Vous êtes sur la page 1sur 78

VÙæù] ä’u

gzZ]ŸZ ‹Z6
 )—
®
]!  ™c
ZŽÆr ™i *
Ññ
†µ o:çŠÒ oÒ gÎ^Ãi…æ] ämˆri
VÝæ• ä’u
 )—
®
†µ o:çŠÒ oÒ &m‚uæ ᕆÎ
VÌnÖ^i


~zkevZY «*
Ññ
y{wŠ ¬tg ¤·Y Ãß Z1Z

Vä_e]… æ l^Úç×ÃÚ

http://www.quransunnah.com

mtak32@yahoo.com
TO VIEW URDU BOOKMARKS PLEASE RIGHT CLICK ON

SIDE PANEL & SELECT [ WRAP LONG BOOKMARKS] OPTION

z
}p„
•™ qçñ g Ñ•
1 :wzZz)l 1
6 ó ó79IŠ ˜z]óÃ `zy
c VL L:1•w DZ 2
15 óì
ó ®`zy
$ c V6Vâ ›L L:2•w DZ 3
18 óì
ó 7ÌZ Žq
Š 4
Æ® ) —L L:3•wDZ 4
25 óì
ó ³ #ÅY fgzZkg Zæ®
 ) —L L:5Ô4•w DZ 5
27 óì
ó x » »Y fÉ 7»VŠY+Š VL L:6•wDZ 6
34 óì
ó pwÅVƒÕ{gzZkg ZæVL L:7•w DZ 7
36 óì
ó @
Yc
¯÷ZÃI Y6
Ý ¬~VL L:8•w DZ 8
39 ó¸
ó s ÜÆVãæxsÑZ •gzZ#
Ö ÑZœL L:10Ô 9•w DZ 9
43 ó ó•D™4Š'
igzZƒ6VÍß VIZ L L:11•wDZ 10
45 óì
ó 7w¦ÑðÃÅ« —L L:12•wDZ 11
50 ó¸
ó Xb s§ÅVzmôZà VL L:13•wDZ 12
54 ó ó•È zgÐ V1ÂÅr
 ™~â åVIZ L L:14•wDZ 13
55 ó¸
ó XÐVÍßÆnC
Ù k1Z *
ÑñL L:15•w DZ 14
56 ó óD™7] Z Zs§Å] ŸZ ‹Zá ZzVL L:16•w DZ 15
62 ó ó76b)•ïŠgzi6
bcá ZzVL L:17•w DZ 16
68 óì
ó 6„ Zezª  ) —{ŠŽñL L:18•w DZ
H® 17
71 t„œ 18
1 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ²] ÜŠe

)l
‚ à e ^ Ú ] oF Ë _ ‘ ] p „ Ö ] å • ^ f  o × Â Ý ¡ ‰ æ oF Ë Ò æ ² ‚ Û v Ö ]
̳ñÆ [ » —c  ™c
w qZ bcŽ r ÑñÝ ¬ ~È- Š 4szc
™i *
^! Â q Z ] ! Ûk
ZŽt • } â •’] !
ZŽ Æ ] ŸZ ‹Z ‰6® ) —ä VrZ•
ó:
ó Z {h CÄZ ‹Š +-Z x Â]|Ô kƒ J Ä 168B 2™ ( ^ÇZ6
åE Š ®
) ]« •á Z {g ZŠ Z L L~
Xì ó ó] !
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6
V® áÐ
 )L LyZÄ»[ ÂkZ•ñƒù •
¶
„0 Š뛉gzZt‹» ] !  ™c
ZŽ „ yZ Æ r ™i ë~ ] ,yZ VŒ
Ûk
:ž•D â •  ™c
’~)lÆ[ ÂÏZ är Ö }
™iÔ•ìg™7~# ÅMg ‡
kZ IŠ 8
y´Z » ] ! Æ äƒ { Õ{ IZgzZ•gæ IZ Šp~ ü
Ñ ŠŽz!
Æ{Š c
iÐ{ Õ{gzZkg ZæÐzz‰( V)x » ~gz¢gzZòÀtžVƒ@

û 2™] !
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6V®
 ) /ì aZgzZ
ZÔ ì H ÝB‚Æ Vo) zŠ Ã\ WLZ ä r
gzZ•gæ I Z q  ™c
™i VŒ
¦ÑgzZ ´ŠÐ kZèYì @ ƒ•gæ IZÐ { Õ{ IZ ZuzŠ
YW~™Ð ã‚ WgzZì ãZzÂ*
™ip• D™Ýq¦Ñz ´ŠxEgzZ<
 ™c
»r Û Y CV˜•Š Z%•ogŠ ÅxE
 z yWŒ
{ Õ{ÂÐ ] BZiz9 [ ÂŹzŠg Zëc s
 ŸzmZì Ôs
 ŸzZg f *
ƒ{ Õ{I Z
583™] BZiz9Ô•D™Üp»
:žì –6
û {‚»cc
÷zgŠ ËÔeßÔ(Å•gÆY xgzZV3zgŠ { Õ{ ü
3»-gzZ• D™Õ Z%Bß™Ö6V˜• ëÃ(kZ { Õ{ž Zƒx¥Ð kZ
{ Ç]Š „ÅV±XgzZ VÇ|ÔV- Š·É 7Š Z%K{ Ç]Š „ÅV⠛РÂkZgzZ•

http://www.quransunnah.com
2 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ÅV⠛» { Õ{t ÙZ• ïŠ x •Zu ]Š „ ._Æ {oLZ {z6V˜ ì Š Z%


Æ KÃ {Ç ]Š „ÅVâ ›~ õg @
™f „ Ð x * òs Z ~ g7 2Š
Ñ176{ Ç ]Š „
 ¸Ôì Zƒ w EZ cVƒÇ]Š „ÅVÇ)gzZì QÂt =Zì ;g @
žì : YH
0ZgzZì –Â»eß~ pn ZÉ H7™f »K~ pÆÂkZ ä áZz ] BZiz9
YÑ1 6{ Ç]Š „ÅV- Š· »eß._Æw ¸Æñk„
)MÔD°1ZÔ@W b§ÏZì @
Û ›)q
Å*™‘• Û ¬g•²ì w ¸¸ Ì» u ?gzZ
Zeßžì t w¸» {Š yyWŒ
á g Z »\¬vZ~*™yWŒ
:žìŠ • Û Ôì @
Y¹eßÃ{ Ç]Š „
Äneæ ÄÚ]ç‘ kÚ‚ãÖ ˜Ãfe Üã–Ãe Œ^ßÖ] ² ] ÄÊ• ŸçÖæ ™
—PLsvÖ] þ ]†n%Ò ² ] ܉] ^ãnÊ †Ò„m ‚q^ŠÚæ l]çב æ
Ì] UÃ}uzŠ=g fÆ{z¤
){zgzZ ] Z+gzZ ßÔeZßÂLg: @ q
ZvZ¤
Z L Lª
)»eß~ e
] Û ó ó@
WkZ Å *™yWŒ Š™{nÃ
Yc  Ôì @
ƒÐ ] Ò™f »vZ V˜
ÅVÇ)É 76{Ç ]Š „ÅVâ ›{Õ{ž Zƒ "
U Þ W!
H™f .
Ð kZ ì Š Æ
»Vz‚ÆVzcgzZ V3zgŠ äá Zz] BZiz9~ pÆ{ Õ{2ì @
YÑ1 6{ Ç]Š „
gzZì @ × ~x ¬s²ÃXì @
Y¹g Z' YÑ1Ì6VÂg qˆð¯6VzGÂt ªì H™f Ì
X •ì g œ%»] ZŠ „Å® $ Ù ] Zg Z'
zuÑIZ~äâ iC ×t
 IZ ®
< gîD Z åE<XÅ7© ÂI Z +'
 ) t6   ) —ž Zƒ x¥:
» ZÆ ®
i§ÅVƒÇ ]Š „Å uÑz ¬ I Z ®
G y•Õ{ 6  ) t É 7ì‡6i§®
 û Zz
ÞZ Y ŸgÃ]Š „i§ÏZgzZì ñƒ G g (ZÃÉ« ª]Š „i§Æ 4ZgzZì ñƒ
gJIZ b§ÅV26GgzZV- Š· g »Y NgÜk
ŠgzZ + '
  ) kZgzZì Š
» ZÆ ® =g f »
® Û » ¢z yZZ ÏZgzZ• n
 ) kZ sߪ r z• g yZZgzZ ¢6äƒÝq ;Ð
Š Z]uzgzZ 46GwßÑZÝZ »s¦+ Šžce*
Xì yc ƒx¥gzZì u»

http://www.quransunnah.com
3 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ÌZ  ¸gzZìB;Z (
 žì : Û Ås¦+Š ~ y*zy
 )~ rz•
»Ã®
Û Z‰Ð kZì @
Ê Z• ƒgz¢™f »s ¦Z Âì @  ) —{Šgz6Åsßc
»®
ƒ{™E sß
¡® GG3©E3E
 ) —èagzZ ì 6ï 8É 76®
 ) —nZ ‹Z Zg ø h
•á žì @
Yĵt
á Ì{)z g
—] ŸZ ‹Z x ÓtpO • ï• á ›ZÉ 7{ÒúÅ s ¦ Z
u I ZgzZ w•
yZsÜë~ {™E   ) —žìt] !
Æ® 9É 7(ZèÑq Dƒ7„ÍÑ6® )
ƒx¥gzZì ;g ÌsßB‚B‚Æ ï
* GG3©E3EØ è»X• D™{™E
8< »+'
 » Z s¦Z „
•yZgzZì Be
ïqÆZ  ) 4Ã{oÆwÖgzZŠŽß Z]uz {ožce
¾„Ð ®
á ŠpgzZ¸6{oÏZ-ZzÆvZ à z { •
 ™{ •
År á }Ô¸n Ø è4ƒ
gmÐ <  ¦ZŠgzZ
} (¹Æy*zygzZ {)z@g °Z kÎZž 6ì QG @•yZ~?£‰Ì
ÅZ
³ ZŠëžì @ Yt¹gzZ• D™{g • á Z s§ÏZ~ ] ! ¯ÌãU ³ ZŠëvg )°ßg•
I
{zžìt |1åc Š hñs§ÅŠ ðAXgÅZ ]uz cg »ŠŽß Z ]uz {o~ y*zy ä ãU
Û m{ ËÎâ Æ Š ðAXgÅZ ]uzgzZ ŠŽß Z ]uz
I
]uz sÜgzZ ìg x » *~ ä™ ãZzÃt•
I
U
" ŠŽß Z ]uz {oÐ +' » Z °ßXžÅÒÃŶŠ W@ tÆ™Š XZ b ˜Z ÅŠ ðAXgÅZ
]uzŽ¸D™'!ÅnkZ=Z¸lƒæ~GÆvZ c ¸lƒ" vß{z~ÝZì
Ù ªÃŠŽß Z
I
Tì ?Š [q
Z¡tp¶Š ðAXgÅZ]uzŠ Z%ÅyZÐkZ|gŠ²‰C™C
s ÅŠŽß Z ]uz ] c
 Ÿz âZ~G@ ©z w Z ¸ZÆY 5ß' » ZèY7mðÃÐ |»
I
c
™iÉÐ~] c ©z w Z ¸Z „yZì e* ™ÐŠ ðAXgÅZ]uz sz@
* ÅyZž• XÐ
B; ÐG}ì c
ÐGÔ Â Û ÜÌ~ w qZ bcª[ »Æ ®
â•  ) KZ ä r
™
@W » {Š% ̈ Æ ä%QgzZ *
ƒ¸!Å]ñ b§ÏZ {)zNb ÐGgzZ N Kzg
 ) kZ :ì @
® Ù ªÃV
™C ¶Åí!
Æ® ) kZ {)z*
™'! 
Ð Vz0igzZ bŠwÅ
™zás§Åä™Ýq;ÐgJI ZÃVß Zz ä™]Š „ÅvZq
gzZÔ* ZsÜÑÝZ »
http://www.quransunnah.com
4 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

™{Š â W6
ì * ä™ÔŠæÐ b Zzg Z ÅY m ÃVß Zzä™ÔŠæÐvZq
ZgzZVÍg ) ZsÜ
y›{zs@ÝZ »® )åpgñgzZ: 1CZ®
 )kZèYì C™ì‡~]  )tÙZ
ÃVâ ›É 7*
¯ y›ÃVÍßÑÝZ »® Ü z õ0
 ) kZ ª• D W~K‰ Ž•
³ ¸Æ wqZ bcžce¢
yY Ì] ! ™Š !
t~ KkZì * WÃVƒÕ{gzZ *
¯ °ß
ž 6¸ {Š Z-ŠÆ :Õ{ Ìr
 ™k1Z *  ) ã!
Ññ V®  ™c
b§År ™i *
Ññ

:ž•˜ ~z0VxZdZ1Z *
Ññ
]Š „*ŠÅY 1zZ +-Zx Â]|S
M ÆZu[²r Ññü
 ™k1Z *
1Zi%]|gzZ {‚ÆV*
{y{°°Z†~ [†Æ{‚ÆV- ø { Ç
Tg~]ïVzPdÛ Æg Z'
Œ × Æã-Z$
·gâ¦]| •ÆV*
YyY
ÅV!z ƒ Y` „ V;zâ À» PzŠ *
 i ú D 3™ W6yk» ] ZggzZ @ 3
ÌY CgzZ D Y - •z äZ™®
 ) vßgzZ _7„ V;zB÷®
)
û 7 1™]úŠ ´Š éZgzZk1Z *
Ññ/D YV•zL"7$
Ì{zžì1»] !
Ýq;Ð VzGÅVÍg )  ™k1Z *
kZ¿i§t»r Ññ
:žì ~;- ö ZΞ 6¸D™ HÌ- c VzGÙZgzZ¸n
Õ Z%6 g {o»äƒ
Z6r
q  ™ k1Z * ƒ w™z» „{
Ññ]| Š r ü
 ™£Zæg Z
kz;Z† •]|ÒZÔŠ
Æ „{ | ( ƒ ~g ¤ w q Ð
K Z%z u|ÔŠ
Y ([fˆÔ TgÆ lñ{J
J k
ŠÔ D YÖ™ wtg1 úÆ£zg
û 144™;- ö ZÎ / ¶w ‚ 22Ô20/Å * Ü ÎZ Tgw'~…Zâ
Ññ‰
I Zvßtžì CYƒ & ¤ÅyÒkZÆr
 ™c  ) ã!
™iÐ ¿kZÆV®
gzZ ;ÐgJI Z=g fÆ«gzZK Z%6VzGª• Ì{ Õ{ IZB‚B‚Æ äƒ•gæ
Vo) VâzŠ yZgzZ• cgzŠÆk
 Z ~w '
¦„ q  g ¢6Š ZæZ
gzZ —Ðg ±Z kZ• n
http://www.quransunnah.com
5 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

] ZŠ ¢gzZ Ï™¡É 7s %Z »Z
•: ÝZ eZì CY ð0  ÌŽ~ yÇg )
¿ Æ
XE
:E-!
Xì qZx â ZgzZ {oÔ ÷ »VâzŠÐg ±ZÆÝZ:gzì6 »
ÌY fs ¦ZgzZÈ- Š I ZŠpž ‚ì „gg ⽄å Å] ŸZ ‹Z6®
 )—
D Å ËáZz ®
e á gzZ VÑ*
 ) —k\Zp• D WÃÅ • 9 z Ò ZÐ ®
 )—
ZgzZ ïŠ 7„ÌZ ÂizZÃnZ ‹Z ÌËgzZ7g »ÃäOŠ y»6
BFâ »nZ ‹Z ËL¤
Š!Zj » ó ó] !
x Óž• ïh ZŽ Æ ] ŸZ ‹Z6V®
 ) L L[ Â Å r
 ™c
™i *
ÑñÌ
 ™c
yZÆ r Ü ¬»[  kZ VŒ ä ëpOì ŠŽñV;z [ ZŽ »]ŸZ ‹Z
™iÆ™ˆ
Ö }
Xì Å]g •Åä™7~# ÅMg ‡Gg â †
 7»] !

] ÑDZXär ™i~ ó ó] !
 ™c ZŽÆ] ŸZ ‹Z6V®
 ) L Lª[ ÂkZ :
Þ ‡Æä™^â] !
ëžì . q Û [ŶŠ] !
Z~ KkZÔì ðâ • ZŽÆ] ŸZ ‹ZgzZ
D™p ÒgzZx ÈZ »t òz t (ÝZÆ[ ÂÉ ì H7ÜÃ[ ZŽ åÆr  ™c ™i ä
Š [ ZŽ eZ Æ™ ÜÃ]â £ Ĥ
Æ ] ÑDZ yZ ë [ Z Z åE<XÅì c .Þ ‡gzZ ë Z sÜñƒ
u¾~ ÒÃkZ KZ r
ñƒ [ x»J  ™ c Ü ¬»] !
™iž• Ù ŠgzZ• D™ˆ ZŽ
KhÃx Z™Mg ‡gzZ™ ] ! Ü ¬kZ…{zžì ¬ŠÐ \¬vZÔ•
9gzZ h~ Kƈ
Û «=ÂÅä™wJgzZ
}WX ñ â •
þ Ü׉æ äe^v‘]æ äÖ• o×Â æ ‚ÛvÚ ^ßnfÞ o× ²] oבæ þ


~zkevZY «
~óâ 1426ã{Z ~Š )B03

http://www.quransunnah.com
6 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ó ó79IŠ ˜ z ]óÃ ` zy
c VL L: 1•w D Z
G @ Š q Z ÅŠ ˜áZzVžìtw DZ :žì –ä r
Åg \Z —LZÃg  ™c
™i
W{Š c
DIZÔ c iÐ s§ÅDIZ ñ OÆx Zúw DZtžìt6kZÀgzZ• D™7~
w y~ g \ ZÆ Š ˜ž =Z ì ÀZ
 ñ{Š c ƒŠg Zz » ] ÑDZÆ nkZ Ð s§Å
i *
Y ´ZÝZ ÅŠ ˜Ô D™7mºB‚Æw yÊ ˜mÀgzZ¹pì szc{Š c i 8²p¤Z
X 7Š°ÝZw yì Ìw y~y
WgzZ ~g6zgŠ »Tì [ÅvZ Gî*Ю
Z@Ð ÒÃÅVo) —z ´Š ªéZ¿Ž :
+@WyZ Ì] ømZ Çñ 0
e
0…!
›Zž =Z ì ½Å îE Ù ªxEaZ {Š c
xEgzZ {C iÐ kZgzZ ÏVƒ 4ZŠ~ ] øÅ
Z@ ÎÐ V~ äâ i kZ •Ôì {Š c
ËÐ kZì „g ’e •
i® á Z ÅxsZ |
X ‰ƒy›6 B;ÆVÍßyZ›)VzôÔ‰ 0~i úvßVÅÑÉ Vzg ZD Ù 7g ïZÃ
óº
ó ÑZŠ •Z à ZûÑZŠ •Z ð éE g L Lc
5š8E Û ÂñÑ : Zz p=Ð {zçq
â• Z ~
 *™Ñ
Ù ªÔ• ñW^ß s§ÅŠ ˜ } (Њ ˜ L gë ª
Š ˜ t Z]»º Z Š ˜ VŒ ì C
Xì 7g é¨E½É Z ìŠ ˜gzZÅ!
YƒPzŠ { k
ì @ Î] ‚}™ ay
~3 ZgÆvZŽžì Š á gZ» ~
HÜŠ • g—
ukZ VI Z¤
Ðg ZQÂ[ƒx¥6 Š ˜ 3 Zg »vZ²
zZž 67m{B‚Æw e!
Xì w DZ H Â,™4ZŠÃay
~g \ Z—
ÆîgŠq á g Z» ~
ðÃ~3 ZgÆvZ™{g yðÃŽžì Š •
ZjZÇay  kŠZg—
ÄÑ ] ‚~á$ Ù jZ}™ ay
Æ îgŠC gzZ†~Š ˜ŠpŽgzZ• X îgŠÎ]‚á$

Xì 4ZŠ~ÏZ Ì{P»kg ZægzZ•4ZŠ Gg \Z—~kZÔì M[ Z N »îgŠ

http://www.quransunnah.com
7 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ü ¬zt‹

ŠzöJ
wysÜp~½»Š ˜ ž• D™t · ZÐ ] !  ™c
kZ År ™i ë
Š qZgzZì „w yì Hs Z ‹Z eZŠpä r
gzZg  ™c
™iž 6p°²»ÂkZp7
ZÄÆŠ ˜ Ž ä x Z™$ö~V1Â Å]§
V;zÔ• m{ „ c wy{z • G ì‡] *
Û gzZì @
jZÉ ¹7Š ˜Ã Vz÷zä \¬vZ~*™yWŒ  \W
YH„™f »] ZzçÆ~
:žì ã! á g Zž 6ì ¹PE
gŠ • 
—QQ l^m…]„Ö] þ ànßÚ©ÛÖ] ÄËßi pF†Ò„Ö] á^Ê †Òƒæ ™
Z b§ÏZ ó óì îŠ {Z
q à ¹Ãݸt èY Og ~g YÃÃz ÷z \ W L Lª
:ž cÛ Š•
â• á g Z6
x £}uzŠ
—NMP ð]†ÃŽÖ] þàne†ÎŸ] Ôi†nŽÂ …„Þ]æ ™
WkZ ó óN Zg e ÃVzg ZŠ¸g RŒ
 \ Wä \¬vZ Ì~ e
z ÷zÆ ~ Û LZ L Lª
~Vñ*
Æ~ \ W»@W²ì @ 2
Y¹agzZk  *™Ñ ÙZì ¹g Z 2
Ã~ ZÃÃ
 \ WðÃL1ÅÌ]Š ªgzZ ñƒq
OÐB; Æ~ á
Ñ~] Zzç\ WèÑq7„ï•
w ‚ {¾~l ~
÷z J á »@W~Vñ*
 \ W27„ ï• Æ~ \ W=Z Zƒ7
+Šž Zƒx¥:Ô Š
¹7Š ˜Ã¿kZÆ~
 \ W~ e Û 1ìg D™Ãz
WËÅyWŒ
ƒx{Š c
Žì @ i p„z»ÂËÆy!Ù gzZ @
iC Y¹7Š ˜~x ¬s²Ã¿ÆVÅxs Z
LZgzZ IŠ ˜Ãä™^cœ£ —»® Y1Š Z%Ð kZ~ x ¬ s²
 ) —= Zì @
¯s ¸z"Ãx ZúIYgzZ „Š »ðŠuZu bŠUÐ ] ZzçÆ~
ÑèYì *  *™ÑÿkZ
 •{z‰ÈnŠK
CYÈc w ygzZ k  F ÆŠ ˜ä ~
È)gzZHŽÐ x *  *™
z ½c ¹7®
Ãz÷z Ø{Ž Š  ) Å+@Wî
 ) +Z Ë~ xs Z õg @
gzZ‰
Yƒ hÑ$ èt Ð}™E
žì @  Û Z ‰%Zƒ CY Èc š
ÆŠ ˜~ VÂgÎVÊ Z•  F
http://www.quransunnah.com
8 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

6ì 7m{B‚ÆvZ-°w yŠ ˜ªì ÒÃq »ÒÃÇŠ ˜


Z ÌVgzZì x *
á g Z »\¬zug nvZ~y‡ÁZ >gΞ
:žìŠ •
—QN á^ΆËÖ]þ]†nfÒ ]÷•^`q äe Üâ ‚a^qæ àm†Ê^ÓÖ] Ä_i ¡Ê™
WkZ ó ó<Š ˜Z (
ñƒ D™‚Åe B‚ÆyZ ñOÆä™~zc Åg ñ L Lª
Ûk
:ž•D â • 4)ÅZ‚L ‚
’¬Æó ó çlG L g•
Ù„e] Øe (äe k׉…œ ^ÛÚ oò• Õ†i oÊ àm†Ê^Ó³Ö] ij_³i ¡³Ê ™
ᕆÏÖ]]„ãe àm†Ê^ÓÖ] ‚â^³qæ èÖ^³‰†³Ö] ȳn׳fi o³Ê Õ‚³ãq
— †ŠnÛÖ] †nŠËi þ …çjÊ ä_Ö^ímŸ ( ]†nfÒ ]÷•^`q
Y ~g vŽ *
kZÉ Ôì ˆÈ+ Ö ÃqkZ§{Åä™qŸgÃVz•
hg# Û » L Lª
WkZ ªó ó*
¹7Š ˜Ã V~ e
Å VÉ Š ×C
™¨ £™^ e »ØZ'Ù §{ ÅäàÃkz
] !
t VW' ¹Š ˜Ãä™gˆÐ òŠ"
èÔì Š
h U Û »›z»gŽ ~ { Zg
ÃyZ • ìgw Z e•
Å+Š~ V”Æg ñä +”ZgY #ˆÆ~
 \ Wc
ä~ *™Ñžì {”"
U
Ì
È~gzŠÆx Z™/ôc  ) ðÃLc V
 \ WÈ) ÌŽ~V”yZÉ È7®
~
ˆÈ6u—~g ø uì ^Ñ¡òúŠt» ®
 ) —=Z‰c w y• {zI
X •#â ÅVo) ˆÈ6Š ˜Åx Z™/ôgzZ ~
 *™ÑÈ)
76i§Æ<  ) 4~g7 É ®
 IZ[Z ®  ) —ž• ë ] !ë
tZ
Æ\¬vZ1• D Y™s %Z ÌY f‰É 7„x ZúÐ ë Âì6i§ÆsßÉ
• T e´g~i Zg+{zÃTì CY ò] ! i ÅÈ-Š Y f] ‡zZ Î Ð a
{zÐ y!
{Š c
iЊ ˜ Lž Š™yÒ~ p ÖZ yZÃ{oLZ~ p ÖZs ™ä r
L c  ™c ™iVŒž 6
Ù ªxEVŒó ì
{C ó {Š c•
i® á Z ÅxsZ|›Zž=Zì ½ÅîE 0…! Ù ªxEaZ
xEgzZ {C
Š Z%HÐ îE
0…!
xEpì @
Y c
J 7
~œZ%z kg Zæ ¦Ñz ´ŠŽ ì D»< Û Š Z%Ð
 z yWŒ

http://www.quransunnah.com
9 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Û m!
• ëtŽì ~gz¢yT Å‘• cKÃm!  Ÿz mZ ?ì
DkZÔì ~gz¢”Z s
ì {zxsZ ÇÉ ì @ Ù ªÆ<
ƒx¥Ð p ÖZ ~C Û Ž 7+Š {zxsZ~ |ž
 yWŒ
Ù )J
Éì 7x » »òŠ WC ë›gzZ ãçyZgzZì {æ7~í! ÛŽ
 yWŒ
Æp ÖZÆ<
Ù !
C yc w”ÆÑkZgzZì ]gz¢Å_ÃÑLZ}™œJn n Z
™hgg !
ðË™ƒµ ZÐ V¹‚ƒ Q ÂñY0` Z'× »- Z
 gzZì @Y¹«&ì ~gz¢Â 
H-4E
&
n Z•ëK Z%~ b ˜Z ÅY 5ß&ì ~gz¢”Z *
ŠÅ=g fÆ„g¨Ã»LZæ G~
¾ £
pm! Ù ªÆ<
Æp ÖZ ~C Û ~ÝzgÅX•ä
 zyWŒ ™^YxEÐ »Æy̈Zˆ
& §»Õ Z%gzZ - {Š c  ,Z ø
iæŽ ® 6òŠ W•¢z
 QgzZ• ” U Ù=g &
Ô <Ñ~ b ˜Z ÅY 5ßÃÏZì @
Y@
ƒ F
Œ
d Û Ð |Å<ÑgŠÏZì @
™g (Z
:ž•˜r ÑññƒD™yÒÃA
 ™~â åZsÑZ * Z%yZÔ•ë|gzZg§
g ±ZÆVZŠ%A L ¸ D™ c
Z% Lž Û V̀â vZŠ ZæZ Y q”%zc}g ø ü
â•
tgzZvZ ÑZŠŽñÑgzZvZ ÑZ[£ÑÔvZ ÑZŠqÑÔ•p&ÆvZ ÑZ!Z ÑÐ
û 43™tŠ ZæZ ìÑ/ óì
ó dZÐA
Z%ƒ

 »ÝkZ ó ó7„ŠŽñðÃ~ ]Ñ» kZ ZÎÆvZ Lž
aZÐ ƒ L pt»©Ýª
zgŠ ‰zZ pZuzŠgzZ ó ó7ŠqðÃZÎÆvZ Lž
L ìt{zì c kÜZx ZúŽ pª²ì p
 [£zŠ°» Ô™¿Lž
ÅvZÉ 7{ C Ð 3gzZ Ôż L ìt Ž ì c VÍßÆ
™ÕZ%gzZ - äVMì c VÍßû% dZ yZ ì -ZgzZ ÇŽ pZŠ² ó óì ] Z f
Ù ª iÅvZ›Zž ‚ƒ1™s ™ b§ÅsWûLZ Æ™
ž`ZÈ {zgzZ ñYƒC
Y¹ŠŽß Z ]uz {oÃÏZì 7„ŠŽñðÃZÎÆvZ ªvZ ÑZ {ŠŽñÑ
Æ {okZì @
ì w ìgzZ ëz ì ̼ŽÉ 7„ ŠŽz ðÃÐ }u» t‘~ ] Ñ» ._
„vZQ c
 Ñ}g ø:D»Tì pm!
/ô:gzZ ZƒÃ~ Š 4
»©Ýtq ÆY 5ßÔì @gzZt‚ »
http://www.quransunnah.com
10 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ì{z• B°ßpŽ » ÞZ Y • Z b§ÏZìg B„vZ ÑZŠqÑ p»ÝkZ {zÉÃx Z™


 ™~â åZsÑ Z *
:ž•˜r Û ±5
ÑñpOØâ •
L c
Y •ÑZ ! ðÑZ !Z ÑvZ Lž Û ä V̀â vZ Š ZæZ Yq”% zc }g ø ü
â•
Û Å)Ô¬ì yÀi Zgq
ŠŽß Z]uz] m ZQ™ â • Z~ó 8ó È>gÎ /VZ
¼Ž ªì ~÷] ÌzY • Z {z켎}÷ñ ZΞ c Û {ˆÔì c
â• Û»
â•
û 91™t éG Ù bƒ
5kI.ÅZŠ ZæZ /•] ÌC  {zƒx¥mZ] Z f)
óð
ó ÑZ!Z ÑL LZ Û ~‚Åx¯kZ r
 žìt È :ž• D â •  ™~â åZsÑZ
Š~ó óVZY •ÑZ! L L[ ZŽ eZì H]Ñ»tž Zƒ Za w ZЈƒ ÔÅ)~
Y • ZŽÆvZž c
ÀFÙ ª»e
~C WkZèYì ‚m!
Åe Ù bÆ] Ñ»t•
WkZtÔ7xŠŽñ•C
WÅ s Z²ÑZ >gÎgzZ ó ó• x *
žì ~180e iZÆvZgzZ7Šqðà ZÎÆvZ Lž
L ìt
óù
ó â Ðaz Æ Vñ* yZjZ ?• x *
yZƒ ‰â ¼ŽgzZzg å Ð Vñ* i ZÆ \¬vZ L L
ZÔ• ] Ìz Y • ZÆv Z ] ‡‘0gzZ ] Ñ» ._Æ‚m!
kZ ÅY 5ߤ ÅY 5ßp
WyZ +¬vŠx ÓgzZx Z™/ôž ǃt È eZ ÂñY1™tÂm!
ЂkZ Å] c
~g ZËgzZ[ Zpžce*ƒx¥Ô• ïŠg Z ŒÛ ÃY ØZDŠ ã
ŧ · ãâ yâ KZY 5ßÔìg I Y
-Í‘
žG
òúŠt Æ Y m
Z égzZ• ¦æ n Z ÌY 5ß1ì m{B‚Æ x?Z ê Y m Z Y Ø» xE~
 ™k1Z *
t»r  ) —ã!
Ññ® ƒY ØZ DÐ s§ÅvZÃyZž• D™
ž 6ì @
Y ØZ~[ Zp‚Å 110e HÜ~ ó ók1Z *
WÅyZ/w W>gÎ7Zžì Š Ññ]ª“L LòúŠ
-Í‘
žG
 ™c
r ™igzZ óƒ
ó ‰ GC
Ù ªW ZzÆVÍßÆ x?Z ê Y m Ö Z ª ? Lž
Z é0# L ðƒ
aZ ÌÐ Š ˜*
™ VgzZ bŠ (F
ÃVÍßs§mZgzZì xsZ |Dm!
¸ w– Æ
X •4ZŠ~] øÅ+@W] øÅVß Zzä™x »tgzZì
Z@ÎÐ V~ äâ ikZ Lž
Ð kZì „g’e  ™c
L ì –ä r ™iˆn Z
http://www.quransunnah.com
11 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ù 7g ïZÃË
y›6B; ÆVÍß yZ ›) VzôÔ ‰ 0 ~i úvßVÅÑÉ Vzg ZD
Ù D™ Vz÷z~]
 • Dƒ ~i úvߎ ì YNŠ ¿C
{z Z  ) —ó ó‰ƒ
)î
Í æZáZz ®
Z ëÔ• ” ä™ Vz÷z™=
, Zq  )t• D YWŠpi Z~K"7iú
Ø èz+ŠC
ÔzyLvßtž ¬Š7Läëp•ŠŽñvßÆ< Ù V˜•Tg~o
ì ¸ {@xZg øÉ ,™ VÅ+Š7ZgzZN Y k0 Ø ZèvŠ c
ÆVß Zz + â Æ< ð|
Í ÃVÍß7ZsÜÌC
t n ÏZÔ• y›Ð¬Ž •D= Ù !
gzZ Ìg0
ZÆKvßtž
Æ { Ç]Š „Å›)Ëc
~ º´ ãZy c
ug 0 
Ë• s Z e {k )sÜvß
e~ „]
VÇ)V˜ D™7ì‡pgñ CZ Lvßt ÐW
 *™Ñ²ƒ eð‚g J
KZ ä ~
á gzZ‚ : Ñ‚Ôg Zi !
qg • ž 6ƒ@ Ù V˜c
ƒ q ½Z »VÍßÆ nC ¯Ã(+Zå œ
%» V
zzÅ VkZžì¾I¡ÌòúŠt»r
 ™c
™iž•Bë6¯Å] ;Žz‰2{)zx ¬
àS¼~Vß Zzä™x » » V6Vß Zzp Ø è)èY•ñƒy›vßVzg ZD
g< Ù Ð
:}ì ~gz¢”Z Ì*
Yc
0
»qZ
vß{zž @
D~}g !
Æ<Ø è kZì „g YÅ V6VÍßÆ<
Ø èT : i zZ
Ø èkZÃyZ•ÝÐ <
{ Ç WÐVñ{Å< Ø èkZ:
 ÆÇS0
ZÅVÍg )
LZ¡Ž
gqZ mZäŠ .x *
?•n Æ® )—H ÂÔn YH
.Ì´gD¢»xs Z +Š c ä™ V6›)Ë
èYì ~gz¢e :3U
Z
n ZžJ Ç}™7wJxs ZJÜ z kZ¿{zÂÐ, Š]úŠ ÅxsZÃËëÌZ
‰ 
+Š DÆ ® Š™:!Zi Z ïZ• ] 2z u“Ž 0Ð xsZ~ ‚f
 ) —H ÂÔ ñ Yc
™ (Z c ä~g ¬Ð
?ì e*
I
CZ f LZ¡Žì @
ƒgz¢Ì(Z¡q
Z~Vß Zz + âÆ<Ø èÌË : éS5ÅU
g »zu ðÃÐ äƒë! Ø è kZÐZgzZì @
hÆ<
c Ø è kZ§{ Å] ZŠ ¢
ƒ ÝÐ <
http://www.quransunnah.com
12 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

LZ » V5„ VâzŠ yZgzZì @


ƒ»Vzg Z-â c
ì @
ƒ» Z§Iè6gîx ¬¡(ZgzZ @
ƒ7
Å bÑŠ c äZ™Š Zi WÐHÆ ]oS0
Z kZÃkÜZ x Zú:ì @
ƒ cÎg WZ Z•6x Zú
LZ ŠpŽ Wg ZÆ ®
Z ÅVÍg )
Ë• 2~ ]oS0  ) —H ÂÔ ì Cƒ ]gz¢
}Š?ŠgzZ {gt»ä™uF
?•M ZÃ}uzŠ
]oS0
ck
Š ~hðÐ V;z• Dƒ ñƒáZ e {k
e~KTWZg ZÆ ®
 )—
Ù !
c "7i úp• ïŠ ]úŠ Å äW~Kà VÍß ñƒ Æ C 6‚
gzZ• ä
 ) VŒžcìtÉ 7
vß„z~KQNÑp=vß\ WǃyÒì ðƒðW®
‰ ØŠ~ ‚Ž @ Z ðÃÐ~ yZgzZ• Dƒ ~i úÐ ¬ Ž • D W
ƒ 7(Z Ìq
ì @
Y ú~ w Y ê Z ðÃŽ Ð~ V-i ú ñƒ ñW~K%Zƒc
W~K6} zš
"g D*~Y Z’ZpO•ïŠ]úŠ Å `zy
 WgzZ D ‹™wÅíŠ »wqZbctÐ Z
~y
c ^ ã¹tˆÆTì êŠ^6{ izg•B‚ê Z~~g—âÑ{g e
™iÐg ±ZkZì Ç
Ü Zœ{Š c
t %Z‰ 0~i úvßVÅÑÐzz Å VkZž7‰ i Ì~ òúŠ kZÆr
™
Ð ¹ gzZ ‰ 0 ~i ú{°‡!
~i ú{°‡": á ~®
 Æ äƒï•  ) kZžì gz¢
¾žì @ Š™uF
ƒZa t wZÎpc ÃwqZ }' Û ZìÝ
Ð ¹gzZ à Äg Sh ZŠ ä Š Z•
¿ðä
¿$ ZèYÔì 7l¦
Ù ZŠÎt67Å~Š !
C 
' •žce*
ÅZ ƒx¥?67
ì {o$ Ù „ Ž ì 4 G Ð ¿kZ {zÂ7•$
1ì ;g™wqZiZC gzZ {o$
1ì
Xì 6 gzZ
i§•$
¶ ~i ú" ðÃgzZ: c
VkZp7c Û » ðÃÐ Vz]úŠ Å®
ƒy›•  )—
Y 0gz¢ °ßgzZ uæy›uñ JŠ ‚ J¦q
Æ,z yÆ Y 5ßQgzZì @ Z Ð
Y 5ßgzZ Vß Zz ¶Š h]úŠžì @ (Z~ d
ƒg ë¤ Û x ZŠÆ [ Z Nz̀Z L ÑgzZ ~ w Y
•
ÅgzŠ  'â ÃÅDI ZgzZì 4KïgzZ ÔŠ ãY » xs Z +Š CZÃVß Zz ä™W6
http://www.quransunnah.com
13 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

û%&zŠ~ yŠgzZì À
6-B‚Æ ®  èYÔ Lg7g ZŠ Zzg Ì»G
 ) {z Z  ] !
Û c
c ä™ ZŠ Z nŒ Y Kzg Ð VzGÅ VÍg )
 Z~ Tì ù
gzZ Y m c
k7wqZ bc
{zÂì @ cgr»ug IB; Æ~
ƒgÃè  *™ÑÐGc
ì @ »à ßz ÅV¦
ƒ{™E
@
YƒåÚ Z6 kZ LZ {zQì @
{o•$ ©Š ã
Yƒ{ Ze™™sÃ] c "gzZVáZ™ KÑyZ
 ) —2¼ 7:ZzÐ ?Š Åg
ÃWZg Z LZ ä +'» ZÆ® Û ÌËžì
uz yWŒ
³7: ¦
Ù ~ q ½Z LZ [  ~uzŠ ðÃ{z´Æ w qZ bc{zžì 3g™È0
C » ] !
kZ
ñ Wá yZZ›)ðÙÍÃTì [ !
̈Ã (Zy
W~w qZ bckZžñ Yc
C…Q Â
 *™Ñ Â@
Ãx Z™/ôgzZ ~ Z ?ì Zƒy›ÐG
ƒe(Z¤  bc¡¿ðÃJ
 ` WH
y›Ë cWá yZZ™Íw qZ bc» ¿ÌË:Ô C7
* 7]gz¢ÅäVZg ZŒL
Y0rJŠ WÞJŠ W%Zì e*
ì e*  ÇgzZuñ™ÍwqZbc»
Y0<
6gî¬*
gzZ °Zy
{o•$ „Ð ¬cYƒŠ !
* » {oÐg0
' ZgzZ @
Yƒ„ Ù ª‰ª
 gŠ »w qZ ~C

Ï0i ~g ‚gzZ *
àe¾h gzZ °Zy
èÃ{o•$ kZ LZÐ w qZ bcgzZ *
W~ V™á
YƒÁgÐ *ŠB‚ÆZ
X * •ß„yZgzZ xg ¶ Ág »®
 )—
*™Ñ¤
Zž• M t Ð t Nz ë™NŠÃ[ »gzZg »i§Æ ®
È] !  )—
Û gzZ D™g (Zi§» VÅbcñOÆZ
ñ OÆ yWŒ •ªi§»nÏZ Ì~

 ƃ
ƒ Û » Ì¿q
 Lg:• Û »[  ðÃÜwqZ bc
Z ðà ÂD™7t ‚ÆVz•
Û'
Ð ZgzZì Lgg Z Œ Ù Æ™g (ZÃw qZ bcèY D Yƒ y›
Ì6+Š .‚ LZ ¿C
EH
YïÌïH½¨G3u
Xì @ " »äƒvZ à zgzZð¸É 7›„sÜ

D™ q Ê eZ ì C™VY t :Z » g
Š qZgzZ ] c
WÅŠ ˜ 6VKZ ®
 )—
[ ZÔì Š ˜º ZŠ ˜»Ñžìt x|»Xì H{™E Š qZ ‰ä r
»g  ™c
™i ñƒ
ìŠ ˜Z („Š ˜»ÑžB™Ìtt ë¤
Z ÌA
q ZìzgŠ H »g
Š qZ yZžn ZÃs
http://www.quransunnah.com
14 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

™ï6ogzZ}Š™úÔŠ6
Ì~]gß+Z H Âì e* Z Hžì @
o ˤ ƒZat wZÎ
ÔŠ c
Ð •g D™Š ˜»Ñ}OŠB;6B; y›Æ V;zgzZ ?Çìg aZ „Š ˜»Ñ
$o¤
ÑŠ Ù ªs ™Ð ,™¨ £Ð
ZèY ǃ aZŠ ˜»g ZŒ~ ]gß+ZžìC
Ù ÃVâ ›gzZxsZ IZˆÆä™ï ÔŠžì eÐ:gzì YY3g ~g YŠ ˜»
ÅnC
mZ ǃeb§¾¿6ðs Z]Ã~]gß+Z}—zgР䙿6] â ©ZgzZ]Š „
ÒÃÅä™æ~ o êñLZÃo kZgzZ Hï ä kzg V˜ ì Š ˜»yj
jZ w V
òsZvŠgzZy›Æyj
jZpO¶~È0p
ÅJg { izggzZ"7i ú6Vâ ›V˜Å
 ) —Ì~ª
I ZÆ® q+Zp‰ƒsz^~h
”Ð ` ¯Ïzg +@WÆ´ ˜
] Ñq, Z H ÂÔ¸ìg}Š ] µF
Å䙊 ˜»Ñ™ò6- ™hgŠ ˜Ã+@Wy Zg »
§ñkZ y›gÅ~ f ðÞ B7ëÔì aZЊ ˜Æ~Š Zi WÅoŠ ˜»ÑÌ~
Ü zkZWZg ZÆ®
aZЊ ˜Æg ZŒÃÉ« ̉  ) —p¾ aZÊ ˜ÆÑÌ6
c % ïÐ oÃm
4z] Ü z T b§ÏZ ¸ ìgÈ
ôZ y›Æ y*zy }g7 ‰
 ) kZgzZ ˆ¿g Š ã
Æ® Å® Û Å yYgzZ¸ ìg™
 ) —kZ¸ ìg™7 V*!
Œ
X ¶~Š ßF
Ã% ïÆmôZÐoÊ ˜ÆÑä+'
 »Z
uTä r
mZì HÜÃg  ™c Û Š ˜º ZÊ ˜ÆÑVW'
™i c ¶Šg Z Œ hè
 ™c
r Š 4
™iˆ n ZÔì ë!
q Æ $öx ÓgzZŠ ã
" 6 ut7ÝZ ðÃ
gî¬g
—ñƒ D™w Ñ+ZÐ ÂÆóv
ó Z -L L~ kZì ÅÜg
u à Zz {P ÆŠ ˜Ž ä
utžì n²~ KkZÔì H4ZŠ~ kZ ÌÃ{PÆ•gægzZg \Z
ì Åzâ 0Z òg
ukZ¤
yâ 9Ãg pì w!vZ†02~zZgq
Z nÁ! Z ›ZèYì ®•mZgzZ
 gŠ wÑ+ Z »nkZÐ g
ËÐ~ $öèY7„ ukZ »r
 ™c
™i ÌA
B Ì
Š ˜É ì H7Ü~ [ !
w e! Æ ä™ ¦{P»•gæc ukZ Ìä
Vz^—Ãg
http://www.quransunnah.com
15 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

 ™c
r ƒŠ ˜»g ZŒŠ Z%Њ ˜~ V1 Å$ögzZ ì HÜ~ [ Z1ZÆ
™i =ZÔì @
ÌËèYì »ðŠgzZ ãÒß¡ó ì ó ï•
á ÌÃ{PÆ•gægzZg \ Z —g
ut Lž
L It»
ЛG
$ ЛG
$
ZÔ H7Ü~ [ !
ê z ½gzZg \ Z —Ð kZ¤ Æ+Š Vc
ê z ½Ãg ukZ ä _ö
U
—ž Zƒ " :Ô @
Yc Š qZ Å nkZ G ÂDƒ Š Z% Ì
Ñ g(~ [ Z1Z Æ nkZÃg
ìg 3Š r !
!Ð w Ñ+Z ßÆ g Û Ãx ZúñŠ ‚ñ¦LZ + '
uz yWŒ  )
» ZÆ ®
Ã\ WLZ6}iukZ F
F Š qZ ÅnkZ WZg Z —DÑt gzZ• ìg™{ ZegzZ•
Ãg
Û
 ) ÅV¤•
vZÔ• BHð•Z¿Æ—)ËÐWÆ¿LZgzZ•Ñ ä™g¦®
Y •Z Å„ Zey̈ZŽì ¤+Zq Ù Ð .lpÅnkZ \¬
ZtèYÇgpôÃy›C
Xì îŠ àJ

ó óì ®` zy
$ c V6V â › L L: 2•w D Z
 *™Ñž•t {z• ã k0
~  ™c
Æ {È oèÐ ] ÒŽ :ž• ˜ r ™i
ZuÉ N Y ÈÈ) cVâ ›ž å7i§t ~ äâ iÆ
Ècg ñÈ)gzZ c
$
w DZ Æ nkZÔ ì ® t =Z å7w©» -È) VŒ ÆVâ ›Ô‰CY
4szH! %Z²ì Cƒ]ª{Š c i Âì B] ! ðÃÅnkZÐ sçŽG3µDIZ= Ì~

{zƒ ÒÃŽ c ®•á Z Å + Šžì [ƒC Ù ª Ìt Ð y*¬gzZ ì/ w© æ¾5.Z ù
 kŠZg—m{i§tž ItQÔì 4ZŠ~Š ˜
ßMZ fu °ÂwzZ å7~ äâ iÆ~
ì ï@
H~ äƒ/ gñâ n Zƒi§ b IŽ » ä™ÝqÆ/ gñâ t& ~gzZ ì
] *
JZ: Ñ‚gzZ „ Ž„ â • ~È0 „Åt òZïgæi§{ŠŽñ» kg ZæHÔ
ÅV[
 t~ äâ i Æ ~
ƒ g—H• ìg Y Œ~gz¢gzZ• ~gz¢~ äâ i kZŽ {)z
 S ÅyZ ?£ÅV1 H ?¸
 kŠZg—j§zz%}g ‚Æ ÙZjz bzÑ®
Æ~

http://www.quransunnah.com
16 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ug ¯7c ƒx â Z { Zp O‚V˜ži úÅH„, Z ?¸~: â i


Vƒ` W~ÇÆ: Zizgƒ: c
g—žì YÈWðÃH„, Z ?åV¹~ äâ iÆ ~
~ g—tÔì CYƒ qzÑi ú
gñZyZÔce*
ƒŠ ˜ÐVz¾Ôì ®Â{zZ åE<XŶ7ðZ±Ð tzÈgzZ\ Â~ äâ iÆ
$
 *™ Ñž ì ß It ˆ Æ ƒ
:âi Æ ~  kZgzZ H7®
$
ðà Ìà ËÐ~
X å7i§»-ÆVo)k0
ÆVâ ›~

Ü ¬zt‹

ì t wZÎr ™i VŒce*
 ™c Z wZΞì n² 6ZŽ
ƒ7O [ ZŽ ƒ xn¤
‰CYÈÈ) å@ Y5ÃVŠY c Vs§Åxs Z IZ~ äâ iÆ~  *™Ñ H
ЛG
$
ß~B; c Vs§Å¬I Z b§ÏZ ? å@
•gzZ N YH: ZzgÃ/ôDI Z c ê z ½c
Û ~J
Y¯ñƒ n yWŒ gzZg ZŒ~B; cŠ ˜c
‰'Y ÈÈ) ñƒ n_~
) Л!
Å-è s§ÅVñ¸gzZV”›VŒ?¸D YÇH
ìtnZ ‹ZÝZÉ 7] ! E
G4

Y •É DI Z sÜÌs§ÅVâ ›gzZ ‰ 7Lx Z™/ôc V~ V”Æg ñž


ЛG
$
Š™á ZjÆ x VYx »t ä ®
eZ ?ì c YHg©c ê ýÄ/ô
 ) —Q å@
7HgzZì ®Hž~Š™ qzÑc6
$ $
XÆ®gzZ‰ ™Çs ™r
 ™c
™i[ ZŽ
 ™g
Ô• p ÖZ ñƒ†Ð ¯Ær W7¢ˆÆ "7Ãk½Z kZ2
•Z •tž @
 tc
x Zú¡äV,Zƒ Ï} 7㌅Ãr
 ™g
•Z •Ìp°Å®
$
gzZ b IH
Æ/ gñâ t& ~ Lž
L cÛk
â•  ™ c
’ä r ™iž 6?ì cÛk
â•’c ¶Š »ðŠÃkÜZ
ðà G… ó ì
w ZÎ17ï@ ó ï@
H~ äƒ/gñâ n Zƒi§b IŽ » ä™Ýq
Û b IÃg »i§{ŠŽñÆ ®
g » n Æ ¶Šg Z Œ  ) —+ '
  ) —Hžìt
» ZÆ ®
ðà » ähggzZ7[ Z Nðà »ä™ÆTì @
Ðg ±Z kZ7{ k ƒ¿{z b IèY•

http://www.quransunnah.com
17 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

 ) —vߎgzZ Zƒ : Ýq [ Z N ðà eZÃyZ • ìg™x » vߎ~ ®


®  )—
•D Z™gz!Û ÐZvßÆ®
n•  ) —s Ü'
 á~
ðÃ6yZ7ï•
ÆkZ²ì 7{ k
yc ¶Š ½~ Vâ ›ä ~
 \ Wž•ØŠá Zj¼™^ÐWä r
 ™c
™igzZ
 *™Ñžce'Y ë @
yZ sÜyt ä ~ 7ï@
ðÃ…~ ä™tÐZ G : Zzg
*™Ñ =Z‰7]â ¥´ŠæZgzZ¸ñƒ4ZŠ6 ~xs ZŽ¸Çs§ÅVâ ›
Û gzZ ] ‚Zz y»g ZÆ+Š ä ~
—²¸ G: Zzg~ V¸´Zyt c ½ÅøZ• 
HÃVzuzŠ {zÂn
g 7/Zz ðÃÅxs Z +ŠŠpŽ • ¬ÃäI Y LZá Zz ®
)
~uzŠ ËÃyZ• Dƒi WÆ"7w qZ bcª[ »—sÜät 2?ÐN 2
Vž cÍÔƒ: VY Ì~g g Àc
‚ðÃÅyWŒ Û {z {Zp Cƒ7Ì]i YZ Å"7Æ[ Â
ZÆ [ Â kZzZì @
Ž g0 ‹ÃVÍß澘7g !
Yc ÃÏZì Cƒ Åw qZ bcsÜgzZ sÜ
g !
 ) —ÿkZgzZì @
® à~ äÃäÃÆ*Š™™+Š ÅyZ• ] ÃZy
Yc  
gzZ ] ¬$
] ‚[ Z N »îgŠ q
Z~ yZ • D Y G^Ž cÑk ZgzZì 9aZЊ ˜z ]ó
Xì @
Yc
CÄÑ
gzZ {Š ëZzgŠ sܤ
Z™ ¯ È) Å ä| 7yZgzZ IY +'
  )—
» ZÆ ®
ßϹ¤ ™ñëÌQ ƒ7ŠŽñݬ ðÃV˜ Dƒ ¬„~ V¸´ {0
Zgž f ?
tž k\Z1σ CY VJ
vßÐ ‰ ÂÆ ® 9|Š Wq
 ) kZ Ì] ! Z • B'!
6gîm{É •CYÅ: ZzgÐÏ°‡!
)yZ ÅVzà} (
] Ù Y ]Z š ÂÈ)
~º´C
ŽgzZ• DƒŠŽñY f~KÐ „ ¬ V˜• CY ÈB‚Æ x ÈZ~
Ð Ï°‡!
5!
E3ÒE

•ï-Z e {k  èG IYtp•Dƒìg}Š kgŠ »g
e~KZ E4›G Û ÃVÍß
uzyWŒ
Å w qZ bcsÜkgŠ » yZ²• D™ÒÃÅ ¶Š kgŠ Šp~ « £Æ Ý ¬ q
ZQ
¬Š ÌJ
žìŠ VŒgzZ• V*¹® L Ñ9z ÒZ ~ T ì @
ƒF Û
6] PŒ
http://www.quransunnah.com
18 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

¯I{eCZ™hgÃkgŠÆ g
•f Û Æ x â ZgzZ Ý ¬ÆKËvßt ] ‡zZ Î
uz yWŒ
w{Šƒq
 ) —ì •
® á ~ILZÃVÍßgzZ
Z6gîDŽ • D ÑŠÉg Åäƒï•
LZÉ 76UÅxs ZÑ»®
>¶ Ù ªs ™Ð ] »wÅnkZÐ+
 )kZžìC YÅ
gzZì ÜZ e6{ZgÅ+ Û »sߪ+ŠÆ+'
 GgÃVâ ›~h WÅò ¾z@igzZì r z•  »Z
x Óg ÇæÆ® ™4ZŠ~xsZ I ZgzZxs Zî
 ) kZ~x »kZgzZì * $
\Å: Õ{
 ) kZÐ yz¬g7½Æ X• yZx›)gzZ›+Š "gzZ ï
Å *Š ~g ‚î 34)9"
GGG
 ) kZ17~Š Zi WÅk
”?ÃäIYÆ ® ½]i YZ š ÌÃݬ ËV˜~]
)
X •g D ;~V⠛ƽ*Š=g fÆ]
)•e®
$
gzZuÑŽžì Ýq

ó óì 7Ì Z Žq
Š 4
Æ® ) — L L: 3•w D Z
 ) —)žì Lg (~Vâ »]{ÌnZ ‹Zt :žì –ä r
Å®  ™c
™i
YH™fЊ ÁÂc
ì @ wDZtžì wìZ÷ì @ Cg »"ÃVƒÕ{gzZ½( Ð s§
Yc
• szc•b Æ kZ Ž~ yxgŠ Æ·çñwßZ ÂÆ VÔ6¯ Å /Zz*
Ð ] Ñqc
æ°Z îê ZgzZ ~ŠŠ ]|q {z´n Zì •x™fz D›Z• ~Š ã
’ã! Ç!
gzZ
Ú Z ì gzi A6™fz D~ ] ª“ÆZ~ Vzk
  ™Š- ·*
½éZ ~ Vñ¯Æ r Ññ
X ǃ:6zb
ËgzZh
•á

Ü ¬zt‹

?ì HŠ Z%Ð ½kZžìt wZÎpc
C7g Z ä Ëýw– Ær
 ™c
™i
Ë Y ÅÝq~ kg Zæ ´Š ½{zHì c
$ Šgzi ä r
 ™ k1Z * Ññ® ) ã!6½T
wßZgzZ‚wßZÔ ì CY ðJ 7èsÜ! ²~ îG &Š kg ZæèY7žì C
0G4E Ù ªs ™?ì
—²ì @ Yc
J 7[ »g•ÃÃRÅg Š qZgzZ‚ÅyWŒ Û gzZ• D Y ñJ 7u
g

http://www.quransunnah.com
19 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ðg ±Z kZì 7„ ]i YZ mZ7Z澘(ÌÐ kZÉ 7„¿6kZ »Wg ZÆ®


)
tèYì 9Ç!  ) —žì H7wDZz nZ ‹Zt Ìä ËT
ì s ÜÆ ½®

á Zz äg Z ¦ Z~ ®
ž²q  ) —ž 6B
g7„ ¢z yZZ6½Å kg Zæ®
)
:ž•˜~[ ÂKZ ~u(@ 
vg )

Y fgzZD~W˜gzZVzk½KZ y)g »} (  )—ü
L gx ÓÆ®
7¼ Ð VÎgæ ž• ëÔ• D™'!
à ZE™ Za &Ð s§ Å
+Š=g f Æ y Z ì @ » „Ze ÂD¶Ô@
ƒ: ƒ7¼ Ð V-¤
eÔ @
ƒ
Ö~Vzg ZŠ ZgzZ ¶Š kgŠ »wΰZ w‡zvZ w ‡™Ö~ VÎgæÔ Ç“7

Ái Z Á~ Ï0 y'Â+ŠÔ@
i™hgg !  7+ŠÐ™ Á KñKñ™
Ym  Ð äÎ yŠg e~ ¹gzZ « q
Z ¸Ôì @ Z~ w‚Ô - &
g ! á Y Ãß1Z *
F§Zzt ä ~g7 y~ • Ññ]|Ôì ;g ¿» G™ xgzZ
âÈ- Š x‰Zg ZŠ V®
 ) g !Zž c
q ‹B‚Æ Š òG & } (~ V<
Z¬ Ð ƒ
q  c z6» ‚ЕzgzZ Hx ª~KÅx‰Zg ZŠ V;z
¯ x Z¤
k0
Ær ™+-Zõ* Ññg •Z •Æx‰Zg ZŠ ._Æ" µ® )
Û ZzŠÐ~yZ¸w'~ ~g g kgŠ *
s§VâzŠÃ •æ¾˜(äŠ Z• Ññâ
Ü z ~y
V1 k™x » »+Š¼[ Zì ‰ W»Ï0
i4Z]| ¹gzZ 1ñÐ
û 28™~sWÆ] ª“Æã!  ) —/ ~Š Î/~g ‚~
LZ®
Ù Ì` W»®
ÏZìB‚Æ Ý¬Æ•gægzZ x â ZÆKC  ) —¿i§gzZ aθ
ï Š ]úŠ Å `zy
B‚ LZ ÌÃY f] Z|ä| 7yZgzZ \ YVùZÆ ®
 ) kZ n
Ü z kZèY• DQ
 ) ¸ sÜx » » +Š~ w ìê Z ‰
{z { ZpÌvߎgzZì „g™®
Å c +ŠÐ s§éZgzZ DïZ ÂD™7`zy
B‚Æ ®
 ) kZ¤
Z Vƒ: VY ÌÝ ¬
http://www.quransunnah.com
20 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

 ) —žì ß It»r
ƽ®  ™c Ö }
™iÐg ±ZkZÔì …gzZg Z# Ù à ZzäY
C
ƒ76½Å bc¡t :Z » b ˜Z Å ½´ŠèY7s Ü
™i „B‚n ZQ@
c
KkZì cÛ Šg Ì»äY ñC g »"ÃVƒÕ{Ð s§ÅVß Zz ®
â•  ) —ä r
™
ï~g øgzZ•` w Z e Ýzg6qçñkZB‚Æ,~)lÆ[ Âëžì n²~
 )tpOì ðƒ c ózF
s ÜÆ: Õ{®  ) —._Æ
Å: Õ{ „ 쇮
gzZì 7s ÜÆ : Õ{ ®  gŠ It» r
 ) —žì „  ™c Ë 7„ƒÂ
™i ª $
) c ™fgzZ ]Š „Å \¬vZ~ xs Z +Šž =Z ì 7xs Z : Õ{
• C Y ð¯ ]
 ) z-›ZgzZ ÅyK¬Ð ƒ
»vZ™fgzZ®  ™ Y~Üæä ~
 *™Ñ7•Õ{
 \ Wpc
~ Û ì‡Ì•gæ q
Šâ• ZÆ™–Ãx £ÆDc š
 F
z ½b§ÏZ cÛ x ÈZ
â•
[Ì] ! Û 7y{Õ{ ðÃLä x Z™/ôc
t 2 ðâ • +”Zg Y #ˆÆ ~
 \ WgzZ ä
× t :Z eZ ¹IZgzZì Zƒ wEZ6{ Ç]Š „ÅVÇ)» { Õ{žì
D™Ì6]g Z'
X •D YG wqZÆuÑz¬V˜•
ì #~ yZyÆ D®  )tžì {”" U
]!
t ~ }g ! Æ®  )—
 ÐWÆÃsígzZ îG
kZ: Õ{gzZì ^z»g ~(Ѓ Š 4
0;XWÅZg Zâ Zq ÆY 5ßDèY
ZsÑZ * Ë ƒ I Z b§¾Åä™x » »+ Š®
ÑñÔì $  ) +Z q
ZQÂìg û®
)
Û Üw¸»V̀'vZŠ ZæZ YqcLZ ~â år
:ž•D â • ™
i~ Dèa ì [ s~ g ZGgzZ ì Cƒ ó ó|Šp L Lg ZGü
=Z ì g ZG {Š c
 Dt ‚Æ ë›ªóº
¹ì {Š6Z (Ð ƒ
ìÑ /ì Š ó ÑZ [ )ZäZ L L
û 54™tŠ ZæZ
¹ºÑZ [ sÃg ZG ÐWÆÃsíä r
 ™cÆ r
 ™ ~â åZsÑZ VŒ
ßtèÑqì H|gŠpp»g ZGä r
 ™~â åZsÑZ~l'
gzZ^z»g ~(ªì
http://www.quransunnah.com
21 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ЛG
'Yì peZì »Ïg Ãó gó ZGLè
$
ÏZì ê z ½Š Z%Ð kZ Z åE<XÅ*
ƒx¥»q Ëc L Yì
gzZ D»•gæ ªìº Z [ sD=Zì {Š c
=g & ig ZG~ DèacÛ är
â•  ™ Yq n
Š 4
yZ q Æ Y 5ßn kZ• Dƒ xŠ ƒë !
Ð }uzŠ q
Z DÑZz äƒ Ýq Ù
+'
Ýq Ù=g &  ) —gzZ ì ^z»zg Å { Zg Å }uzŠ q
» Z Æ ® Ù Ð~
ZC
:ž•˜~}g !
Ær ™k1Z *
Ññãˆgà·* úŠÆDáZEƒ
Ññž 6•g Zh
Ö }
 ~#
yZž ZƒkCÂðƒ‚~¢qZ ò 1Z·*
Åk Ññ]| ü
ZÐ s§Å \¬vZÃ
gzZì 7D»: { ÃgzZ•gæŽ ì Zƒ Y «Dq
æZ D„zž å@
ƒ kCs ™Ì~ Vzk
  ™Š- ·*
½År Ññ]|
ÑñY ]|{™E
Š- · * /ì VW'
h × yÒ ] ¸gzZì Zƒ Y «Ì
'
û 31m~z0
»
L ì –~ 304™°hZ ËZ ä ÛÓZ†Ý°Z†ÙZ
| 7yZ ÒZ ÙI ZtLž
ÏZ ó¸
ó | 7yZ ªò Z mZ ¦Z ãZÈZ [ ;ß Z†gzZ ÑZz`g { l ª r !
-Z m+Z†• Dƒ
:žì –~wqZbcž 6ì QÌ~Vzk
  ™c
’År ™iG@
Å
{Š c gŠ Ðå]|ä ¿q
iÐ LZ ä ?ž HÄc Z ü
Z Ð~ w Z$
Û Ôì ¬Š Ìà z ðÃÑZzû%
Z~ì ¬Š V; Ñ äâ •
~©Üæû%q
Š q Z {zž ¬ŠÃ_öòtZi°Z†x â Z ä~å¢q~KÅ ~
g vZwÎg
Z~ äÃq
yZŽ q ZÆKgzZì ;g Íg
u k0
ê Z …gzZ• ìg ‹
…ž7Ù Š ?ž ¹Ð yZŽ kZ ä~ ì ´ {eÇgu6VZ

ä yZŽ kZ ?Dƒ7q
ÑB‚ê Z ?ì ;gÍhuÅ ~
 kŠZg—
VZuÂ:
Æ t ZigŽ • vß {z(kZž ÎìgzZ H] Z Z s§~÷: c
 Ð t ZigŠpŽ • {z VŒgzZ• F
†Æ kZž:• F  huІ
http://www.quransunnah.com
22 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

VZuCZ ä kZVƒyÃ~ƒ CÂì 9IZg v¤


c Zž cÛ ä å]|Ð
â•
Û å]|• å\ W Âì 9„
ä ~Ð kZž• D â •  Z•Û¤
Zž ¹gzZ
á VvZž *
E
/ }T7~Ðzz Åû%Eð½58E• Ì,Z à z ‰Æ: • Y
û 129Ô 128me bc
Š 4
ÑzÉ 7ÆD»•gæz ‰q
e ÆY 5ßžì ]om1ì»] !
kZ§ Zzt
 ™ZsÑZw–èYì ~gz¢”Z xggzŠÐ D!  c äƒ ^
~â år Ã6x £ dZÆ
c
™i =Z ì ^z»g ~(¹ q Ñz Ž ì °gzZ |Šgp~ kZ
Z ~ w”Æ wi oÅ e
ЛG
$
©t ]om1ìeZì 7s ÜÆ ê z ½®
e  ) —žì ^Ñ¡It»r ™
 ™c
:žì –Ô•ñÑ~w qZbcr ™iŽì
G-!
Z Ž ò~êyZE •Z
?gzZ ݬ ç?Eq ò ™0 Z¦ ü
 žìg•r » y
àS6yZ År  ™¦gzZ ñƒ¢q ~ # Ö }  ™¦¸ kgægzZ
År
Ü z Zg ‚gzZ c
G
‰ Š uzgÐ {)z ò :ög D
z kgŠ Áx}g ‚ÃyZ Âðƒ î<Eð$
gØ Z (ä VÍßì bŠ V1ÇgzZ nZ ‹Z „ x » Â » x Zúc
Š™ w'~ ™f
ˆ V⊼ {)z {)zc
Š™ ù ŸÃ •gzZ c
Š™xzøà *ŠÐ «oÆ •ž c
î
är Ü z Ë •ž Zƒ x¥Ãr
 ™¦• D™]zˆÅvZ x¯‰  ™¦
pΕx Z²Z »´Š$
gzZ j0
i6r Š™IÌjZ
 ™¦ÔH„ Þ 7Q Âc
]zˆ[ Zž cÛ är
â•  ™¦ÂŠgwŠgzZ Š
8 ƒWZ »™f6•ˆizg „P
ÙC
/ ì H„Þ 7 žA sg çz xE{z6ÂC Ù ÂÑÅu 0
x¯zŠ™ qzÑ
û 80mxÎ`™f bc
§ ·Ãsg çz xEÆu 0 Û ž ˆÁ²Å½Å®
yWŒ  ) —Ð e
© kZ
- ~ VƒÕ{gzZ Á¢Å™fÉ D W7ÐI™Ö k0
ÆDIZgzZ äJ 7"7Æ
http://www.quransunnah.com
23 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

c
™i c ÌÐ [²¹á ZEÎ - t {Zp• D WÐ äÎ
Í Vƒ: VY I YgzZ •Zz*
•ŠŽñÁÂŹgzZ§ ·ÃÔ²ÑÅg
Š q Z Î._Æe
© kZ {Š™ÜÅr
™
] ÃZy
ÌŽ~ w qZ bc ª [ »Æ ®
 ) —ž• BëÔ•ƒe » ½» ¡{z
Žì ZƒyÒ{o{z~kZì ÅÜVŒäëŽ e zgqtp6
©Ñ! (KZ {z•ŠŽñ
+Š ñƒñ ÑÆx Z™Y m
Z ÌIÐ kZèYì °»c ¶Š SÃxsZ +ŠÐ }iñ zg
Æäƒ6+ ŠÆx?Zm}ž 6ì àÐ {oÆDm!
ÏZ yv{Š c Ã
iÐ ƒ
}6}i ñzg kZ ` W +Š » x?Zm }p• {Š c h
iÐ ƒ á ~*Š ` Wg Zh
• úŠ

ìt`~œ  ) —w V¸ÔM7ÌÐ} &
% »œ~g ‚ÅWg ZÆTì Å® ðe
kZÃq ÏZ gzZ ñYH†ŸZ~ Š Z® Å Wg Z Æ ® Ùž
 ) —Æ™g (Z ]gßeC
6x £V#gzZ Zƒ q ½Z »ÄÑãZ(V #ž•Ñ ä™yÒÐõ} (` WvßÆ®
)
 ) Ëžce*
+Š kZÐ "(Š Z®ÅWg ZÆ+Š c
® ƒx¥pZƒ\Z …»hz™ãZ
á ~ +ŠÆ{o$
+ŠÐ äƒï• gzZ •$
ËÉì 7q òiÑgzZ ~gz¢ðÃ* ÃÃ
ƒ {Z
+ŠÆx?Zm}ž 6ì @
ƒ „ yvtZ ÒZ ñ OÆäƒÝq {Z
ÃðûnËÃ

{0i +Š »yZ¸~Š Z®¾¹á Zz + â Æ+ ŠÆyZJ
Z
 žÅyÒwVä ëÅ
~bcsÜñ OÆb)gzZZ •Ã+ Š™ƒ4ZŠ~+Š ð|äw0 ïHG3E  på
4]Z
Ø è ð| Ù Š „ Ù Š ÂÐäY Å] Zg yŠ VÅbc„ yZgzZ c
äÃÆ *Š < Š™g¸
Ø èt̄ !
ÅVß Zz+ â ÆT< •pŠ
Æä™ÃsÜÐ b)gzZZ ’~ äÃ
{g™ƒŠ1*
z–Ð }iñ zg+ŠÝZ »x?Zm}gzZ Š
{g ¹!
x * sܶMŠ Z®
ñ Z'
x * Ü z (Z q
 Çñ W‰
sÜ»xsZ Z Ûq
Z Ì6xs Z ._Æyâ •ZÆ~
 *™ÑgzZ Š

\ WLZ Z Ü z(Zq
 ì ÑZz äW‰ Z ªÇñY {g ¹! Û gzZ ÇñY {g ¹!
•ZÌgsÜ»yWŒ
Û gzZ fƒ IY ÌÐ ] x~Š ã
Vƒ¹á Zz "7yWŒ Åxs Zá Zz äBy›Ã
http://www.quransunnah.com
24 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

t Ð Š Z® ðƒ f(iz'
U
" izg Å ® á ÑZz KÃyWŒ
 ) —gzZ ǃ ðà „ f • Û pÆ
 ) —èYì d
gš»® Û ¹ {z ¶~Š q :Z ä ~
Œ  *™Ñ ÅT: â i {zžì ;gƒ
Û gzZZ
gzZ ´g ñÎ ] Zg yŠ ~ x »Æ +Š V™Äg IYÐ ½ÅyWŒ • 9ÃVÍßì ¸
] ! á ðwqZ bcŒ6Z
t ëpOxg D J 7x • ••$
gzZÉÑ7Zžt§ –6äÎ
t ‚ÆVáZ KZ KZÆ™g »Üw qZ bc[ Âq
Z Ìx Z™Y m Zž• ëÐ òúŠ
Z¤
Š Z]uz6i§Å®
TD™7g¦»yc Û »Ì¿q
 ) —gzZ Lg:• Z ðà Âï Š™7
ZgzZ Cƒ(F
q ZgzZÚgzZ_¨LZ LZ ñOÆ]Š „ÅvZq
Åä¯w Z$ ZsÜ~
Z ðà ÂCƒ½ÅÅ
\ WLZ Ì¿q ã0
»,.LZ LZÃ
 ñ OÆ®
 ¤Z ÅwÎg
:ž•˜6 Z~[ ÂÏZr
x £q  ™c
™iž 6@
™:g ïZÐ äBy›Ã
ñ C Æ •LZ L Z q Ù ÂVƒ ~ ®
ZC  )q Z ü
Z ÆáÆ Y x F¤
û 182™] !
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6V®
 ) /}™™f6i§ñƒ
 ™c
:ž•˜r ™i6x £}uzŠq
ZgzZ
i7 b)ªfâ ã0 »0‚ \ Z ¯‚ \ »+Š=g fÆbc ü
 Ôì *
á w•
Ð Y fw• á Ôi7 Ð Y f44ªÔkÐ,.LZ LZž} å<X²Â
 ^™ a
 )/• M
V® ƒ V- i7 Ð Y f LZ g
Q ZÔi7
û 106™] !
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6
Ø Zè ¨V˜~ yÒ kZ LZ ä r
LZ {zžì ¹Ð Vß Zz + â Æ <  ™c
™i
Ù žì ¹ÌtÐ Vß Zz ~h
ZC
Æc LZ LZq Ø è LZ
%~c äVrZ V;z,™¿6<
—žì {”ð Ì] !
t b§ÏZìg hZz Ð c LZgzZ }™™f6i§ñƒ ñC
Š F
b‡ÌÅä™h c
ÅÏo$ $
® Å¿{o$
c˪7b‡Å”
•$ ù4®
)
Û »C
c uægzZ• Ù ªì `g {gî¬Ð ¿ÇÑÆ® Š ˜ b§ÏZ 7
 ) kZ ÌÅ!
http://www.quransunnah.com
25 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ž òúŠt»r ™c JÅðZgzZ äsÅå Ð s§Å®


™iÐg ±Z kZì -  ) kZ
g8E
èG4) 7+Š Dó óDL L{zèYì dÛ gzZ »ðŠ ¡ì îŠgzi ¹6™fgzZ D®
•  )—
 wÎgÆvZŽ 7™f ó ™
~ ó f L L{zgzZƒ ½ÅbcsÜñ OÆ ÔÅ<
Ø Zèz yc
Š Z ë!
XƒZƒc
C»VzcgzZVÍg )
LZ LZ ñ OÆäƒ{Š™yÒ»
ÑÝZ »x ªzª@
Å® á Zs§Å] !
 ) —ž•D™{g • Û:
ÏZ@ZØzí WŒ
xsZ y=ŠÐVÎ'
 Š Z ]uzÉ 7VÅxsZ +Š
™¨{qÑÃ[ ZpkZÆ yc
Žì *
á Š !
6}iuÅy*zyVð; ÆY 5ß~ äâ iƺ Z { • Z »TgzZ• ìgNŠ
h:%q
 )—{ŠŽñdYÅY 5ß„yZ ` WgzZ Zƒ7
Xì ®

ó óì ³ #ÅY fg z Z kg Zæ ®
 ) — L L: 5 Ô 4•w D Z
ì –ñƒ D™ q ÊРs§Å®
 ) —ä r
 ™c
™i •Æ ] ÑDZ yZ
Tì C™¿#Åä™ ¦{Pc kg Zæ~] ¬½Z LZÉ 7Åkg Zæ®
 ) —ž
 ™c
r ;Z ÅDI ZgzZ• D™wú6¿#Åkg Zæ v߉Ã
™i~ KÆ ¿#z -
 ) ´ÃgzZ¡̈Ã~Š YgzŠ kZ Âì m»-
Ž ì +Z® ;Z ÅY fJ
V˜ Lž
L ì –ä
á ~®
—Ãq kZ ÂN Yƒ ï•  ) —vß¼ ЛZ ¤
Z ì „g™7-
;Z Å Y f
óì
ó ÕôÜ* )
™[™s§Å®

Ü ¬zt‹

tÃðC._Æ ]Š ¬ KZ ä r
 ™c
™i ÌVŒžì @ 7IB‚Æ k\Z
Ð+ $
—èYì ÅÒÃx » *
ÅäÖÃ] !
ÝZÆ™~i ‚ ÷ 6 ] ŸZ ‹ZyZ ñOÆä™
vŠ LZgzZ r ™i Šp½Å ¿#gzZ •ÂÅ kg Zæ ªœ
 ™c Z%Æ DgzZ DI Zî
)
 ) —žì d
ÅY fgzZ kg Zæ ® Û ¡It» r
•  ™c
™i =Zì B~XgzÐ +Z
‡

http://www.quransunnah.com
26 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

:ž•D™Üw ¸»r ÑñŠpr


 ™k1Z * ™iž 6C™7-
 ™c ;ZgzZ¿#
Z »+Š ü
D%Æ™fÆvZgzZì ŠZgzZ Šg¡yZZgzZxs Z ƒ: „ D¤
û 14™] !
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6  ) /ì ÌuZuÌ{zƒ

Z%Æ™f²• kg Zæ œ
•Õ{ œ Š 4
Z%ÆDq Æ® ) —žce*
ƒx¥
‡vŠÆ ®
{ Õ{ I ZB‚B‚Æ äƒ•gæ I Z + Z  ) —gzZ r
 ™c
™i n ÏZ •
Š 4
{z q Æ +'
» ZÆ ® úŠ ÌÆ äƒ
 ) —••gæ I Z sÜŽ DIZ {z²•g Zh
•/xÆ Y f ~ Š· ._Æ w¸q
Z Æ r
 ™c
™igzZ•g D» ÌgzZ „ ZeDI Z
Ûr
:ž•D â • ™c
™ipO
VÆ*
Æ~ kŠZg—ž¸ Ý ¬ùÆxE ã• WgzZ<ÑKZŠ· dŠ ü
påDÃyZ Ì0ÆL Þ ÆŸÆyZž í‚'gzZ õ/GÍ7ÆJ
VÆ*
Æ
]ŸZ ‹Z6V® Š {Z
 ) / ?c à ðÃÃyZ ä + Y sÜÆ VÂ!
yZH
û 15™] !
ZŽÆ
Z ._Æ{oÆ+'
pƒ ÌkgægzZƒ ?ÔƒÝ ¬¿ðä » ZÆ®
 )—
Û Ì{zƒ•Zz*
uzyWŒ
Ð •¢zpÇÆg Ð j§gîÆVƒÕ{gzZV1¢Å™f

k  ™c
’År ™i6 Z
gîÆw Vá™:ðwi oÅ™f {zžJ ì @
ƒ„•Zz*
gzZI Y
Û ±5e
:žì –ÔØâ • ©t{Š™
G-!
Z Ž ò~êyZE •Z
?gzZ ݬ ç?Eq ò ™0 Z¦ ü
 žìg•r » y
àS6yZ År  ™¦gzZ ñƒ¢q ~ # Ö }  ™¦¸ kgægzZ
År
Ü z Zg ‚gzZ c
G
‰ Š uzgÐ {)z ò :ög D
z kgŠ Áx}g ‚ÃyZ Âðƒ î<Eð$
gØ Z (ä VÍßì bŠ V1ÇgzZ nZ ‹Z „ x » Â » x Zúc
Š™ w'~ ™f
ˆ V⊼ {)z {)zc
Š™ ù ŸÃ •gzZ c
Š™xzøà *ŠÐ «oÆ •ž c
î
http://www.quransunnah.com
27 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

är Ü z Ë •ž Zƒ x¥Ãr
 ™¦• D™]zˆÅvZ x¯‰  ™¦
pΕx Z²Z »´Š$
gzZ j0
i6r Š™IÌjZ
 ™¦ÔH„ Þ 7Q Âc
]zˆ[ Zž cÛ är
â•  ™¦ÂŠgwŠgzZ Š
8 ƒWZ »™f6•ˆizg „P
ÙC
/ ì H„Þ 7 žA sg çz xE{z6ÂC Ù ÂÑÅu 0
x¯zŠ™ qzÑ
û 80mxÎ`™f bc
 ) —ž] ÑDZtá Zz äYGŠg Zz6®
kg ZægzZDI Z®  ) —Ðg ±Z kZ
;Z kZ „ +'
- » Z Æ ®
 ) —Z  gŠ Ç!
 èY• „ ì C™ ¿#gzZ -
;Z Å
{gpôпkZ b§¾®
X •M  ) WZg Z •h#6¿#gzZ

ó óì x » »Y fÉ 7» V Š Y + Š VL L: 6•w D Z
x \ sÜpÆ T Vž • D â •Ûk
 ’6  ™c
gîÆ !Zi Z Æ w DZ kZ r ™i
ŸE(
'» ZXÔ7~gz¢Ç!ƒÝ ¬eZW ZzÆ ¶ åEGB; Æ Ëx \ ðÃgzZ •Æ¶Š à
* C-

t :Z eZ™™x ¬ÃÂÆ V~ |{z ì ˆÅ™f mºB‚Æ Y f V~ x¯Æ


Šg Zz Ç!
7» VŠYì x » »Y f VžwDZt6®
 ) —Å+ -Z x Â:gzì Š Š™
c
x \ Ä yZgzZì CY ðZ™wÅ„ yZ• D Y ñ C•b sÜ~ VéZž=Z @
ƒ7
Y5ogŠ oà/à™ Yá6
B‚Æ V z•bžì Ìt ~ wßZÆ yZì @ gîÆ
Xƒ: w'~q~uzŠ Ë{z´ÆgñZbyZžìtVZ ‚
U
" Ð ] Ò¹ Ð/ôg U Š qZ 7~gz¢*
WgzZ {Mg ƒÝ ¬ c Vž] !
t
• ŠŽñ]{~ g Û ] *
Š q Z ÃŽ ñâ • ´Z¼6µñÆ q ZŠß Z Á ä ~
 *™Ñì
ZÎ~ q ZŠß Z ÁèÑq ,Š àx \ t Z÷Ã*¸ {z• + ¢qŽž cÛ Š•
â• á g Z Ìt~ yZgzZ
X¸Ý¬}g ‚Æ}g ‚ H å…»ÄÑ

http://www.quransunnah.com
28 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ž•DƒZa =ZsÜ] ŸZ ‹Z}g ‚ž•˜ r ™i6x £}uzŠq


 ™c Z
ZŠ Z%Ð VVŒžìt |ÝZèÑqÔì @
m{q  )—
YŒÃz÷zx » »®
w qZ m{¼ÔB‚ÆVßßZ m{Ô~ wj â CúŠgzZ ´ŠÆ nm{ qZ ªì ¿x Â
G
¹F~ ª ãZZÐ T * 
g Z*Ï0i ._Æ x Z¤
 Åw é›E4]IZz
z6m{Ô ñƒ D™~È0
Û à â zãYc +ŠgzZƒb & Z¼ Åt ÜZzw qZÔñ (
]Š ¬Å ã!
Œ /ZzgzZmÐ +ŠÔƒ
z6
Xì x Z¤ im{¸Š Z%Ð VVŒnºZ} 7

Ü ¬zt‹

Û ~ Vz÷z ä r
m{B‚Æ Y fÃ÷zgzZì ÅÒÃÅ ä™t•  ™c
™i VŒ
x \ž7~gz¢tgzZ bŠ à»x \ • Dƒ pÆVžì ¹gzZì c
C x ¬Ã V²ì H
Û ~½t VgzZ ÷z {Š™yÒ» r
Ì9t •  ™c
™i nÁ!
Zž• ë ëÔƒ ݬÑZz äà
¤
VâzŠ~ <ÑgzZì ~
 ~·<ÑÉ 7[  Ź?ŠgzZ u n }g ø ÌA
ƒ
Ù VgzZì x » »Y f÷zžƒ@
c ¿C Û (Z ðÃ~w EZÆV/
ƒx¥Ð Tì 7t•
ZÉ 76I Y Ëp ÖZÆó ó +L gLzZ ó÷
¿+ŠÝ ¬ q ó zL L~ w e w1x ¬ Ì` WgzZì x ¬
Z Ëpì ¹ ó óî•E
x £q L ] â £Š¼ä \¬vZÃ*™yWŒ
“ñL 6 Û 2• DƒwEZ „6
6§ñÆq ZŠß Z Á Ìä ~ Š ¬» VÉ 7¬»÷zÃÑ LZ Ì6
 *™Ñ b§ÏZì c
Û wßz6ŠÅ VKZÉ 76÷zLZ]Š ÞÐx Z™/ô
ƒx¥ÌtÐ kZ ¶ðâ •
ì @
+ŠÉ 7bŠ àÃi úc ËÆ+Š c
Ýž 6z~zb bŠ à»x \ ¡pÆ+Š Vž
 c x Z™Y m i zŠg Z ~g ø ÙZ ì @
Z~ y! B+Š V„ bŠ à ågzZ§ ¾ » x \ Æ
x¥:• DƒÑZz äà»x \ ªó ó' ƒ w E Z Ì ó9
x • L LpÆ9èYì @ ó LL
Û ðÃ~VgzZ÷zÐg ±ZÆx ¬s²gzZg
Xì 7t• Û ž Zƒ
uzyWŒ

http://www.quransunnah.com
29 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

 *™Ñ6§ñÆ q ZŠß Z Áž79ÌIt» r


x Z™/ô¢q ä ~  ™c
™i
 ) —6zZÆT¶VÅ+Š ¸ {zåc
ì Zc¿` W® Š¬»äàJ
*¸x \ ŽÃ
‰ ’~*Š™Íy´Ztx Z™/ôgzZ XXgñ^ÇÖ] ‚â^ŽÖ] È×fn×ÊZZ ž•tp ÖZÆT
kZ Ì}1ìgÃè ~ {)z òg ZŠgzZ£ZµÔ î<Eâ 0Z Ô›Ô ~g g g
ut!ì 7(ZÔVƒ
u kZ ä x Z™/ôžì 7Š Žñs
—b§TƒH¿b§kZ 6g  ZÜðÃÅ n
yZgzŠÆ Öx c ZŽ ¸¾ ~[kZ p ÖZt ä ~  *™Ñ VW' h × ìg »i§»®
' )
E
ukZ äò~g g x â Z n ÏZ å c

yZÄeZì Hì‡[ ! Ž 6g Š ä~ \ WyŠÆ ç? Zx-
E-Ê
Ái Z ÁˆÆ ç Zx- ~ež•… Yƒ
?  gzZ XX svÖ] h^jÒ (oFßÚ Ý^m] èf_í³Ö] ZZ ì
 *™Ñžì "
~ U
]! tÐ@ZØpOì @ 7™x ª~ÖyŠ&{Š c
* iÐ {Š c
igzZyŠzŠ
E
 ) —n kZ åHx ª~ÖyŠ&x Z™/ôìä
ukZ » èEG4Œ“zÆ®
w Ñ+ZtÐ g
VY{ÒWÃ+Š kZŠ Z%Ð e
vJ  \ Wž¸… Y ! lx Z™/ô:ì ß
Z@kZ Å ~
Å7B‚Ææz”} (Ð +
Y Å®
 ) —Ž ì ÌgzZ g
uq
Z {z´n Zì *

ukZì CY
:•tp ÖZÆg
oße à ]ç$‚uæ èm•çÖæ oß ]ç³Ç³×³e Ù^³Î "
# o³fß³Ö] á] ™
àÚ å‚ÃÏÚ ]çfjn×Ê ]÷‚ÛÃjÚ o× h„Ò àÚæ t†uŸæ Ønñ]†³‰]
à†҃^Ú h^e (ð^nfÞŸ] &m•^u] h^jÒ( p…^í³fÖ] å]æ… þ …^³ß³Ö]
— ONLN&m‚u( Ønñ]†‰] oße
V- Š·z™e
ZzggzZƒ„e
Wq Y~÷ƒ àc
Z { ZpÐ+ Û ä~
â•  *™Ñ L Lª
kZ óá
ó ¯~ 3*
1CZ {z Ñ1 ^Ñ6í™ú1 yY ä ËTgzZ7`wðÃ~ kZÐ
Zzg Ìä {)z òg ZŠgzZ £ZµÔ ~èF{z´Æ ~g g Ãg
6kZ ä $ögzZ ì He u
Y Å ~
+  *™Ñ c ZzgÐ V- Š· Âc
•6]i YZ Åä™yÒ e {z• G ì‡[ Z1ZŽ

http://www.quransunnah.com
30 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ƒx¥Ð kZì ~ yÒÆkZì ÏzŽ6ä™[™^Ñ™ú1 yY


ukZžì @
g
Vß Zz ä™ Vg 6Š¶Å Vg
utªì F utÉ 7x ¬]i YZ Åä™ VÇ~
 *™Ñ {zž¢t 6kZì ;g Y¹¼ŽžyEZ »] !
~ ¬ …Ñ&6
kZ izZì C™Z
ÆVßßZÆxs Z+ŠŽ ]i YZ Åä™yÒÃ] c ZzgyZsÜÐV- Š·3U
ì w ®Ð
I
VÃg ce*
Š q Z qçñ éS5ÅU ƒD»VßßZ ~Š ã
Æ+ŠÃá Zz ä™yÒªì 7s Ü
ÂñY7
*
™yÒ Ãg
u qçñËÐÑÆh Š F
%Z *
™Ì6åÐ ä™yÒ§{ Å
Æ® ) —ì Ô ô=Ž ì Ì ó ó îG Z~ g
!W L LÂq
G u kZ VW'
h × Çƒ ^
' Y
t e Zp ó ƒ
ó „ ] ! Y ~÷ƒ à L Lª• D™ ó óþ]!
Z { ZpÐ +
q L F» kZ ä

ì bÑÅgu kZ Å ~g g 9òv0Zƒq ñƒ D™ ô=Å ó ó îG !W L LÂ79ÀF
G
:ž•˜~~g ]Z
(èב^ËÖ] èÚ¡ÃÖ] Vá^ÃÚ è$¡$ o׳ г׳_³i èdz׳Ö] o³Ê èmŸ] ™
EV oÖ^Ãi äÖçÎ ÙæŸ] àÛÊ ! èÖ‡^ßÖ] èn×fÖ] æ èב^vÖ] èeç³r³ÂŸ]æ
oÊ á] E oÞ^%Ö] àÚæ D ]ˆÚ… Ÿ] Ý^m] è$¡$ Œ^ßÖ] ܳ׳ӳiŸ] Ôjm]
— ! èm• ÝçnÖ] ^Þ¡Ê †nÚŸ] ØÃq &Ö^%Ö] àÚæ D èm¤ ÔÖ]ƒ
Û ~Vpq c
¶Š™t• VzqzŠ izZ• Dƒ p&Æ îG
!WÂÐg ±Zƹª
G
&?žìt ã¶
n }g v)ž cÛ ä \¬zug nvZÐ x?Zmc
â• Ö ´à Zz
™iž 6#
ä \¬vZž 6q ÐðÃà Zz äƒÝq 3U ( Ðj™7] !ZÎÆ Vzg •á ZJ
yŠ
Û Š•
á gZ
I
ž 6¤ c 6Ë éS5ÅU
Zw ðÃà Zz äƒ wi * ›Z )ž c
gzZ ( n }g vì 㶠â•
x ¬Ž • ë Ã] !kZ îG Š ¯ ]‡y¶
!Wªc
G n Æ VÍßÃV#ä÷Z ` Wž ñY¹
ƒx¥Ìg Z ðÃÃËžì 7Š Z%tÐ ¬ŠŽñ~ g
uq Ø Ð w©
ukZ :ƒ™?
+Z ðÃÌZ Š q ZÃY fžìtŠ Z%Ð kZɃZ9òäàÃVÍß{zÂ
 Ð=g fÆg

http://www.quransunnah.com
31 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

VÍßÐ ZƒÅÎâà ©)gzZë Z¹Ðg ±ZÆ+ŠŽƒx¥] !


X N àgz¢J
 *™Ñ~ q ZŠß Z Á :
äàÆ] â ©ZgÃè~[LZ sÜÃx Z™/ôä ~
J Ù » yZgzZ¸ ë Z e
y›C .] â ©Zt 0Ð Ï0
 Š ¬»
i ¦½Z ÅVâ ›èY åc
+ŠÑ»\ W6§ñkZ¤
Z2¸7ŠŽñ6§ñÆe kZy›x ÓgzZ å~gz¢ð•Z )
¶ ‡gzZŠ ¯z÷Zg• ~ ƒŠ Z%)J
 \ W Â@ *¸›)gzZ›x Ó» +¢q c VÅ
yŠ &B‚Æx Z™/ôx Óä ~
J Û : Zzg „ŠpÆ™g »
n ZpïŠ â •
 *™Ñ s Ü'
*™Ñžce*
ƒ x¥2 ñƒ: Zzg cÜæ „B‚Æ x Z™/ô~ˆgzZ Hx ª~ Ö
É ˆÈ7Lc +Š V® š‡ðÃÌ~gzŠÆx Z™/ôgzZ~©] §Å ~
 )c 
Cƒ •ÆÑÆ š
 F ðƒ cvZ-° wyúÅ®
z ½ÅVÇâ c  ) ÌË
 \ W6§ñÆq ZŠß Z Á : ¶
g ±Z kZ 57s§ÅV”Z™ ¯ +Ãx Z™/ôä ~
úÆVo) Æ ® *¸Ã[Æ q ZŠß Z Á Æ ~
 ) —gzZ äàJ  *™ÑÐ
Û Z (
X ì t• Ù !
¹ÎâÆ-C gzZ ¶Š
—{Š™úÐ +
Ž •DƒÇIY] ‡zZ ÒZWg ZÆ{z¤ YÅ®
 )—
[ Â Åw qZ bcgzZ• D ‹V*¹® ûÒ]ß~T• D™÷zgzZk  »™x˜KK
D™{ZeÃVÍß澘7| 7] â Z™¦¡{Š™yÒ ÅVÍg ) Š q Z ®z KÑÐ
LZgzZ g
ì< Z x » —tž• D™™Èt Ð x Z™/ôgzZ x Z™Y m
 Åx Z™Y m Z:i ZñCZQgzZ•
Å+ŠÐ~ #Ö ZgzZ ~Š™vÃ#Ö Z K Z<
 t Åx Z™Y m Z~ q ZŠ Zß Z Á ä ~
 *™ÑgzZ
*™ÑŠpèÑq• _g ZzÆ Y m
Z ë[ Z Z åE<XÅì „g™ ZŠ Z ®
 ) —sÜh»x »Æ V
É 7»VŠ YÌVÅ+ŠÐg ±Z kZ•Y f_g ZzÆY m Ûq
Z ._Æyâ •ZÆ~

X Zƒx » »DI Z
~ VL Lžì ¹ Ìt ä r
Å ä™÷zÃVÍß DÑgzZ I Y á Zz å  ™c
™i
http://www.quransunnah.com
32 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Û kZÆr
 )—6yâ •
tžì Åg (Z]gßtÅ¿äWg ZÆ® ™i ó ó7]i YZ
 ™c

qzÑk  Zg { Z'%Æp ÖZÆxsz > Z+gzZ zz£Â• Dƒ} 9ä™k
½„   vß
½Z
Zž• Bt ̄ !
Æxsz > Z+gzZ zz£~ qzÑÆ[ æ¤ Æª˜ KZgzZ• ï Š™
Ù WZg ZÆ ®
C  ) —ž• Ù Š ë ÙZì @
Y 0÷z [ æ{zÂN Y G w EZ p ÖZ
Ý ¬ Ë~ wì LZgzZ• D™÷zgzZ• ï Š\™0 VZgzŠ ?gzZ Vâ i)´~ q ½Z
kZ• D™m¤Ðì÷zc 
[ æÃk½KZp• B)´Ã\ WLZ澘(ÌÐ ?gzZ
VÔ[ æÔ÷zèYD™7÷zvßÆ®
 ) —žì ãÒßgzZ^Ñ6gî¬Itn
X •x * Zk
ZÆq„q ½gzZ
wÅ „ yZ• D Y ñC•b sÜ~ VLž
L 7h'
FÌIt»r
 ™c
™i
Y5ogŠoà/à™ Yá6
t ~ wßZÆyZì @ gîÆx \ ÄyZgzZì CY ðZ™
² óƒ
ó : w'~q ~uzŠ Ë{z´ÆgñZb yZžìt VZ ‚B‚ÆVz•bžì Ì
ì è[ Â Å wqZ bcä r
 ™c
™i6  ) —žì t |
gîÆ [ »Æ ®
c Û ~gz¢gzZ òiÑ ä r
Šg Z Œ ™iŠpÃ]zˆÅ[  kZ ~ ] ¬½ZÆ ®
 ™c  ) —gzZ
z ðÅw qZ bc~ Vz•b Æ ® ~ ],¸*!Zj»Tì
 ) —èÑqì [g ¦
á
ÆVÍß~ äâ ikZž• … Y ! lïI ZgzZì 7ŠŽñ™f ðÃ6g]zˆx •
¢6
gî ¬ÑZz "7 Z » h —~ Š YgzZ Z
 Z (q
à [  kZ ì wqZ bc ¸ : •
 7gzZt‹§ ¾gzZ 9»[ ÂkZì "ÅÝ ¬ ~È- Š Ëtžì Y™7
}g ø Gg â †
Æó ó~sWÆœ£gzZ ] c
ÃÔg °ZÔZ  ) —L Lx ¯ ä y{wŠ ¬ tg ¤x HxgŠ Z'
•® 
{Š .Z gz¢Ð [  kZ Mg ‡ì [ ø
Š j6V z sf zgŠ Ž ì HÐ yZÄ
‚ d
]i YZ ÅVz•b sÜÃ] Z|Æ ®
 ) —Z
 žì @ Û
ƒZa t w ZÎ[ Z w q¾N â •
á zðWg ZÆ®
bcx •  ) —Q Â7]i YZ Åäƒw'~qgzZ Ë{z´n ZgzZì
http://www.quransunnah.com
33 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ü zvßtgzZì ì‡6^Ñ®
‰  ) —žì C™"
U t?•D™VY]zˆÅwqZ
] !
 ™c
r å ¿CZgzZ yÒCZ Ð g ±Z Æ §ñgzZ
™i~ Ÿ ÏZgzZ• Tg s$
+[g ÿ [ !
Z~ 9KZ ä ò~g g x â Z Lž
q 28™ñƒ ï Š [ ZŽ » ]ŸZ ‹Z
L • ˜ 6
D à x \ ÃVÁZ Vƒ ñƒ ñ 7ÁŽ vß, Z Ð ¹ L Lªì H ì‡þ ì‚ ð¦zZ
 ÌVŒ ä r
ø  ™c
™ižì @
7IB‚Æ k\Z p ó óVƒ ñƒñ7{Š c
iŽ •
ì~ ä™ÀF
kZèYì 1x »Ð - » [ !
ÆgugzZ ì H[ ‚g Z » p’]Š ¬
T• D YJ¼ {z —IY ] ‡zZ ‰ž• T e*U
™"  ™ c
tr ™iÐ wÑ+ Z
0Š *Z eZ™ CXÃݬ} (Ë—I Yq
Z b§kZ• D Y {g IYÝ ¬} (} (Ð
yZ ì @ àx \ ÃX Lž
Yc kZ {Š™ ì‡Æ ò~g g x â ZèÑqì @
L ì tÀF9» [ ! Y
gŠ c
á Zzp gzZá ZE™pô{ Š c Ãx \ kZŽ • Dƒ, ZÐ ¹ Ð~
iÐ áZzG
gŠ c
p igzZ‘ñ 7ÁVŒªó ó•Dƒ
ÅVÍßÉì 7™f ðû‘ñ 7{Š c
Æ] !
Zžì „g Y ~Š½ÃVÍß6Š ã
gzZ m{ ðä Û kZgzZì ;gƒyÒ»t•
Åt• Û Æ¢
 &Å
VzuzŠÉ ce´g 7ŠzöJ
bŠ à J ] Z f KZÃ]!
kZÐZ Âì x¥ÃË] !
ëZ
Ð ?Ã] !
~g v{zgzZVƒn iÐ ?vß}uzŠ‰žì eÐèYce
gCqYZ {Š c
X OgpôÐi§4{Š c
i
Û ¶g ä r
éZ {zì ðâ • ™ip°Ž Å VÂ~KÆ+Š Vž Zƒ"
 ™c U
:
Š4Æxx » »+Š V6Š ã
Åp°kZgzZ7]oðÃÐ <Ñ »Tì q Z ºZ6f KZ
+Š VÐg ±Z kZ• Y f_g ZzÆY m Z +Š VèYì „Ze ôÜbŠ™
ZgzZì x » »Y m
Xì x » »Y fÉ 7»x~ÝZ

http://www.quransunnah.com
34 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ó óì pwÅVƒ Õ {g z Z kg Zæ VL L: 7•w D Z
Ûk
pwà VB‚ÆVƒÕ{gzZ kg Zæž• D â •  ™c
’r ™i •Æ wDZ kZ
ÏZì {eÌ{Z
ûVƒÕ{ „(Zì {e{Z
û kg Zæž 6ì ß Ìt ì @
Yc Û
Šg Z Œ
Xì xÌ{Z
û Vb§
k1Z * ~ŠŠ ]|žì [Y–y*t Ð ] Ò~ }p¸*
 ) ã!
Ññ®
] ÒÎÌZ ÅVƒÕ{gzZ kg Zæ~] ª“zk  kÆr
»zA  ™Š-* ™
ÑñgzZr
Ù ª{ zì ¶ÅyÒ Ð
'
}i!çEE
.-E nÆ VƒÕ{gzZ kg Zæà V´Š ] Z|VâzŠ {zgzZìC
Ù ªgzZ• ìg ˜gzZ D â •
T Ç ñY ¿„z~ VƒÕ{gzZ kg ZæžìC Û Æ ä™g Zû
X ì VòÀt=g fuZz»ä™ ZaÔ~VÍßgzZ σÔ~

Ü ¬zt‹

)pì H {™E
H7™f ðû] »VƒÕ{gzZ kg Zæ sÜVŒ ä r
 ™c
™i
á g Z »\¬vZž 6•CYÅynÆ™fgzZ]Š „ÅvZ~xs Z+ŠŽ
:žì Š •
^ãnÊ äÖ xfŠm äÛ‰] ^ãnÊ †Òˆmæ Äʆi á] ²] áƒ] lç³ne o³Ê™
þ ²] †Òƒ à ÄneŸæ é…^ri Üããn×iŸ Ù^q… Ù^‘Ÿ]æ æ‚dzÖ^³e
—OS …çßÖ] é…ç‰
)yZì ~Š ]i YZ ä \¬vZ Åä™ ™zZÆX•]
~] ) yÆvZ L Lª
Û zh á gzZ ð
E
 z•
| y • D™vß, Z ]Š „tgzZì CY Å]Š „ÅvZ x •
gzZ ]g ˆðÃð½58E
Û Ã]
Šg Z Œ
ì c Z%Æ ]Š „gzZ™fÆvZ ªó óC™7…¸Ð™fÆvZ
) ä \¬vZ œ
ЛG
$
g¦»VƒÕ{pì szczx¥„Ð Y Z’Z Ìx ª»kg Zæ6gîÆœ Z%Æ ê z ½²
sßn ÏZì H4ZŠ „ ä Y 5ßî
$
kZ~ xsZ%Z åszcz x¥Â~ á|

http://www.quransunnah.com
35 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

 ) —èagzZ M7}{™E
Å„sßÌ® òsZ ~g7 IÐ
ðûVƒÕ{~ õg @
É 7pwÅVƒÕ{ ®  gŠ GIt» r
 ) —žì „  ™c ’q
™i =Zì q Z
VÅi úgzZÝ® Û »: Õ{„ÑÝZ »®
 ) —èYì r z•  ) —~ ñZg ~g ø
)Ã] ‡zZÆVâ ›i ú!
LgzZ] gzZÍÝž @ )å {k
ì CÎ~„] e CZÆ™: ·»
zz ¸n YcÎ6VJZ%gzZg »f Z z™f á ZEY G6i§Å: Õ{Æ™ rg ÃÐ : { I Z
ÌÃèEG5…#LZ yZgzŠÆ‚á Zz äYG •Æw©LZWg ZÆ®
4E  ) —žì
ÛC
á Zz äƒ~KˆÆi ún•Ù ñOn ZÉ D™7SÅ\
gŠ Åi úgzZ {oL
g ! ƒ`zy
yLZªì @ sÜå`~œ
%»T•ï Š „]úŠ Å•
Ñ~k°Z LZ
Èt ëÐg ±Z kZÔì @
—ž• M 
ƒ Ýq»WgzZk ™hgÃg !
½~g ‚ „Â zg »gzZ
Tì pwG® ZŠpÉ 7pwÅ: Õ{®
 )tÅkg Zæ%Zì { Õ{$q )
~g7 Å®
4z] Û Ð,•Æ5gzZ 4•w DZë]o»
 ) —b§ÏZ•`™ë Z•
Ð]  )t§{ÅÑkZì Ì~g »Š !
)Ãvß® Þ W!
WÅVƒÕ{. Æ])ÒÃgzZ
~ Vߊ Æ VÍß yZ=g f Æ w qZ bcgzZ ® L ÑV˜ ì CY á6Vg™ññ
 )tÐg ±Z kZì CY Å Za ]oc VƒÕ{
)É 7pwÅkg Zæ sÜ®
Å]
ï Š[ ZŽ »w DZ ÏZŠpž 6ì MÐ ] ª“Š¼År
 ™c
™i]oeZì pwÌ
¸ 6gîipì c Û =g f òÀ» ÔÅVƒÕ{gzZ kg Zæà Vä r
ŠgZŒ  ™c
™i ñƒ
¼ZŠ~•gæ Ë×ÌËèYì „g0=g f » ózF ¬Š
Å: Õ{sÜVžì Š
Vizg•gzZ VgÃT¿ðÞ7ÌetgzZ ¬Š7Lä ëÁi Z Á‘
 ݬƙÝq
Û ™Ö(q
uzyWŒ
ÈÅèzsÜgzZg Zx{zQ ñY7
å » ô¸§gzZ]QeÅ
~ V._Æ }oÆ VÍg )
å  ) —²}™ÝqÐ V1 {Š%½
Æ ®
X •DƒÝq„
 Zg { Z'
 
Ð\¬vZª] Z f {0im!
xEgzZgœbÑÃá Zz
http://www.quransunnah.com
36 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

~g »Š !
WÅkg Zæc
)]Q egzZ ÒÃ~g ‚Å®
] Ù ªs ™:
 ) —žìC
ZÆ„]
g0 )c
* )ÃVÍßáZz䙊 !
Ñ~VƒÕ{™wïÐ] )É 7nÆ
WÃ]
I YÃVß Zz ä0 ™bâ s§Å: Õ{nŠ K
½Ð kg ZægzZ *  Fô6i§Å: Õ{
Û ²~« £Æ] Z|—
 ) kZ bŠg Z Œ
Xì 7Z·»®

ó óì @Y c
¯÷ ZÃI Y6Ý ¬ ~ VL L: 8•w D Z
Ù „ ì @
tÂC Ûk
¯ ÷ZÃVŠ Y ñƒ DƒÆ V> ¬ž • D â •
Y c   ™c
’r ™i
°»DsÜ~ yxgŠÆT•Dƒµ Z] òoÆ]g â Z|gŠ1ì ë Z GnZ ‹Z
ñƒ Dƒ Æ aZÔ• ~gz¢ÌgñZ { )z „zg¨&& ò OZB‚n ZÉ ì 7
EE
÷Z~c ñ i0)‚ Z ]|ä ~
ZuŠ¼Ãh
 ¯÷ZÃw ð{©!
 *™Ñì ;g W`Ð ]tÇ *
Xì 5™ ¯
Ü z kZ Å ðJ m
( 17 ) {,‰ Ü zT¸Š â ZŠÆŠ- 0` Xò̇0·
6y*zy‰
 t¸D™®
'ƒ
•  1¸{Z_g »/ŠgzZäZ6} (
 ¤Z ÅyZƒ } (~H¶/w ‚
I
Vzq yZ7ã» Ïc½Z c ï B-o!sÜW ZzÆ ]g â Z |gŠÔ ¶Å 9ûgzZ yZZ
GE
G
]gz¢{Š c
Æ VçÔ ] ¸ÔÈŽ ì Cƒ Å¿, Z6§ñÆg \ Z m<! iÐ kZ~
¬ž• n ¬g mZ6gîm{ c ]g â ZáZz VÔƒÑZz ä™·{Š c
ggz¢e  ZŠ'
i~“ 
Xƒ[ò~{)z{gzŠ Ë{z

Ü ¬zt‹

 ) —ž ˆƒ"
® U
Â] ! Š [ ZŽŽ ä r
ZÐ kZì c
q  ™c
™i »wDZ kZ
 ) —ªì 7Ýq ¤ðÃ6
{z I Z » ]g â Z~ ® ¯ ÅD6xÃDIZ~ x ÂÆ

k½Ð lzy
zlŽ ›ZgzZVƒñ Î- {Š c
iÐ {Š c
iªVƒGg \Z äTì @
ƒ¿

http://www.quransunnah.com
37 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

~Š ã
Å]g â ZÃDä \¬vZ²ƒ: VY „ ÇI Y¿{z{ ZpƒCYð0
 &Åä™
¢
{Š Zg Z »Š ˜ˆÆ]Ãz Åx?Zm.ñä LZuZ µZ
 6
îÆw Vì cÛ yÒ~ _ ZÑ
â•
 ZpgŠ n Æ ä™gH÷Z Ð Ñ {ŠŽñLZgzZ H
gH÷ZÃ]ß ¤ ä \¬vZ ÂÅ „
:ž cÛ ñƒïŠ[ ZŽÃVß Zzä™nZ ‹Z6
â• ]g â Z mZgzZ cÛ
â•
²]æ ÜŠrÖ]æ Ü×ÃÖ] oÊ è_Še å•]‡æ ÜÓn× å^˳_³‘] ²] á]™
—NPS é†ÏfÖ] é…ç‰ þÜn× ĉ]æ ²]æ ð^Žm àÚ äÓ×Ú oiçm
Åäƒz {Š c
i~ ãK] ¸gzZDn ZÐì 1™É6?jZ ävZ—" L Lª
•Æw DZ kZQ óì
ó ÑZzp
gDWzvZèYì @Û Y «]g â Zì Le&vZgzZÐzz
â•
Z Å ~g » d
„ ÒÃ {•q Û Ð Z ì ðâ •
• Û 7 w VŽ Æ h
ñ i 0)‚ Z ä r
  ™c
™i
EE
ì »ä¯÷ZÃIY6Ý ¬É 7»ä¯÷ZÆw ð{©!6åÃw DZVŒèYì YY¹
Z {zɃŠ
DIZ q Š ¯ ÷Z 6Y fÃXž¸7I Y ðÃñh
c i 0)‚ Zžce*
ƒ x¥
ÃyZpO ¸ }Š Z ñ™ÆñXg q 0h i xÝ {Š™Š Zi Wq
Z {zèa %Z¸ ! ôg;Z YgzZ
ðÃ6ËÃË6Š ã GG3E
Å ï 4ƒzgzZè¸~xs Zž åtÈ »ä™gH÷Z6VÍg ) 
Æ÷Œ Û
ÒZ Å®
e  ) —ž• … Yƒ
 ] !
t ~}g !
Æ® ) —ì 7Ýq½
 ) kZ™ƒ WOÐ ]Qe Å®
®  ) —ݬ ðÃt ·Ñ!
L¤ZgzZì Cƒ Œ6x
kZž• D™~gŠ* á~
b§kZ mZ ñ OÆä™gŠÅÝ ¬ kZ vßtÂñ Y ̃ï•
xsZ ̈ÃÐ VkZ ÅVŠ Yž ì YYc Z ! lÐ kZ• ïŠ ¯ ÷ZÃIY q
Î { i Z0 Z6
Xì CƒÝqÃVÍße á 7Å„ZegzZ®
Z@Ån¾ðƒn~u • $
gzZì@

Û 7ä r
~/Åw‚ {,ÃkZžì ðâ • ™i ÌwVÅò̇0·b§ÏZ
 ™c
¶w ‚ {,/Å̇0·žìt w ZÎZg ø pŠ
?ì n¾HÐ kZ…w‚,c c
¯÷Z
Ãx6DI Zžìt wDZ Zg øÉ ì @
Yc Û Z/Áž7t w DZ Zg øèY
¯÷Z6{¦g/Ê Z•

http://www.quransunnah.com
38 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

•Ù Šë² ?åyZŽ âI Yq
Ż0·ž•T eItr
 ™c
™i H Âì @
Yc
¯÷Z
»© ÂÆ™u 0
×zg r Zl yM³Ð c Z™ä kZž
Ð ÏnÅuÑgzZ¬Ã º´ÆJ
̇0·?åe*x •ZuVð; Æ yZŽ âá Zzp
0 gZ
•ë! Š™
gzZ I Y Ëx »tHÔc
¯ y›ÑZz 䙊 !
•Õ{~ y*zy ä kZ c )É H7y›„ Õ{ÃVÍßä
WÃ]
VMG Za DIZÉ c )É 7
Z™7sg ”Ãsß~ y*zy ä kZÔN Z™y]
 ) —pG Za áZz äJ 7"7Æ g
Æ® Û É 7} Å<
uz yWŒ Ø è Ëä
ñƒŠg Zz~ y*zy ˆ Æ Ì‡0·á ÒÅsßgzZ}Ð yj
jZ +'
» Z °ß
Š™u 0
n kZ c * zŠÐ w qZgzZZ
{g ! •‘LZÃ}iuu 0
ЬgzZuÑÅ̇0·gzZ
 ÇÔuñ&̇0·Ðì LZ »+'
+Š ݬgzZ <  » ZvŠÆ®
 ) —c
 ™c
r ™i
YbŠw Vc
Xì 7„ ^ x *
¢ »¿
Ð Š˜ ƒ
 t• Å7 BV ÌŽ Ð t ZgzZÆ õg @
är ™c h
™i VW' è
å Ž ì Cƒ ®
« £ÆVÍg )  ¼gzZ ] ¸wzZ oÑÅ ä¯ ÷Z~ Š ˜gzZ • 0
áZz D{Š c
ñ ¯ ÷Z6VÍg ) iÃyZŽ âDÁ] ‡zZ ÒZ =Z ì Cƒ {Š c
i ~ Vâ ZŽ â~
yZQ ì ·NoÇw yzŠ ˜Âq
Š 4
Æ® ) —²• CY ïBVŠ¼ Å äY
Æ ]g â Z L ž  ™c
L It» r W» ¶Š »ðŠÃkÜZ x ZúÆ™7ÃVß V
™i ?ì ÑHy
&& ò OZB‚n ZÉ ì 7°» DsÜ~ yxgŠÆ T• Dƒ µ Z ]òo
Ûq
uz yWŒ
¿IY Ð g Z Hžì t w ZÎpì 9ó ó• ~gz¢ÌgñZ {)z „zg¨
Ë ƒ {Š c
?ì $ i~« £Æ+ŠÝ¬ Ë] ¸Å„g¨gzZ&&ò OZ cq
’´Šq
Z~
Zpì YƒÂyxgŠÆ¿á Zzp
I Yq gD{Š c Þ »»nkZª! 7¦
Z.
igzZDÁq Ù
C

Xì 7e¦Ù.
C Þ »»nkZÎâÆÝ ¬q
ZgzZ
Zs ÜÆxsZ+ŠÉ 7q
~•q ’´Š ðî
 ) —|gŠžìtðC:
http://www.quransunnah.com
39 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Æ „ +ŠÃ] ‡zZê ZgzZ )zgÐ ½Åg


x * Û ÃVâ ›ÑÝZ »Tì li ‚
uyWŒ
™¨{qÑÃ[ ZpÜk
Xì * ŠÆó óyc
Š Z]uzLÆ
L xsZy=ŠÆ™w EZs ÜÆ+Š6

ó ó¸ s ÜÆ Vã æ xsÑ Z •g z Z #
Ö Ñ Zœ L L: 1 0Ô 9•w D Z
Ö ÑZœ]|ž Z 7~V⠻Р] ÒnZ ‹Z q
# Ûk
Zž• D â •   ™c
’r ™i
@
E-G
d
[ ZŽ n Z ¸ s ÜÆ V{ŠŽñkZ ãæ xsÑZ ÷ ]|gzZ ~â år
 ™ ZsÑZ *
Ññ
³ #» VÌðÃÐ~ ] Z|yZžìtžÜ»Tì Hx¯sîä r
 ™c
™i~
Û » Vvßt%ÆDž¶ãEZ" q
b§¾9• Z 7Z 0Ð ®
 ) —%Z å7
Æ® Ö ÑZœär
 ) —ž ðZ™ ã;Š¢tÃ#  ™£Z;*  pÐ,Šx •Zu
ÑñZ
œÂ•D™Ì6Ð÷zgzZì Š Š¬7Z »TDC7ÃqËZÎÆVzqyZvß
c
ž6e Û ,ä #
Zzg kZ GÂσ ðâ • Ö ÑZ œ]|6§ñˤ Ö ÑZ
Z2Zƒ yEZÃ#
*
Xì û' Û ,»]|6
â• HÜ*
kZ ǃŠ ™÷z»VŠ Y

Ü ¬zt‹

á}
]•XÆ~â år
 ™ZsÑZ *
Ññ~}g !
Æ® ) —ä r
 ™c
™i
 ™ZsÑ Zž•g66ìt Ìë6Š ã
—kZì e~â år ÅyZì HVŒ{™E
»
 ™£Z;*
tä r ÆTgzZ ¶ŠŽñ~ äâ ikZŽ Vƒ:s ÜÆ®
Ññ~}g ! )
Ð t Nz ëpì Š 7Z6XC™7izˆÐ VÂ!
HÈ0 ÑŠ yEZ
 )tž åc
yZ ®
 ) —{ŠŽñÂDƒ {0
gz¢¿#Å®   ™ ~â åZsÑ Z *
ir Zž• ë
Ññ ` W¤
 ) —{ŠŽñèY•D™Y f~È-ŠgzZ 4É DI ZvŠ‰` Wb§TD™
LZ®
Ü zƪ@
nZ ‹ZäY f~È-Š‰‰  ) —ì _™gˆÃŠzŠu{Š™ì‡Å+'
Å®  »Z
» T Ç ñYW~B; Æ Y x x » » +Š VÐ ä¯ ®
 ) —Å VñŠ Wò ¬ž åH

http://www.quransunnah.com
40 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Št ä r
x » » VÍß yZÉ Ïƒ7]i YZ Å÷zÃVÍß yZž åc  ™ k1Z *
Ññ[ ZŽ
 ) —{ŠŽñ¤
® Z s Ü'
Æ kZ pǃ *
Ñ k0Æ Ý ¬ ËÆ™ ¦ÃVÍß sÜ
…gzZì 4K)´Ã\ WLZ {zƒ[ g Z *w ‚ kŠJ W~ ®
 ) kZ ÌŽ ÂñY¬ŠÃ

£IÐ ä™ qzÑk  %Zì @
½KZžñ Y¹¹ZZ ™[ 潂Р…kZÆ™ \Z
 Å~
ëgzZì nÆY fgzZ nÆ÷zt7ž•ë {zÂì <  *™ÑtèYz™ HY zz
 ™gHc
r  )÷Z=Z @
® ƒ7ÌݬðÃB‚ÆVo) yZèagzZ•ìg™7÷z
A +\
ÝZgŠÔ• D Wá yZZ6kZæ¾£E] !Å+ŠÃÏZáZzG
• D™yÒJ¦ tZ ̼Ž
Tì g D »p„ Ð Y Z’Zt n kZ ˆ7„ ¿g 6wßZ k^ËŠ ã
Å ®
 )—
:ž•˜ì HÌär ™iŠps Z ‹Z »
 ™c
Š ÃZ KZ Vžì Z 7
Z@Ô e
e Z ü
~ Vâ » Ìt nZ ‹Z: hYÔ: ÉZ q
èaV{ŠŽñ[ Zp•D Cvßž 6¶„+Z GyxgŠÆb & ZgzZ
Ht [ Z n kZ „g76i§Æ~ŠŠ ]|
 ) —/ì „Zezª
®
û 192™] !
ZŽê ZgzZ] ŸZ ‹Z6
äƒ Za ~ ® Š FmZ ä r
 ) —É Å7h  ™c
™iÆ™ÜÃnZ ‹Z kZ
yZ~gzŠ {ŠŽñ1ì ÅÒÃÅä™sz@
Ð V把¼mZ ñƒ D™tÃpkZá Zz
 ) —èY YYH7"
Å® U

¦Ù Ã]gz¢gzZ e
C Š ÃZ Å®
 ) kZÐ Šæ ÅVw z@
~ º´ i ZgŠgzŠ ˪ ¶ª@
zz Å®
 ) kZŽ „g7{z á¸z n¾gzZ w{Žñ
V¸´Æ i ZgŠgzŠ Ë}¤
ZgzZ dÑÐ +Š~zgŠ •Z ̄ !
Æ ÏŠŽñx° Å r š Z ù Zg f
TèYì 7IZ Åx » kZ [ Z ̄ !
Æ ]c •ß LZ ®
ÃzZ  )t ÂÌì (Z~
 ) kZ 2 Ç“ s¦+ŠÉ 7xs Z +Š V;z Ï}™~‘´ Ë®
®  )t VÅ+Š
yZgzŠÆ k
» KZgzZ ì§ –6äÎh
'× Ž • `ƒ ~Š ¬ ÌÆk
½gzZ ÷z [ Z vßÆ
http://www.quransunnah.com
41 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Û „:gzZì Cƒ ½ðÃÅ {oÅŠ Z•


yWŒ Û ZÆ ®
 ) kZèY• Tg ë ñW~ìŽ
xsZ +Š vßt ] ‡zZ ÒZ ̄ !
Æ Tì CY Å Za ~VÍßyZ ¢
 &KÆ g
uz
gHÆ +'  )t VW'
» Z® è • D WÃD™k
h  Š Z ]uzgzZ s ÜÆ
»~ hÆ yc
` W]zˆ: Zizg Åw qZ bc{Š™"Ær
 ™c Ì6Vz•b {Š™
™i ª„g7¹!
•c
Z á ~®
{·Z 9á Zzäƒï•  ) kZŽì [0•+F  ) kZ
ë ZgzZVZ ‚ »®
~È- Šp¤  ) —Ôì ;g™ ZŠ Z g ZŠ™ ë Z äh — ÃZ
Z ® Û Z •Zz*
•Æ Š Z• Ð ÌZ Å
Æ™NB‚Æ ®
 ) —jZgzZ™Éw qZ bcä r ™ip¶ð¯ ä ]Z|
 ™c
ÐWÌÐ V-w '` W~®
$
gzZuÑ® Š ¯ uægzZ •$
 )tž ©ì c åî
 ) kZ
({zžì ;g {ot» Y f ~È- Š~ }g ! Z6
Æ Y 1zZgzZ ZßY m gîÆ w Vì _ ò
ÆvZ)~ X• ÅÜ]c  ™c
© +Z V•~ w qZ bcä r ™ip… Y7
 ™c
:ž•˜r Z }ì Š
™i(q H"
U
(Dn
 ÅvZ èg•1Z WZ x â Z ü
kZ  ٠Š ñƒ D™çz ÿËZ
ã0
{Rc {Lž @
ì {k Yƒx¥Ìt f WÃZƒÛŠ {k
™x¥ÐZ @ Ž~
x¥ Ìt b§ ÏZ• CWÃ,q -ž 6 \zZ s Ü c
ì ÷{z(Ô
yZŽ âq Û p=~: {çzÆKìY ņÃiŠq
ZԸ⠕ ZpOå@

Û ÃÐ í jZ ¬Š ä \ Wñƒ D¤
ðâ • ã0
»çz n Z å;g™çz
ÃkZ ¬ŠÃ¿}uzŠq Û *
ZÔ Å/Âä kZÔá™/ÂÐ ãâ • Å+-Zzg

Ô Å/ÂÌÐ *Ü z kZ ä kZì ÍZ'
i‰ ¹ ™ H: * ÛÃ
i ð¸ ðâ •
Û ÃÌÃkZì ;g¤
kZ ðâ • »±ÛgzZ ~gp[ ZÑ ¬ŠÃ¿gzZ q
ã0 Z
û 170m™fbc / Å/ÂÌä
J…
L ì –62¢529™~g UgŠ [ Âg•gzZxÅ4}b§ÏZ
ö- c à z ¿Ž Lž
http://www.quransunnah.com
42 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Š¼~ w qZ bcä r ™ip ó óì •


 ™c Û » { zÇg {o» äY ƒÆ }i ªng Z
J-…
:ž•˜r ™c Z }ì H"
™i(q U Û Ü]c
ng Z ö cY 1zZ~X•ðâ • © +Z
ð~lÐ é( 2700)ÎK*{zå•Ì‡0´ â x * Z ü
»T¿q
3:¼ Ðß ŠpÔ‰ W"7
~Vð; ÌZ¸ ñW™îÃ{-Zzåc i úÅ
Š¤
 ‰Ô ¶„g WÒpÅ“
ÆpÑ~ä VrZžì yÒÃVÍg )  ÍÐ
û 16•e
©10•`ebc/ì ¬Š ÌÃY m
ZgzZY 1zZ
ò 1Zx â Z6
x â Zݬ4szcñƒD™yÒ{o»• 288™tzD{obÑ b§ÏZ
Y7 Ðò•1Zx â Z Lž
Zž Š
V¹[g Z÷ž } Y7~žì H ðä Ûk
L • Dâ•’~zD
á g Z » \¬vZèY ! H¬ä kZ c
6l²\¬vZžì Š • Û V,Z Â ?~ }i c
â• ~ y• Wì
Zž Y7 ä b‚Qì 6
6l²\¬vZž ¾tðä zZÆVâ • WV‚l²gzZì ~˜
Û » {z c
ä TèYì • Û äò•1Zx â Z Â?~ }i c
â• ì ~ y• Wl²ž } Y7~1ì
ó óì •
Û » {zžßyY : Hg ïZ äƒ~ y• WÆvZ ä kZ Hg ï Z » äƒ~ y• WÆl²
ò 1Z x â Zž Zƒ x¥Ð kZ
gzZ¸ b‡Æ äƒ6l²Æ \¬vZ b§Å s sZ x ÓvŠ•
Û »ÆyZ•D™g ïZ »äƒ6l²ÆvZ Ìvߎ
s ¦ Z {ŠŽñp¸ ïŠ ò :»äƒ•
Ù Ã\¬z ug nvZ ÌðÃŽgzZì ŠŽñ(C
äâ :¢q(C Ù \¬z ug nvZžì ¸ {o»
D™7]o»äƒø* Ù Æ\¬vZ r
z¢q(C Û•
™i }• ïŠg Z Œ
 ™c Û »vßtÐ Z
:ž•˜ ñƒ
Æ { Š%vZgâ ~g= Zg r
~ x Z} Ññ]|}g ø ü
 ™°°Z†{•Z *
Ù ž¸ M
D WÃg Zâ Z(C Y 7äZÐzz kZ izg FFŽ ¸ r
 ™q
Z
öRÅŠŠ F Ù Vz%ÌgzZ¸
Æ nË~ X• Æ nkZ ] uZz Vzg ZD
™x¥w ZjZg”ÆzkZ {zì Mz¼Ð ÙÃVÍßXž7
f
http://www.quransunnah.com
43 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

û 17 1m™f bc /•
ž cÛk
â•  ™c
’~ [ ¯LZÃr  ™Ëñƒ D™nZ ‹Z6§Zz kZ
™i ä r
¶gzZ] » Â{zì Yƒù(Åg Zâ Z >Y sZš
X  Ôì Є H§Zz »N
Y:~Y ¼Z
Ûk
:ž•D â • ™iñƒïŠ[ ZŽ »kZ Âì œ
 ™c
’r %»
V;zž7°o Ân Z~ wìÆ {È *  ü
¶ û» Y sZ š
ƒ ]» z V
ƒ7g Zâ Z
l]ç³Û³ŠÖ]…ç³Þ ²] ZZƒ:gâ »vZV˜Ïƒ+Z(ÏyÃM
Û ±5~ u]Z b)zyWÅZ yÒ‚Å XX š…Ÿ]æ
à / B⠕
û 220mr
 ™c
™i *
Ññi Z] !
ZŽÆyZgzZ] ÑDZ6bc
4‰Ð }¸ sÜë ~ }g !
Æ® ) à Zz p
g Z
•‡ à , Z :
c VÅ+ ŠÃ®
X •BIZ *  )+Z Ái Z ÁëVƒ:tVƒs Ün ZY f~È-ŠgzZ

ó ó• D ™4Š'
ig z Zƒ6VÍß VI Z L L: 1 1•w D Z
ì ;g @
7~ V⠻Р] ÒÌt nZ ‹Zq
Z• ˜ r
 ™c
™i•Æw DZ kZ
Y ÒZzg ZÜZgzZ~ 4Š'
izƒžì w ìZ÷Ô• D™4Š'
 igzZ• D™ƒ6VÍß VIZž
¹ ÂôF âÅ•
gzZg ZÜZÔ ðW" Ù É 7Vzi=Ôì t•
Ñ~ V5Vzg ZD Û ¹~
Xì ÂI4Š'iÃg ZÜZgzZ7¬Šä~D™4Š'
 ipN WÚ ŠÐ] Ò
KZ ƒ~Vñ»Æ+ Š ̃¤ Š 4
Zq }÷pì ¿»] Z|Æ+-Zx ÂÂt
Û » ó ó+ -Z ° { Z™ Z ÑL L7B p ðìZñÆ ]gŠgzZ ®
g ZŒÃyZ ì ~ hÆVz•  ,Z

Zžì u 0á g Z» ~
Š•  kŠZg—~}g !
ÆVâ ›pYYH7y›6zgiÆ
Ð y! g 7®
i ‚ ZgzZÆzgÐB; Ð Z ÂAŠ Dƒ ] !
 , Z mZ¤ Y*
^ ðÃÐ ~
ì zgŠ +F Ð wŠ Ái Z Á ‚
gz$ » yZZtèYŒZ' g7®
 , Z ÌmZ¤
ZgzZÆzg

http://www.quransunnah.com
44 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

 *™Ñžì ~ Tì HwÑ+ Z ÌÐ g
~ ukZ Å ~g g 9ä r
 ™c
™iˆn Z

Æä¤~ v WkZ äZz6gzZƒ „gVv W}‰ì +Z w V~g vgzZ ~÷ž cÛä
â•
ƒ;g é4Š'i7Z nÆ1 zgÐ ä¤
~ v WÃVâ Zz6yZ ¿q Û "n
ZgzZVƒg Z Œ
X Vƒ;g és§KZc1 zgÐ ä¤
~v WÅ3Ã?Ì~b§ÏZ

Ü ¬zt‹

܇Рä™êt ë6kZì –¼Ž ä r
 ™c
™i6gîÆ!Zi ZÆw DZ kZ
c Ûh
ì ðâ •Š F ¬6Wg ZÆ ®
Åx Z²Zƃá Zz äƒZ  ) —VŒ r
 ™c
™iž•
Ù žì c
] ¬½Z Vzg ZD Û yÒt/ŠCZ f CZ ä r
â•  ™c Yq
™i+ Ûd
ZèYì ðâ •¦
ƒ ~ +Š L L+
Y ~uzŠ² ¬Š 7LD™ƒ ä r ™iŠŽz!
 ™c Ñ~
Æ ä™•
 ™c
t9{@x» r ™i¤ Û Ì[Å ä™"
Z [ Zì ðâ • U
ÐgŠ qZÃwßZÆó óì
Š q Z ¿» VIZž ǃt È eZ ÂñY 1™
ZgzZì s ÜÆ g
VI Zž ñ Y¹t ¤
•ìgá x »Ð ãÒßr ™iž Zƒ t È eZQ• D™Ìƒ]gz¢ø
 ™c 
: 7§Zz»ƒ Ìq
Zt ‚Æá Zz 䙕 Ù žì eðYt :gz
Ñ~ ] ¬½Z Vzg ZD
Xƒc
W
Ð6ƒ Û ZPÆ#
Â, ™x »tÌŠ Z•
 ¹! Ö Z ªìtñn•
Û + Š Vce*
ƒx¥
Ù v:ZgzZì @
èagzZ• ìg ï Šx •Z ! pzí]Z|DIZx »t ~gzŠC Ût
YƒŽ‚n•
Ö Z ¹!
ì ~zgŠÆÒc # x » »+Š VpOì „g™x »tŠ Z®Mq
Z ÅDIZ Ì` W
 ™c
ƒ •Æ wDZ kZ ä r ™i ªì ]oðÃ:gzZì i ZŽ ðÃ: » 䙃6…ZâgzZ
+Š Vg Û 7g
Š q Z {zèYì ÒÃÅ„Š »ðŠ¡{z• ðâ • Š qZŽ§{Å䙪
ÑŠ6
 ) —èYì `g {8ÐgšÆ®
®  ) —Ž •0Д
ù4É 70Ð

http://www.quransunnah.com
45 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u


ðû æ¾5.Zù4~Vz•b yZgzZ•mº•bÆ
Xì 7{™E
ì C™ƒ6VÍß®
Æì¼ Ð s§KZ ë~ KkZ7c  ) —T¾
Z Å ~u(@
— L Lx ¯ [ Â q  ™q
[» r Ü z~ ®
Z á Zz äÎ ‰  ) —ñO
pO• D™7 ] ‚ ½Z ‰Ð ó ~
~u (@ ó sWÆ ] ª“Æ ã! )
LZ ®
Æ| ¥ A-#G~‰1â967žì Š c
6Ig7 öG
[ @ b§hZ=•˜~16mÆgÃè[ Âr ™
Ãx »kZN ‹hu FÅŠ ˜¤ä VrZ¬ñƒ} 9÷Zz —g•q
Z~ q ½Z
%]ñÅñ¢yÃyÃÐ ~\ Wž ƒ Ct [ Z‚c
Zg fì Le * Û ñƒ D™¨ÐŠ ˜
â•
ª)} h˜Ž N VZB; ð¸ {z YZ cÛ ä sßñ  c
â• VZ 7B; Z
 ä ËN VZB;
ìt Â] !E ‚c Û ˆÆkZQ c
â• Š VZB; ä ƒ  ƃ • T e *
%]ñ( Å@W
X Ç} 7„bŠ~{ ZgÅvZ ÂîÏOFZ Ái Z Á Âì ~wŠ ÕÅä%]ñÅ} h˜¤
7q Zž
V;z âx‰g ZŠ V® Z‰ì –628 mÆ [  {gÃè ä ~u(@
 ) g !
q gzZ
•Æ x‰Zg ZŠ ®  ‰c
 )¬Ðƒ z6» ‚Ð •z gzZ Hx ª~ KÅx‰Zg ZŠ
¯ x Z¤
Û Z zŠÐ ~ yZ¸ w'~ kgŠ *
zŠÃ •™| (ä Š Z• Ññâk0
Æ+ -Zõ* •Z
Ññg
Ü z ~y
Â~ V1 k™x » »+Š¼  [ Zì ‰ W»Ï0
i4Z]| ¹gzZ 1ñÐ s§
Û „Špx Z™Mg ‡ê[ ZÔ~Š ÎÏ0
X Bâ • i ~g7

ó óì 7w¦Ñ ðÃÅ« — L L: 1 2•w D Z


Ûk
Ð T Z 7~ y» ÌwDZt Ð s§ÅDI Z ‰ž• D â •  ™c
’r ™i
u 0 Û ÝZ Å«èÑqì HÝZ mZgzZì ÑïÐ V¹ä Vß Zz V«žì ]ª{Š c
yWΠi
7Ð yWŒ Û wVÅx?Zm.ñär  ™c
™iˆn Zì Ì~u 0 ugzZì Ì~
g
g8E
)
Š¬»x ª6h N gîyŠ: eÃxsm.ñc ä™Y «] Zg Âä \¬vZ èG ì ðâ •
c 4 Û

http://www.quransunnah.com
46 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Š qZ ZÕyÆ:e b§ÏZgzZ
&6a ~ 3gÆVâ }ì H7ÐáZjÆg
uà Zz] P'
b§ÏZ g Ð 36"7,i ú:e~ ~tKgzZ *
g¦~ VpqZ-
Ñ~{ i » ÅVñŠ W:egzZ g
]nÅá Zz ä%Ð • yŠ:e
uÅ䙑œJ
ì qg•zszcÉ« ÂVŒÆY 5ßž•˜r  ™c
™iˆn Zg
uà Zz]g t
Å
 oÆw qÆ¿C
Y xƒ Ù Ž ÌÆ îG
0;XWÅZY • Z ÌÆs MZ• D Y ñ Z™- c qCÙ
~gp Zƒä {ukŠ]|cÛ m
â•  Âä {ukŠ~â å]|gzZ•D™m
?Ì« »g ?
JZ (Ôì Ñï« J÷ž• ë vßì HŠ XZ ]j« ä~ž cÛ ˆÆ3ZzÐ
â•
V¹ÅìÆVÍßzŠì c
Å{ Zz6J Û QÔì „¹žì Ñï(Z«tÔì ©
â• x »
Xä r
 ™q
Zžì cÛ Üä r
â•  ™Šú?Ôì Cƒ {0
  Å}nv:ZÔ ñ Y
i<
£6T¶¿g \
~ Œ b§Å j
Ë1q ?]j« ä ]|c
Z äV,Z åHm
X å– ó ólñ{ L Ð
L szw
ì `gŠ Ì^âq
ZÐ s§År Æ[ Â~y
 ™/Z[ »Ñ* WÆwDZ kZ
ŒÃVÍß{zgzZƒ ïÅbÑŠÆ«Ã] Z|XLž
ì y*+ 4t c yZ Vƒ T e* L
ó óñ YHd‚f b§hZÔ

Ü ¬zt‹

Û yÒ~ y*kZw¦ÑgzZÝZŽ Å- —ä r
澘7ÃkZì ðâ •  ™c
™i
 ™c
)gzZ ÒâZèY• p ÖZ ñƒ†Ð ¯Ær •Z •[ »tž @
™i g W7¢
Ù ŠÃñ ZggzZw ¸kZÆòw•
á x â ZëZ á yc
 pì 7y• á¦
• Ù Æ+ Š Ý ¬q

C Zk
’Üæ
Âó ì
ó @ Ü zÆ× Âì @
ƒ[ƒÛZ {z IÐ äWƉ Z Lž
™g (Zsßà ð¿ðä L•
c ƒŠiuÐ ¯Æ °ßq
™iž• … Y ëgzZì eG* Zk
’ÅnkZžì @
Yƒ ¢

http://www.quransunnah.com
47 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ZB‚B‚Æäƒg
X •Ì°ßq •Z •r
™
7: eä\¬vZÃx?ZmÏñž•D™n²~ŸÆwDZkZëT¾
x?ZmÏñ2Nƒ:eˆÆ†ŸZÆVÂZg kŠ~ˆŽ åcÛ ÔcVÂZgMÉ
â•
Ìá Zz® Î cKgzZ ä™ÝqÃx¯ÆvZgzZÐ ¬ÆvZ«t ä
 ) —tH Âåc
—ä \¬vZ HgzZ• ìg™- c ä™ÝqvZ [ ÂgzZ n Æ äƒ x¯ëÐvZ
Ö Z KZˆ Æ ä™« Špä x?Zm .ñHgzZ ?ì c
# Š ¬» 䙫ÃVÍßÆ ®
)
 kZ Åx?Zm.ñä~
< Z åHm?« Ìc
 *™Ñ HgzZ ?ì V¹]oeZ ÂV;¤
É@s c
É@
c
x Z™/ôHgzZ ?åcÛ ¬» 䙿6<
â• Ö Z KZ c
 kZÃ# åcÛ ¿Šp6
â•
Y 5ß&ì ®
$
qZt GQ Â7¤
Z ?åH« ðÃLËÐ~ x Z™$öc
x Z™[Z c
» ~ŠÛpgzZ ŸgÅvZŽì HŠ XZä
X Yƒ7L̄ !
Z WZ6wpzpÆ y̈ZÆ -žì –ä r
]o» äƒ i Z0  ™c
™iˆ n Z
J uÅŠ&0vZ†ž 6ì ~pÑg
izg: eW~3gÆ]gúžì ~g u
yŠ:egzZì @
qÏZJ
Qì Lg~ª YƒspÐ yp{zQì Lg6ª
q-Z KZ
D™w Ñ+ZÐ g
ukZì Lg~ª yŠ:egzZì @
qÏZJ  Í{z
Yƒsp~“
ìt w ZÎZg ø [ Zì ÌZ ~(Å- ~%$
ªq Åy̈Zž• ˜ r
 ™c
™i ñƒ
 ~-}uzŠ c
{zZ Y¹y̈ZÐZ Hì LgWŽ yŠ:e¬~3gÆ]gúž
ì @
Hì @
ÐZ A ƒZÆß »“  yŠ :e ¹!
 Í {z Z gzZì @
Y¹y̈ZÐZ A ƒ yp
ì @
ÛZ
¸• ˆ Æ yŠ ( 120)äÎq
Z Z
 ìá
‰Ü z kZ y̈ZÉ 7?ì YY¹y̈Z
ƒ µZz~ <yZgzŠÆ- }ŠgzZ}uzŠ¬ pŽ ªì êŠ 7
kZì @ Y bzg›Z
Ìt w ZÎQ ÏñY ÅðÅy̈ZÐ T Çñ Y¹p»}Š â kZÉ 7p»y̈ZÃp
Vâ J ƒŠzöJ
{ â âåÂptÉ 7?ì @ Vg&¡p»ŸÆy̈Z Hžì @
ƒZa
http://www.quransunnah.com
48 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

xŠ D%³ÐˆÆöZagzZì Lg ~g Y~3gÆ


ì Lg „ ~g Ypt»ŸÆy̈ZJ
˜ ¡ìB;Z (
èYì ª »- ~ wpzpÆy̈Zž It 6Šã
ÅbÑŠÆnkZ :
Û<
yWŒØ ègzZ {z¤ Ù QÂì @
ë!
C Û ÆŠ°Ë¤
Y0?Š6¿ËŠ°{zÐ äYW~yWŒ Z
WŠ°» ( 12) {g !
žì c Û 6gîÆwV uŠ™ qzÑ *
~ yWŒ uz
™7BVÅnkZÐ g
?ŠÃŠ°kZ¤
Z[ Z†^Y`{g !
Ð }i ÂZg â 6}iÃY ¡LZ ä x?Zm.ñZ

Û ]o»Vñâ Z {g !
b§ÏZ Ç ñY1™tÐ Z H Â, Š™ qzÑ bŠ Ð yWŒ LZÛ™ ¯
Z [ Z ÂAŠ}g *{g Š
jZ ] Z|~w'4¤ Û
~ [ Zpä x?ZmŠ- žì ~ yWŒ
Ø Zè ë!
LZ LZ Ì< vŠ b§ÏZ Ç ñY1™tÌtH ÂB¯ ?Š ÅpÑVƒg Š

á ?ŠÐ g
M Û c ä™"
uz yWŒ U
<Ñÿ¦Ñ)ËLZ c U
ä™" Ø è
Ã<
 *™ÑÿkZžì ~gz¢c ä™"
~ ¿¦ÑÿÌËžce*
U ƒx¥p•
2n YHkªÃ¿kZ LZ6TñYH" (Z¿ZuzŠ ðÃc
U U
ñ YH" Ðx Z™/ôc
™i1ce*
 ™c
är ƒ6Š ã Š qZ 9É 76Š ã
Åg Š qZ qçñc
Åg ®kªt
Û x ÈZ »q kZ
®‰Ì~ ¤ Å - ž 6 D™7Zg ZÍ 1 LÅ äâ •
Ž cÛ ä~
â•  *™Ñ Lž Û Üt g
L ì ðâ • uq
Z }ì Š
HwÑ+ZÐ ]c
Zzg qçñgzZ
X äZz6zŠjZ ƒ: ] ¯\zZržÆ™ ZŠ Zi úb§kZB‚ÆmÜZJ
yŠ :e ¿
Zzg~ òä ~èF
e u kZ ó ó» ] P'
x â ZÃg Ð t Î ZuzŠgzZ » ~Š Zi WÐ 3q
Z •
»÷ñ ZÉ 7x¯ » ~  wÎgÆvZt ªì ~z% êøñÐ ÷Z e
Zzgtžì ¹tgzZì H
GG
ò~èFx â Zžì ¹òv0Zƒq2ì HeZzg ƒ¯%Ð z/0Yä îE 0G45¢sÜjZÔì w¸CZ
 *™ Ñ » g
~ u kZž Zƒ x¥Ð b̀kZ ì H e
Zzg Ð • {Ãg
u kZ ä
Û 7Ìg
â• Š qZvŠ ‰ä r
 ™c
™i * U
Ññb§ÏZì 7" Е 9* Û»
ƒ yâ •
{Š c uÑ!
iÐ g Š q Z yZ1ì ÅÒÃÅ ä™"
zgqÌw q» g U
Ð kªÃ« ™
http://www.quransunnah.com
49 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

U
kZ Â{zÉ Å7" ¤Å« ä ¨c
x â Z c Š qZyZ2ì 7Z
_öÌËÐ g
KZgzZ LZ ä + '
  ) —gz Z HŠ XZ ä Y 5ßIYŽ ¸7Ì•Zz Ы
» ZÆ ®
 {Š™Š XZÆ r
g  ™ ~â å”%LZ ä r ™i~ KkZÔì Hg (Z c ®
 ™c )
<ÑsÜÃ] Z| °ßtžì ]o»] ! Ûd
kZŽì ðâ •¦gzZì H{™E
Ì»«Æ
] ZŠ XZ „Šp c&
*
  ~·
ðe { C ~ Vh§gîÆVz)É B7q nZ ëÑn LZÃ~
 žì Hs Z ‹ZŠpä r
~â å« » g ™i VŒž 6ì ]Š ¬ Å yZ xg D™
 ™c
Ù gzZì „Ze®
y7{zgzZì à ZEYá ~ 3„ ZeC $
Ù gzZì ®
C {Š™Š XZ År
$ ™
w q kZjZ vß Z ~ Œ 1Å ó ólñ{ L L6ì Æ r
 ¶¿g \  ™c ä T ¿
7ntèÑq•ìg™¿»n{zžìõÃV¢ZyZ1ÐVƒë H ÂÐVƒÙ Š~
ä™xsËH¶¿g \  ä T¿tH }ì :
~ Œ 1Åg  » òzøÐ nÉ
ðƒ òzøÐ nÂ7¤ åH xsà ˊpgzZ 7c
Z7c åêŠ [ ZŽ » xs Æ á Zz

q kZ ¿tH[ Z ì n Ìæ¾5.Z ù4z szH!
¬» nÃË~ ª %Z b§ÏZ ?7c
Z ?7c
7¤ å@
™] !
Ð V” ~çgzZ +-Zz LZtHgzZ ?7c 
å Âzg Ð ðZ' åê Š
c
X ZƒxiÑÌ:
 »òzøÐnnn Z«teZQ Â
LZ7ZÉ ñ Y»zg : Ð VÇZ'ÃVÍßžì wßZgzZi§¸ » ®
 )—
Š lŠp{z Ð äY w$
wj â b§kZN Y ñ Î} izg•gzZ-gzZ ñYH `zy
³B‚
•  uF ¹ÜZŠ¼vßÐ ¹žì Ì@
ÃVÇZ' ƒ(Z GgzZ Ð,Š hg ðZ'

x ZúÐzz ÏZgzZ• f Äg Sh ZŠÔ • D YƒÈ0
ñ ÄgzZ 8 IgzZ • f Æ {izg i úgzZ
E
X-!
:E
i ZzWs ÜÆ ÷ Æ®  ) —QgzZì CYƒ WO¢¹Ð ®  ) —e ÒZ ÅkÜZ
Ü z kZžìt |² Cƒ7g » ÌÃäOŠ y»6g å ÅDI Zá Zz ä™—
ÅY f̉
•ìgá ÷‚~gzŠ kZë ` Wžìt ¤pB  ) —Š Z®M
g7t · ZÐ ®
http://www.quransunnah.com
50 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ù ªÆqÌËgzZ•Ù ŠÃe
D Yƒ WO¢¹ÐC ÒZÅx ZúÉ 7ÃbÑŠvßV˜
w Vì s
 zÅ] *
v~« £ÆZ Ù ª‰yZÆ®
Z ¯~C  ) —èÑq•
:6gîÆ
Y ágzŠ Ð wj â ê Z ÃVÍß •ÆÑÆ b & Z
» Ñ ËÌL* : i zZ
Ù gzZ ì „Ze®
3„ZeC $
Ù gzZ ®
C xñè {Š™Š XZ Å VÖZg ð|t É ;g7i§
$
q Z ºZ 6f KZ Å+'» ZÆ®
 ) —†ŸZ » ~È0 $
Å«~ ®kZQì à ZE‹ ~
W7̈¸6
XM ðZ' $
Å䃮n ZZ Ù ª‰á ZzäƒÝqЫ :Ôì
Z ¯C
Ü zgzZì Cƒ _hŽ Åt £Æw Èz I ZÆ¿ÌË~³Æ-
Ô‰ :3U
Xì @
ƒ°ˆ. Þ ‡*
] ‡zZ ÒZ {zì @
ƒ`wŽ » ~™âgzZg ! zg »Ô…
I
ƒgz¢¿" òŠ Wx ¬]‡zZ ÒZIÐ äƒï•
1ì @ á ~®  )— : éS5ÅU
VèYì @ Yƒ {o$1¿! ¿„zˆÆäƒï• á ~® ) —p@ ƒ7{o$ 
Æ y̈Z Cg CgŽ • CY ð‹æ¾˜7| 7]c Ù Ð w qZ bc~ ] ¬½ZÆ
© +ZizgC
X •îŠ™ë!
Ã{o
 Å ¿g Zæzg ZŠ » qJ Å Ô™ wqZ
—² ì6äƒ ._Æ < :oZg
Ù n ÏZì Åt åÃ<
LZ LZÿC  ]úŠ Å®
 Å[ZÉ 7Åt åÃwÎg < )
z™fvŠgzZ { izggzZi úÅVÍßÆ®
 ) —Ðg ±Z kZì CY~Š]úŠ ÅÅ
ã0
», .
Ù ªs ™:Xì *
C ™È0 Ù Ñ~Š ã
»x â Z LZ LZÿC »®
 ) kZèY• ë!
g»f Z
{Š™Š XZÅY 5ßÕZ%gzZ-tžì
Xì 7w¦ÑðÃÅX•]¬$

ó ó¸ Xb s§ÅV z môZà VL L: 1 3•w D Z


 ) KZ Â~ Y Z’ZŽ nZ ‹Z *
~® Z6¹gzZ *Šq Ûk
Zž• D â •  ™c
’r ™i

http://www.quransunnah.com
51 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

 ™Ý°Z ¡ *
r ÑñpÑYZ ¹ ÐZ ä 5#~ ]g 3Zz ]Zg ¶ Z `Ð Vgzi¹
á Z ~ Ïep C™7™f y´ÑZ ZÃkZ ®
mg • Š FÅ ãæ ]|gzZ
 ) KZ ˆ Æ h
Ü z kZá Zz Vo) ~uzŠgzZ• Tg D™ ãJŠŠ c
KñÅ]g 3Z LZ ̉ Ì[ Z U)
b Ð s§ÅVzmôZ~ Y Z’Zà VkZžìt {z• Tg ˜ ~ b‚ggzZ V¥u£gzZ
žì –~kZ ˆÅÜÐ +g» Z G  ™Ý°Z ¡*
î*ÅkÐ s§År Zzgt¸X
Ññe
Ö Ó U’Z ÌÃq
Ð s§Å# ’kZ År
 ™k1Z *  ™Ý°Z ¡ *
Ññž ¹ä r ÑñL L
 ) KZ r
)fÆ® Ññó óŠ
 ™Ý°Z ¡ *  ™£Zæg Y q=g &
ƒÈQ åMBzg¼ r 
éZ ¸ Ð~ 2zç m{Æ VgzZ ¸ òÀò* Û Z g ZŠ
Æ Y !Z ‹gzZ ¸ Ð~ Š Z•
ˆ{ â Pp~ñ]๠ä e Š™i Z0
Zzg kZ n kZ ñYc ZÃjZž¶7+Z]Š Þ
Ý°Z ¡ * Š FmZ ä ãæ xsÑZ •]|
Z ~ h
Ññ~ kZgzZ –"Z Ù!‚g q
Š F
X èh ™
Åw¸kZ LZÐs§År

Ü ¬zt‹

‰¡ñƒ D™ÃsÜÐ ñZg CZ f KZ ë~ KÆ wDZ kZ
ë›]g @
Ü ZœÅw DZkZž @
n Y ™YÃ|gzZ‰ •ìg™] P̀Åä™7t ‚ÆMg ‡Ã
Z Ôì6Vzq &g Zæg ZŠ » ’ Åxs Z +Šžce*
yZÐ ~ xs Z¤ ƒx¥~ KkZ :
vŠÉ Çìg7¹!
+Šg•xs Z ÂñYc
Š™ `g {ÌÃqq
Z ËÐ~ VÐc
Vzq&
Ð ZgzZ bzg mZgzZ ÇñY {g ¹!
Ïñ Y {g™ƒ »w~i q x * Ø Zè x Ó
¡»xs Z b§Å<
X •t, q~Š ã
&{zgzZ
‚gz© Â{om<!
(ª ) {o i zZ
(g Û~
uzyWŒâÆ<Ñ )<Ñ 3U

http://www.quransunnah.com
52 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

I
( òs ZŠ ˜]gßiq
ZÅ& ¸) & ¸ÅxsZgzZ¬ éS5ÅU
q Ù „ Ž N W~ ŠŽzÈ) +Z &yZgzŠ Æ #
ZC Ö ÓgzŠ ÆVzmôZ 6R'

x •ZŠŽz!
VÐÐg ±ZÆÑc g¿i§ZÐ }uzŠ
Æs %ZÆ¿i§1‰B
‡ÆVo) VÐ yZ 2‰B
Ì+Z g "ÛJ
Œu 0Z ]ªÐ }uzŠ q
Z È)
C™7tÃ& ¸Åxs ZgzZ¬sßgzZ¸`Äg c ¸n gm{Šâ { Ë: ËÆsß
¶åE
5G4J& Wlp~(c VzmôZ*‡qtgzZì + Ø è Z (Ð ƒ
 ̈Z < Š 4
q ÆY 5ߪ
X N W~ŠŽzÈ) &~y*zy~Š ¢Æm
ôZÐÄÃÅsßpO
Š‡
ãc ( 1)
u+”
g  ( 2)
 )—
® (3)
m{gzZ] Z|DIZpOåHú6{o„
 Zg { Z'
 Š ‡Ð~yZ
èaä] Z| ãc
xŠ D%» ãc
³Æ T H ùJ Š ‡£Z xÝgzZ 1Fâ6 Q Z6gî
gî~g ¯eZ ä Y fg
ÏZ Š g1 Ð*Š òs Z ~g7 É 7„Ð u 0
ƒ wÍ_c  ) kZv:Z ~
zy sÜ»®
ЕŠ~
 wÎg g
u ª~
â + F ZÆ <Ñèa Ìä g
ëZ q u +”
 b§
Û gzZ Hg ïZ
ÌWZ {]ZŠ ïZgzZ 1FâÐ ñä DIZ ÌïZpOÑÅ{i ZzgŠ »‚ãâ ðÅyWŒ
g ¹ xVâzŠ g
ìB u+” Š ‡®
gzZ ãc {g™ƒŠzöJ
 ) —² Š ¡m{q
Z
Š ‡ b§Tžìt ?Š ŹxÐVEc
s ÜÆ môZ ~ y*zy ä Ñ ãc Š ‡mZ
nЊ ˜ „%ØŠ ò :»q™ÅŠ ˜ ä ®
 ) —b§ÏZ c Û c™gzZ ^
Šg Z Œ Ê ˜
Y*
Ð ¿i§kZÆ® Š7B‚ »^gzZq
 ) —c ’Ës ÜÆm
ôZgzZ à ™g (Z Ïe
V˜~*Š Ì` WgzZ¸ ëg Zpnz» m  ) kZŽ Be
ôZî ¾Ã] *
Ò yZÆ VÍß
ÆïÆ kzg6yj  ) —›Zì ;gƒŠ ˜ ðÃ}
jZ }ì 7ÏÒú ðÃÅ®
http://www.quransunnah.com
53 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Š7B‚ »+@WV;z ä®
É c Š ò :»Š ˜äY fÆxs ZÝ ¬x ÓZ
 ) —Âc ‰Ü z
Ñ~Š ˜B‚Æ +@WyZá Zz ®
Æ äƒ q  ) —t ¸ ìg™Š ˜ V;z +@WŽ
žì b§kZ¹xÐ g
u+”  ) —gzZ¸ìg}Š]úŠ Å- 7Z ñO
Å®
îŠ ]úŠ Å] !
kZŠŽz!
Æ ä™t6gîÆ~
â Æ <ÑÃ~
 wÎg w¸®
 )—
¿6w¸Æx â Z LZ LZ ñ OÆ䙿6~
 wÎg w¸ªkã0
»,.LZ LZžì
ì @
Yc ÛZ
Šg Z Œ ñ» t Z í Zzg _ Y»zgÐ ½Åb)´Š b§ÏZz™
ZÃb)gzZì @
 t Z í Zz g _
¬Ð ƒ ZtÂ@ ñ» t Z íZzg _
ƒZ Ö Z s %Z » b)¤
ZÆ # ZèÑq
ƒZƒZa ~gzŠ Æ É@sgzZ É@
Æ x Z™/ôs %Z ~ b)èY @ Q x Z™/ô
w VÌq
Z Åt Z í Zzg _
Z ̄ !
Æ s %ZÆ b)~ yzÅZípì @
YcÐgzŠ
0
b§ÏZ ZƒZa gz¢t Z íZzg _ Ö ZÐ s %ZÆZ
Z~0# •~ yzÅZí%Z Q7
Ö ZÃs %ZÆb)Ìvߎ : ¶ ̄ !
# k
»wZ]  gzZ Ï>Ì] Ã%Z Ï(‰
g k|gŠ vß{z• È zgÃx ZúKZÐ ½Åb)gzZ• … ZŠ¤
:
 »t Z íZzg _
ZÆ
•ë!
t ‚ÆkÜZ x ZúZ ÆðŠgzZ
ê ZÐ yÒ X•, Z b)‰ê ZèY• i !
Z |gŠ „ y†» ä™ì‡4Š Ñ!
zg _ Åx â Z LZ LZ~ŸÆ b)2• D YW
ì ;gå s %Z~ b)Îâ ÆY fÐg ±ZÆûCZ fgzZ bÑŠ:gzì á
: »t Z í Z
zz Ås %ZÆb)pì s %Z ~ b)Š¼Îâ Æ Y fg
Q Z }ì Ì` WgzZ
Ï( ˤ
:W6X ò OZ c Z %Z ;g 7LyxgŠ Æ g
Q Z t Z í Z zg _
Z » nËÐ
Z {zƒs %Z~
Xì%Z ~¡q
Û Zg ZŠ)fÆ ®
ÅŠ Z•  ) ÏZt ÂX »YŠ ZæZÐ s§Å m  ) —;g[ Z
ôZî
@ Û ðÃ~ kZÐh
77t• F  ™c
Å ãæ•n kZì –ä r Ññž 6ì ]Š Þ
™i *
[ Zì QZw„6Š ã
ÅVÂogzZ VƒZÍÐZÉ @ »x̀LZxêÌðÃèY
™7g ÖZ 5'
http://www.quransunnah.com
54 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Û ±5]g „t6gîÆ]ogzZ슎ñÅyLZÆ®
:Øâ •  ) kZVŒ„ZÍ
Ì~Š !
WŠ Z% mÝ°Z a~ßñ~ yZ¸ìg±vߎ s ÜÆVzmôZ ü
¬ŠÃyZ7
»ä±ž•ìg YëgzZ•ìg Yиž Š eZyŠq
Z¸
™Š‡ ö ZÎ /Vƒ;gNŠ~ ` ¯ÅVzm ÃH
ôZ~ ÂÃx?Zmå{Z
û 2¢103
Å ` ¯ÅVzm Š 4
ôZx?Zmåq Æ+ '
» Z ~È- ŠÆ®
 ) —w–¤
Z[ Z
ì H ðZ'›Z Â,™x » c môZ™á… ¤
Z +'
 ™Šæ
 ) —Q • M
» ZÆ ®

?ì H„]gz¢ÅäoZ'6  ) —gzZ
x Z²ZkZÃVÍßÆ®

ó ó• È zgÐ V1 Â År
 ™ ~ â å VI Z L L: 1 4•w D Z
Ûh
[ »ÆVžì –gzZì ðâ •Š F
gzi6  ™c
mZ ä r ™iÆ™ÜÃnZ ‹Z kZ
~ŠŠ ]|gzZÔì CY Å ÌN @ Ù Ãg- i ©Æ r
Å"7gzZì k7¿C  ™ ~â å~
á (VpŽ ì Š •
[ » —2ƒZ÷i§gzZƒ Å ~â å]|½žì [ƒ ù • á g Zg•»
Xì Ð] ÒN @ Ðgîm{~
Åw qÑZY Z b

Ü ¬zt‹

Y ~uzŠgzZì s ÜÆ e
+ Û {zžì C™òúŠt +
g Zz ‘• Y q
Z ®
 )—
 ™ ~â åL L• ìg™Üw¸t» r
i§gzZ Vƒ ] xÅr ÑñŠpr
 ™k1Z *  ™c
™i
x Ó] xÅ Tì +Z ,~â å r ÑñHžì t w ZÎ[ Z óƒ
 ™ ZsÑ Z * ó Z÷
Z s§Å ã!
q Æ® Ù ª s ™?Vƒ wJ.
 ) —HQÂ7ž ì C Þ ‡ cV â ›
Ûq
‘• Û vŠ » ®
Z b§ ÅV¸•  ) —* Ð
™ y´Z » ä™ x ¬Ã ] x Å , ° ·i p
ÅbcsÜ7Åb)ëžì C™òúŠ®
[ Z • D™] !  ) —?@ U
™7" *
ƒ

http://www.quransunnah.com
55 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

?6
b)c
ì Œ6bcg- i ©6  ™~â åHžìtwZÎ
gîm{gzZ]xÅr
D™7kCg ¬ðÃ~ä™s Z ‹Ztë~}g !  )—
Æy)g »x ¬Æ®
Û gzZ mÜZ » yZ n Æ ®
tâu CZgzZ œKZÔ ] ‡zZ LZ {z• w V" V*!
Œ  ) kZž
Þ ‡{z•D™ a æ:~ ¹F
E
] !t ¹Zpì p°. z ózF
Å® ) kZ $gŠ" b§T
, Ë~ ] æ:WÐ ¦) ~g ‚kZ ïZžce h yY
E
kZ izZì w‰´g µÂÅ[ Z N c
Ñ~ li ‚ Å ä™xâÃxs Z +Š {z=g fÆ ®
q  ) kZ1•~ „ dÑ { Zpž n
Ññ[ Z N »¦)x ÓkZ r
ZsÑZ *  ™k1Z *  ) ã!
Ññ® žn kZ 3U
gzZ• ìgƒ
Û ±5]g „t6
:N â • gîÆ]o•`™t@„¬ÃbzgÅ~â å
Ûr
[ Z Nw‰ZÆ~â å]|Ô• D â • ™k1Z *  ) ã!ü
ÑñV®
Û Ð ] Ò} zYc
yWŒ Ù } zYHx ÈZ¹ »
à[ Z NÃyZÐíÅ b§C
Ù É ³7
ðË»¿C  Zƒ
„™ƒo ž7~gz¢tÔ,zYñZ™ »pÑ
]gßkZ n kZì {Š c ~ VÔì 4{Š c
 [ Z N »å
iÐ ƒ i -7~
û 137 mk1ZK  k / ƒ à{Š c

E
Æ ~ŠÛpÅ+'
» Z °ßLZ x Z¤
z6ƒ
 t » {)z `z æ:Æ ®
 )ž Zƒx¥:
 ™~â å»r
t Ð ] xÅy ZgzZ r  ™k1Z *  ™c
ÑñgzZ r ™igzZì nÆw”
VÅ+Š® ÑòúŠ » VÅ+ Š »®
 )tžìt |gzZì N  ) —žì @ ƒÎ
U
™"
•
Xì Se® á ZzíÅ<
Ø è~È- Š LZ~h WÅ

ó ó¸ XÐ VÍßÆnC
Ù k 1 Z *
Ññ L L: 1 5•w D Z
.gzZ ãZz){zì c
kZ ë=Zì¿e Ûk
â•  ™c
’Ž ä r ™i•Æw DZ kZ
X •Ü‡Ðä™n²Ì¼ 0ÆnZ ‹Z

http://www.quransunnah.com
56 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ó óD ™7] Z Z s§Å] Ÿ Z ‹Zá Z z VL L: 1 6•w D Z


Å] ŸZ ‹ZƤ2{zžì nZ ‹Z xÌt6Vß Zz Vž• ˜ r
 ™c
™i
Š 4
yÃs§ÅnZ ‹ZwñwÍçšž=Zì ½nZ ‹Ztq }÷D™7] ZZs§
Û âZ Ð zz ÅxWÆ Áx LZÃ] Z|—m<!
½,Zž „g 7›• ì Y™zÂ
H7] Z Z LÌä +'» ZÔ,™]Z Z s§Å ó ó• D™ (Zá Zz VLž
L ]ŸZ ‹Z
á g Z »]|„gÐ s§C
] ŸZ ‹Zžì Š • Ù g Y1Å] ŸZ ‹Z Äå6#
Ö ÑZœ]|
,ŠÌä2žìt ÅZ'IYc 
ƒÝ ¬$ ƒ( Y$7Ì~ª
c qËy̈Z ÂÐ
X ,™ñW~™gzZ
Zû%q
â x ,q Zž• ˜ r ™i ñƒ D™7 BV•Æ w DZ ÏZ
 ™c
Å [ ZŽ Æ T7ì Â! ZŽ cÛ ä#
â• Ö ÑZ œ]|c Ö }
W~ # Å ~â å ]|
¿q Z÷z yZgzŠ~| ¥
WZ I‡c Û Q7]gz¢ÌÅ"7q
â• g {ejZƒ]gz¢
A&
jZ ñ 7 6•z Æ ÷z ˆ ä ~Š
š ~ r Zl ` „ ï ŠgzZ c
Š ð ™Ñp6q
½ £E Z ä
@ Þ ‡c
ƒ7[ ZŽ . Þ ‡]ŸZ ‹Z »¿C
] Z Z. Ù q
Š 4
Æ+ '
» ZÆ® Š°
 ) —ªc
™i ñƒ D™yÒÃoÑq
c Z Ð ~ _ ZÑyZ gzZ• _ ZѼ Å qJÅ ] ŸZ ‹ZÉ
Z Æ J÷~*Æ g »ÑZÖ¸ ä ~â å r
Zg0  ™ ZsÑZ * ™
Ññž• ˜ r
ŠÈy´ÑZ
}g ø izg : e {z• D W7 ] 2Ãyx™Xž åc
}g ‚gzZ •g k0
N Yƒi]2}g ‚vZ Y ¶ i KZ~ž²kZgzZ ,Š™É6p6q
ZOgÈ y! Z ] 2
[ægzZÝLZd á g Z »r
.: â itžì Š •
¾Žì î6„e  ™~â å(q
ZgzZÔÐ
u b§Ë• D Y7ún Zƒ Ø è»xgzZìg6i§ÅVÍg )
 á™g (Z < LZgzZ
gzZ @ ÁʼnÌ6wq}÷~x̀kZpOïŠh
™7] Z Z~v:Z1ì e 7

http://www.quransunnah.com
57 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

CZžceÃòŠ WW Zz kZì wõÏ0


i Âñ YHw ì»ìƤ2¤ á g Z(q
Zžì Š • Z
X}ŠÌÃ *ŠgzZÇgs ™B‚ÆvZnç
,gzZ x ÈZ ¹ÃyZ • CYÐ +-Z x ÂÈ) Z
 ž• ˜ r
 ™c
™i
Z~KÅ+ -Zx ÂgzZ • CY ~Š ] c
Z6«} (q
Vð y*q Ü zÆžZzgÐ
Z@‰
Ü zC
 y*{z}™ ¬ŠÃkZ‰
m{Ã] Z|áZz äY~ Vžì sf ø Ù ¿C
Ù ž @
ì
:ì60 iÐ «o:gzceD
Z »yv{Š c ge
¬g ÅgñZyZÐgî
Ù
KZÐ [ÛÆVzuzŠÔ,™wmZgzZ,™x Z •Zzx Z™ ZÐ wŠ »á ZzDgzZÍÝC
Û c
Š•  )c
® ¡Ë~ V<gzZ Vò(gzZ yÒÔ,™lˆ[ÛLZgzZ ,™È @W
+ŠyÇg )
 Ù Ô, ™: ÃÌÅyZ ÃÎ:‰
Æ‘´C Ü z~®
 ) vߎ Ô,™:9c
,6
pB‚Æ›zx Z™ ZÐ Vß Zzmq Ù gzZŽÐ +
ZC  Å ¬ŠgzZ {Š .ZÐ Y xgzZY fgzZ
X ,™x »

Ü ¬zt‹

ut {Š™ÜÅr
±5 x Z™Mg ‡g  ™c
™i •Æ 11•wDZ~ ] ,¸*
Ð Z ÂAŠ Dƒ ] ! ðÃÐ ~ ?¤
Y*
^ Zžì u 0á gZ » ~
Š•  kŠZg—Lž Û
L •` â •
g7®
‚  ,Z ÌÅkZ¤
ZgzZÆzgÐ y! g7®
i ‚ ZgzZÆzgÐB;
 ,Z mZ¤
ƒZa t w ZÎ[ Z ó ì
 ) —Hžì @
® ó zgŠ +F Ð wŠ Ái Z Á
gz$ »yZZtèYŒZ'
D™nZ ‹Z6 ™nZ ‹Z ¿ZuzŠ ðÃc
n Z ë H Âì @
” ë6wqZ bcª[ »n Z c
?ì szcЬ~xsZ +ŠŽ • D™nZ ‹Z6x » c
„gz¢ÂÚ Z Ái Z Ác q kZ c

c
” Yt c y›ÌËgzZì`x » {zc
Ãx » Ë{zž7^ ] ! Š 4
{zq Æn2žì
Ð wŠgzZìzgŠ +F
gz$ »yZZ 'Z'Ð wŠÃx »ËèYƒ_C›ZŠŽz!
ÆK`

http://www.quransunnah.com
58 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

kZgzZìggzŠÐ x »”
á Zz ä™[ ‚g Z »”  ì x~]gßÏZ 'Z'
kZy›Z 
Û Zï•
XÇg: Ìm¯ÐŠ Z• á ~{z¤

 ™ZsÑZ *
] ª“gzZ à Š~â år gÃæÃwßZ ÏZ¤
Ññë ñƒ n Z [ Z
á g ZzÃÅyZž•Ù Šë ÂB {^
[ Zì Z 7Z½wÖ{ogzZŠŽß Z >uz {o~] ZŠ • Y»
6V1 ðƒ ~½ÐŠ ÒZgzZ¬ yZ ÐZ H Â}™«™ÄgÈ y! yŠ : e ðä
iJ Z
yŠ:e ñOÆ䙿#Å”
J
Å” |gŠÉ 7?Çñ Yï[ ZŽ »]ŸZ ‹Z
…~Vâ »Ô ì ê-Z e {Š66V\W Å ¿kZ \¬ vZ~ lZŠ 0Å ä™ ]¾z G@
 n ÏZì @
Z wDZ ðÃÿkZ[ ZpOì êŠ Î$6wŠgzZì ꊙ Za
Y {g7„ ¹!
ÅŠ ÒZ z ¬~ w qZ bcª[ »}g vžì @
'!  6®
YHnZ ‹Zt Z  )—

œ%}g øž• ïŠÈ Ug ¯Âƒ D™ { ZeÃVÍßgzZƒ _7VYÃ[  kZ ?•ŠŽñ
z¬ŠŽñ~ [  kZžìt wZÎ[ Z Çñ Yï[ ZŽ eZà ?ƒ ΫB‚}g øgzZ ƒ W~
Þ ‡Æ [  kZ yZgzŠÆ - H ?Ç ñ Y ï[ ZŽ ù Ð U»« » VÂ!
nZ ‹Z . ÅŠ ÒZ
½Ï0
iŽ D W7VYÃVÍßyZ ] ! Z ?CY Å bÑÅY Z b
ZŽÆ ]ŸZ ‹Z yZQ ÂV; ¤ Z
ZgzZ ?• ìg D Î-
:?ÇñYïb§¾[ ZŽ »] ŸZ ‹ZyZÐ U»-Q Â7¤
Ð ZQì @ Î-PB‚Æ ®
Yƒ wa Ð ={zì © Ù ªs ™
 ) kZ ¿ŽžìC
ðƒ! ze~Š ÒZz¬Ð ZgzZì @g~8
Y8 gÆ®
 )kZ {zÔ @
Y{g7„ ¹!
w DZ ðÃ
:ž cÛw
â•ò •
á x â Z~}g ! •
Æs¦ÙZh á Ô•CWÃ<Ñz+ ŠÐ] c
©
×{zÇÇgxŠ~ s¦Ã ð¿Ž :Ôì6‰ Ü ×gzZy†Š ã
Ås¦ü
û 10™> ð©{ÅZ îGªEr/ ÇñYƒÛZIÐäW‰ Ü z»
E

Ü z¼~ äƒC
 %Zì 4‰
nkZ Z Ù ª b§~g76VÍßx ¬Ã6 É0
kZp
[zì~ b ˜ZÆ Y 5ßÃV¢ZgzZVƒ7yZQ • ׃2Z§Ã b§~g7 vßÆ
http://www.quransunnah.com
59 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

• GȯÌ~ w qZ bcä r
 ™c gzZ®ÆV1zìF„, ZgzZì @
™ix * Y¹
tó Å
Ì]! ó g ~g Yx » CZgzZzŠÌÃ5#Lž  ™~â åZsÑZ *
L Ð w ¸kZÆr ÑñgzZ
ÑñŠŽz!
 ™ ~â åZsÑZ *
r n Z DOŠ 7y»6ÃÅ Ë°ß•$
tž ˆƒ VÈ
É@
sÔx « Ø èÆ xä
Ô x Z™/ôªG™x}g ø² Hì HòúŠ » äƒ6<
ä™nZ ‹Z ËgzZ•g D™ñW~ YŽž¸ 7, Zx Z™Y fgzZ$öÔx Z™[ZÔ É@
 ™ZsÑZ%Z,OŠ: y»6
ǃ;g¿i§¸ G»Y 5ߪxÆ~â år ] !
Åá Zz
 ™ ~â åVŒ n ÏZh
G™xä r •á gzZ xg D™KZgzZ *
OŠ: y»6] !
Å Ëž
Û w EZ b ˜Z Å ó óx L LsÜñO Æ
vß ñƒ }g*ì p» xèY ì ðâ •
"gzZ uæÔJÔ •$
gzZ • Ìvßá Zz {oiZgzZ Ô™Ô ( ~ VÍß ñƒ}g*gzZ
á g Z »\¬vZ~*™yWŒ
:žì Š • Û ž 6•Ìvß+Š
—QR͆ìˆÖ] é…ç‰þàm†ì¡Ö ¡%Úæ ^Ë׉ Üâ^ß×ÃrÊ ™
ó óc
Š ¯ ]‡y¶ Š™Üg 0
cVß ZzˆgzZ c Û ä ë L Lª
rÃV¹‚n ZgzZ yú•
ÆVÍßiZgzZG™x{z•G yÒ~ V1ÂKZZ
•Ž ä~â år
 ™ZsÑ ZgzZ
Þ ‡q
. Š 4
Æ +'
» Zz Wg ZÆ ® •Æ VÍß °Zy
 ) —gzZ• Z  É 7Z
gzZ •$ •
x Z™/ôä r ™i~ [ Z1ZÆ/ô] c
 ™c ©ž 6• vß °Zy
 ¸ x q nZ
gzZ •$
Û ñƒ D™{û6kZˆn ZQ• G Ü] uZzŠ¼Æã!
Dâ• Û zg ôZgzZ ò ¾z@iÆ
Œ
:ž•
î<Ez ÅT• ®ò ¸žce* Ù :gzZì Yƒ[ Z: q nZ »yZ ü
™Ã¿C
û 50m/ô]c
© /ìg ZØŠ~äâ ikZ »yZ Ì·Ð
Û G@Å ] Ñ©¦Ñ)z w ë)gzZ ó*
ñƒ D â • g » 2ZIÆ 5ß²
 ™c
:ž•˜r ™i

http://www.quransunnah.com
60 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ü
ñ Y 1| 7ÃyZÐ { ó ~uuž D Y‘ 7Ðzz kZ ] Ñ©t Æ VÍg )
ŠÈ6yZ {Lm¸ðÃc
q nZ » yZ ¬ZñÆ È KZž• D Y‘ Ðzz kZÉ ñYc
û ypgbc /} zYHx ÈZ »ä™ Zg7'ß Z ‚gzZ ñYH
Ð w qZzw Z ¸ZgzZ•Âz p°ÅBß[ Z1Z „x Óã½Æbc~[ »—
š z ½´Š ÅVâ ›ÑÝZ »®
 F  ) kZž• ]oî »] !
kZŽ • ñƒ}½
ÌŽ~KÆ™fgzZ]Š „žì s Z ‹ZtÃr
 ™c •
™iì ® á ZzózF
ÅsßÉ 7
%ÆVh§yZèa ŠŽz! U
n Z7" Ð x Z™/ô{z• Çg™g (Z äV,Z j§
Ûk
:ž•D â •’ñƒD™sz@ Å|kZ=Zì e* ózF
Åsß
-Í‘
žG
 kŠZg—ÃŽZ ê vZyZçgx Z™/ô ü
G
î<EgŠ dZîG
0E] ¸tÐÄ;Æ~
4 Ó ¡
@
âZ Š g—Ô ¶CW: 7]gz¢ÅäÎ Á¢ÃyZ ¶Ýq6
ƒˆ AÐ äâ iÆ~
û 44m™f bc / ˆf(]gz¢Å{P»~kkZnÆ»„
+Z™f »vZž cÛ ä~
â• g— Lž uq
L ì ÅÜg Z ä r
 ™c
™iˆ Æ kZ
Û ®Ð ZŠpä r
g ZŒ  ™c ukZ ó ó'ì y7vßžz™ HÐ ] Ò
™iÆ™ÜÃg
Ûk
:ž•D â • ukZŠŽz!
’ñƒD™wÑ+ZÐg Š
n Zpì c
+ZÐì y7 c
g » c
gÆV¯¸ç c ukZ ü
V¦ož Zƒx¥Ð g
Ã?vßžce*
™É0 ™Ðx ÈZgzZ] ÒkZÉce: * zŠ ~(
hgª
.Z
ÐgzigzZ ] Òe  y7gzZ,Š hg ù Zg v™
 Ç ñ Y ¹„ Z
û 45m™f bc / $ Ë ƒ7] !t~× Wñ YH™f
Y*
h^e†nŠÖ]æ •^`rÖ] h^jÒ p…^í³e x³nv³‘ ì ^ AÄ!
~xsZçX=E ™fèÑq
 *™Ñë Lž
Æ~ ZzgÐ~ÄZ .ñ1Z~ †nfÓjÖ^e lç’Ö] ÄÊ… oÊ å†Óm^Ú
L ìe
\ WLZž cÛ ä~
â•  *™Ñ™ÍtërÐgzi Â_m (œzZ~~Š ZzËZ
6  B‚
http://www.quransunnah.com
61 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ukZ óƒ
g ó Dg åÃá ZzÚ ŠgzZG
 ? Ôƒ Dg å7ÃT
¸gzZ}¾ Ë?Åg~1‡Ã
$
Xì ® AÄ!
çX=E ™fžƒx¥Ð
{™E Z@ XVZ mzW~ +-Z x  •Æ w DZ kZ ä r
» ] c  ™c
™iˆ n Z
 ) °Zy
t gzZ ì ®  q
gzZ •$ Z Šp®
 ) —žì CYƒ—ñh
è ] !
t Ð y Zì H
~+ -Zx Ân ÏZ ðW7~ŠŽz •ÆÑÆb & ZÅ °Zy
 }uzŠ Ë®
gzZ •$ )
~uzŠ ÌËgzZN Y ¿gÈ@WÐ [ÛÆ VzuŠžì ¸`~œ
 Z@ yZ `gŠ
%»] c
Ù ªñYHm¤
¿gzZ {on ZÿC Ð ä™Ãc
Wc Û c
,ÅnË6Š• )
¡Ô®
½Åb)gzZì Š ®„Ð }u½{°‡! Š •g6
 ) —èY ñYc
Å {o~ ®
Ù žì Š
,™x Z •Zz x Z™ ZÐ wŠ »á Zz DgzZÍÝC ¹„6•¬ ~ ] c
Z@ yZÔì q N
Ý1ì ÑZz¶Š à ÇÃx Z™/ôc
ìgu”
Ôì •$
  6
Ôì „ Zž ZƒtÈ eZ
Gðä
Ù …xs Z²ì x Z™ Zz x Z •Z .
¬» „ZpíÅÍÝC Þ ‡q
Š 4
Æ® ) —Âì ¿Í
Ù gzZ ñYHyz¬gzZe
Ð Z6¿}'
C Ù žìt „ZpíÅy›gzZì êŠ
×mZ6¿iZC
VzuzŠžì ~ e
Z@ ~uzŠ b§ÏZÔ ñYH: Ð wŠ x Z •Zz x Z™ Z eZgzZ ñ Y Åøiu
x ¬gzZV¹‚ LZž Zƒt È eZ , ™ lˆ[Û LZgzZOgÈ@WÐ [ÛÆ
ÏZÐZÉ ,™:ç{Å b & Z mZ,™:Ò6kZ ÂBŠ ðZ'
 Z~VÍß
¹ÜZ ðä
ñ Y»zg gz¢Ð VÇZ' Û'
Å yZÃVÍßžì t ¬» xs ZèÑq,Š •gg Z Œ6{k
gzZ x̀
á g Z »\¬vZ~*™yWŒ
:žìŠ • Û ž 6Ïñ YƒÒÅvZ6
x ¸~g7vŠ]gz
oFŠnÂæ •¨]• á^ŠÖ o× Ønñ]†‰] oße àÚ ]æ†ËÒ àm„Ö] àÃÖ ™
áça^ßjmŸ ]çÞ^Òþáæ‚jÃm ] çÞ^Ò ]ç’ ^Ûe ÔÖ]ƒ ܳm†³Ú à³e]
—SU é‚ñ^ÛÖ] é…ç‰ þ áç×ÃËm ]çÞ^Ò^Ú ‹fÖ åç×ÃÊ †ÓßÚ àÂ
Û *
Š ƒ ZŠÐzzÅä™izˆÐugzZ ãâ • Û »vߎР~LZuZ µL Lª
6yZ ñƒ•

http://www.quransunnah.com
62 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

µš ¸7È zgÐ ðZ'


x » Z' Ã}uzŠq
Z {zèY ˆÅÒÐ y!
i Åx?Zm}gzZ
] ŸZ ‹ZÆ}uzŠ ËŠpgzZ )zg:Ð VÇZ'
  ) —:ó ¸
ÃVzuzŠ »® ó D™{zŽ å
.*
Xì ~gz¢e »X•] ZŠ ¬•Å®
™uF  ) kZ *
™:] ZZ6

ó ó76b)• ï Šg z i6bcá Z z VL L: 17•w D Z


á Zz Vžì Z 7~ Vâ » Ìt nZ ‹Z q
Zž• ˜ r
 ™c
™i•Æw DZ kZ
V1 Åb)• ïŠgzi6V1ÂÅbc
 ì Cƒ]ª ~(Ì6nZ ‹Z kZ76
ËZ
Û Š•
• D â• á g Z {zÔì gU~ ] ª“Æ~ŠŠ ]|Špzz ÅTÔVƒù
Ð y!
i ÅÝ ¬
ƒ¢6̀ZÆwqZÐ bcÔì ¬Ðb)zgŠ »bcž
ÏZgzZì x £»yZZŽì @
ǃg »6¿{z Z
 ǃA ƒ {Š â Wc ¿òŠ WÐ
Âk ˆZ »]gz¢Åä™x¥b)Ôì @
Xì {Š c Š 4
iÌZÅbcq }g ø=Z
ƒZa tØÐ kZì Cƒ ½Å bc~ ½kZ ~g ø
s %Z ðÃÐ kZgzZì @
ZèY @
ë¤ » b)~ ½¦½Z n kZì s %Z ~ b)èa@
ƒ7{™E ƒ7Za
Û b Æ yZèYÐ ,a
n• á σ]úŠ ÅV!tÂñ C n•
7] Z|w• Û g eÆçz ä
s %Z ðÃ~ kZ N[ Z N »zgŠ K*6i úÅ®
 )• M Ö Z ~g7 ë6bc•
 hŽÃ#
Zžt}uzŠì 7
 )èYì 7]i YZ Åä™yÒb)ÌÂVƒ4}g ‚¤

Æ bcN YÇg „ c x Z™Y fÂb)=ZÐ 'äC b)ß• Dƒ x ZúÒZ
LZ LZž} å<X²Ð kZ Âi7 b) ª fâ ã0 ¯‚ \ » +Š=g f
 ì *
? ‚\ Z
i7 Ð Y fLZg á w•
Q ZÔi7 Ð Y fw• á i7 Ð Y fÐ 44ªkã0
», .
^™a
X •M ƒ
 V-
LZ}™¿6kZgzZ¼™b7 b7 Ð x Z™Y f6gî~Š ZÐZ6 Ù b)
gîLZ òŠ WC

http://www.quransunnah.com
63 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ù
9
 i úÔ b ïÔ ]g ˆÔ õ/GŸF7 b)Ð x Z™Y f~ x »C
7i úy›Vzhz™Ôƒ™b7 ¼ ƒ
 ot,×6
Xì 7ƒ ëgzZ D 7
]×b
ZÆ VgzZ • j§g egzZ zb
¦ j§Vzg eÐ t · Z Œg0 g eÆ Ñb & Z
7ZgzZ ì ÌÑ' õgzZ ì ÌvZ ° > { ZñÔì Ì„z ™f Ô ì ÌÔ™ ÄÔ• ‰ƒ
7i§gzZ ðÃ4Ð kZ »Ñb & Z c VÍßx ¬Ôì ®
 ) —x *
»VúùÆ Vzg e
Ù gzZ ì ;g Y@
ZÆ oC
=g f n Z ì „g Y BZœt g0 ƒ x ¬ +Š Ð g »i§kZÔYƒ
X •ìg| (+  gŠZ
YÅw qZÐ ~!vßÔ•ìgƒ„ •ÆVÍß
 )Ž¸}'ÄÔì „g W~y̈Z ð>gzZíйÐzzÅœkZ
zzÅ®
QgzZ ‰ 0 á Zz {o Ô™ áZz {o}' ¬Š J
ž ì Š  VŒ ‰ 0 iZ Ð
Þ ‡{z}™] ŸZ ‹Z™ÖC
. Ù ! Þ ‡{zÂ]ŸZ ‹Z
Ž ,zYG™ß~x »Ž •DƒwJ.
X D™ Zƒ7wJ

Ü ¬zt‹

Û yÒ •Æ w DZ kZ s
Šg Zz ] ÑZμ6kZì ðâ •  ŸzŽ ä r
 ™c
™i VŒ
X • Dƒ
[ Z D™7yÒb)ë=Zì @  ™c
ƒs %Z~ b)r ™iw– : i zZ
yÒ~ w qZ bcä r
 ™c
™i bcŽ H ?ì 7s %Z ~ bcHžì t wZÎ
Ù ªÔì t · Z »#
?ì CY~ŠVY̽ÅbcQ Â7žìC Ö Z ~g76yZ•ñ â •
Û
Ð s %Z kZ Gƒ»aZ)gzZ aZ s %Z¤ Z yxgŠÆY •gzZ[Z :3U
á x â ZÔÃ1Zx â Z ª‹g Z[Z HpåYYHÃsÜ
 0£Zx â ZgzZ ´ â x â ZÔ w•
vZ îG*9gN
w 'z x ZwyxgŠÆ[ZÉ 7?ì » aZ)gzZ aZ sÜs %Z yxgŠÆ ŽZm

http://www.quransunnah.com
64 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

t b§kZž *
™g¦t Æ™ÃsÜÐ ] Ã%Z :Ôì s %Z Ì~ ^
Y*YgzZ
z^
ÐÑÆ©ž 'tgzZ ¢ ½™NŠÃ©ž 6„(ZÐN Yƒ »] Ã%Z
™È@W» F
ƒpôF
Xì Š ½
I
´Š J
kÜZ x ZúHpì s %Z yxgŠ Æ[Z~ b)žì 9t : éS5ÅU
J
Z ~ó ~œ¶aQ ÂV;¤
Z ?ì e*à%Æ w Z ¸ZgzZá ZjÆ‹g Z[Z b)
*
0Ð bc b§T ?¸ BgzZ Hb§¾b)vßx ¬¶CY Å7ÇÅ‹g Z[Z
—~ ¶Š™yÒÃg
Š qZ 90Ð b) b§ÏZ• CY ÅyÒ~ ] ¬½Z g
Š q Z
Š q Z 9kÜZ x Zúž• Bt VI Z H ?ì 7gŠ ÂHî
Ð + â =Z ¡Ãg )
 ) —žìt |É 7?ì s Ì •ñÆx â Zê ZtžÐ,Š™g ïZ
ïÆ®
Š q Z s Ü LZ æZ• D™¿s ÜÆ g
ô¥Åw qZ g Š q Z 9w1 … YŽ +'
» Z
Š q Z 0Ð b)t ‚Æx Zú{z =Z ÏñY7~g ¸ t ‚ÆkÜZx Zús
g  ŸzgzZ
Í Ð ä™7
X •D Z<
* 
™ Za hŽ~Vƒz¤ Û x ÓÆVâ ›{zžìtòú»®
gzZV¸•  )— :oZg
Û ²• D™Ì6Ð ä™W~ ] ¬½Z6b)zgñZ °%Z VIZ =Zì Se
yWŒ
] â £Š¼~yWŒ Û žì :
 ¸Ôì Le* ™ Za hŽ yxgŠÆy̈Zx Ó{zžìt òúŠ »
H[ æÐ+Æó ókÜZ é£G
Z—‚6gîm{gzZì Š
xsZÃVáZ Åx Z™Y m ( Z c
L LÃVâ ̈Z6
VŒn ä™ ZahŽB‚Æ
¹J
:ž Š
ÜÓßneæ ^ßßne ð]ç‰ èÛ×Ò oÖ] ]çÖ^³Ã³i h^³jÓ³Ö] سa]^³m سΠ™
^÷e^e…] ^–Ãe ^ß–Ãe „íjm Ÿæ ^òn• äe Õ†ŽÞ Ÿæ ²] Ÿ] ‚³fóޟ]
Ù• é…ç‰þáçÛ×ŠÚ ^Þ^e ‚`•] ]çÖçÏÊ ]çÖçi á^³Ê²] áæ• à³Ú
—RPá]†ÛÂ

http://www.quransunnah.com
65 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

ëªì uœyxgŠ}g øgzZ}g vŽ s§ÅÝkZ ƒ W[  I Z} Z !¼ L Lª


vZÃ}uzŠ q Z~ :WgzZ}™: q ÑÃËB‚ÆvZ ðÃÐ ~ ëgzZ ,™]Š „ÅvZ
kZ ó ó•g ZŠ' Û ÆvZ ë xg { ZÍžz å<X²Â, ¢ì {z ÌQ¤
â• Z :ÔN ¯ : [g~«£
Û yÒIF
ñ YH ¦6© Â{oÃVÍßž ðâ • W
t Åä™ Za hŽ ä \¬vZ~`™e
Špèa +'  ) —²• °oÆ© Â{oyZŽ ñ Y»zgÐ w qZ yZQgzZ
» ZÆ ®
g 7Ì] P̀Å ä™yÒîWÃZ
ÃVâ ›x ¬pO n •ë! 
yZ LZgzZ• {o$
Z [ Z• T e*
VI Z¤ ™ ¦6Z
•ë! © KÑä· Æä™ ¦6bc
=g fÆ ]c
Wž ,Š [ ZŽ QÂìg ï Z Ð x Z²Z kZÃ
 wÎg n ZgzZgzZvZžì zzHy
x ÓŽ ä ~
Å ähŽ Ð xs Z + ŠÃVÍß=g fÆ bcVY¸ y! $gzZ b澘(Ð ƒ 6 Vâ ̈Z
?cŠ™{eÐ h™^ »Ãë! Û 7[gzZÒÃ
Ðg ZŒÅ{oVYgzZ ?ðâ •
 gŠi úgzZÝ»VÍß®
ì h䙄  )tžì ÌtòúŠ »®
 ) — : éSh!{
Š 4
q á } ?ì $
Æ›• Ë ƒ„
 gŠ i úÅ Ë% G Ýq D» b)Hžì t w ZÎp
ƒ Å¿Š»Ô ~uc
ƒ ~ÇúÆx â Z c Û ~ «gC
ƒ ~˜ i ú{ Zpì n• Ù Åi úC
Ù BÃ>gÎ
 pì ë!
Z i ún Zñ 7:BÖZ >gÎ~i ú¿Ž ì " ¸ ÌÐÄg
U Š q ZgzZ
 )—
¾ž ǃx¥b§¾tQ Â7„ ]i YZ ÅäCb) °%ZÃäÆ ®
î Û Æi úZ
 ) kZ ÌÅ äC y»g Z z øZ•  Ôì ë!  gŠi úÅ
i úÅ ¾gzZ ì „
x» »®  ) kZ ]i YZ Å b & Z mZ ƒ [ Zy
 ) kZQ Â7î i úÅ ËgzZ7]i YZ
Âì *
¯ ~i úÃVÍß¡Ñ»® ZgzZ ?ZƒH{Š c
 ) kZ¤ iÐ ä™ ¦ƒÅVÍßñZÎ
Ù 1gzZ• _7ÌÛÔ• _7Ì ãc
 yZ H • _7Ì~C
iú Å ƒ Š ‡Âi úQ
•gzZ s ÜÆ ~
Z  wÎg < Ù ªs ™?ÏñYá ~ ¼
 i úyZèY 7žìC  7Z
á g Z »\¬vZ~*™yWŒ
:žì Š • Û Ôì Ì»®
 ) —wq¸gzZ•ë!
http://www.quransunnah.com
66 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

]ç×_fi Ÿæ Ù牆Ö] çÃn›] æ ²] çÃn›] ]çßÚ• à³m„³Ö^³ãm]^³m ™


—OO ‚ÛvÚ é…ç‰þÜÓÖ^ÛÂ]
kZ ó zó ™:Š !
'Ãw qZ LZgzZz™~g ZŠ'
 Û Å~
â•  wÎgn ZgzZvZ !ß Zz yZZ} Z L Lª
 wÎg <
~  Ž ì wJ„z ¿gzZì wzZ oÑyZZ 9n Æ ¿ž Zƒ "
U W
Ð`™e
gŠ ÅZ
c_»¿VŒèY ñYH%Æ \ •Ž ì ŠzŠ%gzZ ë! Ù ªƒ ._Æ
¿{zC
 wÎg<
¬ZñÆ~ Þ ‡¿„z sÜÌ»yZZ I ZgzZì Ð yZZ I Z sÜ
 Žì wJ.
Ù žì ~gz¢:Ôƒ
 wÎgn ZgzZvZ ~X °%ZC
b) °%ZgzZ ñYHx¥¬» ~
 wÎgn ZgzZvZ ~
ä™ ïÅb) °%ZÉ 7Ð äÖ Æ b) °%Z ¬» ~
Xì @
ƒx¥Ð
bcLžL ì cÛk
â•  ™c
’ä r  » ½Åbc :(Š ‚
™i ñƒ D™yÒ :
LZ LZž} å<X²Ð kZ Âi7 b)ªfâ ã0? ‚\ Z ¯‚ \ »+Š=g fÆ
 ì *
i7 Ð Y fLZg á w•
Q ZÔi7 Ð Y fw• á i7 Ð Y fÐ 44ªkã0
», .
á b§ÏZi7 : VYÐ Y fg
w• Wžìt w ZÎ[ Z ó ó• M
Q Z 4y  ^™a
ƒ
 V-
ž D™7c_t Ð kÜZx ZúÌLY fg
Q Z² ?i7 : VYÐ Y fg
Q Z c
4
g7ƒeÐ Tž•D™c_¸Ð x Zúå Y fg
Q ZÉg7 Ð Y fg
Q ZsÜ
Ð Y f44ž• T e VY +'
  ) —Q Âg7 ~ Ýzg Åg
» ZÆ ® Û1
uz yWŒ
Q Z c
ݬ g w•á Ë4q
Z H ?i7 Ð Y f LZ g á w•
Q ZÔi7 Ð Y fw• á i7
á 4¤
Q ZgzZ w•
—g Z ?Y^ 7B‚Æ V!™ƒZc ¿6kZgzZ™b7 b)Ð
á {zc
Ëñ OÆ{7 XÐ Ý ¬ LZŽ w•  ^B‚B‚~ ®
4{zQ• M )
ì @ Ù b»6f {Š ¤{Š c
™{C iÚÅVzuzŠ ªì @
™¿6kZgzZ Ø 7XÐ Ý ¬}uzŠ
{z´n ZÑ» ~È0 Ù ªs ™:?σ ú â qH>Ð ½B÷VzuzŠÐ Z
kZžìC

http://www.quransunnah.com
67 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

žñYHx ÈZ »] ! ~ ïÅb)´ŠÃkÜZx Zúž7¼gzZ


kZgzZ ñ Y»zgÐ ä7
Ø èZuzŠ™ƒWOÐ <
gîm{x ÈZtgzZá™:g (Z< Ø èÆÝ ¬}uzŠ Ë¿ÌðÃ
Ø èê Z™ƒWOÐ bÑŠÆ<
bâ s§Å< Ø èw•
á c
g ì c ] Z|46
Q Z {zž @
Ø Zèx Ó~nçÆ䙽bÑŠ~KÆb)èYN Yƒ:
 ~«£Æ<
Ѓ
Q Z yZÐ yÒkZÆr
@WÅ] Z|g  ™c Ø è 4sÜðZŠ ·{Š c
™iÔì „ < i
J54X
 ) —ëž• ë6{7gzZ• ñƒö~ w YÆ ®
®  ) kZŽ è4G e ãY Á
—pNÑ6< Û Ã] Z|s ¦ ZgzZ N Cb) 9ÃVÍßž• ñƒï•
 z yWŒ á =Z~
 ) —žì ]om1ì» ]!
Ë~ ® kZ wßZt» ~È0
6{™E
 )
Æ b)~ ®
kZgzZ Çá1„ °ß{zÂÇá1ðä
ZVŒì 7¦
Ù ]i YZ Å]úŠ Åg
C Û ÌÃ
uz yWŒ
X σÅwqZbcsÜ{zÂσ]i YZÅ]úŠ Åqˤ
Z~®
)
• ïŠ kgŠ » {o:gzZ• D™] !
6  )—
© ÂX vßÆ ® :o ‚
ÅTîŠ7]úŠ Å®
$
uF á ~{z¤
Ëï•
gzZ© ÂLÃuægzZ •$ LZ®
 )tª
á /~g ‚~ ®
Å+Š b)H Âì Lg „ uæ̈ƕgï•  ) kZ uæq
Z6
¯
Û gzZ ] × b
n Z ?ì Ð~ +Š ] ¬z• Ì*
™] !
6 Š 4
© ÂXq Æ® ) —b§
 gŠ {o» VÍßÐ ¹ Ðzz Å®
t ë[ Zì Zƒ„  ) kZž• ˜ r ™iŠŽ !
 ™c
æèYì @ gŠÐ äƒ4ZŠ~®
ƒ„  ) —Žì {o‚yÃ{zž•Ü‡ÐK
+'» ZÆ®
 ) —}• b‡+ '
  ) —ÆZ
» ZÆ® •ƒ
 y Z •Z
•ë!
Ì
Ù Ã\¬vZÉ 7b‡Æ äƒ6l²Æ \¬vZ
 *™Ñ b§ÏZ • … â (C
]ñÅ ~

b§ÏZ• {0 Ö ª~
i~G# Š 4
 *™Ñq Æ+'
  ) —É 7b‡ÌÆ
» ZÆ®
Û
ËZÎÆ]gŠÚÅ\¬vZ b§ÏZgzZ• … â t‘É … â 7ÚÅvZÃ*™yWŒ
 ™wŠ ¬tg ¤·[ » x Z™Mg ‡,åÅZ
r •yZ {)z {)z• D™7tÃÚ
http://www.quransunnah.com
68 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

X •M Û ±5ó ó~sWÆœ£gzZ]c
â • Ãzg °ZÔZ
•®
 ) —L L;@
Å
Tì li ‚ ªc Îq [ AZÐ b)gzZ bŠgzi6bc»®
Z Ú'  ) —:
Xì ´g ì‡6 Ø èq
ÇÅ< Ø ZèÃVâ ›ÑÝZ »
Z™uzgÐïÅ<

ó óì 6„ Zez ª  ) —{ ŠŽ ñ L L: 1 8•w D Z


H®
Z 7~ Vâ »ÌtnZ ‹Z: hYÔ: ÉZq Ûr
Zž• D â • ™c
™i•ÆwDZ kZ
[ Z p• D C vßž 6¶„ +Z G yxgŠÆ b & ZgzZ e Š ÃZ KZ Vžì
Z@Ô e
i§Æ~ŠŠ]|èaV{ŠŽñ
Ht[ Zn kZ „g76
Xì „ Zezª
• ñâ •Û ÜÌ] ª“‰Ær
 ™k1Z *  ™c
Ññä r ™i•ÆwDZ kZ
E
ÑññƒD™WÐ r
k1Z *  ™£Z;*Ññžì –(~q ZÐ~] ªð©•Ò$„yZ
x * ZQÔ • T e'ÃÑ}÷Ð „gzŠ ÂY fÐ ¹ Lž
»Ý ¬} (q L cÛ är
â• ™
[ ZÃY A}÷Âg7Ðí1•ìgáz¹ À` W~V{zž 1
` WèYŒ7J
VzŠ ŒðYÃY A LZÐ _ ‚z~ [ Zì ÅWÐ _ ‚z Å7WôZz š Ðí J

}÷yŠ¼ ?žVƒLe~=ZVƒ³*
ÐõÃY A}÷ƒgk0 Ì_ ‚z² îS

Ðk½~g vÔƒ D™k
½~ V5ƒ f ™7™{ggzŠ
z~ V?žVƒ} Y~t M
X ó óVƒLe~Ž 7{zVt1ì @
ƒÌœ
„z sÜ• T e* ’kZ KZ ëi§Ž »š
™ òZg=g fÆq z ½òÀÅ+Š
 F
5gzZ 5+Š6gîx ¬ V;z Ð i§ ÏZgzZ å òZg~ äâ i Æ ~
c  kŠZg—i§
z " } ñƒ Š XZ~ ekZ j§gzZŽ~ˆÔ å@
ÃyZÎ {)z ½! ÂgzZ ; @ Y
g—gzZì 1™ÝZÃÏZsÜäVÍß[ Z1H ZaäXŠ q]gz¢
i§Æäâ iÆ~
Ë Y~ŠÐi§ÏZsÜš
Xì $  F Š >Ç!
z½òÀgzZì „zi§ÝZèÑqì c Ã

http://www.quransunnah.com
69 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ü ¬zt‹

äƒ Za ~® Û 7h
 ) —É ðâ • Š F  ™c
mZ ä r ™iÆ™ÜÃnZ ‹Z kZ
yZ~gzŠ {ŠŽñ1ì ÅÒÃÅä™sz@
Ð V把¼mZ ñƒ D™tÃpkZá Zz
 ) —èY YYH7"
Å® U

¦Ù Ã]gz¢gzZ e
C Š ÃZ Å®
 ) kZÐ Šæ ÅVw z@
~ º´ i ZgŠgzŠ ˪ ¶ª@
zz Å®
 ) kZŽ „g7{z á¸z n¾gzZ w{Žñ
V¸´Æ i ZgŠgzŠ Ë}¤
ZgzZ dÑÐ +Š~zgŠ •Z ̄ !
Æ ÏŠŽñx° Å r š Z ù Zg f
TèYì 7IZ Åx » kZ [ Z ̄ !
Æ ]c •ß LZ ®
ÃzZ  )t ÂÌì (Z~
 ) kZ 2 Ç“ s¦+ŠÉ 7xs Z +Š V;z Ï}™~‘´ Ë®
®  )t VÅ+Š
•Æ Ë bSZ ì§ –6äÎh
ÃZ '× Ž • `ƒ ~Š ¬ ÌÆk
½gzZ ÷z [ Z vßÆ
]oeZgzZì CYƒ~g7Ð VkZz•‚ŠpyZ {zì CY{gÐ [ »—ŸŽ~äh —
'äC b)ß• Dƒx ZúÒZ~ ® L ì ]g „t {” `gŠ •Æ17•wDZ
 ) Lž
 ) —¤
äÆ® ƒZat w ZÎ[ Z ó óN YÇg „ cx Z™Y fÂb)=ZÐ
Zžì @
ÌÅ ä™÷gzZ D™7„ ] !
{z´Æ Vz•b ¥gzZgHÐ +
Y Å +'
 » Z LZ
 ) —2 ?'ä™yÒ b)ß {zžì eb§¾tQ Â7]i YZ
Vz•b Æ ®
á Â]zˆx •
 ) —{ŠŽñ²¶7ï•
Z [ Z w qZ bcgzZ ®
q á ðÅ w qZ bc~
äzÆk1Z *
Ññ® Ù ªs ™:•`ƒxzFzxiÑnÆ}uzŠ
 ) —{ŠŽñžìC
 ) —ä r
äz g »i§Ž n Æ ® ÑñèY ì 7Èg »6i§ {Š™
 ™ k1Z *
ž 6 ¶7öR ðìÌÅk
 Z H Â —I Y q
½z ÷z Æ Ý¬ q Z~ kZ åH
 ZÜ~ kZì HÜŠpä r
tÐ s ™iVŒ p“Ž Ðá ZjÆr
 ‚ c  ™;*
Ññ

œÐk½~g vÔƒ D™k
½~ V5ƒ f L ì ŠŽñ] !
z~ V?žVƒ}Y ~Lž

http://www.quransunnah.com
70 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

½™wÅ[ ÂŽ~ ]gßÅwqZ bc b§ÏZ ó óVƒLe~Ž 7{z Vt 1ì @


ƒÌ
™i~ p“}uzŠq
c Ù
ÑñÌ{zì „g Y ~Š~KC
ZèYì ¿s ÜÆY AÅk1Z *
 ) kZë² H Za äXŠ q]gz¢ÃD! ÂgzZ; @
Æ® L ì –Špär
z" Lž ™
 *™ ÑgzZ ó óå òZg~ äâ iÆ~
~  *™ Ñ Ž • T e*
™Ç*
Ãi§òÀkZ=g f
nZ ‹Zt»¤2ž Zƒ" : ¶CY7ð‹ c
U S7™wÅ[ Â~ äâ iÆx Z™/ôc
*  gŠt %Z „g 76i§Æk1Z *
Ññž7„  ) —{ŠŽñžì „
Ññ®  gŠ(KZ
H®
—žìt |É ì 2~ „ Zezª  )t [ Z :
 Æ•g:6i§Æk1Z
Æk1Z *
ÑñÌ` W®
 ) —Ðg ±ZÆÑpƒ: c
ƒ6i§Æk1Z * )
Ññ®
ÆÑkZgzZ *
™ ózF gkZñœ°œÐÑ
Å: Õ{gzZsßìÑ{zgzZì B
HÅÎâÏZ Ì` W¶6„ Zez ª
Ôì 2~ „Zez ª HÀb§T®
 )t ̄ !
 )tžì @
gzZÝ»VÍß® YHyÒtÑ »x ªÆ®
 ) —t ‚ÆkÜZx Zúxk!
 ) —ä r
ÝZ » x ªÆ ®  ™ k1Z *  gŠ i ú
Ññžì t |²ì h䙄
Y 5ßèYì wßÑZÝZ »: Õ{gzZsߎì HyÒ`zy
 gŠ Åi úgzZÝÑ
É 7\
g ! yLZ òŠ WJ
zg »gzZ w Èz I ZÔg ! Z
 Yƒ7ÝqJÜ z kZ ¢z yZZq
‰ Š 4
Æ
:ž•˜ {zÔì [ ¯sf `gŠ »r
 ™k1Z *
Ññ]o»ÑkZ @ Ù !
Y7òC ™hgÃ
ce *
ƒŽ {z ZuzŠÔ• D™ {zgzZce* ZÔ•%Z zŠ {z ü
ƒ: Ž {zÂq
'
ÆŠ°!çEE.-E • D™ Zg ZÍÃäZ™ 9Æ i úgzZÝwzZ%Z ÔD™7gzZ
t {z D™7ŽgzZÔ7ÑtèÑqԃѻq
’kZž 6ž• D™
íz èuF Z
™hgÃÁx LZ J žB™êt n Æ èEG5…#yZž
4E

gÁè]”» kZgzZ ÌÅÁxÔÐì7C


Ù !
³Ãq
’kZÆ™g (Z
 z²B‚ÆÁx»y·ŠÆ»gzZ »zÂ
g Zâ ZÆyZgzZ ä™ 9ÆÝÛ
http://www.quransunnah.com
71 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

k1Z *  k / ¯ Š äƒ7Za ¦
ÑñK Ù qZ Åä™wJÆ ] »'
C z
û 122m
—Ž ì @
Yc Û xiÑ zb
Š gZŒ » {@Ws ÜÆ Ñ~ b ˜Z Å Y 5ßà `zy
kZ
ó óœÅ+Š L L~ b ˜Z Å® ZÐ ~ Vz•b xÆ®
 ) —ÃÏZgzZì •q )
Z »ƒ
ì „q  Ñì« LgzZì { izg• LÂì ~ ^Å-‘
 LŽì @
Yc Û
Šg Z Œ
wŠ n Z Cg Cgž @
ñ Y3ggzŠ Ð ] 5ç ~z*ŠgzZg ! yn ZÃòŠ Wž
zg »Ô w ÈIZÔg !
: Õ{Ô sßà ÏZ ñ Yƒ bi›ÅVzg ZŠ ¸ggzZ Z wÈz IZgzZ ª
zŠz wâ Ð r â Šz
Xì 7öRðì~xs Z+Š ÅTì @  GggzZ
Y¹+

t„œ
 S õg @
J® ó ó] !
6 ZŽ ê ZgzZ ] ŸZ ‹Z6V®
 ) L L; @
Ãk  ™c
i År ™i
á Ik'
¶ðƒ ù • ( 35) ] ã½Ð ` W[ Âtû%«ªì `gŠ ~ó1â392y@
Æ„‰„ x Óª¸`ƒ w ‚ ( 40) : e ã½ñƒ ì‡Ã®
 ) —JÜ z kZgzZ
‰
kZ ä r ™i n ÏZ¸`ƒ•Zz ! lÐg »i§gzZ¿ÇÑÆ®
 ™c  ) —kZY f
Û [Å äâ •
] Z|DI Z ÒZŽ ì ðâ • Û !i Z » ] ŸZ ‹Z „ yZ sÜ] ‡zZ ÒZ~ [ Â

{™EÆ] ŸZ ‹Z]oãZz»T¸ìgƒŠg Zz]{Ð +
Y Ås ¦ ZY f6gîm{gzZ
är ™i~ [ ZŽ Æ ]ŸZ ‹Z yZŠŽz!
 ™c n Zì s Z ‹Zg !
g ! ™iŠp~
 ™c
»r
ZŽ Æ ] ŸZ ‹Z ë {Š6
gzZt‹» ] ! eZ ì 1 x » Ð VÕì dgzZ ðÍ r zgŠ Å nT
A+F
ë6äYƒåk' G¢
( 75) ç Ãq
. F  ) —[ ZgzZ•`™lÃñƒD™ˆ
’Å® Ü ¬
Ù Ž •T e´gt ‚ÆMg ‡Ãë›̂i, Z‰
• ]úŠÃy̈ZWgzZ lƒ!
C
,™„z g¨6]ŸzcyZ™ug cœq
Z Ìá Zz ä™ ~zc S0
Z Æ ®
 ) —¤
Z

http://www.quransunnah.com
72 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

XÐN 0
Æe.n LZ7Z Â
tIЕgGg (Z c c
ä™g (ZqË~{z¤ ’Ô®
q  ) ÌË : i zZ
•z] c
Z ÃÆn¾] Zg (Z[ !
g Z—‚ c
ã!»q
’c
 ) kZžì ~gz¢e
® .'Y

zk Û Z X]Š ª Å {z¤
’ÅyZì ~ Vð; ÆŠ Z•  ) kZ~gzŠ {ŠŽñ2¸ ïqÆ
c
®
Xì @
ƒg Ö Z »] c •Æn¾Ðk
ÃzZ »
Ù ª¡ÆŠ Z•
kZ™ƒ WOÐw qZ z wdZ ~C Û ZÆ {z¤
c
 ) ÌË
® :3U
7* Ù b§TèYce*
Îq à Zz¿C Yƒ72~ .lpË0Æ {z¤ c
)
®
ûEJ$ ZÑ&sfzgq~T¿{zC Ù É @
ƒ7ó óÔ™L L¿ÑZzäWÃYZC
ÙC
Ù „ b§ÏZ Cƒ
X ÇñBÔ™¿N Yð0
P¡yZZžce*
ƒx¥gzZƒïq»{ogzZyZZ 9¿ÑZz䙿 X1
yÒmZgzZÃmZÔY m
Zn ZÔvZŽì x *
»g Ö ZÆ¢kZÉ 7x * ^gÆ]Ü
»h
Xì @
Yc
0 Û
~wŠÆy̈Z Ë0ÆVz¸Å(ðƒðâ •
c
~g » cÜ zD™Ã¿kZªñYHc ŸgÅvZØ{Ž ¿YZ {zC
g‰ Ù X2
Tì @ Ù \¬vZèYƒ: ï•
™g ÖZ » ~g ZÜÐ ¿kZC á ~+
 Åï¬n¾~z*ŠgzZ ðÃ
Š ¯q
X ñYc ÑeZÃË~
4Š¿»0c
$
® Ån˪ƒ._Æ~
 wÎg< Ù
 Ž ¿YZ {zC X3
Ù ~
C á ~¿kZ
» q nZ ÅÑ)Ë2ƒ: ï•
 wÎg eZgzZvZèYƒ: uø»¿kZ Ì/_
~zcc  wÎgÆvZŽ •`™g Ö Z »] P'
q nZ Å¿gzZ Ë™hgÃq nZ Å ~  Ð ¿kZ
x â Z ðÿ{z{ ZpñYH•Æ/_
Xƒ:VY„vZ à zc zlŽÆ
I
gz¢yEZ » ]!
kZ IÐ ä™g (Z qË~ {z¤ c
 ) ÌË
® : éS5ÅU
Ö Z Ð ¿c
ÒÃÅ ä™ Za ‘¸~0# w¸LZ {z¤  ){z }žce ¢
c
® ™
http://www.quransunnah.com
73 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Ôì ;g}Š 7Â]úŠ Åh Ö Z‘¸Ž c


™w JѸkZì [ƒZa~0# ;g™7Â
žì C™òúŠt ®
 ) —+ Zž• Ù Š ë ÂñY36
Yq  ) —¤
î Z6wßZ kZ
Y ~uzŠ² ó óì hn Æ ä™ Za hŽ ~0#
kZž • Ù Š ë + Ö Z®
 ) tL L
ã0
»,.LZ LZ ñOÆä™ ¦6< Û ª,.q
 z yWŒ Ö ZŠ Z•
ZÃ0# Û ZÆ®
)
Æ® Ö Z‘¸Ž ª•D WÃï Š]úŠÅ
 ) —»ä™ »jZì [ƒZa~0# 
Ö Zq
ä™ Za hŽ~ # Š 4
Æ® ) —ñ On ZÉ 7¸gzZì 7¿ÇÑ ðÃk0
Ç! 
tgzZ ñ YHi Z •Z åÐ {™EÆ] 5çgzZVÂ! Z »
°%Zžt {zgzZìi§„q
© Ðh ½ b§Tª¢
™È @WÆF ½™NŠÃ©ž 6žì „(Z
™È@W» F
Ü z É D Yƒ7»] Ã%Z Ð äZl
yZ ‰ ,ÃÐ ] Ã%Z b§ ÏZ CY7¬
ÆT• D 7O b§ÅV]>Wq
Z ] Ã%Zt L: LgzZì @
™lgz6Å] Ã%Z
ƒIgzZW6Z
•gzZ b) °%Z : ì @ Ù ~³
YË yp »Vâ ›VÅÑgzZ Vzg ZD
.q
gzZì ¿i§: ÉZ „ e Ö Z ëž 't Æ™Ì6Ð
Z • ìg™ Za hŽ ~0#
 ) —~ ñZg ~g øÉ 7¸ sÜ
{z ì Hg (Z 3 Zg Ž §{ Å ä™ Za hŽ ä®
] Ã%Z ¨sÜ® ) —èY Çñ Yá s§Å„h è ñ OÆ ähŽÃ0# Ö Z
Y 5ßËs® ÐWÌÐ kZÉ îŠ 7]úŠ ÅÅ
 )t 澘( ã0 »,.LZ LZ „~
Ö Z [ Zˆ Æ Vñâ Z ªì „g™ÒÃÅ ä¯ & •
# Û xt ‚Æ }uzŠ q
Z ÌÃ

:žìk  ™c
’tÅr !
™i]oeZgzZì „g YÅÒÃÅc Ì~cìÃ
ZgzZ }™ Zg7 Ì™f Zƒc
Y x F¤ Z ü
C» •LZ ƒ ³ Ð •Ëðä
™f6i§ðƒñ eÆ•LZ LZq Ù ÂVƒ~®
ZC  )q
ZÆáÆ
Æ ] ŸZ ‹Z 6V®
 ) /,™:W6vg )
Ër
 ™ ðÃgzZ }™
û 182™] !

http://www.quransunnah.com
74 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Š ¬gzZì ~Š ”?Å ~h
ÌðÞì c % ~cÕLZ ä r
 ™c
™i VŒ
Û '6ÏZƒ h
 ) —ñƒ Tg g Z Œ
® %»c T ¿ŽÉ } hg: ðZŠ »c LZ ¿
ðÃÅnË6kZ®
$
c ƒ 9{z {Zpìg @
 gzZß c
< ™™f Zƒc á~
e»c LZgzZìg ï•
H ?ì öRðÃÅ Vz ½ÅnkZ~xsZ Hžì @
ƒZa t wZÎ[ ZÔ}™:Ò c
W
ö‚ËLZ ñƒTg6
Ð ¿” ZgzZ®
x £„q Zžì ½¸ ÅxsZ +Š
 ) „q
?ì êŠ hgwqZ •$
gzZÉÑLZ {zÐ ¶Š ¯~i úgzZ ¶Š 2ÝÿËH ?ñ Y»zg:
~i úgzZÍÝLZ ~È- Š VYQ Âì (Z ¤
LgzZ : »æLÃwqZ ÆVǸ ~w' ZgzZ
Û »ÃVEc
+Z ÌðÃ:?•ë• Û®
Š ‡gzZ]Z|Û~i úgzZÍÝVYgzZ ?•ï Šg Z Œ$

Ö Z%ÆoÑÅ’™w qZgzZÄZ
hŽ~ # •Ž 7IZ ¦
Ù » ä™x » » +Š {z¤
C c
)
®
ì @ Ö Z%Æ_ ZÑyZèY}™ÒÃÅä™ Za
ƒèg ¬gzZ ¦¡hŽ ÑZz äƒZa ~ #
Xì nqZ ŬMZ &
Žì @ Š Z]uz éS7˜ZÃhŽ kZgzZ
Y¹yc
CY0 Û I Z *
gZ Œ Ì‰Ü z kZ~Ÿä™x » » +Š {z¤
c
 ) ÌðÃ
® :oZg
[ Â bÑÅgñZ ‰gzZ Ð < Û z y»g Z {z Z
 z [  bÑÅ ‰Ð~ +Š øZ• ì
xÆ{z¤  ) ÌËg »i§tgzZì C™yÒÐ ] ¸Ãñ OÆä™Ð <
c
® z
XE
:E-!
~ ¹] q ˜Z „ x Ó ã½Å<ÑèYì ] â ´ ãZz Å äƒ ñƒX Ð ÷ Æ
çFc ~] q ˜ZyZ ä\¬vZp‰ŠŽñ„IÐwz4
†ŸZ ðÃkz=g & Æ<Ñ
ƒ: VY „ ²ZMÐg ±ZƹÂ{z { Zpì c Û <ÑÃb ˜Z kZ „ˆÆä™
Šg Z Œ
Ð ä™yÒà ó ó> & L LkZ pÌðÃ~ yZp• pÐ ¹~¹Æó ó> & L LÂ}
ƒ ó ó*
@ Y ug L Lp» ó óxßL L~ ¹ b§ÏZ• D™ ZŠ Zû% õ0 Ù ëŽ ì ܇
~ yŠ izgC
*  ä3J
Y ugÐ ] ©ÒgzZ Å [z¾Ðò qƒsÜpÆxß~ <Ѳì
 ) —pì Ì» {)zŠ ˜gzZ ]óÔ V}] q ˜ZvŠ Å<Ñw q¸g ZzZì
®
http://www.quransunnah.com
75 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

Û pë » }uzŠ q
]ó ñƒ ïŠ g Z Œ Z Ð g ±ZÆ ¹Ã VgzZ Š ˜Ô ]ó +'
» ZÆ
Ð Š ˜~ KkZ• D™Vð6VÃg
Š q ZgzZ ] c Û 0Ð ¤ÅŠ ˜gzZ
W ãWŒ
c Z•w DZ ~ ] ,¸*,Å$ è 0
™i 0Ð ]ó²ì _ W•Æ q
Ûk
:ž•D â •’6x £q
Zr
™
Z•U zŠÆ ]úŠ kZ ~g ø ü
LZžìtÂ]óÔ ]¾ ~uzŠ ]óq
~ 5 Zg ÆZ}
ðÃ~ ÂKZž ì t ]¾gzZ Â Û Ã] !
Æ™ y!
Œ ¨%
Ð Vƒ ÇN J B;~ x » Æ yZgzZ , ŠB‚Zg7» yZ ë Â} zW®
)
û 185™] !
ZŽÆ] ŸZ ‹Z6  ) /,™ŠæéZ~äZd®
V® )
îÅ `zy
$   ) —ž• D™n²t ë6yÒ kZÆ r
Æ®  ™c
™i *
Ññ
Æ6xs ZjZ V;zžñ Y•=ZÐàc
o Ëž• pÆ]óèYì ß I]ó
Å]ós§Å ¶ægzZSÐl ä x Z™/ôž 6@ Š ä™7¿6] â © Zz y»g Z
Yc
Çc ½~Vzà,Z~ äâ iÆ+ ”ZgY #c  *™Ñ/ôŽgzZ ¶
~ äâ iÆ~
4)Лt! b§ÏZ Š
/ôèEG Y¹7]óÃ^kZÆyZ¸ D Y
¹7LÌ̀'ÃyZgzZ å@
¹7g »ZÃVÍßÆV;z¸ ‰ Çs§ÅVÍßXx Z™
Z ªŠ
ozízLZ ¿ðä
yZgzZ u™ VÅxs Z +ŠÃVÍßV;zžì @ Vƒ Ç}uzŠÐ Vƒ Ç c
Y =Zàc àLZ c
utÅ~g g9?Š mZ Çñ Y¹7̀'jZ ÂuŠ½Ã
:žì g
— Ü׊Úæ p…^íe å]æ…þènÞæ•^`q àÓÖæ xjËÖ]‚Ãe é†raŸ ™
Š ˜% Z ( ì Š
0xsÑZg ZŠlèY ) »]ós§ÅÜæÐlˆÆl ìL Lª
o òsZ ÌËžì ?Š Å] !
àc utóÐ
kZg ó •g ~g Yw qZÆ+
gzZvZ-°
 Žc
s§Åo òs Z)Ëb§ÏZ YB7]ó^ÑZz äYHÐ + Vs§Å
ì Cƒ s§ÅxsÑZg ZŠÐ ¬g ZŠ sÜ]óèY YY¹7]óÌÐZ ñYH^Ž

http://www.quransunnah.com
76 Ü ¬zt‹[ ZŽÆ
Kãň
6 r ™
c ™i V Ùæù] ä’u

x » »+Š {z}™yÒÐ ¹sÜbÑÅ] q ˜Z ¦ÑgzZ ´ŠŽ {z¤


c
 ) ÌðÃ:
®
c ä™
Xì I Z *
® Û Ô]QeC
 ) kZy›bß{Š ‚Ž™NŠÃmÜZgzZVE!
Œ Ù ªÅ®
 )—
Z7Zžì lg Z*: Àe
}g ø™jnÆœq .Ð yZ•`ƒc á~
•ìgƒï•
 ) —žƒ: (Z:gz ce*
~z*Š KZ vߎ ™µ~ œÅ® ™gz¢g¨6] ŸzcyZ
*Švß{zgzZìg CYÐB; Ì~]y Û _ß" Å]5çzgñZ
WKZ éZ•ìg}Š ã!
Œ
Ð {g ÄkZÃVâ ›x Ó\¬vZžì ¬ŠÔN Y7~ {g ÄÐ g ±ZÆVâzŠ ]y
WgzZ
X }WÔÇgpô
—É¡fÖŸ] ^ßn×Â^Úæ™

http://www.quransunnah.com