Vous êtes sur la page 1sur 1

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL

_____________________________________________________________________________

BBR 26403 BIODIVERSITI DAN ADAPTASI TUGASAN (AMALI) SEMESTER II 20013/20014


______________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR 1) Tugasan ini mengandungi DUA (2) bahagian, Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A dilaksanakan secara berkumpulan sementara Bahagian B dilaksanakan secara individu. Jawab SEMUA soalan. 2) Anda boleh menjawab sama ada menggunakan Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu sahaja. 3) Tugasan anda perlu ditaip atas kertas A4 dengan menggunakan times new roman saiz font 12 dan langkau baris 1.5. 4) Plagiarisme dan duplikasi tugasan dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Pelajar yang menyerahkan tugasan ini tidak akan diterima atau mengakibatkan pengurangan markah. 5) Anda perlu menyenaraikan sumber rujukan mengikut sistem APA 6) Tugasan anda hendaklah diserahkan kepada pensyarah anda sebelum/pada PERTEMUAN KEEMPAT. Penyerahan lewat boleh mengakibatkan pengurangan markah. 7) Tugasan ini turut menyumbang kepada 60% gred akhir kursus.