Vous êtes sur la page 1sur 21

TUGASAN MAY 2012 SEMESTER DUA

KOD KURSUS

EPE 211

NAMA KURSUS

FALSAFAH PENDIDIKAN

PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

MOHAMAD AFENDI BIN KASSIM

NO. MATRIK

E30203120350

FASILITATOR AKADEMIK : WAN BUANAN B WAN HUSSIN

PUSAT PEMBELAJARAN KANDUNGAN

AeU CAWANGAN KUANTAN

ISI KANDUNGAN
1

MUKA SURAT

Muka surat hadapan Isi Kandungan 1.1 Falsafah Pendidikan .1 Pendahuluan . $i%grafi ahli falsafah Al&Fara'i .! (u)ah&hu)ah Al&Fara'i .!.1 Matla*at Pendidikan .!. Kurikulu* .!.! Guru dan Kaedah Menga)ar !.1 $i%grafi ahli falsafah Plat% !. (u)ah&hu)ah Plat% !. .1 Matla*at Pendidikan !. . Kurikulu* !. .! Guru dan Kaedah Menga)ar #.1 Kesi*pulan +.1 Ru)ukan

!"# + ,&-

. / & 10 11 1 & 1#

1+ 1, & 11. " 1/ 0 1

S%alan 1

Dala* siste* pendidikan ke'angsaan 1ang dia*alkan sekarang2 falsafah pedidikan tidak din1atakan se3ara tersurat. Dala* k%nteks pe*'angunan negara2 siste* pendidikan ke'angsaan ini dikaitkan pula dengan prinsip&prinsip Rukun Negara. Keperluan untuk *en1atakan Falsafah Pendidikan Negara se3ara tersurat telah la*a disedari. Falsafah
2

Pendidikan ini dapat *en)adi 3er*in 3ita&3ita dan keunggulan 1ang hendak diper)uangkan %leh rak1at negara ini. 4 Pendidikan di Mala1sia adalah suatu usaha 'erterusan ke arah *e*perke*'angkan lagi p%tensi indi5idu se3ara *en1eluruh dan 'ersepadu untuk *e6u)udkan insan 1ang sei*'ang dan har*%nis dari segi intelek2 r%hani2 e*%si dan )as*ani 'erdasarkan keper3a1aan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah 'agi *elahirkan rak1at Mala1sia 1ang 'eril*u pengetahuan2 'erakhlak *ulia2 'ertanggung)a6a' dan 'erkeupa1aan *en3apai kese)ahteraan diri serta *e*'eri su*'angan terhadap kehar*%nian dan ke*ak*uran *as1arakat dan negara.7 Ini adalah 'er*aksud siste* pendidikan negara *e*'eri penekanan kepada perke*'angan p%tensi indi5idu se3ara *en1eluruh dan 'ersepadu ke arah *elahirkan insan 1ang 'aik2 'erdasarkan keper3a1aan2 ke1akinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Ini 'er*akna Falsafah Pendidikan Negera 'erhasrat untuk *elahirkan insan 1ang 'erpegang teguh kepada aga*a. Me*perke*'angkan lagi p%tensi indi5idu 'er*akna tenaga penga)ar perlu 'i)ak dan *e*pun1ai strategi serta kaedah 1ang kreatif 2kritis dan in%5atif untuk *en3ukil 'akat khususn1a para pela)ar se3ara 'erterusan. Dari segi *en1eluruh dan 'ersepadu2 kese*ua 'akat 2ketra*pilan dan ke'%lehan 1ang ada pada diri indi5idu hendaklah dike*'angkan se3ara %pti*u*. Setiap perke*'angan 1ang di'uat perlu 'erkait rapat supa1a ia tidak *en1i*pang dari tu)uan 1ang asal. Insan 1ang sei*'ang dan har*%ni dari segi intelek2 r%hani2 e*%si dan )as*ani 'erdasarkan keper3a1aan kepada tuhan 'er*aksud setiap in%5asi 1ang dilakukan terhadap sese%rang indi5idu *esti sei*'ang dan *erangku*i setiap aspek kehidupan dan tidak lupa akan suruhan aga*a dan ini akan *elahirkan indi5idu 1ang lengkap sahsiahn1a. Melahirkan rak1at Mala1sia 1ang 'eril*u pengetahuan2 'erakhlak *ulia2 'ertanggung)a6a' dan 'erkeupa1aan *en3apai kese)ahteraan diri adalah 'er*aksud *elalui usaha&usaha 1ang telah dilakukan dala* pendidikan2 ia akan dapat *elahirkan indi5idu 1ang 3intakan il*u2 'ers%pan santun2 peka dengan tanggung)a6a' se'agai rak1at Mala1sia dan *e*iliki )atidiri 1ang tinggi. Ini *e*'%lehkan setiap indi5idu *e*anfaatkan seluruh p%tensi dirin1a 'agi *e*enuhi keperluan diri sendiri2 keluarga2 *as1arakat2 aga*a dan )uga negara. Me*'eri su*'angan terhadap kehar*%nian dan ke*ak*uran *as1arakat dan negara 'er*akna2 *as1arakat Mala1sia 1ang telah terlatih dapat *en1u*'angkan tenaga
3

*ereka dala* pel'agai ke*ahiran 1ang *ereka *iliki dan *e*'uat sesuatu in%5asi serta *a*pu *enggunakan tekn%l%gi dengan 3ekap 'agi *eningkatkan da1a pengeluaran ke arah pe*'angunan negara. Nati)ahn1a2 dengan adan1a usaha&usaha ini2 negara Mala1sia akan a*an tentera* dan sta'il dala* se*ua aspek serta akan *en3apai perpaduan kau*.

S !"!# 2 2.1 PENDAHULUAN Perkataan falsafah 'erasal daripada istilah 8unani philo 93inta: dan sophos 9hik*at:2 ke'i)aksanaan 1ang 'er*akna 3inta akan ke'i)aksanaan 9love of wisdom:2 atau kepada pengetahuan2 ke'enaran dan keuta*aan. ;leh itu2 falsafah dapat dikatakan se'agai 3inta kepada ke'i)aksanaan dan ke6a)aran fikiran. Se3ara u*u*n1a2 falsafah *erupakan satu
4

usaha *en3ari ke'enaran atau ke1akinan 1ang 'erhu'ung sesuatu perkara dengan *enggunakan akal fikiran. T%k%h uta*a 1ang *enggunakan istilah ini ialah Ph1tag%ras2 1ang *enggelarkan dirin1a se'agai Philosophos, iaitu pen3ipta ke'i)aksanaan. Dari segi se)arahn1a2 pada *ulan1a falsafah *erupakan induk2 atau i'u il*u pengetahuan seluruhn1a 9mater scientiarum:. Daripada falsafah inilah2 lahirn1a 3a'ang& 3a'ang il*u lain seperti *ate*atik2 peru'atan dan se'again1a. Tetapi dengan ke*a)uan il*u2 *aka )adilah falsafah se'agai 3a'ang il*u pula. Na*un fungsi asaln1a tidak 'eru'ah2 iaitu *enangani *asalah&*asalah 1ang tidak dapat di)a6a' %leh il*u 1ang ter'atas itu. $idang il*u 1ang han1a 'erasaskan pengala*an e*pirikal serta *enu*pukan perhatian kepada ala* n1ata dan k%nkrit tentun1a tidak *a*pu *enangani pers%alan ala* ghai' dan a'strak2 seperti 'idang falsafah. Ahli&ahli falsafah seperti Plat%2 <%nfu3ius2 =%hn >%3k2 Al&Fara'i Paul% Freire dan se'again1a *enangani pel'agai pertelingkahan se3ara l%gikal *ereka *en3ipta pertelingkahan dan *engkritik %rang lain. Ahli&ahli falsafah sentiasa *e*ikirkan s%alan& s%alan 1ang 'erkait rapat dengan asas kehidupan dan 3u'a untuk *e*'erikan )a6apan2 atau pen)elasan kepada %rang ra*ai2 setelah *enganalisis *asalah terse'ut. Tu)uan uta*a *ereka 'er'uat de*ikian adalah untuk *e*per%leh sesuatu 1ang p%sitif daripada ketidakpastian2 kekeliruan dan pertelingkahan. Mereka per3a1a 'aha6a *elalui per'in3angan2 *ereka akan *e*per%lehi pe*aha*an 1ang le'ih *en1eluruh tentang isu& isu 1ang 'erkenaan. Se'enarn1a2 setiap insan *e*pun1ai pengala*an 1ang serupa2 iaitu pernah *e*ikirkan s%alan&s%alan tentang asas kehidupan. Falsafah 'ukan *erupakan sesuatu 1ang 'aru2 *alah satu akti5iti 1ang 'iasa2 n%r*al dan ta'ii dala* kehidupan seharian. Dengan de*ikian2 falsafah *erupakan satu 3ara kita 'erfikir2 sesuatu 1ang kita lakukan dan ini adalah ke*ahiran 1ang akan 'erta*'ah 'aik sekian hari dengan latihan 1ang *en3ukupi.

2.2 AL$FARABI

Na*a se'enar 'eliau ialah A'u Nasr Muha**ad 'in Muha**ad $in Tar3han. Se'elu* ini antara gelaran 'eliau 1ang telah di'erikan kepadan1a seperti A'u Nasr2 4al& Mu?alli*u al&thani79Guru Kedua:. Na*un panggilan 1ang paling *as1hur adalah al&fara'i. $eliau telah dilahirkan pada sekitar tahun +-&!!/( 'ersa*aan dengan .-0&/+0M2 se*asa pe*erintahan Khalifah al&Muti?illah @ala?llah dan *eninggal dunia se*asa pe*erintahan A'u al&Aasi* al&Muti?llah pada tahun .,1&/#+M. Te*pat lahir 'eliau terletak di satu te*pat 1ang 'erna*a Basi) dala* daerah Fara'2 Trans%Ciana2 Turki. Manakala2 Al&Fara'i dikatakan *eninggal dunia di Da*s1ik pada tahun !!/( ketika 'eru*ur kira&kira lapan puluh tahun. Al&Fara'i *e*pun1ai keperi'adian 1ang tinggi antaran1a pernah di katakana 'aha6a 'eliau *e*pun1ai atau *e*iliki da1a akal 1ang sangat tinggi se)ak dari a6al lagi dan *e*pun1ai kele'ihan *enguasai ha*pir kese*ua 'idang il*u pengetahuan. $eliau telah *e*pela)ari pel'agai pendidikan dan il*u seperti fikah2 tafsir2 il*u hadis dan arith*eti3 asas. Al&Fara'i *en)alani kehidupan di dunia ini 'erdasarkan siste*n1a 1ang tersendiri. $eliau *enga*alkan 3ara hidup Duhud dan le'ih 3enderung pada pengasingan diri @uDlah?2 *alah 'eliau )uga tidak tertarik untuk tinggal di ru*ah 'esar 1ang penuh dengan ke*e6ahan. $eliau )uga terkenal se'agai se%rang 1ang tekun 'ela)ar dan *enuntut
6

segala )enis il*u pengetahuan dan 'er*inat *engikuti aliran pe*ikiran daripada 'er'agai& 'agai ahli fikir. $eliau )uga *engisi *asa usian1a dengan *e*'a3a dan *enulis di sa*ping *e*'uat k%*entar terhadap tulisan falsafah dan *antiE 8unani. $eliau )uga *e*pun1ai keupa1aan 1ang tinggi dala* penguasaan dan penggunaan 'ahasa sehingga dia dapat *enguasai tu)uh puluh dialek. $eliau )uga pandai 'er*ain alat *uDik disa*ping *enulis 'uku *uDik dengan tu)uan untuk *e*'eri idea 1ang le'ih 'aik terhadap 'uku 8unani 1ang dulun1a *e*pun1ai terdapat 'e'erapa keka'uran di dala*n1a. Al&Fara'i *en)alani asas pendidikan 'erdasarkan dua disiplin 1ang 'esar iaitu perta*an1a pendidikan a6al di te*pat sendiri di Fara'. Kedua ialah il*u pengetahuan 1ang diti*'a sepan)ang penga)iann1a dan penge*'araan di luar daerah Fara'. Antara il*u 1ang pernah dipela)ari pada tahap perta*a ialah fikah2 hadis2 tafsir al&Euran dan 'ahasa. Selain itu 2 al&Fara'i )uga dilap%rkan *enuntut il*u fiDik2 *ate*atik2 astr%n%*i dan *uDik. Mengenai peker)aan hariann1a I'n A'i Usa1'i?ah *en1atakn 'aha6a al&Fara'i se6aktu di negerin1a adalah se%rang kadi. Al&Fara'i se'agai pe*ikir falsafah isla* 'an1ak dipengaruhi %leh tulisan ahli falsafah 8unani seperti Plat% dan Arist%tle. Se'agai ahli falsafah2 'eliau dikelaskan se'agai FNe%plan%nistF 1ang )uga *engga'ungkan falsafah pe*ikiran Plat% dan Arist%tle. Kehe'atan dala* falsafah *en1e'a'kan 'eliau digelar Arist%tle kedua. $eliau 'an1ak *enulis k%*entar *engenai falsafah Arist%tle *engenai fiDik2 *ete%r%l%gi2 l%gi3 dan se'again1a. Al&Fara'i 'an1ak *engka)i *engenai falsafah dan te%ri S%3rates2 Plat% dan Arist%tle dala* usahan1a untuk *enghasilkan te%ri serta k%nsep ke'ahagiaan. $eliau )uga *enulis *engenai il*u l%gik 8unani se3ara teratur dala* 'ahasa Ara'. $eliau telah *e*udahkan l%gik *elalui 3ara *e*'ahagikan kepada dua kateg%ri iaitu idea 9takha11ul: dan 'ukti 9thu'ut:. Al&Fara'i *erupakan se%rang il*uan Isla* 1ang *enguasai pel'agai il*u pengetahuan tetapi 'eliau le'ih 3enderung dala* 'idang falsafah dan *antiE. Sepan)ang ha1atn1a al&Fara'i kerap *enge*'ara di sa*ping 'erguru dengan ahli pu)angga dan ahli falsafah 1ang *as1hur untuk *endala*i il*un1a. $eliau *erupakan t%k%h falsafah Isla* 1ang sangat gigih dala* 'idang penulisann1a dan dikatakan *enulis sekitar 100 kar1a il*iah 1ang *erangku*i pel'agai te*a. Antara kar1an1a 1ang terkenal ialah kita' 4Fi Ma'adi Ara? Ahl al&Madinah al&Fadilah7 1ang *en)elaskan tentang Te%ri Ke*as1arakatan dan Kenegaraan al&Fara'i. Al&Fara'i tidak pernah *enga*'il usaha untuk *en3atatkan

sendiri peristi6a&peristi6a di dala* penghidupann1a se)ak dari ke3il hinggalah ke Da*an penhu)ung ha1atn1a.

2.3 HUJAH$HUJAH AL$FARABI 2.3.1 MATLAMAT PENDIDIKAN Menurut Al&Fara'i pendidikan *erupakan peranan 'agi se%rang guru *ahupun tenaga penga)ar. $erdasarkan pendapat 'eliau2 *atla*at pendidikan adalah untuk *endisiplin9tadib:2 *elatih 9tahdhib:2 *e*'i*'ing 9tasdid:2 *enga)ar 9talim:2 *engasuh 9tarbiya:2 pe*'ela)aran 9irtiyad), *antaksir 9taqwim) dan asuhan 9tarbiya:. Tu)uan pendidikan dala* falsafah Al Fara'i adalah untuk *en3apai kese*purnaan dan ke'ahagiaan. Keseluruhan akti5iti pendidikan2 dala* perspektif Al Fara'i2 *erupakan peraihan nilai&nilai2 pengetahuan intelektual dan ketera*pilan praktis2 1ang ke*udian harus dike*'angkan pada tu)uannn1a iaitu *e*'a6a *anusia kepada kese*purnaan. $erdasarkan Al&Auran2 'eliau *enekankan 'aha6a *atla*at uta*a pendidikan ialah pengusaan nilai2 pengetahuan dan ke*ahiran ke arah *en3apai ke'ahagiaan dan kese*purnaan. Dala* erti kata lain2 *atla*at pendidikan ialah pe*'entukan suatu k%*uniti ideal di*ana ses%rang *anusia itu perlu saling t%l%ng&*en%l%ng dan 'eker)asa*a ke arah *en3apai ke'ahagiaan. Pendidikan *erupakan tun)ang uta*a terhadap pe*'entukan sahsiah sese%rang itu sa*ada ia 'er)a1a *en3apai tahap kese*purnaan itu ataupun tidak. Menurut Al&Fara'i *anusia 1ang ka*il adalah indi5idu 1ang *e*per%leh 'udi *ulia te%retikal 9theoretical virtues: dan 'udi *ulia praktikal 9practical virtues: 1ang dia*alkan dala* *as1arakat. Al&Fara'i *entakrifkan @'udi *ulia? se'agai sesuatu keadaan *inda di *ana *anusia *elakukan perkara&perkara 1ang 'aik dan 'er*urah hati. Antara 'udi *ulia 1ang di kenal pasti %leh Al&Fara'i ter*asuklah kesederhanaan2 ke'eranian2 'er*urah hati2 keadilan2 ka6alan kendiri dan se'again1a. Al&Fara'i *engatakan 'udi *ulia te%retikal dan praktikal han1a '%leh dikuasai dala* k%nteks *as1arakat. Kese*purnaan *as1arakat al&Fara'i dapat ter)adi 'ila ada kesei*'angan *%ral di antara setiap *as1arakat. Ketika tingkah laku *%ral *enurun dan tidak ada keper3a1aan terhadap pe*i*pin *aka *as1arakat akan *enu)u kepada
8

kehan3urann1a. Maka2 *%ral di sini *en)adi dasar dan %')ektif pendidikan. Dengan adan1a *%ral2 negara '%leh 'ertahan dan *e6u)udkan kesei*'angann1a sendiri. Keuta*aan *%ral2 %leh Al&Fara'i2 didefinisikan se'agai keadaan dala* fikiran 1ang *ana *anusia *a*pu *elahirkan tindakan&tindakan 1ang s%pan dan santun. Dala* falsafah al&Fara'i )uga2 pendidikan di)adikan pr%ses untuk *engga'ungkan te%rerikal dan praktikal terse'ut. Kese*purnaan dari hal&hal terse'ut *erupakan tu)uan akhir di *ana ke'ahagiaan )uga akan 6u)ud. Tu)uan lain *enurut falsafah pendidikan Al&Fara'i adalah pe*'entukan pe*i*pin& pe*i*pin p%litik 1ang handal . Dala* *enu)u keutuhan *as1arakat *e*ang tidak salah lagi negara *e*erlukan se%rang pe*i*pin 1ang he'at. Mas1arakat atau kehidupan s%sial dala* k%nteks Al&Fara'i ada kerana ter)adi integrasi antara indi5idu2 keluarga2 dan kel%*p%k. Pe*i*pin p%litik *e*iliki fungsi se'agai d%kt%r 1ang *en1e*'uhkan )i6a sehingga dengan kepe*i*pinann1a )i6a *as1arakat akan selalu sihat. Se%rang pe*i*pin perlu *a*pu *e*i*pin *as1arakatn1a supa1a saling t%l%ng&*en%l%ng antara satu sa*a lain. Teruta*an1a dala* *eraih sesuatu 1ang 'aik dan *enghindar dari perkara 1ang tidak 'erfaedah. 2.3.2 KURIKULUM Al&Fara'i 'erhu)ah 'aha6a *atla*at pendidikan 'ukan saha)a 'erdasarkan penguasaan ke'uda1aan sese'uah negara itu %leh *as1arakat tetapi )uga penguasaan il*u *e*'a6a kepada ke*atangan perasaan2 perti*'angan2 pengadilan2 tindakan dan perke*'angan pe*ikiran kritis. Balaupun Al&Fara'i *erupakan se%rang 1ang Duhud tetapi 'eliau 'ukan se%rang ahli sufi. $eliau *erupakan se%rang il*u6an 1ang 3ukup terkenal pada Da*ann1a. Dia 'erke*a*puan *enguasai pel'agai 'idang il*u ter*asuklah Penga)ian Isla*2 $ahasa2 il*u >%gik2 Mate*atik2 Sains dan 'eliau )uga *erupakan se%rang pe*uDik 1ang handal. Di dala* Ihsa? al&@ulu*2hasil kar1a kreatifn1a2 Al&Fara'i telah *engklasifikasikan 'er'agai&'agai 3a'ang il*u kepada lapan ku*pulan uta*aG il*u nahu dan linguistik2 il*u l%gik2 il*u *ate*atik2 il*u fiDik2 il*u *etafiDik2 il*u p%litik2 il*u fiEah dan il*u kala*. Al&Fara'i *enekankan kepentingan *enga)ar Penga)ian Isla* dengan tu*puan kepada il*u fiEah2 undang&undang Isla* dan il*u kala* atau te%l%gi. $idang fiEah *endapat 3atatan 1ang paling pendek di dala* per'in3angan Al&Fara'i tentang 3a'ang&
9

3a'ang il*u di dala* kita' 1ang din1atakan. $agai*anapun 'eliau le'ih 'an1ak 'erusaha kepada 'idang l%gik 'er'anding dengan 'idang lain. 7Il*u >%gik Al&Fara'i *e*iliki pengaruh 1ang 'esar 'agi para pe*ikir Hr%pah27 u)ar <arra de IauC. Tidak heran2 'ila para intelektual *erasa terhutang 'udi kepada Al&Fara'i atas il*u pengetahuan 1ang telah dihasilkann1a. $eliau *enegaskan il*u ini atau le'ih dikenali dengan il*u MantiE2 adalah penting untuk *e*pela)ari 'idang Sains dan Mate*atik 1ang *e*'a6a kepada refleksi 1ang 6aras 'erkaitan dengan 'ahasa. Al&Fara'i *en1atakan2 se'elu* *e*ulakan sesuatu penga)aran atau pe*'ela)aran2 ses%rang itu perlu *enguasai 'idang 'ahasa dan tata'ahasan1a. Ini kerana2 'ahasa *erupakan asas 'agi pe*aha*an terhadap pel'agai il*u dan tanpa penguasaan 'ahasa sese%rang itu tidak akan *a*pu *e*pela)ari dan *engetahui il*u&il*u 1ang lain. Ketika di $ukhara2 'eliau *ula *e*pela)ari pel'agai 'ahasa ter*asuklah 'ahasa 8unani dan S1ria. Selain itu2 *enurut Al&Fara'i2 se%rang ahli falsafah tidak seharusn1a *e*isahkan dirin1a daripada sains dan *ate*atik. Se'alikn1a perlu *enguasai kedua&duan1a untuk *en)adi se%rang ahli falsafah 1ang se*purna. Tanpa il*u ini2 se%rang ahli falsafah tidak *e*pun1ai 3ukup peralatan untuk dieksp%litasikan untuk kepentingan %rang lain. Menurut 'eliau )uga2 sesiapa 1ang ingin *e*pela)ari sains te%ritikal perlu 'er*ula dengan il*u *ate*atik. Ini kerana *ate*atik ter'ahagi kepada 'e'erapa 'ahagian ter*asuklah n%*'%r2 ge%*etri dan 'an1ak lagi. Al&Fara'i *enegaskan 'aha6a2 il*u Sains tidak 'er*akna )ika ia tidak diaplikasikan dala* kehidupan se'enar. Se'agai se%rang 1ang *enga*alkan tasa6uf2 Al&Fara'i le'ih *erupakan ta'i' )i6a 'er'anding dengan ta'i' )asad kerana 'eliau pernah *enulis tentang pentingn1a pengu'atan dengan *enggunakan kesan *uDik terhadap )i6a. Seni *uDik )uga *erupakan salah satu dari 'idang Al&Fara'i dala* *eluaskan il*u dunia6i di sa*ping *enerapkan il*u ukhra6i. $eliau *en3adangkan ketera*pilan dala* seni akan dapat *en3apai kese*purnaan sesuatu il*u 1ang diti*'a dan diper%lehin1a. 2.2.3 GURU DAN KAEDAH MENGAJAR Al&Fara'i sangat *enekankan peranan se%rang guru dala* *endidik anak 'angsa supa1a *en)adi insan ter'ilang. Guru perlu *e*pun1ai sifat Eanaah iaitu *erasa 3ukup dengan apa 1ang di*iliki dan tidak taksu' kepada dengan harta dunia. Guru perlu *e*pun1ai teknik *enga)ar 1ang 'erkesan supa1a pela)ar *a*pu *enguasai il*u 1ang
10

disa*paikan seterusn1a dapat diaplikasikan dala* kehidupan seharian *ereka. Untuk 'erke3i*pung di dala* pr%fes1en perguruan2 sese%rang 1ang ingin *en)adi guru tidak '%leh dipaksa tetapi ia perlu se3ara sukarela *e*ilih pr%fes1en ini dan ikhlas dala* *endidik anak 'angsa *en)adi se%rang 1ang 'er*%ral tinggi serta tidak lalai dala* *en)alani kehidupan *ereka. Al&Fara'i telah *e*perkenalkan dua kaedah *enga)ar iaitu kaedah *e*u)uk dan kaedah de*%nstrasi. Kaedah *e*u)uk *eli'atkan guru 'er3akap dan diikuti dengan 3%nt%h2 *etaf%ra dan ilustrasi. Pela)ar disarankan *enggunakan sens%ri sentuhan2 5isual dan pendengaran untuk *e*pela)ari sesuatu. Melalui kaedah ini2 pela)ar akan le'ih 'erse*angat dala* *enuntut il*u dan le'ih pantas *e*aha*i sesuatu il*u 1ang disa*paikan %leh guru. Kaedah de*%nstrasi pula *eli'atkan guru 'er3akap dan sesuai untuk *e*per%leh pengetahuan khusus. Pela)ar digalakkan 'erde'at dan *e*'eri pendapat. Di sini '%leh disi*pulkan 'aha6a2 dala* setiap sesi penga)aran dan pe*'ela)aran2 guru dan pela)ar disarankan supa1a 'erdiskusi atau 'er'in3ang *engenai sesuatu t%pik 1ang di'ahaskan supa1a pela)ar dapat *e*aha*i dan aktif *e*'eri resp%n di dala* kelas. Se3ara tidak langsung guru akan dapat *en1esuaikan kaedah *enga)ar dengan keupa1aan dan pengala*an pela)ar. Selain itu )uga2 Al&Fara'i *e*'eDakan di antara 4(afalan7 dan 4Kefaha*an7 dala* penga)aran dan pe*'ela)aran. (afalan *enurut Al&Fara'i ialah apa'ila pela)ar *engulangi perkataan 'erkali&kali sehingga dia *enghafal ungkapan itu. Se'agai 3%nt%h2 *e*pela)ari sesuatu 'ahasa2 *enghafal Al&Auran dan lagu. Manakala *aksud kefaha*an *enurut Al& Fara'i2 ialah apa'ila pela)ar *e*aha*i *aksud dan dapat *enerangkan sesuatu 'ahan penulisan 1ang telah di'a3an1a. Al&Fara'i )uga telah *engatakan 'aha6a kefaha*an adalah le'ih 'aik dari hafalan kerana pela)ar *e*aha*i k%nsep2 prinsip dan te%ri 1ang dikuasai dan dapat *engaitkan *aklu*at 'aru 1ang dipela)ari. Guru haruslah *e*pun1ai strategi penga)aran 1ang 'erkesan terhadap para pela)ar seperti *e*'eri definisi k%nsep sesuatu 'erkenaan t%pik 1ang di'ahaskan dan *enerangkan se3ara terperin3i tentang t%pik terse'ut. Al&Fara'i )uga *en3adangkan guru perlu *en1elitkan unsure per*ainan supa1a pela)ar tidak '%san di dala* kelas. $erkenaan dengan didiplin pula2 guru tidak '%leh *e*'er huku*an 1ang keterlaluan kerana ia akan *en1e'a'kan pela)ar 'en3i kepada guru itu sendiri. Se'alikn1a2 )ika sese%rang guru terlalu le*'ut2 pela)ar akan *enga*'il kese*patan. ;leh itu2 guru harus *enga*alkan kesederhanaan dala* *enghuku* pela)ar. Selain itu2 Al&Fara'i *enekankan kepentingan
11

*enilai hasil pe*'ela)aran iaitu le'ih dikenali se'agai peperiksaan atau u)ian. Ini 'ertu)uan untuk *enilai prestasi para pela)ar dan tingkat kefaha*an *ereka terhadap sesuatu il*u 1ang telah *ereka pela)ari. ;leh itu2 guru *e*ainkan peranan 1ang a*at penting dala* kehidupan seharian se%rang *anusia. 3.1 PLATO

Plat% dilahirkan di Atena pada tahun # - S.M dan *eninggal dunia di sana pada tahun !#- S.M ketika 'erusia .0 tahun. Na*a asal 'eliau adalah Arist%kles. $eliau 'erasal dari keluarga arist%krasi 1ang turun te*urun *e*egang p%litik penting dala* dunia p%litik di Atena. $eliau *e*ang 'er3ita&3ita se)ak ke3il lagi untuk *en)adi %rang penting dala* negara. Tetapi perke*'angan p%litik ketika itu tidak *e*'er peluang kepadan1a untuk *en)alani hidup 1ang dii*pikann1a. Na*a Plat% di'erikan %leh gurun1a dise'a'kan 'eliau *e*pun1ai 'ahu 1ang le'ar sepadan dengan 'adann1a 1ang tinggi dan tegap2 raut 6a)ahn1a2 p%t%ngan tu'uh serta parasn1a 1ang 'ersesuaian dengan 3iptaan klasik *anusia 1ang 3antik. Pela)aran 1ang diper%lehin1a se*asa ke3il selain dari pela)aran u*u*2 ialah *elukis ke*udian disa*'ung dengan il*u *uDik dan puisi. Se'elu* *en)angkau de6asa 'eliau sudah pandai *en3ipta karangan 'ersa)ak. Plat% )uga *endapat didikan dari guru fil%s%fi
12

iaitu Krat1l%s. Krat1l%s dahulun1a *urid herakleit%s 1ang *enga)arkan 4se*uan1a 'erlalu7 seperti air. (akikatn1a a)aran seperti itu tidak kekal di dala* )i6a arist%3rat 1ang terpengaruh %leh tradisi keluargn1a. Se)ak 'eliau 'eru*ur 0 tahun2 Plat% *e*pela)ari il*u S%3rates. Il*u itulah 1ang *e*'eri kepuasan 'agin1a. Pengaruh S%3rates se*akin hari se*akin *endala* padan1a. $eliau *en)adi *urid S%3rates 1ang setia sehingga akhir ha1antn1a S%3rates tetap *en)adi id%lan1a. Dala* segala karangann1a 1ang 'er'entuk dial%g2 'ers%al )a6a'2 S%3rates 6atakn1a se'agai pu)angga 1ang *enuntun. Dengan 3ara itu a)aran Plat% terga*'ar *elalui *ulut S%3rates. S%3rates diga*'arkann1a se'agai )uru'ahasa isihati rak1at di Atena 1ang tertindas kerana kekuasaan 1ang sering 'eru'ah. Kekuasaan de*%krasi 1ang 'erleluasa *en)adi pun3a dan sering 'eru'ah dan 'ertukar&tukar se6enang&6enangn1a se3ara 'erturut&turut %leh kekuasaan se%rang tiran dan %ligarki2 1ang akhirn1a *e*'a6a Atena len1ap di'a6ah kuasa asing. Plat% *e*pun1ai kedudukan 1ang isti*e6a se'agai se%rang ahli falsafah. Ia pandai *en1atukan puisi dan il*u seni dan fil%s%fi. Pandangan 1ang dala* dan a'strak sekalipun dapat dilukisn1a dengan ga1a 'ahasa 1ang indah. Tidak ada se%rang pun ahli falsafah se'elu*n1a *ahupun selepasn1a dapat *enandingin1a dala* il*u ini. Setelah S%3rates *eninggal2 Plat% pergi dari Atena. $er*ulalah penge*'araan 'eliau sela*a 1 tahun dari tahun !// S.M. Pada *ulan1a ia pergi ke Megara2 te*pat Huklides *enga)arkan falsafahn1a. Ada 3erita 1ang *engatakan2 'aha6a ia disitu *engarang 'e'erapa dial%g *engenai 'er'agai *a3a* pengertian dala* *asalah hidup2 'erdasarkan a)aran S%3rates. Dari Megara ia pergi ke K1rena2 di*ana ia *e*perdala* pengetahuann1a tentang *ate*atik daripada se%rang guru il*u itu 1ang 'erna*a The%d%r%s. Disana ia )uga *enga)arkan falsafah dan *engarang 'uku&'uku. Ke*udian ia pergi ke selatan Itali dan terus ke Sirakusa kepulauan S1ria2 1ang pada 6aktu itu diperintah %leh se%rang Tiran2 1ang 'erna*a Di%n1si%s. Di%n1si%s *enga)ak plat% tinggal di istanan1a. Di situ Plat% *engenali ipar Ra)a Di%n1si%s 1ang *asih *uda 'erna*a Di%n2 1ang akhirn1a *en)adi saha'at kari'n1a. Di antara *ereka 'erdua terdapat kata sepakat2 supa1a Plat% *e*pengaruhi Di%n1si%s dengan a)aran falsafahn1a. Tetapi a)aran Plat% sangat *enitik 'eratkan kepada pengertian *%ral dala* segala per'uatan2 la*'at&laun *en)e*ukan Dian1si%s. Pada tahun !,- S.M. setelah Plat% 0 tahun *enetap dala* akade*ia2 'eliau *eneri*a undangan dan desakan dari Di%n untuk datang ke Sirakusa. Dian1si%s 1ang )ahat sudah *eninggal. Ia digantikan %leh anakn1a dengan na*a Di%n1si%s II. Di%n 'erharap supa1a Plat% dapat *endidik dan *enga)arkan kepada ra)a 1ang *asih
13

*uda itu 4pandangan falsafah tentang ke6a)ipan pe*erintah *enurut pendapat Plat% 7. tertarik %leh 3ita&3itan1a untuk *elaksanakan te%ri pe*erintahann1a se3ara praktikal2 Plat% 'erangkat ke sirakusa. Ia disa*'ut %leh ra)a dengan ge*'ira. Tetapi 'agi ra)a itufalsafahn1a tidak 'egitu *enarik. Akhirn1a intrige2 fitnah2 dan hasutan *ahara)alela dala* istana itu. Akhirn1a Di%n di'en3i %leh ra)a dan di'uang keluar dari Sisilia. Segala ikhtiar Plat% untuk *e*'elan1a tidak 'erhasil. Dengan ker)a kerasn1a sendiri2 'eliau ke*'ali ke Atena. Tetapi , tahun ke*udian pada tahun !,1 S.M. hati Plat% terpikat lagi untuk datang ketiga kalin1a ke Sirakusa. Ra)a Di%n1si%s II dengan saha'atn1a Di%n dan 'erusaha2 supa1a dia '%leh pulang ke*'ali ke Sirakusa. Tetapi tidak 'erhasil. Dan harapann1a untuk *en3u'a sekali lagi *elaksanakan 3ita&3itan1a tentang pe*erintahan 1ang 'aik se3ara praktikal gagal sa*a sekali. Tatkala se%rang *uridn1a *era1akan pernikahann1a2 Plat% 1ang sudah 'eru*ur .0 tahun datang )uga pada *ala* itu. $eliau sangat ge*'ira2 setelah agak larut *ala*2 ia *engundurkan diri dan pergi ke suatu sudut 1ang sepi dala* ru*ah itu. Di situ 'eliau tertidur dan tidur untuk sela*a&la*an1a.pada kees%kan harin1a Speusipp%s *enggantikann1a *engurus Akade*ia. 3.2 HUJAH$HUJAH PLATO 3.2.1 MATLAMAT PENDIDIKAN Plat% *engaitkan *atla*at pendidikann1a dengan 3erita tentang se'uah Gua. Di *ana ia *engenai seku*pulan 'anduan 1ang dirantai di dala* se'uah gua se)ak *ereka lahir. Di akhir 3erita terse'ut2 salah se%rang 'anduan itu telah terlepas dan *elihat *atahari dan dunia luar. Dia *e*'eritahu rakann1a 1ang lain *engenai apa 1ang dilihat tetapi *ereka tidak *e*per3a1ai dan hidup seperti sediakala di dala* gua. Apa 1ang dapat disi*pulkan *elalui 3erita ini ialah ke)ahilan rak1at @*e*'unuh? se%rang 1ang @'erfikir di luar gua?. Plat% *engaitkan an%l%gi gua dengan pendidikan di *ana pendidikan *e*'e'askan %rang daripada il*u dan pendapat 1ang kun% dan palsu. Matahari ialah ke'enaran 1ang perlu di3ari2 di*iliki dan difaha*i %leh *anusia. Selain itu2 se*ua *anusia *e*pun1ai keupa1aan dan keinginan untuk *engetahui tetapi tu*puan di'eri kepada *engetahui ke'enaran. Plat% )uga 'erpendapat pendidikan
14

seluruh Atena

*enghantarn1a ke ku'ur. Plat% tidak pernah *enikah dan tidak pun1a anak. Pe6arisn1a

harus *enga)ar kanak&kanak 'agai*ana *e*'eDakan diantara 1ang 'enar dengan 1ang salah dengan *enun)ukkan ke'enaran se3ara keseluruhan. Falsafah pendidikan Plat% di'in3angkan dala* dua 'ukun1a iaitu2 Republic dan Laws. Menerusi hasil kar1an1a dala* Republic2 'eliau telah *enge*ukakan k%nsep negara 1ang unggul di *ana keadilan 6u)ud dala* *as1arakat. Ini adalah kerana *engikut Plat%2 *anusia 'erkehendakkan sesuatu daripada negara2 iaitu keadilan2 di *ana *ereka dapat hidup dala* suatu struktur tanggung)a6a' tertentu. Keadilan 1ang di*aksudkan %leh Plat% ialah ke)u)uran2 *%ral dan sifat&sifat 'aik sese%rang 1ang se*purna. Dala* se'uah negara 1ang ideal2 setiap *anusia *e*pun1ai fungsi&fungsi *asing& *asing. Untuk tu)uan terse'ut2 Plat% telah *e*'ahagikan *as1arakat kepada tiga kelas fungsi2 iaitu Kelas Penguasa 9Phil%s%phers:2 Kelas Pe*'antu Penguasa 9Barri%rs: dan Kelas Peker)a 9<%**%ners:. Kelas Penguasa2 se'agai ketua negara2 'ertanggung)a6a' *e*antau 96at3h %5er: keli3inan pentad'iran dan kehar*%nian negara *anakala Kelas Pe*'antu Penguasa 'ertanggung)a6a' atas kesela*atan dala* dan luar negara. Matla*at pendidikan 'ukan perke*'angan indi5idu tetapi su*'angan indi5idu kepada negara 1ang *en)a*in ke'ahagiaan rak1at 'erasaskan keadilan. Menurut Plat% )uga2 tu)uan pendidikan ialah untuk *engekalkan status quo. Segala in%5asi tidak digalakkan dan ini adalh 'ertentangan dengan *atl*at s1ste* pendidikan. Meskipun k%nser5atis* Plat% 1ang ekstre*e2 Plat% *e*pun1ai pendapat&pendapat 1ang in%5atif )uga. U*pa*an1a2 'eliau *en1%k%ng dan *enggalakkan persa*aan )antina pada satu *asa apa'ila kau* 6anita han1a dihadkan kepada hal ru*ahtangga. Banita2 seperti lelaki2 )uga dilatih gi*nastik dan di)angka pergi 'erperang dala* pakaian perisai seperti lelaki. $eliau *en3adangkan pere*puan di'eri pendidikan 1ang sa*a dengan lelaki tanpa diksri*inasi sesa*a *ereka. Plat% *erupakan %rang perta*a 1ang *enggu'al satu siste* pendidikan 1ang lengkap. Di*ana ia *eliputi setiap aspek pentad'iran kurikulu* 1ang sangat terperin3i. Dala* >a6s2 Plat% *engatakan 'aha6a keseluruhan siste* pendidikan patut ditera)ui %leh satu JPen1elia PendidikanJ 1ang akan *en1elia se*ua aspek pendidikan kanak&kanak kedua&dua )antina. . $eliau seharusn1a Jse%rang lelaki tidak kurang daripada +0 tahun2 dan 'apa satu 'uah keluarga sah2 le'ih 'aik kedua&dua )antinaJ. Di 'a6ah 'eliau2 terdapat pen1elia&pen1elia gi*nasiu* dan sek%lah 1ang 'ertanggung)a6a' ke atas pen1enggaraan dan pendidikan 1ang di'erikan2 pen1eliaan kehadiran dan penginapan kanak&kanak kedua&dua )antina dan haki*&haki* 'agi peserta&peserta dala* pertandingan
15

*uDik dan %lahraga. Pertandingan ini adalah penting dise'a'kan ker)a1a Penguasa adalah ditentukan %leh keputusann1a.

3.2.2 KURIKULUM Plat% telah *en3adangkan satu siste* pendidikan 1ang *e*pun1ai kepentingan uta*a untuk p%litik negara2 iaitu 'ertu)uan untuk *e6u)udkan ketiga&tiga kelas *anusia se'agai Negara ideal. Plat% telah *en3ipta satu pr%gra* pendidikan di *ana kanak&kanak akan 'ela)ar *ulai u*ur + tahun dan akan dididik sehingga u*ur 1. tahun dala* il*u se)arah2 *ate*atik dan pendidikan )as*ani supa1a *ereka *e*pun1ai pengetahuan asas. Ke*udian2 pada u*ur 1. hingga 0 tahun2 *ereka akan dia)ar il*u *e*pertahankan diri dan gi*nastik. Mereka akan diu)i dan 1ang gagal akan *en)adi G%l%ngan Peker)a atau Saudagar. Mereka 1ang 'er)a1a akan terus di'erikan pendidikan dala* il*u sains2 *ate*atik dan astr%n%*i sehingga *ereka 'eru*ur !0 tahun. Pada *asa itu2 *ereka akan *enduduki satu peperiksaan. Mereka 1ang gagal akan *en)adi G%l%ngan Pe*'antu Penguasa 9Askar atau Pe*erintah Tentera: *anakala 1ang 'er)a1a *erupakan satu ku*pulan 1ang ke3il 1ang akan tinggal di akade*ik untuk *elan)utkan pela)aran *ereka. Ku*pulan terse'ut akan *endala*i il*u falsafah dan pentad'iran untuk 'e'erapa tahun lagi. Plat% *en3adangkan Pendidikan MuDik dan =as*ani kerana 'eliau *e*entingkan kesihatan dan ke3antikan 'adan serta *inda. Menurut Plat% Pendidkan =as*ani hendaklah 'er*ula se'elu* kanak&kanak dilahirkan lagi. Di*ana i'u&i'u 1ang ha*il dinasihatkan 'er)alan&)alan dan 'ergerak supa1a 'a1i didala* kandungan aktif dan sihat. MuDik *ula dia)ar pada u*ur 1! tahun dan *ereka tidak di'enarkan *e*an)angkan atau *e*endekkan te*p%h pe*'ela)aran *uDik sa*a ada *ereka ge*ar atau 'en3i *uDik. 9>a6s2 .0/e &.10a: Pela)ar&pela)ar )uga terli'at dala* pel'agai )enis sukan2 ter*asuk *enunggang kuda dan latihan sen)ata. Kesei*'angan antara ke'uda1aan dan gi*nastik harusn se'%leh&'%hen1a dikekalkan dengan se*purna. 9Repu'li32 #113 et seE.: Pada usia 1. tahun apa'ila te*p%h pendidikan asas 'erakhir2 *ereka *esti *en1ertai pel'agai )enis pertandingan dan peperiksaan dan *ereka diperlukan *eli'atkan diri se3ara eksklusif dala* latihan fiDikal dan ketenteraan sela*a dua hingga tiga tahun.

16

Selain itu2 Plat% *en3adangkan kepentingan il*u Mate*atik dan Astr%n%*i. Mengikut Plat%2 *ate*atik *e*'e'askan fikiran daripada sensasi2 *e*'iasakann1a dengan dunia pe*ikiran tulen dan *en)adikan )i6a *en3apai ke*un3ak dunia idea. Melalui ge%*etri2 pela)ar 'ela)ar 'agai*ana *e*anipulasi k%nsep&k%nsep 9Repu'li32 +10 " +11:. Astr%n%*i *e*ulakan )i6a pada tataterti' dan kehar*%nian tetap 'agi k%s*%s. Plat% )uga *engatakan 'aha6a pendidikan prasek%lah adalah tanggung)a6a' i'u'apa 1ang *e*'eri a)aran kepada anak&anak dengan disiplin 1ang '%leh diukur. Sekiran1a anak&anak terlalu di*an)akan2 *ereka akan *udah khuatir2 )engkel dan *udah susah hati aki'at perkara& perkara 1ang re*eh dan keDali*an dan *en1e'a'kan *ereka tidak sesuai untuk kehidupan te*patan dan si5ik 9>a6s2 -/13:. Pendidikan ke'uda1aan 'er*ula pada u*ur 1ang ke3il *elalui 3erita&3erita 1ang di3eritakan %leh i'u 'apa kepada anak *ereka. Plat% *e*'eri penekanan pada kandungan 3erita&3erita kerana tanggapan perta*a akan *e*pengaruhi *inda dan aksara kanak&kanak. =adi2 kandungan 3erita&3erita ini *esti ditapis. Per*ainan&per*ainan )uga harus *en1u*'ang kepada pendidikan kanak&kanak. Kata 'eliau2 4Sese%rang 1ang akan 'er'akat dala* sesuatu apa'ila de6asa harus 'erlatih dala* aspek terse'ut se)ak kanak& kanak lagi7 9>a6s2 ,#!':. Dari u*ur ! tahun hingga , tahun2 kanak&kanak harus 'er*ain 'ersa*a&sa*a di 'a6ah pen1eliaan se%rang petugas 6anita. Plat% *en3adangkan kanak& kanak *e*asuki sek%lah apa'ila 'erusia , tahun. Mereka *ula&*ula *e*pela)ari ke*ahiran *e*'a3a2 *enulis dan *engira. Pada usia 1. tahun apa'ila te*p%h pendidikan asas 'erakhir2 *ereka *esti *en1ertai pel'agai )enis pertandingan dan peperiksaan dan *ereka diperlukan *eli'atkan diri se3ara eksklusif dala* latihan fiDikal dan ketenteraan sela*a dua hingga tiga tahun. Pada usia 1 tahun2 pela)ar&pela)ar dipilih 'erdasarkan prestasi lepas *ereka untuk *elan)utkan penga)ian ke tahap 1ang le'ih tinggi. =adi2 pendidikan adalah 6a)i' sehingga usia 0 tahun. Pada usia !0 tahun dan 'ukan se'elu*n1a2 pela)ar&pela)ar Plat% akhirn1a *ula *engka)i falsafah atau dialektik. Selepas + tahun2 *ereka *esti 4'alik se*ula ke gua7 dan 'erkhid*at sela*a 1+ tahun dala* tentera dan perkhid*atan a6a* di *ana *ereka selalu diu)i. Pada usia +0 tahun2 sesiapa 1ang telah *enun)ukkan pen3apaian prinsip&prinsip te%ri 1ang *en1akinkan akan *eneri*a latihan lan)utan sela*a 1+ tahun2 di *ana ia *engandungi latihan 'eker)a.

17

(an1a *ereka 1ang dapat *e*'uktikan 'aha6a *ereka *a*pu *enggunakan pendidkan 1ang diteri*a ke dunia se'enar akan la1ak untuk *e*asuki kelas pelindung. >e'ih dari itu2 han1a *ereka 1ang *enun)ukkan *inat dengan )elas terhadap ke'a)ikan %rang a6a*2 la1ak *en)adi pelindung. Mereka 1ang lulus akan 'erpegang kepada tingkahlaku&tingkahlaku 1ang 'aik dan *enggunakann1a untuk *e*erintah negara. Apa'ila 'ersara2 pega6ai&pega6ai kera)aan ini akan dapat 'erasa sepenuhn1a keser%n%kan falsafah se'agai gan)aran )i6a *ereka.

3.2.3 GURU DAN KAEDAH MENGAJAR Plat% 'erpendapat2 guru 'erperanan se'agai %rang 1ang 'ertanggung)a6a' *e*'e'askan *as1arakat daripada ke)ahilan. Di*ana para pela)ar hendaklah dia)ar *e*'eDakan antara 1ang salah dengan 1ang 'enar 'er*ula Da*an kanak&kanak lagi. Dala* 'uku 'eliau 4Repu'li372 pr%gra* pendidikan di'ahagikan kepada dua 'ahagian2 iaitu pendidikan intelektual dan pendidikan *%ral. Melalui pendidikan *%ral2 pela)ar&pela)ar akan *engala*i perasaan sakit dan puas dala* keadaan&keadaan 1ang 'er'eDa. Mereka akan *elakukan per'uatan 1ang 'aik dan per'uatan 1ang se'alikn1a dan ini dapat di3apai dengan *e*'eri gan)aran dan huku*an 1ang 'ersesuaian. Plat% *en3adangkan dua kaedah untuk *en1a*paikan pendidikan *%ral. Perta*a2 kaedah Ind%ktrinasi digunakan ke atas pela)ar&pela)ar 1ang *e*pun1ai tahap intelek 1ang rendah. Kedua2 kaedah @hard intele3tual training? atau latihan intelektual 3ergas di'erikan kepada pela)ar&pela)ar 1ang le'ih 3erdik. Untuk *anusia *e*'angkitkan satu *as1arakat 1ang se*purna2 *anusia harus *eneri*a satu siste* didikan *%ral 1ang tegas dan tegang. Plat%2 sesungguhn1a2 adalah pendidik perta*a 1ang *e*f%r*ulasi satu siste* pendidikan lengkap 1ang *eliputi segenap aspek daripada pentad'irann1a hingga ke satu kurikulu* 1ang terperin3i. Plat% )uga 'erpendapat %rang 'erpela)aran hendaklah *e*'antu dan *endidik *ereka 1ang le*ah dan tiada peluang pendidikan. Guru hendaklah 'erhati&hati *endisiplinkan kanak&kanak kerana kekerasan 1ang keterlaluan '%leh *en1e'a'kan *urid tidak 'er*a1a2 le*ah se*angat2 putus asa dan tidak dapat *en1esuaikan diri dengan *as1arakat 9 >a6s2-/13:. Guru tidak '%leh pilih kasih diantara pela)ar lelaki dengan pere*puan. =ika perlu pela)ar pere*puan pun '%leh diarah untuk *en1ertai tentera untuk 'erperang. U*pa*an1a2 Plat% *en1%k%ng dan *enggalakkan persa*aan )antina pada satu *asa apa'ila kau* 6anita
18

han1a dihadkan kepada hal ru*ahtangga. Banita2 seperti lelaki2 )uga dilatih gi*nastik dan di)angka pergi 'erperang dala* pakaian perisai seperti lelaki. $eliau *en3adangkan pere*puan di'eri pendidikan 1ang sa*a dengan lelaki tanpa diksri*inasi sesa*a *ereka. Mengikut 'eliau2 6alaupun 6anita le'ih le*ah daripada lelaki dala* 'an1ak 'idang2 tetapi pasti ada 6anita 1ang le'ih 'erke*a*puan daripada lelaki dala* 'e'erapa 'idang 6alaupun 'ilangann1a le'ih ke3il daripada 'ilangan lelaki. Selain itu2 Plat% *en3adangkan tentang puisi dan 3erita 1ang disa*paikan %leh guru perlu ditapis dan dika)i terle'ih dahulu se'elu* disa*paikan kepada para pela)ar. Ini 'ertu)uan untuk *engelakkan daripada *ereka 'erfikiran 'uruk dan *er%sakkan *inda para pela)ar. Guru )uga hendaklah *eli'atkan diri dengan pendidikan MuDik dan =as*ani supa1a dapat *e*perkasakan lagi *inda dan kesihatan akan ter)a*in. Guru&guru dan pela)ar& pela)ar *esti hidup dala* satu suasana k%*uniti 1ang diperka1akan %leh pendekatan penga)aran dialektik di *ana perse*'ahan d%ktrin diikuti %leh per'in3angan se6aktu penga)aran dan pe*'ela)aran. %.1 KESIMPULAN Al&fara'i dan Plat% *erupakan ahli&ahli falsafah2 pe*ikir&pe*ikir dan pendidik& pendidik 1ang teragung dala* se)arah *anusia. Mereka telah *enge*ukakan 'an1ak pendapat 1ang 'ernas dan *e*'eri 'an1ak su*'angan kepada pel'agai lapangan dala* kehidupan *anusia. Te%ri&te%ri2 'aik dala* aspek pendidikan atau aspek p%litik dan se'again1a2 1ang dike*ukakan %leh *ereka telah *endatangkan pengaruh dan kesan 1ang 'esar kepada u*at *anusia. Tidak dinafikan 'aha6a setengah&setengah a)aran&a)aran dan faha*an&faha*an *ereka *asih diteri*a dan diaplikasikan %leh *anusia pada hari ini *eskipun se'ahagian daripada *ereka terlalu ideal dan tidak sesuai dengan kehidupan pada Da*an *%den ini. K%nsep 4kesa*aan72 4keadilan7 dan 4kehar*%nian7 1ang dike*ukakan %leh *ereka *asih *en)adi *atla*at 1ang diida*&ida*kan %leh se*ua *anusia pada Da*an ini sugguhpun *atla*at&*atla*at terse'ut *erupakan satu sasaran 1ang *e*erlukan )angka*asa 1ang pan)ang untuk di3apai. Te%ri&te%ri *ereka )uga telah *e*pengaruhi faha*an&faha*an pe*ikir&pe*ikir *%den2 seperti Karl MarC dan se'again1a. Sesungguhn1a Al&Fara'i dan Plat% *erupakan t%k%h falsafah 1ang sangat ulung dan il*u6an 1ang he'at. $an1ak pe*ikiran *ereka 1ang *asih rele5an dengan perke*'angan
19

kehidupan *anusia hari ini. Idea&idea *ereka *engenai p%litik dan negara 'an1ak dika)i se'agai panduan dala* pentad'iran dan pe*erintahan. Selain itu hasil kar1a dan penulisan *ereka *asih lagi digunakan dan *en)adi ru)ukan di pusat&pusat pe*'ela)aran dan institusi pendidikan. Su*'angan ahli&ahli falsafah ini *e*'erikan pengaruh 'esar dala* 'idang sains2 falsafah2 dan il*u pengetahuan 'erkurun la*an1a.

5.1 RUJUKAN 1. >atif Ka*aludin2 M%dul =KP 1! Falsafah P%litik2 Pusat Penga)ian Pendidikan =auh2 Uni5ersiti Sains Mala1sia2 Pulau Pinang2 00.. Mi3hael (. (art 2 Senarai 100 t%k%h 1ang paling terpengaruh dala* se)arah2 G%lden $%%ks <entre Sdn $hd2 Selang%r2 00!. Plat%2 1 De3e*'er 00.2 Bikipedia2 the free en313l%pedia2 Biki*edia F%undati%n2 In3.2 httpKLLen.6ikipedia.%rgL6ikiLPlat%

. STPM Ta*adun Dunia (ingga Tahun 1.00.PNI Neur%n 9 M : Sdn.$hd.100

!. A'u Al&(asan Al&Ma6ardi2 httpKLL666.sunnah.%rgLhist%r1LS3h%larsLalM*a6a

20

21