Vous êtes sur la page 1sur 146

Ianuarie

2011
Copyright Entrust, 2007-2009
Revised November2009 update!anuary2010"
Entrust
#$%$ &o' 2((20
Co)orado *prings, C%+09,--((20
#hone.719$-22$19+0 / 0a'.719$-22$1992tr a i n i n g1 en tr u s t 2$ o r g / 333 $en t rus t2$o r g
4))rightsreserved, in5)udingtrans)ations$
Cuprins
Introdu5ere )a Entrust 6666666$$66666666666666666$$$$$$$$$$$$$$$$$(
Lecia 1: Edu5area adu)tu)ui. preo5up7ri)e adu)tu)ui vs$ obi5eiuri)e 8nv797toru)ui6$$666$$11
Lecia 2: Cum a 8nv79at Isus: 66666$$66666666666666666$$$$$$$$$$$21
Lecia 3:Cum s7 adrese;i 8ntreb7ri)e potrivite 666$$$$$6$6666666666666$,(
Lecia 4: E5hiparea adu)9i)or. s5op <i posibi)it79i 66$$6666$$66666666$$$$$$$$$$$29
Lecia 5: 0a5i)itarea grupuri)or mi5i 666$$6666666666666666666$(9
Lecia 6: #)ani=i5area seminaru)ui 6666666666$66$66666666$$$$$$$$$$$$7,
Lecia 7:#roie5tarea unei strategii de mu)tip)i5are 6666$666$66666666$$$$$$+9
Lecia8 (op ional ):#erspe5tive asupra vie9ii <i trans=ormare$66$666666666$$$10,
Anexe66666666666666666666666$6666666666$$$$11(
Note 666666666666666666666$6666666666666$$$12(
Prezentarea organizaiei Entrust 5
re!entarea or"ani!aiei Entrust
>it?ndu-ne8napoi )a u)timii trei;e5i de ani, noi to9i5ei din 5adru) Entrust repet7m 5uvinte)e
autoru)ui 57r9ii #)?ngeri)e )ui Ieremia.
&un7t79i)e @omnu)ui nu s-au s=?r<it,
8ndur7ri)e Aui nu sunt )a 5ap7t,
5i se 8nnoies5 8n =ie5are diminea97$
Bi 5redin5io<ia Ca este at?t de mareD
#)?ngeri)e )ui Ieremia ,.22,2,"
@e )a 8n5eperea proie5tu)ui &EE Edu5a9ie bib)i57 prin e'tensie" 8n 1979 de 57tre 5?tevaagen9ii
misionare 5are o=ereau instruire bib)i57 5redin5io<i)or din spate)e Cortinei de 0ier din Europa de Est,
5ontinu?nd 5u anii 8n 5are &EE Interna9iona) a )u5rat prin intermediu) propriei so5iet79i misionare, p?n7
)a pre;entu) Entrust, este evident =aptu) 57 bun7tatea <i 5redin5io<ia )ui @umne;eu ne-a purtat de-a
)ungu) 5e)or ,0 de ani de )u5rare$
Entotdeauna,nevoia uria<7 de instruire bib)i57 a =ost 5ea 5are a stimu)at e=orturi)e 5e)or 5are au
s)uFit 8n 5adru) Entrust$ GaForitatea so5iet79i)or misionare imp)i5ate 8n =ondarea &EE au =ost imp)i5ate
8n a59iuni de evanghe)i;are <i u5eni5i;are 8n Europa de Est$ En timp 5e )u5rau 8n di=erite tari, a devenit
evident7 ne5esitatea de a instrui )iderii biseri5i)or din a5e)e 97ri$ *eminarii)e 8n Europa de est
5omunist7, da57 e'istau, erau stri5t 5ontro)ate de guverne)e 97ri)or respe5tive, 5are restri59ionau
num7ru) studen9i)or 5are puteau parti5ipa$ @rept urmare, &EE a =ost 8n=iin9at pentru a adu5e instruirea
bib)i57 8n a5e)e 97ri H8n5hiseI, pentru a veni 8n 8nt?mpinarea nevoii e'primate de 57tre )iderii )o5a)i de
biseri5i$
En perioada 5omunist7, persona)u) Entrust a de;vo)tat o program7=ormat7 din 1- 5ursuri, in5)u;?nd
peste ,0 de manua)e, pe 5are )e-a tradus 8n - )imbi di=erite$ Gateria)e)e au =ost introduse prin
5ontraband7 8n 97ri)e respe5tive, iar membrii e5hipe)or =75eau un 5ir5uit, 8n5er5?nd s7 r7m?n7
neobserva9i, pred?nd grupuri)or mi5i de )ideri )o5a)i, at?t =emei 5?t <i b7rba9i, 8n ora<e din toat7 Europa
de est <i >niunea *ovieti57$
Cota) nea<teptat, H;idu)I a 57;ut 8n 19+9, iar nevoia de instruire a 5res5ut pe m7sur7 5e erau
p)antate noi biseri5i, iar organi;a9ii)e biseri5e<ti e'istente 8n5er5au s7 se adapte;e )a nou) sti) de via97
=7r7 restri59ii)e 5omunismu)ui$ En mu)te 97ri, biseri5a s-a 8nmu)9it rapid, nevoia de a avea instruire
bib)i57 a55esibi)7devenind <i mai stringent7$ En a5este 97ri <i 8n 5e)e ve5ine, oamenii no<tri )u5rea;7
a)7turi de )o5a)ni5ii5are =urni;ea;7 instruirea ne5esar7$ 4nii a5eia au =ost ani deosebi9i, 8n 5are am
v7;ut Hbun7t79i)e @omnu)ui 8nnoindu-se 8n =ie5are diminea97I <i purtarea Aui de griF7 5u 5redin5io<ie
=a97 de )u5rare$ Co9i a5eia dintre noi 5are am avut privi)egiu) s7 )u5r7m a)7turi de oameni din a5este
6Prezentarea organizaiei Entrust
=oste 97ri 5omuniste am =ost bine5uv?nta9iv7;?nd dedi5area )or de ne5)intit 8n s)uFba )ui @umne;eu,sub
restri59ii)e aspre a)e 5omunismu)ui, pre5um <i 5redin5io<ia 8n s)uFirea semeni)or )or, 8n 5ondi9ii pe 5are
noi 8n 4meri5a 5u greu ni )e putem imagina$
Nevoia de a avea instruire bib)i57 8n a5ea vreme era mare, dar uit?ndu-ne )a )umea din ;iua de a;i
devine evident =aptu) 57 nevoia de instruire bib)i57 a 5ondu57tori)or de biseri5i este 5hiar mai mare$ *e
p)antea;7 biseri5i peste tot 8n )ume <i se estimea;7 57 8n )umea 8n 5urs de de;vo)tare sunt peste trei
mi)ioane de pastori 5are nu au avut ni5iopreg7tire bib)i57 sau teo)ogi57$ *eminarii)e din *tate)e >nite
si a)te 97ri de;vo)tate" pun )a dispo;i9ie burse pentru studen9i din 97ri)e 8n 5urs de de;vo)tare, pentru a
veni 8n *$>$4$ pentru studii$ @e<i a5est )u5ru adu5e o 5ontribu9ie important7, e'ist7 trei prob)eme$ En
primu) r?nd,num7ru) 5e)or 5are pot veni 8n *$>$4$ )a studii ni5i m75ar nu se apropie de a5operirea
5ereriipentru instruire bib)i57$ En a) doi)ea r?nd, seminarii)e din *$>$4$ se 5on=runt7 5u =aptu) 57 un
pro5ent mare dintre studen9ii 5are vin )a instruire nu se mai 8ntor5 8n 97ri)e )or$ En a) trei)ea r?nd,
instruirea )a un seminar este o so)u9ie pe termen )ung, =iind nevoie de ( p?n7 )a 10 ani p?n7 5?nd
studentu) se 8ntoar5e 8n )u5rare 8n propria 9ar7$#entru a5ei pastori 5are p)antea;7 <i p7stores5 biseri5i 8n
97ri)e 8n 5urs de de;vo)tare, nevoia este imediat7$
45east7 nevoie a =ost 5ea 5are a stimu)at din nou 5ondu5erea Entrust$ @up7 e'aminarea atent7 a
)e59ii)or pe 5are )e-am 8nv79at 8n timpu)5e)or ,0 de ani de instruire 8n Europa de Est, Rusia <i 4sia
Centra)7, ne-am angaFat s7 5o)abor7m 5u a)te organi;a9ii na9iona)e <i interna9iona)e pentru a =urni;a
sisteme de instruire a55esibi)e, de;vo)tate )o5a) <i mu)tip)i5abi)e, 5are du5 )a 5re<terea num7ru)ui
)ideri)or evanghe)i5i$
@orin9a noastr7 este s7 spriFinim stabi)irea unor sisteme de instruire, 5onduse de 57tre )o5a)ni5i,
5are se pot sus9ine 8n 5u)turi)e na9iona)e J sisteme 5are s7 nu depind7 )a nes=?r<it de aFutor =inan5iar din
%55ident$ 45este sisteme vor =a5e instruirea bib)i57 a55esibi)7 at?t b7rba9i)or 5?t <i =emei)or 5are 8n
pre;ent s)uFes5 8n biseri5i, 5are nu au posibi)itatea s7 mearg7 )a un seminar sau 5o)egiu bib)i5, <i 5are
dores5 5u disperare s7 vad7 5um Evanghe)ia trans=orm7 vie9i 8n sate)e sau ora<e)e )or$ Ei 8<i dores5 s7
vad7 Evanghe)ia trans=orm?nd nu doar vie9i)e individua)e, 5i <i 5omunit79i)e <i 5u)turi)e )or$ 45e<tia
sunt a5ei b7rba9i <i a5e)e =emei din 8ntreaga )ume 5are au nevoie disperat7 de instruire bib)i57 a5um,
deoare5e ei 5ondu5 biseri5a pentru a avea impa5t asupra oameni)or <i 97rii )or 8n viitor$
Entr-adev7r, bun7t79i)e @omnu)ui nu 8n5etea;7 ni5iodat7, iar noi 5ei din Entrust depindem de
5redin5io<ia <i de 8ndur7ri)e *a)e ;i)ni5e 8n timp 5e 57ut7m s7 aFut7m )a 8mp)inirea nevoii e'traordinare
de instruire bib)i57 8n toat7 )umea$
0i ibine5uv?nta9i,
4ndre3&$ *eide)
#re<edinte a) Consi)iu)ui de 4dministra9ie
Prezentarea organizaiei Entrust 7
#i!iunea noastr$
Cot mai mu)9i )ideri, 8n 5onte'tu) 8nmu)9irii biseri5i)or$
%isiunea noastr$
Cre<terea num7ru)ui )u5r7tori)or prin sisteme de instruire a55esibi)e,
gestionate )o5a) <i mu)tip)i5abi)e$
#ersetul nostru
i, ce-ai auzit de la mine n faa multor martori, ncredineaz la oameni de
ncredere, care s fie n stare s nvee i pe alii.
2 Cimotei 2.2
#alorile noastre
8Prezentarea organizaiei Entrust
&iserica local$
@eoare5e @umne;eu a a)es 5omunitatea)o5a)7 a 5redin5io<i)or 57 prin5ipa) miF)o5 prin 5are @uhu) *=?nt
)u5rea;7 8n )ume, 5eea 5e urm7rim 8n prin5ipa) este s7n7tatea <i puterea biseri5ii )o5a)e, 8n=iin9area de
programe 5ontinue, )o5a)e <i 8n 5adru) biseri5ii,de preg7tire a )ideri)or s)uFitori pentru genera9ii)e 5e vor
urma$
'ustena(ilitate
@eoare5e o vi;iune <i o strategie pentru 8nmu)9irea num7ru)ui de )ideri-s)uFitori prin intermediu) sisteme)or
de preg7tire este 5riti57, 5re<terea sus9inut7 trebuie s7 se ba;e;epe b7rba9i <i =emei )o5a)i, 5are re5unos5
nevoia de trans=erarea preg7tirii, 5are 8<i e'prim7dorin9a de a =i aFuta9i 8n g7sirea unei so)u9ii <i 5are sunt
dedi5a9i imp)ement7rii ei <i su55esu)ui pe termen )ung$
)rans*or+area co+unit$ilor
@eoare5e &ib)ia )eag7 iubirea de @umne;eu de iubirea aproape)ui nostru, noi aFut7m )a e5hiparea )ideri)or
s)uFitori 5are, )u5r?nd prin biseri5a )o5a)7, trans=orm7 din pun5t de vedere bib)i5 <i ho)isti5 5omunit79i)e din
5are =a5 parte$
,n-ru+are .n "rupuri +ici
@eoare5e biseri5a este 5e) mai bine 5onso)idat7 prin 5ursuri de =ormare re)evante, at?t pentru b7rba9i 5?t <i
pentru =emei, prin metode de 8nv79are intera5tiv7 adu)t7, noi =o)osim mode)u) )ui Isus de u5eni5i;are de )a
om )a om 8n grupuri mi5i$
Cola(orarea cu parteneri
@eoare5e e=orturi)e a5tua)e de =ormare a )ideri)or nu pot satis=a5e nevoia 5are este at?t de mare, noi )u5r7m
a)7turi de grupu) )7rgit a) He5hipei Emp7r79ieiI, prin parteneriate <i ini9iative de 5ooperare5u misiuni,
organi;a9ii )o5a)e <i a)te grup7ri 5u a5e)ea<i idei 57 a)e noastre$
Accesi(ilitate
@eoare5e vrem s7 vedem oameni J =emei <i b7rba9i J bine instrui9i 8n =ie5are biseri57)o5a)7 din )ume,
aFut7m )iderii )o5a)i s7-i preg7teas57 pe a)9ii prin 5ursuri de 8ndrumare bib)i57 5are sunt a55esibi)e din pun5t
de vedere =inan5iar, geogra=i5, 5u)tura) <i edu5a9iona)$ @in moment 5e mai mu)t de Fum7tate din membrii
biseri5i)or sunt =emei, noi o=erim de asemenea 5ursuri uni5e de 8ndrumare, =emei pentru =emei$
/esponsa(ilitate
@eoare5e )u7m 8n serios no9iunea de eva)uare, am introdus-o 8n sisteme)e noastre de instruire reprodu5tibi)e
pentru a aFunge )a per=orman97 8n servi5ii)e pe 5are )e o=erim$ @e asemenea de;vo)t7m ne5ontenit
e'perien9e edu5a9iona)e, orientate spre 8mbun7t79irea abi)it79i)or instru5tori)or$
0eclaraie -e cre-in$
Prezentarea organizaiei Entrust 9
Credem 57 &ib)ia este Cuv?ntu) )ui @umne;eu dep)in inspirat, in=ai)ibi), inerent <i 5are are
autoritate 2 Cimotei ,.1-K 2 #etru 1.21"$
Credem 57 este un singur @umne;eu, 5are e'ist7 din ve<ni5ie 8n trei persoane. Cat7), 0iu) <i
@uhu) *=?nt Gatei 2+.19K E=eseni 2.2--"$
Credem 57 @omnu) nostru Isus Lristos este 0iu) )ui @umne;eu din ve<ni5ie, dep)in @umne;eu
<i dep)in om$ Credem 8n na<terea sa din =e5ioar7, 8n via97 sa =7r7 p75at, 8n minuni)e pe
5are )e-a =75ut, 8n moartea sa 8n)o5uitoare <i isp7<itoare, 8n 8nvierea sa 8n trup, 8n 8n7)9area
sa )a dreapta Cat7)ui <i 8n a doua venire a Aui 8n putere <i s)av7 Ioan1.1,12K Au5a1.2--,(K
2 Corinteni$ (.21K Ioan 12.10-11KRomani,.2,-2-KAu5a22---7K E=eseni 1.20-21K 0apte)e
4posto)i)or 1.10-11K Gatei 22.,0"$
Credem 57to9i oamenii au p757tuit <i sunt pierdu9i$ Conse5in9a a5estui =apt este Fude5ata
ve<ni57 Ioan ,.1+, ,-K Romani ,.10-2,K -.2,K Evrei 9.27"$
Credem 57to9i oamenii pot =i sa)va9i de Fude5ata ve<ni57 numai prin har, prin 5redin9a
persona)7 8n @omnu) Isus Lristos 5a*a)vator, <i nu prin =apte Ioan ,.1-K 0apte)e
4posto)i)or 2.12KE=eseni 2.+-9K Evrei 9.2+"$
Credem 8n )u5rarea @uhu)ui *=?nt 5are regenerea;7, )o5uie<te 8n noi <i 8) aFut7 pe 5re<tin s7
tr7ias57 o via97 p)75ut7 )ui @umne;eu Romani +.9K 1 Corinteni -.19K Ma)ateni (.1-"$
Credem 8n 8nvierea 8n trup <i 8n Fude5ata =75ut7 tuturor oameni)or$ Credin5io<ii sunt 8nvia9i
pentru via97 ve<ni57 5u @umne;eu, iar ne5redin5io<ii sunt 8nvia9i pentru a-<i primi
pedeapsa departe de =a9a )ui @umne;eu Ioan 11.2(-2-K 1 Ioan (.11-12K 4po5a)ipsa 20.2-
1("$
Credem 57to9i 5ei 5are sunt uni9i 8n Nume)e 0iu)ui )ui @umne;eu 5are a 8nviat <i s-a in7)9at )a
5er =a5 parte din &iseri5a universa)7 a )ui Lristos$ Credem de asemenea 57 e'presii)e
)o5a)e a)e trupu)ui universa) a) )ui Lristos sunt esen9ia)e 8n p)anu) <i s5opu) )ui @umne;eu
1 Corinteni 12.12-27K E=eseni 2.1-1,"$
Credem 57 este responsabi)itatea noastr7 a tuturor 5e)or 5are suntem m?ntui9i s7 )u5r7m pentru
8mp)inirea Garii Crimiteri Gatei 2+.19K 0apte)e 4posto)i)or 1.+"
10Prezentarea organizaiei Entrust
Educarea adultului: preocuprile adultului vs. obiceiurile nvtorului11
E-ucarea a-ultului:
preocup$rile a-ultului 1s2
o(iceiurile .n1$$torului
!ohn a mers )a )i5eu, dar e'perien9a sa nu a =ost una =oarte p)75ut7$ Cei)a)9i e)evi p7reau 57 8n9e)eg
5on5epte)e predate mu)t mai repedede5?t e), iar pre)egeri)e i se p7reau ire)evante pentru via9a )ui$ 4<a 57
dup7 5e a terminat 5)asa a N-a <i-a )uat o s)uFb7 5a <i me5ani5 auto pentru 57 8i p)75ea s7 )u5re;e 5u
m?ini)e )ui$ Entre timp <i-a terminat studii)e )i5ea)e )a sera)$ C?nd avea pu9in peste dou7;e5i de ani, un
prieten i-a pus 5?teva 8ntreb7ri gre)e 5u privire )a via97$ !ohn nu a avut r7spunsuri prea bune$ Cur?nd
dup7 a5eea, prietenu) s7u a 8n5eput s7-i vorbeas57 despre Isus$ Creptat, !ohn a aFuns s7 5read7 57 Isus 8)
iubea <i 57 8i o=erea via97 ve<ni57$ Oia9a )ui !ohn a 8n5eput s7 se s5himbe$ Cur?nd dup7 a5eea a 8n5eput
s7 aFute )a 5ondu5erea grupu)ui de tineri$ Entr-o ;i, un prieten )-a 8n5uraFat pe !ohn s7 se 8ns5rie )a un
studiu bib)i5 =oarte serios <i =oarte intens )a =ina)i;area 57ruia putea primi o dip)om7 de )i5en97
a5reditat7$ !ohn e;itaK e) dorea s7 8nve9e mai mu)te )u5ruri despre 5redin9a )ui, dar <tia 57 nu e 8n stare s7
depun7 e=ortu) ne5esar pentru ob9inerea unei dip)ome de )i5en97$ Btia 57 nu este destu) de Hde<teptI$
)e+$:Cre;i 57 5e i s-a 8nt?mp)at )ui !ohn )i se 8nt?mp)7 des <i a)tor oameni:
@e 5e da sau de 5e nu: Cum )-ai aFuta pe !ohn s7 8<i dep7<eas57 temeri)e:
45east7 )e59ie te va aFuta s7 prive<ti pro5esu) 8nv797rii din perspe5tiva adu)tu)ui 5are 8nva97 <i apoi din
perspe5tiva 8nv797toru)ui, sau a H=a5i)itatoru)uiI 8nv797rii adu)te$ Ei numim pe a5e<ti 8nv797tori H=a5i)itatoriI
din motive 8ntemeiate, 5are vor =i e'p)i5ate mai t?r;iu$ Cea mai mare barier7 8ntre adu)9i <i o 8nv79are
stimu)ativ7, interesant7, provo5atoare, nu este )ipsa 5urio;it79i <i a interesu)ui, 5i =e)u) 8n 5are 8nv797torii 8<i
8n9e)eg ro)u)$ @a57 8nv797torii au o 8n9e)egere gre<it7 sau o perspe5tiv7 eronat7 asupra ro)u)ui )or, pro5esu)
de 8nv79are pentru adu)t poate =i di=i5i), obositor, p)i5tisitor <i des5uraFant$ @ar da57 ei au o 8n9e)egere
bib)i57 5ore5t7, atun5i pro5esu) de 8nv79are poate =i e'trem de satis=757tor$
12Lecia 1
'c3ia leciei
>ni5itatea 8nv7975ei)or adu)9i
#erspe5tiva =a5i)itatoru)ui asupra 8nv797rii
4(iecti1ele leciei
Aa s=?r<itu) a5estei )e59ii, vei putea s7.
En9e)egi 5ara5teristi5i)e uni5e a e'perien9ei de 8nv79are a adu)tu)ui$
Reg?nde<ti modu) 8n 5are 89i 8n9e)egi ro)u) 5a <i =a5i)itator 8n pro5esu) de 8nv79are a adu)9i)or$
5nicitatea .n1$$ceilor a-uli
HNu po9i 8nv79a pe un 5?ineb7tr?n tru5uri noiI J este un proverb 5are sugerea;7 57 adu)9i)or )i se
pare greu, da57 nu imposibi), s7 8nve9e$ Cer5et7ri)e empiri5e au in=irmat a5east7 teorie popu)ar7 5u
privire )a 8nv79area 8n r?ndu) adu)9i)or$ @e =apt, 8n pre;ent <tim 57, da57 adu)9ii nu sunt 8mpiedi5a9i de
bo)i debi)itante, ei pot 5ontinua s7 8nve9e toat7 via9a )or$ Con=orm )ui Gerriam <i Ca==are))a, Hinte)igen9a
adu)tu)ui este re)ativ stabi)7, 5e) pu9in p?n7 8n a) <ase)ea sau a) <apte)ea de5eniu6 4 =ost greu, at?t
pentru edu5atori, 5?t <i pentru 5er5et7tori, s7 renun9e )a 5)i<eu) 5on=orm 57ruia t?n7r 8nseamn7 iste9, iar
mai 8n v?rst7 8nseamn7 ramo)it$I
P1Q
*tudii)e 8n 5are s-au urm7rit oameni de-a )ungu) vie9ii )or, au demonstrat 57 ori5ine poate 8nv79a )a
ori5e v?rst7$ @a57 e'ist7 vreun de5)in, a5esta este probabi) 8n abi)itatea de a da teste 5ontratimp J teste
5are trebuie terminate 8ntr-un timp )imitat$ Cotu<i adu)9ii dovedes5 o abi)itate 5res5ut7 de a eva)ua <i a
)ua hot7r?ri 5ore5te$
Gotivu) pentru 5are adu)9ii nu au re;u)tate bune )a un anumit gen de teste este 57 a5e)e teste Hse
adresea;7 doar tipu)ui H<5o)arI de inte)igen97I$
P2Q
4tun5i 5?nd teste)e se re=er7 )a situa9ii din via9a rea)7,
adu)9ii au re;u)tate 5e) pu9in )a =e) de bune 57 <i omo)ogii )or mai tineriK Hpe m7sur7 5e adu)9ii
8mb7tr?nes5 ei pot 8n)o5ui s5)ipirea de geniu 5u 8n9e)ep5iunea$I
P,Q
@up7 &rooR=ie)d, 8nv7975eii adu)9i au 8n genera) patru 5ara5teristi5i 5omune.
P2Q
#rima 5ara5teristi57 este a5eea 57 maForitatea adu)9i)or au mai mu)te responsabi)it79i <i ro)uri de
8ndep)init$ @in a5east7 5au;7 ei eva)uea;7 =oarte atent tipuri)e de 8nv79are )a 5are se vor angaFa$ >n adu)t
vrea s7 =o)oseas57 e=i5ient timpu) s7u )imitat$ @in moment 5e timpu) este =oarte important, adu)9ii a)eg
de obi5ei s7 8nve9e doar a5e)e )u5ruri de 5are ei simt 57 au neap7rat7 nevoie$
4 doua 5ara5teristi57 este a5eea 57, de-a )ungu) timpu)ui, ei au a5umu)at mu)te e'perien9e$ 45este
e'perien9e merg de )a modu) 8n 5are s-au des5ur5at )a <5oa)7 )a modu) 8n 5are au =75ut =a97 unor
e'perien9e emo9iona)e <i spiritua)e pro=unde, 5um ar =i moartea unei rude apropiate$ Coate a5este
e'perien9e 5onstituie o resurs7 bogat7 pentru adu)9i, 8n 5onte'tu) 8nv797rii$ 4du)9ii vor s7 )ege
e'perien9e)e tre5ute de 8nv79area pre;ent7$
En a) trei)ea r?nd, adu)9ii au tre5ut deFa prin 5?teva =a;e 8n via9a )or J de natur7 =i;i57, psiho)ogi57 <i
so5ia)7 J 5are 8i determin7 s7 priveas57 8n mod di=erit e'perien9e)e )or din tre5ut$
Educarea adultului: preocuprile adultului vs. obiceiurile nvtorului13
Bi, 8n u)timu) r?nd, adu)9ii e'perimentea;7 deseori teama sau ambiva)en9a 5u privire )a o e'perien97
nou7 de 8nv79are$ #entru mu)9i, au tre5ut deFa 5?9iva ani de 5?nd erau 8n <5oa)7$ Ei pun )a 8ndoia)7
abi)itatea )or de a 8nv79a <i abi)itatea )or de a 5on5ura 5u e)evi mai tineri$ #entru a )ini<ti a5east7 temere,
8nv797toru) trebuie s7 redu57 5ompeti9ia <i s7 m7reas57 5ooperarea 8ntr-un mediu de 8nv79are adu)t7$
Coate a5este 5ara5teristi5i sub)inia;7 nevoia de dia)og 8n ori5e e'perien97 de 8nv79are a adu)tu)ui$
Env797toru) are datoria s7 8i imp)i5e pe 8nv7975eii adu)9i 8n 5onversa9ii 5are de;v7)uie e'perien9a )or de
via97 5u privire )a subie5tu) de;b7tut$ 45est dia)og 8i poate aFuta pe adu)9i s7 eva)ue;e =e)u) 8n 5are ei
interpretea;7 in=orma9ia, 5a mai apoi s7 de;vo)te moduri mai ade5vate prin 5are s7 =a57 =a97 provo57ri)or
vie9ii$
)e+$:C?nd au;i 5uv?ntu) Hedu5a9ieI, 5e a)t 5uv?nt 89i vine
8n minte: Care au =ost e'perien9e)e ta)e 8n pro5esu)
edu5a9iei: Este edu5area 5opii)or di=erit7 de 5ea a adu)9i)or:
Care este di=eren9a dintre a =i 8nv79at <i a 8nv79a: Cu 5e e<ti de a5ord <i 5u 5e
nu e<ti de a5ord din se59iunea de mai sus:
)e+$: Geditea;7 asupra modu)ui 8n 5are ai =ost edu5at 8n biseri57$ Ce
aspe5te a)e )u5r7rii din biseri57 )u5rarea de )a amvon, <5oa)a dumini5a)7,
grupu) de tineret, grupuri)e mi5i, et5$" te-au aFutat 8n pro5esu) de 5unoa<tere a)
)ui @umne;eu <i 8n 5e) a) u5eni5i;7rii: Care au =ost pun5te)e s)abe a)e
a5estora:
erspecti1a *acilitatorului asupra .n1$$rii
@e 5e =o)osim termenu) H=a5i)itatorI 8n )o5 de H8nv797torI atun5i 5?nd vorbim despre pro5esu) de
8nv79are a adu)tu)ui: 4du)9ii 8n9e)eg destu) de bine 5e vor s7 8nve9e <i de 5e vor s7 8nve9e a5e) )u5ru$
#rob)ema este 57 mu)9i 8nv797tori ai adu)9i)or 8i tratea;7 5a <i 5?nd ar =i ni<te 5opii, doar 57 mai mari. 8i
a<ea;7 pe r?nduri 8n b7n5i, stau 8n =a9a )or <i apoi )e 9in pre)egeri$ @e 5e se 8nt?mp)7 a5est )u5ru:
Oinovatu) prin5ipa) este tradi9ia$ 4proape to9i am tre5ut prin anii de <5oa)7, 8n 5are am =ost si)i9i s7
st7m 8n b7n5i <i s7 8nv797m o mu)9ime de )u5ruri, da57 ne era 5u pu9in97, =7r7 s7 avem habar de 5e erau
importante a5estea$ Bi a<a aFungem s7 =a5em a)tora 5eea 5e ni s-a =75ut <i nou7$ @in obi<nuin97 re5re7m
e'perien9a de 8nv79are pe 5are am avut-o 8n <5oa)7, =7r7 s7 ne d7m seama 5e 8n7bu<itor poate =i a5est
)u5ru pentru 5e) 5are 8nva97$
@e 5e oare repet7m e'perien9e)e noastre de 8nv79are gre<it7, 8n )o5 s7 =a5em 5eva di=erit: Gotivu) se
g7se<te 8n =e)u) 8n 5are ne raport7m )a edu5a9ie$
14Lecia 1
%eta*ore .n pre-are
*tru5turi)e pe 5are )e =o)osim pentru a interpreta via9a in=)uen9ea;7 puterni5 8n9e)egerea 5u privire )a
e'perien9e)e pe 5are )e avem <i determin7 =e)u) 8n 5are a59ion7m$ >ne)e 5er5et7ri au ar7tat 57 meta=ora
este omnipre;ent7 8n modu) 8n 5are d7m sens vie9ii noastre$ AaRo== <i !ohnson au argumentat 57
Hsistemu) nostru 5on5eptua) este 8n mare parte meta=ori5$I
P(Q
@i=i5u)tatea apare atun5i 5?nd nu rea)i;7m
5?t de )ega9i suntem de meta=ore, sau 5?nd =o)osim meta=ore nepotrivite pe 5are ne ba;7m a59iuni)e$ @e
e'emp)u, da57 asem7n7m 57sni5ia 5u o 57)7torie de e'$ HEu <i so9u) meu mergem a)7turi de 20 de aniI",
a5east7 e'prim7 e'perien9a noastr7 de 57sni5ie$ @ar da57 =o)osim 5uvinte mai degrab7 r7;boini5e, 5um
ar =i, H*e pare 57 ne-am 5am )uptat 8n u)time)e <ase )uniI, a5est )u5ru e'prim7 o a)t7 e'perien97 de
57sni5ie$ 0ie5are =o)ose<te un )imbaF meta=ori5 pentru a vorbi despre 57sni5ie$
Co9i g?ndim 8n meta=ore, 5eea 5e 8nseamn7 s7 H8n9e)egi <i s7 e'primi un )u5ru printr-un a)tu)$I
P-Q
Env797torii =o)oses5 stru5turi meta=ori5e 5are determin7 =e)u) 8n 5are ei 8<i v7d ro)u)$ Geta=ore nepotrivite
subminea;7 e=orturi)e )or <i a=e5tea;7 5a)itatea pro5esu)ui 8nv797rii pentru ei <i pentru 5ei 5are 8nva97$
Laide9i s7 ne uit7m )a dou7 dintre meta=ore)e despre 5are Ced Sard spune 57 sunt des 8nt?)nite.
Ce repre;int7 edu5a9ia <i 5um poate =i ea =o)osit7 ade5vat, sunt prob)eme prea
importante pentru a nu =i e'p)i5ate$ Edu5a9ia su=er7 de prea mu)t7 popu)aritate$
0ie5are a e'perimentat-o 8ntr-una sau mai mu)te din =orme)e sa)e$ Entr-adev7r, =ie5are
H<tieI 5e este edu5a9iaK edu5a9ia este bana)7$ M7sim peste tot e'per9i auto-de5)ara9i 8n
a)e edu5a9iei$ Nu e de mirare atun5i 57 at?tea ata5uri ne5ugetate asupra spiritu)ui
uman tre5 drept ini9iative edu5a9iona)e demne de )uat 8n seam76
Geta=ore =oarte di=erite a)e edu5a9iei =ormea;7 5ea mai mare parte din g?ndirea,
p)ani=i5area <i rea)i;area edu5a9iei =orma)e$ 0ie5are din a5este moduri de a
5on5eptua)i;a edu5a9ia ar trebui eva)uat 8n termenii preo5up7rii 5re<tine pentru
de;vo)tarea spiritua)76
Aua9i 8n 5onsiderare dou7 din 5e)e mai des 8nt?)nite meta=ore. edu5a9ia 5a <i pro5es de
ump)ere a unui re5ipient <i edu5a9ia 5a <i pro5es de =abri5are$ 45estea dou7 sunt
str?ns )egate, 5u toate 57 =o)oses5 simbo)uri di=erite$ 4mbe)e sunt de=e5tuoase6
>na dintre prob)eme)e 5heie 8n am?ndou7 din a5este 5on5epte 5u privire )a edu5a9ie
este r7d75ina 5omun7 8ntr-o perspe5tiv7 gen tabula rasa a 5opi)7riei$ &a 5hiar mai
r7u, a5east7 perspe5tiv7 asupra 8nv7975e)u)ui 5a o tab)7 goa)7 pe 5are se s5rie de 57tre
H5ei 5are 5unos5I este ap)i5at7 5hiar <i 8n 5a;u) 8nv797rii adu)9i)or$ Re;u)tatu) este 57
avem H<5o)i 5opi)7re<tiI 5ostisitoare, 5u s5aune mai mari <i pro=esori mai pu9in
interesan9i$
E)evu) este mai mu)t pasiv de5?t a5tiv$ Ce) 5are 8nva97, mai a)es 5on=orm meta=orei
Hump)eriiI, este pra5ti5 o pagin7 a)b7 pe 5are s5riu 5ei 5are =a5 edu5a9ia$ 45east7
perspe5tiv7 8nFose<te 5hipu) )ui @umne;eu 8mp7rt7<it 8n =ie5are persoan7 <i
8n5uraFea;7 o re5eptivitate pasiv7, du5?nd 8n 5e)e din urm7 )a )ipsa 5reativit79ii <i a
5apa5it79ii de eva)uare$
Educarea adultului: preocuprile adultului vs. obiceiurile nvtorului15
En meta=ora H=abri57riiI se presupune 57 8nv7975e)u) are 5ara5teristi5i pe 5are
ma<in7ria trebuie s7 )e 5i;e)e;e <i s7 )e ;drobeas57$ Neregu)i)e <i parti5u)arit79i)e
8nv7975e)u)ui J Hmateria)u) brutI J sunt de obi5ei v7;ute 5a <i sup7r7toare$ *istemu)
ar =i mu)t mai e=i5ient da57 to9i ar =i e'a5t )a =e), se spune$ 45east7 meta=or7 =a5e 5a
8nv797toru) s7 =ie preo5upat de HsistemI <i de angrenaFe)e )ui$ Ce) 5are 8nva97 este un
obie5t J 5eva 5are trebuie =ormat <i mode)at6
En )o5 s7-i invite pe 8nv7975ei 8ntr-o re)a9ie re5ipro57, ei se a<teapt7 5a a5e<tia s7 se )ase
8n m?na )or pentru a =i Hpre)u5ra9iI$ E)evii intera59ionea;7 mai des <i devin mai a5tivi de5?t
este posibi) 8n meta=ora ump)erii, dar s5opuri)e sunt de obi5ei =erm stabi)ite$ *5opuri)e
deseori numite Hobie5tive 5omportamenta)eI" se re=er7 )a sistem <i nu )a e'perien9a
e)evu)ui sau )a intera59iunea 5u sistemu) de 8nv79are$
P7Q
En 5artea Pedagogia celor oprimai, #au)o 0riere sugerea;7 o meta=or7 asem7n7toare 5u meta=ora
ump)erii despre 5are vorbe<te Sard.
Nara9iunea av?ndu-) pe 8nv797tor drept narator" Pai5i prin HnaratorI 8n9e)egem
persoan7 5are 9ine pre)egerea, iar prin Hnara9iuneI 8n9e)egem pre)egereaQ 8i =a5e pe
e)evi s7 memore;e me5ani5 5on9inutu) 5are a =ost narat$ &a mai r7u, 8i trans=orm7 pe
a5e<tia 8n ni<te Hre;ervoareI, Hre5ipienteI 5are trebuie Hump)uteI de 57tre 8nv797tor$
Cu 5?t ump)erea e)evu)ui este mai 5omp)et7, 5u at?t este pro=esoru) mai bun$ Cu 5?t
re5ipiente)e se )as7 ump)ute mai u<or, 5u at?t studen9ii sunt mai buni$
En =e)u) a5esta edu5a9ia devine un a5t de depo;itare, 8n 5are e)evii repre;int7 5utii)e de
depo;it, iar pro=esoru) este depun7toru)6 45esta este 5on5eptu) Hban5arI despre
edu5a9ie, 8n 5are spa9iu) de manevr7 )7sat e)evi)or se )imitea;7 )a primirea, ump)erea
<i p7strarea depuneri)or6 @ar )a o ana)i;7 =ina)7 to5mai oamenii sunt 5ei 5are sunt
pu<i deoparte prin )ipsa 5reativit79ii, a trans=orm7rii <i a 5uno<tin9ei 8n a5est sistem
8n 5e) mai bun 5a;" gre<it$ #entru 57 8n )ipsa 5er5et7rii, 8n )ipsa pra5ti5ii, oamenii nu
pot =i 5u adev7rat umani6
En 5on5eptu) ban5ar 5u privire )a edu5a9ie, 5uno<tin9a este un dar a5ordat de 57tre 5ei
5are 5red 57 sunt 5unos57tori, 5e)or pe 5are a5e<tia 8i 5onsider7 8n genera)
ne<tiutori6 Edu5a9ia ar trebui s7 8n5eap7 5u re;o)varea a5estei 5ontradi59ii pro=esor-
student, prin 8mp75area e'treme)or 5ontradi59iei, ast=e) 8n5?t ambii s7 =ie 8n a5e)a<i
timp <i pro=esori <i e)evi6
>rm7toare)e sunt atitudini <i pra5ti5i 5are og)indes5 so5ietatea oprimant7 8n genera).
a$ pro=esoru) pred7 iar e)evii sunt 8nv79atiK
b$ pro=esorii <tiu totu) iar e)evii nu <tiu nimi5K
5$ pro=esoru) g?nde<te iar e)evii sunt obie5tu) g?ndiriiK
d$ pro=esoru) vorbe<te iar e)evii as5u)t7 J supu<iK
e$ pro=esoru) dis5ip)inea;7, iar e)evii sunt 5ei dis5ip)ina9iK
=$ pro=esoru) a)ege <i 8<i impune a)egerea, iar e)evii se 5on=ormea;7K
16Lecia 1
g$ pro=esoru) a59ionea;7 iar e)evii au doar i)u;ia a59iunii, prin a59iunea
pro=esoru)uiK
h$ pro=esoru) a)ege programa iar e)evii 5are nu au =ost 5onsu)ta9i" se adaptea;7
programeiK
i$ pro=esoru) 5on=und7 autoritatea 5unoa<terii 5u propria sa autoritate
pro=esiona)76
F$ pro=esoru) este subie5tu) 8n pro5esu) de 8nv79are 8n timp 5e e)evii sunt ni<te
simp)e obie5te$
P+Q
% meta=or7 pre=erat7 8n edu5a9ie este s7 o prive<ti 5a pe o e'perien97 de via97 5e trebuie 8mp7rt7<it7$
En a5east7 meta=or7 a H57)7torieiI, e)evii devin 57)7tori 5are e'perimentea;7 57)7toria edu5a9iona)7 8n
mod di=erit, 8n =un59ie de e'perien9e)e )or persona)e uni5e, 5are determin7 8n a5est =e) 5um <i 5e 8nva97$
E=ortu) este investit 8ntr-o Haventur7I edu5a9iona)7 5are va da na<tere unei 57)7torii bogate <i p)ine de
satis=a59ii$
)e+$: Ce 9i se pare adev7rat din meta=ore)e despre 5are Sard <i 0reire spun
57 domin7 modu) 8n 5are pro=esorii 8<i v7d s)uFba: Cum pot a5este meta=ore s7
d7une;e e'perien9ei de 8nv79are: Ce meta=ore 5re;i 57 sunt 5e)e mai des
8nt?)nite 8n 5u)tura ta, re=eritoare )a a5tivitatea de predare:
)e+$: @a57 pro=esorii din 5u)tura ta <i-ar vedea s)uFba 5a o
57)7torie 8n 5are 8i 8nso9es5 pe e)evi pentru perioade s5urte
de timp de-a )ungu) vie9ii )or, 8n 5e =e) s-ar modi=i5a
a5tivitatea de predare <i 8nv79are:
% a)t7 meta=or7 des 8nt?)nit7 este 5ea a gr7din7ritu)ui$ #)ante)or nu trebuie s7 )i se spun7 5um s7
5reas57, iar gr7dinarii nu )e =a5 s7 5reas57 tr7g?nd de e)e 8n susD E)e 5res5 singure, 5a parte a unui pro5es
natura) instituit de @umne;eu$ Mr7dinaru) 8<i =a5e treaba, 5u siguran97, dar trebuie s7 =ie r7bd7tor <i s7
a<tepte 5a p)ante)e s7 se trans=orme 8n re5o)ta dorit7$
@e5i 5are este s5opu) pro=esoru)ui 8n a5east7 meta=or7: @umne;eu e 5e) 5are =a5e semin9e)e s7
5reas57 <i s7 devin7 p)ante adu57toare de roadeK pro=esoru) este gr7dinaru)$ #ro=esoru)-=a5i)itator este
responsabi) s7 5ree;e un mediu =avorabi) pentru 5e) 5are 8nva97$
Gai sunt <i a)te meta=ore e'5e)ente pentru predare 8n edu5a9ia 5re<tin7$ >na din a5estea este
meta=ora HmisiuniiI 8n 5are =ie5are 5redin5ios se 8nro)ea;7 5u Isus 8ntr-o misiune de a sa)va )umea$
P9Q
*unt 5?teva meta=ore di=erite 5are pot stru5tura g?ndirea noastr7 5u privire )a a5tivitatea de
predareT8nv79are$ Rar se 8nt?mp)7 5a un pro=esor s7 se ba;e;e doar pe o meta=or7$ >ne)e dintre posibi)e)e
meta=ore pe 5are )e putem =o)osi pentru a ne stru5tura =e)u) 8n 5are g?ndim <i a59ion7m 5a <i =a5i)itatori ai
8nv797rii adu)te sunt. ump)erea, =abri5area, gr7din7ritu), 57)7toria <i misiunea$
Educarea adultului: preocuprile adultului vs. obiceiurile nvtorului17
)e+$: Ce perspe5tive noi ai ob9inut asupra pred7rii <i 8nv797rii, 8n urma
studierii a5estor meta=ore:
0ie5are persoan7 vine 8n a5tivitatea de predareT8nv79are 5u o 5on5ep9ie despre 5um ar trebui s7 se
rea)i;e;e edu5a9ia 5re<tin7$ Geta=orae)e" =o)osite vor determina =e)u) 8n 5are vom mode)a e'perien9a de
8nv79are, pre5um <i 5a)itatea ei$
)e+$: Ce meta=or7e" vrei s7-9i 8nsu<e<ti pentru =e)u) 8n 5are ve;i ro)u) t7u de
8nv797tor: E'p)i57 de 5e ai a)es a5east7 meta=or7$
4)egerea unei meta=ore potrivite pentru de=inirea perspe5tivei prin 5are vedem predarea <i 8nv79area
ne va aFuta s75re7m a5e)e e'perien9e 5are 8i =a5 pe oameni s7 se maturi;e;e spiritua)$
6acilitarea .n .n1$are
4-i vedea pe pro=esori 5a <i =a5i)itatori ai 8nv797rii are )a ba;7 perspe5tiva ebrai57 5u privire )a
edu5a9ie, unde predarea <i 8nv79area sunt aspe5te di=erite a)e a5e)uia<i 5on5ept$ >n pro=esor adev7rat
H5au;ea;7I 8nv79area, sau o =a5i)itea;7$ >n =a5i)itator a) 8nv797rii de=ine<te ro)u) pro=esoru)ui 5a aFutor,
ghid <i tovar7< 8n a5est pro5es$ #ro=esorii 5are predau adu)9i)or 8i invit7 pe studen9i s7 )i se a)7ture 5a <i
5o)egi, 5a <i ega)i, mut?nd 5entru) aten9iei asuprasubiectului studiat <i nu asupra pro=esoru)ui sau a 5e)ui
5are 8nva97 J o s5himbare maFor7$
>nu) dintre obie5tive)e =a5i)itatoru)ui este a5e)a de a-i aFuta pe studen9i s7 g?ndeas57 5riti5 <i pe
ba;a re=)e59iei$ #entru a putea =a5e a5easta, pro=esoru)-=a5i)itator trebuie s7 =ie gata s7 8<i asume mai mu)te
ro)uri <i nu doar s7 =ie un )e5tor ideo)og$ #ro=esoru) va =i uneori instru5tor, 5onsi)ier, mode), resurs7, 57)7u;7,
5omentator, demonstrator, eviden9iator de va)ori, 8mp7r9itor de sar5ini <i aFutor$
P10Q
0a5i)itatoru) trebuie s7 =ie
=)e'ibi) pentru a se adapta )a ro)u) pe 5are-) impune re)a9ia 5u =ie5are adu)t 8n parte$
Cotu<i, prin5ipa)u) ro) a) pro=esoru)ui-=a5i)itator este a5e)a de a 5rea un mediu sigur 8n 5are pot avea
)o5 dis5u9ii$ Cei 5are au studiat metode)e de edu5area adu)tu)ui, 5onsider7 metoda dis5u9iei o parte de
ne8n)o5uit a pro5esu)ui de 8nv79are$
P11Q
Godu) 8n 5are o persoan7 se raportea;7 )a predare <i 8nv79are, meta=ore)e =o)osite <i punerea 8n
pra5ti57 a a5estor perspe5tive 8n timpu) 8nv797rii, toate a5estea vor varia$ 4<a 5um to9i 5re<tem <i tre5em
prin di=erite stadii de de;vo)tare <i pro=esorii se maturi;ea;7 8n =e)u) 8n 5are 8n9e)eg <i-<i pun 8n pra5ti57
meseria$
Etapele -e -e!1oltare ale .n1$$torului
#e m7sur7 5e 8nv797torii se maturi;ea;7 8n pro=esia )or <i 8<i s5himb7 perspe5tiva asupra ro)u)ui )or,
18Lecia 1
ei tre5 prin mai mu)te =a;e$ Sard spune 57 un 8nv797tor tre5e prin 5?teva etape de 5on<tien97 de sine.
Re=)e5t?nd asupra 5arierei me)e 5a <i pro=esor, v7d s5himb7ri 5are se 8n5adrea;7 8ntr-
un tipar$ 45est tipar nu este observatdoar 8n 5a;u) meu$ En urma mu)tor e'perien9e
persona)e <i pro=esiona)e 5u a)9i 8nv797tori, am des5operit 57 e'ist7 o serie de etape
previ;ibi)e prin 5are 8nv797torii evo)uea;7 P6Q Aa primu) nive) de orientare, motivu)
este a5e)a de a adu5e in=orma9ii va)oroase 8n via9a a)tora$ @esigur 57 se reg7se<te
griFa pentru 5e) 5are 8nva97, dar a<a 5um indi57 <i 0igura 1, a55entu) 8nv797toru)ui
5ade pe 5on9inut$
0rustr7ri)e pe 5are )e simt 5e) mai a5ut 8nv797torii 5are se g7ses5 )a Nive)u) 1 apar
din 5au;a de;interesu)ui e)evu)ui sau a )ipsei de apre5iere =a97 de in=orma9ii P6 Q
Nu to9i 8nv797torii rea59ionea;7 negativ )a aparentu) de;interes a) e)evi)or$ >nii,
din =eri5ire, aFung s7 vad7 semna)e)e negative venite de )a e)evii )or 5a un simptom a)
unei prob)eme mu)t mai pro=unde$ #e m7sur7 5e 8nv797torii 5?<tig7 e'perien97,
a5east7 prob)em7 poate =i re5unos5ut7 <i identi=i5at7. e)evii, 8n mod individua) sau 5a
<i grup, au nevoi pe 5are in=orma9ia predat7 nu )e 8mp)ine<te$ >neori nevoi)e e)evi)or
sunt at?t de esen9ia)epropria identitate <i pentru sentimentu) va)orii de sine, 8n5?t
neg)iFea;7aproape tota) mediu) de studiu P6Q 4tun5i 5?nd 8n5epe s7 ia 8n serios at?t
importan9a nevoi)or e)evi)or,5?t <i va)oarea in=orma9ii)or, 8nv797toru) =a5e un pas
8nainte$ 4 =ost atins un nou nive) de de;vo)tare$ 0igura 2 sugerea;7 a5est Hpas
8nainteI$
Educarea adultului: preocuprile adultului vs. obiceiurile nvtorului19
Gai devreme sau mai t?r;iu apare o preo5upare nou7 8n de;vo)tarea 8nv797toru)ui
de Nive) 2$ Aimit7ri)e Nive)u)ui 2 devin o povar7 <i 5eea 5e p7ruse at?t de
satis=757tor 8n5epe s7 se a)tere;e P6Q Cu timpu) 8nv797toru) obose<te s7 investeas57
at?t de mu)t timp <i e=ort 8n diagnosti5are <i pres5riere de so)u9ii$ NeaFunsu) nive)u)ui 2
este 57 nu permite e)iminarea distan9ei so5ia)e dintre 8nv797tor <i e)ev P6Q
C?nd este 8n9e)es a<a 5um trebuie, nive)u) urm7torNive)u) ,", este de asemenea
o 5hestiune de integrare pe verti5a)7$ 45esta nu respinge ni5i importan9a
in=orma9ii)or, ni5i importan9a nevoi)or e)evi)orK dar repre;int7 o re)a9ie di=erit7 J una
8n 5are 8nv797toru) devine un parti5ipant 5u drepturi dep)ine 8n 57)7toria e)evu)ui$
P12Q
Cu a)te 5uvinte, 8nv797toru) <i e)evu) 57)7tores5 8mpreun7 pentru o perioad7 s5urt7 de timp, pe
m7sur7 5e e'p)orea;7 <i 8nva97 despre un subie5t de interes 5omun$ Env797toru) are ro)u) de =a5i)itator 8n
pro5esu) de 8nv79are, un ghid de-a )ungu) drumu)ui, un tovar7< 8n 8nv79are <i e'p)orare$
)e+$: Eva)uea;7-9i ro)u) de 8nv797tor$ #robabi) 57 deFa ai a5umu)at 5eva
e'perien97 8n edu5a9ia in=orma)7 8n 5asa ta, 8ntr-un 5adru non-=orma) 5um ar =i
biseri5a din 5are =a5i parte, sau 8n edu5a9ia =orma)7 8ntr-o <5oa)7 pub)i57 sau
un seminar$ Aa 5are nive) 5re;i 57 te g7se<ti: Cum ai putea s7 aFungi )a u)tima
etap7 de de;vo)tare sugerat7 de Sard:
20Lecia 1
/e!u+at
45east7 )e59ie e'p)orea;7 8nv79area adu)tu)ui at?t din pun5tu) de vedere a) 5e)ui 5are 8nva97, 5?t <i a)
=a5i)itatoru)ui$ 4du)9ii p7<es5 8n ori5e e'perien97 de 8nv79are av?nd o idee destu) de 5)ar7 asupra a 5eea
5e vor s7 8nve9e <i de 5e$ Env797torii, pe de a)t7 parte, 8mpiedi57 deseori 8nv79area, deoare5e tratea;7
adu)9ii 5are 8nva97 5a ni<te 5opii mai mari, a<e;?ndu-i 8n b7n5i <i 9in?ndu-)e pre)egeri )u5ru 5are este de
asemenea di=i5i) <i pentru 5opiiD"$ Cei 5are 8i 8nva97 pe adu)9i trebuie s7 se vad7 5a <i =a5i)itatori 8n
pro5esu) de 8nv79are$ 45east7 s5himbare de perspe5tiv7 vine din adoptarea meta=ore)or potrivite, atun5i
5?nd g?ndim sau vorbim despre e'perien9a de 8nv79are a adu)9i)or$
Cum a predat Isus?21
Cu+ a pre-at 7sus8
Meorge &ernard *ha3 a s5ris odat7. HCe) 5are poate, =a5e$ Ce) 5are nu poate, 8nva97 pe a)9ii$I
P1,Q
En
a5est a=orism, *ha3 arat7 5?t de gre<it a 8n9e)ese)5ondi9ia uman7$ #redarea <i 8nv79area au =ost
dintotdeauna 57i)e 57tre o s5himbarerea)7$ @e a5eea Isus a =ost numit Env797tor sau Rabin$ E) este
re5unos5ut 5a <i 5ea mai eminent7 persoan7 din istoria )umii, persoan7 5are a adus 5e)e mai pro=unde
s5himb7ri <i 5u toate a5estea,E) a =ost 8n primu) r?nd un 8nv797tor$
Isus este Env797toru) *uprem$ #entru a aFuta oamenii s7 8n9e)eag7 uimitoarea rea)itate a pre;en9ei
Emp7r79iei Ceruri)or,Isus preda 8n5ontinuu$
Isus 8nv79a pe a)9ii 8n timp 5e spunea pi)de <i punea8ntreb7ri$ E) 8nv79a pe a)9ii 8n timp 5e =75ea
minuni <i p)?ngea pentru Ierusa)im$ En intera59iuni)e *a)e pre;entate 8n *5riptur7, Isus aproape
8ntotdeauna 8nva97 pe a)9ii$ @oar 8n intimitatea re)a9iei 5u Cat7) nu =a5ea5est )u5ru$ Cu toate a5estea, 5hiar
<i atun5i 5?nd ne este 8ng7duit s7 au;im una sau dou7 dintre a5este 5onversa9ii, suntem 8nv79ati 5um s7
ne rug7m$ Bi 8n timp 5e Isus p7r7sea a5est p7m?nt, deoare5e<tia 57adev7ru) este so)u) 8n 5are
5re<te5redin9a 5re<tin7, E) spune 57 va trimite @uhu) *=?nt s7 ne =ie 8nv797tor, Hsa ne 57)7u;eas57 8n tot
adev7ru)I$ Nu doar 57 @uhu) *=?nt trebuie s7 ne =ie 8nv797tor, dar Isus ne 5ere <i nou7 s7 avem u5eni5i$
C?nd a umb)at pe p7m?nt, Isus a u5eni5i;at primii 12 dis5ipo)i, 5are )a r?ndu) )or au u5eni5i;at pe a)9ii,
5are apoi au u5eni5i;at pe a)9ii timp de se5o)e, p?n7 5?nd 5ineva ne-a transmis <i nou7 Oestea &un7 a
Emp7r79iei$ @ar de 5e a 5hemat Isus doispre;e5e u5eni5i 8n )o5 s7 5heme doar unu): 07r7 8ndoia)7 57 Isus
a avut motive 8ntemeiate$
)e+$:Entreab7 5in5i oameni din 5omunitatea ta 5um se iau de5i;ii)e 8n
biseri5a )or, )a )o5u) )or de mun57 sau 8n via9a po)iti57 a 5omunit79ii$ Entreab7
da57 e'ist7 di=eren9e 8ntre de5i;ii)e )uate 8n 5adru) unui grup <i de5i;ii)e )uate
de 57tre o singur7 persoan7$
#entru =e)u) de maturitate dorit de Isus Lristos, era ne5esar7 intensitatea <i diversitatea unui grup
mi5 de u5eni5i$ #e m7sur7 5e a5e<tia au aFuns s7 se 5unoas57 unu) pe 5e)7)a)t <i pe Lristos, ei au putut
s7-<i 5onteste unu) a)tuia ra9ionamente)e, s7 medite;e8mpreun7 <i s7 teste;e va)iditatea <i 5ara5teru)
ade5vat a) proprii)or 5onvingeri$ @ar 5e) mai important, ei au putut s7 vorbeas57 pur <i simp)u despre
22Lecia
e'perien9e)e )or, 8n timp 5e umb)au 5u Lristos$ 45e<ti u5eni5i se a=)au 8ntr-un 5i5)u 5ontinuu de a59iune
<i re=)e59ie, 8n timp 5e-) urmau pe Env797toru) *uprem$
Noi suntem trupu) )ui Lristos, iar Lristos este 5apu) trupu)ui$ 4sta 8nseamn7 57, pentru a
e'perimenta ast7;i via9a 5u Lristos 5e) 8nviat, noi trebuie s7-A e'periment7m prin 5omunitatea a)57tuit7
din a)9i 5redin5io<i$ @a57 8n5hinarea organi;at7 a =ost ne5esar7 pentru Isus <i pentru u5eni5i, atun5i este
)a =e) de ne5esar pentru =ie5are din noi s7-A urm7m pe Isus 8n 5adru) unui grup mi5 de dis5ipo)i,
p7<ind5u to9iia)7turi de E) pentru a 5re<te spiritua)$ 0ie5are din noi are nevoie de un grup mi5 de oameni
5u 5are s7 putem vorbi despre e'perien9e)e noastre persona)e$
'c3ialeciei
Isus <i grupu) mi5. un 5onte't so5ia) pentru 8nv79are
Cum a 8nv79at Isus. metode)e pe 5are )e-a =o)osit
Cum a 8nv79at Isus. provo5area 5onstant7 a inimii
4(iecti1ele leciei
45east7 )e59ie 8) va aFuta pe 5e) 5are 8nva97.
*7 8n9e)eag7 importan9a 5onte'tu)ui so5ia) pentru adu5erea s=in9i)or )a maturitate spiritua)7$
*7 se =ami)iari;e;e 5u metode)e =o)osite de Isus 8n a5tu) 8nv797rii$
7sus 9i "rupul +ic: un context social pentru .n1$are
4du)9ii 8nva97 8n 5onte'tu) so5ia) observ?ndu-i pe a)9ii <i e'periment?nd indire5t, prin e'perien9e)e
a)tora, pe m7sur7 5e re=)e5tea;7, dis5ut7 <i de;bat 8mpreun7$ Cu siguran97 nu este )a 8nt?mp)are =aptu) 57
Isus a a)es un grup mi5. H4 r?nduit dintre ei doispre;e5e, 57 s7-i aib7 5u *ine <i s7-i trimit7 s7
propov7duias57$ Ae-a dat <i putere s7 vinde5e bo)i)e <i s7 s5oat7 dra5ii$I Gar5u ,.12-1("$
45este versete ne o=er7 dou7 motive prin5ipa)e pentru a)egerea 5e)or doispre;e5e$ #rimu) este a5e)a
57 Isus a vrut 57 a5e<ti b7rba9i s7 =ie 5u E), s7 observe 5e =75ea <i 5e ;i5ea E)$ Isus <tia 57 pe m7sur7 5e
a5e<ti b7rba9i vor vedea =apte)e Aui, ei vor =i s5himba9i$
4) doi)ea motiv este a5e)a 57 Isus vroia s7-i trimit7 pe a5e<ti u5eni5i 8n a59iune$ CuraFu) vine atun5i
5?nd =a5i parte dintr-un grup, dar nu din ori5e =e) de grup$ CuraFu) de a m7rturisi vine de )a un grup 5are
are un s5op 5omun, 5are 8mp7rt7<e<te e'perien9e 5omune, meditea;7a5tiv asuprae'perien9e)or avute <i se
8n5uraFea;7 unii pe a)9ii s7 a59ione;e$ Isus <tia 57 a5e<ti b7rba9i aveau nevoie de o stru5tur7 so5ia)7 8n
5are s7 poat7dis5uta <i s7 poat7 integra 5eea 5e au v7;ut, au;it sau =75ut$ #e m7sur7 5e mergeau, ei aveau
nevoie de un )o5 sigur 8n 5are s7 medite;e8mpreun7 5u a)9ii asupra angaFamentu)ui 5omun$
@e<i a5e<ti b7rba9i au =ost 5u Isus doar 5?9iva ani 8n timpu) )u5r7rii *a)e de pe p7m?nt, ei se aveau <i
unu) pe a)tu)$ Ainii)e 5one5toare s-au trasat nu doar 8ntre #etru J Isus <i Isus J #etru, 5i s-au e'tins <i
8ntre #etru <i Ioan,de )a Ioan )a #etru <i de )a =ie5are din a5e<tia )a 5ei)a)9i u5eni5i$
Cum a predat Isus?23
45est grup de doispre;e5e a 8nsemnat un )o5 pentru re=)e59ii pro=unde$ *5riptura 8i 8n=79i<ea;7 de
mu)te ori pe u5eni5i 8n5er5?nd s7 8n9e)eag7 8nv79atura <i =apte)e )ui Isus$ Entr-o 8mpreFurare, u5eni5ii uit7
s7 iam?n5are pentru 57)7toria 5u bar5a de pe Garea Ma)i)eii$ Isus =o)ose<te uitarea )or pentru a-i 8nv79a
5eva$ HAua9i seamaI, 8i averti;ea;7 E), Hs7 v7p7;i9i de a)uatu) 0arisei)or <i de a)uatu) )ui IrodI Gar5u
+.1("$ >5eni5ii nu 8n9e)eg 5e vrea s7 spun7 Isus, a<a 57 8n5ep s7 dis5ute posibi)e)e 8n9e)esuri$ @eoare5e
5on5)u;ii)e )or nu sunt 5ore5te, Isus intervine$ E) )e atrage aten9ia asupra in=)uen9ei negative a 0arisei)or
asupra 5u)turii 8n genera) <i asupra )or 8n spe5ia)$ En a5est 5a;, re=)e59ii)e <i dis5u9ii)e grupu)ui, a)7turi de
interven9ia Env797toru)ui *uprem, adu5 o 8n9e)egere nou7$
Cu a)t7 o5a;ie, u5eni5ii au 8n5eput s7 se 5erte 5u privire )a 5ine este 5e) mai mare 8ntre ei Au5a
22.22"$ Istori5u) Au5a 5onsemnea;7 urm7toare)e.
Entre aposto)i s-a is5at <i o 5eart7, 5as7 <tie 5are din ei avea s7 =ie so5otit 57 5e) mai
mare$ Isus )e-a ;is. UEmp7ra9ii Neamuri)or domnes5 peste e)eK <i 5e)or 5e )e st7p?nes5
)i se d7 nume)e de bine=757tori$Ooi s7 nu =i9i a<a$ Ci 5e) mai mare dintre voi s7 =ie
5a5e) mai mi5K <i 5e) 5e 5?rmuie<te, 5a5e) 5e s)uFe<te$I Au5a 22.22-2-"$
Isus surprinde 5onversa9ia )or <i =o)ose<te a5east7dis5u9ie 5a s7-i 8nve9e 57 H5ei mai mariI trebuie s7
=ie s)uFitorii tuturor$ 45east7dis5u9ie 5)ari=i57motiva9ii)e u5eni5i)or, iar Isus )e =o)ose<te 5a pe o
trambu)in7 pentru a-i 8nv79a di=eren9a dintre puterea 8n 8mp7r79ia )umii <i puterea 8n Emp7r79ia )ui
@umne;eu$
>5eni5ii dis5utau mereu despre 5eea 5e 8) au;eau pe Isus spun?nd sau 8) vedeau =75?nd, despre 5um
8) per5epeau pe Isus, pe ei 8n<i<i, 5onte'tu) so5ia), <i 5um 5one5tau toate a5estea )a perspe5tiva )or asupra
)umii$ Isus 5uno<tea va)oarea unui grup mi5, intim, <i de a5eea a a)es doispre;e5e oameni <i nu doar
unu), sau un grup mai mare, de dou7;e5i$ Evident, grupu) mi5 pune )a dispo;i9ie un mediu mai bun
pentru edu5a9ie, pentru re=)e5tarea asupra e'perien9e)or pe m7sur7 5e a5estea au )o5, <i ast=e) pentru
s5himbareaperspe5tivei asupra )umii J pentru a atinge e)emente)e de ba;7dup7 5are ne ghid7m 5u to9ii$
,n1$area .n "rup: ucenici!area colecti1$
Rar 8) vedem pe Isus singur 8n 5onversa9ie 5u 5ineva$ Evanghe)ii)e 5onsemnea;7 doar 5?teva ast=e)
de situa9ii. =emeia samaritean57 <i Ni5odim, de e'emp)u$ En a5este dou7 5a;uri,5eea 5e =a5e Isus este s7
8i aFute pe a5e<ti oameni s7 8n9e)eag7 5ine este E), ast=e) 8n5?t s7 devin7urma<ii *7i$ 45estea sunt
momente de evanghe)i;are, 5are au )o5 8n tain7, din 5au;a situa9iei spe5ia)e 8n 5are =ie5are din a5este
dou7 persoane s7 g7sea 8n 5omunitatea sa$
#e de a)t7 parte, 5?nd 8) vedem pe Isus 8nv79?nd <i s=7tuind pe a)9ii, E) =a5e )u5ru) a5esta 8ntr-un grup
mi5$ Au5rarea de 8nv79are a mase)or =75ut7 de Isus avea )o5 deseori 8n )o5uri des5hise, 8n 5?mp sau 8n
sate)e <i ora<e)e din #a)estina$ @a57 ar =i =ost mai bine s7 se =a57 u5eni5i;are de )a om )a om,
Evanghe)ii)e ar =i 5onsemnat a5este 8nt?)niri persona)e de u5eni5i;are 5u Lristos, dar nu e'ist7 ast=e) de
5onsemn7ri$ @e-a )ungu) )u5r7rii *a)e pe p7m?nt, probabi) 57 au =ost momente 8n 5are Isus era doar 5u
un singur u5eni5$ @ar 8n Evanghe)ii Isus nu este pre;entat ni5iodat7 5a=iind singur 5u un anume u5eni5$
@e obi5ei E) apare a)7turi de 5ei doispre;e5e, de mu)te ori 8n5onFurat de mu)9ime sau, o5a;iona), 5u un
grup mai mi5 de u5eni5i 8n )o5uri mai retrase$ @e 5e:
24Lecia
Isus a 8n9e)es bene=i5ii)e 8nv797rii 5o)e5tive, =a97 de 5ap5ane)e metodei unu-)a-unu, pentru o
s5himbare semni=i5ativ7$*o5iet79i)e 5are tind s7 8na)9e individu)nu reu<es5 s7 8n9e)eag7 5?t de important7
<i e)o5vent7 este 5omunitatea, a5esta =iind motivu) pentru 5are Isus a 8nv79at pe a)9ii 8n 5onte'tu) unei
5omunit79irestr?nse, intime$
Nevoia de a avea un grup apropiat de prieteni-u5eni5i 8n umb)area noastr7 5u Lristos de-a )ungu)
vie9ii r7m?ne nes5himbat7, 8n toate timpuri)e <i 8n toate )o5uri)e$ >5eni5i;area 5o)e5tiv7 =a5e
posibi)75re<terea noastr7 8nspre maturitate 8n Lristos$ 4vem nevoie de 5ei)a)9i$ Env79area 5o)e5tiv7 este
ne5esar7 pentru u5eni5i;area 8n pro=un;ime, deoare5e 8n stru5tura grupu)ui mi5 suntem e'pu<i )a =e)u) 8n
5are a)9ii interpretea;7 via9a, suntem invita9i s7 =im vu)nerabi)i <i transparen9i <i suntem provo5a9i de 5ei
5are tre5 prin e'perien9e simi)are, a5estea 5ondu5?nd )a maturi;area noastr7$ Entr-adev7r, 5omunitatea de
5redin5io<i este unu) dintre 5e)e mai importante moduri prin 5are @umne;eu a a)es s7 ni-A arate pe
Lristos$
)e+$: Cum ar putea s7-9i s5himbe a5tivitatea viitoare de 8ndrumare =aptu) 57
Isus, de 5e)e mai mu)te ori, a u5eni5i;at grupuri <i nu mase de oameni sau o
singur7 persoan7:
,n1$area .n "rup: o a(or-are +ai e*icace .n re!ol1area pro(le+elor co+unit$ii
Evident, a5tivitatea 8n grup mi58mbun7t79e<teg?ndirea 5riti57$ 4bi)itatea 8ntregu)ui grup de a re;o)va
prob)eme este mai mare de5?t suma abi)it79i)or indivi;i)or 5are a)57tuies5 grupu) J un a)t motiv pentru
5are Isus a )u5rat 5u un grup$ En )umea de ast7;ie'ist7 stru5turi ierarhi5e de 5ondu5ere, dar a5e)ea 5are nu
=un59ionea;7 8n mod 5ooperant aFung s7 nu prospere <i ni5i s7 nu supravie9uias57, 5u e'5ep9ia 5a;u)ui 8n
5are =o)oses5 un =e) de =or97 pentru a men9ine po;i9ii de putere$ En 5artea E5)esiastu) st7 s5ris. HBi da57 se
s5oa)7 5ineva asupra unuia, doi pot s7-i stea 8mpotriv7K <i =unia 8mp)etit7 8n trei nu se rupe u<orI
E5)esiastu) 2.12"$ En #roverbe s5rie. HC?nd nu este 5hib;uin97, poporu) 5adeK dar biruin9a vine prin
mare)e num7r de s=etni5i$I #roverbe 11.12"$
Ceea 5e <tia Isus 8n57 de atun5i, noi doar a5um am aFuns s7 apre5iem. un grup are o 5apa5itate mai
mare s7 )upte 5u idei, situa9ii <i adev7ruri 5omp)e'e de5?t are individu) i;o)at 8ntr-o ierarhie$ @e )a
8n5eputuri, 5ondu5erea 8ntr-o biseri57 5u adev7rat s7n7toas7 a repre;entat un e=ort 5omun a) oameni)or
8n;estra9i spiritua), 5are )u5rea;7 8mpreun7$ Condu5erea 8n toate domenii)e vie9ii 5ere 5anoi s7 mun5im
din greu pentru a 5apta inte)igen9a grupu)ui sau a organi;a9iei$
,n1$area .n "rup: o co+unitate "ri:ulie care spri:in$ 9i .ncura:ea!$
Env79area 8mpreun7 8ntr-un grup o=er7 un sim9 a) 5omunit79ii$ Mrupu) mi5 este nepre9uit, un )o5 unde
g7se<ti spriFin <i 8n5uraFare 8n perioade di=i5i)e$ 4du)9ii pot aFunge )a p)a=onare, stagnare, sau pot g7si un
5on5ept 5are )i se pare greu sau 5hiar imposibi) de 8n9e)es$ >nii pot =i des5uraFa9i din motive 5are nu au
nimi5 de-a =a5e 5u 5ei)a)9idin grup$ 4)9ii s-ar putea s7 se 5on=runte 5uperse5u9ie rea)7 <i au nevoie de un
)o5 unde s7 poat7medita )a 5eea 5e )i se 8nt?mp)7$ Gembrii grupu)ui pot s7 )e =ie a)7turi <i s7-i aFute 8n
a5este situa9ii adverse$
Cum a predat Isus?25
En u)time)e ;i)e a)e vie9ii sa)e, Isus a vrut 5au5eni5ii Aui s7 <tie 57 8i a<teapt7perse5u9ia. H@a57 v7
ur7<te )umea, <ti9i 57 pe Gine G-a ur?t 8naintea voastr7$@a57 a9i =i din )ume, )umea ar iubi 5e este a) eiK
dar, pentru 57 nu sunte9i din )ume <i pentru 57 Eu v-am a)es din miF)o5u) )umii, de a5eea v7 ur7<te
)umea$4du5e9i-v7 aminte de vorba pe 5are v-am spus-o. URobu) nu este mai mare de5?t st7p?nu) s7u$I
@a57 G-au prigonit pe Gine, <i pe voi v7 vor prigoniK da57 au p7;it 5uv?ntu) Geu, <i pe a) vostru 8) vor
p7;i$IIoan 1(.1+-20"$ @up7 moartea )ui Isus 8i vedem pe u5eni5i aduna9i8mpreun7, evident
8nsp7im?nta9i, 8n5er5?nd s7 8n9e)eag7 moartea <i 8nvierea Ce)ui pe 5are-A iubeau$ Ei aveau nevoie s7 stea
8mpreun7$
@in a5este e'emp)e timpurii, se desprinde o vi;iune despre =e)u) 8n 5are 5redin5io<ii ar trebui s7 se
raporte;e unu) )a5e)7)a)t$ #ave) preia tema Hunu) pe a)tu)I pentru a e'prima ne5esitatea imp)i57rii )a nive)
persona)8n vederea 5re<terii spiritua)e.
1$ HIubi9i-v7 unii pe a)9ii 5u o dragoste =r79eas57I Romani 12.10a"$
2$ HEn 5inste, =ie5are s7 dea 8nt?ietate a)tuia$I Romani 12.10b"$
,$ H4<adar, primi9i-v7 unii pe a)9ii, 5um v-a primit <i pe voi Lristos, spre s)ava )ui @umne;eu$ I
Romani 1(.7"$
2$ H6s7 v7 s=7tui9i unii pe a)9ii$I Romani 1(.12"$
($ H6 s)uFi9i-v7 unii a)tora 8n dragoste$I Ma)ateni (.1,"$
-$ H68ng7dui9i-v7 unii pe a)9ii 8n dragosteI E=eseni 2.2"$
7$ H*upune9i-v7 unii a)tora 8n =ri5a )ui LristosI E=eseni (.21"$
+$ H@e a5eea m?ng?ia9i-v7 <i 8nt7ri9i-v7 unii pe a)9ii6 I 1 Cesa)oni5eni (.11"$
Mrupu) mi5 5rea;7 un 5onte't e=i5ient pentru 8n5uraFare <i griF7$ 45esta o=er7spa9iu <i 8n5uraFea;7
)upta 5u vi;iunea )umii asupta )u5ruri)or <i 5u moduri)e =a)se de 8n9e)egere a vie9ii$ Mrupu) o=er7 un )o5
unde 8nv79area poate =i ana)i;at7, sinteti;at7 <i eva)uat7, ast=e) 8n5?t inte)igen9a grupu)ui este mai mare
de5?t inte)igen9a ori57rui individ )uat separat, du5?nd )a de5i;ii mai bune, )a 5unoa<tere nou7 <i )aa59iuni
mai bune$ Intera59iunea 8n grupu) mi5 este o 5ondi9ie de ne8n)o5uit pentrumaturi;area spiritua)7 a
oameni)or
Cu+ a .n1$at 7sus: +eto-ele pe care le;a *olosit
Isus a =o)osit toate =orme)e de intera59iune uman7 pentru a 8nv79a pe a)9ii$ E) a predi5at unor grupuri
mari de oameni 5are vroiau s7 vad7 minuni)e *a)e$ 4 angaFat oameni 8n 5onversa9ii 5are )e-au s5himbat
vie9i)e$ En )imbaFu) 5ontemporan, a 9inut seminarii 5?nd a dia)ogat 5u u5eni5ii *7i$
%inunile: Ginuni)e )ui Isus nu au =ost ni5iodat7)u5r7ri supranatura)e 8nt?mp)7toare$ Isus nu a vrut
doar s7 8<i demonstre;e puterea <i autoritatea asupra 5rea9iei pentru a-<i a=irma dumne;eirea <i pentru a
demonstra 5ompasiunea pentru bo)navi, 5i a =o)osit minuni)e =i;i5e pentru a determina o 8n9e)egere a
spiritua)it79ii adev7rate$
@e e'emp)u, Au5a pre;int7dou7 evenimente pentru a arat7 puterea de a 8nv79a aminuni)or$ En Au5a
1+.,(-2, un 5er<etor orb 8i 5ere insistent )ui Isus s7-) vinde5e, iar Isus pune una din 8ntreb7ri)e *a)e
26Lecia
5er5et7toare <i p)ine de putere. HCe vrei s7-9i =a5:I$ H@oamne, s7-mi 5ap7t vedereaI, r7spunde b7rbatu)$
Isus 8) vinde57, apoi imediat 8n 5apito)u) urm7tor Au5a 19.1-10" Va5heu este perseverent 8n dorin9a )ui
de a-A vedea pe Isus$ %bserva9i 57 e) vrea s7 8) vad7 pe IsusK e) dore<te vedere spiritua)7$ Ce se
8nt?mp)7a<adar: Isus 8) vede sus 8n 5opa5 <i 8i spune 57va )ua masa 8n 5asa )ui$ En timpu) 5inei Va5heu
aFunge s7 5read7, este trans=ormat <i 8) vede cu adevrat pe Isus 5e) adev7rat$ Isus spune apoi. H4st7;i a
intrat m?ntuirea 8n 5asa a5easta$I
Ce se 8nt?mp)7 8n a5este dou75adre Fu'tapuse: >n 5er<etor orb insist7 s7 primeas57 vedere =i;i57K
Isus 8) vinde57$ >n om orb din pun5t de vedere spiritua), Va5heu, insist7 s7 primeas57 vedere spiritua)7K
Isus 8) sa)vea;7$ Ginunea 8n=7ptuit7 de Isus, a red7rii vederii, 8i aFut7 pe u5eni5i <i ne aFut7 pe noi s7
8n9e)egemmira5o)u) mai pro=und,a) red7rii vederii spiritua)e unuia 5are este orb spiritua)$
Cu toate a5estea, atun5i 5?nd este redat7 vederea spiritua)7, momentu) este at?t de p)in de putere
trans=ormatoare 8n5?t Va5heu este p)in de bu5urie J 5hiar e'ta;iat J 8n5?t va da 8napoi, 5hiar 8mp7trit,
a5e)ora pe 5are i-a n7p7stuit, d?nd apoi s7ra5i)orFum7tate din 5e r7m?nea$
Cu to9ii <tim 5?t de griFu)ii sunt oamenii 5u banii )or$ 07r7 8ndoia)7 57 Va5heu a primit o adev7rat7
vedere spiritua)7$ Ginuni)e repre;int7 o moda)itate puterni57de a ar7ta <i 8nv79a despre s5himbare 8n
)umea =i;i57, 5a o ana)ogie pentru trans=ormarea 8n )umea spiritua)7$
re-icarea: Getoda de predare probabi) 5e) mai mu)t aso5iat7 5u Isus este predi5area$ #redi5a de pe
Gunte este prin5ipa)u) e'emp)u, dar 5u toate a5estea nu <tim 5um a =ost transmis7$ %are Isus a stat
8naintea )or <i a rostit-o, sau a =ost 5eva mai degrab7 intera5tiv, 5u auditoriu) pun?nd 8ntreb7ri sau =75?nd
observa9ii: @eoare5e Isus a hr7nit 8n mod mira5u)os pe 5ei 5are A-au urmat 8n pustie, a5este evenimente
au durat probabi) o bun7 parte din ;i$ C?teodat7 mu)9imi)eerau imense <i singuru) mod 8n 5are Isus )e-a
putut vorbi a =ost s7 se ur5e 8ntr-o bar57, s7 ias7 pe mare <i s7 )e vorbeas57 de a5o)o$
il-ele: Isus i-a 8nv79at pe a)9ii 8n pi)de. povestiri s5urte, simp)e <i totu<i pro=unde, 5are au o tem7
maFor7$ 45este pi)de au =ost gustate de boga9i <i s7ra5i, tineri <i b7tr?ni, b7rba9i <i =emei, edu5a9i <i
needu5a9i$ Isus a 5aptat imagina9ia as5u)t7tori)or 8n pi)de pre5um pi)da b7nu9u)ui pierdut, pi)da
gr7unte)ui de mu<tar, pi)da m7rg7ritaru)ui, pi)da 5omorii as5unse <i pi)da smo5hinu)ui neroditor, 5are
8nv79au prin5ipii ve<ni5e 5u privire )a via9a 8n Emp7r79ia )ui @umne;eu$
Gotivu) pentru 5are a5este pi)de sunt at?t de gr7itoare este a5e)a 57 Isus <tie 5um sunt 5rea9i
oamenii$ Cu to9ii suntem 5one5ta9i )a propria noastr7 poveste$ 0ie5are dintre noi avem un tre5ut 5are
adaug7 )a povestea noastr7 persona)7, mode)?nd =e)u) 8n 5are vrem s7 tr7im 8n pre;ent <i 8n viitor$
>nu) din )u5ruri)e 5are ne di=eren9ia;7 de spe5ii)e anima)e este a5e)a 57 =ie5are din noi are o poveste
de 5are suntem 5on<tien9i <i pe 5are o 8n9e)egem$ 45east7nara9iunepersona)7 se a=)7 5hiar 8n 5entru) a
5eea 5e suntem <i mode)ea;7 =e)u) 8n 5are noi 8n9e)egem <i d7m sens vie9ii$ Noi ne mode)7m 8ntotdeauna
e'isten9a <i )umea e'terioar7 prin interpretarea tuturor )u5ruri)or din Furu) nostru, de )a 5ea mai mi57
ridi5are din umeri sau privire arun5at7, p?n7 )a 5e)e mai pro=unde emo9ii <i 5redin9e$ C?nd Isus spunea
a5este pove<ti vii, antrenante, E) vorbea 8n mod pro=und inimii$
@e a5eea nara9iunea este at?t de p)in7 de putere <i vorbitorii buni se ba;ea;7 de mu)te ori pe ea$ Wi
s-a 8nt?mp)at vreodat7 s7 =ii )a biseri57 <i mintea ta s7 8n5eap7 s7 hoin7reas57: 4poi vorbitoru) 8n5epe s7
spun7 o povestire <i deodat7 te tre;e<ti 57e<ti atent$ En5epi indire5t s7 tr7ie<ti a5ea e'perien97 <i e<ti atras
Cum a predat Isus?27
8n emo9ia povestirii$ @e 5e se 8nt?mp)7 a5est )u5ru: @eoare5e nara9iunea =a5e parte din nu5)eu) a 5eea 5e
suntem$ 45easta 8nseamn7 s7 =ii 5reat dup7 5hipu) )ui @umne;eu J s7 =ii om$
0ialo"ul. Isus i-a angaFat pe oameni 8n 5onversa9iiK E) a =o)osit dia)ogu)$ E) a pus
8ntreb7ri8ndr7;ne9e 5are provo5au g?ndirea oameni)or, perspe5tive)e asupra vie9ii, interpretarea
*5ripturi)or, sau =e)u) )or de a a59iona$ En Ioan 2 Isus 8n5epe o 5onversa9ie 5u =emeia samaritean575are nu
numai 57 o aFut7 s7-<i 8n9e)eag7 propriu) p75at <i 5ine este Isus 5u adev7rat, dar <i 5ondu5e )am?ntuirea
mu)tora din ora<u) ei$ Isus8i =a5epe =arisei s7 se m?nie 8n mai mu)te o5a;ii, ar7t?nd pur <i simp)u
ipo5ri;ia tradi9ii)or re)igioase at?t de mu)t pre9uite de ei$ E) )ove<te 8n 5entru) 5redin9e)or )or re)igioase
=a)se$ En a5este dia)oguri, Isus o=er7 8ntotdeauna invita9ia de a-A urma, de a se s5himba$
Isus a transmis o mare parte din 8nv797turi)e *a)e prin 8ntreb7ri bine puse$ En 5artea ntrebrile lui
Isus, !ohn @ear spune 57 Isus a pus 8n tota) ,07 8ntreb7ri 5onsemnate 8n Evanghe)ii =7r7 5e)e 5are apar
8n pi)de"$
P12Q
#e de a)t7 parte, a)9i oameni i-au pus )ui Isus 1+, de 8ntreb7ri$ Mhi5i9i )a 5?te dintre e)e a
r7spuns: @oar )a treiD
P1(Q
45este 8ntreb7ri au )ovit dire5t 8n mie;u) 5re;uri)or oameni)or.
@a57 8n9e)egem a5east7 dinami57 de ba;7, poate vom putea vedea 5eea 5e =a5e Isus
prin =aptu) 57 r7spunde )a 8ntreb7ri 5u a)te 8ntreb7ri6 Entreb7ri)e )ui Isus au menirea
de a te repo;i9iona, de a te =a5e 5on<tient de proprii)e preFude579i sub5on<tiente, de a
te s5oate din g?ndirea dua)ist7, de a provo5a =e)u) 8n 5are 8) ve;i pe @umne;eu sau
)umea, sau de a-9i ar7ta noi posibi)it79i 5reative$
6Isus pune 8ntreb7ri, 8ntreb7ri bune, 8ntreb7ri tu)bur7toare, 8ntreb7ri 5are te du5 pe
un =7ga< nou, 8ntreb7ri tran=ormatoare$ E) ne 5ondu5e 8n spa9iu) )imina), <i de5i
tran=ormator, spa9iu mu)t mai e=i5a5e de5?t terenu) stabi) a) 5ertitudini)or imediate
sau a) superiorit79ii orgo)ioase$ E) r7stoarn7 8n57 de )a 8n5eput presupo;i9ii)e 5u)tura)e
sau teo)ogi5e 5u 5are ne vom 5on=runta ori5um, mai devreme sau mai t?r;iu$ E) ne
)as7 8ntre dou7 t7r?muri, unde @umne;eu <i haru) ne pot atinge <i unde nu putem
5ontro)a totu)$ #robabi) 57 a5east7 metod7 nu =un59ionea;7 pentru marea maForitate a
oameni)or, 5e) pu9in din e'perien9a mea$ Ei te vor ignora sau te vor 5ontra;i5e$ #oate
de a5eea ne-am 5on5entrat at?t de pu9in pe 8ntreb7ri)e )ui Isus <i am sub)iniat 8n
s5himb r7spunsuri)e *a)e aparente$ E)e ne dau un sentiment mai mare de su55es <i
=ina)itate$ 4m =75ut din Isus un teo)og sistemati5, 5are umb)a pred?nd dogme, 8n )o5
de un =erme57tor pe)erin 5are trans=orm7 su=)etu)$ R7spunsuri)e u<oare 8n )o5u)
8ntreb7ri)or di=i5i)e, a5estea ne permit s7 8n5er57m s7 8i s5himb7m pe 5ei)a)9i, 8n )o5
s7 8i permitem )ui @umne;eu s7 ne s5himbe$Ce) pu9in, a<a se 8nt?mp)7 8n via9a mea$
P1-Q
#rea adesea sper7m 57 Isus a 9inut doar o pre)egere, a predi5at <i a vorbit, deoare5e este u<or s7
adormi 8n timpu) unei pre)egeri sau s7 ignori imp)i5a9ii)e unei predi5i$ *per7m 57 a5este 8ntreb7ri nu ne
sunt adresate 5hiar nou7, nu sunt menite s7 str7pung75hiar su=)etu) nostru, preFude579i)e noastre$ @ar 8n
=apt, 5eea 5e =a5e Isus 5e) mai adesea este s7 pun78ntreb7ri J 8ntreb7ri tu)bur7toare J 5are 5er un
angaFament u)terior$
28Lecia
)e+$: Ce tip de instruire ai vrea s7 aib7 5hirurgu) t7u
5ardio)og sau pi)otu) t7u de avion:
&iseri5a =a5e 5ea mai semni=i5ativ7 o=ert7 din )ume. o=erta unei re)a9ii persona)e 5u @umne;eu,
adresat7 oameni)or pe 5are 8i a<teapt7desp7r9irea ve<ni57 de @umne;eu$ @e 5e am 8mpinge atun5i 8n
)u5rare oameni 5are doar au au;it despre ea de )a un 8nv797tor sau au 5itit despre ea 8ntr-o 5arte, 5are nu
au =ost ni5iodat7 u5eni5i;a9i <i nu au e'perimentat )u5rarea Hpe terenI, sau 5are nu au avut ni5iodat7
posibi)itatea s7 medite;e asupra e'perien9e)or persona)e, ast=e) 8n5?t s7-<i poat78mbun7t79i modu) de
)u5ru: @in p75ate, =a5em a5est )u5ru tot timpu) J punem 8n )u5rare oameni =7r7 ni5io instruire <i =7r7
ni5io posibi)itate de a intera59iona 5u un grup de semeni )egat de 5eea 5e au 8nv79at$
@e<i Isus a predi5at )a mu)9imi de oameni, a5eastanu a =ost metoda a)eas7de E) 8n )u5ru) 5uurma<ii
*7i 5ei mai apropia9i, a5eia pe 5are spera s7-i preg7teas57 pentru a s5himba )umea$ @e 5e: @eoare5e E)
<tia 57 pre)egerea nu d7dea 5e)e mai bune re;u)tate$ 4<a 57 da57 a)egi pre)egerea 5a <i metod7
edu5a9iona)7 =avorit7, s7 <tii de )a 8n5eput 57 ea nu trans=orm7 oamenii 8n u5eni5i$ #ur <i simp)u, nu este
8n stare$
E'ist7 obie59ii serioase )a metoda tradi9iona)7 de predare, a<a 5um arat7 Christensen <i Marvin.
P17Q
%bie59ii)e 5u privire )a mode)u) tradi9iona) pot =i grupate 8n trei mari 5ategorii.
5ognitive, =i)oso=i5e <i pragmati5e$ %bie59ii)e 5ognitive apar din 5au;a =ragi)it79ii
presupuneri)or din mode)u) tradi9iona), 5um 57 studen9ii pot asimi)a <i re9ine
in=orma9ii independent de ap)i5a9ii)e a5estora$ >n num7r de studii au des5operit 57,
atun5i 5?nd predarea este modu) dominant de 8nv79are, e)evii uit7 p?n7 )a (0X din
5on9inutu) materia)u)ui 8n de5urs de 5?teva )uni$
P1+Q
Ca s7 aib7 )o5 8nv79area adev7rat7
J pe 5are Shitehead o nume<te Hst7p?nirea dep)in7 asupra 5unoa<teriiI, sau
H8n9e)ep5iuneI J 5ei 5are 8nva97 trebuie s7 =ie mai degrab7 parti5ipan9i a5tivi 8n
pro5esu) de 8nv79are, de5?t re5eptori pasivi ai in=orma9iei$
P19Q
*e pare 57 pro5entu) de
re9inere5re<te 5onsiderabi) atun5i 5?nd 8nv79area este puterni5 an5orat7 8n e'perien9a
<i interese)e e)evi)or$
% a douaobie59ie )a mode)u) tradi9iona) este de natur7 =i)o;o=i57$ 4i5i, de;baterea se
=a5e asupra =ina)it79ii <i nu a miF)oa5e)or$ Gode)u) tradi9iona) sugerea;7 =aptu) 57
s5opu) prin5ipa) a)edu5a9iei este trans=eru) de in=orma9ie$ 0apte, teorii <i moduri de
ana)i;7 trebuie 5omuni5ate,pentru 5a=ie5are genera9ie s7 poat7 5onstrui pe su55esu)
prede5esori)or$ Con=orm a5estui pun5t de vedere, 5uno<tin9a st7 8n 5entru) 8nv797rii,
iar a5east75uno<tin97 este 5e) mai bine trans=erat7 de )a e'per9i )a novi5i prin
pre)egeri$
#re)egeri)e repre;int7 o metod7 e'trem de e=i5ient7 de trans=erare a in=orma9iei$
Chiar 5u rate s57;ute de re9inere, e)e sunt o unea)t7 puterni57, mai a)es atun5i 5?nd
trebuie transmise 5on5epte 5omp)e'e iar =apte)e <i teorii)e sunt pre5ise =7r7e5hivo5"$
@ar pre)egeri)e au va)oare restr?ns7, da57 s5opu) edu57rii merge din5o)o de trans=eru)
de in=orma9ie$ @e;vo)tarea unui ra9ionament 5)ini5, =omarea unor abi)it79i 5riti5e,
mode)area sensibi)it79ii artisti5e J asemenea rea)i;7ri sunt greu de 5u)tivat 5u aFutoru)
Cum a predat Isus?29
pre)egeri)or$ #reg7tirea e)evi)or pentru a g?ndi independent este o provo5are enorm7$
Iar da57 s5opu) edu5a9iei este a5e)a de a-i aFuta pe 8nv7975ei s7 se de;vo)te 5aindivi;i
<i s7-<i 5onstruias57 propria identitate, mode)u) 5entrat pe 8nv797tordevine <i mai
pu9in atra5tiv$ En )o5 s7 a=unde 8nv7975eii 8n oportunit79i de 8nv79are, 8i inund7 5u
=apte$ Gu)t prea adesea, re;u)tatu) este pierderea interesu)ui <i 8n7bu<irea 5urio;it79ii$
4semenea e=e5te sugerea;7 o a treia obie59ie Ppragmati57Q )a mode)u) tradi9iona).
mu)tor 8nv7975ei nu )e p)a5e6 E)evii din ;iua de a;i sunt =oarte nemu)9umi9i de
edu5a9ia =orma)7$ #entru mu)9i dintre ei, ore)e )a 5)as7 sunt mai mu)t o 5orvoad7 de5?t
o p)75ere$ #entru asemenea studen9i, ori5e a)ternativ7 )a abordarea
tradi9iona)7repre;int7 5u siguran97 o 8mbun7t79ire$
#e )?ng7 obie59ii)e 5ognitiv7, =i)oso=i57 <i pragmati57, haide9i s7 ad7ug7m <i o obie59ieteo)ogi57 sau
bib)i57$ &ib)ia ne spune 57 H@umne;eu a =75ut pe om dup7 5hipu) *7u, )-a =75ut dup7 5hipu) )ui
@umne;euK parte b7rb7teas57 <i parte =emeias57 i-a =75utI Menesa 1.27"$ 45est verset este unu) dintre
5e)e mai de=initorii 8n toat7 teo)ogia 5re<tin7$
)e+$: Care sunt imp)i5a9ii)e pentru predare <i 8nv79are 8n Menesa 1.27:
Cre<tinii 5red 57 @umne;eu este CrinitateK a5east7 8nseamn7 57 E) este trei persoane ega)e 5are sunt
una 8n esen97$ Noi 5redem a5est )u5ru deoare5e *5riptura ne 8nva97 5)ar a5easta, dar mai sunt <i a)te
motive pentru a 5rede 57 *=?nta Creime este 5e) mai 5orespun;7tor mod de a-A 8n9e)ege pe @umne;eu$
Yah3eh, @umne;eu) nostru, este superior tuturor 5e)or)a)9i dumne;ei$ E) pretinde s7 =ie a<a, iar
dove;ii)e veri=i57 a5east7 preten9ie$ >na din tr7s7turi)e de 5ara5ter a)e @umne;eirii J Cat7), 0iu) <i @uhu)
*=?nt J este a5eea 57 sunt ve<ni5 8n 5omuni5are p)in7 de dragoste unu) 5u a)tu), 5a persoane ega)e, 5a
semeni$ Nu doar au potenialul de a 5omuni5a de )a ega) )a ega)K mai degrab7, ei 8n =aptcomunic de )a
ega) )a ega)$ *tarea =apti57 este o stare mai 8na)t7 de5?t 5ea poten9ia)7$
*7 presupunem 57 un at)et ob9ine timpii ne5esari pentru a 5on5ura )a maratonu) de )a !o5uri)e
%)impi5e$ Cimpii minimi sunt stabi)i9i de Comitetu) %)impi5 Interna9iona) pentru a asigura o 5a)itate
8na)t7 a evenimentu)ui$ *7 ;i5em 57 un at)et din 9ara ta se 5a)i=i57$ *7 ne mai imagin7m 57 mai este un
at)et de )i5eu din 9ara ta 5are pare s7 aib7 poten9ia), dar 5are nu a ob9inut 8n57 timpii ne5esari$ Care at)et
este 5onsiderat a =i )a un nive) Hmai 8na)tI. 5e) 5are are poten9ia)u) sau 5e) 5are 5hiar a ob9inut timpii
5eru9i:
*=?nta Creime, =iind 8ntr-o 5omuni5are 5onstant7, p)in7 de dragoste, ve<ni57, este 8n mod 5)ar de o
statur7 mai 8na)t7 de5?t dumne;eii a)tor re)igii, 5are nu 5omuni57 <i nu iubes5 de =apt pe 5ei 5u 5are sunt
ega)i 8n esen97$ 45east7 stare mai 8na)t7 de e'isten97, de a =i, E) p)asea;7 pe @umne;eu) 5re<tini)or mai
presus de ori5e a)t dumne;eu$
*5riptura ne spune 57 @umne;eu a 5reat omu) dup7 5hipu) Aui$ #arte din a5est 5hip este abi)itatea de
a 5omuni5a nara9iunea vie9i)or noastre 5u a)9ii a)57tui9i din a5eea<i esen97 5a <i noi J 5u a)te 5uvinte, 5u
a)te =iin9e umane$
30Lecia
Care sunt imp)i5a9ii)e a5estui =apt pentru edu5a9ie: En primu) r?nd, da57 noi suntem 5rea9i dup7
5hipu) )ui @umne;eu, =ie5are avem o Hbib)iote57I 8n)7untru) nostru, indi=erent de 5?t de ignoran9i p7rem$
45east7 8n9e)egere este 5ontrar7 5redin9ei propuse pentru prima dat7 de 4ristote), 5on=orm 57reia atun5i
5?nd ne na<tem suntem tabula rasa J t7b)i9e goa)e 5are a<teapt7 s7 =ie s5rise$ Entr-adev7r, 5er5et7ri)e
dovedes5 a5um 57 ne na<tem 5u mu)t mai mu)t de5?t ne-am imaginat vreodat7$
% a)t7 imp)i5a9ie a perspe5tivei Crinitare este a5eea 57 @umne;eu, o persoan7 a 57rei esen97, a 57rei
=iin97 este in=init mai mare de5?t a noastr7, ne invit7 <i dore<te s7 st7m de vorb7 5u E)$
Cu toate a5estea, atun5i 5?nd vine vorba s7-i 8nv797m pe a)9ii, noi pred7m$ Ni5i m75ar nu-i invit7m
pe a)9i oameni, oameni 5are sunt din a5eea<i esen97 5a <i noi, 8n dia)ogu) de 8nv79are$ E) 9inem pe 5e) 5are
8nva97 8n starea potenial nu 5omuni57, de<i ar putea"K nu-i permitem 5e)ui 5are 8nva97 s7 parti5ipe
efectiv )a dia)ogu) de 8nv79are$ 075?nd a5est )u5ru, noi distrugem 5hipu) )ui @umne;eu din ei$ Ei Fe=uim
de demnitatea )or, deoare5e 8i trat7m 5a =iind mai preFos de5?t oamenii prin =aptu) 57 nu )e permitem s7
vorbeas57$ *t7m 8n =a9a )or 5a un asupritor deoare5e noi, 8ntr-un =e), o5up7m 8n mod vio)ent tot Hspa9iu)
verba)I din mediu) de 8nv79are$ Ni5i 5hiar @umne;eu, 5are este 4totputerni5, nu 8i tratea;7 pe oameni 8n
=e)u) a5esta$ @e 5e 5redem oare 57 noi, pro=esorii, avem dreptu) s7-i trat7m pe a)9ii 8n =e)u) a5esta:
@umne;eu ne-a 5reat s7 5omuni57m$ E) vrea 5a noi s7 5omuni57m 5u E) <i vrea 5a noi s7
5omuni57m unu) 5u a)tu)$ Este evident 57 @umne;eu a proie5tat 5omuni5area ast=e) 8n5?t, atun5i 5?nd se
rea)i;ea;7 a<a 5um trebuie, ea 5urge 8n dou7 dire59ii. 8ntre E) <i noi <i 8ntre noi <i a)9ii$
#redarea domin7 edu5a9ia peste tot 8n )umeK une)e studii indi57 un pro5ent de p?n7 )a +0X$
P20Q
*7 nu
ne g?ndim atun5i 57 5e) r7u vrea s7-<i impun7 in=)uen9a asupra edu5a9iei, mai a)es da57 edu5a9ia are
5apa5itatea s7 ne e)ibere;e: @u<manu) nostru vrea 5a ignoran9a s7 abunde <i s7 distrug7 5hipu) )ui
@umne;eu din noi$ Iar una dintre moda)it79i ar =i s7 8mpiedi5e re)a9ii)e din 5omunitate, =75?nd edu5a9ia
s7 repre;inte doar trans=eru) de in=orma9ii simp)e$
)e+$: @a57 5ineva 9i-ar spune. HEste p75at s7 predaiI ai =i de a5ord sau nu:
Cum poate predarea s7 5reas57 sau s7 diminue;e 5hipu) )ui @umne;eu 8n tine:
4tun5i 5?nd oamenii 8<i g7ses5 Hvo5eaI, ei 8n5ep s7 5reas57 din pun5t de vedere spiritua)$ H4-9i g7si
vo5eaI este un 5on5ept 5are 8nseamn7 s7 =ii de =apt 5apabi) s7 vorbe<ti despre 5redin9e)e <i preo5up7ri)e
5e)e mai ad?n5i, a avea destu)7 8n5redere s7 8mp7rt7<e<ti propriu) pun5t de vedere asupra unui subie5t <i
s7 aperi a5ea perspe5tiv7$ Enseamn7 s7 =ii des5his )a dia)og 8ntr-un mod 5onstru5tiv 5are prime<te 5riti5i
<i dore<te s7 o=ere 5riti5i a)tora$ Ce) mai bun mod de a 8n5uraFa 8nv7975eii s7 vorbeas57 este s7 5ree;i un
mediu 5are invit7 )a dis5u9ie$ Ei trebuie s7 <tie 57 8nv797toru) dore<te 5u adev7rat s7-i aud7, s7 <tie 5e
g?ndes5 <i s7-i invite 8n dia)ogu) de 8nv79are$
Este evident 57 Isus, Env797toru) *uprem, a 8n9e)es ne5esitatea unui 5onte't so5ia) pentru 8nv79are$ E)
a 8n9e)es 57 5ea mai bun7 8nv79are are )o5 8ntr-o 5omunitate$ E) a 8nv79at pe a)9ii 8ntr-un mod 5are i-a dus
pe u5eni5ii *7i printr-un 5i5)u 5ontinuu de a59iune, re=)e59ie, apoi iar a59iune$ E) a primit 8ntreb7ri <i s-a
angaFat 8n 5onversa9ii$ @a57 Isus, Ce) 57ruia I se 5uvine toat7 )auda, a putut invita a)9i oameni )a dia)og <i
)a pus 8ntreb7ri =7r7 Ha se sim9i umi)itI, nu ar trebui <i noi s7 a55ept7m s7 ne =ie puse 8ntreb7ri: @a57
Cum a predat Isus?31
Env797toru) *uprem nu a ump)ut tot spa9iu) verba) disponibi) doar 5u vo5ea *a, 5i a ini9iat <i a 8n5uraFat
5onversa9ia, nu ar trebui <i noi, 5are suntem de asemenea 8nv797tori, s7 =a5em )a =e):
%e-itea!$. 4 5ui vo5e 89i p)a5e s7 o au;i 5e) mai mu)t. vo5ea ta sau vo5ea a)tora:
% diet7 5onstant7 de pre)egeri amor9e<te 5reieru) <i su=o57 abi)itatea studen9i)or de a g?ndi <i de a
integra in=orma9ii noi, s5ade persona)itatea <i ignor7 nevoia )or de a pune 8ntreb7ri <i de a 8n9e)ege$ C?nd
e privit7 8n )umina e'emp)u)ui )ui Isus, a 8nv79a pe a)9ii doar prin predare este un a5t de arogan97,
5onstruit pe ideea 57 8nv797toru) <tie totu) iar adu)tu) 5are 8nva97 nu <tie nimi5$
Cu+ a .n1$at 7sus: pro1ocarea constant$ a ini+ii
E) vedem pe Isus r7sturn?nd 8n5ontinuu moduri nepotrivite <i =a)se de a da sens vie9ii, de a o 8n9e)ege
<i de a o tr7i$ Ro)u) =a5i)itatoru)uiT8nv797toru)ui este de a-i aFuta pe adu)9i s7 se 5ore5te;e <i s7 se
e)ibere;e de a5este moduri distorsionate de a 8n9e)ege via9a$
#entru 5a 5e) 5are 8nva97 s7 =ie ;drun5inat din perspe5tive)e sa)e ego5entri5e, e)
trebuie s7 e'perimente;e pun5te)e de vedere <i g?nduri)e a)tora6 @a57 nu o =a5e, e)
nu are ni5iun motiv s7-<i s5himbe stru5turi)e minta)e pe 5are )e-a dob?ndit ini9ia) 8n
5adru) de re=erin97 5entrat pe sine$ Intera59iunea so5ia)7 poate du5e )a 5on=)i5t,
de;batere, in=orma9ie 8mp7rt7<it7 <i )a 5onturarea <i e'primarea 5)ar7 a idei)or$
P21Q
Cartea #roverbe 8n5uraFea;7 a5est =e) de intera59iune. H@up7 5um =ieru) as5ute =ieru), tot a<a <i omu)
8) =a5e mai ager pe semenu) s7uI NCR #roverbe 27.17"$ 4)te pasaFe vorbes5 de puterea 5are st7 8n
as5u)tarea s=aturi)or #roverbe 12.1(K19.20K 20.1+"$
Env797tura )ui Isus a =ost 8ndreptat7 8nspre inim7$ *5opu) *7u era de a-i atrage pe as5u)t7tori )a *ine
<i prin urmare )a Cat7)$ #entru a aFunge )a a5est re;u)tat 8n vie9i)e as5u)t7tori)or *7i, Isus a r7sturnat
moduri)e )or =ami)iare de a vedea rea)itatea <i a ata5at 5redin9e)e de ba;7, perspe5tive)e asupra )umii,
5redin9e)e re)igioase <i moduri)e obi<nuite de a da sens$ En s5rierea sa asupra Gatei +-10, @$4$ Carson
remar5a.
6 ne sunt pre;entate anumite )u5ruri 5are se 8nt?mp)7 atun5i 5?nd Isus 5on=runt7
)umea$ >ne)e dintre a5estea sunt destu) de minunate. vinde57ri)e <i e'or5i;7ri)e
+.1--17K9.,2-,,", <i asigurarea 57 Isus a venit s7 5heme )a m?ntuire pe 5ei p75ato<i
9.1,"$ 4)te)e sunt de-a dreptu) 8ngro;itoare. 8nv79atura )ui Isus 57 unii din 5ei 5are
se a<teapt7 s7 mo<teneas57 8mp7r79ia Hvor =i arun5a9i 8n 8ntuneri5u) de a=ar7, unde va
=i p)?nsu) <i s5r?<nirea din9i)orI +.12"K st7ruin9a 8n ideea 57 misiunea *a determin7
distrugerea e=e5tiv7 a =ami)ii)or, atun5i 5?nd oamenii sunt =or9a9i s7 a)eag7 8ntre
=ami)ie <i E) 10.,2-,-"$ 4)te)e sunt doar 8ngriFor7toare. r7spunsu) oare5um <o5ant
a) )ui Isus dat u5eni5u)ui 5are vrea s7 8ntrerup7 urmarea )ui Isus p?n7 8)
8nmorm?ntea;7 pe tat7) s7u HOino dup7 Gine <i )as7 mor9ii s7-<i 8ngroape mor9iiI
P+.22Q"$ Iar a)te)e sunt a)armante pentru urma<ii sin5eri ai )ui Isus, mai a)es
asigurarea de 8mpotrivire <i perse5u9ie 10.1-,22,,7-,9"$ Dar ntotdeauna exist
confruntare, explicit sau implicit. P*ub)inierea ne apar9ineQ$
P22Q
32Lecia
Carson observ7 =oarte bine 57 8nv797tura )ui Isus este despre 5on=runtarea <i 5ore5tarea sisteme)or de
5redin97 =a)se, 5are sunt at?t de integrate 8n 5u)tura universa)7 <i 8n individ 8n5?t ne sunt invi;ibi)e, da57
@uhu) *=?nt, prin Cuv?ntu) )ui @umne;eu <i prin 5omunitatea de 5redin97, nu )e =a5e evidente$ 4proape
ori5e intera59iune 8ntre Isus <i a)t5ineva 8nregistrat7 8n Nou) Cestament este o 5on=runtare a vi;iunii
asupra )umii, a sisteme)or de 5redin9e$ Laide9i s7 ne uit7m )a 5?teva ast=e) de 5on=runt7ri$
)e+$: Cite<te Ioan 9.1-,2
Ce ne spune a5est pasaF despre perspe5tiva u5eni5i)or asupra bo)ii:
Cum a=e5tea;7 a5east7 perspe5tiv7 modu) 8n 5are se poart7 5u b7rbatu) orb:
Care este perspe5tiva )ui Isus asupra bo)ii: Cum a=e5tea;7 a5easta =e)u) 8n
5are Isus 8) tratea;7 pe b7rbatu) orb:
En perspe5tiva )ui Isus, 5ine e 8n 5entru: En perspe5tiva u5eni5i)or, 5ine este 8n
5entru: @e 5e este nepotrivit7 perspe5tiva u5eni5i)or: Cum 8i a=e5tea;7
a5east7 perspe5tiv7 gre<it7:
Care sunt 5redin9e)e gre<ite pe 5are )e-ai putea avea: Cum po9i deveni
5on<tient de a5e)e 5redin9e gre<ite, ast=e) 8n5?t s7 =ie s5himbate:
Ce 5redin9e de ba;7 ata57 Isus:
)e+$: Cite<te Ioan ,.1-21
Ce ne spune a5est pasaF despre vi;iunea )ui Ni5odim asupra )umii:
Cum <i de 5e ata57 Isus perspe5tiva )ui Ni5odim:
@e 5e =o)ose<te Isus ana)ogii)e 5um ar =i na<terea pentru a repre;enta
intrarea 8n 8mp7r79ia )ui @umne;eu <i meta=ore)e 5um ar =i v?ntu)
pentru a e'p)i5a @uhu) *=?nt:
Ce 5redin9e de ba;7 ata57 Isus:
)e+$: Cite<te Gar5u 10.17-,1
Ce perspe5tiv7 gre<it7 des5oper7 intera59iunea dintre Isus <i a5est t?n7r:
Cum 5on=runt7 Isus a5east7 perspe5tiv7 =a)s7:
Care a =ost r7spunsu) t?n7ru)ui )a provo5area )ui Isus: Cre;i 57 a5east7
5on=runtare de 57tre Isus a avut su55es: @e 5e da, de 5e nu: 4 =ost o
5on=runtare de su55es pentru t?n7r, pentru u5eni5i, pentru a)9i martori:
Cu to9i am asimi)at mu)t din sistemu) de va)ori a) )umii, mai a)es 5u privire )a prob)eme de ba;7 5um
sunt s7n7tatea, dragostea, 5ine este @umne;eu, drepturi)e persona)e, p75at, et5$ Isus ata57 sistemu) de
Cum a predat Isus?33
5redin9e a) )umii <i a) u5eni5i)or *7i$ @up7 5um spune E). HEu am venit 57 oi)e s7 aib7 via97 <i s-o aib7
din be)<ugI Ioan 10.10"$ % via97 din be)<ug <i p)in7 de sens vine din pro5esu) de trans=ormare a
moduri)or gre<ite de a tr7i via9a$ @e a5eea Isus a 5on=runtat 8ntotdeauna, a provo5at 8ntotdeauna, i-a
8ndemnat 8ntotdeauna pe oameni s7-A urme;e$
/e!u+at
Isus a venit pentru a pro5)ama pre;en9a Emp7r79iei )ui @umne;eu$ #entru a se asigura 57 a5est mesaF
va =i dus mai departe, E) a 5hemat doispre;e5e u5eni5i, nu doar unu) <i ni5i dou7;e5i$ E) a vrut 5a a5e<ti
u5eni5i s7 =ie at?t de s5himba9i 8n5?t s7 s5himbe )a r?ndu) )or )umea$ E) a vrut 5a ei s7 =ie 8ntr-un dia)og
5onstant despre 5um se s5himbau vie9i)e )or <i despre e'perien9e)e pe 5are )e aveau 8n timp 5e umb)au 5u
E)$ E) a vrut 5a ei s7 ia parte )a spira)a a59iune J re=)e59ie J a59iune 5are 5ondu5e adev7ru) dire5t 8n inim7
<i 5are s5himb7 perspe5tiva asupra )umii$ Isus nu este portreti;at 8n Evanghe)ii 8n situa9ii de u5eni5i;are
de unu )a unu, 5i 8n grupuri mi5i, <i din motive intemeiate$ >n grup o=er7 un pun5t de re=erin97 mu)t mai
stabi) de5?t perspe5tiva unui singur individ$
)e+$: 4i un grup de urma<i ai )ui Lristos 5u 5are po9i s7 mergi prin via97:
Cum v7 aFuta9i unu) pe 5e)7)a)t s7 5re<teti 8n re)a9ia 5u Lristos:
34Lecia
Cum s adresezi ntrebrile potrivite35
Cu+ s$ a-rese!i .ntre($rile potri1ite
Aa una dintre universit79i)e de v?r= din 9ar7 era un pro=esor 5are era =oarte iubit$ *tuden9ii
5onsiderau ore)e sa)e 5a =iind stimu)ante, <i ast=e) maForitatea 5ursuri)or sa)e aveau )iste )ungi de
a<teptare 5u studen9i 5are vroiau s7 parti5ipe$ @ar 8n 5ursu) ani)or 5eva s-a s5himbat$ #7reri)e de =ina) de
semestru a)e studen9i)or au devenit mai pu9in entu;iaste, iar 5?nd erau )o5uri va5ante, nimeni nu mai
vroia s7 parti5ipe )a ore)e )ui$ %dat7, un a)t pro=esor s-a stre5urat 8n 5)asa )ui$ Ei aveau o 8nt?)nire, iar
5e)7)a)t pro=esor a aFuns mai devreme, a<a 57 s-a g?ndit 57 8) va privi pe prietenu) s7u 5um pred7$
#ro=esoru) observator a s5ris mai t?r;iu 57 a5est pro=esor, 5?ndva e'5e)ent, a 57;ut 8n medio5ritate
deoare5e Hnu-i mai pas7 5e 5red studen9ii s7i$I
4bi)itatea de a pune 8ntreb7ri potrivite poate =i 5ea mai important7 abi)itate 8n 5ondu5erea unui
seminar$ Entreb7ri)e pot =a5e 5a 5eva s7 se 8nt?mp)e 8n inimi)e noastre, 5eva 5are ne 8ndeamn7 s7
5on=runt7m prob)eme importante, 5are pot du5e )a maturi;are$ Entreb7ri)e sunt 5a <i o interse59ie de
drumuri. 8) =a5 pe om s7 se opreas57 <i s7 se g?ndeas57, =a5 o persoan7 s7 se de5id7 8n5otro s7 o ia$
Entreb7ri)e au 5apa5itatea de a atrage o persoan7 s7 8nve9e 5u adev7rat$ En HEdu5a9ie pentru minteI ne
este amintit =aptu) 57.
0ie 57 )o5u) este a5as7, )o5u) de mun57 sau sa)a de 5)as7, 8ntreb7ri)e ini9ia;7 8nv79area$
E)e pot s7 entu;iasme;e, s7 tu)bure, s7 dis5ip)ine;e sau s7 m?ng?ie, dar 8ntotdeauna
stimu)ea;7 5er5etarea$ Iar 8ntreb7ri)e bune, dup7 5um ne aminte<te !ohn Ciardi, sunt
e'traordinar de stimu)ative.
% 8ntrebare bun7 nu prime<te ni5iodat7 r7spuns$
Nu este un <urub pe 5are s7-) str?ngi )a )o5u) )ui$
Ci este o s7m?n97 5are trebuie p)antat7 pentru a adu5e mai mu)te semin9e$
En speran9a 8nver;irii peisaFu)ui de idei$
P2,Q
'c3ia leciei
% unea)t7 puterni57. 8ntrebarea
4natomia 8ntreb7ri)or bune
Isus J maestru 8n punerea 8ntreb7ri)or
36Lecia !
Cum s7 pui 8ntreb7ri 5are 8i 5ondu5 spre maturitate pe 5ei 5are 8nva97
0o)osireade 8ntreb7ri des5hise pentru de;vo)tarea unui p)an de )e59ie
4(iecti1ele leciei
Aa =ina)u) a5estei )e59ii, vei putea s7.
#ui 8ntreb7ri p)ine de sens, des5hise, 8n timp 5e preg7te<ti un p)an de )e59ie$
Condu5i un seminar =o)osind 8ntreb7ri des5hise <i 8ntreb7ri de apro=undare bune$
4 unealt$ puternic$: .ntre(area
Entreb7ri)e sunt 5e)e mai importante une)te din trusa de s5u)e a unui 8nv797tor bun$ Ce) 5are 5ondu5e
dis5u9ia poate =o)osi 8ntreb7ri pentru a-i aFuta sau intimida pe 5ei 5are 8nva97, pentru a-i 8n5uraFa sau
des5uraFa, pentru a aFuta e)evii timi;i s7-<i pre9uias57 5ontribu9ia sau pentru a-i smeri pe 5ei arogan9i,
pentru a-i st?nFeni pe 5ei 5are 8nva97 sau pentru a-i 8n7)9a$ Entreb7ri)e au putere$ Ce) 5are 5ondu5e
dis5u9ia re5unoa<te puterea 8ntreb7ri)or <i )e =o)ose<te pentru a 5rea un mediu ospita)ier, primitor,
stimu)ator, 5are 8i motivea;7 pe e)evi s7 8nve9e$
@e =apt, 8ntreb7ri)e sunt 5heia spre 5uno<tin97, dup7 5um ne amintes5 #ostman <i Seingartner.
Cunoa<terea se produ5e 5a rea59ie )a 8ntreb7ri$ Iar 5unoa<terea nou7 re;u)t7 din
punerea 8ntreb7ri)orK adesea8ntreb7ri noi despre )a8ntreb7ri ve5hi6 %dat7 5e ai
8nv79at 5um s7 pui 8ntreb7ri J 8ntreb7ri re)evante, potrivite <i substan9ia)e J ai 8nv79at
5um s7 8nve9i <i nimeni nu te va putea opri s7 8nve9i 5eea 5e vrei <i 5eea 5e ai nevoie
s7 <tii$
P22Q
Anato+ia .ntre($rilor (une
% e'perien97 de 8nv79are gro;av7 depinde 5ov?r<itor de abi)itatea 8nv797toru)ui de a pune 8ntreb7ri
bune <i de a ob9ine r7spunsuri ade5vate$ #unerea 8ntreb7ri)or bune este, 8n a5eea<i m7sur7, o art7 <i o
<tiin97$ *e aseam7n7 5u =e)u) de Ha 5?nta sau a diriFa o or5hestr7, P5areQ poate =i observat, des5ris,
ana)i;at, studiat, pra5ti5at 8n mod 5on<tient <i amprentat 5u sti)u) =ie57rui pra5ti5ant$I
P2(Q
Bi totu<i, dup7
5um e <i 5u 5?ntatu) sau 5u diriFarea, punerea de 8ntreb7ri bune este 5eva mai mu)t de5?t poate =i des5ris
sau ana)i;at$ Este o art7$
#utem studia 5e =a5e 5a 8ntreb7ri)e s7 =ie bune <i 5um s7 =o)osim 8ntreb7ri)e 8n 5ondu5erea e=i5ient7
a unui seminar$ Aipsa 8ntreb7ri)or, sau punerea 8ntreb7ri)or nepotrivite, 8i va p)i5tisi pe 5ei 5are 8nva97, va
s)7bi reputa9ia 8nv797toru)ui <i va Hu5ideI seminaru)$ @a57 ai avut di=i5u)t79i 8n a =a5e un seminar s7
mearg7, prob)ema s-ar putea s7 =ie )a 8ntreb7ri)e pe 5are )e pui$ Enainte de a pune 5u 8n5redere 8ntreb7ri
bune, trebuie s7 =i atent 5e =e) de 8ntreb7ri te vor =a5e s7 e<ue;i 5a <i 5ondu57tor de dis5u9ie$
Cum s adresezi ntrebrile potrivite37
,ntre($ri ce .n$(u9$ -iscuia
@ou7 5ategorii de 8ntreb7ri minima)i;ea;7 dis5u9ia$ Aa a5este 8ntreb7ri se r7spunde simp)u prin HdaI
sau HnuI sau sunt 8ntreb7ri 5onduse 5are sugerea;7 r7spunsu)"$
,ntre($rile -a sau nu. Entreb7ri)e )a 5are se poate r7spunde printr-un simp)u HdaI sau HnuI 8n7bu<7
dis5u9ia$ @e 5e: En primu) r?nd, oamenii se pot teme s7 dea un r7spuns deoare5e au o <ans7 de (0X s7
dea r7spunsu) gre<itD 4semenea 8ntreb7ri nu se 5on5entrea;7 pe re=)e5tarea asupra subie5tu)ui, 5i mai
degrab7 pe poten9ia)a st?nFenea)7 8n 5a;u) unui r7spuns gre<it$
En a) doi)ea r?nd, 8ntreb7ri)e de tipu) Hda sau nuI sunt deseori prea simp)e$ @eoare5e r7spunsu) este
evident, nimeni nu r7spunde$ GaForitatea oameni)or 5onsider7 a5est tip de 8ntreb7ri o pierdere de timp,
degradante pentru inte)igen9a )or$ Cu toate a5estea, maForitatea )ideri)or de dis5u9ii 8n5ep7tori 5ad 8n
5ap5ana de a pune 8ntreb7ri de tipu) HdaTnuI una dup7 a)ta$
%dat7 =ii5a mea a venit a5as7 de )a <5oa)7 <i mi-a ;is. H#ro=esoru) a pus o 8ntrebare <i nimeni nu a
r7spunsI$ C?nd am 8ntrebat de 5e nu s-a obosit nimeni s7 r7spund7 )a 8ntrebare, ea mi-a r7spuns. H#entru
57 8ntrebarea era prea simp)7K =ie5are s-a g?ndit 57 ar =i prostes5 s7 r7spund7I$ Era o 8ntrebare de tipu)
HdaTnuI$
Cum a ie<it pro=esoru) din a5east7 8n5ur57tur7: Ae-a spus e)evi)or 57 nu au voie s7 p)e5e p?n7 5?nd
5ineva nu r7spundea )a 8ntrebare$ #entru a-i =a5e pe p)a5 pro=esoru)ui, =ii5a mea a dat 8n 5e)e din urm7
r7spunsu)$ Ideea e 57 da57 o 8ntrebare e prea simp)7, 5hiar <i e)evii de )i5eu se simt stingheri9i <i se
8ntreab7 da57 merit7 sau nu s7 dea un r7spuns$
Gai Fos sunt 5?teva e'emp)e de 8ntreb7ri daTnu reie<ite din trei evenimente din via9a )ui Lristos 8n
Ioan ,.1-1+, Ioan 2.1-22 <i Gatei 19.9-12.
1$ 0ie5are persoan7 5are este un 5re<tin adev7rat a avut o 8nt?)nire persona)7 5u Lristos:
2$ Ent?)nirea =emeii samariten5e 5u Isus )a =?nt?n7 i-a s5himbat via9a:
,$ #entru a deveni 5re<tin, trebuie 57 oamenii s7-<i re5unoas57 nevoia persona)7:
Evident, )a toate a5este 8ntreb7ri se poate r7spunde =7r7 a stimu)a vreo dis5u9ie u)terioar7$
,ntre($rile con-use. 4)te 8ntreb7ri 5are 8mpiedi57 dis5u9ia sunt 8ntreb7ri)e 5onduse, 5are 5aut7 un
r7spuns =oarte bine de=init$ #rin a5estea, 5ei 5are 8nva97 8<i iroses5 5reativitatea 8n5er5?nd s7 des5opere
a5e) r7spuns 5are e 8ngropat 8ntre p)iuri)e 5reieru)ui 8nv797toru)ui$ Gai Fos sunt dou7 e'emp)e de 8ntreb7ri
5onduse.
1$ #rin 5are trei moduri a 8n5er5at =emeia de )a =?nt?n7 s7 distrag7 aten9ia )ui Isus de )a tre5utu) ei:
Ioan 2.1-,0"
2$ En Gatei 9, 5are spune Isus 57 este motivu) pentru 5are 0ariseii vor intra 5u greu 8n 8mp7r79ia
5eruri)or:
En une)e 5a;uri, o 8ntrebare 5ondus7 pare o 8ntrebare des5his7, dar de =apt nu este$ 45este tipuri de
8ntreb7ri 5onduse arat7 bine 8n prima =a;7, dar din 5au;7 57 8nv797toru) are deFa un r7spuns 8n minte,
e)evii 8<i petre5 timpu) 8n5er5?nd s7 8) ghi5eas57, 8n )o5 s7 se ad?n5eas57 8n subie5t$ Env797toru) 8n5ear57
8n mod repetat s7-i 5ondu57 pe e)evi )a r7spunsu) 5ore5t$
38Lecia !
@e 5e)e mai mu)te ori e)evii nu <tiu 5e r7spuns 8n5ear57 8nv797toru) s7 s5oat7 de )a ei, <i totu<i de 5e
se 8nt?mp)7 a5est )u5ru at?t de des: @eoare5e 8nv797torii nu 8<i dau seama 57 se poate s7 5ategori;e;e
)umea 8n mod di=erit de e)evii )or$ Env797torii 5are insist7 5a )umea s7 =ie v7;ut7 a<a 5um o v7d ei J 5u
a)te 5uvinte, e)evii s7 vin7 5u r7spunsu) pe 5are 8) dore<te 8nv797toru) J sunt 8n9epeni9i$ Ei nu mai pot
8nv79a$ Ei =a5 r7u 5e)ui 5are 8nva97 <i re)a9iei 8nv797tor-8nv7975e)$
Cum po9i tu, 5a <i =a5i)itator, s7 5a;i 8n a5east7 5ap5an7 sedu57toare: #rima etap7 a a5estei 5ap5ane
pare destu) de ino5ent7$ En studierea persona)7 a *5ripturii sau 8ntr-o )e59ie =a5i o des5operire minunat7,
5ape9i o 8n9e)egere =oarte ad?n57 sau ve;i 5eva proasp7t <i p)in de putere pentru propria via97 <i pentru
umb)area ta persona)7 5u @omnu)$ En mod natura), vrei 5a to9i s7 8mp7rt7<eas57 bu5uria vi;iunii ta)e$ 4<a
57 atun5i 5?nd 5ondu5i dis5u9ia 8n grup, vrei a<a de mu)t 5a to9i s7 aib7 a5eea<i e'perien97 minunat7,
8n5?t 5ontinui s7 pui a5eea<i 8ntrebare, sau variante a)e 8ntreb7rii, p?n7 5?nd =ie to9i renun97 s7 5aute
r7spunsu)" <i ta5, sau o persoan7 noro5oas7 ghi5e<te r7spunsu) pe 5are 8) a<tep9i$ Gu)9i dintre noi am
e'perimentat a5est )u5ru 5a <i parti5ipan9i 8n grupuri mi5i$
Cum poate =i dep7<it7 a5east7 situa9ie: En primu) r?nd, este nevoie de o atitudine smerit7$ Crebuie s7
rea)i;e;i 57 @uhu) *=?nt )u5rea;7 8n vie9i)e oameni)or )a momente di=erite, 8n moduri di=erite <i 8n m7suri
di=erite$ Ceea 5e pentru tine este o 8n9e)egere minunat7, pentru a)t5ineva din gruppoate nu 8nseamn7
nimi5$ 4)9ii s-ar prea putea s7 g7seas57 des5operirea ta 5a =iind )umeas57 sau 5hiar p)i5tisitoare$ En a)
doi)ea r?nd, este ne5esar7 voin9a de a =i des5his )a p7reri)e a)tora, de a primi 5riti5a$
Ce) mai bun mod de a pre;enta o observa9ie 5are s-a dovedit a =i deosebit de spe5ia)7 pentru tine
persona) este s7 rea)i;e;i 57 ea este doar una dintre 5e)e pe 5are grupu) )e-a avut asupra pasaFu)ui$ En )o5
s7 8n5er5i s7 s5o9i r7spunsu) t7u de )a grup, a=irm7 pur <i simp)u 5eea 5e ai v7;ut tu 8n *5riptur7 sau 8n
)e59ie$ 4poi 5ere-)e 5e)or)a)9i din grup s7 medite;e 8mpreun7 5u tine asupra a5estei observa9ii$ Entreab7-i
5um v7d ei 57 se potrive<te observa9ia ta 8n subie5tu) pe 5are 8) dis5uta9i$ Entreab7-i da57 ei 5red 57
perspe5tiva ta este bib)i57 <i =o)ositoare$ En a5est =e) po9i avea o dis5u9ie onest7, ad?n57 8n Furu)
observa9iei ta)e, 5eea 5e este de departe mu)t mai pro=itabi) de5?t risipirea timpu)ui grupu)ui, pun?ndu-i
s7 Hpes5uias57I r7spunsu) pe 5are tu 8) dore<ti$ @e =apt, s-ar putea 5a tu s7 8nve9i 57 une)e din observa9ii)e
pe 5are )e are grupu) sunt 5hiar mai bune de5?t a ta, <i 57 8n5er5area de a-i =a5e pe oameni s7 dea un
anumit r7spuns d7 na<tere de obi5ei )a dis5u9ii s)abe 5a)itativ sau, 8n 5e)e din urm7, )a t75ere$
% regu)7 bun7 de urmat 5?nd =ormu)e;i 8ntreb7ri este s7 te 8ntrebi da57 e<ti 5urios 5u privire )a
r7spuns$ Orei 5u adev7rat <i tu s7 <tii r7spunsu) )a 8ntrebare, sau 5re;i 57 doar tu ai 5ea mai gro;av7
observa9ie sau r7spuns <i vrei 5a to9i 5ei)a)9i s7 8) vad7: E<ti 5?t de 5?t 5urios s7 <tii 5e 5red a)9ii despre
subie5tu) dis5utat: @a57 tu 5re;i 57 deFa <tii r7spunsu) <i doar vrei 5a <i 5ei)a)9i s7-) <tie, atun5i probabi)
nu ar trebui s7 pui a5ea 8ntrebare, deoare5e pur <i simp)u nu e<ti interesat 8n a a=)a mai mu)t de5?t propria
ta opinie$
C?teva 8ntreb7ri 5onduse evidente ar putea =i.
1$ Care sunt 5e)e dou7 di=eren9e 8ntre 8nt?)nirea )ui Lristos 5u =emeia samaritean57 <i t?n7ru)
bogat:
2$ C?nd a venit Ni5odim s7-) vi;ite;e pe Isus:
,$ Cine a murit 5a s7 te sa)ve;e de p75at:
Cum s adresezi ntrebrile potrivite39
,ntre($ri care -au na9tere la -iscuie
Entreb7ri)e 5are stimu)ea;7 dis5u9ia <i 8n5uraFea;7 5onversa9ia au 5ara5teristi5i 5omune$ 4minte<te-9i
de momentu) 5?nd ai avut o 5onversa9ie pe 5inste 5u prietenii despre un subie5t de interes re5ipro5$ E9i
aminte<ti 5e angaFat ai =ost nu numai 8n dis5u9ie, dar <i 8n re)a9ia 5u 5ei)a)9i parti5ipan9i:
45esta este tipu) de atmos=er7 5are trebuie s7 e'iste 8n seminarii)e ta)e$ En5uraFea;7 5onversa9ii)e
ad?n5i, 5are 8i angaFea;7 dep)in pe =ie5are din parti5ipan9i$ Ei ar trebui s7 p)e5e de )a seminar g?ndindu-
se atent )a 5on9inut<i sim9ind 57 au avut o )eg7tur7 ad?n57, p)in7 de satis=a59ii 5u =ie5are persoan7 din
grup <i 5u @umne;eu$ %bserv7 u)tima propo;i9ie. H5u *iecare persoan$ -in "rup 9i cu 0u+ne!euI$
Gu)t prea des 5onversa9ia se =a5e doar 8ntre 8nv797tor <i e) 8nsu<i 8n timpu) pred7rii$ En5uraFarea a5estui
=e) de atmos=er7 primitoare merge m?n7 8n m?n7 5u abi)itatea ta de a pune 8ntreb7ri bune <i de a ghida
5onversa9ia 8nspre pun5tu) 5entra) a) subie5tu)ui dis5utat$
Entreb7ri)e Hdes5hiseI sunt 5e)e mai bune pentru a 8n5uraFa 5onversa9ia$ Aa e)e nu se poate r7spunde
5u HdaI sau HnuI, ni5i nu se poate r7spunde printr-o )ist7 spe5i=i57 de e)emente$ % 8ntrebare des5his7 are
mai mu)te r7spunsuri 5ore5te <i =o)ositoare$ % 8ntrebare des5his7 stimu)ea;7 re=)e5tarea$ Este nevoie de
mai mu)te r7spunsuri di=erite pentru un sens <i o 8n9e)egere dep)in7$ Entreb7ri)e des5hise trebuie s7 =ie
semni=i5ative <i s7 )oveas57 8n mie;u) prob)emei, =75?nd grupu) s7 trea57 din5o)o de r7spunsuri)e tipi5e$
>na dintre 5ara5teristi5i)e 5opii)or 5are merg regu)at )a biseri57 este abi)itatea )or de a r7spunde
rapid )a maForitatea 8ntreb7ri)or 5u r7spunsuri <ab)on$ R7spunsuri)e )or standard sunt. Isus, rug75iune,
&ib)ia <i @umne;eu$ *e spune despre un 8nv797tor de <5oa)7 dumini5a)7 57 )e-a ;is 5opii)or de <apte <i
opt ani urm7toarea ghi5itoare. HCe are b)an7, se ur57 8n 5opa5 <i m7n?n57 a)une:I Copiii p7reau
8n5ur5a9i de 8ntrebare <i au r7mas t75u9i$ 4poi un b7ie9e) 5uraFos a ridi5at m?na <i a ;is. HBtiu 57
r7spunsu) trebuie s7 =ie Isus, dar eu 5red 57 este o veveri97$I
Copiii au devenit a<a de obi<nui9i 5u r7spunsuri)e 5)i<eu 8n5?t o 8ntrebare simp)7 i-a prins 5u garda
Fos$ Cu greu s-au putut =or9a s7 dep7<eas57 restri59ii)e impuse de g?ndirea )or 5ondi9ionat7$ Entreb7ri)e
semni=i5ative, des5hise, tre5 din5o)o de tipare$ 4du)9ii se pot <i ei obi<nui 5u r7spunsuri)e 5)i<eu da57 nu
sunt =or9a9i s7 g?ndeas57 mai ad?n5$ Entreb7ri)e bune dau na<tere )a re=)e59ii ad?n5i$
@a57 8i 8ntrebi pe 5opii. HCum vorbim noi 5u @umne;euI, r7spunsu) imediat va =i probabi). H#rin
rug75iuneI$ #o9i s7 8ntrebi 8n s5himb. HCe 8nseamn7 s7 ne rug7m:I sau HCare este di=eren9a dintre a te
ruga 5u o5hii 8n5hi<i sau 5u o5hii des5hi<i:I$ 45est tip de 8ntreb7ri tre5 din5o)o de super=i5ia)$
Entreb7ri)e des5hise pentru Ioan ,.1-1+, 2.1-22 <i Gatei 9.9-12 ar putea =i.
1$ @e 5e 5re;i 57 o 8nt?)nire persona)7 5u @umne;eu este important7 pentru sa)vare:
2$ En 5e m7sur7 sunt )a =e) <i 8n 5e m7sur7 di=er7 8nt?)niri)e )ui Isus 5u =emeia samaritean57,
5ondu57toru) re)igios <i vame<u):
,$ @e 5e 5re;i 57 @umne;eu a a)es 5a m?ntuirea s7 =ie un re;u)tat a) haru)ui <i nu re;u)tatu)
e=orturi)or proprii:
45este 8ntreb7ri nu au r7spunsuri spe5i=i5e, dar sunt semni=i5ative$ Ei invit7 pe 5ei 5are 8nva97 s7
e'p)ore;e 8n9e)egerea )or asupra *5ripturii <i s7 integre;e a5este versete 8n vie9i)e )or$ %ri5are din a5este
8ntreb7ri poate repre;enta pun5tu) de pornire pentru o dis5u9ie e'tins7$
40Lecia !
@e a5eea, 8ntreb7ri)e sunt unea)ta ta 5ea mai puterni57$ Ce aFut7 s7 89i dai seama da57 5ei 5are 8nva97
8n9e)eg 5on9inutu)$ E)e des5hid inimi)e studen9i)or 57tre noi perspe5tiveK 8i =or9ea;7 s7 integre;e noi
in=orma9ii 8n vie9i)e )orK <i 8i =a5 s7 se opreas57, s7 eva)ue;e <i s7 emit7 ra9ionamente$ Crebuie s7 devii )a
=e) de 8ndem?nati5 5u a5east7 unea)t7pre5um artistu) 5u pensu)a sau s5u)ptoru) 5u da)ta sa$
7sus < +aestru .n punerea .ntre($rilor
HCine spun oamenii 57 sunt Eu:I Gar5u +.27"
H@ar voi 5ine ;i5e9i 57 sunt Eu:I Gar5u +.29"
HIsus )-a 8ntrebat pe #etru. 89i vei da via9a pentru Gine:I Ioan 1,.,+"
H@e 5e m7 nume<ti bun:I Au5a 1+.19"
H@a57 v-am vorbit despre )u5ruri p7m?nte<ti, <i nu 5rede9i, 5um ve9i 5rede 5?nd v7 voi
vorbi despre )u5ruri)e 5ere<ti:I Ioan ,.12"
HCe vrei s7-9i =a5:I Gatei 20.,2K Gar5u 10.,-, 10.(1KAu5a1+.21"
Isus a pus o mu)9ime de 8ntreb7riD C?nd Isus a pus 8ntreb7ri 5are 5ereau un r7spuns 5u da sau nu, de
obi5ei e'ista o 5ri;7 8n via9a a5e)ei persoane$ Isus punea a5ea 8ntrebare deoare5e E) 57uta un angaFament$
C?nd Isus punea 8ntreb7ri despre identitatea *a, E) vroia s7 se asigure 57 u5eni5ii )ui 8n9e)egeau 8n9e)esu)
5uvinte)or <i =apte)or *a)e$ C?nd )-a 8ntrebat pe #etru da57 <i-ar da via9a pentru E), Isus <tia 57 #etru se
va )ep7da de E), dar vroia s7 aud7 5um per5epea #etru re)a9ia sa 5u Isus$ Iuda )-a tr7dat pe Isus 5u un
s7rut, un gest obi<nuit de prietenie$ #robabi) 57 Isus )-a 8ntrebat pe Iuda despre a5e) s7rut pentru a-i arat7
pe <)eau ipo5ri;ia din gestu) s7u$
*-ar putea s7 e'iste o5a;ii 8n seminarii 5?nd vrem s7 punem 8ntreb7ri 5are 8i =a5 pe 5ei 5are 8nva97 s7
medite;e <i s7 ia o de5i;ie )eg7m?nt$ @e obi5ei, totu<i, seminarii)e nu sunt )o5u) unde oamenii s7 ia
de5i;ii de 5ri;7, 5i )o5u) unde ei sunt 8n pro5esu) s5himb7rii perspe5tivei$
Gu)te din 8ntreb7ri)e )ui Isus au =ost 8ntreb7ri des5hise$ @e<i nu trebuia neap7rat s7 pun7 8ntreb7ri
E) <tia r7spunsuri)e", Isus a pus 8ntreb7ri 5a s7-i 5on=runte pe oameni, s7-i =a57 s7 g?ndeas57 <i s7-i
=or9e;e s7 I se dedi5e$
)e+$:
1$ Cite<te 5e)e 2( de 8ntreb7ri de mai Fos <i spe5i=i57 da57 sunt.
a$ 8ntreb7ri de tipu) da sau nu
b$ 8ntreb7ri 5onduse
5$ 8ntreb7ri des5hise$
2$ Res5rie 8ntreb7ri)e de tipu) da sau nu <i pe 5e)e 5onduse pentru a )e =a5e
8ntreb7ri des5hise$ *tabi)e<te da57 este.
a$ =oarte semni=i5ativ7
Cum s adresezi ntrebrile potrivite41
b$ semni=i5ativ7
5$ neimportant7
,ntre($ri
1$ Care sunt )u5ruri)e de 5are este nevoie pentru a intra 8n Emp7r79ia )ui @umne;eu,
pentru a avea via97 ve<ni57:
2$ #e 5ine a 8nt?)nit Isus 8n drumu) spre *amaria, 8n Ioan 2:
,$ Era drumu) prin *amaria un traseu obi<nuit pentru evrei:
2$ Cum a tratat-o Isus pe =emeia samaritean57:
($ #e m7sur7 5e 5ite<ti re)atarea, 5e s5himb7ri observi )a =emeia samaritean57:
-$ 4 a)es Isus drumu) 5e) mai dire5t spre Ma)i)ea, merg?nd prin *amaria:
7$ Care erau 5e)e trei )u5ruri pe 5are )e <tia Isus despre =emeia samaritean57:
+$ Care a =ost re;u)tatu) m7rturiei ei:
9$ Care a =ost 5ea mai mare prob)em7 pe 5are o avea 5ondu57toru) re)igios Ni5odim,
atun5i 5?nd a venit )a 5redin9a 8n Isus:
10$En Gatei 9.9-12, 5e 5re;i 57 a vrut s7 ;i57 Isus prin r7spunsu) pe 5are )-a dat
=arisei)or 8n versetu) 12:
11$Care este 5e) mai important aspe5t de 5are s-a o5upat Isus 8n 8nt?)nirea sa 5u
=emeia samaritean57:
12$@e 5e 5re;i 57 )e-a =ost greu 0arisei)or s7 devin7 urma<i ai )ui Lristos 8n #a)estina
primu)ui se5o):
1,$Cre;i 57 =emeia samaritean57, 5ondu57toru) re)igios <i vame<u) ar =i bine primi9i
8n biseri5a ta:
12$M7se<ti vreo asem7nare 8ntre e'perien9a ta 5u @umne;eu <i 5ea a =emeii
samariten5e, a )ui Ni5odim 5ondu57toru) re)igios" sau a )ui Gatei vame<u)":
1($&a;at pe a5este trei pasaFe din *5riptur7, 5are este obsta5o)u) de netre5ut 5e-I
8mpiedi57 pe oameni s7 vin7 )a Lristos:
1-$Care sunt adev7ruri)e importante pe 5are )e putem 8nv79a despre m?ntuire din
8nt?)nirea )ui Isus 5u Ni5odim:
17$&a;at pe 8nt?)niri)e )ui Isus 5u =emeia samaritean57, 5ondu57toru) re)igios <i
vame<u), 5um ai de=ini haru):
1+$Care erau prietenii )ui Gatei <i 5e ne spune a5easta despre e):
19$Ce ne spune despre 0arisei 8ntrebarea pe 5are a5e<tia o pun despre Isus:
20$Cre;i 57 o persoan7 poate deveni neprih7nit7 prin 8mp)inirea Aegii:
42Lecia !
21$@e=ine<te s=in9irea 5u 5uvinte)e ta)e$
22$@e 5e 5re;i 57 Gatei a a<e;at re)atarea 8nt?)nirii sa)e 5u Isus 8ntre vinde5area
para)iti5u)ui de 57tre Isus <i 8ntreb7ri)e aduse de u5eni5ii )ui Ioan &ote;7toru) 5u
privire )a post:
2,$En 5e =e) r7spunsu) )ui Isus dat 0arisei)or, 5are 5ontestau a)egerea 5ompaniei *a)e
8n Gatei 9.9-12, a )ovit 8n preFude579i)e 0arisei)or:
22$Ce 5re;i 57 au sim9it 5ei)a)9i u5eni5i 5u privire )a Gatei:
2($E'ist7 mai mu)te 57i pentru a aFunge )a @umne;eu: 45este trei 8nt?)niri adu5
dove;i 57 e'ist7 mai mu)t de5?t o 5a)e pentru a aFunge )a @umne;eu: @e 5e da sau
de 5e nu:
>nu) din s5opuri)e ta)e 5a <i =a5i)itator este s7-i aFu9i pe 5ei 5are 8nva97 s7 progrese;e 8n abi)itatea )or
de a eva)ua <i de a =a5e Fude579i bune$ Cimpu) a)o5at seminaru)ui ar trebui s7-i du57 pe 8nv7975ei de )a
5unoa<terea de ba;7 )a abi)itatea de a eva)ua 8n mod 5riti5 <i de a integra )u5ruri)e nou 8nv79ate 8n vie9i)e
)or$ Entreb7ri)e pot 8n5uraFa 8nspre maturitate spiritua)7$
Cu+ s$ pui .ntre($ri care .i -uc spre +aturitate pe cei ce .n1a$
Env79area a =ost 5ategori;at7 8n mai mu)te =e)uri$ @e e'emp)u, &enFamin &)oom a identi=i5at <ase
stadii 8n pro5esu) de 8nv79are. 5unoa<terea, 8n9e)egerea, ap)i5area, ana)i;a, sinte;a <i opinia$
P2-Q
4)9ii au
propus pro5ese di=erite pentru 8nv79are$ &a;at pe a5este perspe5tive di=erite asupra se5ven9ei de 8nv79are,
putem s7 ne =ormu)7m 8ntreb7ri)e$
#entru a5est 5urs, vom privi )a trei stadii de integrare a adev7ru)ui 8n via97$ 45este trei stadii sunt
observarea, interpretarea <i ap)i5area$ %bservarea este stadiu) 8n 5are 8n5er57m s7 determin7m 5e se
spune de =apt$ Interpretarea este pro5esu) de a 8n5er5a s7 8n9e)egem sensu)$ 4p)i5area are )o5 atun5i 5?nd
integr7m in=orma9ii noi 8n vie9i)e noastre, d?nd na<tere )a s5himbare$ 45este stadii pot =i =o)osite 8ntr-o
varietate de ap)i5a9ii. de )a studierea &ib)iei )a re=)e5tarea asupra unei 5onversa9ii importante pe 5are ai
avut-o$ >rm7toarea se59iune a )e59iei te va aFuta s7 8nve9i 5um s7 de;vo)9i 8ntreb7ri 5are 8i du5 pe studen9i
de )a adunarea 5on9inutu)ui observarea", prin interpretarea sensu)ui, p?n7 )a ap)i5a9ie$
4(ser1area
%bservarea este abi)itatea de a vedea tot 5eea 5e este de v7;ut$ Nu )7sa 5a pro5esu) t7u de observare
s7 =ie super=i5ia)$ Ca)itatea interpret7rii <i ap)i57rii depind de pre5i;ia observa9iei, a<a 57 nu neg)iFa
observa9iaK petre5e timp observ?nd$ @e mu)te ori abi)itatea noastr7 de a observa este )imitat7 de
perspe5tive)e noastre J nu vedem prea mu)t$ 4Fut7-9i studen9ii s7 devin7 observatori pri5epu9i, mai a)es
ai 5ondi9iei umane$
*tuden9ii trebuie, de asemenea, s7 =ie 8n stare s7 8<i aminteas57 8nt?mp)7ri$ Entreb7ri)e de observare
nu 8n5uraFea;7 de obi5ei dis5u9ia, dar e)e te aFut7 s7 determini da57 studen9ii t7i 5unos5 materia)u)$ >ne)e
8ntreb7ri de observare din Ioan ,.1-1+,Ioan2.1-22, <i Gatei 9.9-12 ar putea =i.
Cum s adresezi ntrebrile potrivite43
a$ Con=orm &ib)iei, 5are sunt =a5torii 5omuni 8n 8nt?)nirea )ui Isus 5u a5e<ti trei oameni. Ni5odim,
=emeia samaritean57 <i Gatei:
b$ Ce 8nv797m despre *amaria din a5est te't:
5$ Ce meta=ore pentru m?ntuire =o)ose<te Isus 5u Ni5odim, =emeia samaritean57 <i Gatei:
7nterpretarea
Entreb7ri)e de interpretare 8) du5 pe 5e) 5are 8nva97 un pas mai departe 8nspre dep)ina 8n9e)egere$
Entreb7ri)e de interpretare arat7 57 5ei 5are 8nva97 5unos5 =apte)e <i 8n9e)eg sensu) )or$ E'emp)e de
8ntreb7ri de interpretare din a5e)ea<i pasaFe pot =i.
a$ @e 5e 5re;i 57 Isus 8i spune )ui Ni5odim 57 trebuie s7 =ie n7s5ut din nou:
b$ @e 5e 5re;i 57 Isus o 8ntreab7 pe =emeia samaritean57 despre so9u) ei:
5$ Ce a 8nsemnat pentru =emeia samaritean57 =aptu) 57 Isus s-a o=erit s7-i dea ap7 vie, av?nd 8n
vedere situa9ia ei 8n 5omunitate:
#entru 5a interpretarea s7 =ie 5ore5t7, 5ei 5are 8nva97 trebuie s7 ana)i;e;e 5on9inutu), s7 sinteti;e;e
)u5ruri)e noi 5u 5e)e 8nv79ate anterior <i s7 eva)ue;e 5ore5titudinea 5e)or nou 8nv79ate$ 45e<ti trei pa<i 8n
pro5esu) de interpretare analiza, sinteza i evaluarea" o=er7 un 5adru pentru punerea de 8ntreb7ri
stimu)atoare, provo5atoare$
12 Anali!a este abi)itatea de a 8mp7r9i in=orma9ia 8n p7r9i <i de a e'p)ora semni=i5a9ia a5estor
segmente individua)e$ E'emp)e de 8ntreb7ri 5are pot stimu)a ana)i;a sunt.
a$ Care sunt asem7n7ri)e <i 5are sunt di=eren9e)e dintre s=in9ire <i m?ntuire:
b$ Cum i-a tratat Isus pe =ie5are din a5e<ti oameni: #o9i s7 g7se<ti vreo di=eren97 sau vreo
asem7nare 8n =e)u) 8n 5are au =ost trata9i:
5$ Cum se eviden9ia;7 haru) 8n 8nt?)nirea )ui Isus 5u Ni5odim, 5u =emeia samaritean57 <i 5u
vame<u):
22 'inte!a este abi)itatea de a a)7tura idei 8ntr-un mod nou$ 4bi)itatea de a sinteti;a =a5e 5a 5ei 5are
8nva97 s7 pun7 )ao)a)t7 5e)e nou 8nv79ate 5u 5e)e 8nv79ate anterior pentru a aFunge )a o nou7 8n9e)egere,
un nou mod de g?ndire, sau un nou mod de a59iune$ Entreb7ri 5are s7 8i =a57 pe studen9ii t7i s7
sinteti;e;e in=orma9ia pot =i.
a$ En ;iua de a;i, 5e grupuri de oameni ar =i simi)are )ui Ni5odim, =emeii samariten5e <i vame<u)ui:
E'p)i57$
b$ @a57 Ioan ar des5rie o 8nt?)nire 5u Lristos a;i, 5um 5re;i 57 ar s5rie despre ea: Ce termeni ar
=o)osi, 5e meta=ore, 5e povestiri ar a)ege:
5$ Cum se )eag7 dis5u9ia )ui Isus despre @uhu) *=?nt de m?ntuirea )ui Ni5odim <i a =emeii
samariten5e:
32 E1aluarea este abi)itatea de a Fude5a va)oarea materia)u)ui, a 5on9inutu)ui sau a ideii, =o)osind
un set spe5i=i5 de 5riterii$ E'ist7 dou7 aspe5te a)e eva)u7rii$ En primu) r?nd, este abi)itatea de a Fude5a
44Lecia !
va)oarea$ En a) doi)ea r?nd, este setu) de 5riterii dup7 5are 5ineva Fude57$ 4mbe)e aspe5te a)e eva)u7rii
sunt importante$ Caut7 s7 de;vo)9i abi)itatea 5e)or 5are 8nva97 de a Fude5a 5ore5t$ &a;ea;7-9i Fude5ata pe
un standard$ #entru 5re<tini, &ib)ia este standardu)$
Ca <i =a5i)itator 8ntr-un 5entru de instruire a=i)iat unei biseri5i, 8n5ear57 s7 aFu9i studen9ii s7
dob?ndeas57 abi)itatea de a eva)ua tot 5eea 5e v7d, aud, g?ndes5 <i simt prin prisma *5ripturii$ #e
m7sur7 5e 8i aFu9i pe 8nv7975eii t7i s7 8nainte;e 8nspre maturitate 8n Lristos, abi)itatea )or de a dis5erne
bine)e de r7u <i apoi de a a59iona 8n 5onse5in97 Evrei (.12" 5ap7t7 semni=i5a9ie$ C?teva e'emp)e de
8ntreb7ri de eva)uare din a5este 8nt?)niri pot in5)ude urm7toare)e.
a$ Care din a5este 8nt?)niri 5u Lristos este 5ea 5are te aFut7 5e) mai mu)t s7 8n9e)egi haru): E'p)i57$
b$ Care a)te aspe5te a)e s=in9irii ar trebui in5)use pentru a o 8n9e)ege mai bine:
5$ Care din termenii =o)osi9i pentru 5redin97 8n 5u)tura ta sunt 5ei mai potrivi9i pentru a sugera
responsabi)itatea omenirii privind m?ntuirea: @e 5e:
@eoare5e punerea 8ntreb7ri)or des5hise este indispensabi)7 pentru a avea un seminar rodni5, 5aut7
5onsi)iere de )a a)9i oameni privitor )a 8ntreb7ri)e pe 5are )e pui$ 45est )u5ru este important 8n spe5ia)
atun5i 5?nd 8n5epi =a5i)itarea$ @in e'perien9a noastr7, persoane)or 5are au =ost pro=esori mai mu)9i ani )i
se pare 5?teodat7 mai greu s7 pun7 8ntreb7ri des5hise de5?t a5e)ora 5are de-abia 8n5ep s7 8<i de;vo)te
a5east7 abi)itate$
4sigur7-te 57 8ntreb7ri)e pe 5are )e pui sunt des5hise, semni=i5ative, =o5a)i;ate pe a-) du5e pe 5e)
5are 8nva97 spre atingerea obie5tive)or <i au )eg7tur7 5u materia)u) predat$ 0ii 5on<tient 57 =a5i)itatorii
57rora )e e greu s7 =a57 di=eren9a 8ntre o 8ntrebare des5his7 <i una 5ondus7 de mu)te ori 9in 5ursuri nu
=oarte atra5tive$
Aplicarea
4p)i5area este abi)itatea de a ap)i5a 5on9inutu) 5are este 8nv79at )a via9a noastr7 a5tua)7$ C?teva
8ntreb7ri de ap)i5are pot =i.
a$ Ce =a5i 5a s7 5re<ti 8n Lristos, s7 8n5uraFe;i )u5rarea )ui @umne;eu de s=in9ire 8n via9a ta:
b$ Cum ai e'p)i5a unui om de <tiin97 haru):
5$ Ce a5te de bine=a5ere ai putea 5ere a)tora s7-9i =a57 5um i-a 5erut Isus =emeii samariten5e" 5are
s7 te 5ondu57 )a o dis5u9ie des5his7 despre nevoia )or de @umne;eu:
)e+$: Ia )ista 5u 5e)e 2( de 8ntreb7ri pre)u5rate de )a tema anterioar7$
*tabi)e<te da57 8ntrebarea imp)i57 observa9ia, interpretarea sau ap)i5a9ia$
@a57 nu g7se<ti un e'emp)u din =ie5are din a5este trei tipuri de 8ntreb7ri,
de;vo)t7 dou7 sau trei 8ntreb7ri de a5e) =e)$
6olosirea -e .ntre($ri -esc3ise pentru -e!1oltarea unuiplan -e lecie
Cum s adresezi ntrebrile potrivite45
45um 57 ai 5eva e'perien97 8n 5rearea 8ntreb7ri)or bune, e<ti preg7tit s7 8nve9i 5um s7 de;vo)9i un
p)an de )e59ie pentru seminar$ >n p)an de )e59ie este o hart7 5are s7 te ghide;e pe par5ursu) seminaru)ui$
Enainte s7 5ondu5i un seminar ar trebui s7 5uno<ti 8ntreb7ri)e pe 5are )e vei pune, motive)e pentru
5are )e pui <i semni=i5a9ia pe 5are o a5or;i =ie57reia dintre e)e$ Este =oarte di=i5i) s7 pui 8ntreb7ri des5hise
=7r7 s7 te =i g?ndit tu 8nsu9i )a materia)$ Crebuie s7-9i iei timp s7 s5rii 8ntreb7ri)e 5are merg 5hiar 8n inima
aspe5te)or prin5ipa)e din )e59ie$ 45este 8ntreb7ri trebuie s7 invite )a dis5u9ieK e)e trebuie s7 =ie 8ntreb7ri
des5hise <i semni=i5ative$
Cea mai important7 8ntrebare din tot seminaru) este prima pe 5are o pui$ 45east7 8ntrebare J
H8ntrebarea de )ansare des5hidere"I, da57 este pus7 bine, va 5ontribui )a un seminar de su55es$
% varietate de 8ntreb7ri pot )ansa o dis5u9ie$ Entreb7ri)e de )ansare pot 5rea o di)em7, pot portreti;a o
5ir5umstan97 simi)ar7 5u 5eea 5e studia9i 8n materia), sau pot e'p)ora sentimente)e grupu)ui 5u privire )a
subie5t$ Goduri 5reative 5are )eag7 materia)u) de parti5ipan9i pot genera 8ntreb7ri bune de )ansare$
>n e'emp)u de 8ntrebare de )ansare poate =i. H@a57ai =i =ost un 5re<tin 8n Corint <i biseri5a to5mai ar
=i 5itit 5u vo5e tare prima s5risoare a )ui #ave) 57tre Corinteni, 5um te-ai =i sim9it:I *au 8n 5onte'tu)
pred7rii unui 5urs despre LIOT*I@4 8n 4=ri5a, unde 5ei 5are au *I@4 sunt Fude5a9i <i deseori a5u;a9i pe
nedrept pentru =e)u) 8n 5are au 5onta5tat boa)a, te-ai putea 8ntreba. H4i =ost vreodat7 a5u;at pe nedrept:I,
urmat7 de urm7toarea 8ntrebare. H4i a5u;at vreodat7 pe 5ineva pe nedrept:I
0ormu)ea;7 8ntrebarea de )ansare ast=e) 8n5?t =ie5are s7 poat7 r7spunde )a ea, mai a)es atun5i 5?nd
8n5epi 5u un grup nou de 8nv7975ei$ %amenii din grupuri)e noi sunt ori5um pu9in st?nFeni9i$ C?nd se
insta)ea;7 ne)ini<tea, pune-) pe =ie5are student s7 r7spund7 )a 8ntrebarea de )ansare$ 45easta 8i antrenea;7
pe to9i membrii 8n dis5u9ie <i spore<te 8n5rederea 57 =ie5are poate adu5e o 5ontribu9ie va)oroas7$
Entreb7ri)e de )ansare trebuie s7 =ie 8ntreb7ri des5hise 5are s7 du57 )a r7spunsuri di=erite$ Nu
5ontea;7 5e spune persoana, r7spunsu) trebuie s7 =ie a55eptat$ Aa 8n5eput 8n5uraFea;7-i <i mu)9ume<te-)e
parti5ipan9i)or pentru 5ontribu9ii)e )or$ En5eperea dis5u9ii)or 8n =e)u) a5esta aFut7 )a 5rearea unei atmos=ere
po;itive <i 8i adu5e 5hiar <i pe parti5ipan9ii mai t75u9i 8n 5onversa9ie$
Enainte s7 pui 8ntrebarea de )ansare, spune 57 vei da =ie57rei persoane oportunitatea s7 r7spund7 )a
ea$ 4poi timp de un minut sau dou7 =7 5omentarii preg7titoare$ @up7 5e pui 8ntrebarea de
)ansare,8ng7duie =ie57rei persoane s7 r7spund7 )a ea$
#entru a te aFuta s7 de5i;i 5e e important, =o)ose<te un =ormu)ar de p)ani=i5are a )e59iei$ @a57
=a5i)ite;i 5ursuri Entrust, Hs5hi9e)eI p)anuri)or de )e59ie sunt date 8n ghiduri)e 5ursu)uiK da57 nu, =i<a
pentru p)anu) )e59iei din 4ne'a , o=er7 un 5adru e'5e)ent pentru p)ani=i5area unei )e59ii$ #o9i mu)tip)i5a
<i 5omp)etaa5east7 =oaie pentru =ie5are )e59ie$
>)tima tem7 din a5east7 )e59ie 89i 5ere s7 5ree;i un p)an pentru o )e59ie din 5ursu) Entrust mbl!nd
cu "ristos. Enainte s7 po9i 5rea un p)an trebuie s7 tre5i prin )e59ie$ #entru a te aFuta s7 89i 8ndep)ine<ti
a5east7 sar5in7, vom par5urge =i<a 8mpreun7$
Cite9te Anexa 2 9i 3: 6i9$ pentru planul -e lecie
46Lecia !
En primu) r?nd, ai a5o)o o se59iune numit7 'u(iectele leciei2 Comp)etea;7 8n a5east7 se59iune
subie5te)e prin5ipa)e 5are sunt dis5utate 8n )e59ia pe 5are o =a5i)ite;i$ Cit)uri)e prin5ipa)e din )e59ie <i
obie5tive)e )e59iei 89i o=er7 indi5ii 5u privire )a subie5te)e prin5ipa)e$
>rm7toru) tit)u este )e+e2 *5rie pe a5este spa9ii teme)e 5are sunt 5erute pe par5ursu) )e59iei$ Gu)te
din a5este teme o=er7 5ea mai bun7 surs7 de materia) pentru stimu)area dis5u9ii)or, a<a 57 asigur7-te 57
este dis5utat 5on9inutu) important pe 5are-) a5oper7$
>rm7toarea se59iune maFor7 este 0e!1olt$ propriile o(iecti1e ale leciei2 Gotivu) pentru 5are 9i s-a
5erut s7 )iste;i subie5te)e )e59iei <i teme)e este a5e)a de a te adu5e 8n pun5tu) 8n 5are s7 po9i de;vo)ta
proprii)e obie5tive a)e )e59iei$ Cu a)te 5uvinte, te po9i uita peste subie5te)e )e59iei <i peste teme <i din
a5estea trebuie s7 reias7 obie5tive 5e =a5 re=erire )a aspe5te)e prin5ipa)e a)e )e59iei$ Ia 8n 5onsiderare
obie5tive)e date )a 8n5eputu) =ie57rei )e59ii$
@up7 a5eea, g?nde<te-te )a propria 5u)tur7$ Integrea;7 pun5te)e importante a)e )e59iei 8n
perspe5tive)e 5u)tura)e, pentru a de;vo)ta obie5tive a)e )e59iei 5roite pentru situa9ia ta parti5u)ar7$
*5rie proprii)e obie5tive a)e )e59iei pe =oaia de )u5ru$ @e<i sunt doar dou7 r?nduri pentru a5easta 8n
e'emp)u, po9i s5rie 5?t de mu)te obie5tive vrei$ 4r trebui s7 se)e5te;i dou7 sau trei obie5tive 5are sunt
5e)e mai importante$
@up7 5e ai )istat obie5tive)e, =ormu)ea;7 8ntreb7ri 5are sunt pertinente pentru a te aFuta s7 atingi
a5e)e obie5tive, s5riindu-)e sub obie5tive)e de pe =oaia de )u5ru$ &a;ea;7-9i 8ntreb7ri)e pentru dis5u9ie pe
e'er5i9ii)e, teme)e pra5ti5e, sau pe sar5ini)e de 5itit 5are te vor aFuta s7 atingi a5e)e obie5tive$ 07 a5est
)u5ru pentru toate obie5tive)e pe 5are )e-ai )istat$
%pre<te-teD Eva)uea;7 8ntreb7ri)e pe 5are )e-ai notat$ Entreab7-te.
1$ Cu un simp)u HdaI sau HnuI se poate r7spunde )a a5east7 8ntrebare:
2$ Este a5easta o 8ntrebare 5ondus7: *ugerea;7 8ntrebarea 57 e'ist7 un r7spuns spe5i=i5 pe 5are
8nv797toru) deFa 8) <tie 8n 8ntregime:
,$ Este a5easta o 8ntrebare semni=i5ativ7: Ei =a5e pe studen9i s7 se g?ndeas57 )a prob)eme)e
prin5ipa)e din )e59ie sau din obie5tive)e )e59iei:
2$ Este a5easta o 8ntrebare des5his7: Ne5esit7 a5east7 8ntrebare mai mu)te r7spunsuri di=erite,
din perspe5tive di=erite, pentru a aFunge )a o 8n9e)egere mai ade5vat7:
($ E'ist7 o progresie 8n 8ntreb7ri: 4Fut7 a5estea 8n tre5erea de )a observarea =apte)or, )a
interpretare <i apoi )a ap)i5are 8n via97:
Cite9te Anexa 1: #er(e pentru -e!1oltarea -e .ntre($ri (une pentru -iscuie
@a57 nu e<ti sigur 57 8ntreb7ri)e ta)e progresea;7 de )a observare )a interpretare <i apoi )a ap)i5are,
5onsu)t7 diagrama din 4ne'a 1$ >it7-te )a verbe)e din 5o)oana din dreapta 8mp7r9ite 8n trei 5ategorii
di=erite$ Cre5i 8n revist7 a5este verbe pentru 57 e)e te vor aFuta s7 s5rii tipuri)e de 8ntreb7ri de 5are ai
nevoie$
'u(iecte a-iionale -e pre-are este urm7toru) paragra=$ 45est paragra= te 8n5uraFea;7 s7 te
g?nde<ti )a 8ntreaga )e59ie <i s7 adaugi in=orma9ii 5are 5onsideri 57 vor 8mbog79i )e59ia$ #o9i de;vo)ta
Cum s adresezi ntrebrile potrivite47
materia)u) <i s7-) predai 5a o Hmini-pre)egereI de 5in5i p?n7 )a 5inspre;e5e minute$ Gini-pre)egeri)e pot
=i destu) de e=i5iente 5?nd sunt 5ombinate 5u dis5u9ia$
>rm7toarea parte a p)anu)ui )e59iei este /e!u+atul punctelor c3eie2 45east7 se59iune a =ost in5)us7
5a s7-9i aminteas57 57 )a s=?r<itu) =ie57rui seminar tu sau 5ineva din grup trebuie s7 re;ume )e59ia$ *-ar
putea s7 =ie momente rare 8n 5are re;umarea s7 nu =ie potrivit7, dar de 5e)e mai mu)te ori re;umatu) aFut7
)a 8ntip7rirea pun5te)or importante a)e )e59iei 8n min9i)e studen9i)or <i o=er7 un sentiment de siguran97$
*tuden9ii vor <ti atun5i 57 au =75ut o treab7 bun7 <i 57 au par5urs o distan97 semni=i5ativ7$
>rm7toru) paragra= a) =i<ei de )u5ru este %eto-e creati1e -e pre-are2 @e mu)te ori 8nv797torii
=o)oses5 8n mod rigid a5e)ea<i metode din nou <i din nou, spre p)i5tisea)a 5e)or 5are 8nva97$ En5ear57 s7 te
g?nde<ti )a metode 5reative de a preda, 5are vor 8mbun7t79i pro5esu) de 8nv79are pentru to9i$ Ae po9i 5ere
s7 rea)i;e;e o s5enet7, s7 =a57 5er5etare pe teren, s7 de;bat7 o prob)em7, s7 =a57 Fo5 de ro) pentru o
situa9ie pentru a 8ntip7ri <i a 8mbun7t79i abi)it79i)e ne5esare 8n )u5rare$ 0o)ose<te metode di=erite,
5reative$ *5rie una sau dou7 pe 5are )e-ai putea =o)osi 8n timpu) seminaru)ui$
>rm7toarea parte a =i<ei de )u5ru a )e59iei este re"$tirea pentru lecia ur+$toare2 Comp)etea;7
teme)e pentru )e59ia urm7toare$ En timpu) seminaru)ui =7 re=erire )a a5east7 se59iune a =i<ei de )u5ru
pentru a-i preg7ti pe studen9i pentru urm7toare)e teme$
>)tima se59iune este Exa+inarea2 Nu =ie5are )e59ie are o e'aminare$ Ce) mai important motiv
pentru un e'amen este a5e)a de a-i aFuta pe studen9i s7 des5opere a5e)e domenii pe 5are nu )e 8n9e)eg
8n57$ #entru a 8n5uraFa 8nv79area 8n timpu) pro5esu)ui de e'aminare nu nota simp)u 8ntreb7ri)e 5u
H5ore5tI sau Hgre<itI$ En 5adru) grupu)ui dis5uta9i r7spunsuri)e 5ore5te <i de 5e sunt 5ore5te$
Not$: 4i griF7 )a ad7ugarea de materia) au'i)iar )a )e59ie$ Mre<ea)a 5riti57 pe 5are maForitatea
8nv797tori)or-=a5i)itatori o =a5 este =urni;area unui 5on9inut mu)t prea mare$ En9e)ege 5on5epte)e prin5ipa)e
<i asigur7-te 57 5ei 5are 8nva97 8n9e)eg a5este 5on5epte 8n moduri pe 5are )e pot =o)osi pra5ti5$ >n prin5ipiu
5heie 8n a =i un =a5i)itator e'5e)ent este a5e)a de a de;vo)ta 8ntreb7ri noi, interesante, stimu)ante,
semni=i5ative, despre a5e)ea<i )u5ruri pe 5are parti5ipantu) )e-a 8nt?)nit probabi) deFa 8n studiu) persona)$
4Fut7-) pe 5e) 5are 8nva97 s7 aborde;e a5e)a<i 5on9inut 8n moduri noi <i revigorante$ 45easta va 8nt7ri
8nv79area <i o va =a5e mai =o)ositoare$
)e+$: @e;vo)t7 un p)an de )e59ie pentru una din )e59ii)e din 5ursu) &EE
Oia9a 5re<tin7 mbl!nd cu "ristos# . Oei 5ondu5e grupu) prin a5east7
)e59ie$ Eva)uea;7 seminaru), 5ondus de =ie5are din studen9ii din grupu) t7u,
prin =o)osirea =i<ei de eva)uare din 4ne'a 2$
/e!u+at
48Lecia !
45east7 )e59ie te introdu5e 8n abi)itatea de a pune 8ntreb7ri bune <i de a 5rea un p)an de )e59ie pentru
un seminar$ Entreb7ri)e bune pentru seminar sunt des5hise, semni=i5ative <i 5)are$ Aa e)e nu se poate
r7spunde doar prin HdaI sau HnuI, e)e nu 5aut7 un anume r7spuns <i ni5i nu au r7spunsu) in5)us 8n
8ntrebare$
0i<e)e de )u5ru pentru p)anu) de )e59ie <i e'p)i5a9ii)e )or 4ne'a 2 <i ," sunt 57)7u;e bune pentru a
5)ari=i5a subie5te)e importante din )e59ie, 5on5entr?nd aten9ia seminaru)ui pe 5e)e mai importante
prob)eme$ 4ne'a 1 te va aFuta 8n de;vo)tarea 8ntreb7ri)or 5are 8n5ep 5u observarea, 5ontinu?nd 5u
interpretarea <i s=?r<ind 5u ap)i5area$ 4ne'a 2 te aFuta s7 eva)ue;i su55esu) seminaru)ui t7u$
Ec"iparea adulilor: scop #i posibiliti49
Ec3iparea a-ulilor:
scop 9i posi(ilit$i
!ohn este pastor a) unei biseri5i$ Aa 8n5eput i-a p)75ut =oarte mu)t mun5a )ui, dar 5erin9e)e tot mai
mari a)e s)uFbei )-au 8mpov7rat$ C7sni5ia )ui este a=e5tat7, are pu9in timp pentru 5opiii )ui, iar timpu) )ui
persona) 5u @omnu) pare arid$ #ot tre5e ;i)e 8ntregi =7r7 s7 se roage sau s7 5iteas57 din &ib)ie, 5u
e'5ep9ia preg7tirii pentru predi57$ @e mu)te ori simte 57 e) trebuie s7 =a57 totu) )a biseri57$ 4 aFuns 8n
pun5tu) 8n 5are s)uFba de pastor nu mai este o bu5urie 5i o povar7, nu mai este 5eva 5e e) 8<i dore<te s7
=a57, 5i 5eva de 5are vrea s7 =ug7$ Nu 8<i poate da seama de 5e este 8ntotdeauna at?t de o5upat <i <tie 57
s)uFba 8) v)7guie<te$
*e pare 57 membrii biseri5ii nu sunt 8n stare s7 se o5upe de proprii)e )or prob)eme <i apar semne de
ne8n9e)egeri$ %amenii nu se 8n9e)eg unii 5u a)9ii$ !ohn se 8ngriForea;7 5u privire )a a5este )u5ruri$ E) se
)upt7 s7 g7seas57 oameni 5are sunt doritori s7 )u5re;e 8n programe)e edu5a9iona)e a)e biseri5ii, 5are s7-i
u5eni5i;e;e pe a)9ii sau 5are s7 =a57 evanghe)i;are$ #u9ini se o=er7 vo)untari$
)e+$: Care sunt dimensiuni)e prob)emei )ui !ohn: @a57 ai putea pres5rie o
so)u9ie, 5e ai re5omanda:
4<adar vrei s7 8i u5eni5i;e;i pe a)9ii, s7-i aFu9i pe a)9ii s7 5reas57, s7 8nve9i pe a)9ii din *5riptur7 J de
a5eea =a5i a5est 5urs$ Aa 5e re;u)tate te a<tepti: Aa 5e re;u)tate te a<tepti 8n via9a 5e)or pe 5are 8i
u5eni5i;e;i sau 8i 8nve9i: Btii 5are sunt re;u)tate)e instruirii ta)e 8n vie9i)e 5e)or 5are 8nva97: *au 8nve9i pe
a)9ii pentru 57 ob9ii satis=a59ie persona)7 din a5east7 e'perien97: Btii 5um 8nva97 adu)9ii: @a57 nu, te po9i
5onsidera un 8nv797tor e=i5ient pentru adu)9i:
)e+$: Enainte de a 5iti mai departe, notea;7 5e a<tep9i s7 ve;i rea)i;?ndu-se
8n vie9i)e 5e)or pe 5are 8i 8nve9i <i 8i u5eni5i;e;i$
50Lecia $
'c3ia leciei
Gaturitate spiritua)7 J a =i 5a <i Lristos
Aideru)-s)uFitor 5ompetent
4(iecti1ele leciei
Aa s=?r<itu) a5estei )e59ii vei putea s7.
Ce )7mure<ti de 5e u5eni5i;e;i <i 8nve9i oamenii din biseri57
@e;vo)9i o ba;7 bib)i57 so)id7 pentru re;u)tate)e pe 5are dore<ti s7 )e ve;i 8n vie9i)e oameni)or
pe 5are 8i e5hipe;i$
%aturitate spiritual$ < a *i ca 9i =ristos
45east7 )e59ie a e'perien9ei de instruire pentru =a5i)itare este 5on5eput7 pentru a te aFuta s7 te
g?nde<ti )a motivu) pentru 5are 8i 8nve9i pe adu)9i$ Ce va aFuta de asemenea s7 r7spun;i )a 8ntrebarea. HAa
5e re;u)tate trebuie s7 m7 a<tept 5?nd 8i u5eni5i;e; <i 8i 8nv79 pe a)9ii:I
,n1$are spre +aturitate
4posto)u) #ave) s-a g?ndit serios )a s5opu) )ui 8n via97$ En Co)oseni ne spune. H#e E) E) propov7duim
noi, <i s=7tuim pe ori5e om, <i 8nv797m pe ori5e om 8n toat7 8n9e)ep5iunea, 5as7 8n=79i<7m pe ori5e om
des7v?r<it 8n Lristos IsusI Co)oseni 1.2+"$ En a5est te't #ave) 8<i a=irm7 s5opu). s7-i vad7 pe oameni
devenind maturi 8n Lristos, s7-) vad7 pe Lristos )u?nd 5hip 8n ei$ #ave) a s5ris. HCopi)a<ii mei, pentru
5are iar7<i simtdureri)e na<terii, p?n7 5e va )ua Lristos 5hip 8n voi6I Ma)ateni 2.19"$
#ave) <i-a putut e'prima s5opu) 8n mod simp)u$ En timp 5e e5hip7m )ideri pentru biseri57, de mu)te
ori pierdem din vedere s5opu)$ *tudiem o 5arte din &ib)ie pentru 57 ne interesea;7, sau studiem un
subie5t din &ib)ie pentru 57 oamenii sunt 5urio<i 5u privire )a e)$ @in a5east7 5au;7, adun7ri)e noastre au
deseori o perspe5tiv7 =ragmentar7, neunitar7 asupra *5ripturi)or <i a vie9ii 5re<tine$ >it7m 57 s5opu)
prin5ipa) este de a adu5e oamenii )a maturitate, de a-A vedea pe Lristos )u?nd 5hip 8n ei$
)e+$: *pune o poveste, desenea;7 o imagine, s5rie o poe;ie sau =7 a)t7
a5tivitate 5reativ7 5are des5rie pro5esu) prin 5are Lristos ia 5hip 8ntr-o
persoan7$ Ce sar5ini edu5a9iona)e ai putea 5on5epe 5are s7 8n5uraFe;e a5est
pro5es: Ce re;u)tate 8n via9a unei persoane ar =i indi5atori ai progresu)ui 8n
maturitate 5re<tin7:
@up7 5um povestea vie9i)or oameni)or repre;int7 o =ereastr7 prin 5are putem vedea 5a)itatea re)a9iei
)or 5u @umne;eu, )a =e) <i istorisiri)e din *5riptur7 repre;int7 57)7u;e de 8n5redere, prin 5are putem
vedea 5e 8nseamn7 s7 devenim 5a <i Lristos$ Bi 8ntr-adev7r, *5riptura des5oper7 un standard n7u5itor 5u
5are s7 ne 5ompar7m progresu) spre maturitate$ *tandardu). H0i9i s=in9i 575i Eu sunt s=?ntI Aeviti5
Ec"iparea adulilor: scop #i posibiliti51
11.2(, 1 #etru 1.1-" este 5u siguran97 unu) pe 5are nu-) putem atinge$ @a57 nu ar =i Lristos <i o tota)7
dependen97 de @umne;eu <i haru) *7u, a5est standard ne-ar du5e )a disperare$ 4<a 57 8n timp 5e te
g?nde<ti )a a5este istorisiri, aminte<te-9i 57 5eea 5e 8i trans=orm7 pe a5e<ti oameni este )u5rarea )ui
@umne;eu 8n inimi)e )or$
)e+$: 4)ege 5e) pu9in doi oameni din pasaFe)e urm7toare din *5riptur7$ @in
e'emp)e)e )or, des5rie 5e 8nseamn7 s7 =ii matur sau s7 =ii asemenea )ui
Lristos$ Compar7 <i ve;i 5e e di=erit 8n vie9i)e )or$ Caut7 at?t aspe5te a)e
maturita9ii, 5?t <i a5e)e momente de 57dere 5are arat7 domenii 8n 5are
maturitatea spiritua)7 )ipse<te$ *us9ine-9i observa9ii)e prin versete spe5i=i5e$
Caut7 5ara5teristi5i 5omune 5are sunt va)abi)e pentru to9i a5e<ti oameni$ @e
mu)te ori 8nv797m mu)te despre oameni din rug75iuni)e )or, ast=e) 8n5?t au
=ost in5)use une)e pasaFe 5are 5on9in rug75iuni)e )or$
Iosi= Menesa ,7-2+
@avid 1 *amue) 1--,0K 2 *amue) 7, 9, 11-12
Rut Rut 1-2
Garia Au5a1.2--(-, 2.21-(1K Gar5u ,.20-,(K Ioan 19.2(-27
4proape toate vie9i)e persoane)or din &ib)ie ne dau indi5ii despre 5e
8nseamn7 s7 =ii asemenea )ui Lristos, a<a 57 po9i a)ege <i a)9i oameni din
*5riptur7$
>n aspe5t spe5i=i5 a) maturit79ii spiritua)e pe 5are 8) vom )ua 8n 5onsiderare 8n 5ontinuare este a5e)a
de a =i un s)uFitor 5ompetent$
Li-erul;slu:itor co+petent
C?nd e5hip7m oamenii )ui @umne;eu 5a s7 s)uFeas57 8n Emp7r79ia )ui @umne;eu, re;u)tatu)a<teptat
ar =i 5a ei s7 8n5eap7 s7 g?ndeas57 5a un s)uFitor$ Cotu<i, 8n ;iua de a;i, 5a <i 8n vremea )ui Lristos <i de-a
)ungu) istoriei, 5ondu5erea este 5e) mai adesea =o)osit7 5a o 5a)e de a e'p)oata, de a =or9a, de a pro=ita <i
de a =ura de )a a)9ii J pentru a aFunge )a pream7rire de sine$ 0oarte pu9ini )ideri din )umea se5u)ar7 sau
din biseri57 se poart7 5a <i 5?nd ar 8n9e)ege 57 8n 5ondu5ere este vorba de s)uFire$ Condu5erea spiritua)7
5ere atitudinea unui servitor, deoare5e Isus este e'emp)u) nostru prin5ipa)$
Li-erul<slu:itor
Isus a 8nv79at <i Bi-a tr7it via9a 5a un servitor$ >5eni5ii s-au poti5nit de a5est )u5ru, pentru 57 ei au
sperat 8ntr-o domnie imediat7 a s)avei pe p7m?nt$ Ca)itatea de s)uFitor nu se potrivea 5u perspe5tiva )or
despre Gesia 5are trebuia s7 vin7$ 4 =i 5u adev7rat servitor presupune o s5himbare maFor7 8n de=inirea
sine)ui, 5are nu e u<oar7 J pu9ini au aFuns )a ea, dar Lristos o porun5e<te$
52Lecia $
)e+$:
1. Cite<te Gatei 20.1-2+$ En a5est pasaF Isus 5on=runt7 g?ndirea urma<i)or
*7i,ar7t?nd di=eren9a dintre 5ei 5are sunt HprimiiI 8n Emp7r79ia )ui
@umne;eu <i a5eia 5are sunt primii 8n 8mp7r79ia )umii$ Care sunt
di=eren9e)e: @e 5e s-au )uptat u5eni5ii 5u 5on5eptu) de s)uFire: Isus
5hiar s-a des5ris pe *ine 5a =iind unu) 5are Hn-a venit s7 I se s)uFeas57, 5i
E) s7 s)uFeas57 <i s7-Bi dea via9a 5a r7s5ump7rare pentru mu)9iI v$ 2+"$
Cum a s)uFit Isus a)tora 5?t timp a =ost printre noi: 0ie5are se )upt7 5u
atitudinea de servitor$ @es5rie propria ta )upt7$
2$ Cite<te 1 #etru (.1-2$ @e 5e 5re;i 57 #etru a in5)us a5east7 instru59iune
8n s5risoarea sa: Ce atitudini <i =apte apre5ia;7 #etru )a 5ei a=)a9i 8ntr-o
po;i9ie de 5ondu5ere:
#e m7sur7 5e 8i e5hipe;i pe a)9ii pentru )u5rare, 8ntip7re<te 8n ei a5est e)ement 5riti5 a) maturit79ii. o
atitudine de umi)7 s)uFire, de a-i pune pe 5ei)a)9i pe primu) )o5$ @a57 ne uit7m )a pasaFe)e anterioare
Gatei 20 <i 1 #etru (" <i )a e'emp)e adi9iona)e 5um ar =i Au5a 22.22-,0, E=eseni 2.1-1- <i 1
Cesa)oni5eni 2.1-12, vedem 57 urm7toare)e atribute des5riu un )ider-s)uFitor ev)avios, dup7 5um a
re;umat dr$ 4ndre3 *eide).
1$ Aiderii-s)uFitori sunt mai degrab7 interesa9i de sa5ri=i5iu de5?t interesa9i de sine Au5a 22.22-
27", Pde asemenea Gatei 20.2(-2+Q$
2$ Aiderii-s)uFitori 5ondu5 prin re)a9ie <i e'emp)u persona), <i nu prin po;i9ie <i presiuni 1
Cesa)oni5eni 2.7-12", Pde asemenea E=eseni 2.11-12, Gatei 20, 22-2+, 1 #etru (.1-2Q$
,$ Condu5erea s)uFitoare este a5tiv7 <i nu pasiv7 1Cesa)oni5eni 2.11-12, 1 #etru (.1-2"
2$ Condu5erea s)uFitoare d7 dire59ie <i nu permite deriva 1 Cesa)oni5eni 2.11-12"$
($ Aiderii s)uFitori e'er5it7 autoritatea potrivit7, 8ntotdeauna pentru 8ndep)inirea misiunii <i nu
pentru 5?<tig sau avantaFe persona)e 1 Cesa)oni5eni 2.11-12", Pde asemenea 1 #etru (.1-2Q$
-$ Condu5erea s)uFitoare =un59ionea;7 5e) mai bine prin e5hiparea <i 8mputerni5irea a)tora pentru a
)u5ra 8mpreun7 <i nu pentru a =un59iona singur E=eseni 2.11-1-"$
7$ Aiderii-s)uFitori 5ondu5 prin imp)i5are persona)7, p7s?ndu-)e de oameni <i de nevoi)e )or <i nu
5er?nd 5a proprii)e nevoi s7 =ie satis=75ute 1 Cesa)oni5eni 2.7-+", Pde asemenea Gatei 20.1-1-,
1 #etru (.1-2Q$
+$ Condu5erea s)uFitoare este o 5hestiune de 5ara5ter <i ta)ent <i nu de po;i9ie <i re)a9ii Au5a 22.22-
27"K E=eseni 2.7, 11-12"$
P27Q
Ec"iparea adulilor: scop #i posibiliti53
Li-erul co+petent
Lristos i-a 8nv79at pe u5eni5ii *7i s7 =ie )ideri-s)uFitori, dar E) a a<teptat de )a ei <i s7 =ie imp)i5a9i
a5tiv 8n )u5rare <i pri5epu9i )a asta$ 4 vrut 5a ei s7 =ie 5ompeten9i, a<a 57 )e-a dat sar5ini <i i-a 8ndrumat$
)e+$: Cre5e s5urt 8n revist7 Au5a 10.1-22 <i Gatei 10.1-22 <i observ7
)ungimea pasaFe)or 5are 8n5adrea;7 trimiterea u5eni5i)or$ @e 5e 5re;i 57
&ib)ia dedi57 at?ta spa9iu unor asemenea evenimente: &a;at pe a5estea <i pe
a)te pasaFe pe 5are 9i )e aminte<ti din *5riptur7, 5um 8i 8ndrum7 <i 8i aFut7
Isus pe u5eni5ii *7i s7 devin7 5ompeten9i 8n r7sp?ndirea ve<tii bune a
Emp7r79iei:
45eia 5are vor s7 s)uFeas57 bine 8n Emp7r79ia )ui @umne;eu trebuie s7 de;vo)te abi)it79i 8n )u5rare$
45este abi)it79i sunt 5ompeten9e)e 5are =a5 o persoan7 e=i5ient7 8n Emp7r79ia )ui @umne;eu$ &a;at pe
e'perien9a 5ondu57tori)or de biseri57 din 8ntreaga )ume, Entrust a des5operit 5ompeten9a =undamenta)7.
abi)itatea unei persoane de a-<i asuma responsabi)itatea <i de a 57uta a5tiv s7 de;vo)te un 5ara5ter
asemenea )ui Lristos$ 45esta este un pro5es 5are se na<te 8n interior, 8ntr-o persoan7$ E'ist7 de asemenea
aspe5te importante )egate de 5omunitate <i 5re<terea 8n maturitate$
)e+$:Care sunt abi)it79i)e sau 5ompeten9e)e de 5are are
nevoie un )ider sau un pastor 8n 5onte'tua) 8n 5are tr7ie<ti
sau 8n 9ara ta: Care sunt 5e)e mai importante:
>nu) din motive)e pentru 5are am a)es o abordare a 5ompeten9e)or pentru de;vo)tarea abi)it79i)or
pentru )u5rare este a5e)a 57 vrem s7 o=erim un 5adru 5e poate =i =o)osit pentru a 5onstrui sisteme de
instruire sustenabi)e oriunde 8n )ume, 5are s7 nu =ie dependente de un Hprogram amba)atI, importat
dintr-o a)t7 5u)tur7$
#ro5esu) pentru de;vo)tarea a5estuia este destu) de simp)u, iar mai Fos sunt pa<ii de urmat.
1$ *tabi)e<te 5um arat7 o biseri57 s7n7toas7 8n 5are oamenii 5res5 8n maturitate spiritua)7 <i E) =a5
pe Lristos rea) 8n 5omunit79i)e )or$
2$ *tabi)e<te 5are sunt 5ompeten9e)e de 5are are 5ea mai mare nevoie un )ider-s)uFitor pentru 5a
biseri5a s7 =ie s7n7toas7$
,$ *tabi)e<te 5e 5a)it79i trebuie s7 aib7 o persoan7 pentru a =i 5ompetent7 8n abi)it79i)e pentru
)u5rare ne5esare 8n a5e) 5onte't$
2$ 4)ege sar5ini pra5ti5e 5are vor determina o persoan7 s7 devin7 5ompetent7 8n a5este abi)it79i de
)u5rare$
($ *tabi)e<te 5antitatea minim7 de 5on9inut de 5are are nevoie o persoan7 pentru a rea)i;a sar5ini)e
pra5ti5e$
54Lecia $
@up7 5e ai stabi)it 5u griF7 to9i a5e<ti pa<i, e<ti gata s7 5onstruie<ti programa pentru sistemu) de
instruire pe 5are )-ai 5on5eput$ Gai Fos sunt opt co+petene pe 5are )e-am g7sit ne5esare 8n mu)te
5u)turi di=erite <i pe ba;a 57rora ne-am 5onstruit programa$ 0e)u) 8n 5are arat7 este destu) de di=erit de )a
o 5u)tur7 )a a)ta$ Nimeni nu este e'pert 8n toate a5este 5ompeten9e, dar un )ider 5ompetent =ie 5re<te 8n
a5este 5ompeten9e, =ie 5onstruie<te o e5hip7 5u a5este abi)it79i$
12 A-+inistrarea este abi)itatea de a organi;a, gestiona <i administra e=i5ient, 8n ori5e 5adru$
Ce) 5are este 5ompetent 8n administrare.
1$ #)7nuie<te <i organi;ea;7 miF)oa5e)e de a aFuta oamenii s7 ating7 obie5tive spe5i=i5e 8n )u5rare$
2$ Oede poten9ia)u) 8n oameni, este optimist, de)eg7 8n mod 5orespun;7tor, as5u)t7 a5tiv <i
5on=runt7 5u har <i smerenie$
,$ Ei 5ondu5e pe a)9ii =7r7 s7 domine sau s7 Hst7p?neas57I peste a)9ii, dar 5u 8n5redere, smerenie <i
57ut?nd doar s)ava )ui @umne;eu$
2$ 4re o buso)7 mora)7 5are proteFea;7 8mpotriva 5ompromiterii subti)e a mora)it79ii bib)i5e, de
dragu) atingerii unui s5op$
% sar5in7 5are va testa dovada 5ompeten9ei 8n a5east7 abi)itate ar putea =i organi;area <i de)egarea
responsabi)it79ii pentru un program sau eveniment 5re<tin$
22 5cenici!area este abi)itatea de a ghida o persoan7 pentru a deveni asemenea 5hipu)ui )ui Lristos$
Ce) 5are are 5ompeten9e de u5eni5i;are.
1$ *tabi)e<te 5u u5eni5u) o re)a9ie de 57)7u;ire spiritua)7, petre5e timp regu)at 5u u5eni5u) <i 8) aFut7
s7 5reas57 8n asem7narea 5u Lristos$
2$ @e;vo)t7 8n u5eni5 un angaFament =a97 de Garea Crimitere J evanghe)i;are <i u5eni5i;are$
,$ @emonstrea;7 mu)te tr7s7turi de aFutorare <i empati;are, 5a e'presie a unei dorin9e puterni5e de
a vedea oameni 5res5?nd 8n Lristos$
@ovada pentru a5east7 abi)itate poate =i u5eni5i;area unei persoane sau 5ondu5erea unui grup mi5
pentru a-i an5ora pe oameni 8n ba;e)e vie9ii 5re<tine, =o)osind un p)an spe5i=i5, sistemati5$ 4tun5i 5?nd e
posibi), a5este sesiuni ar trebui observate <i eva)uate de un instru5tor 5a)i=i5at$
32 E1an"3eli!area este abi)itatea de a pre;enta Evanghe)ia 8ntr-un mod 8n 5are oamenii aFung )a o
5unoa<tere m?ntuitoare a )uiIsus Lristos$
Ce) 5are are 5ompeten9e pentru evanghe)i;are.
1$ Emp7rt7<este Evanghe)ia 5)ar <i su55int, 5on5entr?ndu-se asupra persoanei <i )u5r7rii )ui Lristos
<i asupra nevoii de a 5rede 8n E) pentru m?ntuire$
2$ Emp7rt7<e<te verba) o m7rturie persona)7 <i 8i demonstrea;7 e=e5te)e 8n via9a ;i)ni57$
,$ E'p)i57 5redin9e)e persona)e asupra subie5te)or imp)i5ate 8n evanghe)i;are, 5um ar =i po57in9a <i
siguran9a ve<ni57$
2$ Cratea;7 5ore5t <i 5on5is obie59ii)e tipi5e de e'emp)u. HCe se 8nt?mp)7 5u 5ei 5are nu au au;it
ni5iodat7:I", =7r7 s7 o=ense;e, 57ut?nd s7 p7stre;e aten9ia asupra pre;ent7rii Evanghe)iei$
Ec"iparea adulilor: scop #i posibiliti55
($ Nu evanghe)i;ea;7 me5ani5, sau doar 5a s7 ating7 un anumit num7r de 5onverti9i$
-$ Oorbe<te 5u u<urin97 <i se re)a9ionea;7 bine )a oameni, vorbind persuasiv dar =7r7 s7 manipu)e;e
sau s7 ob)ige$
@ovada de 5ompeten97 pentru a5east7 abi)itate ar putea =i 5omuni5area e=i5ient7, 8n dou7 o5a;ii
separate, a e)emente)or esen9ia)e a)e Evanghe)iei unui ne5re<tin 8n pre;en9a unui eva)uator$
42 Consiliere nespeciali!at$ este abi)itatea de a )u5ra 8n 5uno<tin97 de 5au;7 <i 5u sensibi)itate, dintr-
o perspe5tiv7 bib)i57, pentru a 8n5uraFa <i a ghida un 5onsi)iat spre a )ua hot7r?ri 8n prob)eme)e
persona)e$
Ce) 5are este 5ompetent pentru 5onsi)iere nespe5ia)i;at7.
1$ *tabi)e<te o re)a9ie smerit7, de 8n5redere <i sus9inere 5u 5onsi)iatu)$
2$ 4s5u)t7 a5tiv pentru a 8n9e)ege prob)ema 5onsi)iatu)ui$
,$ E) aFut7 pe 5onsi)iat s7-<i identi=i5e, s7-<i 8n9e)eag7 prob)ema <i s7 determine pa<i spre o
re;o)vare din perspe5tiv7 bib)i57$
2$ Re5unoa<te prob)eme)e 5are sunt din5o)o de abi)it79i)e sa)e <i trimite 5onsi)iatu) )a 5ineva 5u mai
mu)t7 5uno<tin97, sau )a un 5onsi)ier pro=esionist$
% dovad7 a 5ompeten9ei pentru a5east7 abi)itate ar putea =i Fu5area ro)u)ui 8n trei situa9ii de
5onsi)iere determinate de un eva)uator" 8n 5are sunt demonstrate urm7toare)e abi)it79i.
a$ Condu5erea unei sesiuni 5omp)ete de 5onsi)iere
b$ 0o)osirea 8ntreb7ri)or <i 5omentari)or de orientare
5$ 4p)i5area prin5ipii)or bib)i5e 8ntr-un mod 5orespun;7tor <i oportun
($ Con-ucerea este abi)itatea de a motiva, ghida <i e5hipa oameni pentru a atinge obie5tive bib)i5e
sau de )u5rare 5omune$
Ce) 5are este 5ompetent pentru a 5ondu5e.
1$ 4re o buso)7 mora)7 5are 8) proteFea;7 8mpotriva 5ompromiterii subti)e a mora)it79ii bib)i5e de
dragu) atingerii unui obie5tiv$
2$ 4re o vi;iune pentru )u5rarea viitoare <i 8i motivea;7 pe a)9ii s7 8) urme;e 8n atingerea a5e)ui
obie5tiv$
,$ Ei 5ondu5e pe a)9ii 8ntr-o nou7 dire59ie 8ntr-un mod bib)i5$
2$ Este dispus s7 s5himbe starea de =apt 5u re;o)vare J 5hiar <i ris5uri J dar 5u inima unui s)uFitor$
($ Au5rea;7 bine 5u oamenii, 8n ori5e 8mpreFurare$
-$ Oede poten9ia)u) 8n oameni, este optimist <i totu<i rea)ist, de)eg7 5orespun;7tor, as5u)t7 a5tiv <i
5on=runt7 J 5?nd e nevoie J 5u 8ndurare <i smerenie$
7$ 0o)ose<te autoritatea 5u 8n9e)ep5iune <i bib)i5$
+$ Ei re5rutea;7 pe a)9ii 5are au daruri 5e )ui 8i )ipses5, pentru a atinge un obie5tiv anume, <i )e
de)eg7 responsabi)it79i 5are 8i aFut7 s7 ating7 a5e) obie5tiv$
56Lecia $
@ovada de 5ompeten97 pentru a5east7 abi)itate ar putea =i eva)uarea situa9iei )u5r7rii 5uiva,
identi=i5area <i p)ani=i5area unei noi oportunit79i de )u5rare ba;at7 pe obie5tive 8mp7rt7<ite, imp)i5area
a)tor parti5ipan9i <i stabi)irea unui p)an pentru a m7sura progresu) 8n atingerea a5estor obie5tive$
-$ $storirea este abi)itatea de a 5ondu5e din pun5t de vedere spiritua)$
Ce) 5are este 5ompetent pentru p7storire.
1$ #7trunde <i se =a5e p7rta< )a via9a 5e)or pe 5are 8i p7storeste$
2$ *)uFe<te 5e)or)a)9i 8ntr-o mu)9ime de situa9ii$
,$ Caut7 s7 =ie un 8mp75iuitor 8n =ami)ie, biseri57 <i 5omunitateK 8<i 5ondu5e =ami)ia bineK p7strea;7
re)a9ii bune 5u so9ia <i 5opiii <i promovea;7 re)a9ii bune$
@ovada de 5ompeten97 pentru a5east7 abi)itate ar putea =i s)uFirea 8n situa9ii rea)e de via97 J dou7
p)75ute <i dou7 di=i5i)e J a)7turi de un eva)uator$
7$ re-icarea este abi)itatea de a 5omuni5a Cuv?ntu) )ui @umne;eu e=i5ient, sub =orm7 de predi5are$
Ce) 5are e 5ompetent pentru predi5are.
1$ *e preg7te<te pentru predi57 5u un studiu bib)i5 5ore5t din pun5t de vedere e'egeti5 <i identi=i57
prin5ipii)e eterne pentru a =i ap)i5ate$
2$ #reg7te<te o predi57 bine organi;at7$
,$ #redi57 5)ar <i 5u smerenie, e'pun?nd 5e) pu9in urm7toare)e.
a$ Cehni5i bune de predi5are
b$ 4p)i5a9ie 5are trans=orm7 <i 5are este 5on=orm7 5u 5u)tura dat7
@ovada de 5ompeten97 pentru a5east7 abi)itate ar putea =i s7 se impun7 sus9inerea a trei predi5i 8n
5adru) unor s)uFbe din biseri57, 5u 5e) pu9in o predi57 din Oe5hiu) Cestament, una din Nou) Cestament <i
una pe o tem7 bib)i57$ 0ie5are va =i eva)uat7 de 5e) pu9in trei oameni 5a)i=i5a9i$ *tudentu) trebuie s7
predi5e satis=757tor )a toate 5e)e trei predi5i$
+$ ,n1$area este abi)itatea de a 5omuni5a e=i5ient adev7ru) bib)i5 8n ori5e 8mpreFurare$
Ce) 5are este 5ompetent pentru 8nv79are trebuie.
1$ *7 preg7teas57 o )e59ie bine organi;at7$
2$ *7 preg7teas57 un studiu bib)i5 5ore5t din pun5t de vedere e'egeti5 <i 5are identi=i57 prin5ipii)e
eterne$
,$ *7 predea 5)ar <i 5u smerenie o )e59ie 5are e'pune 5e) pu9in urm7toare)e.
a$ % varietate de metode de predare, 8n a5ord 5u 5ara5teristi5i)e <i nevoi)e studen9i)or
b$ 4p)i5a9ie 5e trans=orm7 <i este 5on=orm7 5u respe5tiva 5u)tur7
@ovada de 5ompeten97 pentru a5east7 abi)itate ar putea =i s7 se impun7 predarea a trei )e59ii 8ntr-un
5onte't )egat de )u5rare. dou7 pe un pasaF bib)i5 <i una pe un subie5t bib)i5, dovedind 5unoa<terea
metode)or e=i5iente de predare <i de imp)i5are a studen9i)or 8n pro5esu) de 8nv79are$ 0ie5are )e59ie trebuie
eva)uat7 de 5e) pu9in trei persoane, 8n 5on=ormitate 5u 5riterii)e edu5a9iona)e e'istente$
Ec"iparea adulilor: scop #i posibiliti57
En situa9ia ta, poate nu vei vrea sau nu vei putea s7 te o5upi de toate a5este 5ompeten9e, sau s-ar
putea s7 )e 5ategori;e;i di=erit sau s7 ai di=erite 5ompeten9e$ $eea ce conteaz este ca tu s le nelegi
clar pe acelea de care are nevoie un lider-slu%itor n conte&tul n care te gseti.
@up7 5e des5rii a5este 5ompeten9e, urm7toru) pas este s7 de5i;i 8n 5e situa9ii oamenii trebuie s7
demonstre;e abi)it79i tipi5e 8n a5e) domeniu spe5i=i5$ 4poi 8ntreab7-te 5e 5a)it79i trebuie s7 aib7 oamenii,
5a s7 poat7 trans=era a5ea 5ompeten97 de )a o situa9ie )a a)ta$
>rm7toru) pas este stabi)irea sar5ini)or pe 5are trebuie s7 )e 8mp)ineas57 pentru a ob9ine 5ompeten9a
8ntr-un domeniu de abi)it79i$ En s=?r<it, u)timu) pas este s7 de5i;i 5are este 5antitatea minim7 de 5on9inut
de 5are au oamenii nevoie pentru a du5e )a 8ndep)inire sar5ini)e$
En timp 5e s5riem sau =a5i)it7m 5ursuri, trebuie s7 =im 5on<tien9i de abi)it79i)e ne5esare unui )ider
pentru a se de;vo)ta$ En )o5 s7 =a5em un studiu )a 8nt?mp)are, p7strarea a5estor 5ompeten9e 8n minte
poate 5ontribui )a asigurarea 57, atun5i 5?nd am terminat de =a5i)itat e'perien9a de 8nv79are, persoana are
abi)it79i)e ne5esare pentru a =i un )ider bun$ 45este abi)it79i 8) aFut7 s7 =a57 =a97 provo57ri)or po;i9iei de
)ider$
>n a)t aspe5t important a) abord7rii prin 5ompeten9e este a5e)a 57 89i d7 )ibertatea s7 5ree;i
programe de instruire pentru )ideri 5are nu sunt dependente de un anume program sau materia)e de
studiu$ C?nd 8n9e)egi abordarea ba;at7 pe 5ompeten9e, vei putea s7 a)egi materia)e)e 5are sunt deFa
disponibi)e 8n a5ea )imb7$
Wine minte 8n9e)esu) 5uv?ntu)ui H5ompetentI$ Nu 8nseamn7 57 o persoan7 este e&pertK 8nseamn7 57
o persoan7 este 5apabi)7 s7 =a57 5eva 8n mod corespunztor. @e obi5ei o persoan7 nu poate aFunge )a
e'5e)en97 8n toate a5este domenii$ @ar poate =i 8n stare s7 =un59ione;e destu) de bine 8n mai mu)te
domenii$ 4<a 5um am 8nv79at 8n se59iunea despre 5ondu5erea s)uFitoare, este important s7 ne 57ut7m
membri ai e5hipei 5are sunt tari a5o)o unde noi suntem s)abi$
/e!u+at
45east7 )e59ie a pus )a dispo;i9ie o e'p)i5a9ie )ogi57 bib)i57 despre e5hiparea a)tora$ @e 5e e5hip7m:
Ca s7-i aFut7m pe oameni s7 se maturi;e;e, s7 devin7 5a <i Lristos$ @ou7 aspe5te a)e maturit79ii
spiritua)e 5are au o importan97 spe5ia)7 pentru e5hiparea )u5r7tori)or pentru se5eri<u) )ui @umne;eu sunt
inima de s)uFitor <i 5ompeten9a 8n abi)it79i ne5esare pentru a s)uFi <i )u5ra$ #rin haru) )ui @umne;eu
57ut7m s7 5re<tem <i s7 devenim )ideru) pe 5are a)9ii s7-) poat7 urma$
58Lecia $
%acilitarea grupurilor mici59
6acilitarea "rupurilor +ici
!ohn era 8n5?ntat s7 8nve9e 8n grupuri mi5i, a<a 57 s-a o=erit s7 5ondu57 un grup de u5eni5i;are 8n
biseri5a sa )o5a)7$ #astoru) )ui i-a dat o )ist7 5u oameni$ !ohn i-a sunat <i a aranFat prima 8nt?)nire$ *-au
8nt?)nit, dar studiu) bib)i5 nu a mers a<a 5um !ohn 8<i imaginase$ E) a preg7tit din timp 8ntreb7ri pe
marginea pasaFe)or din *5riptur7, dar nu a putut s7 =a57 5onversa9ia s7 5urg7$ @ia)ogu) p7rea 5iudat <i
arti=i5ia)$ !ohn a 8n5er5at s7 ump)e a5e)e )ungi momente de t75ere, dar pur <i simp)u nu a putut =a5e
oamenii s7 parti5ipe$ 4r =i o e'agerare s7 spunem 57 au avut o dis5u9ieD Ceea 5e s-a 8nt?mp)at de =apt a
=ost 57 !ohn a pus 8ntreb7ri, 5a apoi s7 r7spund7 e) 8nsu<i )a e)e dup7 momente )ungi de t75ere$ 4 sim9it
57 5ei 5are veniser7 )a studiu au p)e5at 8ntreb?ndu-se da57 vor mai reveni$
)e+$: Ce a mers prost 8n primu) grup mi5 a) )ui !ohn: Ce ar =i trebuit s7
=a57 a)t=e): Cum a)t=e) s-ar =i putut preg7ti !ohn: Ce ar =i putut =a5e s7
imp)i5e mai mu)9i oameni 8n grup:
'c3ia leciei
Responsabi)itate <i 8n5redere
Cehni5i de dis5u9ie
4)egerea r7spunsu)ui 5ore5t
R7spunsuri)a parti5iparea inade5vat7
4(iecti1ele leciei
45east7 )e59ie te va aFuta.
*7 8n5uraFe;i parti5iparea e5hi)ibrat7 a =ie57ruia 8n dis5u9ie$
*7 =o)ose<ti t75erea pentru a 8nt7ri grupu)$
*7 =ii atent )a semne rea)e de 8n9e)egere, ast=e) 8n5?t s7 po9i ghida dis5u9ia <i s7 r7spun;i 8n mod
ade5vat )a dinami5a 5onversa9iei grupu)ui$
60Lecia &
C?nd ne g?ndim )a 8nv79are, de obi5ei ne g?ndim )a o 5)as7 8n 5are pro=esoru) pred7, iar e)evii as5u)t7
<i apoi repet7$ Env79area 8n grupuri mi5i este tota) di=erit7, iar 5?teodat7 trebuie s7 ne asigur7m 57 5ei 5are
8nva97 8n9e)eg 5)ar a5est )u5ru$ En 8nv79area 8n grupuri mi5i, 8nv797toru) =a5i)itea;7 de =apt 8nv79area prin
dis5u9ia de grup$ Env797toru) 5onsider7 57 =ie5are parti5ipant are va)oare de ad7ugat )a e'perien9a de
8nv79are$
/esponsa(ilitate 9i .ncre-ere
Contractul *acilitator; .n1$$cel
>nu) dintre 5e)e mai bune moduri de a asigura o e'perien97 de su55es 8n 5adru) unui seminar este
stabi)irea unui 5ontra5t 8ntre =a5i)itator <i parti5ipant 5hiar de )a prima 8nt?)nire$ Contra5tu) =a5e 5unos5ute
responsabi)it79i)e 5e)ui 5are 8nva97 <i a)e =a5i)itatoru)ui$ 0ie5are <tie 5are sunt a<tept7ri)e, ro)uri)e <i
responsabi)it79i)e )or <i a)e a)tora$ Noi =o)osim 5ontra5tu) de mai Fos sau versiuni a)e )ui, 8n =un59ie de
5ir5umstan9e <i 8) tre5em 8n revist7 5u grupu) ast=e) 8n5?t =ie5are persoan7 s7 8n9e)eag7 5)ar 5are sunt
a<tept7ri)e.
1$ Ca)itatea a5estei e'perien9e de 8nv79are depinde de =ie5are persoan7 din grupK de a5eea,
parti5iparea este abso)ut ne5esar7$ 45easta este o e'perien97 de 8nv79are re5ipro57$ @a57 )ipse<ti
de )a o sesiune, noi to9i 5ei)a)9i vom su=eri deoare5e 1" 8n5er57m s7 stabi)im re)a9ii str?nse <i 2"
e'perien9a noastr7 de 8nv79are va =i diminuat7 deoare5e nu vom putea s7 bene=i5iem de pe urma
5omorii e'perien9e)or <i observa9ii)or ta)e$ 0a5i)itatoru) va 8nv79a )a =e) de mu)t sau 5hiar mai
mu)t de5?t tine, a<a 57 parti5iparea este abso)ut ne5esar7$
2$ Responsabi)itatea ta este s7-9i =a5i teme)e 8nainte de seminar$ @e 5e este a<a de important:
@eoare5e e<ti un membru va)oros a) a5estui grup de 8nv79are$ #arti5iparea ta )a nive)u) ma'im
posibi) ne adu5e bene=i5ii nou7 5e)or)a)9i$ *inguru) mod 8n 5are po9i parti5ipa ade5vat este da57
89i =a5i teme)e 5onse5vent$
,$ Gai ai o a)t7 responsabi)itate )a =e) de important7 <i a5easta este a5eea de a parti5ipa a5tiv )a
grup$ #o9i =a5e a5easta 8mp7rt7<ind 5ereri)e ta)e de rug75iune <i rug?ndu-te pentru a)9ii,
5ontribuind )a 5onversa9ia asupra subie5tu)ui pe 5are 8) studiem, 5ontra;i5?nd respe5tuos
a=irma9ii 5u 5are nu e<ti de a5ord, pun?nd 8ntreb7ri atun5i 5?nd nu 8n9e)egi, =iind 5on<tient de
5ei)a)9i parti5ipan9i <i asigur?ndu-te 57 =ie5are 5ontribuie, as5u)t?ndu-i atent pe a)9ii ast=e) 8n5?t
s7 5onstruie<ti pe 5eea 5e spun ei 8n )o5 s7 te g?nde<ti doar )a 5e vrei s7 spui dup7 a5eea
p7str?nd 5ontinuitatea", 8n5uraF?nd persoane)e timide sau ru<inoase s7 5ontribuie <i 8n5uraF?nd
persoane)e vorb7re9e s7 as5u)te$
2$ % a)t7 responsabi)itate important7 este s7 p7stre;i 5on=iden9ia)itatea in=orma9ii)or persona)e 5are
sunt 8mp7rt7<ite de =ie5are din grup$ Crebuie s7 e'iste un 5)imat p)in de a55eptare <i 8n5redere,
5are permite oameni)or s7 parti5ipe 5u sin5eritate )a dis5u9ie$
($ Responsabi)itatea mea 5a <i =a5i)itator este s7 ghide; e'perien9a de 8nv79are, nu s7 o domin$
Oreau 57 =ie5are din voi s7 v7 g7si9i Hvo5eaIK asta 8nseamn7 57 vreau 5a =ie5are din voi s7 v7
sim9i9i destu) de 8n siguran97 s7 ne spune9i despre e'perien9e)e voastre de via97, observa9ii)e,
sentimente)e <i p7reri)e voastre 5u privire )a subie5tu) pe 5are 8) studiem$ 4i )ibertatea de
%acilitarea grupurilor mici61
asemenea s7 8mi =a5i observa9ie da57 tre5 pe Hmodu) de pre)egereI, sau da57 nu dau destu) timp
a)tora s7 vorbeas57$
-$ Responsabi)itatea mea este s7 m7 asigur 57 tema este =75ut7 8n mod 5orespun;7tor$
7$ Responsabi)itatea mea este s7 8n5uraFe; persoane)e ru<inoase s7 5ontribuie, deoare5e 5u to9ii
avem nevoie s7 au;im 5e g?nde<ti <i de 5e g?nde<ti a<a$
+$ Responsabi)itatea mea este s7 m7 asigur 57 5ei vorb7re9i nu domin7 grupu)$ @a57 5onsider 57 nu
permi9i 5a <i vo5i)e 5e)or)a)9i s7 se =a57 au;ite, 89i voi spune 8n parti5u)ar <i te voi ruga s7 89i
supravege;i 5a)itatea parti5ip7rii ta)e$ 4minte<te-9i 57 e<ti parte integrant7 dintr-o e5hip7 de
8nv79areK nu sunt superstaruri, ni5i 8nv7975ei individua)i$ @a57 a5est 5omportament va 5ontinua
<i dup7 5e am vorbit 5u tine 8n parti5u)ar, responsabi)itatea mea =a97 de grup, de dragu) 5a)it79ii
e'perien9ei de 8nv79are, imi va 5ere s7 89i atrag aten9ia 5u ta5t 8n =a9a grupu)ui asupra nevoii de a
)7sa <i pe a)9ii s7 vorbeas57$
@e obi5ei un 5ontra5t 5a <i a5esta 8i aFut7 pe to9i s7 8n9e)eag7 astept7ri)e <i 8i aFut7 s7 se ridi5e )a
8n7)9imea provo57rii 5re7rii unei e'perien9e de 8nv79are 5are s5himb7 via9a$
7+portana .ncre-erii
Entr-o 5)as7 obi<nuit7 nu este important 5a parti5ipan9ii s7 se 5unoas57 =oarte bine, deoare5e ei vor
avea doar 5onta5te o5a;iona)e unu) 5u 5e)7)a)t$ @ar 8ntr-un grup mi5 este vita) 5a 5ei 5are 8nva97 nu doar
s7 se 5unoas57 unu) pe a)tu), dar s7 <i aib7 8n5redere unu) 8n 5e)7)a)t$ Iar a5est )u5ru 5ere timp$
#re;ent7ri)e sunt vita)e 8n stru5tura unui grup mi5$ Cunoa<terea nume)or, a istori5u)ui persona),
m7rturii)e despre 8ntoar5erea )a @omnu), motive)e pentru 5are studia;7 <i a<tept7ri)e avute de )a un grup,
toate pot 5ontribui )a o atmos=er7 p)in7 de 8n5redere$ Cu 5?t indivi;ii dintr-un grup se 5unos5 mai bine,
5u at?t se pot ruga mai =ierbinte unu) pentru a)tu) <i pot de;vo)ta un mediu p)in de 8n5redere, 5are
permite 8mp7rt7<irea )iber7 a idei)or$
)e+$: @a57 te a=)i 8ntr-un grup mi5 nou poate este 5a;u) a5estui training de
=a5i)itare", 5e vrei s7 <tii despre 5ei)a)9i din grupu) t7u: Ce te-ar =a5e s7 te
sim9i mai 5on=ortabi): Ce te-ar aFuta s7 8mp7rt7<e<ti g?nduri)e ta)e rea)e,
opinii)e ta)e sin5ere:
E'ist7 mu)te 8ntreb7ri 5are pot aFuta un grup de oameni s7 se 5unoas57$ 4r putea =i de =o)os s7 8n5epi
=ie5are 8nt?)nire 5u o 8ntrebare des5his7, ino=ensiv7, 5are s7 )e permit7 oameni)or s7 se 5unoas57$ C?teva
e'emp)e ar putea =i.
Care este nume)e t7u:
Ce te-a =75ut s7 vii )a a5east7 8nt?)nire:
>nde te-ai n7s5ut:
Cum ai aFuns s7 5re;i 8n Isus Lristos:
62Lecia &
@a57 banii <i timpu) nu ar =i o prob)em7, 5e ai =a5e 8n urm7torii 5in5i ani din via9a ta:
@es5rie 5adou) pre=erat pentru ;iua ta$
Care este desertu) t7u =avorit:
)e3nici -e -iscuie
,ntre($ri -e ur+$rire
C?teodat7 o 8ntrebare este prea bun7 5a s7 =ie )7sat7 deoparte dup7 5?teva minute de dis5u9ie$
#arti5ipan9ii pot =i 8n5uraFa9i s7 mearg7 mai 8n pro=un;ime$ @e =apt, o dis5u9ie stimu)atoare poate s7
porneas57 de )a o 8ntrebare bun7, urmat7 de 8ntrebarea. HCe a)te p7reri mai ave9i despre a5easta:I E'ist7
mu)te situa9ii 8n 5are o 8ntrebare de 5ontinuare va de5)an<a o dis5u9ie 8n toat7 regu)a$ 4minte<te-9i 57
tonu) vo5ii <i atitudinea inimii vorbes5 )a =e) de tare 5a <i 5uvinte)e pe 5are )e =o)ose<ti$ Gai Fos este o
)ist7 de prob)eme genera)e posibi)e <i moduri de a r7spunde 5are 8mbun7t79es5 dis5u9ia$
1$ @a57 nu 8n9e)egi 5e a a vrut s7 spun7 unu) din 8nv7975ei.
a$ Entreab7. H@e 5e spui asta:I sau HCe vrei s7 spui 5?nd ;i5i 576:I
b$ *au te po9i re=eri )a un 5uv?nt sau =ra;7 spe5i=i57 <i s7 8ntrebi. HCe 5re;i 57 8nseamn7 a5est
)u5ru: Cum se 8n5adrea;7 8n subie5tu) nostru:I
2$ @a57 5re;i 57 un parti5ipant e 5on=u; 8n po;i9ia pe 5are a )uat-o.
a$ Cere-i. HOrei s7 e'p)i5i a=irma9ia pe 5are ai =75ut-o:I
b$ *au 8ntreab7-). HOrei s7 ne ar79i pe te't <i s7 ne e'p)i5i 5um ai aFuns )a 5on5)u;ia a5easta:I
5$ *au po9i s7 5eri p7rerea a)tora pentru a 5)ari=i5a situa9ia 8ntreb?nd. HCe 5rede9i voi, 5ei)a)9i,
despre a5easta:I
,$ @a57 5onsideri 57 un parti5ipant nu =o)ose<te 5ore5t un 5uv?nt.
a$ Entreab7-). H@e 5e =o)ose<ti a5est 5uv?nt:I
b$ Entreab7. H4sta e 5eea 5e a vrut s7 spun7 autoru):I
2$ @a57 parti5ipantu) vorbe<te prea repede sau vorbe<te =7r7 s7 se g?ndeas57.
a$ *pune. HNu reu<es5 s7 te urm7res5K vrei s7 e'p)i5i: Orei s7 repe9i 5eea 5e ai spus:I
b$ *au ai putea spune. HNe po9i aFuta s7 8n9e)egem mai bine 5eea 5e sugere;i:I
($ @a57 unu) sau mai mu)9i parti5ipan9i sunt 8n5ur5a9i 5u privire )a 5eva 5e s-a 5itit.
a$ Entreab7-i 5e i-a nedumerit$ Ao5a)i;ea;7 5uv?ntu) sau =ra;a respe5tiv7 <i d7 un sens mai
pre5is$
b$ 0o)ose<te un e'emp)u pentru a i)ustra po)ii prob)emei <i pentru a =or9a 8ntreb7ri)e de a)egere,
5um ar =i. HEste da sau nu, sau este N sau Y:I
-$ @a57 vrei s7 imp)i5i a)9i parti5ipan9i.
%acilitarea grupurilor mici63
a$ Entreab7. HCe p7rere ave9i despre u)tima a=irma9ie:I
b$ Entreab7. H*unte9i de a5ord 5u6 :I
7$ @a57 5re;i 57 grupu) de parti5ipan9i se 8ndep7rtea;7 de subie5t.
a$ Entreab7. HCum se )eag7 a5easta de 5eea 5e am 5itit:I
b$ *pune. HInteresant pun5t de vedere, dar haide9i s7 ne 5on5entr7m asupra )e5turii de ast7;i$
#rivitor )a 5eea 5e am 5itit ast7;i, 5um a9i e'p)i5a6:I
+$ @a57 5re;i 57 5e) 5are 8nva97 are nevoie de asisten97.
a$ Entreab7. HEn9e)egi 8ntrebarea:I
b$ Entreab7. HCre;i 57 e ZZZ sau ZZZ:I
9$ @a57 un parti5ipant nu r7spunde.
a$ 4<teapt7 un timp$
b$ Re=ormu)ea;7 sau e'p)i57 8ntrebarea$
)$cerea
@ar 5um r7m?ne 5u t75erea: @a57 se presupune 57 e vorba de o dis5u9ie, atun5i sunt momente)e de
t75ere un semn de e<e5 <i trebuie evitate 5u ori5e pret: Ni5ide5um$ %amenii au nevoie de timp pentru a
g?ndi <i a-<i =ormu)a g?nduri)e 8nainte s7 )e e'prime 8n 5uvinte$ @e =apt, 8ntreb7ri)e bine g?ndite <i
provo5atoare 5er mai mu)t timp de g?ndire de5?t 8ntreb7ri)e s)abe$ 4sigur7-te 57 8ntreb7ri)e sunt 5)are <i
des5hise$ C?teodat7 apare t75erea deoare5e oamenii nu 8n9e)eg 8ntrebarea J este prea 5omp)i5at7$
0ere<te-te de 8ntreb7ri)e 5omp)i5ate, mai a)es da57 )u5re;i 5u un tradu57tor$
C?teodat7 oamenii re=u;7 s7 r7spund7 da57 8ntrebarea are un r7spuns 5are este prea simp)u$ *au nu
vor r7spunde da57 ei 5red 57 tu 5au9i un r7spuns anume$ @ar da57 8ntrebarea este una bun7 J 5eea 5e
8nseamn7 57 e des5his7, interesant7 5hiar <i pentru tine, nu este prea simp)ist7, nu este 5ondus7 <i nu este
o 8ntrebare de tipu) da sau nu J <i totu<i apare t75erea, ai putea spune. HOreau s7 nu =i9i st?nFeni9i de
a5east7 t75ere, pentru 57 t75erea nu m7 deranFea;7$ 4pre5ie; 57 v7 g?ndi9i )a 8ntrebare$ @up7 5e v-a9i
g?ndit )a 8ntrebare, sim9i9i-v7 )iberi s7 rupe9i t75erea <i s7 v7 8mp7rt7<i9i g?nduri)e$I @e regu)7 a5est )u5ru
s5ade tensiunea 5au;at7 de t75ere$ Ae d7 parti5ipan9i)or )ibertatea s7 se g?ndeas57 sau s7 vorbeas57$
@ou7 minute de t75ere pot p7rea un 5hin$ @ar a)ege s7 nu =ii st?nFenit ea$ @a57 vrei s7 ai o dis5u9ie
dinami57, interesant7, provo5atoare, ar trebui s7 nu ump)i t75erea 5u propria ta vo5e$
@ar 5e se 8nt?mp)7 da57 ai un grup de oameni t75u9i <i nu sunt de)o5 dis5u9ii, doar t75ere: En a5este
situa9ii rare, ai putea stru5tura timpu) grupu)ui in mod di=erit$ #une o 8ntrebare 5)ar7, des5his7$ 4sigur7-
te 57 =ie5are a 8n9e)es 8ntrebarea$ 4poi sugerea;7 5a =ie5are persoan7 s7 se g?ndeas57 )a r7spunsu) )uiTei
timp de 5in5i minute, apoi s7-) s5rie pe h?rtie$ @up7 a5eea, spune 57 9i-ar p)75ea 5a =ie5are din grup s7
8mp7rt7<eas57 5e a s5ris$ @a57 a5est )u5ru este 8n57 prea di=i5i), propune s7 se grupe;e pe pere5hi <i s7
dis5ute idei)e )or$ 4poi pune une)e persoane s7 8mp7rt7<eas57 5u 8ntregu) grup idei)e semni=i5ative a)e
parteneri)or )or$ En a5est =e), oamenii va)idea;7 5omentarii)e 5a =iind semni=i5ative, o=erindu-)e 5e)or
t75u9i mai mu)t7 8n5redere s7-<i 8mp7rt7<eas57 idei)e$
64Lecia &
@a57 grupu) t7u este 8n57 t75ut, atun5i uit7-te )a r7spunsuri)e ta)e, date )a 5ontribu9ii)e
parti5ipan9i)or$ E<ti 5riti5 sau 8ng7duitor: 4s5u)9i 5eea 5e au de spus: *imt parti5ipan9ii 57 )e pre9uie<ti
5ontribu9ia: E<ti at?t de disperat dup7 parti5ipare 8n5?t e<ti st?nFenitor de entu;iasmat oride5?teori
5ineva adu5e ori5e =e) de 5ontribu9ie: 4sigur7-te 57 tu e<ti un mode) 8n aten9ie, as5u)tare <i parti5ipare )a
dis5u9ie$
Ascultarea e lucru "reu
Aa 8n5eput s-ar putea s7 9i se par7 di=i5i) s7 as5u)9i$ *-ar putea s7 te 8ngriFore;i da57 oamenii vor
r7spunde sau nu$ *-ar putea s7 te surprin;i g?ndindu-te )a urm7toarea 8ntrebare pe 5are vrei s7 o pui$ Cu
timpu), a5este rea59ii nervoase 575i asta sunt de =apt" se vor diminua$ En 5ur?nd te vei surprinde
as5u)t?nd 5u interes pe 5ei)a)9i parti5ipan9i, 8n timp 5e devii pe dep)in angaFat 8n 5onversa9ie$
%ameni)or )i se dau de obi5ei premii pentru abi)itatea )or de a vorbi 8n pub)i5$ E5hipe)e de de;batere
8nva97 abi)itatea de a purta dis5u9ii ra9iona)e 8n de;baterea pub)i57, iar 5)uburi sunt =ormate pentru a aFuta
oamenii s7 8nve9e s7 vorbeas57 8n pub)i5$ Cei mai buni vorbitori ai anu)ui primes5 distin59ii$
Cotu<i rareori )i se dau oameni)or premii pentru abi)itatea )or de a as5u)ta 5u aten9ie$ *5riptura
pre9uie<te persoana 5are as5u)t7. HCine r7spunde =7r7 s7 =i as5u)tat, =a5e o prostie <i 8<i trage ru<inea$I
#roverbe 1+.1,"
$<i H%ri5e om s7 =ie grabni5 )a as5u)tare, 8n5et )a vorbire, ;7bavni5 )a m?nieI Ia5ov 1.19"$
Ca <i )ider de seminar, una din abi)it79i)e 5are trebuie de;vo)tate este a5eea de a vedea din pun5te)e
de vedere a)e a)tor persoane$ 45easta este numit7 Hs5himbarea perspe5tiveiI <i este un semn a)
maturit79ii$ #rimu) pas spre a putea privi din perspe5tiva a)tor persoane este as5u)tarea$ 0ii atent )a
substan97, )ogi57, a5urate9e, 5ontinuitate, imp)i5are emo9iona)7 <i se)e59ie$
12 'u(stana2 En primu) r?nd, observ7 5?t de st7p?n este 8nv7975e)u) pe 5on9inut$ #arti5ipantu)
5unoa<te materia)u): *e vede 5unoa<terea )ui 8n r7spunsu) dat: >nii parti5ipan9i vor 8n5er5a s7 parti5ipe
)a o dis5u9ie =7r7 s7 se g?ndeas57 serios )a materia)$
22 Lo"ica2 0ii atent )a )ogi5a argumentu)ui$ Este evident =aptu) 57 parti5ipantu) g?nde<te 5ore5t:
Este argumentu) re;onabi) <i )ogi5, sau este destu) de obtu; <i bi;ar: Aogi5a )ui pare de=e5tuoas7: @7-)e
a)tor parti5ipan9i o5a;ia s7 r7spund7$ R7spunsuri)e )or vor 5ore5ta de mu)te ori )ogi5a gre<it7, =7r7 5a tu
s7 trebuias57 s7 intervii$
32 Acurateea2 0ii atent )a pre5i;ia r7spunsu)ui$ C?teodat7 )ogi5a s-ar putea s7 =ie bun7 <i
atr7g7toare, dar r7spunsu) s-ar putea s7 =ie gre<it$ @a57 parti5ipantu) aFunge )a un r7spuns gre<it, d7-)e
5e)or)a)9i parti5ipan9i <ansa s7 5ore5te;e <i s7 ra=ine;e a5e) r7spuns prin r7spunsuri)e )or$ @a57 trebuie s7
5ore5te;i, ai griF7 s7 8n5uraFe;i parti5ipantu) 8n timp 5e 5ore5te;i r7spunsu)$
42 Continuitatea2 0ii atent )a 5ontinuitate 8n deru)area dis5u9iei$ Oei vrea s7-9i 8n5uraFe;i
parti5ipan9ii s7 5onstruias57 dis5u9ia pe r7spunsuri)e 5e)or)a)9i$ @e mu)te ori parti5ipan9ii nu as5u)t7
r7spunsuri)e 5o)egi)or )or, pentru 57 sunt prea o5upa9i 5u =ormu)area proprii)or r7spunsuri$ Ei nu se
g?ndes5 57 r7spunsu) unui partener poate =i )a =e) de bun 5a <i r7spunsu) 8nv797toru)ui sau )a =e) de bun 57
%acilitarea grupurilor mici65
r7spunsu) )or$ Re;u)tatu) este 57 ei nu 8<i vor )ega r7spunsuri)e de 5ontribu9ia u)timei persoane$ C?nd se
8nt?mp)7 a5est )u5ru, dis5u9ia 8n5epe s7 devin7 8mpr7<tiat7, 5u r7spunsuri 8nt?mp)7toare unu) dup7 a)tu)
<i =7r7 semne)e unei 5onversa9ii rea)e$ 4dev7rate)e 5onversa9ii sunt 5ara5teri;ate de 5ontinuitate$
#robabi) 57 to9i am avut e'perien9a de a ne a=)a 8ntr-o dis5u9ie 8n 5are oamenii 8<i adu5eau
5ontribu9ia, dar =7r7 5ontinuitate$ 075eau re=erire )a 5eva 5e avea )eg7tur7 5u 5eva spus mai devreme, sau
5eva 5e era tangen9ia) subie5tu)ui dis5utat$ Comentarii)e )or au 5reat un sentiment 5iudatK era 5a <i 5um ai
=i =ost imp)i5at 8ntr-o dis5u9ie pro=und7 5u un prieten <i o persoan7 str7in7 v-a 8ntrerupt brus5$
Continuitatea poate =i 8n5uraFat7 prin a 5ere persoanei s7 e'p)i5e 5um se )eag7 r7spunsu) )uiTei de
5ontribu9ia parti5ipantu)ui anterior$ *au po9i s7 5eri unui parti5ipant s7 pun7 o 8ntrebare 5e de;vo)t7 8n
mod potrivit 5ontribu9ia u)timei persoane$ #robabi) vei g7si <i a)te moduri de a 5onstrui 5ontinuitatea,
dar asigur7-te 57 grupu) rea)i;ea;7 5ontribu9ia important7 pe 5are ea o are 8n 5ondu5erea 8ntregu)ui grup
8nspre o 5onversa9ie veritabi)7$
Oei =i rea)i;at un )u5ru m7re9 5a <i )ider a) dis5u9iei, iar grupu) t7u va =i =75ut un pas 8nspre
maturitate atun5i 5?nd intr7 8ntr-o 5onversa9ie 8n 5are =ie5are persoan7 8i as5u)t7 pe 5ei)a)9i <i 8<i
=ormu)ea;7 r7spunsu) pe 5eea 5e au spus a)9ii$
0ii atent )a abi)itatea parti5ipan9i)or de a se as5u)ta unu) pe a)tu)$ #arti5ipan9ii devin 5?teodat7 at?t de
atra<i de proprii)e g?nduri, 8n5?t nu reu<es5 s7 se re)a9ione;e )a 5ontribu9ii)e 5e)or)a)9i parti5ipan9i$
Crea;7 un mediu 5are )e 5ere parti5ipan9i)or s7 se as5u)te unu) pe 5e)7)a)t prin a=i<area a5estui
5omportament de 57tre tine J 5onstruie<te pe 5omentarii)e <i 5ontribu9ii)e )or, nu doar pe a)e ta)e$ C?nd
5ree;i a5est mediu prin e'emp)i=i5area )ui, 5ei 5are 8nva97 vor pre9ui de asemenea 5ontribu9ii)e 5o)egi)or
)or$
52 7+plicare e+oional$2 0ii atent )a imp)i5area emo9iona)7 a 5e)or 5are 5ontribuie$ #ar
de;interesa9i, sau sunt 5u adev7rat aten9i )a subie5t <i )a 5ei)a)9i: #o9i s7 sim9i emo9ie <i sentiment 8n
r7spunsuri)e )or:
4s5u)tarea nu imp)i57 doar sim9u) au;u)ui, 5i <i sim9u) v7;u)ui$ #arti5ipan9ii vorbes5 prin trupu) )or,
nu doar prin 5uvinte$ #rive<te )a parti5ipan9ii 5are arat7 de;interes prin )imbaFu) 5orpu)ui. adeseori 8<i
66Lecia &
8n5u5i<ea;7 bra9e)e, se uit7 )a 8nv797tor dar <i nu )a restu) grupu)ui, sunt agita9i, prives5 8n Fos sau prives5
pierdu9i$ #oate 5u)tura ta =o)ose<te a)t )imbaF a) trupu)ui pentru a e'prima de;interesu)$ Caut7 s7 5uno<ti
5are este )imbaFu) trupu)ui <i urm7re<te-)$
@e;interesu) apare din 5?teva motive$ Ce) 5are 8nva97 poate =i obosit sau poate e supus unui stres
neobi<nuit a5as7 sau )a servi5i$ #oate ap7rea datorit7 unor 5au;e e'terne 5are tre5 repede$ @eta<area <i
de;interesu) apar de asemenea din in5apa5itatea parti5ipantu)ui de a =a5e =a97 materia)u)ui studiat$
En5ear57 s7 determini 5au;a deta<7rii <i roag7-te 8n parti5u)ar pentru a5e<ti parti5ipan9i$ @a57 ai o5a;ia,
8n5ear57 s7-i aFu9i s7-<i identi=i5e de;interesu) <i aFut7-i s7 dep7<eas57 5au;e)e a5estuia$
Un lider de discuie de grup i conduce grupul aa cum un dirijor conduce o orchestr.
[28]

Cu alte cuvinte, liderul grupului treuie s aud !iecare participant i s asculte atent la ce
are de spus !iecare. "n acelai timp, el treuie s !ie atent la continuitate i la direcia
ntregii conversaii. #reuie s conduc n aa !el nc$t contriuiile tuturor participanilor,
c$nd sunt puse mpreun, s ating oiectivele de nelegere pe care le%a stailit.
62 'elecia2 #ovestirea posibi) 8n5hipuit7 a unui reporter 5are )-a vi;itat pe Robert 0rost i)ustrea;7
importan9a se)e59iei.
Aui 0rost nu-i p)75ea s7 =ie intervievat, a<a 57 s-a uitat 5u severitate )a vi;itator <i )-a
8ntrebat. H4i o ma<in7rie din a5eea J a5e)e reporto=oane:I, HNu, domnu)eI, i-a
r7spuns reporteru)$ HEi bineI a ;is 0rost, Hhaide 8n7untru$ %amenii 7ia 5are
8nregistrea;7 =ie5are 5uv?nt nu 8n9e)eg ni5iodat7 nimi5 5um trebuie$I
P29Q
0rost a 8n9e)es importan9a as5u)t7rii se)e5tive$ Reporterii 5are =o)oseau reporto=oane <i 5opiau =ie5are
5uv?nt nu reu<eau s7 8n9e)eag7 semni=i5a9ia 5onversa9iei$ C?nd 8n5er5i s7 au;i totu), nu reu<e<ti s7
e)imini 5eea 5e nu e important, 5eea e tangen9ia), 5eea 5e te distrageK nu reu<e<ti s7 aFungi 8n mie;u)
subie5tu)ui$
Aa =e) este atun5i 5?nd 5ondu5i o dis5u9ie J trebuie s7 =i se)e5tiv 8n a)egerea a5e)or 5ontribu9ii 5are
sunt 5e)e mai potrivite pentru a du5e 5onversa9ia pe 5e)e mai pro=itabi)e 57i$ 45east7 abi)itate de a =i
se)e5tiv 89i o=er7 materia)u) brut din 5are vei mode)a r7spunsuri)e de-a )ungu) )e59iei$ 4s5u)tarea este
)u5ru greu$ Ca <i )ider de dis5u9ie de grup, trebuie s7 st7p?ne<ti abi)itatea de a-i au;i pe parti5ipan9i J nu
doar 5uvinte)e )or, dar <i nuan9a emo9iei <i semni=i5a9ia ei$
)e+$: C?nd 8i as5u)9i pe a)9ii, 5are este 5e) mai mare obsta5o) 8n a au;i 5eea
5e se spune: Ce 89i 5au;ea;7 prob)eme:
Ale"erea r$spunsului corect
@up7 5e ai as5u)tat, trebuie s7 r7spun;i ade5vat$ 0ie5are 5ontribu9ie des5hide o u<7 pentru mai mu)te
r7spunsuri$ >nu) dintre 5e)e mai provo5atoare aspe5te a)e 5ondu5erii unei dis5u9ii este s7 a)egi un
r7spuns potrivit$ R7spunsuri)e ta)e ade5vate vor 8mbun7t79i mu)t dis5u9ia din 5adru) grupu)ui$ R7spunsu)
5ore5t )a di=erite)e situa9ii 5are apar 8n timpu) unei dis5u9ii J 5omentarii)e =75ute, nuan9e)e de sens,
%acilitarea grupurilor mici67
emo9ii)e a=i<ate J 5ere antrenament$ #oate 57 5ea mai di=i5i)7 dintre toate abi)it79i)e pe 5are un )ider de
dis5u9ie trebuie s7 )e st7p?neas57 este abi)itatea de a r7spunde ade5vat$
R7spunsu) t7u are mare putere$ #rob)ema este 57 ai =oarte pu9in timp s7 =a5i a)egeri 8n a5est
domeniu$ Crebuie s7 ana)i;e;i rapid 5eea 5e se 8nt?mp)7 <i s7-9i a)egi r7spunsuri)e 8n mod 5orespun;7tor$
#robabi) 57 un simp)u Harbore de5i;iona)I te va aFuta s7 vi;ua)i;e;i <i s7 8n9e)egi 5e posibi)it79i ai
atun5i 5?nd r7spun;i$ Aa 8n5eput, a5east7 unea)t7 ar putea p7rea prea 5omp)i5at7 <i greu de 9inut minte,
dar da57 )u5re;i 5u ea un timp, vei deveni repede mai preg7tit 8n a)egerea 5ore5t7 a unui r7spuns bun$
4rborii de5i;iona)i sunt un instrument simp)u 5are te aFut7 s7 =a5i a)egeri atun5i 5?nd r7spun;i$
C?nd a)egi s7 mergi 8ntr-un sens sau 8n a)tu), op9iuni)e r7mase sunt )imitate )a 5e)e de-a )ungu) HramuriiI
a5e)eia de 5opa5$ %ride5?teori un parti5ipant =a5e un 5omentariu, ai o op9iune. po9i =ie s7 5ontinui
dia)ogu) tu 8nsu9i 5u a5e) parti5ipant, sau po9i s7 )e permi9i parti5ipan9i)or s7 5onverse;e 8ntre ei$ %ri5are
dintre a5este a)egeria) des5hide 5a)ea pentru a)te 5?teva op9iuni, a<a 5um e des5ris 8n 0igura 1$
#entru a 8n5uraFa 5onversa9ia 8ntre parti5ipan9i, repet7 pur <i simp)u a5eea<i 8ntrebare <i 5ere-)e a)tora
s7 5omente;e$ En5uraFea;7 parti5ipan9ii s7 se uite unu) )a a)tu), 8n )o5 s7 se uite )a tine atun5i 5?nd r7spund$
>n a)t mod de a imp)i5a parti5ipan9ii 8ntr-o dis5u9ie 8ntre ei este de a o=eri o stru5tur7 pentru dia)og 8ntre
doi parti5ipan9i$ Cere-i unui parti5ipant s7-<i pre;inte pun5te)e )uiTei de vedere, apoi 5ontrastea;7-)e sau
5ompar7-)e 5u a)e 5e)ui 5are to5mai a 5ontribuit$ C?nd 8n5epi s7 5ondu5i dis5u9ii, este destu) de di=i5i) s7
89i aminte<ti op9iuni)e pe 5are )e ai$ #e m7sur7 5e re5apitu)e;i <i e'erse;i =o)osirea arbore)ui de5i;iona),
vei des5operi 57 abi)itatea ta de a se)e5ta op9iunea 5ore5t7 devine mai natura)7$ Cum s-a men9ionat mai
sus, a deveni un 5ondu57tor de dis5u9ii se aseam7n7 =oarte mu)t 5u mersu) pe bi5i5)et7. )a 8n5eput, te sim9i
instabi), 5hiar 5a;i, dar 8n 5e)e din urm7 ui9i pro5esu) <i devii un parti5ipant dep)in 8n e'perien97$
68Lecia &
C?nd 89i a)egi r7spunsu), ia 8n 5onsiderare impa5tu) a)egerii ta)e asupra grupu)ui <i asupra
parti5ipantu)ui 8n spe5ia)$ C?teva 5onsidera9ii, sugerate de Christensen, te vor aFuta s7 eva)ue;i 5a)itatea
r7spunsu)ui t7u <i impa5tu) )ui poten9ia).
1$ Oa pune r7spunsu) meu 8n peri5o) pe vorbitor, 8n 5e prive<te stima de sine sau re)a9ii)e din grup:
Ens5rierea unui Hpun5tI 8n predare, 5hiar <i a unuia important, nu merit7 sa5ri=i5area unui
parti5ipant$
2$ Oa pune r7spunsu) meu 8n e5hi)ibru nevoi)e parti5ipantu)ui <i a)e grupu)ui 8n ansamb)u: Oa
5on5entra aten9ia asupra subie5te)or de interes pentru maForitatea membri)or grupu)ui <i nu doar
a)e vorbitoru)ui din a5e) moment:
,$ Oa pune r7spunsu) meu 8n e5hi)ibru interese)e imediate a)e grupu)ui 5u nevoia de a a5operi
programu) de instruire a) ;i)ei Pobie5tive)e seminaru)uiQ: Ignorarea interese)or parti5ipan9i)or
diminuea;7 imp)i5area )orK e<uarea 8n a a5operi materia)u) esen9ia) pentru 8n9e)egerea sar5ini)or
viitoare amenin97 progresu) viitor$
2$ Oa )7rgi r7spunsu) meu 5unoa<terea grupu)ui asupra materia)u)ui <i a dis5u9ieipermi9?nd, totu<i,
o 5a)e de retragere da57 a<tept7ri)e me)e sunt nerea)iste:
($ *e va 8n5adra r7spunsu) meu 8n norme)e <i va)ori)e 5omunit79ii 5are 8nva97 J )egat de termenii
5ontra5tu)ui dintre 8nv797tor <i e)evi:
-$ Oa e5hi)ibra r7spunsu) meu 5antitatea de timp disponibi)7 5u 5ea ne5esar7 pentru e'p)orarea 8n
pro=un;ime a subie5tu)ui:
P,0Q
Nu numai 57 trebuie s7 <tii 5um s7 r7spun;i )a 5ontribu9ii bune, dar trebuie s7 <tii <i 5um vei =a5e
=a97 r7spunsuri)or gre<ite sau parti5ip7rii nepotrivite a oameni)or 8n grup, 5are tind s7 distrug7 mediu)
po;itiv a) grupu)ui <i s7 distrag7 de )a prob)ema de ba;7, <i anume 8nv79area$
/$spunsuri la participarea ina-ec1at$
>na dintre 5e)e mai mari provo57ri 5a <i )ider de dis5u9ie este s7 a)egi 5um s7 r7spun;i )a
parti5iparea nepotrivit7, 5are se pre;int7sub mai mu)te =orme$ C?teodat7 parti5ipan9ii pun 8ntreb7ri
gre<ite, nu apre5ia;7 un r7spuns e'5e)ent de )a un 5o)eg, devin prea emo9iona)i, sunt prea timi;i 5a s7
vorbeas57 sau vorbes5 prea mu)t$ Ca <i )ider de dis5u9ie, trebuie s7 =a5i =a97 tuturor a5estor prob)eme$
)e+$: 4i 5ondus vreodat7 o dis5u9ie 8n 5are unu) din parti5ipan9i a dominat
5onversa9ia: Care ai g7sit 57 sunt moda)it79i)e e=i5iente de a re;o)va a5east7
situa9ie: Invers, ai 5ondus vreo dis5u9ie 8n 5are o persoan7 nu parti5ipa
de)o5: Ce ai =o)osit pentru a aFuta a5ea persoan7 s7-<i dep7<eas57
timiditatea:
%acilitarea grupurilor mici69
/$spunsuri"re9ite2 Cum ar trebui s7 rea59ione;i )a r7spunsuri)e gre<ite: >n prin5ipiu important
este s7 pun5te;i 5?t mai rar, 8n pub)i5, un r7spuns 5a =iind gre<it$ Numai da57 un parti5ipant =a5e o
gre<ea)7 teribi)7 8n =apt7 sau Fude5at7 trebuie s7 te 5on5entre;i asupra )ui$ Chiar <i 8n a5este 5a;uri, 5ea
mai bun7 moda)itate de a gestiona un r7spuns gre<it este s7 te ba;e;i pe grup s7 8) 5ore5te;e$ En5ear57 s7
nu 5ore5te;i tu r7spunsu)$ % 8ntrebare u<oar7 pe 5are o po9i adresa grupu)ui, atun5i 5?nd r7spunsu) este
evident gre<it, este HCe 5rede a)t5ineva:I 4proape 8ntotdeauna, a)9i oameni din grup vor 8mp7rt7<i o
perspe5tiv7 5are 5ore5tea;7 r7spunsu) gre<it$ 45easta te s5ute<te pe tine, 5a )ider, s7 5ore5te;i gre<ea)a$
@e 5e ai vrea s7 )a<i 5ore5tarea 8n seama grupu)ui: Gai 8nt?i pentru 57 te aFut7 s7-9i p7stre;i po;i9ia
de persoan7 5are =a5e din grup un )o5 sigur$ Gai mu)t, 5on<tienti;ea;7 grupu) 57 ei sunt 8n mod ega)
responsabi)i de a p7stra grupu) pe dire59ia 5ore5t7$
En5ear57 s7 nu =ii tu persoana 5are 5ore5tea;7, 5i spriFin7-te pe dis5ip)ina <i inte)igen9a grupu)ui$
0o)ose<ti ine=i5ient timpu) 8nt?)nirii da57 8n5er5i s7 5ore5te;i =ie5are eroare minor7 5e apare, a<a 57 =ii
se)e5tiv 5u privire )a erori)e pe 5are )e 5ore5te;i$ 4minte<te-9i 57 ai posibi)itatea s7 vorbe<ti u)timu), s7
=a5i un re;umat$ Aa a5e) moment po9i a)ege r7spunsuri potrivite, tre5?nd peste 5e)e 5are nu sunt ade5vate$
@a57 parti5ipan9ii aFung )a o 5on5)u;ie gre<it7 sau =a5 a=irma9ii 5e par s7 adu57 5on=u;ie asupra
subie5tu)ui 8n )o5 s7-) 5)ari=i5e, o=er7-)e o a)t7 oportunitate$ Cere-)e pur <i simp)u s7 e'p)i5e mai bine
5eea 5e au spus$ 4i putea de asemenea s7 adu5i 8n dis5u9ie o situa9ie 5e e'pune eroarea din g?ndirea )or
<i apoi s7-i 8ntrebi 5um se )eag7 de a=irma9ia )or$
@e e'emp)u, s7 presupunem 57 un parti5ipant spune 57 o persoan7 nu poate s7 =ie <i 5re<tin <i
membru a) denomina9iunii N 8n)o5uie<te 5u ori5e denomina9iune"$ 4i putea 8ntreba. HC?t de important
este a5est )u5ru 8n biseri5a pe 5are o =re5vente;i:I 4)o57 5?teva minute pentru dis5u9ie$ 4poi 8ntreab7.
HG?ntuirea vine din biseri5a pe 5are o =re5vente;i: E'p)i57$I 4)o57 5?teva minute pentru dis5u9ie$ 45est
tip de 8ntreb7ri 8i aFut7 pe parti5ipan9i s7 8n9e)eag7 urm7ri)e 5on5)u;ii)or )or$ #e m7sur7 5e devi un )ider
5apabi) de dis5u9ie, vei putea s7 )e 5eri parti5ipan9i)or s7 va)ide;e 5on5)u;ii)e )or prin a5este tipuri de
8ntreb7ri$ 0ii =oarte de)i5at$ M?nde<te-te )a impa5tu) pe 5are 8ntreb7ri)e 8) vor avea asupra persoanei <i
grupu)ui$ Nu =a5e 5a persoana s7 se simt7 8nFosit7 sau amenin9at7$
7ncapacitatea -e a aprecia un r$spuns *oarte (un2 Oei vrea s7 atragi aten9ia asupra r7spunsuri)or
bune$ >neori 5ei 5are 8nva97 e<uea;7 8n a apre5ia r7spunsuri remar5abi)e, dar 5are vin de )a a)te persoane
de5?t )ideru)$ Ei nu 8n9e)eg importan9a spiritu)ui de observa9ie <i a e'perien9ei a)tor oameni din grup$
C?nd se 8nt?mp)7 a5est )u5ru, opre<te dis5u9ia <i atrage aten9ia asupra va)orii 5ontribu9iei$ #ur <i simp)u
5ere-)e s7 repete 5e a ;is a5ea persoan7$ 4poi 5ere 5e)or)a)9i parti5ipan9i s7 spun7 5are este semni=i5a9ia
a5e)ei 5ontribu9ii$ #rin 5on5entrarea asupra r7spunsuri)or bune, po9i aFuta grupu) s7 8nve9e s7 pre9uias57
5ontribu9ii)e a)tora$
Wine minte 57 )auda <i de;aprobarea in5)ud une)e peri5o)e$ Aauda 8i motivea;7 pe 5ei 5are 8nva97$
C?nd )au;i un r7spuns bun, unii parti5ipan9i pot deveni 8ntr-at?t de 8n5re;7tori 8n5?t vor tre5e de )inia
dis5re9iei <i vor 8n5epe s7 5read7 57 toate 5ontribu9ii)e )or sunt nepre9uite$ 4i griF7 s7 nu )au;i prea mu)t
8n timpu) dis5u9iei, de<i )a 8n5eputu) unui grup nou, 5?nd 5ei 5are 8nva97 sunt nesiguri de ei, 5on=irmarea
ta 8i va aFuta s7 devin7 mai pu9in inhiba9i$ En5rederea )or va 5re<te p?n7 5?nd to9i vor parti5ipa din p)in$
Aa 8n5eput, =ii mai generos 5u 8n5uraF7ri)e$ #e m7sur7 5e grupu) se maturi;ea;7, pe m7sur7 5e se 5unos5
70Lecia &
mai bine <i pe m7sur7 5e 8n5ep s7 )u5re;e 8mpreun7, a=irma9ii)e ta)e de 8n5uraFare <i )aud7 pot 8n5epe s7
se diminue;e$ Cei 5are 8nva97 vor primi atun5i 5on=irmarea de )a 8ntregu) grup <i nu doar de )a )ider$
/$spunsuri prea e+oionale$ C?nd e<ti 5on=runtat 5u un r7spuns =oarte emo9iona), este important
s7 apre5ie;i emo9ia$ >ne)e subie5te, 8n spe5ia) 5e)e 5are au de-a =a5e 5u studiu) *5ripturii, pot =i =oarte
emo9ionante$ Ceea 5e 5red oamenii se g7se<te )a ba;a a 5eea 5e sunt, 5hiar 8n 5entru) =iin9ei )or$ 4tun5i
5?nd o )e59ie pre;int7 un pun5t de vedere di=erit de sistemu) de 5redin9e a) persoanei, 8nv797toru) se poate
a<tepta )a 5eva emo9iiD
Crebuie s7 de;amorse;i 5eea 5e ar putea deveni r7spunsuri 8n57r5ate 5u emo9ii negative$ Godu) prin
5are 5omba9i a5east7 situa9ie este prin a re5unoa<te des5his 57 oamenii au deseori sentimente puterni5e
5u privire )a a5e) subie5t$ 45east7 5on=irmare va)idea;7 sentimente)e unei persoane <i re5unoa<te 57
oamenii au pun5te de vedere di=erite$ E'p)i57 =aptu) 57 a5este sentimente nu sunt gre<ite$ En5ear57 s7
diminue;i nive)u) pasiunii <i s7 te 5on5entre;i 8n s5himb asupra unor moduri mai ra9iona)e <i )ogi5e de a
privi subie5tu)$ @in nou, nu te a<tepta 5a to9i membrii grupu)ui s7 5read7 8n 5eea 5e tu 5re;i$ 45est tip de
5on=ormare va s)7bi grupu) <i va diminua 8nv79area at?t pentru tine 5?t <i pentru ei$
ersoana ti+i-$$ 4<a 5um s-a men9ionat anterior, va =i ne5esar s7 imp)i5i, 5u de)i5ate9e, persoane)e
timide 8n dis5u9ie$ 4)ege o 8ntrebare simp)7 )a 5are e<ti sigur 57 pot r7spunde, 5hiar o 8ntrebare 5u un
r7spuns dire5t - daTnu$
@up7 5e au r7spuns, 5ere-)e 5u ta5t s7 e'p)i5e r7spunsu)$ C?nd intr7 8n dis5u9ie, o=er7-)e o rea59ie de
spriFin, po;itiv7, 5hiar da57 5omentari)e )or sunt de o 5a)itate in=erioar7$ Entotdeauna po9i g7si 5eva de
va)oare 8n 5ontribu9ia )or, 5are 89i va permite s7 tre5i )a urm7toru) pas$ 4)ege apoi, 5a persoan7 5are s7
r7spund7, pe 5ineva despre 5are <tii 57 va =i po;itiv <i va spriFini 5ontribu9ia adus7 de persoana timid7$
% a)t7 metod7 de a integra persoane timide 8n grup este prin a pune o 8ntrebare de g?ndire, totu<i
re)ativ simp)7, )a 5are to9i 5ei din grup r7spund pe r?nd$ Chiar <i atun5i 5?nd persoana 5ea mai t75ut7
r7spunde )a 8ntrebare, ar putea s7 spun7. HR7spunsu) meu este 5a a) )ui !ohnI$ *au s-ar putea s7 spun7.
HChiar nu am nimi5 de ad7ugatI$ C?nd se 8nt?mp)a )u5ru) a5esta, pur <i simp)u 8ntreab7. HCe 5re;i 57
8nseamn7 r7spunsu) 5e)ei)a)te persoane:I @up7 5e ai primit un r7spuns, 5ere-i s7 de;vo)te <i s7 e'p)i5e
r7spunsu) ei mai 8n deta)iu$ En a5est =e), demonstre;i pre9uirea pe 5are o atribui 5ontribu9iei ei$
>nii oameni s-ar putea s7 evite pur <i simp)u s7 r7spund7$ Crebuie s7 8mpiedi5i oamenii s7 =ie
5on=ortabi)i 5u Hro)u)I t75ut$ #robabi), 5e) mai bun mod de a evita a5east7 prob)em7 este 5a, 8n57 de )a
8n5eput, s7 stabi)e<ti a<teptarea <i 5erin9a 5a =ie5are persoan7 s7 r7spund7 )a 8ntrebarea )ansat7 de tine$
ersoana care 1or(e9te prea +ult$ >nii oameni pur <i simp)u vorbes5 prea mu)tD @e 5e)e mai
mu)te ori ei nu 8<i dau seama 57 tind s7 domine 5onversa9ia, ump)?nd aproape tot spa9iu) verba)$ C?nd se
8nt?mp)7 a5est )u5ru 8n timpu) 8nt?)nirii, ai putea spune. HLaide9i s7 a=)7m <i p7rerea a)t5uivaI sau
HLaide9i s7 vedem 5e 5red <i a)9iiI$ @a57 5ontinu7 s7 domine dis5u9ia, va trebui s7 te por9i 5u ei 5u ta5t$
4minte<te-)e 8n parti5u)ar despre 5ontra5tu) de 8nv79are <i e'p)i57-)e de 5e 5re;i 57 parti5iparea )or
diminuea;7 5a)itatea e'perien9ei de 8nv79are$ Cere-)e s7 =ie mai aten9i )a 5?t de des vorbes5$ @a57 a5est
)u5ru nu aFut7, 5ere-i persoanei vorb7re9e s7 5ontori;e;e de 5?te ori vorbe<te =ie5are persoan7 )a
seminaru) urm7tor$ @a57 pui persoana s7 =a57 o )ist7 5u nume)e =ie57rui parti5ipant din grup <i apoi s7
bi=e;e de 5?te ori 5ineva 5ontribuie, de 5e)e mai mu)te prob)ema e re;o)vat7$ @a57 ni5i a5est )u5ru nu
%acilitarea grupurilor mici71
merge, 5ere-i persoanei permisiunea s7 aminte<ti 8n pub)i5, dar 5u ta5t, de nevoia de a )7sa <i pe a)9ii s7
vorbeas57$
R7spunsu) )a a5este provo57ri di=erite a)e dis5u9iei s-ar putea s7 =ie 5ea mai di=i5i)7 sar5in7 a
)ideru)ui de grup$ *ugestii)e de mai sus te vor ghida 8n a)egerea r7spunsuri)or potrivite, 5are vor =a5e 57
dis5u9ia s7 5urg7 <i s7 5reas57$
)e+$: M?ndindu-ne din nou )a e'emp)u) dat 5hiar )a
8n5eputu) a5estei )e59ii, 5e s=at i-ai da )ui !ohn pentru a-)
aFuta s7 nu mai aib7 a5eea<i e'perien97 urm7toarea dat7
5?nd se 8nt?)ne<te grupu):
/e!u+at
Ce) mai puterni5 instrument a))ideru)ui de seminar este 8ntrebarea$ Entreb7ri)e preg7tite <i s5rise 5u
griF7 pot stimu)a 8n mod pro=und g?ndirea =ie57rui parti5ipant$ @in5o)o de )atura individua)7, 8ntreb7ri)e
bune pot adu5e un grup de adu)9i 5are 5onversea;7 )a o 8n9e)egere mai 5uprin;7toare <i mai ade5vat7
de5?t suma 8n9e)egeri)or indivi;i)or din grup$ @a57 5ontribu9ii)e 5e)or 5are 8nva97 nu sunt potrivite,
=a5i)itatoru) trebuie s7 r7spund7 5u griF7 )a e)e, ast=e) 8n5?t s7 =ie re;o)vate 8ntr-o manier7 potrivit7, =7r7 a
umi)i pe 5ei 5are 8nva97$ Cea mai bun7 dis5u9ie dintr-un seminar arat7 <i se per5epe 5a o 5onversa9ie
pro=und7, )a 5are to9i 5ontribuie, as5u)t?nd atent )a 5eea 5e au a)9ii de spus <i r7spun;?nd 8ntr-un mod
5are 5ondu5e )a 5ontinuarea ideii$
72Lecia &
Plani'icarea seminarului 73
lani*icarea se+inarului
*arah era mu)9umitoare pentru tot 5eea 5e a =75ut @omnu) 8n via9a ei 5a s7-i permit7 s7 studie;e, s7
5reas57 <i s7-<i de;vo)te abi)it79i)e de =a5i)itator <i u5eni5i;ator$ C?nd era student7, de mu)te ori nu era
preg7tit7 5?t ar =i vrut s7 =ie pentru ore)e de seminar, dar <tia 57 trebuia s7 se preg7teas57 mai din timp <i
s7 8<i p)ani=i5e mai bine timpu) pre9ios pe 5are avea s7 8) petrea57 mai t?r;iu 5u proprii ei studen9i$ 45um
57 era mentorT 8nv797tor, sim9ea din greu responsabi)itatea pe 5are o avea, de a investi 8n vie9i)e a)tora. s7
=ie preg7tit7, s7 =ie pun5tua)7 <i s7 =ie disponibi)7 pentru parti5ipan9i$ Btia 57 to9i erau oameni =oarte
o5upa9i <i vroia s7 onore;e timpu) pe 5are 8) a)o5au 5a s7 =ie instrui9i$ *7 =ie =a5i)itator era mu)t mai
provo5ator de5?t s7 =ie student7D
Gu)t prea des, minute)e pre9ioase a)e seminaru)ui erau irosite 5u deta)ii)e introdu5tive, 5u
5onversa9ii persona)e, 5u aranFarea 5amerei, veri=i5area temei, a<teptarea parti5ipan9i)or sau o=erirea de
m?n5are <i b7utur7 8n pau;e$ @e<i <tia 57 8ntotdeauna vor e'ista surpri;e 57rora s7 )e =a57 =a97, *arah era
sigur7 57 se putea evita mu)t din a5est Htimp pierdutI$
)e+$: @e 5e 5re;i 57 e'perien9a )ui *arah 5a <i =a5i)itator <i )ider a =ost mu)t
mai di=i5i)7 de5?t 5ea din perioada 5?nd era student7: Care sunt 5?9iva din
=a5torii 5u 5are s-ar putea 5on=runta a5um, =a5tori pe 5are nu i-a 8nt?)nit 5a <i
student7: Cum ar trebui s7 gestione;e =rustrarea ei 5u privire )a Htimpu)
pierdutI: Cum ar trebui s7-<i preg7teas57 parti5ipan9ii 5a s7 =ie mai e=i5ien9i
8n a5est domeniu a) instruirii )or:
'c3ia leciei
@es=7<urarea seminaru)ui
Re;o)varea e=i5a5e a prob)eme)or
Re;umarea responsabi)it79i)or =a5i)itatoru)ui
74Lecia (
4(iecti1ele leciei
45east7 )e59ie te va aFuta s7.
#)ani=i5i <i s7 imp)emente;i un seminar ba;at pe predarea intera5tiv7$
En9e)egi responsabi)it79i)e ta)e 8n 5ondu5erea, administrarea <i =a5i)itarea 8nv797rii adu)9i)or$
@evii 5on<tient de une)e prob)eme 5u 5are te vei 5on=runta, pe m7sur7 5e =a5i)ite;i 8nv79area
adu)9i)or <i 5um s7 dep7<e<ti a5e)e prob)eme$
0es*$9urarea se+inarului
Wine minte 57 =ie5are seminar este parte dintr-o program7 mai )arg7$ 0ii 5on<tient 5e )e59ii, subie5te
<i a5tivit79i de instruire au ap7rut 8n seminaru) pre5edent <i de asemenea 5e urmea;7, ast=e) 8n5?t s7 =a5i
seminaru) t7u o parte integrant7 a instruirii de ansamb)u$ 4i )ibertatea s7 stru5ture;i timpu) seminaru)ui
5um vrei$ Cotu<i, aspe5te importante a)e unei instruiri ne5esit7 a)o5area unui timp spe5ia) 8n =ie5are
seminar$ 45este aspe5te vor =i dis5utate separat$ Wine minte, instruirea imp)i57 de;vo)tarea abi)it79i)or, a
vi;iunii <i a unei vie9i de u5eni5i;are, nu doar trans=eru) de 5on9inut$ 'ezultatul pe care l dorim nu este
doar nvtori instruii ci ( c)iar mai mult ( pastori, ucenicizatori i nvtori pentru biseric, care i
vor adduce contribuia la o biseric sntoas, ce se nmulete. #)7nuim noi oare timpu) seminaru)ui
nostru 8n Furu) de;vo)t7rii a5estor abi)it79i, prin pra5ti57 e=e5tiv7, intera59iune <i eva)uare:
re"$tirea
12 /u"$ciunea2 Ce) mai important aspe5t a) preg7tirii este rug75iunea$ Cere-i )ui @umne;eu s7
)u5re;e 8n inimi)e parti5ipan9i)or, s7-i 8n5uraFe;e s7 =ie harni5i 8n 8nv79area )or$ Cere-i @uhu)ui *=?nt s7-i
8nve9e adev7ruri importante din )e59ia pe 5are o 8nva97$ Roag7-te pentru s7n7tatea parti5ipan9i)or, ast=e)
8n5?t s7 poat7 parti5ipa )a 8nt?)niri$ Cere-i )ui @umne;eu s7 bine5uv?nte;e teme)e de 5as7$ Gu)te din
teme 5er 5a 8nv7975e)u) s7 =ie imp)i5at 8n s)uFire e=e5tiv7$ Cere-i @uhu)ui *=?nt s7-i aFute pe 5ei 5are
8nva97 s7 aib7 o e'perien97 spe5ia) 5reat7 pentru ei, 8n timp 5e se imp)i57 8n a5este sar5ini pra5ti5e$ Cere-i
5a =ie5are parti5ipant s7 se 8ntoar57 )a 8nt?)nire gata s7 medite;e pro=und )a 5eea 5e au e'perimentat$ Nu
se poate sub)inia 8ndeaFuns importan9a rug75iunii pentru parti5ipan9ii t7i, a<a 57 roag7-te pentru =ie5are
din ei$
Roag7-te pentru tine, de asemenea$ Cere-i )ui @umne;eu s7-9i dea o 5urio;itate rea)7 5u privire )a
)e59ie <i o 5urio;itate autenti57 5u privire )a =e)u) 8n 5are )eag7 parti5ipan9ii )e59ia de e'perien9e)e )or de
via97$ @a57 nu e<ti 5urios s7 <tii 5um sunt provo5ate vie9i)e parti5ipan9i)or prin )e59ie, 8ntreb7ri)e pe 5are
)e pui vor =i probabi) mai mu)t tangen9ia)e de5?t s7 se re=ere )a mie;u) prob)eme)or$ Bi da57 tu 5re;i 57
8n9e)egi materia)u) 5omp)et <i observa9ii)e parti5ipan9i)or nu vor =i va)oroase pentru propria ta 8nv79are,
atun5i nu vei 57uta 5u adev7rat s7 8n9e)egi$ Roag7-te 5a @umne;eu s7-9i dea o dragoste ad?n57 pentru
=ie5are parti5ipant, <i o 5urio;itate adev7rat7$
Roag7-te de asemenea pentru 8nt?)nire$ Cere-i )ui @umne;eu s7 proteFe;e timpu) de 8nt?)nire, ast=e)
8n5?t dis5u9ii)e s7 =ie bogate <i adu57toare de satis=a59ii$ Cere-i )ui @umne;eu s7 pun7 8n inima
parti5ipan9i)or 8ntreb7ri ar;7toare, )a 5are s7 simt7 57 trebuie s7 a=)e un r7spuns$ Cere-i )ui @umne;eu s7
Plani'icarea seminarului 75
)e dea o 8n9e)egere adev7rat7, ast=e) 8n5?t 5ontribu9ii)e )or )a dis5u9ie s7 =ie semni=i5ative <i de =o)os
pentru a)9ii$ Cere-i )ui @umne;eu s7 89i dea 8n9e)ep5iune 8n 5ondu5ereadis5u9ii)or, 8n spe5ia) da57
8nt?)ne<ti di=i5u)t79i$
P,1Q
)e+$: Cite<te Cit 2.1-1,$ Ce 5re;i 57 ar imp)i5a =e)u) de 8nv797tur7 pe 5are
#ave) 8) 8ndeamn7 pe Cit s7 o pra5ti5e 8n a5est pasaF: Cum ar ar7ta: Ce
observi 8n a5est pasaF <i ai 5onsidera semni=i5ativ pentru des=7<urarea
propriei ta)e )u5r7ri de instruire:
22 ro"ra+ul2 *tabi)irea priorit79i)or pentru timpu) seminaru)ui aFut7 )a =o)osirea 5?t mai e=i5ient7
a timpu)ui 8n5redin9at$ @e<i ar trebui s7 nu =ie o 57ma<7 de =or97, programu) poate =i un ghid de nepre9uit
pentru a r7m?ne pe drumu) 5e) bun <i pentru a-i reorienta pe parti5ipan9i prin =)u'u) <i re=)u'u)
intera59iuni)or$ Cu 5?t p)ani=i5i mai bine, 5u at?t mai =)e'ibi) po9i =i 8n timpu) 8nt?)nirii$ Notea;7 un
program de ba;7 pentru =ie5are 8nt?)nire, deoare5e Hda57 9inte<ti spre nimi5, de obi5ei aFungi a5o)oI$
#rogramu) poate =i eva)uat de )a ;i )a ;i <i aFustat, 8n 5a;u) 8n 5are ai 8nt?)niri una dup7 a)ta 8n timpu)
unui 3eeRend sau a) 5?torva ;i)e$ M?nde<te-te 5?t timp din seminar va =i =o)osit pentru.
1$ En5eperea <i terminarea )a timp$ #oate in5)u;i un timp so5ia) 8naintea sesiunii, mai a)es da57
parti5ipan9ii depind de autobu;e sau trenuri 5a s7 aFung7 )a 8nt?)nire$
2$ Responsabi)it79i)e =ie57rui membru a) e5hipei. 5omuni57-)e 5u mu)t timp 8nainte$
,$ Cimpu) de rug75iune$
2$ G7rturii persona)e sau din )u5rare$
($ 4nun9uri$ 45estea ar trebui v7;ute 5a <i o parte important7din via9a grupu)ui, a<a 57 9ine-)e
organi;ate <i 5on5entrate, nu 8nt?mp)7toare sau trivia)e$
-$ *ar5ini)e administrative sau e'er5i9ii)e$ In5)ude 8n program un timp at?t pentru a 8nv79a s7
p)ani=i5i <i apoi pentru p)ani=i5area 8n sine sar5ini pentru )u5rarea 8n biseri57, evenimente
spe5ia)e, pasu) urm7tor a) instruirii, programu) pentru urm7toarea 8nt?)nire, et5$"$
7$ #)anu) de )e59ie. 8ntreb7ri pentru 8nv79areTinstruireTdis5u9ie, )egate anume de 5on9inutu) )e59iei$
+$ E'ersarea abi)it79i)or$ 4)o57 timp destu) pentru 5a parti5ipan9ii s7 e&erseze 5eea 5e 8nva97. s7
s5rie <i s7 8mp7rt7<eas57 8ntreb7ri, s7 5ondu57 grupu) prin 8ntreb7ri, s7 =a5i)ite;e parte din )e59ie,
s7 organi;e;e un proie5t, s7 5onstruias57Teva)ue;e e5hipe pentru nive)u) urm7tor de instruire,
re;o)varea ori57rui 5on=)i5t e'istent 5are ar putea ap7rea sau perturba studii)e de 5a;, prob)eme
interpersona)e, dram7 <i Fo5uri de ro), et5$
9$ Gomente)e de p7rt7<ie$ #une deoparte timp 5u parti5ipan9ii 8n 5are s7 nu =ii 8n ro)u) de 8nv797tor,
ast=e) 8n5?t s7 poat7 avea o )eg7tur7 mai persona)7 5u 5ine e<ti tu de =apt$ 45este momente pot
in5)ude.
a$ #au;e)e din timpu) 8nt?)nirii
b$ Gese)e dintre sesiuni
76Lecia (
5$ Oi;ite )a domi5i)iu 8n a=ara 8nt?)nirii
d$ 4)te)e"
Wine minte 57 p)ani=i5area <i a5tivit79i)e trebuie =75ute 8n )umina re;u)tate)or dorite 8n via9a <i
)u5rarea parti5ipantu)ui$ Entreab7-te. H%are aFut7 )a 5eea 5e vrem s7 vedem 8nt?mp)?ndu-se, sau este doar
o a5tivitate pe 5are o =a5em pentru 57 a<a am =75ut-o 8ntotdeauna:I Cotu) 8n programu) t7u trebuie s7 se
)ege 8n mod dire5t de s5opuri)e ta)e de a promova 5ara5teru), abi)it79i)e, str?ngerea re)a9ii)or, vi;iune,
5unoa<tere <i 8n9e)egere$ Ca <i =a5i)itator, trebuie s7 =a5i tu persona) mun5a de a eva)ua <i des5rie =e)u) 8n
5are =ie5are parte din programu) t7u 5ontribuie )a re;u)tate)e ob9inute$ *-ar putea s7 des5operi 57 ai nevoie
de mai mu)t din 5eva <i mai pu9in din a)t5eva, sau s-ar putea s7 ve;i 5eva 5e nu este p?n7 )a urm7 ne5esar$
Entreab7-te 8ntotdeauna de 5e un anumit e)ement se g7se<te 8n programu) t7u$
*eminaru) 8n5epe 5u 5?teva ;i)e mai devreme de5?t 8nt?)nirea 8n sine$ En ;iua seminaru)ui este
important s7 aFungi )a )o5u) 8nt?)nirii mai devreme, ast=e) 8n5?t s7 te asiguri 57 )o5u) pentru seminar este
unu) primitor$ Crebuie s7 te preg7te<ti bineK a)t=e) s-ar putea s7 re5urgi )a pre)egere, 5are poate u5ide
8nv79area$ #reg7tirea in5)ude 8ntotdeauna timp s7 te rogi pentru parti5ipan9i, s7 te 8nt?)ne<ti 8n parti5u)ar
5u a5ei parti5ipan9i pentru 5are e<ti mentor persona), s7 )e aminte<ti oameni)or de 8nt?)nire da57 e
ne5esar a5est )u5ru" <i s7 te asiguri, 8nainte de sosirea 5e)or)a9i, 57 )o5u) de 8nt?)nire este aranFat 8ntr-un
=e) 5are va =i ospita)ier <i primitor$
)e+$: %bserva9i e'emp)u) de orar din 4ne'a 9$ C?te moduri <iTsau =o5usuri
di=erite de 8nv79are observi: Care sunt a5estea: Cum ar putea e)e servi
re;u)tate)or instruirii pentru )ideri-s)uFitori privind 5ara5teru), 5on9inutu),
5onstruirea de re)a9ii, vi;iunea <i abi)it79i)e:
32 Coninutul cursului2 Enainte de a 8n5epe s7 =a5i)ite;i un 5urs Entrust, trebuie s7 =i terminat
8ntregu) 5urs tu 8nsu9i, 5a <i 8nv7975e)$ Este important s7 p7trun;i subie5tu) )e59iei <i s7 8n9e)egi teme)e
5entra)e 5are sunt abordate de-a )ungu) 5ursu)ui, nu doar 5?teva p7r9i$ Env7975eii 5are au mun5it din greu
<i 5u 5redin5io<ie pentru a-<idu5e )a 8ndep)inire sar5ini)e 8n )u5rare sunt ner7bd7tori s7 8mp7rt7<eas57 <i
vor avea mu)te 8ntreb7ri$ @oar printr-o preg7tire bun7 te po9i asigura 57 vei gestiona bine timpu) a)o5at
seminaru)ui$ Este posibi) s7 aFungi )a s=?r<itu) seminaru)ui <i s7 89i dai seama 57 partea 5ea mai
important7 din materia) nu a =ost dis5utat7, deoare5e timpu) s-a pierdut pe subie5te mu)t mai pu9in
importante$ #rintr-o 8n9e)egere de ansamb)u a 8ntregu)ui 5urs, a 5on9inutu)ui =ie57rei )e59ii <i a subie5te)or
5entra)e din =ie5are )e59ie, te vei putea 5on5entra pe 5eea 5e este esen9ia)$ 4sigur7-te 57 8n9e)egi <i 89i
aminte<ti de obie5tive)e 8nv797rii spe5i=i5ate )a 8n5eputu) =ie57rei )e59iiK a5east7 5on<tienti;are te va aFuta
s7 r7m?i 5on5entrat$
Ceea 5e este esen9ia) va =i di=erit 8n =un59ie de grup <i )o5$ @in 5au;a 5onte'tu)ui 5u)tura) sau a
nevoi)or 5urente a)e 5e)or 5are 8nva97, anumite p7r9i dintr-o )e59ie s-ar putea s7 =ie mai va)oroase pentru
un grup, iar a)te p7r9i pentru un a)tu)$ Cu, =a5i)itatoru), trebui s7 ai o 8n9e)egere bun7 at?t asupra )e59iei
5?t <i asupra 5onte'tu)ui, pentru 5a 8nv7975eii t7i s7 poat7 s7 =a57 a5este aFust7ri$
Plani'icarea seminarului 77
Ca <i =a5i)itator, vei =i 8ntotdeauna 8mp7r9it 8ntre a vrea s7 a5operi 5e este 8n p)anu) )e59iei <i a
r7spunde )a dis5u9ie pe m7sur7 5e parti5ipan9ii intera59ionea;7$ Cu 5?t 5uno<ti mai bine materia)u), 5u
at?t vei =i mai )iber s7 5ondu5i 8n mod intera5tiv, deoare5e vei putea s7 tre5i de )a un subie5t )a a)tu),
s5himb?nd ordinea )or$ &una p)ani=i5are a )e59iei <i =ami)iari;area 5u s5opuri)e instruirii nu doar 57 te
vor =a5e mai =)e'ibi), 5i <i mai 5on5entrat asupra obie5tivu)ui genera)$
En timpu) preg7tirii, s-ar putea s7 e'iste momente 5?nd vei vrea s7 introdu5i un 5on9inut sup)imentar,
re)evant, 5are s7 8mbog79eas57 o )e59ie$ Inserarea a5estui 5on9inut sup)imentar 5ere aten9ie m7rit7, din
moment 5e timpu) a)o5at seminaru)ui este deFa dr7muit$ Gen9ine )a un nive) minim materia)u) s5ris
sup)imentar, din moment 5e s5opu) t7u prin5ipa) este 5a parti5ipan9ii s7 dis5ute 5eea 5e au studiat deFa <i
nu s7 digere materia) sup)imentar 5u 5are nu sunt =ami)iari;a9i <i 5are s-ar putea s7 nu =ie trans=erabi)$
Con9inutu) sup)imentar poate =i pre;entat 8n mai mu)te moduri. =oi, =i)mu)e9e, Fo5 de ro), de;bateri
<$a$m$d$ @e 5e)e mai mu)te ori 5on9inutu) sup)imentar vine printr-o pre)egere scurt, bine 5onstruit7$
42 %ici prele"eri2 @a57 trebuie s7 9ii o pre)egere, =7-o 5um trebuieD #re)egerea a =ost o metod7
prin5ipa)7 de predare 8n57 de )a 8n5eputu) edu5a9iei$ Entr-un anumit sens, ori5e dis5urs este o pre)egere$
#redi5area este o =orm7 de pre)egereK Goise a 9inut o pre)egere 5?nd a vorbit israe)i9i)or )a momente
di=erite 8n Egipt <i 8n pustie$ GesaFe)e pro=eti5e au =ost de 5e)e mai mu)te ori pre)egeri sau )e-am putea
numi HmesaFeI sau Hproro5iiI"$ Isus a 9inut Hmini pre)egeriI, dis5ursuri inter5a)ate 5u metode)e )ui de a-i
8nv79a pe a)9ii ;i de ;i$ #redi5area )ui #ave) a =ost, uneori, sub =orm7 de pre)egere$
#re)egerea, )a supra=a97, ar putea p7rea p)i5tisitoare <i searb7d7 <i, 5u siguran97, poate =i a<a$ E'ist7
a5ei 5?9iva indivi;i rari, ta)enta9i, 5are 9in pre)egeri 8ntr-un mod 5e 5aptivea;7 audien9a$ E'perien9a
noastr7 arat7 57 a5eia 5are au a5est dar vorbes5 8n a<a =e) 8n5?t pun <i r7spund )a 8ntreb7ri 5u privire )a
5are as5u)t7torii sunt 5urio<i$ @eoare5e 5onversa9ia merge de )a 8ntrebare )a r7spuns =7r7 5a audien9a s7
intervin7, o pre)egere de 5a)ibru) a5esta poate =i o e'perien97 =oarte satis=757toare$ Ens7 pu9ini sunt 5ei
5are au a5est dar <i pu9ini parti5ipan9i p)ea57 de )a o ast=e) de pre)egere bine 5onstruit7 g?ndind 8n sinea
)or H4< putea s7 =a5 <i eu astaI$ Cotu<i, asta vrem 5a parti5ipan9ii no<tri s7 simt7 dup7 seminar$ Orem 5a
ei s7 g?ndeas57 57 da57 se antrenea;7 <i ei pot 5ondu5e un seminar, deoare5e a5east7 atitudine du5e )a
mu)tip)i5are$ Bi mu)tip)i5area este 5eea 5e 5aut7 Isus$
Ia aminte 57 5er5et7ri)e arat7 57 oamenii 8nva97 mai mu)t prin metode 5a intera59iunea, pra5ti5a,
repre;entarea <i g?ndirea intera5tiv7 J Isus)e-a =o)ositpe toate$ #re)egerea pare 5ontrar7 a5estui prin5ipiu
<i de a5eea repre;int7 o metod7 s7r7575ioas7 de predare$ @ar e'ist7 oare o ni<7 potrivit7 pentru
pre)egere: &ine8n9e)esD
#re)egerea este =o)osit7 8n prin5ipa) pentru 8mp7rt7<irea 5on9inutu)ui$ #oate =i =o)osit7 de asemenea
pentru a 5)ari=i5a, a i)ustra sau sub)inia prin5ipii sau pun5te de dis5u9ie$ %ri5e pre)egere trebuie s7 =ie
s5urt7 sau 8mp7r9it7 8n segmente mi5i, 5u timp pentru intera59iune$ % mini-pre)egere ar trebui s7 dure;e
8ntre 5in5i <i ma'im ;e5e minute 8nainte 5a parti5ipan9ii s7 =ie invita9i )a dis5u9ie$
52 lanul -e lecie2 >n p)an de )e59ie se aseam7n7 5u o hart7 rutier7$ Ce aFut7 s7 5ontinui s7 mergi
8n dire59ia bun7 <i, da57 e a)57tuit7 <i urmat7 5u griF7, te va aFuta s7 aFungi )a destina9ia dorit7$ 4ne'a 2
o=er7 o des5riere a di=erite)or p7r9i a)e unui p)an de )e59ie, iar 4ne'a , o=er7 o =oaie de )u5ru pe 5are o
po9i mu)tip)i5a <i 5omp)eta pentru a-9i 5rea proprii)e p)anuri de )e59ie )egate de materia)u) 5ursu)ui$
#)anu) de )e59ie o=erit te 8ndeamn7 s7 te g?nde<ti at?t )a 8nv7975eii t7i 5?t <i )a 5onte't <i, 8n p)us, po9i
78Lecia (
s5rie obie5tive)e seminaru)ui, 5are s7 8mbine obie5tive)e genera)e a)e )e59iei 5u 5onte'tu) respe5tiv,
re;u)t?nd obie5tive p)ine de sens pentru oamenii uni5i din grup$
% program7 5are este 5u adev7rat trans=erabi)7 a5oper7 domenii 5heie din &ib)ie <i teo)ogie$ Ca <i
=a5i)itator, tu trebuie s7 5uno<titema genera)7 5are este de;b7tut7 8n 8ntreaga program7 <i 8n 5e =e) se
potrive<te sau se sus9ine a5easta$#e 5are parte din program7 te 5on5entre;i 8n timpu) seminaru)ui: Ce
obie5tive ai pentru a a5operi 5e)e mai importante e)emente a)e materia)u)ui pe 5are 8nv7975eii )-au
studiat: *unt 8ntreb7ri)e ta)e bine preg7tite pentru a 5ondu5e dis5u9ii bune )egate de 5eea 5e au studiat:
'electarea co;li-erului>ucenicului
E'ist7 mai mu)te motive pentru 5are trebuie s7 e5hipe;i pe a)t5ineva s7 =a5i)ite;e grupu) 8mpreun7
5u tine$ *-ar putea s7 te 8mbo)n7ve<ti sau s7 trebuias57 s7 57)7tore<ti$ Gun5a 8n e5hip7 este nepre9uit7$
@ar 5e) mai important motiv este a5e)a 57 8mp)inirea Garii #orun5i Gatei 2+.19-20" depinde de
disponibi)itatea ta de a 5rea u5eni5i;atori$ Endrumarea 5o-)ideri)or =a5e parte dintr-o strategie 5are
8nmu)9e<te )iderii-s)uFitori din biseri57$ @e asemenea, 5ondu5erea 8n 5omun a unui grup 5re<te interesu)
parti5ipan9i)or, mai a)es da57 ei <tiu 57 )a un moment dat )i se va 5ere <i )or s7 te aFute s7 =a5i)ite;i$
#entru a preg7ti oamenii s7 5o-=a5i)ite;e, aFut7-i 8n primu) r?nd s7 trea57 8n revist7 partea din )e59ie
pentru 5are sunt responsabi)i$ 4Fut7-i s7 de;vo)te obie5tive a55esibi)e <i s7 pun7 pe h?rtie 8ntreb7ri bune
pentru dis5u9ie$ En timpu) seminaru)ui, nete;e<te-)e 5a)ea, pre;ent?ndu-i <i e'p)i5?nd grupu)ui 57 ei vor
5ondu5e o parte din seminar$ Mrupu) trebuie s7 aib7 per5ep9ia 57 voi sunte9i un grup de ami5i a=)a9i 8ntr-o
57)7torie 8mpreun7 5u Lristos 8n a5east7 perioad7 din via9a voastr7$ 0e)u) 8n 5are 89i prive<ti 5o-
=a5i)itatorii, =e)u) 8n 5are 8i pre;in9i <i =e)u) 8n 5are vorbe<ti despre ei va determina da57 grupu) 8i va
respe5ta <i primi 5u 57)dur7$ Mrupu) va =i probabi) =oarte amabi), da57 <tiu 57 <i )or )i se va 5ere s7
=a5i)ite;e mai t?r;iuD @up7 seminar, o=er7 o eva)uare 5are este at?t 8n5uraFatoare 5?t <i instru5tiv7 pentru
5o-=a5i)itatoru) t7u, a<a 5um un antrenor ar pro5eda 5u Fu57torii din e5hipa )ui$
@up7 5e e<ti sigur de preg7tirea ta, urm7toru) pas este s7 te g?nde<ti )a 5adru) de des=7<urare a)
seminaru)ui$
Crea!$ un +e-iu s$n$tos 9i ospitalier
C?nd Isus era 5u u5eni5ii *7i, E) a 5reat un mediu s7n7tos pentru 8nv79are$ En mod sigur u5eni5ii s-
au sim9it destu) de 5on=ortabi) 8n5?t s7-i pun7 8ntreb7ri <i s7-A imp)i5e 8n dis5u9ii)e )or$ Gediu) pe 5are
Isus )-a 5reat ar putea =i des5ris 5a =iind primitor <i ospita)ier$ @i=erite =a9ete a)e mediu)ui 8n 5are 8nva97
adu)9ii trebuie gestionate 8n mod ade5vat$
Gediu) psiho)ogi5 5ontribuie 5e) mai mu)t )a 5a)itatea e'perien9ei de 8nv79are, iar a5easta in5)ude
aspe5te intangibi)e 5are nu pot =i v7;ute sau au;ite dire5t, dar 5are sunt e'perimentate 8n mod intuitiv$
4tmos=era trebuie s7 =ie primitoareK to9i, in5)usiv =a5i)itatoru) <i 8nv7975eii deopotriv7, trebuie s7 se simt7
bine primi9i )a e'perien9a de 8nv79are$
Responsabi)itatea pentru o=erirea unui 5adru primitor 5ade pe =a5i)itator$4du)9ii au nevoie de un )o5
sigur 8n 5are s7 poat7 vorbi )iber despre 5eea 5e g?ndes5, de 5e g?ndes5 a<a 5um g?ndes5 <i 5eea 5e simt$
Plani'icarea seminarului 79
Ei au nevoie de un )o5 8n 5are s7 poat7 s7-<i pun7 8n ba)an97 pun5te)e de vedere <i va)ori)e 5u 5e)e a)e
a)tor oameni, ast=e) 8n5?t s7-<i poat7 vedea proprii)e 5usururi, pun5te s)abe <i pun5te tari$
Gembrii grupu)ui se simt mai 8n siguran97 s7 8mp7rt7<eas57 da57 <tiu 57 sunt iubi9i, iar ei vor sim9i
da57 tu 8i iube<ti 5u adev7rat sau nu$ % 8ntrebare )a 5are 8n5er57m s7 ne r7spundem 8nainte s7 intr7m 8n
=ie5are eveniment de 8nv79are este. HEi iubim 5u adev7rat pe oamenii a5e<tia, sau doar ne pre=a5em:I Ne
amintim de =ie5are persoan7, ne rug7m pentru ea <i 8i 5erem )ui @umne;eu s7 8<i demonstre;e dragostea
pentru =ie5are persoan7 prin noi$ Nu e de mirare 57 u5eni5ii s-au sim9it 8n siguran97 a)7turi de IsusK a5est
)u5ru s-a 8nt?mp)at pentru 57 E) i-a iubit a<a de mu)t, a<a 5um e i)ustrat 8n pasaFu) urm7tor din *5riptur7.
HEnainte de pra;ni5u) #a<ti)or, Isus, 5aCe) 5are <tia 57 I-a sosit 5easu) s7 p)e5e din
)umea a5east7 )a Cat7), <i =iind57 iubea pe ai *7i, 5are erau 8n )ume, i-a iubit p?n7 )a
5ap7t$
En timpu) Cinei, dup7 5e diavo)u) pusese 8n inima )ui Iuda Is5arioteanu), =iu) )ui
*imon, g?ndu) s7-A v?nd7, Isus, =iind57 <tia 57 Cat7) Ei d7duse toate )u5ruri)e 8n
m?ini, 57 de )a @umne;eu a venit <i )a @umne;eu *e du5e, *-a s5u)at de )a mas7, *-a
de;br75at de haine)e Aui, a )uat un <tergar <i *-a 8n5ins 5u e)$ 4poi a turnat ap7 8ntr-
un )ighean <i a 8n5eput s7 spe)e pi5ioare)e u5eni5i)or <i s7 )e <tearg7 5u <tergaru) 5u
5are era 8n5ins$I Ioan 1,.1-("$
12 &ucur$;te -e t$cere$ >n aspe5t a) unui mediu ospita)ier este t75erea$
P,2Q
En ;iua de a;i mu)te
5u)turi 8i bombardea;7 pe oameni 5u sunete <i imagini$ Ce)evi;or, radio, =i)me, te)e=oane mobi)e,
internetu) <i aparatura e)e5troni57 portabi)7, toate 5ontribuie )a H;gomotu)I auditiv <i vi;ua) 5are ne
8nv7)uie$ Coate a5estea ne restr?ng oportunit79i)e de a medita$
Env797tori 5are sunt bombarda9i sonor 8n mod 5onstant pot =oarte u<or 5rede 57 trebuie s7 ump)e ori5e
moment din sa)a de 5)as7 5u ori5e a)t5eva dar nu 5u t75ere, o perspe5tiv7 5are poate =i o piedi57 pentru 8nv79are$
#arti5ipan9ii au nevoie de timp pentru a se g?ndi$ >n bun =a5i)itator va =o)osi timpu) de seminar pentru a permite
=ie57ruia s7 se simt7 5om=ortabi) 5u t75erea$ Chet Gyers spune 57 H8nv797torii buni <tiu 57 g?ndirea serioas7 5ere
perioade de t75ere, meditare <i in5uba9ie 5are s7 nu =ie 8ntrerupte de ni5iun 5uv?nt, indi=erent 5?t de bine
inten9ionat sau Hsemni=i5ativI este$I
P,,Q
#erioade)e de t75ere demonstrea;7 parti5ipan9i)or 57 8nv797toru) are <i e) nevoie s7 g?ndeas57 <i 8i
asigur7 pe parti5ipan9i 57 8nv797toru) 8i as5u)t7 5u adev7rat <i se g?nde<te )a 5eea 5e spun$ *7 nu 5re;i 57
tu sau 8nv7975eii t7i trebuie s7 r7spunde9i imediat )a 8ntreb7ri)e 5e aparK nu a)une5a 8n 5ap5ana de a
r7spunde )a proprii)e 8ntreb7ri da57 parti5ipan9ii nu r7spund at?t de repede pe 5?t 9i-ar p)75ea 9ie$ Aas7-i
s7 g?ndeas57 5?t timp au nevoie$
22 %$re9te experiena -e 1ia$ a participantului$ >n mediu 5are 8i invit7 pe 5ei 5are 8nva97 s7
8mp7rt7<eas57 e'perien9e)e )or persona)e, ast=e) 8n5?t 5ei)a)9i s7 poat7 medita <i 5re<te 8n urma 57)7toriei
)or, d7 va)oare 5u adev7rat persoanei 5reate dup7 5hipu) )ui @umne;eu$ %spita)itatea a5estui 5adru 8)
antrenea;7 pe 5e) 5are 8nva97 )a 5e)e mai pro=unde nive)uri$ Lenri Nou3en e'prim7 =oarte =rumos a5est
)u5ru.
Nu doar 8ntre re)a9ii)e dintre p7rin9i <i 5opiii )or, 5i <i 8ntre re)a9ii)e dintre 8nv797tori <i
studen9ii )or, ospita)itatea poate =i v7;ut7 5a un mode) pentru s5himburi 5reative 8ntre
80Lecia (
oameni$ @a57 e'ist7 un domeniu 5are are nevoie de un spirit nou, o spiritua)itate
r7s5ump7r7toare <i e)iberatoare, a5e)a este domeniu) edu5a9iei, 8n 5are at?t de mu)9i
oameni 8<i petre5 vie9i)e, sau 5e) pu9in p7r9i importante din vie9i)e )or, 5a <i studen9i
sau 8nv797tori sau ambe)e$ >na dintre 5e)e mai mari tragedii a)e 5u)turii noastre este
57 mi)ioane de tineri petre5 mu)te ore, ;i)e, s7pt7m?ni <i ani as5u)t?nd pre)egeri,
5itind 57r9i <i s5riind )u5r7ri 5u o 8mpotrivire din 5e 8n 5e mai mare$ 45esta a devenit
un =enomen at?t de r7sp?ndit 8n5?t 8nv797tori de )a toate nive)uri)e, de )a prima p?n7
)a u)tima 5)as7, sunt 5omp)imenta9i <i )7uda9i atun5i 5?nd ob9in aten9ia e)evi)or )or <i
8i motivea;7 s7-<i =a57 teme)e$ #ra5ti5, =ie5are student 8<i per5epe edu5a9ia 5a un <ir
nes=?r<it de ob)iga9ii 5e trebuie 8mp)inite$ @a57 e'ist7 vreo 5u)tur7 5are a reu<it s7
u5id7 5urio;itatea natura)7, spontan7 a oameni)or <i s7 to5eas57 dorin9a omu)ui de a
5unoa<te, a5easta este so5ietatea noastr7 tehno5rat7$
Ca <i 8nv797tori, am devenit insensibi)i p?n7 <i )a situa9ii)e ridi5o)e 8n 5are =emei <i
b7rba9i adu)9i simt 57 ne Hdatorea;7I o )u5rare de 5e) pu9in dou7;e5i de pagini$ Ne-am
pierdut sim9u) surpri;ei 5?nd b7rba9i <i =emei 5are parti5ip7 )a 5ursuri despre
8ntreb7ri)e esen9ia)e a)e vie9ii ne 8ntreab7 5u team7 5?t de mu)t Hse 5ereI$ En )o5 s7
petrea57 a5e<ti ani 57ut?nd va)oarea <i sensu) e'isten9ei noastre umane, 5u aFutoru)
a)tora 5are <i-au e'primat proprii)e e'perien9e verba) sau 8n s5ris, maForitatea
studen9i)or 8n5ear57 8n5ontinuu s7 H5?<tigeI 5redite, tit)uri <i premii, =iind gata s7
sa5ri=i5e p?n7 <i propria )or maturi;are$
6 >na dintre 5e)e mai mari prob)eme a)e edu5a9iei r7m?nso)u9ii)e 5e sunt o=erite =7r7
e'isten9a unei 8ntreb7ri$ *e pare 57 sursa de =ormare <i in=ormare 5e) mai
pu9in=o)osit7este e'perien9a studen9i)or 8n<i<i$ C?teodat78nv797torii vorbes5 despre
dragoste <i ur7, =ri57 <i bu5urie, speran97 <i disperare, 8n timp 5e studen9ii 8<i iau
noti9e as5u)t7tori sau se uit7a=ar7 pe =ereastr7, p)i5tisi9i$ 45est )u5ru este de 8n9e)es
doar atun5i 5?nd rea)i;7m 57 studen9ii 8n<i<i nu au avut oportunitatea s7 s5oat7 )a
ivea)7 e'perien9e)e )or persona)eprivind dragostea <i ura, =ri5a <i bu5uria, speran9a <i
disperarea, permi9?nd ast=e) 5a 8ntreb7ri rea)e s7 se nas57 din a5este surse$ Ens78ntr-un
mediu osti) nimeni nu vrea s7 devin7 vu)nerabi) <i s7 =a57 5unos5ut )ui 8nsu<i,
5o)egi)or sau pro=esoru)ui =aptu) 57 une)e din 5e)e mai importante 8ntreb7ri despre
via97 sunt 8n57 neatinse$
P,2Q
)e+$: @in e'perien9a ta 5a parti5ipant, 5e =a5e un mediu
s7 =ie ospita)ier pentru 8nv79are: @e 5e 5re;i 57 e important
pentru =a5i)itator s7 )ase )o5 8n seminar pentru 8mp7rt7<irea
<i meditarea )a e'perien9a persona)7 a parti5ipan9i)or:
32 Aran:area locaiei2 Camera trebuie s7 =ie aranFat7 8ntr-un mod 5are s7 8n5uraFe;e dis5u9ia$ Nu 9i-
i po9i imagina pe 5ei doispre;e5e u5eni5i st?nd pe patru r?nduri de 5?te trei 5?nd Isus 8i 8nv79a, nu-i a<a:
Plani'icarea seminarului 81
#robabi) 57 ei st7teau 8n Furu) )ui Isus 8ntr-un =e) 8n 5are to9i puteau parti5ipa, ast=e) 8n5?t s7 =ie aproape
de E)$
Cadru) =i;i5 este =oarte important pentru stimu)area unei 5onversa9ii 5u privire )a subie5tu) studiat$
Este di=i5i), da57 nu imposibi), s7 ai o dis5u9ie da57 oamenii stau pe r?nduri <i nu pot s7 vad7 =e9e)e
5e)or)a)9i$ #oate e un 5on5ept simp)ist, dar este 5ru5ia) 5a aranFarea s5aune)or pentru grupu) de dis5u9ie
s7 permit7 =ie57ruia s7 vad7 pe =ie5are$ Este de asemenea important 5a =a5i)itatoru) s7 =ie situat 8ntr-o
po;i9ie Hega)7I =a97 de 5ei)a)9i membri ai grupu)ui$ #rive<te diagrame)e s5aune)or de mai Fos <i
imaginea;7-9i 5um ai aranFa grupu) t7u pentru a re=)e5ta a5este situa9ii$
C?teodat7 este important s7 8mpar9i grupu) 5hiar 8n grupuri mai mi5i pentru dis5u9ie$ @ar =ii
5on<tient de =aptu) 57 distragerea aten9iei poate inhiba 5on5entrarea <i dis5u9iaK da57 dou7 grupuri se
8nt?)nes5 8n a5eea<i 5amer7, s-ar putea s7 se distrag7 unu) pe 5e)7)a)t deoare5e 5omentarii)e de )a ambe)e
grupuri pot =i u<or au;ite de to9i 5ei)a)9i$ @a57 grupuri)e trebuie s7 stea 8n a5eea<i ;on7, 5e) mai bine e s7
)e 8mpar9i 8n trei sau mai mu)te grupuri, ast=e) 8n5?t ;gomotu) de =unda) s7 5ree;e un H=ream7tI
5onversa9iona) <i nu doar 5omentarii separate, individua)e de )a un grup )a 5e)7)a)t$
42 Crea!$ cli+atul spiritual 9i social2 C)imatu) spiritua) este important 8ntr-un mediu ospita)ier$
Cimpu) de 8n5hinare, 8mp7rt7<ire <i rug75iune aFut7 )a 5rearea unei )eg7turi de 8n5redere$ @a57 grupu)ui
8i p)a5e s7 5?nte 8mpreun7, )as7-i s7 a)eag7 5?nte5e potrivite$ @up7 un timp de 5?ntare <i )aud7, )e po9i
5ere parti5ipan9i)or s7 8mp7rt7<eas57 5e i-a mai 8nv79at @umne;eu de )a u)tima 8nt?)nire$ C)imatu) so5ia)
este de asemenea important$ @a57 membrii grupu)ui nu se 5unos5 prea bine, 8i po9i )7sa pe =ie5are s7
r7spund7 )a una sau dou7 8ntreb7ri, 5um ar =i sau une)e mai potrivite pentru 5u)tura ta".
1$ Cum ai aFuns s7 E) 5uno<ti pe Lristos: #o9i s7 8mp7rt7<e<ti 5eva din 57)7toria ta spiritua)7 de
5?nd ai devenit 5re<tin:
2$ Care sunt hobby-uri)e ta)e sau 5e a)te interese ai:
,$ Care este 5e) mai bun )u5ru 5e 9i s-a 8nt?mp)at s7pt7m?na a5easta:
2$ 4i 5opii, nepo9i: *pune-ne 5eva despre ei$
($ Care sunt unu) sau dou7 )u5ruri 5are te deranFea;7 8n pre;ent:
82Lecia (
45est timp de p7rt7<ie 8i aFut7 pe membrii grupu)ui s7 =ie 8n )argu) )or unii 5u a)9ii$ Re5omand7m s7
in5)u;i 8ntotdeauna un timp de 8n5hinare, 8mp7rt7<ire <i rug75iune$ Nu minimi;a va)oarea )or pentru
5oe;iunea <i )ongevitatea grupu)uiK 8n5hinarea 8mpreun7, a=)area mai mu)tor )u5ruri unu) despre 5e)7)a)t
<i rug75iunea unu) pentru a)tu) 5rea;7 o )eg7tur7 5are va 5ontinua s7-i atrag7 pe 5ei 5are 8nva97 8nspre
seminar$
@a57 membrii grupu)ui se <tiu deFa bine unii pe a)9ii, po9i 8n5epe a5est timp 5er?ndu-)e s7
8mp7rt7<eas57 )e59ii)e persona)e pe 5are @umne;eu i-a 8nv79at de )a u)timu) seminar$ 45est timp poate =i
de asemenea =o)osit s7 8mp7rt7<eas57 aspe5te din )u5rarea )or 5are au =ost 8n5uraFatoare pentru ei, sau
di=i5u)t79i)e 5u 5are se 5on=runt7$ @e asemenea )e po9i 5ere pur <i simp)u s7 8mp7rt7<eas57 motive de
rug75iune, ast=e) 8n5?t s7 poat7 istorisi aspe5te din via9a )or pentru 5are 5ei)a)9i s7 se roage$ Roag7-te
pentru e)emente)e men9ionate <i 8n5uraFea;7-i pe to9i din grup s7 se roage$ #7strea;7 o )ist7 5u 5ereri)e de
rug75iune, ast=e) 8n5?t s7 )e po9i revedea <i s7 note;i r7spunsuri)e pe 5are @umne;eu )e-a dat 8n haru)
*7u$
% a)t7 moda)itate de a v7 ruga, 5e re=)e5t7 mai =ide) rug75iunea 5a <i 5onversa9ie 5u @umne;eu, este
s7 v7 5on5entra9i asupra unei 5ereri pe r?nd$ C?nd purt7m 5onversa9ii norma)e, nu s7rim de )a un subie5t
)a a)tu) a<a 5um =a5em de mu)te ori 8n rug75iune$ Rug75iuni)e noastre, atun5i, ar trebui s7 se asemene
mai mu)t 5u o 5onversa9ie serioas7 <i mai pu9in 5u o re5itare a unei )iste de 5ump7r7turi$
#entru a rea)i;a a5est )u5ru, pune di=eri9i membri ai grupu)ui s7 se roage pentru o 5erere anume J o
persoan7 dup7 5ea)a)t7 p?n7 5e =ie5are 5are a dorit s-a rugat$ 4poi tu, 5a <i )ider a) grupu)ui, po9i
pre;enta urm7toru) subie5t de rug75iune, iar pro5esu) se repet7$ 45east7 metod7 permite purtarea unei
5onversa9ii serioase 5u @umne;eu, )u?nd =ie5are subie5t pe r?nd, 8n )o5 s7 se sar7 de )a un subie5t )a a)tu)
8n mod a)eator$ Nu tre5e9i )a urm7toru) motiv p?n7 nu sim9i 57 v-a9i rugat pentru prob)ema pus7 8nainte$
A-+inistrea!$
*egmentu) administrativ a) seminaru)ui o=er7 stru5tura pentru urm7rirea parti5ip7rii <i a e=e5tu7rii
teme)or de 57tre membrii grupu)ui$ @e obi5ei, e de =o)os s7 e'iste o persoan7, a)ta de5?t =a5i)itatoru),
5are s7 aib7 responsabi)itatea deta)ii)or administrative$ @a57 a5east7 persoan7 9ine eviden9a parti5ip7rii <i
e=e5tu7rii teme)or 8ntr-un mod potrivit <i p)75ut, membrii grupu)ui vor =i motiva9i s7 =ie pun5tua)i 8n 5e
prive<te pre;en9a <i harni5i 8n 8ndep)inirea sar5inii 5erute$ E=e5tuarea sar5ini)or administrative 5u griF7 <i
8n mod pro=und vorbes5 despre serio;itatea a5estui studiu$
Cere9i toate teme)e <i nota9i 5are membri ai grupu)ui <i-au =75ut tema <i 5are nu, deoare5e a5ei
membri 5are nu <i-au =75ut tema trebuie 8n5uraFa9i s7 <i-o =a57$ Crebuie =75ut <i un p)an 5are s7-i aFute s7
prind7 din urm7 restu) grupu)ui, iar administratoru) poate urm7ri atun5i da57 toate teme)e restante au =ost
=75ute$ @a57 a)egi s7 dai teste, 9ine minte 57 <i a5easta este de =apt o sar5in7 administrativ7$ Cestarea
trebuie =75ut7 8ntr-un mediu ospita)ier, 5u s5opu) de a produ5e 5re<tere spiritua)7 persona)7$ #entru a
ma'imi;a timpu) de seminar, noi re5omand7m 5a membrii grupu)ui s7 dea teste ora)e sau s5rise a5as7
8nainte de a veni )a seminarK apoi, 8n =un59ie de 8mpreFur7ri, )e po9i =o)osi 8n nota =ina)7, sau po9i veri=i5a
r7spunsuri)e 8n grup, 5a <i o re5apitu)are genera)7$ 4sigur7-te 57 a)o5i su=i5ient timp pentru dis5utarea
testu)ui 8n timpu) seminaru)ui$
Plani'icarea seminarului 83
4)te e)emente de )ogisti57 )a 5are ar trebui s7 =ii atent.
1$ #reg7te<te din timp materia)e)e ne5esare pentru membrii grupu)ui$
a$ @istribuie e'emp)are tip7rite 5u 5eva timp 8nainte, 5e) mai bine 8ntr-un seminar anterior$
b$ Crimite prin e-mai) =ragmente da57 e potrivit <i e posibi)$
5$ @7-)e 5opii e)e5troni5e membri)or grupu)ui, da57 5onsideri potrivit$
d$ 4ranFea;75a materia)e)e s7 =ie traduse, da57 e nevoie, neap7rat 8nainte de 8n5eperea
seminaru)ui$
2$ #)ani=i57 din timp pentru a asigura <i a preg7ti un tradu57tor bun da57 e 5a;u)"$ >n tradu57tor
s)ab nu numai 57 8n7bu<7 pro5esu), dar poate 5hiar distorsiona adev7ru) pre9ios 5are este
5omuni5at$ En5ear57 s7 pro5uri un tradu57tor e'5e)ent 5are este =ami)iari;at 5u vo5abu)aru) <i
5onte'tu) materia)u)ui$ 07 tot 5e po9i 5a s7 ai a5e)a<i tradu57tor pe tot par5ursu) proie5tu)ui de
instruire, 5u 5are tu <i membrii grupu)ui s7 pute9i )ega o re)a9ie$ Cradu57toru) este purt7toru) t7u
de 5uv?nt <i va avea un impa5t gro;av asupra e=i5a5it79ii 5omuni57rii ta)e$ C?teva )u5ruri pe
5are s7 )e 9i minte.
a$ Crimite s5hi9a de ba;7 5u 5eva timp 8nainte, ast=e) 8n5?t tradu57toru) s7 =ie =ami)iari;at 5u
ea$
b$ Cere-i tradu57toru)ui s7 preg7teas57 =ie5are )e59ie 5are este predat7, pentru a-i =i =ami)iar7$
5$ #etre5e timp 5u tradu57torii 8nainte de seminar, ast=e) 8n5?t s7 =ie obi<nui9i 5u vo5ea ta <i 5u
modu) t7u de a vorbi$
&ine8n9e)es, a )u5ra dire5t 8ntr-o )imb7 este mu)t mai de dorit, mai a)es pentru 5ondu5erea de dis5u9ii
8n grupu) mi5 8n 5are tradu5erea trebuie s7 se rea)i;e;e 8n ambe)e sensuri <i nu doar 8ntr-un singur sens
a5est )u5ru redu5e semni=i5ativ timpu) <i spontaneitatea"$ @a57 tradu5erea este abso)ut ne5esar7, atun5i,
5e) pu9in )a nive)u) primei genera9ii instruite, 8n5ear57 s7 p7stre;i grupu) restr?ns 8ntre 5in5i <i opt" ast=e)
8n5?t s7 ave9i mai mu)t timp s7 5omuni5a9i <i s7 5onstrui9i re)a9ii$ Aa urm7toru) nive) de instruire,
membrii grupu)ui pot pre)ua o mare parte din =a5i)itare ei 8n<i<i 8n propria )or )imb7, 5u un grup mai
mare$
0ii 5on<tient 8ns7 57, da57 abi)it79i)e ta)e )ingvisti5e nu sunt de )a =oarte bune 8n sus, este de pre=erat
s7 rea)i;e;i o parte din predare 5u aFutoru) unui tradu57tor e'5e)ent, deoare5e abi)it79i)e )ingvisti5e s)abe
a)e unui str7in pot =i )a =e) de d7un7toare pro5esu)ui de 8nv79are 5a <i un tradu57tor de o 5a)itate s)ab7$
Cotu<i, 5hiar <i abi)it79i )ingvisti5e medio5re sunt mai mu)t de5?t potrivite pentru 5rearea de re)a9ii <i
intera59iune 8n grupu) mi5 <i e)e aFut7 mu)t 8n ast=e) de situa9ii$
5r+$re9te planul leciei
Gare parte din timpu) seminaru)ui va =i =o)osit pentru a )u5ra pe )e59ie$ Ca <i =a5i)itator, 9i-ai preg7tit
deFa p)anu) )e59iei, 5are in5)ude obie5tive)e pe 5are vrei s7 )e atingi, dire59ia pe 5are vrei s-o urme;e
dis5u9ia <i 8ntreb7ri s5rise 5u griF7, 5are 8i vor aFuta pe 5ei 5are 8nva97 s7 ana)i;e;e, sinteti;e;e <i s7
integre;e 5on9inutu) )e59iei$ *5opu) a5estei =a;e a seminaru)ui este s7 te asiguri 57 parti5ipan9ii 8n9e)eg
84Lecia (
materia)u), meditea;7 asupra teme)or, ana)i;ea;7 5e au 8nv79at, e'ersea;7 abi)it79i noi <i integrea;7
)u5ruri)e 8nv79ate 8n via9a <i 8n )u5rarea )or$ Coate a5estea ne5esit7 o p)ani=i5are atent7$
6$ re!u+ate
Aa s=?r<itu) dis5u9iei, tu sau o a)t7 persoan7 pute9i =a5e un re;umat$ Ce) mai bine este s7 5eri unui
parti5ipant s7 re;ume, dup7 5e te-a v7;ut pe tine =75?nd-o de 5?teva ori$ Eviden9ia;7 subie5te)e
prin5ipa)e pe 5are )e-a9i a5operit, repet7 5on5)u;ia )a 5are grupu) a aFuns <i =7 re=erire )a 5ontribu9i)e 5are
au =ost aduse 8n timpu) dis5u9iei$ >n re;umat bun aFut7 )a 5on5entrarea asupra subie5te)or maFore$ @e
asemenea, demonstrea;7 57 ai au;it, ai apre5iat <i pre9uit 5ontribu9ii)e 5e)or)a)9i parti5ipan9i$ Cotu<i, da57
5hiar nu e'ist7 o 5on5)u;ie 5omun7, re5apitu)ea;7 pur <i simp)u po;i9ii)e a)ternative )uate <i re5unoa<te
57 oamenii au di=erite pun5te de vedere$ %5a;iona), re;umarea poate distrage de )a impa5tu) seminaru)ui,
a<a 57 trebuie s7 e'erse;i dis5ern7m?ntu) 8n a5est domeniu$
,nc3eie: te+ele -e cas$ 9i ur+$torul se+inar
En timpu) 5on5)u;iei seminaru)ui, prive<te 8nspre urm7toarea )e59ie$ In=ormea;7 parti5ipan9ii despre
teme)e pe 5are trebuie s7 )e e=e5tue;e p?n7 )a urm7toarea 8nt?)nire$ *tabi)e<te timpu) <i )o5u) urm7toarei
8nt?)niri <i asigur7-te 57 parti5ipan9ii 8<i notea;7 pe 5a)endar, sau oriunde 9in o eviden97 a programu)ui
)or$
% a)t7 8ntrebare =o)ositoare 8n timpu) a5estui moment de 8n5heiere este. HCe anume din a5east7
)e59ie te-a aFutat 5e) mai mu)t:I 45easta 8i va =a5e pe membrii grupu)ui s7 se g?ndeas57 )a tot materia)u)
<i s7 a)eag7 una sau dou7 )u5ruri 5are au =ost =o)ositoare$ 45est tip de 8ntrebare 5ere ana)i;7, sinte;7 <i
Fude5at7 J toate abi)it79i de g?ndire de nive) 8na)t$ En timp 5e parti5ipan9ii se as5u)t7 unu) pe 5e)7)a)t, )i se
reamintes5 di=erite aspe5te a)e )e59iei )a 5are poate nu s-au g?ndit at?t de pro=und$
En5heie apoi 5u rug75iune$ 0o)ose<te a5est timp 5a s7-i 5eri )ui @umne;eu s7 ap)i5e 5e a9i 8nv79at )a
vie9i)e parti5ipan9i)or <i )a via9a ta$
@e obi5ei, da57 a5este =a;e a)e seminaru)ui sunt in5)use <i da57 =a5i)itatoru) devine 5ompetent 8n
5ondu5erea dis5u9ii)or, seminaru) devine un timp de des5operire <i bu5urie pentru 5ei 5are 8nva97$ En
s5urt timp, parti5ipan9ii vor a<tepta 5u ner7bdare urm7toarea 8nt?)nire, nu doar pentru 57 ei 5res5 din
pun5t de vedere inte)e5tua), dar <i pentru 57 sunt 8n5uraFa9i spiritua), prin natura ospita)ier7 <i des5his7 a
grupu)ui$ Ei sunt u5eni5i;a9i de 57tre semenii )or, a<a 5um au =ost <i u5eni5ii )ui Isus$
E1aluea!$
#asu) =ina) 8n seminar este eva)uarea$ Condu5erea unui seminar este o abi)itate pe 5are o po9i
dob?ndi <i 8mbun7t79i de-a )ungu) timpu)ui$ #oate =i 5omparat7 5u 8nv79area mersu)ui pe bi5i5)et7, a
Fo5u)ui de =otba) sau 5?ntatu) )a un instrument mu;i5a)$ 45este =e)uri de a5tivit79i 5er e'er5i9iu, urmat de
perioade de eva)uare, pentru a 8mbun7t79i 5a)itatea per=orman9ei$ Condu5erea unui seminar 5ere a5e)a<i
gen de e'er5i9iu <i eva)uare 8n vederea 8mbun7t79irii$
Oe;i 4ne'a 2 pentru une)e 8ntreb7ri 5are sunt bune pentru a te eva)ua pe tine 8nsu9i dup7 seminar$
>nii oameni ar putea s7 e;ite s7 5ear7 o eva)uare sau s7 se eva)ue;e ei 8n<i<i, dar nu )7sa 5a a5est )u5ru s7
Plani'icarea seminarului 85
te 8mpiedi5e s7 tre5i prin a5est pro5es$ 0ii sin5er 5u tine 8nsu9i. 5ere-i )ui @umne;eu s7-9i arate 5um s7
8mbun7tate<ti seminaru) <i a<teapt7 5a E) s7 =o)oseas57 5omentarii de )a oameni din grup 5a <i moda)itate
de a te aFuta s7 adu5i 8mbun7t79iri$
@up7 eva)uareamai mu)tor seminarii, a5easta va deveni pentru tine o parte natura)7 a pro5esu)ui$ @e
=apt, atun5i 5?nd 5ondu5em seminarii, 8n mod natura) eva)u7m <i ne g?ndim 5um putem s7 8mbun7t79im
urm7toru) seminar$ @eseori vom s5himba pu9in =ie 8ntreb7ri)e, =ie abordarea, sau 5?teodat7 5hiar <i
obie5tive)e pe 5are vrem s7 )e atingem pentru urm7toru) seminar$ Este de mare aFutor s7 )u7m o pau;7 <i
s7 medit7m, s7 eva)u7m <i s7 =o)osim a5ea medita9ie pentru a 8mbun7t79i pro5esu) seminaru)ui$
/e!ol1area e*icace a pro(le+elor
0a5i)itatoru) trebuie s7 =ie 5on<tient 57 din 5?nd 8n 5?nd vor ap7rea prob)eme, 5are vor trebui
re;o)vate individua) sau 8n grup$ Gai Fos sunt 5?teva prob)eme des 8nt?)nite <i posibi)e moduri de a )e
re;o)va.
1$ Nere!ol1area te+ei .ncre-inate$ Crebuie s7 =ii atent pe par5ursu) 5ursu)ui )a 5um progresea;7
=ie5are parti5ipant 5u tema 8n5redin9at7$ C?teodat7, 8nv7975eii 8n5ep 5u mu)t entu;iasm dar
termin7 prost$ Gembrii grupu)ui trebuie s7 8n9e)eag7 5)ar 57 pentru a termina 8n mod satis=757tor
5ursu), ei trebuie s7-<i =a57 teme)e 8n5redin9ate$
>nii parti5ipan9i ar putea avea nevoie de aFutor 8n programarea timpu)ui pentru studiu$ @eseori,
membrii grupu)ui sunt 5op)e<i9i de vo)umu) mare de )u5ru <i subestimea;7 timpu) ne5esar pentru
5urs$ 4)9ii nu au mai studiat 8n =e)u) a5esta de )a terminarea <5o)ii, a<a 57 trebuie s7-<i de;vo)te
noi obi5eiuri$ >neori va =i de =o)os s7-i )a<i pe membrii grupu)ui s7 )u5re;e 8n e5hipe de doi sau
trei pentru a re;o)va sar5ini)e$ #oate =i de =o)os 5a tu s7 demonstre;i, 8n persoan7, 5e se 5ere de )a
ei$
C?nd este potrivit, sub)inia;7 importan9a 8nt?)niri)or 8n grupuri mi5i 8ntre seminarii, deoare5e vor =i
de mare aFutor 8n tratarea a5estei prob)eme$
2$ )rea(a -e +?ntuial$$ Nu a55epta teme 5are sunt i)i;ibi)e$ #une-i pe parti5ipan9i s7-<i re=a57
tema da57 e nevoieK a5easta va 8n5uraFa obi5eiuri bune pentru viitor$ @e asemenea, aminte<te-)e
membri)or grupu)ui 57 mun5a pe 5are o =a5 a5um )e va =o)osi 8n 8nv79area a)tora 8n viitor$
,$ ,nt?r!ierile$ Gembrii grupu)ui trebuie s7 <tie 57 pun5tua)itatea este important7 pentru
8n5uraFarea 8ntregu)ui grup$ Ent?r;ierea de;bin7 seminaru) <i d7 un e'emp)u prost pentru 5ei)a)9i$
Oorbe<te 8n parti5u)ar 5u 5ei 5are <i-au =75ut un obi5ei din a 8nt?r;ia, e'p)i57-)e importan9a
aFungerii )a timp$ Cotu<i, 9ine minte 57 uneori e'ist7 <i motive 8ntemeiate pentru a 8nt?r;ia, a<a 57
arat7 8n9e)egere 8n a5este situa9ii$
2$ 0i*icultate .n iniierea -iscuiei$ #entru unii, 8nv79area prin dis5u9ii este un 5on5ept nou, dar
timpu) petre5ut 8mpreun7 5a <i grup va re;o)va deseori a5east7 prob)em7$ 4)o57 timp pentru a
dis5uta despre importan9a dis5u9iei 8n grup pentru pro5esu) de 8nv79are$ En timpu) primu)ui
seminar 8mpreun7, stabi)i9i 5ontra5tu) =a5i)itator-8nv7975e) <i asigur7-te 57 =ie5are 8) 8n9e)ege$
86Lecia (
($ 'u(iecte irele1ante pentru curs$ @in 5?nd 8n 5and, vor ap7rea subie5te para)e)e, 5are pot
domina timpu) a)o5at seminaru)ui$ 45estea pot s7 aib7 )eg7tur7 5u indivi;i, biseri57 sau prob)eme
din 9ar7$ 0aptu) 57 nu sunt )egate de 5urs nu 8nseamn7 57 nu sunt importante, dar aminte<te-)e
membri)or grupu)ui de s5opu) 8nt?)nirii )or, deoare5e da57 materia)u) de studiu e pus 8n umbr7 de
a)te subie5te, 5on5epte)e 5heiese prea poate s7 nu mai aFung7 s7 =ie dis5utate$ En5uraFea;7-i pe
parti5ipan9i s7 vorbeas57 despre subie5te diverse a)t7dat7 J poate stabi)i9i o a)t7 8nt?)nire 8n 5are
s7 v7 o5upa9i de a5este prob)eme, mai a)es da57 a=e5tea;7 8ntregu) grup$
/e!u+at la responsa(ilit$ile *acilitatorului
H*ii prezent, fii pregtit, fii disponibilI$ 45est motto des5rie responsabi)it79i)e de ba;7 a)e
=a5i)itatoru)ui$ En primu) r?nd, d?ndu-9i toat7 si)in9a, fii acolo. Env7975eii t7i au =75ut sa5ri=i5ii 5a s7 =ie
pre;en9i, iar tu demonstre;i dedi5are <i 5redin5io<ie prin pre;en9a ta =i;i57 <i dep)in7, ori5e provo57ri ar
ap7rea$ Indi=erent 5ine vine <i 5ine nu, tu trebuie s7 =ii a5o)o$ En a) doi)ea r?nd, fii pregtit. Nu mai e
nevoie de dis5u9ie )a a5est pun5tD En a) trei)ea r?nd, fii disponibil. 07-te disponibi) 8n timpu) pau;e)or, )a
mas7, 8n vi;ite)e persona)e 8n a=ara 8nt?)niri)or de studiu, sau prin e-mai)$ @eseori, 8n a5este situa9ii sunt
des5operite prob)eme persona)e 5are du5 )a 5re<tere$ 4rat7-)e, de e'emp)u, 57 e<ti disponibi) pentru
=ie5are <i interesat de progresu) )or$
4 5ere membri)or grupu)ui s7 parti5ipe )a sesiuni 5u 5redin5io<ie <i s7-<i =a57 tema este 5ru5ia)
pentru pro5esu) de 8nv79are$ Nu doar 57 sunt stimu)ate intera59iunea <i 5re<terea 8n 5adru) grupu)ui, dar 5a
<i )ideri-s)uFitori ei trebuie s7 =ie pre;en9i <i s7 se preg7teas57 pentru proprii )or 8nv7975ei de mai t?r;iu$ Bi,
evident, =a5i)itatoru) trebuie s7 =ie un e'emp)u 8n a5est 5a;$
0a5i)itatoru) are mu)te responsabi)it79i, dup7 5um am v7;ut din dis5u9ia despre toate )u5ruri)e de
5are trebuie 9inut 5ont 8n p)ani=i5area seminaru)ui$ #entru a re;uma, a5este responsabi)it79i =undamenta)e
sunt pre;entate mai Fos sub =orma de s5hi97$ Responsabi)it79i)e ta)e 5a <i =a5i)itator in5)ud urm7toare)e
trei =un59ii distin5te.
1$ Aider J tu trebuie s7 =urni;e;i 5ondu5erea ne5esar7 pentru a te asigura 57 seminaru) se
des=7<oar7 8ntr-un mod responsabi)$ Cu slu%eti grupu)ui prin =urni;area unei 5ondu5eri e=i5iente.
e'emp)u, e'5e)en97, entu;iasm, dragoste <i har$ @in a5easta =a5 parte.
a$ 4)egerea, 5u aFutoru) grupu)ui, locului <i timpului 8nt?)nirii$
b$ 4sigurarea 57 =ie5are seminar 8n5epe <i se termin7 la timp.
5$ Crearea unui 5adru ospita)ier$
d$ 4sigurarea 57 aspe5te)e )egate de dis5u9ieTpredare pentru seminar sunt potrivite$ 4r trebui
5?t de 5ur?nd s7-i imp)i5i pe a)9ii s7 5o-=a5i)ite;e$
e$ Co)aborarea 5u membrii grupu)ui pentru a modi=i5a teme)e propuse, ast=e) 8n5?t teme)e s7
8ndep)ineas57 a5e)ea<i obie5tive de 8nv79are, dar s7 =ie 5roite pentru a se potrivi 5onte'tu)ui
de )u5rare a =ie57rui membru$
Plani'icarea seminarului 87
=$ Emp7rt7<irea vi;iunii <i a s5opu)ui instruirii 5u 8nv7975eii t7i$ Repet7 des vi;iunea <i permite
5a a5easta s7 devin7 <i vi;iunea )or$ 4Fut7-i s7-<i vad7 partea )or 8n ea <i s7 8n9e)eag7 57 ei
sunt parte din 5eva semni=i5ativ$
2$ 4dministrator J pentru a =a5e din seminarii un su55es, e nevoie de anumite sar5ini
administrative.
a$ 4sigur7-te 57 materia)e)e ne5esare sunt disponibi)e 5aiete de teme, et5$"
b$ #reg7te<te )o5u) de 8nt?)nire pentru grup$ *ose<te mai devreme, 5a s7 te asiguri 57 totu) este
8n ordine pentru un 8n5eput bunK tu e<ti e'emp)u de bun7 preg7tire$
5$ @a57 e nevoie de trans)atori, asigur7-te 57 ai )a dispo;i9ie unii e'5e)en9i$ Ent?)ne<te-te 5u ei <i
5ere-)e s7 5iteas57 materia)u) 5are trebuie par5urs din timp, ast=e) 8n5?t s7 =ie =ami)iari;a9i 5u
sti)u) t7u de vorbire, <i de asemenea 5u subie5te)e prin5ipa)e despre 5are se vorbe<te 8n
seminar$
d$ #7strea;7 8nregistr7ri e'a5te 8n urm7toare)e domenii. 4ne'a -, +&emplu de fi de
nregistrri"
1" #re;en97
2" Ceme =75ute
," #ro5entu) de e'er5i9ii e=e5tuate
2" *ar5ini din )u5rare rea)i;ate
(" 0inan9e da57 e nevoie"
e$ #reg7te<te un program e=i5ient pentru seminar$
=$ Instruie<te-i pe membrii grupu)ui s7 8mp)ineas57 =un59ii)e administrative ne5esare 8n timpu)
)or persona)$
,$ 0a5i)itator J ro)u) t7u este de asemenea de H=a5i)itatorI, 5eea 5e 8nseamn7 de =apt HaFutorI sau
HghidI$ %bie5tivu) t7u ar trebui s7 =ie aFutorarea parti5ipan9i)or 8n 8nv79are, ghid?ndu-i prin
studiu) materia)e)or de 5urs$ 45easta va imp)i5a 5?teva responsabi)it79i adi9iona)e pentru tine.
a$ *tabi)e<te o re)a9ie =a5i)itator J 8nv7975e)$ 0a5i)itatoru) aFut7 )a a5easta 5omuni5?ndu-i
8nv7975e)u)ui 57 are.
1" >n interes persona) 8n a aFunge s7 5unoas57 =ie5are membru a) grupu)ui <i s7-)o" vad7
5um 5re<te 8n re)a9ia 5u @omnu)$
2" >n interes vita) pentru subie5tu) dis5utat <i un sim9 a) re)evan9ei sa)e pentru via9a
5re<tin7$
," Entu;iasm pentru mun5a 5e st7 8nainte, ba;at pe 5unoa<terea =aptu)ui 57 studiu)
s?rguin5ios poate produ5e adev7rate roade, 8n vie9i 5are sunt trans=ormate$
2" >n sentiment 57 =a5i)itatoru) este de asemenea 8nv7975e) 8n a5east7 e'perien97 <i este
ner7bd7tor s7 8nve9e din ea$
88Lecia (
b$ *us9ine mun5a 8nv7975e)u)ui, at?t 8n 5adru) 5?t <i 8n a=ara seminaru)ui$
5$ En5uraFea;7 membrii grupu)ui s7 persevere;e, atun5i 5?nd sunt des5uraFa9i$
d$ R7spunde )a 8ntreb7ri)e 8nv7975ei)or 5?t po9i de bine$
e$ Eva)uea;7 mun5a membri)or grupu)ui$
=$ Condu dis5u9ii stimu)atoare 8n grupu) mi5$
#entru o re5apitu)are a importan9ei a5estui subie5t, ve;i H$onducerea unei discuii n
grupul micI, 8n 4ne'a 7$"
g$ @7 8nv797tur7 5u privire )a anumite subie5te 5are pot aFuta )a 5)ari=i5area sau 8nt7rirea
8n9e)egerii parti5ipan9i)or$
h$ Re;o)v7 e=i5ient prob)eme 5are pot ap7rea 8ntr-un grup mi5$ Oe;i mai mu)te despre a5easta
mai sus, <i de asemenea ve;i Ae59ia ( pentru aFutor 8n re;o)varea prob)eme)or 5are apar 8n
timpu) dis5u9iei$
i$ 4Fut7 grupu) s7 re;ume 5eea 5e a =ost 8nv79at$
/e!u+at
45east7 )e59ie ne-a o=erit o privire de ansamb)u asupra seminaru)ui, piatra de 57p7t?i 8n e'perien9a
de 8nv79are a adu)tu)ui$ E=i5ien9a seminaru)ui depinde 8n mod de5isiv de mediu) pe 5are 8) 5rea;7
=a5i)itatoru)$ @a57 mediu) este des5his <i onest, da57 este un mediu ospita)ier <i primitor, atun5i
seminaru) va =i =oarte e=i5a5e$ #e de a)t7 parte, da57 atmos=era seminaru)ui este p)i5tisitoare, re5e, osti)7
sau 5on=)i5tua)7, atun5i seminaru) va =a)imenta$
E'ist7 5?teva moduri 5are te aFut7 s7 5ree;i un mediu ospita)ier$ En primu) r?nd, =7 8n a<a =e) 8n5?t
=ie5are parti5ipant s7 a=)e mai mu)te despre 5ei)a)9i$ In5)ude timp de 8n5hinare, 8mp7rt7<ire <i rug75iune$
#e m7sur7 5e membrii grupu)ui se apropie de @umne;eu, ei se vor apropia unu) de 5e)e)a)t$
En a) doi)ea r?nd, asigur7-te 57 ai un p)an de )e59ie bine de=init <i 5u obie5tive 5)are$ 45est p)an de
)e59ie nu trebuie s7 =ie o =ormu)7 rigid7 pe 5are s7 o urme;i =7r7 abatere$ Bi, 8n =ina), eva)uea;7 5eea 5e s-
a 8nt?mp)at 5?nd ai terminat$ Ca)itatea etapei p)anu)ui de )e59ie depinde de 5a)itatea 8ntreb7ri)or pe 5are
a)egi s7 )e pui$ @epinde de asemenea de abi)itatea ta de a 8n5uraFa dis5u9ia 5are se indreapt7 8nspre
8ndep)inirea obie5tive)or$
Proiectarea unei strategii de multiplicare89
roiectarea unei strate"ii -e +ultiplicare
>n e)ement deseori omis a) instruirii este aFutarea membri)or grupu)ui s7 rea)i;e;e mode)e pentru
mu)tip)i5area )ideri)or-s)uFitori$ GaForitatea mode)e)or e'istente se 5on5entrea;7 pe instruirea 8nv797tori)or <i a
predi5atori)or )a nive)u) Hprima genera9ieI, dar exist o lips uimitoare de instruire susinut, axat pe
lideri-slujitori care echipeaz, pstoresc i ucenicizeaz pe sfini, ca i funcie principal a bisericii. 0ie 8n
biseri5a )o5a)7, =ie 8ntr-un sistem de instruire mai )arg, este u<or s7 5redem 57 s)uFba noastr7 este terminat7
dup7 5e )ivr7m parti5ipan9i)or5on9inutu), presupun?nd 57 ei 8<i vor da seama 5umva 5e trebuie s7 =a57 mai
departe$ @e<i 5eva se va8nt?mp)a 5u siguran97, 8i aFut7m noi oare 5u adev7rat s7 de;vo)te o vi;iune 5)ar7 5u
privire )a 5eea 5e <i-ar dori s7 se 8nt?mp)e, o=erindu-)e apoi abi)it79i)e pra5ti5e pentru a o 8ndep)ini: Cheia o
repre;int7 5rearea de sisteme de instuire e=i5a5e, 5ontinue, sustenabi)e pentru 5ei 5are =a5 u5eni5i;are <i
e5hipare pentru biseri57$
'c3ia leciei
Gode)u) bib)i5 de mu)tip)i5are a u5eni5i)or
*5opu) suprem. o biseri57 s7n7toas7, 5are =a5e u5eni5i
Instruire a55esibi)7 pentru =ie5are biseri57 )o5a)7
Instruire, preg7tire, supraveghere <i 8n5uraFare 8ntr-un mode) de mu)tip)i5are
% strategie de ba;7 pentru atingerea vi;iunii
*tudii de 5a; op9iona)"
4(iecti1ele leciei
@up7 5e termini a5east7 )e59ie, ar trebui s7 =ii 8n stare s7.
@es5rii o teo)ogie a instruirii 5are 8<i are r7d75ini)e 8n mu)tip)i5area u5eni5i)or$
@es5rii o =i)o;o=ie a instruirii 5are are 8n mod 5)ar biseri5a )o5a)7 5a <i bene=i5iar prin5ipa) <i
miF)o5 pentru 8ndep)inirea s5opuri)or )ui @umne;eu pe p7m?nt$
Identi=i5i nevoia e'istent7 pentru instruire <i re;u)tate)e a<teptate$
Cree;i o strategie de ba;7, 5u )ogisti5a ne5esar7, pentru a 8mp)ini nevoia pe termen )ung a unei
instruiri 5ontinue$
90Lecia )
45east7 )e59ie se 5on5entrea;7 pe p)ani=i5area pra5ti57 <i imp)ementarea unei strategii sustenabi)e,
pe termen )ung, pentru instruirea )ideri)or-s)uFitori, 5are trans=orm7 vie9i, biseri5i <i 5omunit79i, prin
m7rirea a55esu)ui )a instruire 8n mai mu)te ;one unde este nevoie$
%o-elul (i(lic -e +ultiplicarea ucenicilor
#)anu) )ui @umne;eu pentru a-Bi vedea &iseri5a supravie9uind <i prosper?nd a =ost multiplicarea
ucenicilor de ctre ucenici. #rin )u5rarea @uhu)ui *=?nt 8n re)a9ii)e persona)e a)e 5redin5io<i)or,
adev7ruri)e au =ost predate prin umb)are <i 5uv?nt J inimi)e <i perspe5tive)e au =ost atrase 57tre
*a)vatoru) <i s5opuri)e *a)e ve<ni5e, devotamentu) a 5res5ut, n7deFdea <i s)uFirea au 8n=)orit$ Este
mode)u) pe 5are Isus ni )-a dat prin )u5rarea *a 5u Cei @oispre;e5e$ Este mode)u) pe 5are ni )-a dat 8n
Garea Crimitere din Gatei 2+ <i 8n u)time)e *a)e 5uvinte dinainte de 8n7)9area )a 5er, din 0apte)e
4posto)i)or 1$ Este instru59iunea pe 5are #ave) )e-a dat-o u5eni5i)or s7i 8n 2 Cimotei 2.2 <i Cit 2 J
e'emp)i=i5are, 8nv79are <i 8ndrumare de )a om )a om$ Crupu) )ui Lristos este instrumentu) a)es de Isus <i
investit 5u resurse <i responsabi)it79i)e supranatura)e de a =i sare <i )umin7 8n )ume. HBi 5e-ai au;it de )a
mine 8n =a9a mu)tor martori, 8n5redin9ea;7 )a oameni de 8n5redere, 5are s7 =ie 8n stare s7 8nve9e <i pe
a)9ii$I 2 Cimotei 2.2"$Laide9i s7 i)ustr7m 2 Cimotei 2.2 <i s7 )u7m 8n 5onsiderare e=e5te)e p)ine de putere
a)e mu)tip)i57rii rea)e.
Proiectarea unei strategii de multiplicare91
E) vedem pe #ave) 8n romb prima genera9ie", u5eni5i;?ndu-) pe Cimotei 8n triunghi, sau a doua
genera9ie"$ Aa maturitate, Cimotei se 8ndreapt7 spre a)9i Hoameni de 8n5redereI, sau 5ei 5redin5io<i, iar
#ave) =a5e a5e)a<i )u5ru 5u a)9i oameni$ En a patra genera9ie, 8) vedem pe #ave), Cimotei <i Hoamenii de
8n5redereI 5ontinu?nd 5u to9ii s7 aFung7 )a a)9ii$ #e m7sur7 5e u5eni5ii )ui Isus tr7ies5 o ast=e) de via97 de
u5eni5i;are, trupu) )ui Lristos 5ontinu7 s7 5reas57 <i s7 se maturi;e;e$ 4m v7;ut 57 a5est tip de 8nmu)9ire
e'ponen9ia)7 a avut <i are un impa5t semni=i5ativ asupra biseri5ii universa)e J genera9ie dup7 genera9ie J
p?n7 5e @omnu) va veni$
)e+$: Ce 8nseamn7 u5eni5i;area pentru tine: @a57 ai =ost vreodat7
u5eni5i;at, des5rie a5ea e'perien97$ Cum 8i u5eni5i;e;i tu pe a)9ii: Cum ve;i
propria ta )u5rare 8n 5adru) a5estor nive)e Hgenera9iona)eI: Cui 8n5redin9e;i
)u5rarea de s)uFire <i 5um 8i e5hipe;i pentru asta: @a57 po9i, 5omp)etea;7
diagrama de mai Fos$ En 5e =e) a s5himbat urmarea a5estui mode) =e)u) 8n
5are g?nde<ti 5u privire )a )u5rare:
En 5e)e)a)te )e59ii am vorbit pe )arg despre va)oarea =o)osirii prin5ipii)or edu5a9iona)e 5are 8i aFut7 pe
adu)9i s7 8nve9e 5e) mai bine, =e)u) 8n 5are predarea adev7ru)ui <i e'emp)u) de tr7ire <i )u5rare o=erit de
92Lecia )
=a5i)itatorT8ndrum7tor 8i imp)i57 8n mod 5res5?nd <i pe parti5ipan9iTu5eni5i 8n )u5rare$ #ro5esu) <i re)a9ia
dintre mentor <i u5eni5 pot =i des5rise dup7 5um urmea;7.
#asu) 1 J Eu =a5K tu te ui9i$ Ce 8nv79 <i te instruies5$"
#asu) 2 J Eu voi =a5eK tu m7 vei aFuta$ Ce instruies5 <i te 8ndrum$"
#asu) , J Cu =a5iK eu te aFut$ Ce 8ndrum$"
#asu) 2 J Cu =a5iK eu prives5$ Ce supraveghe;$"
#asu) ( J Oom =a5e 8mpreun7 5u a)9ii$ Oom mu)tip)i5a$"
Integrarea a5estui pro5es 8n e=orturi)e noastre =urni;ea;7 timpu) ne5esar pentru observa9ie,
8n5uraFare, intera59iune <i 8nv79are pra5ti57, ast=e) 8n5?t u5eni5u) 5re<te 8n 5ara5ter, 5uno<tinte <i abi)it79i
pentru )u5rare <i 5ap7t7 o siguran97 5e E) onorea;7 pe @umne;eu, 8n )u5rarea de u5eni5i;are a a)tora$ En
=ina), at?t mentoru) 5?t <i u5eni5u) 5ontinu7 s7 5reas57 8n Lristos, pe m7sur7 5e-<i d7ruies5 vie9i)e a)tora
8n u5eni5i;are, mu)tip)i5?ndu-se pe ei 8n<i<i 8n mod repetat$ 'olul ucenicizrii i ndrumrii n eforturile
noastre de instruire pentru conducere este $"+I, ctre creterea biblic i eficient, maturizarea i
nmulirea bisericii de-a lungul generailor care vor veni. Aiderii 5are nu au =ost u5eni5i;a9i ei 8n<i<i, de
5e)e mai mu)te ori nu 8i u5eni5i;ea;7 pe a)9ii$ 0a5em 5eea 5e e'periment7m$
'copul supre+: o (iserica s$n$toas$@ care *ace ucenici
En u)timii ani a e'istat o 5re<tere a e=orturi)or de a instrui )ideri-s)uFitori, dar istoria ne arat7 57 ani de
pre;en97 misionar7 nu au produs 8ntotdeauna biseri5i s7n7toase$ Instruirea 8n5epe s7 se =a57 doar de
dragu) instruirii J predarea materiei 8n 5)ase, =7r7 u5eni5i;are, 8ndrumare <i abi)it79i pentru )u5rarea
pra5ti57 din biseri57$ GaForitatea e=orturi)or a5tua)e de instruire se 5on5entrea;7 8n prin5ipa) asupra
preg7tirii de 8nv797tori <i predi5atori <i,5u toate 57 a5este daruri sunt ne5esare, e)e nu sunt su=i5iente
pentru 5ondu5erea 5e o=er7 vi;iune <i e5hipea;7 membrii biseri5ii$ En maForitatea biseri5i)or, nu se d7
prioritate e5hip7rii u5eni5i)or prin angaFamente de )a om )a om$ @a57 o biseri57 )o5a)7 s7n7toas7, 5are
=a5e u5eni5i, este n7deFdea ori57rei 5u)turi, 8n 5e =e) poate ea o=eri instruire 5ontinu7 pentru
u5eni5i;are <i 5ondu5ere, 5a <i =unda9ie a 5u)turii <i a vie9ii biseri5ii:
Laide9i s7 8n5er57m s7 s5hi97m =e)u) 8n 5are ar ar7ta o )u5rare de u5eni5i;are a )ideri)or-s)uFitori 8n
biseri5a )o5a)7, 5are se mu)tip)i57 de )a sine.
Proiectarea unei strategii de multiplicare93
Con=orm a5estui mode), un timp vei =i o5upat 5u instruirea 5?torva Hoameni de 8n5redereI 5heie
8ntr-un grup mi5$ @up7 5e sunt instrui9i a<a 5um trebuie, =ie5are din ei apoi va instrui un a)t grup mi5,
a)57tuit din di=eri9i )ideri, 5are sunt 8n pre;ent 8n )u5rarea din biseri57 <iTsau pre;int7 interes <i poten9ia)
de a deveni )ideri de )u5rare$ En grupuri =ormate din semeni, a5e<ti oameni 5redin5io<i vor 5re<te spiritua)
<i persona), vor de;vo)ta un sim9 a) mun5ii 8n e5hip7, vor des5operi pasiunea pentru )u5rare, vor de;vo)ta
abi)it79i pentru a-<i du5e )a 8ndep)inire mai bine s)uFba <i vor 8n5epe noi )u5r7ri 5e i;vor7s5 din
des5operiri)e )or$ 45e<ti )ideri )u5r7tori vor s)uFi biseri5a 8n diverse moduri, e5hip?nd <i u5eni5i;?nd to9i
s=in9ii pentru 5a, 8n 5e)e din urm7, s7 ating7 )umea 8ntreag7D Cu timpu), se vor ridi5a noi )ideri s)uFitori
5are vor =i integra9i 8n pro5esu) 5ontinuu de u5eni5i;are a )ideri)or s)uFitori, 5are este parte din 5u)tura
biseri5ii$
)e+$: Ce e=e5t are )u5rarea ta de instruire asupra biseri5ii ta)e: @is5ut7
g?nduri)e ta)e 5u privire )a a5est mode) de 8nmu)9ire <i poten9ia)u) )ui$
*5hi9ea;7 un mode) de 8nmu)9ire pentru u5eni5i;area )ideri)or s)uFitori din
biseri5a ta <i 8mp7rt7<este-) 5u grupu), e'p)i5?nd 5um va =un59iona$
94Lecia )
Laide9i s7 mai =a5em un pas$ #resupun?nd 57 un mode) de 8nmu)9ire serve<te bine biseri5ii ta)e, 5um
poate deveni biseri5a ta o mai mare bine5uv?ntare pentru a)te biseri5i din ra;a ta de a59iune: 4proape
=ie5are biseri57 pare s7 aib7 nevoie de u5eni5i;are pra5ti57 a )ideri)or s)uFitori )a un anumit nive)$
R7m?n?nd 8n 5onte'tu) mu)tip)i57rii, haide9i s7 ne imagin7m un mode) 5e va permite unei biseri5i 5are
instruie<te e=i5ient )ideri-s)uFitori s7 8<i mu)tip)i5e resurse)e din5o)o de proprii)e ;iduri$ Cu a)te 5uvinte,
5um poate o ast=e) de biseri57 s7 devin7 o Hbiseri57 resurs7I pentru a)te)e a=)ate )a o distan97 geogra=i57
re;onabi)7, s7 ;i5em o sut7 de mi)e n$tr$ apro'$ 1-0 Rm": En 5ontinuare este pre;entat un mode) propus
8n a5east7 dire59ie.
En a5est mode), biseri5a ta g7;duie<te un 5entru de instruire 5e pune )a dispo;i9ie resurse pentru a)te
biseri5i din apropierea geogra=i57$ Care este distan9a ma'im7 re;onabi)7 pentru oamenii din a)te biseri5i
s7 vin7 )a biseri5a ta pentru instruire <i 5?t de des s7 o =a57: E5hipa ta de instru5tori ar )u5ra 5u grupe
mi5i de Hparti5ipan9iI trimise din a5este a)te biseri5i, apoi a5e<ti Hoameni de 8n5redereI vor imp)ementa
u5eni5i;area )ideri)or s)uFitori 8n proprii)e biseri5i, 5on=orm 5u mode)u) biseri5ii )o5a)e pre;entat
anterior$
)e+$: @is5ut7 =e)u) 8n 5are mode)u) unei biseri5i resurs7 poate aFuta 8n
regiunea respe5tiv7$ @es5rie gradu) de ne5esitate pentru a5est tip de )u5rare,
a5o)o unde )o5uie<ti$ Cum se poate 8ndrepta biseri5a ta spre o asemenea
vi;iune:
Proiectarea unei strategii de multiplicare95
7nstruire accesi(il$ pentru *iecare (iseric$ local$
@up7 5e am v7;ut rea)it79i)e proprii)or noastre biseri5i, haide9i s7 e'tindem vi;iunea noastr7 )a
)umea misiunii,8n genera)$ Gu)9i au re5unos5ut 57 nevoia urgent7 a misiuni)or o55identa)e 8n urm7toare)e
de5enii este edu5area teo)ogi57 <i instruirea pastora)7$ Credin5io<ii )o5a)i sunt imp)i5a9i 8n evanghe)i;are
<i p)antarea de biseri5i 8n toat7 )umea <i 8n mu)te ;one biseri5a 5re<te 8n mod e'ponen9ia)$ En a5este ;one
totu<i, biseri5i)e nu au 5ondu5erea matur7 5are s7 )e sus9in7 din5o)o de impu)su) ini9ia)K se poate 5a e)e s7
5ad7 8n ere;ie, 5on=)i5te interne, presiuni 5u)tura)e sau a)te =or9e distru5tive$ A7sate singure, e)e sunt
deseori in5apabi)e s7 devin7 5omunit79i mature, s7n7toase, 5are s7 mu)tip)i5e dragostea )ui @umne;eu
at?t 8n vie9i)e membri)or )or, 5?t <i 8n 5u)tura 5e )e 8n5onFoar7$ Iar 8n p7r9i)e )umii unde biseri5a nu 5re<te
rapid, dar a e'istat de se5o)e, biseri5i)e au abandonat=o5a)i;area pe u5eni5i;are <i s-au mu)9umit 5u
programe, a5tivit79i <i tradi9ii goa)e$
Cum aFungem )a mi)ioane)e de )ideri de biseri5i 5are nu au o preg7tire ade5vat7: >nii dintre noi
poate suntem 8n situa9ia de a in=)uen9a dire5t o biseri57 )o5a)7 sau o 5omunitate de biseri5i$ @ar a)9ii v7d
o nevoie 5op)e<itoare )a nive) interna9iona) <i nu <tiu de unde s7 8n5eap7$ @e e'emp)u, un seminar dintr-o
9ar7 a )u5rat din greu 5a s7 produ57 6A -e a(sol1eni pe an prin programu) )or re;iden9ia)$ 45esta a =ost
5u siguran97 de =o)os, dar denomina9iunea num7ra 6AAA -e (iserici 5are aveau nevoie de pastoriD Cum
ar putea pastorii poten9ia)i <i )iderii de =a5to, 5are nu pot s7 parti5ipe )a programe re;idente, s7 ob9in7
instruirea de 5are au nevoie pentru a 5ondu5e a5e)e biseri5i: @in nou, noi 5redem 57 r7spunsu) se a=)7 8n
instruirea e=i5ient7, a55esibi)7, 5e-<i are ba;a 8n biseri57$
C?nd ne d7m seama 57 biseri5a mondia)7 5re<te e'ponen9ia) <i nu are nevoie numai de pastori, 5i <i
de a)9i b7rba9i <i =emei 5are s7 8ndep)ineas57 mun5a de p7storire, s)uFire, 8ngriFire <i 5ondu5ere a turmei,
putem vedea 57 sin"ura noastr$ speran$ este o strate"ie -e +ultiplicare practic$a instruirii2 Ce
minunat este 57 to5mai a5est )u5ru ni-) arat7 &ib)iaD
7nstruire@ antrenare@ supra1e"3ere 9i .ncura:are .ntr;un +o-el -e +ultiplicare
Predare vs. Instruire. Gu)t prea des 5eea 5e numim HinstruireI este de =apt doar predarea dire5t7 a
5on9inutu)ui 57tre o prim7 genera9ie de parti5ipan9i$ Cumva, ne a<tept7m 5a parti5ipan9ii s7 de;vo)te o
s)uFire semni=i5ativ7 8n 5onte'tu) )or, =7r7 a e'emp)i=i5a imp)ementarea strategi57 5u ei, iar apoi suntem
surprin<i 5?nd re;u)tate)e semni=i5ative sunt rare <i 8nt?mp)7toare$ #e )?ng7 predarea unui 5on9inut bun,
trebuie de asemenea s7 ne asigur7m 57 e)emente)e de instruire, antrenare, supraveghere <i 8n5uraFare
devin o parte vita)7 a e'perien9ei de 8nv79are$
Cum se va trans=orma mode)u) nostru de mu)tip)i5are 8n instruire semni=i5ativ7 <i nu doar 8n
predarea de 5on9inut: Noi 5redem 57 ori5e e=ort de mu)tip)i5are de su55es are 8n 5entru patru )u5ruri de
ba;7. instruire@ antrenare@ supra1e"3ere 9i .ncura:are2
*?rguin9a este 5heia pentru rea)i;area a5estor patru nive)uri, 5u eva)uare 5ontinu7 <i aFust7ri
regu)ate$ Gu)t prea des, imp)i5area dire5t7 se termin7 dup7 primu) nive), =iind ast=e) sa5ri=i5at7
8ndrumarea rea)7 <i supravegherea )a =a9a )o5u)ui de 57tre mentori, iar noi nu apu57m s7 vedem o )u5rare
de instruire puterni57 8n biseri5a )o5a)7$ Experiena ne arat$ c$ nu ceea ce *ac ucenicii notri (a
-oua"eneraie)@ ci ceea ce *ac ucenicii lor (a treia "eneraie) este in-icatorul pentru o .nele"ere
96Lecia )
real$ a ucenici!$rii 9i a instruirii continue pentru li-eri2 En =un59ie de 5?t de mu)te nive)uri de
mu)tip)i5are sunt ne5esare pentru a atinge biseri5i)e )o5a)e, trebuie s7 r7m?nem imp)i5a9i J de<i 5u un
grad mai s57;ut <i 5u ro) di=erit, 5e) pu9in 8n 5ea de-a treia genera9ie J p?n7 5e vedem de;vo)t?ndu-se un
num7r de mode)e bune <i so)ide 8n biseri5i$ Iar )a =ie5are nive), parti5ipan9ii no<tri trebuie s7 e'erse;e
)u5rarea pra5ti57 8n biseri5i)e )or, 8ntr-un =e) 5are arat7 8n9e)egerea )or de a 5onstrui 5ursuri de
u5eni5i;are 8n biseri5a )o5a)7$ Gai 8nainte 8n a5east7 )e59ie, ne-am uitat )a instruire din pun5tu) de vedere
a) indivi;i)or imp)i5a9i #a<ii de )a 1 )a ("$ 45um haide9i s7 ne uit7m )a instruire din pun5tu) de vedere a)
nive)uri)or instruirii de )a #ave) )a Cimotei nive)u) 1", de )a Cimotei )a oamenii de 8n5redere nive)u) 2"
<i de )a oamenii de 8n5redere )a a)9ii nive)u) ,"$
ri+ul ni1el (7nstruirea): 45est nive) imp)i57 predare, instruire <i mentorare dire5t7, intera5tiv7, a
unui num7r de opt p?n7 )a doispre;e5e u5eni5iTparti5ipan9i, pe o perioad7 de trei p?n7 )a 5in5i ani, printr-
un 5urri5u)um stabi)it$ Aa s=?r<itu) a5estei perioade, ei sunt eva)ua9i pentru a vedea da57 sunt preg7ti9i s7
devin7 instru5tori pentru urm7toru) nive)$ *unt gata s7 =ie =a5i)itatori prin5ipa)i, sau au nevoie de mai
mu)t7 e'perien97 pra5ti57 5a <i =a5i)itatori asisten9i, 8ndep)inind tot mai mu)te responsabi)it79i pe m7sur7
5e 5?<tig7 e'perien97: 4u nevoie mai 8nt?i de mai mu)t7 e'perien97 5a <i )ideri de dis5u9ie 8ntr-un grup
mi5, timp s7 devin7 mai 8n5re;7tori: Eva)uea;7 nevoi)e )or de 8ndrumare pentru nive)u) urm7tor <i a)ege
din a5e<ti parti5ipan9i e5hipe de instruire 5are vor =i gata s7 =ie mentori )a grupe mi5i <i =a5i)itatori pentru
urm7toru) nive) de instruire$
Al -oilea ni1el (,n-ru+area): @up7 5e au =ina)i;at programu) de instruire <i sunt preg7ti9i,
parti5ipan9i)or de nive)u) 8nt?i )i se pot da responsabi)it79i 8ntr-un grup 5u parti5ipan9i noi$ Este important
s7 )i se permit7 parti5ipan9i)or s7 =a57 progrese 8n instruirea de )a nive)u) int?i, 8nainte s7 8n5eap7 s7-i
instruias57 pe a)9ii$ @a57 8n5ep s7 instruias57 pe a)9ii 8nainte s7 aib7 o5a;ia s7 e'erse;e, ei ar putea
perpetua obi5eiuri ve5hi 5e vor =i mai greu de s5himbat mai t?r;iu$
Aa nive)u) a) doi)ea, e5hipe de doi sau trei parti5ipan9i de nive)u) 8nt?i instruies5 grupuri de opt p?n7
)a doispre;e5e persoane noi$ @in 5?nd 8n 5?nd este ne5esar s7 se )u5re;e 5u grupuri mai mari, de trei;e5i
p?n7 )a patru;e5i de parti5ipan9i$ En a5este situa9ii este 5e) mai bine s7 8mp7r9iti grupu) 8n subgrupuri de
<ase p?n7 )a opt persoane <i s7 )e 5ere9i e5hipe)or de parti5ipan9i de nive)u) 8nt?i s7 5ondu57 =ie5are din
grupuri)e de )a nive)u) a) doi)ea 5a <i mentori$
Gentoru) sau =a5i)itatoru) ini9ia) 5ontinu7 s7 ia parte regu)at, de pe margine, )a sesiuni)e 5onduse de
abso)ven9ii nive)u)ui 8nt?i, dar va parti5ipa doar 8n ro)u) de 8ndrum7tor, atun5i 5?nd e 5a;u)$ #arti5ipan9ii
de nive)u) 8nt?i du5 povara pred7rii, a instruirii <i a administr7rii$ Gentoru) ini9ia) este gata s7 aFute 8n
domenii di=i5i)e, o=erind 8nv797tur7 8n domenii)e 5are nu sunt 5)are, o=erind 8ndrumare pentru re;o)varea
prob)eme)or <i 8n situa9ii)e pra5ti5e 5are apar$ En mu)te =e)uri, a5esta este )o5u) 8n 5are 8n5epe a5um
8nv79area rea)7$ Ent?)nirea 5u noii =a5i)itatoriTmentori 8nainte <i dup7 =ie5are sesiune pentru de;batere,
8n5uraFare <i eva)uare este de nepre9uit$ @e a5um, ro)u) prin5ipa) a) mentoru)ui este de a observa, as5u)ta,
eva)ua <i 8nt7ri domenii)e unde e nevoie de 8mbun7t79ire$ 45est a) doi)ea nive), 8n 5are parti5ipan9ii de
nive)u) 8nt?i =a5 tre5erea de )a ro)u) de parti5ipant )a ro)u) de =a5i)itatorTmentor, este o e'perien97 5u totu)
nou7 8n pro5esu) )or de 8nv79are, din moment 5e a5um =a5 ei 8n<i<i )u5rarea de instruire$ 0aptu) 57
mentorii sunt H8n spate <i a)7turiI, dar nu HI8n =a97I, este 5ru5ia) )a a5est nive) pentru trans=eru) e=e5tiv a)
responsabi)it79ii, at?t pra5ti5 5?t <i psiho)ogi5$ #entru mentoru) origina) poate =i greu s7 renun9e )a a =i 8n
=a97 <i 8n 5ontro), dar este 5ru5ia) s7 ncredineze)u5rarea a)tora$
Proiectarea unei strategii de multiplicare97
Al treilea ni1el ('upra1e"3erea): #arti5ipan9ii de nive)u) 8nt?i sunt a5um dep)in responsabi)i de
instruirea noi)or grupuri de parti5ipan9i de )a nive)u) a) trei)ea, av?nd ro)u) <i de 8ndrum7tori pentru
parti5ipan9ii de )a nive)u) a) doi)ea, pe m7sur7 5e 8n5ep s7 =ie mentoriT=a5i)itatori pentru parti5ipan9ii de
)a nive)u) a) trei)ea$ En a5est pun5t, mentorii origina)i nu sunt pre;en9i )a =ie5are sesiune, 5i =a5 vi;ite
o5a;iona)e pentru a se 8nt?)ni persona) 5u noii 8ndrum7toriTmentoriT=a5i)itatori, pentru 8n5uraFare <i
eva)uare <i pentru a observa )u5rarea )or dire5t )a =a9a )o5u)ui )a nive)u) a) trei)ea$ Ro)u) mentoru)ui
des5re<te semni=i5ativ )a a5est nive) <i se trans=orm7 8n ro) de supraveghere$
Cheia 5onst7 8n men9inerea 5a)it79ii e'perien9ei de 8nv79are de-a )ungu) nive)u)ui trei$ @i)uarea
5a)it79ii devine o preo5upare 5u at?tmai mare5u 5?t durata instruirii 5re<te$ *upravegherea persona)7,
eva)uarea <i adaptarea )a =a9a )o5u)ui )a nive)u) trei sunt de5isive pentru 5e) mai bun re;u)tat pe termen
)ung$ Este esen9ia) 5a mentorii de )a nive)u) 8nt?i s7 r7m?n7 imp)i5a9i )a a5est a) trei)ea nive) de instruire,
ast=e) 8n5?t s7 =ie atins s5opu) =ina), a5e)a de a vedea instruirea 8n 5adru) biseri5ii 9inut7 de 57tre
5redin5io<i )o5a)i ta)enta9i <i preg7ti9i$
Al patrulea ni1el 9i +ai -eparte (.ncura:area): Gentorii de )a nive)u) 8nt?i sunt a5um 5omp)et
8ndep7rta9i din pro5es, din moment 5e 5redin5io<ii )o5a)i sunt a5um mentori, 8ndrum7tori <i
supraveghetori 8n sisteme de u5eni5i;are <i =ormare 5ontinu7 de )ideri$ Idea) ar =i 5a p?n7 8n a5est moment
s7 e'iste u5eni5i;atori so)i;i, 5are s7 5ree;e un momentum de neoprit pentru instruire e=i5ient7, 5ontinu7,
8n biseri5i <i 5entre )o5a)e 5e s)uFes5 regiuni)or respe5tive$ #?n7 a5um, ar trebui s7 =ie mai mu)te biseri5i
)o5a)e 5are imp)ementea;7 u5eni5i;area )ideri)or-s)uFitori 8n a5tivit79i)e )or, 5u parti5ipan9i 5are du5 5eea
5e au 8nv79at 8n biseri5i)e de unde vin$ Gentorii ar trebui s7 vi;ite;e a5este biseri5i a)7turi de 8nv7975eii )or
<i s7-i 8n5uraFe;e, ast=e) 8n5?t )u5rarea s7 nu se =a57 )a 8nt?mp)are 5i 5u un s5op <i 5u posibi)it79i de
eva)uare$
4 strate"ie -e (a!$ pentru atin"erea 1i!iunii
45um 57 am v7;ut abord7ri semni=i5ative pentru u5eni5i;area <i 8nmu)9irea )ideri)or-s)uFitori, 5are
este impa5tu) asupra situa9iei 5u 5are te 5on=run9i: #entru a adu5e o n7deFde 8n situa9ii unde este nevoie
urgent7 de instruire <i u5eni5i;are bib)i57, trebuie s7 ne eva)u7m s5enariu)$ >nde ne a=)7m <i unde vrem
s7 =im: Oe;i 4ne'a +"$
unctul &: Care este vi;iuneaTnevoia spe5i=i57 )a 5are m7 5heam7 @umne;eu:
@es5rie 5um ar ar7ta o situa9ie =eri5it7 )a s=?r<it re;u)tate rea)e"$
Cum ai vrea s7 ve;i situa9ia peste ;e5e ani:
unctul A: >nde m7 situe; a5um 8n 5e prive<te rea)i;area ei:
Care este 8n9e)egerea mea 5u privire )a situa9ia 5urent7:
Care este disponibi)itatea mea <i resurse)e persona)e pentru a5easta timp, e'perien97, 5hemare":
Ce a)9i oameni 5u a5eea<i g?ndire e5hip7" pot aFuta )a de;vo)tarea a5estui s5op:
98Lecia )
)e+$: Enainte s7 ne g?ndim )a o strategie posibi)7, trebuie s7 avem 5)ar 8n
minte pun5tu) de s=?r<it <i 8n5eput$ En 5?teva propo;i9ii, des5rie #un5tu) 4
situa9ia 5urent7" <i #un5tu) & vi;iunea pe 5are @umne;eu 9i-a pus-o 8n
inim7"$ 0ii gata s7 )e 8mp7rt7<e<ti 5u grupu)$
45um 57 avem o prim7 idee despre unde ne a=)7m <i unde vrem s7 aFungem, putem 8n5epe s7 ne
g?ndim de 5e avem nevoie 5a s7 tre5em de )a #un5tu) 4 )a #un5tu) &$ Au?nd 8n 5onsiderare aspe5te)e
di=erite pe 5are )e-am dis5utat 5u privire )a p)ani=i5area <i imp)ementarea unei sistem de mu)tip)i5are a
)ideri)or s)uFitori,
1" Ce trebuie s7 =a5i s7pt7m?na viitoare pentru a imp)ementa a5east7 strategie:
2" Auna viitoare:
," En urm7toare)e <ase )uni:
2" En urm7toru) an:
)e+$: &a;at pe )u5ruri)e ne5esare pentru un e=ort sus9inut <i pe strategia de
ba;7 pe 5are ai de=init-o pentru a merge de )a #un5tu) 4 )a #un5tu) &, 5are
sunt pa<ii urm7tori: 0ii gata s7 8i 8mp7rt7<e<ti 5u grupu)$
0ii gata s7 te rogi <i s7 medite;i 8nainte s7 preg7te<ti o vi;iune 5)ar7, pentru a termina bine. @up7
5um s-a observat de mu)te ori 8n via97 <i 8n )u5rare, muli oameni ncep bine, dar puin sf!resc bine. Cu
siguran97 57 pentru a5easta este nevoie de un sentiment de 5hemare persona)7 <i dedi5are, de vi;iune <i
speran97, de perseveren97 <i 5redin97 <i de asemenea de 5o)egi de n7deFde 5are se pot sus9ine unu) pe
5e)7)a)t 8ntr-un e=ort so)i5itant, dar 5are merit7$
'tu-ii -e ca! (opional)
Ca!ul 1: BCara DE
Au5rarea Entrust 8n N a 8n5eput 5?nd a5easta era 8n57 dup7 Cortina de 0ier$ Oia9a re)igioas7 a =ost
restri59ionat7 de 57tre guvernu) 5omunist <i pentru mu)9i traiu) de ;i 5u ;i era =oarte di=i5i)$ Cu toate
a5estea, )u5rarea Entrust a prosperat pe m7sur7 5e e5hipa 57)7torea din ora< 8n ora< pe toat7 8ntinderea
97rii$ Aa un moment dat erau peste 2(0 de ;i)e de predare 8ntr-un an 8n N$ *eminarii)e erau 5onduse de
=a5i)itatori vi;itatori, 5are aveau grupuri de 5in5i p?n7 )a doispre;e5e parti5ipan9i$ #arti5ipan9ii erau
8n5uraFa9i s7 8n5eap7 grupuri de genera9ia a doua$ Instruirea Entrust era 5onsiderat7 de top <i mu)9i
5ondu57tori de biseri5i <i ai a)tor organi;a9ii non-pro=it au apre5iat instruirea Entrust 5a =iind preg7tirea
de 5are aveau nevoie pentru ro)uri)e pe 5are trebuiau s7 <i )e asume dup7 57derea Cortinei de 0ier$
>neori erau peste 2000 de b7rba9i <i =emei imp)i5ate 8ntr-o instruire Entrust$
Proiectarea unei strategii de multiplicare99
C?nd N era 8n57 9ar7 5omunist7, au =ost =75ute 5?teva 8n5er57ri de a pune instruirea 8n m?ini)e
5ondu57tori)or )o5a)i$ *-au =75ut sugestii s7 se =orme;e un 5onsi)iu din di=erite denomina9iuni sau s7 se
=orme;e 5onsi)ii 8n 5adru) =ie57rei denomina9iuni$ Coate a5este sugestii au =ost respinse de 5ondu57torii
biseri5i)or din N 5a =iind prea peri5u)oase, 8ntru5?t o organi;a9ie 5are s7 =orme;e )ideri re)igio<i ar =i =ost
anatema pentru guvernu) ateu$ %amenii din N nu au sim9it 57 ris5u) era pe m7sura bene=i5iu)ui 5e ar =i
re;u)tat din 5ondu5erea, s5rierea 5ursuri)or, 5rearea de strategii <i sus9inerea de 57tre ei 8n<i<i a instruirii
)ideri)or-s)uFitori$ Ei au sim9it 57 a)egerea 8n9e)eapt7 era s7 importe instruirea din a=ar7, 5u 5ondu5ere <i
organi;are str7in7$
,ntre($ri:
1$ Ce ar =i putut s7 =a57 mai bine Entrust pentru a se asigura 57 vi;iunea instruirii )ideri)or s)uFitori
este 8nsu<it7 mai proa5tiv de 57tre 5ondu57torii )o5a)i din a5east7 9ar7:
2$ En a5east7 situa9ie, 5are ar =i 5e) mai bun mod de a trans=era vi;iunea, abi)it79i)e <i 5ara5teru):
,$ Ce s-ar =i putut =a5e pentru a se asigura 57 e'ist7 o vi;iune <i o imp)ementare a u5eni5i;7rii 8n
biseri57:
2$ Ce s-ar =i putut =a5e pentru a se asigura 57 biseri5a avea at?t vi;iunea, 5?t <i metoda de a motiva
5omunitatea s7 8) =a57 vi;ibi) pe Lristos ne5re<tini)or:
Ca!ul 2: BCara FE
&iseri5a evanghe)i57 8n V repre;int7 de mu)9i ani o parte mi57, perse5utat7 a popu)a9iei$ Cu toate
a5estea, biseri5a subteran7 5re<tea 8n5et, iar 5ondu5erea ei 8<i dorea =oarte mu)t s7 vad7 biseri5a mai
stabi)7 <i mai p)in7 de resurse 8n anii urm7tori$ 4 =ost stabi)it7 o )eg7tur7 5u Entrust, pentru a de;vo)ta un
sistem de 5ursuri pentru numero<ii pastori 5are nu aveau instruire bib)i57$ Mrupuri mi5i de pastori au
8n5eput s7 se 8nt?)neas57 regu)at 8n toat7 9ara pentru instruire <i pentru a se 8n5uraFa unii pe a)9ii, a)7turi
de membrii Entrust itineran9i$ Ca <i e'periment, opt so9ii a)e unor pastori mar5an9i au 8n5eput s7 se
8nt?)neas57 regu)at 8n 5apita)a 97rii V 5u membrii )u5r7rii Entrust Somen-to-Somen Aeadership
Craining$
En de5eniu) 5e a urmat, situa9ia po)iti57 s-a s5himbat, ast=e) 8n5?t biseri5a nu mai trebuia s7 se
as5und7$ @e asemenea, a =ost =ondat7 o mi57 <5oa)7 bib)i57 inter-denomina9iona)7 8n 5ooperare 5u 5?teva
misiuni <i denomina9iuni, in5)u;?nd )u5rarea de e'tindere 8n mai mu)te )o5a9ii din toat7 9ara$ @eoare5e
e'istau re)a9ii bune 8ntre di=erite)e denomina9uni evanghe)i5e, a =ost =ormat7 o a)ian97 5oe;iv7 a
&iseri5i)or Evanghe)i5e, 5are s7 o=ere spriFin$
Cu timpu), <5oa)a bib)i57 a 8n5eput s7 atrag7 8n mare parte parti5ipan9i tineri, =7r7 e'perien97 8n
)u5rare, deoare5e pastori)or e'isten9i )i s-a p7rut di=i5i) s7 parti5ipe )a instruiri 8n )o5a9ii =i'e$ Aa a5e)
moment, 5e)e opt =emei au terminat programa de studiu <i au 8n5eput imp)ementarea grupuri)or mi5i de
studiu bib)i5 <i u5eni5i;are 8n biseri5i)e )or$ 4)ian9a Evanghe)i57 a v7;ut nevoia unui program de
instruire pentru pastorii 5are erau deFa 8n )u5rare, dar 5are nu puteau s7 parti5ipe )a instruirea =orma)7 de
)a <5oa)a bib)i57$ @e asemenea, au v7;ut nevoia de a instrui numeroase)e =emei dedi5ate din
100Lecia )
5ongrega9ii)e )or$ 4u ape)at din nou )a prietenii )or de )a Entrust, pentru a se 5onsu)ta 5u privire )a =e)u)
8n 5are ar putea imp)ementa un program mai )arg de instruire 8n 9ar7$
,ntre($ri:
1$ Ce s=at ai da 5ondu5erii 4)ian9ei Evanghe)i5e: Cum ar putea ei =o)osi indivi;ii deFa instrui9i
pentru a du5e a5e) 5urs )a a)9i pastori <i 5ondu57tori de biseri5i J b7rba9i <i =emei J 8n 9ara )or:
2$ Cum ar putea s7-i integre;e pe abso)ven9ii <5o)ii bib)i5e 8n )u5rarea din biseri5i:
,$ Cum ar trebui s7 =ie de;vo)tarea programu)ui de instruire, 8n5?t s7 minimi;e;e amenin9area
adus7 pastoru)ui biseri5ii )o5a)e de 57tre oamenii instrui9i dar neordina9i:
2$ Cum se pot =a5e toate a5estea 5?nd persoane)e 5are vor instruire sunt o5upate 5u s)uFbe)e,
=ami)ii)e <i biseri5i)e )or, sunt )imitate =inan5iar <i sunt separate une)e de a)te)e prin distan9e
mari:
Ca!ul 3: 'tatele 5nite
% biseri57 5u 5?teva sute de membri a avut ore pentru adu)9i dumini5a diminea97, 5u 5e) pu9in
trei;e5i pre;en9i 8n =ie5are dumini57$ %re)e erau 9inute de 57tre pro=esori e'5e)en9i, 8n prin5ipa) 8n sti)u)
pre)egere$ Cotu<i, nu e'istau grupuri mi5i 8n 5are indivi;ii s7 poat7 57uta ei 8n<i<i prin &ib)ie, s7 poat7
8mp7rt7<i 5u 5ei)a)9i 5e au des5operit <i s7 5aute s7 des5opere 5um s7 ap)i5e a5e)e adev7ruri bib)i5e 8n
via9a de ;i 5u ;i$
Nou) pastor se5und, 5are v7;use 5um grupuri)e mi5i 8i pot aFuta pe oameni s7 5reas57 8n 5redin97, a
invitat <ase 5up)uri s7 i se a)7ture )ui <i so9iei sa)e timp de opt s7pt7m?ni$
Gembri)or )e-a p)75ut a<a de mu)t grupu) <i tot 5eea 5e au 8nv79at <i e'perimentat, 8n5?t au vrut s7
aib7 un a)t studiu de opt s7pt7m?ni$ 45est )u5ru a 5ontinuat timp de mai mu)te serii$ #astoru) a men9ionat
apoi 57 ar =i bine 5a<i a)te grupuri s7 =ie 8n5epute, ast=e) 8n5?t mai mu)9i oameni s7 des5opere
bine5uv?ntarea 8nv797rii unu) de )a a)tu) <i 5re<terea 8n u5eni5i;are$ Cotu<i, grupu) origina) nu a vrut s7 se
despart7$ @ar dup7 rug75iune ei au spus 57 ar dori s7 =ie instrui9i pentru a 5ondu5e ei 8n<i<i grupuri$
Cup)uri)e s-au aso5iat un 5up)u Hmai puterni5I <i un 5up)u Hmai s)abI" <i au =ost 8n5epute trei grupuri$
@up7 mai mu)te serii de opt s7pt7m?ni, pastoru) a 8ntrebat )iderii grupuri)or da57 e'ist7 5ineva 8n
grupuri)e )or 5are ar putea =i buni )ideriT=a5i)itatori$ 45e<ti poten9ia)i )ideri au =ost invita9i s7 ia parte )a
un grup 5u pastoru) <i so9ia )ui pentru a =i instrui9i s7 5ondu57 ei 8n<i<i grupuri$ #astoru) a 5ondus a5est
grup timp de <ase s7pt7m?ni, 57ut?nd s7 e'emp)i=i5e 5e 8nseamn7 s7 =a5i)ite;i un grup$ Gembrii au
5ondus ei 8n<i<i grupu) timp de o s7pt7m?n7, =iind eva)ua9i de =ie5are dat7$ Gembrii au =ost desp7r9i9i 8n
pere5hi <i au re5rutat parti5ipan9i pentru grupuri)e )or$ E'istau a5um <ase p?n7 )a opt grupuri 8n deru)are,
maForitatea de 5up)uri <i 5?teva de oameni singuri$ 45est mode) a 5ontinuat, iar num7ru) de grupuri a
5res5ut p?n7 5e 5?teva sute de oameni erau imp)i5a9i$
,ntre($ri:
Proiectarea unei strategii de multiplicare101
1$ Ce poate =i =75ut pentru 5a membrii grupu)ui s7 doreas57 s7 p7r7seas57 grupu) ini9ia), s7 =ie instrui9i
<i s7 8n5eap7 propriu) )or grup:
2$ Ce ar =i putut =a5e pastoru) pentru 5a membrii grupu)ui s7 =ie imp)i5a9i 8n )u5rarea din 5omunitate:
,$ En a5east7 situa9ie, 5are sunt 5e)e mai bune metode de a trans=era vi;iunea, abi)it79i)e <i 5ara5teru):
2$ Ce se 8nt?mp)7 da57 un pastor prin5ipa) nu are o vi;iune pentru u5eni5i;area 8n grupuri mi5i6 5e pot
=a5e pastorii se5undari sau )iderii neo=i5ia)i pentru a stabi)i o ast=e) de vi;iune:
Ca!ul 4: /usia
En 199,, dire5toru) departamentu)ui de =emei a) >niunii Cre<tini)or Evanghe)i5iT&apti<ti s-a 8nt?)nit
5u dou7 =emei pentru a se ruga pentru =emei)e 5re<tine din Rusia$ E)e au 8ntins o hart7 mare a Rusiei, au
8ngenun5heat <i s-au rugat$ Aa5rimi)e )or au 57;ut pe hart7 8n timp 5e se g?ndeau )a 9ara )or vast7 J at?t
de mare, at?t de imens7$ E)e i-au 5erut )ui @umne;eu un p)an prin 5are s7 aib7 impa5t asupra tuturor
=emei)or din 9ara )or, ast=e) 8n5?t Evanghe)ia s7 =ie dus7de-a )ungu) tuturor 5e)or unspre;e5e =usuri orare
a)e Rusiei$ @umne;eu a au;it rug75iuni)e )or <i a 8n5eput s7 pun7 toate piese)e )ao)a)t7$ E)e au invitat mai
mu)te organi;a9ii misionare, in5)usiv Entrust, s7 de;vo)te <i s7 5oopere;e 8n vederea unei strategii pentru
a =urni;a instruire de 5ondu5ere pentru =emei)e 5re<tine din Rusia$
H0emei 5re<tine 8n parteneriat J RusiaI a =ost de;vo)tat 8n Ianuarie 1999$ Gu)tip)i5area a =ost o
5omponent7 esen9ia)7 a strategiei, 5u parti5ipan9i ru<i pred?nd genera9ii)or urm7toare de parti5ipan9i$
Mrupu) ini9ia) de parti5ipan9i a =ost instruit de o e5hip7 de pro=esori ameri5ani. dou7;e5i <i unu de =emei
din ora<e di=erite s-au 8nvoit s7 vin7 )a Gos5ova de trei ori pe an pentru instruire$
@oi ani mai t?r;iu, 8n 2001, a5e)ea<i =emei 8n e5hipe de 5?te trei" au des5his <apte 5entre de
instruire regiona)7 8n toat7 Rusia$ E)e au 8n5eput s7 predea materia)u) 5ursu)ui unui a)t grup de
5in5ispre;e5e p?n7 )a optspre;e5e =emei, =o)osind o program7 de;vo)tat7 )o5a)$ 45este parti5ipante au
urmat a5e)a<i mode) 8n 2002, des5hi;?nd dou7;e5i <i dou7 de 5entre )o5a)e de instruire 8mpr7<tiate 8n
toat7 9ara$ >)timu) <i 5e) de-a) patru)ea nive) de instruire vor =i 5entre)e de instruire de )a ora< predate de
parti5ipan9ii de )a nive)u) trei" )o5a)i;ate 8n peste o sut7 de ora<e <i sate, a55esibi)e =emei)or din biseri5i)e
)o5a)e$
,ntre($ri:
1$ Care sunt 5?teva metode strategi5e prin 5are Entrust <i parteneriatu) 5reat se pot asigura 57 a5este
=emei au spriFinu) 5ondu5erii de gen mas5u)in at?t )a nive) na9iona) 5?t <i 8n biseri5i)e )o5a)e:
2$ Care sunt )u5ruri)e 5are trebuie in5)use 8n pro5esu) de se)e5tare a parti5ipan9i)or, pentru a ma'imi;a
poten9ia)u) pentru un re;u)tatTproie5t de su55es:
,$ Cum ar putea proie5tu) s7 supraveghe;e 8n mod strategi5 mu)tip)i5area 5e are )o5:
2$ Care sunt 5?teva moduri de a )imita dependen9a de resurse)e e'terne de-a )ungu) pro5esu)ui: Cum )e-
ai =a5e s7 mearg7 8nspre sustenabi)itate:
102Lecia )
Perspective asupra vieii #i tran'ormare103
erspecti1e asupra 1ieii
9i trans*or+are
@a57 vrem s7 8n9e)egem mai bine 5um 8nva97 adu)9ii, vedem 57 ei a)eg deseori e'perien9e de
8nv79are 5e re=)e5t7 tipu) de inte)igen97 8n 5are e'5e)ea;7 <i 5e se potrives5 5u sti)u))or pre=erat de
8nv79are$ Iar prin5ipa)u) motiv pentru 5are adu)9ii 5ontinu7 s7 8nve9e este a5e)a 57 vor s7-<i 8mbog79eas57
via9a, s7 adauge o abi)itate, s7 8n9e)eag7 un subie5t <i s7 dea sensvie9i)or )or$ Aua9i 8n 5onsiderare
urm7toru) s5enariu.
Aidia a devenit 5re<tin7 5?nd avea 2- de ani$ #7rin9ii ei erau atei 5onvin<i$ Cat7)
sau era a)5oo)i5, iar 5?nd mama sa a 8n5er5at s7 se sinu5id7, Aidia a =ost 5ea 5are a
g7sit-o$ Enainte s7 vin7 )a Lristos, Aidia tr7ia 8ntr-un mod 5are era 5on=orm
5redin9e)or sa)e ateiste$ @up7 5e a venit )a Lristos, s-a 57s7torit 5u un b7rbat 5u
vreo doi ani mai mi5 de5?t ea, primind avertismentu) din partea 5onsi)ieru)ui
premarita) 57 s-ar putea s7 aFung7 s7 devin7 Hp7rinte)eI 8n 57sni5ia )or, 5hiar da57
t?n7ru) b7rbat era un 5re<tin devotat 8n57 din 5opi)7ria )ui$ @up7 dou7;e5i de ani,
Aidia era nemu)9umit7 de 57sni5ia eiK se sim9ea at?t de goa)7$ *e 8ntreba da57 via9a
ei avea 5u adev7rat un sens$ *im9ea 57 8n5et-8n5et dispare, devenind doar o umbr7$
*itua9ia des5ris7 mai sus este doar una din mii)e de situa9ii diverse 5u 5are se 5on=runt7 adu)9ii$
*ervi5iu, 57sni5ie, 5opii, 5redin97, =ami)ia e'tins7, moarte <i mu)te a)te e'perien9e ridi578ntreb7ri <i
provoa57 =e)u) 8n 5are g?ndim sau 5redem$ OiRtor 0ranR) a s5ris o 5arte despre e'perien9a sa din timpu)
Lo)o5austu)ui,intitu)at7-mul n cutarea sensului vieii P,(Q$ Ceoria sa este 57, 8n 5e)e mai re)e
5ir5umstan9e pe 5are ni )e putem imagina, oamenii 8n5ear57 s7 8n9e)eag7 via9a <i dau 5ir5umstan9e)or din
via9a )or un anumit sens$ C?nd oamenii 8n5etea;7 s7 g7seas57 o semni=i5a9ie, ei 8<i pierd speran9a$ En
)ag7ru) de 5on5entrare, 0ranR) a observat 57 atun5i 5?nd oamenii au 8n5etat s7 5aute sensu) vie9ii J 5?nd
<i-au pierdut speran9a J au murit$
)e+$: Cu 8n5er5i s7 8n9e)egi 5ir5umstan9e)e din via9a ta: En5er5i s7 dai sau
s7 g7se<ti o semni=i5a9iee'perien9e)orvie9ii 5are 89i apar 8n 5a)e, =ie obi<nuite
sau nea<teptate, mi5i sau 5atastro=a)e: Oe;i vreo di=eren97 8ntre Ha g7si
sensu) vie9iiI <i Ha da tu un sens e'perien9e)or vie9iiI: E'p)i57$
104Lecia *
45east7 )e59ie va e'p)ora 8n primu) r?nd pu9in din 5eea 5e <tim despre 8nv79area adu)9i)or, 5um ar =i
tipuri)e de inte)igen97 <i sti)uri)e de 8nv79are$ 45este aspe5te sunt de =o)os 8n proie5tarea dee'perien9e de
8nv79are 5reative sau 8n determinarea adu)9i)or pe 5are 8i 8nve9i s7 proie5te;e proprii)e )or e'perien9e de
8nv79are$ #resupo;i9ia a5estei )e59ii este 57 9e)u) de ba;7 a) adu)9i)or este s7-<i 8n9e)eag7vie9i)e, s7 dea un
sens e'perien9e)or din via9a )or J pe 5are 8n mare parte nu )e pot 5ontro)a$ *ar5ina ta este s7 aFu9i adu)9ii
s7-<i =o)oseas57 dorin9a 8nn7s5ut7 de a 57uta sensu) vie9ii, pentru a 5re<te 8n asem7narea 5u Lristos, 8n
maturi;areaspiritua)7$
'c3ialeciei
Cipuri de inte)igen97
#re=erin9e pentru sti)uri de 8nv79are
4 da un sens vie9ii. preo5uparea maturit79ii
Crans=ormarea perspe5tive)or asupra vie9ii
4(iecti1ele leciei
En a5east7 )e59ie.
Oei apre5ia di=erite)e tipuri de inte)igen97 <i sti)uri de 8nv79are$
Oei =i 5onvins 57 adu)9ii pot 8nv79a pe 8ntreaga durat7 a vie9ii$
Oei 8n9e)ege =e)u) 8n 5are adu)9ii dau sens e'isten9ei )or <i, =75?nd a5easta, se 8ndreapt7 spre
maturitate$
)ipuri -e inteli"en$
En u)timu) se5o), m7surarea inte)igen9ei s-a 5on5entrat asupra tipuri)or 5are erau 5e) mai u<or de
m7surat$ 45um <tim 57 oamenii pot avea una sau mai mu)te tipuri di=erite de inte)igen97$ Lo3ard
Mardner propune o )ist7 de <apte tipuri, pe 5are noi )e-am adaptat <i )a 5are am ad7ugat un a) optu)ea tip.
1$ Oerba)7TAingvisti57 J a5easta imp)i57 in5)ina9ia pentru )imba vorbit7 sau s5ris7, abi)itatea de a
8nv79a )imbi str7ine <i 5apa5itatea de a =o)osi )imbaFu) pentru a 8ndep)ini anumite s5opuri$
*5riitorii, poe9ii, avo5a9ii <i oratorii sunt a5eia 5are au o inte)igen97 )ingvisti57 5res5ut7$
2$ Gu;i5a)7 J a5east7 inte)igen97 imp)i57 abi)itatea de a 5?nta, 5ompune <i apre5ia mu;i5a$ 45easta
este evident7 )a 5ompo;itori, 5?nt7re9i <i mu;i5ieni <i merge 8n para)e) 5u inte)igen9a )ingvisti57$
,$ Aogi57TGatemati57 J a5east7 inte)igen97 5onst7 8n abi)itatea de a ana)i;a prob)eme)e 8n mod
)ogi5, de a e=e5tua opera9ii matemati5e <i de a investiga prob)eme din pun5t de vedere <tiin9i=i5$
45east7 inte)igen97 este 5e) mai des =o)osit7 8n <tiin9e)e e'a5te <i 8n matemati57$
2$ Oi;ua)7T*pa9ia)7 J a5east7 inte)igen97 imp)i57 poten9ia)u) de a re5unoa<te <i de a =o)osi stru5turi
din spa9iu <i spa9ii mai )imitate$ 45east7 inte)igen97 este =o)ositoare 8n art7 <i navigare <i este
observat7 )a arti<ti, pi)o9i <i astronau9i$
Perspective asupra vieii #i tran'ormare105
($ Corpora)7T[ineste;i57 J a5east7 inte)igen97 repre;int7 abi)itatea de a 5ontro)a mi<57ri)e 5orpu)ui
<i de a m?nui 5u u<urin97 obie5te$ 45easta se 8nt?)ne<te )a dansatori <i at)e9i$
-$ Interpersona)7 J a5east7 inte)igen97 repre;int7 sensibi)itatea =a97 de oameni <i abi)itatea de a
8n9e)ege 5e 8i motivea;7, 5um s7 )u5re;i e=i5ient 5u ei, 5um s7-i 5ondu5i sau s7-i urme;i$
Edu5atorii, oamenii din v?n;7ri <i )iderii au nevoie de o inte)igen97 interpersona)7 bine
de;vo)tat7$
7$ Intrapersona)7 J a5easta impune 5apa5itatea de a se 8n9e)ege pe sine <i de a apre5ia sentimente)e,
temeri)e <i motiva9ii)e proprii$
+$ Naturist7, ambienta)7 J a5east7 inte)igen97 5apa5itea;7 o persoan7 s7 5reas57 <i s7 8n9e)eag7
anima)e)e <i natura$ Oedem a5east7 inte)igen97 )a medi5ii veterinari <i )a gr7dinari
P,-Q
$
)e+$:
a$ *ub)inia;7, din )ista de mai sus, tipu) tipuri)e" de inte)igen97 5are
repre;int7 5e) mai bine proprii)e ta)e tendin9e$
b$ >it7-te 8napoi )a pasaFe)e men9ionate )a Cema -,7 <i + din Ae59ia 2$
0ormu)ea;7 o 8ntrebare de )ansare pentru unu) din a5este pasaFe 5are s7 =a57
re=erire )a un tip de inte)igen97 di=erit de 5e)e pe 5are )e-ai sub)iniat$
re*erine pentru stiluri -e .n1$are
@umne;eu a dat di=erite tipuri de inte)igen97 <i de asemenea a pus 8n =ie5are persoan7 moduri
pre=eren9ia)e de a 8nv79a$ 45este sti)uri de 8nv79are des5riu modu) pre=erat a) unei persoane de a asimi)a
in=orma9ia$ En 5e)e 5e urmea;7 sunt des5rise trei sti)uri di=erite.
E)evii vi;ua)i. a5e<tia trebuie s7-) vad7 pe pro=esor pentru a 8n9e)ege dep)in 5on9inutu) )e59iei$
AimbaFu) 5orpu)ui pro=esoru)ui poart7in=orma9ii ne5esare pentru 5a un e)ev vi;ua) s7 8n9e)eag75on9inutu)
a 5eea 5e este predat$ E)evi)or vi;ua)i )e p)a5e s7 stea 8n =a9a 5)asei 5a s7 poat7 vedea bine$ Ei g?ndes5 8n
imagini$ Ei 8nva97 5e) mai bine din a=i<aFe vi;ua)e, in5)u;?nd diagrame, manua)e i)ustrate, pre;ent7ri pe
5a)5u)ator, 5)ipuri video, =)ip5hart-uri <i =i<e$
E)evii auditivi. a5este persoane 8nva97 5e) mai bine prin dis5u9ii, 5onvers?nd pe marginea
subie5te)or <i as5u)t?nd 5e au a)9ii de spus$ E)evii auditivi interpretea;7 sensuri)e sub)iniate a)e
dis5ursu)ui prin nuan9e)e sunetu)ui, 5um ar =i tonu) vo5ii, 8n7)9imea <i rata de vorbire$In=orma9ia s5ris7
poate s7 nu =ie 8n9e)eas7 p?n7 nu e au;it7$ Citireamateria)u)ui 5u vo5e tare 8i aFut7deseori 8n mod
semni=i5ativ pe a5e<ti e)evi$
E)evii ta5ti)iTRineste;i5i. a5este persoane 8nva97 prin mi<5are, =75?nd <i ating?nd )u5ruri$ 45tivit79i)e
manua)e 5are e'p)orea;7 )umea =i;i57=un59ionea;7 =oarte bine pentru ei$ Aor )e vine greu s7 stea
nemi<5a9i pentru perioade mai )ungi <i pot =i distra<i din 5au;a nevoii )or de a5tivitate <i e'p)orare$
P,7Q
106Lecia *
)e+$:
a$ 4i observat 57 tu sau a)9ii pre=era9i s7 asimi)a9i in=orma9ia prin vedere,
au;ire sau atingere: Re)atea;7 grupu)ui proprii)e pre=erin9e <i 5um a5e)e
pre=erin9e mode)ea;7 =e)u) 8n 5are 89i p)a5e 5e) mai mu)t s7 8nve9i$
b$ Cum ar ar7ta o e'perien97 de 8nv79are 5are 9ine 5ont de inte)igen9a ta
8nn7s5ut7 <i de sti)u) t7u de 8nv79are:
4m 8n5eput s7 e'p)or7m 8n Ae59ia 1 uni5itatea e)evi)or adu)9i, pre5um <i e=e5te)e 8mb7tr?nirii asupra
inte)e5tu)ui <i a memoriei$ >rm7toarea se59iune integrea;7 5eea 5e <tim despre 8nv79area )a adu)t 8ntr-o
8n9e)egere 5uprin;7toare despre motivu) pentru 5are adu)9ii =a5 a)egeri)e edu5a9iona)e pe 5are )e =a5 <i
5um 8nva97 <i se trans=orm7 ei$
A -a un sens 1ieii: preocuparea +aturit$ii
Ca <i adu)9i, noi neinterpret7m e'perien9e)e prin prisma stadiu)ui de de;vo)tare )a 5are ne a=)7m,
prin so5ia)i;are <i prin 8n;estrarea noastr7 geneti57$ Co9i a5e<ti =a5tori 5ontribuie )a =e)u) 8n 5are o=erim
semni=i5a9ie sau sens e'perien9e)or noastre$ Nu e'ist7 doi oameni )a =e), iar persona)itatea =ie57rei
persoane <i modu) ei de a vedea )umea este uni5$ Cunoa<terea =aptu)ui 57 bebe)u<ii au in5)ina9ii spre
mani=est7ri a)e persona)it79ii
P,+Q
indi57 8nspre o persona)itate 5odi=i5at7 geneti5$ #e m7sur7 5e 5re<tem,
modu) 8n 5are per5epem noi)e in=orma9ii <i noi)e e'perien9e a=e5tea;7 =e)u) 8n 5are 8n9e)egem J 5um d7m
un sens 5are, )a r?ndu) )ui, a=e5tea;7 =e)u) 8n 5are tr7im$ !a5R Ge;iro3 ne aminte<te 57 H8nv79area
8nseamn7 =o)osirea unui sens 5are )-am dat deFa 5a s7 ghide;e =e)u) 8n 5are g?ndim, a59ion7m sau sim9im
5u privire )a 5eea 5e e'periment7m 8n mod 5urent$ *emni=i5a9iarepre;int7 a da un sens sau a da
5oeren97e'perien9e)or noastre$ .ensul vieii este o interpretare$I
P,9Q
Interpret7me'perien9e)e noastre prin de;vo)tarea unor tipare de interpretarea vie9ii, 5are pot =i
oriadev7rate, ori tota) =a)se$ @e-a )ungu) istoriei <i 5hiar <i a;i, vedem i)ustr7ri a)e bine)ui <i r7u)ui, a)e
neprih7nirii <i p75atu)ui, a)e perspe5tive)or 5u)tura)e potrivite sau nepotrivite$ @e e'emp)u, aproape
=ie5are na9iune, ras7 <i grup )ingvisti5 a =ost 5onsiderat Hin=eriorI de 57tre a)t grup )a un moment dat$
0ie5are grup, )a r?ndu) s7u, s-a uitat de sus )a a)t grup$ *istemu) de 5ast7 <i stru5turi)e so5ia)e din toat7
)umea =a5 Fude579i =a)se 5u privire )a oameni, va)oarea <i poten9ia)u) )or$
Aumea noastr7 este de=init7 <i )imitat7 de a5este perspe5tive persona)e sau 5u)tura)e, 5are de mu)te
ori ne 8n)7n9uie$ Nu putem =a5e ni5iodat7 interpret7ri =7r7 preFude579i 5u privire )a propria noastr7
e'isten97 sau )a e'perien9e)e noastre$ Bi totu<i, =e)u) 8n 5are interpret7m <i d7m sens vie9ii noastre este de
departe 5ea mai puterni57=or97 din vie9i)e noastre J 8n a=ar7 de 5ea a @uhu)ui *=?nt J 5are
determin75re<terea noastr7 8nspre maturitate spiritua)7$ @in nou, Ge;iro3 spune 57 Hnenum7rate studii
au ar7tat 57 nu 5ontea;7 at?t de mu)t 5e )i se 8nt?mp)7 oameni)or, 5?t =e)u) 8n 5are ei interpretea;7 <i
e'p)i57 5eea 5e se )i 8nt?mp)7,pentru determinareaa59iuni)or, speran9e)or, mu)9umirii <i bun7st7rii
emo9iona)e, <i a per=orman9e)or )or$I
P20Q
Perspective asupra vieii #i tran'ormare107
)e+$:En 5e mod interpret7ri)e 5ir5umstan9e)or <i evenimente)or din vie9i)e
oameni)or determin7 Ha59iuni)e )or, speran9e)e )or, mu)9umirea <i bun7starea
emo9iona)7 <i per=orman9e)e )orI mai mu)t 5hiar de5?t 8nsu<i evenimente)e 8n
sine:
Re=erin9e)e pe 5are )e =o)osim pentru a interpreta evenimente)e vie9ii in=)uen9ea;7 at?t
5omportamentu) interior 5?t <i 5e) e'terior$ @e e'emp)u, o doamn7 8n v?rst7 interpretea;7 vestea 57 are
5an5er 8n =a;a termina)7 prin r7spunsu) HN-am <tiut 57 @umne;eu are at?ta 8n5redere 8n mine 8n5?t s7-mi
permit7 s7 su=7r 8n =e)u) a5esta$I R7spunsu) ei este simi)ar 5u 5e) a) 4posto)u)ui #ave). HG7 bu5ur a5um
8n su=erin9e)e me)e pentru voiK <i 8n trupu) meu 8mp)ines5 5e )ipse<te su=erin9e)or )ui Lristos, pentru
trupu) Aui, 5are este &iseri5a Co)oseni 1.22"I$ 4t?t pentru 4posto)u) #ave), 5?t <i pentru a5east7
doamn7, su=erin9a era un indi5ator a) =aptu)ui 57 erau urma<i privi)egia9i ai )ui Lristos$ Interpretarea )or
5u privire )a une)e dintre 5e)e mai di=i5i)e evenimente a)e vie9ii a =ost de5isiv7 pentru =e)u) 8n 5are au
=75ut =a97 5ir5umstan9e)or$ Cotu<i, pentru mu)9i, durerea <i su=erin9a distrug ori5e sentiment de
mu)9umire$
)e+$: Cum 5re;i 57 in=)uen9ea;7 <i re=)e5t7 obi5eiuri)e oameni)or de a
interpreta via9a perspe5tive)e asupra sensu)ui vie9ii"maturitatea )or
spiritua)7:
Noi ne 5onstruim propria rea)itate din 5eea 5e e'ist7 deFa J din rea)itatea brut7 J <i din =e)u) 8n 5are
o interpret7m$ @e e'emp)u, doi oameni 5are sunt martori )a a5e)a<i a55ident rutier vor o=eri, p?n7 )a un
pun5t, in=orma9ii simi)are despre 5eea 5e s-a 8nt?mp)at$ Cantitatea de in=orma9ii 5omune poate =i destu)
de mi57$ En p)us,=ie5are va o=eri un set uni5 de in=orma9ii 5u privire )a a55ident$ 0e)u) 8n 5are re)atea;7
a55identu) poate =i di=erit din mai mu)te motive, 5um ar =i )o5u) 8n 5are se g7seau, 5e =75eau <i a<a mai
departe$ En p)us, obi<nuin9e)e )or pot a)tera =e)u) 8n 5are interpretea;7 <i pro5esea;7 evenimentu) <i pot
in=)uen9a 5e 8<i amintes5 despre a55ident <i =e)u) 8n 5are 8) povestes5$
%bi5eiuri)e de a interpreta e'perien9e)e vie9ii, asimi)ate =7r7 dis5ern7m?nt, serves5 5a <i re=erin9e
pentru o persoan7 8n g7sirea de sens$ 45este obi5eiuri de interpretare J perspe5tive asupra sensu)ui J
5onstituie grani9e)e noastre, )imite)e 8n per5eperea <i 8n9e)egerea de in=orma9ii noi$
#erspe5tive)e noastrea59ionea;7 5a <i ni<te re9e)e de argumente 5are va)idea;7 rea)itatea 8n =e)u) 8n
5are noi a)egem s7 o vedem$ E)e repre;int7p?n;a de presupo;i9ii, prin 5are sunt absorbite e'perien9e)e
noi$ Ce)e mai mu)te perspe5tive asupra sensu)ui sunt dob?ndite prin asimi)are 5u)tura)7$ 4)te)e sunt
8nv79ate 8n mod de)iberat, 5a de e'emp)u mar'ismu)$ 45este obi5eiuri sunt, 8n 5ea mai mare parte,
dob?ndite 8n mod ne5riti5 8n 5opi)7rie prin pro5esu) de so5ia)i;are, deseori 8n 5onte'tu) re)a9ii)or =oarte
emo9iona)e 5u 5ei apropia9i nou7. p7rin9ii, pro=esorii, =ra9ii, prietenii, sau a)9i H8ndrum7toriI$ Cu 5?t e mai
intens aspe5tu) emo9iona) a) situa9iei respe5tive <i 5u 5?t e 8nt7rit mai mu)t, 5u at?t mai re;istente )a
s5himbare devin a5este perspe5tive$
108Lecia *
0ie5are din noi, 8ntr-o m7sur7 mai mare sau mai mi57, pro5)am7 o 8n9e)egere distorsionat7 a
rea)it79ii 5a adev7r, pentru a redu5e gradu) de an'ietate 5u 5are ne-am 5on=runtat sau 5u 5are ne
5on=runt7m$ @e e'emp)u, 5unoa<tem oameni 5are <i-au petre5ut patru ani )a seminar studiind 5a s7
devin7 pastori, dar 5u toate a5estea nu aveau daruri)e spiritua)e ne5esare pentru a5est ro)$ Intr?nd 8n
)u5rare, de obi5ei =7r7 o e5hip7 de oameni 5are s7 5ompense;e s)7bi5iuni)e )or, biseri5i)e )or au avut de
su=erit$
C?nd au =ost 5on=runta9i 5u =aptu) 57 e posibi) 5a ei s7 nu aib7 a5este daruri spiritua)e, ei i-au 8nFosit
pe oamenii 5are au =75ut a5este observa9ii inde;irabi)e$ Cu timpu),speran9e)e <i visuri)e )or de a deveni
pastori au devenit repere de ne5)intit 8n de=inirea sine)ui, a rea)it79ii )or$ Ei se visaser7 pastori de at?t de
mu)t timp, 8n5?t a =ost imposibi) pentru ei s7 a55epte rea)itatea 57 sunt nepotrivi9i pentru a5east7 s)uFb7$
)e+$: *5rie o pagin7 despre o 8n9e)egere gre<it7 a vie9ii, o
perspe5tiv7inade5vat7, un mod nepotrivit 8n 5are ai dat sens unor
e'perien9ede via97 pe 5are )e-ai avut$ @es5rie pro5esu) prin 5are ai tre5ut de
trans=ormare a a5estui mod inde5vat de a interpreta 5ir5umstan9e)e vie9ii
8ntr-o perspe5tiv7 mai potrivit7 asupravie9ii$ @a57 ai di=i5u)t79i 8n a =a5e
a5east7 tem7, 8ntreab7-te. HEi as5u)t eu oare pe oamenii 5are 8mi sunt
aproape: %are =e)u) 8n 5are 8mi tr7ies5 via9a permite o=erirea de sugestii,
aten9ion7ri <i 5riti57 din partea a)tora:I
@a57perspe5tive)e noastre sunt nepotrivite, umanitatea noastr7 este redus7$ #e m7sur7 5e
perspe5tive)e noastre devin mai ade5vate, devenim mai )iberi$ Iar Isus vrea 5a noi s7 =im )iberi. HLristos
ne-a i;b7vit 5a s7 =im s)obo;i$ R7m?ne9i dar tari <i nu v7 p)e5a9i iar7<i sub Fugu) robiei$I Ma)$ (.1"
P21Q
@e e'emp)u, 8n timpu) 5omunismu)ui, *e5uritatea din Rom?nia a amenin9at 57 8) va u5ide pe un
prieten de-a) nostru$ E) a r7spuns. H@7-i b7taie, sunt gata$I R7spunsu) )ui i-a bu)versat pe an5hetatorii
s7i, deoare5e ei erau obi<nui9i s7-i intimide;e pe oameni prin =ri57$ @ar da57 =e)u) 8n 5are interprete;i
via9a <i moartea 89i 8ndep7rtea;7 =ri5a de moarte, atun5i amenin9area 5u moartea nu mai are ni5io putere
asupra ta$ #rietenu) nostru era )iber de intimid7ri)e *e5urit79ii <i a r7mas )iber, pentru 57 e) avea o
perspe5tiv7 potrivit7 asupra mor9ii$ Cert este 57, 5u 5?t 8n9e)egem mai 5orespun;7tor <i d7m un sens
e'perien9e)or noastre, 5u at?t vom =i mai )iberi$
)rans*or+areaperspecti1elor asupra 1ieii
#erspe5tive)e =a)se a=e5tea;7 =e)u) 8n 5are 8n9e)egem rea)itatea$ @e e'emp)u, 5e se 8nt?mp)7 8n mod
norma) 5?nd mergi 5u trenu): C?nd st7m 8ntr-un tren <i obie5te)e tre5 pe )?ng7 =ereastr7, presupunem 57
obie5te)e sunt stati5e <i 57 trenu) 8n 5are suntem noi" se mi<57$ Btim 57 obie5te)e nu se mi<57, 5i noi ne
mi<57m$ @e obi5einu ne g?ndim. H%auD >it7-te )a 5opa5u) a5e)a 5um se mi<57 pe 5?mpI, deoare5e am
de;vo)tat 5adru) sau s5hema pentru a interpreta mi<5area 8ntr-un tren$ Cadru) nostru arat7 5eva de genu).
C?nd stau 8ntr-un tren <i obie5te)e tre5 pe )?ng7 =ereastr7, a5e)e obie5te nu se mi<57, e)e sunt stati5e$ Eu
m7 mi<5 pentru 57 trenu) se mi<57$
Perspective asupra vieii #i tran'ormare109
@ar 5hiar <i a5est =e) simp)u de a interpreta rea)itatea poate uneori s7 ne am7geas57$ Imaginea;7-9i
57 stai 8ntr-un tren 8ntr-o gar7, iar pe <ine)e a)7turate este un a)t tren$ #o9i s7 ve;i pe =ereastr7 oamenii din
5e)7)a)t tren$ @eodat7, ai sen;a9ia 57 te mi<ti$ Ce ui9i )a 5eas, pentru 57 este prea devreme s7 p)e5a9i <i,8n
a5e)a<i timp, nu sim9i smu5ituri sau ;guduituri$ En5ep s7 apar7 dove;i 57 interpretarea ta 5u privire )a
rea)itate este gre<it7. te ui9i din nou pe geam iar a5um, 5u pu9in e=ort, reinterprete;i date)e pentru a
des5operi 57 trenu) de )?ng7 tine se mi<57 <i nu a) t7u$ Ce simti u<urat <i pu9inst?nFenit 57 ai =ost p757)it$
#erspe5tiva. HC?nd sunt 8ntr-un tren <i obie5te)e tre5 pe )?ng7 =erestrea mea, obie5te)e sunt stati5e, iar
eu m7 mi<5I a e<uat$ *-a dovedit nepotrivit7 pentru 8n9e)egereasitua9iei$ #erspe5tive)e nepotrivite apar 8n
domenii mu)t mai importante a)e vie9ii noastre, 5um ar =i spiritua)itatea, emo9ii)e noastre, abi)itatea de a
Fude5a 5ore5t, re)a9ii)e noastre, abi)itatea de a re;o)va 5on=)i5te <i a<a mai departe$
*5riptura ne aFut7 s7 8n9e)egem puterea de 5ontro)pe 5are o auperspe5tive)e$ En Romani 12.2
aposto)u) #ave) 8i 8n5uraFea;7 pe romani. H*7 nu v7 potrivi9i 5hipu)ui vea5u)ui a5estuia, 5i s7 v7
pre=a5e9i, prin 8nnoirea min9ii voastreI$ Ideea a55entuat7 ai5i este 57 nu trebuie s7 ne stru5tur7m min9i)e
J =e)u) 8n 5are interpret7m via9a <i d7m sens e'perien9e)or noastre J 8n =e)u) 8n 5are o =a5e )umea$ 45easta
in5)ude mintea, emo9ii)e <i voin9a$ #ave) 8i averti;ea;7 pe romani s7 se asigure 57 sistemu) )umii nu
devine in=)uen9a de5isiv7 8n stru5turarea =e)u)ui 8n 5are g?ndes5, dau sens vie9ii sau o interpretea;7$
En Ioan +, Isus )e spune evrei)or. HOe9i 5unoa<teadev7ru) <i adev7ru) v7 va =a5e )iberiI$ 4dev7ru)
8mpreun7 5u interpretarea <i imp)ementarea )ui ade5vat7 8n vie9i)e )or" 8i e)iberea;7$ Isus <tia 57
e'perimentarea <i 5unoa<terea adev7ru)ui au rupt )an9uri)e moduri)or=a)se de a interpretarea vie9ii <i a
s=7r?mat )eg7turi)e menta)e 5are ne 9in pri;onieri$ E) i-a 5ertat pe =arisei pentru a)egerea )or voit7 de a
ignora adev7ru) e)iberator$ Isus i-a 8ntrebat.
H#entru 5e nu 8n9e)ege9i vorbirea Gea: #entru 57 nu pute9i as5u)ta Cuv?ntu) Geu$
Ooi ave9i de tat7 pe diavo)u)K <i vre9i s7 8mp)ini9i po=te)e tat7)ui vostru$ E) de )a
8n5eput a =ost u5iga<K <i nu st7 8n adev7r, pentru 57 8n e) nu este adev7r$ %ri de 5?te
ori spune o min5iun7, vorbe<te din a)e )ui, 575i este min5inos <i tat7) min5iuniiI Ioan
+.2,-22"$
@e 5e )e-a spus Isus a5estor oameni 57 Hnu puteau s7 aud7I: @e =apt ei au;eau din punct de vedere
fizic 5uvinte)e )ui IsusK 5eea 5e nu putea Hsa aud7I era 8n9e)esu) )or$ 0e)u) 8n 5are <i-au stru5turat
5redin9e)e re)igioase era at?t de distorsionat, 8n5?t ei )itera)mente, 5onstant <i 8n mod voit, de=ormau 5eea
5e Isus spunea$ #erspe5tive)e distorsionate a59ionea;7 5a o vest7 antig)on9, 5are 8mpiedi57adev7ru) s7
p7trund7 p?n7 8n 5entru) vie9i)or noastre$
#erspe5tive)e noastre de=ines5 de asemenea emo9ii)e noastre, 5are repre;int7 interpret7ri)e
sentimente)or noastre$ @a57 interpret7me'perien9e)e vie9iigre<it, atun5i sentimente)e noastre vor =i de
asemenea eronate$ Interpretarea distorsionat7 d7na<tere )a r7spunsuri emo9iona)e =a)se <i deseori
d7un7toare <i putem deveni pri;onierii )or$
Ca de e'emp)u. s7 presupunem 57 tat7) t7u 9i-a dat =oarte pu9in7aten9ie, 5u e'5ep9ia momente)or 8n
5are ai rea)i;at 5eva$ *-ar putea s7 de;vo)9i perspe5tiva 57 satis=a5erea autorit79i)or <i a )ui @umne;eu va
=i ba;at7 pe rea)i;7ri)e ta)e$ @a57 o asemenea perspe5tiv7 este 8nr7d75inat7 ad?n5, s-ar putea s7 89i vin7
greu s7 8n9e)egi <i s7 apre5ie;i minunatu) adev7r bib)i5 5u privire )a haru) )ui @umne;eu$ #entru tine,
sa)varea este o re5ompens7 pentru 5eva meritat sau 5?<tigat$ Nu o po9i e'perimenta 5u toat7 =iin9a ta 5a
110Lecia *
pe un dar 5omp)et gratuit$ >nei persoane 5are vede 8n =e)u) a5esta )umea 8i va =i =oarte greu s7 8n9e)eag7
<i s7 simt7 adev7ru) haru)ui$
@a57 ai 5res5ut 8ntr-o 5as7 8n 5are 5on=)i5te)e nu erau ni5iodat7 re;o)vate, s-ar putea 5a a5um s7
sim9i 57 ori5e 5on=)i5t trebuie evitat 5u ori5e pre9, in5)usiv a) integrit79ii ta)e persona)e$ *au, da57 ai
5res5ut 5u p7rin9i peste m7sur7 de indu)gen9i, s-ar putea s7 de;vo)9i un 5adru 5are te va =a5e s7 5re;i 57
a)9i oameni J de =apt )umea J 89i datorea;7 5eva <i trebuie s7 aib7 griF7 de tine$ *au, da57 persoane)e din
via9a ta au =ost e'5esiv de autoritare, s-ar putea s7 =i de;vo)tat moduri pasiveTagresive de a e'er5ita
5ontro)u)$ @e e'emp)u, o =emeie ma)tratat7 de so9u) ei poate de;vo)ta o =orm7 =oarte grav7 de anore'ie$
4nore'ia este =e)u) ei de a 5ontro)a 5e) pu9in un aspe5t din via9a ei J obi5eiuri)e a)imentare$
@up7 5um am men9ionat <i mai sus, moduri)e gre<ite de a da un sens e'perien9e)or vie9ii pot a=e5ta
=ie5are aspe5t a) vie9ii. 8n9e)egerea, emo9ii)e <i a59iuni)e noastre$ @in moment 5e =e)u) 8n 5are vedem
)umea este, 8ntr-o anumita m7sur7, distorsionat din 5au;a st7rii noastre 57;ute, re;u)tate)e vor =i
e'perien9e de via97 de=i5itare$
/e*lectare critic$2 Cum se pot atun5i 5ore5ta <i trans=orma perspe5tive)egre<ite: #ave) ne
d7r7spunsu) 8n Romani 12.2. HCrans=orma9i-v7, prin 8nnoirea min9ii voastreI$ 4Fungem 8n pun5te 8n
via9a noastr7, 8n 5are in=orma9ii 5e intr7 8n 5on=)i5t 5u un anumit pun5t de vedere a) nostru devin at?t de
5op)e<itoare, 8n5?t 8n5ep s7 p7trund7 <i s7 s5uture =unda9ia a 5eea 5e am 5onsiderat va)id$ Ne oprim <i
rea)i;7m 57 modu) nostru 5urent de a interpreta a5est gen de in=orma9ii nu mai =un59ionea;7$ En5er57m
atun5i s7 aFust7m =e)u) de a interpreta evenimente)e pentru a integra a5estein=orma9ii noi, 5ontradi5torii$
Re=)e5tarea 5riti57 este pro5esu) prin 5are 5on=runt7m va)iditatea presupuneri)or dob?ndite anterior$
#ro5esu) de re=)e5tare 5riti57 poate 5au;a durere emo9iona)7, deoare5e uneori re;u)tatu) este negarea sau
e)iminarea va)ori)or 5are se g7ses5 5hiar 8n 5entru) 5on5ep9iei noastre despre sine$ #erspe5tive)e noastre
sunt trans=ormate atun5i 5?nd devenim 5on<tien9i 57 anumite moduri de a 8n9e)ege via9a nu mai
=un59ionea;7$ 45este neregu)arit79i aFung )a noi sub di=erite =orme. o 5onversa9ie, o 5arte, o pi5tur7, o
rug75iune, o predi57 sau 5itirea *5ripturii, 5a s7 numim doar 5?teva$ @uhu) *=?nt ne 5roie<te e'perien9e
5are s7 ne 5ondu57 )a adev7r$
HGai am s7 v7 spun mu)te )u5ruri, dar a5um nu )e pute9i purta$ C?nd va veni
G?ng?ietoru), @uhu) adev7ru)ui, are s7 v7 57)7u;eas57 8n tot adev7ru)K 575i E) nu va
vorbi de )a E), 5i va vorbi tot 5e va =i au;it <i v7 va des5operi )u5ruri)e viitoare$ E) G7
va pros)7vi, pentru 57 va )ua din 5e este a) Geu <i v7 va des5operiI Ioan 1-.12-12"$
Coate a5este moduri <i a)te)e" pot provo5a =e)u) nostru a5tua) de g?ndire$ Iat7 un e'emp)u. un b7rbat
a au;it despre Contra-re=orm7 <i despre su=erin9e)e provo5ate protestan9i)or din Europa$ @ar a5east7
5unoa<tere a r7mas doar un =apt re5e, steri) din istorie p?n7 5?nd,8ntr-o ;i, a v7;ut o pi5tur7 a )ui 0ran5ois
@ubois J Gasa5ru) de ;iua *=?ntu)ui &arto)omeu, 5are 8n=79i<ea;7 martiriu) hugheno9i)or 8n 0ran9a$ C?nd
a v7;ut pi5tura a =ost 5uprins de triste9e <i durere din 5au;a inumanit79ii omu)ui =a97 de om$ Contra-
re=orma a 57p7tat greutate emo9iona)7atun5i 5?nd, prin intermediu) tab)ou)ui, a devenit un martor J <i
8ntr-o anumit7m7sur7 un parti5ipant de)egat J a) su=erin9e)or )or$ En9e)egerea sa 5u privire )a Contra-
re=orm7 a devenit mai 5uprin;7toare$
Perspective asupra vieii #i tran'ormare111
Nepotriviri)e5on=runt7 presupo;i9ii)e noastre ad?n5i, de 5are s-ar putea s7 nu =im 5on<tien9i$
*5riptura ne o=er7 o og)ind7 5omp)e'7, 5are ne aFut7 s7 vedem moduri)e noastre =a)se <i nepotrivite de a
interpreta via9a.
HC75i, da57 as5u)t7 5ineva Cuv?ntu), <i nu-) 8mp)ine<te 5u =apta, seam7n7 5u un om
5are 8<i prive<te =a9a =ireas57 8ntr-o og)ind7, <i, dup7 5e s-a privit, p)ea57 <i uit7 8ndat7
5um era$ @ar 5ine 8<i va ad?n5i priviri)e 8n )egea des7v?r<it7, 5are este )egea
s)obo;eniei, <i va st7rui 8n ea, nu 5a un as5u)t7tor uitu5, 5i 5a un 8mp)initor 5u =apta,
va =i =eri5it 8n )u5rarea )uiI Ia5ov 1.2,-2("
@e e'emp)u, un b7rbat a avut e'perien9a s5himb7rii 8n9e)egerii sa)e asupra E=eseni 2.2-. HUG?nia9i-
v7, <i nu p757tui9i$I *7 n-apun7 soare)e peste m?nia voastr7 <i s7 nu da9i pri)eF diavo)u)ui$I E) meditase
asupra a5estui verset, totu<i so9ia )ui i-a atras aten9ia57 e posibi) 5a e) 8n57 s7 mai p7stre;e m?nie, 57 8<i
interna)i;a m?nia <i 8<i permitea s7 =ie m?nios mu)t prea mu)t timp$ Gedit?nd )a a5est verset <i )u?nd 8n
5onsiderare observa9ia so9iei )ui, e) a rea)i;at 57 trebuie s7 rea59ione;e mai rapid atun5i 5?nd ap7rea
m?nia$ En primu) r?nd, e) a trebuit s7 se g?ndeas57 pentru un timp, 8n mod pro=und, )a 5au;e)e rea)e a)e
m?niei )ui$ 4poi, a trebuit s7 a)o5e a)t timp pentru a se o5upa a<a 5um trebuie de a5e)e 5au;e,
in5)u;?nddis5u9ii 5u oamenii pe 5are era m?nios, sau s5himbarea modu)ui de g?ndire 5u privire )a
situa9ia 5are 8) =a5ea s7 =ie m?nios$ *5riptura <i so9ia )ui i-au o=erit o og)ind7 8n 5are e) <i-av7;utmodu)
distorsionat 8n 5are =a5ea =a97 m?niei$
C?nd #ave) a vorbit despre trans=ormare Romani 12.1-2" e) a =o)osit 5on5eptu) metamor=o;ei J a
deveni 5eva di=erit$ Ci5)u) de via97 a) unui =)uture ne o=er7 o i)ustra9ie, e) tre5?nd din stadiu) de ou, 8n 5e)
de )arv7, apoi )a 5e) de pup7, 5a apoi 8n =ina) s7 aFung7 )a stadiu) de =)uture adu)t$ 0ie5are etap7 5ere un
timp pre5is pentru 5a trans=ormarea s7 aib7 )o5$
#ro5esu) de trans=ormare 8n oameni, 8ntr-o oare5are m7sur7, reprodu5e pe 5e) a) =)uture)ui$ *tadiu)
de )arv7 poate repre;enta perioada de timp 5?nd o persoan7 Hm7n?n5a 5u nesa9I sau asimi)ea;7
in=orma9ii noi 5are s-ar putea s7 nu se potriveas57 5u presupo;i9ii)e anterioare$ 4poi vine pau;a, 8n 5are
persoan7 meditea;7 <i 8n5ear57 s7 dea un sens a5estor noi in=orma9ii, =o)osind mode)e sau 5adre de
re=erin97ve5hi$ 4poipersoana rea)i;ea;7 57 a5este mode)e, 5adre <i stru5turi ve5hi nu =un59ionea;7, <i
persoana se )upt7 s7 se e)ibere;e$ En =ina),persoana=o)ose<te noi)e in=orma9ii pentru a-<i restru5tura
5adru) de re=erin97 <i pentru a aFunge )a unu) mai potrivit$ &a;?ndu-se pe perspe5tivenoi, persoana Hse
e)iberea;7I <i devine trans=ormat7, av?nd un mod mu)t mai potrivit de a =i, a <ti <i a =a5e$
)e+$: @es5rie o trans=ormare a min9ii 5are a avut )o5 8n via9a ta$ Ce s-a
s5himbat:
Capacitatea -e ne"are: 0ie5are din noi poate 8n5uraFa pro5esu) trans=orm7rii din vie9i)e noastre <i
din vie9i)e a)tora prin 8nnoirea min9ii noastre$ Crebuie s7 =im preo5upa9i s7 aFungem )a adev7r$ Cotu<i
progresu) nostru depinde 8n mare m7sur7 de H5apa5itatea noastr7 de negareI, despre 5are Char)es Landy
spune 57 este abi)itatea noastr7 de a a55epta 5riti5a de )a a)9ii <i de a o asimi)a ade5vat, de a rea)i;a
gre<e)i)e <i a )e 8nsu<i$
P22Q
4simi)area 5riti5ii 8nseamn7 s7 ne )u7m timp s7 ne pro5es7m p75ate)e$ @eseori
112Lecia *
se tre5e repede peste integrarea )a nive) emo9iona), dar a5easta este 5ru5ia)7 pentru o 5re<tere rea)7$
Capa5itatea de negare este abi)itatea de a tr7i 5instit, re5unos5?nd 8ntr-un mod autenti5 e<e5uri <i p75ate,
=7r7 a respinge 5riti5a sau a =i demora)i;at de ea, sau a respinge persoana 5are =a5e 5riti5a$ Gai Fos este
adaptarea noastr7 pentru =ereastra !ohari,
P2,Q
un instrument uti) pentru eva)uarea persona)7.
#ro5esu) de trans=ormare persona)7 imp)i57 de;vo)tarea persona)it79i)or noastre publice, ast=e) 8n5?t
s7 devenim mai transparen9i =a97 de a)9ii$ Invit?ndu-i pe a)9ii 8n vie9i)e noastre, a55ept?ndu-)e 5riti5a <i
s=atu), noi diminu7m partea Hoarb7I a vie9i)or noastre, deoare5e noi 8n5epem s7 ne vedem pe noi 8n<ine
a<a 5um ne v7d a)9ii$
Envit?ndu-A pe @umne;eu 8n vie9i)e noastre <i 5er?ndu-i s7 ne des5opere motiva9ii)e, atitudini)e
noastre interioare <i perspe5tive)e asupravie9ii, noi redu5em partea as5uns7 din vie9i)e noastre$ En
#sa)mu) 1,9, @avid spune. HCer5etea;7-m7, @umne;eu)e, <i 5unoa<te-mi inimaD En5ear57-m7 <i
5unoa<te-mi g?nduri)eD Oe;i da57 sunt pe o 5a)e rea, <i du-m7 pe 5a)ea ve<ni5ieiDI Evident, @avid E)
invit7 pe @umne;eu s7 5aute <i s7 dea )a ivea)7 p7r9i)e as5unse din via9a sa interioar7$ #e m7sur7 5e
redu5em at?t partea oarb7, 5?t <i partea as5uns7 a vie9i)or noastre interioare, tr7im mai autenti5K tr7im
mai transparent$ 0e)u) 8n 5are tr7im )a e'terior devine mu)t mai a)iniat5u 5eea 5e suntem 8n interior$
Cartea #roverbe adevere<te di=eren9a dintre a5ei oameni 5are r7spund po;itiv )a 5riti5a sin5er7 <i
a5eia 5are o dau deoparte$ 4utoru) 57r9ii #roverbe a 5ompus 5?teva versuri, =ie5are o=erind un mod
di=erit de a privi prob)ema 5apa5it79ii de negare.
Ca)ea nebunu)ui este =7r7 prihan7 8n o5hii )ui, dar 8n9e)eptu) as5u)t7 s=aturi)e$
Nebunu) 8ndat7 8<i d7 pe =a97 m?nia, dar 8n9e)eptu) as5unde o5ara$
Ce v7d eu Ce nu v7d eu
Ce v7d a)9ii #ub)i5 #artea oarb7
Ce nu v7d a)9ii #rivat Ce vede @umne;eu
Perspective asupra vieii #i tran'ormare113
Cine spune adev7ru) =a5e o m7rturisire dreapt7, dar martoru) min5inos vorbe<te
8n<e)75iune$ #roverbe 12.1(-17"
4)te versete =a5 re=erire )a nevoia de a spune adev7ru) <i de a as5u)ta 5u aten9ie )a s=atu) <i 5riti5a
a)tora$ Crebuie 5a 8ntotdeauna s7 57ut7m s7 des5operim adev7ru) 8n 5riti5a prietenu)ui sau du<manu)ui, <i
s7 nu orespingem pe motiv 57 e nedreapt7 sau nepotrivit7$
>nu) din motive)e pentru 5are ne este greu s7 au;im 5riti5i)e a)tora este pentru 57 nu am au;it 5riti5a
)ui @umne;eu pentru noi )a 5ru5e$ 4)=red #oirier ne aminte<te.
6 57 noi uit7m 57 )a 5ru5e @umne;eu Hne-a 5riti5atI J adi57, @umne;eu ne-a 5riti5at
8n "ristos. @e a5eea 4posto)u) #ave) de5)ar7. H4m =ost r7stignit 8mpreun7 5u
LristosI Ma)ateni 2.20"6 Btiind a5easta ne permite s7 r7spundem )a toate 5e)e)a)te
5riti5i =ormu)ate )a adresa noastr7 spun?nd. H4sta e doar o parteI$ Nu asta ne 8nva97
<i &ib)ia:
U&)estemat este ori5ine nu st7ruie 8n toate )u5ruri)e s5rise 8n 5artea Aegii, 5a
s7 )e =a57$I Ma)ateni ,.10"$
HC75i, 5ine p7;e<te toat7 Aegea, <i gre<e<te 8ntr-o singur7 porun57, se =a5e
vinovat de toate$I Ia5ov 2.10"$
Cu a)te 5uvinte, putem s7 =im 5u totu) de a5ord 5u 5riti5a 5e ni se adu5e, deoare5e
*5riptura ne-a 5ondamnat deFa pentru 57 am e<uat 8n p7;irea8ntregii Aegi$ En )umina
a5estor a5u;a9ii masive 8mpotriva noastr7, ori5e a5u;a9ii )ansate 57tre noi sunt simp)e
eu=emisme despre 5ine suntem <i 5e am =75ut$
P22Q
4dev7ru) este 57, din perspe5tiva divin7, noi merit7m pe drept ori5e 5riti57 5e ne iese 8n 5a)e$
)e+$:Cite<teurm7toare)e versete. E'od1+.1,-22K1*amue) 2(.22-
,1KMa)ateni2.11-21K#roverbe12.1(K <i #roverbe19.20$ *5rie o )u5rare despre
=e)u) 8n 5are a5este versete e)u5idea;7 5on5eptu) de H5apa5itate negativ7I,
abi)itatea de a primi s=aturi <i 5riti57$ Eva)uea;7-9i propria 5apa5itate de a
8nv79a din gre<e)i <i de a asimi)a 5riti5a negativ7$ 4pre5ia;7 da57 e<ti 5apabi)
s7 prime<ti 5riti5a =7r7 a o respinge sau =7r7 a =i demora)i;at de ea$
)e+$: @es5rie moda)ita9i 5reative prin 5are tu, 5a <i =a5i)itator pentru adu)9i,
po9i 5on=runta perspe5tive)e eronatea)e adu)9i)or <i 8i po9i ghida 8nspre a
restru5tura a5este 5adre de re=erin97 gre<ite pentru 8n9e)egereavie9ii$
/e!u+at
Ca <i adu)9i, sar5ina noastr7 prin5ipa)7, 5are este 8nn7s5ut7 <i puterni57, este s7 g7sim sensu) vie9ii$
Coate moduri)e prin 5are 8nv797m. prin mediu) 8n5onFur7tor, prin etape)e vie9ii, prin intera59iuni)e 5u a)9ii
114Lecia *
<i prin motiva9ii)e 8nn7s5ute, 5ontribuie )a a ne aFuta s7 g7sim un sens vie9ii$ 4st=e), pentru 5a un adu)t s7
8n9e)eag7 pe dep)in un )u5ru, e nevoie de mai mu)t de5?t doar s7 =a57 a5e) )u5ru$ 4du)9ii au nevoie de
5oeren97 J o unitate interioar7 prin 5are 5eea 5e <tiu, 5eea 5e simt <i 5eea 5e =a5 s7 se )ege$
Noi 5redem intuitiv 8n inimi)e noastre57 trebuie s7 e'iste 5oeren97, ast=e) 8n5?t )ep7d7m
perspe5tive)e ve5hi pentru a integrain=orma9iinoi$ En5epem o 5onversa9ie intern7, un dia)og 8ntre noi)e
in=orma9ii <i stru5turi)e ve5hi$ A7rgim dia)ogu) pentru a in5)ude surse de in=ormare pe 5are )e 5onsider7m
re)evante$ 45este surse noi de in=orma9ii pot veni din 5eea 5e 5itim, din art7, rug75iune sau p)imb7riprin
p7dure$ @ar, de departe, dou7 din 5e)e mai puterni5e moduri prin 5are )umi)e noastre sunt a)terate este
prin primirea, eva)uarea <i punerea pe inim7 a 5riti5ismu)ui a)tora =a97 de noi <i prin r7spunderea sin5er7
)a 8ntreb7ri)e pe 5are via9a ni )e pune$ #e m7sur7 5e ne restru5tur7m g?ndirea, avem moda)it79i mai
ade5vate de a da sens vie9ii$
4posto)u) Ioan, s5riind despre mare)e e)iberator, Isus, a=irma. H@a57 0iu) v7 va =a5e )iberi, ve9i =i 5u
adev7rat )iberiI Ioan +.,-"$ #e m7sur7 5e aFungem s7 5unoa<tem adev7ru) 8n persoana )ui Lristos <i s7
devenim 5a E), suntem trans=orma9iK devenim maturi din pun5t de vedere spiritua) J suntem e)ibera9i$
Anexe
Anexa 1:Oerbe pentru de;vo)tarea de 8ntreb7ri bune pentru dis5u9ie6666666666$$$ 117
Anexa 2:E'p)i5area =i<ei pentru p)anu) de )e59ie666666666666666666$$$ 119
Anexa 3:0i<7 pentru p)anu) de )e59ie$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 121
Anexa 4:Eva)uarea seminaru)ui6666666666666666666666666$ 12,
Anexa 5:%rare re5omandate pentru seminarii6666666$$666666666666$ 12(
Anexa 6:0i<7 de 8nregistrare66666666666666666666666666 127
Anexa 7:Condu5erea unei dis5u9ii 8n grupu) mi5 J re;umat66666666666666 129
Anexa 8:@e=inirea unei strategii6666666666666666666666666 1,9
Anexa G:E'emp)u de program pentru un seminar Entrust de trei ;i)e6666666666$$$ 12,
#er(e pentru -e!1oltarea
-e .ntre($ri (une pentru -iscuie
Godu) de =o)osire a tabe)u)ui de mai Fos
P2(Q
este s7 de5i;i 8n primu) r?nd 5e =e) de 8nv79are vrei s7
aib7 )o5. observare, interpretare sau ap)i5are$ 4poi =ormu)ea;7 o 8ntrebare =o)osind un verb potrivit
din u)tima 5o)oan7$ 4daug7 )a a5east7 )ist7 at?tea verbe potrivite 5?te este nevoie$
Nu+ele cate"oriei Acti1itate co"niti1$
A9teptat$
Concepte c3eie
(ter+eni)
#er(e cu care s$ *or+ule!i
.ntre($ri -esc3ise
12 4(ser1area
Cunoa<te evenimente)e"
#arti5ipantu) 8<i reaminte<te
sau re5unoa<te in=orma9ii,
idei <i prin5ipii 8ntr-o =orm7
=oarte apropiat7 de 5ea 8n 5are
a 8nv79at$
memoria
5uno<tinte)or,
repeti9ia,
des5rierea
8ntreab7
potrive<te
identi=i57
)o5a)i;ea;7
5ite<te
de=ine<te
des5rie
)istea;7
22 7nterpretarea
En9e)ege sensu)"
#arti5ipantu) tradu5e, 8n9e)ege
sau interpretea;7 in=orma9ii
ba;ate pe 8nv79area
anterioar7$
E'p)i5are,
5omparare,
i)ustrare
e'p)i57
sugerea;7
genera)i;ea;7
pre;i5e
res5rie
pre;i5e
interpretea;7
para=ra;ea;7
re;um7
a$ Anali!area
E'aminea;7 p7r i)e "
#arti5ipantu) distinge,
5)asi=i57 <i re)atea;7
presupo;i9ii)e, ipote;e)e,
dove;i)e, 5on5)u;ii)e <i
stru5tura unei a=irma9ii sau a
unei 8ntreb7ri =iind 5on<tient
de pro5ese)e de g?ndire pe
5are )e =o)ose<te$
Aogi57
Indu59ie <i dedu59ie
g?ndire =orma)7
5)asi=i57
5ategori;ea;7
separ7
5ompar7
s5hi9ea;7
dise57 ana)i;ea;7
5er5etea;7
+ne,a 1117
b$ 'inte!a
Crea;7 5eva nou"
#arti5ipantu) 5rea;7,
integrea;7 <i 5ombin7 idei
8ntr-un produs, p)an sau
propunere 5are este nou7
pentru e)$
@ivergen97
g?ndire produ5tiv7
noutate
5ombin7
inventea;7
5ompune
Fo5 de ro)
de;vo)t7
s5rie
arat7
proie5tea;7
5$ E1aluarea
!ude57 va)oarea"
#arti5ipantu) eva)uea;7,
apre5ia;7 sau 5riti57 pe ba;a
unui standard <i 5riteriu
spe5i=i5$ 45easta nu
repre;int7 o opinie da57
standarde)e nu sunt e'p)i5ite$
Fude5at7
se)e59ie
eva)uea;7
apre5ia;7
Fude57
de;bate
dis5ut7 a)ege
de5ide
re5omand7
32 Aplicarea
*5himb7 via9a"
#arti5ipantu) se)e5tea;7,
8n9e)ege sau interpretea;7
in=orma9ia pe ba;a 8nv797rii
anterioare$
so)u9ie
ap)i5a9ie
5onvergen97
demonstrea;7
ap)i57 re;o)v7
pred7
5onstruie<te
=o)ose<te
simu)ea;7
e'perimentea;7
=7
118+ne,a
Explicarea *i9ei pentru planul -e lecie
'u(iectele leciei
Reve;i )e59ia <i =7 o )ist7 5u subie5te)e principale 5are sunt a5operite$ Oeri=i57 s5hi9a )e59iei pentru a
te asigura 57 nu ai ratat ;one 5heie$
)e+ele
07 o )ist7 5u =ie5are tem7 5are trebuie =75ut7$ 45easta va in5)ude at?t teme)e pentru a5as7 5?t <i
e'er5i9ii)e 5are trebuie re;o)vate din te't$ 4i griF7 s7 p)ani=i5i seminaru) 8n a<a =e) 8n5?t parti5ipan9ii
s7 aib7 oportunitatea s7 8mp7rt7<eas57 <i s7 dis5ute 5eea 5e au =75utK a5esta poate =i unu) dintre 5e)e
mai semni=i5ative momente a)e seminaru)ui$
@up7 5e ai =75ut )ista 5u subie5te)e )e59iei <i 5u teme)e, ia-9i timp 5a s7 )e reve;i, deoare5e vei vrea
s7 =o)ose<ti a5este in=orma9ii va)oroase 5a s7 te aFute s7 stabi)e<ti obie5tive)e )e59iei$
/u"$ciunea -e .nceput
,ntre(area -e lansare
0ormu)ea;7 o 8ntrebare bun7, des5his7 de )ansare 5are va da tonu) seminaru)ui, va stimu)a dis5u9ia <i
va repre;enta o 8ntrebare de )eg7tura bun7 pentru 5on9inutu) )e59iei$ @in a5est motiv, poate vei vrea
s7 =ormu)e;i a5east7 8ntrebare dup7 5e ai de=init obie5tive)e )e59iei <iTsau 8ntreb7ri)e pentru dis5u9ie$
0e!1olt$ propriile o(iecti1e ale leciei
@up7 5e ai rev7;ut )e59ia 5u griF7, de;vo)t7 dou7 sau trei obie5tive 5are sim9i 57 sunt 5e)e mai
importante de dis5utat$ 4sigur7-te 57 iei 8n 5onsiderare obie5tive)e date )a 8n5eputu) =ie57rei )e59ii,
deoare5e obie5tive)e ta)e trebuie s7 =ie a5e)ea<i sau asem7n7toare$
/ ,ntre($ri selectate -in +anual
#entru =ie5are obie5tiv pe 5are )-ai de;vo)tat, identi=i57 8ntreb7ri)e potrivite din manua) dou7
sau trei" 5are sim9i 57 vor aFuta )a stimu)area dis5u9iei$ 4i putea =o)osi 8ntreb7ri)e a<a 5um sunt
s5rise, sau s7 =a5i re=erire )a 8ntrebarea respe5tiv7 <i apoi s7 pui o a)t7 8ntrebare 5are are
)eg7tura$ Re5apitu)area 5?torva 8ntreb7ri din manua) va eviden9ia preg7tirea parti5ipan9i)or <i )e
va reaminti 57 a5estea sunt importante pentru un seminar semni=i5ativ$
+ne,a 119
/ ,ntre($ri>exerciii a-iionale pentru -iscuie
*5rie 8ntreb7ri proprii, 5are 5re;i 57 vor aFuta parti5ipan9ii s7 8n9e)eag7 mai bine obie5tive)e
avute 8n vedere$ 4sigur7-te 57 ap)i5i prin5ipii)e pentru de;vo)tarea de 8ntreb7ri des5hise,
semni=i5ative, pre;entate 8n a5est manua)$
En p)us, <i parti5ipan9ii vor avea deseori 8ntreb7ri 5are e bine s7 =ie dis5utate 5u 8ntregu) grup$ Este
important s7 8i )a<i s7 pun7 8ntreb7ri)e$ 0ii atent s7 nu te )a<i ab7tut de )a dire59ia 8n 5are vrei s7
mearg7 8nt?)nirea$ 4v?nd obie5tive)e 8n minte, vei putea am?na 5?teva din 8ntreb7ri pentru o
dis5u9ie u)terioar7, sau 8n parti5u)ar 5u parti5ipantu) respe5tiv$
'u(iecte a-iionale -e pre-are
>neori, poate vei dori s7 8nt7re<ti 5on9inutu) unei )e59ii, =75?nd ape) )a un pasaF din *5riptur7 5are nu
=a5e parte din )e59ie$ Wine minte 57 interven9ia ar trebui s7 =ie )imitat7 )a 5in5i sau ;e5e minute <i
urmat7 de o 8ntrebare bun7$ 45esta nu trebuie s7 devin7 timp de predareD #o9i in5)ude a5east7 mini-
pre)egere 8n pun5tu) pe 5are 8) 5onsideri 5e) mai potrivit$
6$ re!u+atul i-eilor principale
Aa =ina)u) =ie57rei )e59ii, =7 un re;umat a) idei)or prin5ipa)e din )e59ie$ @7 voie parti5ipan9i)or s7
8mp7rt7<eas57 5e a =ost semni=i5ativ sau de =o)os pentru ei persona)$ 07-9i timp s7 ar79i 57
aspe5te)eTobie5tive)e a)ese au =ost atinse$
%eto-e creati1e -e pre-are
Este bine s7 =o)ose<ti metode 5reative pentru a-i aFuta pe parti5ipan9i s7 8n9e)eag7 mai bine <i s7
ap)i5e 5on9inutu) )e59iei$ @e asemenea, a5est )u5ru =a5e seminaru) mai interesant$ C?teva sugestii ar
=i. Fo5 de ro) 8n grupuri mi5i sau unu-)a-unu, aFutoare vi;ua)e, i)ustra9ii, et5$
E'emp)u. @a57 parti5ipan9ii au =75ut un 5urs de studiere a *5ripturii, pune-i s7 par5urg7 un pasaF,
=o)osind metoda pre;entat7$ Este o re5apitu)are bun7, <i 8) 9ine pe parti5ipant 5on5entrat asupra
&ib)iei$
re"$tirea leciei ur+$toare
4sigur7-te 57 )e spui parti5ipan9i)or despre tema pentru urm7toru) seminar$ 45easta va evita
eventua)e)e 5on=u;ii$
Exa+inarea
#o9i de5ide sau nu s7 dai un test, 8n =un59ie de situa9ie$ @a57 hot7r7<ti s7 8) dai, asigur7-te 57 8)
in5)u;i 8n p)anu) de )e59ie$
120+ne,a !
6i9$ pentru planul -e lecie
(pentru cursurile Entrust)
CursulHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLeciaHHHHHHH)itlul lecieiHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
'u(iectele -in lecie
)e+e
,ntre(are -e lansare
0e!1olt$ propriile o(iecti1e ale leciei
%bie5tivu)1 -
Entreb7ri din manua)
1$
2$
Entreb7riTe'er5i9ii adi9iona)e pentru dis5u9ie
1$
2$
%bie5tivu)2 -
Entreb7ri din manua)
1$
2$
+ne,a !121
Entreb7riTe'er5i9ii adi9iona)e pentru dis5u9ie
1$
2$
'u(iecte a-iionale -e pre-at
/e!u+area punctelor c3eie
%eto-e creati1e -e pre-are
re"$tirea pentru ur+$torul ni1el
Exa+inarea HHHHHH
@7 note <i dis5ut7
/u"$ciunea -e .nc3eiere
122+ne,a $
E1aluarea se+inarului
0a5i)itator.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ@ata.ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Cursu).ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAe59ia inut7 .ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
re"$tirea
ZZZZZZZG-am preg7tit ade5vat:
ZZZZZZZCum a)t=e) m-a< =i putut preg7ti:
Crearea +e-iului
ZZZZZZZ4m avut un timp potrivit pentru 8n5hinare <i rug75iune:
ZZZZZZZ4m 8n5eput <i am terminat )a timp:
ZZZZZZZ4 =ost potrivit )o5u) de 8nt?)nire:
ZZZZZZZ4m 5reat un mediu ospita)ier de 8nv79are:
ZZZZZZZ4tmos=era 8nt?)nirii a 5reat des5hidere, r7spunsuri sin5ere:
lanul leciei
ZZZZZZZEntreb7ri)e puse au generat dis5u9ii bune:
ZZZZZZZ4m a5operit obie5tive)e prin5ipa)e:
ZZZZZZZ4 5ontribuit toat7 )umea:
ZZZZZZZ4u =ost e=i5iente <i 5reative metode)e de predare:
ZZZZZZZ4m 8n5heiat, eu sau a)t5ineva, prin re;umarea dis5u9ii)or:
+ne,a $123
A-+inistrarea
ZZZZZZZBi-au =75ut parti5ipan9ii teme)e:
ZZZZZZZ4m notat in=orma9ii)e ne5esare despre parti5ipan9i, teme, teste, et5$:
,nc3eiere
ZZZZZZZ4m rev7;ut teme)e pentru urm7toru) seminar:
ZZZZZZZ4m rev7;ut data, ora <i )o5u) urm7toru)ui seminar:
ZZZZZZZ4m avut un timp potrivit pentru rug75iunea de 8n5heiere:
E1aluare
Ca <i re;u)tat a) a5estei eva)u7ri, 5e s5himb7ri trebuie s7 =a5 pentru urm7toru) seminar:
124+ne,a &
4rare reco+an-ate pentru se+inarii
(pentru cursurile Entrust)
'$pt$+?nal
#arti5ipan9ii se 8nt?)nes5 pentru un seminar de orientare pentru 5urs, urmat de seminarii
s7pt7m?na)e ba;ate pe num7ru) de )e59ii un 5urs 5u doispre;e5e )e59ii are nevoie de treispre;e5e
seminarii"$
&ilunar
#arti5ipan9ii se 8nt?)nes5 pentru un seminar introdu5tiv )a 5urs, urmat de seminarii 9inute )a =ie5are
dou7 s7pt7m?ni$ En =un59ie de grup, a)ege una sau dou7 )e59ii pe 5are s7 )e =a5i )a =ie5are seminar$ *-
ar putea s7 vrei s7 =o)ose<ti grupuri mi5i 8ntre seminarii, a<a 5um e des5ris mai Fos, )a programu)
)unar$
Lunar
#arti5ipan9ii se 8nt?)nes5 pentru un seminar introdu5tiv, urmat de seminarii de 3eeRend )unare
timp de ;e5e sau dou7spre;e5e ore pentru a a5operi trei sau patru )e59ii$ 45esta poate =i rea)i;at
prin 8nt?)niri vineri dup7-masa trei sau patru ore" <i s?mbata <apte sau opt ore"$
En p)us, grupu) ar trebui 8mp7r9it 8n grupuri mai mi5i de trei sau patru oameni", 5are s7 se
8nt?)neas57 8mpreun7 5e) pu9in o dat7 timp de dou7 ore 8ntre seminarii)e de 3eeRend )unare$ *5opu)
pentru grupuri)e mi5i este a5e)a de a responsabi)i;a 5u privire )a studiu, de a dis5uta prob)eme
5heieTproie5te de studiu <i pentru rug75iune 8mpreun7$ 45este grupuri sunt =oarte importante pentru
studierea 5u 5redin5io<ie <i terminarea 5ursu)ui$
7ntensi1
#arti5ipan9ii se 8nt?)nes5 timp de patru p?n7 )a <ase ;i)e pentru a intera59iona 8n 5adru) 5ursu)ui$
45est timp intensiv trebuie s7 =ie pre5edat de urm7toare)e.
a$ >n seminar introdu5tiv de o ;i ar trebui organi;at 5u trei sau patru )uni mai devreme$ Este
=oarte important 5a parti5ipan9ii s7 <tie toate 5erin9e)e 5ursu)ui$ @e asemenea, ar =i bine 5a
+ne,a & 125
parti5ipan9ii s7 )u5re;e pe Ae59ia 1 8n 5adru) seminaru)ui <i s7 aib7 un timp de dis5u9ii pe
studiu) )or$
b$ En p)us, grupu) ar trebui s7 =ie 8mp7r9it 8n grupuri mai mi5i de trei sau patru persoane" 5are s7
se 8nt?)neas57 8mpreun7 5e) pu9in o dat7 )a dou7 s7pt7m?ni timp de dou7 ore 8n )uni)e dinaintea
studiu)ui intensiv$ *5opu) pentru grupuri)e mi5i este a5e)a de a responsabi)i;a 5u privire )a
studiu, de a dis5uta prob)eme 5heieTproie5te de studiu <i pentru a se ruga 8mpreun7$ 45este
grupuri sunt =oarte importante pentru studierea 5u 5redin5io<ie <i terminarea 5ursu)ui$
Este idea) 5a timpu) intensiv s7 =ie petre5ut 8ntr-un 5adru retras, pentru a avea aten9ia 5on5entrat7
pe dep)in asupra 5ursu)ui$ >n a)t bene=i5iu maFor a) a5estui 5adru este oportunitatea de a de;vo)ta
re)a9ii mai str?nse <i de a avea dis5u9ii de va)oare 8n timpu) )iber$
Nota:%ri5e program se a)ege pentru seminar, trebuie s7 =un59ione;e pentru to9i parti5ipan9ii <i =ie5are
parti5ipant trebuie s7 poat7 s7 i se dedi5e$
126+ne,a &
6i9$ -e .nre"istrare
(pentru 5ursuri)e Entrust)
ara:HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Nu+ele cursului: HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Nu+ele l$tit )e+$> re!ena
128+ne,a )
Con-ucerea unei -iscuii .n "rup +ic <
/e!u+at
4(iecti1ele anexei
Embun7t79irea abi)it79i)or ta)e de a 5ondu5e un grup mi5
'u(iecte
Mrupu) mi5
@inami5a grupu)ui
#reg7tirea 8ntreb7ri)or
Irupul +ic
4(iecti1e
1$ @es5rierea grupu)ui mi5
2$ *ub)inierea va)orii grupu)ui mi5
,$ Identi=i5area nevoi)or persona)e satis=75ute 8n grupu) mi5
Irupul +ic:
Ce este.
0ormatu) de ba;7 a) grupu)ui mi5 5are va =i studiat este dis5u9ia 8n grup$ 45easta este de=init7 5a o
5onversa9ie p)ani=i5at7 8ntre trei sau mai mu)te persoane asupra unui subie5t a)es, av?nd un
=a5i)itator$
En genera), num7ru) optim pentru o 8nv79are de 5a)itate <i pentru o bun7 dinami57 a grupu)ui este
8ntre <ase <i opt persoane$ #oate =i <i un num7r mai mare, de<i va =i =oarte di=i5i) s7 aibe )o5
imp)i5area dorit7 a =ie57rei persoane$
+ne,a )129
Este important 5a grupu) s7 =ie a<e;at 8n 5er5$ 45est )u5ru permite =ie57rei persoane s7 vorbeas57
dire5t 57tre 5ei)a)9i din grup$ 4<e;area pe r?nduri permite adresarea doar 57tre )ider <i 57tre 5e=e)e
5e)or)a)9i oameniD
Ce nu este.
1$ % pre)egere J )ideru) vorbe<te tot timpu) iar membrii grupu)ui doar as5u)t7 <i poate pun
5?teva 8ntreb7ri$
2$ >n dia)og 8ntre dou7 persoane J )ideru) are un dia)og )ung 5u unul din membrii$ Cei)a)9i
doar as5u)t7 sau 8n5ep proprii)e )or 5onversa9ii$
,$ Gai mu)te dia)oguri J )ideru) are mai mu)te dia)oguri 5u c!iva din membrii grupu)ui$
Cei)a)9i sunt 9inu9i a=ar7 din dis5u9ie <i nu pot sau nu 8ndr7;nes5 s7 parti5ipe$
#aloarea "rupului +ic
1$ En5uraFea;7 parti5iparea =ie57ruia, av?nd drept re;u)tat 5re<terea motiva9iei <i a angaFamentu)ui$
2$ #ermite de;vo)tarea re)a9ii)or interpersona)e prin 8mp7rt7<irea sentimente)or, a 5redin9e)or <i a
nevoi)or$
,$ *timu)ea;7 8mp7rt7<irea de idei <i 5onvingeri noi$
2$ @e;vo)t7 poten9ia) <i abi)it79i de 5ondu5ere, prin imp)i5are a5tiv7$
($ 4Fut7 parti5ipan9ii s7 aFung7 )a proprii)e 5on5)u;ii <i s7 de;vo)te 5onvingeri persona)e$
-$ En5uraFea;7 onestitatea 8n prob)eme)e vie9ii de ;i 5u ;i <i o=er7 posibi)itatea de imp)i5are
persona)7 8n preo5up7ri)e a)tora din grup$
Ne1oi personale satis*$cute .n "rupul +ic
4tmos=era ospita)ier7 a grupu)ui mi5 aFut7 )a satis=a5erea mu)tor nevoi e'primate sau nee'primate,
dintre 5are.
1$ Nevoia de a vorbi liber 5u privire )a 8n9e)egerea *5ripturii <i )a re)a9ia 5u @umne;eu$
2$ Nevoia de a se disciplina n studiu) persona) a) *5ripturii$
,$ Nevoia de a 8nv79a corect, pe m7sur7 5e a)9ii a59ionea;7 5a pun5te de veri=i5are pentru
8n9e)egerea noastr7 asupra te'tu)ui$
2$ Nevoia de a da socoteal n ap)i5area persona)7 a *5ripturii$
($ Nevoie de a nva de la alii, v7;?nd *5riptura ap)i5at7 8n vie9i)e )or$
-$ Nevoie de a se ngri%i unu) de 5e)7)a)t )a un nive) persona)$
ntrebri introductive
130+ne,a )
@e =o)osit 8ntr-un grup pentru a stimu)a 8n9e)egerea re5ipro57"
1$ @es5rie pe s5urt 5um ai venit )a Lristos$
2$ Care sunt 5?teva din )u5ruri)e 5are 89i p)a5 5e) mai mu)t s7 )e =a5i:
,$ Care este sar5ina 5ea mai nep)75ut7 pentru tine:
2$ Care 5onsideri 57 este una dintre nevoi)e ta)e a5tua)e 5e)e mai mari:
($ #oveste<te 5um 9i-ai 8nt?)nit so9u)Tso9ia$
-$ Care este 5e) mai mare avantaF 5?nd e<ti ne57s7torit:
7$ Care este 5e) mai important )u5ru 5are te preo5up7 a5um:
+$ @a5a ai mai avea doar o ;i, o s7pt7m?n7 sau o )un7 de tr7it, 5um 9i-ai petre5e timpu):
9$ 4i 8n inim7 <i minte o vi;iune ne8mp)init7 p?n7 a5um: Care este a5easta:
10$ Cum 89i petre5i timpu) 5u 5opiii t7i:
0ina+ica Irupului
4(iecti1e
1$ Identi=i5area prin5ipii)or 8n 5ondu5erea unui grup mi5
2$ Identi=i5area prin5ipii)or 8n re;o)varea ;one)or prob)em7
rincipii .n con-ucerea unui "rup +ic
1$ 07 grupul s =un59ione;eD
En5ear57 s7 nu r7spun;i )a proprii)e 8ntreb7ri, s7 e'primi o opinie sau s7 adu5i o 5ontribu9ie pe 5are
o po9i ob9ine de )a grup$
2$ Re=ormu)ea;7 8ntreb7ri)e da57 este nevoie$
>neori unui membru s-ar putea s7 8i vin7 greu s7 r7spund7 )a o 8ntrebare$ Re=ormu)ea;-o ast=e)
8n5?t s7 =ie mai u<or de r7spuns$ 45east7 va aFuta de asemenea )a e)iminarea e<e5u)ui din partea
persoanei respe5tive$
,$ Respe5t7 va)oarea =ie57rui individ$
%amenii au proprii)e g?nduri <i idei$ Orei s7 <tii 5e g?ndes5 ei, nu 5e 5re;i tu c ei ar trebui s7
5read7D
2$ 45ord7 timp pentru 8ntreb7ri)e H5hib;uiteI$
#une 8ntrebarea <i a<teapt7 J d7 oameni)or timp s7 se g?ndeas57$ Nu e;ita s7 re=ormu)e;i
8ntrebarea da57 se pare 57 e'ist7 dubii 5u privire )a 8n9e)esu) ei$ @a57 nu r7spunde nimeni, po9i
numi pe 5ineva, dar ai griF7 5a a5ea persoan7 s7 nu =ie prea timid7D Con=irm7 r7spunsu)$
+ne,a )131
($ En5uraFea;7 dis5u9ii)e$
0ii gata s7 5omente;i asupra r7spunsuri)or, s7 ar79i aprobare <i s7 pui a)te 8ntreb7ri pentru a stimu)a
dis5u9ia <i punerea 8n pra5ti57$ Cotu<i, nu 8ntrerupe dis5u9ii bune 5are se des=7<oar7 =7r7 aFutoru)
t7u$ En5uraFea;7-i pe a)9ii s7-<i 8mp7rt7<eas57 <i ei idei)e$
-$ #ro=it7 de pe urma 5ontroverse)or$
@i=eren9e)e de opinie pot stimu)a interesu) <i g?ndirea tuturor membri)or grupu)ui$ *5opu) )ideru)ui
este de a ghida <i nu de a 8n7bu<i dis5u9ia$ C?nd persoane)e dintr-un grup au p7reri di=erite,
8n5uraFea;7 o so)u9ionare pe ba;a pasaFu)ui 5are a =ost studiat$ @a57 pasaFu) nu este spe5i=i5at, pot
=i )uate mai mu)te m7suri.
a$ 4)te pasaFe din *5riptur7 5unos5ute de grup pot o=eri r7spunsu)$
b$ *tudiu) apro=undat 8ntre sesiuni poate du5e )a g7sirea de in=orma9ii de5isive$
5$ @e;a5ordu) poate =i de nere;o)vat, a<a 57 membrii trebuie s7 =ie 8n5uraFa9i s7 H=ie de a5ord 5u
de;a5ordu)I, aFung?nd )a o 8n9e)egere a pun5tu)ui de vedere a) a)tuia$
7$ Re5apitu)ea;7 periodi5
En pun5te unde apar pau;e 8n mod natura), pune 8ntreb7ri de re5apitu)are 5are s7 8n5uraFe;e grupu)
s7 se g?ndeas57 )a progresia anterioar7 <i s7 pun5te;e idei)e prin5ipa)e$ 45esta este de asemenea
un timp potrivit pentru )ider s7-i 8ntrebe pe membri da57 au 8ntreb7ri, 5a s7 He)ibere;e 5a)eaI
pentru urm7toru) subie5t maFor$
+$ 455entuea;7 po;itivu)$
Ni5i unui parti5ipant, 8n ni5io situa9ie, nu trebuie s7 i se spun7 dire5t 57 r7spunsu) )ui este gre<itD
Ni5i nu trebuie 5a )ideru) s7 ape)e;e )a a)t5ineva pentru a primi r7spunsu) bunK da57 o parte din
r7spuns poate =i a55eptat7 <i 5omentat7, ar trebui s7 se =a57 a5easta$ Gai Fos sunt 5?teva posibi)e
5omentarii pe 5are )e po9i =a5e.
/,ceasta este cu siguran o poziie des nt!lnit n ziua de azi. 0sim o baz real pentru ea n
te&t12
/,cesta este un punct de vedere interesant. $red c e&ist diverse opinii n grup. 3rea altcineva
s-i e&prime ideile cu privire la aceast problem12
Ceo)ogia gre<it7 nu trebuie s7 =ie aprobat7, dar =e)u) 8n 5are sunt tratate r7spunsuri)e gre<ite va
8n5uraFa sau des5uraFa r7spunsuri)e viitoare a)e 5e)or din grup$
@e asemenea, asigur7-te 57 r7spunsuri)e unei persoane )a 8ntreb7ri)e )ideru)ui sunt 5)are$ Entreb7ri)e
bune 5u privire )a r7spunsu) )ui pot aFuta )a 5)ari=i5area 8n9e)esu)ui$
Wine minte. ridi57 adev7ru) )a a5e)a<i nive) 5u ori5e neadev7r 5are este de5)arat$ 4poi permite
@uhu)ui *=?nt s7 5ondu57 persoana )a adev7r, deoare5e E) este adev7ratu) 8nv797tor$
9$ Con=runt7 5u griF7 r7spunsuri)e e5hivo5e$
Aideru) trebuie s7 insiste =erm pe 5)ari=i5area =ra;7rii moderne, a termeni)or 5ontemporani <i a
de=ini9ii)or unor termeni 5are sunt aproape )ipsi9i de sens$ Gai Fos sunt 5?teva 8ntreb7ri posibi)e.
132+ne,a )
/$um ai e&plica cuv!ntul sau termenul acesta cu cuvintele tale4 sau unui copil12
/$um ai e&plica ideea aceasta cuiva din alt cultur sau cuiva care este analfabet12
/Poi s ne dai o ilustraie a ceea ce vrei s spui12
10$ @in 5?nd 8n 5?nd, =o)ose<te in=orma9ii )7muritoare$
45estea pot =i =oarte =o)ositoare 8n stimu)area dis5u9iei, dar trebuie s7 =ie s5urte$
11$ Cum s7 te des5ur5i 5u grupuri mai mari$
@a57 grupu) este mai mare <ase sau mai mu)9i", =o)ose<te 8ntreb7ri pe 5are parti5ipan9ii s7 )e poat7
dis5uta 8ntre ei 8n grupuri mai mi5i, de dou7 sau trei persoane$ 4poi )as7-i s7 8mp7rt7<eas57
re;u)tate)e dis5u9iei )or 8n grupu) mare$
rincipii pentru re!ol1area pro(le+elor
1$ En5uraFea;7 membrii noi i timizi prin 8ntreb7ri simp)e 5are s7 imp)i5e e'primarea opiniei sau a
a)egerii$ 4pre5ia;7 =ie5are 5ontribu9ie$
2$ Goderea;7 5u b)?nde9e pe membrii prea vorbrei, adres?nd 8ntreb7ri a)tora pe nume$ 4r =i bine s7
vorbe<ti 5u ei despre a5east7 prob)em7 dup7 studiu$
,$ #une membrilor noi 8ntreb7ri )egate de evenimente din te't, p?n7 5e sunt su=i5ient de 8n5re;7tori
s7-<i spun7 opinii)e sau impresii)e$
2$ En5ear57 s7 aFu9i pe H5omentatoriI s7 =ie aten9i )a s5opu) studiu)ui$ En5uraFea;7-i s7 adu57 remar5i)e
tangen9ia)e, 5are )i se par importante, dup7 studiu$ @e e'emp)u.
/$eea ce ai menionat poate fi un subiect interesant de discuie. "aide s vorbim despre asta
dup studiul nostru. n regul12
($ Entreab7-i pe membrii care aduc contribuii irelevante5 />nde ai g7sit a5est )u5ru8n te't:2 *au 8n
a)t mod, 8ndeamn7-i s7-<i ia idei)e din pasaFu) sau materia)u) de studiu$
-$ 4Fut7-i pe membrii care abordeaz pasa%ul cut!nd problemele din el, s rea)i;e;e 57 8nv79area
merge de )a 5e se <tie )a 5e nu se <tie$ 4Fut7-i s7 se 5on5entre;e 8n primu) r?nd asupra 8nv797rii
po;itive 5are poate =i 8n9e)eas7$ @i=i5u)t79i)e 5are r7m?n pot =i studiate 8n parti5u)ar sau de 57tre
grup, da57 se dore<te$ @e e'emp)u.
/Problema pe care ai menionat-o este bun. Pe msur ce continum s studiem pasa%ul cred c
ne va fi dat i rspunsul.2
/Problema pe care ai menionat-o este una dificil i nu putem rspunde la ea n studiul nostru
de astzi. "aide s discutm la sf!rit c!teva alternative posibile pentru a rezolva aceast
problem.2
7$ 4rat7-)e membrilor bine informai, 5are devia;7 =re5vent prin 5itarea a)tor p7r9i din *5riptur7, 57 e
de =o)os r7m?nerea )a pasaF, 5u e'5ep9ia 5a;uri)or 8n 5are 5ontribu9ii)e )or sunt potrivite pentru
dis5u9ie <i sunt =o)ositoare pentru 5)ari=i5area unei di=i5u)t79i$ @e e'emp)u.
+ne,a )133
/.-ar putea s fie nevoie s ne uitm la acel pasa% mai t!rziu, dar acum, )aidei s vedem dac
putem continua s descoperim observaii adiionale n pasa%ul de aici.2
+$ Perioadele de tcere ar putea 8nsemna 57 membrii se g?ndes5 )a pasaF$ #entru a avea dis5u9ii
5onsistente, trebuie s7 e'iste timp de g?ndire$ En5ear57 s7 =a5i di=eren9a 8ntre t75erea rodni57 <i
t75erea goa)7, 5on=u;7$ *-ar putea s7 =ie ne5esar7 re=ormu)area 8ntreb7rii$ Cotu<i, aminte<te-9i 57 nu
trebuie s7 r7spun;i )a proprii)e 8ntreb7riD
re"$tirea .ntre($rilor
4(iecti1e
1$ @es5rierea a trei tipuri prin5ipa)e de 8ntreb7ri$
2$ *ub)inierea unui miF)o5 simp)u de eva)uare a 8ntreb7ri)or$
7ntro-ucere
Entreb7ri)e sunt instrumente)e pe 5are )ideru) grupu)ui )e =o)ose<te pentru a ghida dis5u9ia$ 4 8nv79a
5um s7 preg7te<ti <i 5um s7 pui a5este 8ntreb7ri este 5ru5ia) pentru purtarea unei dis5u9ii p)ine de
semni=i5a9ie <i pentru a da 8n5redere 5ondu57toru)ui grupu)ui$
En esen97, e'ist7 dou7 5ategorii genera)e de 8ntreb7ri.
En primu) r?nd sunt 8ntreb7ri)e 5are nu trebuie preg7tite dinainte, pentru 57 nu sunt ba;ate pe
5on9inutu) materia)u)ui$ @e e'emp)u. HCe 5rede a)t5ineva:I 4semenea 8ntreb7ri sunt =oarte
=o)ositoare pentru stimu)area 5ontinu7rii dis5u9iei <i pentru 5re<terea va)orii 8ntreb7ri)or
preg7tite$
En a) doi)ea r?nd sunt a5e)e 8ntreb7ri pe 5are )ideru) grupu)ui )e preg7te<te dinainte$ 45estea
repre;int7 maForitatea 8ntreb7ri)or puse <i sunt ba;ate pe 5on9inutu) materia)u)ui$ 45este
8ntreb7ri au nevoie de o mai mare aten9ie 8n preg7tirea )or <i de a5eea pe e)e se va pune
a55entu) 8n seminar$ 45este 8ntreb7ri pot =i 8mp7r9ite 8n trei tipuri di=erite. 1" 8ntreb7ri de
observare, 2" 8ntreb7ri de interpretare <i ," 8ntreb7ri de ap)i5are$
)rei tipuri -e .ntre($ri pre"$tite
1$ ntrebri de observare Ce spune:"
Entreb7ri)e de observare sunt ba;ate doar pe coninutul pasaFu)ui sau materia)u) studiat$ E)e sunt
de;vo)tate din observa9ii)e parti5ipan9i)or <i sunt =o)osite pentru a stimu)a dis5u9ia asupra
5on9inutu)ui materia)u)ui sau a pasaFu)ui$ @in moment 5e se presupune 57 parti5ipan9ii au r7spuns
)a a5estea 8nainte de or7, )ideru) nu trebuie s7 =o)oseas57 a5e)ea<i 8ntreb7ri 5are sunt =o)osite <i 8n
materia)u) parti5ipan9i)or$
134+ne,a )
En genera), 8ntreb7ri)e de observare sunt 5ara5teri;ate de a5este 5in5i 5uvinte 5heie J cine, ce,
c!nd, unde i cum. C?teva e'emp)e de 8ntreb7ri de observare sunt.
a$ $ine sunt personaFe)e din a5est pasaF: @es5rie-)e pe s5urt$
b$ $e s-a 8nt?mp)at: 07 un re;umat 5u 5uvinte)e ta)e$
5$ $!nd s-a 8nt?mp)at a5easta:
d$ nde au avut )o5 a5este evenimente: Ao5a)i;ea;7 pe hart7$
e$ $!t timp era ne5esar pentru a 57)7tori 8ntre 5e)e dou7 ora<e:
!xemple de ntrebri de observare
1$ Cine este autoru) uman: C?t de mu)te <tim despre e):
2$ Cui 8i este adresat a5est pasaF J 5redin5io<i sau ne5redin5io<i, Israe)i9i sau Neamuri, unei
persoane sau unei biseri5i, et5:
,$ Care este s5opu) autoru)ui J de a averti;a, mustra, dis5ip)ina, instrui, 8n5uraFa, in=orma,
et5$:
2$ Este vorba despre o situa9ie sau 5ir5umstan97 spe5i=i57: @a57 da, 5are este a5easta:
($ Ce 5uvinte sau =ra;e din a5est pasaF 5re;i 57 sunt importante, <i 5are sunt 5e)e pe 5are
trebuie s7 )e de=inim 8n 5onte'tu) )or, pentru a e'trage 8n9e)esu) din a5este versete:
-$ Cum ai de=ini Pcuvintele i frazele c)eieQ 8n 5onte'tu) a5estui pasaF:
7$ C?te sinonime po9i g7si pentru a5est 5uv?nt:
+$ C?te antonime po9i enumera pentru a5est 5uv?nt:
9$ 45est 5uv?nt are o etimo)ogie interesant7 ap)i5a9ie istori57 <i 5u)tura)7" J <tie 5ineva dintre
voi 5are este a5easta:
10$ #o9i s7 te g?nde<ti )a a)te )o5uri din *5riptur7 unde este =o)osit a5est 5uv?nt sau =ra;7: @a57
da, haide s7 ne uit7m 5u to9ii <i s7 vedem da57 ne poate aFuta s7 8n9e)egem mai bine$
11$ Ce =a5e a5est 5uv?nt sau =ra;7 s7 te g?nde<ti )a o e'perien97 uni57 din via9a ta pe 5are ai
vrea s7 o 8mp7rt7<esti:
12$ Cre;i 57 8n9e)egerea ta asupra a5estui 5uv?nt sau =ra;7 este 8n 5ontradi5toriu sau sus9inut7
de urm7toarea not7 de trimitere. ZZZZZZZZZZ:
2$ ntrebrile de interpretare Ce 8nseamn7 a5easta:"
Entreb7ri)e de interpretare sunt =75ute s7 aFute )a 8n9e)egerea semni=i5a9iei pasaFu)ui$ En genera), e)e
sunt preg7tite prin a)egerea unor 5uvinte 5heie, idei sau situa9ii 5are sunt greu de 8n9e)es sau
e'p)i5at$ Gai Fos este o )ist7 5u idei 5are pot =i =o)osite 8n de;vo)tarea 8ntreb7ri)or de interpretare.
+ne,a )135
a$ @e=inirea unui 5uv?nt J 5e 8nseamn7 pentru noi ast7;i: Indi57 un pasaF sau un verset 5are d7
indi5a9ii despre sensu) )ui$
b$ *5opu) J 5are a =ost motivu) pentru o anumit7 a59iune sau a=irma9ie:
5$ Aeg7tura J 5are este )eg7tura dintre 5e)e dou7 evenimente:
d$ *emni=i5a9ia J de 5e este important7: Cum a=e5tea;7 situa9ia genera)7:
e$ Conse5in9a J 5are vor =i re;u)tate)e unei asemenea a59iuni:
=$ Re)evan9a J 5e are de-a =a5e a5easta 5u 5onte'tu):
g$ 4p)i5a9ia J 5e 8nseamn7 a5easta 8n a5ea vreme: Ce semni=i5a9ie are ast7;i:
h$ Aeg7tura divin-uman J 5e imp)i57 a5easta 5u privire )a re)a9ia )ui @umne;eu 5u oamenii <i a )or
5u @umne;eu:
!xemple de ntrebri de interpretare
a$ Identi=i5i vreo promisiune sau asigurare pe 5are a dat-o @umne;eu 5)ar sau 5are e sugerat7
pentru noi 8n a5est pasaF:
b$ %bservi vreo porun57 pentru noi 5u privire )a as5u)tare:
5$ Oe;i vreun e'emp)u pe 5are E) ni )-a dat s7-) urm7m:
d$ E'ist7 ai5i vreun p75at de 5are E) spune s7 ne =erim:
e$ E'ist7 vreun avertisment ai5i pe 5are ni-) d7 E) 5u privire )a 8nv797tori =a)<i sau do5trine)e
=a)se:
=$ E'ist7 ai5i vreun adev7r pe 5are @umne;eu ni-) d7 despre *ine, biseri57, Isus, @uhu) *=?nt,
om, 8ngeri, Israe) sau despre universu) materia), et5$:
g$ Cum ai =ormu)a ideea prin5ipa)7 din a5est pasaF, 5u 5uvinte)e ta)e:
h$ Cum ai interpreta 8n9e)esu) a5estui pasaF:
i$ #oti s7 re;umi 5are 5re;i 57 este mesaFu), adev7ru) sau prin5ipiu) pe 5are @umne;eu ni-)
transmite 8n a5est pasaF:
F$ Cum ai =ormu)a antite;a a5estui adev7r sau prin5ipiu:
R$ #oti dete5ta mai mu)t de un 8n9e)es sau ap)i5a9ie pra5ti57 a adev7ru)ui 5uprins 8n a5est pasaF:
)$ 0o)osind o imagine vi;ua)7, 5um ai =o)osi un 5opa5 un o5ean, =urni57, a)bin7 sau 5er" pentru a
i)ustra prin5ipiu) pus 8n dis5u9ie:
m$ Cum ai repre;enta gra=i5 i)ustra, demonstra, pune 8n s5en7" a5est prin5ipiu ast=e) 8n5?t s7 =ie
8n9e)es de un 5opi) de ;e5e ani:
,$ ntrebri de aplicare Ce 8nseamn7 pentru mine:"
136+ne,a )
Entreb7ri)e de ap)i5are sunt menite s7 aFute membrii grupu)ui s7 =a57 *5ripturi)e re)evante pentru
preo5up7ri)e )or a5tua)e <i pentru prob)eme)e din via9a )or de ;i 5u ;i$ % 8ntrebare de ap)i5are
trebuie s7 =ie persona)7 <i s7 se adresea;7 =ie57rui membru 8n parte, nu 8ntregu)ui grup 8n genera)$
% a)ternativ7 ar =i s7 5eri 8ntregu)ui grup s7 s5rie ap)i5a9ii)e )or <i s7 5eri =ie57rui membru s7
8mp7rt7<eas57 5e au s5ris$
Crei 8ntreb7ri trebuie puse, pentru a te asigura 57 8ntreb7ri)e de ap)i5are sunt potrivite.
a$ C?t de re)evant7 este 8ntrebarea:
b$ @u5e a5east7 8ntrebare )a o a59iune:
5$ En 5e =e) persoana 8ntrebat7 este imp)i5at7:
Gai Fos este o )ist7de e'emp)e de adresare a 8ntreb7ri)or de ap)i5are.
1" Re)a9ia J =ami)ia, prietenii, angaFatorTangaFat
2" *itua9ii J moarte, boa)7, a55idente
," #rob)eme na9iona)e <i interna9iona)e J e5onomie, r7;boi, prob)eme mora)e
2" M?ndire <i sti)uri de via97 moderne
(" *tudiu) persona) a) *=intei *5ripturi
!xemple de ntrebri de aplicare
a$ Ce prin5ipii sau adev7ruri ai 8nv79at din a5east7 )e59ie, pe 5are )e po9i ap)i5a 8n re)a9ia 5u
ne5re<tinii de )a <5oa)7, )u5ru, a5as7, biseri57, 5artier, et5$: #e 5are )e-ai putea ap)i5a 8n
re)a9ia 5u 5re<tinii:
b$ Ce )u5ruri ai 8nv79at pe 5are )e po9i ap)i5a 8n =ami)ia ta:
5$ Ce )u5ruri ai 8nv79at 8n a5east7 sesiune 5are vor =i de =o)os 8n m7rturisirea 8naintea
ne5re<tini)or:
d$ Ce )u5ruri ai 8nv79at 5are te vor aFuta s7 =i mai e=i5ient 8n ;idirea =ra9i)or <i surori)or ta)e 8n
Lristos:
e$ E'ist7 domenii 8n 5are 5re;i 57 ai nevoie de mai mu)t7 5uno<tin97 <i 8n9e)egere pentru a =i
un martor <i un om 5are ;ide<te mai e=i5ient:
=$ #ute9i s7 v7 g?ndi9i )a 5eva 5e vi s-a 8nt?mp)at vou7 sau a)t5uiva 5are poate demonstra 5um
=un59ionea;7 a5est adev7r sau prin5ipiu 8n via9a rea)7:
g$ C?9i dintre voi sunteti dispu<i s7 ap)i5a9i a5est adev7r sau prin5ipiu 5u un ne5re<tin sau 5u
un 5re<tin din s=era voastr7 de in=)uen97, 5e) pu9in o dat7 8n s7pt7m?na urm7toare <i dores5
s7 8mp7rt7<eas57 5eea 5e s-a 8nt?mp)at )a viitoarea noastr7 8nt?)nire:
h$ *5rie pe o =oaie nume)e 5re<tinu)ui sau ne5re<tinu)ui pe 5are inten9ione;i s7 ap)i5i a5est
prin5ipiu s7pt7m?na urm7toare$ *5rie9i-v7 nume)e pe =oaie <i da9i-mi-)e mie$ *7pt7m?na
viitoare v7 vom ruga s7 8mp7rt7<i9i 5eea 5e s-a 8nt?mp)at 5?nd )-a9i ap)i5at$
+ne,a )137
Ce 5re;i 57 s-ar putea 8nt?mp)a 5?nd vei ap)i5a a5est prin5ipiu: Cum 5re;i 57 va rea59iona
e)Tea: Ce vei =a5e atun5i:
Cre;i 57 va =i vreo di=eren97 da57 8) ap)i5i dup7 8n9e)ep5iunea ta 8n )o5 de 8n9e)ep5iunea
@uhu)ui *=?nt:
i$ Cum po9i s7 =ii sigur 57 este @uhu) *=?nt 5e) 5are 5ontro)ea;7 <i nu tu atun5i 5?nd 8) ap)i5i:
F$ &a;at pe 8n9e)egerea <i observa9ii)e pe 5are )e-ai dob?ndit din a5est studiu, te rog s5rie un
singur )eg7m?nt =a97 de @umne;eu, privitor )a o s5himbare pe 5are inten9ione;i s7 o =a5i 8n
atitudinea <iTsau 5omportamentu) t7u, de dragu) )ui Lristos$
E1aluea!$;i .ntre($rile
>n mod simp)u 8n 5are po9i eva)ua va)oarea unei 8ntreb7ri este s7 te ui9i )a r7spunsu) posibi)$ Gai
Fos sunt )istate patru 5ategorii de 8ntreb7ri <i e'emp)e din =ie5are, 5are 89i pot =i de =o)os 8n eva)uarea ta$
"ate#oria de
ntrebri
!xemplu $spuns %aloare
1" Conduse HCu to9ii sunte9i de a5ord
5u a5easta, nu-i a<a:I
@a sau Nu Nici o 1aloare J nu
stimu)ea;7 g?ndirea sau
dis5u9ii)e
2" Aimitate HCare sunt 5e)e mai
importante trei adev7ruri
din a5est 5apito):I
R7spunsu) e 5e) 5are
grupu) 5rede 57 8) a<tep9i
de )a ei$
#aloare +ic$ <to9i <tiu 57
tu ai r7spunsu) 5ore5t$
Evit7 s7 dai note <i s7
=o)ose<ti numere$
," @es5hise H>nde s-a 8nt?mp)at
a5easta: Cine era
pre;ent: C?nd s-a
8nt?mp)at: @e 5e s-a
8nt?mp)at: Care a =ost
re;u)tatu):I
Ao5uri
%ameni
Cimp
Gotiv
Re;u)tate
%are < stimu)ea;7
des5operirea, 8n9e)egerea
sau ap)i5area
2" 0oarte des5hise HCe 5re;i despre a5easta:
Gai ai 5eva de ad7ugat )a
a5easta: Ce spui despre
a5easta:I
%ri5e
Idei re)evante
6oarte +are < stimu)are
ma'im7 pentru g?ndire <i
dis5u9ie$ 0o)ose<te-)e
dup7 un r7spuns )a o
8ntrebare des5his7$
/e!u+at
% dis5u9ie progresea;7 8n mod norma) de )a observare )a interpretare <i ap)i5are$ Entr-un grup
dinami5, totu<i, a5e<ti pa<i vor =i de mu)te ori rearanFa9i, iar a55entu) pus pe =ie5are va =i variat$ *7 nu
uita9i ni5iodat7, totu<i, 57 observarea trebuie s7 serveas57 5a <i =undament pentru interpretare <i
ap)i5are$ Entreb7ri puse pentru ori5e pasaF pot =i nenum7rate$ 4)ege 5e)e mai bune 8ntreb7ri <i tinde spre
138+ne,a )
un e5hi)ibru 8ntre 8ntreb7ri)e de observare, interpretare <i ap)i5are$ % regu)7 genera)7 ar =i s7 ai o treime
din 8ntreb7ri din =ie5are =e)$
Anexa 8 139
0e*inirea unei strate"ii
unctul&:
Ce nevoie ne-a ar7tat @umne;eu: Ce am vrea s7 vedem peste ;e5e ani: vi;iune"
unctulA:
>nde ne a=)7m a5um privind a5east7 nevoie: situa9ia 5urent7"
"e strate#ie de baz ne va duce din punctul & n punctul '(
Gu)tip)i5are <i u5eni5i;are 5ontinu7, 5a <i p)an prin5ipa)D
140+ne,a *
"omponente de luat n considerare n definirea i implementarea unei strate#ii
Ce: Nevoia 5are trebuie 8mp)init7, re;u)tate)e dorite
Cine: &ene=i5iar
Endrum7torT0a5i)itator$ E5hipa
*e)e5tarea parti5ipan9i)orTu5eni5i)or Hoameni de 8n5redereI"
4)9i parteneri <i ro)uri)eTresponsabi)it79i)e )or
C?nd: @ate)e <i =a;e)e proie5tu)ui, 5er5etare prin 5omp)etare
Cum: Cer5etare
Gode)
#ro5esu) de instruire pre;ent <i viitor instruire ini9ia)7, supraveghere"
#ro5esu) de )uare a de5i;ii)orTeva)uare
4dministrareT5oordonare
#rogram7
*tru5tur7
0a5i)it79i
C7)7torii
Costuri
"e pai iniiali putem identifica pentru a duce la bun sf)rit o strate#ie(
Anexa 8 141
in5)u;?nd H5ine, 5?nd, 5e, unde <i 5umI 5a pun5te de a59iune"
Continuare de )a a5east7 sesiune p?n7 s7pt7m?na viitoare.
>rm7toare)e ,-- )uni.
>rm7toru) an.
Gai departe.
142+ne,a -
Exe+plu -e orar pentru un se+inar
Entrust -e trei !ile
678 de participani bulgari care lucreaz n cinci grupuri de c!te apte de peste trei ani#
Joi (.nainte -e se+inar)
12$,0J 1+$00 0a5i)itatoriiSendy,!a5Rie"se 8nt?)nes5 5u 8ndrum7torii bu)gari ai grupuri)or
mi5iMra5e, Nebesna,Csvete, Nina, &etty-5in5i8ndrum7toripentru5in5i
grupuri de5?te <apte persoane"
#re;entarea des=7<ur7rii <i responsabi)it79i)e din 5adru) a5estui program
a) sesiunii
Rug75iune 8mpreun7
@is5utarea nevoi)or spe5i=i5e 8n grupuri
1+$00J 19$00 Cina 8mpreun7 <i $ $ $$:::
#ineri(pau!e -e ceai:112AA <1123A 9i 42AA <423A)
9$00J 9$1( &un venit <i anun9uriNebesna"
9$1(J 9$,0 En5hinare5ondus7 de grupu) Ninei"
9$,0J 10$00 Endrum7torii veri=i57 teme)e 8n grupuri)e mi5i
10$00J 1,$00 @is5u9ii pe marginea 9eveloping a9iscerning "eart Ae59ia + Sendy,
Nebesna"
1,$00J 1($00 #r?n;u) 8mpreun7 <i p)imb7ri
1($00J 1+$00 @is5u9ii =a5i)itate, preg7tite, <i 5onduse de parti5ipan9i 8n grupuri)e )or
de )a :omen .erving:omen"
0eedba5R
En5uraF7ri
Eva)uare
1+$00J 1+$,0 0ie5are grup mi5 raportea;7 8n grupu) mare despre e'perien9a avut7
*7rbatorireD
1+$,0- Cina 8mpreun7 <i 8ntoar5erea 8n 5ase)e ga;d7
Anexa 9 143
'?+($t$(pau!e -e ceai:112AA < 1123A 9i 42AA < 423A)
9$00J 9$,0 En5hinare5ondus7 de grupu) )uiCsvete"
9$,0J 1,$00 @is5u9ii pe marginea 9eveloping a9iscerning "eart, Ae59ia 9 &etty,
Csvete"
1,$00J 1($00 #r?n; <i p)imb7ri
1($00J 1+$00 @is5u9ii pe marginea 99",Ae59ia 10 Mra5e, Nina"
1+$00J 1+$,0 G7rturii persona)e 8n grupu) mare despre impa5tu) pe 5are )-a avut a5est
5urs
1+$,0J Cina 8mpreun7 <i 8ntoar5erea 8n 5ase)e ga;d7
0u+inic$
9$00J 9$,0 En5hinaregrupu) )ui &etty"
9$,0J 10$00 @is5u9ii despre nevoi <i strategii de =inan9are Mra5e"
10$00J 11$,0 Gun57 8n e5hipe )a p)anuri <i prob)eme regiona)e
11$,0J 12$00 Aaud7 <i rug75iune pentru timpu) 8mpreun7 <i pentru des=7<urarea
5ursu)ui
12$00J 12$,0 @istribuirea de 57r9i pentru 5ursu) urm7tor <i 8mp7r9irea teme)or pentru
a5as7$
12$,0J 1,$,0 #r?n;u) 8mpreun7 <i p)e5area
1,$,0J 12$,0 @e;batere 5u e5hipa de 8ndrum7tori
Luni (0up$ se+inar)
Ent?)nire persona)7 5u =ie5are 8ndrum7tor a) grupuri)or mi5i
144.ote
Note
1
Gerriam <i Ca==are))a,nvarea la maturitate*an0ran5is5o,C4.Editura !ossey-&ass,1991", p$
1(+$
2
Ibid$, p$ 127$
,
Ibid$, p$ 122$
2
&a;at pe*tephen@$&rooR=ie)d,neleg!nd i facilit!nd nvarea adultului*an0ran5is5o,
C4.Editura !ossey-&ass, 1991", p$ ,0$
(
MeorgeAaReo== <i GarR !ohnson,;etaforedup care trimChi5ago,IA.Che>niversity
o=Chi5ago#ress, 19+0", p$ ,$
-
Ibid$, p$ ($
7
CedSard,/;etafore ale realitii spirituale Partea 75
+valuareametaforeloreducaiei2,&ib)iothe5a*a5ra1,9((-"19+2.pp$291-,01$
+
#au)o 0reire, Pedagogia celor oprimai Ne3 YorR,NY.Continuum, 1990", pp$(+-9$
9
&a;at pe!ames@$*mart,<ucrarea de nvare a bisericii#hi)ade)phia,#4.Sestminster #ress,
19(2", pp$99-100$
10
&a;at pe&rooR=ie)d,neleg!nd i facilit!nd nvarea adultului,p$ 12+$
11
% tre5ere 8n revist7 mai am7nun9it7 a pro5esu)ui dis5u9ii)or este =urni;at7 8n )e59ii)e urm7toare$
12
CedSard,.tadii de dezvoltare ale nvtorului,Gi5higan*tate>niversity,arti5o) nepub)i5at,
5o)e59ia persona)7,p$ 7$
1,
Meorge&ernard *ha3, HGa'ime pentru un revo)u9ionistI, 8n -m i supraom, 190,, Ga'ima,-$
12
!ohn@ear, ntrebrile lui IsusNe3 YorR, NY.Image&ooRsT@oub)eday, 2002", p$ 2$
1(
Ibid$, p$ ''i$ Cransmise deRi5hardRohr$"
1-
Ibid$, pp$ ''ii-''iii$
17
C$ Ro)and Christensen <i @avid 4$ Marvin, 4nn *3eet, ed$, +ducaie pentru minte5 ,rta de a
conduce o discuie ed$ &oston,G4.Larvard &usiness*5hoo)#ress, 1991", p$ 2-1,$
Note 145
1+
[$ #atri5iaCross,H% propunere de 8mbun7t79ire a pred7rii sau Ce ar trebui s7 8nsemne \Auarea
pred7rii 8n serios]I, ,sociaia american pentru educare superioar*eptembrie19+-", 5itat7 8n
+ducaie pentru minte, p$ 2$
19
4)=redNorthShitehead, .copurile educaiei i alte eseuriNe3 YorR, NY.0ree#ress, 1929", p$,0,
5itat 8n +ducaie pentru minte, p$ 2$
20
Cross,5itat 8n +ducaie pentru minte, p$ 2$
21
4$ Aa3son <i !$ Renner,HCeoria piagetian7 <i predarea bio)ogieiI Profesorul de biologie
american , 197(p$ ,,+,5itat 8n ChetGyers,nv!ndu-i pe studeni s g!ndeasc critic*an 0ran5is5o, 5a
<i %'=ord.!ossey-&ass#ub)ishers, 1991",p$ (7$
22
@$4$ Carson, $!nd Isus confrunt lumea5 o e&punere pentru ;atei =->? Mrand Rapids,GI.
19+7", pp$ 12-1($
2,
!ohnCiardi,;oduri de a vorbi Ne3&runs3i5R, N!.Rutgers>niversity#ress,1972",5itat 8n C$
Ro)and Christensen <i @avid 4$ Marvin, 4nn *3eet, ed$, +ducaie pentru minte5 arta conducerii
discuiei ed$&oston, G4.Larvard &usiness*5hoo)#ress, 1991",p$ 1(-$
22
Nei)#ostman <i Char)esSeingartner, Predarea ca o activitate subversiv Ne3YorR, NY.
@e)a5orte, 19-9"5itat 8n +ducaie pentru minte, p$ 1(7$
2(
Ibid$, p$ 1(,-2$
2-
&a;at pe&enFamin *$ &)oom, @a&onomia obiectivelor educaionale5 clasificarea scopurilor
educative, ;anualul>59omeniul cognitivNe3 YorR, NY.G5[ay, 19-9"$
27
4ndre3 &$ *eide), Planificarea unui curs ndrzne5 Instruirea liderilor pentru lucrarea din
secolul AAIChi5ago, IA.Editura Goody,200,", p$ ,2$
2+
&a;at pe@oug)asLo=stadter <i @anie)E$@ennett,eds$,+ul miniiNe3YorR,NY.&asi5 &ooRs,
19+1", p$1(-$
29
Christensen, Marvin, *3eet, +ducaie pentru minte,p$1--$ PRobert0rosta =ost poet )aureat a)
*$>$4$Q
,0
Ibid$, p$ 1-9$
,1
#rovo57ri)e )a dis5u9ie sunt tratate 8n deta)iu 8n Capito)u) -$
,2
&a;at pe idei g7site 8 n ChetGyers,nv!nd studenii s g!ndeasc critic*an0ran5is5o,C4.
!ossey-&ass, 19+-",p$ -,$
,,
Ibid$
146.ote
,2
Lenri!$G$Nou3en,+vang)elizarea5$ele trei micri ale vieii spiritualeNe3YorR,NY.
@oub)eday Image&ooRs, 197(", pp$ +2-($
,(
Oi5torEmi)0ranR), $utarea omului dup semnificaii5 o introducere la logoterapie NY. 57r9i
de bu;unar 19-,"$
,-
4daptat dinLo3ard Mardner 8n *aete ale minii5 teoria inteligenei multiple, 5are propune <apte
tipuri de inte)igen97, 5itat 8n Char)esLandy, +ra iraionalitii &oston,G4. Larvard
&usiness*5hoo)#ress, 19+9", pp$219-220$
,7
&a;at pe idei)e din @avid Largreaves, >shaMos3ami <i @avidSood$E'ist7 de;bateri 5u privire )a
va)iditatea sti)uri)or de 8nv79are <i a 5er5et7ri)or din Furu) sti)uri)or de 8nv79are, iar to9i a5e<ti trei autori pun )a
8ndoia)7 da57 se pot eviden9ia sti)uri de 8nv79are$ @in pun5tu) de vedere persona) a) autoru)ui, dove;i)e par s7
sus9in7 pre=erin9e)e pentru anumite sti)uri de 8nv79are$
,+
&a;at pe@r$!amesC$ @obson, 'olul de printe nu este pentru
fricoiCaro)*tream,IA.Cynda)eLouse #ub)ishers, 19+7",pp$ 20-22$
,9
!a5RGe;iro3, 9imensiunea de transformare a nvrii la adult*an 0ran5is5o, C4.!ossey-&ass
#ub)ishers, 1991",p$ 11$
20
Ibid$, 'iii$
21
Oe;i tot 5apito)u) ( din Episto)a 57tre Ma)ateni, 8n 5are #ave) adu5e argumente pentru )ibertate$
22
Char)esLandy, +ra iraionalitii&oston,G4.Larvard >niversity#ress, 19+9", p$ -+-70$
PLandy=o)ose<te de =apt termenu) Habi)itatea de negareI, pe 5are noi )-am adaptat <i de;vo)tat pentru a-)
=o)osi ai5i$Q
2,
4daptare a0erestrei !ohari,un instrument 5reat de psiho)ogii ameri5ani ! o sephAu = t <i
L a rry In g h a m i n 19(($
22
4)=red #oirier, $uvinte care taie #ea5emaRersGinistry, 200,",pp$ 10-11$
2(
4daptat dinMaryGanson <i 4mbroseC)egg, !r$,$lasificarea ntrebrilor la clas, descrierea
categoriei#art4",1970$