Vous êtes sur la page 1sur 5

ESCUELA SECUNDARIA ARTES Y OFICIOS

30EES0176Y
TERCER GRADO
Examen corresponden!e a "os aprend#a$es esperados de" %"o&'e ()
Esc'e"a* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Fec,a* ++++++++++++
-ro.r/a0)* +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1r'po* +++++++++++++
A"'mno/a0* +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
De manera nd2d'a"3 res'e"2e "os s4'en!es pro%"emas) S consderas necesaro3 '!"#a !'
ca"c'"adora)
1) Consdera "a s4'en!e ec'ac5n de se4'ndo 4rado* 6x
7
8 7x 8 1 9 0
Ca"c'"a e" 2a"or de s' dscrmnan!e /%
7
:(ac0 ; e"4e "a opc5n correc!a)
a0 La ec'ac5n no !ene so"'c5n
%0 La ec'ac5n !ene 'na so"'c5n
c0 La ec'ac5n !ene dos so"'cones
d0 La ec'ac5n !ene m<"!p"es so"'cones
7) A" reso"2er "a ec'ac5n x
7
:6x 8 ( 9 0 medan!e "a .5rm'"a 4enera"3 se come!5 'n error3
=en &'> opc5n se enc'en!ra e" error?
a0 x 9
) 1 ( 2
) 4 )( 1 ( 4 ) 5 ( ) 5 (
2

%0 x 9
2
16 25 5 +

c0 x 9
2
9 5
d0 x1 9 1@ x7 9 (
1
2
2
2
3 5
4
2
3 5
2
9 5
2
16 25 5
) 1 ( 2
) 4 )( 1 ( 4 ) 5 ( ) 5 (
2
4
2
2
2
1
1
2
2
=
=

=
=
+
=

=
+
=

=

=
x
x
x
x
x
x
x
x
a
ac b b
x
3) En e" par&'e A Cr CrB3 "os co"'mpos es!Cn co"ocados como se m'es!ra en "a .4'ra de
a%a$o) Las 2ar""as DN3 O- ; ER son para"e"as a "a %arra s'peror ; a "a !a%"a de"
co"'mpo)
Ca"c'"a "as ds!ancas D13 D7 ; D33 con %ase en "os da!os &'e se m'es!ran)
D1 9 +++++++++++
D7 9 +++++++++++
D39 ++++++++++++
() Con %ase en e"
es&'ema mos!rado3
enc'en!ra e" p'n!o ; "a ra#5n
de ,omo!eca en!re "as .4'ras /'!"#a !' $'e4o de 4eome!rFa0)
A B
D C
A'
D' C'
B'
6) Re"acona cada 4rC.ca con s' expres5n a"4e%raca escr%endo en e" par>n!ess e"
n<mero de "a 4rC.ca &'e corresponde)
a0 ; 9 x
3
/ 0
%0 ; 9 x
7
G 3 / 0
c0 ; 9 x 8 3 / 0
6) Se4<n e" s4'en!e p"ano car!esano ; "as 4rC.cas &'e con!ene con!es!a "as pre4'n!as
&'e aparecen desp'>s)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
y
x
1
2
3
y
1
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
y = x
2
x
a0 =C'C" es "a expres5n a"4e%raca de "a 4rC.ca 1? ++++++++++++++++
%0 =C'C" es "a expres5n a"4e%raca de "a 4rC.ca (? ++++++++++++++++
c0 =C'C" es "a 4rC.ca de "a .'nc5n ; 9 6x
7
? +++++++++++++++++++
d0 =C'C" es "a 4rC.ca de "a .'nc5n ; 9 x
7
H6? ++++++++++++++++++
7) Ios&'e$a 'na 4rC.ca &'e represen!e "a re"ac5n en!re "a a"!'ra &'e a"can#a e" "F&'do en e"
recpen!e &'e se m'es!ra ; e" !empo !ransc'rrdo)
Res'e"2e "os s4'en!es pro%"emas) S consderas necesaro3 '!"#a !' ca"c'"adora)
J): =C'C" es "a expres5n 4enera" &'e perm!e conocer e" n<mero de c'adr!os de
c'a"&'er .4'ra de "a s4'en!e s'ces5n?
F4) 1 F4) 7 F4) 3 F4) (
a0
1 2
2
+ n

%0
1 2
2
n

c0
1 4 + n

d0
1 4 n
altura
tiempo
K): A par!r de "a s4'en!e s'ces5n de .4'ras*
F4) 1 F4) 7 F4) 3
a0 =C'Cn!os p'n!os !endrC "a .4'ra 7? ++++++++=Y "a 17? +++++++++++
%0 =E'> expres5n a"4e%raca perm!e encon!rar e" n<mero de p'n!os de c'a"&'er .4'ra de
"a s'ces5n? ++++++++++++++++++++++++++++
c0 =La%rC en "a s'ces5n 'na .4'ra con K66 p'n!os? ++++++ =En &'> n<mero de posc5n?
++++++++++++++