Vous êtes sur la page 1sur 7

ADEVRURI NESPUSE: Grecii i romanii au fost tracizai de populaia balcano dun!rean!

"ozaicul de la Ra#ena cu"ozaicul de la Ra#ena cu cei $rei "a%i&&& DA'I( secolul VI )*mp& Iustinian cei $rei "a%i&&& DA'I( secolul VI )*mp& Iustinian+ ,Decenii *ntre%i s a -ser#it. rom/nilor( drept ade#!r ce nu mai are n#oie de demonstraie( faptul c! ei #orbesc o limb! neo latin!( mai e0act c! str!moii lor %eto daci i au uitat subit( *ntr o perioad! scurt! de timp( limba str!moeasc! i au prelut limba cuceritorului roman( care( de a lun%ul secolelor( suferind di#erse influene( s a transformat *n ceea ce numim azi limba rom/n!& Iat! c! acest -ade#!r1 ap!rat at/t de *nd/r2it de cei ce ne au scris i *nc! ne scriu i ast!zi istoria din manuale( apare( *n lumina unor do#ezi tot mai numeroase i solide( drept o teorie e0trem de ubred!( lipsit! de fundamente solide tiinifice& Nu #oi relua( de aceast! dat!( ar%umentaia care atest! imposibilitatea romaniz!rii lin%#istice a %eto dacilor *n doar c/te#a decenii de influen! roman! la nordul Dun!rii& Am f!cut asta cu alte ocazii& De data aceasta #! propun s! ne *ntoarcem cu mult mai mult *n timp( *n c!utarea r!d!cinilor care do#edesc c! spaiul carpato danubiano pontic i arealele aflate *n pro0imitatea sa imediat! au reprezentat -matca. limbii mam! a aproape tuturor limbilor #orbite ast!zi *n Europa i nu numai( dar i a urmelor care atest! *n mod cert cone0iunea etnic!( lin%#istic! i cultural! a lumii %reco romane cu acest spaiu( ap!rut! nu neap!rat *n urma influenei acesteia asupra auto3tonilor dun!reni( ci mai de%rab! in#ers&

Prin urmare( la momentul #enirii romanilor la nordul Dun!rii( se poate afirma cu toat! seriozitatea c! acetia au #enit *n locul *n care limba lor *i a#ea r!d!cinile( al!turi de alte idiomuri antice sau actuale ale continentului nostru& Aici s a #orbit pentru prima oar! limba indo european!4 Aproape la unison( cercet!torii preocupai de stra#ec3imea european! opineaz! c! spaiul *n care s a dez#oltat limba mam! a celor mai multe dintre idiomurile europene de ast!zi )i nu numai( dac! a#em *n #edere c!( prin intermediul e0ploratorilor E#ului "ediu( parte din ele au a2uns i *n Africa( America de Sud i America de Nord etc+ este cel al re%iunii "!rii Ne%re( *n 2urul acesteia( pe teritorii aparin/nd ast!zi Rom/niei i Ucrainei( de pild!( c!tre Podiul Anatolian( "unii Ural i "area 'aspic!& Acesta este spaiul apro0imati# *n care se dez#olt!( *n prea2ma mileniilor V IV( cultura indo european!( care sintetizeaz! motenirea cultural! auto3ton! acumulat! *nc! de la primii pai c!tre neolitizare ai localnicilor cu tradiia i cultura r!zboinic! a %rupurilor creatori de 5ur%ane& De aici( *n mod radial( %rupuri de indo europeni se deplaseaz! c!tre alte arii %eo%rafice( influen/nd cultural i lin%#istic populaiile *nt/lnite *n cale& Unele dintre aceste %rupuri p!trund *n subcontinentul indian i reprezint! str!moii lin%#istici ai populaiilor care ast!zi #orbesc acolo limbile indice i iranice( *n timp ce alte %rupuri se deplaseaz! c!tre #estul Europei i c!tre nordul acesteia& De altfel( este de2a demonstrat faptul c! neolitizarea Europei s a f!cut din est c!tre #est i nu in#ers& "ai e0act( spaiul la care facem referire mai sus a fost primul din cele europene *n care s a trecut la sedentarism( unde practicile i te3nicile a%ricole au fost iniial dez#oltate( unde domesticirea animalelor de#ine o practic! %eneralizat! *n cadrul comunit!ilor i unde apar primele aez!ri cu caracter proto urban& Re#enind la aspectele ce in de limb!( specialitii au concluzionat( aplic/nd metoda istorico comparati#!( c! e0ist! o *nrudire *ntre limbile %ermanice( sla#e( latin! i %reac!( *nrudire care are drept e0plicaie faptul c! acestea sunt ml!diele unui trunc3i comun( anume limba indo european!& E#ident( prin e0tinderea teritorial! a influenei indo europene( *n timp( au *nceput s! ap!r! particularit!ile care au dus ulterior la diferene( p/n! *n ziua de ast!zi& 6n acest sens( Sir 7illiam 8ones *n lucrarea sa 9$3e Sanscrit :an%ua%e.( filolo% britanic( nota( *n ;<=>( c!: -sanscrit!( fie ea c/t de antic!( este de o structur! minunat!? mai perfect! dec/t elena( mai bo%at! dec/t latina i mai des!#/rit rafinat! dec/t am/ndou!( totui do#edind fa! de ambele o afinitate( at/t *n r!d!cinile #erbelor( c/t i *n formele %ramaticii( mai puternic! dec/t ar fi putut ap!rea din pur! *nt/mplare? at/t de puternic! *nc/t nici nu filolo% nu le poate cerceta f!r! s! fie con#ins c! toate trei au iz#or/t din #reo surs! comun! care( probabil( nu mai e0ist!@. Afirmaia lui 8ones este sutinuta i de Aranz Bopp( a c!rui lucrare 9Ver%leic3ende Grammati5 des Sans5rit( Cend( Griec3isc3en( :ateinisc3en( :itauisc3en( Gotisc3en und Deutsc3en. )9Gramatic!D comparati#!D a limbilor sanscrit!D( zend( %reac!D( latin!D( lituanian!D( %otic!D i %erman!D.+( publicat! *ntre ;=EE i ;=FG( este considerat! ca *nceputul studiilor indo europene c! disciplin!D academic!D& 6n timpurile noastre( teoria ori%inii limbii indo europene *n spaiul "!rii Ne%re este susinut! de cercet!tori precum 8onat3an Slocum( de la :in%uistic Researc3 'enter( 'olle%e of :iberal Arts( Uni#ersitatea din $e0as( SUA( care afirm! c! macro familia limbilor indo europene

*i are ori%inea *n limba #orbit! *n urm! cu apro0imati# >&HHH de ani de oamenii ce locuiau *n #ecin!tatea "!rii Ne%re i la est de "area 'aspic!( pe un teritoriul corespondent apro0imati# celui *n care mai t/rziu se dez#olt! cultura scitic!& Acestei opinii *i subscrie i Da#id Ant3onI( ar3eolo% la JartKic5 'olle%e( specialist *n indo europenianism( care afirm! c! la titulatura de primi #orbitori ai limbii indo europene cei mai potri#it candidai sunt auto3tonii din zona "!rii Ne%re i a celei 'aspice care #ieuiau aici *n perioada F&HHH E&HHH *&Jr& Romanii #orbeau o limb! cu ori%ini nord dun!rene4 A#ans/nd *n timp( *n prea2ma perioadei *n care apar primele manifest!ri ale culturilor i ci#ilizaiilor %receti i romane( obser#!m c! influena culturii dun!rene( uneori direct( alteori indirect( a continuat& Astfel( dac! este de2a clar c! *n #remurile neolitice %rupurile nord dun!rene au adus *n spaiul #iitoarei lumi %reco romane limba )latina i %reac! fiind recunoscute drept limbi indo europene+ i cultura material!( la fel de clar este c! aceast! infleunta a e0istat i dup! momentul *n care se poate #orbi( din punct de #edere istoric( de %reci i romani& Etruscii( recunoscui drept ci#ilizatorii pre romani ai Peninsulei Italice( pot fi considerai( ca urmare a le%!turilor str/nse cu unele %rupuri tracice( le%!turi etnice i culturale( precum fri%ienii anatolieni sau peonii( drept purt!tori ai unor elemente de cultur! trac! *n spaiul italic& Urm/nd firul lo%ic i a#/nd *n #edere c! etruscii sunt cei care le au dat alfabetul romanilor( precum i primii re%i i parte a panteonului de zeit!i( se poate opina c! romanitatea coninea( *ntr o proporie *nsemnat!( elemente solide de@ tracism4

"el 'opeland este de p!rere c! limba etruscilor( la ni#elul secolelor VII IV *&Jr( era *nrudit! cu limba dac!( element care conduce c!tre ipoteza c! cele dou! popoare erau *nrudite i f!ceau parte din marele neam al tracilor& Acelai autor e0plic! astfel *nrudirea lin%#istic! dintre etrusci( ci#ilizatorii romanilor i daci: -Etruscii au ap!rut *n Italia *n 2urul anului ;HHH *&Jr& i au #enit aici din :Idia i ArI%ia& Ari%ienii( ori%inari din "acedonia i $racia( erau *nrudii cu dacii i %eii )rom/nii de ast!zi+( care #orbeau aceeai limb!.& 'opeland mai amintete( ca semn al relaiilor str/nse dintre fri%ieni i lidieni( str!moii etruscilor i traci( faptul c! acetia au luptat ca aliai( de partea troienilor( *n r!zboiul contra a3eilor( prelu/nd( astfel( o informaie din Iliada lui Jomer& Aceste concluzii sunt *nt!rite analiz/nd scrierile unor autori antici& De pild!( Ver%ilius noteaz!:.Lraul 'er#eteri este construit pe o st/nc! locuit! c/nd#a de lidieni( un popor distins *n r!zboaie( ce #ieuia pe toate dealurile $oscanei.& De asemenea( Seneca afirm! c! -Asia "ic! este locul unde au tr!it etruscii la *nceputuri.& Un alt autor antic( $acitus( ne spune c! etruscii au #enit din Asia "ic!( ei fiind urmai ai pelas%ilor( fiind numii t3irasieni sau t3iresieni *n insulele :emnos( Imbros( :esbos i *n Delos&

L sursa modern! care atest! descendena trac! a etruscilor este Enciclopedia Britannica( potri#it c!reia -la *nceputul e0pansiunii lor( romanii au fost iniial respini( *n $oscana( de c!tre etrusci( care au #enit cu mult *naintea lor( din Anatolia( fiind descendeni ai tribului trac al fri%ilorMbri%ilor.( iar *n lucrarea $3e Asiatic affinities of t3e old Italians( aparin/nd lui Robert Ellis( se precizeaz! c! neamurile tracilor se *ntindeau p/n! la Alpi i "area $irenian! )a se obser#a asem!narea numelui acestei m!ri cu cel dat de %reci etruscilor( respecti# t3irasieni+( limba acestora fiind #orbit! i *n Etruria&

Ellis adaud! c!: -$LI $RA'II( IN':UCNNDU I PE E$RUS'I( DA'I I ARIGIENI( VLRBES' A'EEAI :I"B.& 6n lucrarea amintit! mai sus se mai spune i c! proto etruscii i au dez#oltat cultura( *n perioada de trecere dintre epoca bronzului i cea a fierului( *n zona Anatoliei Oi a "!rii Ne%re( aceast! cultur! fiind -iluminatoarea Eurasiei.& Dac! #orbim de fri%ienii din Anatolia( putem s! amintim i o relatare a lui Jerodot )cartea II+( care *i atribuie faraonului e%iptean Psametic )*n 2urul anului <HH *&Jr&+ urm!toarea afirmaie: .Am f!cut multe e0periene *n #iaa mea ca s! aflu care a fost cel mai #ec3i popor de pe p!m/nt i ce limb! #orbea acel popor? *n fine( am a2uns la con#in%erea c! limba cea mai #ec3e a fost a ARIGIENI:LR( adic! a PE:ASGI:LR i( prin urmare( este poporul cel mai #ec3i.& 'ercet!torul italian Graziano Baccolini( precizeaz!( *n #olumul Reflections on t3e Etruscan 'i#ilization: -6mi este %reu s! *nele% de ce( *nc!( unii istorici italieni eueaz! *n a *nele%e contribuia enorm! a ci#ilizaiei etrusce )trace+ la cl!direa culturii #estice i de ce( continu/nd s! se %3ideze dup! do#ezi false( afirm! c! %recii i romanii reprezint! culturile superioare primordiale ale Europei.& Acelai autor este de p!rere c! etruscii au #enit din estul Europei i sunt ade#!raii fondatori ai culturii acestui continent& $ot el mai afirm! c! -*n zorii dez#olt!rii lor militare( romanii( cu o cultur! inferioar!( i au falsificat ori%inile i au ascuns motenirea ci#ilizaiei etrusce( iar falsificarea istoriei lor a continuat( *n #remea primilor *mp!rai( printr o serie de edicte&. 6ntr o alt! lucrare( anume $3e Jidden Roots of Europe( editat! de AundaPia 'ulturala Animi( "uzeul Naional Bru5ent3al i "uzeul 'i#ic Piti%liano( se arat! c! -la ni#elul mileniului I *&Jr&( populaiile care locuiau pe teritoriile de ast!zi ale Rom/niei( Bul%arei i Italiei( respecti# dacii( tracii i etruscii( au creat culturi ori%inale( care au 2ucat un rol e0trem de important *n formarea artei %reco romane.& $ot *n acest #olum se mai arat! c! teritoriile amintite au o motenire istoric! bo%at!( aici %!sindu se semnele celor mai #ec3i ci#ilizaii preistorice( dez#oltate la ni#elul neoliticului( al epocii bronzului i al celei de fier& 'it/nd din aceeai lucrare( trebuie s! mai spunem c!: -dei numii barbari de %reci i de romani( populaiile despre care #orbim au creat culturi cu nimic inferioare celor %receti Oi romane( ba c3iar se poate spune c!( de pild!( *n ceea ce pri#ete ar3itectura i arta( etruscii( dacii i traci i au influenat decisi# pe %reci i pe romani.&

De asemenea( tim cu si%uran! c! romanii( at/t *n perioada de *nceput a dez#olt!rii ci#ilizaiei lor( dar i ulterior( au fost influenai( pe t!r/m mai ales artistic i cultural i( nu doar de c!tre etrusci( ci i de ci#ilizaia elen!( mult mai #ec3e i mai a#ansat! dec/t cea roman!& Aceast!

interaciune a#ea loc c3iar i pe p!m/ntul Italiei( *n zone *n care %recii antici au *nfiinat colonii )de pild!( Napoli de ast!zi( anticul Neapolis+& Plec/nd de la aceast! realitate i a#/nd *n #edere le%!turile str/nse dintre cultura %reac! i cea trac!( este de ateptat ca i romanii( pe filier! %reac!( s! fi preluat elemente caracteristice culturii i limbii tracilor& 6n plan reli%ios( de pild!( romanii au preluat( de la tracii fri%ieni din Asia "ic!( cultul zeiei trace R3ea Sil#a( pe care au adoptat o *n panteonul roman drept mama %emenilor Romulus i Remus& :ucurile interesante pri#ind Italia antic! nu se opresc aici& Neamurile latinilor( *nt/lnite *n centrul i sudul Italiei *nainte de creterea puteri romanilor *n zon!( erau urmae ale tracilor #enii( *n mai multe #aluri( din zona Balcanilor *n perioada ;&=HH QHH i&Jr& L caracteristic! anume a acestor neamuri era practica@ trans3umanei& Iat! deci cum *ns!i numele limbii latine pro#ine de la numele unei populaii cu ori%ini balcanice( deci tracice& Aadar( romanii( *n zorii ci#ilizaiei lor( erau pur i simplu *ncon2urai de etnici traci i( c3iar dac! acetia *i pierd identitata politico administrati#! *n urma *n%lob!rii ulterioare *n Imperiul Roman( este absolut clar c! i au influenat pe noii st!p/ni ai zonei *n toate aspectele culturii lor& 'el mai important lucru dintre toate este c! latinii traci le au dat romanilor limba latin!444 6n 2urul anilor FHH *&Jr& nu mai puin de ;F orae latine erau atestate *n Peninsula Italic!( dintre care putem aminti $ibur( Ardea( Aricia( Aiculea( Nomentum sau :a#intium& Roma *ns!i( *n perioada FFH EE= i&Jr& nu era dec/t un ora( puternic( e drept( dar un ora membru al unei colitii de orae latine( locuite de cu prec!dere etnici traci& 6n mod cert( neamurile s au mai amestecat *n zon!( *ns!( dac! a#em *n #edere baza etnic! pre roman! solid! *n arealul la care facem referire( atunci ne putem atepta ca %en! preponderent!( c3iar i *n cazul romanilor( s! fi fost cea trac! i *n secolele urm!toare& "area ci#ilizaie %reac!( creata pe fundaii tracice4

Aa cum am precizat mai sus( citand din $3e Jidden Roots of Europe( -la ni#elul mileniului I *&Jr&( populaiile care locuiau pe teritoriile de ast!zi ale Rom/niei( Bul%arei i Italiei( respecti# dacii( tracii i etruscii( au creat culturi ori%inale( care au 2ucat un rol e0trem de important *n formarea artei %reco romane.& Neamul tracilor( *ntins pe o arie uria!( i a lasat amprenta asupra tuturor culturilor cu care a co e0istat sau care au preluat st!p/nirea unor zone tracice ulterior& Nu doar etruscii au influenat cu elemente tracice spaiul e%eean& Dac! ne referim la zona Greciei antice( trebuie s! spunem c! i alte areale( precum "acedonia( cu mult *nainte de afirmarea politic! a re%atului macedonean( erau dominate etnic i cultural de neamuri tracice& Aici re%!sim pro#incia antic! ce era cunoscut! sub numele de Edonia )sau "I%donia+( localizat! *ntre r/urile Nestus i StrImon( *n estul peninsulei Jal5idi5i( locuit! de edoni( neam tracic&

Edonii au 2ucat un rol e0trem de important *n politica #remii( aa cum afl!m de la $ucidite care( *n Istoria R!zboaielor Peloponesiace( po#estete cum acetia au respins o in#azie a ionienilor i au cucerit de la atenieni o colonie a acestora( numit! Ennea Jodoi )mai t/rziu ora cunoscut sub numele de Amp3ip3olis+& 6ns!i pro#incia Attica( anume zona din 2urul oraului Atena( este pri#it! de unii autori antici drept un areal st!p/nit iniial de traci& 6n acest sens( Strabon( *n Geo%rafia( cartea a VII a( este mai mult dec/t eloc#ent and afirm! c! Attica era c/nd#a st!p/nit! de -tracii #enii aici cu Eumolpus.& Acelai autor mai amintete de tracii fri%ieni condui de Pelops )#enii din zona Anatoliei( urmai ai tracilor bri%i ce #ieuiau *n zon! balcanic!+( care st!p/neau *n p!rile Peloponesului( zona Greciei moderne de la sud de istmul 'orint& L afirmaie e0trem de interesant! a lui Strabon )care( atenie( a tr!it *ntre >H i&Jr i G; sau G> d&Jr&4+ este aceea c! -i *n prezent tracii locuiesc *n #ecin!tatea %recilor( iar "acedonia i p!ri ale $essaliei aparin acestora.& Aadar( c3iar i la ni#elul *nceputului primului mileniu al erei noastre( prezena trac! *n Grecia era *nc! atestat! de autori pe arii *ntinse&

i *n zilele noastre urmele tracilor sunt prezente *n lumea %reac!& De pild!( insula Samot3race p!streaz! *n componena numelui s!u numele primilor ei locuitori( anume tracii& Populaia local! actual! este practic o sintez! *ntre tracii ce o st!p/neau iniial i coloniti %reci #enii din Samos *n prea2ma secolului VIII *&Jr& "itolo%ia %reac! a p!strat i ea elemente de ori%ine trac!& Re%!sim *n po#etile %recilor fie re%i ai tracilor( precum :Icur%us( Diomedes( $ereus sau PoltIs( dar i persona2e a c!rora influen! *n zona cultural artistic! s a p!strat timp de secole *ntre%i( precum Lrfeu& Un semn al faptului c! %recii antici considerau c! se *nrudesc cu tracii sau c! e0ist! influene ma2ore din partea lor asupra elenilor este i faptul c!( *n mitolo%ia acestora( tracii sunt urmaii lui $3ra0( fiul lui Ares( zeul %rec al r!zboiului& De asemenea( unii re%i traci sunt prezentai ca a#/nd ori%ine di#in!& Re%ele PoltIs( de pild!( este amintit de mitolo%ia %reac! drept fiu al lui Poseidon& $ot le%endele %receti #orbesc despre P3ineas( fiul re%elui A%enor al $Irului )ora fenician de pe coasta libanez!+( cara( al!turi de fraii s!i( plec/nd *n c!utarea surorii lor Europa( r!pit! de Ceus( a a2uns pe !rmurile "!rii Ne%re de#enind re%e al tracilor& i lista poate continua@ :ista oraelor *ntemeiate de traci *n spaiul "!rii Ne%re( dar i *n cel e%eean esta una e0trem de lun%!( aa cum atesta iz#oarele& Un e0emplu: tradiia %reac! *i atribuie lui Acamas( conduc!torul armatei trace care a participat la r!zboiul troian( *ntemeierea oraului Aenus( la %urile Jebrusului& 6n concluzie( re#enind la punctul de plecare al acestui articol( anume localizarea spaiului de ori%ine a limbii i culturii indo europene primordiale *n zon! "!rii Ne%re( se poate concluziona c!( milenii mai t/rziu( marile ci#ilizaii ale continentului nostru( %reac! i roman!( erau construite pe fundamente traco dun!rene i c! au p!strat( permanent( *n structura lor( mai e#ideniat sau mai mascat( elemente de cultur!( limb!( tradiie i practici care a#eau ca loc de formare spaiul apro0imati# al Rom/niei( Bul%ariei i parial Ucrainei de ast!zi&

Aceste lucru este perfect plauzibil dac! a#em *n #edere faptul c!( de pild!( la sosirea *n spaiul e%eean a a3eilor( ionienilor i dorienilor( prin mi%raie( acetia au luat contact cu populaii sedentare cu ori%ini tracice( f!uritoare de cultur! i ci#ilizaie( lucruri prin care acestea le erau superiori noilor #enii& Acelai lucru este #alabil i *n cazul romanilor care i au dez#oltat cultura *ntr un spaiu *n care descedeni ai tracilor #ieuiau de secole *ntre%i& Aadar( *n ceea ce ne pri#ete *n mod direct( anume teza romaniz!rii %eto dacilor dup! anul ;H>( se do#edete *nc! o dat! c! aceast! teorie este una lipsit! de fundament tiinific( din simplul moti# c! romanii fuseser! tracizai parial cu secole *n urm! de tracii balcano dun!reni )asta c3iar dac! elimin!m teoria potri#it c!reia romanii ar fi fost c3iar traci( teorie ce are i ea ar%umentaia sa destul de solid!+& 6n loc de concluzii

Pentru a e#ita poisibilele interpetari pe care romanistii le pot aduce( dup! cum le este obieceiul( inem s! preciz!m c! toate cele de mai sus nu au fost e0puse cu scopul de a induce cititorilor ideea potri#it c!reia tracii ar fi colonizat fizic Europa sau teritorii aparin/nd altor neamuri( impun/ndu se etnic prin for!& Vorbim mai de%rab! despre o influena cultural! a tracilor( ca populaie pre roman! i pre %reac! *n teritorii *n care acetia locuiau( ce au fost ulterior st!p/nite de romani i %reci& "ai e0act( ne referim la o construcie a culturii i ci#ilizaiei %reco romane pe fundatiil stabilite de traci cu secole *nainte ca m!car romanii i %reci s! fi e0istat *n istorie& Rezum/nd( aceast! influena a tracilor asupra lumii %reco romane se re%!sete *n reli%ie( toponimie( limb!( tradiii i practici de zi cu zi( dar i( e#ident( *ntr o proporie dificil de apro0imat( *n etnicitatea romano %reac!( din simplul moti# c! ei locuiau iniial acolo unde au #enit romanii i %recii i nu #ice#ersa& i tim( din istorie( c! mai *n toate cazurile cei nou #enii *ntr un teritoriu sunt asimilai sau cel puin sunt e0trem de puternic influenai de populaia auto3ton!( sedentar!( a respecti#ei zone& Astfel( a#/nd *n #edere toate cele susinute *n acest articol( la care se pot ad!u%a lesne zeci sau sute de alte informai i probe( teoria potri#it c!reia %eto dacii( ca parte a marelui popor trac erau nite barbari ce au primit lumina ci#ilizaiei de la %reco romani apare din nou drept una ubred!& '! %eto dacii( ca ramur! a poporului trac( au dat ci#ilizaie altora( asta da( se poate crede i ar%umenta& Epopeea continu!@, un articol de Valentin Roman