Vous êtes sur la page 1sur 15

vknkZ ui=e~

gkbZLdwy ijh{kk&2012&13
laLre~ lkekU;e~
le; % ?kaVk=;e~

iw.kk~dk% 100

funsZk% %& (i) losZ izuk% vfuok;kZ% lfUrA


(ii) izukuka lEeq[ks v~dk% iznkk%A
1-

mfpr fodYia fpRok fy[kr&


d ^yHkrs* bR;fLeu~ ins /kkrq% vfLr&
v ykHk
c yC/k%
l yHk~
n yHks%
[k ^lsoUrs* bR;fLeu~ ins opue~ vfLr&
v ,dopue~
c
f}opue~
l cgqopue~
x
^xPNkfe* bR;fLeu~ ins iq:"k% vfLr &
v izFke iq:"k%
c
e/;e iq:"k%
l mke iq:"k%
?k
^iprq bR;fLeu~ ins ydkj% vfLr&
v y`V ydkj%
c
yksV~ ydkj%
l yM- ydkj%
n
yV~ ydkj%

2-

mfpra fodYia fpRok fy[kr&


d ^nkZuh;~* bR;fLeu~ ins izR;;% vfLr&
v kr`
c
l rO;r~
n
[k ^/keZ$Bd~* bR;L; ina Hkfo";fr &
v /kkfeZd%
c
l /keZ%
n
x
^Vki* izR;;L;ksnkgj.ke~ vfLr&
c
v cky
l
cky%
n
?k
^xr%* bR;fLeu~ ins izR;;% vfLr&
v
DRok
c
l
fDru~
n

3-

vuh;j
kkup~
/keZe~
/keZL;
ckys
ckyk
Dr
Vki~

mfpra fodYia fpRok fy[kr&


d
^iqLrdky;%* bR;fLeu~ ins laf/k% vfLr&
v
nh?kZ laf/k%
c
o`f) laf/k%
l
;.k~ laf/k%
n
v;kfn laf/k%

[k

?k

4-

O;atu laf/k%
iwo:
Z i laf/k%

^ikS$vd%* bR;L; laf/k% vfLr&


v
ikod%
c
l
ikod
n

iou
iokd

^euksjFk%* bR;L; lfU/kfoxzg% vfLr&


v
eu%$jFk
c
l eu%$jFk%
n

eu$jFk%
euks$jFk

mfpra fodYia fpRok fy[kr&


d
^o`{kifrr%* bR;fLeu~ ins lekl% vfLr&
v
prqFkhZ rRiq:"k
c
deZ/kkj;
l
}U}~
n
iapeh rRiq:"k%
[k

5-

^lPNhy%* bR;fLeu~ ins laf/k% vfLr&


v
folxZ laf/k%
c
l
xq.k laf/k%
n

^}U}* leklL;ksnkgj.ke~ vfLr&


v mi".ke~
c
l firjkS
n
^vuq:ie~~* bR;L; inL; lekl foxzg%
v :iL; ;ksX;e~
c
l :ia ;ksX;e~

v/kksfyf[krs"kq vO;;e~ vfLr&


v xPN
l gu~

ihrkEcj l% firjkS
?ku;ke%
vfLr&
vuq:iL; ;ksX;a

4
c
n

gl~
vuq

[k

^lnkpkj% ,oa ijeks/keZ%* vfLeu~ okD;s vO;;;~ vfLr&


v lnk
c
,o
l ijeks
n
/keZ%

v/kksfyf[krs"kq milxZ% ukfLr&


v iz
l ijk

?k

c
n

vuq
xe~

^izkpk;Z%* bR;fLeu~ ins milxZ% vfLr&


v fr
c
vkpk;Z
l ifj
n
iz

6-

fjDr LFkkua iwfrZ dq#r &


d
fera p &&&&&&&& p opks fg okfXerkA
v lkja
c
lkj%
[k
iBrks ukfLr &&&&&&&&A
v eq[kZrqe
c
ew[kZRoe~

7-

v/kksfyf[kr izukuke~ mkjkf.k ,dinsu fy[kr&dspu pRokj%


i.
^lqckgq%* dL; iq=% vklhr~ \
ii
ojrUrqfk";% d% vklhr~ \
iii.
N=lkyL; firq% uke fde~ \
iv.
nfjnzrk d;k fojktrs \
v.
eS=s;h dL; iRuh vklhr~ \

8-

v/kksfyf[kr izukuke~ mkjkf.k ,dokD;su fy[kr&dafpr~ =hf.k

9-

i.

dL;k% vija uke~ HkxhjFkh \

ii.

ekuohthouL; mUuR;S vfregRoiw.kZ fda Hkofr \

iii.

egkHkkjra dL;k% ifjpk;d xzUFkk% \

iv.

lqjsUnz% dS% izhfM+r% \

iznrS% kCnS% fjDr LFkkuiwfrZa dq:r dspu pRokj%

;k%] cgo%] nqtZu%] vFkZe~] Hkwrkfu]


i.

egf"kZ% &&&&&&&&&&& kjhjs.k vej% vfLrA

ii.

nkusu &&&&&&& okhHkofUrA

iii.

{kekkkL=a djs ;L; &&&&&& fda dfj";frA

iv.

xq:dqys&&&&&&& fk";k% vklu~A

v.

N=lky%&&&&&& o"kZ i;ZUre~ vthor~A

10-

ui=s lekxrku~ yksdku~ fogk; LoikB~;&iqLrdkr~ lqHkkf"kr&};a fy[kr&

11-

;qXeesyua dq#r &

^v*

^c*

likZ%

&

Hkw"k.ke~

[k

izFke LokrU;

&

?kVksrdp%

okXHkw"w k.ke~

&

n;kuUnsu tkxfjrk

?k

iq:"kkn%

&

cYehds"kq

12-

13-

14-

v/kksfyf[krkuka pRokfj kCn :ikf.k f="kq opus"kq fy[kr&


d

jke& "k"Bh foHkfDr%

[k

fir`& izFkek foHkfDr%

jktu~& lEcks/kua

?k

fde~~ L=hfyax& f}rh;k foHkfDr%

M-

;q"en~& r`rh;k foHkfDr%

kq)okD;kuka le{ke~ ^vke~* vkq)okD;kuka le{ka ^u* bfr fy[krdspu pRokjk%


d

ifjJe% vLekda thouL; mUuR;S HkofrA

[k

?kVksRdp% tuU;k vkKkIr%A

xq:dqy cgo% fk";k% vklu~A

?k

laLrL; O;kdj.ka loZekU; u vfLrA

M-

jkenso% izkr% Lej.kh;% vklhr~A

v/kksfyf[kr x|kaks"kq x|kak};L; mkjkf.k laLr Hkk"kk;ka ns;kfuA


d

10

xaM~-xkrhjs ekdZ.Ms;% uke dpu eqfu% LeA rL; xq:dqys cgo% fk";k%
vklu~A oklqnso% rL; fiz; fk";%A rL; }knko"kkZRede~ v/;;ua ;nk lekIra rnk
xq:% re~ vkgw; vonr~ ^^fk";~! v?kquk Hkoku~ loZfo|kijM~-xr% vzfLrA vr% br% ija
Loxzkea xUrqe~ vgZfr Hkoku~A xeukr~ iwoZ Hkork }kjdkiqjL; nsojktL; x`ga n`"Vok
vkxUrO;e~A fdUrq x`gL;kUr% u xUrO;e~** bfrA

i.

xM~-xk rhjs d% olfr Le \

ii.

cgo% fk";k% dq= vklu~ \

iii.

oklqnso% dL; fiz;fk";% vklhr~ \

iv.

xq:% fk";e~ vkgw; dnk vonr~ \

v.

loZfo|kijaM~-xr% d% vHkor~ \

[k

dfLaefpr xzkes ,d% izkphu% fokky% p U;xzks/k o`{k% vklhr~A l% ikqif{kH;%


cgqfo/ksH;% thotUrqH;% euq";sH;% vfi fuR;a cgqidkjd% vklhr~A ifFkdk%
rL; o`{kL; Nk;k;ka ikFks;a Hk{kf;Rok ekxkZ;kla ifjgjfUr LeA iko% Nk;kFkZ
o`{kfeea vkJ;fUr LeA if{k.k% rL; kk[kklq uhkfu fojP; olfUr LeA likZp
r=R;s"kq oYehds"kq okla dqoZfUr LeA ,oa jhR;k l o`{k% loZfiz;% loZfgr% loZisf{kr
p vklhr~A

i.

U;xzks/ko`{k% dq= vklhr~ \

ii.

ds ekxkZ;kla ifjgjfUr Le \

iii.

iko% Nk;kFkZ dq= vkJ;fUr \

iv.

^fojP;* kCnL; ^/kkrq* izR;;a p i`Fkd dq#r \

v.

^xzkes* kCns dk foHkfDr vfLr \

HkxhjFk% nq%f[kr% vHkor~A l% iqu% ri% roku~A fko% rL; iqjr% izR;{k% vHkor~A
^^gs bZk ! unha HkwekS fol`trq** bfr HkxhjFk% izkfFkZroku~A rka izkFkZuke~ vM~-xhR; fko%
u|k% tya HkwekS fol`"Voku~A HkxhjFk% unha Hkwfer% ikrkya uhroku~A

15-

i.

HkxhjFkL; iqjr% d% izR;{k% vHkor~ \

ii.

HkxhjFk% fda izkfFkZroku~ \

iii.

izkFkZuka vM~-xhR; fko% fda roku~ \

iv.

HkxhjFk% unha dq= uhroku~ \

v.

^vHkor~* bR;L; inL; /kkrqa iq:"ka p fy[krA

v/kksfyf[kri|kaks"kq i|kak};L; izukukeqkjkf.k laLrHkk"kk;ke~ fy[kr& 5x2=10


v

xM~-xk ikia kkh rkia nSU;a dYir:LrFkkA


ikia rkia p nSU;a p ?ufUr lUrks egkk;k%AA

i.

dk ikia gfUr \

ii.

kkh fda djksfr \

iii.

dYir:% fda gfUr \

iv.

ikia rkia nSU;a p ds ?ufUr \

v.

^iki* bfr kCnL; foykse ina fy[krA

ogfUr o"kZfUr uUnfUr HkkfUr]


/;k;fUr] u`R;fUr] lekolfUrA
u|ks ?kuk ekxtk% cukUrk]
fiz;kfcghu% fkf[ku% IyoM~-xek%AA

i.

d% ogfUr \

ii.

ds o"kZfUr \

iii.

ekxtk% fda dqoZfUr \

iv.

ds u`R;fUr \

v.

^/;k;fUr* bfr kCnL; /kkrq%] ydkj%] iq:"k%] opup fy[krA

;Ttkxzrks nwjeqnSfr nSoa] rnq lqIrL; rFkSoSfrA


nwjM~-xea T;ksfr"kka T;ksfrjsda] rUes eu% fkolM~-dYieLrqAA

iz-16

iz-17

iz-18

19-

i.

dL; eu% nwje~ mnSfr \

ii.

d% nwjM~-xe~ vfLr \

iii.

T;ksfr"kke~ ,da T;ksfr% d% \

iv.

es eu% fdeLrq \

v.

^fko* bfr kCnL; foykse kCna fy[krA

v/kksfyf[krs"kq okD;kuka dFkkuqlkjs.k e la;kstu dq#r


d

m"V% ;wFkkn~ Hkz"VksHkor~A

[k

flagsu m"V% ekfjr%A

jFkdkj% xqtZjnska xRoks"Vha x`ghRok Lox`gekxr%A

?k

osu izpqjk m"Vk% djHkkp lfEefyrk%A

M-

cus izloosnu;k ihM~;ekukHk~ m"Vhe~ vi;r~A

p
jFkdkj% nkfjnz;ksigr% nskkfUu"kUr%A
LoL; fe=L; rs tUefnolksRloL; vkeU=.ke~ i=a laLrs fy[krA
vFkok
LoL; izkpk;ZL; rs Nk=o`R;Fk izkFkZuk i=a laLrs fy[krA
v/kksfyf[krs"kq iap vkq)okD;kuka kqf)% dj.kh;kA
i.

eka eksnda jksprsA

ii.

nkjFk% v;ks/;k;k% jktk vfLrA

iii.

vga Qye~ [kknfrA

iv-

i=k% irfUrA

v.

losZ ckydk% /kkofrA

vi-

x.ksk% ue%A

,d fo"k; LohR; krkCns"kq laLrs fucU/ka fy[krA


i.

egkdfo dkfynkl%

ii.

mRlo%

iii.

Nk= thoue~

iv-

vuqkklue~

10

iz-20

v/kksfyf[kr x|kaka lE;d~ ifBRok izukuke~ laLr Hkk"kk;ke~ mkjkf.k fy[kr&

lrka lTtukuka] lM~-xfr lEidZ%] lalxksZ ok lRlM~-xfr% bfr dF;rsA oLrqr% lRlM~-xkr
,o ekuo% leqUurks HkofrA lTtukuka lalxsZ.k tu% lTtu% Hkofr] nqtZukuka lalxsZ.k p nqtZu%
HkofrA LFkkus ,oksDra lalxZtk nks"kxq.kk% HkofUrA
vr% LoleqUufr bPNrk tusu loZnk lrkeso lM~-xfrfoZ/ks;kA
i.

ds tu% lTtu% Hkofr \

ii.

LoleqUufre~ bPNrk tusu fda dj.kh;e~ \

iii.

x|kakL;kL; lkja fy[krA

iv.

vL; x|kakL; kh"kZda fy[krA

v.

nqtZu% kCnL; foykse kCna fy[krA

vknkZ & mkji=e~


gkbZLdwy ijh{kk&2012&13
laLre~ lkekU;e~
funsZk%& izR;sd lgh mkj ij 1 vad izkIr gksxkA
1

mfpr fodYi p;u


d

l-

yHk~

[k

l-

cgqopua

l-

mke iq:"k%

?k

c-

yksV~ ydkj%

mfpr fodYi p;u


d

vuh;j

[k

/kkfeZd%

ckyk

?k

Dr

mfpr fodYi p;u


d

nh?kZ laf/k%

[k

O;atu laf/k%

x-

ikod%

?k-

eu%$jFk%

mfpr fodYi p;u


d

iapeh rRiq:"k%

[k

firjkS

:iL; ;ksX;e~

mfpr fodYi p;u


d

vuq

[k

,o

xe~

?k

iz

funsZk%& izu ekad 1 ls 6 rd lgh fodYi fy[kus ij izR;sd ij vad 1&1 izkIr gksxkA

2
d

lkja

[k

ew[kZRoe~

funsZk%%& lgh fodYi fy[kus ij izR;sd ij 1&1 vad izkIr gksxkA


7

,d insu mkjkf.k
1

k=q?uL;

dkSRl%

Jh pEirjk;%

/khjr;k

5-

;kKoYo;L;

funsZk%& izR;sd ,dinsu mkj fy[kus ij izR;sd ij 1&1 vad izkIr gksxkA
8

,dokD;s u mkjkf.k
1

xM~-x;k% vija uke HkxhjFkhA

2-

ekuothouL; mUuR;S ifjJe%] v/;;ua ijksidkj% le;% mRikn;% vfregRoa

iw.kkZfu HkofUrA
3-

egkHkkjr Hkkjrh; lukru oSfnd laLrs% ifjpk;d xzUFk%

4-

lqjsUnz% okfj/kjS% izhfMr%A

funsZk%& izR;sd ,dokD;su mkjkf.k ij 1&1 vad izkIr gksxkA


9

fjDr LFkku iwfrZ


i)

;k%

ii)

Hkwrkfu

iii)

nqtuZ %

iv)

cgo%

};kkhfr%
funsZk%& izR;sd fjDr LFkku iwfrZ ij 1&1 vad izkIr gksxkA
10

xq.kk% dqoZfUr nwrRoa nwjsfi olrka lrke~A


dsrdhxU/kek?kzk; Lo;ek;kfUr "kV~ink%AA

{kekkL=a djs ;L; nqtZu% fda dfj";frA


vr`.ks ifrrks cf% Lo;esoksikkE;frAA

funsZk %& ,oeso LoikB~;iqLrdkr~ dksfi kq)lqHkkf"kr}; ys[kuh;e~A

11

;qXeesyua dq:r

cYehds"kq

[k-

n;kuUnsu tkxfjrk

x-

okX;Hkw"k.ke~& Hkw"k.ke~

?k-

iq:"kkn% & ?kVksRdp%

funsZk %& izR;sd lgh ;qXeesyu mkjksa ij 1&1 vad izkIr gksxkA
12-

13-

14-

4
1-

jkeL;

jke;ks%

jkek.kke~%

2-

firk

firjkS

firj%

3-

gs jktu

gs jktkukS

gs jktku%

4-

dk

ds

dk%

5-

Ro;k

;qokH;ke~

;q"ekfHk%

kq)okD;kuka le{ke~ ^vke~* vkq)okD;kuka le{ka ^u* bfr fy[kr


d

vke~

[k

vke~

vke~

?k

M-

vke~

v/kksfyf[kr x|kaks"kq x|kak};L; mkjkf.k laLr Hkk"kk;ka ns;kfuA

10

i)

xaM~-xkrhjs ekdZ.Ms;% uke dpu eqfu% olfr LeA

ii)

rL; xq:dqys cgo% fk";k% vklu~A

iii)

oklqnso% rL; fiz;fk";%A

iv)

rL; }knko"kkZRede~ v/;;ua ;nk lekIra rnk xq:% re~ vkgw; vonr~&fk";~ vkgw;
vonr~

v)

loZfo|k ikjM~-xr% oklqnso% vHkorA

[k
i)

U;xzks/kuo`{k% dfLeafpr~ xzkes vklhr~A

ii)

ifFkdk% HkkxkZ;kla ifjgjfUr LeA

iii)

^^iko**% Nk;kFkZ o`{kfeee~ vkJ;fUrA

iv)

^fo* milxZ jp~$ jp /kkrq$ Y;i~ izR;;%A

v)

xzkesa lIreh foHkfDr%

?k

15-

i)

HkxhjFkL; iqjr% fko% izR;{k% vHkor~A

ii)

^^gs bZk ! unha HkwekS fol`trq** bfr HkxhjFk izkfFkZroku~A

iii)

izkFkZuka vM-xhR;a fko% u|k% tya HkwekS fol`"Voku~A

iv)

HkxhjFk% unha Hkwfer% ikrkys uhroku~A

v)

^^vHkor** Hkw $ /kkrq izFke% iq:"k%A

v/kksfyf[krx|kaks"kq x|kak};L; izukuke~ mkjkf.k laLrHkk"kk;ke~ fy[kr&


v
i)

xM~-xk ikia gfUrA

ii)

kkh rkia gfUrA

iii)

dYir:% nSU;a gfUr

iv)

ikia rkia nSU; p lUrksegkk;k% ?ufUrA

v)

^iq.;e~* bfrA

c
i)

u|ks ogfUrA

ii)

?kuk% o"kZfUrA

iii)

ekxtk% unfUrA

iv)

fkf[ku% u`R;fUrA

v)

/;k;fUr% /;S&/kkrq] ydkj%&^yV~] iq:"k%&izFke opua&cgqopua

l
i)

tkxzr% eu% nwje~ mnSfrA

ii)

eu% nwjM~-xee~ vfLrA

iii)

T;ksfr"kke~ ,da T;ksfr% eu%A

iv)

es eu% fkolM~-dYi.kLrqqA

v)

^vfko*A

5x2=10

16

v/kksfyf[krs"kq okD;kuka dFkkuqlkjs.k e la;kstu dq#r


d

m"V% ;wFkkn~ Hkz"VksHkor~A

[k

flagsu m"V% ekfjr%A

jFkdkj% xqtZjnska xRoks"Vha x`ghRok Lox`gekxr%A

?k

rsu izpqjk m"Vk% djHkkp lfEefyrk%A

M-

ous izloosnu;k ihM~;ekukHk~ m"Vhe vi;r~A

jFkdkj% nkfjnz;ksigr% nskkfUu"kUr%A

funsZk izR;sd izu ds lgh mkj fy[kus ij 1&1 vad izkIr gksxkA

mkj 17
tUefnuksRloL; vkeU=.ke~
fiz;fe= izeksn%%

1 vad

ueksue%]
egrk g"ksZ.k lwp;kfe ;r~ ee iq=L; jkgqyL; izFketUefnol% 22@08@2012
fnukM~-ds jfookljs lek;ksftr% vfLrA
i;k voljksfLeu~ vo;a lekxR; ckydk; Lodh;a kqHkkkh"ka nRok
rkFkZ;Urq HkoUr%A

1 vad

LFkkue~ % x<+kuxja tcyiqj%


fnukad % 22-08-2012
le; % lk;a 6 oknur% 8 oknui;ZUre~

fouez%
lqjsUnz pkSgku
&&&&&&&&&&&&&&&

2 vad

Nk=o`fk fufere~ vkosnu i=e~


egksn;% !
lfou;a fuosn;kfe ;r~ ee tudL; vkfFkZdfLFkfr% lE;d~ ukfLrA l% ee fk{kkFkZ izfrekl
kqYda nkrqe~ vleFkZ% vfLrA
vr% JheUr% eg~;a Nk=o`fka nki;Urq bfr izkFkZ;sA
fnukd % 24-08-2012
Hkorka fk";%
mke kekZ
d{kk nkeh ^v*
m-18

5
1-

ea eksnda jksprsA

2-

nkjFk% v;ks/;k;k% jktk vklhr~A

3-

vga Qya [kknkfeA

4-

i=kf.k irfUrA

5-

losZ ckydk% /kkofUrA

6-

x.kskk; ue%A

mkj 19

10
1- egkdfo% dkfynkl%
egkdfo% dkfynkl% ee fiz;% dfo% vfLrA l% laLr Hkk"kk;k% Js"Bre% dfo% vfLrA ;kn`k%

jl&izokg% dkfynklL; dkO;s"kq fo|rs lkn`k% vU;= ukfLrA l% dfodqyfkjksef.k% vfLrA dkfynklsu
=k.kh ukVdkfu] ekfodkfXufe=e~] foeksoZkh;e~] vfHkKkukdqUrye~ p }s egkdkO;s j?kqoake~
dqekjlaHkoa p f} xhfrdkO;s es?knwre _rq lagkje~ p p jfprkfuA
dkfynklL; yksdfiz;rk;k% dkj.ka rL; izlknxq.k;qDrk yfyrk kSyh vfLrA dkfynklL;
izfrfp=.ka vrho jE;e~ vfLrA pfj=fp=.ks dkfynkl% vrhojE;e~ vfLrA pfj=fp=.ks dkfynkl%
vrho iVq% vfLrA
dkfynkl% egkjktfoekfnR;L; lHkkdfo% vklhr~A vuqeh;rs ;kL; tUeHkwfe% mTtf;uh
vklhr~A es?knwrs mTtf;U;k% HkO;a o.kZua fo|rsA dkfynklL; fr"kq f=erk;k% vHkko% vfLrA

dkfynklL; lkfgR;s dkO;lkSUn;Za jlfu:i.ka p loZ= n`;rsA rL; lwDr;% lq/kkflDrk% psrskgjk%
lfUrA dkfynklL; miek iz;ksx%] viwoZ% vr% lk/kwP;rs& ^miek dkfynklL;*A
&&&&&&&&&&&&
2- mRlo%
Hkkjro"ksZ vusds mRlok% HkofUrA rs"kq mRlos"kq nhikofy% ,d% eq[;% /kkfeZdmRlo% vfLrA
nhikoyh% dkfrZd ekls ".ki{ks vekoL;k;ka HkofrA euq";k% x`gkf.k lq/k;ka vaxua p xkse;su fyEifUrA
tuk% jk=kS rSys% ofrZdkfHk% p iw.kkZu~ nhiku~ izTToky;fUrA rs /kunsO;k% y{E;k% iwtua dqoZfUrA
ckyk% cgq izdkjdS% LQksVdS% euksfouksn;fUrAnhikoyh le;s of.ktkSfi Loku~ vki.kku~ lTt;fUrA
ukukfo/kkfu oLrwfu ;fo;kFkZ izlkfjrkfu HkofUrAb;a dky% ukR;q".kks ukI;frkhrks HkofUrA
rsu eksnUrsfLeu~ egksRlos ujk% uk;ZpA
&&&&&&&&&&&&
3- Nk=thoue~
Nk=thoueso ekuo thouL; izHkkrosyk vk/kkjfkyk p orZrsA leLr thouL;
fodklL; lL; ok dkj.ke~ ,rTthouesokfLrA oLrqr% fo|kFkhZ thoua lk/kuk e;a thoue~A
Nk= thous ifjJeL; egrh vko;drk orZrsA ;% Nk=% vkyL;a R;DRok ifjJes.k
fo|kv/;;ua djksfr l ,o lkQY;a yHkrsA Nk=S% izkr% dkys cz eqgwrsZ ,o mRFkkrO;e~A
Nk= thoua iw.kZr% vuqkkluc)a HkofrA Nk= ,o jk"VL;kuqiek fuf/k% vfLrA fo|kFkhZ
thoueso lEiw.kkZvkxkehthouL; vk/kkj fkyk HkofrA vr% rs"kka lE;d~ j{k.ka] iks"k.ke~
p dkZO;e~A

&&&&&&&&
4- vuqkklue~
lekts fu;ekuka ikyue~ vuqkklua HkofrA thous vuqkkluL; foks"k egRo HkofrA
izR;sd ins vuqkklue~ ijeko;de~ vfLrA vuqkkflr% losZH;% fiz;% HkofrA lkekftd
O;oLFkk gsrq vuqkklua vR;Urko;de~ vfLrA ;fLeu~ lekts vuqkklua u HkofrA r=
lnSo dyg% HkofrA fk{kdL; vuqkklu Nk=k% fujUrja mUufr iFks xPNfUrA izfr%
vfi bZojL; vuqkklus fr"BfrA ;% uj% iw.kZR;k vuqkklua iky;fr l% Lothous lnk
lQy% HkofrA
vr% vuqkkluL; ikyua thous cgq vko;d HkofrA
funsZk%& fn;s x;s fucU/k esa ls fdlh ,d fo"k; ij kq) ,oa lgh nl okD; fy[kus ij izR;sd
okD; ij 1&1 vad izkIr gksxkA
m- 20 viBfr x|kak

i.

lTtkuka lalxsZ.k tu% lTtu% HkofrA

ii.

LoleqUufre~ bPNyk tusu loZnk lrkeso lM~-xfrfoZ/ks;kA

iii.

x|kakL;kL; lkj% ;r~&loZnk lrkeso lM~-xfr% bfrA

iv.

lRlM~-xfr%

v.

nqtZu% kCnL; foykse kCna ^lTtu%* bfrA