Vous êtes sur la page 1sur 179

RNI No. KARBIL/2001/47147

RNI No. KARBIL/2001/47147 °ðÂñž»°ð Çñ¸åÃðÀð æ C¢üPÀ Èv À ªÁV ¥ ÀæPÀn¸À¯ÁzÀ Äz À Ä

°ðÂñž»°ð Çñ¸åÃðÀðæ

C¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀÄzÀÄ

«±ÉõÀ gÁdå ¥ÀwæPÉ

¨sÁUÀ – III

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, §ÄzsÀªÁgÀ, dįÉÊ 17, 2013 (DµÁqsÀ 26, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1935)

£ÀA. 933

Part – III

Bangalore, Wednesday, July 17, 2013 (Ashadha 26, Shaka Varsha 1935)

No.

933

£ÉÆÃAzÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÁæAPÀ E¯ÁSÉ ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå: CVC -24/2013-14, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 17-07-2013.

ÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄ £ÀqÀªÀ½ ¸ÀASÉå: CVC -24/2013-14, ¢£ÁAPÀ: 26-06-2013

«µÀAiÀÄ: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ÉèAiÀÄ ²ªÁf£ÀUÀgÀ f¯Áè £ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtÂUÁV, CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa ¥ÀÀÌgÀuÉAiÀÄ vÁvÁÌ°PÀ zÀgÀ¥ÀnÖAiÀÄ §UÉÎ.

1. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ²ªÁf£ÀUÀgÀ f¯Áè £ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtÂUÁV, CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ CAwªÀÄ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 26-09-2011 jAzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ «±ÉõÀ gÁdå ¥ÀvÀæzÀ°è ¥ÀæPÀn¹, F »AzÉ eÁjUÉ vÀgÀ¯ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀĵÉÖ.

2. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ PÁAiÉÄÝ 1957gÀ ¸ÉPÀë£ï 45-© ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ (CAzÁdÄ, ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼À ¥ÀjµÀÌgÀuÉUÁV PÉÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«ÄwAiÀÄ gÀZÀ£É) C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2003gÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÉÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, F ¸À«ÄwAiÀÄÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è£À ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À ªÀiË®åUÀ¼À°è DVgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹, E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¥ÀjµÀÌj¹zÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtÂUÁV CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀ®Ä GzÉÝò¸À¯ÁVzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉ vÀgÀĪÀ ªÀÄÄAZÉ ¹ÜgÁ¹ÛAiÀÄ PÀgÀqÀÄ CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀ¯ÁVzÉ.

2

3. F PɼÀPÀAqÀ 8 G¥À £ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃjUÀ¼À ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtÂUÁV CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ

PÀlÖqÀUÀ½UÉ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉ zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjµÀÌj¹ C£ÀħAzsÀ 1 ªÀÄvÀÄÛ C£ÀħAzsÀ 2 gÀ°è ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ

Pæ.¸À ÀA

G¥À£ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃjAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ

¥ÀÄl ¸ÀASÉå

1.

²ªÁf£ÀUÀgÀ À£ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj

7-44

2.

EA¢gÁ£ÀUÀgÀ À£ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj

45-49

3.

ºÀ®¸ÀÆgÀÄ G¥£À ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj

50-61

4.

¨Át¸ÀªÁr G¥£À ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj

62-75

5.

.Dgï.¥ÀÄgÀA G¥£À ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj

76-88

6.

ªÀĺÀzÉêÀ¥ÀÄgÀ £À ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj

89-110

7.

©zÀgÀºÀ½î G¥À£ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj

111-135

8.

ªÀvÀÆðgÀÄ G¥£À ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj

136-179

4. ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼À ¥ÀjµÀÌgÀuÉAiÀÄ §UÉÎ zÀgÀ¥ÀnÖ ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ 15 ¢£ÀUÀ¼À M¼ÀUÁV ¥ÀjµÀÌgÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ

C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5. ¹ÜgÁ¹ÛUÀ¼À CAzÁdÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀUÀ¼À ¥ÀjµÀÌgÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼À£ÀÄß °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆPÀÛ

zÁR¯ÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ, PÉÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw, £ÉÆÃAzÀt ªÀĺÁ¥Àj«ÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÁæAPÀUÀ¼À DAiÀÄÄPÀÛgÀªÀgÀ PÀbÉÃj, PÀAzÁAiÀÄ ¨Àªs À£À, 8£ÉÃ

ªÀĺÀr, PÉ.f. gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560009,CxÀªÁ cvcobjections2013@gmail.com «¼Á¸ÀPÉÌ E-ªÉÄÃ¯ï ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

CzsÀåPÀëgÀÄ, PÉÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ,

£ÀAiÀiÁeï CºÀäzï PÁAiÀÄðzÀ²ð. PÉÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

3

ÀħAzsÀ 1 PÉÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw. 1. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀPÉÌ C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥Àæ¸ÁÛ«vÀ ¥ÀjµÀÌøvÀ PÀlÖqÀUÀ¼À zÀgÀUÀ¼ÀÄ G¯ÉèÃR : C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : ¹«¹ 24/2013-14 ¢£ÁAPÀ : 03-07-213

   

¥ÀjµÀÌøvÀ zÀgÀ

PÀæ.¸ÀA

 

PÀlÖqÀzÀ vÀgÀºÀ

£É®ªÀĺÀrUÉ

ªÉÄîäºÀrUÉ

 

(¥Àæw ZÀzÀgÀ Cr gÀÆ.UÀ¼À°è)

(¥Àæw ZÀzÀgÀ Cr gÀÆ.UÀ¼À°è)

1.

Dgï.¹.¹, UÁæ£ÉÊmï £É®ºÁ¸ÀÄ, vÉÃUÀ/ºÉÆ£Éß ªÀÄgÀzÀ QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ.

1300

1250

2.

Dgï.¹.¹, ªÀiÁ§ð¯ï £É®ºÁ¸ÀÄ, vÉÃUÀ/ºÉÆ£Éß ªÀÄgÀzÀ QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ.

1300

1250

3.

Dgï.¹.¹, ªÉƸÁ¬ÄPï/«næ¥sÉÊqï/¸ÉgÁ«ÄPï £É®ºÁ¸ÀÄ, vÉÃUÀ /ºÉÆ£ÉߪÀÄgÀzÀ QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ.

1000

950

4.

Dgï.¹.¹, ªÉƸÁ¬ÄPï/¥Á°µïØ PÀqÀ¥À/±ÁºÀ¨ÁzÀ/¨ÉÃvÀªÀiï eÉ°è £É®ºÁ¸ÀÄ, PÁr£À ªÀÄgÀ/ GQÌ£À QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ.

900

850

5.

Dgï.¹.¹, gÉqÁPÉìöÊqï £É®ºÁ¸ÀÄ, AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀÄgÀ/GQÌ£À QlQ ¨ÁV®ÄUÀ¼ÀÄ.

800

750

6.

ªÀÄzÁæ¸ï vÁgÀ¹/ PÀqÀ¥À vÁgÀ¹, ªÄAUÀ¼ÀÆgÀÄÀ ¨ÁV®Ä QlQUÀ¼ÀÄ, ¹ªÉÄAmï UÁgÉ UÉÆÃqÉ.

ºÉAZÀÄ, J.¹. ²Ãmï, gÉqÁPÉìöÊqï £É®ºÁ¸ÀÄ, PÁr£À ªÀÄgÀzÀ

550

500

7

PÀj ºÉAZÀÄ, UÀÄr¸À®Ä ZÀ¥ÀàgÀ, ªÀÄtÂÚ£À ªÉÄîÄä¢Þ, ªÀÄtÂÚ£À UÉÆÃqÉ, PÁr£À ªÀÄgÀzÀ ¨ÁV®Ä QlQUÀ¼ÀÄ

400

-

µÀgÁ: ªÉÄîÌAqÀ zÀgÀUÀ¼À°è £ÁUÀjÃPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÁzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ, M¼ÀZÀgÀAr ºÁUÀÆ «zÀÄåvï ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ.

2. ªÁºÀ£À ¤¯ÁÝt zÀgÀUÀ¼ÀÄ

PÀæ.¸ÀA

¸ÀéwÛ£À MlÄÖ ªÀiË®å ÀÆ¥Àgï©mï¥ï ªÀiË®å+ºÉZÀÄѪÀj CAvÀ¹Û£À ªÀiË®å + ºÉZÀÄѪÀj «±ÉõÀ ¸Ë®¨å UÀÄA¦£À ªÀiË®å)

ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄļÀî

ªÉÄïÁÒªÀt gÀ»vÀ

(Covered Car parking )

(Open Car parking)

1

gÀÆ.50,00,000-00 ªÀgÉUÉ

Æ. 1,50,000

Æ.1,35,000

2

gÀÆ.50,00,001-00 jAzÀ gÀÆ.1,00,00,000-00 ªÀgÉUÉ

Æ. 2,00,000

Æ.1,50,000

3

gÀÆ.1,00,00,001-jAzÀ ªÉÄîàlÄÖ

Æ. 2,50,000

Æ.2,00,000

4

3. C¥ÁmïðªÉÄAmï/¥sÁèmïUÀ¼À ªÉÄîAvÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ºÉZÀÄѪÀj zÀgÀ ¤UÀ¢ü¥Àr¸ÀĪÀ §UÉÎ.

PÀæ.

 

CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ

±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ ºÉZÀÄѪÀj

PÀæ.

 

CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ

±ÉÃPÀqÁªÁgÀÄ ºÉZÀÄѪÀj

¸ÀA

 

¸ÀA

 

1

0 ¬ÄAzÀ 5 CAvÀ¹Û£À ªÀgÉUÉ

AiÀiÁªÀÅzÉ ºÉZÀÄѪÀj zÀgÀ E®è.

 

7 11£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

¸ÀÆ¥Àgï ©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å+ 3.0.%

2

6£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

 

¸ÀÆ¥Àgï©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å+ 0.5%

 

8 12£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

¸ÀÆ¥Àgï ©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å + 3.5%

3

7£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

 

¸ÀÆ¥Àgï©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å+ 1.0%

 

9 13£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

¸ÀÆ¥Àgï ©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å+ 4.0.%

4

8£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

 

¸ÀÆ¥Àgï©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å+ 1.5%

10

14£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

¸ÀÆ¥Àgï ©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å+ 4.5%

5

9£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

 

¸ÀÆ¥Àgï©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å +2.0%

11

15£Éà CAvÀ¸ÀÄÛ

¸ÀÆ¥Àgï ©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å +5.0%

6

10£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

 

¸ÀÆ¥Àgï©®Ö¥ï KjAiÀiÁzÀ ªÀiË®å+ 2.5%

ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÄÖ

 

C¥ÁmïðªÉÄAmï/¥sÁèmï ªÉÄîAvÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ ºÉZÀÄѪÀj zÀgÀ ¤UÀ¢ü¥ÀÀĪÀ §UÉÎ. (GzÁºÀgÀuÉ) 30,00,000 ªÀiË®åzÀ (1000 ZÀzÀgÀ Cr X gÀÆ.3000 ¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ) C¥ÁmïðªÉÄAmïUÉ ªÉÄ®ÌAqÀ zÀgÀUÀ¼ÀAvÉ CUÀĪÀ ºÉZÀÄѪÀj ªÀiË®å.

PÀæ.¸ÀA

CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ

 

PÀæ.¸ÀA

CAvÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ

 

1

0 ¬ÄAzÀ 5 CAvÀ¹Û£À ªÀgÉUÉ

30,00,000+ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉZÀѪÀj zÀgÀ E®è

7

11£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

30,00,000+(30,00,000X 2.5%)=30,75,000/-

2

6£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

30,00,000+(30,00,000X 0.5%)=30,15,000/-

8

12£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

30,00,000+(30,00,000X 3.0%)=30,90,000/-

3

7£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

30,00,000+(30,00,000X 1.0%)=30,30,000/-

9

13£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

30,00,000+(30,00,000X 3.5%)=310,5000/-

4

8£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

30,00,000+(30,00,000X 1.5%)=30,45,000/-

10

14£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

30,00,000+(30,00,000X 3.5%)=312,0000/-

5

9£Éà CAvÀ¹ÛUÉ

30,00,000+(30,00,000X 2.0%)= 30,60,000/-

11

15£Éà CAvÀ¸ÀÄÛ

30,00,000+(30,00,000X 3.5%)=31,35,000/-

ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîàlÄÖ

5

4. Calculation of valuation in respect of special amenities provided in respect of Apartments/Villas/ Villaments/Tenements/Cluster Houses or Row Houses Etc.,

1.

For any 5 groups of special amenities

No additional increase.

2.

For each group of special amenities in additional to 5 groups.

Additional increase of value of 1% on value of Super built area and additional higher floor area for each group of amenities. (Excluding car parking value) Explanation: for 6 group of amenities 1%, for 7 group of amenities 2%, for 8 group of amenities 3%, for 9 group of amenities 4%, for 10 group of amenities 5%, for 11 group of amenities 6%, for 12 group of amenities 7%, for 13 group of amenities 8%, for 14 group of amenities 9%, and for 15 group of amenities 10% of value of Super built area and additional higher floor area.

3.

More than 15 group of amenities

Additional increase of maximum 10% on value of Super built area and additional higher floor area.

List of 15 Group of Special Amenities Apartments/Villas/Villaments/Tanament/Gated Community Houses.

(Select the facility by underlining the same and put

(Select the facility by unde rlining the same and put mark in coloumn no 3). Sl.

mark in coloumn no 3).

Sl.

 
Sl.  

No.

Special Amenities

1

2

3

1.

Club house, Community hall, Indoor Amphi Theater, Conference hall, Health club, Temple party hall, Card room, Reading room, library, Banquet hall, Dance & Karaoke hall, party area, party lawn, Carom room.

 

2.

Jogging track, Running track, Cycling track, Walking track, Pebble pathway, Reflexology path

 

3.

Children play area, tot cot, children game area, Garden, Water body, Decorative pool, Plantation Garden, Barbeque pits, crèche, landscape area, fountain.

 

4.

Canteen, Mal, Commercial space, ATM, Bank, Hopcom, Janatha Bazar, Nandini Milk out layout, Provision store, Lounge & Foyer, Cafeteria, Super market, Plaza.

 

5.

All type of outdoor play area, Badminton, Tennis, Basket ball, Volly ball, Base ball, Cricket, Foot ball, Hockey, Golf field.

 

6.

All type of squash, snooker, Table tennis, Indoor games area.

 

6

7.

Swimming pool indoor, Kids pool, wading pool, aqua gym.

8.

Cargo lift, elevator, Mechanical lift for car park

9.

Surveillance of common area, smart home, IP door lock, intelligent security, Motion sensor based lighting multi camera security, CCTV, Gated community, Intercom, Visitor Tracking system.

10.

Wifi Internet parlor, Video conference facility, Generator, UPS, Solar Power, Solar water heater, Kiosk, Fire fighting, Fire Prevention, Green Building concept low carbon material usage.

11.

Helipad.

12.

Outdoor Amphitheatre, Open air theatre, Open stage.

13.

Health clinic, Ayurvedic parlor, Massage parlour, Beauty parlour, Spa, Aerobics, Yoga meditation, Unisex parlour, Steam & Saun Jacuzzi, Gym, Day care center.

14.

Nearness to ring road, Metro station (About 3 kms.)

15.

Nearness to Airport, Railway station, Bus station (About 5 kms.)

¸ÀÆZÀ£É : C¥ÁmïðªÉÄAmï/¥Áèmï/«¯Áè/«¯ÁèªÉÄAmïì/gÉÆà ºË¸ï EvÁå¢UÀ¼À £ÉÆÃAzÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀ¸ÁÛªÉÃf£ÉÆÃA¢UÉ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ PÁAiÉÄÝ C¥ÀªÀiË®å vÀqÉUÀlÄÖªÀ ¤AiÀĪÀĪÀ½ 1977 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ºÉƸÀ £ÀªÀÄÆ£É ¥sÁgÀA £ÀA: 1-J £À°ègÀĪÀ J¯Áè ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÉ. (F ¥sÁgÀA £ÀA:

1-J £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸ÀĪÀ ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ ¸ÁÌ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).

CzsÀåPÀëgÀÄ, PÉÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ EªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ

£ÀAiÀiÁeï CºÀäzï PÁAiÀÄðzÀ²ð PÉÃAzÀæªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¸À«Äw, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

7

C£ÀħAz2

²ªÁf£ÀUÀgÀ À £ÉÆÃAzÀt PÀbÉÃj ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¹ÜgÁ¹ÛUÀ½UÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa zÀgÀ ¥ÀnÖ £ÀªÀÄÆ£É

     

ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ)

 

C¥ÁmïðªÉÄAmïì / ¥sÁèmï UÀ¼ÀÄ (ªÀ¸Àw) (¥Àæw ¸ÀÆ¥Àg﩯ïÖ¥ï KjAiÀiÁ ZÀzÀgÀ CrUÉ)

PÀæ. ¸ÀA

æªÀÄ / ºÉÆç½ / ¥ÀæzÉñÀ / gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ

©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹./ ©.JA.Dgï.r.J./ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

¥ÀjªÀvÀð£É/ ©.©.JA.¦ ªÁå¦Û ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À

UÁææªÀÄoÁt

ªÀ¸Àw

¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ

CrUÉ

«¯Áè /

Æú˸ï

UÀ¼ÀÄ (gÀÆ.

¥Àæw ZÀzÀgÀ

ȶ

dǀ̣ˀ

¥Àæw JPÀgÉUÉ

gÀÆ.

UÀÈ.¤.¸À. ¸ÀAWÀzÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà / ©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹, ©.JA.Dgï.r.J. EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

©.©.JA.¦/ ¥ÀjªÀwðvÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ/EvÀgÉ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

CrUÉ)

®PÀëUÀ¼À°è)

       

gÀÆ.UÀ¼À°è)

ªÉƸÁ¬ÄPï /

ªÀiÁ§ð¯ï /

ªÉƸÁ¬ÄPï / ¸ÉgÁ«ÄPï / «næ¥sÉÊqï mÉʯïì

 
     

¸ÉgÁ«ÄPï /

«næ¥sÉÊqï mÉʯïì

UÁæ£ÉÊmï

mÉʯïì

ªÀiÁ§ð¯ï /

UÁæ£ÉÊmï mÉʯïì

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

 

"A"

                 

1

J £ÀA§gï & ¹ÖçÃmï (aPÀÌ §eÁgï gÀ¸ÉÛ)

 

2900

         

3210

3410

 

A Number & Street (Chick Bazar Rd)

                 

2

J.PÉ. PÁ¯ÉÆä

 

1700

         

2300

2500

 

A K Colony

                 

3

C§ÄÝ¯ï ºÀ¦üøï gÀ¸ÉÛ / gÁªÀÄPÀȵÀÚ¥Àà gÀ¸ÉÛ

 

3200

         

3490

3690

 

Abdul Hafees Rd/Ramkrishnappa Rd

                 

4

DUÁ C§ÄݯÁè gÀ¸ÉÛ

 

5500

         

5250

5450

 

Aga Abdulla Road

                 

5

D®âmïð ¹ÖçÃmï

 

5200

         

5050

5250

 

Albert Street

                 

6

C¯ÉPÁìAqÀgï gÀ¸ÉÛ

 

6500

         

5930

6130

 

Alexander Road

                 

7

¸ÁªÀjAiÀiÁ C¥ÁmïðªÉÄAmï - C¯ÉPÁìAqÀgï gÀ¸ÉÛ

             

6150

6350

 

Savariya Apartments - Alexander Road

                 

8

D¯ï¥sÀæqï gÀ¸ÉÛ

 

4800

         

4800

5000

 

Alfred Road

                 

9

D° D¸ÀÌgï gÀ¸ÉÛ

 

10000

         

8160

8360

 

Ali AskarRoad

                 

8

     

ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ)

 

C¥ÁmïðªÉÄAmïì / ¥sÁèmï UÀ¼ÀÄ (ªÀ¸Àw) (¥Àæw ¸ÀÆ¥Àg﩯ïÖ¥ï KjAiÀiÁ ZÀzÀgÀ CrUÉ)

PÀæ. ¸ÀA

æªÀÄ / ºÉÆç½ / ¥ÀæzÉñÀ / gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ

©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹./ ©.JA.Dgï.r.J./ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

¥ÀjªÀvÀð£É/ ©.©.JA.¦ ªÁå¦Û ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

UÁææªÀÄoÁt

ªÀ¸Àw

¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ

CrUÉ

«¯Áè /

Æú˸ï

UÀ¼ÀÄ (gÀÆ.

¥Àæw ZÀzÀgÀ

ȶ

dǀ̣ˀ

¥Àæw JPÀgÉUÉ

gÀÆ.

UÀÈ.¤.¸À. ¸ÀAWÀzÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà / ©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹, ©.JA.Dgï.r.J. EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

©.©.JA.¦/ ¥ÀjªÀwðvÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ/EvÀgÉ

CrUÉ)

®PÀëUÀ¼À°è)

       

gÀÆ.UÀ¼À°è)

ªÉƸÁ¬ÄPï /

ªÀiÁ§ð¯ï /

ªÉƸÁ¬ÄPï / ¸ÉgÁ«ÄPï / «næ¥sÉÊqï mÉʯïì

 
     

¸ÉgÁ«ÄPï /

«næ¥sÉÊqï mÉʯïì

UÁæ£ÉÊmï

mÉʯïì

ªÀiÁ§ð¯ï /

UÁæ£ÉÊmï mÉʯïì

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

10

PÀȵÀÚ C¥ÁmïðªÉÄAmï-D° D¸ÀÌgï gÀ¸ÉÛ

             

9000

9200

 

Krishna Apatments - Ali Askar Road

                 

11

µÁ ¸ÀįÁÛ£À PÁA¥ÉèÉPÀì-D° D¸ÀÌgï gÀ¸ÉÛ

             

8500

8700

 

Shah Sultan Complex - Ali Askar Road

                 

12

DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ gÀ¸ÉÛ

 

3200

         

3490

3690

 

Anjaneya Temple Road

                 

13

DAvÉÆä ¤PÉÆî¸ï ¹ÖçÃmï

 

3200

         

3490

3690

 

Antony Nicholas Street

                 

14

CgÀ¨ï ¯ÉÊ£ï & ¹ÖçÃmï

 

3550

         

3810

4010

 

Arabline and Street

                 

15

DªÀiïð¸ÁÖçAUï gÀ¸ÉÛ

 

3600

         

3850

4050

 

Armstrong Road

                 

16

D±ÉÃgïSÁ£ï ¹ÖçÃmï

 

4000

         

4090

4290

 

Asherkhan Street

                 

17

D²¯ï gÀ¸ÉÛ / ¥ÁPïð

 

6400

         

5850

6050

 

Ashil Road/Park

                 

18

C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ

 

6000

         

5610

5810

 

Ashok Nagar

                 

19

C±ÉÆÃPÀ gÀ¸ÉÛ

 

6000

         

5610

5810

 

Ashok Road

                 

20

D¹Ö£ï mË£ï

 

4200

         

4290

4490

 

Austin Town

                 

9

     

ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ)

 

C¥ÁmïðªÉÄAmïì / ¥sÁèmï UÀ¼ÀÄ (ªÀ¸Àw) (¥Àæw ¸ÀÆ¥Àg﩯ïÖ¥ï KjAiÀiÁ ZÀzÀgÀ CrUÉ)

PÀæ. ¸ÀA

 

æªÀÄ / ºÉÆç½ / ¥ÀæzÉñÀ / gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ

©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹./ ©.JA.Dgï.r.J./ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

¥ÀjªÀvÀð£É/ ©.©.JA.¦ ªÁå¦Û ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

UÁææªÀÄoÁt

ªÀ¸Àw

¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ

CrUÉ

«¯Áè /

Æú˸ï

UÀ¼ÀÄ (gÀÆ.

¥Àæw ZÀzÀgÀ

ȶ

dǀ̣ˀ

¥Àæw JPÀgÉUÉ

gÀÆ.

UÀÈ.¤.¸À. ¸ÀAWÀzÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà / ©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹, ©.JA.Dgï.r.J. EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

©.©.JA.¦/ ¥ÀjªÀwðvÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ/EvÀgÉ

 

CrUÉ)

®PÀëUÀ¼À°è)

       

gÀÆ.UÀ¼À°è)

ªÉƸÁ¬ÄPï /

ªÀiÁ§ð¯ï /

ªÉƸÁ¬ÄPï / ¸ÉgÁ«ÄPï / «næ¥sÉÊqï mÉʯïì

 
     

¸ÉgÁ«ÄPï /

«næ¥sÉÊqï mÉʯïì

UÁæ£ÉÊmï

mÉʯïì

ªÀiÁ§ð¯ï /

UÁæ£ÉÊmï mÉʯïì

1

 

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

21

© r J ¥sÁèöåmïì (D¹Ö£ï mË£ï)

             

3050

3250

 

B

D A Flats(Austin Town)

                 

22

CAiÀÄå¥Àà ¨ÁèPï

 

3600

         

3850

4050

 

Ayyappa Block

                 

23

CAiÀÄå¥Àà mÉA¥À¯ï ¹ÖçÃmï

 

3550

         

3810

4010

 

Ayyappa Temple Street

                 
   

"B"

                 

24

©. £ÀA. ¹ÖçÃmï (²ªÁf£ÀUÀgÀ)

 

3850

         

4000

4200

 

B

No. Street (Shivajinagar)

                 

25

§A§Æ §eÁgï

 

4800

         

4800

5000

 

Bamboo Bazar

                 

26

§A§ÆZÉjæ

 

4400

         

4430

4630

 

Bamboocherry

                 

27

§eÁgï ¹ÖçÃmï (ªÀ£Áßgï¥ÉmÉ)

 

4000

         

4090

4290

 

Bazar Street (Vannarpet)

                 

28

¨É£ÀÀì£ï gÀ¸ÉÛ

 

8000

         

6890

7090

 

Benson Road

                 

29

§ÄèªÀÄì §j-¨É£ÀÀì£ï gÀ¸ÉÛ

             

7200

7400

 

Bloomsbury - Benson Road

                 

30

UÉèAqÉïï-¨É£ÀÀì£ï g¸ÉÛ

             

7500

7700

 

Glendale - Benson Road

                 

10

     

ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ)

 

C¥ÁmïðªÉÄAmïì / ¥sÁèmï UÀ¼ÀÄ (ªÀ¸Àw) (¥Àæw ¸ÀÆ¥Àg﩯ïÖ¥ï KjAiÀiÁ ZÀzÀgÀ CrUÉ)

PÀæ. ¸ÀA

æªÀÄ / ºÉÆç½ / ¥ÀæzÉñÀ / gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ

©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹./ ©.JA.Dgï.r.J./ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

¥ÀjªÀvÀð£É/ ©.©.JA.¦ ªÁå¦Û ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

UÁææªÀÄoÁt

ªÀ¸Àw

¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ

CrUÉ

«¯Áè /

Æú˸ï

UÀ¼ÀÄ (gÀÆ.

¥Àæw ZÀzÀgÀ

ȶ

dǀ̣ˀ

¥Àæw JPÀgÉUÉ

gÀÆ.

UÀÈ.¤.¸À. ¸ÀAWÀzÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà / ©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹, ©.JA.Dgï.r.J. EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

©.©.JA.¦/ ¥ÀjªÀwðvÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ/EvÀgÉ

CrUÉ)

®PÀëUÀ¼À°è)

       

gÀÆ.UÀ¼À°è)

ªÉƸÁ¬ÄPï /

ªÀiÁ§ð¯ï /

ªÉƸÁ¬ÄPï / ¸ÉgÁ«ÄPï / «næ¥sÉÊqï mÉʯïì

 
     

¸ÉgÁ«ÄPï /

«næ¥sÉÊqï mÉʯïì

UÁæ£ÉÊmï

mÉʯïì

ªÀiÁ§ð¯ï /

UÁæ£ÉÊmï mÉʯïì

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

31

¨É£Àì£ï PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ

 

6400

         

6090

6350

 

Benson Cross Road

                 

32

¢ gɹqɤì-¨É£Àì£ï PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ

             

6800

7000

 

The Residency - Benson Cross Road

                 

33

¥Éæ¹Öeï PÁAiÀiï¥ÉÃgï-¨É£Àì£ï PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ

             

6800

7000

 

Prestiage Capri - Benson Cross Road

                 

34

©æÃUÉÃqÀ PÀæ¸ÉAmï-¨É£Àì£ï PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ

             

9600

9800

 

Brigade Crescent -Benson Cross Road

                 

35

§°ðgÀ¸ÉÛ

 

6000

         

5610

5810

 

Berlie Road

                 

36

¥ÉæøÉÖÃd C¸ÀÖgï-§°ðgÀ¸ÉÛ

             

6150

6350

 

Prestige Aster - Berlie Road

                 

37

DA§gÀ - §°ð gÀ¸ÉÛ

             

6250

6450

 

Amber - Berlie Road

                 

38

§°ð PÁæ¸ï gÀ¸ÉÛ

 

5200

         

5050

5250

 

Berlie Cross Road

                 

39

¨ÉÆÃgï ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ §qÁªÀuÉ

 

5200

         

5050

5250

 

Bore Bank Road & Lyt

                 

40

UÀAUÁ ªÀ¸ÀfvÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïì ¨ÉÆÃgï ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ §qÁªÀuÉ

             

5250

5450

 

Ganga Vasajita Aprt - Bore Bank Roa Lyt

                 

41

gÁAiÀįï J£ÀPÉèêï-¨ÉÆÃgï ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ §qÁªÀuÉ

             

5350

5550

 

Royal Enclave - Bore Bank Roa Lyt

                 

11

     

ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ)

 

C¥ÁmïðªÉÄAmïì / ¥sÁèmï UÀ¼ÀÄ (ªÀ¸Àw) (¥Àæw ¸ÀÆ¥Àg﩯ïÖ¥ï KjAiÀiÁ ZÀzÀgÀ CrUÉ)

PÀæ. ¸ÀA

æªÀÄ / ºÉÆç½ / ¥ÀæzÉñÀ / gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ

©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹./ ©.JA.Dgï.r.J./ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

¥ÀjªÀvÀð£É/ ©.©.JA.¦ ªÁå¦Û ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

UÁææªÀÄoÁt

ªÀ¸Àw

¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ

CrUÉ

«¯Áè /

Æú˸ï

UÀ¼ÀÄ (gÀÆ.

¥Àæw ZÀzÀgÀ

ȶ

dǀ̣ˀ

¥Àæw JPÀgÉUÉ

gÀÆ.

UÀÈ.¤.¸À. ¸ÀAWÀzÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà / ©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹, ©.JA.Dgï.r.J. EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

©.©.JA.¦/ ¥ÀjªÀwðvÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ/EvÀgÉ

CrUÉ)

®PÀëUÀ¼À°è)

       

gÀÆ.UÀ¼À°è)

ªÉƸÁ¬ÄPï /

ªÀiÁ§ð¯ï /

ªÉƸÁ¬ÄPï / ¸ÉgÁ«ÄPï / «næ¥sÉÊqï mÉʯïì

 
     

¸ÉgÁ«ÄPï /

«næ¥sÉÊqï mÉʯïì

UÁæ£ÉÊmï

mÉʯïì

ªÀiÁ§ð¯ï /

UÁæ£ÉÊmï mÉʯïì

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

42

ªÀÄjAiÀiÁ ¤ªÁ¸À -¨ÉÆÃgï ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ §qÁªÀuÉ

             

5150

5350

 

Maria Nivas - Bore Bank Roa Lyt

                 

43

JªÀÄÄgÁ®Ø JPÉÆìnPÁ - ¨ÉÆÃgï ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ §qÁªÀuÉ

             

5200

5400

 

Emerald Exotica - Bore Bank Roa Lyt

                 

44

DgÀ¥sÀ ¹lqÁ¯ï- ¨ÉÆÃgï ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ §qÁªÀuÉ

             

5050

5250

 

Arfa Citadel - Bore Bank Roa Lyt

                 

45

¥sÁÃgï ¨ÁåAPï C¥ÁAlðªÉÄÃmï- ¨ÉÆÃgï ¨ÁåAPï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ §qÁªÀuÉ

             

5200

5400

 

Far Bank Apartments - Bore Bank Roa Lyt

                 

46

¨ËAr°AiÀÄ£ï ¹ÖçÃmï

 

5200

         

5050

5250

 

Boundillion Street

                 

47

¨ÉÆë gÀ¸ÉÛ (C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ)

 

3700

         

3900

4100

 

Bowee Road(Asok Nagar)

                 

48

¨ÁæqïóµÁ gÀ¸ÉÛ

 

5200

         

5050

5250

 

Bradshaw Road

                 

49

¨ÉæöÊqï gÀ¸ÉÛ

 

5600

         

5350

5550

 

Bride Road

                 

50

¤vÉñï PÁå£Àj -¨ÉæöÊqï gÀ¸ÉÛ

             

6800

7000

 

Nitesh Canary Wharf - Bride Road

                 

51

©æUÉÃqï gÀ¸ÉÛ

                 
 

Brigade Road

                 

52

JA.f.gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ gɹqɤì gÀ¸ÉÛ ªÀgÉUÉ-©æUÉÃqï gÀ¸ÉÛ

 

13500

         

10410

10610

 

Brigade Road/ M G Road to Residency Road

                 

12

     

ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ)

 

C¥ÁmïðªÉÄAmïì / ¥sÁèmï UÀ¼ÀÄ (ªÀ¸Àw) (¥Àæw ¸ÀÆ¥Àg﩯ïÖ¥ï KjAiÀiÁ ZÀzÀgÀ CrUÉ)

PÀæ. ¸ÀA

æªÀÄ / ºÉÆç½ / ¥ÀæzÉñÀ / gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ

©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹./ ©.JA.Dgï.r.J./ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

¥ÀjªÀvÀð£É/ ©.©.JA.¦ ªÁå¦Û ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

UÁææªÀÄoÁt

ªÀ¸Àw

¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ

CrUÉ

«¯Áè /

Æú˸ï

UÀ¼ÀÄ (gÀÆ.

¥Àæw ZÀzÀgÀ

ȶ

dǀ̣ˀ

¥Àæw JPÀgÉUÉ

gÀÆ.

UÀÈ.¤.¸À. ¸ÀAWÀzÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà / ©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹, ©.JA.Dgï.r.J. EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

©.©.JA.¦/ ¥ÀjªÀwðvÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ/EvÀgÉ

CrUÉ)

®PÀëUÀ¼À°è)

       

gÀÆ.UÀ¼À°è)

ªÉƸÁ¬ÄPï /

ªÀiÁ§ð¯ï /

ªÉƸÁ¬ÄPï / ¸ÉgÁ«ÄPï / «næ¥sÉÊqï mÉʯïì

 
     

¸ÉgÁ«ÄPï /

«næ¥sÉÊqï mÉʯïì

UÁæ£ÉÊmï

mÉʯïì

ªÀiÁ§ð¯ï /

UÁæ£ÉÊmï mÉʯïì

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

53

gɹqɤì gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ jZïªÀÄAqï gÀ¸ÉÛªÀgÉUÉ-©æUÉÃqï gÀ¸ÉÛ

 

12500

         

9780

9980

 

Brigade Road/Residency Rd to Richmond Rd

                 

54

©æUÉÃqï lªÀgïì-©æUÉÃqï gÀ¸ÉÛ

             

10100

10300

 

Brigade Towers - Brigade Road

                 

55

¨ÁæqïªÉà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ (JZï.PÉ.¦ gÀ¸ÉÛ)

 

5450

         

5230

5430

 

Broad Way Main Road (H.K.P Road)

                 

56

¨ÁæqïªÉà CqÀØgÀ¸ÉÛ

 

5000

         

4930

5130

 

Broad Way Cross Road

                 

57

§æAl£ï gÀ¸ÉÛ

 

9600

         

7910

8110

 

Brunton Road

                 

58

¥sÉÆgï ¹Ã¸À£ïì - §æAl£ï gÀ¸ÉÛ

             

8200

8400

 

Four Seasons - Brunton Road

                 

59

©æUÉÃqï Daðqï-§æAl£ï gÀ¸ÉÛ

             

8300

8500

 

Brigade Orchid II - Brunton Road

                 

60

§ææAl£ï CqÀØgÀ¸ÉÛ

 

7800

         

6760

6960

 

Brunton Cross Road

                 

61

§ÄZÀÖgï ¹ÖçÃmï

 

4000

         

4090

4290

 

Butcher Street

                 

62

¨ÉÊzÉgÀºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ

 

4000

         

4090

4290

 

Byderahalli & Road

                 

13

     

ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ)

 

C¥ÁmïðªÉÄAmïì / ¥sÁèmï UÀ¼ÀÄ (ªÀ¸Àw) (¥Àæw ¸ÀÆ¥Àg﩯ïÖ¥ï KjAiÀiÁ ZÀzÀgÀ CrUÉ)

PÀæ. ¸ÀA

æªÀÄ / ºÉÆç½ / ¥ÀæzÉñÀ / gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ

©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹./ ©.JA.Dgï.r.J./ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

¥ÀjªÀvÀð£É/ ©.©.JA.¦ ªÁå¦Û ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

UÁææªÀÄoÁt

ªÀ¸Àw

¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ

CrUÉ

«¯Áè /

Æú˸ï

UÀ¼ÀÄ (gÀÆ.

¥Àæw ZÀzÀgÀ

ȶ

dǀ̣ˀ

¥Àæw JPÀgÉUÉ

gÀÆ.

UÀÈ.¤.¸À. ¸ÀAWÀzÀ §qÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ/ ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà / ©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹, ©.JA.Dgï.r.J. EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

©.©.JA.¦/ ¥ÀjªÀwðvÀ ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼À°è ¤«Äð¹gÀĪÀ C¥ÁmïðªÉÄAmïUÀ¼ÀÄ/EvÀgÉ

CrUÉ)

®PÀëUÀ¼À°è)

       

gÀÆ.UÀ¼À°è)

ªÉƸÁ¬ÄPï /

ªÀiÁ§ð¯ï /

ªÉƸÁ¬ÄPï / ¸ÉgÁ«ÄPï / «næ¥sÉÊqï mÉʯïì

 
     

¸ÉgÁ«ÄPï /

«næ¥sÉÊqï mÉʯïì

UÁæ£ÉÊmï

mÉʯïì

ªÀiÁ§ð¯ï /

UÁæ£ÉÊmï mÉʯïì

1

2

3

4

5

 

6

7

8

9

10

 

“C”

                 

63

¹. £ÀA. ¹ÖçÃmï (²ªÁf£ÀUÀgÀ)

 

4400

         

4430

4630

 

C. No. Street(Shivajinagar)

                 

64

PÁ®áªÀiï ¹ÖçÃmï

 

4000

         

4090

4290

 

Calpham Street

                 

65

PÁåA¨É¯ï gÀ¸ÉÛ

 

5500

         

5250

5450

 

Cambell Road

                 

66

PÁ£Áßmï gÀ¸ÉÛ

 

4800

         

4800

5000

 

Cannaught Road

                 

67

PÁgïè¸ÉÖ£ï ºÉªÉ£ï gÀ¸ÉÛ

 

4400

         

4430

4630

 

Carlston Heaven Road

                 

68

UÉæÃ¸ï ºÉªÉ£ï-PÁgïè¸ÉÖ£ï ºÉªÉ£ï gÀ¸ÉÛ

             

6890

7090

 

Grace Heven- Carlston Heaven Road

                 

69

¸ÉAlæ¯ï ¹ÖçÃmï (C®¸ÀÆgÀÄ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ªÀUÁð»¸À¯ÁVzÉ)

 

8000

         

3850

4050

 

Central Street

                 

70

PÁå¸ÀÄìjAiÀiÁ£À gÀ¸ÉÛ

 

5600

         

5350

5550

 

Cassuriana Road

                 

71

PÁå¸ÀÀÖ¯ï ¹ÖçÃmï

 

6000

         

5610

5810

 

Castle Street

                 

72

ZÁA¢¤ ZËPï gÀ¸ÉÛ

 

4000

         

4090

4290

 

Chandini Chowk Road

                 

14

     

ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ)

 

C¥ÁmïðªÉÄAmïì / ¥sÁèmï UÀ¼ÀÄ (ªÀ¸Àw) (¥Àæw ¸ÀÆ¥Àg﩯ïÖ¥ï KjAiÀiÁ ZÀzÀgÀ CrUÉ)

PÀæ. ¸ÀA

æªÀÄ / ºÉÆç½ / ¥ÀæzÉñÀ / gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ

©.r.J./ ºÉZï.J¸ï.©.¹./ ©.JA.Dgï.r.J./ EvÀgÉ £ÀUÀgÀ©üªÀÈ¢Ý ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ C£ÀĪÉÆâ¸À®àlÖ ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

¥ÀjªÀvÀð£É/ ©.©.JA.¦ ªÁå¦Û ªÀ¸Àw ¤ªÉñÀ£À (¥Àæw ZÀzÀgÀ CrUÉ gÀÆ.UÀ¼À°è)

UÁææªÀÄoÁt

ªÀ¸Àw

¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ

(¥Àæw ZÀzÀgÀ

CrUÉ

«¯Áè /

Æú˸ï

UÀ¼ÀÄ (gÀÆ.

¥Àæw ZÀzÀgÀ