Vous êtes sur la page 1sur 12
vereniging ORDE DER VERDRAAGZAMEN Giro nr-46 88 74 ten.v. de Penningm. der "ODV" Delfgauw Uitsl.v.publ.& abonn.: Van Blankenburgstr. 76, 2517 XT Den Haag, tel.070-46559: (tussen 17.30 en 18.30 uur) Secretariaat: Troelstralaan 38, 2641 WG Pijnacker tel.01736-6577 Nadruk verboden x in kantlijn betekent vraag - in kantlijn betekent antwoord Goedenavond , Voor ik het onderwerp van vanavond ter sprake breng moet ik u erop wijzen dat wij niet alwetend of onfeilbaar zijn, denkt u dus zelf na. Ons onderwerp van vanavond i: GOEROES: MEDRIEGERS OF HELPERS DER MENSHEID? De titel gaat_uit ven de bekende vergissing dat een goerce of een oplichter, dan wel iets boventenselijks moet zim. Laten we daarom eerst eens kijken wat een goeroe eigenlijk is. Het is niet alleen een geestelijke meester, zoais men in het westen vaak veronderstelt, een goeroe is iedereen die je kunsten bibrengt of wijsheid, onverschillig op welk gebied, met dien verstande dat de goeroe door zijn leerling wordt gekozen, maar dat het aan de goeroe is een leerling die hem kiest’al dan niet te aanvaarden. Verder bestaat eveneens in het oosten de traditie, dat wanneer een leerling zijn meester heeft gekozen en zijn meester hem heeft aanvaard, de leerling daerdoor als het ware horig is aan de meester tot deze hem ontslaat of als volleerd leat gaan. Maar zelfs als hij zelf misschien alweer leer- lingen heeft blijft de band met de goeroe in heel veel ge- vallen aanwezig. Dat het geen zachte meesters zim kunt u van mij aan- nemen. Een echte goerce is een mens, natuurlik, en als hij toch een leerling neeft, waarom zou’hij zich dan niet laten bedienen? Een goerce kan wel eens een keer nijdig worden. Een goerce die zijn leerling afrost is helemaal geen uit— zondering. U moet dus niet denken dat het een beeld van heiligheid is waarmee wij geconfronteerd worden. Een goerce is iemand die bepaalde gaven, kwaliteiten of wijsheid bezit en deze aan leerlingen die hij heeft aanvaard, wil aoor- geven. Daarmee is alles gezegd. Vervolgens. kun je je afvregen: =r zijn zoveel van die goerces, zijn dat nu eigenlijk bedriegers? Heel vaak wel; Maar dat wil niet zeggen dat ze geen wijsheid bezitten. Het wil ook niet zeggen dat ze hun leerlingen nict het gen of ander geven dat werkelik de-moeite waard is. Maar het betekent doodgewoon, dat ze voor de buitenwereld een bepaalde show van heiligheid opvoeren die ze niet hele- naal waaruaken. Het is net als de geschiedenis van die pastoor, die van zijn wensen vroeg dat zij op vrijdag vis zouden eten. Aangezien hij zelf meer van gevogelte hield doopte hij zijn kip op die dag tot vis. Meer hij kloof er wel lekker aan. Dat is wisschicn een eardig voorbecld van de manier waarop zo iemand een bedrieger kan zijn. Hen weester heeft behoefte aan een zekere luxe. Nou, als zijn leerlingen hem die verschaffen wearom zou hij het niet nemen? Want 2ij zijn tenslotte toch zijn dienaren, zijn horigen, ook al zou hij misschien zelf zeggen dat ze zijn Kinderen zijn. Dat moet u helemaal niet zien als oplich- ting vanuit het stendpunt ven zo'n leermeester. Het wes- ten kan dear zoiets van maken. Ze seggen: Ja, maar er zijn van die goeroes die een heel zakelijk imperium laten opbouwen door de vrijwillige arbeid van degenen die 2ij zonder enige vergoeding dienstbaar aan zich hebben ge- maakt. Dat is wel waar, dat doen ze. Maar wat gevon ze dsarvoor terug? Zo'n vraag kun je nooit algemeen beant- Woorden. Er zijn heel veel goeroes die niet cons met hun leerlingen spreken. Maar aan de leorling is het voor- Techt gegund om, wanneer de meester mediteert, in diens nabijheid te mediteren, Dat is natuurlyk bijgeloof vanuit gen westers standpunt, maar zo iemand ondergaat iets van de uitstraling, van de emoties von ziin meester. Hij krijet Gasrdoor bepaalde normen in zichzelf. Hij kan daardoor de Gingen anders gaan benaderen en gaan zien. Hij wordt als het ware wijs door datgene wat hem niet wordt meegedeeld, haar wel wordt overgedragen. Dan zou je woeten zeggen: 'Zo'n meester is een zegen voor de mensheid', want ieder die hoe dan ook mensen bewuster maakt zou ik’een zegen voor de mensheid willen noemen. syigt ee moetliikheid in de stelling van dit onderwerp is duist, dat sommigen van de meesters, de goerces, de lera- fen, aan de ene kant hun leerlingen’werkelik he¢l veel geven en aan de andere kant dingen doen, die vanuit een burgerlije standpunt bezien heel dicht bij bedriegerij komen. Last mij u nu een vraag stellen. Op de Filippijnen is een tijdlang gewerkt door mensen die peranormale operaties yerrichtten. Nu is het zeker dat ze een aantal ongenees— Qk 2iek verklaarde mensen genezen hebben, Niet alle maar toch het merendeel van de ongeneeslijke patienten, ongeveer 25 tot 30 procent. Dat is erg veel, medisch ezien tenminste. Nu kun je zeggen: Die mensen waren be- viegers, want wanneer ze door de huid een bloederige massa (dat was het kwaad) naar buiten haalden, dan was dat heel vaak een overblijfsel van het binnenste van een kip. Ook het bloed was niet bepsald van menselijke aard._ Je kunt zeggen: Jat is oplichterij. Ja, Naar als de patignt nu beter wordt, is dat dan bedriegerij? Kunt u daar een antwoord op geven? Ik niet. Vanuit het standpunt van de Genezer is die goocheltruc (meer is het niet) nodig, mons omdat je op deze manier de patiént en ook de omstanders confronteert met iets, waardoor ze denken: Er is werkelijk iets gebeurd. Die geesteshouding heb je weer nodig om de Gevolgen. van je geestelike ingreep snel te laten genezen. Is die man een oplichter of niet? Een ander voorbeeld. Er is in Engeland een dominee die in zijn vrije tijd een hartstochtelijk goochelaar is. Die man vertoont soms zijn goochelkunsten in de kerk tijdens 2iin preek. Is die man nu een comediant, een oplichter, een be- Grieger, of is hij een waar verkondiger van het Woord? Als Je begript det bij het doet om zi kerk vol te krijgen en zo het Woord te kunnen verkondigen vanuit zijn standpunt, dan is dat absolut logisch en goed. Maar aan de andere kant, als je plechtstatig de ontmoeting met God bekijkt, dan is het misschien toch wel een beetje .. Als _u bezig bent met goeroes dan moet u heel goed ont- houden: Een goeroe die leerlingen zoekt is geen goeroe, want het wezen van de Goeroe, van de werkelijke leermeester, zeker de geestelijke leermeester, is juist, dat alleen de leerling die hem zoekt soms, maar niet altijd en vaak onder jzondere voorwaarden, door hem wordt aanvaard. Dus als iemand zegt: Ik ben uw goerce en ik kom u uitnodigen, dan zeg je: 'Dat zal wel een beetje waardeloos zijn', want het is misschien iemand die een mate van half-religieuze hys- terie heeft, het kunnen ook geestelijke processen zijn. Een Meester die je iets geeft en je daardoor in staat stelt Zelf iets te zijn of te worden, die helpt een mens niet al- jeen bewuster te zijn, maar ook het leven juister te benade- ren. Hij is een betere invloed voor zijn omgeving en dat is een zegen voor de mensheid. Nu zijn er natuurlijk allerlei tradities en een deel daarvan zou ik willen onderbrengen bij de Duizend-en-een- nacht. Ik vind het net iets beter dan de Gebr.Grimm en het Zweeft tussen Duizend-en-een-nacht en Andersen. Maar laat BY heel algemeen iets vertellen uit het verre verleden, dan begrijpt u misschien beter waarom ik het zo benader. In een heel ver verleden zijn er mensen geweest dic dachten dat ze konden spreken met de voorvaderen. Doordat ze dat intens geloofden waren ze inderdaad gevoelig voor Seestelijke krachten. Ze waren vaak geinspireerd en later zelfs mediamiek. Maar deze mensen spraken niet over degenen die hen inspireerden, maar nemen altijd het becld van de Voorvader als basis. Dus: ‘Het stamopperhoofd (dat drie feneraties geleden was doodgegaan) zegt u dat a's Het wan helemaal nict van het stamopperhoofd, maar wat er Gezegd werd was ten eerste vaak verstandig en bovendien werd het inderdaad inspiratief ontvangen. Was dat oplich- ting? Misschien een klein beetje. Er kwamen goden. Goden waren oorspronkelijk personi- ficaties van onverklaarbare verschijnselen. De priesters Gie die goden en godinnen vereerden, wisten op veel ter- Zeinen heel goed wat er gebeurde. Bijvoorbeeld: In Egypte kregen ze onder meer scholing in bepaalde vormen van’ byp- nose; ze wisten iets van psychologie, al noemden ze het niet 20; ze wisten wonderen te doen die, bezien vanuit het standpunt van vandaag, in feite groterdecls chemische trucjes waren, a