Vous êtes sur la page 1sur 17

JUGOSLOVENSKI

JUS
EN 13480-1
2005

STANDARD

Identian sa EN 13480-1:2002

Industrijski metalni cevovodi


Deo 1: Opti zahtevi

PREDLOG NACRTA

Metallic idustrial piping


Part 1: General

I izdanje

SZS

ZAVOD
ZA STANDARDIZACIJU

Referentna oznaka

JUS EN 134801:2005

JUS EN 13480-1:2005
Ovaj standard doneo je direktor SZS re{enjem br.

od

Ovaj jugoslovenski standard identian je sa standardom EN 13480-1: 2002 i objavljen je uz


dozvolu Evropskog komiteta za standardizaciju CEN, Rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles
i CENELEC, Rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles.
CEN i CENELEC u potpunosti zadravaju sva prava korienja ovog dokumenta u bilo kom
obliku i na bilo koji nain, a u korist nacionalnih ~lanica CEN i CENELEC; umno`avanje
dokumenta ne moe se obaviti bez pismenog zahteva upu}enog CEN-u i CENELEC-u preko
Saveznog zavoda za standardizaciju.
This Yugoslavian Standard is identical with EN 13480-1: 2002 and is reproduced by permission of
CEN, Rue de Stassart 36, B - 1050 Bruxelles and the CENELEC, Rue de Stassart 36, B - 1050
Bruxelles.
All rights of exploitation of this document in any form and by eny means are reserved woridwide by
CEN and CENELEC to CEN/cenelec National Members and any reproduction may not be
undertaken without the expressed permission in writing to CEN and CENELEC through the Federal
Institution for Standardization ( SZS).
Nacionalni predgovor
Ovaj standard pripremila je Komisija za standarde iz oblasti industrijskih i daljinskih cevovoda (KS
M 267) i Komisija standarda za eline cevi i uplje profile ( KS C 005-1).
Ovaj standard je prevod sa engleskog na srpski jezik evropskog standarda EN 13480-1:2002
Skraenice u ovom standardu su prema engleskom jeziku.
Prilog ZA je informativan.
U ovom standardu navedena su najnovija izdanja citiranih evropskih standarda.
Evropski standard u tekstu ovog standarda treba shvatiti kao jugoslovenski standard.

Veza citiranih evropskh i jugoslovenskih standarda


EN 13480-2:2002

idt

JUS EN 13480-2: 2006 ( U fazi don.)

EN 13480-3:2002

idt

JUS EN 13480-3 : 2006 ( U fazi don.)

EN 13480-4:2002

idt

JUS EN 13480-4: 2006 ( U fazi don.)

EN 13480-5:2002

idt

US EN 13480-5: 2006 ( U fazi don.)

Poto nema odgovarajuih jugoslovenskih standarda, za potrebe ovog standarda primenjuju se


sledei evropski standardi:
EN 764-2:2002
EN 764-3:2002
EN 13480-6:2004
CEN/TR 13480-7:2002

Citirani jugoslovenski standardi:


2

JUS EN 13480-1:2005

EN 13480-2:2002, Industrijski metalni cevovodi - Deo 2: Materijali.


EN 13480-3:2002, Industrijski metalni cevovodi - Deo 3: Projektovanje i proraun.
EN 13480-4:2002 , Industrijski metalni cevovodi - Deo 4: Izrada i montaa.
EN 13480-5:2002, Industrijski metalni cevovodi - Deo 5: Kontrolisanje i ispitivanje

Citirani evropski standardi


EN 764 2:2002, Pressure equipment Part 2: Quantities, symbols and units
EN 764 3:2002, Pressure equipment Part 3: Definitions and parties involved
EN 13480-1:2002, Metallic industrial piping Part 1 - Genaral
EN 13480-2:2002, Metallic industrial piping Part 2 - Matrials
EN 13480-3:2002, Metallic industrial piping Part 3 Design and calculation
EN 13480-4:2002, Metallic industrial piping Part 4 Fabrication and installation
EN 13480-5:2002, Metallic industrial piping Part 5 Inspection and testing
EN 13480-6:2004, Metallic industrial piping Part 6 Additional requirements for buried piping
CEN/TR 13480-7:2002, Metallic industrial piping Part 7 Guidance on the of conformity
assessment procedures

EVROPSKI STANDARD

EN 13480-1
3

JUS EN 13480-1:2005

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPENNE
EUROPISCHE NORM

Maj 2002.

ICS 23.040.01

Verzija na srpskom jeziku

Industrijski metalni cevovodi - Deo 1: Opte odredbe


Metallic industrial piping Part 1: General

Tuyauteries industrielles
mtalliques - Partie 1:
Gnralits

Metallische industrielle
Rohrleitungen - Teil1:
Allgemeines

Ovaj evropski standard odobrio je CEN 23. maja 2002.


lanice CEN obavezne su da se pridravaju Internih pravila CEN/CENELEC u kojima su definisani
uslovi pod kojima evropski standard, bez izmena, stie status nacionalnog standarda. Aurirani
spiskovi i bibliografske reference koje se odnose na te nacionalne standarde mogu se dobiti od
Centralnog sekretarijata ili od lanica CEN.
Ovaj evropski standard postoji u tri zvanine verzije (na engleskom, francuskom i nemakom
jeziku). Verzija na nekom drugom jeziku, nastala prevoenjem na nacionalni jezik pod
odgovornou lanice CEN i prijavljena Centralnom sekretarijatu, ima isti status kao zvanina
verzija.
lanice CEN su nacionalne organizacije za standardizaciju sledeih zemalja: Austrije, Belgije,
eke Republike, Danske, Finske, Francuske, Grke, Holandije, Irske, Islanda, Italije,
Luksemburga, Malte, Nemake, Norveke, Portugala, panije, vajcarske, vedske i Ujedinjenog
Kraljevstva.

CEN
EVROPSKI KOMITET ZA STANDARDIZACIJU
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMIT EUROPEN DE NORMALISATION
EUROPISCHES KOMITEE FR NORMUNG
Centaralni sekretarijat: Rue de Stassart 36, B-1050, Bruxelles
_____________________________________________________________________________
2002 CEN Sva prava reprodukcije i komunikacije u bilo kom obliku i na bilo koji nain zadravaju CEN i njegove
lanice u svim zemljama.
Ref. oznaka EN 13480-1:2002 E

JUS EN 13480-1:2005

Sadraj
Predgovor

Predmet i podruje primene

Normativne reference

3
3.1
3.3

Termini, definicije, simboli i jedinice


Termini i definicije
Simboli i jedinice

8
8
10

Klasifikacija cevovoda

12

4.1
4.2
4.3

Opi zahtevi
Cevovodi klase 0
Cevovodi sa radnim pritiskom < 0,5 bar

12
14
14

4.4

Posebni sluajevi

14

Zahtevi za cevovode

14

Prilog ZA (informativan) Take ovog evropskog standarda koje sadre osnovne


zahteve ili druge odredbe Direktiva EU

15

Bibliografija

16

JUS EN 13480-1:2005
Predgovor
Ovaj dokument (EN 13480-1:2002) izradio je Tehniki komitet CEN/TC 267 "Industrijski i daljinski
cevovodi", iji sekretarijat je u nadlenosti AFNOR-a.
Ovaj evropski standard mora dobiti status nacionalnog standarda ili objavljivanjem identinog
teksta ili preuzimanjem najkasnije do novembra 2002, a svi nacionalni standardi koji su u
suprotnosti sa ovim standardom moraju se povui najkasnije do novembra 2002.
Ovaj dokument izraen je na osnovu mandata koji je CEN-a dobijenog od Evropske komisije i
Evropskog udruenja za slobodnu trgovinu i on podrava osnovne zahteve direktive (a) EU.
Za vezu sa EU Direktivom(ama) videti informativni Prilog ZA, koji je sastavni deo ovog dokumenta.
Evropski standard EN 13480 za metalne industrijske cevovode sastoji se od sedam meusobno
zavisnih i neodvojivih delova i to su:
- Deo 1: Opti zahtevi;
- Deo 2: Materijali;
- Deo 3: Projektovanje i proraun;
- Deo 4: Izrada i montaa;
- Deo 5: Kontrolisanje i ispitivanje;
- Deo 6: Dodatni zahtevi za ukopane cevovode;
CEN/TR 13480-7, Uputstvo za primenu postupaka ocenjivanja usaglaenosti
Prema Internim pravilima CEN/CENELEC ovaj evropski standard obavezne su da primenjuju
nacionalne organizacije za standardizaciju, sledeih zamalja: Austrije, Belgije, eke Republike,
Danske, Finske, Francuske, Grke, Holandije, Irske, Islanda, Italije, Luksemburga, Malte,
Nemake, Norveke, Portugala, panije, vajcarske, vedske i Ujedinjenog Kraljevstva.

JUS EN 13480-1:2005

Predmet i podruje primene

Ovaj evropski standard utvruje zahteve za sisteme industrijskih cevovoda i oslonce, ukljuujui
sigurnosne sisteme, izraene od metalnih materijala (ali sa poetnim ogranienjem na elik) u cilju
obezbeenja bezbednog rada.
Ovaj evropski standard primenjuje se na nadzemne metalne cevovode, poloene u kanal ili
ukopane, bez obzira na pritisak.
Ovaj evropski standard ne primenjuje se na:
-

Daljinske cevovode i njihove pomone ureaje ( pribore);

Protoke vode kao u cevovodima za turbine, tunelima pod pritiskom, oknima pod pritiskom za
hidroenergetske instalacije i sa njima povezanim posebnim pomonim ureajima;

Cevovode za vozila obuhvaene EEC procedurom odobravanja tipa navedenom u Direktivama


70/156/EEC [1], 74/150/EEC [2], i 92/61/EEC [3];

Elementi posebno projektovane u nuklearne svrhe, ija neispravnost moe da izazove


emitovanje radioaktivnosti;

Kontrolnu opremu za buotine koja se koristi u naftnoj industriji, industriji prirodnog gasa,
geotermalnim istraivanjima i eksploataciji i za podzemna skladita predviena da budu pod
pritiskom i/ili da se on kontrolie, ukljuujui i cevovode;

Cevovode na visokim peima ukljuujui cevi za hlaenje pei, rekuperatore vrelog vazduha,
ureaje za izvlaenje praine i mokre preistae, gasova visokih peni i kupolne pei sa
direktnom redukcijom koje ukljuuju hlaenje pei, gasne konvertore i vakuum pei i lonce za
topljenje, pretapanje i uklanjanje gasova i livenje elika i obojenih metala;

Kuita (omotai) visokonaponske elektrine opreme kao to su rasklopne aparature i


transformatori;

Cevovode pod pritiskom za zatitu transmisionih sistema kao to su elektrini naponski kablovi
i telefonski kablovi;

Trajno uvrene cevovode za brodove, rakete, letilice i pokretne ureaje na otvorenom moru;

Unutranje cevovode u medicinskim ureajima definisanim u Direktivi 93/142/ EEC [4] koja se
odnosi na medicinske ureaje;

Unutranje cevovode u kotlovima i cevovode u sastavu posuda pod pritiskom.

Normativne reference

U ovaj evropski standard ugraene su, putem pozivanja odredbe iz drugih datiranih i nedatiranih
publikacija. Ove normativne reference citirane su na odgovarajuim mestima u tekstu, a spisak
publikacija dat je ovde. Za datirane reference, kasnije izmene i dopune ili revizije tih publikacija
primenjuju se na ove evropske standarde samo kada se u njega unosu putem izmena ili dopuna ili
revizije. Za nedatirane reference primenjuje se najnovija izdanja navedenih publikacija (ukljuujui
izmene i dopune).

JUS EN 13480-1:2005
EN 764-2:2002, Oprema pod pritiskom - Deo 2: Koliine, simboli i jedinice.
EN 764-3:2002, Oprema pod pritiskom - Deo 3: Definicija zainteresovanih strana.
EN 13480-2:2002 , Industrijski metalni cevovodi - Deo 2: Materijali.
EN 13480-3: 2002 , Industrijski metalni cevovodi - Deo 3: Projektovanje i proraun.
EN 13480-4: 2002 , Industrijski metalni cevovodi - Deo 4: Izrada i montaa.
EN 13480-5:2002, Industrijski metalni cevovodi - Deo 5: Kontrolisanje i ispitivanje.
prEN 13480-61), Industrijski metalni cevovodi - Deo 6: Dodatni zahtevi za ukopane cevovode.
CEN/TR 13480-7:2002, Industrijski metalni cevovodi Deo 7: Uputstvo za primenu postupaka
ocenjivanja usaglaenosti.
3

Termini, definicije, oznake i jedinice

3.1 Termini i definicije


Za potrebe ovog evropskog standarda primenjuju se termini I definicije date u EN 764-3 i sledee
definicije:
Posebne definicije date su u odgovarajuim delovima ovog evropskog standarda.
3.1.1
temperatura okoline (ambient temperature)
Temperatura okolne atmosfere u neposrednoj blizini cevovoda.
3.1.2
cevovod (piping system, piping)
Cev ili sistem cevi za provoenje fluida na industrijskoj lokaciji.
NAPOMENA 1 Cevovod se moe smatrati jedinstvenim sistemom pod uslovom da prenosi
supstance koje imaju iste osobine i da je u celini projektovan za isti dozvoljeni pritisak.
NAPOMENA 2 Prekidanje razliitim komponentama kao to su pumpe, maine, posude itd. ne
ometa integrisanje u jedan cevovod.
3.1.3
fluid (fluid)
Gasovi, tenosti i pare u istoj fazi kao i njihove meavine.
NAPOMENA Fluid moe da sadri suspenziju vrstih estica.
3.1.4
proizvoa (manufacturer)
Osoba ili organizacija koja preuzima potpunu odgovornost za projetovanje i izradu cevovoda i
njegovu usaglaenost sa EN 13480.
NAPOMENA 1 Proizvoa je odgovoran za izvrenje svih relevantnih procesa proizvodnje i
ispitivanja utvrenih standardima koji se primenjuju.
Nacionalna fusnota
1)
Objavljen je standard EN 13480-6:2004

JUS EN 13480-1:2005
NAPOMENA 2 Ako proizvoa koristi usluge (angauje) podizvoaa ili izraivaa/montaera za
izvesne jedinice ( elemente), onda je on odgovoran za njihov rad.
NAPOMENA 3 U zemljama lanicama EC, proizvoa ili njegov predstavnik odgovorni su za
usaglaenost cevovoda kojeg stavljaju na trite, sa osnovnim zahtevima po pitanju bezbednosti
PED.
3.1.5
izraiva i/ili montaer cevovoda (piping fabricator and/or installer)
Pojedinac ili organizacija koji pruzimaju odgovornost za izradu i/ili montau industrijskog cevovoda
koji ispunjava zahteve standarda EN 13480.
NAPOMENA Izraiva ili montaer cevovoda moe da bude proizvoa.
3.1.6
projektant (designer)
Pojedinac ili organizacija koji pruzimaju odgovornost za projekat industrijskog cevovoda koji
ispunjava zahteve standarda EN 13480.
NAPOMENA Projektant moe da bude i proizvoa.
3.1.7
klasa cevovoda (piping class)
Kategorija u koju je industrijski cevovod klasifikovan.
NAPOMENA Kategorija zavisi od fluda koji sadri, najveeg dozvoljenog pritiska PS, nazivni
prenik DN i fizikog stanja fluida.
3.1.8
ispitivanje (test)
Fizika aktivnost (sa razaranjem ili bez razaranja) koja se vri prema odreenoj postupku, ime se
obezbeuje objektivno ocenjivanje karakteristika komponenti ili sistema.
NAPOMENA Videti sliku 3.1-1.
3.1.9
proveravanje (testing)
Ispitivanje performansi ili pregledanje i izrada zapisa rezultata i vrednovanje rezultata poreenjem
sa zahtevima.
NAPOMENA Videti sliku 3.1-1.
3.1.10
pregledanje (examination)
ocenjivanje
Ocenjivanje koja se izvrena radi utvrivanja ili verifikovanja prihvatljivosti komponente, sistema ili
dokumenta.
NAPOMENA Videti sliku 3.1-1.
3.1.11
kontrolisanje (inspection)
Aktivnost koju vre osobe nezavisne u odnosu na proizvodnju radi verifikovanja da su rezultati
ispitivanja i pregledanja usaglaeni sa specifinim zahtevima.
NAPOMENA Videti sliku 3.1-1.

JUS EN 13480-1:2005
3.1.12
validacija projekta (design validation)
Pregledanje projektne dokumentacije radi verifikovanja usaglaenosti projekta sa EN 13480.
3.1.13
nepravilnost (imperfection)
Nepravilnost uoena pri ispitivanju i kontrolisanju koja zahteva vrednovanje u pogledu kriterijuma
prihvatljivosti.
3.1.14
greka (defect)
Nepravilnost koja ini materijal neprihvatljivim u odnosu na nivo prihvatljivosti.
3.1.15
popravka (repair)
Proces ispravljanja greaka bilo u osnovnom materijala ili zavarenom spoju.

Izvreno nezavisno
od proizvodnje

KONTROLISANJE

prespitivanje aktivnosti
ispitivanja i rezultata
ispitivanja

VREDNOVANJE

vrednovanje rezultata

Ispitivanja
fizike aktivnosti
na pr. NDT*), ispitivanje
pritiskom

Pregledanja

stvaranje izvetaja i
zapisa

izvetaji, na pr. RT, UT,


MT i PT, PWHT- eme**) a

Videti EN 13480-5:2002, taka 4


Slika 3.1.-1 - ema aktivnosti kontrolisanja i ispitivanja

3.2 Oznake i jedinice


U ovom evropskom standardu koriste se oznake i jedinice date u tabeli 3.2.1 kao i oznake iz
standarda EN 764-2.
*

Nacionalna fusnota
NDT - non-destructive testing = ispitivanje bez razaranja
**)
RT - radiographing testing = radiografsko ispitivanje; UT-ultrasonic testing = ispitivanje ultrazvukom; MT magnetic particle testing = ispitivanje magnetskim esticama; PT - penetrant testing = ispitivanje
penetrantom; PWHT - post welding heat treatment = termika obrada posle zavarivanja
*)

10

JUS EN 13480-1:2005
Dodatni simboli navedeni su u nekom od odgovarajuih delova ovog evropskog standarda.

11

Tabela 3.2.1 - Opte simboli i jedinice


Simboli
A

JUS EN 13480-1:2005

Proraunska veliina

Jedinica

izduenje pri prekidu


a

D, d

prenici

mm

modul elastinosti

N/mm (MPa)

najmanja zahtevana debljina bez dodataka i tolerancija, kako bi se izdrao pritisak,


proraunat pomou odgovarajue jednaine date u ovom standardu (videti sliku 4.3-1)

ReH

najmanja utvrena vrednost gornjeg napona teenja na sobnoj temperaturi

N/mm (MPa)

Rm

najmanja utvrena vrednost zatezne vrstoe na sobnoj temperaturi

N/mm (MPa)

Rm t

najmanja utvrena vrednost zatezne vrstoe na proraunskoj temperaturi kada je


ova temperatura via od sobne temperature

N/mm (MPa)

Rp0,2

najmanja utvrena vrednost konvencionalnog napon teenja pri izduenju od 0,2% na


sobnoj temperaturi

N/mm (MPa)

Rp0,2 t

najmanja utvrena vrednost konvencionalnog napon teenja pri izduenju od 0,2% na


proraunskoj temperaturi t kada je ova temperatura via od sobne temperature

N/mm (MPa)

Rp1,0

najmanja utvrena vrednost konvencionalnog napon teenja pri izduenju od 1% na


sobnoj temperaturi

N/mm (MPa)

Rp1,0 t

najmanja utvrena vrednost konvencionalnog napon teenja pri izduenju od 1% na


proraunskoj temperaturi t kada je ova temperatura via od sobne temperature

N/mm (MPa)

vreme

temperatura

Poasonov koeficijent

mm

NAPOMENA Svi pritisci u svrhe prorauna su u N/mm (MPa) a PS je u barima.


a

Koriste se sledee oznake u indeksu:

spoljanji

unutranji

srednja vrednost

4 Klasifikacija cevovoda
4.1 Opti zahtevi
Projektovanje, tip izrade, obim i redosled ispitivanja i kontrolisanja cevovoda moraju se zasnivati
na fluidu koji sistem sadri i uslovima za rad, u skladu sa tabelom 4.1-1.
Proizvoa mora da bude odgovoran za oznaavanje klase cevovoda u sistemu cevovoda.
Ako je to neophodno ili celishodno, npr. radi izgradnje ili odravanja, sistem cevovoda moe da se
podeli na nekoliko delova.

12

JUS EN 13480-1:2005
Tabela 4.1.1 - Klasifikacija sistema cevovoda prema kategorijama
Fluid

Grupa fluida
(videti CEN/TR
13480-7:2002,
4.2)

Gasovi a

Kriterijumi

Klasa cevovoda

Pozivanje na
CEN/TR 13480-7

PS >0,5 bar i DN>350 ili


PS>0,5 bar i DN>100 i
PS DN>3 500

III

Videti sliku A.1

PS>0,5 bar i 100<DN350 i


PS DN3 500 ili
25<DN100 i PS DN>1 000 ili
25<DN350 i 1 000<PS DN <3500

II b

PS>0,5 bar i 25<DN100 i


PS DN1 000

Ib
0 (videti 4.2)

PS>0,5 bar i DN25


2

PS>0,5 bar i DN>250 i


PS DN>5 000

III

PS>0,5 bar i DN>250 i


3500<PS DN5 000 ili
100<DN250 i PS DN>3 500

II c

PS>0,5 bar i DN>32 i


1 000<PS DN3 500 ili
32<DN100 i PS DN>1 000

PS>0,5 bar i DN32


ili PS>0,5 bar i PS DN1000
svi
Tenosti

sve

0 (videti 4.2)
(videti 4.3)

PS>500 bar i DN>25

III

Videti sliku A.3

10 bar<PS500 bar i DN>25 i


PS DN>2 000

II

0,5 bar<PS10 bar i


PS DN>2 000

PS0,5 bar

PS>0,5 bar i DN25 ili


PS>0,5 bar i PS DN2 000
2

Videti sliku A.2

0 ( videti 4.2)

PS>500 bar i DN>200

II

10<PS500 bar i DN>200 i


PS DN>5 000

0,5 bar<PS10 bar ili


PS>0,5 bar i DN200 ili
PS>0,5 bar i PS DN5 000

0 ( videti 4.2)

( videti 4.3)

PS0,5 bar

videti sliku A.4

Gasovi: gasovi, utenjeni gasovi, gasovi rastvoreni pod pritiskom, pare i tenosti iji je pritisak na najvioj
dozvoljenoj temperaturi za vie od 0,5 bara iznad normalnog atmosferskog pritiska od 1,013 bar (1 013
mbar).

Cevovodi za nepostojane gasove koji spadaju u klasu I ili II prema gornjoj tabeli moraju biti klasifikovani u
klasu III. (Nepostojan gas je onaj gas ili para koji su podloni spontanom i iznenadnom transformisanju,
pri emu nastaje razlika u pritisku kada se ova transformacija odigrava u zatvorenoj zapremini iskljuivo
pod uticajem neznatne promene jednog radnog parametra.

Svi cevovodi koji sadre gasove na temperaturi vioj od 350C koji spadaju u klasu II prema gornjoj tabeli,
moraju biti klasifikovani u klasu III.

Tenosti: tenosti iji je pritisak na najvioj dozvoljenoj temperaturi najvie za 0,5 bar iznad normalnog
atmosferskog pritiska od 1,013 bar (1 013 mbar).

13

JUS EN 13480-1:2005

4.2 Cevovodi klase 0

Cevovodi klase 0 moraju da budu projektovani, proizvedeni, ispitani i podvrgnuti ispitivanju u


skladu sa tehnikim propisima koji su na snazi u jednoj od zemalja lanica EU ili EFTA, ili u skladu
sa ovim standardom.
4.3 Cevovodi sa radnim pritiskom 0,5 bar
Cevovodi sa radnim pritiskom 0,5 bar moraju da budu projektovani, proizvedeni, pregledani i
podvrgnuti ispitivanju u skladu sa dobrom tehnikom praksom koja se primenjuje u jednoj od
zemalja lanica EU ili EFTA, ili u skladu sa ovim standardom.
4.4 Posebni sluajevi
U posebnim sluajevima, moe se postii dogovor o odstupanjima od utvrenih zahteva, pod
uslovom da se na raspolaganje stave objektivni dokazi kojima se mora dokazati da se obavezno
postie odgovarajua bezbednost cevovoda.
5 Zahtevi za cevovode
Cevovodi moraju da se izrauju od materijala prema EN 13480-2 i harmonizovanim standardima
na koje se ovde poziva.
Cevovod mora da se projektuje i proraunava prema EN 13480-3.
Izrada i montaa cevovoda moraju da budu prema EN 13480-4.
Kontrolisanje i ispitivanje cevovoda moraju da se vre prema EN 13480-5.
Dodatni zahtevi za ukopane cevovode moraju da budu prema EN 13480-6.

14

JUS EN 13480-1:2005

Prilog ZA
(informativan)
Take u ovom evropskom standardu koje se odnose na sutinske
zahteve u pogledu bezbednosti ili druge odredbe direktiva EU

Ovaj evropski standard izraen je na osnovu mandata koje je CEN dobio od Evropske komisije i
Evropskog udruenja za slobodnu trgovinu i on podrava osnovne zahteve u pogledu bezbednosti
Direktive 97/23/EC (oprema pod pritiskom), a u vezi sa optim zahtevima za metalne industrijske
cevovode.
UPOZORENJE: Za proizvod(e) iz podruja primene ovog standarda mogu se
primeniti i drugi zahtevi I EU direktive.

Sledee take u ovom standardu date u tabeli ZA.1 namenjene su da podre osnovne zahteve u
pogledu bezbednosti Direktive 97/23/EC ( oprema pod pritiskom).
Tabela ZA.1 Uporedni pregled standarda EN 13480-1 i Direktive 97/23/EC za
opremu pod pritiskom u pogledu optih zahteva za metalne industrijske
cevovode
EN 13480-1
harmonizovane take

Sadraj

Sve

Opte odredbe

Direktiva 97/23/EC
(oprema pod pritiskom)
Prilog I
1

Usaglaenost sa takama ovog evropskog standarda jedna je od mogunosti da se ispune osnovni


zahtevi navedene direktive I odgovarajuih propisa EFTA..

15

JUS EN 13480-1:2005
Bibliografija
[1]

Directive No 70/156/EEC of the European Parliament of the Council on the


approximation of the laws of the member states relating to the type-approval of motor
vehicles and their trailers, Official Journal EC, 1970.
(Direktiva br. 70/156/EEC Evropskog parlamenta, Saveta za pribliavanje zakona
zemalja lanica koji se odnose na odobrenje tipa motornih vozila i njihovih prikolica,
Slubeni list EC, 1970.)

[2]

Directive No 74/150/EEC of the European Parliament of the Council on the


approximation of the laws of the member states relating to the type-approval of wheeled
agricultural or forestry tractors, Official Journal EC, 1974.
(Direktiva br. 74/150/EEC Evropskog parlamenta, Saveta za pribliavanje zakona
zemalja lanica koji se odnose na odobrenje tipa poljoprivrednih i umarskih traktora na
tokovima, Slubeni list EC, 1974.)

[3]

Directive No 92/61/EEC of the European Parliament of the Council on the approximation


of the laws of the member states relating to the type-approval of two or three-wheel
motor vehicles, Official Journal EC, 1974.
(Direktiva br. 92/61/EEC Evropskog parlamenta, Saveta za pribliavanje zakona zemalja
lanica koji se odnose na odobrenje tipa motornih vozila na dva i na tri toka, Slubeni
list EC, 1974.)

[4]

Directive No 93/42/EEC of the European Parliament of the Council on the approximation


of the laws of the member states relating to medical devices, Official Journal EC, 1993.
(Direktiva br. 93/42/EEC Evropskog parlamenta, Saveta za pribliavanje zakona zemalja
lanica koji se odnose na medicinske ureaje, Slubeni list EC, 1993.)

[5]

Directive No 67/548/EEC of the European Parliament of the Council on the


approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the
classification, packaging and labelling of dangerous substances, Official Journal EC,
1967.
(Direktiva br. 67/548/EEC Evropskog parlamenta, Saveta za pribliavanje zakona,
propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje i
obeleavanje etiketama opasnih materija, Slubeni list EC, 1967.)

[6]

Directive No 97/23/EC of the European Parliament of the Council on the approximation


of the Laws of the Member States concerning Pressure Equipment, Brussels, Official
Journal EC, July 1997.
(Direktiva br. 97/23/EC Evropskog parlamenta, Saveta za pribliavanje zakona zemalja
lanica koji se odnose na opremu pod pritiskom, Brisel, Slubeni list EC, juli 1997.)
Kraj prevoda na srpski jezik

16

JUS EN 13480-1:2005

ICS 23.040.01

Kataloka grupa M. Z4

Deskriotori: industrijki cevovodi, metali, termini, definicije, simboli, klasifikacija, zahtevi


Descriptors: industrial piping, metallics, terms, definitions, symbols, classifcation, requirements
Ukupno strana 17

17