Vous êtes sur la page 1sur 14

Kata Nama Am Digunakan untuk merujuk manusia, binatang, tempat, dan benda secara am.

Contohnya guru, arnab, sekolah, kereta, ... Kata Nama Khas Digunakan untuk merujuk manusia, binatang, tempat, dan benda secara khas. Contohnya Cikgu Murni, Si Comel, Taman Setia angsa, Nokia, ... Kata !anti Nama Diri Kata ganti nama diri pertama " saya, aku, kita, patik, hamba,... Kata ganti diri kedua " kamu, a ak, engkau, anda,... Kata ganti diri ketiga " mereka, dia, beliau, baginda,... Kata Adjekti# $erkataan yang menerangkan tentang si#at atau keadaan Terdiri daripada % &. si#at " berani, takut, pandai,... '. ukuran " tinggi, rendah, panjang, pendek,... (. aktu " lama, sekejap, lampau, ...

). bentuk " bujur, leper, bulat, *. arna " hitam, putih, merah, biru, ...

+. jarak " jauh, dekat, hampir, ... ,. perasaan " sayang, benci, suka, ... -. cara " lambat, sering, jarang, ... .. pancaindera " ta ar, manis, cantik, kasar, ... Kata Kerja $erkataan yang digunakan merujuk kepada sesuatu perbuatan dilakukan. Kata Kerja terdiri daripada %

&. Kata Kerja Transiti# " memerlukan objek untuk membentuk ayat. Contohnya% /annor menjahit baju. '. Kata Kerja Tak Transiti# tidak memerlukan objek untuk membentuk ayat. Contohnya% 0kh an sedang berlari. Kata Sendi Nama $erkataan yang menghubungkan kata nama dengan perkataan atau #rasa dalam sesuatu ayat. Contohnya% dari, daripada, ke, kepada, pada, di, sejak, bagi, dengan, ... Tatabahasa % Kata 1ubung & . ' . Kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua atau lebih kata, #rasa, klausa, atau ayat. Kata hubung terbahagi kepada tiga jenis, iaitu% a kata hubng gabungan . b kata hubung pancangan . c kata hubung berpasangan . Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang digunakan untuk membentuk ayat majmuk gabungan. Contohnya% atau, dan, kecuali, lalu, maka, serta Kata hubung pancangan ialah kata yang digunakan untuk memancangkan satu klausa dengan klausa yang lain untuk membantuk ayat pancangan. Contohnya% agar, supaya, baha a, hingga, jika, kalau, kerana, manakala, sebelum Kata hubung berpasangan pula ialah kata yang hadir berpasangan dalam bentuk ayat majmuk. Contohnya% baik2mahupun, entah2entah, jangankan2pun, sungguhpun2namun, makin2makin

( . ) . *

KATA 1343N!

1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat. 2. Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu: (a) kata hubung gabungan, (b) kata hubung pancangan, (c) kata hubung berpasangan. 3. Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan/gabungan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata ubung !abungan / "ancangan Contoh agar apabila atau baha&a dan hingga )ika )ikalau kecuali kerana lalu manakala sambil serta semen(ak sementara supaya &alaupun Ayat Contoh #aya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera. $ukanya pucat apabila disoal. %&ak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana. Kami yakin baha&a yang dikatakannya itu benar. 'eela dan #iu 'an ber(iran. %yah dan ka&annya berbual hingga larut malam. #aya berpayung (ika hu(an. )ikalau saya kaya, saya akan membina rumah keba(ikan. #emua murid *adir kecuali !opal. %ini menangis kerana terlalu sedih. +urung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon. +a(u Karim bersih manakala ba(u adiknya kotor. ,ali-ah bernyanyi sambil menari. ,ahid serta abangnya menonton &ayang. #aya berka&an dengannya semen(ak kecil. +erusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat. +ela(arlah bersungguhsungguh supaya pandai. /alaupun letih, diselesaikannya (ugs ker(a .t0.

sungguhpun #ungguhpun buta, orang .tu mampu berdikari.

tetapi

+adannya besar tetapi penakut.

Kata Hubung Berpasangan Contoh +aik 1 mahupun +aik1 baik bukan saha(a malah entah entah )angan 4 pun Kian 4 kian #ama ada 4 ataupun sedangkan...inikan pula semakin...semakin sungguhpun...tetapi &alaupun...namun Ayat Contoh +aik lelaki mahupun perempuan sama1sama bergotong royong membersihkan balai raya itu. +aik 2aud baik adiknya samasama pintar. 3uad bukan saha(a nakal malah suka ponteng sekolah. )angan lekas percaya akan (an(inya, entah betul entah tidak. )angankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada. Kian lama kian banyak orang yang ke sana. !uru +esar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke #ekolah. #edangkan !unung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula +ukit 'arut. 5ncik usin semakin kaya semakin pemurah. #ungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. /alaupun cacat namun !uan ra(in berusaha.

2. Contoh kata hubung dalam bentuk %kar 2an 2engan Kerana demikian atau hingga yang serta &alhal demi lalu tetapi kalau &alau supaya ketika (ika kemudian agar

3. Contoh kata hubung dalam bentuk terbitan. semasa semoga setelah se&aktu mudah1mudahan sementara seketika sesungguhnya seandainya moga1moga seharusnya sebaliknya &alaupun meskipun (ikalau andaikata sedangkan itupun sekali6un bagaimanapun

padahal contoh ayat 1. menggabungkan dua ayat %7har dan $alek pergi ke "ulau "inag. 2. $enggabungkan dua rangkai kata Kita boleh pergi ke $ekah dengan kapal terbang atau kapal laut. 3. $enggabungkan ayat1ayat *egara itu mengeluarkan hasil galian yang banyak tetapi rakyatnya masih miskin dan menderita.

KATA GANTI NAMA


"erkataan !anti *ama ialah perkataan yang menggantikan perkataan *%$%. "erkataan !antinama ini dibahagikan kepada lima bahagian iaitu !antinama 2iri, !antinama 0mum, !antinama "ertanyaan, !antinama "etun(uk dan !antinama #endi. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang 2. Kata ganti diri terdiri daripada: (a)kata ganti diri (pertama, kedua, dan ketiga)8 (b)kata ganti diri singkat8 (c) kata ganti tanya8 (d) kata ganti tempat8 dan (e) kata ganti tak tentu. Gantinama Diri Kata !anti 2iri "ertama 1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata ganti diri pertama terbahagi dua, iaitu yang berbentuk tunggal dan yang berbentuk jamak. Kata Ganti Diri ertama enggunaannya

aku (tunggal) saya (tunggal) hamba (tunggal) patik (tunggal) beta (tunggal) kami ((amak) kita ((amak)

digunakan apabila bercakap dengan ka&an biasa atau dengan 9uhan digunakan apabila bercakap dengan seseorang yang baru dikenal atau dalam suasana rasmi digunakan pada diri sendiri pada 7aman dahulu digunakan oleh rakyat apabila bercakap dengan ra(a atau sultan digunakan oleh ra(a atau sultan apabila bertitah kepada rakyat digunakan kepada diri orang yang berkata serta temannya apabila bercakap dengan orang kedua digunakan kepada diri sendiri dan menyertakan diri orang kedua +entuk contoh kata nama diri pertama beta, patik, aku, saya kita, kami, kita orang

!antinama 2iri +ilangan 9unggal dan +ilangan +anyak tunggal (amak

Kata ganti nama Diri Ke!ua Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang. Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk (amak seperti berikut : +entuk 9unggal )amak Kata Ganti Diri Ke!ua anda (tunggal) a&ak (tunggal) engkau (tunggal) tuanku (tunggal) kalian ((amak) kamu (tunggal dan (amak) contoh kata !anti 2iri kedua tuanku, &ak, kamu, anda, engkau kalian enggunaannya digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan dengan 9uhan (uga digunakan apabila bercakap dengan sultan dan ra(a digunakan untuk beberapa orang yang dia(ak bercakap digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua 1. %&ak peker(a yang patuh 2. Kamu semua adalah murid yang baik 3. !uru mencari engkau. :. %nda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti. ;. 9unku akan bersiram seke(ab lagi.

Kata Ganti !iri ketiga kata ganti diri ketiga ialah bagi meru(uk kepada orang ketiga,kata1kata seperti mereka, beliau, baginda hendaklah digunakan. Kata ganti diri ketiga boleh dipecahkan kepada dua bentuk. +entuk tunggal (amak Kata Ganti Diri Ketiga baginda (tunggal) beliau (tunggal dia dan ia (tunggal) mereka ((amak) mereka enggunaannya digunakan untuk ra(a dan sultan digunakan untuk orang yang kita hormati, misalnya ibu bapa, guru, dan pemimpin digunakan untuk orang yang umum seperti orang biasa dan rakan digunakan untuk orang yang bilangannya lebih daripada seorang Contoh kata ganti diri ketiga ia, dia, beliau, baginda

Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri ketiga. 1. 2ia pega&ai pendiaikan 2. $ereka itu orang .ndia. 3. +eliau banyak membantu penduduk di situ. :. .a diburu oleh pihak polis. ;. +aginda sedang bertitah di atas singgahsana. <. 2ia menolong bapanya. = >#ekiranya dada halangan, ??. akan berangkat esok pagi ,@ kepada bendahara. A >#ertailah peraduan ini. berpeluang memenangi pelbagai hadiah yang lumayan,> kata pengacara itu. B /akil rakyat akan merasmikan mesyuarat itu 2 (am lagi. 1C > tunggu di sini. +iar kusiasat perkara itu dahulu,> kata +agok kepada pengikut1pengikutnya. Dingkasan Kata !anti *ama 2iri 2iri "ertama ( Erang yang bercakap ) 9unggal aku saya patik hamba a&ak kamu engkau encik cik +ilangan +anyak / )amak kami kita

2iri Kedua ( Erang yang dila&an bercakap )

a&ak semua kamu semua saudara sekalian saudari sekalian encik1encik

saudara saudari tuan puan anda tuanku 2iri Ketiga ( Erang yang diceritakan halnya) dia ia nya beliau baginda

cik1cik tuan1tuan puan1puan anda semua kalian mereka

Kata Ganti Tanya 1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat, masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan. 2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah Fkah@ dan tanda soal. 3. 2igunakan untuk membentuk ayat1ayat tanya. +enda apakah siapakah Erang 9empat manakah $asa bilakah al +ilangan bagaimanakah berapakah kenapakah mengapakah

Kata !anti *ama apa siapa mana

"enggunaannya digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat

Contoh ayat 1. +ilakah engkau pergi ke bandar G 2. $engapakah kamu tidak datang semalam G 3. $urid1murid di de&an itu berapa orang G :. *ama pokok itu apa G ;. "emuda kacak itu siapa G Kata Ganti Tempat 1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat. 2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata !anti 9empat sana "enggunaannya digunakan untuk tempat yang dianggap (auh

sini situ 9empat

digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap digunakan untuk tempat yang agak (auh, tetapi tidak se(auh sana sini ( 2igunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur) sana ( 2igunakan bagi tempat yang dianggap (auh) situ ( 2igunakan bagi tempat yang tidak begitu (auh) begini, begitu, demikian

+enda, orang, +inatang ini, itu

Keadaan

contoh ayat 1. .ni langsat. 2. .tu kucing. 3. "okok itu rendah saha(a. :. Kereta "roton /ira ini cantik. Kata !anti 0mum / 9ak 9entu Kata ganti umum/ tak tentu ini &u(ud daripada penggandaan kata ganti tanya seperti apa, siapa, dan mana. #iapa1siapa boleh bertukar sesiapa. Kata ganti umum ini digunakan dalam ayat penyata dan ayat perintah saha(a. Kata !anti *ama "enun(uk "erkataan yang digunakan untuk menun(uk sesuatu benda, orang, tempat dan cara. 1. Kata itu dan ini disebut sebagai kata ganti tun(uk 2. 3ungsi kata ganti tun(uk adalah sebagai: (a) subjek !an letaknya di depan kata nama. Contohnya: i. .ni komputer. ii. .tu rumah #ally. (b) penentu !an letaknya di beH# I8lakang kata nama. Contohnya: i. Kotak ini berat. ii. #aya bela(ar di sekolah itu. Kata Ganti tak tentu. 1. Kata ganti tak tentu menun(ukkan sesuatu atau seseorang se"ara ti!ak tentu 2. Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut: Kata !anti 0mum / 9ak 9entu apa1apa %yat1ayat contoh 1. 5ntah apa1apa yang diba&anya 2. %7man tidak berkata apa1apa setelah dimarahi gurunya.

#iapa1siapa $ana1mana Kata !anti 9ak 9entu sapa1sapa mana1mana, masing1masing, seseorang,dan sesuatu siapa1siapa atau sesiapa

1. 9idak ada siapa1siapa dalam bangunan itu. 2. #iapa1siapa sa(a boleh men(aksikan pertun(ukan itu. 1. )angan ke mana1mana , duduklah di sini saha(a. 2. "ilihlah mana1mana pakaian yang a&ak suka. "enggunaannya digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu

A#AT
Ayat Tunggal 1. %yat tunggal terdiri daripada satu sub(ek dan satu predikat. 2. %yat ini (uga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh : 'elaki gemuk itu J sedang menembak burung. #ub(ek K 'elaki gemuk itu "redikat K sedang menembak burung. Ayat Majmuk 1. %yat $a(muk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat 1 ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata ubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain1lain. 2. %yat ini (uga dikenali sebagai ayat #elapis. Contoh : %) Da7ak mengambil sebuah buku cerita. ( %yat 9unggal ) +) Da7ak membaca buku itu. ( %yat 9unggal ) C) Da7ak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. ( %yat $a(muk ) $MA%M&KAN Kata Majmuk 1. 2ua atau lebih daripada dua patah dasar dapat digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. 2. Kata paduan atau sebatian yang demikian dikenal sebagai kata ma(muk. 3. #etiap kata yang men(adi komponen kata ma(muk mempunyai maknanya sendiri1sendiri. :. $isalnya, &ang dan saku yang men(adi komponen kata ma(muk &ang saku mempunyai maknanya masing1masing. $akna &ang saku ialah &ang diba&a untuk digunakan apabila diperlukan. ;. %da (uga kata ma(muk yang terbentuk daripada dua patah kata yang berbe7a tetapi maknanya sama atau hampir1 hampir sama. +eberapa contohnya ialah cantik (elita, hancur lebur, dan sunyi sepi. <. 2ua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya itu dimaksudkan untuk menyatakan makna kesangatan. $isalnya, cantik (elita bererti sangat cantik, hancur lebur bererti hancur sama sekali, dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. Bentuknya =. Kata ma(muk ada yang die(a tercantum dan ada yang die(a terpisah tetapi tidak ada yang bersempang. A. 2engan itu, dapatlah dibe7akan bentuk kata ma(muk daripada bentuk kata ganda yang die(a bersempang kecuali kata ganda separa seperti beba&ang, (e(ari, kekuda, dan sebagainya. B. +eberapa contoh kata ma(muk yang die(a tercantum ialah apabila, bumiputera, daripada, (urumudi, kadangkala, dan &alaupun. 1C. +eberapa contoh kata ma(muk yang die(a terpisah ialah air mata, buah pinggang, campur tangan, daun pintu, ganti rugi, dan hak cipta. 11. 2ari segi bentuknya, kata ma(muk terH# I8bahagi kepada beberapa kelas seperti yang berikut: (a) kata nama ma(muk8 (b) kata bilangan ma(muk8

(c) kata ad(ekti- ma(muk8 (d) kata ker(a ma(muk8 (e) kata sendi ma(muk8 (-) kata keterangan ma(muk8 (g) Kata hubung ma(muk. 12 #ebahagian besar daripada kata ma(muk dalam bahasa $elayu tergolong dalam kelas kata nama. Contoh kata nama ma(muk, antara yang lainlain, ialah air mata, buah mulut, cita rasa, daun telinga, ganti rugi, dan hak cipta. 13. Kata bilangan ma(muk, antara yang lain1lain, ialah tiga puluh, dua pertiga, dan dua ratus lima puluh. 1:. Kata ad(ekti- ma(muk, antara yang lain1lain, ialah aman damai, buta huru-, cantik (elita, gagah perkasa, merah (ambu, iri hati, dan kelam kabut. 1;. Kata ker(a ma(muk ada yang bebas, yakni tidak terikat pada sebarang imbuhan. Contohnya: angkat kaki, buang air, campur tangan, datang bulan, dan gulung tikar. 1<. Kata ker(a ma(muk ada (uga yang terikat. Contohnya: mengadu domba, mengambil alih, mengambil berat, menganggap sepi, mengangkat sembah, membalas budi, membanting tulang, mencari gali, bercerai susu, berdiam diri, menyalahgunakan, menembak mati, dan bertungkus lumus. 1= Kata sendi ma(muk pula tidak seberapa (umlahnya, iaitu darihal, daripada, kepada, dan sedari. 1A Kata keterangan ma(muk, antara yang lainlain, ialah acap kali, boleh (adi, demikian, kadangkala, lambat laun, pertama kali, sambil lalu, dan sekali sekala. 1B Kata hubung ma(muk, antara yang lain1lain, ialah apabila, manakala, dan meskipun. Tugasnya 2C. Kata ma(muk mempunyai dua tugas seperti yang berikut: (a) menetapkan kelas kata dasar. Contohnya. air (kata nama) L mata (kata nama) lemah (kata ad(ekti-) L lembut (kata ad(ekti-) mogok (kata ker(a) L duduk (kata ker(a) dari (kata sendi) L pada (kata sendi) (b) mengubah kelas kata dasar. Contohnya: apa (kata ganti tanya) L bila (kata keterangan tanya) alim (kata ad(ekti-) L ulama (kata nama) gulung (kata ker(a) L tikar (kata nama) tumbuk (kata ker(a) L rusuk (kata nama) cerdik (kata ad(ekti-) L pandai (kata ad(ekti-) lalu (kata ker(a) L lintas (kata ker(a) banyak (kata ad(ekti-) L mulut (kata nama) apabila (kata nama) alim utama (kata nama) gulung tikar (kata ker(a) tumbuk rusuk (kata nama) cerdik pandai (kata nama) lalu lintas (kata nama) banyak mulut (kata ad(ekti-) air mata (kata nama) lemah lembut (kata ad(ekti-) mogok duduk (kata ker(a) daripada (kata sendi)

lambat (kata ad(ekti-) L laun (kata ad(ekti-)

lambat laun (kata keterangan)

Maknanya 21. 2ari segi maknanya, kata ma(muk dapat dibahagi kepada dua (enis seperti yang berikut: (a) kata ma(muk &a(ar8 (b) kata ma(muk kiasan 22. Kata ma(muk &a(ar ialah kata ma(muk yang sebenarnya, yang maknanya dapat diketahui daripada makna katakata yang men(adi komponennya. $isalnya, buah anggur ialah kata ma(muk &a(ar kerana maknanya tidak lain daripada buah yang bernama anggur. 23. Kata ma(muk kiasan pula ialah kata ma(muk yang maknanya lain daripada makna yang ada pada kata1kata yang men(adi komponennya. $isalnya buah hati ialah kata ma(muk kiasan kerana maknanya tidak kenamengena dengan buah ataupun hati. $akna buah hati ialah kekasih yang dicintai, bukan buah yang bernama hati. 2:. +erikut ialah beberapa contoh kata ma(muk &a(ar. adat istiadat alih bahasa bahasa pasar bakul sampah batang hidung cakera padat cantik (elita daya cipta dengki hati emas putih esok hari gagah berani galah canggah rendah hati sabun mandi sihat akal 2:. akal kancil anak angkat anak ba(u anak emas anak kunci batu loncatan gunung api hancurlebur harga borong hitam manis ikan parang inti sari isi perut (uling air kaca mata kerak bumi otak depan olah raga pagar duri pindah tangan rabun (auh tahan lasak darah daging datang bulan daun pintu emas kah&in embun (antan -ilem bisu kongsi gelap lampu duduk lipat ganda lubang hidung mabuk taut merah (ambu minyak makan naik takhta nenek moyang orang ga(i tuan rumah udang galah u(i ka(i &ang saku &arta berita 7at air ha(at besar harga diri ibu ayam isi hati (alan bahasa (auh hati

+erikut ialah beberapa contoh kata ma(muk kiasan.

banyak mulut buah mulut bulan madu cahaya mata cakap angin campur tangan cekak musang dapur susu mata hari naik darah nya&a ikan otak udang tangan besi timbang rasa

ga(i buta gantung kemudi gatal mulut gunung payung habis akal lalat hi(au lebar mulut lemah semangat lepas tangan main angin malam buta sampai hati tali barut tanah air

kaki tangan karat hati kata dua kecil hati kereta api papas hati pan(ang tangan pasar gelap patah hati rendah hati sagu hati sakit hati tumbuk rusuk