Vous êtes sur la page 1sur 2

Stalna -> Randman (odnos ukupnog prihoda/vrijednost angairane stalne imovine UP/S) (SN/R; /R; s! p"#; p! s/$% #!

s/p (s & iskori'teni; #- mogu(i))) *ogu(i +roj no(enja (+roj kreveta " ,-.)) /eku(a -> koe0i1ijent o+rtaja (u2inak/ prosje2na angairana imovina (3t))) 4ani ve#ivanja ( ,-./k; ,-."3t/ u)) 3t ! u/k% 3t!p/k; Pm! 3t" ko; Pm & Po! Pi (i#ugl+ljeni e0ekt)) 5nali#a o+ujma poslovanja & koli2inski ->6e (ostvarenje)/ 6e plan)% vrijednosno -> prihod od prodaje (ostvarenje)/ prihod od prodaje (plan) 7inan1ijski poka#atelji likvidnost (teku(e i u+r#ane% koe0i1ijent o+rtaja potraivanja i o+rtaja #aliha)% ( sposo+nost podu#e(a #a pla2anje svih ra2una na vrijeme% te #a #adovoljenje neo2ekivanih potre+a #a teku(im nov1e) pro0ita+ilnost i renta+ilnost ( pro0itna mara-> neto do+itak/prihod od prodaje "899; koe0i1ijent o+rtaja ->neto prihod od prodaje/ prosje2na ukupna imovina; renta+ilnost ukupne imovine ->pro0itna mara"koe0i1ijent o+rtaja; renta+ilnost vlasni2ke glavni1e% poka#atelj do+itka) (upu(uje na dugoro2nost poslovanja i mogu(nost pove(anja dividendi i povrata posu:enog kapitala vre od drugih podu#e(a i u ve(oj svoti)% dugoro2ne solventnosti (koe0i1ijent #aduenosti i pokri(a kamata) (poka#atelji koji tre+aju upo#oriti da podu#e(e lo'e posluje% ide prema likvida1iji (+ankrotu)% tri'ni poka#atelji (koe0i1ijent tri'ne 1ijene dioni1a% rentai+lnost dioni1a% tri'ni ri#ik) (njima se mjeri vrijednosti dioni1a na tri'tu u uspored+i s ostaliim dioni1ama)) Poka#atelji ekonomske uspje'nosti & produktivnost (P/r; 4/r% 6/r% prihod od prodaje po #aposleniku/vrijednost utro'enog materijala po #aposleniku)% ekonomi2nost ( P / tro'kovi; 4/tro'kovi; //6); renta+ilnosti (4/ukupna imovina); pro0ita+ilnosti (4/prihod od prodaje" 899); e0ikasnost imovine (randman% koe0i1ijent o+rtaja% 6/Ui% stopa povrata investi1ija -> do+it/prihod od prodaje " prihod/kapital% stopa povrata kapitala -> pro0itna stopa " +roj kapitala% koli2inska e0ikasnost -> koli2ina proi#voda i usluga/ukupna imovina% stopa e0ikasnosti vlastitog kapitala -> do+it/vlastiti kapital " 899% stopa e0ikasnoti ukupnog kapitala -> do+itak/slastiti i strani kapital " 899)); nov2anog tijeka (1ash 0lo;/prihod od prodaje " 899 ! stopa naplativosti% teku(a imovina/kratkoro2ne o+ve#e "899 ! stopa likvidnosti% do+itak (odjeljenja)/prihod od prodaje ! stopa ukupne pro0ita+ilnosti% do+it/vlastiti kapital " 899! e0ikasnosti vlastitog kapitala% strani kapital/ vlastiti kapital " 899 ! stopa #aduenosti)) *rtva to2ka renta+iliteta (predstavlja onaj stupanj iskori'tenja kapa1iteta pri kojem se prihod od prodaje (P) i#jedna2uje s ukupnim tro'kovima (/) i gdje je 0inan1ijski poslovni re#ultat ! o (P-/!9)) 3spod to2ke renta+iliteta ostvaruje se gu+itak (P</)) -> 6! 7/p-v% =! 7/(8v/p)" 899% v ! prihod / ukupni nekaj" 9%..); >/! >" 6% /! >/ ? 7% P! 6 " 899 5nali#a kadrova &koe0i1ijent primanja (+roj primljenih/prosje2an +roj)% koe0i1ijent odlaenja (oti'li/ukupno #aposleni)% koe0i1ijent 0luktua1ije (#amjenjeni/ ukupni)% poka#atelj kvalitetne kvali0ika1ijske strukture (ukupan +roj uvjetno kvali0i1iranih radnika/stvaran +roj radnika)% koe0i1ijent ukupnih prmjena (ukupno primljeni i oti'li radni1i/ prosje2an +roj radnika); poka#atelj sta+ilnosti (radni1i sa staem duljim od , godine/ prosje2an +roj stalno #aposlenih)) ori'tenje smje'tajnih kapa1iteta & @ kori'tenja smje'tajnih kapa1iteta hotela s 1jelogodi'njim poslovanjem &> ostvaren +roj no(enja " 899/ mogu(i +roj no(enja (kreveti " ,-. dana)% +roj dana #au#etosti (,-. " @iskori'tenja)% @#au#etosti ! +roj #au#etih/ ukupan +roj% +roj gostiju po #au#etoj ! ukupan +roj gostiju/ ukupan +roj pr so+a)) Produktivnost rada & ostvareni u2inak/ utro'eni resursi% koe0i1ijent o+rtaja i dani ve#ivanja & neto prihod od prodaje/ prosje2no ukupna imovina% ? -Avar/A o+ujam% 0iksni & A0iksni/A sloj) Bu++artova 0ormula - to je jednostavan na2in kako rije'iti kompleksni pro+lem--- koliko pro0ita mogu do+iti i jo' uvijek ostati u

konkuren1iji C !prosje2na 1ijena so+e 9 ! pri+li#ni godisnji i#datak 3 ! o2ekivani dohodak na 1apital R ! pri+li#ni +roj so+a koje 1e +it prodane C ! 9 ? 3 podijeljeno s R)