Vous êtes sur la page 1sur 4

TAJUK TUGASAN PROJEK : KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH

JABATAN SAINS INSTITUT PERGURUAN SULTAN MIZAN, BESUT, TERENGGANU DARUL IMAN. KERJA KURSUS ELEKTIF

NAMA

:WAN MOHAMAD AIMAN AZRI BIN WAN YUSOFF

NO KP UNIT MATA PELAJARAN/KOD

:930422-03-5619 :PENDIDIKAN SENI VISUAL 1 (2 PISMP) :KURIKULUM DAN PEDAGOGI SAINS PENDIDIKAN RENDAH (SCE 3104)

NAMA PENSYARAH

:EN LATIF BIN HAMZAH DAN EN ZULKEFLE AB RAHMAN

TARIKH SERAHAN

:9/9/2013

HALAMAN PENGAKUAN

Saya akui bahawa karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang telah saya nyatakan sumbernya

TANDATANGAN: NAMA: WAN MOHAMAD AIMAN AZRI BIN WAN YUSOFF TARIKH: 30/8/2013 i

PENGHARGAAN Alhamdulilah syukur ke hadrat ilahi atas limpah dan kurnianya kerana memberi keizinan kepada saya untuk menyiapkan tugasan kerja kursus projek ini dengan jayanya. Kerja kursus projek ini tidak mungkin siap jika tiada penglibatan dan pertolongan daripada segelintir individu dan mahupun berkumpulan. Hanya ucapan terima kasih dan semoga tuhan sahaja yang mampu untuk membalas jasa kalian semua. Pertama sekali, ribuan penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada En Latif bin Hamzah, En Zulkefle bin AB Rahman dan semua pensyarah jabatan sains kerana memberi panduan dan tunjuk ajar untuk saya menyiapkan tugasan ini. Tanpa pedoman dan tunjuk ajar daripada beliau selaku pensyarah untuk mata pelajaran Pendidikan Seni 1, tentu saya tidak dapat menyiapkan tugasan ini dengan baik. Terima kasih juga kepada pihak perpustakaan zaba kerana menyediakan bahan -bahan untuk dijadikan rujukan sehinggalah tugasan ini dapat disiapkan. Keduanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya kerana dengan sokongannya dalam menyiapkan tugasan projek ini. Ketiga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan khususnya unit pendidikan seni visual dan rakan-rakan lain yang banyak membantu, dan turut berkerjasama untuk menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada sesiapa sahaja yang menghulurkan bantuan sehingga tugasan ini dapat disiapkan. Terima kasih. Segala jasa tuan hanya Allah S.W.T yang dapat membalasnya jua. Sekian, terima kasih. WAN MOHAMAD AIMAN AZRI BIN WAN YUSOFF 2 PISMP PENDIDIKAN SENI VISUAL 1 AMBILAN JANUARI 2013

ii

ISI KANDUNGAN

HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN 1.0 PENGENALAN 2.0 TUGASAN KERJA KURSUS 1.Bina nota ringkas dalam bentuk pengurusan grafik i-Think berdasarkan maklumat daripada sekurang-kurangnya tiga sumber yang berbeza bagi strategi pengajaran yang berikut. Dan membuat bandingan dengan menggunakan jadual pengkelasan daripada dua strategi.

i ii 1 2

2.Pelaksanaan pengajaran berdasarkan strategi pengajaran eksperimen di dalam power point. 14

3.0 PENULISAN REFLEKTIF BIBLIOGRAFI LAMPIRAN

21 23