Vous êtes sur la page 1sur 3

1

NI TNH YU KT THC

Music : Bi Anh Tun


Arr. Piano : Nguyn Hng Phc (Kin)

THE FINGERS VIET NAM

mmmmm

mmm

mmm

__
_

__ _

_
_
_
_
_
_
_

2
4
J

=
l
======================
l& 4
ll 4
l

With pedal
_
_
P

__ __ __ _ l
__ ___ l
l
ll
_

l 2
4 _ _ _ _ _ _ l _ _ _ l
l
l
======================
l? 4
ll 4
l
=l
__
_

__ .

. _ _ _
_
_

=
l=======================
l&
l
l .

_
___
l
l F _
l
___ ___ l
_
_

_
_


l
J l
l
l

=======================
l?
l
l

=l
_ _ _
__ _ _
_ __ _ .
_ #
_

=======================

l & _ .
l
=l
_ _ l

_J

_
_

__ l P
yu

_
_

_
l
l
l

_
_
_

_
_
_
_

_
_


l
l l
l

l?
l
l
=======================
=l
_
___ ___E _ .
__
_

_
_
_
_


_ _. _ _ _ _

=======================
l&
l
l
=l

__j

_. .
l
l
l
l
_

l
l
l

=======================
l?
l

l
=l

__
__

_J .

_
_
_

=======================
l&
l
=l
l
___
__j

l
l
l
l
_

l
l
l


=======================
l ? _
l _ . .
l
=l
i,

ma ng

ri.

Lnh

khng

em,

ri.

Lc mt

nhau

t u

m bao yu

du,

l loi bn

tay

mmm

mmm

ngoi kia

Ngi

vn ni

ny,

nh

_.
__J _
_ _ _ _ _ _J __ __ __ .


k
=
=======================
l&
lP
l _j
..
l
_
l
l
l
l
_

.

l
J l
.
l
l

=======================
l ?
l _
l
=l

thng

y vi

vng trn

mt

cay.

Ma ng

i,

ngoi kia

ngiti yu

mmmm

E .

l
=======================
l&
l
l

_
__j
..
___ =

l
l
l
l
_

J l l l
l
l
j

_ =
l
l ?
l

=======================

J j
j
j
J

=======================
l&
l
l

=l
___j

l
l __ .
lF
l
.
_


l
J l

l
l
.

.
.

=l

.
l ? _
l j
l .
=======================

> > . > >


J

>

=======================
l&
l
l
=l

__

___
_
___
l
lf
l
l
_

_
_J
l

l
l
l

=======================
l?
l
l
=l

>
>

>

J > > K .

_ l _j

.
=======================
l&
l
=l

.
_

.
_ _

_
_

__ l
l
l
l
_

f
_
_ _ _


l
l
l

l
=======================
l ?
l _
=l

loi.

bn ngi,

ri

y.

tnh,

Xin hy

cm tay,

Lc

si

mt

ngi mang theo thanh

ng

gom my,

i vai

li,

bng

mmmm

gy.

lm sao

gi

ma mi ri

Nhng

tm nhau

Ngi

gia

yu

li

ngi,

y.

ngi

mt tri

i,

Mun n

vn

i,

ma mi

trng xa.

ng

i,

V nhng

xin em hy

mmmm

_ _J
U

. J
=
=======================
l&
l
l
_

__
___
l
l
lp
_

_
_

rit

U


l
l

=
=======================
l ?
l

l
nhn

li pha

sau.

Hy

mt ln

d ch nhn thy

nhau

mmm

mt ln

xin hy

mt

ln.