Vous êtes sur la page 1sur 2

Abdulfadl Muhsin Ibrahim - Biomedicina - islamski pogledi

Autor: Abdulfadl Muhsin Ibrahim"


Izdanje: Libris, Sarajevo, 2001.
ivot u modernom vremenu od muslimana trai i zauzimanje stava prema
najnovijim dostignuima u oblastima medicine. Sve je vie novih postupaka koji
nisu postojali u vrijeme Poslanika, s. a. v. s., a me#u njima ima i onih koji su u
suprotnosti sa islamskim u$enjem. Zbog svih tih okolnosti svaki musliman bi
trebao saznati kakav je islamski stav o pojedinim biomedicinskim inovacijama s
kojima se neprestano susree u svakodnevnom ivotu.
J edan od najboljih naina da to saznate je djelo "Biomedicina - islamski pogledi" Abdulfadla
Muhsina Ibrahima, koje je nedavno prevedeno i na bosanski jezik. J ednostavan i pristupaan
stil pisanja, jezgrovita, ali sadrajna analiza sutinskih pitanja i koritenje sveobuhvatne
literature, ve# unaprijed obe#avaju da #e vrijeme utroeno na itanje ovog djela biti pravilno
iskoriteno.
Knjiga je upravo prilago%ena modernom ovjeku koji je uvijek u trci s vremenom. Na
minimalnom broju strana autor je obradio sutinska pitanja koja su posebno znaajna za
muslimanku koja ivi u savremenom svijetu i, to je jo bitnije, ponudio je odgovore i
rjeenja za sva pitanja u okviru islamskog prava i islamske etike. Kao polaznu taku autor
uzima upravo islamsku etiku i u okviru nje islamsku medicinsku etiku kao neophodne faktore
u pristupu biomedicinskoj tehnologiji, jednoj od grana moderne nauke.
U djelokrug biomedicinske tehnologije spadaju:
a) kontrola populacije preko sredstava kontracepcijske zatite;
b) terminacija ivota preko sredstava za pobaaj, eutanazij, itd.;
c) produavanje ivota preko sredstava transplantacije organa, vjetakih organa,
respiratora, "pejsmejkera" za srce, itd.;
d) preselekcija spola i operacije za promjenu spolnosti;
e) "poboljavanje" kvaliteta ivota preko sredstava za genetike selekcije, genetikog
inenjeringa, vjetake oplodnje;
f) suoavanje s problemima neplodnosti preko tehnike test-tubalne oplodnje, upotrebe
"surogat-majki", itd.;
g) eksperimenti koji ukljuuju ljudska bi#a;
h) kontroliranje ponaanja preko fizikih sredstava ili preko psihoterapeutskih lijekova.
Od svih ovih zaista vanih pitanja, autor je odabrao tri problema kojima se bavi u navedenoj
knjizi. To su: kontrola ra%anja, biotehnoloko materinstvo i pobaaj. Ova pitanja nisu samo
etika, ve# imaju i zakonske implikacije u islamskoj tradiciji koje muslimani obavezno trebaju
poznavati. Knjiga je podijeljena u etiri dijela. Prvi dio slui kao podloga za ostatak knjige jer
prua neophodne informacije za razumijevanje islamskog stava prema zdravstvenoj njezi i
medicinskom tretmanu. Prvo pitanje koje autor razmatra je pitanje kontrole reprodukcije.
Veoma pregledno i koncizno objanjava svrhu braka, kao i kontraceptivne metode i
opravdanost njihovog primjenjivanja. Zanimljivo je to to autor daje i profil ljekara-
muslimana u svjetlu islamske etike i govori o tome kakav bi trebao biti njegov odnos prema
pojedinim pitanjima.


Pitanje biotehnolokog roditeljstva autor analizira kroz tri aspekta: problem neplodnosti u
svjetlu Kurana, biomedicinske mogu#nosti u lijeenju neplodnosti i metode moderne nauke
u lijeenju neplodnosti kroz islamsko pravo. Ovo je jedna od rijetkih prilika da na jednom
mjestu imamo predstavljeno islamsko gledite o pitanjima vjetacke oplodnje, davanja
sperme, ektogeneze kloniranja, namjesnikog roditeljstva.
Posljednje poglavlje obraduje pitanje pobaaja kroz vie aspekata. Na prvom je mjestu
definiranje pobaaja i sankcije koje su predvi%ene Kuranom i hadisom za nasilno
prekidanje ivota. Zatim autor razmatra fetalni razvoj u svjetlu nauke, Kurana i hadisa i
upoznaje nas sa pravima fetusa u islamskom pravu. U ovom je dijelu posebno razra%eno
pitanje neeljene trudno#e u razliitim okolnostima kao to su: nedoputeni spolni odnos,
silovanje, deformacija fetusa i genetske bolesti i opravdanost pobaaja u tim sluajevima.
Na kraju je predstavljeno pitanje pobacaja kroz islamsku pravnu literaturu i djela klasinih
islamskih ljekara i kazne za taj in koje predvi%a islamsko pravo. Imaju#i u vidu znaaj
pitanja koja obra%uje ovo djelo, kao i veliku prazninu u literaturi iz ove oblasti kod nas, toplo
vam ga preporuujemo kao neophodnog lana vae ku#ne biblioteke .