Vous êtes sur la page 1sur 18
vereniging ORDE DER VERDRAAGZAMEN Giro no. 468074 t.n.v. de Penningm. der "ODV" Delfgauw = Uits1.v.publ.& abonn. E.Brugsmaveg 1, £1.512, 2555 SC Den Haag tel. 070-684541 Secretariast: Troelstralean 38, 2641 WG Pijnacker tel. 01736-6577 = \ verschijnt 2 x pe maand 12 oktober 1904 nadmikverbode n jee 29 mr, 3 in de kantlijn is de vraag wo4 © het antuoord CoRDEN AVOND? VRIENDEN. Allereerst moet ik u er op wijeen dat wij niet alwetend of on feilbaar zijn. Denkt dus a,u,b, zelf na, Als onderverp zou ii deze avond weer cens ons eigea inner). DE KRACHT In Oo Wanneer je naar binnen kiji-t kom je al snel in een doozhof van fantasmagorien terecht. Vele beelden rijzen voor ons op, velo land: schappen zijn er, soms angatwekkende hellewereldon, sons paradijseli, tuinen, ‘Misschien dat je bij een nog verder doordringen uiteindeli?’ een soort tempel vindt waarin een vonderlijk Licht heeret, Want wij inmnen al datgene wat in ons bestaat on vordt beleefd nu eennaal al~ leen maar vertalen in beelden van de wereld waarin wij toevallig leven. j zijn echter gelijktijdig ool: deel von allerhande werlelijke Imachten. U bent op het ggenblik b.v. lichameliji deel van de card Uidenkt ongetwijfeld aan uzelve ala een zelfstandig wezen, Naar vealiseert u zich wel dat al hetgeen u stoffelijk bent en kunt in stand wordt gehouden door de aarde en producten van dic aarde? ih dic sarde is bezield. De darde heeft een witstraling, een magnetisch veld, kent cletrostatische ladingen die tussen de atmosfeer en het aardopporviak voortdurend ontstaan en herontstaan en behoorliji hoog op Iumnen leven, Al die dingen vormen mode uw omgeving, van al deze werki gen on Icrach~ ten neemt u ook uw deel steeds weer op. ‘Men vergeet vaak het wezon der dingen, Wanneer de mensen Dev. spreken over-* odd kracht# zo denken 2ij gemeenliji: voornamelij} san geestolijke zaken.Jn feite berust doze kracht echter op geladen deeltjes uit de atmosfeer, die men in zich opneent, De lading neen je in je op en verwerkt die tot zij in je stoffelijke energiecirouit passen, ae Deamaast echter behoor je tot allerhande geestelijke werelden en beschik je ook nog over een.astraal voertuig,1 die werelden kennen weer de krachten als éigen, waaruit zij bestaan.Neem als voorbee!d de adtrale wereld, Deze wordt, altens wat haar vormgeving en werkingen betreft vpornamelijk in stand gehouden door gedachten..Wat wil zeggen, dat u in u eveneens een deel draag , dat bij deze krechten on werlingen past-en p dan ook gevoelig maakt voor alles wat tot het astraal behoort, geestelijke werelden waaxin weer andere vormen van ener- gie en de werking die wij omschrijven als “ licht een rol spelen. Ook hierven bent u deel en gevoeligheld voor dese werelden draagt u dan ook in zich. + Wanneer wij spreken over de kracht in onszelf dan hebben wij het feitelijk over een enoxm komplexe reeke vormen van energie, gehoorzamend aan eigen wetten, maar wearbij wij in alle gevallen deels of geheel vetrokken blijken te zijn, Al is zij deel van ons, toch Inmnen wij deze kracht in ons niet @uidelijk en geheel ontleden, Voor ons is en blijft aij een geheel, zoals wij in ons persoonsbewustzijn ons nooit in delen kunnen scheiden en volledig en bewust registreren on beseffwn: dit stukje ic behoort tot de stofmens, dit tot deze of gene wereld ven de geest en dat daer is in feite het werkelijke ea hogere ik. 3 Je zegt gewoon: ik ben ik. Th even gewoon Inn je zeggen: de kracht die in mij woont is voor mij de kracht.Waarmede je echt or nog niet duidelijk hebt gonaakt, wat die kracht in feite is, let ic dan ook zeer moeilijk zoals mogolijk, haar te omtleden. Wat de zaken die tot uw. huidige wereld behoren km jo er nog wel redelijk over spreken en denken, Je kunt dan spreken over bio- clectrische werkingen, Ieine manningereacties, oplading van het lichaam e.d, Maar kom je terecht bij zaken als gedachten kracht dan is or feite~ 1ijk geen juiste vertaling mogelijk. Toch wordt het bestaan van gedechten-kracht tegenvoordig aelfs wetenschappelijk erkent en zijn zeer velon er van overtiligd dat jo net gedachtenkracht wonderen lamt doen. Wilt u voorbeelden? Ga kijken in de een of andere bedevaartsplaats, dezoek een genezings bijeenkomst van de een of andere psychical healer. Dus een mens die een meestal redelijk groot gezelschap tocapreskt, vat poespas vertoont ~ meor is het mecstal niet — om dan indemdaad a{tans enkele mensen uit het gehoor te genezen. Wie dit emstig bestudeert komt tot de konjlusie, dat mensen on dex bepaalde omstandigheden toegang khebben tot een vorm van godachten~ kracht die door hen kan worden omgezet in lovensenerizie.Hoe dit dan ook zou geschieden, Maar probeer mu cons redelihk te @ reken over geestelijie krach- ‘tens Je kunt er symbolen voor gebruilen on deze b.v. indelen in vers sehillende Kleuren ~ ook wij doen dit geneenliji, Naar als hot or verke= Ligic opaetikomt schijnt het ons, dat er maar 6&n bron, 66n'kracht Noem die mijnentwege dan verblindend wit licht of anders. het bestaan hierven aan on bezie dan de mogeélijkheden, Al nel komt men tot de konklusie dat de eigen instelling werkt op deze kracht als een scort prisma: Zij ontleedt a.h.v. de-oerkracht ~ die ook de erm van ons wezen is ~ in verschillende bandon van zég maar leur. Op deze wijze iamnen wij wel degelijk bepaalde krachten ofsplit- sen wit dit geheel en als werkingen aan onszelf of anderen toevoeren, Bij 2.8 geestolijke genezingen s-20lt dit vaak ec zeer grote rol. Wij kunnen van deze voorstellingen en dekracht die aij verte~ g enwoordigen eveneensgebruik maken vwameer wij bev. personen " af willen ‘schezmen", Zoals wij met een andere“ leur de sfeer in onze omgeving yak stexk kunnen veranderen of bev. een huis dat onaangename invloeden vasthoudt daarvan enigzins reinigen. Wat mij betreft icunnen wij daarom nog wel spreken over de éne kracht die in ons woont, maar zullen wij toch toe moeten geven dat zij zeer vele en zeer verschillende facetten vertoont. Je kunt natuurlijk proberen al deze zaken menr technisch te ben naderen, maar voor de meeste mensen is eon benadering echvoudiger wanneer men uitgaat van een geloofsstandpunt, Tk vraag mij échter steeds weer af of de beste benaderingvan de werkelijitheid niet in hot volgende schuilt: ‘De kmacht in ons, is niet onschrifbaar, Deze onomschrifbare kracht moet echter door ons op de een of andere wijz2, worden voorgesteld. Wij meten haar zo maken tot em voor ons zo aanwijsbare workelijihoid. Up het ogenblik dat wij dit doen zal al uit de totale kracht dic in ons woont in en vanuit ons gaan werken volgens het beeld, dat wij ons daarven hebben geschapen. Het procedé lijict mij vergelijibaar met de astrale wereld: wanneer 100 mensen denken ean een bepaalde god en dit 10 jaren lang doen, zo is er inderdaad uit het geheel van de kam ten in het astrale cen dergelijke god ontstean, De hieraan gewijte gedachten zijn dan als kracht en inhoud in eon dergelijke figuur opgeslagen. Ben god voortgekomen als omschreven zal natuurlijk maar een heel klein godje zijn, maar zelfs dit kan dan 2 nu en dan een " wondertje" doen. Hetgeen wij zijn. en doen werkt volgens mij op een vergelij ze. Alleen verloopt het proces wat anders.Wij onttrekken kxacht an onze eigen korn, onze eigen energic. Naar golijktijdig beroepen wij ‘ns dan ook nog eens op de wereld, waartoe de energie die wij ontnamcn in wezon behoort. Hoe het werkt? Wameer u bev. eens workelijk en geheel in do put site figuurlijk dan - moet u het volgende maar eens proberen: Denk in vself ondanks alle mismoedigheid eens aan de zon, Mask er cen deeld van, zie b.v. voor uv geestesoog cen mus in de warme zon een zandbed nemen, Een doorgewoon iets dus, maar zonnig, Probeer dit peeldend te " zien " in uzelf, Wat gobourt er dan: het is net of er in je gehele wezen iets verandert, Je zit natuurlijk nog wel met dezelfde problemen, maar hot is too net of je wat afstand daarvan gewommen hebt. Je kunt de galon even op ecn wat andere wijze bezien en vooral ook wordt de enoticacle fant die het probleem gemeenlijk overheerste nu opeens zwakker. ‘Bovendien blijkt dan vaak dat je opeens “ invallen" hobty dat je intuitiof aanvoelt in welke richting je moet streven om het probleen zo goed mogeliji: op te lossen, Wat heel wat lijkt te zijn. Maar vat nb jo in wozon alleon gedaan? Je hebt de kracht dic in je bestaat en dic ook rond je aanwe~ zig is 20 gevisualiseerd dat zij voor jou middels dit symbool werkzaan is geworden, In esoterische scholen spreckt men altijd weor over de laacht en het licht in uzelf.Al komt het feitelijk veak «nacr op de stolling:wij hebben een lamje in ons dat anderen nog niet hebben on wanneer wij onze patterij mu maar voldoende opladen door ons aan alle regels te houden komt alles dan ook best in orde. Wel is mij opgevallen dat vole van de leraren die 20 betogen welf over zeer grote batterijen beschikien, waarschijnlijk ale govolg van een te veel aan zitwerk. -3-