Vous êtes sur la page 1sur 6

Kompedium .

Obcizenie wiatrem kopu na rzucie koowym zgodnie z Eurokodem [1do 4]


Leszek Chodor
1. Wspczynniki cinienia zewntrznego
Specyfika szacowania obcienie kopu polega na wyznaczeniu wspczynnika
cinienia zewntrznego. Zalecane wartoci podano na rys.1.
Rys.1. Zalecane wartoci wspczynnika cinienia zenetrznego C
pe,10
dla kopu na rzucie koowym. Rys. 7.12. [1]

Warto C
pe,10
jest staa na kadym uku powstaym z przecicia czaszy kulistej
paszczyzn prostopada do kierunku wiatru; w pierwszym przyblieniu mona j
wyznaczy za pomoc interpolacji liniowej midzy wartociami w punktach A,B i C
wzdu uku koa rwnolegego do kierunku wiatru. W ten sam sposb warto
Wartoci C
pe,10
w A jeeli 0<h/d<1 oraz w B albo C, jeeli 0<h/d<0,5 mona
wyznacza za pomoc interpolacji liniowej miedzy wartociami odczytanymi na
rysunku powyej. Indeksy w C
pe,10
oznaczaj: C
p
wspczynnik cinienie, (e)
powierzchnia zewntrzna (external), (10) globalny , w odrnieniu od (1) lokalny.
Wartoci C
pe,10
mog by uywane do oblicze globalnych (budynkw jako caoci).

Wysoko odniesienia przyjmuje si rwn z
e
=h+f
2. Obcienie bazowe
Oszacowanie bazowego obcienia wiatrem przebiega standardowo

2.1. Strefa obcienia wiatrem -> rys. NA.[3]

2.2. Bazowa prdko wiatru ->tab. NA.1 [3]

2.3. Wspczynnik kierunkowy -> tab. NA.2 [3]

Wspczynnik sezonowy zalecany [3] 1,0
2.4. Wspczynnik chropowatoci i wspczynnik ekspozycji oraz z
min
i z
max
->
tab. NA.3 [3]

2.5. Kategoria terenu -> tab. 4.1. [1]

2.6. Warto szczytowa obcienia wiatrem ->(4.8)[1]

gdzie: r- gsto powietrza zalena od wysokoci nad poziomem morza,
rtemperatury i cinienia atmosferycznego, wystepujca w rozwaanym regionie w
czasie silnego wiatru.. Zwykle przyjmuje si r= 1,25 kg/m
3

v
m
rednia prdko wiatru -> (4.3) [1]

gdzie: c
r
(z) wspczynnik chropowatoci terenu wg pkt 2.4 (->tab NA.3[1])
c
o
(z) wspczynnik rzeby terenu, zwykle c
o
(z)=1,0 (-> 4.3.3[1])
I
v
(z) intensywno turbulencji ->4.7[1]

k
I
- wspczynnik turbulencji zalecane [1] k
I
=1,0
z
0
wymiar chropowatoci podany w pkt 2.5 (tab.4.1[1])
z- wysoko nad poziomem gruntu (poziom oddziaywania wiatru)
2.7. Cinienie wiatru na powierzchni (zewntrzn indeks e) -> (5.1)[1]

gdzie q
p
(z
e
) warto szczytowa cinienia prdkoci wg pkt 2.6
C
pe
- wspczynnik cinienia zewntrznego wg pkt. 1
2.8. Cinienie wiatru na przegrod
Cinienie wiatru na przegrod jest wartoci sumaryczn cinienia dziaajcego po
obu stronach przegrody./
2.9. Cinienie wiatru na powierzchni wewntrzn indeks i)

Cinienie wiatru na powierzchni wewntrzn naley przyjmowa zgodnie z pkt 7.2.9
[1]. , a dla wiat zgodnie z pkt 7.3 [1], dla cian wolnostojcych zgodnie z pkt. 7.4 [1].
W przypadku, gdy udzia otworw w przegrodzie o wspczynniku cinienia c
pe
<=0 w
stosunku do wszystkich otworw nie jest moliwy do oszacowania lub jego
wyznaczenie jest uwaane za nieuzasadnione, to naley przyj bardziej
niekorzystn c
pi
z dwch wartoci: +0,2 (parcie wewntrzne) lub -0,3 (ssanie
wewntrzne), a dalsze oszacowania prowadzi si analogicznie jak w 2.7


2.10. Odziaywanie charakterystyczne wiatru na przegrod
Odziaywanie charakterystyczne wiatru na przegrod wyniesie
W=q
p
(z
e
)*(C
pe
-C
pi
)
2.11. Oddziaywanie obliczeniowe a kombinacyjne
Zgodnie z Eurokod 0, wspczynnik obcie dla obcienia wiatrem wynosi
g
f
=1,5
dla oddziaywania niekorzystnego, lub
g
f
=1,0
oddziaywania korzystnego.
Natomiast wspczynnik kombinacyjny obcienia wiatrem wynosi
y=0,6
Naley zwrci uwag, e wyznaczanie obcienia obliczeniowego bez
uwzgldnienia redukcji obcie zmiennych w kombinacjach nie ma wikszego
sensu i takie dziaanie naley traktowa jako istotny bd.
3. Przykad liczbowy
Wyznaczmy obcienie charakterystyczne wiatrem przegrody kopuy na rzucie
koowym.
Kopua ma nastpujce wymiary:
rednica d= 11,0 m
Wysoko od poziomu terenu do piercienia podporowego h=2,75 m
Wynioso kopuy f=5,30 m

Budowla jest zlokalizowana w I strefie obcienia wiatrem na wysokoci A<300
m.n.p.m..

3.1. Bazowa prdko wiatru
Warto podstawowa bazowej prdkoci wiatru : v
b,0
=22 m/s (tab. NA.1[3])
Przyjto najbardziej niekorzystny wspczynnik kierunkowy wiatru: C
dir
=1,0
Wspczynnik sezonowy: C
season
=1,0
Bazowa prdko wiatru:


,
=1,0*1,0*22=22m/s
3.2. Wysoko odniesienia
Budynek dla ktrego wysoko h jest mniejsza od szerokoci naley traktowa jako
jedn cz o wysokoci odniesienia rwnej (w przypadku kopuy)
z
e
=h+f=5,30+2,75=8,05 m
3.3. Kategoria terenu
Przyjto, e teren odpowiada kategorii II (tereny podmiejskie).
Wymiar chropowatoci terenu:
z
0
=0,3 m
z
min
=5,0 m
z
max
=, 400,0 m
3.4. Warto charakterystyczna szczytowego cinienia prdkoci wiatru
Wspczynnik turbulencji k
t
=1,0
Wspczynnik rzeby terenu c
0
(z)=1,0
Intensywno turbulencji
Wspczynnik chropowatoci
rednia prdko wiatru
Warto charakterystyczna szczytowego cinienia prdkoci wiatru3.5. Wspczynniki cinienia wiatru
Wspczynniki pomocnicze:
h/d= 2,75/11,0= 0,25
f/d= 3,30/11,0=0,3

Z rys.1 mamy
Pkt A C
pe,10
= -0,18
Pkt B C
pe,10
= -1,21
Pkt C C
pe,10
= -0,44

Dalsze obliczenia pomijamy w niniejszym kompedium
Literatura
[1] Norma PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziaywania na konstrukcj. Czc 1-
4: Oddziaywania oglne. Oddziaywania wiatru
[2] Poprawka do polskiej normy PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
[3[ Zacznik do polskie normy PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
[4] Poprawka do polskiej normy PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010