Vous êtes sur la page 1sur 34

Motywowanie pracownikw

Szczecin, kwiecie 2010

KOMPETENCJE MENED E!" #$i%kkie&


Zdolnoci przywdcze Budowanie zespou Umiejtno motywowania i delegowania zada Umiejtnoci interpersonalne ( omuni acja! Umiejtny "eeda#c i coac$ing %odejmowanie decyzji Umiejtno rozwi&zywania on"li tw Zdolnoci negocjacyjne Umiejtnoci planowania i organizowania czasu pracy 'reowanie waciwego wizerun u mened(era ) autoprezentacja

*oja najlepsza minuta to ta + w trej inwestuj w ,udzi

'(D)*E to k+,czowy czynnik -,kce-,

ja oceniasz dotyc$czasowy stan relacji z pracowni ami w zespole w ja iej proporcji stosujesz poc$way i ary ja i - czasu powicasz na prac ze swoimi lud.mi ja ie masz relacje ze swoim przeo(onym

?D)*E T@AJ C)"S T"M T@OJE P!*O!BTETB


. Mini$,$ /0 0 cza-, powinna 1y2 prac3 z pracownika$i4
5 ze1rania ze-po6, 5 roz$owy in7ywi7,a+ne 5 coac8in9

. Ma:i$,$ ;00 cza-, $o<na po=wi%ci2 na a7$ini-trac>e i inne 7zia6ania

!oz$awia> z pracownika$i, nie zarz37za> ni$i z pozyc>i E:ce+a

CJe=+i nie potraDi-z roz7$,c8a2 <ar, E wy>7F z k,c8niG 5


wiara w -ie1ie i +,7zi >e-t niez1%7na 5 tw> ent,z>az$ ,7zie+i -i% +,7zio$ #a,to$otywac>a& 5 9ener,> nowe po$y-6y na z$iany, ktre $otyw,>3 +,7zi 7o pracy, 137F otwarty na ic8 po$y-6y

MOTB@O@"N*/

MOTB@O@"N*E to o77zia6ywanie -zeDa na zac8owania i 7zia6ania -woic8 pracownikw, tak 1y ci rea+izowa+i powierzone i$ 7zia6ania

*01347587

%061743

) *otywacja dodaje energii mylom i zac$owaniom+ z#li(aj&c nas do po(&danyc$ rezultatw ) %012Z/B3+ *01343 i 5/,/ naszego dziaania nasze postawy ) %061743 maj& ogromny wpyw na zac$owanie sztatuj&

H"D"N*" *NSTBT(T( ?"''(P"


T!)B ?!(PB P!"CO@N*KA@4

. Zaangaowani E +o>a+ni, pro7,ktywni, ,wa<a>3


-wo>3 prac% za za7owa+a>3c3I

. Niezaangaowani E $o93 1y2 pro7,ktywni, nie


cz,>3 -i% >e7nak zo1owi3zani, co oznacza, <e -3 -k6onni z$ieni2 praco7awc%, >e=+i otrzy$a>3 +ep-z3 propozyc>%I

. Aktywnie niezaangaowani E ci39+e

nie7y-ponowani, zirytowani, w z6y$ 8,$orze, pokaz,>3 otwarcie -wo>e ne9atywne na-tawienie 7o pracy i praco7awcw, cz%-to w a9re-ywny -po-1I

1/029/ *01347589
:; <;*c =regor > teoria ?@3 (?)ludzie nie lu#i& pracy+ 3)ludzi interesuje praca! A,udz ie o#licze "irmyB C; 7;D; *aslow > $ierarc$ia potrze# A0so#owo i motywacjaB E; F;Derz#erg > satys"a cja i jej #ra ) czynni i motywuj&ce i czynni u $igieny (zadowolenie z pracy wyni a z zaanga(owania w ni&! A%raca i natura ludz aB

P*!"M*D" POT!)EH @? M"S'O@"

Potrze1y -a$orea+izac>i Potrze1y e-tetyczne Potrze1y ,znania i -zac,nk, Potrze1y przyna+e<no=ci Potrze1y 1ezpiecze-twa

Potrze1y Diz>o+o9iczne

Osiganie rezultatw przez pracownika

Proce- $otywowania

Expose
(zasady wsppracy)

Pochway Kary, sankcje

Wyciganie z kryzysw

Cele:
)zespoowe - indywidualne

codzienny "eed#ac coac$ing motywatory indywidualne

(SMART!

Ce+e powo7,>3 zac8owaniaJ Kon-ekwenc>e po7trzy$,>3 zac8owaniaJ

%odstawowe zasady motywowania

:; 8asno o relaj cele i zadania C; 0 rel zasady wsppracy (eGpose sze"a! E; 2ozwijaj ompetencje pracowni w ("eed#ac + coac$ing+ plan rozwoju pracowni a! H; <oceniaj prac ludzi i zespow (poc$way!+ stosuj san cje w przypad ac$ zac$owa nie aceptowalnyc$;

!ozwi>a> +,7zi 5 okre=+ p+an rozwo>, pracownika

) ) ) ) )

pro"il ompetencji #ie(&cy "eed#ac regularne procesy coac$ingowe proczne@roczne rozmowy oceniaj&ce plan cie( i rozwoju pracowni a

!ze$ie=+nik czy 9wiaz7aK

Kie7y za>$,>e-z -i% rozwo>e$ ty+ko -6a1yc8 -tron Tw> pracownik $o<e zo-ta2 7o1re> k+a-y rze$ie=+nikie$, kie7y za= -koncentr,>e-z -i% na rozwo>, $ocnyc8 -tron $o<e zo-ta2 9wiaz73L

Pa$i%ta> >e7nak, <eM "1y -6a1e -trony nie prze-zka7za6y w rozwi>ani, $ocnyc8 -tron $,-z3 one o-i39n32 pozio$ akceptowa+ny

Dia9noza $ocnyc8 i -6a1yc8 -tron E przyk6a7owe pytania


. Co na>1ar7zie> +,1i-z w pracyK . ?7zie na>-zy1cie> o-i39a-z -,kce-y, co ro1i-z na>+epie>K . Jakie 7zia6ania -prawia>3 Ci przy>e$no=2K . Ktre ze -woic8 o1owi3zkw wykon,>e-z c8%tnie> ni< inneK . Cze9o na>1ar7zie> nie +,1i-z w pracyK . Ktre 7zia6ania o7k6a7a-z na pFnie>K . Co Ci -prawia tr,7no=ciK . Na7 >aki$i ,$ie>%tno=cia$i c8cia61y= popracowa2K

Nr76a rozwo>, pracownika


1 0 0 2 0 0

/ 0 0

D o =w ia 7 c z e n ia zp r a c y

*n D o r $ a c >ez w r o t n e

Sz k o +e n ia

Do=wia7czenia z pracy 5 przyk6a7y

) ) ) ) ) ) ) )

delegowanie zada > prze azywanie wadzy po#udzanie reatywnoci pracowni w > nowe sposo#y dziaania wytyczanie am#itnyc$ celw umiejtne prowadzenie ze#ra tworzenie samodzielnyc$+ samorz&dnyc$ zespow dos onalenie omuni acji wewntrznej "irmy wsppraca w parac$ > czerpanie dowiadcze coac$ing ole(es i

KONT!O'" C)B )"(O"N*EK

Kreatywno=2 pracownikw w o$i>ani, niec8ciane> kontro+i >e-t nie-koczonaJJJ

KONT!O'" C)B )"(O"N*E

Kontro+,>3c pracownikw ,czciwyc8 wy-y6a-z -y9na64 CTo1ie te< nie ,Da$G

Mieszan a motywacyjna *9?


:; /lementy niematerialne C; /lementy materialne

:; *otywatory zespoowe C; *otywatory indywidualne

STB' )"!)PD)"N*" a pozio$ rozwo>, pracownika


Relacje
MOTYWOWANIE KONSULTOWANIE

kompetentn niec!"tn
DELEGOWANIE

niekompetentn c!"tn
INSTRUOWANIE

kompetentn c!"tn

niekompetentn niec!"tn

Zadania

DE'E?O@"N*E > spos# motywowania

</,/=0@"N*E to powierzenie po7w6a7ne$, rea+izac>i konkretnyc8 za7a pozo-tawia>3c $, -wo1o7% w po7e>$owani, 7ecyz>i w ty$ zakre-ie oraz 7o1orze narz%7zi i $eto7 7zia6ania

Cze9o nie 7e+e9,>e$yK

. . . .

@yna9ro7ze Dy-cyp+iny Str,kt,r Strate9ii 7zia6ania

DE'E?O@"N*E

1yl o pewni sie#ie liderzy oddaj& wadz innym

DE'E?O@"N*E

CNa>+ep-zy$ kierownikie$ >e-t ten, kto $a 7o=2 roz,$,, 1y wy1ra2 7o1ryc8 +,7zi, ktrzy 1%73 ro1i+i to, co c8ce, <e1y 1y6o ro1ione, i 7o=2 pow=ci39+iwo=ci 1y pow-trzy$a2 -i% o7 wtr3cania, kie7y to ro1i3G

TJ!oo-Qe+t

4arto wiedzie; ; ; . @aciwe delegowanie jest motywuj&ce . Dyre tywa jest przeciwiestwem delegowania %recyzujemy ja i margines swo#ody ma oso#a przyjmuj&ca zlecenia Fa t delegowania i zau"ania omu nie wy lucza ontroli <elegowanie demotywuje jeli zadanie prze racza ompetencje oso#y lu# jest poni(ej a tualnego za resu o#owi&z w

"'?O!BTM 4 N"?!"D)"N*E
4yjaw swoje intencje i uczucia Iazwij on retne do onanie podwadnego > wzmocnij t postaw 0 rel twoje interesy+ tre zostay spenione 0dwoaj si do eGpose (po a( orzyci ze wsppracy i zaanga(owania+ oniecznie u(yj swJ doceniam+ dzi uj+ jestem wdziczny! 0 rel nagrod (odpowiednio do#ran& do zainteresowa danej oso#y z tzw; A#iaej tecz iB! 5iepo za ocz rozmow

"'?O!BTM4 N"!)EK"JPCB P!"CO@N*K


. @y-6,c8a> po7w6a7ne9o . (<y> -ta+e akt,a+izowane> +i-ty praw7ziwyc8 at,tw Dir$y, ze-po6,, pro7,ktw +,1 ,-6,9 #Co7tr,wanieG poprzez +i-t% p+,-w i $in,-w& . Nazwi> pro1+e$ 7o w-p+ne9o rozwi3zania . Po$< po7w6a7ne$, >e=+i 1ierze o7powie7zia+no=2 za pro1+e$, a po-taw 9ranic% te$,, ktry ty+ko narzeka #Cz96,-zanieG niepoprawne9o narzekacza, ktry zatr,wa ze-p6&

"'?O!BTM 4 K"!"N*E
4yjaw swoje intencje i uczucia i zapowiedz decyzj Iazwij on retne ze zac$owanie podwadnego ("a ty! 0 rel twoje interesy+ tre zostay zagro(one ( onse wencje zac$owania! 0dwoaj si do eGpose > granice i przywoaj ta (e wczeniejsze pozytywy 0 rel ar (ade watn& do wagi #du! i spos# naprawy #du %ropozycja pomocy o ile pracowni #ierze odpowiedzialno za popenienie #du Zapowied. san cji przy powtrzeniu zac$owania

Ma69orzata Kwiatkow-ka trener 1izne-,, coac8 certyDikowany *CC #*nternationa+ Coac8in9 Co$$,nity& te+J ko$J R01 1;021S $a+9orzataJkwiatkow-kaTrozwijajsie;eu wwwJrozwi>a>-ieJe,