Vous êtes sur la page 1sur 16

Bab 10 Pengurusan Sumber

Rakeesh
veera
-Menjamin bekalan simber yang
berterusanmelalui proses
pemeliharaan dan pemuliharaan
-Pemeliharaan melibatkan usaha-
usaha mengekalkan sumber sedia
ada melalui perancangan,
pengawalan, dan penyeggaran
-Pemuliharaan melibatkan usaha-
usaha meperbaiki atau
memulihkan sumber atau
kawasan pengeluaran sumber
yang telah diteroka

Kepentingan Pengurusan Sumber
- Satu sistem pengurusan sumber yang
berkesan dilaksanakan bagi menjamin
bekalan dan penggunaan yang berterusan
- Pengurusan sumber yang penting bagi
mengelakkan kepupusan keseimbangan
ekosistem dan menjamin bekalan sumber
berterusan
Mengelakkan Kepupusan
- Sumber yang tidak boleh diperbaharui
perlu digunakan dengan bijak
- Penggunaannya perlu jimat dan tenaga
alternatif perlu dicari sebagai ganti
- Tenaga alternatif yang dapat digunakan
seperti tenaga hidroelektrik yang dapat
mengurangkan kegunaan petroleum
dalam perjalanaan tenaga elektrik
Mengekalkan Keseimbangan
Ekosistem
- Ekosistem adalah satu sistem yang terdiri
daripada komponen biotik (benda hidup) dan
komponen abiotik (benda bukan hidup)
- Komponen-komponen dalam sesebuah
ekosistem sentiasa berinteraksi melalui proses
aliran tenaga, kitaran udara dan rantaian
makanan
- Penerokaan sumber secara berterusan dan
besar-besaran seperti pembalakan akan
mengganggu keseimbangan ekosistem

Menjamin Bekalan Sumber
Berterusan
- Pengurusan sumber secara terkawal dapat
menjamin bekalan sumber yang berterusan bagi
kegunaan manusia pada masa depan
- Pada masa depan, bilangan penduduk akan
bertambah dan menyebabkan permintaan bagi
bekalan makanan dan keperluan manusia turut
meningkat
- Oleh itu, penebangan hutan yang berterusan
tanpa pengurusan akan menyebabkan
kepupusan bekalan sumber ini
Langkah-Langkah Pengurusan
Sumber
- Kerajaan Malaysia telah mengambil
pelbagai langak bagi mengcekalkan
sumber alam
- Antara langkah yang dijalankan ialah
melalui pemeliharaan dan pemuliharaam
sumber ,penguatkuasa undang-undang
dan pendidikan
Pemeliharaan Dan Pemuliharaan
- Penebangan terpilih
- Rawatan silvikultur
- Hutan simpanan
- Cara lain - Mengawal kegiatan
pembalakan jaram
- Mengehadkan pengeluaran
lesen
- Lembaga perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
menggalakan penggunaan kayu pokok getah sebagai
alternatif untuk industri membuat perabot
- Langkah-langkah pemuliharaan hutan dijadikan dengan
penubuhan estet hutan dan penghutanan semula
Penebagan Terpilih
- Hanya pokok yang matang dan mempunyai saiz
45 cm diametersaja ditebang
- Jabatan Penghutanan memastikan pokok-pokok
yang sesuai untuk ditebang sebelum
mengeluarkan lesen kepada pembalak
- Pokok-pokok kecil dibiarkan terus membesar
untuk kegunaan masa depan
- Bilangan pokok yang ditebang dihadkan dalam
sesuatu kawasan hutan
Rawatan Silvikultur
- Kerja-kerja semaian, penanaman,
pembajaan, penjagaan, dan rawatan
spesis pokok bernilai supaya dapat
membesar dengan cepat
Hutan Simpanan
- Wujud bagi menyelamatkan hidupan liar
daripada diancam kepupusan
- Terdapat 143 buah kawasan hidupan liar
dengan keluasan 1507 hektar
- Hutan simpan diwartakan sebagai habitat
hidupan liar
Estet Hutan
- Diwujudkan terutamanya di Johor, Pahang, Selangor dan Negeri
Sembilan
- Ditanam secara dagang oleh pihak swasta dan kerajaan
- Pokok-pokok yang cepat tumbesar dan matang seperti pain, jati,
dan senteng ditanam
- Penghutanan semula dijalankan di kawasan hutan yang telah
ditebang dengan pokok-pokok yang cepat matang dalam tempoh
10-15 tahun
- Penghutanansemula dijalankan jugan di kawasan hutan paya
- Tanaman tutup bumi ditanam bagi mengelakkann hakisan
permukaan tanah
- Hamparan plastik digunakan juga bagi menutup permukaan cerun
yang terdedah untuk mengelakan hakisan tanah
- Kaedah pembenihan hidro digunakan untuk menanam tumbuhan di
cerun bagi mengelakkan hakis
- Campuran rumput, fiber, baja dan cecair ditabur di permukaan tanah

Penguatkuasaan Undang-undang
- Undang-undang bagi melindungkan flora dan fauna daripada
ancaman kepupusan juga diwujudkan
- Permit khas perlu diperoleh daripada Kementerian Sains, Teknologi
dan Alam Sekitar oleh sesiapa yang ingin berburu bagi memlihara
haiwan yang dilingdungi
- Di bawah Akta Hutan Negara 1985kawasan taman negara dan
kawalan rizab perlindungan hidupan liar diwartakan (curi tumbuhan
dan haiwan yang dilindungi akan didenda RM 50 000 atau penjara 5
tahun)
- Majlis Perhutanan Negara telah menubuhkan Dasar Perhutanan
Negara (1978) Tujuan memelihara sumber hutan untuk menjaga
kepentingan ekologi dan mengekalakn hasil hutan
- Di bawah kuasa Jabatan Alam Sekitar sumber air dipelihara
(dipertanggungjawabkan menentukan had kualiti air yang akan
dinekalkan kepada pengguna)
- Di bawah Program Peengawasan Kualiti Air Sungai Tahunan
(dimulakan 1978) pihak mencemarkan sungai boleh dikenakan
hukuman di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar (ditubuhkan di
beberapa negeri) bertujuan untuk memantau usaha-usaha
pengurusan sungai di negeri masing-masing)
Agensi Yang Menguruskan Sumber
Hutan
- Jabatan Perhutanan
-ditubuhkan bagi mengawal kegiatan
pembalakan melalui pemberian lesen dan
pelaksanaan Sistem Pengurusan Memilih (SMS)
- Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
-berperanan menjalankan penyelidikan dan
pembangunan (R&D) hutan
- Jabatan PErlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara
(PERHILITAN)
-dirubuhkan bagi menjaga taman negara dan
hidupan liar serta memberikan pendidikan
konservasi hutan
Pendidikan
- Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk
membantu penduduk memahami tentang
pentingnya sumber
- Usaha pendidikan yang dijalanka ialah
melalui kempen dan galakan melawat
taman negara
Faedah-faedah pengurusan
sumber air yang cekap
- Menjimatkan penggunaan air bersih
daripada sumber semula jadi
- Meningkatkan penggunaan semuula air
sisa yang dikitar semuula
- Menguruskan penggunaan bahan kimia
dalam air
- Mengurangkan kos penyelenggaraan