Vous êtes sur la page 1sur 14

GUIA DE ACTIVIDADES 2012 Actividades grupales

INDICE OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVAL ACIO!

Pg. "

Actividad !#
% " 0 . 2 / 1 6

TE$AS Caracteri&aci'( de la e)presa. *tica + Resp,(sa-ilidad S,cial E)presarial. C,)p,rta)ie(t, de C,)pra. Seg)e(taci'( de $ercad,. Ci(e De-ate. A(lisis Estrat3gic, + 4ue(tes de I(5,r)aci'(. Estrategias de Pr,duct,. Estrategia de L,g8stica. Estrategia de C,)u(icaci'( + Preci,. I(5,r)e 5i(al de actividades prcticas. A(e;,< $,del, de Aut,evaluaci'( . / 1 1 6 7 %9 %%:" %" %0

=u8a de Actividades "9%"

Elaboracin: Silvi(a $ar8a Bla(>ue ? Jua( Ig(aci, Or-e& ? J,rge =uiller), Odri,&,la Colaboracin: Carl,s R,)er, Je(se( @ A(t,(i, Juli, $ill(

"

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


OBJETIVOS DE LA GUIA Aue l,s alu)(,s< ad>uiera( Ba-ilidades para el tra-aC, grupal e i(depe(die(te. descu-ra( disti(t,s ca)i(,s de s,luci'( para l,s pr,-le)as c,)erciales. desarr,lle( Ba-ilidades de aut,c,(5ia(&a + aut,direcci'(. resuelva( pr,-le)as + t,)e( decisi,(es. E( el pla(te, de las actividades prcticasD se prese(ta( c,(sig(as de acuerd, a l,s te)as desarr,llad,s e( las clases te'ricas. L,s alu)(,s de-er(< Leer e i(terpretar las c,(sig(as pr,p,rci,(adas. Ela-,rar la respuesta aplica(d, la te,r8a a la e)presa selecci,(ada p,r el grup,. Resp,(der la aut,evaluaci'( e( cada tra-aC, prctic,. La prese(taci'( ,ral se e5ectuar dura(te l,s d8as 5iCad,s e( el cr,(,gra)a para las clases prcticasD a(te l,s d,ce(tes + sus c,)paEer,s. EVALUACIN CLASES P !CTICAS La (,ta de las clases prcticas c,(stituir el 09F Gtrei(ta p,r cie(t,H del val,r de la (,ta 5i(al. A su ve& este trei(ta p,r cie(t, estar su-dividid, , c,)puest, de la siguie(te )a(era< 29F Gci(cue(ta p,r cie(t,H tra-aC, prctic, escrit, "2F Gvei(tici(c, p,r cie(t,H prese(taci'( ,ral Basta "2F Gvei(tici(c, p,r cie(t,H segI( la pu(tuaci'( de l,s alu)(,s e( la C,r(ada de prese(taci'( 5i(al. Traba"o #r$c%ico &'cri%o A l, larg, de la )ateria + segI( la gu8a de actividadesD l,s grup,s de-er( prese(tar de )a(era escrita u( i(5,r)e de la realidad e(c,(trada e( las e)presas a(ali&adas + c,(trastada c,( l,s c,(,ci)ie(t,s te'ric,s ad>uirid,s e( cada u(a de las u(idades. Las pregu(tas esta-lecidas e( la gu8a de actividades esta-lecer( l,s c,(te(id,s )8(i),s >ue de-er te(er dicB, i(5,r)eD per, ser val,rada la pr,5u(di&aci'( , a)pliaci'( >ue l,s e>uip,s de tra-aC,s c,(sidere( perti(e(tes e( cada u(a de las u(idades. El tra-aC, prese(tad, de-er te(er el 5,r)at, de i(5,r)e Gc,), si 5uera prese(tad, para u( tra-aC, de c,(sult,r8aH es decirD >ue (, se aceptar( tra-aC,s c,( el 5,r)at, pregu(ta@respuesta. L,s aspect,s >ue se c,(siderar( a la B,ra de la evaluaci'( de l,s i(5,r)es ser(< Prese(taci'( del i(5,r)e Gtip, de B,CaD 5ue(teD utili&aci'( de gr5ic,s e i)ge(esD etc.H Estil, de redacci'( Ort,gra58a Cu)pli)ie(t, de l,s re>ueri)ie(t,s )8(i),s Gpregu(tas de la gu8aH A)pliaci'( + pr,5u(di&aci'( de l,s te)as a-,rdad,s. La cali5icaci'( de l,s tra-aC,s ir e( u(a escala de % a %9. Pr&'&n%acin Oral E( cada u(a de las clases prcticas l,s grup,s de-er( prese(tar de )a(era ,ral l,s tra-aC,s reali&ad,s. La prese(taci'( ,ral de-e ser t,)ada p,r cada u(, de l,s grup,s c,), si 5uera u(a prese(taci'( 5,r)al a(te u( clie(te >ue Ba c,(tratad, u( servici, de c,(sult,r8a.

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


L,s aspect,s >ue se c,(siderara( para evaluar las prese(taci,(es ,rales ser(< =rad, de tra(s)isi'( de l, prese(tad, de )a(era escrita Participaci'( de t,d,s l,s i(tegra(tes del grup, Distri-uci'( B,),g3(ea del c,(te(id, e(tre l,s i(tegra(tes Claridad $a(eC, del tie)p, 4,r)alidad Dicci'( =est,s c,rp,rales s, de ap,+, audi,visual< p,Jerp,i(tD vide,sD etc.Gpara el I(5,r)e 5i(alH

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


Ac%i(i)a) N* 1: A+ CA ACTE I,ACION DE LA E-P ESA L,s alu)(,s de-e( 5,r)ar grup,s de Basta . i(tegra(tesD elegir u(a ,rga(i&aci'( de (uestr, )edi,. S,-re la ,rga(i&aci'( selecci,(adaD se reali&ar dura(te t,d, el dictad, de la )ateria la aplicaci'( de l,s c,(te(id,s te'ric,s e( la siguie(te gu8a de tra-aC,s prctic,s. Se prete(de >ue cada grup, a(alice la e)presa elegida a l, larg, de la )ateria segI( las u(idades >ue se va+a( dicta(d, + te(ie(d, e( cue(ta las c,(sig(as pla(teadas. La ctedra sugiere >ueD pre5ere(te)e(teD las e)presas selecci,(adas se e(cue(tre( de(tr, de la siguie(te lista< Car(icer8a Pa(ader8a Ve(ta de cal&ad,s Pelu>uer8a $ue-ler8a Verduler8a !, ,-sta(te l,s grup,s p,dr( prese(tar ,tras ,pci,(es Gsie)pre >ue las )is)as se e(cue(tre( de(tr, de la categ,r8a de P+)eH las cuales ser( a(ali&adas + aceptadas , recBa&adas p,r la ctedra. %. E( pri)era i(sta(cia se de-er c,(5ecci,(ar e( u(a e;te(si'( );i)a de " pgi(as u(a )e),ria descriptiva de la e)presaD i(dica(d,< De(,)i(aci'( de la ,rga(i&aci'(< empresa/institucin. D,)icili,< calle/nmero. Ciudad< Resistencia/Corrientes. Tel35,(,s:5a;< 03624-/03794Actividad >ue desarr,lla. Pers,(a clave de c,(tact,< nombre y apellido. Carg, e( la e)presa. Tel35,(,s. C,rre,s electr'(ic,s.

". I(dagar s,-re la a(tigKedad e( la actividad + ela-,rar u(a l8(ea de suces,s releva(tes. 0. E;plicar de )a(era si(t3tica la ,rga(i&aci'( + 5u(ci,(a)ie(t,D seEala(d, l,s recurs,s )aterialesD Bu)a(,s + ec,(')ic,s c,( >ue cue(ta(. .. Ilustrar la e)presa c,( diagra)as , 5,t,s. B+ ETICA . ESPONSABILIDAD SOCIAL E-P ESA IA A(ali&ar el pr,ces, de i(terca)-i, >ue reali&a la e)presa selecci,(ada. Descri-ir el pr,ces, %. LCul es la ,rie(taci'( al )ercad, >ue prese(ta la e)presaM LEs esta la ,rie(taci'( adecuadaM Justi5i>ue su respuesta. ". LAu3 tip, de relaci'( Gtra(sacci,(al:relaci,(alH tie(e la e)presa tie(e c,( sus c,(su)id,resM LEs adecuada para la e)presa e( cuesti'(M Justi5i>ue su respuesta. 0. E(trevistar a la pers,(a de )a+,r Cerar>u8a e( la e)presa a la >ue se te(ga acces, c,( el 5i( de deter)i(arD su parecer respect, a< 0.%. LCules s,( l,s pri(cipales 5act,res c,( l,s >ue la e)presa l,gra la satis5acci'( de sus clie(tesM

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


0.". LCules s,( l,s 5act,res >ue la e)presa de-e i(te(si5icarD c,rregir , eli)i(ar para l,grar u( )a+,r grad, de satis5acci'(M 0.0. LCules s,( las tra-as:-arreras >ue i)pide( la i(te(si5icaci'(D c,rrecci'( , eli)i(aci'( de es,s 5act,res >ue dis)i(u+e( la satis5acci'( de l,s clie(tesM 0... LSe Ba llevad, a ca-, algI( tip, de estudi, , a(lisis G5,r)al , i(5,r)alH para c,(,cer l, >ue pie(sa( l,s clie(tes s,-re l, a(ali&ad, e( l,s apartad,s 0.% + 0."M Si su respuesta es a5ir)ativa seEale cuales. .. E(trevistar a u( grup, de clie(tes selecci,(ad,s al a&ar c,( el 5i( de deter)i(ar< ..%. LSe e(cue(tra( satis5ecB,s c,( el servici, +:, pr,duct, -ri(dad, p,r la e)presaM ..". LCules s,( l,s pri(cipales atri-ut,s:5act,res >ue ,5rece la e)presa para l,grar la satis5acci'( de l,s clie(tesD segI( 3st,s Ilti),sM ..0. LCules s,( l,s 5act,res:atri-ut,sD >ue segI( l,s clie(tesD la e)presa de-e c,rregir , eli)i(ar para l,grar u( )a+,r grad, de satis5acci'(M 2. C,)parar + c,(trastar las respuestas ,-te(idas e( l,s apartad,s . + 2 + prese(tar c,(clusi,(es. /. E;plicar tres c,(ductas (, 3ticas ,-servadas e( la ,rga(i&aci'(. 4u(da)e(tar la elecci'(. 1. $edia(te la ,-servaci'( + el releva)ie(t, deter)i(ar si< a. LDe(tr, de la e)presaD se Ba-la de pr,-le)as vi(culad,s c,( prcticas ilegalesM -. LE;iste algI( )a(ual , gu8a Gescrita , ver-alH >u3 i(di>ue a l,s e)plead,s cual de-e ser su c,)p,rta)ie(t,M c. LDa lugar a las sugere(cias +:, cr8ticas de clie(tesD e)plead,sD etcM d. LReali&a e(cuestas para )edir la satis5acci'( de l,s e)plead,sM e. LCue(ta c,( pers,(al t3c(ic, e( la 5uer&a la-,ralM Cu(t,s s,(M 5. LTuv, recla),s la-,rales relaci,(ad,s c,( despid,s e( l,s Ilti),s 0 aE,sM g. LEl pers,(al de ate(ci'( al clie(te Ba sid, capacitad, para respetar de l,s derecB,s del c,(su)id,rM B. LCue(ta c,( algu(a -ase de dat,s G5,r)al , i(5,r)alH s,-re sus clie(tesM i. LLa e)presa c,la-,ra de algu(a )a(era c,( su c,)u(idad:e(t,r(,M 6. Te(ie(d, e( cue(ta l, resp,(did, e( el pu(t, 1D desarr,llar u(a c,(clusi'( s,-re la e)presa a(ali&ada vi(cula(d, la RSE c,( el )arNeti(g. ec!a de entre"a< /i0rcol&' 21 )& /ar1o

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


Ac%i(i)a) N* 2: A+ CO-PO TA-IENTO DE CO-P A DEL CONSU-IDO %. Deter)i(ar las caracter8sticas del pri(cipal pr,duct, , servici, ve(did, + cules s,( l,s disti(t,s -e(e5ici,s >ue l,s c,(su)id,res ,-tie(e( de su us,. ". $edia(te la e(trevista a disti(t,s clie(tes de la e)presa a(ali&ada deter)i(ar< a. LAu3 r,l cu)ple cada u(, de l,s i(tegra(tes del grup, 5a)iliar e( la c,)pra del pri(cipal pr,duct, de la e)presaM -. =ra5i>ue el pr,ces, de c,)pra de5i(id, p,r el clie(te. 0. Descri-a e( el pr,ces, de decisi'( de c,)pra cules s,( l,s pri(cipales 5act,res i(ter(,sD e;ter(,s + varia-les de )arNeti(g >ue i(5lu+e( s,-re el clie(te de la e)presa. .. LCul es la ),tivaci'( >ue dirige el c,)p,rta)ie(t, del c,(su)id,rM Te(ie(d, e( cue(ta la escala de $asl,J i(di>ue >ue (ecesidades satis5ace el pr,duct,:servici,. 2. /. LAu3 r,l Cuega( la 5a)ilia + l,s grup,s s,ciales s,-re la decisi'( de c,)praM LCules s,( l,s 5act,res situaci,(ales >ue puede( i(5luir e( la c,)praM

B+ CO-PO TA-IENTO DE CO-P A O GANI,ACIONAL La e)presa para p,der cu)plir c,( sus 5i(es + ,-Cetiv,s actIa ta)-i3( c,), u( age(te de c,)praD prese(ta(d, si)ilitudes + di5ere(cias c,( respect, al c,)prad,r 5i(alD e( 5u(ci'( de est, e;pli>ue< %. LCul es el pr,ces, >ue dicBa e)presa sigue para reali&ar sus c,)prasM LSe ase)eCa este pr,ces, al ),del, para las c,)pras c,rp,rativasM Si la respuesta es (,D seEale >ue etapa es la >ue la e)presa deCa de lad, + >ue c,(secue(cias le acarrea Bacerl,. Sugiera algu(a s,luci'( e( el cas, de >ue esta ,)isi'( sig(i5i>ue u( pr,-le)a para )is)a. ". Ide(ti5i>ue las pers,(as >ue i(tervie(e( e( el pr,ces, de decisi'( de c,)pra de la e)presaD i(di>ue su carg, de(tr, de la ,rga(i&aci'( + >u3 papel GsegI( el es>ue)a de B,(,)aH cu)ple cada u(a de ellas. I(dague si para t,das las c,)pras >ue reali&a( el r,l >ue cu)ple( es el )is), , va varia(d, de acuerd, a la i)p,rta(cia de las )is)as. ECe)pli5i>ue. ec!a de entre"a# /i0rcol&' 22 )& /ar1o

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


Ac%i(i)a) N* 3: SEG-ENTACION DE -E CADO %. E( la e)presa selecci,(ada c,( su grup, e(treviste a la pers,(a resp,(sa-le del rea c,)ercialD s,licita(d, >ue le i(di>ue el per5il t8pic, del clie(te d,)3stic, ate(did, p,r la e)presa + reca-a(d, la siguie(te i(5,r)aci'(< %.% Las pers,(as >ue c,)pra( Ba-itual)e(te e( el l,cal La >u3 ra(g,s de edad + se;, perte(ece(M %." LAu3 (ivel s,ci,ec,(')ic, es caracter8stic, e( dicB,s c,)prad,resM %.0 LAu3 actividad desarr,lla( Ba-itual)e(te Ga)as de casaD estudia(tesD pr,5esi,(alesD e)presari,sD tra-aCad,resD etc.HM ". (a ve& reca-ada la i(5,r)aci'( a(teri,rD )edia(te ,-servaci'( c,)prue-e si est, c,i(cide c,( la realidadD de (, ser as8D el grup, de-e resp,(der (ueva)e(te las pregu(tas a(teri,res de acuerd, a l, ,-servad,. 4u(da)e(te a su e(te(der a >u3 se de-e la di5ere(cia e(tre l, ,-servad, p,r el grup, + l, seEalad, p,r el c,)ercia(te. 0. tilice i(5,r)aci'( de la Oe- + ,tras Berra)ie(tas disp,(i-les GI!DECD i(vestigaci,(es de )ercad,D i(5,r)es sect,rialesD s,5tJare de seg)e(taci'( de )ercad,D art8cul,s + pu-licaci,(esD etc.H para deter)i(ar el ta)aE, del )ercad,. .. Pacer u(a lista de t,d,s l,s seg)e(t,s p,te(ciales de la ,rga(i&aci'(. Justi5ica(d, la i(clusi'( de l,s )is),s e( dicBa lista. 2. LI(5lu+e la seg)e(taci'( e( la estrategia aplicada p,r la e)presaM Justi5i>ue su respuesta. ec!a de entre"a# /i0rcol&' 4 )& abril Ac%i(i)a) N* 4: CINE DEBATE Las c,(sig(as para el De-ate ser( pr,p,rci,(adas p,r l,s d,ce(tesD para reali&ar su a(lisis e( claseD lueg, de la pel8cula. ec!a del debate# /i0rcol&' 11 )& abril

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


Ac%i(i)a) N* 5: A+ ANALISIS EST ATEGICO %. Relevar + prese(tar u( a(lisis de l,s 5act,res del )icr, + )acr, e(t,r(,< s,cialesD ec,(')ic,sD a)-ie(talesD culturalesD legalesD p,l8tic,s + tec(,l'gic,s. ". LLa e)presa Ba llevad, a ca-, , pie(sa reali&ar estudi,s G5,r)ales , i(5,r)alesH para c,(,cer )eC,r su )ercad, Gp,si-les clie(tesD c,)petid,resD situaci'( legalD etc.H. De (, Ba-erl, BecB, seEale cuales s,( l,s 5act,res >ue i)pide( la reali&aci'( de l,s )is),s. Pr,p,(ga alter(ativas para eli)i(ar , s,rtear dicB,s 5act,res. Deter)i(e cuales seria( l,s -e(e5ici,s >ue la e)presa ,-te(dr8a de la reali&aci'( de dicB,s estudi,s. 0. E( c,(Cu(t, c,( el e)presari, e(trevistad, deter)i(e la )isi'( de su e)presa. Ide(ti5i>ue el ,-Cetiv, pri(cipal de la e)presa. .. =ra5icar la cade(a pr,ductiva de la e)presa a(ali&ada + lueg, u-icar a la )is)a e( dicBa cade(a 2. Q)-it, pr,duct,@)ercad,< I(dicar c,( precisi'( l,s pr,duct,s + )ercad,s ,-Cetiv,s /. Ve(taCa c,)petitiva< Ide(ti5i>ue estrategias actuales , p,te(ciales de di5ere(ciaci'( 1. Vect,r de creci)ie(t,< Descri-ir t,das las ,pci,(es estrat3gicas segI( A(s,55D ac,)paEa(d, cada alter(ativa de su c,rresp,(die(te Custi5icaci'(. I(dicar a>uella:s >ue c,(sidere( ge(erara u( e5ect, de si(ergia e( el dese)peE, 5utur,. B+ 6UENTES DE IN6O -ACION % Pla(tear u(a situaci'( de la e)presa >ue re>uiera de u(a i(vestigaci'( + selecci,(e u( tip, + diseE, de i(vestigaci'( para la )is)a. " Ide(ti5icar a >ue 5ue(te recurrir para ,-te(er la siguie(te i(5,r)aci'( s,-re l,s clie(tes< I!DEC Y DEPTARTA$E!TO DE I!4OR$ACIO! ECO!O$ICA Y SOCIAL DIE.CPACO.=OV.AR a. =rup, 5a)iliar. -. Se;,. c. Edad. d. !ivel s,ci,ec,(')ic,. e. Otr,s 0. Averiguar< a. LC'), reca-a( dat,s para la t,)a de decisi,(es + cuales s,( las 5ue(tes de dat,sM -. LAu3 i(5,r)es se reci-e( + c,( >ue 5recue(ciaM c. Pr,p,(er )eC,ras al siste)a de i(5,r)aci'( de )arNeti(g. ec!a de entre"a# /i0rcol&' 12 )& abril 547a8'DLr9S L35721

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


Ac%i(i)a) N* :: EST ATEGIA DE P ODUCTO %. Descri-ir l,s pr,duct,s + servici,s actuales + p,te(ciales ". Ide(ti5icar + e;plicar la di)e(si'( 58sica + si)-'lica del pr,duct, pri(cipal de la ,rga(i&aci'(. Pr,p,(ga )eC,ras. 0. SeEalar si algI( , algu(,s de l,s pr,duct,s de la e)presa estudiada se e(cue(tra( e( u(, de l,s estadi,s GetapasH te'ric,s del cicl, de vida del pr,duct,. 4u(da)e(tar su respuesta. .. Descri-ir la )e&cla de pr,duct,s segI(< A)plitud Pr,5u(didad L,(gitud C,(siste(cia de la cartera. 2. E( la cartera de pr,duct,s de la e)presa ide(ti5icar< u( pr,duct, de c,(ve(ie(cia. u( pr,duct, de c,)paraci'(. u( pr,duct, de especialidad. u( pr,duct, de pre5ere(cia. /. E;p,(er -reve)e(te para cada u(, de ell,s< Tie)p, dedicad, a pla(ear la c,)pra. I)p,rta(cia del pr,duct, para el c,(su)id,r. 4recue(cia de la c,)pra. Preci, Tie)p, de rep,sici'(. E;Bi-ici'( e( el pu(t, de c,)pra + E)pa>ue. Actual)e(te la e)presa esta tra-aCa(,d ,c( u( tie)p, de reps,sici,( ed %9 dias s,licitad,s p,r el clie(te. E( el clie(te pr,)edi,. 6. Selecci,(es u( pr,duct, e( la e)presa + rec,)ie(de ca)-i,s e( el e)pa>ue ec!a de entre"a# /i0rcol&' 25 )& abril

%9

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


Ac%i(i)a) N* ;: EST ATEGIA DE LOGISTICA %. LAu3 5u(ci,(es de distri-uci'( reali&a la e)presaM LAlgu(as de estas 5u(ci,(es s,( reali&adas p,r el pr,veed,r , el clie(teM E;pli>ue. ". LAu3 5act,res c,(dici,(ar,( el diseE, del ca(alM E;pli>ue.

0. Ide(ti5i>ue al )e(,s " c,)petid,res de la e)presa e i(di>ue si tie(e( ,tr, diseE, de Ca(al. E;plicar .. LLa e)presa p,r $IltipleM E;plicar. 2. a. -. c. d. e. 5. ds. estudiada prese(ta algI( grad, de i(tegraci'( VerticalD P,ri&,(tal ,

Descri-a las estrategias de la e)presa c,( respect, a< $ercad, $eta. Surtid, + Ad>uisici'( de pr,duct,s. Decisi'( de Servici,s + At),s5era de la Tie(da. Decisi'( de Preci,s. Decisi'( de Pr,),ci'(. Decisi'( de Lugar ec!a de entre"a# /i0rcol&' 7 )& /a9o

%%

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


Ac%i(i)a) N* 2: A+ EST ATEGIA DE CO-UNICACIN %. Relevar l,s i(stru)e(t,s utili&ad,s para c,)u(icarse c,( su )ercad, )eta. GEC< pu-licidad e( 5,llet,sD peri'dic,sD radi,D pr,duct,s e( ,5ertaD ,trasH ". I(dagar a >ue se de-e la elecci'( de dicB,s i(stru)e(t,s de c,)u(icaci'( 0. SegI( l, apre(did, e( clase LC,i(cide( l,s i(stru)e(t,s elegid,s c,( l,s ,-Cetiv,s de la e)presaM .. LSe de-e( reali&ar c,rrecci,(es ta(t, e( la elecci'( de l,s i(stru)e(t,s c,( la peri,dicidad + duraci'( de l,s )is),sM Justi5i>ue su respuesta. 2. Reali&ar u(a pr,puesta c,)u(icaci,(al de5i(ie(d,< a. El ,-Cetiv, + la estrategia de )arNeti(g ide(ti5ica(d, l,s 5act,res >ue i(5lu+e(. -. Pla(tear ,-Cetiv,s pu-licitari,s. c. Prese(tar la estrategia pu-licitaria selecci,(a(d, l,s )edi,s a utili&ar GEC< audi,visualD televisi'(D i)pres, pre(saD vallasD pr,),ci'( de ve(tasH d. De5i(ir el C,(cept, del pr,duct, e. Precisar cual ser audie(cia )eta. 4u(da)e(te su elecci'( 5. Ela-,re u( argu)e(t, -sic,. C,( dicB, argu)e(t, diseEe u( )e(saCeD utili&a(d, ele)e(t,s >ue per)ita( captar la ate(ci'( ta(t, i(telectual c,), e),ci,(al del c,)prad,r + de l,s )ie)-r,s del B,garD e;plica(d, cual ser el estil, de eCecuci'( del )e(saCe Gestil, de vidaD evide(cia cie(t85icaD testi),(i,sRetc.H. Crear u( sl,ga( para la c,)paE8a. g. Pr,p,(er u( (,)-re de )arca + algI( l,g,tip, -sic,. /. PautaCe pu-licitari, a. Para cada u(, de l,s )edi,s selecci,(ad,s e( el pu(t, a(teri,r de-er decidir la 5recue(cia + el tie)p, Ge( >ue )eses del aE, + dura(te cu(t, tie)p,H -. Realice u( releva)ie(t, de l,s )edi,s selecci,(ad,s e( la ciudad de Resiste(cia a 5i( de c,(5ecci,(ar el presupuest, pu-licitari, para la c,)erciali&aci'( del pr,duct, pri(cipal de la e)presa + c,)plete la siguie(te pla(illa< Pr,duct, $edi, De(,)i(aci'( Ta)aE, +:, -icaci'( Duraci'( C,st, (itari, Tie)p, T,tal de e( D8as I(serci,(es

%. Elegir u( )3t,d, de presupuestaci'( a utili&ar. 4u(da)e(tar la decisi'(. 2. Deter)i(e c,), evaluar8a el cu)pli)ie(t, de l,s ,-Cetiv,s pu-licitari,s 5iCad,s e( esta estrategia pu-licitaria.

B+ EST ATEGIA DE P ECIO ". Ide(ti5icar cual es el )3t,d, pri(cipal utili&ad, para la 5iCaci'( de preci,s. 0. LSe utili&a( )3t,d,s alter(ativ,sM GEC< ,5ertasD descue(t,sD pr,),ci,(esD preci,s i)paresD etcH .. LAu3 estrategia de preci,s ac,(seCaM 4u(da)e(tar ec!a de entre"a# /i0rcol&' 23 )& /a9o

In<or/& 6inal

%"

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


L,s grup,s de-er( reali&ar u( i(5,r)eD prese(ta(d, de )a(era si(t3tica t,d,s l,s te)as relevad,s + a(ali&ad,s e( la e)presa a(ali&adaD -aC, el 5,r)at, de I(5,r)e de c,(sult,r8aD. ec!a de entre"a# /i0rcol&' 30 )& /a9o

%0

Ctedra< C,)erciali&aci'(

=u8a de Actividades "9%"


ANE=O: A>%o&(al>acin )& %raba"o #r$c%ico &'cri%o Cada u(, de l,s i(5,r)es de-er ser ac,)paEad, c,( la Aut,evaluaci'( e( la cual el grup, de tra-aC, deter)i(ar cul 5ue el grad, de participaci'( >ue tuv, cada u(, de sus i(tegra(tes e( el tra-aC, >ue se est prese(ta(d,. LC'), se reali&a la aut,evaluaci'(M De-e c,)pletarse u(a pla(illa >ue te(ga el siguie(te 5,r)at,< ! LA G9FH AL AL AL AL $!O % $!O " $!O 0 $!O . BAJA G"2FH $EDIA G29FH ALTA G12FH

E'%& c>a)ro '& incor#orar$ al <inal )& ca)a %raba"o 8r>#al /&ncionan)o lo' in%&8ran%&'? Cada u(a de las c,lu)(as de la ta-la represe(ta el grad, de participaci'( >ue tuvier,( l,s i(tegra(tes del grup, e( la reali&aci'( del tra-aC, escrit,. La (,ta es grupal.

%.

Ctedra< C,)erciali&aci'(