Vous êtes sur la page 1sur 6

Roland Jaccard KUSZENIE NIHILISTYCZNE z francuskiego t u!

acz" Jerz" Sz"giel #uadrige $ %resses Uni&ersitaires de 'rance

(d")" *aki+ cz o,iek !-g na.isa/ ksi01k2 o et"ce3 kt-ra )" a)" rzecz",i+cie ksi01k0 o et"ce3 ta ksi01ka nicz"! ol)rz"!i ,")uc4 zni,ecz" a)" ,sz"stkie inne ksi01ki +,iata5 LU67I( 7ITT(ENSTEIN

Cudzo -st,a u!"s u5

%o.ra,ia!" si2 ci0gle i kor"gu*e!" )ez 1adnego ,zgl2du555 .onie,a1 , ka1de* c4,ili zau,a1a!"3 1e co+!" ,".e nili 8na.isali3 ucz"nili3 !"+leli9 )" o fa sz",e5 :le , a+ci,0 korekt2 8sa!o)-*st,o9 od,leka!"5 TH;<:S =ERNH:R6

Jest takie licz0ce >?? cz onk-, !i2dz"narodo,e To,arz"st,o Ludzi Znudzon"c43 kt-rego .rezes t,ierdzi3 1e .ro,adzi nudne 1"cie5 @",i si2 nudn"!i .otra,a!i3 u.ra,ia nudn" s.ort 8gr2 , kr2gle9 i s.2dza nudne ,ieczor" , do!u5 Ludzi t"c4 *ednocz" 4as o AEntuz*az! .rze!i*a3 a nuda tr,a5A @e)" ,st0.i/ do tego To,arz"st,a nale1" .od.isa/ si2 .od filozofi0 Aa .o coBA i .oz,oli/ so)ie na ,"legi,anie si2 , cieniu definit",ne* . asko+ci5 Jak )ardzo s!ako,ite !usi )"/ ca ko,icie +,iado!e .oddanie si2 uni,ersalne*3 nieu) agane* *ak gra,itac*a !iernocie i dr,ienie so)ie z .rzeznaczenia narzuca*0c !u na*)ardzie* .er,ers"*n0 ze strategiiC zaniec4ania5 ;to co .oz,ala unikn0/ ,ulgarno+ci oso)ist"c4 a!)ic*i *ak i *a o,o+ci kolekt",n"c4 )unt-,5 Ta 4istor"*ka nie !-,i na!3 cz" cz onko,ie tego szlac4etnego To,arz"st,a ,")rali so)ie na +,i2tego .atrona Sc4o.en4auera3 ale o)razi!" ic4 ,ierz0c3 1e nie !ed"to,ali d ugo nad *ego na*s "nnie*sz"! afor"z!e!3 kt-r" na*le.ie* .odsu!o,u*e *ego filozofi2C A@"cie ,a4a si2 *ak ,a4ad o z .ra,a na le,o3 od cier.ienia do nud"5 ;to s0 d,a ele!ent"3 z kt-r"c4 si2 sk adaA5 %onie,a1 nuda da*e .rzeds!ak nico+ci3 ludzie .r-)u*0 nie!o1li,ego )" *e* unikn0/C .ragnienie

urato,ania +,iata zna*du*e tu s,o*0 *ed"n0 .rz"cz"n23 a z drugie* stron" sa!o)-*st,o 8*ak i szaleDst,o9 !o1e )"/ t"lko zr2czn"! c4,"te!3 )" o!in0/ tr,og2 .rzed .ustk05 Na,et *e+li nie,ielu .rz"zna*e i nikogo to nie sat"sfakc*onu*e3 ka1d" .rz"zna3 1e ni4iliz! *est dla nas nie.rzekraczaln"! 4or"zonte!5 7ielkie fikc*e religi*ne3 !etafiz"czne cz" .olit"czne ,",o u*0 *u1 t"lko +!iec4 i .olito,anie5 Czase! )ierze si2 za nie niecier.li,a ! odzie1 oszo o!iona konce.c*a!i )0dE 4as a!i3 kt-re 4i.not"zo,a " ic4 .rzodk-,5 Starsi .rz"stoso,u*0 si2 do nic4 )ardzo c42tnie3 )o nie d"s.onu*0 1adn0 alternat",n0 retor"k05 :le !"3 z ,"*0tkie! kilku s u1)o,"c4 e.ile.t"k-,3 .oz,ala!" so)ie !"+le/ za Lud,ikie! 7ittgensteine!3 1e , !o!encie gd" sz.adel natrafia na ska 2 nie,iado!ego3 nie !a .o co dale* ko.a/5 No i !a!" *eszcze , .a!i2ci .rzedF.rzedostatni0 .ro.oz"c*2 z *ego ATraktatu logicznoF filozoficznegoAC A7 a+ci,a !etoda , filozofii )" a)" , su!ie takaC nic nie !-,i/ lu) t"lko to3 co !o1e )"/ .o,iedziane 8cz"li t,ierdzenia naturalne9 F a to co+ nie !a nic ,s.-lnego z filozofi05 Za ka1d"! raze! gd")" kto+ c4cia co+ .o,iedzie/3 nale1" ,"kaza/ !u3 1e nie nada znaczenia niekt-r"! znako! , s,oic4 t,ierdzeniac45A 7ed ug 7ittgensteina ,sz"stkie .odsta,o,e t,ierdzenia filozofii F s0d" i ,arto+ci estet"czne3 ,olna ,ola i deter!iniz!3 s.ir"tualiz! i !aterializ!3 natura +,iado!o+ci i sens 1"cia F .od .retekste!3 1e s0 .oz)a,ione znaczenia okazu*0 si2 )"/ zreduko,ane do z,"k "c4 i!.ert"nenc*i lu)3 *eszcze gorze*3 do c4or-)3 co do kt-r"c4 nale1a o)" ogranicz"/ si2 do .osta,ienia diagnoz" )ez nadziei na urato,anie .ac*enta5 Jedna z rzadkic4 rad *akie da,a 7ittgenstein studento!C A7 1"ciu nie ,olno da/ si2 o!ota/A5 ; cz"! ,i2c nie da si2 !-,i/3 nale1" !ilcze/5 %e,nie5 :le , a+ci,ie !o1na )" od.o,iedzie/ 7ittgensteino,i 8 a on sa! .od.isa )" si2 .od t0 o)iekc*09C co za r-1nica o cz"! si2 !-,i3 skoro nasze !o," s0 t"lko gra!i3 kt-r"! !"3 nie.o.ra,ni oszu+ci3 odda*e!" si2 *ed"nie .o to3 )" oszuka/ )liEniego3 *e+li nie nas sa!"c4B %o roz,ianiu si2 zakl2/ *2z"ka .ozosta*e *u1 t"lko cisza5 :le nigd" nie )" o nikogo na t"le silnego3 )" za!kn0/ si2 , te* cisz"3 )o oznacza ona gr-) =oga5 C4cie/ .rze1"/ )ez ,"!a!rotane* !odlit,"3 )ez .rz"z,alania z)rodni3 )ez szaleDst,a3 , kt-r"! !o1na )" si2 sc4o,a/ F to t"le sa!o co strzeli/ so)ie , e)5 7"trz"!u*e!" *ed"nie dzi2ki !arzenio!5 Ucieka!" ,i2c , o)raz"555 na .rz"k ad ,izerunek ! odego 7ittgensteina3 kt-r" ka1de* noc" , 7iedniu3 , okolicac4 %rateru3 rzuca si2 , nurt sekretnego 4o!oseksualiz!u3 )" zado,oli/ s,o*e sk onno+ci5 %ozosta*e na skra*u szaleDst,a )eznadzie*nie ,alcz0c .rzeci,ko sekso,i3 te* dzikie* )estii3 kt-ra go .oc4 ania i z1era od +rodka5 <"+li o s,oic4 trzec4 )raciac4Fsa!o)-*cac45 Je+li zg osi si2 na oc4otnika na ,o*n23 to t"lko .o to3 )" znaleE/ ta! +!ier/5 G st"cznia HIGH .isa do s,ego .rz"*aciela %aula Engel!anaC AJeste! *edn"! z t"c4 .rz".adk-,3 kt-re dzisia* nie s0 c4")a takie rzadkieC !ia e! .rzed so)0 zadanie i nie ,".e ni e! go5 Teraz ta .ora1ka a!ie !i 1"cie5 <ia e! o)o,i0zek zro)ienia czego+ .oz"t",nego z !oi! 1"cie!3 stania si2 g,iazd0 na nie)ie5 Za!iast tego *este! .rz")it" do zie!i i gasn2 .o,oliA5 Cz o,iek genialn" zosta,ia na! te kilka zdaD3 )"+!" !arz"li i kilka o)raz-,3 )"+!" . akali kied" to z kolei !" ga+nie!"5 Nale1" do nas3 )o go s "sz"!" na falac4 nasze* nie+,iado!o+ciJ nie,a1ne3 1e go Ele zrozu!ieli+!"3 nie !a na,et znaczenia3 1e o ni! za.o!nieli+!"3 *e+li kied"+3 .o )ratersku3 ocz"+ci nasz u!"s c4o/)" z d,-c4 cz" trzec4 .e,nik-,5 Za,sze *est ,i2ce* do za.a!i2tania z filozofa ni1 z *ego filozofii5 7ittgenstein .oleca s,oi! cz"telniko! u1",anie *ego idei *ak dra)in"3 kt-r0 odrzuca si2 .o osi0gni2ciu celu5 =udda radzi s,oi! ucznio! )" *ego nauczanie s u1" o i! *ak trat,a3 na kt-re* . "nie si2 .rzez rzek2 i .orzuca kied" dotar a do do)rego )rzegu F tego3 sk0d , to,arz"st,ie Lukrec*usza konte!.lu*e si2 dare!ne3 ludzkie ,"si ki .od*2te )" o!in0/ )urz2 rozdziera*0c0 nurt5

: *e+li do)r0 drog0 )" a)" droga .ra,dzi,ego ni4iliz!uB Nie t"lko odrzucenie ,szelkie* transcendenc*i3 negac*a Szatana tak sa!o *ak =oga3 ale .rzede ,sz"stki! ironia3 z,0t.ienie3 nie!o1li,o+/ zatrz"!ania si2 na *edne* konce.c*i +,iata3 ,ieczna niesta o+/ inter.retac*i3 g 2)okie i s.oko*ne .rzekonanie3 1e egz"stenc*a nie !a sensu3 1e *est z gruntu )ezu1"teczna i niezrozu!ia a3 i 1e dla nas3 efe!er"czn"c4 roz)itk-,3 skoDcz"/ tu cz" ta! to .ro)le! +!iesznie !a "5 Jak .isa a Kirginia 7oolfC A <usz2 z!usi/ si2 do s.o*rzenia , t,arz te* dot"kalne* .ra,dzie3 1e nie !a nic555 nic dla nikogo5 %raca3 cz"tanie3 .isanie s0 t"lko uda,anie!3 tak sa!o *ak stosunki !i2dz"ludzkie5 dzieciB Na,et to )" nie .o!og o5A 7iado!o3 ,sz"sc" c4cieli)"+!" )" nasze 1"cie !ia o *aki+ sens3 ale cz" istnie*e c4o/ *eden3 kt-r" )" na d u1sz0 !et2 si2 nie rozs".a B Nasza +,iado!o+/ z trude! s.ra,ia3 1e za.o!ina!" o nasz"! )ezznaczeniuC ner,ico,iec szuka ka,a ka nieskoDczono+ci3 a dotkni2t" .s"c4oz0 zrez"gno,a z tego iluzor"cznego3 dare!nego i o4"dnego .oszuki,ania5 <0dro+/ raz *eszcze zgadza si2 z szaleDst,e!5 7ariat3 kt-r" straci rozu! raz *eszcze )2dzie .arodi0 !2drca3 kt-r" .rzekrocz" A*aA5 6la *ednego *ak i drugiego 1"cie *est akte! teatraln"! )ez aktoraJ z t"!3 1e .ier,sz" *est .aranoikie!3 a drugi !etanoikie!5 Kied" !etafiz"ka *est zreduko,ana do gier *2z"ko,"c43 rozu! do cisz" a filozofia do ,"nio+le .rokla!o,ane* nie!oc" !usi!" .rz"zna/3 1e *e+li Ag oszenie !oralno+ci *est trudne3 to danie *e* intelektualnego do,odu *est nie!o1li,eA 8Sc4o.en4auer95 Kied" , koDcu *este+!" zdolni do u,a1ania +,iata za F , na*le.sz"! ,".adku F za)a,ne czar"F!ar" lu) F , na*gorsz"! F za koloni2 karn03 o kt-r0 1aden )-g si2 nie k o.ocze3 ,-,czas .ozosta*e 1"/ na*!nie* *ak to !o1li,e F .oz,oli/ si2 nie+/ ,iatro! *ak !art," li+/3 +!ia/ si2 ze skro!n"c4 resztek !"+li3 zna*do,a/ s.ok-* , )eztrosce3 o)o*2tno+ci3 nieo)ecno+ci3 a)strakc*iC tego c4ce F *ak *0 naz,a <arcel Couc4e F A!0dro+/ eufor"cznaA5 Tak0 !ia =udda5 ="/ !o1e ,ted" zrozu!ie!"3 1e *ed"nie ,ola )ezcz"nno+ci .oz,ala rzeczo! z!ienia/ si2 .o.rzez nie sa!e5 ="/ !o1e .rz"zna!"3 1e .ragnieniu urato,ania +,iata 8s"!.to! niezdro," .ar eLcellence9 niec4")nie to,arz"sz" ,+ciek a c42/ o)r-cenia go , .roc45 Jeste+!" .ac"fista!i z 1alu3 1e nikt nas nie s.ac"fiko,a i Are,oluc*onista!iFreakc*onista!iA )o nie doszli+!" do st,orzenia .uste* czaso.rzestrzeni3 , kt-re* !ogli)"+!" roztacza/ nasz !agnet"z!5 Sztuka z!ierza do nieo)ecno+ci F s o,o 1egna si2 , ten s.os-) sa!o z so)0 F i dlatego *est na*,i2ksz"! luksuse!5 Reszta nie *est niez)2dna i to )ez ,0t.ienia dlatego tak si2 do nie* nie,olniczo .rz",i0zu*e!"5 7ed ug ,"ra1one* .rzez Heraklita zasad" ,za*e!nego .rzenikania ka1de do)ro niesie ze so)0 od.o,iada*0ce !u z o i ka1de z o od.o,iada*0ce !u do)ro5 ANie d01 do *ednego zani! nie .rz"gotu*esz si2 na s.otkanie z drugi!A F radzi Jung5 %odo)nie Elias Canetti lu)i .rz".o!ina/ .ra,o r-,no,agi , 1"ciu .s"c4iczn"!3 t2 Azasad2 )u!eranguA *ak ,ol2 *0 naz,a/5 Ka1d" !o1e *e* do+,iadcz"/ na s,-* s.os-)C nie !o1e!" ucz"ni/ 1adnego z a )liEnie!u 8c4o/)" , na*,i2ksz"! sekrecie9 )ez .odo)nego ciosu uderza*0cego , nas sa!"c45 7"o)raE!" so)ie3 1e !a!" ,")-rC z!art,"c4,sta/ z C4r"stuse! cz" znikn0/ z =udd05 Z *edne* stron" k,estia )"tu3 z drugie* *ego roz,i0zania5 Z *edne* stron" ,iara3 nadzie*a3 !i o+/5 Z drugie* zasada o)o*2tno+ci .odsz"ta a)strakc"*n"! ,s.- czucie!C nie ,arto urz0dza/ loc4u3 do kt-rego nas ,rzucono555 !o1na na*,"1e* +ni/ o ,"r,aniu si2 z .iekielnego c"klu narodzin5 ;si0gni2cia , koDcu nir,an"3 nieF)"cia5 =o egz"stenc*a *est z e! i nadare!no oczeki,a/ od nie* *akiego+ ocalenia5 Je+li ) 0d *est ,sz2dzie to .o co go cz"ni/ ,ieczn"!B Skoro A*aA *est .o!" k0 to .o co .rz".is",a/ !u realne istnienieB Rad"kalna filozofia zaniec4ania i dezerc*i od!a,ia uk ad-, z ki!kol,iek5 ;na !arz" o

.lanetarne* eutanaz*i5 I k.i z nie* so)ie *ak)" c4cia a na*.ier, z!ierz"/ o)szar katastrof"5 Zdarza si2 ,i2c3 1e ,o)ec t"c4 a.okali.t"czn"c4 sn-, ,")uc4a a.okali.t"czn"! +!iec4e!C dla nas3 .i*an"c4 ro)ak-,3 skoDczenie z t"! )" o)" z)"t .i2kne5 Nie3 ten s.ektakl !usi tr,a/ ze s,oi!i a!nez*akaln"!i aktora!i !a .u*0c"!i t2 sa!0 ko!edi2 szcz2+cia3 rec"tu*0c"!i te sa!e niedorzeczno+ci .rzed t0 sa!0 u+.ion0 ,ido,ni05 Idzie 1e)rak i .rzec4odzi starzec i .rze!i*a tru.555 a i tak ,idzo,ie ,"trzeszcza*0 ocz" t"lko na ni03 ! odziutk0 tancerk2 o nie.e,n"! kroku3 . o!ienn0 .i2kno+/ .o10da*0c0 ,"sz"dzenia i g,a tu3 )" le.ie* s u1"/ gatunko,i5 Rozu!ie!" teraz )udd"*ski ,str2t do ko)ietC cz" znie,ala*0ce nas z udzenie nie zna*du*e na*le.szego ,cielenia , ko)iecie i *e* .oci0ga*0c"c4 ,dzi2kac4B =udda naucza nieufno+ci do ko)ietC ANa *edn0 .e n0 !0dro+ci .rz".ada t"si0c szalon"c4 i z o+li,"c45 Ko)ieta *est )ardzie* ta*e!nicza ni1 droga r")" , rzece5 Jest dra.ie1na i .rze)ieg a nicz"! cie!n" otr5 Rzadko !-,i .ra,d2J .ra,da dla nie* r-,na si2 k a!st,u i k a!st,o .ra,dzieA5 7 ten s.os-) na)rali)"+!" .e,ne* s"!.atii do !orderc" dzie,cz"nek3 tego3 kt-r" dusi z o , zarodku555 *akie )" o cier.ienie3 kt-re go do tego do.ro,adzi o3 *ak +!ieszna niena,i+/ do s,o*e* 1a osne* egz"stenc*i3 1e !usia tak at,o roz)i/ si2 o )ana C za)-*ca3 nadzie*a ko)iet555 Zastana,ia! si2 cz" !o*e* ! ode* .rz"*aci- ce3 kt-ra .rz"goto,u*e si2 do .o,t-rnego za!01.-*+cia nie ,"s a/ 8dla 1artu i 1e)" zado+/ucz"ni/ !o*e* re.utac*i niszcz"ciela !arzeD9 tego )r"t"*skiego .rz"s o,iaC AS0 d,a rodza*e !a 1eDst,5 Takie gdzie dzie,cz"na id0c do o tarza s.ostrzega3 1e .o!"li a si2 co do !21cz"zn" i takie gdzie zau,a1a to za drugi! raze!A5 ;d czas-, ;scara 7ildeMa ,sz"sc" ,iedz03 1e !21cz"Eni 1eni0 si2 z nud" a ko)iet" z cieka,o+ci5 7sz"sc" s0 *ednako,o rozczaro,ani5 :le *ak te!u zaradzi/B ;d.o,iedE *est z)"t ocz",ista )" zas ugi,a/ na d u1sze roz,ini2cieC nale1" .oz)"/ si2 z udzeD5 :le kto ,ted" c4cia )" *eszcze cokol,iek zak ada/3 nie !-,i0c o rodzinieB U,ierz"li)"+!"3 1e to co ,idzi!" , oczac4 .o10dane* ko)iet" to ,ieczno+/ a *ednak ka1dego ranka )udzi!" si2 , o1u %rokrustaC z o)ci2t"!i sna!i3 dostoso,ani do ,"!iar-, rzecz",isto+ci5 7cze+nie* cz" .-Enie* ,sz"sc" !usz0 .rz"zna/3 1e !a 1eDskie ka*dan" s0 tak ci21kie3 1e .otrze)a co na*!nie* trzec4 os-) 1e)" *e unie+/5 Z notatek angielskiego .s"c4oanalit"ka 6onalda 7innicotaC AZa,sze kied" !-,i!" o seksie3 kt-re!u i tak .rz".ada .ier,sze !ie*sce , roz!o,ac4 o !a 1eDst,ie3 ,sz2dzie odkr",a!" )ezgraniczn0 roz.acz5A 7ielka ta*e!nica nie kr"*e si2 , ocz",isto+ci ,".o,iedziane* .rzez Lacana nie !a stosunku . cio,ego3 t"lko , konstatac*i3 .od kt-r0 na,et u!iera*0c" si2 nie .od.iszeC nie !a .rz"*e!no+ci seksualne* F al)o *est3 ale )ardzo !a a5 St0d fasc"nac*a *ak0 ,",iera od!ienna . e/5 :le nikt nie dozna*e rozkosz"5 Ka1d" *est .rzekonan"3 1e kied"+ *e* dozna 3 o)iecu*e so)ie3 1e dozna , .rz"sz o+ci3 ale teraEnie*szo+/ zd"c4a ze s!utkuC *e+li z tak0 g,a to,no+ci0 +ciska si2 s,o*0 .artnerk2 F to z )raku !o1no+ci *e* uduszenia5 Jak ) "skotli,ie t,ierdz0 na*)ardzie* c"niczni z .s"c4oanalit"k-, !i o+/ .olega na da,aniu tego3 czego si2 nie !a te!u3 kto tego nie c4ce5 :kce.tu*0c"! te .rzes anki !21cz"zno! nie .ozosta*e nic innego *ak . aci/ za ko)iece cia o a ko)ieto! za !2sk0 g o,2 F za,sze z !"+l03 1e Ale.sze udane sa!o)-*st,o ni1 !arna ko.ulac*aA 8Roland To.or95 Stro*na retor"ka orgaz!u usi u*e ukr"/3 1e .o.2d . cio," 1",i , s,oi! onie co+ co tr,ale o.iera si2 sat"sfakc*i5 ;dda,anie si2 sekso,i s.ro,adza si2 , a+ci,ie do ,"sta,ienia si2 na .r-)2 nieustannego rozczaro,ania5 Z .rz"*e!no+ci0 *est *ak z .ieni2dz!iC 4aru*e si2 du1o3 1e)" zaro)i/ !a o i ,"da*e ,sz"stko3 )" nic z tego nie !ie/5 %odo)nie za.o!ina si23 *ak <arks roz,a1a katastroficzn0 , *ego oczac4 ,alk2 klasC zanik )ur1uaz*i i .roletariatu na rzecz *ed"ne* klas" +rednie*5 Seks3 *e+li nie )ra/ .od u,ag2 nasz"c4 ,znios "c4 auto!ist"fikac*i3 nie cz2+cie* koDcz" si2 sat"sfakc*0 ni1 ,alka klas re,oluc*0 cz"

soc*aliz!e!5 7sz"stko *est za!ino,ane od +rodkaC i! )ardzie* organiz! okazu*e si2 kruc4" t"! )ardzie* !arz" o orgiac4 i a.okali.sac45 %ra,dzi,0 i rzadk0 goto,o+ci0 do .rz"*2cia rzecz",isto+ci tak0 *ak0 *est )" o)" .rz"znanie3 1e nadz" i s.onie,ierani zna*du*e!" si2 na dnie loc4u3 gdzie *ed"n0 nasz0 nadzie*0 *est gilot"na5 HenriF'rederic :!iel3 kt-r" , ,ieku NIN uc4odzi za *eden z na*)ardzie* .rec"z"*n"c4 se*s!ograf-, , s.ra,ac4 uczu/3 nie ,a4a si2 .rzed za.isanie! , s,oi! A6ziennikuA t"c4 kilku dec"du*0c"c4 liniiC A%o .ier,sz" !ia e! .o te!u okaz*2 i szczerze !-,i0c nie *est to nic ,ielkiego , .or-,naniu z t"! co ,"o)raEnia so)ie .rzedsta,ia i o)iecu*eA5 I doda C AJeste! zaskoczon" stosunko,0 ) a4o+ci0 .rz"*e!no+ci3 ,ok- kt-re* ro)i si2 t"le 4a asuOA ;)ie . cie szuka*0 .o o!acku iluz*i rado+ci3 a z ni0 *ak ze szcz2+cie! F dzieci .rz".isu*0 *e doros "! a doro+li dziecio!555 ANa*le.sze , szcz2+ciu inn"c4 *est to3 1e ,eD ,ierz"!"A F !a,ia %roust5 Na,et *e+li .orzuca!" t2 ,iar2 nie rez"gnu*e!" z )"cia koc4an"! F .rzez =oga cz" , asnego .sa5 To *est Er-d o ,i2kszo+ci .o.e nian"c4 .rzez nas .od o+ci5 Nic nie terror"zu*e nas ,i2ce* *ak ten groEn" kr,otok narc"z!u F .rz"tula!" si2 do inn"c4 )o nie !o1e!" .rz"tuli/ si2 do sie)ie5 Za,sze )2dzie dr10ca .ara koc4ank-,3 dla kt-re* ten .oranek )2dzie .ier,sz"! +,ite!5 %a!i2ta!" te ,ers" :ragona5 T2skni0c"! do tego A.ier,szego +,ituA trze)a )" .rz".o!nie/ konkluz*2 kilku )akteriolog-, dusz"3 sz"dercz"c4 ,idz-, tego 1a osnego s.ektaklu3 kt-rz" , a!ali si2 do sanktuariu! int"!no+ciC cz o,iek nie )ardzo nada*e si2 do !i o+ci F i .rzede ,sz"stki! kied" si2 koc4aO Ci ento!olodz" .er,ers*i F stare lis"3 kt-re nie )" " *e* ofiara!i F ,iedz03 1e .ogarda3 .ragnienie ze!st"3 c42/ u.okarzania ,",o u*0 i ,z!acnia*0 .odniecenie seksualne5 Tak to .rze)i*a gr"!as niena,i+ci s.od r-1o,e* !aski3 , kt-r0 stroi si2 s odka dialekt"ka uzna,ania cudze* godno+ci5 Eksc"tac*a seksualna i fet"sz"zac*a s0 nieroz 0czne5 Jako akt !+ci,ego okrucieDst,a fet"sz"zac*a .oz)a,ia .artnera s,ego ludzkiego c4arakteru co .odo)a si2 ade.to! !i osne* egzaltac*i i A.e ni 1"ciaA5 7dzi2k3 urok3 dzie,ict,o cz" *aka+ cec4a fiz"czna lu) !oralna rzadko .ro,oku*0 .o10danie5 Cnot" ,",o u*0 czase! !i o+/3 cz2sto nud23 nigd" 10dz25 :!er"kaDski .s"c4oanalit"k Ro)ert Stoller ,"kaza 3 1e , ,".adku )raku cz"nnik-, fiz*ologiczn"c4 8nag " ,zrost 4or!on-, !2skic4 u !21cz"zn" cz" ko)iet"9 t"lko ,rogo+/ i .ragnienie ,"rz0dzenia szkod" !og0 .ods"ci/ .o10danie5 Ta !a*0ca ,iele ,s.-lnego z !ec4anik0 !orderst,a c4e!ia fasc"nac*i seksualne* za,sze .rz"nosi co+ na .odo)ieDst,o ulgi5 Kied" orgaz! sta si2 *u1 t"lko s.az!e! roz.acz" .oz,ala!" so)ie z!nie*sz"/ ,"!agania i .rz"zna/3 1e udane !a 1eDst,o to takie3 , kt-r"! o)a* .artnerz" .otrafili zosta/ .rz"*aci- !i5 :le ki! *est .rz"*aciel3 *e+li nie t"!3 kt-r" szanu*e nasze ner,"B Tu si2 k- ko za!"ka5 <arz"li+!" o dzieleniu ,sz"stkiego3 o zakl2ciu de!on-,3 o .o1egnaniu si2 z .rzekl2t0 sa!otno+ci0 F 1e)" , koDcu .od.is",a/ .akt o nieagres*i z niezna*o!"!3 kt-r" nie !a *u1 na,et .o,a)u nieznanego555 <o1na ocz",i+cie zer,a/ aDcuc4" F na czas zrozu!ienia3 1e 4istoria *est t"lko ,ieczn"! roz.ocz"nanie! F i odkr"/3 1e *este+!" nie,olnika!i z!"s -, )ardzie* na,et ni1 kat ,"znaczon" na! .rzez nasz0 .od+,iado!o+/5 Jak .o t"! ,sz"stki! nie .odzieli/ !"+li To sto*aC ACz o,iek .rze1",a trz2sienia zie!i3 e.ide!ie3 okro.ieDst,a ,o*n" i agonie dusz"3 ale tragedia3 kt-ra go zadr2cza i za,sze )2dzie

zadr2cza/ to tragedia s".ialni555A5 Cz" ko.ulac*a nie )" a)"3 *ak !"+la Kafka3 kar0 za szcz2+cie ,s.-lnego 1"ciaB : ascet"z! *ed"n"! +rodkie! na .rzetr,anie !a 1eDst,aB 7 koDcu *ed"ne co si2 licz" , !i o+ci to szaleDst,o5 Ucieka! od tego co !nie ,".ro,adza z r-,no,agi i *ednocze+nie za t"! t2skni25 %oszuku*2 4ar!onii3 kt-ra !nie nudzi i unika! !2cz0c"c4 !nie kr"z"s-,5 7iecznie niezado,olon" !arz2 o ko)iecie3 kt-ra ,iedzia a)" *ak !nie zatrz"!a/3 *ednocze+nie roz.ali/ i ukoi/555 : kied" !o*e !arzenie si2 s.e nia z!ienia! !arzenie5 %rze!ienia! si2 ,ted" , tego ucznia =udd"3 , kt-r"! zakoc4a a si2 .i2kna kurt"zana5 Nie od.o,iada na *e* zalot"5 %e,nego dnia do,iedzia si23 1e z c4ci,o+ci za)i a )ogatego ku.ca5 Kr-l rozkaza o)ci0/ *e* r2ce3 usz" i nos i skaza 1"cie na c!entarzu5 6o.iero ,ted" uczeD =udd" .rz"szed do nie*5 Kurt"zana zdzi,i a si25 Kied" !o*e cia o )" o s odkie nicz"! k,iat lotosu3 kied" )" o zdo)ne , kle*not" i cenne szat"3 kied" !ia o ,sz"stko co .rz"ci0ga s.o*rzenia )" a! ,"starcza*0co nieszcz2+li,a )o nie c4cia e+ !nie ,idzie/5 6laczego dzisia* .rz"c4odzisz ogl0da/ !o*e cia o c4o/ *ego ,idoku znie+/ nie !o1naB To cia o o.uszczone .rzez ocz"3 rozkosz3 rado+/ i .i2kno3 od."c4a*0ce3 s.la!ione kr,i0 i ) ote!B : uczeD =udd" od.o,iedzia C ANie .rz")",a! do cie)ie siostro .o,odo,an" !i o+ci0 rozkosz"5 %rz")" e! zo)acz"/ .ra,dzi,0 natur2 n2dzn"c4 .rzed!iot-, ludzkic4 uciec45A 7"o)ra1a! so)ie czase! !21cz"zn2 lu) ko)iet2 as.iru*0c"c4 do szcz2+cia i ,ierz0c"c43 1e !i o+/ *est *ego niez)2dn"! ,arunkie! F *ak ) aga*0 o ni0 =oga5 7szec4!og0c" .rzed s.e nienie! 1"czenia ,"!aga na*.ier, )" .rzedsta,ili do,-d3 1e !i o+/ ucz"ni a c4o/ *ednego cz o,ieka tr,ale szcz2+li,"!5 %o ,ielu latac4 ,r-cili)" .rzestraszeni i *0ka*0c si2 ) ogos a,ili)" =oga za oszcz2dzenie i! tego 1a osnego do+,iadczenia5 : rado+/ ,"da,ania dzieci na +,iatB %oz,-l!" od.o,iedzie/ T4o!aso,i =ern4ardJ ALudzie !"l0 si2 s0dz0c3 1e rodz0 dzieci5 7"da*0 na +,iat .rze.oconego o)er1"st2 z )rzuc4e!3 .onurego z)rodniarza ,o*ennego3 ale nie dzieci5 Ludzie !-,i03 1e )2d0 !ieli urocze nie!o,l23 ale , rzecz",isto+ci !a*0 +!ierdz0cego3 +le.ego3 kula,ego i szcza*0cego ,sz2dzie osie!dziesi2ciolatka5 To *ego ,"da*0 na +,iat5 :le go nie ,idz03 1e)" natura !og a si2 kr2ci/ i )" to sa!o g-,no tr,a o , nieskoDczono+/A5 C4cie/ dzieci to c4cie/ ze!st" za s,o*0 .rzesz o+/5 Ko)ieta ofiaro,u*e !atce dar ze s,o*e* niena,i+ci3 a !21cz"zna o.2tan" g u.ko,at"! !arzenie! o A.oto!no+ciA r",alizu*e z o*ce! lu) =ogie!5 <acierz"Dst,o to re!ediu! na roz.acz ka1de* .ar"5 Kied" 1"cie za,iod o nasze oczeki,ania3 kied" zrez"gno,ali+!" *u1 z t,orzenia sa!"c4 sie)ie3 kied" .rzeczu,a!"3 1e ,sz"stko le1" , gruzac4 ,ted" za!iast uda/ si2 racze* do tru.iarni .ro,adzi!" rodzin2 i )liskic4 , !ie*sce *eszcze )ardzie* gro)o,e i kiczo,ateC na oddzia .o o1nicz"5 :le niec4 ta*e!nica okr",a so)ie cie!ne )ezdro1a ludzko+ci5 Ni4iliz! zacz"na si2 ta!3 gdzie koDcz" si2 c42/ do sa!ooszuki,ania5 :le555 )ez te* c42ci nie !ieli)"+!" ni u.o*enia3 ni sztuki3 ni !i o+ci5 R-)!" ,i2c tak *ak)"+!" *0 !ieli i niec4 zacz"na si2 fetaO ;d *e* ,s.ania o+ci zale1" roz!iar nasz"c4 kl2sk i .rze) "ski trzeE,o+ci5 : )"/ !o1e kied"+ )2dzie!" ,"starcza*0co silni )" koc4a/ czarn0 noc tak *ak koc4a!" )rzask5

8t u!aczenie tekstu definit",nie .rzer,ano zani! autor .rzeszed ad re!9