Vous êtes sur la page 1sur 2

Phô lôc 2

HÖ thèng tuÇn hoμn nguyªn tè ho¸ häc víi c¸c lo¹i cÊu tróc tinh thÓ
C: xÕp cÇu lËp ph−¬ng, I: lËp ph−¬ng t©m khèi, H: xÕp cÇu s¸u ph−¬ng, M: cÊu tróc ph©n tö,
K: cÊu tróc víi sè phèi trÝ K = 8 − N (N lμ sè hiÖu nhãm) L: c¸c cÊu tróc kh¸c.
IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

1 1 2
H He
K
M
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Li Be B C N O F Ne
I H L K M M
C
3 11 12 13 14 15 16 17 18
Na Mg Al Si P S Cl Ar
I H C K K M M
C K
4 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
I H C C I I C I C C C H M K K K M
C H H H C H K
5 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
I I H I I I H H C C C H C L K K M
H H K K
6 55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
I C C H I I H H C C C C C C K L
H H
7 87 88 89
359 360

Fr Ra Ac
Phô lôc 3
B¸n kÝnh h÷u hiÖu (tÝnh b»ng Å) cña c¸c ion phæ biÕn trong kho¸ng vËt
I II III IV V VI VII
+ + 3+ 4+ 5+ 2– –
Li Be B C N O F
0.59 (4) 0.16 (3) 0.11 (4) - 0.08 (3) - 0.10 (3) 1.36 (3) 1.31 (4)
0.74 (6) 0.27 (4) 0.27 (6) 0.15 (4) 0.13 (6) 1.38 (4) 1.33 (6)
0.92 (8) 0.45 (6) 0.16 (6) 1.40 (6)
1.42 (8)
+ 2+ 3+ 4+ 5+ 2– –
Na Mg Al Sl P S Cl
0.99 (4) 0.57 (4) 0.39 (4) 0.26 (4) 0.17 (4) 1.84 (4) 1.81 (6)
1.02 (6) 0.72 (6) 0.48 (5) 0.40 (6) 0.29 (5) 6+
S
1.18 (8) 0.89 (8) 0.54 (6) 0.38 (6)
1.24 (9) 0.12 (4)
1.39(12) 0.29 (6)
+ 2+ 3+ 4+ 5+ 3+ 2+ 2+ 2+ 2+ + 2+ 3+ 4+ 3+ 2– –
K Ca Sc Tl V Cr Mn Fe Co Nl Cu Zn Ga Ge As Se Br
1.38 (6) 1.00 (6) 0.75 (6) 0.42 (4) 0.36 (4) 0,62 (6) 0.83 (6) 0.63 (4) 0.74 (6) 0.55 (4) 0.46 (2) 0.60 (4) 0.47 (4) 0.39 (4) 0.58 (6) 1.98 (6) 1.96 (6)
1.51 (8) 1.12 (6) 0.87 (8) 0.61 (6) 0.46 (5) Cr4+ 0.96 (8) 0.78 (6) 0.90 (8) 0.69 (6) 0.77 (6) 0.74 (6) 0.55 (6) 0.53 (6) 5+
As
1.55 (9) 1.18 (9) 0.74 (8) 0.54 (6) 0,41 (4) 3+ 0.92 (8) 2+ 0.90 (8) 0.90 (8)
Mn Cu 0.34 (4)
1.59 (10) 1.23 (10) 0,55 (6) 3+
0.65 (6) Fe 0.57 (4) 0.46 (6)
1.64 (12) 1.34 (12) Cr6+ 4+
Mn 0.65 (6) 0.65 (5)
0.26 (4)
0.78 (8) 0.73 (6)
0.53
+ 2+ 3+ 4+ 5+ 4+ 4+ 2+ + 2+ 3+ 4+ 3+ 2– –
Rb Sr Y Zr Nb Mo Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I
1.52 (6) 1.18 (6) 0.90 (6) 0.82 (6) 0.64 (6) 0.65 (6) 0.60 (6) 0.64 (4) 1.15 (6) 0.58 (4) 0.62 (4) 0.69 (6) 0.76 (6) 2.21 (6) 2.20 (6)
1.61 (8) 1.26 (8) 1.02 (8) 0.78 (7) 0.78 (7) 6+ 0.86 (6) 1.28 (8) 0.74 (6) 0.80 (6) 0.81 (8) 5+
Mo Sb
1.66 (1) 1.36 (10) 0.84 (8) 0.84 (8) 0.90 (8) 0.92 (8)
0.41 (4) 0.60 (6)
1.72 (12) 1.44 (12) 0.89 (9) 0.89 (9)
0.59 (6)
+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 4+ 2+ 2+ 2+ 3+
Cs Ba La Hf Ta W Re Ft Hg Pb Bl
1.67 (6) 1.35 (6) 1.03 (6) 0.71 (6) 0.64 (6) 0.42 (4) 0.63 (6) 0.80 (6) 0.96 (4) 1.19 (6) 0.96 (5)
1.74 (8) 1.42 (8) 1.16 (8) 0.76 (7) 0.69 (7) 0.51 (5) 7+ 1.02 (6) 1.29 (8) 1.03 (6)
Re
1.81 (10) 1.47 (9) 1.22 (9) 0.83 (8) 0.74 (8) 0.60 (6) 1.14 (8) 1.35 (9) 1.17 (8)
1.85 (11) 1.52 (10) 0.38 (4)
1.27 (10) 1.40 (10)
1.88 (12) 1.61 (12) 0.53 (6)