Vous êtes sur la page 1sur 20
| | j | i | i vereniging i ‘ i 5 ORDE DER VERDRAAGZAMEN H ‘ i : Giro or 46 88 74 t.n.v. de Penningm, der "ODV" Delfgauw i #Uitsl.v.publ.& abonn.: Van Blankenburgstr. 76, 2517 XT Den Haag, tel.070-465592 1 (tussen 17,30 en 18.30 uur) " ‘ Secretariat: Troelstralaan 38, 2641 WG Pijnacker tel.01736-6577 q & i | i Yossehijnt 2x por anand Madruk verboden Sle jeargang x in de kantlijn is de vraag Nr. 14 = in de kantlijn is het antwoord VRAGENAVOND Goedenavond vrienden, Tja, u weet het: we zijn niet alwetend of onfeilbaar. In dit geval noet ik er bij voegen: sommige vragen kunnen we misschien niet beantwoorden, dan wordt u dat gezegd, andere kunnen deels of alleen onder voorbehoud beantwoord worden, dat wordt er ook bij gezegd. Wanneer een vraag ons inziens voldoen- de beantwoord is, maar enige twijfel overblijft, over de bedocling bijv., dan zal gevraagd worden of u die vraag nog wenst aan te vullen. vaar hebt u dus alle mogelijkheden, Dan gullen we nu maar beginnen met de vragenavond en wel met de eerste vraag. x Weet u bijzonderheden over het aids-virus? Is het eigenlijk wel een natuurproduct of is het een chemisch product, gefabriceerd voor bepaalde doeleinden? Zoekt men naar middelen die een halt kunnen toercepen aan de reeks dodelijke gevolgen? Ik las dat een aidsremmend middel RETROVIR, af~ . komstig uit amerika, in het goneesmiddelenregister van Nederland is opgenomen. - Ja, in de eerste pleats: aids is een gemuteerd virus. Het is een resultaat van proeven onder bestraling, dat helaas in omloop is gekonen. Er zijn besmettingen veroorzaakt en die hebben zich tame lijk ver uitgebreid zoals u weet. Het is een virus van bolvormige aard met een groot aantal tas- ters, meestal zijn het er 64, en het is deardoor in staat om elke vestrijding als het ware door het simuleren van de eigen lichaams~ kwaliteiten te voorkomen, Op zichzelf is het niet gevaarlijk. Het gevaar van aide schuilt erin dat het de natuurlijke weerstand van het lichaam practisch vernietigt. Dan de vraag: is er wat aan te doen? Ja, er zijn op het ogen- blik inderdaad een aantal mogelijkheden om aids te bestrijden, ze~ ker wanneer het in een vroeg stadium wordt herkend, d.w.2.? wanneer nog niet het gehvel van de natuurlijke weerstand is verdwenen, Er zijn op het ogenblik een aantal preparaten die bewéren dat ze eae aids kunnen helpen bestrijden. Ik moet zeggen dat dat beperkt ist de kans is ongeveer 4 tegen 6 dat het helpt. Br 2ijn echter verder- gaande proeven op het ogenblik geande, in verschillende landen overigens, en er kan worden aangenomen dat men binnen een betrekke- 1ijk Korte tijd aan komt dragen net een middel dat de eigen activi- teiten van het aids-virus stil legt, Maar: die medicatie zal een lange tijd en regelmatig gebruikt moeten worden. in: overdracht van het virus aan anderen blijft mogelijk en zonder deze repressor zal het virus wederom actief worden. We hebben daarmee dacht ik de meeste delen van de vraag beant~ woord. ur wordt dus ornstig gezocht naar verschillende oplossingen. Het enige wat men ten koste van alles wil voorkomen, is natuurlijk dat de bron bekend wordt. Is dit een virus wat onder natuurlijke straling of juist kunstmatige straling...? Onder bestraling. Bestraling is geen natuurlijke straling. Bestraling is ven bewust veroorzaakte straling. U weet waarechijn- 1ijk dat er verschillende laboratoria zijn vaar men verkt met be- straling van o.u, bacterién, en andere stoffen. Uok bepaalde virii die men geleerd had te extraheren, (dat is tamelijk moeilijk). Die heeft men aan bestraling bloot gesteld, er er zijn inderdead een groot aantal variéteiten ontetaan die nogal gevasrlijk zijn, en waar niet onniddelijk een tegenmiddel tegen te vinden is. Ur zijn zelfs al griep-soorten zodanig ontwikkeld dat ze in aeer korte tijd voor zeer vecl mensen fataal kunnen zijn. Ln boven- dion hebben die het nadeel van een luchtoverdracht. Ik denk niet dat ze gauy gebruikt zullen vorden. Dit was cen virus waarvan men aannewen kon dat het niet ge- vaarlijk was, ondat het alleen onder zeer bijzondere onstandigheden, speciaal van mens tot mens, moest worden overgedragen en het dus nict eon aérobiache verspreiding kende. Naar de grote fout is dat ze zich niet gerealiseerd hebben dat degenen die onvoorzichtig not zoiets omgaan, zelf dragers kunnen vorden van dat virus, en verder dat de incubatietijd van het virus veel langer is den men had ver~ ondersteld. Mon was er tauelijk onvoorsichtig mee, omdat het eig. gold als een, zeg maar, "niet geslaagde proef", Nou, dan weet u het. Vroeger waren er 66) veel zonaanbidders, die dagenlang aan het strand toefden om mooi bruin te worden. Je hoorde toen niet van toenemende huidkanker. Je zonnebanken 2ul- len het kwaad vel extra in de hand werken. Behoedt zonnebrandolie mensen voor ernstige gevolgen? Ja, nou vraagt u me iets! Ik weet nist wat u bedoolt met vroeger. Ik moet zeggen dat de nens over het algoween de zon niet direct heeft opgezocht om zich te bruinon, ir zijn perioden geveest dat dat wel een natuurlijk gevolg was. in huidkanker kwan in die tijd veel minder voor omdat de mensen een ander leef- en voedingspatroon hadden. Het is nl. zo dat kanker niet alleen macr ontstaat door die zonnestraling alleen, Verder: de smaad die u richt op zonnebanken, sen zonnebank met een voldoende W-filter zal géén bijzondere huidschade veroorzaken in de vorm van kankercellen of celverval. Wat wel gebeurt is iets anders: de huid droogt uit en door het uitdrogen veroudert zo seer snel. Of zonneolie daar iets tegen kan doen? Ja. Velke? Je hebt die ontaet- zonneolie die bijaa niet bescher it, Je hebt zonieolié tend goed beschermen. Er zijn er met een zogenaamde UV-factor van 10 tot 24 in de handel, als u die gebruikt dan kunt u er zeker van zijn wut het bruiningsproces uaar zeer langzas verloopt en dat u geen verbran- dingen krijgt, ook bij langdurig verblijf aan het strand, wanneer u de olielaag zo ecns per uur ververst. (Beschouwt u uzelf als een auto, om de zoveel tijd verversen). Br gijn daarnaast olién die zogenceud snelbruinend 2ijn. tiun beschermingsfactor is vaak niet meer dan 2 of 3. in deze geval- len treedt wl concrete verbranding op en daar kun je dan wel iets togen doen. ur bestaan verschillende kruidenoplossingen, zoals bijv. notenolie én nog zowat, die gebruikt kunnen worden, mits daar, bijv. bij notenolie, byv. salicblad extract is bijgevoegd, om de vrand als het ware uit de huid te trekken. wan voorkomt u verbran- dingsverschijnselen en ook Ge veroudering van de huid. Zonnebrandolign kunnen dus wel iets doen. Goode zonnebanken, -kanonnen, enz., tet evn ingebouud filter, gullen weinig of geen gevaar voor kanker opleveren, maar vornen heel vaak wel ven bedreiging voor de plooibaarheia en de gezondl van uv huid, 2odst ze sneller rimpelt. wat vindt u von de wijze van verken en de uitgangspunten van de leer van de vrijmetselary? Hoe is uy waardering hierover? Wijkt die erg af van de Urde? Ja, mijn waardering ervoor is zeer variabel. Je mystiek van de Rozenkruizers is een vreond mongeel, wacrin ten dele alcheuistische, kabbalistische en filosofische etellingen dooreen lopen. lr is veel verwantachap op bopaalde gebieden met byv. de leerstel- lingen van de Oude orde Kozensruizere en daarneast zijn er ook enkele christelijke gebruixen ingeslopen, wacrbij vaarschijnlijk enkele Jaldenzische, em dacraaast dacht ik ook vel enkele Jezuitische. Wannoer het geheel wordt beschouwd als een open forum, vaarbij nen van elkaer leort en gelijktijdig zich bezig houdt net 2clfer- kenning, doordringt tot de kern van eigen vezen, dan bewonder ik dit. Helaas is de praktijk vaak heel anders. De rituelen kunnen, wanneer je er oprecht en eerlijk deel san- neemt, inderdaad een grote verandering in je tot stand brengen, zij het tijdelijk. Maar om die verandering dan onmiddelijk te begraven onder een servetje, doet mij vaax vat eigenaardig aan. sr zijn loges waarbij de riten bijkomstig en de zakentransceties hoofdzaak zijn, en dit vindt ik verworpelijk. V 2iet, een algemoen oordecl is moeilijk te geven. ve praktij- en van de vereckillende grooperingen die we onder de megonnerie mo- gen rekenen, zijn dernate afwijkend en dermate verschillind van in- houd on betckenis, zelfs wanneer zoals bij de Grand Orient uitein- delijk toch wel eon vast ritueel wordt aangehouden, dat je moet zeggen: er is gecn algemecn oordeel over te vellen. Voor elke echte en verlijke vrijnetselaar, die inderdaad ucor het efsterven van zijn vroegere persoonlijkheid zoekt te worden tot het perfect behouven blok - de mens die dus precics past in de wereld waarin-ie moet leven, en die voortdurend kennis neemt ook van de kwaliteit van alle andere bouvstenen -, ziju er misschien 4 of 5 die het eerder beschouwen ale cen belengensociéteit, vernomd als een fulosofisch-geesteliju systeen. De Russische leader Gorbatsjov io in Praag met tromgeroffel en hoorngeschal ontvangen, al zijn bezook aan Ys jechoslowakije voor vrede lagen van de bevolking leiden tot een verbetering van hun lot? vat is denkbeur. U moet met het volgende r_kening houden. Gorbatsjov en een groot gedevlte van du toch wat jongere politici oe