Vous êtes sur la page 1sur 14

Drept Civil II

Elementele Constitutive ale Persoanei


Juridice
Curprins
I. Persoana Juridica
II. Elementele Constitutive ale Persoanei Juridice
III. Reorganizarea Persoanei Juridice
IV. Incetarea Existentei Persoanei Juridice
Bibliografie

I. Persoana Juridica
Persoana juridic (sau persoana moral) reprezint un subiect colectiv de
drept, adic un colectiv de oameni, care, respectnd cerintele legale de fond
i de form pentru constituirea sa, este titular de drepturi subiective i
obligaii civile. Persoan juridic este orice organizaie care are o organizare
de sine stttoare i un patrimoniu propriu afectat realizrii unui anume scop
n acord cu interesul obtesc.
Persoana juridic se mai definete i ca un colectiv de oameni avnd o
structur organizatoric bine determinat cu un patrimoniu propriu i
distinct precum i un obiect de activitate concordant cu normele legale. O
persoan juridic este o organizaie cu patrimoniu propriu i administraie
de sine stttoare, care se bucur de capacitatea de a avea drepturi i
obligaii.
n rndul persoanelor juridice includem
! statul "i unit#ile administrativ!teritoriale (jude#e, municipii, ora"e "i
comune)$
! organele autorit#ii legislative, e%ecutive "i judectore"ti$
! Pre"edin#ia &omniei$
! 'urtea 'onstitu#ional$
! autorit#ile administra#iei publice locale$
! agen#ii economici "i institu#ii de stat$
! partidele politice$
! sindicatele profesionale$
! societ#i comerciale "i agricole$
! cooperativele "i uniunile acestora$
! asocia#iile "i funda#iile$
! cultele religioase.
(ceste persoane juridice pot fi de interes public sau privat, cu scop
patrimonial sau nepatrimonial.

)n functie de categoria si felul persoanei juridice, pentru constituirea
acesteia, ca subiect de drept distinct, este necesar si suficient un singur act
juridic, careia legea ii recunoaste efectul constitutiv. *neori legea cere
perfectarea a doua sau mai multe acte juridice, care impreuna produc efectul
infiintarii unui nou subiect de drept.
'onstituirea persoanei juridice private (de tip +asociativ+) este dominata de
principiul libertatii de asociere, consacrat de art.,- din 'onstitutia &omaniei.
)nfiintarea persoanelor juridice de drept privat are loc prin simplul acord de
vointa al partii sau, mai ales, al partilor, dar cu respectarea unor cerinte
legale necesare pentru valabilitatea (validarea) actelor constitutive. )nstanta
de judecata verifica indeplinirea acestor cerinte legale.
Pentru validitatea actelor constitutive sunt necesare a fi indeplinite si
anumite conditii de forma si de publicitate.
Actele normative care reglementeaza materia inregistrarii si autorizarii
functionarii comerciantilor sunt urmatoarele
1. Pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor
! Ordonanta de urgenta a .uvernului nr. -/ din 01 mai 0223 privind
simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si
autorizarea functionarii comerciantilor (4.Of. nr. 05, din ,3 mai 0223)
! 6otararea .uvernului nr. /22 din 03 iunie 0223 privind stabilirea
onorariilor in suma fi%a pentru serviciile prestate de notarii publici in
vederea inregistrarii si autorizarii functionarii comerciantilor (4.Of. ,75 din
1 iulie 0223)
! 6otararea .uvernului nr. /23 din 0- iunie 0223 pentru aprobarea
cuantumurilor ta%elor si tarifelor percepute pentru operatiunile de
inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor (4.Of. nr. ,75 din 1
iulie 0223)
3.a) Pentru )nregistrarea comerciantilor
! 8egea nr. 0/ din 7 noiembrie 3992 privind registrul comertului,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (4. Of. nr. 19 din 1
februarie 3995)

! 8egea nr. 3,, din 02 iulie 3999 privind stimularea intreprinzatorilor privati
pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare (4. Of. nr. ,19 din 0, iulie 3999)
! :ormele metodologice nr. P;/25!--, din 37;03 aprilie 3995 privind modul
de tinere a registrelor comertului si de efectuare a inregistrarilor, emise de
'amera de 'omert si )ndustrie a &omaniei impreuna cu 4inisterul <ustitiei
(4. Of. nr.3-/ din 33 mai 3995)
! 6otararea .uvernului nr. 799 din 03 iunie 0223 pentru stabilirea modelului
si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare a
comerciantului (4.Of. ,75 din 1 iulie 0223)
! 6otararea .uvernului nr. /3/ din 0- iunie 0223 privind aprobarea ta%elor
percepute pentru publicarea in 4onitorul Oficial al &omaniei, Partea a )=!a,
a inc>eierii judecatorului delegat la inregistrarea comerciantilor si a actului
constitutiv, vizat de judecatorul delegat (4.Of. nr. ,-, din 32 iulie 0223)
! Ordonanta .uvernului nr. 50 din 07 august 3995 privind inregistrarea
fiscala a platitorilor de impozite si ta%e, cu modificarile si completarile
ulterioare (4. Of. nr. ,3, din 0- august 3995)
! Ordinul ministrului finantelor nr. 033/ din 9 noiembrie 3995 privind
aprobarea :ormelor metodologice de aplicare a Ordonantei .uvernului nr.
50;3995 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si ta%e (4. Of.
nr. 157 din 3- decembrie 3995)
3.b) Pentru autorizarea functionarii comerciantilor
! 6otararea .uvernului nr. /07 din / iulie 0223 pentru aprobarea
procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor (4.Of. nr. ,5, din
3, iulie 0223)
! Ordonanta .uvernului nr. /2 din 05 august 399- privind apararea
impotriva incendiilor (4. Of. nr. 007 din ,2 august 399-, cu modificarile si
completarile ulterioare

! Ordinul ministrului de interne nr. -93 din 0 septembrie 3995 pentru
aprobarea :ormelor metodologice de avizare si autorizare privind
prevenirea si stingerea incendiilor (4. Of. nr. ,51 din 9 octombrie 3995)
! Ordinul ministrului sanatatii nr. ,,3 din 39 mai 3999 pentru aprobarea
:ormelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de autorizare
sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice, cu modificarile si
completarile ulterioare (4. Of. nr. 0-/ din 3/ iunie 3999)
! Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 32, din / noiembrie 3995
pentru aprobarea :ormei sanitare veterinare privind conditiile sanitare
veterinare si procedura de autorizare sanitara veterinara de functionare a
unitatilor supuse controlului sanitar veterinar si privind aprobarea efectuarii
de activitati de e%port cu produse de origine animala si cu alte produse
supuse controlului sanitar veterinar, cu modificarile si completarile
ulterioare (4. Of. nr. 199 din 0, decembrie 3995)
! Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. ,55 din 32 septembrie
399/ privind aprobarea normelor metodologice in aplicarea prevederilor
8egii protectiei muncii nr. 92;399/ (4. Of. nr. 019 din 37 octombrie 399/)
! Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 307 din 39
martie 399/ pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor
economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator, cu modificarile
si completarile ulterioare (4. Of. nr. -, din 33 aprilie 399/)
2. Pentru comerciantii persoane fizice
! ?ecretul ! 8ege nr. 71 din 7 februarie 3992 privind organizarea si
desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu
modificarile si completarile ulterioare (4. Of. nr. 02 din / februarie 3992)
. Pentru societati comerciale
! 8egea nr. ,3 din 3/ noiembrie 3992 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (4. Of. nr. ,, din 09
ianuarie 3995)

!. Pentru organizatii cooperatiste
! ?ecret!8ege nr. // din 5 februarie 3992 privind organizarea si functionarea
cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile si completarile ulterioare (4. Of.
nr. 0, din 9 februarie 3992)
! 8egea nr. 329 din 32 octombrie 399/ privind organizarea si functionarea
cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit (4. Of. nr. 070 din 35
octombrie 399/)
! Ordonanta de urgenta nr. 9- din 09 iunie 0222 privind organizatiile
cooperatiste de credit (4. Of. nr. ,,2 din 31 iulie 0222)
". Pentru regii autonome
! 8egea nr. 37 din - august 3992 privind reorganizarea unitatilor economice
de stat ca regii autonome si societati comerciale (4. Of. nr. 95 din 5 august
3992)
(vize;autorizatii prealabile inregistrarii, eliberate in considerarea obiectului
de activitate
! 8egea bancara nr. 75 din 7 martie 3995, cu modificarile si completarile
ulterioare (4 .Of. nr. 303 din 0, martie 3995)
! 8egea nr. ,0 din , aprilie 0222 privind societatile de asigurare si
supraveg>erea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare (4. Of.
nr. 315 din 32 aprilie 0222)
! 8egea nr. 70 din - iulie 3991 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
cu modificarile si completarile ulterioare (4. Of. nr. 032 din 33 august 3991

II. Elementele Constitutive ale Persoanei Juridice
Pentru a avea calitatea de persoan juridic#, entitatea trebuie s ntruneasc
urmtoarele cerin#e, cumulativ
! s aib o organizare de sine stttoare, proprie$
! s aib un patrimoniu propriu$
! s aib un scop propriu.
(ceste elemente constitutive se caracterizeaza prin
! generalitatea ce consta in aceea ca ele sunt aplicabile tuturor categoriilor de
persoane juridice.
! legalitatea ce presupune determinarea lor stricta numai prin vointa legii,
nee%istand nici posibilitatea ignorarii si nici a adaugirii altor elemente
constitutive.
! cumulativitatea ce se refera la situatia in care e%istenta persoanei juridice
este conditionata de intrunirea tuturor elementelor constitutuve.
! e%clusivitatea ce implica imprejurarea ca elemente constitutive sunt atat
necesare, cat si suficiente.
! diversitatea ce se refera la continutul variat al celor trei elemente, care pot
comporta multiple particularitati, de la o persoana juridica la alta.
Organizarea de sine statatoare presupune e%istenta unei structuri interne
bine conturate, constand in desemnarea unor organe proprii de conducere,
stabilirea atributiilor si delimitarea competentelor lor functionale precum si
precizarea persoanei ori a persoanelor care vor reprezenta persoana juridica
in raporturile sale cu tertii. @ocmai aceasta organizare ii confera persoanei
juridice posibilitatea de a actiona ca un tot coerent.
(stfel art. 37 din 8egea nr. 37;3992 prevede ca +activitatea curenta a regiei
autonome este condusa de un director general sau un director numit de
consiliul de administratie cu avizul ministerului de resort+, in vreme ce art.
30 litera >, din 8egea nr. ,/;3993 privind societatile agricole prevede ca

statutul societatii trebuie sa cuprinda printre altele, mentiuni referitoare la
regulile privind desemnarea, componenta si functionarea organelor sale de
conducere, competentele, indatoririle si responsabilitatile acestor organe.
?e asemeni, art. - lit. e, din 8egea nr. 71;3993 cu privire la sindicate,
prevede obligativitatea mentiunilor referitoare la organele de conducere,
denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si
atributiile lor.
Patrimoniul propriu sau distinct este acel element constitutiv care consta in
totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter patrimonial al caror titulara
este persoana juridica. 'a orice patrimoniu, patrimoniul persoanei juridice
are doua componente una activa si alta pasiva$ in vreme ce prima cuprinde
toate drepturile reale sau de creanta, cea de a doua insumeaza toate
obligatiunile patrimoniale, indiferent de izvorul lor, delictual sau contractual.
Pe langa prevederile generale de principiu cuprinse in art. 0/ litera e, din
?ecretul nr. ,3;3971, referiri la patrimoniul persoanei juridice se fac si in
alte acte normative. 4entionam sub titlu de e%emplu
! art. 1 alin. 3 din 8egea nr. 37;3992 precizeaza ca prin actul de infiintare al
regiei autonome se va stabili si patrimoniul sau, pe langa obiectul de
activitate, denumirea si sediul principal$
! art. , alin. 0 din 8egea nr. ,3;3992 privind societatile comerciale stabileste
ca in contractul societatii in nume obiectiv si in comandita simpla este
obligatorie inserarea mentiunilor referitoare la capitalull social subscris si
varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat etc.$
! art. - din 8egea nr. 71;3993 cu privire la sindicate face referire la nivelul
cotizatiilor si la modul lor de incasare, la constituirea si lic>idarea
patrimoniului.
O ultima precizare de ma%ima importanta se impune cu privire la
patrimoniul propriu al persoanelor juridice, si anume ca el este distinct atat
fata de patrimoniile altor persoane juridice, cat si fata de patrimoniul fiecarei
persoane fizice care intra in componenta sa.

Scopul licit sau obiectul de activitate, care nu este altceva decat scopul
persoanei juridice, indica insasi ratiunea de a fi a acesteia.
Pentru a fi valabil, scopul trebuie sa fie determinat si sa fie in concordanta cu
interesul obstesc, general.
@e%tul art. 0/ litera e, din ?ecretul nr. ,3;3971 se refera la un scop +in acord
cu interesele obstesti+, ceea ce implica raportarea sa la interesele generale
ale societatii care nu pot accepta e%istenta unor persoane juridice care
actioneaza in virtutea unor scopuri ilicite.
'onditia scopului determinat si licit rezulta si din alte prevederi legislative,
din care spicuim sub titlu de e%emplu
! art. 1 alin.3 din 8egea nr. 37;3992 stabileste ca prin actul de infiintare a
regiei autonome se vor stabili obiectul sau de activitate, patrimoniul,
denumirea si sediul principal$
! art. 30 lit. b din 8egea nr. ,/;3993 privind societatile agricole prevede ca
in statutul societatii se va face obligatoriu mentiunea obiectului de activitate,
enumerarea activitatilor ce constituie obiectul societatii si delimitarea sa
teritoriala.

III. Reorganizarea Persoanei Juridice
&eglementarea generala a reorganizarii persoanei juridice o regasim in art.
12 ! 11 si 1/ ! 72 din decretul ,3;3971. A%ista reglementari speciale si in
8egea ,3;3992 privind societatile comerciale, in 8egea ,/;3993 privind
societatile agricole sau in 8egea /1;3997 privind falimentul si reorganizarea
judiciara si alte reglementari speciale.
Persoana juridica poate, pe parcursul e%istentei ei, sa sufere anumite
modificari, denumite reorganizari. &eorganizarea sa este de 0 feluri
! comasarea$
! divizarea.
Comasarea e forma de reorganizare in care sunt antrenate doua sau mai
multe persoane juridice care se unesc, producand prin aceasta consecinte
juridice. 'omasarea poate fi prin fuziune sau prin absorbtie.
3. Buziunea e modalitatea de reorganizare prin care se unesc doua sau mai
multe persoane juridice pentru a da nastere unei persoane juridice noi.
Afectele juridice ale fuziunii
! inceteaza persoana juridica care a fuzionat$
! se naste o noua persoana juridica$
! are loc o transmitere universala (in totalitate) a drepturilor si obligatiilor
persoanelor juridice care au fuzionat catre persoana juridica nou infiintata.
0. (bsorbtia e o modalitate de reorganizare prin care o persoana juridica
e%istenta care isi mentine fiinta sa inglobeaza (absoarbe) o alta persoana
juridica care astfel inceteaza a mai e%ista.
Afectele juriduce ale absorbtiei
! incetarea e%istentei persoanei care a fost absorbita$
! mentinerea, dar cu un patrimoniu sporit, a persoanei juridice absorbante$
! transmiterea universala a patrimoniului (drepturi si obligatii) persoanelor
absorbite catre persoanele juridice ce continua sa e%iste.
Divizarea e o forma de reorganizare constand in impartirea patrimoniului
unei persoane catre una sau mai multe persoane juridice e%istente sau care
iau astfel nastere.
Afectele juridice ale divizarii
! persoana juridica divizata isi inceteaza e%istenta$

! drepturile si obligatiile ce apartineau persoanei divizate trec la noile
persoane juridice care au preluat pe cote parti, pe fractiuni persoana divizata.
?ivizarea partiala are loc in situatia in care o parte din patrimoniul unei
anumite persoane juridice se desprinde si e transmisa catre una sau mai
multe persoane juridice care e%ista sau care iau fiinta astfel.
Afecte juridice
! persoana juridica afectata de divizarea partiala continua sa e%iste, insa cu
un patrimoniu diminuat$
! are loc o transmitere cu titlu universal sau particular de drepturi si obligatii
de la persoana initiala catre persoanele e%istente sau care se infiinteaza
atunci.

IV. Incetarea Existentei Persoanei Juridice
Potrivit dispozitiilor legale in materie, persoanele juridice isi inceteaza
e%istenta prin desfiintare, prin dizolvare sau ca efect al reorganizarii.
Desfiintarea reprezinta modul de incetare a e%istentei persoanelor juridice,
care se intalneste in cazul acelor persoane care iau nastere prin actul de
dispozitie al organului de stat competent.
Dizolvarea reprezinta modul de incetare a e%istentei persoanelor juridice,
societatilor comerciale cu capital privat, organizatiilor cooperatiste,
asociatiilor fara scop patrimonial si are loc in urmatoarele situatii
! termenul pentru care au fost constituite s!a implinit$
! scopul a fost realizat sau nu mai poate fi realizat$
! scopul pe care il urmaresc sau mijloacele folosite pentru realizarea scopului
au devenit contrare legii ori urmaresc un alt scop declarat$
! numarul membrilor a scazut sub limita prevazuta in statut, actul de
infiintare sau lege$
! prin >otararea (dunarii .enerale$
! prin faliment.
Ca efect al reorganizarii incetarea o intalnim in cazul fuziunii, absorbtiei si
divizarii totale, cand persoanele juridice supuse reorganizarii dispar.
'onsecintele imediate ale incetarii persoanelor juridice nu sunt legate de
lic>idarea patrimoniului imediat. Operatiunile de lic>idare urmaresc plata
datoriilor din activul persoanelor juridice si in primul rand din fondurile
banesti e%istente.
(ceste operatiuni de lic>idare sunt prestabilite prin lege si se intreprind
persoane anume desemnate, numite lic>idatori.
Pentru incetarea persoanelor juridice se vor intocmi obligatoriu
! inventarierea patrimoniului general$
! bilant contabil$
! orice alte activitati necesare pentru stabilirea corecta a situatiei economice.

Bibliografie
$ %egea nr. 2&'1(() privind registrul
comertului$
$ %egea nr. 1'1(() privind societatile
comerciale$
$ Drept Civil. Persoanele Ovidiu Ungureanu,
ed. Rosetti 2)).