Vous êtes sur la page 1sur 1

‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ‬

‫ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺷﻳﺦ ‪.............. :‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ‪.................. :‬‬ ‫ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ‬ ‫ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺙ‬ ‫ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ ﻟﺷﻬﺭ ‪...................‬‬ ‫ﺍﻻﺳﻡ ‪............. :‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻳﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺕ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩ‬ ‫ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺕ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩ‬ ‫ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺕ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩ‬ ‫ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺕ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩ‬ ‫ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺣﺯﺏ ‪................ :‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪.................. :‬‬

‫اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻤﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﻣﻦ‬


‫ﻗﺳﻡ ﺍﻟﺷﻳﺦ ‪.............. :‬‬ ‫ﺍﻟﺭﻗﻡ ‪.................. :‬‬ ‫ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻻﻭﻝ‬ ‫ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺙ‬ ‫ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺷﻬﺭﻱ ﻟﺷﻬﺭ ‪...................‬‬ ‫ﺍﻟﺣﺯﺏ ‪............... :‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﺳﻡ ‪................... :‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻭﺝ ‪.................. :‬‬ ‫ﺍﻟﻳﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺕ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩ‬ ‫ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺕ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩ‬ ‫ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺕ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩ‬ ‫ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺳﺑﺕ‬ ‫ﺍﻻﺣﺩ‬ ‫ﺍﻻﺛﻧﻳﻥ‬ ‫ﺍﻟﺛﻼﺛﺎء‬ ‫ﺍﻻﺭﺑﻌﺎء‬ ‫ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ‬ ‫ﺍﻟﺟﻣﻌﺔ‬

‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ‬

‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ‬

‫ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ‬

‫ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ‪............ :‬‬ ‫ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ‪............ :‬‬

‫ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ‬

‫ﺍﻟﺣﺿﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﻐﻳﺎﺏ‬

‫ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻭﻟﻲ‬

‫ﺗﻭﻗﻳﻊ ﺍﻟﻭﻟﻲ‬

‫ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﺔ‪............ :‬‬ ‫ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ‪............ :‬‬

‫ﺧ��ﻛﻢ ﻣﻦ �ﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﻠﻤﻪ‬

‫ﺧ��ﻛﻢ ﻣﻦ �ﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﻋﻠﻤﻪ‬

‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ‬

‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻟﺙ‬

‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫ﺍﻻﺳﺑﻭﻉ ﺍﻻﻭﻝ‬