Vous êtes sur la page 1sur 3

October 29, 2007 ABC Kids School HRD Dear Mr/Mrs Em lo!

er, "# res o#se the i#$ormatio# re%ardi#% &rimar! 'eacher ed(catio#, e, erie#ce a#d bac-%ro(#d+ " am a $resh %rad(ate o$ "#do#esia .#i)ersit! o$ Ed(catio# /.&"0 Ba#d(#% i# E#%lish Ed(catio# ro%ram $or Sar1a#a de%ree+ " ha)e o#e semester e, erie#ce teachi#% E#%lish i# $ormal school /SM&2 7 Ba#d(#%0 a#d three !ears as E#%lish ri)ate teacher $or eleme#tar! school a#d $o(r mo#ths $or se#ior hi%h school st(de#t+ 'his " %i)e C3 as the com lete i#$ormatio# abo(t m! erso#alit! a#d some o$ certi$icates *here " ha)e 1oi#ed+ 'ha#- !o( $or !o(r time a#d co#sideratio#+ ositio#, " am e#closi#% a res(me $or !o(r re)ie*+ &lease $i#d e#closed m! res(me sho*i#% m!

Si#cerel!,

2e#! Sit(mora#%

Ba#d(#%, 04 O-tober 2007 Hal 5 6amara# &e-er1aa# 6am ira# 5 70 lembar 8th+ Ba a-/"b( &im i#a# 6&"A &(sat De#%a# hormat, Melal(i s(rat i#i, sa!a !a#% berta#data#%a# di ba*ah i#i 5 2ama 5 2e#! Sit(mora#% 'em at, ta#%%al lahir 5 Meda#, 77 9a#(ari 79:; Alamat 5 9l#+Sersa# S(ri 2o+;2 R'+0; R<+02 Kel(raha# "sola Ba#d(#% =0=74 Berma-s(d me#%a1(-a# s(rat lamara# e-er1aa# seba%ai sta$ bida#% e#didi-a# bahasa "#%%ris /S'A>B"0+ Sa!a adalah $resh %rad(ate sar1a#a e#didi-a# 1(r(sa# bahasa "#%%ris dari .#i)ersitas &e#didi-a# "#do#esia /.&"0 Ba#d(#%+ Saat i#i sa!a ber(sia 2= tah(#+ Sa!a !a-i# bah*a sa!a da at meme#(hi ers!arata# !a#% dib(t(h-a# oleh Ba a-/"b( de#%a# latar bela-a#% e#didi-a# !a#% ber-aita# de#%a# osisi !a#% sa!a lamar+ Seba%ai baha# ertimba#%a#, bersama s(rat i#i sa!a lam ir-a# (la 5 sat( lembar s(rat -etera#%a# ri*a!at hid( sat( lembar $oto-o i tra#s-ri #ilai sat( lembar as$oto terbar( sat( lembar $oto-o i K'& sat( lembar $oto-o i serti$i-at Semi#ar da# 6o-a-ar!a ?E#%lish $or 8o(#% 6ear#ers@ A+ sat( lembar $oto-o i i1aBah #asio#al .1ia# 2asio#al bahasa "#%%ris &e#didi-a# 6(ar Se-olah 7+ sat( lembar $oto-o i serti$i-at -e%iata# 6DKMK .&" Ba#d(#% :+ sat( lembar $oto-o i serti$i-at elatiha# 'able Ma##er 9+ sat( lembar $oto-o i serti$i-at elatiha# EE "#ter#asio#al 70+ sat( lembar $oto-o i s(rat e#%a#%-ata# seba%ai -et(a ela-sa#a Retreat &MK .&" 77+ sat( lembar serti$i-at -ea#%%otaa# mahasis*a bahasa "#%%ris .&" 7+ 2+ ;+ =+ 4+ Demi-ia#lah s(rat i#i sa!a b(at+ Besar hara a# sa!a, Ba a-/"b( a-a# mem ertimba#%-a# s(rat lamara# i#i+ Atas erhatia# Ba a-/"b( sa!a me#%(ca -a# terima -asih+ Hormat sa!a, 2e#! Sit(mora#%

2"&5 7;2042;72 2"&5 7;2042;72 2"&5 7;2042;72 2"&5 7;2042;72 Sit u morang Situmorang Situmorang Situmorang Ke ada 5 '>" HRD /'he >lore#ce &rimar! School0 9l#+ 6a-sama#a M+.+ 2(rta#io /Car(da0 2o+;9 Ba#d(#% =07:2 Dari 5 2e#! Sit(mora#% 9l#+Sersa# S(ri 2o+;2 R'+0; R<+02 Kel(raha# "sola Ba#d(#% =0=74 Tlp. 081322262317

Ke ada 5 8th+ &im i#a# 6&"A &(sat CRAHA 6&"A, &er-a#tora# Mall Kle#der Blo- B; 2o+7AD7: 9l#+ " C(sti 2%(rah Rai, Kle#der 9a-arta 'im(r 7;=70 'l + /0270 :A0=27:, :A0=A0: Dari 5 2e#! Sit(mora#% 9l#+Sersa# S(ri 2o+;2 R'+0; R<+02 Kel(raha# "sola Ba#d(#% =0=74 Tlp. 081322262317