Vous êtes sur la page 1sur 51

UNIVERZITET U SARA3EVU

AKADEMI3A LIKOVNIH UM3ETNOSTI U SARA3EVU


Obala Maka Dizdara 3

P R A V I L A
AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU
(Precisceni tekst)
S a r a j e v o, marta 2008.

S A D R Z A 3
I OSNOVNE ODREDBE
1.Naziv i sjediste ............................................................................ 2
2.Odgovornost za obaveze............................................................... 2
3.Zastupanje i predstavljanje Akademije......................................... 2
4.Pecat i stambilji ............................................................................ 3
3.Djelatnost Akademije.................................................................... 3
II ORGANIZACI3A AKADEMI3E.................................................. 4
1.Odsjeci
2.Katedre
3.Art Institut
4.Biblioteka
3.Sekretarijat
III NASTAVNI,UM3ETNICKI,NAUCNO ISTRAZIVACKI
I UM3ETNICKO ISTRAZIVACKI RAD ........................................7
IV NASTAVNI PLAN I PRGRAM....................................................... 8
V TRA3AN3E DODIPLOMSKOG STUDI3A..................................... 9
VI POSTDIPLOMSKI STUDI3............................................................. 9
VII NAUCNI STEPEN DOKTORA NAUKA....................................... 10
VIII STRUCNO USAVRSAVAN3E...................................................... 11
IX STUDENTI I PRAVILA STUDIRAN3A.......................................... 11
1.Sticanje statusa studenta
2.Prava i duznosti studenata
3.Nacin polaganja ispita i izvrsavanje drugih obaveza
4.Upis u narednu godinu studija,obnova upisa i apsolventi
3.Ponovo sticanje statusa studenta
6.Prelazak sa drugih visokoskolskih ustanova i odsjeka
7.Prijevremeni zavrsetak studija
8.Nagradjivanje studenata
9.Diplomski ispit
1o.Specijalisticki i magistarski ispit
11.Prestanak statusa studenta
12.Povreda radnih obaveza
13.Zastita prava studenata
14.Postupanje po zakonu o upravnom postupku
X NASTAVNICI I SARADNICI............................................................. 24
1.Obaveze saradnika i nastavnika u nastavi
2
2.Uslovi za izbor nastavnika
3.Uslovi za izbor saradnika
4.Postupak za izbor saradnika
3.Privremeno izvodjenje nastave
6.Profesor emeritus
XI ORGANI UPRAVL3AN3A,RUKOVOD3EN3A,KONTROLE I
STRUCNI ORGANI ........................................................................... 30
1.Upravni odbor
2.Nastavno-umjetnicko vijece
3.D e k a n
4.Nadzorni idbor
3.Strucni kolegij
XII PLANIRAN3E I SREDSTVA ZA RAD AKADEMI3E................... 34
XIII SREDSTVA AKADEMI3E ............................................................. 33
XIV 3AVNOST RADA I POSLOVNA TA3NA...................................... 36
XV CUVAN3E ZAPISNIKA I ODLUKA.............................................. 37
XVI EVIDENCI3E................................................................................... 37
XVII ODGOVORNOST UPOSLENIKA I ORGANA............................ 38
XVIII OPSTI I DRUGI AKTI AKADEMI3E.......................................... 39
XIX PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE........................................... 40

3

Na osnovu clana 37.Zakona o ustanovama (Sl.list RBiH 6/62, 8/93 i 13/94) i
clana 117. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo
br.17/99,14/2000 i 13/2001), Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Akademije i
Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje i nauku Kantona Sarajevo br. 11 01 -38
4031 24.12.2007.sacinjen je precisceni tekst


P R A V I L A
Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu
I OSNOVNE ODREDBE
Clan 1.
Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu ( u daljem tekstu : Akademija ) je
javna visokoskolska ustanova u drzavnoj svojini.
Akademija je clanica Univerziteta u Sarajevu.
Clan 2.
Djelatnost Akademije je od posebnog javnog interesa i obuhvata :
nastavni,umjetnicki,naucno istrazivacki,umjetnicko istrazivacki,razvojno istrazivacki i
ekspertni rad.
Clan 3.
Akademija je osnovana Zakonom o osnivanju Akademije likovnih umjetnosti
(Sl.list SR BIH br.23/72 i 29/72),a Kanton Sarajevo preuzeo je prava i obaveze
osnivaca,na osnovu Zakona o visokom obrazovanju.
Clan 4.
Akademija ima svojstvo pravnog lica.
Akademija je upisana u Registar visokoskolskih ustanova Kantona
Sarajevo,koji vodi Ministarstvo obrazovanja, nauke i informisanja Kantona Sarajevo
(u daljem tekstu: Ministarstvo), pod rednim brojem ___________, na strani ____ i u
Registar javnih ustanova kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem
________/2001.
4
Clan 3.
Akademija djeluje na nacelu akademske autonomije i akademskih sloboda
utvrdjenih ustavom i zakonom.
Djelatnost Akademije se zasniva na nacelu zabrane svake diskriminacije i
rasne, po boji koze, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, politickim ili drugim
uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu i na postovanju prava i osnovnih
ljudskih sloboda.
Na Akademiji nije dozvoljeno politicko organizovanje i djelovanje.
Kod imenovanja ili izbora strucnih komisija, ili drugih tijela, Upravni odbor,
Nastavno umjetnicko vijece i dekan duzni su da obnezbijede proporcionalnu
zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih, kao i ravnopravnu zastupljenost polova.
1.Naziv i sjediste
Clan 6.
Akademija posluje pod nazivom AKADEMIJA LIKOVNUH UMJETNOSTI
U SARAJEVU.
Skraceni naziv je ALU Sarajevo.
Akademija ima svoj stilizovani znak .
Na aktima za koje koristi svoj znak Akademija obavezno dodaje i znak
Univerziteta u Sarajevu, a iznad oznake Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu
stavlja oznaku ,Univerzitet u Sarajevu
Clan 7.
Akademija moze mijenjati naziv uz saglasnost osnivaca.
Odluku o promjeni naziva Akademije donosi Upravni odbor Akademije na
prijedlog Nastavno - umjetnickog vijeca.
Clan 8.
Sjediste Akademije je u Sarajevu,Obala Maka Dizdara 3.
2. Odgovornost za obaveze
Clan 9.
Akademija za svoje obaveze prema trecim licima odgovara svim svojim
sredstvima kojima raspolaze u skladu sa zakonom.
Osnivac je subsidijarno odgovoran za obaveze Akademije.
Akademija ima svoj ziro racun kod poslovnih banaka koje odredi Upravni
odbor.
3.Zastupanje i predstavljanje Akademije
Clan 10.
3
Akademiju zastupa i predstavlja dekan.
Dekan moze prenijeti dio svojih ovlastenja u pojedinim poslovima na druge ra
dnike Akademije pod uslovima koji su predvidjeni ovim pravilima, opstim aktima i
drugim propisima.
4.Pecat i stambilji
Clan ll.
Akademija ima pecat okruglog oblika promjera 30 mm.
U sredini pecata nalazi se znak Univerziteta i koncentricno ispisani tekst:
Univerzitet u Sarajevu,Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu.
Akademija ima i pecat promjera 23 mm istog oblika i sadrzaja kao sto stoji u
prethodnom stavu,a koji se upotrebljava u administrativnim i racunovodstvenim
poslovima.
Akademija ima stambilje pravougaonog oblika velicine 60x30mm koji sadrze
naziv Akademije,oznaku za datum,broj i druge podatke u zavisnosti za koje svrhe se
koriste.
Pecat i stambilji Akademije upotrebljavaju se i cuvaju na nacin koji odredi
dekan.
S.Djelatnost Akademije .
Clan 12.
Djelatnost Akademije je nastavno - naucni, umjetnicki i naucno-istrazivacki
odnosno umjetnicko-istrazivacki i nastavno-umjetnicki rad u oblasti likovnih
umjetnosti i ekspertni rad.
U obavljanju djelatnosti iz stava prvog ovog clana Akademija :
1.Obrazuje profesore likovnog obrazovanja , akademske slikare,akademske
kipare,akademske graficare,akademske graficke dizajnere i akademske produkt
dizajnere.
2.Organizuje razlicite vidove umjetnicko- istrazivackog rada u oblasti likovnih
umjetnosti kao i nastavno-umjetnicki i umjetnicko-istrazivacki rad za sticanje
naucnog odnosno umjetnickog stepena magistra i za sticanje strucnog stepena
specijaliste.
3.Organizuje i obavlja naucno-nastavni rad za sticanje naucnog stepena
magistra i naucno-istrazivacki i naucni rad za sticanje naucnog stepena doktora nauka
iz oblasti likovnih umjetnosti.
4.Organizuje umjetnicki odnosno umjetnicko-istrazivacki rad koji obuhvata
javno prikazivanje likovnih projekata.
3.Organizuje naucno-istrazivacki rad radi unapredjenja naucnih
disciplina(teorijski predmeti) koji se izucavaju tokom dodiplomskog studija.
6.Organizuje stalne i povremene oblike strucnog usavrsavanja u oblasti
likovnih umjetnosti.
7.Saradjuje sa naucnoistrazivackim i drugim organizacijama na realizaciji
naucnih i umjetnickih projekata i ucestvuje u tim projektima.
6
8.Saradjuje sa drugim ustanovama u oblasti visokog obrazovanja i sa drugim
pravnim subjektima radi unapredjenja likovne umjetnosti.
II ORGANIZACI3A AKADEMI3E
1.Odsjeci
Clan 13.
Radi sto potpunijeg i uspjesnijeg ostvarivanja procesa obrazovanja i postizanja
sto vece efikasnosti studiranja,Akademija ima naucno-nastavne i naucno-umjetnicke
odsjeke kao nastavno-umjetnicke i radne jedinice i to :
1. Nastavnicki odsjek
2. Odsjek slikarstvo
3. Odsjek kiparstvo
4. Odsjek grafika
3. Odsjek graficki dizajn
6. Odsjek produkt dizajn

Clan 14.
Odsjek je osnovni oblik organizovanja nastavnog, umjetnickog,naucno-
istrazivackog odnosno umjetnicko-istrazivackog rada.
Odsjek sacinjavaju nastavnici,saradnici i studenti.
Studenti na odsjecima su aktivni ucesnici u naucno-nastavnom,naucno-
istrazivackom i umjetnickom radu u kojem sticu znanja i iskustva ,razvijaju radne
navike i osposobljavaju se za strucni rad.
Clan 13.
Zadaci odsjeka su da :
! ucestvuje u pripremama za izradu nastavnog plana i programa i
prikupljanja gradje za njihovo osavremenjavanje,
! koordinira rad predmetnih nastavnika na odsjeku
! daje inicijativu za unapredjivanje nastavno-umjetnickog i naucno-
nastavnog procesa u okviru odsjeka,
! priprema i realizuje ispite,
! razmatra sva pitanja djelatnosti Akademije koja su mu stavljena u
nadleznost Pravilima i ostalim opstim aktima,
7
! daje misljenje o odsustvu nastavnika i saradnika i o nacinu njihove
zamjene,
! daje misljenje o priznavanju ispita sa drugih fakulteta i akademija,
! raspravlja o kadrovskim pitanjima,izboru dekana i prodekana,sefova
odsjeka i katedri,
! predlaze nabavku materijala i opreme za izvodjenje nastavnog prgrama,
! analizira uspjeh studija i predlaze odgovarajuce mjere za povecanje
efikasnosti studiranja,
! saradjuje sa drugim odsjecima,
! podnosi izvjestaj o radu odsjeka i nastavnika i saradnika u njegovom
sastavu,
! sprovodi odluke Nastavno umjetnickog vijeca,Upravnog odbora i drugih
nadleznih organa,
! razmatra izvjestaje katedri o rezultatima rda na kraju svake skolske godine,
! obavlja i druge poslove u okviru nadleznosti odsjeka,
Clan 16.
Odsjekom rukovodi sef odsjeka koga imenuje Nstavno-umjetnicko vijece na
period od dvije godine.
Sef odsjeka,u okviru svojih prava i duznosti :
! organizuje nastavno-umjetnicki odnosno nastavno-naucni rad na odsjeku,
! prati realizaciju nastavnog plana i programa,
! predlaze odgovarajuce mjere za realizaciju poslova i zadataka koji
proizilaze iz plana i programa,
! zastupa stavove odsjeka na sjednicama u okviru Akademije,te povremeno
informise odsjek o pitanjima sa tih sjednica,
2.Katedre
Clan 17.
U okviru Akademije mogu se organizovati katedre kao naucno-nastavne
odnosno nastavno-umjetnicke jedinice koje obuhvataju uza samostalna naucno-
nastavna i nastavno-umjetnicka podrucja.
Katedru osniva i ukida Upravni odbor na prijedlog Nastavno-umjetnickog
vijeca.
Raspored predmeta na katedrama utvrdjuje Nastavno-umjetnicko vijece.
Katedrom rukovodi sef katedre kojeg imenuje Upravni odbor na prijedlog
Nastavno-umjetnockog vijeca na period od dvije godine.
Clan 18.
Na Akademiji se organizuje nastava iz predmeta koji su svrstani u grupacije
predmeta

Katedra za historiju i teoriju umjetnosti u ciji sastav ulaze slijedeci predmeti::
A.
8
! Historija umjetnosti, Historija umjetnosti XX vijeka, Nacionalna historija
umjetnosti, Razvoj oblikovanja
B.
! Estetika, Likovna estetika, Industrijska estetika i Sociologija dizajna.
2. U grupaciji maticno kreativnih predmeta su:
! Slikarstvo, Crtanje
! Kiparstvo, Modelovanje
! Grafika, Visoki tisak, Duboki tisak, Plosni tisak
! Graficki dizajn, Graficke komunikacije, Grafika knjige, Fotografija
! Produkt dizajn, Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje
- Kaligrafija
- Multimedija
3. U okviru grupacije maticnih - strucno kreativnih su predmeti:
Vecernj akt
! Crtez akta
! Obrada materijala
- Osnovi grafickog izraza
- Tipografsko oblikovanje
! Osnovi fotografije
! Kaligrafija
! Uvod u dizajn
4. Strucni predmeti su: -
! Metodika likovnog odgoja
! Likovna forma
! Teorija prostora
! Informatika II
! Vizuelna kultura
! Plasticna anatomija
! Likovna tehnologija
! Tehnologija zidnog slikarstva
! Konzervacija
! Kiparska tehnologija
! Graficka tehnologija
Industrijska tehnologija tiska
! Tehnologija produkt dizajna
! Tehnoloski sistemi
- - Razvoj proizvoda
- Restauracija i Konzervacija
- Historija tehnoloskih postupaka
3. Opci teorijski predmeti su:
! Sociologija
! Psihologija
! Pedagogija
9
! Ergonomija
! Informatika
! Teorija potrosnje
! Osnovi prirodnih nauka
! Likovna estetika
! Industrijska estetika
! Sociologija dizajna
- Fizicki odgoj
! Strani jezik
Buduci da na Univerzitetu ne postoji studij Historije umjetnosti predmeti iz
grupacije Historije umjetnosti (Historija umjetnosti, Historija umjetnosti XX vijeka i
Nacionalna historija umjetnosti),su maticni na Akademiji.
Predmet Estetika nije matican na Akademji, dok su predmeti koji svoju
maticnost dijele sa Filozofskim fakultetom Likovna estetika, Industrijska
estetika i Sociologija dizajna samo djelomicno maticni.
Predmeti iz grupacija predmeta 2,3,i 4 su, u okviru Univerziteta u Sarajevu,
maticni na Akademiji .
Predmeti iz grupe 3. nisu maticni na Akademiji.
Prakticno kreativni dio diplomskog rada se brani iz umjetnicko kreativnih
oblasti (Slikarstvo,Kiparstvo,Grafika, Graficki dizajn i Produkt dizajn)
Prakticni dio diplomskog rada studenti Nastavnickog odsjeka biraju izmedu
maticnih kreativnih oblasti(Slikarstvo,Kiparstvo ,Grafika).
Teorijski dio diplomskog rada moze da se oslanja i na druge maticne i
nematicne predmete koji se izvode na Akademiji.
3.Art Institut
Clan 19.
Radi efikasnijeg i organozovanijeg podsticanja naucnog, odnosno umjetnickog
i naucno istrazivackog rada, primjene naucnih i umjetnickih rezultata u praksi,te
razvijanja kreativne i radne sposobnosti saradnika i studenata , u okviru Akademije
djeluje Art institut kao organizaciona jedinica Aalademije.
Blize odredbe o organizaciji i radu Art instituta regilisace se posebnim
pravilnikom koji donosi Upravni odbor.
.
4.Biblioteka
Clan 2o.
Akademija ima biblioteku koja obezbjedjuje naucnu i strucnu literaturu i
dokumentaciju za potrebe naucnih istrazivanja i umjetnickog rada na Akademiji,a
koje se stavlja na raspolaganje nastavnicima,saradnicima i studentima.
Bibliotekar nabavlja,sredjuje,obradjuje,cuva i daje na koristenje bibliotecki i
dokumentacioni materijal.
U sastavu biblioteke djeluje citaonica.
Clan 21.
10
Radi unapredjivanja rada i razmatranja pitanja iz djelokruga
biblioteke,Naucno-umjetnicko vijece obrazuje komisiju za biblioteku,kojom rukovodi
mentor biblioteke.

Clan 22.
Bibliotekom neposredno rukovodi bibliotekar.
Bibliotekar je clan komisije za biblioteku.
Blize odredbe o zadacima i organizaciji biblioteke regulisu se opstim aktom
koji donosi Nastavno umjetnicko vijece.
S.Sekretarijat
Clan 23.
Za obavljanje strucnih,administrativnih i pomocnih poslova organizuje se
Sekretarijat Akademije.
Sekretarijat organizuje i objedinjava pravne,upravne,finansijsko-
materijalne,administrativno-tehnicke poslove i zadatke i brine se o ostvarivanju
uslova efikasnog rada za donosenje odluka organa upravljanja,dekana i drugih organa
i tijela.
Clan 24.
Sekretarijat svoje aktivnosti obavlja putem odgovarajucih sluzbi i to:
! Sluzbe za studentska pitanja
! Sluzbe za pravne i opste poslove
! Sluzbe za finansijsko-materijalne poslove
! Sluzbe za marketing i propagandu
! Sluzbe za tehnicko odrzavanje i obezbijedjenje uredjaja i opreme
U okviru Akademije mogu se, po potrebi, osnivati i druge sluzbe.
Djelokrug i organizacija sluzbi utvrdjuju se Pravilnikom o radu koji donosi
Upravni odbor.
Clan 23.
Poslovima Sekretarijata rukovodi sekretar Akademije.
Blize odredbe o izboru, djelokrugu rada i odgovornostima sekretara utvrduju
se Pravilnikom o radu koji donosi Upravni odbor. .
III NASTAVNI, UM3ETNICKI, NAUCNO ISTRAZIVCAKI I UM3ETNICKO
ISTRAZIVACKI RAD
Clan 26.
Nastava na Akademiji se organizuje se organizuje kao redovan studij.
Clan 27.
11
Naucno-nastavni odnosno nastavno-umjetnicki proces na Akademiji izvodi se
putem predavanja,seminara,vjezbi,naucno-istrazivackog i umjetnickog
rada,konsultacija,hospitovanja,mentorskog,rada,izlozbi,javnih nastupa, kontrolisanog
ucenja,strucne prakse,ekskurzija,provjere znanja i drugih oblika.
Clan 28.
Naucno-nastavni odnosno nastavno-umjetnicki proces na Akademiji se
zasniva na principima medjusobne i licne odgovornosti u pogledu savjesnog
izvrsavanja radnih obaveza.
Nastava se izvodi po klasama.
Klasu cine studenti jednog odsjeka upisani u istu godinu studija.
. Clan 29.
Pri izvodjenju nastave iz umjetnickih predmeta rad sa studentima se odvija u
manjim grupama ili pojedinacno,cime se obezbjedjuje obavezno sistematsko pracenje
i podsticanje rada i razvoja studenata.
Clan 30.
Za studente Nastavnickog odsjeka obavezno se organizuje metodicko-
pedagoska praksa u ustanovama za osnovno i srednje obrazovanje,na nacin utvrdjen
opstim aktom o izvodjenju metodicko-pedagoske prakse.

IV NASTAVNI PLAN I PROGRAM
Clan 31
Nastavni plan i program utvrdjuje Nastavno-umjetnicko vijece uz prethodnu
saglasnost Univerziteta.
Nastavni plan objavljuje se na oglasnoj ploci Akademije,a Nastavni program u
posebnoj brosuri kako bi mogao biti dostupan studentima .
Clan 32
Nastavni plan sadrzi nastavne predmete,ukupan broj sati
predavanja,seminara,vjezbi i drugih oblika naucno nastavnog odnosno nastavno
umjetnickog rada za svaki predmet po semestrima.
Nastavni plan sastavni je dio ovih pravila.
Clan 33.
Nastavni plan sadrzi opce, maticne umjetnicko kreativne, maticne strucno
kreativne, strucne i fakultativne predmete
Opce nastavne predmete utvrduje Univerzitet.
Maticno kreativne,maticno strucne, strucne i fakultativne predmete
utvrduje Nastavno umjetnicko vijece, Nastavnim planom, uz prethodnu saglasnost
Univerziteta.
12
Clan 34.
Fakultativni nastavni predmeti uvedeni su radi prosirivanja strucnih,kreativnih
sposobnosti i opste kulture studenata.
Fakultativni predmeti postaju obavezni nakon sto student izvrsi izbor.
Fakultativni predmeti se,u pravilu, grupisu tako da predstavljaju cjeline koje se
izucavaju na pojedinim odsjecima,odnosno u okviru Univerziteta.
Pojedine grupe fakultativnih predmeta cine izbornu nastavu.
Student se opredjeljuje za jednu od fakultativnih grupa predmeta ,kao izbornu
nastavu,najkasnije prilikom upisa u trecu godinu studija.
Izborna nastava je sastavni dio Nastavnog plana.
Clan 33.
Primjenu Nastavnog plana i programa prati Nastavno umjetnicko vijece i
daje prijedlog za njegovu izmjenu.
Nastavno umjetnicko vijece duzno je da najkasnije u roku od cetiri godine
od pocetka primijene Nastavnog plana i programa pokrene postupak za njihovo
cjelovito preispitivanje.
Clan 36.
Student ima pravo da zavrsi studij po Nastavnom planu koji je vazio prije
izvrsene izmjene u roku od cetiri godine od dana stupanja na snagu izmijenjenog
Nastavnog plana i programa.
Ako student izrazi zelju moze da nastavi studij po izmijenjenom nastavnom
planu odmah nakon njegovog stupanja na snagu.
Clan 37.
Nastavni program sadrzi,u skladu sa brojem sati iz Nastavnog plana,materiju i
obim odredjenog nastavnog prdmeta,organizaciju izvodjenja naucno-nastavnog
odnosno naucno - istrazivackog i umjetnickog rada,oblike ostalog pracenja i
vremenski raspored provjere znanja,kao i druge obaveze iz svakog nastavnog
predmeta.
Nastavni program sadrzi i popis obaveznih udzbenika i prirucnika,obaveznu i
siru literaturu za savladavanje materije i obima odredjenog predmeta.
Clan 38.
13
Nastavnici i saradnici duzni su da se pridrzavaju Nastavnog plana i programa i
utvrdjenog rasporeda sati.
O izvrsavanju obaveza iz prethodnog stava nastavnici i saradnici duzni su da
vode evidenciju.
O redovnosti realizacije Nastavnog plana i programa staraju se sefovi odsjeka i
katedri.
Clan 39.
Akademija organizuje odredjene oblike dopunskog obrazovanja i stalnog
strucnog usavrsavanja osoba koje su zavrsile studije visoke skolske spreme na
Akademiji,kao sto su predavanja za odredjene tematske oblasti,kursevi,seminari
diskusioni sastanci,savjetovanja o pojedinim problemima i sl.
Blize odredbe o procesu dopunskog obrazovanja i stalnog strucnog
usavrsavanja utvrdjuju se opstim aktom o posebnim oblicima nastave,koji donosi
Nastavno-umjetnicko vijece Akademije.
IV A STUDI3 PO BOLON3SKOM PROCESU
(i clanovi: 39 A, 39 B i dalje do 39 L)
Clan 39 A:
Pocev od skolske 2006/2007 godine Akademija upisuje studente u skladu sa
bolonjskim procesom.
Clan39 B:
U skladu sa prethodnim clanom studij se organizuje u tri ciklusa i to:
A. Prvi ciklus nakon zavrsene srednje skole (IV stepen obrazovanja) u trajanju od
cetiri godine koji vodi do akademskih zvanja : akademski slikar, akademski
kipar, akdemski graficar, akademski graficki dizajner, akademski produkt
dizajner i profesor likovnog odgoja, a vrednuje se sa 240 ECTS (European
Credit Transfer Sistem).
B. Drugi ciklus u trajanju od jedne godine, nakon zavrsenog cetvorogodisnjeg
dodiplomskog studija i vrednuje se sa 60 ECTF tako da u zbiru sa prvim
ciklusom predstavlja 300 ECTS.
Drugi ciklus vodi do zvanja: magistar umjetnosti iz oblasti slikarstva, magistar
umjetnosti iz oblasti kiparstva, magistar umjetnosti iz oblasti grafike, magistar
umjetnosti iz oblasti grafickog dizajna, magistar umjetnosti iz oblasti
fotografije, magistar umjetnosti iz oblasti produkt dizajna.
C. Treci ciklus vodi do zvanja doktora umjetnosti u trajanju od tri godine
godine, a vrednije se sa 180 ECTS.
Specijalisticki studij moze se organozovati u tarajanju do jedne godine.
Jedan semestar studija iznosi 30 ECTS bodova u svakom ciklusu.
14
Organizacija studija
Clan 39 C
Studijski programi su podijeljeni u studijske godine i semestre ( zimski i
ljetni), prema kalendaru Unoverziteta.
Obim programa iznosi 60 ECTS studijskih bodova po jednoj studijskoj godini
odnosno 30 ECTS studijskih bodova po jednom semestru.
Jedan studijski bod za pojedini predmet odreduje se prema broju sati nastave
(teorijske i/ili prakticne, vjezbe, seminari, individualni rad pod nadzorom i sl.)
vremena rada studenata na samostalnim zadacima ( domaci zadaci, projekti,
seminarski radovi, skice po zadatku i sl.), vremenu za ucenje kod pripreme za
provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, zavrsni ispiti na predmetima i sl.) i
vremenu koje nastavnik i saradnik pruzaju kao pomoc studentu u savladavanju
potrebnog znanja.
(Jedan (E)CTS studijski bod predstavlja 23 sati ukupnog navedenog opterecenja
studenta.
Sudijska godina organizuje se u dva semestra - zim ski i ljetni Prema kalendaru
Senata Univerziteta)
Studijske godine i semestri
Clan 39 D
Rad studenata prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra.
Na kraju svakog semestra i studijske godine ovjerava se broj polozenih
predmeta i osvojenih (E)CTS studijskih bodova.
Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente.
O c j e nj i v a nj e
Clan 39 E
Provjere znanja se obavljaju pismeno, usmeno i prakticno, u skladu sa
realiziranim programom.
Ispit moze biti pismeni, usmeni i prakticni.
Pismena provjera se, u pravilu, vrsi, putem testa ili pismenog rada.
Ispit i svi oblici provjere znanja su javni.
Ispiti iz umjetnickih predmeta su, u pravilu, komisijski.
Rezultati pismenih ispita se cuvaju do slijedece skolske godine.
Zavrsetak ciklusa i prelazak u narednu godinu
Clan 39 G
13
Studij prvog ciklusa zavrsava se polaganjem svih ispita i izradom zavrsnog
rada u skladu sa studijskim programom.
Studenti koji u prvoj godini ostvare najmanje 34 ECTS studijskih bodova
mogu upisati drugu godinu studija.
Trecu i cetvrtu godinu studija mogu upisatisamo studenti koji su polozili sve
ispite iz prethodnih godina i koji su ostvarili 120 ECTS za trecu odnosno 280 ECTS
za cetvrtu godinu studija.
Polaganje pred komisijom
Clan 39 H
Student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom moze u roku od 24 sata
nakon saopcenja ocjene pismeno traziti da se ispit ponovi pred komisijom. Zahtjev za
polaganje ispita mora biti obrazlozen.
Dekan, u roku od 24 sata od primitka zahtjeva imenuje predsjednika i dva
clana komisije, ukoliko ocijeni da je zahtjev opravdan, s tim da jedan clan komisije
mora biti iz drugog nastavnog predmeta. Ispitivac sa cijom ocjenom student nije bio
zadovoljan ne moze biti predsjednik komisije.
Dekan utvrduje vrijeme polaganja komisijskog ispita u roku od tri dana od
dana podnosenja zahtjeva studenta.
Pismeni ispit se ne ponavlja, nego ga komisija ponovo ocjenjuje, ocijenjujuci i
sve radove koje je student radio u toku nastave i vjezbi.
Komisija moze donijeti ocjenu na bazi samo pismenog ispita
Komisija odluku donosi vecinom glasova.
Na odluku komisije moze se uloziti zalba rektoru.
Student moze traziti komisijski ispit iz najvise dva predmeta na kraju jednog
semestra.
Z a v r s n i r a d
Clan 39 I
Student koji uspjesno zavrsi sve ispite i druge obaveze prvog ciklusa studija
pristupa izradi i odbrani zavrsnog rada.
Odredbe clanova 91. stav 2.. 92, 93, 94 i 93 Pravila o diplomskom ispitu
shodno se porimijenjuju , do donosenja novih pravila, na studente upisane u skolsku
2006/2007.
D o d a t a k d i p l o m i
Clan 39 J
Uz diplomu zavrsenog prvog ciklusa studija izdaje se i dodatak diplomi
( diploma supplement) na obrascu koji propisuje ministar na prijedlog Univerziteta.
Diploma se moze izdati i na stranom jeziku, prema sporazumu sa inostranom
visokoskolskom ustanovom na osnovu koga je realiziran zajednicki program.
P r a v i l a s t u d i r a nj a.
16
Clan 39 K
Za svaki obrazovni ciklus Akademije donosi Pravila studiranja.
Pravila studiranja sadrze:
- organizaciju studija
- trajanje studija
- postupak ispitivanja i ocjenjivanja
- uslove i postupak realizacije zavrsnog rada
- sadrzaj diplome
- sadrzaj dodatka diplomi
- druga relevantna pitanja
Sa Pravilima studiranja upoznaju se svi studenti na pocetku skolske godine.
U toku skolske godine Pravila studiranja se ne mogu mijenjati.
Primijena odredaba o studiju po bolonjskom procesu
Clan 39 L
- Odredbe clanova 39 A do 39 K
primijenjvace se samo na studente koji su upisali Akademiju skolske 2006/07 godine i
dalje.
- Studenti upisani prije skolske 2006/07 imaju
pravo da zavrse dodiplomski studij po nastavnom planu i programu koji je bio na
snazi prilikom njihovog upisa, ukoliko redovno ispunjavaju svoje obaveze.
- Za studente koji ne ispunjavaju redovno
svoje obaveze omogucice se nastavak studija:
- prema bolonjskom procesu na bazi
ekvivalencije studija zapocetog prije uvodenja tog procesa u odnosu na novi studij
- - prema nastavnom planu koji je bio na
snazi prilikom njihovog upisa , putem uvjetnog upisa u narednu skolsku godinu, a
prema kriterijima koje ce utvrditi Nastavno umjetnicko vijece Akademije.
- Studenti na koje se odnose odredbe ovog
clana duzni su okoncati studij najkasnije do 2014. godine.
V TRA3AN3E DODIPLOMSKOG STUDI3A
Clan 40.
Dodiplomski studij traje cetiri godine odnosno osam semestara.
Skolska godina pocinje 01.oktobra i zavrsava se 3o .septembra naredne
kalendarske godine.
Skolska godina dijeli se na dva semestra
Nastava u jednom semestru traje 13 sedmica.
Sedmicni broj sati: predavanja ,seminara i vjezbi za studente ne moze biti
manji od 20 ni veci od 30 sati.
Clan 41.
Po zavrsenom cetvorogodisnjem studiju na Akademiji se stici strucni nazivi:
17
! Profesor likovnog obrazovanja
! Akademski slikar
! Akademski kipar
! Akademski graficar
! Akademski graficki dizajner
! Akademski produkt dizajner
VI POSTDIPLOMSKI STUDI3
Clan 42.
Akademija organizuje postdiplomske studije za sticanje naucnog odnosno
umjetnickog stepena magistra iz oblasti odnosno disciplina za koje je maticna.
Clan 43.
Nastava za sticanje naucnog odnosno umjetnickog stepena magistra traje
cetiri semestra,a nastava za sticanje strucnog stepena specijaliste traje dva semestra.
Clan 44.
Odluku o organizovanju postdiplomskog studija donosi Upravni odbor na
prijedlog Nastavno - umjetnickog vijeca,a uz prethodnu saglasnost Univerziteta.
Clan 43.
Nakon okoncanja postdiplomskih studija stice se pravo na naucni odnosno
umjetnicki ili strucni stepen.
Clan 46.
Blize odredbe o upisu,nacinu organizovanja,programima nazivu naucnog
odnosno umjetnickog ili strucnog stepena i finansiranju postdiplomskih studija
utvrdice se pravilnikom o organizovanju i izvodjenju piostdiplomskog studija.
Pravilnik iz prethodnog stava donosi Upravni odbor na prijedlog Nastavno
umjetnickog vijeca.
Nastavni plan i program postdiplomskog studija donosi Nastavno
umjetnicko vijece, uz prethodnu saglasnost Univerziteta.
VII NAUCNI STEPEN DOKTORA NAUKA
Clan 47.
Pod uslovima propisanim ovim pravilima i Pravilima Univerziteta , na
Akademiji se moze steci naucni stepen doktora nauka kao najvisi naucni stepen iz
naucne oblasti za koju je Akademija maticna.
18
Clan 48.
Doktorska disertacija je rezultat samostalnog naucno-istrazivackog rada kojim
se daju novi naucni rezultati i doprinosi razvoju naucne oblasti odnosno discipline.
Doktorat nauka stice se po postupku utvrdjenom Pravilima Univerziteta.
Clan 49.
Nastavno umjetnicko vijece Akademije moze predloziti Univerzitetu dodjelu
pocasnog doktorata nauka istaknutim naucnim,strucnim i drugim licima,domacim ili
stranim drzavljanima.
VIII STRUCNO USAVRSAVAN3E
Clan 30.
Akademija organizuje stalne i povremene oblike strucnog usavrsavanja za
likovne umjetnike.
Strucno usavrsavanje se organizuje iz oblasti i disciplina za koje je Akademija
maticna ustanova.
Clan 31.
Strucno usavrsavanje se obavlja organizovanjem predavanja,seminara,vjezbi i
drugih oblika,putem kojih se likovni umjetnici upoznaju sa novim dostignucima u
likovnoj umjetnosti.
Pogram strucnog usavrsavanja donosi Nastavno umjetnicko vijece.
Clan 32.
O ucescu u pojedinim oblicima strucnog usavrsavanja izdaje se odgovarajuce
uvjerenje.
IX STUDENTI I PRAVILA STUDIRAN3A
1.Sticanje statusa studenta
Clan 33.
Status studenta dodiplomskog studija stice se upisom u odgovarajucu godinu
studija na Akademiji i regulisanjem troskova studija.
Upis studenata se vrsi na osnovu konkursa.
Pravo ucesca na konkurs imaju lica sa zavrsenom srednjom skolom,u skladu
sa Zakonom o srednjoskolskom obrazovanju.
Na sadrzaj,nacin objavljivanja konkursa,kao i njegove elemente primjenjuju
se odredbe utvrdjene zakonom i Pravilima Univerziteta.
Clan 34.
19
Svi kandidati za upis u prvu godinu studija obavezni su polagati kvalifikacioni
ispit.
Blize odredbe o nacinu polaganja kvalifikacionog ispita kao i program ispita
utvrdjuju se posebnim pravilnikom koji donosi Nastavno umjetnicko vijece na
prijedlog odsjeka i katedri.
Clan 33.
Komisije za polaganje kvalifikacionog ispita imenuje dekan.
Komisije iz prethodnog stava,po obavljenim kvalifikacionom ispitima,podnose
izvjestaj Nastavno umjetnickom vijecu,koje odlucuje o prijemu.
Clan 36.
Akademija upisanom dodiplomskom i postdiplomskom studentu izdaje
upisnicu (index) kojom se dokazuje status studenta.
Clan 37.
Posebni uslovi za upis regulisace se u skladu sa odgovarajucim pozitivnim
propisima.
2.Prava i duznosti studenata
Clan 38.
Studenti imaju oravo i duznost da aktivno ucestvuju u nastavi,umjetnickom i
naucno-istrazivackom odnosno umjetnicko-istrazivackom radu u saradnji sa
nastavnicima i saradnicima Akademije,a prema Nastavnom planu i programu.
Clan 39.
Studenti imaju duznost da :
! izvrsavaju obaveze utvrdjene ovim pravilima,Nastavnim programom i
rasporedom predavanja i ispita,
! redovno dolaze na predavanja,vjezbe i druge oblike nastavnog rada,
! da se pridrzavaju odredaba ovih pravila i drugih akata Akademije.
Clan 60.
U Akademiji se vodi maticna evidencija o upisanim studentima sa
odgovarajucim podacima u vezi sa studijem.
Na osnovu evidencije iz prethodnog stava,studentima se na njihov zahtjev
izdaju uvjerenja o upisu,polozenim ispitima i drugim cinjenicama koje se odnose na
status studenta.
Clan 61.
20
Akademija je obavezna da na pocetku skolske godine upozna studente sa
Nastavnim planom i programom i njihovim pravima i duznostima utvrdjenim ovim
pravilima i drugim aktima Akademije.
3.Nacin polaganja ispita i izvrsavanje drugih obaveza
Clan 62.
Redovno pohadjanje predavanja,vjezbi i ucestvovanje u drugim oblicima nas
tavno-naucnog procesa ovjerava predmetni nastavnik potpisom u upisnicu (index),na
osnovu potpisa saradnika koji ovjerava uredno pohadjanje i rad na vjezbama.
Izuzetno,u opravdanim slucajevima,(duza bolest,vojna vjezba i sl.)nastavnik
moze ovjeriti izvrsavanje obaveza iz nastavnog predmeta ukoliko student izvrsi
godisnje najmanje 80% obaveza utvrdjenih Nastavnim planom i programom koje se
odnose na pohadjanje prdavanja i vjezbi-
Clan 63.
Student koji nije ispunio sve obaveze iz nastavnog plana u zimskom semestru
duzan je da ove obaveze ili druge zadatke koje mu odredi nastavnik izvrsi tokom
ljetnog semestra.
Clan 64.
O urednom pohadjanju nastave nastavnici i saradnici duzni su da vode
evidenciju.
Clan 63.
Student moze izaci na ispit iz pojedinih predmeta ako je izvrsio prethodne
obaveze:
! redovno prisustvovao predavanjima,vjezbama i drugim obaveznim
oblicima nastave
! ako je uspjesno uradio vjezbe (strucno-umjetnickih predmeta) iz nastavnog
programa tog predmeta
! ako je uspjesno uradio seminarski rad ,kad je to propisana obaveza iz
nastavnog programa tog predmeta.
Clan 66.
Ispiti se obavljaju u pet ispitnih rokova :
- januarsko februarski od 13.januara do kraja februara
- aprilski od 01.do 30.aprila
- junsko julski od 13.juna do 13.jula
- septembarski od 01.do 30.septembra
- novembarski od 01.do 30.novembra
21
Pravo polaganja ispita u junsko julskom i septembarskom ispitnom roku
imaju svi studenti koji su program predmeta odslusali u cjelosti.
U januarsko februarskom roku polazu se jednosemestralni predmeti,predmeti
koji se zavrsavaju u neparnom semestru i predmeti kod kojih je predvidjen
jednosemestralni ispit.
Aprilski, novembarski i januarsko-februarski rok planira se za polaganje nepolozenih
ispita za studente koji nisu polozili sve ispite iz prethodne godine,studente koji
ponavljaju godinu studija i studente koji prijevremeno zavrsavavaju studij.
Clan 67.
Za polaganje ispita student podnosi prijavu Sekretarijatu Akademije .
Studenti polazu ispit usmeno,pismeno ili prakticno,odnosno usmeno pismeno i
prakticno pred predmetnim nastavnikom.
Nacin polaganja ispita regulise se Nastavnim programom.
Ako je nastavnik sprijecen da odrzi ispite u cijelom roku,odredjuje se drugi
nastavnik.
Ako je nastavnik predmeta sprijecen da odrzi veczakazan ispit odredjenog
dana,dekan ce na zahtjev studenata pismeno odrediti drugog nastavnika da obavi ispit.
Ispit polozen protivni odredbama st.2.i 3. ovog clana oglasice se nevazecim.
Clan 68.
Nastavnik Akademije odredjuje termine za polaganje ispita o cemu sekretarijat
na pogodan nacin obavjestava studente.
Kandidat moze pristupiti ispitu samo ako je ispit na vrijeme prijavio.
U svakom ispitnom roku odredjuju se dva termina sa razmakom od najmanje
sedam dana.
Clan 69.
Raspored polaganja ispita stavlja se na oglasnu plocu Akademije najmanje
sedam dana prije pocetka utvrdjenih ispitnih rokova .(za prvi termin)
Raspored polaganja ispita u drugom ispitnom terminu za studente koji su u
prvom ispitnom terminu dobili negativnu ocjenu,utvrdjuje se u dogovoru sa
predmetnim nastavnikom.
Student u jednom danu moze polagati samo jedan ispit.
Clan 70.
Prije nego sto kandodat pristupi polaganju ispita ,nastavnik ce uvidom u
ogovarajucu evidenciju i u indeks provjeriti postojanje uslova za polaganje ispita.
Clan 71.
Nastavnik ili student moze, iz opravdanih razloga, prije polaganja ispita
traziti,uz pismeno obrazlozenje,komisijsko ispitivanje.
O zahtjevu iz prethodnog stava odlucuje dekan.
22
Clan 72.
Ako kandidat ne pristupi na zakazani ispit,smtra se da je odustao od polaganja ispita,
a ispit moze prijaviti tek za slijedeci ispitni termin odnosno rok.
Ako student u toku ispitnog termina odnosno roka podnese dokaz da je bez
svoje krivice bio sprijecen da odredjenog dana pristupi ispitu dekan mu moze
dozvoliti da ispit polaze istog ispitnog termina odnosno roka.
Clan 73.
Ako kandidat odustane od polaganja vec zapocetog ispita,smatra se da ispit
nije polozio,te se ocjenjuje s ocjenom pet (3).
Clan 74.
Znanje studenta ocjenjuje se ocjenama od pet (3) do deset10) .
Ocjena se unosi u index.
Najniza prolazna ocjena je sest (6).
Student ima pravo da neposredno,nakon obavljenog ispita,bude obavijesten o
rezultatima ispita.
Prilikom ocjenjivanja u obzir se uzimaju i rezultati rada studenta koje je
postizao tokom godine.
Pozitivna ocjena unosi se u index i prijavu,odnosno zapisnik komisije, a
ovjerava je nastavnik odnosno komisija.U slucaju sumnje vjerodostojna je ocjena
upisana u prijavu odnosno zapisnikkomisije.
Na osnovu prijave,odnosno zapisnika komisije,ocjena se unosi u evidenciju
koju vodi Sekretarijat Akademije.
Clan 73.
Student koji nije zadovoljan ocjenom i smatra da nije pravilno ocijenjen ima
pravo da u roku 24 sata poslije saopstenja rezultata ispita podnese dekanu obrazlozenu
molbu da bude ispitan komisijski.
Dekan je duzan da se kod predmetnog nastavnika odnosno nastavnika pred
kojim je student polagao ispit obavijesti o navodima molbe i nakon toga odlucuje da li
ce molbu usvojiti.
Ukoliko se molbi udovolji,dekan nalaze komisijsko ispitivanje ,odredjuje
komisiju pred kojom ce student biti ponovo ispitan u slijedecih 24 sata.
Clan 76.
Student koji je tri puta polagao ispit iz istog predmeta i dobio negativnu
ocjenu,svaki naredni put ispit polaze pred komisijom.
Komisija iz prethodnog stava sastoji se od tri clana od kojih jedan mora biti
nastavnik predmeta iz kojeg student polaze ispit.
Komisija donosi ocjenu jednoglasno ili vecinom glasova.
O komisijskom ispitu vodi se zapisnik,a ocjenu potpisuju svi clanovi komisije
u zapisnik i u index.
23
4.Upis u narednu godinu studija,obnova upisa i apsolventi
Clan 77.
Student upisuje narednu godinu studija ako je do 30.septembra tekuce godine
polozio sve ispite prethodne godine studija i ispunio ostale uslove propisane ovim
pravilima i regulisao finansijske obaveze prema Akademiji u skladu sa zakonom.
Student moze upisati narednu godinu studija i ako do 30.septembra tekuce
godine nije polozio najvise dva ispita iz opstih ili strucno-teorijskih predmeta
prethodne godine.
Student ne moze polagati ispite iz tekuce godine studija dok ne polozi sve
ispite prethodne godine studija.
Clan 78.
Student koji ne ispuni uslove za upis u narednu godinu studija ponavlja upis u
istu godinu studija.
Student koji obnovi upis ima pravo da polaze ispite u svim ispitnim rokovima.
Student koji obnovi upis obavezan je da ponovo ucestvuje u nastavnom
procesu u okviru predmeta koje nije odslusao.
Clan 79.
Upis i obnova godine obavljaju se do 03.oktobra.
Clan 80.
Prava i obaveze studenta miruju za vrijeme odsluzenja vojnog roka ili
porodiljskog odsustva.
Akademija moze studentu, na njegov zahtjev,iz opravdanih razloga,odobriti
mirovanje prava i obaveza na odredjeno vrijeme ,a najduze do godinu dana.
Mirovanje prava i obaveza iz prethodnog stava utvrdjuje se rjesenjem dekana.
Clan 81.
Student kome nije odobreno mirovanje prava i obaveza,te student koji ne upise
narednu godinu studija,kao i student koji ne obnovi upis u istu godinu studija
izjednacava se sa studentom koji se ispisao sa Akademije.
Clan 82.
Student koji je ovjerio posljednji semestar studija stice status studenta
apsolventa u naredna dva semestra.
Po isteku apsolventskog statusa student zadrzava pravo polaganja ispita,uz
odgovarajucu materijalnu nadiknadu ciju visinu utvrdjuje Upravni odbor.
24
S.Ponovo sticanje statusa studenta

Clan 83.
Student koji je prekinuo studij odnosno kome je prestao status studenta,pod
uslovima utvrdjenim ovim pravilima,moze ponovo steci status studenta ako ima
polozene ispite i izvrsi obaveze utvrdjene Nastavnim planom i programom a koji su
predvidjeni za upis u odgovarajucu godinu studija.
Clan 84.
Student nastavlja studij po nastavnom planu i programu koji vazi u vrijeme
njegovog ponovnog upisa.
Ukoliko postoji razlika u nastavnom planu i programu studija po kojem je
student ranije studirao i nastavnog plana i programa po kojem nastavlja studijstudent
je obavezan prethodno poloziti utvrdjenu razliku ispita.
Student je obavezan poloziti ispite iz prethodnog stava odnosno steci uslove za
upis u narednu godinu do kraja septembra.
Studentu se,u pravilu,priznaju ovjerene godine studija.
6.Prelazak sa drugih visokoskolskih ustanova i odsjeka
Clan 83.
Studenti drugih akademija likovnih umjetnosti mogu se primiti na Akademiju
tek poslije zavrsene prve godine studija,sa polozenim svim ispitima prve godine
studija na akademiji na kojoj je bio upisan
Clan 86.
Prelazak iz prethodnog clana vrsi se,u pravilu,u redovnim rokovima za upis.
Prilikom prelaska sa druge akademije student se upisuje u odgovarajuci
semestar odnosno godinu studija ukoliko nastavni programi ispita koji se priznaju
odgovaraju nastavnim programima ove akademije.
Odluku o priznavanju ispita donosi Nastavno-umjetnicko vijece na prijedlog
odgovarajuce katedre,odnosno odsjeka.
Katedre i odsjeci duzni su svoje misljenje dati u roku od 13 dana od
podnosenja zahtjeva.
Clan 87.
23
Student jednog odsjeka moze,u pravilu , preci u drugoj godini studija na drugi
nastavni odsjek ako izvrsi sve nastavne obaveze odsjeka na koji prelazi i pokaze
izuzetne sklonosti za studij na koji prelazi.
O priznavanju ispota i utvrdjivanju izuzetnih sklonosti odlucuje Nastavo-
umjetnicko vijece.
O prelasku studenta sa jednog na drugi odsjek dekan donosi rjesenje.

7.Prijevremeni zavrsetak studija
Clan 88.
Redovan student (izuzetno vrijedan i sposoban) moze koristiti poseban ispitni
rezim i zavrsti studij prije redovnih rokova pod slijedeci uslovima:
! da je polozio sve ispite iz predmeta prethodne godine do
30.septembratekuce godine
! da ima prosjecnu ocjenu devet iz predmeta koje je polozio do podnosenja
molbe za polaganje ispita po pomenutom rezimu
! da ima dva seminarska rada iz dva razlicita predmeta za godine za koje zeli
polagati ispite i to ocijenjena najmanje sa ocjenom devet
! da je odslusao predmete u zimskom semestru tekuce godine
Student iz prethodnog stava polaze ispite u dogovoru sa predmetnim
nastavnikom neovisno od utvrdjenih ispitnih rokova.
Kandidat gubi pravo na dalje polaganje ispita prema posebnom
ispitnom rezimu kad na ispitu dobije ocjenu nizu od osam.
Rjesenje o pravu na poseban ispitni rezim donosi dekan po
pribavljenom misljenju predmetnih nastavnika.
8.Nagradjivaje studenata
Clan 89.
Studentima koji postizu narocite rezultate u nastavnom i umjetnickom procesu
mogu se dodjeljivati nagrade.
O utvrdjivanju i dodjeljivanju nagrada odlucuje Nastavn-umjetnicko vijece.
Clan 90.
Na Akademiji se jednom godisnje dodjeljuje studentska nagrada Alija
Kucukalic.
Nagrada Alija Kucukalicse dodjeljuje prilikom godisnje izlozbe studentskih
radova .
Nagrada Alija Kucukalicje novcana nagrada koju dodjeljuje ocjenjivacka
komisija koju imenuje Nastavno-umjetnicko vijece.
Visinu novcane nagrade utvrdjuje dekan.
9.Diplomski ispit
Clan 91.
26
Diplomski ispit za sticanje visoke strucne spreme sastoji se od izrade i odbrane
diplomskog rada.
Diplomski ispit ima za cilj da student pokaze konkretnim rjesenjem ili
primjenom odredjenog modela u kojoj mjeri je ovladao teorijom i metodologijom
projektovanja rjesenja u praksi odnosno u verifikaciji prakticnog dejstva postojecih
rjesenja.
Clan 92.
Diplomski rad moze se odbraniti na temu koju odobri odsjek.
Student moze odabrati i prijaviti temu diplomskog rada pocetkom osmog
semestra,pod uslovom da je polozio sve ispite prethodnih semestara.
Blize odredbe o uslovima i nacinu polaganja diplomskog ispita utvrdjuju se
pravilnikom o diplomskom ispitu koji donosi svaki odsjek.
Clan 93.
Izradjeni diplomski rad,zajedno sa prijavom,predaje se Akademiji pet
primjeraka ,otkucan i sa brosiranim povezom.
Clan 94.
Odbrani diplomskog rada moze se pristupiti nakon sto student polozi sve ispite
i izvrsi sve druge obaveze po Nastavnom planu i programu.
Clan 93.
Odbrana diplomskog rada obavlja se pred komisijom od tri clana kojoj
prisustvuje i mentor za teoretski dio ispita
Predsjednik komisije je predmetni nastavnik.
Ocjenu donosi komisija jednoglasno ili vecinom glasova.
10.Specijalisticki i magistarski ispit
Clan 96.
Student koji uspjesno zavrsi sve nastavne obaveze utvrdene Nastavnim
planom i programom postdiplomskog studija podnosi i brani magistarski rad.
Clan 97.
Tema magistarskog rada moze se odobriti studentu koji uspjesno izvrsi sve
obaveze iz programa prva dva semestra.
Temu magistarskog rada odobrava Nastavno umjetnicko vijece na prijedlog
Kolegija za postdiplomski studij, koji istovremeno utvrduje i mentora.
Clan 98.
Magistarski rad mora biti samostalna obrada teme istrazivackog, odnosno
umjetnickog karaktera.
27

Clan 99.
Kandidat je duzan magistarski rad podnujeti najkasnije dvije godine od
ovjere posljednjeg semestra.Nastavno umjetnicko vijece moze,iz opravdanih
razloga,ovaj rok produziti najvise za jos jednu godinu.
Magistarski rad podnosi se u 14 primjeraka.
Nastavno umjetnicko vijece moze studentu stranom drzavljaninu odobriti da
magistarski rad podnese i brani na jednom od svjetskih jezika u slucajevima koji su
predvideni Pravilima Univerziteta. (cl.28.stav 1 tacka 3.)
Clan 100.
Magistarski rad brani se pred komisijom od tri clana koju imenuje Kolegij za
postdiplomki studij Najmanje dva clana komisije moraju bizi iz uize nastavno
naucne odnosno nastavno umjetnicke oblasti iz koje se brani magistarski rad.
Prilikom pregleda rada komisija moze kandidatu vratiti rad na dopunu i
odrediti rok u kome tu obavezu treba izvrsiti.
Komisija podnosi Kolegiju za postdiplomski studij izvjestaj koji sadrzi kratak
prikaz i ocjenu magistarskog rada i prijedlog da se odbrana rada odobri ili da se
odbije.
Clan101.
Ako Kolegij za postdiplomski studij prihvati izvjestaj i prijedlog
komisije, odreduje vrijeme i mjesto odbrane magistarskog rada koji moraju biti
objavljeni najmanje 30 dana prije odbrane na oglasnoj ploci Akademije i u dnevnoj
stampi.
Obavjestnje o odbrani mora sadrzavati ime i prezime kandidata ,naslov
magistarske radnje, datum i mjesto odbrane,te obavijest o tome da zainteresovana lica
mogu pregledati magistarski rad u prostorijama Akademije.
Smatra se da je kandidat odbranio magistarski rad ako komisija vecinom
glasova pozitivno ocijeni podneseni rad i njegovu odbrnu.
Ako je magistarski rad negativno ocijenjen ili ga kandidat nije uspjesno
odbranio, kandidat moze podnijeti novi rad najranije za godinu dana, a najkasnije za
dvije godine od saopstavanja negativne ocjene prethodnog rada.
Clan 102.
Nakon odbrane magistarskog rada i obavljene promocije Akademija dostavlja
po jedan primjerak magistarskog rada Nacionalnoj i univerzitetskoj
biblioteci,univerzitetskim bibliotekama u BiH,Biblioteci Akademije i Univerzitetu u
Sarajevu.
Ako se nakon odbrane magistarskog rada odnosno promocije pojavi sumnja
da magistarski rad nije samostalan rad kandidata ,Nastavno umjetnicko vijece
odreduje komisiju koja ispituje osnovanost sumnje da li je kandidat autor
magistarskog rada.
28
U komisiju iz prethodnog stava ne mogu biti imenovani nastavnici pred
kojima je magistarski rad bio odbranjen,
Ako komisija utvrdi da magistarki rad nije rezultat samostalnog rada
kandidata,predlozice Nastavno umjetnickom vijecu da ponisti odluku o nacunom
odnosno umjetnickom stepenu magistra,a sef Kolegija za postdiplomski studij o tome
ce obavijestiti kandidata kojem se osporava pravo na naucni odnosno umjetnicki
stepen magistra.
Nastavno umjetnicko vijece najkasnije 30 dana po dobivanju izvjestaja komisije
zakazuje sjednicu na koju se poziva i lice kome se osporava autorstvo magistarskog
rada.
Na sjednici Nastavno umjetnickog vijeca, nakon sto izvjestilac komisije ukratko
iznese izvjestaj i prijedlog komisije,lice kojem se osporava magistarski rad ima pravo
da iznese svoje misljenje i prigovore na izvjestaj komisije.
Sjednica Nastavno umjetnickog vijeca moze se odrzati i bez prisustva
pozvanog lica ako ono pravovremeno ne opravda svoj izostanak.
Nastavno umjetnicko vijece vecinom glasova svih clanova moze donijeti odluku o
oduzimanju naucnog odnosno umjetnickog stepena magistra.
O odluci Nastavno umjetnickog vijeca sef Kolegija za postdiplomski studij
obavijestava rektora Univerziteta, koji donosi rjesenje o ponistenju diplome i
podataka iz maticne knjige izdatih diploma o zavrsenom postdiplomskom studiju.
Odluka o oduzimanju naucnog,odnosno umjetnickog stepena magistzra i o
ponistenju diplome objavljuje se u sluzbenom glasilu Univerziteta.
11.Prestanak statusa studenta
Clan 104. Pazzi dolazi 103
Status studenta prestaje:
! diplomiranjem
! ispisom (na pismeni zahtjev studenta dekan izdaje rjesenje)
! ako student ne upise narednu godinu studija ili ne obnovi upis u istu
godinu studija u propisanom roku
! danom izrecene mjere iskljucenja (danom pravosnaznosti odluke o
iskljucenju)
12.Disciplinska odgovornost studenata
Clan 103.
Za povrede obaveza,za nedopusteno ponasanje na nastavi i ispitima i za
narusavanje ugleda Akademije,studenti odgovaraju disciplinski.
Povrede obaveza mogu biti lakse i teze.
Clan 106.
Odredbama o disciplinskoj odgovornosti ne iskljucuje se ogovornost za
krivicno djelo ili prekrsaj koji su ucinjeni istom radnjom.
29
Disciplinski organi vezani su pravosnaznom krivicnom presudom u pogledu
cinjenica koje se ticu radnje krivicnog djela,a ako je optuzeni oglasen krivim,i
utvrdjivanjem njegove odgovornosti.(umisljaj,nehat)
Disciplinski organi mogu zastati sa postupkom do okoncanja krivicnog
postupka.
Odredbe stava 2.i 3.ovog clana shodno se primjenjuju i na odluku donesenu u
prekrsajnom postupku.
Clan107.
Na postupak zbog povrede discipline shodno se primjenjuju pravila krivicnog
postupka ukoliko drugacije nije odredjeno.
Laksim povredama discipline smatra se :
1. nedolicno ponasanje na Akademiji
2. nanosenje materijalne stete sredstvimaAkademije,u manjem
obimu,nepaznjom i nenamjerno
3. ponasanje koje moze da narusi ugled studenta ili drugih studenata
Akademije,nastavnika,saradnika i drugih uposlenika na Akademiji
4. ometanje nastave i ispita
3. nepostovanje kucnog reda Akademije
Clan 108.
Tezim povredama discipline smatra se:
1. prepravka podataka u javnoj ispravi koju izdaje Akademija
2. prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi Akademija
3. kradja imovine Akademije ili imovine studenata
4. izazivanje tuce ili ucesce u tuci u prostorijama Akademije,u dvoristu ili
ispred zgrade Akademije kao i izazivanje nereda na tim mjestima
3. izrazavanje nacionalne netrpeljivosti
6. nepridrzavanje propisao zastiti naradu
7. dolazak na Akademiju u pripitom stanju,upotreba alkohola i drugih
narkoticnih sredstava za vrijeme izvodjenja nastave
8. podstrekavanje,davanje ili pomaganje studenata u upotrebi
alkohola,narkoticnih sredstava i upotreba tih sredstava u prostorijama
Akademije
9. koriscenje nedozvoljenih sredstava na ispitu i polaganje ispita protivno
odredbama o polaganju ispita
Clan 109.
Disciplinske mjere koje se mogu izreci ,nakon provodjenja disciplinskog
postupka,su: opomena,javna opomena i iskljucenje sa Akademije.
Mjera iskljucenja moze se izreci u trajanju od jedne do tri sloske godine za
teze povrede obaveza utvrdene ovim pravilima.
Clan 110.
Prema studentu koji je ucinio disciplinsku povredu postupak vodi disciplinska
komisija koja odlucuje o disciplinskim povredama uposlenika.
Disciplinsku komisiju imenuje dekan.
30
Clan 111.
Prijavu o ucinjenoj povredi discipline moze podnijeti svaki student,uposlenik
Akademije i svaki gradjanin.
Prijava o ucinjenoj povredi discipline podnosi se dekanu.
O pokretanju disciplinskog postupka odlucuje dekan podnosenjem pismenog
prijedlooga disciplinskoj komisiji.
Clan 112.
Po isteku jedne godine od dana kada je ucinjena povreda discipline ne moze se
pokrenuti disciplinski postupak,a disciplinskamjera se ne moze izreci po isteku
osamnaest mjeseci od ucinjene povrede.
Clan 113.
Lice protiv koga je pokrenut postupak ne moze se ispisati sa Akademije sve do
pravosnaznog okoncanja disciplinskog postupka.
U momentu pokretanja postupka dekan donosi rjesenje o zabrani polaganja
ispita,upisa naredne godine,odnosno obnove upisa, do pravosnaznosti okoncanja
postupka.
Clan 114.
Ako disciplinska komisija,po prijemu prijedloga,nadje da povreda discipline
predstavalja krivicno djelo,u dogovoru sa dekanom,ce podnijeti prijavu nadleznom
javnom tuziocu.
Clan 113.
Kada zakaze raspravu,disciplinska komisija poziva na nju
okrivljenog,njegovog branioca i podnosioca prijave,a po potrebi svjedoke,vjestake i
druga lica.
Uz poziv okrivljenom dostavlja se prijedlog za pokretanje disciplinskog
postupka ,najkasnije pet dana prije odrzavanja usmene rasprave.
Vrijeme i mjesti odrzavanja rasprave objavljuje se na oglasnoj ploci,najkasnije
pet dana prije odrzavanja rasprave.
Clan 116.
Lice koje u prethodnom postupku nije uzelo sebi branioca ,u pozivu za
usmenu raspravu mora biti upozorenoda to moze uciniti sve do pravosnaznog
okoncanja postupka.
Ako okrivljni ima branioca pozivi i odlike dostavljaju se i braniocu.
Clan 117.
31
U slucaju izostanka uredno pozvanog okrivljenog ili njegovog branioca
rasprava ce se odloziti ,a ukoliko ne dodju ni na slijedecu zakazanu raspravu,rasprava
ce se opdrzati u njihovom odsustvu.
Branilac moze biti svako poslovno aposobno lice.
Clan 118.
Postupak pred disciplinskom komisijom je usmen i javan.
Clan 119.
Odlukom disciplinske komisije okrivljenom se izrice disciplinska mjera ili se
prijedlog za pokretanje disciplinskog postupka odbija kao neosnovan.
Ako je povredom discipline Akademiji nanesena imovinska steta,odlukom se
moze izreci i obaveza naknade stete.
Ako student ne naknadi ili ne pristane na naknadu stete,dekan podnosi tuzbu
nadleznom sudu.
Clan 120.
Protiv odluke disciplinske komisije okrivljeni i predlagac mogu izjaviti zalbu
Upravnom odboru u roku od pet dana od dana prijema odluke.
Protiv odluke Upravnog odbora nije dozvoljena zalba
Clan 121.
Pravosnazna odluka opovredi discipline dostavlja se i odgovarajucem odsjeku.
Izrecena disciplinska mjera upisuje se u studentski karton i u indeks studenta,a
ako je izrecena mjera iskljucenja sa Akademije i u ispisnicu.
Pravosnazna odluka disciplinske komisije objavljuje se na oglasnoj ploci.
Disciplinska komisija moze odrediti da se odluka kojom se izrice mjera za
tezu povredu discipline objavi i na drugi nacin.(citanjem odluke na
nastavi,objavljianjem u studentskoj stampi i sl.)
13.Zastita prava i udruzivanje studenata
Clan 122.
Kada o pravima studenata i izvrsavanju duznosti koje su neposrednoj vezi sa
nastavom odlucuje odsjek,student moze traziti da tu odluku preispita Nastavno-
umjetnicko vijece.
Odluka Nastavno-umjetnickog vijeca je konacna.
Clan 123.
Kad o pravima i obavezama odlucuje dekan,student moze traziti da njegovu
odluku preidpita Upravni odbor.
Odluka Upravnog odbora je konacna.
32
Clan 124.
Kandidati koji su konkurisali za upis na Akademiju,a nisu zadovoljni
rezultatima provedenog konkursa,mogu se zaliti Nastavno-umjetnickom vijecu.
Nastavno-umjetnicko vijece moze obrazovati komisiju za obavljanje
ponovnog ispita,koja mora biti sastavljena od nastavnika i saradnika iz oblasti iz kojih
se vrsi provjera sposobnosti kandidata.
Clan 123
Studenti Akademije imaju udruzenje .
Clan 126.
Ciljevi udruzenja studenata su:
! zastita polozaja studenata
! organizovanje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti
! saradnja sa udruzenjima studenata dugih visokoskolskih ustanova i
organizcija na umjetnickom,istrazivackom i drugim poljima.
Clan 127.
Radi ostvarivanja ciljeva iz prethodnog clana,Udruzenje studenata prethodno
raspravlja i daje svoje misljenje o slijedecim pitanjima :
! izmjene Nastavnog plana i programa
! izmjene pravila studiranja
! teze povrede discipline koje povlace iskljecenje studenta sa Akademije .
Kad nadlezani organ Akademije odlucuje o iskljucenju studenta sa Akademije
pretkodno se mora upoznatisa misljenjem Udrzenja studenata.
Clan 128.
Organizacija i funkcionisanje Udruzenja studenata regulisu se statutom
Udruzenja.
14.Postupanje po Zakonu o upravnom postupku
Clan 129.
Akademija ce primjenjvati odredbe Zakona o upravnom postupku kod
rjesavanja o pojedinacnim pravima i obavezama studenata koje se odnose na :
! upis kandidata u prvu godinu studija
! upis studenata u narednu godinu studija
! mjeru iskljucenja
! obavezu placanja troskova studija
X NASTAVNICI I SARADNICI
1.Obaveze nastavnika i saradnika u nastavi
33
Clan 130.
Nastavnici i saradnici Akademije imaju slijedecae obaveze
! da organizuju i redivno izvode nastavu prema Nastavnom planu i
programu
! da odrzavaju nastavu prema utvrdjenom rasporedu
! da obavljaju ispite u ispitnim rokovima utvrdjenim ovim pravilima
! da organizuju i ucestvuju u naucno-istrazivackom radu odnosno
umjetnickom radu
! da se strucno usavrsavaju
! da obezbijede odnosno propisu obavezne udzbenike i drugu literaturu za
predmet koji predaju
! da predlazu usavrsavanje i preispitivanje nastavnog plana i programa
! da vode evidenciju o radu,ispitima i uspjehu studenata
Na kraju skolske godina nastavnici i saradnici podnose izvjestaj o svo radu
Jedamput godisnje organizuje se javna prezentacija radova studenata
Clan 131.
Saradnici ne mogu samostalno drzati predavanja niti obavljati ispite.
2.Uslovi za izbor nastavnika
Clan 132.
Nastavnici se biraju u zvanje:
-docent
-vanredni profesor
-redovni profesor
Nastavnici opcih nastavnih predmeta mogu se birati u zvanje predavaca.
Za strucno umjetnicke predmete u oblasti za koje ne postoji skolovanje na
nivou visokog obrazovanja moze se izabrati predavac koji ima postignute
valorizovane umjetnicke rezultate i koji je svojim stvaralastvom dao znacajan
doprinos u toj oblasti umjetnosti.
Clan 133.
Nastavnik se bira za nastavni predmet ili za uzu naucnu odnosno umjetnicku
oblast koju utvrdjuje Nastavno-umjetnicko vijece,opstim aktom,uz prethodnu
saglasnost Univerziteta.
Clan 134.
Uslovi za izbor nastavnika su :
strucnim publikacijama i pokazani rezultati u nastavnom radu
34
! za predavaca strucno umjetnickih predmeta : postignuti valorizovani
umjetnicki rezultati u odgovarajucoj oblasti i njegov znacajan doprinos toj
oblasti umjetnosti
! za docenta teorijskih predmeta : naucni stepen doktora nauka ,
naucni radovi objavljeni u naucnim publikacijama i pokazani
rezultati u nastavnom radu
! za docenta strucno umjetnickih predmeta: visoka strucna sprema,veci broj
javno predstavljenih valorizovanih oblika umjetnickog stvaralastva i
pokazani rezultati u nastavnom radu
! za vanrednog profesora teorijskih predmeta: naucni stepen doktora nauka
objavljena knjiga ili monografija,vise naucnih radova objavljenih u
naucnim publikacijama,rezultati vlastitih istrazivanja u primjeni,doprinos u
podizanju novog nastavnog odnosno naucno-istrazivackog kadra, pokazani
rezultati u nastavnom radu i minimalno jedno mentorstvo prti izradi
doktorske disertacije.
- za vanrednog profesora strucno umjetnickih predmeta:
visoka strucna sprema,veci broj javno predstavljenih oblika valorizovanog
umjetnickog stvaralastva priznanja za uspjesno djelovanje u odgovarajucoj
oblasti umjetnosti i pokazani rezultati u nastavnom radu
! za redovnog profesora teorijskih predmeta :
naucni stepen doktora nauka,vise objavljenih knjiga i naucnih radova
citiranih u naucnoj literaturi,rezultati vlastitih istrazivanja u primjeni
priznatih u naucno-istrazivackoj javnosti,doprinos afirmaciji i razvoju
naucne i strucne oblasti kojom se bavi i doprinos u podizanju nastavnog
i naucno-istrazivackog kadra
! za redovnog profesora strucno-umjetnickih predmeta:
visoka strucna sprema,veci broj javno prezentiranih valorizovanih oblika
umjetnickog stvaralastva koji su znacajno doprinijeli razvoju kulture i
umjetnosti idoprinos podizanju nastavnog i umjetnickog kadra.
- Objavljeni radovi navedeni u prethodnom stavu moraju biti u skladu sa
Zakonom o naucno istrazivackoj djelatnosti iz naucne oblasti za koju se
nastavnik bira, a za objavljene knjige i monografije izvrsena recenzija od
strane najmanje jednog recenzenta referentnog na medunarodnom nivou iz
uze naucne oblasti i obavezno se prilazu prilikom svakog izbora
Clan 133.
Akademija je obavezna da uz nastavnika sa navrsenih 60 godina zivota ima
izabranog docenta.
.
Clan 136.
Nastavnik koji je ispunio uslove za prestanak radnog odnosa zbog navrsenih
63 godina zivota moze ostati u stalnom radnom odnosu do navrsenih 70 godina
zivota,ako postoji nastavna potreba i ako se na konkurs ne prijavi kandidat koji
ispunjava uvjete za izbor.
33
Akademija je obavezna raspisivati konkurs za izbor nastavnika iz prethodnog
stava prije pocetka svake skolske godine.
3.Uslovi za izbor saradnika
Clan 137.
Za asistenta moze biti izabran kandidat koji ima zavrsenu akademiju likovnih
umjetnosti ili drugi odgovarajuci fakultet sa visokom prosjecnom ocjenom (najmanje
osam(8)i koji je pokazao smisao za nastavni,strucno-kreativni i naucno-istrazivacki
rad.
Prednost imaju kandidati sa javno pozitivno ocijenjenim radovima i znanjem
najmanje jednog svjetskog jezika.
Clan 138.
Uslovi za viseg asistenta na teorijskim predmetima:naucni stepen magistra.
Uslovi za viseg asistenta na strucno-umjetnickim predmetima su javno
predstavljeni valorizovani oblici umjetnickog stvaralastva.
Clan 139.
Asistent se bira na period od tri godine i moze biti jos jedamput izabran u isto
zvanje.
Visi asistent se bira na vrijeme od cetiri godine i moze biti jos jedamput
ponovo izabran u isto zvanje.
Clan 140.
Predavac i docent biraju se na vrijeme od pet godina,a vanredni profesor na sest
godina i mogu biti ponovo izabrani u isto zvanje.
Redovni profesor bira se na neodredjeno vrijeme.
Nastavnik i saradnik moze biti biran u vise zvanje i prije isteka navedenih
rokova ukoliko postigne rezultate u naucnom odnosno umjetnickom radu propisane za
vise zvanje i ukoliko je proveo najmanje tri godine u nastavi nakon posljednjeg
izbora.
Clan 141.
Akademija moze dodijeliti zvanje naslovnog docenta visem asistentu pod slijedecim
uslovima : da je asistent potreban Akademiji za dogledno vrijeme kao nastavni kadar i
da nema slobodnog mjesta nastavnika te se zbog toga ne moze birati u nastavno
zvanje.
Dodjela zvanja naslovnog docenta nema uticaja na obavljanje poslova viseg
asistenta.
4.Postupak za izbor nastavnika
36
Clan 142.
Izbor nastavnika , u isto ili vise zvanje (u daljem tekstu:izbor)vrsi Nastavno-
umjetnicko vijece uz prethodno pribavljanje saglasnosti Univerziteta.
Izbor se vrsi na osnovu konkursa koji,na prijedlog Nastavno-umjetnickog
vijeca, objavljuje Upravni odbor Akademije
Konkurs iz prethodnog stava objavljuje se u dnevnoj stampi.
Clan 143.
Konkurs za izbor sadrzi:
1. predmet ili uzu naucnu oblast za koju se konkurs raspisuje
2. zvanje ili zvanja na koja kandidati mogu konkurisati
3. opste i posebne uslove za izbor u zvanje za koje se konkurs raspisuje
4. rok za podnosenje prijave
Clan 144.
U prijavi za konkurs kandidat je duzan da,pored ostalog,iznese kratke
biografske podatke o sebi,kao i da uz prijavu prilozi naucne,umjetnicke i strucne
(objavljene i neobjavljene) radove,na osnovu kojih se prijavljuje na konkurs.
Biografski podaci i podaci o naucnim,umjetnickim i strucnim radovima
dostavljaju se u Sekretarijat Akademije i mogu se dati na uvid svim zainteresovanim
licima.
Prilikom izbora u isto ili vise zvanje uzimaju se u obzir samo reference
utvrdrne Zakonom o naucnoistrazivackoj djelatnosti, odnosno javno predstavljeni
umjetnickog stvaralastva u vremenu od posljednjeg izbora.
Clan 143.
Prijave koje imaju formalne nedostatke zbog kojih se ne mogu uzeti u
postupak,dekan vraca kandidatu i odredjuje mu rok od najmanje osamdana u kojem je
duzan da te nedostatke otkloni.
Ako kandidat otkloni nedostatke u odredjenom roku smatra se da je prijava
blagovremeno podnesena .U protivnom ce dekan prijavu odbaciti kao nepotpunu.
Clan 146.
Za pripremanje prijedloga za izbor Nastavno-umjetnicko vijece obrazuje
komisiju od najmanje tri clana iz reda nastavnika u istom ili visem zvanju od zvanja u
koje se kandidat bira.
Vecina clanova komisije mora biti iz uze ,aostali mogu biti iz srodne naucne
oblasti za koju se kandidat bira.
Clan 147.
Izbor u nastavnicka zvanja vrsi se uz prethodnu saglasnost Univerziteta.
Nastavno-umjetnicko vijece dostavlja Univerzitetu prijedlog za izbor radi
davanja saglasnosti.
37
Prijedlog za izbor sadrzi podatke za sve kandidate koji su ucestvovali na
konkursu a narocito:
! osnovne bografske podatke
! podatke o strucnom i naucnom stepenu kandidata
! pregled i ocjenu naucnih i strucnih radova sa podacima gdje su objavljeni
! ocjenu pedagoskih sposobnostikandidata i doprinosa kandidata podizanju
nastavnog i naucno-istrazivackog odnosno umjetnickog podmlatka
! ocjenu rezultata koje je kandidat postigao u nastavno-naucnom odnosno
naucno-istrazivackom radu
! pohvale,priznanja i nagrade koje je kandidat dobio za svoj nastavno-naucni
i naucno-istrazivacki rad
! obrazlozenje prijedloga za izbor
Rok za dostavljnje prijedloga za izbor ne moze biti duzi od 60 dana od dana
isteka roka za podnosenje prijave na konkurs.
Clan 148.
Nastavno-umjetnicko vijece razmatra pitanje izbora na sjednicama ,ako je
prisutna vecina clanova,a odlucuje vecinom ukupnog broja clanova.
Clan 149.
Konkurs za izbor saradnika objavljuje se u dnevnoj stampi.
Izbor u zvanje saradnika obavlja Nastavno-umjetnicko vijece,na prijedlog
komisije,koju imenuje na sjednici na kojoj donosi prijedlog odluke o raspisivanju
konkursa.
Clan 130.
Nastavniku i saradniku koji nebude izabran u isto ili vise zvanje prestaje radni
odnos u roku od godinu dana od dana donosenja odluke da nije izabran,ako
Akademija nema mogucnosti da ga rasporedi na druge odgovarajuce poslove.
Za nastavnika i viseg asistenta iz prethodnog stava koji ima do 13 godina staza
otkazni rok je sest mjeseci,a sa duzim radnim stazom jednu godinu.
Otkazni rok iz prethodnog stava tece od dana isteka roka iz stava 1.ovog clana.
Clan 131.
Na Akademiji mogu predavati i nastavnici drugih visokoskolskih ustanova .
Nastavnik koji je izabran na drugoj visokoskolskij ustanovi koja pripada
Univerzitetu moze biti angazovan u nastavi na Akademiji za isti predmet bez
izbornog postupka.
Nastavnik koji je izabran na drugoj visokoskolskoj ustanovi koja pripada
drugom univerzitetu ,moze biti angazovan u nastavi na Akademiji za isti predmet ,bez
izbornog postupka ,ukoliko tako odluci Nastavno-umjetnicko vijece.
38
S.Privremeno izvodjenje nastave
Clan 132.
Za varijeme dok je nastavnik odredjenog nastavnog predmeta na
bolovanju,odsustvu ili obavljanju javne funkcije,pa mu po tom osnovu miruje radni
odnos,Akademija obezbjedjuje nesmetano itvodjenje nastave i odrzavanje ispita na taj
nacin sto ce angazovati drugog nastavnika Akademije iz uze naucne odnosno
umjetnicke oblasti.
Izvodjenje nastave iz jednosemestralnih predmeta na prijedlog odsjeka ili
katedre,Nastavno-umjetnicko vijece moze povjeriti nastavniku koji je biran na
predmetu iz grupe srodnih predmeta.
Ako na Akademiji nema nastavnika izabranog za taj predmet,grupu srodnih
predmeta ili uzu naucnu odnosno umjetnicku oblast,Akademija poziva nastavnika
druge srodne visokoskolske ustanove koji je biran za taj predmet ,grupu srodnih
predmeta ili uzu naucnu oblast.
Clan 133.
Nastavnik druge visokoskolske ustanove poziva se za vrijeme dok traju
okolnosti zbog kojih je pozivanje izvrseno,ne zasniva radni odnos na Akademiji i ne
bira se u zvanje nastavnika.
Odluku o pozivanju nastavnika u smislu prethodnog stava donosi Nastavno-
umjetnicko vijece.
Clan 134.
Akademija moze pozivati nastavnike ,naucne i kulturne radnike drugih
ustanova ili orhanizacija,kao i istaknute strucnjake iz prakse da ,u okviru nastavnog
programa,dodiplomskog i postdiplomskog studija ,kao i u okviru programa strucnog
usavrsavanja,odrze pojedina predavanja ili da ucestvuju u drugim oblicima nastave
radi upoznavanja studenata sa novinama u teoriji i praksi.
Odluku o pozivanju iz prethodnog stava donosi Nastavno-umjetnicko
vijece,na prijedlog odsjeka ili katedre .
6.Profesor emeritus
Clan 133 .
Akademija moze redovnog profesora predloziti za pocasno zvanje profesor
emeritus.
Prijedlog iz prethodnog stava utvrdjuje Nastavno-umjetnicko vijece i dostavlja
ga Univerzitetu.
Izbor u pocasno zvanje profesor emeritus vrsi Univerzitet.
Clan 136
39
Svi uposlenici Akademije moraju obaviti odgovarajuci ljekarski pregled do
pocetka skolske godine.
U Akademiji ne moze raditi lice koje je alkoholicar/alkohokicarka ili ovisnik o
narkoticima, te lice koje boluje od zarazne ili dusevne bolesti.
Ako se u toku skolske godine ustanovi da je nastavnik, saradnik ili drugi
uposlenik obolio od zarazne ili dusevne bolesti, ili postao ovisnik o alkoholu ili
drugim narkoticima bice udaljen iz procesa rada i upucen na lijecenje.
Blize odredbe o postupku u slucajevima iz prethodnog stava utvrdice se posebnim
pravilnikom
XI ORGANI UPRAVL3AN3A,RUKOVOD3EN3A,KONTROLE
I STRUCNI ORGANI
1.Upravni odbor
Clan 137.
Upravni odbor je organ upravljanja Akademije.
Upravi odbor ima pet clanova od kojih su dva clana iz reda zaposlenika
Akademije.
Predsjednika i clanove Upravnog odbora imenuje Vlada Kantona Sarajevo.
Predsjednik i clanovi Upravnog odbora imenuju se na period od cetiri godine i
mogubiti ponovo imenovani.
Dekan i prodekan ne mogu biti imenovani za clana Upravnog odbora.
Clan 138.
Predsjednik i clanovi Upravnog odbora mogu biti razrjeseni i prije isteka
perioda na koji su imenovani:
! na licni zahtjev
! prestankom radnog odnosa na Akademiji
! ako su odgovorni za neuspjesan ili nezakonit rad Akademije
! ako neredovno prisustvuje sjednicama
Clan 139.
Upravni odbor:
! donosi planove razvoja Akademije
! donosi Pravila Akademije
! raspisuje konkurs za izbor nastavnika i saradnika
! imenuje i razrjesava dekana i prodekana
! utvrdjuje prijedlog broja studenata koji se mogu upisati na Akademiju
zavisno od prostornih i kadrovskih uslova i uslova opremljenosti
! vrsi izbor sefova odsjeka i katedri
! utvrdjuje finansijski plan i usvaja godisnji obracun
! donosi opste akte Akademije
! odobrava projekte naucno-istrazivackog odnosnoumjetnicko
istrazivackog rada
! usmjerava,kontrolise i ocjenjuje rad dekana
! rjesava sva pitanja odnosa sa osnivacem
40
! odgovoran je osnivacu za rezultate rada Akademije
! podnosi osnivacu godisnje izvjestaje o radu Akademije
! obrazuje komisije
! odlucuje,u drugostepenom postupku,o zalbama i prigovorima
! odlucuje o koristenju sredstava iznad iznosa od 3000 KM
! obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim pravilima.
O poslovima iz prethodnog stava Upravni odbor odlucuje vecinom glasiva
ukupnog broja clanova.
Clan 160.
Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednicu na svoju inicijativu,na prijedlog
dekana ili Nastavno-umjetnickog vijeca.
Sjednicama Upravnog odbora obavezno prisustvuje dekan ili prodekan,po
ovlastenju dekana.
2.Nastavno-umjetnicko vijece
Clan 161.
Nastavno-umjetnicko vijece je strucni organ Akademije.
Nastavno-umjetnicko vijece cine svi zaposleni nastavnici i visi asistenti
Akademije.
Clan 162.
Radom Nastavno-umjetnickog vijeca rukovodi dekan.
Clan 163.
Nastavno-umjetnicko vijece:
! utvrdjuje prijedlog nastavnog plana i nastavnih programa
! donosi nastavne programe
! donosi programe naucno-istrazivackog odnosno umjetnicko-istrazivackog
rada
! vrsi izbor u zvanje nastavnika i saradnika
! donosi nastavni plan i nastavne programe za postdiplomski studij
! prati primjenu nastavnog plana i nastavnih programa i pokrece postupak za
preispitivanje
! donosi program za strucno usavrsavanje
! predlaze raspisivanje konkursa za organizovanje postdiplomkogstudija
! predlaze izbor sefova odsjeka i katedri
! Predlaze Upravnom odboru rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove za
! izbor dekana na osnovu propisanih uslova za izbor dekana
! imenuje komisiju za ocjenu podobnosti teme magistarskog rada i
doktorskaog rada
! predlaze raspisivanje konkursa za izbor u zavnje nastavnika i saradnika
41
! predlaze osnove i mjerila i nacin provjere znanja i sposobnosti kandidata
za upis na Akademiju
! prati realizaciju nastavnog plana i nastavnih programa postdiplomskog
studija i preduzima mjere za izvodjenje nastave
! utvrdjuje raspored rada asistenata i visih asistenata i utvrdjuje program
sticanja umjetnickog odnosno naucnog stepena magistra
! donosi odluke o organizovanju naucnih i strucnih simpozijuma
! prati nastavni i naucno-istrazivacki rad nastavnika i saradnika i njihovo
usavrsavanje
! odlucuje o saradnj sa drugim visokoskolskim ustanovama
! odlucuje o pitanjima medjunarodne saradnje Akademije
! prethodno razmatra prijedloge pravila Akademije iprijedloge drugih
opstih akata ,koji regulisu nastavni,umjetnicki i naucno-istrazivacki rad
! donosi i druge odluke koje su mu stavljene u nadleznost na osnovu zakona
i ovih pravila .
Clan 164.
Nastavno-umjetnicko vijece donosi odluke,zakljucke i prijedloge vecinom
glasova ukupnog broja clanova ,ako ovim pravilima i zakonom nije drugacije
odredjeno.
3.D e k a n
Clan 163.

Akademijom rukovodi dekan.
Dekan se imenuje na period od cetiri godine sa mogucnoscu jos jednog
uzastopnog izbora.
Dekana Akademije kao javne ustanove imenuje Upravni odbor iz reda
redovnih i vanrednih profesora u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom
u Akademiji sa rang liste koju predlaze Nastavno umjetnicko vijece, a nakon
provedenog intervjua sa svim kandidatima od strane Upravnog odbora
Clan 166.
Dekan vodi poslove,organizuje nastavu i naucno-istrazivacki rad odnosno
umjetnicko-istrazivacki rad,izvrsava odluke Upravnog odbora i Nastavno-
umjetnickog vijeca.
Dekan,narocito,obavlja slijedece poslove:
! organizuje rad Akademije
! zastupa i predstavlja Akademiju
! odgovoran je za zakonitost rada na Akademiji
! odgovoran je za izvrsenje nastavnog,umjetnickog i naucno-istrazivackog
rada
! naredbodavac je za izvrsenje finansijskog plana
! Stara se o pripremi sjednica Upravnog odbora i Nastavno-umjetnickog
vijeca i izvrsavanju odluka tih sjednica
42
! odlucuje o zahtjevima uposlenika i studenata u prvom stepenu,prema
odredbama ovih pravila i drugih pozitivnih propisa
! predlaze osnove poslovne politike
! predlaze programe rada i planove razvoja Akademije i preduzima mjere za
njihovo provodjenje
! predlaze orgabizaciju Akademije
! odlucuje o pravima,obavezama o odgovornostima uposlenika
! podnosi izvjestaj orezultatima rada i poslovanja i godisnji finansijski
obracun
! obavlja i druge poslve predvidjene zakonom,ovim pravilima i drugim
opstim aktima
Dekan ucestvuje u radu Upravnog odbora bez prava odlucivanja.
Dekan je samostalan u radu ,a za svoj rad odgovara Upravnom odboru.
Clan 167.
Dekana imenuje i razrjesava Upravni odbor u skladu sa cl. 29. Zakona o
javnim ustanovama.
Prije donosenja odluke o imenovanju dekana,Vlada Kantona Sarajevo daje
saglasnost za njegovo imenovanje.
Kandidat koji ne dobije saglasnost u smislu prethodnog stava ne moze na
ponovnom konkursu biti imenovan za dekana niti moze biti postavljeno za vrsioca
duznosti.
Clan 168.
Kandidat za imenovanje dekana moze biti redovni ili vanredni profesor
zaposlen na Akademiji sa punim radnim vremenom,koji ima uspjesne rezultate u
nastavi,umjetnickom odnosno naucnom radu i koji predlozi prihvatljiv program rada
Akademije za mandatni period za koji konkurise.
Nastavno-umjetnicko vijece razmatra prijave kandidata,njihove predlozene
programe rada i utvrdjuje prijedlog kandidata za imenovanje na funkciju
dekana,vecinom glasova ukupnog broja clanova .
Clan 169.
Ako dekan nije imenovan,Upravni odbor ce,bez konkursa,imenovati vrsioca
duznosti dekana.
Vrsilac duznosti mora ispunjavati uslove koji su propisani za dekana.
Vrsilac duznosti rukovodi Akademijom u okviru ovlastenja dekana propisanih
ovim pravilima ,do imenovanja dekana.
Vrsilac duznosti moze obavljati duznost dekana najduze sest mjeseci..
Vrsilac duznosti ima sva prava i obaveze dekana.
Clam 170.
43
Upravni odbor moze dekana razrijeseti duznosti i prije isteka vremena za koje
je imenovan:
! na licni zahtjev
! ako je odgovoran za neuspjesan i nezakonit rad Akademije
! u drugim slicajevima predvidjenim zakonom.
Prijedlog za prijevremeno razrijesenje dekana moze podnijeti Vlada Kantona
Sarajevo,predsjednik ili clan Upravnog odbora ili Nadzorni odbor Akademije.
Clan 171.
Dekanu prestaje funkcija: istekom mandata,ostavkom i prestankom radnog
odnosa na Akademiji.
Prodekana imenuje Upravni odbor na prijedlog dekana.
Prodekan zamjenjuje dekana u slucaju njegove odsutnosti ili sprijecenosti i
obavlja i druge poslove koje mu nadleznost stavi dekan.
4.Nadzorni odbor
Clan 172.
Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja.
Nadzorni odbor ima tri clana od kojih je jedan uposlenik Akademije.
Predsjednika i clanove Nadzornog odbora imenuje i razrjesava Vlada Kantona
Sarajevo na period od cetiri godine i mogu ponovo biti imenovani na istu funkciju.
Clan 173.
Nadzorni odbor:
! analizira izvjestaje o poslovanju Akademije,a narocito izvjestaj o
poslovanju i godisnji obracun
! obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad
! pregeleda i provjerava urednost i zakonitost vodjenja poslovnih knjiga
! izvjestava osnivaca,dekana i Upravni odbor o rezultatima nadzora
S.Strucni kolegij
Clan 174.
Strucni kolegij sacinjavaju dekan,prodekan,sefovi odsjeka i katedri i sekretar
Strucni kolegij:
! razmatra planove i programe Akademije
! predlaze mjere za unapredjenje rada Akademije,za saradnju
odsjeka,katedri i drugih organizacionih dijelova
! prethodno razmatra normativna akata koja usvajaju Upravi odbor i
Nastavno-umjetnicko vijece
! predlaze saradnju Akademije sa drugim institucijama
! razmatra ostvarivanje kadrovske politike
! razmatra i druga pitanja na trazenje dekana
44
Sjednice Strucnog kolegija zakazuje dekan i njima rukovodi.

Clan 173
Komisije koje formira Upravni odbor, Nastavno umjetnicko vijece ili
dekan radi obavljanja odgovarajucih poslova i zadataka duzne su svoje obaveze
okoncati u zadatim rokovima, kao i podnijeti izvjestaje ukoliko je to predvideno
aktom o formiranju.
Clanovima komisija koji se ne pridrzavaju odredaba utvrdenih prethodnim
stavom, dekan ce izreci mjeru zabrane ucesca u radu komisija u trajanju do dvije
godine, a na njijhovo mjesto imenovati nove clanove.
Ukoliko i pored provodenja mjera iz prethodnog stava komisije ne ispune
svoje obaveze u utvrdenim rokovima, dekan i /ili zainteresirano lice obavjestava
resornog ministra.
XII PLANIRAN3E I SREDSTVA ZA RAD AKADEMI3E
Clan 176.
Akademija utvrdjuje plan i prigram razvoja.
Planiranje se vrsi godisnje i za srednjorocni period.
Clan 177.
Srednjorocni plan rada i razvoja donosi Upravni odbor ,na prijedlog dekana,za
period od pet godina.
Srednjorocni plan razvoja Akademije,u skladu sa dugorocnim programom
razvoja visokog obrazovanja,sadrzi interese,ciljeve i potrebe Akademje kao i potrebna
sredstva i kadrove za ostvarivaje planiranih zadataka.
Clan 178.
Godisnj program rada donosi Upravni odbor na prijedlog dekana.
Godisnjim programom rada,u skladu sa srednjorocnim planom
razvoja,programira se obim rada prema Nastavnom planu i programu,u skaldu sa
normativima ,kao i plan kadrova,potrebna sredstva i saradnja Akademije sa drugim
subjektima.
XIII SREDSTVA AKADEMI3E
Clan 179.
Sredstva Akademije obezbjedjuju osnivaci i sama Akademija iz izvora
utvrdjenih ovim pravilima.
Akademija moze sticati prihod i iz:
! realizacije naucno-istrazivackog i umjetnickog rada
! pruzanjem intelektualnih, kulturnih i materijalnih usluga
! izdavacke djelatnosti
! autorskih prava i patenata
43
! donacije pravnih ifizickih lica
! nastave za treca lica (kursevi,strucno usavrsavanje i sl.)
! sredstva koja uplacuju studenti za troskove skolovanja
! legata,poklona i zavjestanja
Clan 180.

Akadmija moze udruziti sredstva sa sredstvima drugih ustanova ili sredstvima
drugih lica radi zajednicke realizacije projekata,odnosno obavljanja nekog posla radi
ostvarivanja zajednickih prihoda.
Clan 181.
Ukupan prihod Akademije,njegova raspodjela i raspodjela utvrdjuje se
finansijskim planom i godisnjim obracunom u skladu sa zakonom i kolektivnim
ugovorom.
Finasijski plan i godisnji obracun donosi Upravni odbor.
Clan 182.
O raspolaganju sredstvima,do iznosa od 3000 KM, na osnovu finansijskog
plana, odlucuje dekan.
Clan 183.
U slucaju nemogucnosti pravovremenog donosenja finansijskog plana,Upravni
odbor,u dogovoru s dekanom,donosi odluku o privremenom finansiranju Akademije.
XIV 3AVNOST RADA I POSLOVNA TA3NA
Clan 184.
Rad Akdemije je javan.
O javnosti rada brine se dekan ili drugo lice koje on odredi,putem pismenih
obavjestenja,u neposrednim kontaktima,putem medija ili drugim nacinima pruzanja
informacija o radu Akademije,a u skladu sa ovim pravilima i zakonom.
Lica iz prethodnog stava obavezna su obezbijediti slobodan pristup
informacijama u posjedu Akademije u skladu sa zakonom i ovim pravilima.
Clan 183.
Izvjestaj o svom radu Akademija dostavlja nadleznom ministarstvu i drugim
nadleznim institucijama.
Akademija ce izvjestaj o umjetnickom radu dostaviti i nadleznom ministarstvu
za kulturu,na njegov zahtjev.
Clan 183.
Izvjestaj o radu Akademije razmatra Upravni odbor krajem godine za proteklu
godinu.
46
Clan 186.
Dekan i prodekan,te drugo lice koje dekan ovlasti daju usmena obavjestenja i
informacije putem radija,televizije i stampe o pitanjima koja se odnose na rad
Akademije.
Clan 187.
Uposlenici su duzni da cuvaju ,kao poslovnu tajnu i sluzbenu tajnu ,podatke i
isprave koje su kao takve utvrdjene zakonom i drugim zakonskim propisima.
Clan 188.
Sluzbenom i poslovnom tajnom smatraju se narocito podaci :
! koje nadlezni organ proglasi poslovnom tajnom
! koje kao povjerljive povjeri ili saopsti nadlezni organ
! koji se odnose na odbranu
! podaci kao sto su ponude na konkurse ili javno nadmetanje,do
objavljivanja dokumenata, isprava i podataka cije bi saopstavanje
neovlastenom licu ,s obzirom na njihovu prirodu i znacaj,bilo protivno
interesima Akademije,kao i oni koji su utvrdjeni opstim aktima.
Clan 189.

Isprave i podaci koji se smatraju poslovnom odnosno sluzbenom tajnom
posebno se cuvaju i ne smiju se saopstavati niti ostaviti dostupnim neovlastenim
licima.
Poslovnu i sluzbenu tajnu duzni su cuvati svi radnici koji na bilo koji nacin
saznaju za isprave i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.
Pravilnik o poslovnij tajni blize regilise koji se podaci i isprave smatraju
tajnom,nacin cuvanja ,nacina saopstavanja odredjenim licima id.
XV CUVAN3E ZAPISNIKA I ODLUKA
Clan 190.
O svakoj sjednici Upravnog odbora i Nastavno-umjetnickog vijeca vodi se
zapisnik.
Zapisnik vodi lice koje odredi sekretar.
Clan 192.
Ako zakonom nije drugacije odredjeno,u zapisnik se unose slijedci podaci :
dan odrzavanja sjednice,imena prisutnih i odsutnih clanova,drugih prisutnih osoba,
dnevni red,podatke o predlagacima pojedinih odluka i zakljucaka,sazet prikaz
rasprave,prijedlozi i misljenja pojedinih clanova,zakljucke i odluke koji su usvojeni,sa
konstatacijom broja glasova za,uzdrzanih i protiv.
47
Clan 192.
Zapisnik sa sjednice usvaja se na prvoj narednoj sjednici,uz unosenje
eventualnih primjedbiu zapisnik tekuce sjednice.
Usvojeni zapisnik potpisuju predsjednik i zapisnicar.
Zapisnici se cuvaju u arhivi kao dokumenti trajne vrijednosti.
Blize idredbe o vodjenju,cuvanju,dostavljanju materijala i sl.sadrzi poslovnik
odgovarajuceg organa.
Usvojene odluke cine sastavni dio izvornika zapisnika.
XVI E V I D E N C I 3 E
Clan 193.
Akademija vodi evidencije o nastavnom radu,studentima,umjetnickom radu te
sve o svim vaznim podacuma koji se odnose na rad Akademije.
Clan 194.
Nastavnici i sardnici vode evidencije o nastavnom radu, obavljenim ispitima i
prisustvu studenata na nastavi.
U Akademiji se vodi i arhiviranje materijala (diplomski radovi i drugi
publikovani ispitni radovi ,filmski materijal,fotografije,slajdovi,plakate i sve sto
dokumentuje nastavni i umjetnicki rad Akademije.)
Clan 193.
Sekretarijat Akademije vodi studentsku evidenciju:
! maticne knjige
! evidenciju o polozenim ispitima i postignutom uspjehu studenata
! o diplomiranim studentima
Evidencija iz prethodnog stava vodi se na nacin koji propise ministar.
Evidencije iz stava 1. ovog clana cuvaju se trajno.
Clan 196.
Akademija izdaje slijedece javne isprave:
! index
! uvjerenje o diplomiranju
! uvjerenje o polozenim ispitima i o postignutom uspjehu u studiju
! uvjerenje o ucescu u pojedinim oblicima strucnog usavrsavanja i
permanentnog obrazovanja
Akademija dostavlja Univerzitetu podatke za studente odnosno lica koja su
stekla uslove za izdavanje diplome na Akademiji,a na nacin propisan Pravilima
Univerziteta.
XVII ODGOVORNOST UPOSLENIKA I ORGANA

Clan 197.
Svaki uposlenik Akademije licno je odgovoran za savjesno i zakonito
izvrsavanje utvrdjenih obaveza i obavljanje svojih duznosti.
48
Svaki uposlenik je narocito odgovoran za:
! cuvanje sredstava i imovine Akademije
! strucno,ekonomicno i racionalno koristenje povjerene mu
opreme,instrumenata,pribora i drugih sredstava rada
! savjesno i sa punom odgovornoscu obavljanje poslova i izvrsavanje svojih
obaveza i duznosti
! .stalno usavrsavanje svojih radnih sposobnosti,znanja i iskustva
! savjesno vrsenje preuzetih funkcija
! cuvanje poslovne tajne
! cuvanje ugleda Akademije
! pridrzavanje mjera zastite na radu
! izvrsavanje naloga dekana i drugih nadleznih osoba
! izvsavanje drugih obaveza i duznosti utvrdjenih ovim pravilima i drugim
opstim aktima
Clan 198.
Dekan za svoj rad odgovara Upravnom odboru Akademije.
Smatra se da je dekan odgovoran za neostvarivanje programa rada Akademije:
! ako je do neostvarivanja do slo zbog radnj ili propustanja radnji koje se
mogu pripisati u krivicu dekana
! ako nije preduzeo kadrovske i druge disciplinske mjere i nije pozvao na
odgovornost zaposlenike koji ne izvrsavaju svoje radne obaveze.
Dekan snosi i materijalnu odgovornost za stetu nastalu izvrsenjem odluke
donijete na osnovu njegovog prijedloga ,ako je pri predlaganju te odluke dao
neistinite podatke Upravnom odboru ili ako je uposlenicima dao pogresne
smjernicae za rad,a sto je sve imalo za posljedicu materijalnu stetu za
Akademiju.
Prodekan je za svoj rad odgovoran dekanu i Upravnom odboru Akademije.
Sekretar Akademije je odgovoran za davanje informacija za potrebe rada
dekana i prodekana ,strucnih organa i organa upravljanja,kao i za pruzanje
pravne pomoci zaposlenicima i studentima.
XVIII OPSTI I DRUGI AKTI AKADEMI3E
Clan 199.
Pravila donosi Upravni odbor na prijedlog Nastavno-umjetnickog vijeca.
Nadelazni ministrastvo daje prethodnu saglasnost na utvrdjeni prijedlog
pravila.
Planove razvoja,programe rada,finansijski plan i godisnji obracun donosi
Upravni odbor na prijedlog dekana.
Pravilnike,poslovnike i odluke donose Upravni odbor,Nastavno-umjetnicko
vijece,Nadzorni odbor i dekan.
Rjesenja,uputstva i naloge donosi dekan,odnosno prodekan ili sekretar po
ovlastenju ili nalogu dekana.
Clan 200.
49
Inicijativu za donosenje izmjena i dopuna akata mogu dati Upravni odbor,
Nastavno-umjetniclko vijece ili dekan.
Clan 201.
Opsti akti Akademije stupaju na snagu osam dana od dana objavljivanja,a
izuzetno mogu stupiti na snagi narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploci
ili od dana donosenja.
XIX PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE
Clan 202.
Rokovi za izbor asistenata i nastavnika primjenjivat ce se na nastavnike i
saradnike zatecene u zvanjima u koja su birani prije stupanja na snagu Zakona o
visokom obrazovanju odnosno ovih pravila.
.
Clan 203.
Tumacenje odredaba ovih pravila i drugih opstih akata daje Upravni odbor,na
prjedlog Nastavno-umetnickog vijeca odnosno Strucnog kolegija.
Clan 204.
Akademija ce uskladiti opste akte sa odredbama ovih pravila u roku od tri
mjeseca od njihovog stupanja na snagu.
Za pitanja koja nisu regulisana ovim pravilima primjenjvace se odredbe
Pravila Univerziteta, odnosno Zakona.
Clan 203.
Nastavni plan utvrdjen ovim pravilima primijenjvace se od skolske
2001/2002 godine za studente koji su upisali prvu godinu studija.
Clan 206.
Stupanjem na snagu ovih pravila prestaju da vaze Pravila Akademije donesena
06.11.1997.godine.
Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj
ploci Akademije.
Predsjednica
Upravnog odbora
( Deniza Zupcevic s.r. )
30
Sarajevo, marta 2008.godine
Broj: 0303 300/01 - 2
31