Vous êtes sur la page 1sur 3

Naziv studija Naziv kole ija Status kole ija $odi"a E%TS &odovi Nastav"ik e'mail vrijeme ko"zulta(ija

Surad"ik ) asiste"t e'mail vrijeme ko"zulta(ija *jesto izvo+e"ja "astave O&li(i izvo+e"ja "astave Nastav"o optere,e"je -.S.V Na/i" provjere z"a"ja i pola a"ja ispita -o/etak "astave Termi"i "astave Kolokviji

LATINSKI JEZIK I KNJIEVNOST preddiplomski studij !imska k"ji#ev"ost Epika i satira obavezni Druga i trea Semestar zimski 2 nositelj: Daniel Neas Hraste etvrtkom od 12:00 do 14:00 izvoa: dr. s . Nada !uli nbuli "unizd.#r etvrtkom od 12:00 do 14:00 $lasina %ilologija& '$ 1() *redavanja 1+0+0 aktivno ,raenje i sudjelovanje na nastavi redovno ,rovjeravanje obavljeni# zadataka ,ismeni is,it usmeni is,it ). 10. 2012. Zavr0etak "astave utorkom od 14:00 do 1-:00 12 termi" 32 termi"

(1. 01. 201(. 42 termi"

Ispit"i rokovi

Is6odi u/e"ja

-reduvjeti za upis

Sadr#aj kole ija

12 termi" 32 termi" 42 termi" 52 termi" 'vi is,itni termini dati su na odjelnom ras,oredu is,ita Nako" polo#e"o ispita iz ovo a kole ija stude"ti ,e &iti sposo&"i7 ,re,oznati i o,isati %ormalne osobine klasinog antikog e,a navesti najva.nije autore rimske e,ike i nji#ova djela de%inirati ,ojam e,ilija i nabrojiti glavne ,is e ,olitiki motiviranog e,ilija u,ot,uniti dijakronijsku sliku rimske e,ike ,re,oznati i inter,retirati %ormalne& stilske i svjetonazorske karakteristike ,ojedini# autora i e,ova komentirati ,ovijesni odnosno mitolo/ki kontekst ,re,oznati i o,isati %ormalne osobine satire navesti najva.nije autore rimske satire i nji#ova djela tumaiti utje aj dru/tveno0,olitiki# i ,ovijesni# dogaaja na razvoj satire i na knji.evnost i kulturu o,enito o,isati ,ojavu kulturnog zamora i kako se odra.ava u rimskoj satiri *olo.eni 1atinski jezik 2 i 1atinski jezik 22 3,ika kao knji.evni rod. 4ormalne osobine antike e,ike& kanonski e,ski elementi. 5ana rimska e,ika 61ivije 7ndronik& Nevije& 3nije8. Didaktiki e, 61ukre ije& 9ergilije8. 3,ilij. :unaki ,ovijesni e, 69ergilije8. ;itolo/ki e, 6<vidije8. 3,ika 1. stoljea. $asni ,oganski e, 6$laudijan8. $r/anska e,ika. 'atira kao knji.evna vrsta& termin i sadr.aj. 3nije i *akuvije kao satiriari. Najznatniji ,redstavni i rimske satire:1u ilije& Hora ije& *erzije& :uvenal. ;eni,ska satira. 'atirini roman *etronijev. 18 9ratovi& 9ladimir& =5imska knji.evnost>& u: Povijest svjetske knjievnosti& 22&

O&vez"a literatura

?agreb: 1iber& 1@)4. Dijelovi teksta koji se odnose na rimske e,iare i nji#ova e,ska djela 61ivije 7ndronik& Nevije& 3nije& 1ukre ije& 9ergilije& <vidije& 1ukan& 'ta ije& 9alerije 4lak& 'ilije 2talik& $laudijan8 te na rimske satiriare 6*akuvije& 1u ilije& Hora ije& *erzije& :uvenal& 9aron& *etronije8 28 *avlii& *avao& =3,ska knji.evnost>& u: Akreb& ?. B 'tama& 7.& Uvod u knjievnost 6bilo koje izdanje8 (8 *etronije 7rbiter& Satirikon ili vragolaste pripovijesti, Prijevod i popratni tekstovi Antun Slavko Kaleni, Zagreb 1986 18 Ae/elj& ?latko& !ibliogra"ija antike, 1 a Prijevodi klasi#ne gr#ke i ri$ske knjievnosti u knjiga$a 18%%&198%, ?agreb: 1atina et Crae a& 1@@18: 28 *roitati u ,rijevodu ,o izboru: 9ergilije& 'neida 6,rev. !ratoljub $lai8& ?agreb : ?ora: ;ati a #rvatska 1@)0. 9ergilije& 'neida& u: Djela *. 9ergila ;arona : 3kloge& Ceorgike& 3neida D ,reveo i ,rotumaio Eomo ;areti. 9elika Cori a: *a,ir& 1@@4. 1ukre ije& ( prirodi& 6,reveo ;arko Ee,e/ 8& ?agreb: ;H 2 1@-2. 8opu"ska literatura <vidije& )eta$or"o*e 6,reveo Eomo ;areti8& ?agreb : 3uro,a,ress #olding & 200F. $laudije $laudijan& (t$i+a Pro*erpine 6,rev. ;arina ;ilievi8& ?agreb: 1GC 1@@). !ilo koja antologija rimske satire (8 Hardie& *#ili,& =Narrative 3,i >& u: Harrison& 'te,#en 6ur.8& A ,o$panion to -atin -iterature& <H%ord: !la kIell& 200)& str. F(0100.

I"ter"etski izvori Na/i" pra,e"ja kvalitete 9vjeti za do&iva"je potpisa Na/i" &odova"ja kolokvija)semi"ara)vje#&i )ispita Na/i" :ormira"ja ko"a/"e o(je"e Napome"a studenska evalua ija 5edovito ,o#aanje nastave 0 redovitost ,odrazumijeva )-J sveuku,ni# dolazaka na nastavu& a u sluaju kolizije -0J *rag ,rolaznosti na ,ismenom is,itu je )-J *ismeni is,it iznosi )0J sveuku,ne o jene& zalaganje i uredno izvr/avanje obveza 10J o jene& usmeni is,it iznosi 20J *olo.en ,ismeni is,it uvjet je za izlazak na usmeni is,it. Teme
!ed2 &r2 1. 2. 8atum @. 10. 2012. 1K. 10. 2012. Naslov Literatura

3, kao rod i kao vrsta. 7ntiki e,: osnovna naela .anra. Narativnost& ,ri,ovjeda& e,ska ,ria& e,ski junak& kanonski e,ski elementi. Najva.niji grki e,ovi. *oe i rimske e,ike: e,ovi u saturnijskom sti#u 61ivije 7ndronik& Nevije8L 3nije& Anali.

navedena
M

(. 4. -. K. ). F. @. 10. 11. 12. 1(. 14. 1-.

2(. 10. 2012. (0. 10. 2012. K. 11. 2012. 1(. 11. 2012. 20. 11. 2012. 2). 11. 2012. 4. 12. 2012. 11. 12. 2012. 1F. 12. 2012. F. 01. 201(. 1-. 01. 201(. 22. 01. 201(. 2@. 01. 201(.

Ntje aj i status Anala u rimskoj knji.evnosti. *ovijesni i ,olitiki e,ilij 2. i 1. st. ,r. $r 6Hostije& 4urije 7n ijat& 4urije !ibakul& Oi eron& 9aron 7ta in8L $atul K4 Didaktiki e,: 1ukre ije& 9ergilije 6.eorgike8 9ergilijeva 'neida <vidijeve )eta$or"o*e 1ukan& P/arsalia0 'ta ije& 1ebaidaL 9alerije 4lak& Argonauti+aL 'ilije 2talik& Puni+a $laudije $laudijan& $ori,& 7uzonije& Eertulijan& :uvenko& 'edulije& 7vit& 7rator& Drakon ije 5imska satira B termin& %ormalna obilje.ja i sadr.aj. 3nijeve i *akuvijeve kao satiriari Caj 1u ilije ;eni,ska satira. 9aron. 'eneka Hora ije kao satiriar *erzije i :uvenal 'atirini roman *etronijev. *etronijev %enomenolo/ki o,is kulturnog zamora 'inteza i ,ri,rema za is,it

M M M M M M M M M M M M M

Nastavnik: dr. sc. Nada Buli