Vous êtes sur la page 1sur 18
vereniging DRAASZAMEN Giro nr 46 88 74 t.n.v. de Penningm. der "ODV" Delfgauw i ] Uitsl.v.publ.& abonn.: El.Brugsmaweg 1 F1.512, 2555 SC Den Haag tel.070-686541 Secretariat: Troelstralaan 38, 2641 WG Pijnacker tel.01736-6577 29e Jaargang 21 september 1984 Nummer 2 nadruk verboden Goeden avond, vrienden, Aan het begin van de bijeenkomst wil ik u er aan herinneren dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn; denkt u alstublieft zelf na. We hebben vanavond een onderwerp, daar zat een zullen we zeggen een wat Germaans aandoende titel aan vast dat ging over Engelbewaar- ders, beschermgeesten, enz., maar het kwam eigenlijk dus wel neer oP. ENGELEN. liu vind ik dat ook een veel sympathieker titel ~ een engelbewaar- der, dat heeft zoiets van de penale code in zich, bewaarders in een of andere gevangenis. Haar wanneer je spreekt over engelen dan is het heel erg moeilijk om uit te vissen waar het precies over gaat. Wanneer we teruggaan naar het verleden dan vinden wij n.1. heel veel goden, halfgoden,. maar onder die goden zijn eigenlijk nog kleine godjes, zeg maar, die optreden als een persoonlijk beschermer, soms als leider van een dorp of een gemeenschap. Zij zijn misschien ook een soort stamgoden. Het is heel waarschijnlik dat dit beeld model heeft gestaan voor de wijze waarop men. over engelen spreckt en misschien is het ook wel aanleiding geweest voor het verschaffen van een titel als ‘Engel’ aan leiders van bepaalde esoterische genootschappen. ifoe het ook 2ij, het beeld dat men krijgt van de hemel en van de engelen is in feite grotendeels kabalistisch bepaald. aie Er zijn dan de Troon en de Heerschappijen, zoiets als het Gouvernement en de Ministeries, daaronder vinden we de hoge uitvoerende macht, de Aartsengelen, en daaronder vinden we een hele reeks verdere, totdat we aan de laagste komen ~ en daar horen dan ook de Engelbewaarders onder. Een Engel is een wezen dat volgens het geloof geen mens is ge- weest. Het is een geest die nooit in de stof geleefd zou hebben. Wanneer dat juist is dan komen we heel wat engelen te kort, Want een engel is in feite een beeld, dat is ontstaan. Laat me u een heel eenvoudig voorbeeld geven: Iemand ziet een geest, een geest die uit het licht komt. De meest waarschijnlijke it~ straling daarvan is wit of goud. De persoon die dat ziet, ziet dus een figuur die in het wit gekleed is, eventueel met goud, of misschien zelfs in een gouden gewaad. Wat is de associatie? Dat is een Engel. - Mu is dat vroeger waarschijnlik gewoon mens geweest en helemaal geen Engel. Haar wanneer je in de lichtwerelden leeft dan komt er een ogenblik dat je zodanig in harmonie bent met bepaalde goddelijke krachten, met benaalde grote machten, zeg maar, in de natuur, dat je uitstraling daaraan eangepast is, Die uitstraling ziet de mens dan als een verblindend wit gewaad, als een wit gewaad met gouden borden, etc. De Engelen zijn over het algemeen, volgens de voorstelling, ge- vleugeld. Hu heeft men dat ook bepaalde andere goden aangedaan, denk maar aan Anor en Cupido, Dus het idee van verplaatsing,. van het ver- mogen om te gaan waar je wilt, is eigenlijk in die vleugels uitgebeeld. Toch zullen er vrome mensen zijn, die, wanneer zij zo'n geest zien, daar die vleugels onmiddellij bij denken. Want het beeld dat wi van iets hebben is mede bepalend voor de manier waarop wij een indruk met enige associatie verder cankleden. We zien niet alleen wat we zien, we zien ook nog datgene daarbij wat we aan associaties in ons zelf dragen, Bn zeker wanneer dat een paranormale beleving is. Dan is het heel waarschijnlijk dat het gedachtenbeeld zelfs het geheel overheerst. Tk zou daar duizenden voorbeelden van kunnen geven. Een van de meest cenvoudige is dit: De Haria van Lourdes, gézien door Bernadette Soubirou, is in feite het evenbeeld van een Mariabeeld dat in een kerkje stond in haar tijd. Dat kerkje lag ongeveer een kleine 30 km zuidelijk. Wier was dus kennelife de voorstelling van de Jleilige Naagd, die om de een of andere reden indruk op Bernadette had genaakt, mee bepalend voor hetgeen zij zag toen ze voor de God stond. Ik geef nu maar een voorbeeld, maar het zijn allemaal van die dingen die bewijzen, dat wat wij zien als Engelen, niet de werkelijcheid is, maar in feite een beeld dat mee bepaald wordt door onze opvoeding, onze conditione- ring, afbeeldingen die we hebben gezien, etc. En nu we dit hebben geconstateerd, zouden we ons af kunnen vragen: Wat zijn nu eigenlijc Aartsengelen? Wie de Aartsengelen ziet, ontdekt dat ze een bepaalde functie hebben. Er is een bode, Gabriel, iemand die zich als het ware bezig houdt met de hogere regionen van administratie, wetafkondiging en profetie, Er is weer een ander, die zich voornanelijk bezig houdt met zeg maar de hemelse heerscharen, de strijdmacht. - Het is alsof een aardse indeling is overgedragen naar het koninkrijk der hemelen. aoe Dat dat op zich zelf een wat belachelifke voorstelling is, zult u met enig nadenken wel net m'j eens zijn. Zen Almachtige God heeft geen leger nodig. Zen Alnachtige Sod kan zijn boodschap overal projec- teren, zonder dat ilij daar. nu speciaal een Engel mee belast. in een dergelifce God heeft waarschijnlijk ook geen dehoefte aan ingelen, die eerst een cen robbertje gaan worstelen met een of andere man, die later voor een geestelijke ontwikkeling geschikt is, zoals in de ge~ schiedenis met Tobias de jongere. Dus het beeld dat we hebben is een beetje ridicuul. ilet is een poging om de menselijke samenleving ergens over te plaatsen in een eeuwigheid. En toch 2'in er wezens die verschijnen en die associaties aan engelen oproepen. iat. zijn ze? Er zijn heel veel levens, levende entiteiten, die in de stof verkeren in dit heelal. De aarde is zeker niet de enige bewoonde planeet. Sommige van die planeten zijn oud, enkele zijn al vergaan. Zielen, die daar een hoogste bewustzijn hebben bereikt, kunnen zich vaak nog met de materie bezig houden. Ze zijn ~ vanuit uv standpunt dan - cigenlijk wel echte Engelen, omdat ze nooit mensen zijn geweest. iaar goed ~ hun werken is dan gericht op sons een hele planet. Soms op een volk, een werelddeel. Ze houden zich met grotere zaken bezig. Br zijn er onder hen die niet zover 2in gevorderd, die zich bezig houden met Kleinere groeperingen, of het vervullen van bepaalde taken. Ze zijn dan in de natuur aanvezig en wi beschouwen ze dan als bezielen- de geesten voor rassen, van planten, van dieren, ven mensen. En soms zijn ze nog minder en dan houden ze zich bezig wet een klein ‘lusje. Wet is bivoorbeeld heel goed denkbaar dat er een aparte engel is voor Friezen, Uant de Friezen tenslotte geen ilederlanders - dat zeggen ze althans zelf - ze zijn een apart soort volk, Daar is niets tegen te zeggen en die hebben dan wel ool een aparte engel ook nodiz, dacht_ik. En zo komen we als vanzelf toch weer terecht bij de Engelbewaar- der. De term zal ik om eerder vermelde redenen zoveel mogeliji vermij- den. Elke mens heeft harmonische relaties. Dat wil zeggen dat hij om de een of andere reden is ingesteld. op een wijze waaraan cen ander wezen in de geest volledig kan beantwoorden. Zen dergelijke entiteit treedt dan op als geleide geest, zoals wi) dan zeggen. Je kunt natuur- 1jk zeggen dat het een Engel is en wanneer ze uit het licht komen dan kun je ook wel zeggen dat ze zich bezig houden net Goddelijke waarden, Dat ze proberen je te doordringen van de dingen die je ver- keerd doet en goed doet. 3n dat 1ikt dan wel een heel klein beetje op het geheel wat die Engelbewaarder wordt toegekend, want u weet, die staat er dan bij met een notitieboekje om al uw kleine en grote zonden op te tekenen en daarnaast vooral ook uw deugden nadrukielijk in rood te vermelden. Wanneer mensen samen leven, dan is dat niet een kwestie van een leven alleen, Ik weet dat niet iedereen het eens is met het denk- beeld van reincarnatie. Er zijn mensen die zeggen: Ik moet er niet aan dénken dat ik nog een keer terug moet komen. “at ix, gezien de huidige maatschappij, heel begrijpeli: vind. Maar - je hebt mu eenmaal meerdere levens gehad. In die levens