Vous êtes sur la page 1sur 18
vereniging DR OE OER VERDRAAGZAMEN Giro no, 46874 t.n.v.. de.Penningm. der "ODV" Delfgauv Vitor vpublit abonn. E. Brugsmaweg 1,£1.512, 2555 SC Den Haag te1.070~684541 ‘etariaat: F ‘Troelstralaan 36, 2641 WG Pijnacker tel.01736-6577 wverschjjnt 2x p, maand 260 jaargang nr.23 nadruk ig ,, verboden 29° juni. 1984 -) = in-de kantlijn betekent de vraag aru on f het antwoord' > vs» Coeden avond, vrienden a Ook nu noet ik beginnen met de nededeling dat wij.niet alwetend of onfesIbear.cijn, Denkt wdus zelf na,Yerder poet ik u erop wijzen dat wij persoonlijke vragen niet mogen deantyoorden, alle andere vragen worden beantyoord zoverre ons dit verantvoord Lijkt ea juist kan geschieden. Want het is vanavond VRACEWAVOND en dus ‘gullen wij maar meteen overgaan saar de cerste schriftelijk inge- Glonde vraag. x Indien icmand die rechtsuundig dacht te zijn op latere lecftijd yenerkt linkshandig te zijn, heeft het dan nog ain alsnog links te leren schrijven etc.” - . Dat gal'men zelf moeten vitnaken, Ik meen dat de mond in eon~ log; ambidexterus is, dus beiden handen even goed zou kunnen gebru: De kultuur eclter veroorzaakt vooroordelen,, Het rechter handjeis lange tijd het * mooie handje geweest. Bij de arabieren bev, mag men wel net de rechterhane eten, maar niet net de linker, die voor tegenovergestelde eoeleinden gereserveerd blijft. Het recht~2ijn is gemeenli ius cen mede of voornanclij: door Qe ‘xaltwur bepaalde trainig en vorming, .J'en kan in feite beide henden voor ‘elles. leven gebruiken. Zou men op latere leeftijd een voorkeur voor en crotere mogelijiheden net de linkerhand ontdekken, 70 lijkt het mij ‘overdeven, links te willen leren schrijven vanneermen dit rech's sonder yee) moeite reeds ken docn, Visar indien u er prijs op stelt two versohil- ‘Lende handschriften te bezitten kunt u het aatuurlijic altijd nog caan leren, : x Bij welke kwalen acht u hypnose dan te bevelen?, Hypnose is aan te bevelen voor alle zaken die samenhangen met hot zemuwstelsel,Bij' andeze kwalen ‘kan de hypnore sons worden toece~ past om de pijn te doen afnemen cf een gevoel van genezing te yeven. = 385 = Voor het genezen van lichamelijke kvalen lan je met hypnose verder niet wel bebeiken, Wel kan zijn gebruikt worden om verdovingen tot stand te brengeny Bij vatbare cujetten kan zijn zelfs de nazcose vervangen daar de gegeven suggestie alle pijngevoelens doet onderdruldcen, Yie bij het behandelen van Inalen hypnose wil gebruiken on daar nede goede resultaten wenst te behalen cal er good doen bij ell: aickte- beeld na te gaan, in hoeverze peychische belasting, psychosen o.d. hior= bij mede een xol’ spelen, Bij vele ziel:tebeelden stuiten wij imners op niet slechts sonatische, maar ook prychische symptomen, Deze lactoten ken men tet hypnose gemeenlijk redelijk goed onderdrukken en dae-na door suggestics bestrijden.Neemt men de psychische onrust - mede bron = veg, dan zal de kwaal van de soma gemalkelijker te behandelen zijn. Heft derglucht een psychisch genezende inwerking? Zo ja, voor welke gevallen is deze omgeving aan te beleven en voor hoelang? . Over een hoelang is algemeen geen zinnig woord te zeggen, daar dit sterk afhangt van de patient en ddens loreal. Op zich werkt berglucht niet genezend, ofschoon 2ij vaak ouiver- der is dan de lucht die men b.v. in steden inademt. Berglucht ics vat ijler, maar bezit én ding dat men in lagere landen niet zo vindt: Br is veel meer straling, Per ademing komen dan ook in verhouding veel meer geioniseerde deeltjes binnen. Verblijf in-de bergen is dan ook gemeenlij goed voor aandoeningen ven de adenwegen, ‘daarnaast voor sommige rheumatische aandoeningen, Ook waar aansterken noodzakelijk is zijn er enkele voordelen: de mens neemt = om het oosters wit te drukken ~ hier meer odd-kracht op en ver werft 2o gemeenlijk oon harmoné cher levenskrachtpatroon, De aanwezigheid van meer ozon in de adenlucht kan eveneens bijd= dvagen tot een sneller en beter genezen van te paalde longewalen, maar ook voor zaken als migraine mits deze geen zuiver stoffelijke afvijking a 1s oorzaak heeft, Voldoende? Oriegveer 20. jaar geleden namen westerlingen een indians genees~ niddel over, de z.g.tahSboom thee(?) getrokken vit de bast van de xode apacho en de apacho lorado, De inka s gebruikten dit reeds. Het zou cen wondermiddel tegen kanl:er aijn'en met veel sukses in brazilie worden toegepast. Deze indiaanse medicijn is in feite voornamelijk bloedzuiverend en zal dus in vele gevallen zelfs bij beginnende kanker, de genezings Kans doen toenemen, De weerstand van het lichaam wordt dus groter. Het westen heeft indertijd eigen oplossingen gebruikt. Zo gold lange tijd voor énreinheden van het bloed ~ wearonder ool beginnen~ de kénker ~ brandnetelthee als goed middel. Ook dit we kt voornameli jit bloedauiverend. Br is ohk nog een plantaardig middel in omloop getrokien uit de nisletoe, Kent u dit? Het is mij bekend, Bij het gebruik hiervan zitten wij echter vol aan de rand van de z.g. mystieke geneaingen. loch bevat het middel enkele actieve stoffen, Vandaar wearschijnlijk dat Paracelsus dit recept vpor bepaalde zickten eveneens cobruikte. och ben ik persoonlijk van mening dat hier niet ken orden gosproken over cen zelf-actief geneesmiddel ondat niet alleen nauvkeurige dosering, maar ook psychische yeinvloeding voor het behalen van rede= lijke resultaten noodzakelijk zijn. Daamaast zij opgemerkt dat bij een Fogelmatig gebruik van dit medicament gedurende langere tijd bij de patient werkelijkheidsvervreending op kan treden. Er worden vanuit gene zijde pogingen gedaan tot het ontixrachten van machtige negatieve invloeden in onze vereld, door reorganisatie van geestelijke stromingen, = 386 - Tle werkt dit en wat kunnen wij daarean bijdragen? Hen vraag als dezo mag ik slechts beperkt beantwoorde:. Om het verder eenvoudig te stellen:0p het ogenblik is een te groot deel van de mensenwereld voornanelijk nogatief ingesteld, Orzaak: een te zoer heerst worden door bezitsdenkbeelden en rechtgedachten. Daar tegenover blijkt men zeer weinig begrip voor de verkelijkheid en de noodzaken of mogelijithedm van een bepaalde situatie te becitten terwijl er in te geringe mate spreke is van ware menselijkheid en mede~ nenselijicheid. Ong standpunt: vorgroot het begrip voor de werkelijkheid en het gavocl voor ware mdemenselijiheid en u ault-als vanzelf de nagatieve nachten afstoten.Zo breng je geeste-ijk cen kleine omventeling tot stand de zich al snel ook maatschappelijk zal weerkaatsen, o.m. door cen afnane van bezitveroring en beai tegebondenheid. Oefent men vanuit gene 2ijde ook invloed uit op geestelijie stro- mingen om dit te bewerkstelligen? Men probeert het wel, maar ontwoct daarbij nogal wat mocilijkhedens Stel dat del. Geest zelve door zou komen bij een christelijke gemeen- nchap.Tenzij deze geest alle gelicfde dogmata en uitverkiezingen ve vestigt zal deze snel het 2vijgen worden opgelegd of een duivolse origine worden verweten, Je lamt godsdiensten en seltten niet zo eenvoudig omvornen. Jo kunt echter wel steeds meer mensen duidelijk maken dat het niet caat on riten, rechtonen plichten binnen een religieuze beweging, maar om de innerlijke veleving en levenspraktijk van de werkelijke inhoud van eon leer. Op. deze wijze ml je uiteindeliji: ook ecn zeformatio veroorzaken in geloven, leerstelligheden enz., ongeacht de vraag of zij m westers, @sters of van andere origine zijn Bestaan er in de geest tegenstellingen tussen Linke en rechve donken, zoals bij ons? Neen, Br bestean wel verschillende benaderingen, maar wy Links en recht hebben gemeenliji ook gehecl verschillende doelstellingen, Bij ons; komt dit in veel nindere mate voor tenzij u zcudt willen zeggen dat degenen die op aarde inverken vanuit het duister links - of rechts ~ aijn, U kamt de aanduiding zelf kiezen, Bij ons gaet het vooral on de vraag hoe je harmonie tot stand kunt bvengen, Deze harmonie vordt daardoor in alle aspecten en vanuit alle nogelijke punten van benadering door ons nagestreefd en uitgover! Maar ja, venneer je dit doet door de menson te ‘wijzen op het feit @at 2ij bepatlde socials verantwoordelijiheden en plaahten hebben, den zullen velen witroepem dat je Linke vent, Wijet nen de mensen op ordening en de dearuit voortvlociendo verplicixting 1 je teak te vervullen, desnoods sonder een volgens jou aangemeten vergoeding , dan roepen anderen veer, dat je rechts bent. och probeer je dan als geest alleen maar, een ieder dvidelijk te maken dat een perfecte samenverking op harmonische besis vour de nensheid noodzakelijk is, zowel om materieel meer te kunnen bereilien als cm een verdere ontplooiing van geestelijk bewustzijn mogelijk te ma Is er een relatie tussen de witte breoderschap en de indiaanse nedicijnmannen en zieners van bev. de hopi en andere indianen stannen ~ die inners steeds weer verzet plegen tegen de aantasting van het milieu in de V.S.7 Geen zimnig antwoord is hier nogelijk, Br avllen er ongotwijfeld velen zijn die op welke wijze dan ook - mideels de geesten van voorvaderen , ‘upaalde harmonie.en in de natuur e.c, ~ feiteliji: wel samenverlon met de witte breoderschap. = 387 -