Vous êtes sur la page 1sur 38

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.

VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

TAI LIEU HNG DAN S DUNG


BIEN TAN SIEMENS

Trang 1

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

LI NOI AU
Ngay nay, viec t ong hoa trong cong nghiep va on nh toc o ong c a
khong con xa la g vi nhng ngi ang cong tac trong lnh vc ky thuat. Bien tan
la mot trong nhng thiet b ien t ho tr ac lc nhat trong viec on nh toc o va
thay oi toc o ong c mot cach de dang nhat ma hau het cac x nghiep ang s
dung. Nhng e tiep can no va s dung no mot cach hieu qua nhat th ngi s
dung ang gap nhieu kho khan do tai lieu bien tan toan la tieng Anh nen ngi s
dung phai co kien thc tieng Anh chuyen nganh va kien thc ky thuat nhat nh
mi co the oc va s dung ung c. Chnh v the, e giai quyet van e nay, e
mot ngi bnh thng eu co the s dung c bien tan, biet cach cai at va s
dung bien tan mot cach c ban nhat nen Cong ty chung toi a a ra tap tai lieu
HNG DAN S DUNG BIEN TAN SIEMENS c dch bang tieng Viet. Neu
ngi s dung co nhu cau tm hieu them xin vui long tm oc nhng tai lieu khac.
Do thi gian bien soan co han cung nh kien thc con han che nen tap tai lieu
nay chac khong tranh khoi nhng thieu sot mong quy ban oc thong cam.

Trang 2

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

MUC LUC
Trang
Ba......................................................................................................1
Li noi au .........................................................................................2
Muc luc ..............................................................................................3
ng dung chung ................................................................................4
Thong so ky thuat ..............................................................................4
S o au day ...................................................................................8
Cac tham so thong dung .................................................................17
Canh bao va loi ...............................................................................23
La chon va at hang......................................................................33
V du ................................................................................................36
Kch thc bien tan ..........................................................................37

Trang 3

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

1. NG DUNG CHUNG :
a) MM 410 :
Dung ieu khien mot bo ca cuon gara, mot barrie, mot bang quang cao chuyen ong linh
hoat , mot he thong may bm hay quat gio, s dung nguon ien co san 220V.

b) MM 420 :
Mot he thong bang tai, hay mot he nh v n gian re tien ket hp vi PLC (S7-200) va
con nhieu nhiem vu ieu khien na ma bo bien tan MM420 co the am nhiem. Gia thanh ha trong
khi van co nhieu tnh nang va kha nang to hp linh hoat lam cho MM420 tr thanh mot loai bien tan
phu hp hoan hao vi nhu cau cua ngi dung.

c) MM 440 :
MM 440 chnh la mot ho bien tan manh me nhat trong dong cac bien tan tieu chuan. Kha
nang ieu khien Vector cho toc o va Moment hay kha nang ieu khien vong kn bang bo PID co
san em lai o chnh xac tuyet vi cho cac he thong truyen ong quan trong nh cac he nang
chuyen, cac he thong nh v. Khong ch co vay, mot loat khoi logic co san lap trnh t do cung cap
cho ngi dung s linh hoat toi a trong viec ieu khien hang loat cac thao tac mot cach t ong.

2. THONG SO KY THUAT :
a) Bien tan MM 410 :
ien ap vao va Cong suat

220V en 240V 1 AC 10%

0,12 en 0,75kW

100V en 120V 1 AC 10%

0,12 en 0,55kW

Tan so ien vao

47 en 63Hz

Tan so ien ra

0 en 650Hz

He so cong suat

0,95

Hieu suat chuyen oi

96 en 97%

Kha nang qua tai

Qua dong 1,5 x dong nh mc trong 60 giay moi 300 giay

Dong ien vao khi ong

Thap hn dong ien vao nh mc

Phng phap ieu khien

Tuyen tnh V/f; bnh phng V/f; a iem V/f

Tan so ieu che xung (PWM)

8kHz (tieu chuan)


2kHz en 16kHz (bc chnh 2Khz)

Tan so co nh

3, tuy at

Dai tan so nhay

1, tuy at

o phan giai iem at

10 bit analog
0,01Hz giao tiep noi tiep (mang)

Trang 4

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

Cac au vao so

3 au vao so lap trnh c, chung at phu hp vi PLC

Cac au vao tng t

1, dung cho iem at (0 en 10V, nh thang c hoac dung


nh au vao so th 4)

Cac au ra r le

1, tuy chon chc nang 30VDC/5A (tai tr), 250VAC/2A (tai


cam)

Cong giao tiep noi tiep

RS-485, van hanh vi USS protocol

o dai cap ong c

max. 30m (boc kim)


max. 50m (khong boc kim)

Tnh tng thch ien t

Bo bien tan vi bo loc EMC lap san theo EN 61 800-3 (gii


han theo chuan EN 55 011, Class B)

Ham

Ham DC, ham to hp

Cap bao ve

IP 20

Dai nhiet o lam viec

-10oC en +50oC

Nhiet o bao quan

-40oC en +70oC

o am

90% khong ong nc

o cao lap at

1000m tren mc nc bien

Cac chc nang bao ve

Thap ap, qua ap, qua tai, cham at, ngan mach, chong ket, I2t
qua nhiet ong c, qua nhiet bien tan

Phu hp theo cac tieu chuan


CE mark

Phu hp vi ch dan ve thiet b thap ap 73/23/EC, loai co loc


con phu hp vi ch dan 89/336/EC

Kch thc va tuy chon

C vo (FS)

Cao x Rong x Sau

(khong co tuy chon)

AA

150 x

69

x 118

0,8

AB

150 x

69

x 138

1,0

kg

b) Bien tan MM 420 :


ien ap vao va Cong suat

200V en 240V 1 AC 10%

0,12 en 3kW

200V en 240V 3 AC 10%

0,12 en 5,5kW

380V en 480V 3 AC 10%

0,37 en 11kW

Tan so ien vao

47 en 63Hz

Tan so ien ra

0 en 650Hz

He so cong suat

0,95

Hieu suat chuyen oi

96 en 97%

Kha nang qua tai

Qua dong 1,5 x dong nh mc trong 60 giay moi 300 giay

Dong ien vao khi ong

Thap hn dong ien vao nh mc

Trang 5

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

Phng phap ieu khien

Tuyen tnh V/f; bnh phng V/f; a iem V/f; ieu khien t
dong thong FCC

Tan so ieu che xung (PWM)

16kHz (tieu chuan cho 230V 1PH hay 3PH)


4kHz (tieu chuan cho 400V 3PH)
2kHz en 16kHz (bc chnh 2kHz)

Tan so co nh

7, tuy at

Dai tan so nhay

4, tuy at

o phan giai iem at

10 bit analog
0,01Hz giao tiep noi tiep (mang)

Cac au vao so

3 au vao so lap trnh c, cach ly. Co the chuyen oi PNP /


NPN

Cac au vao tng t

1, dung cho iem at hay phan hoi cho PI (0 en 10V, nh


thang c hoac dung nh au vao so th 4)

Cac au ra r le

1, tuy chon chc nang 30VDC/5A (tai tr), 250VAC/2A (tai


cam)

Cac au ra tng t

1, tuy chon chc nang; 0 20mA

Cong giao tiep noi tiep

RS-485, van hanh vi USS protocol

o dai cap ong c

- Khong co khang ra :
Max. 50m (boc kim)
Max. 100m (khong boc kim)
- Co khang ra :
max. 200m (boc kim)
max. 300m (khong boc kim)

Tnh tng thch ien t

Bo bien tan vi bo loc EMC lap san theo EN 61 800-3 (gii


han theo chuan EN 55 011, Class B)

Ham

Ham DC, ham to hp

Cap bao ve

IP 20

Dai nhiet o lam viec

-10oC en +50oC

Nhiet o bao quan

-40oC en +70oC

o am

90% khong ong nc

o cao lap at

1000m tren mc nc bien

Cac chc nang bao ve

Thap ap, qua ap, qua tai, cham at, ngan mach, chong ket, I2t
qua nhiet ong c, qua nhiet bien tan, khoa tham so PIN

Phu hp theo cac tieu chuan


CE mark

Phu hp vi ch dan ve thiet b thap ap 73/23/EC, loai co loc


con phu hp vi ch dan 89/336/EC

Trang 6

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

Kch thc va tuy chon

C vo (FS)

Cao x Rong x Sau

(khong co tuy chon)

173 x

202 x 149 x 172

3,3

245 x 185 x 195

5,0

73

x 149

kg
1

b) Bien tan MM 440 :


ien ap vao va Cong suat

CT

VT

200V en 240V 1 AC 10%

0,12 3kW

0,12 3kW

200V en 240V 3 AC 10%

0,12 45kW

0,12 3kW

380V en 480V 3 AC 10%

0,37 75kW

0,12 3kW

380V en 480V 3 AC 10%

0,75 75kW

0,12 3kW

Tan so ien vao

47 en 63Hz

Tan so ien ra

0 en 650Hz

He so cong suat

0,7

Hieu suat chuyen oi

96 en 97%

Kha nang qua tai

Qua dong 1,5 x dong nh mc trong 60 giay moi 300 giay


hay 2 x dong nh mc trong 3 giay moi 300 giay

Dong ien vao khi ong

Thap hn dong ien vao nh mc

Phng phap ieu khien

Tuyen tnh V/f; bnh phng V/f; a iem V/f; ieu khien t
dong thong FCC

Tan so ieu che xung (PWM)

2kHz en 16kHz ( bc 2kHz)

Tan so co nh

15, tuy at

Dai tan so nhay

4, tuy at

o phan giai iem at

10 bit analog
0,01Hz giao tiep noi tiep (mang)
0,01Hz digital

Cac au vao so

6 au vao so lap trnh c, cach ly. Co the chuyen oi PNP /


NPN

Cac au vao tng t

2 *0 ti 10V, 0 ti 20mA va 10 ti +10V


*0 ti 10V va 0 ti 20mA

Cac au ra r le

3, tuy chon chc nang 30VDC/5A (tai tr), 250VAC/2A (tai


cam)

Cac au ra tng t

2, tuy chon chc nang; 0,25 20mA

Cong giao tiep noi tiep

RS-485, van hanh vi USS protocol

Trang 7

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

Tnh tng thch ien t

Bo bien tan vi bo loc EMC lap san theo EN 55 011, Class A


hay Class B

Ham

Ham DC, ham to hp

Cap bao ve

IP 20

Dai nhiet o lam viec

CT -10oC en +50oC
VT -10oC en +40oC

Nhiet o bao quan

-40oC en +70oC

o am

95% khong ong nc

o cao lap at

1000m tren mc nc bien

Cac chc nang bao ve

Thap ap, qua ap, qua tai, cham at, ngan mach, chong ket, I2t
qua nhiet ong c, qua nhiet bien tan, khoa tham so PIN

Phu hp theo cac tieu chuan


CE mark

Phu hp vi ch dan ve thiet b thap ap 73/23/EC, loai co loc


con phu hp vi ch dan 89/336/EC

Kch thc va tuy chon

C vo (FS)

Cao x Rong x Sau

kg

(khong co tuy chon)

73 x

173 x 149

1,3

149 x 202 x 172

3,4

185 x 245 x 195

5,7

275 x 520 x 245

17

275 x 650 x 245

22

F khong loc

350 x 850 x 320

56

F co loc

350 x 1150 x 320

75

3. S O AU DAY :
S o ong lc nhn chung cua cac loai bien tan eu nh nhau, ta mac theo nh hnh sau :

Tn hieu nguon vao.


Thng co 2 loai :
1 hay 3 pha 220V.
3 pha 380V.

Tn hieu ngo ra ong


c 3 pha.

Trang 8

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

S o mach ieu khien :

ADA51-5035a

a) MM 410 :

Output relay
RL1

RL1-B

RL1-C
11

12

Output relay contact

DIN1

DIN2

DIN3

+24V

0V

+10V

AIN+

0V

P+

N-

10

RS-485
(USS-protocal)

Digital input

Voltage
supply 24V

Analog input
Voltage
supply 10V

Trang 9

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

Trang 10

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

b) MM 420 :

AOUT+ AOUT-

12

13

P+

N-

14

15
Output relay
RL1

RS-485
(USS-protocal)

Analog output

DIN1

DIN2

DIN3

+24V

0V

RL1-B

RL1-C
10

11

Output relay contact


Digital input

Voltage
supply 24V

+10V

0V

AIN+

AIN-

Voltage
supply 10V

Analog input

Trang 11

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

Trang 12

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

c) MM440 :

AIN1 AIN2
S1

RL1A

RL1B

RL1C

RL2B

RL2- RL3C
A

RL3B

RL3C

18

19

20

21

22

24

25

P+

N-

29

30

S2

DIP Switches :
0mA - 20mA
or 0V - 10V

23

Output relay contacts

AOUT1+
PTC
AOUT1A

12

13

14

PTC
B

DIN5

DIN6

15

16

17

Analog
output
+10V

0V

Voltage
supply 10V

AOUT2+
AOUT2- PE
0V

Digital inputs
AIN1+ AIN1- DIN1

Analog input 1

26

27

28

Analog
output 2

RS-485
(USS-protocal)

DIN2

DIN3

DIN4

+24V

Digital inputs

AIN2+ AIN2-

10

11

Analog input 2

Trang 13

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

Trang 14

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

*) S dung man hnh :


Man hnh BOP hien th 5 so. Nhng en Led 7 oan
nay se trnh bay nhng tham so va gia tr, nhng tin nhan
ve canh bao va loi, iem at va gia tr hoat ong. Nhng
thong tin ve tham so khong c lu tren man hnh BOP
nay.

Bang ieu
khien / Nut
nhan

Ham

Trang
hien th.

Chc nang

thai

Trnh bay tren man hnh nhng gia tr cai at tren bien
tan.

Khi
ong
bien tan.

Tat bien tan.

Nhan nut nay e khi ong bien tan. Nut nay mac
nh khong s dung c, no ch s dung c khi cai at
P700 = 1.
OFF1 : Nhan nut nay lam dng ong c theo thi gian
giam toc. Nut nay mac nh khong s dung c, no ch
s dung c khi cai at P700 = 1.
OFF2 : Nhan nut nay 2 lan (hay 1 lan nhng lau) lam
cho ong c dng nhanh. Ham nay luon s dung c.

Thay oi chieu
quay.

Nhan nut nay e oi chieu quay cua ong c. Khi


ong c oi chieu, tren man hnh se hien th dau -. Mac
nh khong s dung, ch s dung khi at P700 = 1.

Xoay
ong c.

Nhan nut nay khi bien tan khong co tn hieu ra lam


cho ong c khi ong va chay tai tan so xac nh. ong
c dng khi tha nut nay ra. Khi ong c ang chay, nut
nay khong co tac dung.

Ham.

nhe

Nut nay s dung xem thong tin them vao. No lam viec
bang cach nhan va gi nut, no se lan lt trnh chieu :
1. ien ap DC-link (V).
2. Dong ra (A).
3. Tan so ngo ra (Hz).
4. ien ap ngo ra (V).
5. Gia tr la chon tai P0005 (neu P0005 at

Trang 15

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

trnh chieu gia tr 3. 4. 5. th no se khong xuat hien lai lan


na).
Nhay ham : T tham so rxxxx hay Pxxxx nhan nut Fn
nay se quay ve r0000, ta co the thay oi tham so neu yeu
cau, nhan nut Fn nay lai lan na t r0000, se quay ve
tham so ban au.
Nhan nut nay dung e truy cap nhng tham so.

Tham so truy
cap.

Tang gia tr.

Nhan nut nay e gia tang gia tr hien hanh. e thay


oi iem at tan so at P1000 = 1.

Giam gia tr.

Nhan nut nay e giam gia tr hien hanh. e thay oi


iem at tan so at P1000 = 1.

V du e cai at P004 = 7 ta lam cac bc sau :

Bc thc hien
1. Nhan nut

e x ly tham so.

2. Nhan nut

cho ti khi tham so P004 xuat hien.

3. Nhan nut

e x ly gia tr tham so.

4. Nhan nut

hay

5. Nhan nut

e xac nhan va lu tr gia tr.

Ket qua trnh bay

xuong e chon gia tr yeu cau.

Trang 16

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

4. CAC THAM SO THONG DUNG :


Tham so
P0003

Y ngha
Cap truy cap cua ngi s dung. at :

Mac
nh

Mc

21

0 : Ngi s dung chon danh sach ch so.


1 : Mc chuan.
2 : Mc m rong.
3 : Mc chuyen dung.
4 : Mc phuc vu.
P0004

Bo loc thong so. at :


0 : Tat ca thong so.
2 : Thong so Inverter.
3 : Thong so ong c.
4 : Hien th thong so ve toc o.
5 : Thong so ve lap at/ ky thuat.
7 : Nhng lenh, I/O nh phan.
8 : ADC va DAC.
10 : Kenh iem cai at / RFG.
12 : ieu khien ac trng.
13 : ieu khien ong c.
20 : Ket noi.
21 : Bao loi/ Canh bao/ Giam sat.
22 : ieu khien ve ky thuat (v du PID).

P0005

La chon cach hien th khi Bien Tan hoat ong. at :


21 : Hien th tan so
25 : Hien th ien ap au ra.
26 : Hien th ien ap tren DC Bus.
27 : Hien th dong ien au ra.

P0010

Ch so cai at nhanh.
Cach cai at nay cho phep cac ch so c lc chon theo tng
nhom chc nang e cai at. at :
0 : San sang e chay.

Trang 17

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

1 : Cai at nhanh.
30 : Cai at Factory.
P0100

nh tan so. Chau Au/ Bac My. (Cai at nhanh). at :

0,75

0%

50Hz

0 1/min

0 : at cong suat la KW; tan so mac nh 50Hz.


1 : at cong suat la Hp; tan so mac nh 60Hz.
30 : at cong suat la KW; tan so mac nh 60Hz.
P0300

La chon loai ong c. (Cai at nhanh). at :


1 : ong c khong ong bo.
2 : ong c ong bo.
Chu y : Thong so nay co the b thay oi khi P0010 = 1.

P0304

ien ap nh mc cua ong c. (Cai at nhanh).


Dai ien ap t 10V en 2000V.

P0305

Dong ien nh mc cua ong c. (Cai at nhanh).


Dai dong ien t 0.12A en 10000A.

P0307

Cong suat nh mc cua ong c. (Cai at nhanh).


Dai cong suat t 0.12A en 10000A.

P0308

Gia tr Cos cua ong c. (Cai at nhanh).


Dai Cos t 0 en 1.

P0309

Hieu suat lam viec cua ong c. (Cai at nhanh).


Dai hieu suat t 0% en 100%.
Thong so nay co the b thay oi khi P0010 = 1.
Thong so nay ch hien th khi P0100 = 1 (tc la cong suat c
tnh bang Hp).

P0310

Tan so nh mc cua ong c. (Cai at nhanh).


Dai tan so nh mc 12Hz en 650Hz.

P0311

Toc o nh mc cua ong c. (Cai at nhanh).


Dai toc o t 0 (1/min) en 40000 (1/min)

P0700

Chon lenh nguon. at :


0: Cai at mac nh Factory.
1: Ra lenh lam viec tren keypad (BOP/AOP).
2: Ra lenh lam viec tren Teminal

P0701

Chc nang ngo vao so 1. at :


0 : au vao so khong kch hoat.

Trang 18

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngc / OFF1.
3 : OFF2 - Dng t t.
4 : OFF3 - Dng nhanh.
9 : Nhan biet loi.
10 : Jog phai.
11 : Jog trai.
12 : Quay ngc.
13 : Tang tan so.
14 : Giam tan so.
15 : Chon tan so co nh 1 (xem P1001).
16 : Chon tan so co nh 1 + ON (xem P1001).
17 : Chon tan so co nh t 1 en 7 theo ma nh phan (xem
P1001),
25 : Kch hoat ien tr thang DC (xem P1230 en P1233).
29 : ong m ben ngoai.
33 : Khong them iem at.
99 : Khch hoat cai at thong so BICO.
P0702

Chc nang ngo vao so 2. at :

12

0 : au vao so khong kch hoat.


1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngc / OFF1.
3 : OFF2 - Dng t t.
4 : OFF3 - Dng nhanh.
9 : Nhan biet loi.
10 : Jog phai.
11 : Jog trai.
12 : Quay ngc.
13 : Tang tan so.
14 : Giam tan so.
15 : Chon tan so co nh 2 (xem P1002).
16 : Chon tan so co nh 2 + ON (xem P1002).
17 : Chon tan so co nh t 1 en 7 theo ma nh phan (xem
P1002).

Trang 19

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

25 : Kch hoat ien tr thang DC (xem P1230 en P1233).


29 : ong m ben ngoai.
33 : Khong them iem at.
99 : Khch hoat cai at thong so BICO.

P0703

Chc nang ngo vao so 3. at :

15

0 : au vao so khong kch hoat.


1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngc / OFF1.
3 : OFF2 - Dng t t.
4 : OFF3 - Dng nhanh.
9 : Nhan biet loi.
10 : Jog phai.
11 : Jog trai.
12 : Quay ngc.
13 : Tang tan so.
14 : Giam tan so.
15 : Chon tan so co nh 3 (xem P1003).
16 : Chon tan so co nh 3 + ON (xem P1003).
17 : Chon tan so co nh t 1 en 7 theo ma nh phan (xem
P1003).
25 : Kch hoat ien tr thang DC (xem P1230 en 1233).
29 : ong m ben ngoai.
33 : Khong them iem at.
99 : Khch hoat cai at thong so BICO.
P0704

Chc nang ngo vao so 4 - qua au vao tng t. at :


0: au vao so khong kch hoat.
1 : ON / OFF1.
2 : ON quay ngc / OFF1.
3 : OFF2 - Dng t t.
4 : OFF3 - Dng nhanh.
9 : Nhan biet loi.
10 : Jog phai.
11 : Jog trai.

Trang 20

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

12 : Quay ngc.
13 : Tang tan so.
14 : Giam tan so.
15 : Chon tan so co nh 4 (xem P1004)
16 : Chon tan so co nh 4 + ON (xem P1004)

17 : Chon tan so co nh t 1 en 7 theo ma nh phan.


(Xem P1004).
25 : Kch hoat ien tr thang DC (xem P1230 en P1233).
29 : ong m ben ngoai.
33 : Khong them iem at.
99 : Khch hoat cai at thong so BICO.
P1000

La chon iem at tan so.

0Hz

S la chon nay cho phep lam viec theo cac che o di ay.
at :
0 : Khong co iem at chnh.
1 : Lam viec tren Keypad.
2 : Lam viec theo iem at Analog.
3 : Lam viec theo tan so co nh.
4 : Lam viec theo cong USS tren BOP link.
5 : Lam viec theo cong USS tren COM link.
6 : Lam viec theo CB tren COM link.
Chu y: ay ch dung cho loai bien tan MM420, con loai
MM410 va MM440 xem them tai lieu.
P1001

Tan so co nh 1.
Co 3 loai lam viec vi tan so co nh.
1 : La chon trc tiep.
2 : La chon trc tiep + lenh ON.
3 : La chon ma nh phan + lenh ON.
Neu :
1 : La chon trc tiep th at P0701 P0706 = 15.
2 : La chon trc tiep + lenh ON th at P0701 P0706 =
17.
3 : La chon ma nh phan + lenh ON th at P0701
P0706 = 17.

Trang 21

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

P1002

Tan so co nh 2.

5Hz

10Hz

15Hz

20Hz

25Hz

30Hz

Xem chi tiet P1001.


P1003

Tan so co nh 3.
Xem chi tiet P1001.

P1004

Tan so co nh 4.
Xem chi tiet P1001.

P1005

Tan so co nh 5.
Xem chi tiet P1001.

P1006

Tan so co nh 6.
Xem chi tiet P1001.

P1007

Tan so co nh 7.
Xem chi tiet P1001.

P1080

Tan so at nho nhat.

0.0Hz

P1082

Tan so at ln nhat.

50Hz

P1120

Thi gian tang toc.

10s

10s

f (Hz)

fmax
(P0182)

t (s)
P1120
P1121

Thi gian giam toc.

Trang 22

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

f (Hz)

fmax
(P0182)

t (s)
P1121
P3900

Ket thuc cai at nhanh.

Co the set :
0 : Khong tnh toan.
1 : Bat au cai at nhanh. Vi Reset Factory.
2 : Bat au cai at nhanh.
Ngi s dung phai at P0010 = 0.

5. CANH BAO VA LOI :


Trong trng hp co loi, bien tan se khong hoat ong va ma loi xuat hien. e reset loi, ta
co the ap dung phng phap sau :
-Xoay chuyen cong suat ti drive.
-Nhan nut

tren man hnh BOP hay AOP.

-Via Digital Input 3 (mac nh).

Loi

F001 :
Qua dong.

Cac nguyen nhan co the xay ra

- Cong suat ong c (P0307)


khong phu hp vi cong suat
bien tan (P0206).
- Day dan ong c qua dai.
- ong c b ngan mach.
- Cham at.

Chan oan va bien phap khac


phuc
- Kiem tra :

Phan
ng
Off2

1. Cong suat ong c (P0307) co


phu hp vi cong suat bien tan
(P0206).
2. Chieu dai cap khong c vt
qua gii han.
3. Cap ong c va ong c khong
b ngan mach hay cham at.

Trang 23

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

4. Tham so ong c cai trong


bien tan phai tng xng vi
ong c s dung.
5. Gia tr tr khang cua Stator
(P0305) phai chnh xac.
6. ong c khong b ket hay qua
tai.
- Tang thi gian tang toc.
- Giam bt mc ien ap.
- ien ap DC-link (r0026) vt
qua mc ngat (P2172).

F002 :
Qua ap.

- Qua ap co the do ien ap nguon


cap qua cao hay ong c trong
tnh trang phuc hoi.
- Cach phuc hoi co the do thi
gian giam toc ngan hay ong c
c ieu khien bi tai ong.

- Kiem tra :

Off2

1. Nguon cap (P0210) phai nam


trong gii han.
2. Bo ieu khien ien ap DC-link
phai cho phep (P1240) va tham
so phai ung.
3. Thi gian giam toc (P1121)
phai thang c quan tnh cua
tai.
4. Yeu cau nang lng ham phai
nam trong gii han xac nh.
- Chu thch :
Quan tnh ln phai s dung
thi gian giam toc dai , mat khac
nen s dung ien tr thang.

F003 :

- Nguon cap chnh b loi.

- Kiem tra :

Thap ap.

- Va ap cua tai nam ngoai gii


han cai at.

1. ien ap cung cap (P0210) phai


nam trong gii han bang ty le.

Off2

2. Nguon cap phai chac khong de


nhat thi loi hay giam ap.
F004 :
Bien
nhiet

tan

qua

- Thong gio cha u.

- Kiem tra :

- Quat khong hoat ong.

1. Quat phai quay khi bien tan


ang chay.

- Nhiet o moi trng xung quanh


qua cao.

Off2

2. Tan so xung phai at gia tr


mac nh.
- Nhiet o moi trng xung quanh
co the cao hn nhiet o at cua
bien tan.

Trang 24

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

F005 :
2

Qua tai (I T)

F0011 :
ong
nhiet.

- Bien tan qua tai.

- Kiem tra :

- Chu trnh lam viec cua tai qua


khat khe.

1. Chu trnh lam viec cua tai phai


nam trong gii han xac nh.

- Cong suat ong c (P0307) vt


qua cong suat tch tr cua bien
tan (P0206).

2. Cong suat ong c (P0307)


phai tng xng vi cong suat tai
(P0206).

- ong c qua tai.

- Kiem tra :

Off2

Off1

1. Chu trnh lam viec cua tai phai


chnh xac.

qua

2. o at qua nhiet ong c


(P0626-P0628) phai chnh xac.
3. Mc canh bao ve nhiet o
ong c (P0604) phai tng xng.
F0012 :
Mat tn
nhiet o
bien tan.

hieu
cua

F0015 :
Mat tn
nhiet o
c.

hieu
ong

F0020 :
Mat pha chnh.
F0021 :
Cham at.

- Day tn hieu nhiet o (t bo tan


nhiet) bien tan b t.

Off2

- Day dan cam bien nhiet o


ong c b ngan mach hay h
mach.

Off2

- Mot trong ba pha chnh vao b


mat trong khibien tan ang hoat
ong.
- Loi xay ra khi tong dong cac pha
hien hanh cao hn 5% dong cua
bien tan cai at.

- Kiem tra day dan vao.

Off2

Off2

- Chu thch : Loi nay xay ra khi


bien tan co 3 cam bien o dong.
Co bien tan loai D, E, F.
F0022 :
Loi chong cong
suat.

- Nguyen nhan loi do cac s kien


sau :

Off2

(1) Qua dong tren DC-link = dong


nhan mach cua IGBT.
(2) Dong ngan mach tren bo ngat
ien.
(3) Cham at.
- Bien tan c A, B, C trng hp
(1), (2), (3).

Trang 25

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

- Bien tan c D, E trng hp (1),


(2).
- Bien tan c F trng hp (1).
F0023 :
Ngo ra loi.
F0030 :

- Mot pha cua ong c cha ket


noi.
- Quat khong lam viec lau.

Quat b loi.

F0035 :
T ong khi
ong sau n.
F0040 :

Off2
- Loi khong the b che trong khi
Modun chon la (man hnh AOP
hay BOP) c ket noi. Can thay
quat mi.

Off2

- T ong khi ong co gang vt


qua gia tr cua P1211.

Off2

- Ch co MM 440.

Off2

Loi t ong nh
c.
F0041 :

- Thong so d lieu mot loi.

Loi ve d lieu
rieng cua ong
c.

- Mc canh bao 0 : tai bo qua.


- Mc canh bao 1 : mc gii han
dong at ti s ong nhat.
- Mc canh bao 2 : ien tr ong
nhat Stator < 10% hay > 100%.
- Mc canh bao 3 : ien tr Rotor
< 10% hay > 100%.

0 : Kiem tra ong c co ket noi


vi bien tan khong.

Off2

1 40 : kiem tra d lieu ong c


(P304 P311) co chnh xac
khong.
- Kiem tra kieu au day cua ong
c.

- Mc canh bao 4 : ien khang


Stator < 50% va > 500%.
- Mc canh bao 5 : ien khang
nguon < 50% va > 500%.
- Mc canh bao 6 : hang so thi
gian Rotor < 10ms hay > 5s.
- Mc canh bao 7 : tong ien
khang ri toan bo < 5% hay >
50%.

- Mc canh bao 8 : tong ien


khang ri tren Stator.
- Mc canh bao 20 : ien ap IGBT
< 0,5V hay > 10V.
- Mc canh bao 30 : dong ien

Trang 26

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

ieu khien tai ien ap gii han.


- Mc canh bao 40 : s mau
thuan cua viec cai at d lieu
ong nhat, t nhat mot s ong
nhat sai.
Ty le % gia tr da tren tr khang
Z=U/sqrt(3).I.
F0042 :
ieu khien toc
o lac quan loi.

- Toc o ieu khien lac quan


(P1960) b loi. Gia tr loi :

Off2

0 : Het han ch i toc o


on inh.
1 : oc mau thuan.

F0051 :
Loi thong
Eeprom.

so

- Loi oc ghi khi lu thong so bat


on.

- Chnh mc Factory Reset va


cai lai tham so mi.

Off2

- Thay drive.
- Loi oc cua thong tin chong
cong suat hay d lieu khong hp
le.

1. Factory Reset va cai thong so


mi.

- Loi ve thong tin I / O Eeprom


hay d lieu khong hp le.

- Kiem tra d lieu.

F0054 :

- Bo IO loi ket noi.

1. Kiem tra d lieu.

Bo mach IO loi.

- Khong nhan dien ID tren bo IO,


khong d lieu.

2. Thay bo IO.

F0060 :

- Loi truyen thong noi bo.

- Neu loi van xuat hien, oi drive.

Off2

Qua han Asic.

- Loi phan mem.

F0070 :

- Khong co gia tr iem at t CB


(bo truyen thong) khi tn hieu het
thi gian.

- Kiem tra CB va oi tac truyen


thong.

Off2

- Khong gia tr iem at t USS


khi tn hieu het thi gian.

- Kiem tra USS master.

Off2

- Khong gia tr iem at t USS


khi tn hieu het thi gian.

- Kiem tra USS master.

Off2

F0052 :
Loi chong cong
suat.
F0053 :
Loi
I
Eeprom.

Loi iem at CB.


F0071 :
Loi iem at
USS (Bop-link).
F0072 :
Loi iem at
USS
(COMM
link).

Off2

2. Contact Customer Support /


Service Department.

Off2

- oi Modun I / O.

Off2

Trang 27

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

F0080 :

- t day.

Mat tn hieu vao


ADC.

- Tn hieu vt qua gii han.

F0085 :

- Loi ngoai vi khi ong qua


ng noi cac ngo vao.

Loi ngoai vi.

- Tn hieu t bo Encoder mat.

F0090 :
Mat phan
Encoder.

Off2
1. Kiem tra tn hieu Encoder.

Off2

2. Kiem tra ket noi Encoder va


bien tan.

hoi

F0101 :

Off2

- Phan mem loi hay x ly sai.

- T chay kiem tra nh ky.

Off2

- Phan hoi PID di gia tr min


(P545).

- oi gia tr P545 ch co o li
phan hoi.

Off2

- Phan hoi PID tren gia tr max


(P2267).

- Thay oi gia tr P2267 ch co o


li phan hoi.

Off2

- Gia tr loi.

- Drive co the chay nhng vai


ham ac trng se lam viec khong
chnh xac.

Off2

Loi phan mem.


F0221 :
Phan hoi PID
di gia tr min.
F0222 :
Phan hoi PID
tren gia tr max.
F0450 :
Loi kiem
BISS.

tra

1. Vai bo phan cong suat kiem tra


b loi.
2. Vai bo mach ieu khien kiem
tra b loi.

- Thay drive.

4. Vai ham kiem tra b loi.


8. Vai ham kiem tra I /O b loi.
16. RAM ben trong b loi no kiem
tra mc tang nang lng.
F0452 :

- ieu kien tai.

Off2

Nhan dien tai.


F0499 :

Off2

Canh bao ngat


ngay
nguon
ien.
A501 :
Qua dong.

- Cong suat ong c (P0307)


khong phu hp vi cong suat
bien tan (P0206).

1. Cong suat ong c (P0307)


phai phu hp vi cong suat bien
tan (P0206).

- Day dan ong c qua dai.

2. Chieu dai cap phai xac nh.

- Cham at.

3. Cap ong c va ong c khong


c cham at hay ngan mach.

Trang 28

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

4. Tham so ong c phai phu hp


vi ong c s dung.
5. Gia tr tr khang Stator (P0350)
phai chnh xac.
6. ong c khong b ket hay qua
tai.
- Tang thi gian tang toc.
- Giam bt mc ien ap (ieu
khien V/f : P1311 va P1312, ieu
khien vector : P1610 va P1611)
- Qua ien ap at ti mc gii
han.

A0502 :
Qua ap.

- Neu canh bao nay xuat hien lau,


kiem tra bobien oi ien ap vao.

- Canh bao nay xuat hien khi


ong c ang giam toc, bo ieu
khien DC-link khong xuat hien
(P1240 = 0).

A0503 :

- Nguon cap b loi.

Thap ap.

- Nguon cap (P0210) va ien ap


DC-link (r0026) di mc gii han
xac nh (P2172).

A0504 :

- mc canh bao khi nhiet o bo


tan nhiet tren bien tan (P0614)
qua gii han, do tan so xung giam
va tan so ngo vao giam (P0610).

Bien tan
nhiet.

qua

- Kiem tra nguon cung cap


(P0210) mc cho phep.

- Kiem tra nhiet o moi trng


xung quanh nam trong gii han
xac nh cho phep.
- ieu kien tai va chu trnh van
hanh phai mc o cho phep.
- Quat phai chay khi van hanh.

- Mc canh bao vt qua, dong


ien se giam neu tham so at
P0610 = 1.

- Kiem tra chu trnh lam viec tai


nam trong gii han cho phep.

A0510, A0511

- ong c qua tai.

Qua nhiet ong


c.

- Chu trnh lam viec cua tai qua


cao.

- Kiem tra P0611 nen cai at


gia tr cho phep.

A0512 :

- Day dan tn hieu nhiet o ong


c b t, neu day t c nhan
dien.

A0505 :
Qua nhiet.

Mat tn
nhiet o
c.

hieu
ong

A0522 :
Het han I2C.

- P0614 nen at mc phu hp.

- Chnh cong tac nhiet o vt


qua cam bien ong c.
- Chu trnh x ly UCE Value va
nhiet o chong cong suat qua
ng I2C bus b loi.

Trang 29

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

- Mot pha cua ong c cha ket


noi.

A0523 :
Ngo ra loi.
A0535 :

1. Tang chu trnh lam viec P1237.

ien tr thang
qua nong.

2. Tang thi gian giam toc P1121.

A0541 :
Tham so d lieu
ong c tac
ong.
A0542 :
Toc o ieu
khien mat on
nh tac ong.
A0590 :
Canh bao mat
tn hieu hoi tiep
encoder.

- Tham so d lieu cua ong c


(P1910) c la chon hay ang
chay.

- Toc o ieu khien mat on nh


(P1960) c la chon hay ang
chay.

- Tn hieu t bo encoder b mat va


bien tan a bat ieu khien vector
o nhay thap.

- Dng bien tan va kiem tra :


1. Encoder a c lap. Neu
cha, cai P4000=0 va chon mode
SLVC (P1300=20 hay 22)
2. Neu encoder a lap kiem tra
chnh xac encoder a c la
chon (P0400).
3. Kiem tra s ket noi gia
encoder va bien tan.
4. Kiem tra encoder khong b loi
(chon P1300=0, chay tai tan so
on nh, kiem tra tn hieu hoi tiep
encoder r0061).
5. Tang encoder di ngng
P0492.

A0600 :
Canh bao
RTOS.

- Phan mem loi.

- Lien he Siemens.

- Bo mach truyen thong phai hoat


ong tot.

- Xem chi tiet tai lieu CB uers


manual.

- Truyen thong tren bo mach


truyen thong b mat.

- Kiem tra phan cng tren bo


mach truyen thong.

ve

A0700 A0709
Canh bao 1 10
ve bo mach
truyen thong.
A0710, A0711
Loi bo mach
truyen thong.

Trang 30

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

A0910 :
Bo ieu khien
Vdc-max
mat
hoat ong.

- Bo ieu khien Vdc-max b mat


hoat ong.
- Gi ien ap DC-link (r0026)
khong qua gii han (P2172).

- Kiem tra :
1. Ap vao (P0756) phai nam trong
gii han cho phep.
2. Tai phu hp.
- Vai trng hp nen ap dung
ien tr thang.

A0911 :
Bo ieu khien
Vdc-max
tac
ong.
A0912 :
Bo ieu khien
Vdc-min
tac
ong.

A0920 :
Tham so ADC
khong cai at
ung.

- Bo ieu khien Vdc-max hoat


ong, v the thi gian giam toc se
c tang t ong.

- Kiem tra tham so ien ap vao


bien tan.
- Kiem tra thi gian giam toc.

- Gi ien ap DC-link (r0026)


khong qua gii han (P2172).
- Bo ieu khien Vdc-min se tac
ong neu ien ap ri tren DC-link
(r0026) thap hn mc nho nhat
(P2172).
- ong nang cua ong c s
dung lam bo em cho ien ap
DC-link, lam giam toc o drive.
- Tham so ADC khong cai at
ung.
1. Tham so ang cai at cho ngo
ra.
2. Tham so ang cai at cho ngo
vao.
3. Tham so cai at cho ngo vao
khong tng xng loai ADC.

A0921 :
Tham so DAC
khong cai at
ung.

- Tham so DAC khong cai at


ung.
1. Tham so ang cai at cho ngo
ra.
2. Tham so ang cai at cho ngo
vao.
3. Tham so cai at cho ngo vao
khong tng xng loai DAC.

A0922 :

- Khong co tai gan vao bien tan.

1. Kiem tra tai gan vao bien tan.

Khong co tai
gan vao bien
tan.

- Vai ham khong hoat ong khi


ieu kien tai di mc bnh
thng.

2. Kiem tra tham so cai at ong


c phai chnh xac tai gan vao.
3. Vai ham khong hoat ong
chnh xac v co tai khong ieu
kien bnh thng.

Trang 31

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

A0923 :
Fog left va Jog
right hoat ong
cung luc.
A0924, A0952
Loi c kh.

- Yeu cau ca hai Fog left va Jog


right hoat ong cung luc (P1055
va P1056), ieu nay lam can tr
tan so ngo ra RFG tai gia tr xac
nh cua no.
- ieu kien tai tren ong c gay
loi c kh.

- Boi trn neu c yeu cau.


- Kiem tra :
1. Truc ong c khong b gay, b
gh hay ket truc.
2. Tn hieu cam bien toc o t
ben ngoai phai thch ang neu
c s dung.
3. P0402 (xung/phut), P2164 (o
tre, lenh tan so), P2165 (thi gian
tre nam trong o lech cho phep),
cac tham so tren phai co gia tr
xac nh.
4. P2155 (ngng tan so f1),
P2157 (ngng tan so f2),
P2159 (ngng tan so f3),
P2174 (ngng tren moment
1),
1),

P2175 (ngng di moment

P2176 (thi gian tre cho mc


moment),
P2182 (ngng tren moment
2),
2),

P2183 (ngng di moment


P2184 (ngng tren moment

3),
P2185 (ngng di moment
3)
Phai co gia tr chnh xac.
A0936 :
PID Autotuning
tac ong

- Chc nang PID Autotuning


(P2350) c la chon hay ang
chay.

Trang 32

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

6. LA CHON VA AT HANG :
a) MM 410 :
ien ap vao 1 pha AC 200V en 240V.

Cong suat ra

Im vao
A

Im ra A

C vo
(FS)

Ma hieu MM 410 khong


co chon loc

MM 410 co chon loc


cap B

KW

HP

0,12

0,16

1,50

0,90

AA

6SE6410-2UB11-2AA0

6SE6410-2BB11-2AA0

0,25

0,33

3,00

1,70

AA

6SE6410-2UB12-5AA0

6SE6410-2BB12-5AA0

0,37

0,50

4,40

2,30

AA

6SE6410-2UB13-7AA0

6SE6410-2BB13-7AA0

0,55

0,75

5,80

3,20

AB

6SE6410-2UB15-5BA0

6SE6410-2BB15-5BA0

0,75

1,00

7,80

3,6

AB

6SE6410-2UB17-5BA0

6SE6410-2BB17-5BA0

4,2 40oC
Cac thong so tren xac nh tai nhiet o 50oC.
Cac tuy chon oc lap

Ma hieu

Cac tuy chon di ay phu hp vi bo bien tan MM 410


Operator Panel (OP)

6ES6400-0SP00-0AA0

Bo ghep noi vi PC

6ES6400-0PL00-0AA0

Adapter e lap at tren thanh ray DIN

6ES6400-0DR00-0AA0

Phan mem STARTER va DriverMonitor, cung vi cac tai lieu


khac

6ES6400-5EA00-0AG0

b) MM 420 :
ien ap vao 3 pha AC 380V en 480V.

Cong suat ra

Im vao
A

Im ra A

C vo
(FS)

Ma hieu MM 420 khong


co chon loc

MM 420 co chon loc


cap A

KW

HP

0,37

0,5

1,1

1,2

6SE6420-2UD13-7AA0

0,55

0,75

1,4

1,6

6SE6420-2UD15-5AA0

0,75

1,9

2,1

6SE6420-2UD17-5AA0

1,1

1.5

2,8

6SE6420-2UD21-1AA0

1,5

3,9

6SE6420-2UD21-5AA0

2,2

5,9

6SE6420-2UD22-2BA0

6SE6420-2AD22-2BA0

Trang 33

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

6,7

7,7

6SE6420-2UD23-0BA0

6SE6420-2AD23-0BA0

8,5

10,2

6SE6420-2UD24-0BA0

6SE6420-2AD24-0BA0

5,5

7,5

11,6

13,2

6SE6420-2UD25-5CA0

6SE6420-2AD25-5CA0

7,5

10

15,4

19

6SE6420-2UD27-5CA0

6SE6420-2AD27-5CA0

11

15

22,5

26

6SE6420-2UD31-1CA0

6SE6420-2AD31-1CA0

Cac thong so tren xac nh tai nhiet o 50oC.

Cac tuy chon oc lap

Ma hieu

Cac tuy chon di ay phu hp vi bo bien tan MM 420


Operator Panel (AOP)

6ES6400-0AP00-0AA1

Operator Panel (BOP)

6ES6400-0BP00-0AA0

Bo ghep noi vi PC

6ES6400-0PC00-0AA0

Modun Profibus

6ES6400-0PB00-0AA0

Ghep noi PC vi AOP

6ES6400-0PA00-0AA0

Phan mem STARTER va DriverMonitor, cung vi cac tai lieu


khac

6ES6400-5EA00-0AG0

b) MM 440 :
ien ap vao 3 pha AC 380V en 480V.
VT (moment thay oi
theo toc o)

CT (moment khong oi)


Cong suat

Im
vao A

Im
ra A

KW

HP

0,37

0,5

1,1

0,55

0,8

0,75

Cong suat

Im
vao A

Im
ra A

C vo
(FS)

MM 440 khong chon loc

KW

HP

1,2

6SE6440-2UD13-7AA0

1,4

1,6

6SE6440-2UD15-5AA0

1,0

1,9

2,1

6SE6440-2UD17-5AA0

1,1

1,5

2,8

3,0

6SE6440-2UD21-1AA0

1,5

2,0

3,9

4,0

6SE6440-2UD21-5AA0

2,2

3,0

5,0

5,9

6SE6440-2UD22-2BA0

4,0

6,7

7,7

6SE6440-2UD23-0BA0

5,0

8,5

10,2

6SE6440-2UD24-0BA0

5,5

7,5

11,6

13,2

7,5

10

16,0

18,4

6SE6440-2UD25-5CA0

7,5

10

15,4

18,4

11,0

15

22,5

26

6SE6440-2UD27-5CA0

Trang 34

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

11

15

22,5

26

15,0

20

30,5

32

6SE6440-2UD31-1CA0

15

20

30

32

18,5

25

37,2

38

6SE6440-2UD31-5DA0

18,5

25

36,6

38

22

30

43,3

45

6SE6440-2UD31-8DA0

22

30

43,1

45

30

40

59,3

62

6SE6440-2UD32-2DA0

30

40

58,7

62

37

50

71,7

75

6SE6440-2UD33-0EA0

37

50

71,2

75

45

60

86,6

90

6SE6440-2UD33-7EA0

45

60

85,6

90

55

75

103,6

110

6SE6440-2UD34-5FA0

55

75

103,6

110

75

100

138,5

145

6SE6440-2UD35-5FA0

75

100

138,5

145

90

120

168,5

178

6SE6440-2UD37-5FA0

C vo
(FS)

MM 440 co chon loc


Class A

CT
Cong suat

VT

Im
vao A

Im
ra A

KW

HP

2,2

3,0

5,0

3,0

4,0

4,0

Cong suat

Im
vao A

Im
ra A

KW

HP

5,9

6SE6440-2AD22-2BA0

6,7

7,7

6SE6440-2AD23-0BA0

5,0

8,5

10,2

6SE6440-2AD24-0BA0

5,5

7,5

11,6

13,2

7,5

10

16,0

18,4

6SE6440-2AD25-5CA0

7,5

10

15,4

18,4

11,0

15

22,5

26

6SE6440-2AD27-5CA0

11

15

22,5

26

15,0

20

30,5

32

6SE6440-2AD31-1CA0

15

20

30

32

18,5

25

37,2

38

6SE6440-2AD31-5DA0

18,5

25

36,6

38

22

30

43,3

45

6SE6440-2AD31-8DA0

22

30

43,1

45

30

40

59,3

62

6SE6440-2AD32-2DA0

30

40

58,7

62

37

50

71,7

75

6SE6440-2AD33-0EA0

37

50

71,2

75

45

60

86,6

90

6SE6440-2AD33-7EA0

45

60

85,6

90

55

75

103,6

110

6SE6440-2AD34-5FA0

55

75

103,6

110

75

100

138,5

145

6SE6440-2AD35-5FA0

75

100

138,5

145

90

120

168,5

178

6SE6440-2AD37-5FA0

Cac thong so tren xac nh tai nhiet o 50oC.

Trang 35

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

Cac tuy chon oc lap

Ma hieu

Cac tuy chon di ay phu hp vi bo bien tan MM 440


Operator Panel (AOP)

6ES6400-0AP00-0AA1

Operator Panel (BOP)

6ES6400-0BP00-0AA0

Bo ghep noi vi PC

6ES6400-1PC00-0AA0

Modun Encoder

6ES6400-1PC00-0AA0

Modun Profibus

6ES6400-1PB00-0AA0

Ghep noi PC vi AOP

6ES6400-0PA00-0AA0

Phan mem STARTER va DriverMonitor, cung vi cac tai lieu


khac

6ES6400-5EA00-0AG0

7. V DU :
o.

ieu khien ong c theo phng phap: ON / OFF ong c va dung bien tr e tang giam toc
* Giai phap:
S o au day Analog input va Digital input : xem phan 3. S o au day.
Trc tien, ta Reset lai cac tham so bien tan e tr ve tham so mac nh :
P0010 = 30.
P0970 = 1.0
Cac thong so cai at :
P0003 = 2.
P0004 = 0.
P0005 = 21.
P0010 = 1 (cai at nhanh).
P0100 = 0.
P0300 = Tuy loai ong c 0 hoac 1.
P0304 = ien ap nh mc ong c.
P0305 = Dong ien nh mc ong c.
P0307 = Cong suat nh mc ong c.
P0308 = Gia tr Cos cua ong c.
P0309 = Hieu suat nh mc ong c (tuy thuoc vao P0300).
P0310 = Tan so nh mc ong c.
P0311 = Toc o nh mc ong c.
P0700 = 2.

Trang 36

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

P1000 = 2.
P1080 = 0.0 (tan so chay nho nhat)
P1082 = 50.0 (tan so chay ln nhat)
P1120 = 10.0 (thi gian tang toc)
P1121 = 10.0 (thi gian giam toc)
P3900 = 1.

8. KCH THC :
a) MM410 :

Trang 37

ISS AUTOMATION :WWW.ISSAUTOMATION.VN TEL: 0436369333 HOTLINE 0988999368

b) MM 420 :

Trang 38