Vous êtes sur la page 1sur 9

Soalan 2: Huraikan asas-asas pemikiran golongan konservatif dan perincikan preskripsi mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang berlaku

di china. 1.0 P !"#H$%$#! Interaksi yang wujud hasil dari pertembungan antara Negara China dengan dunia luar atau tamadun lain telah memungkinkan timbulnya dampak atau implikasi sama ada positif atau negatif yang mencorakkan pensejarahan tamadun China itu sendiri sebegitu rupa dan menjadikannya lebih kompleks lagi jika ia diperhalusi secara implisit atau eksplisit. Pertembungan dan adanya pengaruh dengan tamadun barat 1, timur dan dunia Islam2 memberi kesan sehingga membentuk tamadun China dalam tempoh per amanan yang begitu panjang iaitu sehingga hampir !""" tahun yang lampau yang memberi kesan sehingga kini. Pada abad ke#1$ dan ke#2" dapat dilihat bahawa keadaan Negara China begitu meruncing dengan pelbagai permasalahan yang timbul sama ada dari dalam mahupun luar. %asilnya timbul desakan#desakan dari rakyat menuntut agar pihak pemerintah melakukan beberapa pembaharuan dan pemodenan dalam negara yang secara tidak langsung telah melahirkan golongan#golongan reformis yang menggagungkan tamadun barat dengan mencanangkan tamadun barat untuk dipraktikan dan diamalkan di China. & 'khirnya beberapa
1

%ubungan antara kuasa (arat dengan China telah wujud sebelum abad ke#1$ lagi. Ini kerana kedua#dua tamadun ini pernah berhubung melalui )aluan *utera dengan kehadiran pedagang#pedagang kara+an dari (arat ke China. ,ereka yang datang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat antaranya termasuklah golongan pedagang, diplomat, penghibur, pengembara dan mubaligh. *emasa China dibawah pemerintahan dinasti %an, mereka mengenali kerajaan -om dengan panggilan .a Ch#in /0reat Chin1. Pada tahun 12", dikatakan sekumpulan palambung bola pernah sampai ke Istana %an dari pelabuhan Canton. ,anakala pada tahun 122, dikatakan sekumpulan pedagang yang menjadi wakil ,aharaja .a Ch3in iaitu 'n#tun /,arcus 'urelius 'ntonius1 telah sampai ke *elatan China. *elain berdagang, orang barat juga pernah menghantar beberapa misi ke china untuk menjalin hubungan diplomatik, dan juga ingin menyebarkan ajaran agama kristian. 'ntara misi yang pernah dihantar ke China ialah 4ohn of Plano Carpini /tahun 12!51 dan 6iliam of -ubruck /tahun 12521. Namun demikian, kehadiran orang barat ke China pada peringkat awal tidak memberi kesan yang mendalam terhadap tamadun China. Impak kehadiran mereka bersifat minimum dan hanya dalam kegiatan perniagaan, pengembaraan dan penyebaran ajaran kristian. Namun hubungan awal itu memberi beberapa maklumat penting kepada kuasa barat tentang tamadun China. ,aklumat ini kemudiannya menjadi sebab yang mendorong mereka untuk menjalin hubungan lebih rapat dengan kerajaan China pada abad ke#1$ / )ihat *uffian ,ansor /2""&1. Tamadun China. Kula Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. %lm.12&#12!1. 2 *emasa pemerintahan dinasti 7uan dapat dilihat adanya pengambilan ramai orang Islam sebagai pentadbir kerajaan. 8rang Islam menjadi kepercayaan kepada pemimpin ,ongol. ,alah agama Islam juga dikatakan menjadi lebih kukuh pada aman dinasti 7uan. 9ehadiran agama Islam di China bukanlah bermula dari aman dinastu 7uan. 'da pihak yang mendakwa bahawa agama Islam telah sampai ke China semasa aman -asulullah *.'.6 iaitu pada tahun 21& atau tahun 21!. terdapat juga pendapat bahawa agama Islam telah disebarkan oleh *aad bun )ubaid, semasa beliau mengikuti kapal 'rab belayar dari 'den ke Canton pada tahun 2&":2&1. hubungan kerajaan Islam dengan kerajaan China adalah dalam pelbagai bentuk. *emasa kerajaan .3ang 'wal menghadapi kebangkitan 'n )u#shan, ,aharaja *u .sung pernah meminta bantuan daripada kerajaan Islam untuk membantunya menghapuskan kebangkitan tersebut. *etelah mencapai 9ejayaan menghapuskan kebagkitan tersebut dikatakan tentera Islam telah menetap di China dan berkahwin dengan penduduk tempatan. ,ereka dianggap sebagai orang Islam asal yang membentuk generasi Islam di China hingga hari ini. 9ehadiran agama Islam selepas itu disegarkan lagi dengan akti+iti perdagangan. 8rang Islam telah mendominasi perdagangan yang mana dapat dilihat pengaruh dan kekuasaan orang Islam dalam bidang perdagangan telah menyebabkan mereka dilantik sebagai 9etua Pengarah Perkapalan. *elain itu juga pengiktirafan kerajaan China terhadap agama Islam apabila mereka bertindak menaja pembinaan masjid di Canton /Ibid. %lm.1&2#1&&1. & (eberapa pemimpin China yang sedar akan kekuatan kuasa (arat merasakan tidak harus ditentang secara kekerasan. ,ereka mula melihat bahawa tentangan secara kekerasan akan membawa masalah lebih mendalam terhadap negara China. 8leh sebab itu, mereka cuba menyesuaikan keadaan itu dengan beberapa kaedah dan idea barat dalam tamadun China. 9eadaan ini menghasilkan telah memulakan langkah#langkah pemodenan yang dikenali sebagai 0erakan ,enguatkan ;iri dan -eformasi *eratus %ari /1<$<1. 'ntara tokoh#tokoh reformis ialah seperti Putera 9ung 9uo *ung#tao, 6ang .ao, 7au *hen#hsin dan 9ang 9uan# jen.

pemodenan telah dijalankan oleh golongan muda yang mendapat pendidikan di barat pada abad ke#1$ dan awal abad ke#2".! Namun keadaan ini memperlihatkan wujudnya beberapa penentangan atau bantahan kerana tidak mendapat restu daripada golongan konser+atif atau golongan tua. 5 ;ikri#dikri yang dikeluarkan oleh maharaja menampakkan ada usaha mengikis institusi lama dan melemahkan pengaruh fahaman Confucius dalam pentadbiran China. -entetan daripada peristiwa tersebut pada 21 *eptember 1<$<, satu rampasan kuasa telah dijalankan oleh ,aharani ;owager %su#his untuk menghapuskan gerakan tersebut.2 .umpuan penulisan ini adalah berkaitan dengan asas#asas pemikiran golongan konser+atif itu sendiri dengan memperincikan tentang preskripsi = mereka dalam menangani masalah yang berlaku di China. 2.0 #S#S-#S#S P &'(')#! *+%+!*#! (+!S ),#-'. 'sas pemikiran< golongan konser+atif$ dapat difahami sebagai elemen, aspek tunjang atau perkara yang mendasari sesuatu proses penaakulan dan berfikir yang melibatkan penggunaan otak dan akal dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan atau menghasilkan sesuatu dan ia melibatkan beberapa kemahiran berfikir yang tertentu seperti mentaakul, menghubungkaitkan, mensintesis dan sebagainya. 4usteru terdapat beberapa asas pemikiran tertentu golongan konser+atif 1" dalam mempersiapkan diri menangani segala permasalahan yang berlaku di China terutama pada abad ke#1$ dan awal abad ke#2". 0olongan konser+atif atau tua dilihat lebih mementingkan peradaban tamadun China manakala golongan radikal atau reformis lebih menginginkan gerakan nasional dan pemodenan yang condong ke arah barat atau asing. 11 9onser+atif secara teorinya terletak di spektrum politik kanan iaitu lebih menerima perubahan#perubahan yang bercorak retrogresif yang dapat disimpulkan sebagai sejenis perubahan#perubahan yang berkehendakkan kembali kepada aman sebelum era tersebut.12
! 5

http>::www.$!<2f2<$12=c5a2<&1"2"<2=!&1dfree.!.ta.licestudy.org:id:china#=5k. Profesor 4ohan *ara+anamuttu 'bdullah. Pemodenan Di China. http>::www.penerbit.usm.my:pen 2""2:ssu:johan.html. 2 http.::www.usical.net.my:kronologi#t#china#htm#221k# = Preskripsi merujuk kepada sesuatu ketetapan /keputusan dan sebagainya1 yang bersifat atau bertujuan menentukan, ketentuan /untuk menjadi pegangan atau panduan1, tindakan atau langkah#langkah dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan, persoalan atau perkara /)ihat Kamus Dewan Edisi Ketiga /1$$=1. 9uala )umpur> ;ewan (ahasa ;an Pustaka. %lm.1"551. < Pemikiran merujuk kepada lateral cara berfikir /memikir1 menyelesaikan masalah dengan menggunakan daya imaginasi /bukan menggunakan logic atau cara#cara pemikiran yang biasa1 sehingga dapat menghasilkan pelbagai pendekatan yang kelihatan luar biasa /kadang#kadang agak gila sedikit1 tetapi berkesan / )ihat Kamus Dewan Edisi Ketiga /1$$=1. 9uala )umpur> ;ewan (ahasa ;an Pustaka. %lm.&521. $ 8ne possible e?planition of the conser+ertif was the reaction againts foregin rule e?press in a marked ethnocentrism. ,ore plausible was the effect the ci+il ser+ise e?amination. .hese e?amination were re+i+ed by the ,ing ant continued by the Ch3ing. .hey were stereotype, were based upon the Confucian classics as interpreted by Neo#Confucianism, and pri ed literary style rather than creati+e thought. *uccess in them brought prestige to the indi+idual, his family an his +illage or city, and they led the road to office under the go+ernment, power and wealth. @ducation was directed toward preparation for them and thus shaped the Chinese mind, perpetuated a rigid conser+atism, and nourished a pride which +iewed all other cultures unci+ili ed and their peoplea as barbarians who at their best might ha+e de+eloped amusing mechanical de+ices / )ihat -obin 6.6inks /1$$!1. The Modern ations In !istor"#al Prespe#ti$e . New 4ersey> Prentice#%all, Inc, @nglewood Cliffs. %lm.<11. 1" 0olongan konser+atif dilihat kepada golongan yang mempertahankan adat, nilai dan lain#lain yang telah menjadi kela iman atau tradisi, tidak mudah menerima perubahan / Ibid. %lm.="21. 11 Mengusung % asionalisme Dari Bangku &ekolah . *abtu, 22 ,ei 2""!. http>::www.kompas.com# cetak:"!"5:22:puataka:1"22551.htm. 12 'liran politik konser+etif lebih cenderung mengekalkan sistem yang sedia ada di dalam erti kata lain lebih selesa berada dalam sistem#sistem yang mengutamakan adat resam dan nilai#nilai yang diwarisi turun#temurun tanpa ada kecenderungan untuk merubah sistem tersebut pendapat sarjana Co? /1$2=1 menekankan aliran konser+atif sebagai pelindungan dan memeliharan sistem sosial yang ada kerana nilai# nilai tradisi yang dilindungi oleh sistem tersebut secara turu#temurun. .etapi tidak menolah perubahan keseluruhan tetapi mahukan perubahan secara perlaha#lahan tanpa mereka sedari / *yeikhry . ,onday 2<

2.1 #/aran 0onfucius 'jaran Confucius merupakan asas pemikiran utama golongan konser+atif di mana ia banyak memberikan penekanan terhadap aspek maruah diri dan perasaan kemanusiaan. 1& 'jaran Confucius menitikberatkan ajaran moral iaitu mengandungi penjelasan mengenai kepentingan akhlak yang mulia melalui penjagaan hubungan yang baik antara manusia di langit dengan manusia di bumi, mengajar penganutnya supaya sentiasa mengingati nenek moyang seolah#olah mereka hadir didunia, merangkumi aspek falsafah dan etika yang mengajar manusia cara untuk bertingkah laku dengan baik, segala tingkah laku hendaklah sederhana dan setiap orang harus bertindak mengikut peraturan dan perlu mempunyai perasaan taat setia kepada Negara, saling menghormati antara golongan muda dengan orang tua.1! 2.2 Sistem tika "an +rientasi !ilai *istem nilai dan etika yang terdapat dalam masyarakat cina juga banyak mempengaruhi pemikiran golongan konser+atif yang kebanyakannya dijelmakan melalui ajaran confucius yang memberikan penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi. 9onsep#konsep yang ada dalam sistem etika dan moral seperti konsep -en iaitu merupakan asas dalam sistem etika China yang boleh didefinisikan sebagai kasih sayang yang merangkumi keseluruhan hidup masyarakat. 15 2.1 !ilai -radisi "an #dat %ama Pemikiran konser+atif12 berakar umbikan kepada amalan mempertahankan pegangan kepada tradisi dan adapt resam yang diwarisi secara turun#temurun. Pemikiran golongan konser+atif yang berasaskan nilai tradisi dan adat lama pertama sekali boleh dilihat daripada konsep *on 8f %ea+en iaitu mandat daripada syurga. 1= ,aharaja mempunyai kuasa mutlak yang tidak boleh dipersoalkan kerana maharaja adalah wakil tuhan. (encana#bencana alam yang berlaku dikaitkan dengan proses pusingan dinasti. Pusingan dinasti ini mempunyai kaitan dengan konsep mandat dari syurga di mana tanda#tanda negatif itu menunjukkan bahawa seseorang pemerintah atau sesebuah dinasti itu tidak lagi menerima mandat daripada syurga. -akyat mempunyai hak untuk bangun menentang kerajaan dan seterusnya menyingkirkan kerajaan sedia ada. 9ejayaan pihak yang menggulingkan kerajaan yang sedia ada akan diiktiraf sebagai pemerintah baru yang mendapat mandat dari syurga. Ia juga berkai dengan adat#resam atau budaya lama yang telah diamalkan sejak aman nenek#moyang. 2.2 .alsafah (alsik 0ina ,ay 2""=. konser$ati' dan Liberalisme: Kontradiksi (liran Politik. http>::syeikhry .blogspot.com:2""=:"5:konser+atifAaliran#politik.html#1"$1c# 1& Perasaan kemanusiaan menyarankan lima aspek kebaikan di dunia iaitu bermurah hati, bersifat mulia, amanah, berbudi bahasa, dan rajin / )ihat @sa 9halid dan ,ohd. ' har abd. %amid /2""!1. Beberapa (spek Tamadun Mela"u) India) China Dan *epun. *kudai 4ohor> Bni+ersiti .eknologi ,alaysia. %lm. !&51. 1! *ifat mulia yang diajar oleh 9onfucius bertujuan untuk melahirkan manusia yang berbudi pekerti luhur yang disebut Cbudiman3 /%sun# i1. 'jarannya melibatkan proses latihan yang meliputi peningkatan kualiti diri dan kebolehan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. 15 *elain itu juga terdapat konsep 4un i yang memberikan penekanan terhadap sifat kebaikan yang harus diamalkan sesame manusia, konsep lima hubungan itu hubungan ibu bapa dengan anak, hubungan suami dengan isteri, hubungan antara adik#beradik, hubungan antara kawan dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta konsep lima sifat mulia yang terdiri daripada 4en, I, )i, Chih dan %sin / )ihat @sa 9halid dan ,ohd. ' har abd. %amid /2""!1. (eberapa 'spek .amadun ,elayu, India, China ;an 4epun. *kudai 4ohor> Bni+ersiti .eknologi ,alaysia. %lm. !!1#!!=1. 12 @timologi konser+atif ialah dari perkataan )atin yang berbunyi Cconser+er3 yang membawa maksud memelihara dan menjaga. Ini dapat dikaitkan dengan konotasi peranan konser+atif yang cenderung mempertahankan dan memelihara adapt resam di dalam berpolitik /http>::syeikhry .blogspot.com:2""=:"5:konser+atifAaliran#politik.html#1"$1c#1. 1= -obin 6.6inks /1$$!1. The Modern ations In !istor"#al Prespe#ti$e . New 4ersey> Prentice#%all, Inc, @nglewood Cliffs. %lm.<2.

&

9onsep yang terangkum dalam falsafah klasik Cina amat penting dalam memahami pandangan dunia tamadun Cina dan ini merupakan elemen penting dalam mempengaruhi corak pemikiran golongan konser+atif. *ebagai contohnya beberapa aliran falsafah telah merangkumi beberapa konsep tertentu digunakan dalam penyelesaian sesuatu permasalahan dan persoalan. 9onsep 7in dan 7ang dalam falsafah tamadun awal Cina mempercayai bahawa perkara yang berlaku atau wujud di alam semester berpunca daripada interaksi antara dua kuasa yang berlawanan. 1< 2.3 (onsep &iddle (ingdom 9onsep ini juga turut menjadi asas pemikiran golongan konser+atif di mana pusat dunia dipusatkan kepada kerajaan pusat yang kuat dengan seorang maharaja, manakala di setiap wilayah dilantik wakil#wakil dari kerajaan pusat. *emua rakyat perlu memberikan kesetiaan kepada pusat dunia bagi menjaga kewibawaan sesebuah dinasti.1$ 2.4 #nti-(ristian 0olongan konser+atif juga adalah anti#kristian yang juga turut menjadi asas dalam pemikiran mereka. 8rang#orang Cina yang terlalu fanatik dengan ajaran Confucius /golongan tua1 telah menuduh orang#orang Cina yang memasuki agama kristian sebagai murtad dan mempersalahkan orang#orang barat tentang permasalahan tersebut.2" ;engan usaha gigih mubalugh#mubaligh dan paderi#paderi menyebabkan ramai orang cina yang menukarkan agama nenek#moyang kepada kristian. -entetan daripada anti#9ristian ini membawa pula kepada perasaan anti#(arat. 2.5 #nti-6arat 'sas pemikiran ini dapat dilihat daripada wujudnya tentangan dari pegawai#pegawai golongan konse+atif China yang menolak penerimaan teknologi dan sains barat seperti rekaan#rekaan baru dari barat iaitu enjin wap dan sebagainya. *ikap anti#barat 21 ini semakin menonjol pada penghujung abad ke#1$ dan awal abad ke#2" mereka mula melihat bahawa akti+iti kuasa asing sebagai punca kelemahan negara mereka. 22 ,ereka juga seolah#olah tidak mahu menerima pembaharuan dari barat.2& ,ereka telah menunjukkan penentangan terhadap pemodenan yang
1<

'liran falsafah lain seperti .aoisme, )egalisme /Da 4ai1 iaitu satu ma hab yang lebih mementingkan penggunaan system atau cara pentadbiran yang berdasarkan undang#undang yang ketat merupakan cara berkesan demin menjamin kestabilan dan keamanan negara serta ia juga menitikberatkan konsep kuasa yang memerintah di mana seseorang -aja perlu mempunyai kuasa kuat untuk memberikan arahan kepada menteri dan pengawalnya dan ,o#. i yang masing#masing mempunyai cirri#ciri tertentu / )ihat @sa 9halid dan ,ohd. ' har abd. %amid /2""!1. Beberapa (spek Tamadun Mela"u) India) China Dan *epun . *kudai 4ohor> Bni+ersiti .eknologi ,alaysia. %lm. !&1#!!"1. 1$ Namun kuasa barat menuntut supaya persamaan taraf harus dijalankan dalam usaha menjalin hubungan dengan mereka. Namun sebaliknya pula yang terjadi kerana China menolak sebarang persamaan dengan negaranya. China memandang kuasa (arat sebagai kuasa yang tidak bertamadun dan tidak layak dilayan sebagai sebuah kuasa yang suci seperti negara China. 4usteru, pihak perwakilan barat harus melakukan upacara kow tow iaitu sujud kepada maharaja China sebanyak sembilan kali dan dianggap sebagai negara pembawa ufti kepada maharaja China / )ihat *uffian ,ansor /2""&1. Tamadun China. 9uala )umpur> ;ewan (ahasa dan Pustaka. %lm.1=21. 2" 9emasukan orang#orang barat sedikit sebanyak telah mengubah corak hidup sesetengah orang cina. ,ereka enggan membantu membayar wang perbelanjaan untuk membiayai hiburan kampung dan pesta dengan alasan bahawa pesta itu adalah pesta agama sesat kuno dan berlawanan dengan kepercayaan mereka sekarang / )ihat ,aswari -osdi /1$<&1. &e+arah China dan *epun Moden ,-../,011 . 9uala )umpur> 'dabi Publishing *dn. (hd. %lm.1&51. 21 0olongan konser+atif ini membuat tanggapan bahawa orang (arat dan pengikutnya sebagai raksasa berbulu yang harus dihapuskan. 22 *ebagai contoh kepada sikap anti#barat ini dapat dilihat degan sikap tidak mahu bertolak#ansur ;owager dan pepimpin golongan konser+atif Cina yang lain ialah apabila ia menentang percubaan Itali untuk mendapatkan .eluk *an ,an di Chekiang pada bulan Debuari 1<$$. ,ereka nampaknya sudah bertekad akan menentang kuasa#kuasa barat dengan apa cara sekalipun. 2& Pembinaan jalan keretapi dan pembukaan lombong#lombong di China tidak dialu#alukan oleh penduduk tempatan yang berfahaman konser+atif. )angkah#langkah pembaharuan yang cuba dijalankan semula oleh China menandakan bahawa China tidak begitu yakin akan unsur#unsur barat bolah menggantikan peranan

ditiru dari barat. 8rang#orang barat dianggap Cbarbarian3 dan dipandang rendah. ,ereka tetap berbangga dengan peradaban Cina yang dianggap lebih tinggi dari bangsa#bangsa lain. 'dalah menjadi satu perkara yang memalukan jika ia diterima dan dilaksanakan. *atu cogan kata yang dipegang oleh golongan konser+atif ini ialah E singkirkan orang#orang barat itu dan segala masalah akan dapat diatasiF. 1.0 P) S()'PS' (+!S ),#-'. & !*#-#S' &#S#%#H-&#S#%#H 7#!* 6 )%#($ "' 0H'!#. 9eadaan Negara China pada abad ke#1$ dan awal abad ke#2" bolehlah dianggap begitu tenat atau sakit kerana timbulnya pelbagai masalah2! yang bergolak dan tercetus dalam negara sama ada akibat daripada pengaruh atau kesan luar mahupun berpunca dari dalam negara itu sendiri. 25 9emasukan pengaruh barat22 yang sentiasa mencari peluang untuk menyusup masuk dengan menjalankan beberapa propaganda, dasar dan strategi tertentu bagi memenuhi kepentingan yang tertentu juga menimbulkan kegusaran dan kebimbangan di kalangan rakyat dan pemerintah. 2= ,asalah kemerosotan empayar juga berlaku akibat daripada keluasan empayar China adalah terlalu luas. .ambahan pula bencana alam seperti kejadian kemarau, banjir2<, wabak penyakit dan kekejaman pemerintah yang menimpa China pada waktu itu dikaitkan dengan konsep mandat dari syurga yang menimbulkan beberapa siri pemberontakan yang akhirnya membawa kepada keadaan huru#hara dalam negara. *elain itu juga wujudnya kebangkitan dalaman termasuklah 9ebangkitan .aiping /1<5"#1<2!1, 9ebangkitan Nien /1<51#1<2<1, 9ebangkitan 8rang Islam 7unnan /1<55#1<=&1 dan 9ebangkitan .ungan /1<22#1<=<1. ,asalah yang paling teruk ialah berkaitan dengan kemerosotan nilai etika dan moral di kalangan pegawai kerajaan yang mana setiap tugas yang mereka jalankan bukan lagi untuk menjaga kebajikan penduduk tempatan kerana seriap perkhidmatan mereka harus diberikan hadiah. 'kibat daripada desakan dan permintaan dari rakyat, pemerintah perlu menjalankan beberapa pemulihan dan pembaharuan supaya segala masalah yang timbul kembali pulih dan dapat mewujudkan keadaan aman dan harmoni memerlukan atau lebih tepat mengharuskan golongan konser+atif melakukan beberapa perubahan drastik dan segera. .erdapat beberapa preskripsi yang dilakukan oleh pemerintah golongan konser+atif2$ yang terdiri dari pegawai Cina terutama pegawai#

yang dimainkan oleh tamadun China selama kira#kira !""" tahun yang lampau. 2! 9enneth *cott )atourette /1$="1. &e+arah China Modern. 9uala )umpur> ;ewan (ahasa dan Putaka. %lm.&<#!2. 25 Pemberontakan yang berlaku hasil daripada pergolakan dalaman iaitu wujudnya usaha untuk menggulingkan sesebuah pemerintahan. 'ntaranya seperti wujudnya tentangan daripada masyarakat Cina dan kumpulan yang menyokong dinasti ,ing terhadap kehadiran kuasa ,ongol 22 http>::www.geocities.com:cominglucky:pcj.htm. 2= ;asar kerajaan China yang mengamalkan dasar pemencilan atau dasar tutup pintu telah menyebabkan pihak barat hasil daripada impak -e+olusi Industri sentiasa mengintai peluang sama ada cara diplomasi mahupun secara kekerasan agar mereka dapat berpengaruh di China dan melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi China. %al ini kerana orang Cina melihat perdagangan sebagai pekerjaan paling bawah. ,enut Confucius sendiri yang menekankan bahawa pedagang sebagai golongan yang tidak menghasilkan barangan tetapi lebih kepada memeras golongan lain terutamanya petani. %asilnya telah menimbulkan beberapa siri peperangan seperti Perang -usia#4epun /1$"!#1$"51, Perang (ritish#China yang berlangsung dari tahun 1<&$ hingga 1<!2 dan berakhir dengan kekalahan pihak China yang secara tidak langsung telah memulakan era pencerobohan kuasa asing secara berleluas di China dan Perang China#4epun / )ihat *uffian ,ansor /2""&1. Tamadun China. 9uala )umpur> ;ewan (ahasa dan Pustaka. %lm.12<#12$1. 2< (anjir yang berlaku di *ungai 9uning telah mengakibatkan banyak kerosakan yang memberi kesan kepada golongan petani. .anaman musnah dan kebuluran terus berlaku. (agi pihak kerajaan pula, mereka terpaksa membelanjakan wang yang banyak untuk mengatasi dan membantu petani yang mengalami bencana tersebut / Ibid. %lm.1&11. 2$ ;i antara mereka yang terkenal ialah 6eng .ung#ho /1<&"#1$"!1 yang merupakan tokoh terpenting di Peking. (eliau berpendapat dalam membuat perubahan#perubahan ajaran#ajaran moral dan kebudayaan Cina hendaklah menjadi asasnya. *istem#sistem dari barat boleh dimasukkan tetapi tidak bermakna sistem barat itu akan menggantikan sistem cina yang ada / )ihat ,aswari -osdi /1$<&1. &e+arah China dan *epun Moden ,-../,011. 9uala )umpur> 'dabi Publishing *dn. (hd. %lm.12"1.

pegawai tua yang bimbang kedudukan mereka akan terjejas bila rancangan itu dilaksanakan dalam mendapatkan semula kepercayaan rakyat. &" 1.1 Pemberontakan 6o8er *ebaik sahaja ,aharani ;owager mengambil alih tampuk pemerintahan dari 9uang %su, salah satu daripada perintah yang dikeluarkan olehnya ialah menghidupkan semula system mengerah askar#askar dari penduduk tempatan yang dinamakan .uan.&1 9umpulan yang paling kuat dalam pasukan ini ialah kumpulan E *ociety of .he %armonius DirstF atau apa yang digelar oleh orang barat sebagai kumpulan bo?er. Pemberontakan ini berlaku pada tahun 1<$$ di mana orang Cina yang marah dengan tindak#tanduk kuasa asing yang menceroboh wilayah China telah melancarkan usaha untuk mengusirkan orang asing dari bumi China.&2 ,aharani ;owager dan pengikutnya bersatu dengan angkatan (o?er dan mengisytiharkan perbuatan tersebut sebagai satu tindakan perang. && 1.2 Peranan &aharani "o9ager Hsu-His 9egagalan rancangan pembaharuan dan pemodenan yang dijalankan oleh golongan reformis telah menimbulkan resahan penduduk tempatan tentang nasib negara mereka. ,aharani ;owager %su#his terpaksa melaksanakan beberapa pembaharuan dalam pentadbiran China untuk memenuhi tuntutan kuasa asing dan menyelamatkan dinasti tersebut daripada terus lemah. 9ekalahan (o?er telah memberi kesan yang mendalam kepada ,aharani ;owager dan pemimpin#pemimpin Cina yang lain. *ama ada kesedaran yang timbul itu benar#benar datangnya dari hati yang jujur atau masih dalam keadaan ragu#ragu. Namun ;owager harus menerima satu kenyataan tentang kesilapan#kesilapan yang telah dilakukan dalam pemerintahannya.&! 1.2.1 &embasmi *olongan )eformasi 'pabila ,aharani ;owager merasakan bahawa kedudukan baginda telah kukuh, baginda mengarahkan 7uan *hih#kai supaya menangkap 9uang#hsu dan golongan reformis. &5 *elepas 9uang#hsu ditahan maka arahan dikeluarkan untuk menangkap golongan reformis. 9ang 7u#wei sempat meninggalkan Peking menuju .aku dan terus ke *hanghai. ;ari *hanghai, beliau melarikan diri ke %ong 9ong dan dengan
&"

0erakan pembaharuan yang dilancarkan oleh golongan reformis yang berasaskan taktik barat gagal memerlukan golongan konser+atif yang berkuasa semula melakukan pembaharuan. ,ereka hanya mempunyai satu cara penyelesaian untuk dikemukakan iaitu dibalikkan semula keadaan pengasingan yang lama itu. &1 *istem ini di antara lain akan memainkan peranan pertamanya untuk menjamin ketenteraman di wilayh# wilayah kedua untuk membantu mempertahankan wilayah#wilayah dari serangan#serangan luar. ;isebabkan kesusahan yang dialami oleh rakyat dari segi ekonomi maka sebilangan besar dari rakyat memasuki pasukan ini / )ihat 4ogendar *ingh 4essy /1$=<1. &e+arah China dan *epun. 9uala )umpur> 'nthonican *trore *dn. (hd. %lm.=&1. &2 9ebangkitan ini jelas mencerminkan bahawa orang Cina mula bimbang akan masa depan mereka dan menolak unsure#unsur asing dalam tamadun mereka. && 'nggota#anggota (o?er terus menyerang orang asing yang mengakibatkan ramai nyawa yang terkorban dan berlakunya kemusbnahan harta benda dalam negara. )ebih dari itu, orang#orang Cina yang menganut agama kristian juga turut menjadi sasaran golongan (o?er / )ihat 9enneth *cott )atourette /1$="1. &e+arah China Modern. 9uala )umpur> ;ewan (ahasa dan Putaka. %lm.2=#2<1. &! 9esanggupan ;owager menerima kenyataan tersebut boleh dilihat berdasarkan ucapannya ketika ia dibenarkan pulang ke Peking. ;alam ucapannya ia menyebut E sekarang beta telah memutuskan bahawa segala kelemahan kita akan diperbaiki dengan mengambil tauladan cara#cara dan system yang terbaik terdapat di Negara#negara lain dengan menggunakan segala kelemahan yang telah lalu sebagai panduan untuk masa depan. *ejak adanya kesedaran itu ;owager telah mengambil kesempatan dari perhubungan dengan kuasa barat untuk digunakan bagi memodenkan negeri China /,aswari -osdi /1$<&1. &e+arah China dan *epun Moden ,-../,011. 9uala )umpur> 'dabi Publishing *dn. (hd. %lm.1!11. &5 Pada 21 *eptember 1<$<, 9uang#hsu telah ditangkap dan dikawal rapi di istana. 9uang#hsu telah dipaksa untuk menandatangani surat di mana menyatakan bahawa ,aharaja telah menyerahkan kuasa kepada ;owager dengan alasan kesihatan baginda terganggu. 9uang#hsu juga dipaksa mengumumkan bahawa baginda menarik semula sokongan terhadap gerakan pembaharuan / Ibid. %lm.1251.

pertolongan (ritish, beliau belayar ke 4epun setelah kerajaan 4epun memberi perlindungan politik. (eberapa reformis termasuk pembantunya )iang Chih#chao juga berjaya melarikan diri ke 4epun. ,alangnya beberapa golongan reformis yang lain termasuk pembantunya 9ang 9uan#jen, adik kepada 9ang 7u#wei, 7ang *hen#hsin dan .au *su#tung tidak berjaya melarikan diri. ,ereka telah ditangkap dan dihukum bunuh. ;ikatakan 2 reformis telah dihukum bunuh. 1.2.2 &elakukan Perubahan "alam Pentadbiran *elain itu, ;owager telah melakukan perubahan#perubahan dalam pentadbiran dengan menyingkirkan orang#orang yang disifatkan penyokong pembaharuan. *ebagai contohnya Chen Pao#chen dan 6eng .ung# ho telah disingkirkan dari jawatan kerajaan untuk selama#lamanya kerana mereka yang memperkenalkan 9ang 7u#wei kepada 9uang#hsu.untuk menjayakan rancangan pembaharuan, ;owager telah mengarahkan semua pegawai#pegawai terutama gabenor wilayah supaya menjalankan pembaharuan dan disusun semula system pentadbiran dan juga ketenteraan. 1.2.1 Pengharaman Penerbitan (agi mengelakkan daripada tersebarnya pemikiran barat oleh golongan reformis menerusi penulisan dan penerbitan, ,aharani ;owager bertindak mengharamkan segala bentuk penulisan yang condong ke arah barat.&2 Penerbitan#penerbitan yang diusahakan oleh golongan reformis turut diharamkan. 9eadaan ini dapat mengelakkan rakyat Cina terpengaruh dan mengambil tindakan dengan menyokong gerakan pembaharuan dengan menyahut seruan penulisan dan penerbitan tersebut yang boleh menggugat kekuasaan golongan konser+atif itu sendiri. 1.2.2 &elenyapkan (esan-(esan *erakan Pembaharuan "ari .ikiran )akyat )angkah penting yang diambil oleh ;owager ialah melenyapkan kesan#kesan gerakan pembaharuan dari fikiran rakyat. %al ini kerana negeri China tidak boleh menolak hakikat bahawa gerakan pembaharuan boleh mendatangkan kebaikan kepada negara China itu sendiri jika dilihat kepada kemajuan#kemajuan yang dibawa dari barat dan jika ia dibiarkan sudah pasti ia akan menampakkan dengan ketara sekali kegagalan dan kejahilan ;owager dan pengikut#pengikutnya. 4usteru, bagi mengalihkan pandangan dan pemerhatian rakyat, ;owager menanam semangat anti#asing di kalangan orang cina dan selanjutnya memberi sokongan moral dan material kepada gerakan#gerakan anti#asing. 1.1 Pembaharuan 6idang Pendidikan "an Pela/aran ;alam bidang pelajaran perubahan yang ketara ialah apabila kerajaan Cina mula menerima sistem persekolahan barat dengan mendirikan kindergarten, sekolah rendah, menengah dan tidak ketinggalan juga peringkat tinggi. ;isamping itu juga turut didirikan maktab#maktab di setiap wilayah Cina. *istem pelajaran juga mengalami penyusunan semula yang mana satu sistem peperiksaan baru diadakan dan dikuatkuasakan pada 2 *eptember 1$"5. selain itu golongan wanita juga telah mendapat hak yang sama dalam pendidikan apabila anak#anak gadis diberi pelajaran akademik. -amai penuntut#penuntut dihantar ke luar negeri termasuk 4epun. (agi menampung isu kekurangan guru pula, kerajaan Cina telah mengambil guru#guru dari 4epun. 4usteru, dengan adanya perubahan#perubahana dalam sistem pelajaran beberapa kemajuan berjaya dicapai. Contohnya diantara tahun 1$"$#1$1", terdapat kira#kira 5=,22= buah sekolah, <$,&22 guru dan 1,222,52$ orang murid. 1.2 6idang (etenteraan (erkaitan dengan pembaharuan dalam bidang ketenteraan pula perlu dijalankan segera lebih#lebih lagi bila tercetusnya Perang -usia#4epun /1$"!#1$"51. Perubahan dalam bidang ketenteraan ini merupakan aspek penting kerana kerajaan Cina sedar bahawa kelemahan tentera akan mengurangkan rasa hormat kuasa# kuasa barat dan juga kepada pemerintah. 9esedaran ini juga dirasakan memandangkan tentera kebangsaan Cina hanya dibentuk selepas tahun 1<$5.&= %al ini menunjukkan tentera 9ebangsaan Cina masih muda
&2

Namun penerbitan Chiang#i#Pao yang telah diharamkan di negeri Cina telah diteruskan dan diterbitkan di 4epun. &= *ebelum tahun 1<$5, Cina tidak mempunyai tentera darat kebangsaan. 'ngkatan tentera yang ada ialah pasukan (anner dan pasukan (endera %ijau /0reen Dlag1 atau askar tempatan. Pasukan 'skat .empatan ini sebenarnya ialah mata#mata bagi wilayah, disusun dan dikuasai oleh pegawai#pegawai wilayah sendiri.

usianya. *ebagai langkah pembaharuan telah ditubuhkan satu *uruhanjaya iaitu Commission Dor 'rmy -eogani ation di bawah pimpinan Putera Ching. *uruhanjaya itu bertanggunjawab dalam perkara#perkara yang berhubung dengan ketenteraan. Pada tahun 1$"& hingga 1$"2 telah ditubuhkan satu angkatan mengandungi 2 ketumbukan yang diletakkan di bawah kawalan 9ementerian Perang dan mengikut perancangan kira#kira &2 ketumbukan akan dibentuk. (erkaitan dengan senjata#senjata dan penasihat tentera akan diambil dari barat supaya mereka dapat melatih tentera Cina agar menjadi satu pasukan yang benar#benar moden. *elain itu Putera Ching, )i %uang#Chang dan 7uan *hih#kai juga turut memberikan sumbangan yang besar. 1.3 &enghapuskan Sistem Peperiksaan 7ang -urun--emurun. Pembaharuan yang dari segi teorinya lebih asasi telah dimulakan pada tahun 1$"5, iaitu dengan pemasyuran diraja menghapuskan sistem peperiksaan yang telah turun#temurun diamalkan. )angkah ini dilihat sebagai satu pukulan yang hebat kepada corak susunan masyarakat yang lama kerana hak itu seolah# olah membayangkan berakhirnya tradisi lama kerana hak itu seolah#olah membayangkan berakhirnya tradisi lama yang selama ini kuat pengaruhnya dan juga memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan barat.&< 1.4 &enghapuskan %arangan (ah9in 0ampur #ntara (aum &anchu "engan +rang 0ina. 'ntara perubahan lain yang diumumkan dan benar#benar dilaksanakan ialah menghapuskan larangan untuk kahwin campur di kalangan orang ,anchu dengan orang Cina tempatan. Perubahan untuk mengikis kedudukan /sinecures1 juga dijalankan iaitu sedikit sebanyak penyusunan semula sistem pentadbiran kebanyakannya dengan menukarkan nama#nama pejabat, menyatukan beberapa perbadanan dan membahagikan semula tugas#tugas dan menggalakkan dengan cepat pembinaan jalan keretapi, perlombongan dengan menggunakan modal Cina sendiri dan pembinaan gedung#gedung senjata. 1.5 &e9u/udkan (era/aan 6erpelembagaan *elepas tahun 1$"5, gerakan pembaharuan mula memandang jauh kepada cita#cita hendak memulakan kerajaan berpelembagaan di Cina. (ermula saat itu, bermulalah usaha#usaha untuk memusatkan kuasa dan memecahkan kuasa autonomi wilayah#wilayah dengan mengadakan sistem perhubungan keretapi tunggal meliputi seluruh negara.&$ ;ari singgahsana dikeluarkan pemasyuran mengenai prinsip#prinsip perlembagaan dan satu rancangan kemajuan yang tentu secara beransur#ansur membawa kepada pembentukan Parlimen 9ebangsaan dalam tempoh $ tahun.!" 1.: Pembentukan &a/lis Perhimpunan "aerah )angkah penting yang dijalankan pada tahun 1$"= ialah dengan penubuhan ,ajlis Perhimpunan ;aerah. *ebagai langkah awal dalam penubuhan ,ajlis Perhimpunan 9ebangsaan. 'nggotanya dilantik oleh kumpulan wakil yang dipilih dengan pilihanraya di kalangan pengundi#pengundi yang dihadkan bilangannya dengan teliti. 9uasa serta tugas ,ajlis Perhimpunan itu terbatas secara kurang teliti. Pada keseluruhannya mereka hanya boleh membincangkan cadangan yang dikemukakan oleh Naib -aja atau 0abenor.!1 Namun selepas tahun 1<$5, satu percubaan untuk menyusun semula telah dilakukan, tetapi tidak kekal. Pada tahun 1$"1 ,aharaja mengeluarkan perintah supaya sekali lagi dilakukan penyusunan di mulai di 6ilayah Chihli iaitu memandangkan kecenderungan yang ditunjukkan oleh 7uan *hih#kai. Pada tahun 1$"= diisytiharkan perintah supaya rancangan tersebut disempurnakan selewat#lewatnya pada tahun 1$12. &< Pada permulaannya, pembaharuan ini hanya tinggal pada kertas sahaja dan bukan terlaksana, tetapi tidak kurang pentingnya. *ebelum ini kaum kerabat diraja dan kaum bangsawan telah diberikan kebenaran menghantar anak#anak mereka belajar ke luar negeri / )ihat %arold ,.Ginackee /1$<21. &e+arah Timur *auh Dalam 2aman Moden) *ilid ,. 9uala )umpur> ;ewan (ahasa dan Pustaka. %lm.&2=#&2<1 &$ %al ini membolehkan pentadbiran, penguasaan dan penyeliaan dijalankan dengan lebih berkesan dan mantap. Namun perlu diingatkan di sini bahawa dasar memusatkan kuasa mengenai keretapi diterima hanya dijalankan setelah beberapa percubaan selama beberapa tahun dengan menggunakan modal tempatan bagi membina jalan keretapi di setiap wilayah / Ibid. %lm. &2<#&2$1 !" ;i kebanyakan negara yang telah diberikan Perlembagaan, semua kuasanya itu berasal dari singgahsana. Parlimenlah yang mesti ditubuhkan dari perlembagaan bukan perlembagaan dari parlimen.

<

1.; Perlembagaan Perlembagaan juga dilihat telah mengalami beberapa pindaan. Ini dilakukan memandangkan kemajuan pesat yang telah dicapai oleh negara jiran. Contohnya 4epun yang telah dijadikan sebagai model untuk mendapatkan inspirasi bagi membantu rakyat cina dan pemerintah membangunkan negara. *ebagai langkah awal pada tahun 1$"5, kerajaan Cina telah mengkaji sistem perlembagaan di negara#negara tersebut. %asil dari lawatan tersebut, pada tahun 1$"2 hingga 1$"=, satu laporan telah disiapkan untuk diserahkan kepada maharaja.!2 ,ajlis Penasihat ;iraja ditubuhkan tetapi terbukti majlis itu tidak dapat menjalankan fungsinya dan hanya tinggal sebagai rancangan di atas kertas. 2.0 ( S'&P$%#! ;aripada perkembangan sebuah kerajaan kepada sebuah kerajaan, tamadun China menempuh perkembangan yang memberangsangkan dalam bidang politik, ekonomi mahupun social. 6alaupun masyarakat luar China dianggap sebagai tidak bertamadun oleh orang Cina, tetapi mereka juga memberi sumbangan yang penting dalam memperkayakan dan memperteguhkan tamadun China. Perasaan tidak puas hati rakyat terhadap pembaharuan yang dilakukan oleh golongan konser+atif yang memegang tampuk pemerintahan pada waktu tersebut menyebabkan rakyat menyokong gerakan re+olusi. 9eadaan ini adalah disebabkan oleh rakyat melihat bahawa pembaharuan yang dilakukan oleh kerajaan dianggap terlalu terhad dan sudah terlambat. 'khirnya dengan sokongan daripada rakyat, maka pemerintahan dinasti ch3ing selama 22= tahun telah ditumbangkan dalam satu re+olusi iaitu -e+olusi 1$11 dengan melahirkan sebuah kerajaan -epublik China yang menekankan kepada tiga perkara penting iaitu konsep nasionalisme, demokrasi dan sosialis.!& kejatuhan ini mendatngkan impak yang begitu besar kepada China kerana beberapa unsur penting dalam tamadun China terutamanya system pemerintahan tradisional yang bertunjangkan kuasa mutlak maharaja. 4usteru, pada abad ke#1$ dan ke#2" negara China begitu tercabar kewibawaannya dengan kehadiran kuasa barat yang memerangkap China. .amadun China yang cuba dipertahankan mula goyah dan tanggapan tentang ketinggian budaya mereka mulai hilang apabila dikalahkan oleh pihak (arat.

!1

%arold ,.Ginackee /1$<21. &e+arah Timur *auh Dalam 2aman Moden) *ilid , . 9uala )umpur> ;ewan (ahasa dan Pustaka. %lm.&&2. !2 )aporan suruhanjaya itu menunjukkan kepada ,aharani ;owager bahawa dengan mempunyai perlembagaan itu, 4epun juga dapat meneruskan sistem kuasa seorang /absolutisme1. (aginda tidak nampak mengapa Cina juga tidak boleh berbuat !& -oy C.,acridis dan (ernard @.(rown /1$$21. Perbandingan Politik Edisi Empat. 4akarta> Penerbit @rlangga. %lm.225#2!2.