Vous êtes sur la page 1sur 8

KwIsoko ryUbuzima

mu muryango wabakristu
Diyoseze kuru ya Bujumbura Tl 22 22 05 00 / 79 602 229 / 79 927461 Email: sokoryubuzima@yahoo.fr Site: www.isokoryubuzimaburundi.fr.gd

" ukuri kuri jewe, ubuzima bwanje ni Kristu". (Ph.1, 21)


Iki kinyamakuru gifasha gutegera Ijambo ryImana mu misa no mu buzima

Igiciro:100Fr 10/14

9/3/2014

IDOMI IKA YAMBERE YIKAREMA Umwaka A

Mwikarema tureke Imana iturabe ryiza...ituyagire...


Turakora vyinshi, turarushe, dufise ibitari bike bituremereye ku mutima. Twumva dukeneye kuruhuka. None tugende gutembera mu misozi ahari akayaga keza, tubone ibindi tutazi? Bamwe bahatoye... ngo nuburuhukiro bwiza buri mu Mukama! Kera nafata ikarema nk igihe cukwisonzesha, cukwigora, cukwibabaza. c Wamengo Ikarema cari nkigihano umuntu yiha ngo abe mwiza. Ariko Ikarema yukuri ni nka kurya umwana wigishushuwigishushu ngwe yanezerejwe numunsi mukuru umuvyeyi wiwe yamugiriye. Icamunezereje gusumba vyose sivyo yariye ku munsi mukuru; ahubwo nukubona ona igishika nikigongwe cumuvyeyi wiwe. Umwana yumvise ko naho yari yacumuye cane, naho yari yikuye kuri se, se atigeze yikura ku mwana wiwe. Ikarema nigihe ciza cukwegera Imana ngo twumve urukundo rwayo. Hari abantu batinya kwegera Imana kuko bagira ngo n Imana igiye kubakarira nukubamaramaza kubera ibibi bakoze. Nta gicumuro kiriho kirengeye ikigongwe cImana. Abazi Imana yukuri bamana akamwemwe. Ikarema nigihe ciza cugusubira kunywana nImana. Hari abibaza ngo none Imana ituyagira noyisanga hehe? Imana mana yashimye kutuyagira iciye ku bitabo vyeranda. Ariko sugupfa kubisoma nkuko usoma igitabu cimigani. Abanditse Inkuru nziza babigize ngo dutegere ingene Imana imeze ningene yadukunze. Inkuru nziza itanga akanyamuneza kenshi kuko Imana nimwe kuri twese. twese. Uko yakunze abayahudi niko igukunda na wewe. Uko yarekuriye wa mugore yacumuye niko na wewe ikurekurira. Uko yizeye Petero ngo ayobore Ekleziya naho yamuhakanye, niko ikwizera ikaguha ubutumwa bukubereye ngo uyagire abandi urukundo rwImana. Uwanyuzwe nImana aca ashaka kuyigana mu gukunda abantu nkayo. Ijambo ryImana turashobora kurisomera imuhira canke tukarisomera hamwe nabandi iyo twagiye mu misa. Icerekana ko wumvise neza ijambo ryImana nuko utaha unezerewe kuko mu mutima wumva ko Imana igukunda. igukund P Germano Ikarema nigihe ciza co kwimatura ku vyo dutunze. Icotubera ciza ni ukugira ukugira ico duhevye kugira ngo dutungishe abandi mu bukene bwacu u (Papa Fransisiko). Ugufasha mwikarema rema ni ukwigira umukene umuken nka Yezu kugira ngo dufashe abagize ivyago. Akarorero : abasinzikajwe abasi nimvura yisegenya yaguye kwitaliki 9/2 i Bujumbura. Uwo mugabo mumu bona nabana babiri numukenyezi ukenyezi wiwe (imbere yurugi) barashimira Imana cane ko bakiriho. kiriho. Isaha zibiri zi zijoro basanze amazi yabaye menshi cane mu nzu nabana a bagira ba basome nturi. Baca barondera ingazi, basambura ibati rimwe, imwe, bose baca barurira ngo bicare hejuru ku mabati kugirango ntibarengerwe ntiba nuruzi runini rwakikije inzu. Barakomye induru ngo go abantu baze ba kubatabara ariko kubera umwuzurira wamazi nta numwe nu yashobora gushika aho bari. Bagumye hejuru ku mabati amasaha am atandatu, banyagirwa, basenga bambaza mbaza ikigogwe cImana, bayitakambira ngo inzu ntihave itwarwa nuruzi. Isaha umunani munani nigice yijoro, , umugabo abonye amazi agabanutse aca amanuka hasi, aratobora inzu ngo amazi ave mu nzu. Kuriyo yindi foto mubona mubona umukenyezi yasanze inzu yiwe yose yaguye hasi. Abashikiwe nivyago nkivyo ni benshi. Kandi ivyononekaye ivyononeka mu Burundi ni vyinshi. Muriki gihe cIkarema ukunywana nImana bijana nukunywana nabari ri mu bukene. Ubutunzi bwImana ntibushobora kudushikira buciye ku vyo dutunze; Inzira Inzi yonyene bucamwo niyo gukomera muri Mutima Mweranda no kwifata rworo, umwe wese se ku giti ciwe canke ari kumwe nabandi. (Papa Fransisiko). Imana turi kumwe iyo twitangira twitangir abandi. Nti dupfe kuraba amafoto gusa, ahubwo twibaze wibaze : mwiyi karema abo bantu tuzobafasha gute? P. Germano

Twumvirize iryo Imana ituyagira


IDOMI IKA YA MBERE YO MU KAREMA -A IGISOMWA CA 1: Amamuko 2,7-9; 3,1-7a 3,1 Irema n'igicumuro vy'abantu ba mbere Ivyo dusoma mu gitabu c'Amamuko Umukama, amaze kurema ibiri kw'isi vyose, arahearahe za ahingura umuntu mw'ibumba, hanyuma han ahuhira mu mazuru yiwe impemu z'ubuzima, nya muntu aca aba muzima. Umukama Imana atera umurima ahantu hitwa Edeni, mu buseruko bw'izuba, arahearahe za ahashira umuntu yari yahinguye. Umukama Imana arameza kw'isi ubwoko bwose bw'ibiti bibi ryoheye ijisho kandi di bifise ivyamwa biryoshe; haha gati na hagati hari igiti c'ubuzima, n'igiti kimenyekimenye sha iciza n'ikibi. Inzoka niyo yarusha ubwenge ibiibi koko vyose vyo mw'ishamba Umukama Imana yari yaremye. Iraheza ibwira umukenyezi iti: ankaanka na Imana yagize ngo ntimuze murye m ivyamwa mwamuye ku biti vyose biri mu murima? ya mumu kenyezi yishura inzoka ati: Turashobora kurya ivyamwa vy'ibiti biri mu murima, mugabo ivyaivya mwa bizova ku giti kiri hagati na hagati y'umuriy'umuri ma, Imana yavuze iti: timuze mubirye, ntimuze mubikoreko, o, ahandiho muzopfa. Inzoka ica yishuyishu ra nya mukenyezi iti: Haba namba, ntimuzopfa! Mugabo Imana irazi ko umunsi muzobirya, muzoca ubwenge, muzomera nk'Imana izi akabi n'akeza. Umukenyezi abona nya giti gifise ivyamwa biryoshe kandi biteye igomwe, kandi ko yacipfuza kugira ace ubwenge. Araheza afata icamwa caco ararya. HaHa nyuma agiha umugabo wiwe, na we ararya. Buno nyene, amaso yabo aca arakanura, baca babona ko bari gusa; baraheza baraterateranya amababi y'iy'i biti bariyambika. IGISOMWA CA2: Rom.5, 12. 17-19: Aho igicu-muro cagwiriye, niho inema yarushirijeho kugwira Ivyo dusoma mw'ibaruwa Umutumwa Paulo yandiyandi kiye Abaromani: cuti zanje: Igicumuro cinjiye kuri iyi si kubera umuntu umwe rudende, hanyuma kivyara urupfu: urupfu na rwo rukwira mu bantu bose, b kuko bose bacumuye. a none, ko ikibi c'umwe catumye uruuru pfu rwiganza kubera uyo muntu umwe musa, hari akantu abakiriza yompi ingabirano y'Imana n'ubun'ubu Niwaba uri Umwana wImana. Muvukanyi dusangiye iye ukwemera, numuryango muri Yezu Kristu, twaraye dudu tanguye KAREMA. Ico gihe twagitanguye ku munsi wa gatatu wimiwimi nyota, aho twagira umuumu girwa utwibutsa iyo twatwa je tuva: ko twaremwe nImana kandi ko tuzotuzo subira ku Mana, kandi ko duhamagariwe kugaya ibicumuro cumuro vyacu, tukemera Inkuru Nziza ya Kristu. Ni igihe cukwisubirako, igihe

tungane kubera uyo umwe Yezu Kristu! Bazobanza mu buzima. one rero, nkuko igicumuro c'umwe cakwegeye eye abantu bose igihano, niko n'igikorwa gigi tunganye c'umwe cazaniye abantu bose ubutungane bubagira bazima. kuko ubugaba bw'umuntu umwe bwatumye abantu isinzi baba abanyakabi, niko n'ubugamburutsi bw'umwe bwakijije abantu isinzi, bakaba intungane. I KURU ZIZA. Mat. 4, 1-11 11: Yezu amara iminsi mirongo ine ariko arisonzesha kandi yoshwa na shetani Ivyo dusoma mu Njili Nyeranda yanditse Matayo Muri irya minsi, Yezu yajanwa na Mutima MweMwe randa mu gahinga ngo yoshwe na shetani. Amaze imisi mirongo ine n'amajoro n'ama mirongo ine nyene yisonzesha, arasonza. ya mwosha mubi amwegeamwege reye amubwira ati:" i waba uri Umwana w'Imana, bwiriza aya mabuye acike imikate. a we amwishura ati: Handitswe yuko igitunga umuntu atari indya gusa, atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Shetani rero imujana mu gisagara ceranda, imutereka kw'isunzu ry'igisengero, imubwira iti: i waba uri Umwana w'Imana, ikoiko rorere hasi, kuko handitswe ngo azotegeka abamaabama layika biwe, bakurerure kurerure mu minwe yabo, woye gugu tsitaza ikirenge kw'ibuye. 'ibuye. Yezu ayibwira ati: Handitswe nditswe kandi ngo: tuze uragerageza UmukaUmuka ma Imana yawe. Shetani yongera kumujana ku gasozi karekare cane, imwereka intara zose z'abami b'isi n'inganji yazo, imubwira ubwira iti: Ivyo vyose ndanda biguhereza ni wapfukama a ukansenga. Yezu na we ayishura shura ati: Ewe shetani, igira iyo kuko handihandi tswe ngo: Uzosenga Umukama Imana yawe, uyikouyiko rere Yo nsa. Shetani rero iramureka. AbamalayiAbamalayi ka na bo baramwegera baramufungurira.

co gusaba ingoga zo kurushirizaho rushirizaho gusenga Imana numutima wacu wose ; igihe cukunagura imigendeimigende ranire dufitaniye, tukayi-saba saba ngo iduhe gukunda benewacu urukundo rutagira amahinyu. amah Niwaba uri Umwana wImana wImana. Uyu munsi Inkuru Nziza ya Matayo itwereka urugamba Yezu yagwanye na shetani yariko iramuhenda henda imuryosharyosha ngo imute mu gicumuro nkuko yabigiriye Adamu na Eva. Ngo : Niwaba uri Umwana wImana. Ariko Yezu yayitsi-ndishije ndishije ububasha bwIjambo ryIryI mana. Iyi Nkuru Nziza iduhe natwe kwama twisunga Ijambo ryImana twama dushikirizwa dushik kugira dutsinde umwansi. Amageragezwa shetani yakoresheje kuri

Yezu, niyo shetani yama idutsindisha kuko ntaho ihengeshanya kudutegera ku nda. ; ikadutegera ku bwishime ; ikadutegera ku bukuru, kugutwara, kurondera guhagarara ku bandi Mu gisomwa ca mbere twumvise ingene Imana imaze kurema umuntu, mu rukundo rwayo, ikamwishushanyako, yabaremye ari umugabo numugore, irabahezagira. Yarabahaye kandi nibibatunga, ibaha nububasha bwo gutunganya iyi si ngo bayigabe bayiganze; ibatereka mu murima Edeni warimwo vyose. Ariko shetani yarashegeshwe nubwiza bwabo bantu, ishaka kubakurako ishaza niteka Imana yabaremanye. Yarahendahenze umugore, imutera ubwishime, iti: ankana Imana yagize ngo nimuze murye ivyamwa vyamuwe ku biti vyose biri mu murima ? ya mukenyezi abura umutima arayishura, ati: Turashobora kurya ivyamwa vyibiti biri mu murima, ariko ivyamwa biva ku giti kiri hagati yumurima, Imana yavuze iti: timuze mubirye, ntimuze mubikoreko, ahandiho muzopfa. go ya nzoka iramuhendahenda iti: Haba namba, ntimuzopfa. Mugabo Imana irazi ko umunsi muzobirya muzoca ubwenge, mukamera nkImana izi akabi nakezi. Bati: Bikore bigukore? Barabikoze bikura ku Mana mu kugambararira Umuremyi nIjambo yari yababwiye ngo : timuze murye.ntimunagikoreko.muzoca mupfa. Baragamburukiye shetani, maze biyambura ubwiza bwImana, bambara ubumaramare bwigicumuro. Ubwo bugaba bwumuntu wa mbere ni bwo bwatumye igicumuro cinjira mwisi. Muvukanyi dusangiye ukwemera, numuryango muri Yezu Kristu, iyi karema rero idutumirira gukirurutsa umutima wacu ngo tuwerekeze ku Mana, tunagure imigenderanire dufitaniye nImana kuko ntaho iyo migenderanire ntihengeshanya gutosekazwa nigicumuro twikwegeramwo canke sekibi adukwegeramwo. Twame twibuka kwumviriza ijwi ryUmukama, we adahengeshanya kutwigisha amabwirizwa yiwe, agira ati : timuze murye ibitarika, ntimunavyiyumvire ngo munabikoreko, ntimuze muhirahire ngo mwumvirize abababesha babaryosharyosha, babemerera ibiteye ku biri nishaka ryUmuremyi. muzoca mupfa. Nuyu munsi shetani iracatwosha nabi, igaca muri benewacu baduhanura nabi, batwigisha gukora ikibi, baturyosharyosha mu nabi. yImana.

Nidukirurutse Umutima wacu twikebuke, twime amatwi abagenzi babi; tugaye akabi kacu, duhinduke, twibuke Uwaduhaye ubuzima , tumusabe abudukomereze, abutubungabungire. Atwereke ingene twotsinda ningene dutegure imitego shetani adahengeshanya kudutega, maze tuyitsindisha Ijambo ryImana. Erega ivyo shetani idutsindisha uyu munsi, bidukwegakwega ngaha kwisi ni ibiza bica ibibatsi mu maso yacu, bikamara akanya gato. Na vyo si ibindi, ni nkukwirukira ibidutungira ubuzima, tukagwara umwina wukurondera amatungo yo ngaha kwisi, tukayarondera mu buryo bwose haba mu kwiba itunga rusangi, mu kugunga abandi nukwica tukica kugira dushikire amaronko. Guhahamira ubutegetsi gushika naho tubutsindaniramwo canke tukabutsindamwo abo twibaza ko ari abakeba bacu. Tukamana iyo nambu yo gushaka gutwara dugacinyiza abandi, tukabafata nkabaja bacu. Turaterwa nishetani yo kurya ivyo tutabiriye akuya, tukabuza abandi amahoro mu kubaraza kwijoro badasinziriye dushaka kubanyaga utwabo, tukiba itunga rusangi. Ico ni igicumuro kidutuma tutaba intungane mu buzima bwacu, tukarondera kwikwegerako vyose. Niwaba uri Umwana wImana. Mu buzima bwacu, turarondera kugerageza Imana no mubidashoboka, tukagomba kuyigoberera kwishaka ryacu. Erega nta kindi shetani yashaka atari uko wa muntu wa mbere twumva mu gisomwa ca mbere canke Yezu mu Nkuru Nziza, bokora ivyo se kibi agomba mu kubibagiza rya teka Imana yamutera, nigikorwa Yezu yaraje gukora kwisi mu kutwibutsa urukundo Imana yamanira anbantu. Aho twabatizwa, nta yindi Mana twemereye gusenga, gukunda, gukorera no kugamburukira. None rero turabe ntitugenzwe nudutima tubiri, ntidukorere ba databuja babiri. Dusabe ingabirano za Mutima Mweranda kugira dushobore gutsinda kamere yacu ya muntu yama idutuma twama mu mpengamiro mbi, gurtyo tube intahinyuka nugukora ibitunganye mu nyonga zImana. Paulo mweranda ati: one rero, nkuko igicumuro cumwe cakwegeye abantu bose igihano, niko nigikorwa gitunganye cumwe cazaniye abantu bose ubutungane bubagira bazima Ikarema nziza mwese. AME . Patiri ol TIRA DEKURA

Bavukanyi, bakunzi bikinyamakuru kwisoko ryubuzima, ndasubiriye kubaramutsa amahoro


Twaratanguye ca gihe ceranda cikarema kirongora umusi mukuru wa Pasika. Kuri jewe, Ikarema inyibutsa abantu bakeneye igisabisho nugusabikanirizwa kurusha abandi : abashonje, abagwaye, abatagira ico bambara, abamugaye, impfuvyi. Ndaremesheje abo bose basinzikajwe nisegenya yo kwitaliki 9 ruhuhuma 2014. Umukama ni yakire mu bwami bwayo abo yahamagaye; abarokotse nabo, bagume biragije Umukama. Ndumva ko mpamagariwe gukora mu bworo bwanje ngo ngire ico mfashishije abari mu bukene butandukanye, ngo ndabasabikanirize kuko aribo Yezu Kristu yiyerekanamwo ( ico cose mwagiriye umwe umwe murabo batobato tuvukana, nije mwakigiriye(Mt.25,40). Mu ntererano yanje, igisabisho nti gihara: si nibagira abafunzwe, abazira ubusa, abikuye ku Mana bahunye, abo bose bari mu bubabare butandukanye Twese turatumiriwe kugira umutima wikigongwe. Ukwisonzesha dusabwa mwikarema suguheba gufungura vyonyene; nuguhinduka tukagaruka mu bunywanyi hamwe nImana, tukarushirizaho gusenga, tukurangura ibikorwa vyikigongwe. Amahoro narame mu miryango yacu kuko ariho Ekleziya ihera kandi ishingiye. Bavukanyi, mwese ndabifurije Ikarema nziza. Manirakiza Isaac Paruwasi yangwa, diyoseze nkuru ya Gitega Telefone 71436650

Dushemeze Imana ku munsi ku munsi D Idominika ya 1 Gn2,7-9;3,1-7 Zab50,3--9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3
yIkarema L Dominiko Saviyo M Rosine
M Maximilien J Rodrigue V Matilda S Ludoviko 17 Rom5,12-19 Mt4,1-11 Lv19,1---18 Zab188---15 Mt25,31-46 Is55,10-11 Zab33,3---19 Mt6,7-15 Jon3,1-10 Zab50,3---19 Lc11,29-32 Est14,1---14 Zab137,1---8 Mt7,7-12 Ez18,21-28 Zab129,1---8 Mt5,20-26 Amat.26,16-19 Zab118,1-8 Mt5,43-48

Ingabirano yinema izimanganya ibicumuro vyinshi irangukira mu kugirwa intungane. Igikorwa gitunganye cumwe cazanye urukiza. ukuri ndabibabariye: ico cose mwagiriye umwumwe muri abo batobato mu bo tuvukana, ni je mwakigiriye. imuze batoni ba Data. i wagirira ikigongwe abandi, So wawe wo mwIjuru azokikugirira; utakibagirira , na So wawe ntazokurekurira. kuko yonasi yabaye ikimenyetso cAbanyeniniva, niko numwana wumuntu azobera uru rwaruka. i musabe muzohabwa;ni murondere muzoronka,ni mwuguruze mu zokugururirwa.Ico mushaka kabandi babagirira kibagirire namwe. Subiza hamwe ningoga nuwo mushira kubiri,mugifatanije akayira,kugirango ntahave agushira mu ntahe. Kunda abansi banyu,kandi musabire ababahama,ngo mwerekane ko muri abana ba So wanyu wo mwIjuru aha izuba ababi nabeza.

Ikarema imfasha gusubiza hamwe nimana nabantu Mu gihe cikarema turazirikana inyandiko nyeranda zitubwira abantu bakera batuboneye izuba mu kwemera iyo bacumuye ku Mukama ingene baheza bakagira imigirwa yo gusaba ikigongwe imana: kwibabaza , kwisiga iminyota, kuryama mu mukungugu, kwambara ama-gunira, hamwe nibindi bikorwa biboneka vyakorwa uhereye ku bakuru gushika ku bato. Bari bafise numusi uhambaye mu mwaka wo gusabirako ikigongwe ku bicumuro vyose vyakozwe mu mwaka. Mu riyo migirwa hariyo nubu dukoresha muri Ekleziya nko kwisiga iminyota, gukora ibikorwa biboneka(vyikigongwe), kwisonzesha nibindi.None ivyo vyose mu kwemera kwanje ni ryari binfasha gusubiza hamwe nImana nabantu? Ni mugihe ndabigize ndabitumwe nurukundo nfitiye imana nabayo, bikava kandi ku mutima ntabitumwe ninyungu canke ibindi nibaza. Umukene sindamuhe, ejo nipfuza kumukurako utwiwe. Muri vyose mbwirizwa gushira imbere igisabisho co kiduhuza nImana nabantu, ni murico gisabisho nsubirira kwibaza iyo nja niyo nva bikanfasha kwisuzuma nkaraba ko nanje mbereye kwakira ivyiza vyUmukama kuko haraho ngirira ivyiza abandi ariko nanje nkasanga nariyibagiye ndi kure yImana.Mu vukanyi nimba ukenye canka utunze umenye ko ufise vyinshi wokengurukira Imana mu gufasha abandi muriki gihe cIkarema, suzuma urabe kivyImana yaguhaye wabikoresheje ushaka kunga ubumwe nayo naba-ntu ndetse nibidukikije. Ni dusabe Yezu we naho yari umutunzi, yigize umworo kugira adutungishe (2co8,9) adu-he umutima wagutse kandi ushima ubworo wakira bose udasobanuye. Twibuke aho invura yaduhekura (itariki 9/2/2014) mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo ingene abarundi mbere nabanyamahanga bumutima wikigongwe barengeye ubukene bwabo mu gutanga mu vyo batunze ngo bagarukire kubari bahuye nico kiza. Ivyo vyosubira bikatwigisha wa mutima wabakristu bambere bama na ntaryo bitwararika abandi ngo bagire nabo ubuzima bwiza bwabana bImana. Yezu arashaka ko twivako ubuzima bwacu tukabuhebera abandi. ovice kunzimana Anastase Ni muze batoni ba Data muronke ubwami yabateguriye (Mt25,40) Twaraye dutanguye ca gihe ciza cikarema kidutumiririra kwisuzuma, kwibabaza, gusenga no gukoriciza kugira uru rugendo rwimisi 40 rutugire beranda. Mu misi iheze (9/2/2014), mu gisagara ca Bujumbura no mu micungararo yaho, ibara ryaraguye! Ivyo twahora tubona muri televiziyo bishikira abandi tukibaza ngo hariya ni kure nti hagire numutima utwibutsa gufasha! Twarahakuye icigwa kandi kubemera turazi ko ivyo ngaha kwisi arubusa. Uwumvise canke uwabonye umuvyeyi yarira abaza Imana ibimushikiye ahejeje kubura abana biwe batwawe namazi, akazu kiwe nako kagatwagwa, ntagire ubwoba canke ngo yishire mu kibanza ciwe, nta karema arimwo. Kubona abantu bashika 100 bagira rimwe cane cane abana, kubona abantu ibihumbi cumi babura aho bakika umusaya, abandi benshi bagakomereka, amazu 400 agasenyuka mwijoro rimwe, birababaje. Ariko dutegerezwa guhindura uko bimeze ubu cane cane abakristu tukavyura umutima wugufashanya. Abarongoye amaparuwasi, abarongoye ama caritas, imibano yabihebeyimana, amanama makuru ya Paruwasi, ni mutuje imbere, mwibaze ico mwokora cihuta, mwiture abakristu bazobitaba; naho ubukene butabuze, burasumbana! Umusi umwe wImana gusa, urakwiye ngo dufashe abo bavukanyi bacu bahuye nisanganya kandi tukabigira muri Ekleziya yose iri mu burundi. Mu gihe Pasika yoshika ataco turakora, ukwemera kwacu kwoba kukigoyagoya kandi ntawobishimirwa kuko twebwe twabikijwe vyinshi, tuzobazwa vyinshi!! Karoli Manirambona. Paroisse St Michel akangugwa nako gatwengo amubaza ati: Mbega Ducishemwo dutwenge. Umugabo yari aryamye ivyo nibiki? Umugabo nawe ati: Mbabarira. aguma agaragurika mu gitanda. Mu nyuma, akiri ariko ndarota wagiye! mu bitiro tiro, araduka aratwenga. Umugore aca