045306

RAI DILLISWAR

6183

10045307

GIRI KRISHNA RAJ

6184

10045308

KAFLEY NIRAK

6185

10045312

RAI DEVRAJ

6186

10045314

GHOSH GOVINDA

6187

10045319

POMU ALANKAR

6188

10045321

RAI SUMAN

6189

10045324

LIMBU LAXMI

6190

10045326

THAMDEN LOK MAYA

6191

10045327

SUBBA SANTOSH

6192

10045332

RAI SUSMA

6193

10045333

GOSHWAMI SANJIT

6194

10045335

KARKI NAROJ

6195

10045338

GURUNG SAMJHANA

6196

10045339

RAI BAL KUMAR

6197

10045353

RAI GYANITA

6198

10045356

LAWATI BIKASH

6199

10045373

RAI SHAH MANMAYA

6200

10045374

NEUPANE BINDU

6201

10045383

TAMANG AMBAR

6202

10045386

SHRESTHA SUBASH

6203

10045387

KARKI-BIRBAL

6204

10045388

THAPA SANJAY

6205

10045394

TUMBAPO YAMU

6206

10045397

RAI RADHA KUMARI

6207

10045404

GOLE TAMANG SAGAR

6208

10045407

LIMBU LAXMI

6209

10045409

TAMANG TEK BAHADUR

6210

10045411

TAMANG KAMALA

6211

10045417

KHADKA SANTOSH

1989-0128
1993-0213
1984-0131
1979-1014
1986-1020
1986-1231
1990-0317
1993-0201
1987-0509
1990-0108
1994-1220
1991-1030
1992-1123
1992-1229
1982-0325
1987-0422
1992-0229
1978-0410
1989-0609
1993-1103
1993-1102
1986-0903
1980-0831
1991-0828
1977-0716
1979-0708
1986-0505
1988-1125
1976-0419
1993-0425
1989-1230
1989-0902
1981-0416
1991-1126

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female
Male
Female
Male

Agriculture & Livestocks


Manufacturing
Agriculture & Livestocks
Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6212

10045420

BASTOLA BHARATLAL

6213

10045421

CHAMLING DEV RAJ

6214

10045423

KARKI HEMRAJ

6215

10045426

RAI TARA

6216

10045432

LIMBO ROHAN

6217

10045434

KARKI DIPAK KUMAR

6218

10045435

BISHWAKARMA BIMALA

6219

10045436

KARKI DEVARAJ

6220

10045438

RAI BIMALA

6221

10045439

KARKI NABIN

6222

10045443

RAI PURNA KUMAR

6223

10045454

THAMSUHANG NUBENDRA

6224

10045455

LIMBU MAN PRASAD

6225

10045460

GURUNG MANOJ

6226

10045461

RAI DHAN BAHADUR

6227

10045467

RAI SUBASH

6228

10045468

CHAUDHARY MANAKAMANA

6229

10045472

THEBE PABITRA

6230

10045473

ADHIKARI ROMA

6231

10045477

THAPA BAL KRISHNA

6232

10045480

RAI LYULAN

6233

10045481

PRASAI DEVI PRASAD

6234

10045484

RAI DEEPAK

6235

10045487

MUKHIYA KUMAR

6236

10045490

RAI SARITA

6237

10045492

BARDEWA SHEKHAR

6238

10045496

GIRI LOK BAHADUR

6239

10045501

SHERPA NIMA CHHRING

6240

10045503

UPADHYAY DAHAL DIPAK

6241

10045504

RAI YOGEN

6242

10045506

MAHATARO ARJUN

6243

10045509

BHUJEL SITA PEVI

6244

10045523

SAMBAHAMPHE LAXMI

6245

10045534

RAI SASHI

1986-1101
1978-0626
1988-0108
1984-0524
1993-1001
1989-0809
1989-1119
1987-0404
1989-0813
1989-0327
1988-0531
1982-0521
1992-0113
1992-1221
1974-1119
1991-1215
1993-0301
1986-1103
1991-0703
1988-0520
1989-0118
1983-0729
1985-0722
1988-0227
1986-0803
1985-0207
1983-0325
1988-1230
1977-0329
1991-0924
1988-0527
1983-0129
1991-0206
1981-1010

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male
Female

Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

6246

10045537

POKHAREL KAMAL

6247

10045539

PATHAK OM PRAKASH

6248

10045544

RAI SIRJANA

6249

10045547

MABO PRAKASH

6250

10045555

NIRAULA SOM NATH

6251

10045563

RAI SARITA

6252

10045567

NEYONG CHANDRA SHEKHAR

6253

10045569

RAI MIRA DEVI

6254

10045574

JABEGU CHANDRA KUMAR

6255

10045575

NEMBANG BIBEK

6256

10045576

YEKTEN PRADIP

6257

10045580

RAI JUNKALA

6258

10045584

GHIMIRE HARI CHANDRA

6259

10045585

KOIRALA GOPAL BAHADUR

6260

10045587

RAJBANSHI HARIKAMAL

6261

10045589

ANGDEMBE MANKUMAR

6262

10045594

KHANAL JIWAN

6263

10045603

BOHORA BAM BAHADUR

6264

10045604

SUBBA SURENDRA

6265

10045605

LIMBU SANJAYA

6266

10045614

RAI RAMESH

6267

10045615

ACHARYA JIVAN

6268

10045617

RAI BIJAYA

6269

10045619

LIMBU NABIN KUMAR

6270

10045620

RAI SAJAN KUMAR

6271

10045623

NEUPANE CHHABI LAL

6272

10045634

THAPA TIKENDRA

6273

10045642

KAFLE BEG BAHADUR

6274

10045643

BISHWAKARMA MANISH

6275

10045655

PARAJULI KEDAR CHANDRA

6276

10045662

LIMBU DEVRAJ

6277

10045663

SHRESTHA KRISHNA BAHADUR

6278

10045664

RAI MAN KUMAR

6279

10045668

ACHARYA OMPRASAD

1991-0806
1977-1214
1993-0618
1993-0712
1981-0306
1984-0402
1993-0703
1988-0524
1980-0212
1995-0202
1995-0516
1990-0425
1978-1217
1983-0626
1992-0826
1989-1230
1991-0117
1981-0621
1988-0402
1994-0811
1979-0511
1988-0719
1994-0124
1990-0122
1989-1209
1977-0228
1981-0308
1985-0811
1995-0212
1991-0318
1986-0312
1991-1028
1981-0825
1979-0222

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female
Male
Female

Agriculture & Livestocks


Manufacturing
Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

6280

10045671

MAGAR MANI KUMAR

6281

10045672

RAI ANIT

6282

10045673

TAMANG KIRAN SYANGBO

6283

10045675

SUBBA VIJAY

6284

10045678

BISTA CHANDRA BAHADUR

6285

10045680

WANEM LIMBU GANESH

6286

10045682

THAMSUHANG SHYAM KUMAR

6287

10045690

THAMSUHANG KIRAN

6288

10045691

RAI GYAN BAHADUR

6289

10045697

KARKI KIRAN

6290

10045700

LUITEL RAJ KUMAR

6291

10045701

NEMBANG KHEL KUMAR

6292

10045708

LIMBU DURGA BAHADUR

6293

10045710

LIMBU SANDESH

6294

10045715

BISTA RINITA

6295

10045717

RAI DHAN KUMARI

6296

10045718

RAI CHHESANG

6297

10045721

THAPA MR PREM BAHADUR

6298

10045722

KHATRI DIPENDRA

6299

10045731

RAI SUMI

6300

10045734

RAI TIRTHA KUBIR

6301

10045738

RAI DIPENDRA

6302

10045743

LIMBU SITARAM

6303

10045745

BUDHATHOKI MITRA BAHADUR

6304

10045747

TUMBAPO LOK PRASAD

6305

10045753

BASNET KAMAL

6306

10045754

LAWATI KRISHNA BAHADVR

6307

10045757

MAGAR RANA SURAJ

6308

10045758

LIMBU LINGTHEP SOM BAHADUR

6309

10045759

DAHAL DEV KUMAR

6310

10045760

POKHREL DEVENDRA

6311

10045763

TUDU APEN LAL

6312

10045773

RAI BHOJ BIKRAM

6313

10045774

BISHWAKARMA RAJESH

1991-1218
1990-0622
1991-0903
1991-0103
1980-0707
1989-0128
1991-0928
1992-1117
1991-1214
1993-1230
1992-0115
1991-1027
1986-1113
1993-0730
1982-0128
1977-1205
1982-0219
1987-0828
1993-0322
1991-0905
1981-0628
1988-0524
1984-1023
1985-1213
1977-1124
1989-1225
1987-0202
1990-0513
1992-1213
1994-1018
1994-1115
1984-1229
1989-0608
1992-0507

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

6314

10045779

ACHARYA BIJAYA KUMAR

6315

10045781

RAI BIMAL

6316

10045782

OJHA GOPAL KUMAR

6317

10045785

RAI MILAN

6318

10045788

SAMBAHAMPHE SAGENDRA

6319

10045790

YONGHANG MILAN

6320

10045795

KOIRALA SANTOSH

6321

10045799

LIMBU ASAHANG

6322

10045801

BASNET DEBENDRA

6323

10045803

KARKI SURYA BAHADUR

6324

10045804

KARKI REWAT BAHADUR

6325

10045807

SHERPA LAKPA DORJI

6326

10045809

SAMBA NARESH

6327

10045812

LIMBU BIMAN

6328

10045815

RAI PRATAPSING

6329

10045817

TAMANG SURYA BAHADUR

6330

10045819

LIMBU SURYA

6331

10045821

YONGHANG SUREN CHANDRA

6332

10045826

BHANDARI YAM PRASAD

6333

10045831

RAI YAGYA BAHADUR

6334

10045832

SAMBAHAMPHE AMBAR BAHADUR

6335

10045837

KHADKA VINAYAK

6336

10045838

BHATTARAI BALKRISHNA

6337

10045840

BHATTARAI CHANDRA

6338

10045843

ALE MAGAR MADAN

6339

10045845

KHATRI PRABIN

6340

10045846

THAPA LAXMAN

6341

10045847

SHRESTHA SUNIL

6342

10045851

RAI YATRIKA

6343

10045853

GHIMIRE SURAJ

6344

10045858

MAINALI BIMALA DEVI

6345

10045863

LIMBU SANDIP

6346

10045864

LIMBU SANTOSH

6347

10045865

MANANDHAR SUSHAN

1991-0223
1990-0926
1981-0323
1981-0917
1990-0623
1994-0619
1991-0922
1980-0213
1986-0126
1993-1204
1992-1123
1995-0201
1983-0403
1984-1130
1979-0510
1978-0104
1993-0524
1984-1111
1983-1015
1991-1111
1984-0622
1990-1008
1985-0104
1992-1011
1993-0716
1988-0620
1991-0418
1993-0325
1985-1222
1982-0720
1986-0510
1989-0826
1991-1210
1993-0326

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

6348

10045870

YAWA DILLI KUMAR

6349

10045877

THAPA KIRTIRAJ

6350

10045878

UPADHYAY PRAMOD KUMAR

6351

10045880

RAI BISWAMBHAR

6352

10045881

TUMBHPO DINESH

6353

10045884

TAMANG UDDHAV

6354

10045889

SHRESTHA MANOJ KUMAR

6355

10045893

ANGBO AITARAJ

6356

10045897

MISHRA MAHESH

6357

10045898

JABEGU MITRA

6358

10045901

LIMBU SHER BAHADUR

6359

10045903

MANGLAK BHISMA RAJ

6360

10045904

KARKI BHAKTA BAHADUR

6361

10045905

NEUPANE BHIM KUMAR

6362

10045906

JOGI CHHABI LAL

6363

10045907

GURUNG BHAIKING

6364

10045912

DEWAN KESHAB SINGH

6365

10045914

KHANAL PRAKASH

6366

10045915

LIMBU PURNA BAHADUR

6367

10045917

NEUPANE PRABIN

6368

10045922

LIMBU AMBAR BAHADUR

6369

10045923

LIMBU UPENDRA

6370

10045925

ANGBO BISHNU

6371

10045929

JHANGAD SAMPATLAL

6372

10045932

KHAWAS JITENDRA

6373

10045933

RAI THAKUR PRASAD SINGH

6374

10045943

SUNUWAR BHUPAL

6375

10045944

GIRI SANAM

6376

10045946

POUDEL HARI PRASAD

6377

10045952

TAMANG BIKASH

6378

10045953

KUNWAR DIPENDRA RAJ

6379

10045954

KARKI

6380

10045955

RAI NAGENDRA

6381

10045956

RAI YAN KUMAR

KIRAN

1990-0309
1988-0522
1989-0330
1989-0331
1985-1205
1986-0326
1985-0913
1992-1018
1990-0920
1984-1022
1989-0603
1993-0624
1987-1001
1985-0324
1977-0228
1976-0309
1983-1222
1989-0429
1985-0914
1989-0128
1987-0123
1994-1215
1977-1013
1979-1104
1988-0414
1981-1002
1993-1215
1985-0713
1986-0619
1985-0728
1988-0306
1983-0219
1992-0822
1983-1119

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6382

10045973

CHAUDHARY TIRTHA KUMAR

6383

10045976

KURUMBANG DHAN KUMAR

6384

10045980

NEMBANG DILLI RAM

6385

10045981

MAGAR DHARMA LAL

6386

10045982

RAI ARJUN

6387

10045989

LIMBU DINESH

6388

10045992

CHAPAGAIN GAJENDRA PRASAD

6389

10046004

ADHIKARI DIPENDRA PRASAD

6390

10046012

TAMANG NIRMAL

6391

10046016

TAMANG BEDAN

6392

10046024

KARKI CHAKRA BAHADUR

6393

10046025

MAGAR MILAN

6394

10046030

GANESH DHIRENDRA PRA SAD

6395

10046033

MAGAR SURENDRA

6396

10046036

RAI PAWAN

6397

10046038

MAGAR GIRI BAHADUR

6398

10046042

BHANDARI NETRA

6399

10046044

RAYA RAJ KUMAR

6400

10046048

RAI RABIN

6401

10046051

PRADHAN SUJAN

6402

10046056

KHAPANGI KAMAL

6403

10046057

RAI NABIN

6404

10046069

NIRAULA SADAM KUMAR

6405

10046074

LOHANI DEVRAJ

6406

10046077

LIMBU LOKDHAN

6407

10046079

BUDHATHOKI CHHATRA BAHADUR

6408

10046084

TUMBAPO MADAX

6409

10046087

LIMBU JITENDRA BAHADUR

6410

10046090

KARKI TEKENDRA

6411

10046092

KHADKA MADAN

6412

10046093

LIMBU AMRIT KUMAR

6413

10046094

MAGAR GHANASHYAM

6414

10046095

YADAV AMOD

6415

10046096

LIMBU MEGHRAJ

1991-0720
1991-1211
1981-0502
1994-0317
1987-1020
1993-1220
1983-0726
1989-0203
1991-0408
1985-1225
1990-0811
1993-0906
1992-0911
1988-0427
1988-0704
1987-0520
1994-0304
1989-0624
1991-0513
1992-0217
1988-0910
1987-0910
1988-0710
1995-0621
1991-1120
1981-0303
1987-1113
1992-0115
1992-0328
1992-0607
1988-1130
1986-0226
1976-1031
1994-0129

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6416

10046097

SUNUWAR SOM BAHADUR

6417

10046098

KATWAL RAM KUMAR

6418

10046100

MAHAT RUD CHANDRA

6419

10046107

MAGAR SWASTIKA

6420

10046108

TAMANG PUNYA

6421

10046110

RAI KUSHUHANG

6422

10046112

BHANDARI LAXMI PRASAD

6423

10046116

KHATIWADA PUNYAPRASAD

6424

10046117

LIMBU SAMIR KUMAR

6425

10046122

BHATTARAI BHESHRAJ

6426

10046125

POKHREL CHANDRAPRASAD

6427

10046126

TAMANG BUDDHA BIR

6428

10046127

BASNET KUMAR

6429

10046131

THAPA CHHATRA BAHADUR

6430

10046134

LINGDAM BHUWAN SINGH

6431

10046144

BAN BIDUR

6432

10046149

TAJPURIYA AMBAR BAHADUR

6433

10046150

KARKI YAM BAHADUR

6434

10046153

HUSSEIN SABIR

6435

10046155

RAI CHIRANJIBI

6436

10046158

TAMANG SANDIP

6437

10046164

RAJBANSHI CHANDRA BAHADUR

6438

10046166

RAI SANTOSH

6439

10046169

BANDEU RANA MAGAR

6440

10046171

NEMBANG KUBER MAN

6441

10046175

RAI NABIN

6442

10046177

SHERMA AINDRA BIKRAM

6443

10046179

DANGI NAREN

6444

10046181

WANEM KHEM BAHADUR

6445

10046183

LIMBU MANUMU BIRENDRA

6446

10046188

TAMANG BIKASH

6447

10046198

BOHORA BUDDHIMAN

6448

10046200

SUBBAPHAGO DEV KUMAR

6449

10046202

LIMBU CHANDRA PRASAD

1979-0228
1990-0728
1991-0612
1994-0607
1992-0804
1992-0726
1986-1114
1989-1123
1991-0402
1994-1120
1985-0124
1984-0309
1989-0605
1993-0408
1980-0624
1990-1027
1980-0617
1988-0115
1991-0311
1993-1203
1992-1023
1992-0409
1991-0414
1987-1217
1993-0821
1987-0523
1986-0805
1994-0112
1987-0828
1990-0128
1992-0918
1986-1221
1975-1002
1977-1013

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6450

10046203

NEPAL SURESH

6451

10046204

DAHAL TIKA PRASHAD

6452

10046205

RAI SUMIT

6453

10046208

RAI BASAN

6454

10046209

ACHARYA TIKA PRASAD

6455

10046213

RAI CHANDRA MAN

6456

10046217

RAI SABIN

6457

10046220

KARKI SHANTIBAHADUR

6458

10046226

TAMANG KHAGENDRA

6459

10046227

RAI SHUKRA BAHADUR

6460

10046230

RAI LOK BAHADUR

6461

10046234

MIPHOK PURNAKUMAR

6462

10046235

LAWATI GHANENDRA KUMAR

6463

10046237

LIMBU SHANTA BAHADUR

6464

10046246

TAMANG SHREE PRASAD

6465

10046248

BASNET RAMKUMAR

6466

10046254

LIMBU TEK RATNA

6467

10046256

LIMBU RANBIR

6468

10046262

KHADKA SHYAM KUMAR

6469

10046263

RAI DIPAK KUMAR

6470

10046265

PYAKUREL KRISHNA PRASAD

6471

10046268

GHIMIRE PREM

6472

10046269

TUMBROK UDAYA NADAYN

6473

10046270

RAI THAMPRASAD

6474

10046276

RAI JAYA KUMAR

6475

10046277

GANESH DIPENDRA PRASAD

6476

10046278

GANESH UMESHKUMAR

6477

10046281

RAI RAJESHMAN

6478

10046287

YONJAN RANJIT

6479

10046288

BHATTARAI DAKURA BAHADUR

6480

10046295

POUDEL NIRMAL

6481

10046296

BASNET CHANDRABAHADUR

6482

10046297

SUBBA KUMAR

6483

10046298

UPRETI AMIT KUMAR

1990-1127
1994-0626
1993-0520
1987-0428
1986-1109
1980-1010
1990-0824
1987-0704
1986-0320
1980-1024
1983-0509
1979-0721
1986-1120
1982-1002
1991-0129
1992-0126
1993-0518
1990-1019
1989-1121
1988-0711
1991-1027
1992-0621
1982-1228
1984-0719
1994-1202
1992-1116
1990-0524
1983-0214
1989-0417
1987-0216
1993-1130
1979-1115
1987-0503
1995-0108

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

6484

10046300

CHAUDHARY CHANDAN KUMAR

6485

10046301

THAPA YUBRAJ

6486

10046302

KOIRALA BABURAM

6487

10046303

RAI PRAKASH KUMAR

6488

10046305

OLI JIWAN KUMAR

6489

10046307

SAMBAHAMPHE SUNDAR JIBAN

6490

10046310

NIRAULA DIPAK

6491

10046315

RAI HANGDEV

6492

10046320

NEMBANG JASHANG

6493

10046323

SUTIHAR LAXMAN

6494

10046326

LIMBU DEUMAN

6495

10046327

DULAL TEJPRASAD

6496

10046332

SUBEDI KHAGENDRA

6497

10046333

LAWATI BHIM KUMAR

6498

10046334

RAJBANSHI RAMESH

6499

10046335

CHAUHAN KHAGENDRA

6500

10046339

TAMANG MISHAN

6501

10046345

MOKTAN SUBASH

6502

10046346

TAMANG RAJESH

6503

10046350

LIMBU BISHESSAGAR

6504

10046354

TUMBROK ARPAN

6505

10046355

TAMANG GANESH BAHADUR

6506

10046356

TAMANG GANGA BAHADUR

6507

10046357

THAPA SANJIP

6508

10046368

RAI AHINDRA

6509

10046375

LIMBU BISHNU KUMAR

6510

10046379

LIMBU SUSHIL

6511

10046382

ANGDEMBE SANTA BAHADUR

6512

10046392

LIMBU DHAN BAHADUR

6513

10046395

MAJHI NIKESH

6514

10046397

THAPA MAGAR RANJAN

6515

10046409

LIMBU KHAGENDRA

6516

10046414

GURUNG NIROJ

6517

10046421

MAHAT TEKENDRA

1992-0317
1989-0720
1979-0908
1993-0410
1986-0504
1984-0214
1993-0904
1990-0821
1984-0220
1987-1004
1979-0223
1985-1013
1982-0125
1990-0918
1993-0628
1985-0413
1989-0607
1993-0520
1995-0313
1990-0222
1992-1002
1988-0504
1987-0623
1993-1031
1982-0105
1987-1224
1994-0203
1992-0821
1979-1005
1988-0629
1993-0418
1987-1129
1993-0920
1989-0629

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

6518

10046422

TAMANG BISHNU

6519

10046424

KARKI ROSHAN

6520

10046425

RAI MANENDRA

6521

10046427

KARKI KUMAR

6522

10046434

BASNET YAGYA BAHADUR

6523

10046435

DHUNGANA PADAM PRASAD

6524

10046436

SUBBA MANYANGBO BENJAMIN

6525

10046440

LIMBU BIJAYA

6526

10046445

NEMBANG AMIR

6527

10046455

YONJAN AMBAR MANI

6528

10046459

KATUWAL TAPIN

6529

10046460

SHAH ISHWAR BIKRAM

6530

10046461

RAI SUJAN

6531

10046479

NIROULA KAMAL

6532

10046480

NEGI TAMANG AVISHEK

6533

10046486

SUBEDI REWATI RAMAN

6534

10046496

GHIMIRE BISWAS

6535

10046497

KHADKA NIROJ

6536

10046499

RAI YUBRAJ

6537

10046502

ADHIKARI SANTOSH

6538

10046508

BASNET YUBARAJ

6539

10046519

BISWAKARMA SAMSER BAHADUR

6540

10046524

RAI KIRAN

6541

10046527

RAI SHARAD

6542

10046528

ANGBUHANG BISHWORAJ

6543

10046530

THALANG ROSHAN

6544

10046531

RAI CHHATRA KUMAR

6545

10046533

YONGHANG KHEMRAJ

6546

10046545

RAJBANSHI KIRAN DEV

6547

10046549

RAI AMAR

6548

10046550

RAI RHJ KUMAR

6549

10046562

KHADKA BISHAL

6550

10046567

RAI JIMI BIKASH

6551

10046571

LIMBU SUBAHANG

1993-0813
1985-0130
1990-0724
1987-0628
1987-0313
1991-0329
1976-1010
1988-0326
1991-0502
1994-1025
1991-0701
1981-0330
1995-0203
1982-0324
1991-0918
1983-1229
1992-1026
1991-1201
1992-0227
1994-0411
1990-0803
1986-0928
1990-1201
1987-0620
1991-1215
1990-1019
1982-0117
1986-0211
1992-0221
1992-1011
1983-0309
1992-0229
1982-0825
1985-0227

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

6552

10046574

RAI AMIT

6553

10046575

POUDEL NETRA

6554

10046577

ACHARYA NARAYAN

6555

10046582

CHAUDHARY SATISH KUMAR

6556

10046583

RAI KESHAB

6557

10046587

CHAUDHARY RAM KUMAR

6558

10046594

LIMBU SHUSHIL

6559

10046595

SIGU RAM KUMAR

6560

10046597

RAI ARUNA DALHANG

6561

10046606

BASNET SHANKAR

6562

10046613

NIRAULA PURNA BAHADU R

6563

10046615

BHANDARI CHHABILAL

6564

10046619

YOGI SAROJ

6565

10046620

TAMANG RABIN

6566

10046623

TUMBAPO BISHNU

6567

10046625

THAPA BED BAHADUR

6568

10046628

LIMBU AITA RAJ

6569

10046633

RAI NABARAJ

6570

10046640

SHERMA DIL BIKRAM

6571

10046641

TAMANG LILA BAHADUR

6572

10046642

THAPA SUJAN KUMAR

6573

10046647

RAI SUDIP

6574

10046648

ADMIKARI DEVRAJ

6575

10046662

CHAUDHARY RAJ NARAYAN

6576

10046670

SHERPA PHURBA

6577

10046675

SUBEDI BISHWA RAJ

6578

10046681

REGMI CHANDRA PRASAD

6579

10046682

DHAKAL ROSHAN

6580

10046683

CHUDAL ANIL

6581

10046684

THAPA DEVENDRA

6582

10046685

THAPA LELIN

6583

10046686

BHATTARAI CHHABILAL

6584

10046687

KHADKA SANTOSH

6585

10046689

LIMBU SANJIB

1983-0811
1995-0505
1980-0409
1987-0817
1990-0617
1987-0720
1993-0419
1988-0820
1988-0721
1988-1201
1981-0427
1986-0926
1990-0613
1991-1002
1983-1217
1992-0716
1991-1130
1982-0120
1990-0326
1994-0223
1990-0727
1990-1210
1991-0320
1977-0730
1992-0430
1983-1101
1986-0409
1989-0328
1994-0607
1990-0923
1990-1130
1985-0717
1986-0311
1992-0329

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6586

10046691

NEUPANE BIKUL

6587

10046693

KARKI BINOD

6588

10046698

TAMANG BHOJ RAJ

6589

10046702

RAI BHAKTA BAHADUR

6590

10046703

KUNWAR PARBAT

6591

10046705

ADHIKARI YUBARAJ

6592

10046708

TAMANG MEHER MAN

6593

10046711

ALEY MAGAR KIRAN

6594

10046717

MIYA HABIB

6595

10046721

RAI HARKA BAHADUR

6596

10046722

RAI SUBASH

6597

10046724

KATTEL KRISHNA PRASAD

6598

10046726

LIMBU TOK BAHADUR

6599

10046728

LIMBU PURNA LAL

6600

10046730

SUBEDI PUNYA PRASAD

6601

10046731

TAMANG MADAN

6602

10046732

MAJHI LALIT KUMAR

6603

10046734

SIGDEL KHAGENDRA

6604

10046737

MAINALI LOVE

6605

10046739

ADHIKARI HOM NATH

6606

10046740

SHRESTHA TEKENDRA

6607

10046742

RAI GOPAL

6608

10046743

TAMANG NIMA

6609

10046745

TAMANG CHANDRA BAHAD UR

6610

10046746

TAMANG RABIN

6611

10046747

TAMANG KESHAR KUMAR

6612

10046749

RAI SAMJEEV

6613

10046755

CHAUDHARY NIRAJ

6614

10046757

KHADKA DEBENDRA

6615

10046769

SIGU CHANDRA PRASAD

6616

10046770

RAI ABIR

6617

10046771

RAI JIT BAHADUR

6618

10046779

GAUTAM SHIVARAJ

6619

10046781

SHARMA SANTOSH KUMAR

1994-0410
1987-0215
1978-1130
1983-0529
1994-0617
1993-1015
1988-0822
1995-0202
1991-0301
1986-0226
1989-0308
1977-0907
1985-0108
1994-0617
1984-0118
1992-0519
1983-0414
1993-0627
1993-0131
1989-0311
1992-0810
1984-0518
1988-1004
1985-0328
1993-0216
1990-0301
1984-0817
1993-1018
1990-0409
1986-0102
1980-1221
1994-0624
1986-0627
1995-0604

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

6620

10046783

PARAJULI KHAGENDRA P RASAD

6621

10046784

RABINDRA BHATTARAI

6622

10046787

TAMAHG RODAN

6623

10046796

SHAH SANTOSH

6624

10046798

THAPA MUKUNDA

6625

10046801

RAI KIRAN

6626

10046807

TAMANG UMESH

6627

10046816

THAPA GANGA BAHADUR

6628

10046818

RAI MILAN

6629

10046822

GURUNG BHISHAN

6630

10046825

POUDEL BHAKTA BAHADUR

6631

10046826

BASNET BISHAL

6632

10046827

KHADKA PRASANNA KUMAR

6633

10046829

PAUDYAL ASHOK

6634

10046830

LIMBU DEUIBAHADUR

6635

10046834

LIMBU BHARAT

6636

10046840

TUMBAHANG HARI KUMAR

6637

10046842

THAPA UMESH

6638

10046843

CHAUHAN MANOJ

6639

10046844

CHAUDHARY RAJU

6640

10046846

BAN HEMRAJ

6641

10046859

LIMBU GHANASHYAM

6642

10046860

NEMBANG UPENDRA

6643

10046863

DHAKAL SUDIP

6644

10046869

RAI SANJAY

6645

10046878

TAMANG INDRA BAHADUR

6646

10046882

RAI SUBASH

6647

10046886

CHAUDHARY RAM KUMAR

6648

10046890

NEMBANG AMBER

6649

10046892

SUBBA KERUNG RAJENDRA

6650

10046904

SHERPA MAN BAHADUR

6651

10046912

POKHAREL SUMAN

6652

10046913

RAI SHANTOSH

6653

10046915

SHAH NARAYAN

1991-0727
1985-0310
1993-0618
1992-0124
1990-0406
1994-0807
1988-0413
1983-0629
1990-0711
1986-0923
1979-1104
1991-1018
1992-1216
1979-0427
1986-0919
1992-0926
1985-0607
1988-1207
1993-0722
1993-0926
1994-0902
1985-0716
1995-0224
1990-0111
1993-1214
1982-0405
1983-0828
1993-1101
1990-0803
1987-0129
1984-1216
1993-0305
1989-0913
1980-0311

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

6654

10046917

POKHAREL BINOD KUMAR

6655

10046918

RAUT MANTOSH

6656

10046920

MAGAR RANA DIPEN

6657

10046921

BK RAM KUMAR

6658

10046925

BISHWAKARMA DIPAK

6659

10046926

RAI BIKASH

6660

10046927

RAI LILA BAHADUR

6661

10046928

TAMANG JHAMAK BAHADUR

6662

10046931

THOKLIHANG OMPRAKASH

6663

10046939

BHANOARI BABU RAM

6664

10046940

DHIMAL NAGENDRA

6665

10046941

RAI DIBAS

6666

10046942

THAPA TILOK BAHDUR

6667

10046947

KHADKA MEGHRAJ

6668

10046950

SARDAR SURAJ

6669

10046951

LIMBU SUMAN

6670

10046955

RAI DASRAJ

6671

10046962

DIPESH THAPA

6672

10046967

CHAUHAN HOM BAHADUR

6673

10046971

LIMBU BAM BAHADUR

6674

10046985

RAI DURGA PRASAD

6675

10046998

NIROULA LEELA BAHADUR

6676

10047000

LIMBU GANESH KUMAR

6677

10047005

KARKI DHAN BAHADUR

6678

10047006

NEMBANG ARJUN DEV

6679

10047016

UDAS DIDESH

6680

10047018

GAUTAM TIKA RAM

6681

10047023

LIMBU TARA KUMAR

6682

10047033

ACHARYA BABURAM

6683

10047040

THAPA KRISHNA BAHADUR

6684

10047041

RAI JEEBIT

6685

10047042

CHAUDHARY PRAMOD KUMAR

6686

10047043

KHADKA NARENDRA BAHADUR

6687

10047051

YONGHANG NARENDRA KUMAR

1979-0219
1983-0517
1994-0806
1993-1122
1995-0203
1991-1130
1993-0419
1993-0502
1982-0702
1978-0717
1988-0813
1992-0217
1991-0120
1990-0629
1993-0228
1979-0721
1978-0701
1983-0208
1995-0313
1984-0921
1987-0210
1978-0528
1991-0615
1992-0918
1986-0217
1991-1203
1983-0605
1987-0717
1993-0429
1992-0922
1994-1107
1987-0205
1978-0428
1978-0129

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6688

10047053

KATUWAL TIRTHA RAJ

6689

10047055

PRAKASH RADHESHYAM

6690

10047057

PANTHAK LIMBU BHIMRAJ

6691

10047058

ADHIKARI DILLI RAMAN

6692

10047067

BUDHATHOKI RABI

6693

10047068

PARIYAR DEU KUMAR

6694

10047089

RAI KUMAR

6695

10047099

RAI BHUIJEET

6696

10047110

RAI SHBIN

6697

10047112

THEBE GOPILAL

6698

10047114

RAI UPENDRA

6699

10047116

BHATTARAI TIKARAM

6700

10047117

KARKI HIRAKAJI

6701

10047120

DAHAL SURESH

6702

10047122

THEBE JAYA KUMAR

6703

10047123

THEBE SAMIR

6704

10047124

EAKTIN MOHAN KOMAR

6705

10047128

MEHTA RANJIT KUMAR

6706

10047133

NIROULA BADRI

6707

10047134

BHANDARI KAMAL RAJ

6708

10047137

SAH BHOLA KUMAR

6709

10047140

ALE MAGAR ARJUN

6710

10047147

PARANGDEN LIMBO BIRENDRA

6711

10047148

KHADKA PRADIP

6712

10047151

RAJDHAMI SABIN KUMAR

6713

10047152

CHAUDHARY JYOTISH KUMAR

6714

10047157

KATTEL VIJAYA

6715

10047164

BHATTARAI PREM PRASAD

6716

10047165

BHATTARAI DIPAK

6717

10047166

GAUTAM CHETNATH

6718

10047169

CHANDRABANSHI PRAKASH

6719

10047174

KHATRI SAROJ

6720

10047193

PARAJULI RAMESH

6721

10047194

MAGAR SUMAN PULAMI

1988-1015
1983-0824
1994-0315
1982-0111
1988-0703
1988-0128
1979-0620
1990-0925
1993-0323
1990-0903
1990-1203
1979-1101
1983-0330
1980-1031
1993-1220
1992-0227
1980-0130
1977-1205
1979-0925
1978-0217
1991-0726
1988-0514
1993-0606
1993-0220
1986-0923
1988-0618
1977-0528
1989-0101
1975-0822
1974-0905
1993-0228
1994-0418
1988-0113
1994-0822

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

6722

10047195

JIMI PREM KUMAR

6723

10047196

LIMBUSUBBA RAJU

6724

10047199

BUDHATHOKI MITRALAL

6725

10047206

ADHIKARI SUBASH

6726

10047217

YADAV DILIP KUMAR

6727

10047223

KHANAL NETRA PRASAD

6728

10047229

LINGYANG LIMBU SUDIP

6729

10047230

TIMSINA SHRAWAN KUMA R

6730

10047232

RAI PRAKASH

6731

10047233

AALE MAGAR PRADEEP

6732

10047234

LIMBU MOHAN KUMAR

6733

10047239

MANDAL BINOD KUMAR

6734

10047240

GANGAI KACHALU LAL

6735

10047243

RAI RAJ KUMAR

6736

10047246

KARKI SAILESH

6737

10047249

PHUYAL PHANINDRA PRA SAD

6738

10047251

RAI LILA BAHADUR

6739

10047254

LIMBU YOGENDRA KUMAR

6740

10047258

BHATTARAI TILAK BAHA DUR

6741

10047261

SHRESTHA SAMIR

6742

10047263

BOHORA SITARAM

6743

10047266

RAIKA MAGAR CHANDRA KUMAR

6744

10047271

SERMA DHAN KUMAR

6745

10047279

YEKTEN DILLI BIKRAM

6746

10047280

BAHATTARAI DHAN BAHADUR

6747

10047283

TAMANG TILAK BAHADUR

6748

10047284

LIMBU LAKSAMBA SARALA

6749

10047287

LIMBU RAN MAYA

6750

10047290

LIMBU DHARMARAJ

6751

10047294

LAMA SHYAM

6752

10047295

RAI SUSMA

6753

10047300

PURBAAHHANE MAGAR RANJIT

6754

10047303

CHAUJHARY BURENDRA KUMAR

6755

10047310

LIMBU HARI

1979-1201
1993-0811
1993-0518
1975-1213
1992-0925
1987-0521
1977-0516
1986-0306
1989-0328
1994-0201
1992-0526
1973-1108
1981-0429
1985-1011
1992-0429
1981-1130
1979-0814
1981-0913
1980-0624
1990-0213
1981-1011
1990-0201
1991-0927
1993-0429
1994-1107
1988-0618
1982-0713
1989-0310
1990-0426
1989-0311
1990-0523
1991-0625
1987-0124
1995-0411

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6756

10047312

KATUWAL TAHAL BAHADUR

6757

10047313

GURAGAIN SHANKAR

6758

10047320

SHAH AJAY

6759

10047327

GHIMIRE ANUSH

6760

10047328

THAPA NARAYAN

6761

10047329

GHISING KUMAR

6762

10047332

TAMANG GANESH

6763

10047336

KAFLE HARI PRASAD

6764

10047339

TUMBAHANGPHE TIBAHANG

6765

10047346

BHATTARAI PRABESH

6766

10047347

SIWAKOTI KEDAR NATH

6767

10047348

CHANDRABANSHI INDRATIT

6768

10047353

CHADAGAIN KRISHNAPRASAD

6769

10047357

NIRAULA GOPAL

6770

10047364

NIROULA YADAV

6771

10047365

ROUNIYAR JAYKESHKUMAR

6772

10047370

PARAJULI NAAENDRA

6773

10047375

PHAGO KARNA BAHADUR

6774

10047377

TUMBAPO BUDDHA SINGH

6775

10047381

BHANDARI GANGA

6776

10047384

TAMANG NANDU

6777

10047391

BHANDARI PRAKASH

6778

10047393

ADHIKARI SURYA BHADUR

6779

10047395

LIMBU DILIP

6780

10047401

LIMBU KESHAV BAHADUR

6781

10047408

KARKI PRAKASH

6782

10047410

NEPAL BISHNU PRASAD

6783

10047413

ADHIKARI ROSHAN

6784

10047417

PAYANGO SUBAS

6785

10047420

KOIRHLA DM NATH

6786

10047421

RAI DIWAN

6787

10047422

PANCHKOTI PADAM BAHADUR

6788

10047426

RAI LAXMI

6789

10047428

THAPA MAGAR JIT BAHADUR

1980-0303
1986-0110
1994-0828
1983-0626
1993-0225
1986-0126
1990-0824
1977-0212
1993-0919
1983-0414
1976-0821
1995-0929
1974-0517
1989-0307
1987-1122
1986-0424
1988-1004
1987-1106
1984-1120
1981-0304
1985-0714
1987-0818
1978-0615
1979-0905
1985-1102
1988-0917
1981-0424
1985-1204
1991-0629
1983-0220
1989-0925
1978-0520
1977-0625
1980-0808

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

6790

10047429

MAGAR JAS BAHADUR

6791

10047435

LIMBU JEEVAN KUMAR

6792

10047437

JABEGU BIKRAM

6793

10047444

PANDIT

6794

10047446

KHANAL DEEPAK

6795

10047461

SIWAKOTI SURYA PRASAD

6796

10047462

SUBBA DIWABH

6797

10047472

GURUNG TULARAM

6798

10047473

NEMBANG KHADGA BIKRAM

6799

10047474

BARAL YUBRAJ

6800

10047476

BASKOTA SANJIB

6801

10047479

CHAUDHARY BASUDEV

6802

10047483

BASNET BHISHMA

6803

10047495

MAGAL TEK BAHADUR

6804

10047496

SINGH ANIL KUMAR

6805

10047497

CHAUDHARY UJRU

6806

10047501

BUDHATHOKI ARJUN

6807

10047505

RAJBANSHI RAJ KUMAR

6808

10047508

RAI SUSHILA

6809

10047509

NEUPANE NAMITA KUMAR I

6810

10047510

LIMBU GIPENDRA BIKRA M

6811

10047511

SUHANG GHANENDRA

6812

10047513

BISHWAKARMA BIJENDRA

6813

10047515

SHRESTHA ALAN

6814

10047524

UMESH TAMANG

6815

10047527

BOHORA SURYA

6816

10047530

NEMBANG DHAN KUMAR

6817

10047535

RAI RAJ KUMAR

6818

10047536

KHADKA PHUL KUMAR

6819

10047540

RAI TIRTHARAJ

6820

10047549

ADHIKARI PREM

6821

10047550

SHAH SUNIL

6822

10047552

NEMBANG TIKA RAJ

6823

10047556

ADHIKARI ANANDA KUMA R

JANARDAN

1989-0209
1989-0510
1988-1001
1994-0221
1984-0803
1984-1113
1991-1126
1988-0308
1979-0807
1982-0823
1989-1111
1979-0421
1993-0120
1992-0706
1989-0121
1983-0428
1983-1121
1979-0617
1980-0821
1983-0109
1990-1024
1983-0119
1995-0624
1995-0911
1987-0918
1986-0923
1987-0110
1979-0504
1992-0922
1982-0930
1985-1129
1990-0625
1983-1201
1978-0316

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

6824

10047557

PODAR SANJAY KUMAR

6825

10047563

MEHTA BIDYANANDA

6826

10047566

RAMESH ADHIKARI

6827

10047569

NEMBANG LILARAJ

6828

10047570

CHEMJONG THAKUR

6829

10047574

DULAL YAM KUMAR

6830

10047576

THEBE PROMISH

6831

10047578

BIMALI SURESH

6832

10047580

RAI RAMESH

6833

10047581

PURBACHHANE MAGAR YU BARAJ

6834

10047582

CHAULAGAI YOGENDRA P RASAD

6835

10047583

BASNET KHANENDRA

6836

10047584

DEWAN MANI RAJ

6837

10047586

KARKI JIBAN

6838

10047598

RAI UMESH

6839

10047600

LINGDEN SUSHIL

6840

10047606

CHAUDHARY NARESH

6841

10047611

JIMI BHUL MAYA

6842

10047613

KANDANGWA DOL KUMARI

6843

10047614

RAI SARITA

6844

10047617

LIMBU CHHUNU

6845

10047618

SONSMEN RAI CHANDRAMA

6846

10047619

BHATTARAI SARU

6847

10047625

LIMBU JIT BAHADUR

6848

10047627

RAI PREM KUMAR

6849

10047638

THAPA JIWAN

6850

10047639

BASNET SUDIP

6851

10047641

KANDANGWA MANGAL SINGH

6852

10047651

TAMANG PREM

6853

10047652

TAMANG OM PRASAD

6854

10047653

LIMBV HARKA BAHADUR

6855

10047659

MECHE DIPAK KUMAR

6856

10047665

LIMBU BIRENDRA

6857

10047667

RAI MAN RAHADUR

1989-0115
1987-0925
1988-0212
1980-0707
1981-1201
1992-1214
1991-0501
1977-0414
1988-1124
1980-1012
1984-1103
1984-0511
1982-0424
1991-0223
1991-0318
1979-0611
1981-0626
1978-0323
1991-0821
1984-0824
1993-1002
1979-0806
1979-0920
1986-0914
1990-1118
1992-0929
1989-0123
1982-1207
1987-1130
1977-1001
1991-0102
1991-0109
1981-0831
1979-0218

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

6858

10047669

RAI DINESH

6859

10047672

LIMBU RAHUL

6860

10047676

RAI KIRAN

6861

10047677

CHAUDHARY PRAVAB

6862

10047680

YONGYA BISHAL

6863

10047681

OLI MOHAN PRASAD

6864

10047687

BASNET JITENDRA

6865

10047692

BHATTARAI YAMU KANTA

6866

10047693

DARJI TULASHI

6867

10047696

PRADHAN SUNDAR

6868

10047698

RAI TEK BAHADUR

6869

10047701

RAI SANDHYA

6870

10047703

BUDHATHOKI SUMAN

6871

10047709

TAMANG NARENDRA

6872

10047712

RAI NIRMALA

6873

10047722

RAI THAMPU HANG

6874

10047724

ACHARYA BINOD KUMAR

6875

10047734

TUMBAPO LAXMAN

6876

10047739

TAMANG DHURBAMAYA

6877

10047742

GHIMIRE MILAN

6878

10047744

KERUNG PRABIN

6879

10047751

RAI GANESH KUMAR

6880

10047761

MAINALI DINESH

6881

10047762

LAWATEE MOHAN PRASAD

6882

10047763

CHONGBANG NARAYAN

6883

10047765

RAI RAJ KUMAR

6884

10047767

NEPALI ARJUN

6885

10047768

KHADKA SAROJ

6886

10047769

LIMBU DARJAN

6887

10047770

DARLAMI MAGAR SUREND RA

6888

10047775

TAMANG PREP KUMAR

6889

10047784

LINGDEN BIKASH

6890

10047787

LIMBU BHAKTA BAHADUR

6891

10047791

DAHAL PRAKASH CHANDR A

1984-0807
1988-1002
1989-0615
1986-1107
1993-0821
1981-0122
1988-0427
1974-0512
1992-0803
1989-1229
1993-0819
1992-0427
1989-1012
1986-0123
1978-0109
1993-0910
1980-1027
1992-0913
1989-0617
1992-0323
1991-0802
1980-0721
1988-1222
1984-0809
1988-0530
1983-0827
1992-0415
1982-1209
1980-0205
1990-0720
1978-1230
1989-1101
1992-0215
1981-1031

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

6892

10047792

CHAUDHARY LALIT NARA YAN

6893

10047793

CHAUDHARY RAJU

6894

10047799

DANGAL HEMRAJ

6895

10047803

THAPA TEJENDRA

6896

10047807

BUDHATHOKI NABIN KIS HOR

6897

10047813

NEMBANG UDAYA BAHADU R

6898

10047814

RAI ANJU

6899

10047815

LIMBU SHANTI

6900

10047817

KHADKA SANJIV

6901

10047818

LIMBU RESHMA KHEBANG

6902

10047821

TAMANG PABITRA

6903

10047822

KARKI NABINA

6904

10047828

KUNWAR MANGESH

6905

10047834

RAI SUBASH

6906

10047843

TAMANG NANDA KUMAR

6907

10047844

ANSARI AFTAB ALAM

6908

10047854

SERMA PURNA KUMAR

6909

10047859

RAI MUKESH

6910

10047870

KHATRI SHYAM KUMAR

6911

10047874

PREM RAI

6912

10047875

MOHAMMAD ALI HUSEN

6913

10047879

TAMANG TEKENDRA

6914

10047883

MANDAL JYOTISH

6915

10047888

CHEMJONG RAMESH

6916

10047891

KHADKA SURESH

6917

10047893

KDIRALA CHUDAMANI

6918

10047901

LIMBU SHUK RAJ

6919

10047902

BASTOLA BIKASH

6920

10047913

CHAPAGAIN MANOJ

6921

10047915

PALUNGA SANJITA

6922

10047920

LIMBU LOK BAHADUR

6923

10047923

RAI BINOD KUMAR

6924

10047929

RAI DHAN MAYA

6925

10047937

RAI RAM CHANDRA

1975-0121
1992-0910
1987-0813
1992-1221
1991-0625
1995-0829
1989-0116
1984-0320
1987-1220
1980-0110
1983-0408
1995-0823
1991-1123
1979-0830
1989-0627
1988-0313
1988-1010
1985-0616
1988-0325
1993-0518
1994-0911
1990-0130
1994-0703
1993-0427
1989-0630
1985-0613
1981-0424
1989-0227
1983-0609
1993-0424
1984-0204
1987-0718
1979-0201
1983-1217

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female
Male

Agriculture & Livestocks


Manufacturing

6926

10047944

NEMBAMG KARAN BIR

6927

10047950

PHAGO SUBASH

6928

10047951

PHAGO SURAJ KUMAR

6929

10047953

ACHARYA PREM

6930

10047959

RAI SABINDRA

6931

10047964

BHUJEL YUBRAJ

6932

10047965

RAI RAJU

6933

10047976

LIMBU MAGENDRA

6934

10047989

BISWAKARMA MIN KUMAR

6935

10047996

KHATRI KRISHNA BAHADUR

6936

10048001

SHERPA PASHANG

6937

10048017

SHRESTHA MAN KUMAR

6938

10048018

CHONGBANG DILLI KUMAR

6939

10048019

LIMBU KUL BAHADUR

6940

10048020

BHANDARI KEDAR

6941

10048024

YONGHANG NARENDRA

6942

10048026

KHADKA DIL KUMAR

6943

10048027

DAHAL LILA NATH

6944

10048029

KEDEM DEU KUMAR

6945

10048031

LIMBU KRISHNA BAHADUR

6946

10048034

GAJAMER SANJOK

6947

10048048

NEMBANG SANAM

6948

10048049

BIMALI PRAKASH

6949

10048061

MAGAR LEKH RAHADUR

6950

10048073

BEGHA GYANENDRA BAHADUR

6951

10048076

RAI SANDIP

6952

10048080

RAJBANSHI PUNA LAL

6953

10048082

PARAJULI SARAD

6954

10048091

SUNUWAR DHAN BAHADUR

6955

10048101

KARKI PRADIP

6956

10048102

BASNET SUBODH

6957

10048116

LIMBU NARENDRA KUMAR

6958

10048128

RAI ABHISHEK

6959

10048135

OLI KIRAN

1978-0917
1988-1213
1982-1114
1994-0311
1987-0721
1988-0709
1979-0713
1986-0222
1990-0926
1989-0425
1995-0415
1990-1217
1986-0115
1989-0114
1985-0330
1987-0308
1987-0912
1994-0616
1988-1028
1993-0220
1995-0922
1993-0624
1980-0420
1989-0212
1991-0313
1995-0321
1978-0327
1986-0815
1988-0126
1994-0429
1995-0616
1977-1028
1991-0330
1993-1219

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

6960

10048140

HANSA MAN LIMBU

6961

10048153

UPRETI AMRIT KUMAR

6962

10048156

PANDEY UKESH

6963

10048159

POUDEL LEKH NATH

6964

10048175

CHHETRI SURESH

6965

10048194

DHUNGANA PUNYA PRASAD

6966

10048195

DHUNGANA CHETAN

6967

10048207

NEMBANG SHER BAHADUR

6968

10048208

ADHIKARI KAMAL PRASAD

6969

10048215

KOIRALA SANTOSH

6970

10048244

ANGBO DILIP

6971

10048274

CHHETRI KUMAR

6972

10048279

LIMBU LIMAN SINGH

6973

10048294

TAJPURIYA DHAN KUMAR

6974

10048300

SUHANG MOHAN

6975

10048302

UPRETI NITESH

6976

10048315

LIMBU BUDDHA MAN

6977

10048344

NEUPANE TANKA PRASAD

6978

10048345

NEUPANE ROSHAN KUMAR

6979

10048351

NEMBANG PRAKASH

6980

10048361

SAMBAHAMPHE CHANDRA KUMAR

6981

10048366

KURUMBANG PURAN

6982

10048377

RAI PARAN

6983

10048381

CHAUDHARY RUPESH KUMAR

6984

10048384

RAI ANIL

6985

10048395

TAMANG SAMEL KUMAR

6986

10048396

RAI RAJU

6987

10048397

LIMBU KHADGA BAHADUR

6988

10048418

BUDHATHOKI MANJIL

6989

10048420

GAUTAM TARA PRASAD

6990

10048427

SUBBA KIRAN

6991

10048432

DANGI BHAKTA BAHADUR

6992

10048437

BUDHATHOKI DHAN BBHADUR

6993

10048438

RAI

TEK BAHADUR

1985-0918
1990-0101
1993-0223
1984-0331
1987-0117
1991-1018
1990-0801
1985-0921
1985-1004
1992-1113
1986-0418
1992-0311
1985-0711
1979-0516
1985-1230
1995-0711
1979-0616
1979-0207
1979-0122
1994-0801
1982-0101
1993-0127
1989-0215
1982-0423
1987-0616
1987-0621
1979-0505
1987-0422
1990-1003
1978-1117
1991-1124
1979-0730
1994-0309
1994-0209

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

6994

10048455

RAI TEJ BIKRAM

6995

10048465

RAI YOGESH

6996

10048471

CHAUDHARY KIRAN

6997

10048474

RAI DINESH

6998

10048483

MAHAT DURGA BAHADUR

6999

10048485

BARAL HEMRAJ

7000

10048487

BARAL TIKA RAM

7001

10048495

KARKI YOGENDRA

7002

10048527

URANW BHUPENDRA KUMAR

7003

10048532

THAPA GOVINDA

7004

10048557

BISHWAKARMA BINOD

7005

10048558

DAHAL BIMAL

7006

10048560

BHANDARI UDDAB

7007

10048568

BHATTARAI MOHAN RAJ

7008

10048588

BASNET UMESH KUMAR

7009

10048597

SHRESTHA NISHAN

7010

10048614

MR.RAJAN BOGATI

7011

10048619

TAMANG RAJAN KUMAR

7012

10048630

DAHAL SHEKHAR PRASAD

7013

10048642

BHANDARI CHHABI

7014

10048643

RAI BHIM KUMAR

7015

10048645

RAI PRAKASH

7016

10048648

DARJI MAN BAHADUR

7017

10048659

NEPAL TEK BAHADUR

7018

10048662

LIMBU SER BAHADUR

7019

10048671

RAI NILAM

7020

10048673

LIMBU LAXMI CHANDRA

7021

10048677

MOKTAN ASHISH RAJ

7022

10048686

RAI BRIHASPATI

7023

10048687

MAGAR NETRA BAHADUR

7024

10048697

LIMBU JIT KUMAR

7025

10048707

MISHRA BHISHMARAJ

7026

10048710

GURUNG ABIRAL

7027

10048711

POUDEL SOM PRASAD

1989-1120
1984-0227
1976-0622
1981-1024
1982-1229
1978-1119
1976-1213
1982-1130
1993-0426
1983-0203
1979-0129
1990-1206
1987-0123
1990-0123
1994-0122
1995-0701
1988-1228
1994-0723
1977-0216
1991-0324
1982-0828
1982-1202
1987-1114
1986-0325
1990-0415
1987-1020
1987-0622
1983-0903
1989-1108
1993-0807
1984-0222
1991-0822
1991-0225
1991-1126

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

7028

10048725

RAI SUSMITA

7029

10048730

GAUTAM BIBAS

7030

10048731

RAI SHAMVU

7031

10048746

KANDANGWA SANTOSH

7032

10048748

SHRESTHA TONISA

7033

10048751

RAI TEJ KUMAR

7034

10048754

RAI CHANDRA KALA

7035

10048759

PAUNTHAK CHANDRA BAHADUR

7036

10048762

ALE ASHBIN KUMAR

7037

10048784

LIMBU SANTOSH THOPRA

7038

10048786

CHONGBANG DIPEN

7039

10048787

POUDEL JHAPATA BAHADUR

7040

10048790

INGNAM BHARAT KUMAR

7041

10048793

RAI SURENDRA

7042

10048799

BISHWAKARMA SANJIB

7043

10048825

BHUJEL SANTOSH KUMAR

7044

10048829

RAI DIPESH

7045

10048833

NEMBANG SAN BAHADUR

7046

10048837

CHEMJONG BAL BAHADUR

7047

10048839

GOLE DEB KUMAR

7048

10048856

RAI SANAM

7049

10048857

CHAUDHARY SUNITA

7050

10048870

RAI PAWAN

7051

10048881

CHAUDHARY SURAJ

7052

10048944

LIMBU RAJIN

7053

10048949

RAI MADHURAM

7054

10048950

SARKI MACHINDRA

7055

10048953

KHADKA KARUNA

7056

10048966

KHADKA INDRA BAHADUR

7057

10048977

RAI RAJAN

7058

10048980

RAI BANDANA

7059

10048993

LIMBU SANDESH

7060

10049031

AANGTHUPO TEJ BAHADUR

7061

10049040

LIMBU PURNA KUBIR

1982-0202
1993-0525
1978-0227
1983-0824
1984-0121
1993-0125
1988-0223
1990-0323
1988-0331
1987-0530
1988-0624
1975-1105
1981-1121
1990-0829
1993-0624
1979-1001
1992-1205
1981-1122
1987-0528
1986-0326
1992-1019
1987-0626
1991-0321
1991-0119
1991-1123
1982-0428
1987-0804
1992-1023
1989-1227
1980-0202
1984-0628
1989-1204
1988-1124
1990-0901

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

7062

10049048

RAI KHADGA BAHADUR

7063

10049063

KARKI YAM RAJ

7064

10049065

THAPA RUDRA BAHADUR

7065

10049073

RAI HEMAWATI

7066

10049083

RANA MAGAR OM KUMAR

7067

10049091

LIMBU MR KESHAR SHING

7068

10049093

CHAUDHARY SANTOSH

7069

10049095

PURI HATTA SINGH

7070

10049103

RAI SHYAM KUMAR

7071

10049115

PHOMBO LIMBU SOM RAJ

7072

10049120

KARMACHARYA SAROJ

7073

10049121

GURUNG KRISHNA BAHAD UR

7074

10049125

RAI PREM KUMAR

7075

10049130

LIMBU PABITRA

7076

10049145

RASAILI PRAKASH

7077

10049147

SHERPA PRAKASH

7078

10049148

ANSARI SHERAJ

7079

10049163

TUMBAPO TULASIRAM

7080

10049167

PANDHAK TIKARAJ

7081

10049172

RAI TIL BIKRAM

7082

10049192

SANGRAULA LAYA PRASA D

7083

10049195

LAMA NARBU

7084

10049199

SHRESTHA BIR BAHADUR

7085

10049201

KURUMBHANG BIPUL

7086

10049203

THOKLIHANG THIR BAHA DUR

7087

10049212

RAI PADAM KUMAR

7088

10049214

RAI PREM KUMAR

7089

10049219

RAI TARANATH

7090

10049228

LIMBU INDRA KUMARI

7091

10049230

RAI ASHA KUMARI

7092

10049233

CHEMJONG RANAHANG

7093

10049247

RAI RILAN

7094

10049256

RAI SUSAN

7095

10049259

NEMBANG MAHENDRA

1984-0118
1988-0424
1991-0708
1989-1022
1989-1010
1986-1130
1990-0602
1983-0419
1987-0927
1990-0209
1992-0108
1990-0414
1991-1101
1985-0420
1994-0310
1986-0422
1991-1023
1982-0820
1992-0806
1979-0830
1980-1222
1982-0127
1990-0622
1992-0111
1982-1120
1987-1128
1982-1015
1989-0915
1985-0127
1980-0225
1992-0320
1987-0826
1993-0904
1993-0828

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

7096

10049263

MAGAR KHIL BAHADUR

7097

10049267

RAJBANSHI SITHU LAL

7098

10049269

RAI BHABISHANKAR

7099

10049302

RAI UMESH

7100

10049304

MAGAR SHIVA KUMAR

7101

10049305

SHRESTHA SHAMBHU KUMAR

7102

10049307

KHATIWADA BHARAT

7103

10049308

NEPALI SUMAN

7104

10049313

RAI PRABIN

7105

10049320

TAMANG BIMALA

7106

10049321

TAMANG SURENDRA

7107

10049333

RIJAL GHANENDRA

7108

10049340

RAI TAYA

7109

10049342

ADHIKARI MANOJ

7110

10049343

SHRESTHA BISHWANATH

7111

10049355

TAMANG AMIT

7112

10049358

SHRESTHA SUNDAR

7113

10049359

GHIMIRE PRAKASH

7114

10049375

NEUPANE KUMAR

7115

10049377

RAUT SAJAN KUMAR

7116

10049391

SUBBA MITRA PRASAD

7117

10049402

KAMBANG BASANTI KUMARI

7118

10049404

BAJGAIN DIVAS

7119

10049411

SHARMA SUDEEP

7120

10049412

SHARMA SAMIP

7121

10049433

JABEGU KESHAV

7122

10049440

RAUT SANJAY KUMAR

7123

10049445

RAI UBINDRA

7124

10049447

RAI NABIN KISHOR

7125

10049452

LIMBU KHADAGA BAHADUR

7126

10049453

LIMBU LILAM BAHADUR

7127

10049457

LIMBU SESEHANG

7128

10049459

RAI DANKUMAR

7129

10049464

RAI DHANA SING

1978-1004
1986-0105
1990-0927
1981-0429
1985-1001
1982-0921
1990-1230
1992-0528
1993-0922
1990-0119
1992-0113
1987-0302
1992-0228
1992-1123
1989-0728
1991-1129
1983-1009
1983-0506
1981-0413
1992-0129
1977-0313
1988-0313
1986-0123
1993-0228
1990-0906
1983-0605
1993-0304
1990-0129
1992-0131
1983-0801
1992-0821
1992-0918
1986-0426
1994-0207

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

7130

10049473

MOKTAN BHIM BAHADUR

7131

10049477

RAI SUVASH

7132

10049482

LIMBU GIRIDHOJ

7133

10049483

DEWAN RESHAM KUMAR

7134

10049486

SHERMA BIKRAM

7135

10049490

RAI BIREN

7136

10049499

KATTEL SHYAM

7137

10049501

KHADGI DIPESH

7138

10049508

CHHETRI SESHAM

7139

10049523

NIROULA HEMANTA RAJ

7140

10049539

BHURTEL GOPAL PRASAD

7141

10049547

LIMBU RAJ KUMAR

7142

10049563

KHADKA KHEM NATH

7143

10049565

NAGENDRA NEUPANE

7144

10049566

RAI SRIJANA

7145

10049567

LIMBU RAM KUMAR

7146

10049569

BHATTARAI DEVI PRASAD

7147

10049570

RAI GANESH

7148

10049572

SIGDEL SANTOSH

7149

10049581

LIMBU PUSPA HANG

7150

10049601

TUMBAPO JAYA BIKRAM

7151

10049617

LIMBU MANI KUMAR

7152

10049644

RAI RAM PRASAD

7153

10049666

RAI RAM BAHDUR

7154

10049674

RAI DIPENDRA

7155

10049682

DEWAN DHIRENDRA KUMAR

7156

10049687

RAI BIJAYA

7157

10049699

RAI ACHUET

7158

10049706

RAI KRISHNA RAJ

7159

10049709

RAI KISHOR

7160

10049710

RAI UTTAR

7161

10049712

BASNET UMESH

7162

10049724

SHRESTHA HEM KUMAR

7163

10049726

RAI RAMJI

1982-0116
1984-0104
1991-0227
1989-0705
1989-0310
1989-0818
1992-0603
1995-0120
1987-0919
1992-0901
1976-0906
1982-0622
1991-0920
1979-0304
1992-1006
1990-0120
1979-0712
1983-0421
1991-1109
1994-0310
1980-0213
1992-1118
1994-1124
1992-0419
1986-1022
1992-1124
1990-0203
1987-0918
1990-0119
1989-0629
1993-0127
1994-0408
1987-0725
1987-0227

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

7164

10049743

LIMBU GOBINDA MAN

7165

10049750

PAWAN GHIMIRE

7166

10049768

TAMANG MACHINDRA

7167

10049771

LIMBU PHIYAK DIKENDRA

7168

10049776

ADHIKARI BIPIN

7169

10049777

LUITEL ANISH

7170

10049778

ADHIKARI DAMBER PRASAD

7171

10049779

SUBEDI RAMESH

7172

10049793

MAGAR DHAN BAHADUR

7173

10049814

RAI BISHWAHANG

7174

10049819

BHANDARI KISHOR

7175

10049820

PAUDEL HIM BAHADUR

7176

10049831

LIMBU BISHNU ABHISEK

7177

10049832

RAI PRAMESH

7178

10049836

TAMANG TEK BAHADUR

7179

10049841

BHATTARAI RAJESH KUMAR

7180

10049847

DEWAN UDIP

7181

10049862

SHRESTHA SABIN

7182

10049869

LIMBU MOHAN SING

7183

10049871

SITAULA AMBIKA

7184

10049873

KHATIWADA JIWAN

7185

10049875

KOIRALA PARASHU RAM

7186

10049892

PUSPA BAHADUR BASNET

7187

10049895

THAKURI MENUKA

7188

10049897

RAI KALPANA

7189

10049909

ACHARYA DAMODAR

7190

10049921

CHAUDHARY ASHISH

7191

10049923

RAI ROSHAN

7192

10049927

THEBE KHALAK HANG

7193

10049928

LANGWA JAYA PRAKASH

7194

10049943

NEPAL BINOD

7195

10049949

LIMBU RAN BIR

7196

10049952

RAI YAM BAHADUR

7197

10049974

RAI BEER KUMAR

1991-0708
1985-0123
1982-0529
1988-0618
1992-1114
1988-0308
1991-0520
1995-0415
1994-0723
1988-1215
1986-0418
1988-0228
1986-1225
1985-1111
1986-0207
1979-1101
1992-0609
1980-1202
1983-1130
1986-0825
1986-0804
1989-0807
1986-0711
1985-0624
1985-0321
1984-0221
1993-0806
1990-1001
1991-0420
1981-0715
1990-1216
1986-1002
1977-0927
1989-0922

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

7198

10049979

PHUYAL GUDARAJ

7199

10049981

RAI DEEP RAJ

7200

10049994

ANGDEMBE BHAWANIBIKRAM

7201

10049999

RAI NABIN

7202

10050002

DIPAK KUMAR CHAUDHARY

7203

10050027

BARAILI SANTOSH

7204

10050030

GHIMIRE GANESH

7205

10050031

ADHIKARI DILLI PRASAD

7206

10050040

SAMSOHANG SHREE PRASAD

7207

10050043

RANAMAGAR DURGA BAHADUR

7208

10050045

LIMBU RAJAN

7209

10050046

LIMBU POM BAHADUR

7210

10050048

MAJHI JASKIRAN

7211

10050056

RAI CHANDRA KUMARI

7212

10050085

KHATIWADA YOGENDRA

7213

10050129

THAPA DILLISWOR

7214

10050137

YONGHANG YUBA RAJ

7215

10050157

RAI PRAKASH

7216

10050158

RAI BHARAT

7217

10050163

LAMSHAL BINOD

7218

10050165

KAFLE SUNIL

7219

10050166

KARKI NILAM

7220

10050167

KARKI ARJUN

7221

10050176

ADHIKARI BUDDHIMAN

7222

10050190

SARDAR MAHENDRA KUMAR

7223

10050218

LIMBU NINGLEKHU DURGA BAHADUR

7224

10050225

LIMBU DEEPEN

7225

10050233

RAI DIPEN

7226

10050239

GURUNG HASTA BAHADUR

7227

10050248

RAI LILARAJ

7228

10050250

MOKTAN PRABESH

7229

10050255

BARHAKOTI NARAYAN PRASAD

7230

10050300

SAMBHAMPHE PRADIP

7231

10050309

KANDANGWA PREM

1988-1102
1982-0727
1984-0223
1993-0322
1982-0118
1993-1201
1988-0827
1982-0818
1984-0509
1991-1229
1991-0722
1990-0825
1992-0102
1986-0515
1988-0126
1990-0309
1987-0703
1992-0707
1980-0821
1990-0129
1993-0115
1993-1017
1993-0722
1981-0323
1989-0529
1980-1003
1982-0310
1986-0629
1985-0824
1975-0510
1989-1129
1978-1204
1993-1203
1992-1221

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

7232

10050326

RAI PRAKASH

7233

10050327

RAI DATTA

7234

10050345

SHRESTHA NABIN BANEPALI

7235

10050348

RAI BANTAWA MANOJ

7236

10050351

NEMBANG GYANENDRA

7237

10050358

LIMBU YUBARAJ

7238

10050376

RAJBANSI RAKESH

7239

10050380

IWAHANG SAROJ

7240

10050384

MADEMBA LIMBU NIR BAHADUR

7241

10050386

KHADKA INDRA BAHADUR

7242

10050388

THAPA DALBAHADUR

7243

10050391

NEMBANG KAJI MAN

7244

10050396

MEHTA RAJEEV KUMAR

7245

10050404

DARJEE BINOD

7246

10050444

LIMBU ARJUN KUMAR

7247

10050467

TAMANG PRAKASH KUMAR

7248

10050483

SAMBAHAMPHE JANGA BAHADUR

7249

10050507

CHEMJONG MADAN KUMAR

7250

10050513

CHEMJONG BUDH BIR

7251

10050519

RAI UMESH

7252

10050520

TAMANG SANAM

7253

10050528

THAPA GOPAL

7254

10050537

LAWATI KRISHNA BAHADUR

7255

10050550

IJAM LIMBU BUDDHA RAJ

7256

10050562

LIMBU PHYAK RAM BAHADUR

7257

10050569

RAI KHADGA BAHADUR

7258

10050598

LIMBU RUDRA

7259

10050603

GAUTAM BISHAL KRISHNA

7260

10050629

TAMANG GANGA RAM

7261

10050648

RAI SUNDAR KUMAR

7262

10050670

LIMBU SANTOSH

7263

10050684

BISTA DIPAK

7264

10050687

RAI SUNDAR

7265

10050692

DEWAN SANTOSH

1982-0715
1994-0616
1979-0311
1994-0420
1991-1102
1989-0309
1987-0403
1991-1216
1983-0926
1977-0731
1985-0523
1991-0322
1989-0314
1994-0629
1990-0217
1986-0129
1988-0610
1988-0302
1975-0120
1988-0205
1992-0220
1989-1107
1982-0118
1992-0125
1983-0928
1981-1213
1989-0928
1988-0926
1983-0419
1988-0308
1993-0224
1990-0418
1986-0618
1986-0707

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

7266

10050708

SHRESTHA RAJESH

7267

10050717

DAHAL SANTOSH

7268

10050720

CHANDRABANGSI SHRAWAN

7269

10050733

BHATTARAI DHURBA

7270

10050738

SHRESTHA SANJOK

7271

10050768

GURUNG SABIN

7272

10050783

RAI SURESH

7273

10050791

DEWAN SURYA PRASAD

7274

10050811

GURUNG DIP BAHADUR

7275

10050820

MAHON RAI

7276

10050835

RAI KESHAV

7277

10050836

KARKI STAR

7278

10050876

WAGLE TEK BAHADUR

7279

10050903

NEMBANG SANTA KUMAR

7280

10050923

POKHREL REWATI RAMAN

7281

10050924

ADHIKARI JAYA PRASAD

7282

10050926

RAI TANKA BAHADUR

7283

10050980

NIRAULA PUSPA

7284

10050993

TAMANG MANOJ

7285

10051039

KARKI KHADGA BAHADUR

7286

10051041

DHUNGANA NABA RAJ

7287

10051066

BASNET SHAMBHU

7288

10051067

MD TANBIR

7289

10051082

LIMBU BUDDHI BAHADUR

7290

10051085

LAWATI SAROJ

7291

10051086

LIMBU INDRA SING

7292

10051088

RAI BIKASH

7293

10051111

RAI DHAN KUMARI

7294

10051125

LIMBU SUK BAHADUR

7295

10051134

SERMA BIMAL BAHADUR

7296

10051148

CHAUDHARY MANOJ KUMAR

7297

10051155

ANGBUHANG TEKENDRA

7298

10051159

SHRESTHA KAMAL

7299

10051186

THEBE HEMRAJ

1977-0928
1981-1104
1995-0102
1978-1220
1991-0929
1994-1110
1987-0115
1973-1031
1987-0223
1986-1126
1991-0624
1991-0921
1974-0926
1990-0831
1979-1125
1993-0803
1980-1226
1990-0506
1990-0103
1976-0520
1982-0731
1987-0414
1984-0422
1977-0828
1986-0819
1979-0610
1991-0315
1978-0912
1983-0907
1992-1121
1989-1109
1987-1004
1986-0802
1991-0720

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

7300

10051193

LIMBU LAXMI

7301

10051205

SHERPA GYALJE

7302

10051222

RAI NAGIRA

7303

10051225

RAI SHAMBHU

7304

10051227

RAI PRAKASH

7305

10051229

LIMBU KALPANA

7306

10051249

GURUNG HOM BAHADUR

7307

10051265

SHYAM KUMAR KHATIWADA

7308

10051268

LIMBU DIPAN KUMAR

7309

10051290

YAKHA MILAN

7310

10051312

LIMBU SACHIN

7311

10056008

RAJ BHANDARI SANTOSH

7312

10056028

PAUDEL TIKARAM

7313

10056033

CHHETRI BIJAY

7314

10056036

PAUDEL SURYA PRAKASH

7315

10056038

SAPKOTA GURU PRASAD

7316

10056050

BASTOLA BHANU BHAKTA

7317

10056063

KHADKA RABINDRA

7318

10056083

PARIYAR NAVIN

7319

10056091

ARYAL SHIVA PRASAD

7320

10056107

BHANDARI TOYA NATH

7321

10056110

PUN KARNA BAHADUR

7322

10056129

AYER RAJENDRA BAHADUR

7323

10056147

PATHAK SHANKAR

7324

10056150

BUDHA PREM

7325

10056158

BHATTARAI KAMAL

7326

10056173

BISHWAKARMA SAGAR

7327

10056189

PANDEY KASHIRAM

7328

10056223

KHADKA RAJENDRA

7329

10056225

KHADKA RAMESH

7330

10056226

KHADKA SURYA

7331

10056234

PAUDEL BAL KRISHNA

7332

10056241

TELI BAIJNATH

7333

10056247

PAUDEL DEEPAK

1991-1030
1975-0812
1988-0211
1992-0809
1986-0228
1990-0209
1991-0327
1977-1004
1990-1222
1994-0407
1991-0807
1988-0628
1995-0315
1985-0820
1990-0913
1986-0616
1988-0823
1982-1110
1988-0429
1989-0910
1983-0428
1990-0316
1987-1006
1992-0216
1993-1107
1982-1229
1993-0929
1990-0128
1988-0805
1993-0402
1992-0529
1991-0929
1995-0421
1985-0815

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

7334

10056256

THAPA SANDIP

7335

10056271

GHIMIRE MAHESH

7336

10056272

GHIMIRE ANIL

7337

10056278

BASHYAL MOHAN

7338

10056282

PAUDYAL NAVIN

7339

10056290

PAUDEL MEGHNATH

7340

10056296

PANDEY AMIT

7341

10056324

ROKA MAGAR SUGAM

7342

10056327

GURUNG CHET BAHADUR

7343

10056339

THAPA BISHNU

7344

10056348

CHHETRI LEKH BAHADUR

7345

10056351

PANDEY KRISHNA PRASAD

7346

10056354

THAPA CHHATRA BAHADUR

7347

10056357

KHADKA HIM BAHADUR

7348

10056363

ACHARYA RAM CHANDRA

7349

10056368

ADHIKARI MAN BAHADUR

7350

10056375

GHIMIRE SANJAYA

7351

10056391

GHARTI RAJU

7352

10056403

ARYAL CHINTAMANI

7353

10056448

GHIMIRE ACHYUT

7354

10056466

BUDHA BHIM BAHADUR

7355

10056480

BHUSAL AJAYA

7356

10056482

RAWAT BIRENDRA KUMAR

7357

10056484

CHULAGAI KIRAN

7358

10056489

NEUPANE LILA KUMARI

7359

10056490

PAUDEL RAVI

7360

10056495

BHATTARAI NARAYAN

7361

10056504

BHATTARAI BHABISHWAR

7362

10056507

PANDEY MUKTIRAM

7363

10056515

PANTHI TIRTHARAJ

7364

10056522

DHAKAL ANANTA

7365

10056540

POKHREL BAL KRISHNA

7366

10056544

GURUNG TEK BAHADUR

7367

10056545

BUCHA SUNDAR

1987-0320
1992-1031
1993-0109
1992-1114
1981-0829
1992-0423
1993-0327
1992-1002
1989-0225
1987-1007
1978-0728
1994-0802
1988-0227
1990-0217
1986-1003
1989-0226
1990-0226
1988-0112
1982-0124
1975-1129
1991-0116
1991-0702
1993-1220
1987-0131
1990-0110
1994-0811
1989-0828
1994-1105
1990-1014
1989-0622
1994-0912
1989-0507
1984-0720
1990-0317

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

7368

10056554

POKHREL PRAKASH

7369

10056600

G C RAJU

7370

10056604

DARLAMI AMAR BAHADUR

7371

10056614

DHAKAL DHANESHWOR

7372

10056615

BHANDARI RAMU

7373

10056616

KSHETRI AMRIT

7374

10056629

PAUDEL NARAYAN

7375

10056630

MALLA PANKAJ

7376

10056646

CHAUDHARY BHOJ RAJ

7377

10056649

HARIJAN SATYANAND

7378

10056673

BUDHA MAN SINGH

7379

10056716

KHATI BIRENDRA

7380

10056718

PAUDEL RAVINDRA

7381

10056726

BHATTARAI SHIVA

7382

10056730

THAPA SOM BAHADUR

7383

10056732

SHARMA DIPAK

7384

10056738

THAPA GANESH

7385

10056741

ROKA SOBINDRA

7386

10056743

PANDEY VIJAY

7387

10056744

THADA GUPTA BAHADUR

7388

10056753

OLI HUMRAJ

7389

10056757

NEUPANE BIJAY

7390

10056765

BISTA RAJENDRA

7391

10056770

THAPA SHER BAHADUR

7392

10056786

SHAHI DIPENDRA KUMAR

7393

10056788

THARU SITARAM

7394

10056815

PAUDEL MUKTI PRASAD

7395

10056825

KHANAL DIPAK

7396

10056853

PUN DIL BAHADUR

7397

10056856

CHAPAGAIN NARAYAN PRASAD

7398

10056858

CHAULAGAI PURNA PRASAD

7399

10056864

ADHIKARI DIPAK

7400

10056865

BHATTARAI MAHESH PRASAD

7401

10056930

RAYAMAJHI SURENDRA

1984-1119
1986-0527
1986-0114
1988-0607
1989-0101
1993-1012
1985-0419
1984-1125
1983-0309
1980-1224
1989-0723
1993-0312
1984-1128
1993-0121
1979-0131
1992-1023
1993-0712
1983-0417
1991-1129
1993-0814
1985-0107
1991-0612
1982-0914
1981-0108
1987-1115
1980-0522
1987-0728
1991-0513
1992-1126
1991-1227
1992-1213
1990-1120
1993-0428
1991-1216

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

7402

10056939

BHATTA

GOPAL DATTA

7403

10056950

THAPA MAGAR NARAYANBAHADUR

7404

10056959

GIRI TEK RAJ

7405

10056966

GYAWALI SHREE RAM

7406

10056970

CHAUDHARY DIPENDRA KUMAR

7407

10056974

SHRESTHA ISHWAR

7408

10056980

G C PRADIP

7409

10056981

ARYAL PRAKASH

7410

10056999

KHATRI

7411

10057015

ARYAL DURGA PRASAD

7412

10057017

JOSHI MADAN RAJ

7413

10057038

PAUDEL KISHOR

7414

10057041

THAPA SUMAN

7415

10057050

BHUJEL PRAKASH

7416

10057058

BASHYAL BISHNU KUMARI

7417

10057059

SUBEDI TILAK

7418

10057064

NEPALI HIM RAJ

7419

10057070

PANDAY SANTOSH

7420

10057080

PACHHAI KAMAL

7421

10057083

CHOHAN BHOJ BAHADUR

7422

10057099

BHATTARAI PASHUPATI

7423

10057104

SINJALI LAL BAHADUR

7424

10057119

BHANDARI SHIVA

7425

10057131

KSHETRI NAVIN

7426

10057146

KARMACHARYA SURENDRA MAN

7427

10057152

KUNWAR RATU

7428

10057155

POUDEL TILAK PRASAD

7429

10057159

PUN JAY PRAKASH

7430

10057175

SUBEDI YAM PRASAD

7431

10057194

BALAL BISHNU BAHADUR

7432

10057196

ARYAL KUL PRASAD

7433

10057199

PANDEY PRAKASH

7434

10057204

GURUNG RAJ KUMAR

7435

10057223

DARLAMI TIL SINGH

HEMANTA

1990-1217
1992-0808
1980-1201
1991-0718
1981-0318
1978-1228
1991-0718
1989-1013
1992-1119
1987-0324
1982-1109
1991-0327
1995-0706
1989-0220
1983-0510
1992-0806
1978-0723
1994-0329
1995-0902
1993-0123
1993-0519
1992-0305
1990-1019
1991-0705
1995-0210
1992-0718
1987-0530
1989-0128
1995-0930
1993-0403
1993-0222
1990-1012
1992-0108
1986-0222

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

7436

10057224

KHARAL LAXMAN

7437

10057225

LAMTARI GIRIRAJ

7438

10057229

GIRI NABIN

7439

10057233

BHATTARAI OM PRAKASH

7440

10057240

PAUDEL PAWAN

7441

10057246

KAFLEY SANTOSH

7442

10057255

GURUNG ASH BAHADUR

7443

10057272

CHAUDHARY KHIM BAHADUR

7444

10057274

CHAUDHARY RAJ KUMAR

7445

10057279

GURUNG HARI KUMAR

7446

10057297

SUNAR JIT BAHADUR

7447

10057305

KEWAT AMAR JIT

7448

10057314

BHUJEL SANDIP

7449

10057321

CHHANTYAL INDU

7450

10057363

BHATTARAI NILA KUMARI

7451

10057365

BASHYAL GOMA

7452

10057367

GHIMIRE SITA

7453

10057371

THAPA MAGAR JASHI KUMARI

7454

10057380

RAY RAJU

7455

10057382

KUNWAR ANUP

7456

10057403

PANDEYA BHIM RAJ

7457

10057417

RANA BIR BAHADUR

7458

10057426

PANDEY MADHAV

7459

10057430

SHAHI PADAM BAHADUR

7460

10057440

THAPA SHISHIR

7461

10057441

PANDEY HARI PRASAD

7462

10057450

GYAWALI DINESH

7463

10057469

CHAUDHARY KHADAK

7464

10057486

B K HARI KRISHNA

7465

10057507

TANDAN RUK BAHADUR

7466

10057512

GIRI ARJUN

7467

10057514

PAUDEL SUMIT

7468

10057556

BOHARA PURNA BAHADUR

7469

10057560

RANA KHYAM BAHADUR

1988-0314
1990-0128
1992-0910
1992-1015
1992-0926
1991-0622
1981-0427
1981-1008
1988-1017
1980-0628
1994-1005
1995-0611
1989-0728
1989-0411
1982-1213
1990-0213
1982-0516
1992-0602
1977-0905
1992-0222
1982-0801
1986-0612
1982-0118
1982-1021
1990-1119
1991-1212
1977-1210
1985-0927
1989-0129
1981-0903
1994-1213
1993-0208
1991-1015
1978-0216

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

7470

10057562

SHRESTHA DINESH

7471

10057565

NEUPANE KAMAL RAJ

7472

10057567

TAMANG SANTA KUMAR

7473

10057595

RANA ANITA

7474

10057605

KHAND SUBASH

7475

10057613

KHAND KHIM BAHADUR

7476

10057617

THAPA BIJAY

7477

10057623

GHIMIRE DEEPAK

7478

10057641

RAJALI KAJIMAN

7479

10057654

KC JHABINDRA

7480

10057664

SARU BAL BAHADUR

7481

10057667

DARLAMI YAM BAHADUR

7482

10057673

PACHABHAIYA MAGAR SU RYA BAHADUR

7483

10057675

GAHA MAGAR PHANADHAR

7484

10057678

SUNAR SUJAN

7485

10057681

THAPA KRISHNA

7486

10057682

THAPA MAGAR SAGAR

7487

10057683

BARAUNLE SHIV BAHADU R

7488

10057684

GAIRE SUJAN

7489

10057699

CHAUDHARY SANTOSH

7490

10057716

THAPA JITESH

7491

10057725

PANDE HARI PRASAD

7492

10057731

GYENWALI KAMAL

7493

10057736

BUDHATHOKI DAL BAHADUR

7494

10057741

SEN OLI GOKARNA BAHADUR

7495

10057745

KHIM BAHADUR RANA

7496

10057750

GAIRE RUKMANGAT

7497

10057751

KSHETRI SAGAR

7498

10057788

CHHETRI TIKA BAHADUR

7499

10057794

GC RAJ KUMAR

7500

10057795

PUN KAMAL

7501

10057806

BHATTARAI LOK PRASAD

7502

10057810

KARKI YAGGA BAHADUR

7503

10057828

BHATTARAI RAMU

1990-0830
1994-1119
1986-0823
1991-0824
1995-0515
1993-0302
1988-0217
1993-0610
1991-1027
1992-0903
1980-0512
1994-0615
1986-0121
1989-0609
1992-0227
1988-0903
1992-0204
1985-0611
1993-0608
1988-1023
1994-0312
1988-0218
1992-0904
1991-0129
1981-1019
1984-1228
1989-0518
1991-0825
1981-0905
1989-0917
1991-0527
1979-1008
1991-1002
1991-0604

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

7504

10057838

DHENGA DIL BAHADUR

7505

10057842

THARU TULSI RAM

7506

10057844

DANGI GOBINDA

7507

10057845

THAPA JANAK BAHADUR

7508

10057847

NEUPANE HOM PRASAD

7509

10057849

GHIMIRE LAXMAN

7510

10057861

BHANDARI ARUN

7511

10057874

GHARTI PAKBAHADUR

7512

10057884

BASNET RAM KUMAR

7513

10057885

KUNWAR JOKH BAHADUR

7514

10057889

THAPA LEKH BAHADUR

7515

10057893

SHERCHAN SIJAN

7516

10057895

THAPA BUDHA KOPILA KUMARI

7517

10057902

SHAKYA RAKHI

7518

10057905

SHAKYA MAUSAMI

7519

10057912

PUN KAMAL BAHADUR

7520

10057941

BHANDARI YUBRAJ

7521

10057942

CHAPAGAI BISHNU

7522

10057943

GAHA CHURA BAHADUR

7523

10057947

BASNET MIN BAHADUR

7524

10057971

GHARTI DUL BAHADUR

7525

10057975

POUDEL RAM PRASAD

7526

10057979

PAUDEL GANESH

7527

10058001

DAHAL HARI PRASAD

7528

10058009

GHIMIRE DHARMA RAJ

7529

10058018

ACHARYA SUDARSHAN

7530

10058019

GURUNG KHEM

7531

10058020

SHRESTHA TOPBAHADUR

7532

10058026

POKHAREL DURGA PRASAD

7533

10058031

KC BIMAL BAHADUR

7534

10058040

HARIJAN RAKESH

7535

10058047

KUNWAR ANIL

7536

10058049

UPADHYAY ARJUN

7537

10058081

KC ASHOK

1989-1129
1982-0221
1991-0805
1987-0827
1988-0327
1992-1206
1991-0402
1985-0921
1992-1122
1992-0809
1982-0511
1978-0526
1986-0428
1992-0602
1990-0508
1987-0317
1987-0322
1983-0331
1988-0221
1978-0403
1986-1027
1987-0710
1995-0608
1989-0731
1984-0129
1990-0418
1993-1022
1991-1203
1992-0318
1991-0429
1992-0922
1994-0627
1992-0126
1992-0903

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

7538

10058100

POUDEL VIJAY

7539

10058105

KUNWAR SURENDRA

7540

10058106

THAPA BUDDHA

7541

10058113

PARAJULI TULSI PRASAD

7542

10058116

GHARTI MAGAR DOR BAHADUR

7543

10058121

PANTHA SHANKAR PRASAD

7544

10058128

KHATRI CHHAPENDRA

7545

10058136

CHHETRI RAJEN

7546

10058143

GALAMI DIPAK

7547

10058144

PAUDEL BUDDHI SAGAR

7548

10058146

DHAKAL GOVINDA

7549

10058149

BK LIL BAHADUR

7550

10058151

SHRESTHA YUBRAJ

7551

10058153

KHATRI RAJU

7552

10058158

MANNI MAN BAHADUR

7553

10058174

KANDEL KRISHNA PRASAD

7554

10058180

DANGI LAXMAN BIBASH

7555

10058181

ADHIKARI KAMAL

7556

10058193

POUDEL BIDDHAYA SAGAR

7557

10058195

THAPA ASHOK

7558

10058197

POKHAREL TARA PRASAD

7559

10058206

DUMRE DURGA PRASAD

7560

10058217

BHUSAL DILLIRAM

7561

10058218

THAPA LAXMAN

7562

10058222

PAUDEL SHIVA

7563

10058230

PANDEY MADHAB PRASAD

7564

10058254

GHIMIRE SANDEEP

7565

10058255

POUDEL LAXMAN

7566

10058261

TAMANG RABINDRA

7567

10058264

PAUDEL DINESH

7568

10058312

KARKI DIPAK BAHADUR

7569

10058316

BHATTARAI RAMU

7570

10058324

GURUNG JIVAN

7571

10058344

PANDEY DEEPAK

1989-0820
1994-0212
1986-1102
1992-0929
1990-1215
1992-0504
1995-0116
1983-0712
1994-0219
1990-1214
1991-0301
1993-0615
1994-1025
1991-0913
1988-0818
1986-0827
1991-0821
1992-0919
1993-1227
1994-0102
1993-0603
1993-0225
1989-0708
1994-0704
1993-0928
1991-0116
1993-1106
1988-1219
1992-0102
1987-1128
1991-1115
1994-1201
1987-0926
1988-0531

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

7572

10058349

GHIMIRE MIN PRASHAD

7573

10058351

GHIMIRE SHIVA

7574

10058361

THARU RAMESH

7575

10058362

ARYAL KESHAV

7576

10058371

DHAKAL SHIVA

7577

10058375

KHADKA RABIN

7578

10058376

MAHARJAN KHUM PRASAD

7579

10058386

THAPA BISHNU

7580

10058389

BHANDARI KAPIL

7581

10058394

CHAUDHARY KAJIRAM

7582

10058396

BHANDARI SHANKAR

7583

10058397

BHANDARI GHAN SHYAM

7584

10058399

GIRI ISHWARIPRASAD

7585

10058404

SAPKOTA TARANATH

7586

10058410

ACHARYA RAMESH

7587

10058428

CHAPAGAI

7588

10058431

KAUSHAL PASHUPATI KUMAR

7589

10058434

POUDEL KIRAN

7590

10058435

REGMI KAPIL

7591

10058446

KANWAR MAGAR NISHAN

7592

10058449

BK BABU RAM

7593

10058459

GHIMIRE DINANATH

7594

10058460

DHUNGANA SHESHKANT

7595

10058468

GURUNG AAKASH

7596

10058478

DUBE HARI PRASAD

7597

10058485

BHATTARAI SAGAR

7598

10058524

PANDEY MAGAR PADAMBAHADUR

7599

10058535

THAPA ARJUN

7600

10058543

PANDEY SHIVA

7601

10058550

THAPA KHIM BAHADUR

7602

10058552

PAUDEL BHANUBHAKTA

7603

10058573

ARYAL CHANDRA PRAKASH

7604

10058580

JAISHI BHAKTA RAJ

7605

10058607

ACHARYA SURENDRA

NARAD

1990-0627
1989-0914
1994-0501
1992-1212
1994-0126
1993-0910
1994-0916
1994-0118
1987-0718
1983-1128
1979-0811
1981-0410
1987-0720
1993-1226
1992-0801
1985-0823
1987-0831
1989-0809
1990-0403
1994-0912
1982-0315
1992-0509
1991-1126
1993-1123
1982-0727
1990-0825
1991-0328
1990-1212
1993-1207
1992-0713
1993-0412
1992-0722
1992-1117
1988-1216

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

7606

10058615

SHRESTHA ISHWARI PRASAD

7607

10058616

PUN MAGAR KISMAT

7608

10058641

GURUNG BAL KRISHNA

7609

10058672

BHUSAL KASHIRAM

7610

10058673

UPADHYAY YAMNATH

7611

10058676

BHANDARI BHIM BAHADUR

7612

10058678

THARU RESHAB

7613

10058686

KUNWAR CHHETRI KRISHNA

7614

10058690

THAPA

7615

10058694

KARKI HARI

7616

10058727

TIWARI KRISHNA PRASAD

7617

10058730

SUBEDI TIRTHA RAJ

7618

10058731

NEPALI BISHWAS

7619

10058742

AHIMIRE RAMESH PRASAD

7620

10058751

PAUDEL GHANSHYAM

7621

10058758

G C PABAN

7622

10058767

SIRIS NABIN

7623

10058768

RANA AAKASH

7624

10058770

PANDEY NETRA PRASAD

7625

10058783

SOMAI SURAJ

7626

10058798

THAPA NARESH BAHADUR

7627

10058801

CHAUDHARY GANGA PRASAD

7628

10058821

THAPA PADAM BAHADUR

7629

10058826

RESHMI SUNIL

7630

10058832

RAWAT HARI BAHADUR

7631

10058837

THAPA DEEPAK

7632

10058864

BISHWAKARMA PREM BAHADUR

7633

10058865

THAPA CHHETRI DURGABAHADUR

7634

10058867

SUBEDI BIRBAHADUR

7635

10058871

THAPA BIR BAHADUR

7636

10058881

DHAWAL DEV NARAYAN

7637

10058893

GHARTI LIL BAHADUR

7638

10058896

THARU GANGA RAM

7639

10058900

KHADKA

SUJITA

RAJAN

1988-1219
1990-0202
1992-0725
1988-1116
1990-0219
1984-0203
1984-1203
1991-0712
1987-0928
1994-0517
1993-1227
1991-0918
1990-1103
1981-0515
1988-0327
1995-0429
1991-0917
1992-0519
1985-0710
1990-1006
1992-0817
1983-0416
1981-1208
1993-0709
1994-0920
1984-0608
1986-1229
1986-1203
1989-0821
1986-0131
1993-0304
1981-1008
1986-0524
1987-0106

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

7640

10058901

GURUNG SOBIT

7641

10058938

GOTAME BISHNU PRASAD

7642

10058941

CHHETRI SURAJ KUMAR

7643

10058942

BK SURAJMAN SINGH

7644

10058946

THAPA NAR BAHADUR

7645

10058949

CHHETTRY MEKHBEER BUDHA

7646

10058967

KC KALYAN SOVANA

7647

10058987

PHONGJA CHANDRA BAHADUR

7648

10058990

DEVKOTA SHYAMPRASAD

7649

10058991

BK LIL BAHADUR

7650

10059006

THAPA MOHAN

7651

10059012

THAPA BHABINDRA BAHADUR

7652

10059019

THANAIT BHUPENDRA

7653

10059021

MAHATO LOK MAN

7654

10059030

LAMSAL BABURAM

7655

10059043

GAUCHAN BASANTA

7656

10059055

GURUNG CHITRA BAHADUR

7657

10059080

BK DHAN BAHADUR

7658

10059086

KC SUMIT

7659

10059099

SHARMA MANOJ

7660

10059100

KUNWAR BAL KRISHNA

7661

10059111

PAUDYAL SHREERAM

7662

10059122

RANA SANRAJ

7663

10059135

KUNWAR GUNJAY

7664

10059136

TIMILSINA SUDIN

7665

10059139

CHHETRI SANDEEP

7666

10059140

THAPA PREM BAHADUR

7667

10059143

BHATTARAI PURNACHANDRA

7668

10059150

GAMAL DAL BAHADUR

7669

10059158

CHADARA DEURAM

7670

10059161

DARLAMI

7671

10059177

RANA BAL BAHADUR

7672

10059187

KEWAT BISHAMVHAR

7673

10059201

RANA JANGA BAHADUR

LIL BAHADUR

1987-1102
1984-0615
1989-0624
1984-0906
1975-0101
1992-1127
1987-0117
1993-0713
1993-0803
1993-0726
1990-1115
1981-1024
1987-0419
1985-0423
1993-0808
1988-0708
1989-0507
1985-1011
1991-0812
1981-0629
1994-0926
1991-0729
1985-0904
1993-0716
1993-1007
1992-0503
1983-0423
1994-0201
1984-0223
1990-0713
1986-0702
1981-1028
1983-0423
1987-0825

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

7674

10059206

RANA MITRA BAHADUR

7675

10059228

ARYAL CHINTA MANI

7676

10059273

BHANDARI BISHNU

7677

10059282

GURUNG SANTOSH

7678

10059283

CHHETRI ASHISH

7679

10059287

GURUNG SURYA BAHADUR

7680

10059288

PUN SHER BAHADUR

7681

10059328

KANDEL NABIN

7682

10059337

SHARMA BASYAL MILAN

7683

10059350

PAUDEL SUSHIL

7684

10059360

GIRI GYANENDRA

7685

10059361

BHARATI DEEPAK

7686

10059367

THAPA CHANDRA BIR

7687

10059381

NEUPANE PRAKASH

7688

10059385

BK YUBARAJ

7689

10059394

KUNWAR GOMA

7690

10059409

SEJUWAL RIKHI RAJ

7691

10059415

BASYAL THANESOR

7692

10059416

BASHYAL ANIRUDRA

7693

10059423

OLI SHARAD

7694

10059424

NEUPANE KESHAV

7695

10059425

PAUDEL DILIP

7696

10059426

SHRIS PREM BAHADUR

7697

10059428

PAUDEL BINOD

7698

10059436

BHANDARI SAROJ

7699

10059455

THAPA KOSH BAHADUR

7700

10059488

POKHREL UJWAL

7701

10059496

SHARMA POUDEL PRABESH

7702

10059504

KHATRI HARI BAHADUR

7703

10059511

THAPA MAGAR NAJAR MAN

7704

10059512

RANA ROSHAN

7705

10059516

SUNDHALI PREM

7706

10059519

GURUNG BAM BAHADUR

7707

10059531

CHAUDHARY MANOJKUMAR

1980-0416
1981-0723
1988-0530
1992-0802
1995-0217
1983-0826
1991-1129
1994-0530
1985-0421
1984-0924
1992-0517
1990-1217
1987-0305
1991-0927
1986-0407
1986-1006
1979-0217
1986-0820
1991-0702
1988-1026
1988-1223
1989-0430
1993-0320
1989-0415
1995-0105
1985-0825
1992-0627
1991-0913
1993-0921
1993-0917
1994-0227
1978-0414
1992-0128
1986-0707

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Female

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

7708

10059533

HARIJAN RAJ KUMAR

7709

10059544

PAUDEL MOTI PRASAD

7710

10059551

SHRESTHA PREM NARAYAN

7711

10059567

POUDEL SUSHIL

7712

10059583

MALLA RAGHUNATH

7713

10059592

BUDHA MAGAR SAHAS

7714

10059609

SHRESTHA MEGHARAJ

7715

10059610

GURUNG ROM BAHADUR

7716

10059613

PARAJULI CHAKRAPANI

7717

10059617

YADAV DINESH MANI

7718

10059641

TIWARI AMARJIT

7719

10059665

ARYAL SAGAR

7720

10059673

PAUDEL CHANDRA PRASAD

7721

10059676

KOHAR ARJUN

7722

10059689

BHUSAL ARJUN

7723

10059713

BARAILY SAGAR

7724

10059722

BISTA-DIPAK

7725

10059727

PUN RAM KRISHNA

7726

10059738

PANDEY RISHI RAM

7727

10059743

GYAWALI MANOJ

7728

10059744

PANDEY SHREEDHAR

7729

10059745

SHARMA KRISHNA

7730

10059760

TOP BAHADUR KALA MAGAR

7731

10059771

THAPA PRADIP KISHOR

7732

10059792

GHIMIRE SUDAN

7733

10059803

KC BHARAT BAHADUR

7734

10059807

RANA KRISHNA BAHADUR

7735

10059808

THAPA VINOD

7736

10059811

ALE RUK BAHADUR

7737

10059821

B K JIT BAHADUR

7738

10059849

RAJBHAR OM PRAKASH

7739

10059862

BUDHA SANGAT

7740

10059882

GAHA MITHUN

7741

10059938

KHANAL YOUBRAJ

1992-0831
1994-1002
1978-1225
1995-0228
1984-0328
1991-0525
1991-0327
1976-0124
1977-0116
1982-1103
1994-0618
1993-1125
1982-0703
1993-0119
1995-0915
1986-1010
1990-0423
1992-0119
1987-0512
1977-1111
1987-0827
1982-0203
1987-0503
1987-0602
1982-0629
1977-0603
1989-0710
1985-0323
1985-0417
1986-0928
1990-1225
1987-0503
1991-1128
1986-0118

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

7742

10059939

ACHARYA JHALAK PRASAD

7743

10059948

THAPA GHANASHYAM

7744

10059949

SHRESTHA SHYAM PRASAD

7745

10059953

ACHARYA PUSPAMANI

7746

10059954

GAHA BHESH BAHADUR

7747

10059957

SAPKOTA PARSHURAM

7748

10060008

THAPA MAUSAM

7749

10060011

MALLA BIKRAM KUMAR

7750

10060014

ACHARYA PUNYA PRASAD

7751

10060018

SARU GUN BAHADUR

7752

10060021

NEUPANE NARAYAN

7753

10060048

TIWARI KISHOR

7754

10060051

LAMICHHANE SANDEED

7755

10060095

KUNWAR ANIL SINGH

7756

10060114

THAPA MIN BAHADUR

7757

10060124

KHATRI KHEMU

7758

10060145

GAUDEL SHYAM PRASAD

7759

10060192

KURMI RAKESH

7760

10060198

PUN DHAN SINGH

7761

10060215

PAUDEL LILA

7762

10060223

PANDEY BISHNU BAHADUR

7763

10060226

BASNET ANIL

7764

10060231

PANDEY GOVINDA PRASAD

7765

10060240

JHALAK NARAYAN BASYAL

7766

10060243

GHALE ASHISH KUMAR

7767

10060244

ADHIKARI CHIRANJIBI

7768

10060269

KHAMCHA RAJ KUMAR

7769

10060279

NYAUPANE SAGAR

7770

10060309

CHAUDHARY THARU DHIRENDRA PRASAD

7771

10060316

BHATTA DURGA DATTA

7772

10060372

CHAPAGAIN MANI

7773

10060386

SHARMA GIRIRAJ

7774

10060407

SHARMA SUBASH

7775

10060437

KHANAL TARA PRASAD

1990-0406
1991-0922
1993-1226
1991-0323
1990-0609
1991-1015
1989-0712
1987-0423
1977-0818
1993-0207
1992-1206
1985-1123
1994-0304
1991-0709
1984-1229
1986-1118
1994-0602
1977-1230
1988-0507
1992-1206
1989-0223
1993-0803
1988-1115
1985-0418
1982-1130
1991-0928
1983-0416
1992-1213
1976-0825
1987-0609
1988-1121
1991-0419
1992-1130
1983-0815

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

7776

10060461

GHIMIRE PRAKASH

7777

10060478

MAHAT YAM CHANDRA

7778

10060491

KC DEVRAJ

7779

10060497

SAPKOTA SURAJ

7780

10060504

PAUDYAL DIL BAHADUR

7781

10060508

LINGTHEP RAJESH

7782

10060521

KANDEL PADAM

7783

10060534

PUN KRISHNA PRASAD

7784

10060566

SHRESTHA MANOJ

7785

10060590

BUDHATHOKI DUL BAHADUR

7786

10060623

PANDEY RAJENDRA

7787

10060625

SHRESTHA NIM PRASAD

7788

10060633

POKHREL UJJWAL

7789

10060648

RAYMAJHI HIM KARNA

7790

10060657

TIWARI HARI PRASAD

7791

10060671

KARKI PREM BAHADUR

7792

10060688

GAUTAM MOTIRAM

7793

10060698

GNAWALI BINOD

7794

10060699

CHAUDHARY TEJ BAHADU R

7795

10060700

CHAUDHARY SAPANA

7796

10060711

GHARTI MAGAR SURESH

7797

10060716

GYAWALI RAMU

7798

10060721

KAUSHAL KRISHNA

7799

10060749

CHAUDHARY THARU SHYAM PRAKASH

7800

10060784

PUN DAMMAR BAHADUR

7801

10060785

CHHETRI PREM BAHADUR

7802

10060786

BALAL SURAJ

7803

10060801

DHAKAL KAMAL

7804

10060808

PAUDEL DURGA PRASAD

7805

10060825

PUN MAGAR DHAN BAHADUR

7806

10060833

SARU MAN BAHADUR

7807

10060841

DANGORIYA KALPU

7808

10060881

POUDEL AMRIT

7809

10060944

LONIYA LAL MOHAN

1991-1018
1993-1231
1991-0219
1993-0714
1985-0501
1981-1114
1993-0910
1976-0519
1992-1110
1992-0821
1991-0925
1992-0903
1991-0303
1986-0628
1991-0614
1989-0115
1987-0420
1992-0409
1984-0416
1993-0515
1993-1113
1993-1229
1994-0129
1990-0731
1988-1001
1991-0621
1995-0710
1993-0620
1992-0726
1988-0609
1982-1216
1979-0831
1990-0914
1991-1103

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Female

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

Male

Manufacturing

Male

Agriculture & Livestocks

7810

10060948

MISHRA PASHUPATI NATH

7811

10060950

KURMI BRIJESH KUMAR

7812

10060960

KANDEL MEGHA NATH

7813

10060963

KANDEL RAGHUNATH

7814

10060985

PAUDEL RAMU

7815

10061013

TAMANG KHUS BAHADUR

7816

10061017

CHAUDHARY SHYAMDEV

7817

10061030

GAUTAM CHHABILAL

7818

10061035

CHAUDHARY PRABIN

7819

10061041

CHAUDHARY SATYA NARAYAN

7820

10061053

GIRI BINOD

7821

10061056

BADHAI DHRUB NARYAN

7822

10061076

CHAUDHARY PRAKASH MANI

7823

10061077

DURGA BAHADUR KUMAL

7824

10061086

PUN BIJAY

7825

10061099

NEUPANE RADHA DEVI

7826

10061103

RANA MOHAN BAHADUR

7827

10061118

BHANDARI GIRDHARI

7828

10061125

CHAUDHARY DINANATH

7829

10061127

POKHREL NARAYAN

7830

10061134

THAPA AMAR

7831

10061163

KC SHYAM

7832

10061175

LAMTARI BIMAL

7833

10061190

RANA MILAN

7834

10061215

HUSEN AKHTAR

7835

10061231

BANIYA MANOJ KUMAR

7836

10061277

THAPA DURGA BAHADUR

7837

10061281

CHAUDHARY SHESH NARAYAN

7838

10061335

CHIDI SOM BAHADUR

7839

10061338

SARU PREM BAHADUR

7840

10061340

SINJALI DEV BAHADUR

7841

10061364

BHUSAL