Vous êtes sur la page 1sur 23

PERANCANGAN STRATEGIK PERMAINAN BOLA BALING 2014

MISI Membangun potens n! " !u me#a#u pen! ! $an be%$ua# t

VISI Se$o#a& 'nggu# Pen(ana Gene%as Te%b #ang

MATLAMAT Me#a& %$an mu% ! )ang be%$ebo#e&an !a#am pe%ma nan bo#a ba# ng se%ta mempun)a semangat $esu$anan )ang t ngg

OB*EKTI+

Sete#a& meng $ut pe%ma nan bo#a ba# ng, mu% ! !apat1. Me#a& %$an ba$at/ba$at ba%u !a#am pe%ma nan bo#a ba# ng. 2. 0apat me1u(u!$an pasu$an )ang men(a! sa ngan !engan pasu$an se$o#a& #a n !a#am 0ae%a& K#ang. 2. 0apat me#a& %$an pema n )ang mempun)a $e$uatan 3 4 $a# !an menta# se%ta semangat $esu$anan )ang t ngg . 4. Menanam semangat $esu$anan !a#am ! % mu% !. SASARAN P%og%am n te#a& me%an5ang pe#baga a$t " t !an p%og%am $&usus untu$SASARAN PERAT'S678 Mu% ! 907 Ibu Bapa :07 Gu%u 907
Bag men5apa sasa%an te%sebut, semua P &a$ Penta!b %an , Gu%u/Gu%u !an Ka$ tangan , Ibubapa !an Mu% ! pe%#u be$e%(asama bag memast $an ob(e$t 3 te%5apa

AHLI JAWATANKUASA PERMAINAN BOLA BALING 2014


PENASIHAT PN.NANG HAYATI BT AWANG @ NIK ISHAK

PENGERUSI PN.NORLIZABT IDRIS

PENYELARAS PN SITI AZURAH BT SAIDON

KETUA PN SAFIZAWATI SIDIK

AJK PN CHE HASMIRA BT ISMAIL PN ROSMINA BT JUNOH PN NOORHANIZA BT AKHSAN PN NORZANA BT SAFARI PN ANA RUHAIZA BT MUSTAPA PN FADZILH BT MD ZAINON CIK NADIA BT CHIL PN NURUL ARINA

216938126.docBALING 1.0 ANALISIS PERSEKITARAN DAN ISU STRATEGIK 8 Ana# s s Pe%se$ ta%an TO;S < CO;S Mat% $s 6'NIT KOK'RIK'L'M8

DALAMAN

KEKUATAN (S) S1 Te%!apat seo%ang gu%u )ang be%$ema& %an, be%penga#aman !an be%m nat !a#am su$an bo#a ba# ng

LUARAN

PELUANG (O) O1 Ku%sus pengu%usan !an men ng$at$an $ema& %an an(u%an Pe(abat Pe#a(a%an 0ae%a&, *abatan Pe#a(a%an Nege% !an bebe%apa agens /agens )ang be%$a tan. O2 Bebe%apa $emu!a&an pa!ang se$o#a& be%&amp %an tempat t ngga# pe#a(a%.

Strate ! SO S1>O1 Gu%u/gu%u !apat men ng$at$an $ema& %an atau $epa$a%an me#a#u sem na%, $u%sus !an b mb ngan o#e& p &a$ PP0, *PN atau (u%u#at & be%tau# a&.

KELEMAHAN (W) W1 = Te%!apat gu%u )ang $u%ang ma& % atau $u%ang be%m nat !a#am mengen!a# $an $e#ab atau su$an bo#a ba# ng W2 :0 7 pe#a(a% $u%ang be%m nat !an t !a$ a$t 3 !a#am su$an bo#a ba# ng. W3 Ke$u%angan $emu!a&an !an pe%a#atan untu$ men(a#an$an a$t " t untu$ a&# )ang %ama . Strate ! WO ;1>O1 Membe% b mb ngan, #at &an, $u%sus atau sem na% sama a!a ! pe% ng$at !ae%a& atau nege% . ;2>02 Men ng$at$an p%asa%ana untu$ a$t " t me#a#u pe%untu$an se$o#a& atau sumbangan p &a$ #ua%. Strate ! W" ;1>C2 Lat &an !an $u%sus mot "as !a#aman $epa!a gu%u/gu%u ba%u atau gu%u )ang $u%ang ma& % atau t !a$ be%m nat.

"A#ARAN$ Strate ! S" "1 Pe#a(a% t !a$ &a! % pa!a &a% su$an < S1>C1 pe%ma nan. Ma$#uman a$t " t su$an<pe%ma nan "2 Gu%u $u%ang penga#aman !a#am pe%ma nan $epa!a bu bapa !an pen(aga se%ta bo#a ba# ng $epa!a semua gu%u. S1>C2 T n!a$an ! s p# n $epa!a pe#a(a% )ang t !a$ &a! % a$t " t su$an<pe%ma nan.

216938126.docBALING 8 Pen #a an St%ateg Te%ba $ BIL KO0 STRATEGI STRATEGI ?ANG TELA@ 0I*ANA ST1 / Gu%u/gu%u !apat men ng$at$an $ema& %an atau $epa$a%an me#a#u sem na%, $u%sus !an b mb ngan o#e& 1 SO- S1>O1
p &a$ PP0, *PN atau (u%u#at & be%tau# a&.

2 2 4 : A

;O- ;1>O1
;O- ;2>02

ST2 = Membe% b mb ngan, #at &an, $u%sus atau sem na% sama a!a ! pe% ng$at !ae%a& atau nege% .

ST2 = Men ng$at$an p%asa%ana untu$ a$t " t me#a#u pe%untu$an se$o#a& atau sumbangan p &a$ #ua%.
ST4 = Ma$#uman a$t " t su$an<pe%ma nan $epa!a bu bapa !an pen(aga se%ta $epa!a semua gu%u.

SC- S1>C1
SC - S1>C2 ;C - ;1>C2

ST: / T n!a$an ! s p# n $epa!a pe#a(a% )ang t !a$ &a! % a$t " t su$an<pe%ma nan.
STA / Lat &an !an $u%sus mot "as !a#aman $epa!a gu%u/gu%u ba%u atau gu%u )ang $u%ang ma& % atau t !a$ be%m nat.

8 Ana# s s Pem # &an St%ateg Be%!asa%$an Pembe%atan KRITERIA PEMILIHAN 1. Ta&ap $esu$a%an p%oses 6(a)!* +,-ar$1. (a)!* /,0a1$&8 2. Kompetens sta3 )ang be%tanggung(a1ab 2. Sumbe% $e1angan !an $os pemb a)aan )ang te%# bat 4. Kemu!a&an n3%ast%u$tu% !an pe%a#atan :. An!a an $eupa)aan mengatas &a#angan A. An!a an &as #an )ang ! (ang$a$an < mpa$n)a untu$ men5apa ob(e$t 3, mat#amat < su, m s !an " s . B. A$u% < $epatu&an !engan man!at < a%a&an 9. Re$o! $ebe%$esanan pe#a$sanaan )ang #epas C. Kesesua an !engan pe%se$ ta%an te%$ n *um#a& S$o% Keputusan U)a+a* S-a)a$ 1 1!* a &. 0! /a*a & 2a* ter3a!-.

ST1 2 2 2 2 2 2

ST2 2 2 2 2 2 2

ST3 2 4 4 2 2 2

ST% 2 2 2 2 2 2

ST& 2 2 4 4 2 2 2 2 2 29 2

ST' 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1C A

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 21 2C 2B 4 : 1 2 Pe/!)!1a* -e(a0a ST1

216938126.docBALING "8 Sena%a St%ateg Meng $ut Keutamaan

KEUTAMAAN 1 2 2 4 : A

Strate ! 2a* te)a1 0!4a*a ST2 / Men ng$at$an p%asa%ana untu$ a$t " t me#a#u pe%untu$an se$o#a& atau sumbangan p &a$ #ua%. ST:/ T n!a$an ! s p# n $epa!a pe#a(a% )ang t !a$ &a! % a$t " t su$an<pe%ma nan. ST4/ Ma$#uman a$t " t su$an<pe%ma nan $epa!a bu bapa !an pen(aga se%ta $epa!a semua gu%u. ST1/ Gu%u/gu%u !apat men ng$at$an $ema& %an atau $epa$a%an me#a#u sem na%, $u%sus !an b mb ngan o#e& p &a$ PP0, *PN atau (u%u#at & be%tau# a&. ST2 / Membe% b mb ngan, #at &an, $u%sus atau sem na% sama a!a ! pe% ng$at !ae%a& atau nege% . STA / Lat &an !an $u%sus mot "as !a#aman $epa!a gu%u/gu%u ba%u atau gu%u )ang $u%ang ma& % atau t !a$ be%m nat.

PELAN STRATEGIK JPN / PPD / SEKOLAH TAHUN 2014

NKRA Sub-NKRA KPI P$"#!'!(/PPD/S$) S$)%*'/PPD/S$)*+!( Bi !"#/U"i%

Meluas a! A ses Ke"a#a Pe!#$#$ a! Be% ual$&$ #a! Be% e'a'"ua! LINUS (P$l$)#a%$"e%!-a&aa! KPI Pe!+a%a).PPD.Se /la) -a!+ sesua$, SEKOLAH KEB (P, BUKIT KUDA U!$& K/Ku%$ ulu' I,u-I,u ,%'!%$#i)
Prestasi pencapaian Bola Baling di peringkat negeri dan kebangsaan masih belum menyerlah.

JADUAL 1 JPS/SJK-PS/01

Bi !"#K$u%!&!!" PPPM (P$l$)#a%$ * B$#a!+Keu&a'aa!,

T$'!,S%'!%$#i) 0. Pe'1a!+u!a! 'u%$#

S%'!%$#i
Menyusun dan mengagihkan tugas kepada guru dan murid mengikut kemahiran, kepakaran dan minat. Perancangan aktiviti yang berkualiti dan memberi faedah kepada semua murid.

P$+!"Ti" !)!" Me!$!+ a& a! "e%a&us 'u%$# #ala' a &$2$&$ "e%$!+ a& se /la)3 !e+e%$ #a! e1a!+saa!.

KPI

S!,!'!" TO456 2014 756 201. 856 201/ 956

Pelajar kurang berminat menyertai atau menghadiri aktiviti kelab Doktor Muda

:. Gu%u #a! se /la)

Kemudahan dan peralatan tidak sesuai dan tidak mencukupi

Me!+a+$) #a! 'e!-usu! "e!++u!aa! e'u#a)a! #a! "e%ala&a! 'e!+$ u& eu&a'aa! #a! e"e%lua!.

456

756

856

956

PELAN TAKTIKAL

NKRA Sub-NKRA Bi !"#K$u%!&!!" PPPM KPI P$"#!'!(/PPD/S$) S$)%*'/PPD/S$)*+!( Bi !"#/U"i% S%'!%$#i

Meluas a! A ses Ke"a#a Pe!#$#$ a! Be% ual$&$ #a! Be% e'a'"ua!

JADUAL 2 JPS/SJK-PS/02

SEK KEB (P, BUKIT KUDA SEKOLAH KURIKULUM

Bi+ 0.

P'*#'!&/P'*0$)
KURSUS PEMANTAPAN BOLA BALING

Ob0$)%i1 Me!$!+ a& a! "e%a&us 'u%$# ;e'e%la!+ #ala' 'e'1e%$ u;a"a! sela'a& #a! 'e'1alas u;a"a! Me!$!+ a& a! "e%a&us 'u%$# #ala' 'e'a)a'$ !$la$ '/%al se%&a "e!+a=a%a! #ala' sese1ua) ;e%$&a.

T!"##u"#0!2!b

T$&3*(/ (!'i

K*,/Su&b$'

KPI Pe%a&us ;e'e%la!+ #ala' "e!$!+ a&a! 'u%$# 'e'1e%$ u;a"a! sela'a& #a! 'e'1alas u;a"a!.

TO-

S!,!'!"

Ke&ua Pa!$&$a #a! GMP PK

M$!++u e : RM 04 u!&u Me$ :50< se&$a" 'u%$#

85

*5

PERTANDINGAN ANTARA KELAS . DAN /

:.

Ke&uaPa!$&$a #a! GMP PK

Pe%a&us ;e'e%la!+ #ala' "e!$!+ a&a! M$!++u e < RM 055 'u%$# 'e'1e% %es"/! 1ula! Ju! u!&u MP PK &e%)a#a" ;e%$&a -a!+ :50< #$1a;a a&au #$sa'"a$ a! /le) +u%u.

85

*5

>.

PERTANDINGA N ANTARA SESKOLAH

Me!$!+ a& a! "e%a&us 'u%$# #ala' 'e'a)a'$ #a! 'e!+a'al a! /!se" 1e%&e%$'a as$) #a! &/l/!+ 'e!/l/!+ #ala' e)$#u"a! se)a%$a!.

Ke&uaPa!$&$a #a! GMP PK

M$!++u > Ja!ua%$

RM45 u!&u MP PK

Pe%a&us ;e'e%la!+ #ala' a &$2$&$ -a!+ #$=ala! a! 1e%#asa% a! "e!$la$a! -a!+ #$1ua& /le) +u%u?+u%u.

85

*5

Pela! O"e%as$ Ta)u! :50< B$#a!+ . U!$& Ku%$ ulu' PERMAINAN BOLA BALING N!&! P'*#'!& Ob0$)%i1 T$&3*( Ku&3u+!" S!,!'!" P$#!2!i / Gu'u T$'+ib!% Fe1%ua%$ KURSUS PEMANTAPAN BOLA BALING
0.Me'1e%$ a! "e!#e#a)a! e"a#a 'u%$# &e!&a!+ "e%'a$!a! $!$.

JPS/SJK-PSS/04

Mu%$#? 'u%$# &a)u! <34 #a! 7


Se'ua +u%u 1/la 1al$!+

P'*,$, K$'0!

0. :. >. <. 4. 7.

Ta l$'a& "%/+%a' "a#a Ja! :50< Ke!al "as&$ u'"ula! sasa%a! #a%$"a#a Pe!$la$a! Ta)u!a! Pe%1$!;a!+a! "ela sa!aa! Ma lu'a! e"a#a 'u%$# u'"ula! sasa% #a! $1u1a"a."e!=a+a Pela sa!aa! a &$2$&$ (Ja#ual, Ba)a! e"e%lua! #a! /s.

K$)!"#!" P$&!"%!u!" P$"i+!i!" P$"!&b!(b!i)!"

PERTANDINGAN KELAS ANTARA KELAS Na'a P%/+%a' O1=e &$@ Te'"/) Ku'"ula! Sasa%a! Gu%u Te%l$1a& P%/ses Ke%=a Me!;u!+ $l 1a a& A 1a a& 1a%u #ala' "e%'a$!a! B/la Bal$!+ APRIL :50< Ta)u! < 3 4 #a! 7 Se'ua +u%u 1al$!+ Ta l$'a& e%=a/la 1al$!+ 0. U;a"a! +u%u "e!as$)a& :. Pe!e%a!+a! &e!&a!+ 1/la 1al$!+ >. Pela!&$ a! AJK "ela sa!a Pela sa!aa! a &$2$&$ 0.Se'ua +u%u "e!as$)a& 1/la 1al$!+ #$Ba=$1 a! )a#$%. :. Pe'$l$)a! 'u%$# 'u%$# &a)u! < #a! &a)u! 4 u!&u 1e%&a!#$!+ a!&a%a elas.

>. Pe!-a'"a$a! )a#$a) u!&u "e'e!a!+ 1/la 1al$! Ke a!+a!

Pe'a!&aua!

Pe!$la$a!

Pe!a'1a)1a$ a!

Na'a P%/+%a' O1=e &$@ Te'"/) Ku'"ula! Sasa%a! Gu%u Te%l$1a&

PERTANDINGAN ANTARA SEKOLAH Me!+e%a& a! )u1u!+a! s$la&ul%a)$' a!&a%a se /la) N/2e'1e% Pe'a$! B/la Bal$!+ Se'ua +u%u B/la Bal$!+ Ta l$'a& e%=a 0. U;a"a! +u%u "e!as$)a& :. Pe!e%a!+a! &e!&a!+ 1/la 1al$!+ >. Mes-ua%a& 1e%sa'a +u%u PK KOKO &e!&a!+ "%/+%a' &e%se1u& <. Pela!&$ a! AJK "ela sa!a 4. Me!+)u1u!+$ se /la) laBa! #a! 'e!+a#a a! "e%1$!;a!+a! 'e!+e!a$ "e!e&a"a! &a%$ ) #a! &e'"a&. Pela sa!aa! a &$2$&$ 0.Se'ua +u%u "e!as$)a& 1/la 1al$!+ #$Ba=$1 a! )a#$%. :. Pe!e%a!+a! &e!&a!+ "e%a&u%a! 1/la 1al$!+ >. Pe'$l$)a! "e'a$!?"e'a$! "e%$!+ a& se /la) <. Pe!-a'"a$a! )a#$a) u!&u "e'e!a!+ 1/la 1al$!+

P%/ses Ke%=a

Ke a!+a!

Pe'a!&aua!

Pe!$la$a!

Pe!a'1a)1a$ a!

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM TAHUN 55555555 JADUAL 4! JPS/SJK-PSS/04 T$&3*( P$+!),!"!!" T!'i)( P$&!"%!u!" P$"i+!i!" K$b$')$,!"!" P'*#'!& 7! !"#!" P$"!&b!(b!i)!" 7!%!%!"

Bi !"# / U"i% 6

Bi+ 0

P'*#'!& KURSUS PEMANTAPAN BOLA BALING PERTANDINGA N ANTARA KELAS 4 DAN 7 PERTANDINGA N ANTARA SEKOLAH

: >

T!" !%!"#!" P$"i+!i N!&! P$"i+!i T!'i)(

6 6 6

PENILAIAN 8 MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN2014 - 201/ Bi !"# / U"i% 6 M!%+!&!%/Ob0$)%i1 KPI S!,!'!" P'$,%!,i TO2014 201. 201/ I"i,i!%i1/Ti" !)!" TOJADUAL 4b JPS/SJK-PSS/0. P'$,%!,i S$b$"!' 2011 2012 7!%!%!"

CCBe%+a!&u!+ e"a#a &e'"/) "e%a!;a!+a! se1elu' $!$. Ulasa! La"/%a! D$se#$a a! Ole) D D

RANCANGAN AKTIDITI TA@'NAN PERMAINAN BOLA BALING


B'LAN *anua% AKTIDITI K'MP'LAN SASARAN TARIK@ Mes)ua%at agong Semua gu%u *anua% pe%ma nan bo#a ba# ng penas &at Men5atat $e&a! %an Mu% ! = mu% ! pe%#ant $an A*K ta&un 2012 Mengemas $ n 3a # bo#a ba# ng TEMPAT $e#as
CATATAN

Pe%an5angan a$t " t ta&unan Pe%#ant $an Ketua, peno#ong, set ausa&a, ben!a&a% !an A*K set ap ta&un Membuat sena%a nama a&# Ka! $o$o% $u#um mu% ! ! tan!atangan Ka! $o$u% $u#um ! tan!atangan Ba&ag $an mu% ! !a#am $umpu#an $e5 # Menan!atangan $a! $o$o% $u#um Menge#a$$an $e$e(angan otot Men5a% pese%ta )ang be%ba$at Menan!atangan $a! mu% ! *u%u#at & mn membe% $an #at &an !an tun(u$ a(a% Mu% ! ! ba&ag $an

+eb%ua% Ta$# mat mengena un!ang/un!ang !an pe%atu%an pe%ma nan.

Gu%u penas &at Mu% !/mu% !

Rabu

Ke#as

Ma5 Ap% # Me

A$t " t ba!an Lat &an asas = me#onta%, me#antun !an men(a% ng$an bo#a A$t " t memanas$an ba!an Lat &an men(a% ng$an bo#a Lat &an memba# ng bo#a Lat &an me#antun$an bo#a A$t " t memanas$an ba!an Lat &an men(a% ng$an bo#a Lat &an memba# ng bo#a

memanas$an

Mu% !/ mu% ! Gu%u penas &at

Rabu Pa!ang

Mu% ! =mu% ! Gu%u penas &at

Rabu

pa!ang

Gu%u penas &at Mu% ! / mu% !

Rabu

Pa!ang

*un

Lat &an bo#a

me#antun$an Gu%u penas &at Mu% !/mu% ! Rabu Pa!ang

!a#am $umpu#an Menan!atangan $a! $o$u% $u#um mu% ! Mu% ! be%#at & !a#am $umpu#an *u%u#at & bo#a ba# ng membe% $an #at &an !an menga! # pema nan. Membentu$ satu pasu$an bo#a ba# ng Menan!atangan $a! $o$u% $u#um *o&an !an na b (o&an a$an te% ma &a! a& $a!

A$t " t memanas$an ba!an Pe%ma nan bo#a ba# ng Pem # &an pema n bo#a ba# ng

*u#a Pem # &an pema n pe%ma nan anta%a mu% ! ta&un 4 !an :. Rabu Semua gu%u Mu% !/mu% ! ta&un 4 !an : Pa!ang

Ogos Septembe% Pe%ma nan bo#a ba# ng Pe%ma nan bo#a ba# ng

Semua mu% !

Rabu

Pa!ang bo#a Pa!ang bo#a

Menan!atangan $o$u% $u#um

Semua mu% !

Rabu

Menan!atangan $a! $o$u% $u#um mu% ! SKP Bu$ t $u!a !an SK Bu$ t Ku!a.

O$tobe%

No"embe%

Pe%#a1anan anta%a Gu%u penas &at ta&un 4 !an ta&un :. Mes)ua%at, #apo%an !an t n!a$an susu#an Meng$a( $e#ema&an !an $e$u%angan Memb n5ang$an t n!a$an susu#an Gu%u penas &at Pe%#a1anan

Rabu

$e#as

Memb n5ang$an #apo%an 2012 !an pe%an5angan 2012

bo#a

B # $ GPK GPK Ko$o% $u#um

pe%sa&abatan anta%a ba# ng se$o#a&. Pen)e%a&an #apo%an 2012 !an pe%an5ang 2012

Ko$u% $u# um

PELAN TINDAKAN PERMAINAN BOLA BALING


BIL AKTIDITI K'MP'LAN SASARAN Semua mu% ! Semua mu% ! ANGGARAN KOS TEMPO@ PELAKSANAAN *anua% +eb%ua% TIN0AKAN PET'N*'K KE*A?AAN ?ANG 0I@ARAPKAN Mu% ! be%m nat men(a! a&# Mengeta&u un!ang/un!ang !an ! s p# n bo#a ba# ng PELAN KONTIGENSI Pe#ant $an $etua !an A*K Teo% !an tun(u$ 5a%a CATATAN

1 2

Mes)ua%at Agong Ta$# mat !an un!ang/un!ang

Gu%u penas &at Gu%u penas &at

Be%!asa%$ an sua%a ma(o% t) Be%!asa%$ an bu$u un!ang/ un!ang

Lat &an asas $ema& %an me#onta%

Semua mu% !

Ma5

Gu%u penas &at

Membe% $an $ema& %an me#onta%

@anta%an pe#baga 5a%a

Lat &an asas me#antun$an bo#a

Semua mu% !

Ap% #

Gu%u penas &at

Mengu( $e5e$apan mu% !

Lat &an #antunan

bo#a ba# ng Be%!asa%$ an bu$u un!ang/ un!ang bo#a ba# ng Be%!asa%$ an bu$u un!ang/ un!ang bo#a ba# ng

: A B 9

Pem # &an pema n bo#a ba# ng Lat &an bo#a ba# ng Pem # &an pema n bo#a ba# ng Pe%#a1anan bo#a ba# ng anta%a $e#as Pe%#a1anan bo#a ba# ng pe%sa&abatan

Semua mu% ! Mu% ! )ang te%p # & Ta&un : !an A Ta&un : !an A RM :0

Ap% # Me *un O$tobe%

Gu%u penas &at Gu%u penas &at gu%u penas &at Semua gu%u

Pese%ta a$an ! be% #at &an nsent 3 Mu% ! mengeta&u ! s p# n be%ma n Pese%ta a$an ! be% $an #at &an Pem # &an pema n )ang 5e$ap !an tang$as Kemenangan !an semangat $esu$anan

;a$tu $o$u% $u#um Empat $a# sebu#an Lat &an $o$u% $u#um ;a$tu $o$u% $u#um ;a$tu $o$u% $u#um

Ta&un 4 !an :

RM100

No"embe%

Gu%u penas &at