Vous êtes sur la page 1sur 33

Redakcja: Mariusz Warda Skad komputerowy: Piotr Pisiak Projekt okadki: Piotr Pisiak Tumaczenie: Ryszard Olizo Korekta:

Ewa Skaryska

Wydanie I Biaystok 2011 ISBN 978-83-7377-502-2

THE isaiah effect Copyright 2000 by Gregg Braden This translation published by arrangement with Harmony Books, an imprint of the Crown Publishing Group, adivision of Random House, Inc. Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Biaystok, 2011. All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych iinnych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

15-762Biaystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 redakcja 85 654 78 06 sekretariat 85 653 13 03 dzia handlowy hurt 85 654 78 35 www.talizman.pl detal sklep firmowy: Biaystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20 Wicej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND

Efekt Izajasza
Fizyka kwantowa wskazuje na istnienie wielu potencjalnych wersji przyszoci przynalenych kadej chwili naszego ycia. Kada ztych wersji znajduje si wstanie spoczynku, dopki nie zostanie obudzona wyborami dokonywanymi wteraniejszoci. Liczcy sobie dwa tysice lat zwj napisany przez proroka Izajasza opisuje wanie takie potencjay jzykiem, ktry dopiero zaczynamy pojmowa. Izajasz nie tylko podzieli si swoimi wizjami naszych czasw, ale take opisa, wjaki sposb wybieramy przyszo, ktrej dowiadczamy. Za kadym razem, kiedy to robimy, dowiadczamy Efektu Izajasza.

Staroytne tradycje przypominaj nam, e przybylimy na ten wiat wcelu, ktry przewysza wszystkie inne cele. Jestemy tu, by kocha iodnale mio wiksz ni ta, ktra znana jest anioom niebieskim. Niniejsza ksika powicona jest naszym poszukiwaniom mioci izapomnianej mocy zdolnej zaprowadzi niebo na ziemi.

Spis treci

Pocztki . .......................................................................... 11 Wprowadzenie ................................................................. 17

1. ycie wczasach proroctwa: Historia wskazuje na dzie dzisiejszy ........................... 27 2. Zaginione sowa zapomnianego ludu: Poza nauk, religi icudami . ........................................ 55 3. Proroctwa: Milczce wizje zapomnianej przyszoci ....................... 81 4. Fale, rzeki idrogi: Fizyka czasu iproroctwa ................................................ 119 5. Efekt Izajasza: Tajemnica gry ................................................................ 153 6. Spotkanie zopatem: Esseczycy wTybecie ..................................................... 165 7. Jzyk Boga: Zagubiona sztuka modlitwy iproroctwa ...................... 191

8. Nauka oczowieku: Tajemnice modlitwy iuzdrowienia ............................... 227 9. Uzdrawianie serc, uzdrawianie narodw: Pisanie nowej przyszoci wczasach proroctwa .......... 271
Uzupenienia . .................................................................. 307 Podzikowania . ............................................................... 311 319 Przypisy kocowe ............................................................ Notatki ............................................................................. 332

Pocztki

wanie wsuchiwaem si wto, co mwi gos wraU diu, by mie pewno, e dobrze usyszaem. Podwietlone przyciski na tablicy rozdzielczej wnowej furgonetce, wynajtej zaledwie par dni temu, wydaway si niewygodne iobce. Szarpaem si zregulatorem gosu, eby zaguszy ryk nieustajcego bocznego wiatru torujcego drog zimowej burzy, ktra bya dostrzegalna, dopki nie zaszo soce. Widoczno na autostradzie midzystanowej pozwalaa dojrze jedynie odlege byski odbijajce si od nisko wiszcych chmur. Sigajc rk, eby poprawi lusterko wsteczne, patrzyem, jak asfalt, po ktrym dopiero co przejechalimy, znika wotaczajcym nas mroku. Z tyu, na horyzoncie, nie wida byo nawet blasku reflektorw obwieszczajcych zblianie si jakiego samochodu. Bylimy sami, absolutnie sami na tej autostradzie wpnocnym Kolorado. Zastanawiaem si przy tym, ilu ludzi, wsamochodach lub wdomach, syszao w radiu to samo, co ja. Prowadzcy program przeprowadza wywiad zgociem, zachcajc go do podzielenia si pogldami na temat koca obecnego tysiclecia inarodzin dwudziestego pierwszego wieku. Go, szanowany pisarz inauczyciel, zaproszony zosta, eby podzieli si swoimi przewidywaniami dla ludzkoci na
11

Efekt Izajasza

nadchodzce dwa lub trzy lata. Radio krtko zatrzeszczao, gdy mczyzna zacz opisywa przyszo sowami wywoujcymi natychmiastowy niepokj. Pewnym iautorytatywnym tonem wygasza swoj wizj nadchodzcego zkocem wieku inieuniknionego zaamania si globalnych technologii, zwaszcza tych funkcjonujcych w oparciu o komputery. Z jego scenariusza, najgorszego zmoliwych, wyaniaa si przyszo, wktrej przez wiele miesicy albo ilat brakuje niezbdnych do ycia podstaw albo s one wrcz nieosigalne. Stwierdzi, e pierwszymi oznakami dezintegracji rzdw pastwowych ilokalnych bd ograniczone zasoby elektrycznoci, wody, gazu ziemnego, ywnoci i utrata cznoci. Nastpnie zacz spekulowa na temat tego, kiedy wnaszej dajcej si przewidzie przyszoci prawo pastwowe zostanie zawieszone, adla utrzymania porzdku narzucone bdzie prawo wojskowe. Do tych przeraajcych warunkw dooy jeszcze wzrastajce zagroenie chorobami nie do opanowania i moliwo wybuchu trzeciej wojny wiatowej zuyciem broni masowej zagady, awszystko to miaoby doprowadzi do wyginicia prawie dwch trzecich wiatowej populacji, okoo czterech miliardw ludzi, wprzecigu trzech lat. Oczywicie ju wczeniej syszaem takie przeraajce prognozy. Od wizji prorokw biblijnych, a po proroctwa Nostradamusa i Edgara Cayceego, pochodzcych odpowiednio zszesnastego idwudziestego wieku, oceany wystpujce z brzegw, morza zalewajce ldy i katastrofalne trzsienia ziemi to stae wtki przewijajce si wprzepowiedniach dotyczcych koca drugiego tysiclecia. Ten wieczr by wpewien sposb inny. By moe dlatego, e czuem si taki samotny na tej autostradzie.
12

Pocztki

Amoe dlatego, e wiedziaem, i tak wielu innych ludzi sucha tych samych sw wypowiadanych autorytatywnym tonem przez niewidocznego gocia idocierajcych do ich domw, biur isamochodw. Poczuem, e zaczyna wzbiera we mnie potne poczucie beznadziejnoci ipojawiaj si zy gbokiego smutku, na zmian zrwnie potnymi przypywami gniewu iwciekoci. Nie! wrzasnem na gos. Nie, wcale nie musi by tak, jak to opisae! Nasza przyszo jeszcze si nie wydarzya. Nadal si ksztatuje, amy wci jeszcze wybieramy jej wynik. Dojechawszy do szczytu wzgrza, zaczem zjeda wdolin iodbir zacz zanika. Wostatniej usyszanej przeze mnie czci wywiadu go programu doradza suchaczom, by brali nogi za pas, dodajc, e czeka ich duga droga. Tym, ktrych ycie unurzane byo w biedzie, yjcym na marginesie spoeczestwa lub niewiadomym wydarze tworzcych nasz przyszo go programu przekaza: Niech Bg ma ich wswojej opiece. Trzeszczce gosy wradiu ucichy, ale wstrzs wywoany tymi sowami pozosta. Przywouj t histori, poniewa punkt widzenia pobrzmiewajcy tamtej nocy w falach radiowych by wanie tym jednym z punktw widzenia, a nie nieuniknionym dla naszej przyszoci pewnikiem. Oprcz opisywania scen penych tragedii i rozpaczy, staroytni prorocy przewidywali te rwnie realne wersje przyszoci penej pokoju, wsppracy i wielkiego uzdrowienia dla Ziemian. Wniezwykych manuskryptach, liczcych sobie ponad dwa tysice lat, pozostawili tajemnice zagubionych nauk pozwalajcych nam zlekkoci wykroczy poza katastroficzne proroctwa, przepowiednie i wielkie
13

Efekt Izajasza

wyzwania. Na pierwszy rzut oka, nauki zakodowane wtych wyjtkowych dokumentach mog bardziej przypomina fikcj, aprzynajmniej kojarzy si ztematyk jakiego futurystycznego filmu. Jeli jednak przyjrzymy si tym staroytnym naukom przez pryzmat dwudziestowiecznej fizyki, to zawarte w nich zasady uka w nowym wietle nasz rol i nowe moliwoci sterowania wynikiem, do jakiego prowadz nasze czasy. Strzpy tych pism opisuj zagubione nauki zdolne na zawsze pooy kres wszelkim wojnom, chorobom icierpieniu; zainicjowa bezprecedensow er pokoju i wsppracy midzy rzdami i narodami; unieszkodliwi destrukcyjne zjawiska pogodowe; trwale uzdrowi nasze ciaa; przedefiniowa staroytne proroctwa goszce zniszczenie ikatastroficzn zagad ycia. Niedawne odkrycia fizyki kwantowej potwierdzaj tego rodzaju zasady, przydajc wiarygodnoci roli zbiorowej modlitwy i staroytnej przepowiedni. Pierwsze oznaki tej inspirujcej mdroci dostrzegem w tumaczeniach tekstw aramejskich napisanych ponad piset lat przed czasami Chrystusa. Te same teksty gosiy, e w pierwszym stuleciu naszej ery pisma tradycji tajemnych zostay dla bezpieczestwa przeniesione zojczyzny ich autorw na Bliskim Wschodzie wgry Azji. Wiosn 1998 roku dane mi byo zorganizowa pielgrzymk dla dwudziestodwuosobowej grupy, ktrej celem byy gry rodkowego Tybetu, eby obserwowa ipotwierdzi tradycje, oktrych mowa wtych liczcych sobie dwa tysice lat pismach. Wpoczeniu zzakrojonymi na szerok skal badaniami prowadzonymi w miastach Zachodu, nasza wyprawa przydaje wiarygodnoci tym staroytnym tekstom przypominajcym onaszej mocy zdolnej zako14

Pocztki

czy cierpienie niezliczonych istnie ludzkich, unikn trzeciej wojny wiatowej iwykarmi kade dziecko, kobiet i mczyzn, zarwno dzisiaj, jak i w przyszych pokoleniach. Dopiero po wspiciu si do klasztorw, odkryciu bibliotek iprzyjrzeniu si staroytnym praktykom przekazywanym a po dzisiejsze czasy, mog miao podzieli si subtelnociami tych tradycji. Poniewa wspczesna nauka wci potwierdza zwizek midzy naszym wiatem zewntrznym i wewntrznym, z coraz wikszym prawdopodobiestwem mona stwierdzi, e jaki zapomniany pomost czy wiat modlitw iwiat dowiadcze. By moe pomost ten jest najlepsz rzecz, jak maj do zaoferowania nauka, religia imistycy, podniesion do poziomu, ktry wczeniej mg wydawa si nieosigalny. Pikno takiej duchowej techniki polega na tym, e opiera si ona na ludzkich cechach, ktre ju posiadamy. W zaciszu wasnych domw, bez zewntrznych przejaww nauki czy filozofii, oferowane nam jest przypomnienie. Dziki temu inspirujemy swoje rodziny, spoeczestwa ibliskie nam osoby przesaniem nadziei pochodzcym spoza kurtyny czasu. Prorocy, ktrzy ujrzeli nas w swoich snach, przypominaj nam, e szacunek wobec wszelkiego ycia zapewni przetrwanie naszego gatunku ijedynego domu, jaki znamy. Gregg Braden Pnocny Nowy Meksyk Stycze 1999

Wprowadzenie

zy moliwe jest istnienie zagubionych nauk pozwaC lajcych nam na wykroczenie poza motywy wojny, destrukcji i cierpienia, ktrych panowanie w naszych czasach przewidziano dawno temu? Czy to moliwe, e wodmtach staroytnoci wydarzyo si co, co spowodowao luk wpojmowaniu naszych relacji ze wiatem izdrugim czowiekiem? Ajeli tak, to czy zapenienie tej luki moe zapobiec najwikszym tragediom, jakie kiedykolwiek dotkny ludzko? Zarwno liczce sobie dwa ip tysica lat pisma, jak iwspczesna nauka sugeruj, e odpowied na te ipodobne pytania stanowi zdecydowane Tak!. Co wicej, ludzie yjcy przed nami przypominaj nam jzykiem swoich czasw odwch inspirujcych metodach bezporednio odnoszcych si do ycia wdzisiejszych czasach. Pierwsz znich jest sztuka proroctwa, ktra pozwala nam obserwowa przysze konsekwencje wyborw dokonywanych w teraniejszoci. Drug jest wyrafinowana technika modlitwy, dziki ktrej moemy wybiera proroctwo przyszoci, zgodnie zktrym bdziemy y. Wydaje si, e tajemnice tych zagubionych sztuk byy dobrze znane wdawnych stowarzyszeniach itradycjach. Ostatnie pozostaoci po tej inspirujcej mdroci zo17

Efekt Izajasza

stay zagubione w tradycji Zachodu wraz ze znikniciem rzadkich pism w czwartym wieku. W 325 r. n.e. kluczowe elementy naszego, ju wwczas staroytnego, dziedzictwa zostay odebrane ogowi spoeczestwa izarezerwowane dla ezoterycznych tradycji szk tajemnych, elitarnych kapanw iwitych zakonw. Patrzc przez pryzmat wspczesnej nauki, mona skonstatowa, e niedawne tumaczenia takich pism, jak Zwoje znad Morza Martwego ignostyckie biblioteki zEgiptu, rzuciy nowe wiato iotworzyy moliwoci sugerowane wstaroytnych tradycjach ludowych ibaniach. Dopiero teraz, po upywie prawie dwch tysicy lat od ich napisania, jestemy wstanie powiadczy potg siy, ktr nosimy wsobie, bardzo realn potg, zdoln zakoczy cierpienie izaprowadzi trway pokj na wiecie. Staroytni autorzy pozostawili nam inspirujce przesanie nadziei, zapisane sowami ich czasw. Na przykad wizje proroka Izajasza spisano ponad piset lat przed czasami Chrystusa. Jedyny nietknity manuskrypt, odkryty wrd Zwojw znad Morza Martwego w1946 roku, kompletny Zwj Izajasza, jest rozwinity i umieszczony na pionowej kolumnie w Sanktuarium Ksigi wMuzeum Izraela wJerozolimie. Jako e eksponat ten uznano za niezastpiony, zadbano omoliwo przeniesienia go do skarbca ostalowych drzwiach, aby zachowa ten zwj dla przyszych pokole na wypadek ataku nuklearnego. Wiek, kompletno ipisemna forma Zwoju Izajasza skaniaj do uznania go za przedstawiciela wielu przepowiedni odnoszcych si do naszych czasw. Gdyby pomin konkretne zdarzenia i oglnie przyjrze si staroytnym przepowiedniom, ukazuj one wtki nalece do tego samego tematu. Kady wgld
18

Wprowadzenie

wnasz przyszo wskazuje na wyrany wzorzec zawarty w przepowiedniach: po opisach katastrofy nastpuje wizja ycia, radoci ipotencjau. W najstarszym znanym manuskrypcie tego rodzaju Izajasz rozpoczyna swoj wizj potencjalnych przyszoci od ucilenia czasu globalnej destrukcji na nieporwnywaln skal. Opisuje t zowieszcz chwil jako czas, kiedy Okropnie spustoszona bdzie ziemia ibezgranicznie rozdrapana1*. Jego wgld w przyszy czas wiernie odzwierciedla opisy zawarte w wielu innych przepowiedniach pochodzcych zrnych tradycji, wtym plemion indiaskich Ameryki Pnocnej Hopi iNawaho oraz Majw zMeksyku iGwatemali. Jednak w wersetach, ktre nastpuj po opisanym przez Izajasza spustoszeniu, jego wizja gwatownie zwraca si wstron motywu pokoju iuzdrowienia: Trysn zdroje wd na pustyni istrumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni si w pojezierze, spragniony kraj w krynice wd2. Co wicej, Izajasz sugeruje, e ww dzie gusi usysz sowa ksigi, a oczy niewidomych, wolne od mroku iod ciemnoci, bd widzie3. Przez prawie dwadziecia pi wiekw uczeni wznacznej mierze interpretowali te wizje jako opisy wydarze majcych si zici dokadnie w takim porzdku, w jakim opisane zostay wZwoju Izajasza: najpierw nieszczcie spustoszenia, a po nim czas pokoju i uzdrowienia. Czy to moliwe, e te wizje, pochodzce zinnego czasu, mwiy oczym innym? Czy wgldy prorokw mogyby odzwierciedla zdolnoci mistrzw biegych w przelizgiwaniu si midzy wiatami potencjalnych przyszoci
* Tumaczenie wszystkich cytatw zBiblii za Bibli Tysiclecia, Wydawnictwo Pallotinum, Pozna-Warszawa 1980 (przyp. tum.).

19

Efekt Izajasza

iprzekazywa ich dowiadczenia przyszym pokoleniom? Jeli tak, to szczegy ich podry mog zawiera potne wskazwki dotyczce czasw, ktre dopiero maj nadej. Podobnie jak dwudziestowieczni fizycy, staroytni prorocy postrzegali czas ibieg naszej historii jako drog, ktr mona przemierza wdwch kierunkach, zarwno wstecz, jak inaprzd. Mieli wiadomo, e ich wizje wskazuj jedynie moliwoci okrelonej chwili, a nie zdarzenia, ktre na pewno zaistniej, przy czym kada moliwo opieraa si na warunkach panujcych wchwili wygaszania przepowiedni. Zmiana warunkw zostaaby odzwierciedlona wwyniku wieszczonym przez kad przepowiedni. Na przykad spenienia si proroczej wizji wojny mona by oczekiwa jedynie w przypadku, gdyby warunki spoeczne, polityczne imilitarne panujce wchwili formuowania tej przepowiedni miay nieprzerwanie si rozwija. Taki tok rozumowania przypomina nam, e zmieniajc swj sposb postpowania wtej chwili, czasem wnieznacznym stopniu, moemy zmieni ca swoj przyszo. Zasada ta stosuje si do warunkw indywidualnych, jak zdrowie izwizki, oraz do oglnego dobra naszego wiata. Wprzypadku wojny, zdolno przepowiedni umoliwiaby wizjonerowi wejrze wprzyszo iostrzec wspczesnych mu ludzi przed konsekwencjami ich dziaa. Wielu przepowiedniom towarzysz stanowcze wezwania do zmiany, celem uniknicia tego, co ujrzeli prorocy. Proroczy wgld w odlege potencjay przywodzi na myl analogi z rwnolegymi drogami, ciekami moliwoci, prowadzcymi zarwno w przyszo, jak i w przeszo. Od czasu do czasu drogi te wydaj si skrca iprzyblia si do ssiednich. Staroytni prorocy
20

Wprowadzenie

uwaali, e wanie wtedy zacieraj si granice midzy wiatami. Im bardziej si zacieraj, tym atwiejszy staje si wybr nowych drg prowadzcych ku przyszoci, poprzez przeskok zjednej cieki na drug. Wspczeni naukowcy ostronie rozwaaj takie moliwoci, tworzc nazwy dla samych zdarze, jak imiejsc, wktrych te wiaty si cz. Poprzez okrelenia, takie jak fale czasu, wyniki kwantowe czy punkty wyboru, przepowiednie podobne do proroctwa Izajasza nabieraj nowego, potnego znaczenia. Przestaj by prognozami wydarze oczekiwanych wprzyszoci, astaj si wejrzeniem wkonsekwencje wyborw dokonywanych wteraniejszoci. Takie opisy przywodz na myl wyobraenie wielkiego kosmicznego symulatora, pozwalajcego nam przyjrze si dugoterminowym skutkom naszych dziaa. W sposb zaskakujco podobny do zasad kwantowych sugerujcych, e czas jest zbiorem plastycznych i zrnicowanych wynikw, Izajasz idzie o krok dalej, przypominajc nam, e potencjalne wersje naszej przyszoci s wistocie determinowane zbiorowymi wyborami dokonywanymi wteraniejszoci. Dokonujc takich samych wyborw, jak wikszo ludzi, wiele osb przyczynia si do wzmocnienia iprzyspieszenia wyniku. Do najwyraniejszych przykadw tej kwantowej zasady zaliczy mona zbiorowe modlitwy ocuda, nage przeskoki z jednej wersji przyszoci do drugiej. Na pocztku lat osiemdziesitych dwudziestego wieku skutki skoncentrowanej modlitwy udokumentowano poprzez kontrolowane eksperymenty na terenach miejskich owysokiej przestpczoci4,5. Dziki tego rodzaju badaniom ten lokalny skutek modlitwy zosta dobrze udokumentowany woglnodostpnej literaturze. Czy te same zasady odno21

Efekt Izajasza

sz si rwnie do wikszych terenw, amoe nawet do caego globu? Wpitek, 13 listopada 1998 roku, odbya si na caym wiecie zbiorowa modlitwa opokj wczasach wzrastajcego napicia politycznego w wielu czciach wiata. Tego dnia upywa termin wyznaczony Irakowi wsprawie poddania si danej przez ONZ inspekcji uzbrojenia. Po miesicach nieudanych negocjacji, ktrych celem byo uzyskanie dostpu do draliwych terenw, pastwa Zachodu jasno zadeklaroway, e brak wsppracy ze strony Iraku wtej sprawie doprowadzi do przeprowadzenia masowego i dugotrwaego bombardowania podejrzanych obiektw celem ich zniszczenia. Taka akcja zpewnoci pochonaby wiele ofiar miertelnych wrd ludnoci cywilnej iwojska. Setki tysicy ludzi poczonych za spraw Internetu wglobaln spoeczno wybrao pokj podczas zbiorowej modlitwy przeprowadzonej tego wieczoru istarannie zsynchronizowanej w czasie. W trakcie tej modlitwy miao miejsce wydarzenie uznane przez wielu za cud. Trzydzieci minut po rozpoczciu ataku lotniczego prezydent Stanw Zjednoczonych, otrzymawszy list od irackich decydentw zapewniajcych o swej chci wsppracy w sprawie danych inspekcji, podj niezwyk decyzj, polecajc amerykaskim siom zbrojnym wycofanie si, co w wojskowej nomenklaturze oznacza przerwanie misji6. Niewielkie s szanse na przypadkowe zaistnienie takiego zdarzenia wtym samym przedziale czasowym, co globalna modlitwa. Sceptycy uznali t synchroniczno za przypadek. Jednak trzeba wzi pod uwag fakt, e podobne wyniki zaobserwowano ju wczeniej wodnie22

Wprowadzenie

sieniu do wydarze majcych miejsce wIraku, Stanach Zjednoczonych iIrlandii Pnocnej; coraz liczniejsze dowody wskazuj, e ten rezultat zbiorowej modlitwy jest czym wicej, ni zbiegiem okolicznoci. Potwierdzajc zasad odkryt wwielowiekowych pismach, dowody te wiadcz otym, e wybr dokonany przez wielu ludzi, skoncentrowany wokrelony sposb, wywiera bezporedni iwymierny wpyw na jako naszego ycia. Chocia tego rodzaju zmiany wydaj si by niewytumaczalne wzwyky sposb, zasady kwantowe wyjaniaj je jako rezultat wewntrznej siy zbiorowego wyboru. Zagubiona wiedza omodlitwie, by moe zakodowana wstaroytnych tradycjach do chwili jej odkrycia przez wspczesn myl, wskazuje nam dzisiaj, wjaki sposb moemy unikn chorb, zniszcze, wojny i mierci przewidywanych na przyszo. Nasze indywidualne wybory skadaj si na zbiorow reakcj na teraniejszo, aich konsekwencje mog by odczuwalne wprzecigu kilku dni lub zaway na przyszoci wielu pokole. Dzi znamy jzyk, za pomoc ktrego moemy wnosi to potne przesanie nadziei imoliwoci wkad chwil swojego ycia. Chocia najmroczniejsze wizje Izajasza jeszcze nie objawiy si w peni, coraz wicej naukowcw, filozofw i badaczy uwaa, e jestemy wiadkami zwiastunw licznych wydarze, ktrych zaistnienie w naszych czasach przewidzia. Czy staroytne klucze, takie jak Zwj Izajasza, przetrway ponad dwa tysice lat, niosc przesanie tak potne, e nie mogy zosta poznane, dopki nie zrozumielimy natury naszego wiata? Uznanie takiej moliwoci moe sta si dla nas map, dziki ktrej unikniemy przyszego cierpienia przewidywanego wlicznych wizjach.
23

Rozdzia drugi Zaginione sowa zapomnianego ludu:


Poza nauk, religi icudami

o stao si tak szybko. Czasem wraenie zwizane zwydarzeniem trwa duej ni samo wydarzenie. Tak byo i tym razem. Raz po raz odtwarzaem w mylach t scen. Mogem przyjrze si kademu fragmentowi w zwolnionym tempie, klatka po klatce. Z bezpiecznej pozycji obserwatora badaem szczegy, szukaem odpowiedzi czego, co wznanym mi wiecie nadaoby sens temu, czego wanie byem wiadkiem. Zaledwie przed chwil, gdy szedem przez parking, kierujc si ku nadmorskiej restauracji, zauwayem pewnego starszego pana. Widziaem, jak wtowarzystwie kobiety, ktr uznaem za jego on, przeciska si przez niewielki tumek na chodniku przed stanowiskiem zrecepcj. Razem wyszli przez drzwi wahadowe na gorce, parne powietrze letniego wieczoru nadbrzenej Georgii. Mczyzna szed, wspierajc si na chodziku ze stali nierdzewnej zapewniajcym mu stabilno, dziki ktrej mg posuwa si naprzd. Nagle ten rytm uleg zmianie. Nieoczekiwanie dotar do krawnika znajdujcego si pitnacie centymetrw nad poziomem ulicy. W zwolnionym tempie ujrzaem,
55

Efekt Izajasza

jak jego chodzik zakoysa si niepewnie, przechyli si iopad na asfalt wci rozgrzany od bezustannego upau. Mczyzna, mocno dziercy uchwyty swojego chodzika, upad bezwadnie na jego wierzch. Lea bez ruchu. Jak jaki surrealistyczny podgldacz, zastygem wbezruchu na ulicy. Milczaem. Patrzyem. Wiatr wista mi w uszach, unoszc urywki penego przeraenia krzyku ony tego mczyzny. Na pomoc! Prosz, niech nam kto pomoe! Sia jej gosu zdradzaa, jak szczupe iwte byo jej ciao. Wprzecigu kilku sekund znalazem si przy nich, na ulicy. Cho jednak dziaaem szybko, nie byem pierwszy. Obserwujc wmilczeniu to zajcie, nie zauwayem nikogo wpobliu, nie widziaem te, eby kto nadchodzi. Ajednak obok lecego mczyzny klczaa ju jaka kobieta, uoywszy jego gow na swoim podoku. Zygzakowany lad czerwieni lni upodstawy jego czaszki, tu poniej ucha. Delikatnie przechylia jego ciao do wiata, sprawdzajc, skd wypywa krew. Wsabym blasku wiata dobiegajcego zrestauracyjnego holu widziaem fadki jego skry, zachodzce na siebie iukrywajce rdo krwawienia. Kobieta ostronie odsaniaa kad fadk po kolei, a znalaza ran. Wblasku ulicznej lampy rtciowej krew miaa dziwny kolor. Wpierwszej chwili wygldaa jak kolejna warstwa skry. Potem dojrzaem ciemniejsze miejsce, gboki poysk, kiedy odchylia fadk. Bez sowa kobieta dotkna uszkodzonej tkanki, anastpnie zacza gadzi ran, zupenie jakby gaskaa mae zwierztko. Spojrzaem jej wtwarz. Miaa zamknite oczy, agow zwrcon ku niebu. Wok nas zebraa si grupa ludzi, ktrzy zauwayli wypadek zwntrza restauracji. Nie li56

Zaginione sowa zapomnianego ludu

czc sporadycznych szeptw nowo przybyych osb, nikt nic nie mwi. Cay tum sta bez ruchu iwciszy, jakby kto nakaza milczenie. Pniej tego wieczoru niektrzy wiadkowie tego zdarzenia mwili, e wyczuwali wtamtej chwili swego rodzaju wito. Niektrzy posunli si nawet do stwierdzenia, e by to wity akt. Wszyscy poczulimy si urzeczeni tym, co ujrzelimy. Na pocztku nie bylimy pewni, co si waciwie dzieje. Cho zmysy mwiy nam jedno, logika podpowiadaa co zupenie innego. Wanie tam, na tym sabo owietlonym parkingu przed niewielk restauracyjk, byem wiadkiem czego, co wspczesna nauka nazwaaby cudem. Na oczach co najmniej tuzina wiadkw rana zacza znika pod wpywem gaskania. Po kilku chwilach skra bya wyleczona, apo zranieniu nie byo nawet ladu. Kto z restauracji zadzwoni pod numer alarmowy 911 ibardzo szybko przyjechao pogotowie. Gdy byskajce wiata karetki obwieciy przybycie pomocy, tum rozstpi si, przepuszczajc sanitariuszy do mczyzny, ktrego gowa spoczywaa na podoku kobiety. Nadal podtrzymujc jego gow i ramiona, kobieta ustpia miejsca sanitariuszowi. Patrzylimy, jak bada plamy krwi na koszuli pacjenta. Zwidoczn wpraw szuka ich rda na gowie mczyzny, by odnale je poniej jego ucha. Podobnie jak tamta kobieta zrobia to przed chwil, sanitariusz ostronie rozchyli fadki skry, midzy ktrymi zebraa si krew. Ku swemu zdumieniu ipodziwowi gapiw, nie znalaz tam adnej rany. Zdawao si, jakby krew po prostu pojawia si wpewnym miejscu na szyi tego starszego mczyzny, popyna struk irozlaa si na konierzyku jego koszuli. Nie byo ladu rany, skaleczenia ani blizny. Krew na skrze bya jeszcze wilgotna,
57

Efekt Izajasza

ale wygldao na to, e nie ma adnego rda! Gdy tak przygldaem si tej scenie, przez gow przemkna mi myl: Jak to moliwe? Skoro nauka jest tak zaawansowana, e umoliwia wgld wwiat atomu istworzenie maszyn podrujcych ku obrzeom naszej galaktyki, to dlaczego ta sama nauka uznaje takie uzdrowienie, jakiego wanie byem wiadkiem, za cud?

Zagubione sowa
Chocia zachodnia nauka nie jest wstanie wyjani takiego zdarzenia, nie jest ono sprzeczne zmdroci rdzennych tradycji istaroytnych pism. Co wicej, tradycje te przypominaj nam, e wanie teraz, podczas zbienoci wielu cykli czasu, zrozumiemy wag takich cudw. Gdy jestemy wiadkami zdarze, ktre wykraczaj poza akceptowane ramy nauki, rozbudzamy wsobie wspomnienie mocy, ktra przez setki pokole przepeniaa kiedy kadego z nas. Przez blisko dwa tysice lat nasza moc pozostawaa wupieniu, gdy poddawalimy siebie prbom i mierzylimy si z wyzwaniami ludzkiej historii. Te same tradycje sugeruj, e teraz nasze dary doznaj przebudzenia, by zmierzy si zjeszcze wikszymi wyzwaniami wcigu naszego ycia. Wten sposb rozpoczynamy bezprecedensow er pokoju iwsppracy, jednoczenie zapewniajc przyszo nastpnym pokoleniom. Dlaczego zatem ekstremalne zjawiska naturalne iniepokoje spoeczne wstrzsajce dzisiejszym wiatem pozostaj tak zagadk dla zachodniego rozumienia wiata? Czy to moliwe, e chocia dotychczas potrafilimy skutecznie wyjania procesy zachodzce w naturze,
58

Zaginione sowa zapomnianego ludu

to jednak nasz sposb pojmowania jest niekompletny? Czy czego w nim brakuje? Czy to moliwe, e gdzie wzakamarkach naszej zbiorowej mdroci zagubilimy wiedz pozwalajc nada sens temu, co pozornie jest go pozbawione? W drugiej poowie dwudziestego wieku odkryte zostay dokumenty, ktre rzuciy wiato na to czsto zadawane pytanie. Kilkusetletnie manuskrypty w jzyku aramejskim, etiopskim, koptyjskim egipskim, greckim i aciskim, potwierdzaj mdro rdzennych tradycji ibezdyskusyjnie wskazuj, e odpowied na to pytanie brzmi Tak!.

Zapomniana technika
Tysic siedemset lat temu kluczowe elementy naszego staroytnego dziedzictwa zaginy, gdy zarezerwowano je dla wczesnych elit kapanw itradycji ezoterycznych. Prbujc uproci luno zorganizowane tradycje religijne i historyczne, cesarz rzymski Konstantyn zwoa na pocztku czwartego wieku naszej ery sobr zoony zhistorykw iuczonych. Sobr ten, znany pniej jako Sobr Nicejski, wypeni swoje wytyczne izaleci, by przynajmniej dwadziecia pi dokumentw zostao zmodyfikowanych lub usunitych ze zbioru pism23. Zgromadzenie uznao wiele rozpatrywanych dzie za zbdne, ze wzgldu na pokrywajce si treci ipowtarzane przypowieci. Inne manuskrypty byy tak abstrakcyjne, awniektrych przypadkach tak mistyczne, e uznano, i pozbawione s praktycznej wartoci. Ponadto dwadziecia innych dokumentw zostao usunitych izarezerwowanych dla
59

Efekt Izajasza

uprzywilejowanych badaczy iwybranych uczonych. Pozostae ksigi zostay skrcone i poprawione, by nada im wiksze znaczenie i uczyni przystpniejszymi dla zwykego czytelnika. Kada z tych decyzji przyczynia si do dalszego zagmatwania zagadki naszego celu, moliwoci iwzajemnych powiza. Zrealizowawszy swoje zadanie, sobr stworzy jeden dokument w325 r. n.e. Efekt ich pracy pozostaje do dzisiaj jednym znajbardziej kontrowersyjnych tekstw w historii sakralnej. Znany jest dzi jako Pismo wite. Tysic siedemset lat pniej implikacje dziaa Soboru Nicejskiego wci modeluj polityk, struktury spoeczne, postrzeganie religijne i sposb ycia. Chocia yjemy w skomplikowanym wiecie opartym na nauce, to jednak zaoenia, ktre doprowadziy do naszych technicznych osigni, s mocno zakorzenione wprzekonaniach dotyczcych powiza czowieka z otaczajcym go wiatem. Takie postrzeganie, rozwijane na przestrzeni tysicy lat, stao si podstaw naszej nauki. Na przykad, jak wygldaaby technologia naftowa, ktra napdza dzisiejsz gospodark, gdybymy poznali prawa harmonii izasilali nasze maszyny, dostrajajc je po prostu do siedmiocentymetrowego pasma energii przenikajcej nasz wiat? Tego rodzaju technologia moliwa jest jedynie dziki istnieniu systemu przekona, ktry uznaje holistyczne prawa natury, te same zasady, ktre znikny z naszych tradycji sakralnych prawie dwa tysice lat temu. By moe fakt, e nie udao nam si pozna tych powiza, odzwierciedlony jest wtechnologii, ktra wymaga od nas okieznania palnych lub wybuchowych form energii,
60

Zaginione sowa zapomnianego ludu

by zasila nasz wiat. By moe takie zewntrzne manifestacje technologii mog odzwierciedla nasze wewntrzne poczucie separacji. Najwyraniej implikacji tych nie dostrzegli ani czonkowie Soboru Nicejskiego prawie dwa tysice lat temu, ani nawet tumacze tych pism setki lat pniej. Na przykad stwierdzenie przypisywane arcybiskupowi Canterbury Wakeowi sugeruje niewinno intencji autorw nicejskich modyfikacji, poniewa w odpowiedzi na pytanie, dlaczego wybra trud przetumaczenia tych pism, rezygnujc z twrczej swobody, jak daje publikacja wasnych prac, arcybiskup odpowiedzia: Poniewa miaem nadziej, e te pisma zaskarbi sobie wicej powszechnej akceptacji bez uprzedze uwszelkiego rodzaju ludzi, ni cokolwiek innego napisanego przez wspczenie yjcego czowieka24. Skd czonkowie soboru wczwartym wieku n.e. mogli wiedzie, e ksiga, ktr stworzyli, stanie si wkocu podstaw jednej znajwikszych religii na wiecie? W cigu ostatnich lat pojedyncze dokumenty i cae biblioteki utracone po mierci Chrystusa zostay zrekonstruowane, przetumaczone iudostpnione ogowi spoeczestwa. Oile wiem, nie istnieje adna kompilacja zawierajca wszystkie te informacje, poniewa tumaczenia dokonali rni autorzy pracujcy w rnych jzykach na przestrzeni wiekw. Od czasu do czasu pojawiay si jednak grupy tumacze. Jedna tego rodzaju kompilacja utraconych ksig biblijnych zostaa opublikowana na pocztku dwudziestego wieku dziki pracy wspczesnych uczonych25. Do pism, o ktrych wiadomo, e zostay usunite ze wspczesnej wersji Biblii, nale nastpujce ksigi:
61

Efekt Izajasza

List Barnaby Pierwszy List Klemensa Drugi List Klemensa Korespondencja krla Abgara zChrystusem Apostolski symbol wiary Wizje Hermasa Polecenia Hermasa Parabole Hermasa List do Efezjan Pierwsza Ewangelia Dziecistwa Druga Ewangelia Dziecistwa

Ewangelia Marii Magdaleny List do Magnezjan Ewangelia Nikodema Korespondencja Pawa iSeneki Dzieje Pawa iTekli List do Filipian List do Filadelfian List Polikarpa List do Rzymian List do Trallian Listy Heroda iPiata

Poniej przedstawiam czciowe zestawienie drugorzdnych pism usunitych wkonsekwencji zmian wprowadzonych wczwartym wieku. Teksty te s zwykle zarezerwowane dla uczonych26. Pierwsza Ksiga Adama iEwy Druga Ksiga Adama iEwy Ksiga Henocha Psalmy Salomona Ody Salomona Czwarta Ksiga Machabejska Dzieje Achikara Testament Rubena Testament Asera Testament Jzefa Testament Symeona Testament Lewiego Testament Judy Testament Issachara Testament Zabulona Testament Dana Testament Naftaliego Testament Gada Testament Beniamina

62

Gregg Braden to bestsellerowy autor New York Timesa, ktry jest uwaany za wiatowego pioniera czenia nauki z duchowoci. Ponad 20 lat temu porzuci intratn posad w midzynarodowej korporacji, by mc powici si poszukiwaniom Boga. Od tamtego czasu odwiedzi dziesitki pradawnych klasztorw, odizolowanych wiosek i miejsc na poy mitycznych. Dziki swojej podry stworzy ksik, ktra moe podway paradygmaty naszej wiedzy i wiary.

Efekt Izajasza czy fizyk kwantow i prastare proroctwa. Autor odkry jego istnienie po analizie przedwiecznego zwoju stworzonego przez proroka Izajasza. Okazao si, e istnieje wiele alternatywnych wersji przyszoci. Kada z nich znajduje si w stanie spoczynku, dopki nie uaktywni jej nasze dziaania.
Dziki tej ksice poznasz odpowiedzi na pytania: W jaki sposb aktywowa najlepsz dla siebie przyszo? Jak Twoje ciao reaguje na wydarzenia na wiecie? Co tak naprawd oznaczaj najbardziej znane proroctwa? Jak wznosi mody, by zostay na pewno wysuchane? Potniejszy ni Efekt Motyla. Efekt Izajasza!

PATRONI:

Cena: 49,40 z
ISBN 978-83-7377-502-2

9 78837 3 77 502 2