Vous êtes sur la page 1sur 2

Lasan Haønh Khuùc

Nhaïc: SH Theùophane Nguyeãn vaên Keá


Phoái hôïp xöôùng: Nguyeãn Baùch

%
44 Ó Œ « ««ˆ« « ««ˆ« «« ««ˆ« «« ««ˆ«
l& «
ˆ« “ «
«
ˆ« « «ˆ«
============================= «
«
l ˙« . l ˆ« ˆ« =l
«_«ˆ
ß
Í

Ñaây thieáu sinh tröôøng La - san Vui xöôùng leân baøi ca


«« «« ««ˆ« «« «« ««ˆ« «« ««
«« «œ»«ˆ« ˆœ»« ˆ«œ» œ»» ˆ
« «
« . «
« ˆ
« ˆ
« ˆ«œ» =l
l & ˙« . l »»
=============================
»» »» » #œ»» l ˙« ˙»»» œ»» ˆ«œ»» l œ»» #œ»» œ»»
» »»
ß

» » » » »
Í

ñoaøn Cuøng tieán böôùc treân ñöôøng ñôøi (vaø) Loøng ta nhaát quyeát neân

«« . «« «« ««˙« «« « « «« «« «« ««˙« ««
ˆ
« ««ˆ«
ß

˙
« ˙
» ˆ
j
« ˆ
j
«
Jœ»» l ˙»»»
=============================
l& »» œ»» Jœ»» ˆ
«
œ»»» «
ˆ«œ»» «
l _˙«˙» ˆ
«
œ»»» j
« j
« ˙
»
Ĵœ»»» Ĵœ»»» l »» œ
»
»» œ»»» =l
» » » » »»
Í

ngöôøi (cuøng) Theo göông saùng nhöõng baäc ñaøn anh. Theà ñoaøn keát ta trung

«« « «« «« «« «« « «« ««
««˙«» . ««j «
« ˙« «
ˆ
« ˆ
« ˙«˙ «
« ˆ« ˆ« «ˆ« ˆ«œ ˆ«
«
ˆ
»
œ
J «
ˆ
j
ß =============================
l& »» »» œ
J
»
»» l ˙»»» œ»» œ
»
»» l »» » «
ˆ
œ»» œ»» l œ»» œ»» »»» œ»» =l
l l » l » » l » » » l
«« «« l « «« « «««ˆ _«««ˆ l «« _«««ˆ «« _«««ˆ l
Í ll l ««
thaønh. Nguyeän ñoàng taâm giöõ vöõng danh tröôøng La - san chæ loái soi
«j j
« ˆ « ˆ
« «
ˆ« ˙«˙» _ «ˆœ»» ˆ«œ» œ»»
Ó Œ Ĵœ»»» Jœ»» l œ»»˙« œ»» œ»» œ
»
»»
l »
»
œ»»
»
œ»»
» l » œ
»
»» »» » =ll
=============================
l? » l » » » l l
Nguyeän ñoàng taâm (ta) giöõ vöõng danh tröôøng La
- san chæ loái soi

««˙« . ««ˆ« «« «« ««ˆ« «« « « « «« «« ««ˆ«


œ
» ˆ«œ» «
ˆ œ
» ˆ«œ» «
˙
« . «
ˆ
« «
ˆ
« ˆ«œ» «ˆœ»
ß =============================
l & ˙»» .
» »» l »» œ
»
»» »» »» l ˙»» .
»
œ»»
»
l œ
»
»» »» »
» œ»» =l
»
l l l l l
l «« «« l «« «««ˆ l « l « «««ˆ «« «« l
Íl
ñöôøng. Ngaøy nay thi söùc ñua taøi, Nhieät thaønh xaây ñaép ngaøy

˙«˙» .. ˆ« l _
ˆ
« «
«ˆ«œ» «
« _ « «
«ˆ« l ˆ«œ»» _ _ˆ
« ˆ«
»» »
œ
ˆ«
»
œ l «˙« . œ
»
» »
œ »
œ l
»
=============================
l? » l »œ
»
» »
» »
» œ
»
» l »» ˙
» . œ
»
»» l » » »
» »
» =l
»
ñöôøng. Ngaøy nay thi söùc ñua taøi. Nhieät thaønh xaây ñaép ngaøy

Hôïp xöôùng & Daøn nhaïc Suoái Vieät, 2006


«« «
˙« . Œ Œ ‰ «Ĵœ»«j ««ˆ«œ» Œ Œ ‰ «««j ««ˆ« ««ˆ«
l & ˙»»» .
ß ============================= l »» »» l œ

»
»» œ»»» œ»»» =l
l l l l
l « « l «««ˆ . ‰ Œ «« ««j l _«««ˆ . ‰ Œ ««ˆ« l
Íl
mai. tieán leân! huy hoaøng, ñoàng
««˙« . _«j
«ˆ _«j
«ˆ l _ ˆ
«j « l œ»» l
˙
» . œ
J
» œ
J
» œ
»
» . ‰ Œ œ

» œ
» . ‰ Œ »
l ? »» »» »» l »
============================= Jœ»»» »» l »» =l

««
mai. Ta cöông quyeát Kìa töông lai chung

«« «« «« «« «« «« « « « ˆ «« «« ««
«« «jˆ j ˆ« ˆ«œ» ˆ
j
« ˆ
j
« ˙
« «
ˆ« «
«Ĵœ»» j
j «
ˆ«Jœ»» « ˆ
« ˆ
« ˆ«œ»
ˆ«»œ œ
J
» œ
J
» #˙» œ
» œ
» œ
» »» =l
ß =============================
l & »» Jœ»» Jœ»» »»
» »
»
» » » l »
» œ
»
»» » » l »» »
» »
»
l l l l
l «« l « l «« «« «« « l
Íl
taâm theo chí höôùng ta ñi chính ñöôøng. Moät ñôøi soáng thanh cao ta
« « « « « « « «
«ˆ«
œ
«œ»ˆ«»
»
«ˆ«œ
»
»
ˆ«
œ
» l ˙«˙» «ˆ« «j
«Ĵœ «j «Ĵœ l _«ˆœ»»» ˆ«œ»
»
»
ˆ«œ»
»
»
_«ˆ
œ»» l
l ? »» »
============================= » »
» l » » œ»» »
»» »» l » » =l
»
loøng theo höôùng ñi chính ñöôøng Moät ñôøi soáng thanh cao ta
böôùc ta ñi

«« «« ««ˆ« «« «« « « « «« «« . «« ««˙« . Fine


««ˆ« «
j «
ˆ
j «
« ˆ
« ˆ
«
œ «
«
ˆ
œ «
«
j «
«
j ˙
« ˆ
« . ˆ
j
«
Ĵœ»» Jœ»» #œ»» ˆ«œ» l œ»»» »»» »»» Ĵœ»» Ĵœ»» l ˙»» œ»»
ß =============================
l & »»œ
» » » » »» » » » » Jœ»» l ˙»» . =”
»
l l l l » ”
l «« _««j «
nguyeän ñem aùnh saùng dìu
« l «
daét sinh linh vaøo haønh khuùc
l « ñi
«
khoâng
« l «
ngöøng.

Í l _ˆ« _j«Ĵœ» _ _ˆ« «ˆ«œ» l _ˆ«œ» _ˆ«œ» _ˆ«œ» _ˆ«
«
« « « « «
« «
« «
« «
l _˙«˙» «ˆ«œ» .. «j «
ˆ«Jœ» l _˙« . ”
ll ? œ»»» »
œ

»» »» œ»»» »
» ll » » »» »» »» »
œ ll » » »
» »» l ˙»» . ”
============================= l » = %”
nguyeän ñem aùnh saùng dìu daét sinh linh haønh khuùc ñi khoâng ngöøng.

(Kyû nieäm 140 naêm Giaùo duïc Lasan taïi Vieät Nam, nhôù ñeán caùc baïn Taberd 74
vaø maùi tröôøng cuõ thaân thöông)