Vous êtes sur la page 1sur 14

Universitatea ALEXANDRU IOAN CUZA

Facultatea de Teologie Ortodo! DU"ITRU #T$NILOAE


#%eciali&area TEOLO'IE #I#TE"ATIC$( II
Asceza n viziunea occidental
LUCRARE DE #E"INAR LA DI#CI)LINA
#)IRITUALITATE FILOCALIC$
Coordonator*
)r+ )ro,+ Dr+ Ioan-Cristinel TE U
"asterand*
LEFTER Andrei-IonuIA I ( ./01
CU)RIN#
Introducere++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.
0+ Asce&a 2 unire %ersonal! cu Du3ne&eu+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1
.+ O%inia %rotestan ilor cu %rivire la asce&! +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++1
1+ )erce%erea i tr!irea asce&ei de c!tre catolici ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4
1+0+ To3as #%idli5 2 6a&e teoretice ale asce&ei+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4
1+.+ Tr!irea asce&ei 2 Francisc de Assisi++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++7
1+.+0 #tig3atele 2 caracteristica 3istic! s%eci,ic! A%usului++++++++++++8
1+1 Anali&a ,a%telor 3isticilor a%useni+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++9
1+4 :ot!r;rile Conciliului II <atican cu %rivire la asce&!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0/
Conclu&ii+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0.
=i6liogra,ie+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++01
Introducere
>n aceast! lucrare vo3 ?ncerca s! ar!t!3 ce ?nsea3n! asce&a( la ce este ea de ,olos( dar(
3ai ales( cu3 o %rivesc i o tr!iesc cei din occident( %un;nd accent %e s%eci,icul lor 2
stig3atele( dar i st!rile de eta& ce sunt ?nso ite de ,a%te cu totul neo6i nuite+ Ne %ro%une3
.
s! ar!t!3 i dac! asce&a 3ai este %rivit! de c!tre catolici i %rotestan i ca 3od de
?ndu3ne&eire i de co3uniune cu :ristos+
1. Asceza unire personal cu Dumnezeu
<ia a cre tin! este teandric!@ Aarul divin cola6orea&! cu natura u3an!+ Asce&a este
%artici%area activ! a o3ului ?n acest %roces de ?nduAovnicire@ este un eerci iu( un e,ort( o
lu%t! ?3%otriva ta ?nsu i i a tenta iilor eterioare( este o nevoin !( ?n sensul de ne-voire( de a
nu 3ai ,ace voia ta( ci de a te su%une su,letului( iar su,letul voii lui Du3ne&eu
0
+ Asce&a
%resu%une renun area la %o,tele de&ordonate i do6;ndirea virtu ilor+ #,;ntul )avel nu3e te
cele dou! as%ecte 3orti,icare( r!stignire( de&6r!carea de o3ul cel vecAi i ?nviere(
via ! nou!( ?36r!carea ?n o3ul cel nou+ Ascetul este un atlet care lu%t! %entru a do6;ndi
cununa( nu ?nainte de a- i ?nt!ri ,or ele %rin eerci iu( adic! %rin do6;ndirea virtu ilor+
Asce&a ne %oate duce la unirea 3istic! cu :ristos( ne %oate ?n!l a c!tre El( ne %oate %une
?n leg!tur! cu :ristos( %rin Aarul du3ne&eiesc+ Do6;ndirea Aarului %roduce e,ecte
etraordinare ?n o3( dar %roduce i toate 3ani,est!rile etic-religioase ale vie ii cre tine(
,!c;nd din noi o ,!%tur! nou!
.
+ "itro%olitul Nicolae "ladin arat! c! Aarul este o %utere
s%iritual! %ersonal!( care i&vor! te din :ristos i ne une te cu El+ "erge 3ai de%arte i a,ir3!
c! este ?ns! i iu6irea lui Du3ne&eu( iu6irea lui :ristos turnat! ?n ini3a o3enirii
1
+ Iu6irea
este co3unicare de via !( de %utere( ea este 3ediul care une te %e oa3eni cu Du3ne&eu+
Co3uniunea cu :ristos des!v;r e te %ersoana u3an!@ leg!tura cu El duce %ersoanele la
ar3onie i ,ru3use e( la %lenitudinea cea ,!r! %at! i sl!6iciune( la s,in enie+ Ast,el( %rin
aceast! co3uniune %ersoana u3an! nu se stinge( ci aBunge la starea de 3aturitate( de %lin!tate(
s,in ii ,iind su%re3ele concreti&!ri ale u3anului( ale %ersonalit! ii u3ane ?n lu3e
4
+
2. Opinia protestan ilor cu privire la ascez
O asce&! ?n adev!ratul sens al cuv;ntului nu 3ai g!si3 la %rotestan i( ei renun ;nd cu totul
la 3odul de nevoin ! ascetic( la ,el cu3 au renun at i la alte 6ucurii ale cre tinis3ului
adev!rat+ Ei nu %rea ?ncuraBea&! 3isticis3ul i conte3%la ia( c!ut;nd 3;ntuirea 3ai degra6!
0
"itro%olitul Nicolae "ladin( Asceza i mistica paulin ( edi ie ?ngriBit! i %re,a ! de )r+ )ro,+ Dr+ Ioan Ic!(
Editura Deisis( #i6iu( 0CC8( %+ D
.
Ibidem( %+ 84
1
Ibidem( %+87
4
Ibidem( %+ C/
1
?n credin ! i ac iune+ Aceast! nou! ?n elegere a condus la res%ingerea 3onaAis3ului ascetic
3ani,estat! ?n Re,or3!+ Totu i ur3e ale 3onaAis3ului %rotestant se v!d ?nce%;nd cu EoAn
FGcli,,( care a organi&at HOrdinul )reo ilor #!raci( %entru a %ro3ova ideile sale
re,or3atoare+ CAiar i c; iva dintre %rotestan ii luterani aveau s! ur3e&e via a 3onaAal!+ >n
secolele XIX 2 XX s-a constatat o re?nviere a vie ii 3onastice ?n r;ndul %rotestan ilor+ "ul i
dintre ei au revenit la ?nv! !turile i %racticile 3onaAale din =iserica Ro3ano Catolic!+ De
ase3enea( eist! e%resii ale unui H3onaAis3 ecu3enic( evidente ?n Co3unitatea ,ra ilor din
Tai&I( ?n Co3unitatea "onaAal! de la =ose i ?n co3unit! ile 3i c!rii HNoul "onaAis3
%rovenind din evangAelis3ul %rotestant+
I)# =artolo3eu Anania a3inte te i el c;teva cuvinte des%re 3onaAis3ul %rotestant(
3!rturisind* De c;teva decenii( lu3ea cre tin! asist! la a%ari ia unui ,el de ordine c!lug!re ti
%rotestante( ivite ?n !ri deose6ite( inde%endente unele de altele( ca i de ierarAia o,icial! a
=isericii+ )ro3ovate de ini iative %articulare( de 3ulte ori ,!r! s! ,i avut( de la ?nce%ut( o
vi&iune co3%let! i clar! a 3odalit! ilor lor de organi&are( aceste nuclee s-au de&voltat %e
t!cute( ?n anoni3at( a a ?nc;t de eisten a lor nu s-a luat act dec;t ,oarte t;r&iu
7
+
3. Perceperea i trirea ascezei de ctre catolici
=iserica Catolic! are s,in i ?n s;nul ei( oa3eni care i-au %er,ec ionat ,irea u3an! i au
aBuns la des!v;r ire+ <o3 anali&a cu3 au tr!it i ?n ce ,el i-au ?nsu it asce&a( %recu3 i
3odul de unire cu :ristos+ De ase3enea sunt interesante diversele i%ote&e i cercet!ri
3edicale i %siAologice ,!cute de cei din Occident cu %riviri la st!rile %rin care trec s,in ii ?n
anu3ite 3o3ente ale eta&urilor duAovnice ti+
3.1. Tomas Spidlik baze teoretice ale ascezei
)!rintele To3as #%idli5( ?n tratatul s!u de s%iritualitate( Izvoarele luminii( vor6e te des%re
asce&! J%rovenind de la grecescul KLMNO care ?nsea3n! a se antrenaP ca des%re ni te
?nv! !turi %entru %er,ec iunea cre tin!( structurate %entru dou! categorii( ?nce%!tori i
avansa i@ asce&a anali&ea&! de ase3enea st!rile su%re3e de unire cu Du3ne&eu ale celor
nu3i i 3istici
8
( cei %er,ec i+
7
I)# =atolo3eu Anania( ?n Radu Aleandru( Monahismul protestant( Att%*QQRRR+crestinortodo+roQreligieQ
3onaAis3ul-%rotestant-0.087.+At3l( accesat la 00+00+./01
8
To3as #%idli5( Izvoarele luminii tratat de spiritualitate( tradus! ?n li36a ro3;n! %rin griBa Centrului Aletti din
Ro3a( Editura Ars Longa( Ia i( 0CC7( %+ 1
4
Acela i %!rinte anali&ea&! i arat! s,aturile vecAilor asce i ?n leg!tur! cu %!trunderea
g;ndurilor rele ?n ini3! i arta de a lu%ta ?3%otriva acestora %rin ne?ncetata rug!ciune c!tre
Iisus( %entru ca ini3a %uri,icat! s! devin! un i&vor de revela ii+ El %leac! de la ideea c! o3ul
este res%onsa6il de ceea ce ,ace( cau&a r!ului ,iind %roasta ,olosire a li6ert! ii sale+ )!catul
vine ?ntotdeauna %rin g;ndul r!u( de unde i i3%ortan a de a ti cu3 s! te lu% i cu g;ndurile(
%entru a evita %!catul@ ?ns!( s%une #%idli5( oa3enii s%irituali caut! nu nu3ai s! evite %!catul(
ci i s! %uri,ice ini3a( %entru c!( ,!c;nd ast,el( su,letul se %oate ?ntoarce la %acea l!untric!
D
+
Aceast! KSKTNUK %resu%une eli3inarea %ati3ilor( a %asiunilor+ Autorii occidentali ,ac o
clasi,icare a %asiunilor( ?n %asiuni ordonate i de&ordonate( %er,ec iunea %resu%un;nd nu
eli3inarea lor( ci controlarea( adic! ordonarea %asiunilor@ este ase3!nat! aceast! teorie cu
caii care sunt ?nA!3a i* este necesar s! ?i conduci %e dru3ul cel dre%t( dar s! nu ?i sl!6e ti sau
s!-i uci&i
9
+ )!rin ii greci arat! c! %asiunile din ini3! tre6uie etir%ate total( %entru c! la ei(
s%une #%idli5( %asiune ?nsea3n! nu3ai %asiune de&ordonat!( rea@ a adar e vor6a de o
di,eren ! de ter3inologie
C
+
Idealului de KSKTNUK ?i cores%unde ?n Occident ter3enul de indi,eren !( a a cu3
?n elege3 din Eerci iile #,;ntului Igna iu de LoGola* Tre6uie s! deveni3 indi,eren i la tot
J?n 3!sura ?n care este %er3is li6erei noastre voin e i nu este inter&isP( ?ntr-un ase3enea 3od(
?nc;t( atunci c;nd de%inde de noi( s! nu 3ai %retinde3 nici s!n!tate( nici 6oal!( nici 6og! ie(
nici s!r!cie( nici onoruri( nici dis%re ( nici via ! 3ai lung!( nici 3ai scurt! i tot a a ?n
%rivin a tuturor( s! dori3 i s! c!ut!3 nu3ai ceea ce ne conduce la sco%ul %entru care a3 ,ost
crea i
0/
+
3.2. Trirea ascezei Francisc de Assisi
<ia a acestui s,;nt al A%usului care a tr!it ?n secolul al XII-lea( este un ee3%lu de tr!ire
ascetic!( un 3odel de des!v;r ire+ #-a n!scut ?ntr-o ,a3ilie 6ogat! i totu i a ?nce%ut s!
dis%re uiasc! 6og! ia( d;ndu- i sea3a c! aceasta nu aduce ,ericirea+ A ?nce%ut s! ,ac!
3ilostenie( aBut;nd %e s!raci@ cAiar cer ea %entru a da 6anii la r;ndul lui cer etorilor+ >ns! se
eviden ia&! %rin ,a%tul c!( la un 3o3ent dat( se retrage ?ntr-o %e ter! la Assisi( ?n centrul
Italiei( unde se dedic! unei vie i as%re( ?n 3edita ie i rug!ciune c!tre Du3ne&eu+ Ca ur3are a
D
Ide3( Arta de a purifica inima( traducere din li36a italian! de <asile Rus( Editura 'alaia 'uten6erg( T;rgu-
L!%u ( .//1( %+ 09
9
Ide3( Izvoarele luminii tratat de spiritualitate( %+ 18C
C
Ibidem
0/
Igna iu de LoGola( ?n Ibidem( %+ 1D/
7
acestora( are o vi&iune( ?n care i se s%une s! dis%re uiasc! i s! urasc! toate 6unurile lu3e ti(
g!sind 6ucurie ?n nevoin ! i durere* Toate c;te le-ai iu6it i le-ai dorit %e lu3e( va tre6ui s!
le dispre uie ti i s le ur ti + C;nd vei ,ace a a( toate cele ce %!reau dulci i suave( ? i vor
%!rea a3are i de nesu,erit i ?n toate cele ce( la ?nce%ut( ? i vor %!rea dureroase i
res%ing!toare( vei g!si 6un!tate i %l!ceri nes,;r ite
00
+ A adar( de aici ?nainte Francisc ?nce%e
o via ! de %uri,icare( %e dru3ul s!r!ciei( al ?n,r;ngerii i d!ruirii de sine( renun ;nd total la
6ucuriile i %l!cerile 3ateriale+
inuta lui era si3%l!( cu ca%ul gol( descul ( cu o 6iat! Aain! vecAe as%r! i roas!@ cer ea
%entru a se ?ntre ine( dar i %entru a aButa %e al ii@ a a se ,ace c! a contri6uit la renovarea unei
6iserici cu 6anii cer i i+ <a atrage 3ai 3ul i ,ra i s! tr!iasc! cu el la Rivo Torno( de l;ng!
Assisi( ?ntr-o %e ter! 3ic! i ne?nc!%!toare( tr!ind du%! s,atul ";ntuitorului De vrei s! ,ii
des!v;r it( vinde averea ta( ?3%arte-o s!racilor i a%oi vino i-3i ur3ea&! "ie J"atei 0C(
.0P i De vrea cineva s! vin! du%! "ine( s! se le%ede de sine( s!- i ia crucea sa i s!-3i
ur3e&e "ie+ JLuca C( .1P+
El a ?nde%linit cele trei tre%te ascetice ale %uri,ic!rii* s!r!cia( ,ecioria( i ascultarea@ a
%racticat rug!ciunea lui Iisus Jsi3 ea o dulcea ! ,i&ic! su%re3! %rin %ronun area nu3elui lui
IisusP( cu,und;ndu-se de 3ulte ori ?n rug!ciunea conte3%lativ! i a ,!cut din virtutea dragostei
de Du3ne&eu( de oa3eni i de natur! un ,el al lui de a ,i( de a tr!i
0.
+ Ca ur3are( s-a ?nvrednicit
de tre%ta ilu3in!rii %rin %racticarea virtu ilor i ?n,runtarea viciilor( ,iind un ee3%lu de
asce&! i 3istic! cre tin!+
3.2.1 Stigmatele caracteristica mistic specific Apusului
Ceea ce iese ?n eviden ! din via a sa( este ,a%tul c! #,;ntul Francisc se roag! ca Iisus s!-l
,ac! s! resi3t! durerile %e care ";ntuitorul le-a avut %e cruce d;ndu-i i lui dragostea care l-a
,!cut %e Iisus s! su,ere %entru oa3eni* OV ";ntuitorule IisuseV Rogu-te( d!-3i ?naintea 3or ii
3ele( s! resi3t( at;t c;t e cu %utin ! ?n su,letul i-n tru%ul 3eu( durerea ce ai ?ndurat-o tu ?n
ceasul grelei %ati3i i ,! s! a3( at;t c;t e cu %utin ! unei ,!%turi o3ene ti( acea dragoste care
te-a ,!cut %e Tine( Fiul lui Du3ne&eu( s! su,eri din voia Ta( %entru noi s!r3anii %!c!to i(
at;tea groa&nice cAinuri
01
+ Ast,el el v!&u co6or;nd un sera,i3 cu cAi%ul unui o3 cruci,icat ?n
00
Ioan 'A+ #avin( Mistica apusean( cu un cuv;nt ?nainte de Dr+ Antonie )l!3!deal!( ti%arul ti%ogra,iei
E%arAiale( #i6iu( 0CC8( %+ 80
0.
Ibidem( %+ 0/4
01
Ibidem( %+D9
8
3iBlocul celor ase ari%i i ,lac!ra dragostei du3ne&eie ti( iar %e tru%ul s!u i-au a%!rut ur3ele
%ati3ilor lui :ristos( stig3atele* ";inile i %icioarele %!reau g!urite la 3iBloc de ni te cuie(
ca%etele cuielor a%!reau %e %artea interioar! a 3;inilor i %e %artea eterioar! a %icioarelor( iar
v;r,urile lor( de cealalt! %arte
04
+
#tig3atele a%ar a adar ca un dar deose6it al Aarului divin( ?ns! numai n Apus@ nici unul
dintre 3arii 3istici ai R!s!ritului( care aveau o via ! s,;nt! i darul eta&ului nu au cerut i nu
au conce%ut un ase3enea dar+ "iracolul stig3atelor s-a ?ncet! enit %rin Francisc de Assisi(
re%et;ndu-se doar la 3isticii din A%us( %entru cei din Orient r!3;n;nd cu totul str!in+
Ioan 'AeorgAe #avin s%une c! stig3atele nu sunt cu totul str!ine ?n via a =isericii( ele
a%!r;nd %ri3a dat! la #,;ntul A%ostol )avel* )ri3ul 3are %urt!tor al stig3atelor Do3nului( a
,ost #,;ntul A%ostol )avel( care s%unea l!3urit ca r!nile Do3nului %e tru%ul 3eu le %ort+ i(
evident( aici nu e vor6a de un ?n eles si36olic al %urt!rii r!nilor Do3nului( cu3 ar ,i ?n
e%resia %urt!rii Crucii Do3nului( des%re care vor6e te #,;nta EvangAelie de i( i ?n aceast!
e%resie( ?ntre6uin at! at;t de des de 3arii asce i i 3istici ai Orientului( nu cred s! ,i li%sit
uneori i ?n elesul real al %urt!rii stig3atelor( adic! a %urt!rii r!nilor Do3nului %e tru%urile
asce ilor
07
+ Acela i %ro,esor s%une c! %urtarea r!nilor lui :ristos s-a 3ani,estat ?n e%oca
%ri3ar! a cre tinis3ului %rin setea du%! 3artiriu a celor ce credeau ?n Iisus+
>ns! cea 3ai 6un! e%lica ie a li%sei stig3atelor ?n Orient vine tot din %artea lui Ioan #avin
care s%une c! R!s!ritul ortodo pune accent mai mare pe actul !nvierii "omnului( care este
des!v;r irea ac iunii de r!scu3%!rare a lui :ristos( s!r6!toarea s!r6!torilor( ,a ! de a%useni
J3ai ales %rotestan iiP( care au o vi&iune 3ai %esi3ist! a venirii lui :ristos ?n lu3e(
accentu;ndu-se triste ea s,; ietoare a tragediei cruci,ic!rii
08
JNu degea6a i %re&en a
ta6lourilor cu %ati3ile lui :ristos din ,iecare 6iseric! catolic!P+ Actul cruci,ic!rii a%are la
catolici ca 3o3entul cul3inant al religio&it! ii lor@ %rotestan ii 3erg 3ai de%arte i v!d nu3ai
?n actul Bert,ei %e Cruce actul 3;ntuirii lui :ristos( ,a%tul >nvierii ,iind cAiar co3%le3entar i
neesen ial( %ut;nd li%si cu totul
0D
+
Aceste stig3ati&!ri au ,ost contestate de 3ul i@ unii au ?ncercat s! le e%lice tiin i,ic( al ii
au s%us c! sunt ,!cute cu %uterea de3onilor+ Au eistat dou! i%ote&e* a i3agina iei
04
To3a din Celano( ?n "icAel Ai3I( Metanoia fenomene fizice ale misticismului( edi ia a II-a( traducere din
li36a ,rance&! de Radu I+ )etrescu( Editura Ne3ira( =ucure ti( .//8( %+ 07C
07
Ioan 'A+ #avin( op. cit.( %+ D9
08
Ibidem
0D
Ibidem( %+DC
D
stig3atogene i a stig3ati&!rii Ai%notice( a36ele 6a&ate %e ,a%tul c! totul %leac! de la
i3agina ia o3ului( stig3atele ne,iind datorate unei st!ri su%ranaturale+ Cert este au ceva
su%ranatural ?n ele i c! au eistat ?n realitate( iar o dat! ce au a%!rut %e o %ersoan!( nu au
?ncetat s! a%ar! tot ti3%ul vie ii %ersoanei res%ective( r!3;n;nd ca o stare %er3anent! a celui
?nvrednicit de ele
09
+
Totu i( din cele 1.0 de ca&uri de stig3ati&!ri( =iserica Catolic! nu a recunoscut dec;t 80
de ca&uri( %e care le-a i canoni&at+ Asta arat! c! nu toate stig3ati&!rile sunt 3iraculoase(
considerate ca dar al Aarului divin( cAiar dac! ele nu sunt e%lica6ile %e cale natural!+ Ele
r!3;n ca ni te daruri( ?ns! i3%lic! i un su6strat natural( ,i&ic sau %siAologic+ )ro,esorul #avin
arat! c! ele au un su6strat su,letesc( ca ur3are a unei in,luen e u3ane* DeBa ,a%tul c!
stig3ati&!rile s,inte au avut loc nu3ai ?n =iserica A%usean!( datorit! ?n elesului %e care
3isticii a%useni ?l d!deau actului cruci,ic!rii( i3%lic! o in,luen ! u3an!( un su6strat su,letesc(
%ro%riu acelei 3istici( ceea ce i e%lic! ,recven a ,eno3enului stig3ati&!rii ?n A%us( dar i
raritatea lui( dac! nu co3%leta lui a6sen ! ?n R!s!rit
0C
+
3.3 Analiza faptelor misticilor apuseni
De 3ulte ori( eta&ul s,in ilor catolici este ?nso it de ,a%te etraordinare( unele ,iind
anali&ate de c!tre tiin a 3edical!@ ast,el( ?n ur3a anali&elor EE'( du%! ?nregistr!rile %roduse
?n &ona t;3%lelor( ?n cea occi%ital! i %arietal!( se a,ir3! c! 3isticul a ?nv! at s!- i
do3esticeasc! siste3ul nervos care trans3ite sen&a iile venite de la organe( sen&a ii care de
o6icei aBung la creier ?n di,erite W&oneX s%eciali&ate
./
+ Ast,el( se a,ir3! c! nu din cau&a
vreunui stoicis3( GogAinul( de ee3%lu( r!3;ne i3%ertur6a6il al durere( ci %entru c! nici un
sti3ul nu aBunge la corteul lui cere6ral
.0
+ #e recunoa te c! datele ?nregistrate de a%arate
i3%lic! o stare ,i&iologic! ce nu este nici aceea a sugarului( nici a 6olnavului 3intal( nici aceea
a vreunui ani3al( nici a unui o3 nor3al@ se re&u3! la a s%une c! este un ca& ece% ional de
i3%osi6ilitate de3onstrat!* Este de o i3%osi6ilitate de acela i ti% %recu3 aceea( de %ild!( de
a g!si cuv;ntul vineri %e lista cu%rin&;nd lunile anului( ?n ,ran u&e te( ori litera tAeta ?n
al,a6etul latin
..
+
09
Ibidem( %+ 99
0C
Ibidem( %+ 9C
./
"icAel Ai3I( op. cit( %+ 1C
.0
Ibidem( %+ 4/
..
Ibidem( %+ 70
9
"icAel Ai3I( du%! ce relatea&! ?ntreaga via ! a lui #i3eon #t;l%nicul
.1
( d;nd ee3%le i
de al i st;l%nici i nevoitori( cu3 ar ,i cei ce tr!iau ?n co%aci( ier6ivorii( cei care st!teau
i3o6ili&a i ca statuile( cei care %urtau grele %overi toat! via a( ,!c;nd i o corela ie cu
?nv! !tura Aindus!( autorul a,ir3! c! ei c!utau de ,a%t durerea( durerea care te ,ace s! ,ii
deasu%ra lu3ii* )rin durere( a adar( se creea&! cele 3ai %uternice dorin e %e care le %oate
avea un o3( acele dorin e su%rau3ane a c!ror do3inare ?nal ! cu tru,ie Eul deasu%ra lu3ii
3uritoare
.4
+ Este inad3isi6il s! cre&i c! s,in ii din r!s!rit doreau de ,a%t a ,i 3ai %resus de
ceilal i %rin aceste %overi( dec;t dac! ne re,eri3 la via a cea ve nic! ?n :ristos+ >nsu i autorul
arat! c! toate aceste tr!iri ?n cre tinis3 nu %ot ,i dec;t re&ultatul cola6or!rii cu Aarul divin(
ne,iind o cerin ! s%ecial! %entru a deveni s,;nt+
"ul i3ea de 3inuni i 3iracole a 3isticilor catolici cu un caracter ,i&iologic %ronun at(
dus la etre3( este alt! %reocu%are a lui "icAel Ai3I+ #unt anali&a i de %ild! 3istici care
levitea&!( care e3an! c!lduri insu%orta6ile de nu te %o i a%ro%ia( care ,ug ,oarte re%ede( care
au s;nge radioactiv( care ? i ,lagelea&! cor%ul( g!sind ,ericirea ?n durerea ,i&ic!@ sunt al ii
care %ostesc %este %uterile lor( ?ntr;nd ?n st!ri( %e 6un! dre%tate( de delir+ Tre6uie 3en ionat c!
a%roa%e to i ace ti 3istici ,ac ase3enea lucruri c;nd co3e3orea&! ?n g;nd( ?n rug!ciune(
%ati3ile Do3nului( 3ai ales c;nd aBung la 3o3entul r!stignirii+
Este a3intit! aici "aria "agdalena de )a&&i( care a tr!it la Floren a( ?ntre 0787-08/D( ce
%ri3ise nu3ele de Ecaterina
.7
+ Este canoni&at! de )a%a Cle3ent IX( ?n 088C
.8
( ,iind s!r6!torit!
la .7 3ai+ <ia a ei e %lin! de ,a%te tul6ur!toare* la D ani se 6iciuie singur! ?ntr-un col al casei(
la 00 ani de%une votul castit! ii ve nice( %oste te( vrea s! ,ie logodnica lui :ristos( nu
vor6e te 3ulte &ile( se roag!( cade des ?n eta&+ Iat! c;teva 3o3ente din via a ei* #ora "aria
c!dea la %!3;nt ca i cu3 ar ,i ,ost tr;ntit! de o ,or ! nev!&ut!+ )e Bos( aluneca %e dalele de
%iatr!( la drea%ta( la st;nga( se ridica( ,ugea( c!dea iar! i+ i%a de durere %arc! ar ,i ,ost 6!tut!+
Uneori( ?n gr!din!( era v!&ut! ,ugind( ?ngro&it! de un tor ionar nev!&ut+ Alteori se o%rea i
arunca cu %ietre ?n el+ Ori( ti3% de ore ?ntregi( se &v;rcolea %e Bos( s!rea( se &6!tea( %rad! unor
convulsii ori6ile
.D
+ Nu e vor6a de e%ile%sie( c!ci ea %utea s! se st!%;neasc! oric;nd la ordinele
.1
Acest s,;nt stat %e un st;l% ?nalt de 7( 8 a%oi 00 3etri( ce avea o %lat,or3! de . 3etri lungi3e( st;nd 3ereu ?n
%icioare( s%riBinit de o 6alustrad!@ TAeodoret de CGr a,ir3! c! veneau oa3eni din toate %!r ile lu3i s!-l vad!(
evrei( %ersani( ar3eni( i6eri( etio%ieni( %recu3 i al ii din Occident+
.4
Ibidem( %+ 98
.7
Ibidem( %+ 0/9
.8
"arie-"adeleine de )a&&i( Att%*QQ,r+Ri5i%edia+orgQRi5iQ"arie-"adeleineYdeY)a&&i( accesat la 0.+00+./01
.D
"icAel Ai3I( op. cit.( %+ 00D
C
su%eriorilor( cri&ele ei ,iind reversi6ile+ O 3ai vede3 %e aceast! "aria ,lagel;ndu-se( cu
6iciul( cu lan ul sau cu ur&ici( i cAiar ,ugind des%letit!( %;n! ?n gr!din! arunc;ndu- i tunica i
t!v!lindu-se goal! %rin tu,i uri ori %rin &!%ad!( iarna( ?ntorc;ndu-se a%oi ?n cAilie i
continu;nd s! se 6iciuiasc! %;n! ?i d!dea s;ngele
.9
+ <or6e te cu Du3ne&eu ?n eta&( cAiar i
4/ de &ile( ?n toate st!rile ,iind de o %ro,und! luciditate i nicidecu3 isterie
.C
+ >n aceste cli%e(
ea %arc! %lutea deasu%ra %!3;ntului+ #ecretul ei ar ,i ,ost iu6irea venit! dela :ristos* O iu6ire
2 striga ea ?n ti3%ul eta&elor ei 2( tu 3! distrugi( tu ?3i ni3ice ti ,iin a( tu 3! devore&i( tu
3! ar&iV O( vino la 3ine i iu6e te( iu6e teV
1/
+
Un alt s,;nt catolic( Filli%%o Neri( ,ondator al congrega iei Oratoriului( si3 ea o c!ldur!
ecesiv! tot ti3%ul* Filli%%o resi3 ea o ase3enea c!ldur! ?n regiunea ini3ii( ?nc;t ea ?i
cu%rindea c;teodat! ?ntregul tru% i( ?n ciuda v;rstei lui( a sl!6iciunii tru%ului s!u i a
regi3ului ali3entar etre3 de ,rugal( ?n &ilele cele 3ai reci ale iernii( tre6uia( cAiar i ?n
3iBlocul no% ii( ca ,erestrele s! ,ie descAise( %atul r!corit( iar lui( c;nd edea ?n %at( tre6uia s! i
se ,ac! v;nt cu ceva
10
+ Acest Filli%%o levita( ca%ul ?i era uneori lu3inos sau e3itea sc;ntei( iar
cadavrul s!u a r!3as 3l!dios i nu a %utre&it
1.
+
Este a3intit! i #te,ana Zui&ani( care( ?n ti3%ul eta&elor( %!rea c! este alungit!( ?n cAi%ul
crucii( %este 3!ri3ea ei natural!
11
+
Fa%tele acestor oa3eni ni se %ar stranii i de%lasate( ?ns! nu %ute3 s! ,ace3 a6strac ie de
%ri3ii 3ari nevoitori ai ortodoiei( locuitorii ?n %ustie( cei care se nevoiau ?n di,erite i%osta&e(
cataloga i dre%t ciuda i ?n vre3ea lor+ Care e di,eren a ?ntre acei de atunci i cei de %rin
secolul X<II ?n occident[
3.4 Hotrrile !onciliului "" #atican cu pri$ire la ascez
>n Decretul din 0C87 #erfectae $aritatis al Conciliului II <atican( se %rev!d anu3ite reguli
%entru ?nnoirea vie ii c!lug!re ti+ A adar se ,ace a%el la iu6irea lui :ristos i la %ri3atul vie ii
.9
Ibidem( %+ 0./+ i #,;ntul #i3eon #t;l%nicul ? i %unea vier3ii s!-i 3!n;nce %iciorul( &ic;nd c! asta le este
3;ncarea dat! de Du3ne&eu( Ibidem( %+ D9
.C
Isteria e caracteri&at! dre%t o cri&! necontrolat! de %l;ns( i%ete i r;s laolalt!( Ibidem( %+ 048
1/
Ibidem( %+047
10
Ibidem( %+ ..D
1.
Ibidem
11
Ibidem( %+ .11
0/
s%irituale %rin griBa de rug!ciune( lecturarea #,intei #cri%turi( cele6rarea #,intei EuAaristii( care
este i&vorul nesecat ce Ar!ne te via a s%iritual!+
#unt ast,el ?n,iin ate institute dedicate total conte3%la iei( care se ocu%! nu3ai de
Du3ne&eu ?n singur!tate \i t!cere( ?n rug!ciune statornic! \i %oc!in]! ,!cut! cu 6ucurie
14
@ acei
care tr!iesc ?n institutele de conte3%lare sunt cinstea =isericii i i&vor de Aaruri cere ti
17
+
De ase3enea se %un 6a&ele unor institute dedicate a%ostolatului( care se ocu%! cu sluBirea
celorlal i* >n aceste institute( ac]iunea a%ostolic! \i caritativ! ,ace %arte din natura ?ns!\i a
vie]ii c!lug!re\ti( ca sluBire sacr! \i lucrare s%eci,ic! de iu6ire ?ncredin]at! lor de =iseric!( \i
care tre6uie eercitat! ?n nu3ele ei+ De aceea ?ntreaga via]! c!lug!reasc! a 3e36rilor s! ,ie
%!truns! de s%irit a%ostolic( iar ?ntreaga activitate a%ostolic! s! ,ie ?nsu,le]it! de s%irit
c!lug!resc+ A\adar( %entru ca 3e36rii s! r!s%und! ?n %ri3ul r;nd cAe3!rii lor la ur3area lui
Cristos \i %entru a-L sluBi %e Cristos ?nsu\i ?n 3!dularele #ale( activitatea lor a%ostolic! tre6uie
s! decurg! dintr-o unire inti3! cu El+ De aici re&ult! o cre\tere a iu6irii de Du3ne&eu \i de
a%roa%ele
18
+
Tot ?n acest decret vede3 care este rolul 3onaAilor* Rostul %rinci%al al 3onaAilor este s!
aduc! "aiest!]ii divine o sluBire s3erit! \i ?n acela\i ti3% no6il! ?ntre &idurile 3!n!stirii( ,ie
dedic;ndu-se total cultului divin ?ntr-o via]! ascuns!( ,ie asu3;ndu-\i ?n 3od legiti3 o
activitate de a%ostolat sau de caritate cre\tin!
1D
+
De ase3enea se vor6e te de trei virtu i esen iale* cur! ia J,ecioriaP( s!r!cia i ascultarea(
care tre6uie duse la ?nde%linire+ Iat! cu3 se ?ndea3n! la ,eciorie* C!lug!rii s! nu se 6a&e&e cu
%re&u3]ie %e %ro%riile %uteri \i s! %ractice 3orti,icarea \i %a&a si3]urilor+ #! nu negliBe&e nici
3iBloacele naturale de %!strare a s!n!t!]ii 3in]ii \i a tru%ului+ >n acest ,el nu se vor l!sa
in,luen]a]i de ,alsele teorii care %re&int! castitatea %er,ect! ca ,iind i3%osi6il! sau d!un!toare
%entru de&voltarea o3ului( iar %rintr-un ,el de instinct s%iritual vor res%inge tot ceea ce %oate
%ri3eBdui cur!]ia
19
+ De ase3enea se reco3and! %erioada de ucenicie* Candida]ii s! nu se
decid! \i s! nu ,ie ad3i\i la %ro,esiunea cur!]iei dec;t du%! o %erioad! de ?ncercare ?ntr-adev!r
su,icient! \i dac! au 3aturitatea %siAologic! \i a,ectiv! necesar!+ #! nu ,ie nu3ai averti&a]i
14
$onciliul %atican II $onstitu ii& decrete& declara ii ( Edi ie revi&uit!( ArAie%isco%ia Ro3ano-Catolic! de
=ucure ti( =ucure ti( .///( %+ 09/
17
Ibidem
18
Ibidem
1D
Ibidem( %+ 090
19
Ibidem( %+ 09.
00
asu%ra %ri3eBdiilor care a3enin]! cur!]ia( ci s fie astfel educa'i ?nc;t s!-\i asu3e celi6atul
consacrat lui Du3ne&eu ca %e un 6ine %entru de&voltarea integral! a %ersoanei lor
1C
+
De ase3enea 3onaAii sunt ?nde3na i la s!r!cie* >n ?ns!rcinarea %ri3it!( ,iecare s! se
si3t! o6ligat de legea co3un! a 3uncii \i to]i( %rocur;ndu-\i ast,el cele necesare %entru traiul
\i activit!]ile lor( s! alunge orice %reocu%are eagerat! \i s! se ?ncredin]e&e )roviden]ei
)!rintelui ceresc
4/
( reco3and;ndu-se evitarea oric!rui lu+ Ascultarea este %re&entat! ca o
unire cu voin a lui :ristos* %rin %ro,esiunea ascult!rii( c!lug!rii >i o,er! lui Du3ne&eu
d!ruirea de%lin! a voin]ei %ro%rii ca Bert,ire de sine \i %rin aceasta se unesc 3ai statornic \i 3ai
sigur cu voin]a Lui 3;ntuitoare
40
+
>n alt Decret al aceluia i Conciliu( O%tata3 Totius( este a,ir3at! necesitatea unei 3ai
intense ,or3!ri s%irituale a viitorilor sluBitori+ Ast,el ei sunt ?nde3na i s! tr!iasc! 3ai intens
EuAaristia( tr!ind du%! EvangAelie* For3a]ia s%iritual! tre6uie s! ,ie str;ns unit! cu cea
doctrinal! \i %astoral! \i( 3ai ales cu aButorul directorului spiritual( s! ,ie ast,el reali&at! ?nc;t
se3inari\tii s! ?nve]e s! tr!iasc! ?n continua inti3itate a Tat!lui( %rin Fiul #!u Isus Cristos( ?n
DuAul #,;nt
4.
+
Concluzii
A3 v!&ut 3odul de ?nsu ire i ?n elegere al asce&ei( at;t la %rotestan i( c;t i la catolici+
Dac! la cei dint;i ea a dis%!rut a%roa%e cu totul( vede3 c! la catolici ea este ?nc! studiat!(
a%licat! sau tr!it! ?n diverse 3oduri( ?ns! ?n eleas! oarecu3 di,erit ,a ! de ortodoc i+ Totu i se
,ace a%el la tr!irea ?n :ristos( la le%!darea de sinele egoist( la %urtarea Crucii( la ?ntru%area ?n
,a%te a iu6irii ,a ! de Du3ne&eu i ,a ! de lu3e( dar 3ai ales( la e%erien a eisten ei
%ersonale+ >ns! unele %arc! sunt a%ro%riate ?ntr-un 3od st;ngaci( care se ?nde%!rtea&! de 3odul
autentic 2 dar oare care este autentic[ Du%! cu3 s%une )!rintele 'AeorgAe )o%a( asce&a
%resu%une un dina3is3 c!ci ea nu se de&volt! ?n interiorul unui siste3 de g;ndire logic! i
discursiv!( ci ?n dina3is3ul unei eisten e istorice ?n!l ate la nivelul unui loc al ?nt;lnirii cu
:ristos ?n DuAul #,;nt
41
( iar acest dina3is3 este s%eci,ic s%iritualit! ii cre tine r!s!ritene+
1C
Ibidem
4/
Ibidem
40
Ibidem( %+ 091
4.
Ibidem( %+ 0C8
41
'AeorgAe )o%a( ?n %ost,a a lucr!rii Aleandre #cA3e3ann( #ostul Mare ascez i liturghie n (iserica
)rtodo*( Ia i( 0CCD( %+ 04/
0.
Ca o conclu&ie asu%ra vi&iunii asce&ei ?n A%us( %ro%une3 cuvintele >)# "itro%olit Antonie
al Ardealului( care( cAiar dac! ele nu sunt ?n 3od general vala6ile( totu i de,inesc 3odul
%ractic al ?n elegerii asce&ei ?n A%us* C!l!torind %rin Occident( ?n anii 3ei de studii( a3 avut
%rileBul s! cunosc 3ulte din ordinele 3onaAale catolice+ Cel 3ai 3ult 3-a i3%resionat
?nt;lnirea cu a a-&isele ordine contemplative( ?n care vie uitorii sunt claustra i %e via !( ,ie
6!r6a i( ,ie ,e3ei+ A3 vor6it 3aicilor vi&itandine din CAartres JFran aP( 3aicilor car3elite din
Assisi JItaliaP( c!lug!ri elor din <alsainte JElve iaP i 3ultor altora ,ie %rin grile 3asive de
,ier( du6late i de %erdele( e adev!rat u or trans%arente( ,ie %rin u ile ?ncAise( i a3 luat %arte
la sluB6e ?n 6iserici ?n care nu c!lcase niciodat! %icior de 3irean+ I&olare total!( %otrivit
Regulei res%ective+ >n =elgia a3 vi&itat o 3!n!stire tra%ist!( RocAe,ort( ?n care( ?n a,ar! de
stare ( a3 vor6it cu ceilal i %rin se3ne+ A a ? i vor6eau i ei( desigur cu 3ai 3ult!
?nde3;nare dec;t 3ine+ Regula inter&ice cuvintele rostite+ J+++P Nu 3! %ot totu i re ine s! nu
s%un c! ?nt;lnirea cu aceste stiluri de via ! 3-a ocat %u in+ "i s-au %!rut oarecu3 arti,iciale(
?ntr-o anu3it! 3!sur! cAiar inu3ane( ?n sensul cel 3ai si3%lu al cuv;ntului+J+++P Regula
devenise sco% ?n sine+ ABunsese la o gi3nastic! a ,or3elor care( cu c;t erau socotite 3ai 6ine
eecutate( ca ?n atletis3( cu at;t erau 3ai 3;ntuitoare( c;nd ?n realitate erau ,or3e goale+
";ntuirea su,letelor aBunsese a ,i condi ionat! doar de res%ectarea ,or3al! i eterioar! a
r;nduielilor cu %rivire la so3n( la sluB6e( la 3;ncare( la ?36r!c!3inte( la nu3!rul
genu,leiunilor( la ascultare+ Dincolo de acestea( se %!rea c! ,useser! uitate %rocesele
interioare( trans,or3area ini3ii( arderea ei ?n c!utarea lu3inii i a sensurilor+ De acestea 2 s-a
&is atunci 2 nu se 3ai ocu%! ni3eni+ Con inutul nu 3ai interesa+ Interesa doar Regula+ Doar
res%ectarea eact! a ca%itolelor i articolelor Regulei asigura 3;ntuire+ Cei i3%lica i ?ntr-o
ast,el de via ! i-au dat su6it sea3a c!( ?n ,a%t( Regula nu asigura ni3ic+ De,or3a
%ersonalitatea i at;ta tot+ O golea de con inut i de o3enie i de Du3ne&eu
44
+
Bilio!ra"ie
1. Ai3I( "icAel( Metanoia fenomene fizice ale misticismului( edi ia a II-a( traducere din
li36a ,rance&! de Radu I+ )etrescu( Editura Ne3ira( =ucure ti( .//8
44
Dr+ Antonie )l!3!deal!( "itro%olitul Ardealului( +radi ie i libertate n spiritualitatea ortodo* ( cu %agini de
)ateric ro3;nesc i o %re,a ! de Dr+ Du3itru #t!niloae( Editura )ronostic( =ucure ti( 0CC7( %+ 47
01
2. Aleandu( Radu( Monahismul protestant( Att%*QQRRR+crestinortodo+roQreligieQ
3onaAis3ul-%rotestant-0.087.+At3l( vi&uali&at la 00+00+./01
3. $onciliul %atican II $onstitu ii& decrete& declara ii ( Edi ie revi&uit!( ArAie%isco%ia
Ro3ano-Catolic! de =ucure ti( =ucure ti( .///
#. Maria , Madeleine de #azzi& Att%*QQ,r+Ri5i%edia+orgQRi5iQ"arie-"adeleineYdeY)a&&i(
accesat la 0.+00+./01
$. "ladin( "itro%olitul Nicolae( Asceza i mistica paulin ( edi ie ?ngriBit! i %re,a ! de
)r+ )ro,+ Dr+ Ioan Ic!( Editura Deisis( #i6iu( 0CC8
%. )l!3!deal!( Dr+ Antonie "itro%olitul Ardealului( +radi ie i libertate n spiritualitatea
ortodo*( cu %agini de )ateric ro3;nesc i o %re,a ! de Dr+ Du3itru #t!niloae( Editura
)ronostic( =ucure ti( 0CC7
&. #avin( Ioan 'A+( Mistica apusean( cu un cuv;nt ?nainte de Dr+ Antonie )l!3!deal!(
ti%arul ti%ogra,iei E%arAiale( #i6iu( 0CC8
'. #cA3e3ann( Aleandre( #ostul Mare ascez i liturghie n (iserica )rtodo* (
traducerea i %ost,a a de lector %reot 'AeorgAe )o%a( Ia i( 0CCD
(. #%idli5( To3as( Arta de a purifica inima( traducere din li36a italian! de <asile Rus(
Editura 'alaia 'uten6erg( T;rgu-L!%u ( .//1
1). Ide3( Izvoarele luminii tratat de spiritualitate( tradus! ?n li36a ro3;n! %rin griBa
Centrului Aletti din Ro3a( Editura Ars Longa( Ia i( 0CC7
04