Vous êtes sur la page 1sur 14
Vereniging ORDE DER VERDRAAGZAMEN Giro no. 46.88.74 t.n.v. de Penningm. der "ODV" Delfgau» Uits1.v.publ.& abonn. v.Blankenburgetr. 76, 2517 XT Den Haag, tel.070-465592 (tussen 17.30 en 18.30) Secretariat: Troelstralean 38, 2641 WG Pijnacker. tel.01736-6577 Versehijnt 2 x p.maand 290 jaargang nr. 15 Nadruk verbeden 29 maart 1985 x in de kantlijn betekent de vraag Vragenavond ea D "het antweord Goedenavond vrienden, Aan het begin ven de bijeenkomst wijs ik u ex op dat wij niet “alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u zelf na, Zoals u is medegedeeld is het een 5e vrijdag en dus vragenavond. Ik zal uw vragen beantwoorden voor zover ik dit verantwoord kan doen, Zijn er vragen bij, die ik om welke reden dan ook niet wil of kan be- naderen, dan zeg ik "geen konmentaar" en ga over naar de volgende vraag. Yanneer een vraag door mij deels is beantwoord en ik meen, dat dit met de intentie van de vracgsteller overeenstemt, zal ik desalniet- temin u de kans geven aanvullende vragen te stellen. Mag ik nu beginnen met de eerste vraag? x Nu vaststaat, dat de radioactiviteit niet de oorzaak is van de schadelijke werking van beeldbuizen, wat is dat dan wel? - Ik kan mij deze vraag niet geheel juist voor ogen brengen. Het is 20% deeldbuizen hebben een straling. Doze is te vergelijken met een rontgenstraling. Maar de op redelijke afst.nd kenbare straling is an- schadelijk Er gijn echter andere factoren in het spel. In de eerste pleats is er een psychische gebondenheid tijdens het kij- ken. Daarnaast kan er sprake zijn, vooral bij verkeerde afstelling, van overprikkeling van gowel gehoor als ogen. Ten laatste aion we heel vaak dat mensen zich in niet al te gez-nde houdingen neervleien en dat * dan aanvullen met allerlei vette en knapperige eetwaar, zodat wanneer het programma uit is de toeschouwers barsten. Dit is uitermate onge- | zond. Veel van de schadelijke nevengevolgen zijn een combinatie van | het voornoende. x Heeft het ook nog invloed op de aura of het levenslichaan? - Deze invloeden bestaan praktisch niet. Yel kunt u van mij aannemen, dat het vrijwel onmogelijk is u redelijk open te stellen wanneer u binnen ongeveer 5 m.afstand bent van een werkende beeldbuis met een diameter groter dan 51 om. x Enkele vragen over uittreding. De eerste: Kunt u een definitie geven van uittreding? - Uittreding is een projectie van waarnemingsvermogen en bewustzijn a buiten de kring van het lichamelijk mogelijle, Hierbij kunnen zowel andere werelden als andere plaatsen op eigen wereld worden waargenomen en daar feitelijk beleefd worden, Br zijn uittredingsmogelijkheden waarbij bovendien verschuiving in tijd optreedt. Ienand treedt b.v. uit en hij brengt in zijn bewustzijn gebeurte- nissen die hier op aarde gebeurd zijn. Maar ook ken hij voorwerpen be- schrijven dic hij gezien heeft. Kan hij alleen voorwerpen die op aarde zijn waarnemen of alleen voorwerpen die astraal aanwezig zijn? Men kan alles waarnemen zoals het stoffelijk wordt waargenonen, Met dien verstanse, dat het eigen gezichtspunt bepalend is vior de hoek van waaruit je waarneent; hetgeen dus vaak enige verachuivingen veroorzaakt omdat waarnemers zich vaak betrekkelijk hoog boven de grond bevinden zonder dit te beseffen. Wearom is uittreding vaak onbewust? Als alle mensen bewust konden uittreden zou geen nens neer 66n alag uitvoeren. Hoe kan men zich trainen om uit te treden? Dat hebben we al vele malen verteld. Heel kort het volgende: Uittreding berust op ontspanning; lichamelijk absoluut ontspannen zijn. In de tweede plaats: voor de bewuste uittreding.is een doel noodzake- lijk. Dit moet gevisualiseerd kuntien worden. Sluit u af van alle signalen van buiten. U komt in een half-droomtoestand, waarin u zelf het beeld nog kunt manipuleren. Indien u dat regelmatig doet komt er een ogenblik waarop het deeld zelfstandigheid verkrijgt. Door te kie~ zen voor bekende punten, waar dus latere contrOle mogelijk is, kunt v dan nagaan of er inderdaad bij nicht Lies al narcissen op tafel staan, of er misschien een verandering'is geweest in de opstelling van meu- dele bij tante Leen, die zo graag binnenshuis verhuist, en eventueel ook of er visite was bij oom Joop. Door dit te controleren krijgt u een mate van zélfverzekerdheid en u leert langzaam onderscheiden tussen de door uzelf nog gemanipuleerde dagdroom en de uittreding, die in feite de voortzetting is van iets, dat_als een dagdroom pleegt te beginnen. Wanneer zal uittreding wetenschappelijk worden aanvaard? Dat ligt aan de wetenschappers. Ik vermoed:wanneer de generatie, die op dit ogenblik stomgevend is, geheel weg is plus ongeveer drie- Kwart van de daarop volgende generatie. Is het-goed voor uittreding om contact te.vragen voor begeleiding? Het kan geen.kwaad. Yaar het haalt weinig uit. Een uittreding naar een sfeer zal praktisch altijd onder geleide geschieden tot u zelf -Voldoende ervaring van die wereld hebt. U kunt deze zelfstandig meestal niet betreden. Wat betreft projecties op uw eigen wereld, daar hett u geen begeleiding nodig, mits u zich blijft realiseren dat u niet fei- telijk ter plaatse aanwezig bent, Dan kunt u altijd gewoon zeggen: maar ik lig in bed en ik slaap" of: "ik zit in een stoel en ik ben uitgetreden", Dan is het meteen afgelopen. Is het mogelijk, dat entiteiten uit duistere sferen zich in de wereld van stof manifesteren zodat paranormaal begaafden hen kunnen waarnemen en.wel op een dusdanige wijze, dat angst wordt gewekt? Bij voorbeeld een half vergaan lijk gepaardgaande met onaangename geur. Dat behoeft geen geest in een duistere sfeer te zijn. Een derge- 1ijke waarneming is over het algemeen een waarneming van het astraal, dat bezield wordt door een entiteit die nog gelooft in eigen lichame- lijkheid. Dat is dus geen duistere sfeer. De verschijnselen, inclu- sief de geurhallucinatie kunnen dan optreden. Maar het is wel mogelijk, dat entiteiten uit duistere sferen zich kunnen manifesteren, Alleen moet u zich wel realiseren, dat wanneer ze dit doen met een beparld doel, ze maar zelden schrikwekkend optreden. 2 Meestal zijn ze veel liever en veel vriendelijker dan el die mensen, die de waarheid proberen te verkondigen. Zullen er in de toekomst apparaten worden geconstrueerd door mid~ del waarvan entiteiten zich tot de stoffelijke wereld kunnen wenden, zodat mediums min of meer overbodig worden? Ja, de beginselen bestean op dit ogenblik al. B.v. verbetering van het Jurginson-Raudieve-effect (?), maar er zijn meer mogelijkheden zo- als doorlaatbaarheidsvariaties in het luchtdialectricum ven een betrek- kelijk grote condensator onder een gelijk-spanning ven ongeveer 200 VOlt. Dit opgesteld in een kooi van Faraday, om invloeden van buiten te voor- komen, geeft bij een versterkingsfactor ad 100,000 een ruisfaktor van 0,8 %. Dat is nog tamelijk veel. Toch geeft het reeds de mogelijkheid om al herkenbare geluiden te produceren. Worden de versterkers beter en leert men juister de appa~ ratuur af te stellen op datgene, wat mon feitelijk wil ontvangen, dan Lijkt het mij heel goed mogelijk, dat er binnenkort hier een klein kastje op tafel staat waarmee u converseert. Ik vermoed, dat dat - gezien de nuidige ontwikkeling plus de behoefte van zeer velen om dic ontwikkeling af te remmen of tegen te houden = nog ongeveer 35 A 40 jaar duurt. Maar praktisch is het reeds mu mogelijk. Zol in de toekomst het ook mogelijk zijn entiteiten die doorkomen te visualiseren door apparatuur? Dit is een veel complexere zaak en wordt erg moeilijk. Het kan alleen wenneer ook een faktor wordt ingebracht, b.v. een manipuleer- paar veld, dat vergelijkbaar is met menselijke levenskracht in een depaalde vorm. Het zogenaamd plasma of ectoplasma. Wanneer dit aan- wezig is kunnen manifestaties van dien aard plaatsvinden. Maar dan is het ook een directe manifestatie van de geest in kwestie. En dus niet bij een geluidsprojectie. Is het functioneren van die apparatuur afhankelijk van personen in de buurt, die hun levenskracht daartoe lenen, of werkt het autonoom? Het is mogelijk dat dergelijke apparatuur autonoom werkt. Maar voor zover mij bekend is, is men tot op heden mede afhankelijk van de aanwezigheid van personen, die dan in zekere mate mediamiek zijn en daardoor zelf helpen om de te manipuleren krachten in versterkte nate aanwezig te doen zijn. Dit is op dit ogenblik bij het maken van z.g. geestenfoto's e.4. erg belangrijk. Maar wanneer je gebruik zou maken van dezelfde stra- lingsvelden, die er voor het vastleggen van b.v. het Kirlian-effect worden_gebruikt, dan zou het mogelijk moeten zijn om zo ook gedachten- deelden en eventueel ook projecties vanuit de geest op een gefsoleerde plaat vast te doen leggen, mits deze licht-gevoelig is. Waarom noest Jezus zo'n ontzettend pijnlijke dood sterven? Stier hij werkelijk aan het kruie? Naar hetgeen onderzoekers aan onze kant hebben geconstateerd is Jezus inderdaad aan het kruis gestorven. Dit in tegenspraak met andere overleveringen, die zegzen, dat hij schijndood is afgenomen door Niko- demas en later is weggetrokken en ergens in Voor-Indi8 is begraven als heilig man, Zijn graf zou nu nog bestaan. De pijnlijke dood van Jeaus was op zich niet noodzakelijk, Maar zonder deze vorm van sterven - die overigens in zijn tijd niet zo onge- woon was - 20u zeer waarschijnlijk de inpact op de volgelingen aan- merkelijk minder zijn geweest. Daardoor zou de verdere verbreiding van de leer in veel mindere mate geschied zijn. Wanneer een huisdier, bij voorbeeld een kat, sterft is het dan helemaal met hem afgelopen? Netzomin als met u. Alleen, dic kat heeft bepealde voordelen. In de cerste plaats haar geestelijk bestaan duurt meestal niet erg lang; 7