Vous êtes sur la page 1sur 24

Vishwa Madhwa Sangha

TX Chapter
4th Year MettilOtsava
At Hindu Temple
San Antonio, TX
15 November 2008

È¢ÀdºàvÑhµù¶¢
Bhajane Songs
vms-tx Page 2

¶¢À¶mîmÐuû¶¨à¶¢±µlµA ¶ª±¸öuû¶¨à¶pûv¶pñlµA|
¶pÁ±µAlµ±µSµÀ±µÀA¶¢AlÉl¸¶ªÊ¥ñ¶¨áA lµ±ÀµÃnlû¼A||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 3
l¸¶ª Oµ°µ
¶ªhµhµ Sµgm¸kµ

¶ªhµhµ Sµgm¸kµ »ªl¼è±ÀµÀo¶¢ O¸±µïlµw|


¶¢Ài Êpñ±¼¶ªÀ¶¢yµÀ q¸±µöilÉ£||

¶¢ÀÀOµÀi ¶pkµOÇ ¶¢À¶m¤¶¢ ¶¢À¶®±µÀlµñlɶ¢±µÀ|


¶¬±¼sûµOµÀi l¸±ÀµÀOµyµÀ sû¹±µjlÉ£|

±ÀµÀÀOµÀi ¥¹¶ªåòSµyµwô ¶¢¶mY¶ªAsûµ¶¢¶m±µ»ª|


¶ªhµÖ±µîSµyµ ¶mfÇ»ª ¶ªÀY¹ß¶m ¶¢Ài EhµÀå|

Sµi q¸w¶ªÀ¶¢ ¶m¶¢Àî ¶p¶¢¶¢Ã¶m¶mÀ|


Whµålµw D¶mAlµ ¶ªÀP¶¢o¶¢yµÀ ±µ¶¢Ã|

sûµOµÀhµ Y¶m±ÍfDZÀµÀ ¶m¶¢Àî ¶pÁ±µAlµ±µ £eµv¶mÀ|


¶ªhµhµ E¶¢±µw nAhµÀ F OµÅi±ÀµÀ ¶mfǶªÀ¶¢¶mÀ||

Y±ÀµÀ¢¸Sµw
l¸¶ª«¸»¬hµï lûµöY¹±Ð¶¬gS¿hÇ

Y±ÀµÀSµyµÀ DSµw C¶pY±ÀµÀ qÒSµw


Y±ÀµÀlÉ£ ±µ¶¢Àg Lw±ÀµÀw OÐvÇ
Y±ÀµÀlÉ£ ±µ¶¢Àg Lw±ÀµÀw ¶m¶¢Àî £
Y±ÀµÀ ±¸±ÀµÀ±µ O½±¼å È¢À±Ç±ÀµÀw OÐvÇ||

¶¬±¼±ÀÉÀ ¶ª±Ðöhµå¶¢À ¶¬±¼±ÀÉÀ ¶p±µlɶ¢hÇ


¶¬±¼l¸¶ª±ÇAsÑ t±µÀl¼¶m OÐvÇ
¶¬±¼l¸¶ª±ÇAsÑ t±µÀl¼¶m ȬS¸ØyÇ
»¬±¼ s¹S¼vÎyµÀ ¶mÀfºÊª¶¢Á OÐvÇ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 4

SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö±¸±ÀµÀ±¼SÇ ¶mÈ¢Ã

SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö±¸±ÀµÀ±¼SÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã


¶m¶¢Àî SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö ¶ªAhµiSÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã

§ñq¸lµ±¸Y±¼SÇ SµÀ±µÀ¢¸ï¶ª±¸Y±¼SÇ|
SµÀ±µÀ¢¸l¼±¸Y±¼SÇ ¶mȢà ¶mȢà || 1 ||

±¸¶TÊ¢Alµñ±¸±ÀµÀ±¼SÇ ËÈ¢OµÀAeµl¸¶ª±¼SÇ
¶pÁ±µAlµ±µl¸¶ª±¼SÇ ¶mȢà ¶mȢà || 2 ||

SµÀ±µÀ £Y±ÀµÀl¸¶ª±¼SÇ sû¹Sµgäl¸¶ª±¼SÇ


§ñ±µASµ¶¢wlµ l¸¶ª±¼SÇ ¶mȢà ¶mȢà || 3 ||

¶p±µ¶¢À ËÈ¢±¸Sµï¥¹w i¶¢Àîgäl¸¶ª±¼SÇ


¶¬ÀAfÉO¸±µ l¸¶ª±¼SÇ ¶mȢà ¶mȢà || 4 ||

SµÀ±µÀ §ñ¶¨£eµv¶m ¶p±µ¶¢À sûµOµå±µ Vµ±µg


¶ª±µ»ªY±ÀµÀÀSµSµzSÇ ¶mȢà ¶mȢà || 5 ||

SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö±¸±ÀµÀ±¼SÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã


¶m¶¢Àî SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö ¶ªAhµiSÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã

SµÀ±µÀ ¶pÁ±µAlµ±µ l¸¶ª±É

SµÀ±µÀ ¶pÁ±µAlµ±µl¸¶ª±É n¶¢Àî Vµ±µgOµ¶¢Àv¶¢ ¶mAtlÇ


Sµ±µö ±µ»¬hµ¶m ¶¢Ãfº I¶mé¶mÀ qϱǶ¢ sû¹±µ¶¢Á n¶¢ÀîlÇ

LAlµÀ C±¼±ÀµÀlµ ¶¢ÀAlµ¶¢Ài m¸


EAlµÀ n¶¢Àî¶mÀ ¶¢Al¼Èp
EAl¼±É¶¥¶m q¸lµ hб¼«Ò
hµAlÇ ¶¢ÃfÇvÎ ¶ªhµÖýÅÈp || 1 ||

¶¢Ã±µY¶mOµ¶m ¶ªnélû¸¶ml¼
«¸±µS¸±ÀµÀ¶m ¶¢ÃfµÀ¶¢
m¸±µl¸l¼ ±µÃ¶pl¼Alµw
hбµÀlµ±µ÷¶m hб¼lÇ || 2 ||

¶pÁ±µAlµ±¸v±ÀµÀ ¶TdàlÍyµÀ
o n±µÀhµ lûµ¶m¶¢Sµz¶ªvÀ
¶p±µ¶¢À ¶pÁ±µÀ¶¨¶mÀ £¶pñ¶mAlµl¼
Oµ±µ¶¢ ofº ±ÀµÃWȪ || 3 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 5
¶p±µ¶¢À n±µÀØg ¶¢À¶m¶¢¶m±¼hµÀ
¶ª±µÀ¶¢¶ªÃ±¼±ÀµÀ Sµz»ªlµ
C±¼hµÀ ¶¢À¶mlµw Y±¼lµÀ sûµ¶¢Sµyµ
hµ±µÀgº ¶ª¶¬ ¶¬Î±µ ¶¬Î±µdDZÀµÃ || 4 ||

CYsûµ¢¸l¼Sµyµ±µ¶ªm¸lµ
£Y±ÀµÀ £eµv¶m lû¸ïn¶p
nY¶ªÀY¹ß¶m¶¢ OÍfº¶ªsÉOÇAlµÀ
sûµZÈpmÐ OÉy³ SµÀ±µÀ¶¢±µ || 5 ||

±¸¶TÊ¢Alµñ SµÀ±µÀ±¸±ÀµÀ±µ ʪ£»ª±Ð

±¸¶TÊ¢Alµñ SµÀ±µÀ±¸±ÀµÀ±µ ʪ£»ª±Ð |


«ÕPïl¼ a£»ª±Ð || ¶pvô||
hµÀAS¸j±µl¼ ±µ¶TÀ±¸¶¢À¶m ¶pÁ¹Z¶p±Ð |
¶m±µ»ªASµ¶m sûµYOµ±Ð || C¶mÀ||

§ñ ¶ªÀlû¿Alµñ Oµ±µ ¶ª±ÐY ¶ªAY¹hµ |


YSµlÍyµSÇ ¶pÁohµ
l¸¶¥±µk¼±ÀµÀ l¸¶ªhµö¶¢ h¸¶mö»¬»ª |
lµÀ±µîhµSµyµ Y±ÀÀ»ª || 1 ||

F ¶ª¤À±µ ¶¢Àhµ ¶ªA«¸æ¶pOµ±¸S¼ |


nAlµOµ±µ¶mÀ oS¼
sûµÃ¶ªÀ±µ±¼SÇ ¶ªAʪ¶¢ï ¶ªl¸ Vµ±µg½ |
OµASÍz¶ªÀ¶¢ Oµ±µÀgº || 2 ||

OµÀAlµlÇ ¶¢±µ ¶¢ÀAh¸ñv±ÀµÀlµwô±µÀ¶¢ |


Oµ±ÇlµwôSÇ s±µÀ¶¢
¶¢ÅAl¸¶¢¶mSµhµ ¶¢ÀÅiåOÇ Yvq¸¶m |
¶¢ÀÀOºåSÇ «Òq¸¶m || 3 ||

¶ªAlµ±µ÷¶m ¶¢Ãhµñlµw ¶¢À¶®q¸¶p |


sfºlÍfº¶ªv¹¶p
¶¢ÀAlµsû¹Sµï±¼SÇ lͱµOµl¼¶¢±µ ʪ¢¸ |
¶¥±µg±µ ¶ªAa¢¸ || 4 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 6
§ñlµ£eµv¶m ¶ªnélû¸¶mq¸hµñ |
¶ªA¶ªÀåi¶ªÀ¶¢ ¶¢Ãhµñ
È¢Ãlµ¶pfº¶ªÀi¶¬ h¸n¶¬¶p±µlµwô |
FhµSÇ ¶ª±¼±ÀÇÀwô || 5 ||

Ê¢Àl¼n±ÀÇÀÀyµS¼¶mé±µ¶ªvÀ m¸ O¸gÇ |
¶pÁ»ª±ÀÇÀvôm¸égÇ
q¸lµ¶ªî±µgDZÀµÀ ¶¢Ãfµlµ¶¢Èm q¸»p |
m¸ ÊpyµÀÈ¢ «¸æ»p

lɶ¢h¸ Oµ°µ
¶ªhµï YSµilµÀ

¶ªhµï YSµilµÀ ¶pAVµsûÉlµ¶¢Á nhµï §ñ SУAlµ¶m||¶p||


OµÅhµï¶¢±¼hµÀ h¸±µhµ¶¢Àïl¼ OµÅ¶¨ä¶mlû¼OÇAlµÀ «¸±¼Ë±Ç||C.¶p||

a¶¢ F¶¥SÇ sûÉlµ, ¶ª±µöhµñ a¶¢ a¶¢OÇ sûÉlµ¶¢Á|


a¶¢ Yfµ, Yfµ YfµOÇ sûÉlµ a¶¢ Yfµ ¶p±µ¶¢ÃhµîSÇ || 1 ||

¶¢Ã¶mÀ©Òhµå¶¢ÀSµlû¼¶p °ºi¶p±µÀ ¶¢À¶mÀYlɶ¢ SµAlûµ±µö±µÀ|


Y¹¶m»ph¸ñY¹¶mOµ±µîYl¸¶m¢¸±¼hµh¸öhµî±µÀ || 2 ||

Sµg¶p £Àhµñ±µÀ ¶ª»på sÀÀ»¨SµyµÀ ¶¢»¬é m¸±µlµ ¶¢±µÀg¶mÀ|


E¶mYSÇ ¶ª¶¢À VµAlµñ¶ªÃ±µï±µÀ ¶¢À¶mÀ¶ªÀhDZÀµÀÀ ȬVµÀÛ ¶pñ¶¢¶¬¶mÀ || 3 ||

lµ°µ¶ª¶¢À Cn±µÀlûµ- SµÀ±µÀ ¶¥W- ±µi «¸ö±ÀµÀAsûµÀ¶¢±¸±µö±µÀ|


¶p°µ q¸ñgnS¼Ahµ O¸¶¢À¶mÀ OºAWlµlû¼Oµ¶mÀ EAlµñ¶mÀ || 4 ||

lÉÊ¢AlµñnS¼Alµlû¼Oµ ¶¢À¶¬±µÀlµñlɶ¢ ¶ª¶¢ÀÊ¥¶¨Sµ±µÀfµ±µÀ|


Oɶ¢vlû¼Oµ±µÀ Ê¥¶¨Sµ±µÀfµSÇ lÉ£ sû¹±µi ¶ª±µ¶ªöi || 5 ||

¢¸±ÀµÀÀ£SÇ ¶ª¶¢À±¼vô YSµlÍyµÀ ¢¸±ÀµÀÀlɶ¢±Ç sñ¶¬î±µÀ|


¢¸±ÀµÀÀ sñ¶¬îSÇ OÐdº SµÀgl¼Alµ Clû¼Oµ ¶¥OµåyµÀ §ñ ±µ¶¢Ã || 6 ||

C¶mAhµ SµÀgl¼A vOµÀ£ÀSµlû¼Oµ¶mÀ §ñ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµv¶mÀ|


¶T¶m ¶ª¶¢À±µÀ E¶¢S¼vô YSµlÍyµÀ ¶¬¶mÀ¶¢À¶¬Åhµêlµî¢¸»ªSÇ || 7 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 7

SµY¶¢lµ¶m sÉfµÀÊ¢
SµY¶¢lµm¸ sÉfµÀÊ¢ SͶ¢±¼ hµ¶m±ÀµÀ
iñYSµ ¶¢nçhµÊm ¶ªÀY¶m±µ qϱǶ¢Êm

q¸¥¹¶mÀÖ¶¥lûµ±µ ¶p±µ¶¢À ¶p£hµñ


¶¢ÀæOµ¢¸¶¬¶m ¶¢ÀÀnY¶mÊpñ¶¢Ã

È¢Ãlµl¼ n¶mé±ÀµÀ q¸lµ¶¢ hбÐ


«¸lûµÀ ¶¢nçhµÈm Dlµ±µl¼¶mçw

¶ª±µ»ªYm¸sûµ §ñ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµv¶m


n±µÀhµ ÈmÈm±ÀµÀÀ¶¢Èmå lµ±ÀµÀ ¶¢ÃfÐ

lûµ¶¢yµ SµASDZÀµÀ SµAS¸lûµ±µ

lûµ¶¢yµ SµASDZÀµÀ SµAS¸lûµ±µ ¶¢À¶®wASµ


¶¢Ãlûµ¶¢¶m hб¼¶ª±ÀµÀï SµÀ±µÀOµÀvÑhµÀåASµ||¶p||

C±¼Û»ªlµ¶¢±¼Sµuû¶¨à¶¢ OÍfµÀ¶¢
ȬWÛ¶m C¶TSµyµ hµ±¼lµÀ t¶ªÀdÀ¢¸
lµÀ¶¥Û±¼hµSµyÇvô lµÃ±µlµwôfµÀ¶¢
¶m¶¢ÀîVµÀïhµSµvôlµ C¶ªÀ±µ±µ sfº¢¸ || 1 ||

¶¢Ã±µ¶m SÇlµç ¶¢Àm欱µ ¶¢Àñ¼å


«¸lûµÀ ¶ªYݶm±¼SÇ ¶ªÀ±µVµOµñ¶¢±¼å
lû¸±µÀgº±ÀÇÀÀyµSÇ hµÀAtlÇ n¶¢Àî O½±¼å
¶¢Àñ¸±¼±ÀµÀ hб¼¶ª±ÀµÀï n¶¢ÀSÇ ¶¥±µg¸±¼æ || 2 ||

Vµ¶mé ¶pñ¶ª¶mé §ñ ¶¬±ÀµÀ¶¢lµ¶m¶mé


C¶mÀl¼¶m ÈmÈm¶¢AhÇ ¶¢ÃfÍ o I¶mé
C¶mï¶mvô¢Ð m¸¶mÀ SµÀ±µÀÈ¢AsÇ n¶mé
Em¸élµ±µÃ hбРlû¿±µ ¶¢ÀÀOµÖgä || 3 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 8
¶p¶¢¶¢Ã¶m ¶p¶¢¶¢Ã¶m

¶p¶¢¶¢Ã¶m ¶p¶¢¶¢Ã¶m YSµlµq¸ñg ¶ªAOµ±µÀ¶¨g


sûµ¶¢ sûµ±ÀµÃ±µgï lµ¶¬¶m ¶p¶¢¶m ||¶p||
¶¥ñ¶¢gÊ¢ È¢ÀÀlµv¹lµ ¶m¶¢£lûµ sûµOµÀi±ÀµÀ|
hµ¶¢Oµl¼Alµw OÍfµÀ Oµ£Y¶m ¾pñ±ÀµÀ ||C.¶p||

ʬ¶¢ÀOµVµÀÛd G¶p¤hµ lûµ±¼¶p ¶¢Ã±µÀhµ|


O¸¶¢Ãl¼ ¶¢±µØ±µ»¬hµ||
¢ÐﶢÃl¼ ¶ª±µö ¢¸ï¶pÁhµ ¶ªhµhµ n±¿íhµ|
±¸¶¢ÀVµAlµñ¶m nYlµÃhµ||
±ÀµÃ¶¢À ±ÀµÃ¶¢ÀOÇ nm¸é±¸lû¼¶pÁlµOÇ|
O¸£ÀÈp I¶mS¼lµÀ Êm£À»ª ¶pñil¼¶m|
F ¶¢À¶m»ªSÇ ¶ªÀP «Ò嶢À¶¢ hбµÀhµ|
q¸¶¢À±µ ¶¢Ài±ÀµÀ¶mÀ o ¶¢Ãgº¶pÁlµÀ || 1 ||

¶¢Yñ ¶¥±¿±µ SµAuû±µ ¶¢ÀÀOµÀdlûµ±µ|


lµÀ±µÝ¶m ¶¢¶m OµÀe¸±µ|
n±µÝ±µ ¶¢Àgº lµ±ÀµÃ q¸±µ¢¸±µ Gl¸±µ|
¶ªYݶm±µ¶T¶p±¼¶®±µ||
C±µÀݶmSÍwlµAlµÀ lûµöY¢¸n»ª nAlµÀ|
¶¢ÀñµÝSµ¶¢±¼¶¢AhÇ Sµ±µÝÈm ¶¢ÃfºlÇ|
ȬYÇÝ È¬YÇÝSÇ n¶mé CsÝ q¸lµlµ lûµÃz|
¶¢Ã±µÝ¶mlµw sûµ¶¢ ¶¢±¼ÝhµÈmn«Ï || 2 ||

q¸ñg Cq¸¶m ¢¸ïmÐl¸¶m ¶ª¶¢Ã¶m|


D¶mAlµsû¹±µi ±µ¶¢Àg|
oÊm ¶¥±¸öl¼ S¿±¸ög¸lµï¶¢À±µ±¼SÇ
Y¹ß¶mlûµ¶m q¸w¶p ¶¢±Égï|
m¸¶mÀ n±µÀhµlµw JÊmÈm¶ªS¼lÇ||
¶¢Ã¶m«¸l¼ Oµ±µî n¶mSÍ»p껪lÇmÍ|
q¸ñgm¸kµ »ª±¼£Y±ÀµÀ £eµv¶m|
O¸gº»ªOÍfµÀ¶¢ÁlµÀ sû¹¶mÀ¶pñO¸¶¥ || 3 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 9
§ñ v°½î lÉ£±ÀµÀ±µÀ

sû¹Sµïlµ v°½î s¹±µ¶¢Àî

sû¹Sµïlµ v°½î s¹±µ¶¢Àî


¶m¶¢ÀÀî o «Õsû¹Sµïlµ v°½î s¹±µ¶¢Àî

ȬYÇݱÀµÀ È¢ÀvÎAl³ ȬYÇݱÀµÀ nOµÀÖhµ


SÇYÇݱÀµÀ O¸w¶m m¸lµ¶¢ hбµÀhµ
¶ªYݶm «¸lûµÀ ¶pÁ¹YDZÀµÀ Ê¢yÇSÇ
¶¢ÀZÝSDZÀÇÀÀyµS¼¶m sÇgÇä±ÀµÀAhÇ || 1 ||

Oµ¶mOµ ¶¢Å»¨à±ÀµÀ Oµ±Ç±ÀµÀÀhµ s¹±Ç


¶¢À¶m O¸¶¢ÀÈm±ÀµÀ »ªl¼è±ÀµÀ hбÇ
l¼¶mOµ±µ OÐdº hÉYl¼ ¶¬ÎyDZÀµÀÀ¶¢
Y¶mOµ±¸±ÀµÀ¶m OµÀ¶¢Ã±¼ sÉSµ || 2 ||

CiåhµåSµvlÇ sûµOµå±µ ¶¢ÀÈm±ÀÇÀÀyµÀ


nhµï ¶¢À¶¬Îhµù¶¢ nhµï ¶ªÀ¶¢ÀASµv
¶ªhµï¶¢ hбµÀhµ «¸lûµÀ ¶ªYݶm±µ
Whµål¼ ¶¬ÎyDZÀµÀÀ¶¢ ¶pÁhµæz SÍAsÇ || 3 ||

¶¥APÇï Evôlµ sû¹Sµï¶¢ OÍdÀà


OµAOµg ËODZÀµÀ i±µÀ¶¢Áhµ s¹±Ç
OµÀAOµÀ¶¢ÃAOºhÇ ¶pAOµY vÑVµÈm
È¢AOµd±µ¶¢Àg¶m tAOµlµ ±¸gº || 4 ||

¶ªOµÖ±Ç hµÀ¶pê O¸vÀÈ¢ ¶¬±¼»ª


¶¥ÀOµñ¢¸±µlµ ¶pÁ¹YDZÀµÀ Ê¢yÇSÇ
COµÖ±Ç±ÀµÀÀyµõ CyµS¼±¼ ±µASµ¶m
VÍOµÖ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµáv¶m ±¸gº || 5 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 10
lɶ¢±µ «Òåhµñ
§ñ Ê¢AOµdɶ¥ «ÒåhµñA
Ê¢AOµdÉ¥Ñ ¢¸¶ªÀlɶ¢B ¶pñlµÀïÈ¢Ãé„£Àhµ£Oµñ¶¢ÀB|
¶ªAOµ±µøgÑ„n±µÀlµè¶¥Û Ê¥©¸l¼ñ¶pi±É¶¢ Vµ || 1 ||

Ym¸±µç¶mB ¶plµîm¸sûÑ Ê¢AO¸d¹Vµv¢¸¶ª¶mB|


¶ªÅ»¨àOµ±¸å YSµm¸ékÐ ¶¢Ãlûµ¢Ð sûµOµå¶¢hµùvB || 2 ||

SУAlÐ SжpiB OµÅ¶¨äB Oɶ¥¢Ð Sµ±µÀfµlûµöYB|


¶¢±¸¶¬Ñ ¢¸¶¢À¶mËÈ¥þÛ¶¢ m¸±¸±ÀµÀg ClûаµYB || 3 ||

§ñlûµ±µB ¶pÁAfµ±¿O¸°µB ¶ª±µölɶ¢¶ªÀåhÐ ¶¬±¼B|


§ñ¶mÅ»ªA¶¬Ñ ¶¢À¶®»ªA¶¬B ¶ªÃh¸ñO¸±µB ¶pÁ±¸hµ¶mB || 4 ||

±µ¶¢Ã¶mkÐ ¶¢À¾¬sûµ±¸å sûµÃlûµ±µB ¶pÁ±µÀ©Òhµå¶¢ÀB|


VÐv¶pÁhµñ»pñ±ÀµÀB ¥¹AhÐ sñ¶®îl¿m¸A ¶¢±µ¶pñlµB || 5 ||

§ñnlû¼B ¶ª±µösûµÃh¸m¸´¢À sûµ±ÀµÀOµÅlµí±ÀµÀm¸¶¥¶mB|


§ñ±¸È¢Ã ±µ¶¢Àsûµlµñ¶¥Û sûµ¶¢sAËlûÇOµÈ¢ÃVµOµB || 6 ||

sûµÃh¸¢¸«Ò S¼±¸¢¸¶ªB §ñn¢¸¶ªB ¦ñ±ÀµÀB ¶piB|


CVµÀïh¸¶mAh¸SУAlÐ £¶¨Àä±ÉöAOµdm¸±ÀµÀOµB || 7 ||

¶ª±µölÉËÈ¢Oµ¶¥±µgA ¶ª±µölÉËÈ¢OµËlǶ¢hµ´¢À|
¶ª¶¢À¶ªå lɶ¢Oµ¶¢VµA ¶ª±µölɶ¢¦P¹¶¢ÀgºB || 8 ||

EjlµA O½±¼åhµ´¢À ±ÀµÀ¶ªï £©Òä±µ£ÀhµhÉY¶ªB|


iñO¸vÉ ±ÀµÀB ¶peÉnhµïA q¸¶pA hµ¶ªï ¶m £lµïhÉ || 9 ||

±¸Yl¸ö±É ¶peÉlÐÙ±É ¶ªAS¸ñÊ¢À ±¼¶pÁ¶ªAOµdÉ|


sûµÃhµ¶ª±µê»p¥¹V¸l¼sûµ±ÀµÀA m¸»ªå Oµl¸Vµ¶m || 10 ||

C¶pÁhÐñ vsûµhÉ ¶pÁh¸ñ´m n±µèmÐ lûµ¶m¢¸´m sûµÊ¢h³|


±ÐS¸±Ðå ¶¢ÀÀVµïhÉ ±ÐS¸lµìlÐè ¶¢ÀÀVÉïhµ sAlûµm¸h³ || 11 ||

±ÀµÀlµïl¼¶¨àhµ¶¢ÀA vÑOÉ hµhµåh¸êòqÒéhµï¶ªA¶¥±ÀµÀB|


K¶¥ö±µïA ±¸Y¶ªm¸î¶mA sûµÀOºå¶¢ÀÀOºå¶pûv¶pñlµ´¢À || 12 ||

£©Òä±ÐôËOÇOµ«Òq¸¶m´¢À ¶ª±µölµÀBËPÇOµm¸¶¥¶m´¢À|
¶ªË±Çþö¶¥ö±µï¶pñlµA ¶mÅg¸A ¶ª±µö¶¢ÀASµvO¸±µOµ´¢À || 13 ||

¶¢Ã±ÀµÃ¤ ¶p±µ¶¢Ã¶mAlµA hµïO¸åþö ËÈ¢OµÀAeµ¶¢ÀÀhµå¶¢À´¢À|


«¸ö£À¶pÁ¶¨Ö±¼g½j±É ±µ¶¢À±ÀµÃ ¶ª¶¬ È¢ÃlµhÉ || 14 ||
4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas
vms-tx Page 11

Oµv¹ïg¸lµÀíhµS¸h¸ñ±ÀµÀ O¸£Àh¸±µæ¶pñl¸±ÀÀÊm|
§ñ¶¢ÀlÉöAOµdm¸k¸±ÀµÀ §ñn¢¸«¸±ÀµÀ hÉ ¶m¶¢ÀB || 15 ||

È¢AOµd¹l¼ñ¶ª¶¢ÀA «¸æ¶mA sñ¶®îAfÉ m¸»ªå OºAVµ¶m|


È¢AOµdɶ¥¶ªÈ¢Ã lɢР¶m sûµÃhÐ ¶m sûµ£¶¨ïi||
Jhɶm ¶ªhµï¢¸OÉï¶m ¶ª±¸ö±¸æ´m «¸lûµ±ÀµÃ¶¢Àﶬ´¢À || 16 ||

¶¬±¼Oµk¸¶¢ÀÅkµ«¸±µ - ¶¢ÀASµy¹Vµ±µg ¶ªAlû¼


¶¬±¼Oµk¸¶¢ÀÅhµ«¸±µ SµÀ±µÀSµyµ Oµ±µÀgl¼Al¸¶pnhµÀ ÊpyµÀÈ¢
¶p±µ¶¢À sûµSµ¶¢lûµíOµå±¼lµm¸lµ±µl¼ OÉyµÀ¶¢ÁlµÀ

§ñ±µ¶¢Àgº Oµ±µOµ¶¢Àv¶pÁ¹Zhµ | V¸±µÀ Vµ±µg¶ª±ÐY sñ¶¬î¶ª|


¤À±µ¢¸gº ¶pûg½Alµñ ¤Alµñ sûµÊ¢Alµñ ¶¢ÀÀP£¶mÀhµ||
o±µY sûµ¢¸AfÐlµ±ÀµÀ»ªài | O¸±µgÈm ËOǶ¢vïl¸±ÀµÀOµ|
m¸±µ»ªA¶¬Èm ¶m£ÀÈp Oµ±µÀgº¶pÁlǶ¢ÀSÇ ¶¢ÀASµyµ¢¸ || 1 ||

YSµlµÀlµ±µ¶mi £¶¢ÀvSµÀg±µÃ | ¶pSµyµm¸vÑVµ¶ml¼ sû¹±µhµ|


nSµ¶¢ÀhµiSµyµiOµñ£À»ª Oºñ±ÀµÃ£Ê¥¶¨Sµyµ||
sSÇsSDZÀµÀ ¶mÃhµ¶m¶¢ O¸gÀhµ | £ÀSǶ¬±µÀ¶¨l¼A qÏSµz »¬SµÀض¢|
iñSµÀg¶¢Ãn ¶¢À¶®vOµÀ£À ¶ªAËhǶªv¶mÀl¼¶m¶¢Á || 2 ||

n±µÀ¶p¶¢Ã¶mAl¸hµîsûµ¶¢ n | ±µÝ±µ¶ªsû¹¶ªAʪ¶¢ï sÀÀYÂSµg|


lµ±µÈª ¶ªhµåþö ¶pñVµÀ±µ ¢¸g½¶¢ÀÀP¶ª±ÐYɶm|
Sµ±µÀfµ Ê¥¶¨ ¶¥¥¹AOµlµyµÊ¥ | P±µ±µ Y¶mOµ YSµlµÀرµÀÊ¢ hµö|
VµÛ±µgSµzSµtû¶¢Al¼¶ªÀÈ¢ q¸w¶pÁlµÀ ¶ª¶mîi±ÀµÀ || 3 ||

D±µÀ ¶¢ÀñDZµfÍAlµÀ «¸£±µ | ¶¢ÀñDZµfµÀ ¶¥hµ¥¹ö¶ª Y¶pSµyµ|


¶¢ÀñµÀ £lûµ a¶¢±ÍyµSµsÝY Oµvê ¶p±¼±ÀµÀAhµ|
h¸ ±µW»ª ¶ªhµö±¼SÇ ¶ªÀP ¶ªA | «¸±µ £À¶¥ñ±¼Sµlûµ¶¢ÀY¶m±¼Sµ|
q¸±µ lµÀBPSµ¡¶¢ SµÀ±µÀ ¶p¶¢¶¢Ã¶m ¶ªvȬ¶¢Àî || 4 ||

VµhµÀ±µ¶¢lµ¶m¶m ±¸gº Ci±Ð | »¬hµ £¶¢Àv £Y¹ßn nSµ¶¢À|


¶pñhµiSµzSµtû¶¢Ãn ¤g¸q¸gº sñ¶®îgº||
¶mi»ª sÉfµÀÈ¢ Y¶mn v°½î | ¶pi±ÀµÀ SµÀgSµyµ hµÀi¶pÁlµOÇ ¶ª|
¶mîi±ÀµÀ q¸w¶ªÀ ÈmvǶªÀ o ¶¢Àlµölµ¶m ¶ªlµ¶mlµw || 5 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 12
OµÅi±µ¶¢Àg ¶pñlµÀﶢÀé¶mAlµÈm | VµhµÀ±µ £A¶¥i hµhµåþö¶pi lÉ|
¶¢hÇSµzSÇ SµÀ±µÀÈ¢n¶ªÀi¶¬ ¶¢Ã±µÀhµ¶m nY¶pié||
¶ªhµhµ ¶¬±¼±ÀµÀw SµÀ±µÀSµyµw ¶ª | lµñi±ÀµÀ q¸w»ª sû¹Sµ¶¢hµ sû¹|
±µhµ¶pÁ±¸g ±µ¶¬¶ªï hµhµåþöSµyµ±µÀ¶pÁ Oµ±µÀglµw || 6 ||

Ê¢lµ¾peµ £±¼AW sûµ¶¢ ¶¥ | O¸ñl¼ ¶ªÀ±µ £Y¹ß¶ml¸±ÀµÀOµ|


È¢Ãlµ W¶mî±ÀµÀS¸hµñ vÑOµ¶p£hµñ ¶ªÀVµ±¼hµñ||
VûÉlµ sûÉlµ £©¸lµ OµÀdºv¹A | h¸l¼ ¶¢Àlûµï £lµÃ±µ Dl¸|
m¸l¼ O¸±µg s¹lµ±¸±ÀµÀg q¸»¬ ¶ªh¸ñg || 7 ||

°ºi±ÀÇÀÀyµSÇ ¶¢Àgº¶¢ÀAhµ È¢ÀÀlµv¹lµi lµÀ±¸hµî±µÀ, LAlµl¼Oµ £A¶¥i


OµÀsû¹¶¨ï¶¢ ±µWȪ, ¶mlµÀ¶¢ÀÈm±ÀÇÀAs s¹ñB¶¢Àg¶m
¶ªi±ÀµÀ Yeµ±µlÍyµ¶¢hµ±¼»ª, sû¹±µi±µ¶¢Àg ¶¢Àlû¸ötûl¸¶mlû¼,
VµhµÀ±µlµ¶¥ vÑOµlµw È¢À±Çlµ, C¶pñi¶¢ÀSÍAl¼¶ªÀÈ¢ || 8 ||

¶pAVµsûÉl¸hµîOµ ¶pñ¶pAVµOÇ, ¶pAVµ±µÃq¸hµîOµÈm ËlǶ¢Oµ,


¶pAVµ¶¢ÀÀP ¶¥O¸ñl¼SµyµÀ OºAOµ±µ±µÀ §ñ¶¬±¼SÇ ||
¶pAVµ£¶¢À÷i hµhµö hµ±µhµ¶¢À, ¶pAWOÇSµyµ¶mÀ Êpyµç |
sû¹£ £±¼AW±ÀÇÀnq¸¶mAlµj±µæ±µ, ÈmÈmÈ¢¶m¶mÀl¼¶m¶¢Á || 9 ||

¢¸¶¢Àlɶ¢ £±¼AWhµ¶m±ÀµÀ G¶¢Ã¶¢Àm欱µ GSµñ, fµÃ±µÝdº


«¸¶¢ÀY¹Z¶m¶¢¶ª¶msûµÃ¶¨g ¶ªÀ¶¢À¶m«ÒhµåA¶ª |
O¸¶¢À¶¬±µ ËOÇv¹¶ª ¶¢ÀAl¼±µ «Ò¶¢À¶ªÃ±¸ï¶mv£vÑVµ¶m
O¸£Àhµ¶pñlµ Oµ±µÀgºÈª¶¢ÀSÇ ¶ªl¸ ¶ªÀ¶¢ÀASµv¶¢ || 10 ||

OµÅi墸¶ªÈm »¬AlûÇ o m¸vöhµÀå Oµv궪¤À±µ¶mw


¦¶¨ïhµö ¶¢»¬»ªï CQy¹Sµ¶¢Ã±µæSµyÑl¼ |
Yvlû¼±ÀÇÀÀyµÀ ¶¬hµÀå Oµvêl¼ hµ¶p¶¢ ËSÇlµÀDl¼hµï±ÍyµSµÀhµå¶¢ÀÈmn»ª
¶pÁ±µÀ©Òhµå¶¢À¶m ¶p±¼±ÀµÀAOµ¶plµËÈ¢l¼lDZÀÇà ¶¢À¶¬lɶ¢ || 11 ||

q¸Oµ¥¹¶ª¶m ¶¢ÀÀPï ¶ªOµv l¼¢ÓOµ¶ª±¼Sµtû¶m£ÀÈp, sÀÀ»¨SµzSÇ


JOµ Whµål¼ »phµÅSµzSÇ SµAfûµ±µö °ºi¶p±¼SÇ ||
D Oµ¶¢Àvm¸sû¹l¼ ±ÀµÀiSµyµ CoOµO¸¶m£À¶ªÀÈ¢¶mÀ tlµlÇ
±µ¶¢Ã Oµyµhµñ¶m l¸¶ª¶¢±µØOÇ ¶m£ÀÈp¶m¶mÀ C¶m¶¢±µhµ || 12 ||

¶p±¼¶¢Àyµ¶¢Á ¶ªÀ¶¢À¶mlÍyµSÇ C¶mv¶mÀ C±µgº±ÀÇÀÀyµS¼¶pêAhÇ


l¸È¢Ãlµ±µ¶mÀ sñB¶¢Ãl¼Sµyµ ¶¢À¶mlµw hб¼hбµlµvÇ E±µÀk¼¶¬
YSµm¸ékµ £eµv¶m Oµ±µÀg ¶plǶ¢ ¶¢ÀÀ¶¢ÀÀ°µÀ a¶¢±µÀ
¶p±µ¶¢À sû¹Sµ¶¢hµ±µ¶mÀ OÍAf¸fµÀ¶¢ÁlµÀ ¶pñil¼¶m¶¢Á || 13 ||

Ei §ñ ¶¢ÀASµy¹Vµ±µg ¶ªAlû¼ ¶ªA¶pÁ¹±µäA


§ñ OµÅ©¸ä±µêg¶¢À¶ªÀå

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 13

lɶ¢±µ O½±µåÈmSµyµÀ

Ê¢AOµd±µ¶¢ÀgÈm s¹±Ð

Ê¢AOµd±µ¶¢ÀgÈm s¹±Ð Ê¥©¸Vµv ¢¸¶ªÈm s¹±Ð||¶p||


¶pAOµYm¸sûµ ¶p±µ¶¢À ¶p£hµñ ¶¥AOµ±µ £ÀhµñÈm s¹±Ð||C.¶p||

¶¢ÀÀlµÀç ¶¢ÀÀPlµ ¶¢ÀSµÀÈ¢ n¶mSÇ ¶¢ÀÀhµÀå OÍfµÀÈ¢¶mÀ s¹±Ð


n±µç±ÀµÀÊ¢OÐ nmÍéyµSÇ m¸¶mÀ qÏAl¼lÉç¶mÀ s¹±Ð || 1 ||

¶¢ÀAlûµ±µ S¼±¼±ÀµÀÈmiål¸¶mAlµ ¶¢ÀñµÀi±ÀÇÀ s¹±Ð


¶mAlµ¶mOµAlµ SУAlµ ¶¢ÀÀOµÀAlµ EAl¼±Ç±ÀµÀ±µ¶ªÈm s¹±Ð || 2 ||

O¸¶¢À¶m±ÀµÀï Oµ±µÀg¸yÎ ¥¹ï¶¢Àv ¶¢±µäÈm s¹±Ð


Oж¢Àv¹ASµ §ñ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµvÈm «¸ö£À ±¸±ÀµÀÈm s¹±Ð || 3 ||

lɶ¢ sAl¸ ¶m¶¢Àî

lɶ¢ sAl¸ ¶m¶¢Àî «¸ö£À sAl¸mÐ|


lɶ¢±µ lɶ¢ ¦P¹¶¢Àgº sAl¸mÐ||¶p||

G±µSµ¶¥±ÀµÀ¶m sAlµ| Sµ±µÀfµSµ¶¢À¶m sAlµ||


¶m±µSÍwlµ¶¢ sAlµ| m¸±¸±ÀµÀg sAl¸mÐ || 1 ||

¶¢ÀAlµ±Ðlµè±µ sAlµ| ¶¢Ã¶¢Àm欱µ sAlµ||


¶¢ÅAl¸¶¢¶m¶pi | SУAlµ sAl¸mÐ || 2 ||

¶mOµñ¶¬±µ¶mÀ sAlµ| VµOµñlûµ±µ¶mÀ sAlµ||


COµÃñ±µSÍwlµ iñ| £Oµñ¶¢À sAl¸mÐ || 3 ||

¶p°º¢¸¶¬¶m sAlµ| v°µîg¸SµñY sAlµ||


C°µ±ÀµÀ ¶pûvl¸| §ñv°ºî±µ¶¢Àg sAlµ || 4 ||

nSµ¶¢ÀSÐVµ±µ sAlµ| nhµïhµÅ¶på¶mÀ sAlµ||


¶mSǶ¢ÀÀP ¶pÁ±µAlµ±µ| £eµv sAl¸mÐ || 5 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 14

Oɶ¥¶¢ m¸¶¢À
F¶¥ n¶mé Vµ±µg sûµYÈm
DÈ¥±ÀÀ¶mç ¶¢ÃfµÀ È¢¶mÀ
lж¥±¸¦ m¸¶¥¶¢ÃfµÀ §ñ¶¥ Oɶ¥¶¢ || 1 ||

¶¥±µgÀ ¶¬ÎOÇÖ¶m±ÀµÀï ±ÀÇÀ¶mé


¶¢À±µg ¶ª¶¢À±ÀµÀlµwô n¶mé
Vµ±µg ¶ªî±µgÇ Oµ±µÀgº¶ª±ÀµÀï m¸±¸±ÀµÀg || 2 ||

¥Ñlû¼Èª¶mé sûµ¶¢lµ OµvÀ¶¥


sûÑl¼¶ª±ÀµÀï Y¹é¶mÈ¢¶mSÇ
s¹lû¼¶ªÀ¶¢ ±ÀµÀ¶¢À¶m s¹lûÇ tfº¶ªÀ ¶¢Ãlûµ¢¸ || 3 ||

»¬AlµÊmOµ ±ÀÇÃnSµyµw
sAlµÀ sAlµÀ mÍAlǶm±ÀµÀï
EAlµÀ sûµ¶¢lµ sAlûµ tfº¶ªÀ hµAlÇ SУAl¸ || 4 ||

sûµñ¶¨à Èmn¶ª sÉfµ Oºñ¶¥ä


E¶¥Àà ¶¢Ãhµñ sÉfºOÍAsÇ
¦¶¨à±ÍfµÈm E¶¥Àà Oµ¶¨à tfº¶ªÀ £¶¨ÀäÊ¢ || 5 ||

¶¢Àlµ¶m¶m±ÀµÀï n¶mé ¶¢À»¬È¢À


¶¢lµ¶mlµwô ¶mÀfº±ÀµÀÀ¶¢AhÇ
¶¬Àñlµ±ÀµÀlÍyµSÇ ¶¬ÀlµÀS¼¶ª±ÀµÀï ¶¢ÀlûµÀ¶ªÃlûµm¸ || 6 ||

Oµ£lµÀOÍAfµÀ E±µÀ¶¢ q¸¶p


¶ª£lµÀ qÒSµÀ¶¢AhÇ ¶¢ÃfÍ
Y¶¢¶m s¹lûDZÀµÀ¶mÀé tfº¶ªÀ §ñ iñ£Oµñ¶¢Ã || 7 ||

O¸¶¢ÀY¶mOµ n¶mé m¸¶¢À


Êpñ¶¢Àl¼Alµ q¸fµÀ¶¢Akµ
Êm¶¢ÀÈ¢¶mSÇ q¸w¶ª±ÀµÀï «¸ö£À ¢¸¶¢Àm¸ || 8 ||

È¢ÀÀlµvÀ n¶mé q¸lµ ¶pÁ¹YÇ


LlµSµÀ¶¢AhÇ ¶¢ÃfÐ ±ÀÇÀ¶mé
¶¬Àñlµ±ÀµÀwô ¶ªlµ¶m ¶¢ÃfÍ ¶¢ÀÀlµl¼ §ñlûµ±µ || 9 ||

¶¬À»ª±ÀµÀm¸fº ¶¬ÎdÇà ¶¬Î±Ç¶¢


£¶¥±ÀµÀlµwô ±µ»ªOµÈmAlµÀ
¶¬À»ªSÇ ¶®Oµl¼±Ð I¶mé ¶¬Àñ¾¨ Oɶ¥Èm || 10 ||

O¸¶¢À OÐñlûµ tfº»ª n¶mé

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 15
m¸¶¢À ZȬö±ÀÇÀÀyµSÇ ¶mÀfº«Ï
§ñ ¶¢À¶®¶mÀsû¹¶¢m¸lµ l¸È¢Ãlµ±¸ || 11 ||

tlµÀç sûµ¶¢lµÊmOµ Y¶mÀ¶¢À


slµèm¸S¼ OµvÀ¶¥l¼Alµ
SÇlµÀçqÒ¶p sÀl¼è hбР¶plµîm¸sûµÈm || 12 ||

¶p¶mÖY¹Oµ÷ Êm¶mÀ ±ÀÇÀ¶mé


¶¢ÀAOµÀ sÀlµèþï¶mÀé tfº»ª
OºAOµ±µ¶mé ¶¢ÃfºOÍyÎõ ¶ªAOµ±µÀ¶¨g¸ || 13 ||

±ÀÉÀ¶ªÀ Y¶mÀ¶¢À sAlµ±É¶mÀ


l¸¶ª¶mvô Ê¢mÍ m¸¶mÀ
¶T¹»ª ¶¢Ãfµl¼±µÀ ±ÀÇÀ¶mé ¢¸¶ªÀlɶ¢Êm || 14 ||

sÀl¼è ¥Ñ¶mïm¸S¼ ±ÀÇÀ¶mé


slµè O¸±ÀµÀ OµÀ¶¬Oµ¶¢À¶m¶¢
il¼ç ¶¬Àñlµ±ÀµÀ ¶¥Àl¼è ¶¢ÃfÍ ¶pñlµÀﶢÀéÊm || 15 ||

Y¶mn Y¶mOµ oÈm ±ÀÇÀ¶mÀç


ÈmÈmÈ¢¶m±ÀµÀï l¿¶m sAlûµÀ
±ÀÇÀ¶mSÇ ¶¢ÀÀOºå q¸w¶ª±ÀµÀï Cn±µÀlµèÊm || 16 ||

¶¬±µÀ¶¥l¼¶mç n¶mé m¸¶¢À


¶ªî±¼¶ªÀ¶¢AhÇ ¶¢ÃfµÀ °É¶¢À
E±¼¶ªÀ Vµ±µg lµwô ¶pÁ±µÀ©Òhµå¶¢Ã || 17 ||

«¸lûµÀ ¶ªASµ OÍdÀà n¶mé


q¸lµ sûµYÈm EhµÀå I¶mé
sûÉlµ ¶¢Ãl¼ mÐfµl¼±Ð §ñ ClûÐOµ÷Y¹ || 18 ||

V¸±µÀ Vµ±µg hб¼ ±ÀÇÀ¶mSÇ


q¸±µÀS¸gº¶ª±ÀµÀï OÍÈmSÇ
sû¹±µ ¶®Oº±µÀÈ¢ n¶mSÇ m¸±µ»ªA¶¬Êm || 19 ||

¶ªAWh¸±µæ q¸¶pSµyµÀ
OºAWh¸lµ ¾pfÇSµyµÀ
¶¢ÀÀAWh¸S¼ OµyDZÀµÀsÉOÐ «¸ö£À CVµÀïh¸ || 20 ||

Y¹é¶m sûµOºå OÍdÀà n¶mé


lû¸ï¶mlµwô EdÀà ¶ªl¸
¾¬¶m sÀl¼è tfº¶ªÀ ¶¢ÀÀ¶mé §ñ Ym¸±µè¶m || 21 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 16
Y¶phµq¸¶mÀ©¸à¶m £vô
OµÀ¶pk¸S¸£À±ÀµÃlµ I¶mé
OµÀñÈp±ÀµÀ¶¢Ãfº Oµ÷£À¶ªsÉOµÀ ʬ GÊpAlµñÊm || 22 ||

È¢ÀÀ±Ç±ÀµÀ EfµÀÈ¢¶m±ÀµÀï n¶mSÇ


¶¥±µlû¼ ¶¥±ÀµÀ¶m ¶¥Àsûµ¶¢Àj±ÀµÀ
E±¼¶ªÀ sûµOµå±ÍyµÀ ¶p±µ¶¢À¶pÁ±µÀ¶¥ §ñ ¶¬±¿ || 23 ||

¶pÁdºà¶ªvÉsÉfµ E¶mÀé
¶pÁdºà»ªlµOÇ q¸w»ª¶mÀé
E¶¥Àà ¶¢Ãhµñ sÉfºOÍAsÇ §ñ Oºñ¶¥äÊm || 24 ||

¶ªhµï¢¸lµ m¸¶¢ÀSµyµ¶mÀ
nhµïlµwô ¶pe¼¶ªÀ¶¢±¼SÇ
C±¼æ±ÀÀAlµ ¶ªv¶¬Ài±µÀ¶¢ Oµ±µÀåò Oɶ¥¢¸ || 25 ||

¶¢À±Ç±ÀµÀlµvÇ ¶¬±¼±ÀµÀm¸¶¢À
s±ÇlµÀ Ml¼Êpyµç¶¢±¼SÇ
Oµ±ÇlµÀ ¶¢ÀÀOºå OÍfµÀ¶¢ ÈmvDZÀµÃl¼Oɶ¥¢¸ || 26 ||

»ªA¶¬ ±µÃ¶pm¸lµ §ñ¶¬±¼ - ¶pÁ±µAlµ±µ f¸¶ª±µÀ

»ªA¶¬ ±µÃ¶pm¸lµ §ñ¶¬±¼ M m¸¶¢ÀS¼±¿¶¥Èm |


L¶¢Àî¶ml¼Alµw hµ¶mé¶mÀ sûµZ¶p±µ ¶ª¶¢Àîhµl¼Alµw O¸±ÀÇÀöÈmAlµ¶¬±¼ || ¶p ||

hµ±µyµ¶mÀ Oµ±Ç±ÀÇÀ ¶ªæAsûµ¶¢Á t±¼±ÀÇÀ hµÀAs GSµñ¢¸ hб¼lµ¶mÀ |


Oµ±µÀyµ¶mÀ sSÇlµÀ OͱµyÎyµÀ EdÀà hµ±µyµ¶m ¶ªv»¬lµ §ñ¶m±µ»ªA¶¬Èm || 1 ||

sûµOµå±Çvô OµÃfº s¶¬ÀlµÃ±µ Mfº ¶p±µ¶¢À ¥¹Ai±ÀµÀ¶mÀ sÉfºlµ±µÀ |


Oµ±ÇhµAlµÀ »ª±¼±ÀµÀ hÍfDZÀµÀw OµÀz¶ªvÀ ¶p±µ¶¢À ¶¬±µÀ¶¥¶¢¶mÀ qÏAl¼lµ §ñ¶¬±¼ || 2 ||

Y±ÀµÀ Y±ÀµÀ Y±ÀµÀÈ¢AlµÀ ¶¬Ã¶¢¶mÀ hµAlµÀ ¶¬±¼ ¶¬±¼ ¶¬±¼±ÀÇÀAlµÀ ¶ªÀ±µ±Çvô ¶ªÀ±¼Èª |
sûµ±ÀµÀn¢¸±µg sû¹Sµï¶ªö±µÃ¶pÈm ¶p±µ¶¢À ¶pÁ±µÀ¶¥ §ñ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµávÈm || 3 ||

§ñn¢¸«¸ oÊm q¸w«Ï

§ñn¢¸«¸ oÊm q¸w«Ï, ¶¥ÅhµY¶mq¸v¹|


S¸¶mvÑv §ñ ¶¢ÀÀOµÀAlµÊm||¶p||

lû¸ï¶m¶¢Ãyµê ¶ªYݶm±µ ¶¢Ã¶ml¼A ¶p±¼q¸w¶p

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 17
Ê¢gÀSÐq¸v SУAlµ, Ê¢lµÊ¢lµï nh¸ï¶mAlµ||C.¶p||

IAl¼SÇ n¶mé q¸lµsݶ¢ qÏAlµÀ¶¢ ¶ªÀP|


IAl¼SÇ vsûµï¢Ð ¶¢Ãlûµ¶¢||
CAlûµO¸±µgïlµwô, nAlµÀ hµhµå±¼¶ªÀiȬmÐ|
sAlµÀ sAlµÀ F sûµ¶¢l¼ sÇAlµÀ mÍAlÇmÐ ¶¢ÀÀOµÀAlµ || 1 ||

I¶¨Àà l¼¶m Oµ¶¨à¶pfµÀ¶¢lÐ ±ÀµÀ¥ÑlÇ OµAlµ|


lµÅ»¨à±ÀÀAlµ mÐfµv¹SµlÇ|| ¶¢ÀÀdºà n¶mésûµZ¶ªv¹±Ç OÇdà¶m±µY¶mîlÍyµÀ
lµÀ¶¨àO¸±µï ¶¢Ãfºl¸SµÃï E¶¨àm¸S¼ ËODZÀµÀ »pfºlµÀ || 2 ||

C¶mÀl¼¶m CÊmOµ ±ÐSµASµyµ D¶mÀsûµ£¶ªÀÈ¢¶mÀ ¶T¶m鶢À»¬¶¢À oÊm OÉyµ±ÀµÀï|


hµ¶mÀ£¶mwô sv£vô, ÈmÈmlµ ¶¢Ãhµñ ¶ªv¶¬À¶¢|
¶¬¶mÀ¶¢Àlû¿¶¥ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµávÊm ËODZÀµÀ »pfºlµÀ || 3 ||

I¶mSµÀ DgÇ ±µASµ n¶mSµÃ DgÇ

I¶mSµÀ DgÇ ±µASµ n¶mSµÃ DgÇ


I¶mSµÀ n¶mSµÀ Esì±¼SµÃ sûµOµå±µ DgÇ || ¶p ||

n¶mé tdÀà C¶mï±µ sûµZ»ªlµ±Ç¶mSÇ DgÇ | ±µASµ |


I¶mé o ËOÇ tdÀà qÒlµ±Ç n¶mSÇ DgÇ || 1 ||

hµ¶mÀ¶¢À¶mlûµ¶mlµw ¶¢AVµOµm¸lµ±Ç I¶mSÇ DgÇ | ±µASµ |


¶¢À¶m¶ªÀ n¶méw nwô¶ªl¼lµç±Ç n¶mSÇ DgÇ || 2 ||

O¸OµÀ ¶¢À¶mÀY±µ ¶ªASµ ¶¢Ãfºlµ±Ç I¶mSÇ DgÇ | ±µASµ |


vÔOºOµ¶¢ tfº¶ªl¼lµç±Ç n¶mSÇ DgÇ || 3 ||

¦¶¨à±µ ¶ªASµ ¶¢Ãfµl¼lµç±Ç I¶mSÇ DgÇ | ±µASµ |


lµÀ¶¨à±µ ¶ªASµ¶¢ tfº¶ªl¼lµç±Ç n¶mSÇ DgÇ || 4 ||

¶¬±¼ nm¸é¶¥ñ±ÀµÀ ¶¢Ãfµl¼lµç±Ç I¶mSÇ DgÇ | ±µASµ |


¶pÁ±µAlµ±µ£eµv omÍw±ÀµÀl¼lµç±Ç n¶mSÇ DgÇ || 5 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 18

tfÇmÍ n¶méA»Tñ §ñn¢¸¶ª

tfÇmÍ n¶méA»Tñ §ñn¢¸¶ª I¶mé lµÀfº»ªOÍyÇõvÑ §ñn¢¸¶ª n-


¶mÀéfº±ÀÉÀZhµvÑô §ñn¢¸¶ª I¶mé ¶mfÇhµ¶pÁýê O¸±ÀÇà §ñn¢¸¶ª||¶p||

sfº±ÀÇà sǶméwô §ñn¢¸¶ª ¶mmÍéfµv ¶¬Î±ÀµÀïl¼±Í §ñn¢¸¶ª| m¸


sfµ¶¢ O¸gÇvÎ §ñn¢¸¶ª nmÍéfµv ¶¬ÎOÇÖmÍ §ñn¢¸¶ª || 1 ||

¶pAY»pfºÈ¢mÐ §ñn¢¸¶ª nÈméAYv syÇlµÀAsÇ §ñn¢¸¶ª|


¶ªAYÇ Glµ±ÀµÀOÇ §ñn¢¸¶ª O¸yµAYDZÀµÀ »pfºÊ¢ §ñn¢¸¶ª || 2 ||

¶ªiåSÇ V¸¶¢À±µ §ñn¢¸¶ª m¸Èmiå OµÀgºÈ¢mÐ §ñn¢¸¶ª n¶mé


±µhµélµ ¶®£SÇ §ñn¢¸¶ª m¸ ¶¬ÎhµÀå OµÀgºÈ¢mÐ §ñn¢¸¶ª || 3 ||

ʬzlµAh¸wȬ §ñn¢¸¶ª nm¸ézS¸y¹S¼È¬ §ñn¢¸¶ª C¶¢-


±µÃzSµ¶¢ ¶¢ÃyÇê §ñn¢¸¶ª I¶mé q¸w«Ò tfµlÉ §ñn¢¸¶ª || 4 ||

n¶mé m¸¶¢À ¶¬ÑzSÇ §ñn¢¸¶ª OµyµõOµÀn m¸m¸S¼È¬ §ñn¢¸¶ª Oµdºà


n¶m鶢±Ílµç±Ç §ñn¢¸¶ª ¶m¶mS¼¶mÀé vYÉÝhµOÇ §ñn¢¸¶ª || 5 ||

u»ª OÍvôv¶¢±Ç §ñn¢¸¶ª ¶¢ÀÀlÇñ O¸»ªVµÀVµÛv¶¢±Ç §ñn¢¸¶ª £ÀOµÖ


¶T¹»ªSµAYǶm±ÀµÀï §ñn¢¸¶ª IAYv¹Èª±ÀµÀ sAd m¸ §ñn¢¸¶ª || 6 ||

ʬ»ª m¸m¸lµ±Ç §ñn¢¸¶ª ¶¬±¼l¸¶ª±ÍyµÀ qÏOÇÖ §ñn¢¸¶ª C¶¢±µ


sû¹È¨±ÀµÀ OÉzȬ §ñn¢¸¶ª D¢¸»ª±ÀµÀ ËȪ±¼«Ï §ñn¢¸¶ª || 7 ||

iASµyµ¶¢¶mvô §ñn¢¸¶ª ¶¢hµù±µASµyµ¶¢¶mvô §ñn¢¸¶ª ±³D-


YASµyµ ¶ª¶¢fºÈp §ñn¢¸¶ª sûµ¶¢ASµyµ l¸dÀÈ¢ §ñn¢¸¶ª || 8 ||

n¶m鶢 n¶m鶢 §ñn¢¸¶ª m¸¶m¶mﶢ¶m±¼±ÀÇÀ¶mÀ §ñn¢¸¶ª C±ÀµÃï


¶¢Àné«Ï h¸±ÀµÀåAlÇ §ñn¢¸¶ª ¶pñ¶ª¶méÊ¢AOµdl¼ñ §ñn¢¸¶ª || 9 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 19
CAtSµ m¸ n¶mé ¶mAtlÇ - ¶pÁ±µAlµ±µ l¸¶ª±µÀ

CAtSµ m¸ n¶mé ¶mAtlÇ | YSµlµAs¹±µ¶¢Àg n¶mé ¶mAtlÇ || ¶p ||

hµÀAtlµ ¶¬±¼SÐvAtS¸ ClµOÍÖAsûµhµÀå WûlµñSµyµAtSµ |


¶ªAsûµñ¶¢Àl¼Alµ mÐfµAtSµ Clµ±¼AsÀ mÐfº ¶mfǶªAtSµ || 1 ||

¶¬ÎyDZÀµÀ sûµ±µ¶¢ mÐfµAtSµ Clµ±µ Ȫyµ¶¢Á ¶T¶m¶¢±ÀµÀï CAtSµ |


¶ªÀz±ÀÇÃyµÀ ¶¢ÀÀyµÀS¼lÇ CAtSµ I¶mé ȪyÇlµÀ OÍAfͱÀÇÀÀï o CAtSµ || 2 ||

D±µÀ hDZDZÀµÀ mÐfµAtSµ C¶¢Á ¤À±¼ s±µÀhµwÈ¢ CAtSµ |


D±¼Alµv¹SµlÍ CAtSµ Clµ n¢¸±¼»ª l¸dº«Ò CAtSµ || 3 ||

¶¬hµÀå ¶¢ÀAl¼±ÀµÀ mÐfµAtSµ ¶¢Ãïv³ ¶¬hµÀ嶢˱Ƕ¢±µÀ CAtSµ |


¶¢ÀÀiåSÇ LyµS¸lÇ CAtSµ I¶mé ¶¬ÎhµÀå OÍAfͱÀÇÃï o CAtSµ || 5 ||

¶ªhµïÈ¢AsÀlÉ ¶¬ÀdàAtSµ ¶ªl¸ sûµOºå¶pkµ¶¢±ÀµÀï CAtSµ |


¶ªhµï¶¢ÀñµÀi ¶pÁ±µAlµ±µ£eµáv ¶m¶¢Àî´m ¶¢ÀÀOºå¶¢ÀAd¶pOÍÖ±ÀÇÃï CAtSµ || 6 ||

±µASµ n¶mé OÍAf¸fµÀ¶¢ - YSµm¸ékµ l¸¶ª±µÀ

±µASµ n¶mé OÍAf¸fµÀ¶¢ ¶¢ÀASµy¹hµî±µ | ¶ªA¶T-¶ªÀP£hµÀå O¸±ÀÇà Oµ±µÀg¸«¸Sµ±µ ||¶p||

C±¼±ÀµÀ±Ð o¶mvôlÇ ¶¢Àhµå¶mïËlǶ¢±µ | ¶¢À±Ç±ÀµÀ±Ð o ¶¢Ãfºlµ Cn£Àhµå G¶pO¸±µ ||


hͱDZÀµÀ±Ð n¶méA»Tñ-ȪȢ ¶pñi¢¸¶ª±µ | C±¼±ÀµÀ±Ð ¶p±µhµhµö-CvôlÇ Ehµ±µ £V¸±µ || 1 ||

¶¢ÀÃOµ slû¼±µ ±µAi¶pê±Ð mÐyµê Y¶mOÇ | O¸OµÀ-±ÀµÀÀOµÀiSµyµ¶mÀ h¸±µ±Ð ¶¢À¶mOÇ ||


¾ªöOµ±¼¶ª±Ð C¶m±¼êhµ LAlµÀ-O¸vOÇÖ | D ËOǶ¢vïsûÑSµ ¶ªÀP C¶¢±¼SÇ sÉOÇ || 2 ||

Y±ÀµÃY±ÀµÀ v¹sû¹v¹sûµ ¶¢Ãm¸¶p¶¢Ã¶m | sûµ±ÀµÃsûµ±ÀµÀ ¶ªÀP lµÀP vѶ¨à-O¸AVµ¶m ||


»pñ±ÀµÃ»pñ±ÀµÀ nAl¸nAlµ ¶ªÀåiSµyµ¶mÀl¼¶m | §ñ±ÀµÀ±µ¶ª WAi¶ªÀ¶¢±Ð n¶mé C¶mÀl¼¶m || 3 ||

F¦hµ¶¢ï ±ÇAsÑ±Í JO¸Ahµ sûµOµå±µÀ | lɶ¥ O¸vÑWhµ-lûµ±µî Oµ±¸î¶ªOµå±µÀ ||


D¥¹OÐñlûµ vÑsûµ Ȣö¬ q¸¶¥ ¶¢ÀÀOµå±µÀ | F ¶ªÀY¶m±É ¥¹q¸¶mÀSµñ¶¬¶¥Oµå±µÀ || 4 ||

OµAfµOµAfµwô £¶¥ö±µÃ¶p O¸AsÑ±Í | GAfµÀ Ggº»ªlÇv¹ô n¶mé±ÀµÀYß È¢AsÑ±Í ||


sAfµÀgº±ÀµÀAlµl¼ m¸¶¢Ã¶¢ÀÅhµ¶¢ ¶ª£¶¢±Í | ȬAfµ±µÀ ¶¢ÀOµÖyµÀ n¶mé hÍAfµ±ÇAsÑ±Í || 5 ||

tfµ±Ð hµ¶¢Àî ¶ªölûµ±µîSµyɶmÀ sAlµ±µÀ | sÉfµ±ÐËlǶmï Lsì±¼SÍ vÑOµ¶¢Alµï±µÀ ||


»pfº±ÀµÀ±Í n¶mé lÉö¦SµzAlɶmÀ sAlµ±µÀ | OÍfµÀ¶¢±Ð sÉfºl¼©¸à±µæ nh¸ï¶mAlµ±µÀ || 6 ||

¶mSµÀ¶¢±Ð ±Ðl¼¶ªÀ¶¢±Í m¸dfµÀ¶¢±Ð | sSDZÀµÀ±Í sfµhµ¶m sû¹Sµï sû¹Sµ¶¢hµ±µÀ ||


hÇSDZÀµÀ±Í n¶méwô ¶¢À¶m¶¢ LÈ¢Àî±ÀµÃlµ±µÀ | YSµ¶mékµ £eµáv n¶m鶢±É¶mÀ lûµ¶mï±Ð || 7 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 20

l¸ölµ¶¥ «Òåh¸ñgº - ¶¨¶¨áA «Òåhµñ´¢À


lɶ¢Oº¶mAlµ¶m ¶mAlµOµÀ¶¢Ã±µ ¶¢ÅAl¸¶¢m¸AVµ¶m SÐOµÀvVµAlµñ|
OµAlµ¶pûv¹¶¥¶m ¶ªÀAlµ±µ±µÃ¶p ¶mAl¼hµ SÐOµÀv¶¢Al¼hµq¸lµ || 1 ||

EAlµñ¶ªÀh¸¶¢Oµ ¶mAlµOµ¶¬¶ªå VµAlµ¶mVµ±¼Ûhµ ¶ªÀAlµ±¼m¸kµ|


EAl¼¶¢±Ðlµ±µlµyµ¶m±ÀµÀ¶m ¶¢ÀAlµ±µlû¸±¼´m SУAlµ ¶¢AlÉ || 2 ||

VµAlµñ¶¥h¸¶m¶m OµÀAlµ¶ªÀ¶®¶ª ¶mAl¼hµËlǶ¢h¸¶mAlµ¶ªÀ¶pÁ¹±µä|


¶¢ÀhµùþïOµ±µÃ¶pv±ÀÇÃlµ£¶®±¼´m Ê¢lµ£ÊmhµÅ VµhµÀ±µÀîP¶¢Alµï || 3 ||

OµÃ±µî¶ªö±µÃ¶pOµ ¶¢ÀAlµ±µlû¸±¼´m vÑOµ£l¸±µOµ lɶ¢¶¢±Égï|


¶ªÃOµ±µ±µÃ¶pOµ l¸¶m¶¢¶¥hÐñ sûµÃ£À£lû¸±µOµ ±ÀµÀY߶¢±¸ASµ || 4 ||

lɶ¢ ¶mÅ»ªA¶¬ »¬±µgïOµ¶¥hÐñ ¶ª±µösûµ±ÀµÃAhµOµ ËlǶ¢hµsAlûÐ|


¢¸¶¢À¶m ¢¸¶¢À¶m ¶¢Ãg¶¢Ê¢¶¨ ËlÇhµï¶¢±¸AhµOµO¸±µg±µÃ¶p || 5 ||

±¸¶¢À sûµÅSµÃlµö¶¬ ¶ªÃ±¼Ýhµl¿Êpå °µhµñOµÀv¹AhµOµ ¶¥AsûµÀ¶¢±Égï|


±¸¶T¶¢ ±¸¶T¶¢ ±¸°µ¶ª¶¥hÐñ ¶¢Ã±µÀi¶¢vôsûµ Y¹¶mOºO¸Ahµ || 6 ||

lɶ¢Oº ¶mAlµ¶m ¶ªÀAlµ±µ±µÃ¶p ±µÀOºîgº¶¢vôsûµ q¸Afµ¶¢sAlûÐ|


ËlÇhµï£È¢Ã¶¬Oµ nhµï¶ªÀP¹lÉ lɶ¢¶ªÀsÑlûµOµ sÀlµè¶ªö±µÃ¶p || 7 ||

lµÀ¶¨àOµÀv¹AhµOµ OµwÖ¶ªö±µÃ¶p lûµ±µî£¶¢±µè¶m ¶¢ÀÃv±ÀµÀÀS¸lÉ|


m¸±¸±ÀµÀg¸¶¢Àv O¸±µg¶¢ÀñÉå ¶pÁ¹±µäSµÀg¸±µä¶¢ nhµï¶ªÀsÑlûµ || 8 ||

D¶mAlµj±µæ ¶¢ÀÀoAlµñOµÅh¸ ¶¬±¼S¸k¸ q¸¶p¶¬±¸ ¶¥Àsûµnhµï¶ªÀP¹±¸æ ||

||Ei ¶¨¶¨áA «Òåhµñ´¢À||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 21
«¸dº±ÀµÀÀAdÇ §ñn¢¸¶ª¶m

«¸dº±ÀµÀÀAdÇ §ñn¢¸¶ª¶m l¸¶ª OµÃdlµ Ê¢ÀyµOÇ


sÃdOµlµ ¶¢Ãhµvô OÉz±Ð sûµYÈm ¶¢ÃfµÀ¶¢ h¸yµOÇ||¶p||

¢¸¶ªÀlɶ¢¶m ¶¢±¼ä¶ªvÀ Oµ¶¢Àv¹¶ªm¸l¼ ¶ªÀlûÉAlµñ±µÀ


l¸¶ª Y¶m±µ ¶ª¶¢Àö¬lµyÎSµ¢¸¶ª¢¸SµÀhµ ¶mw¶¢±µÀ
¶ªÃ¶ªÀi¶¬ SµAS¸l¼ ¶ml¼SµyµÀ sɶª±µlÇ sAl¼±µÀ¶¢Á¶¢Á
Oɶ¥¶¢¶m OÍAf¸fµ lûµ±Ç±ÀÇÀÀyµÀ £À¶ªvz±ÀµÀlµ ¶¢ÀlûµÀ±µ¶¢Á || 1 ||

s¹±¼¶ªÀhµ hµAsñ¼ h¸yµ¶¢ m¸±µlµ±µ ¶ªA¶ªî±¼¶ªÀhµ


sñ¼ OºgºOºgº ¶¢ÀlµçyDZÀµÀ YAsû¹±¼ ¶ªö±µl¼Alµ±µÀSµÀhµ
q¸±¼Y¹°µ¶m ¶p±µ¶¢À ¶¢ÀASµyµ ¶¢ÀñµÀi±ÀµÀ ¶¢ÀÀAl¼±¼¶ªÀhµ
¶¢Ã±µÀhµ¶m ¶¢Àhµ¶¢±¼hµÀ s¶¬À SµAuû±µ ¶ªö±µl¼Alµ±µÀSµÀhµ || 2 ||

»¬AlÇSµz»ªlµ ¶¬v¶¢Á lµÀ±¼hµ¶¢Á OµÀAlµÀ¶¢ÁlµÀ n£À©¸±µèlÇ


CAl¼¶mAl¼¶m lж¨ lµÀ¶¨ÖýÅhµ LAlµÀ nvôlµÀ OµfDZÀµÀw
EAl¼±¸lûµ¶¢ Ê¥¶¨ sÃlûµ±µ ¶¢ÀAl¼±µ¶mÀ h¸ ¶¬±µÀ¶¨l¼
¶¢ÀÀAlÇ ¶mw±ÀµÀÀhÇ ¶¢À¶mOÇ ¶pÁ¹±¸ä¶mAlµ¤¶¢¶mÀ ¶mSµÀhµw || 3 ||

¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A

¶¢Al¼h¸Ê¥¶¨¶¢AlÐï±µÀ¶¢ÅAl¸±µOµA VµAlµm¸Vµ±¼ÛhÐl¸±µ¾pm¸A¶ªOµ´¢À|
EAl¼±¸VµAVµv¹q¸ASµo±¸ZhµA ¶¢ÀAlµ±Ðl¸è±¼¶¢ÅhÐålµÀíY¹sûÑS¼¶m´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 1 ||

¶ªÅ»¨à¶ªA¶®±µxv¹£v¹«¸hµhµA ¶pÁ¶¨à©¸fµÀØgﶪl¼öSµñ¶¬Ñv¹ô»ªm¸´¢À|
lµÀ¶¨ànÊ¥¶¨¶ªA¶®±µOµ±ÐîlµïhµA ¶¬Å¶¨à¶pÁ©¸à¶mÀ¦¶¨à¶pñY¹¶ªA¶¥ñ±ÀµÀ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 2 ||

G¶méhµq¸ñ±¼æh¸Ê¥¶¨¶ªA«¸lûµOµ´¢À ¶ª¶méh¸vÔOºO¸¶mAlµlµ§ñ¶plµ´¢À|
tû¶méOµ±¸î¶¥±ÀµÀq¸ñgº¶ªAÊpñ±µOµ´¢À hµ¶mé OºA Êmi £lµöhµÀù ¤À¶¢ÃA»ªhµ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 3 ||

£¶pñ¶¢ÀÀËPÇB ¶ªl¸ Ê¢lµ¢¸lжmÀîËPÇB ¶ªÀ¶pñh¸ËÈpB °ºjÊ¥¶¥ö˱ǥ¹Û±¼Ûhµ´¢À|


C¶pñhµ±ÐÖþï±µÀ¶ªA£lµÀØgA n±µîvA ¶ª¶pñO¸¥¹Y±¸¶mAlµ±µÃ¶pA ¶p±µ´¢À||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 22
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 4 ||

Chµï±ÀÇà ±ÀµÀ¶ªï OÉm¸»p ¶m O¸ö»p »¬ ¶pñhµï±ÀÇà ±ÀµÀlµÀØgɶ¨Ãhµå¶¢Ãm¸A ¶p±µB|


¶ªhµï¶ªAOµvê JOÐ ¶¢±ÉgÑï ¶¢§ ¶¢Àhµùþï¶mÃËÈmB ¶ªl¸ Ê¢lµ¢¸lÐl¼hµB
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 5 ||

¶p¶¥ïh¸´¢À lµÀBP¶ªAh¸¶mn±µÃîv¶m´¢À lµÅ¶¥ïh¸A lµÅ¶¥ïh¸£ÀhµïYÉ¥¹±¼Ûhµ´¢À|


¶m¶¥ïh¸´¢À lµÃ±µSµA ¶ª±µöl¸„q¸ïhµîSµ´¢À ¶¢¶¥ïh¸´¢À ʪöVµÜ±ÀµÃ ¶ªYÝÊm©¸öSµhµ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 6 ||

CSµñY´¢À ±ÀµÀB ¶ª¶ª±¸ÝY¶¢ÀS¸ñþïOµÅiA £Sµñ¶¬Ñ ±ÀµÀ¶ªï ¶ª±ÉöSµÀg¸ J¶¢ »¬|


GSµñ DlÐï„»p ±ÀµÀ«¸ï„hµîY¹S¸ñþïhµîYB ¶ªlµØýž¬hµB ¶ªl¸ ±ÀµÀB ¶p±µ´¢À ËlǶ¢hµ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 7 ||

CVµÀïhÐ ±ÀÇà SµÀËgDZ¼éhµïÊ¢À¢¸QËvÇB ¶pñVµÀïhЄʥ¶¨lÐËȨB ¶ªl¸ ¶pÁ¹±¼åhµB|


GVµïhÉ ¶ª±µöÊ¢lбµÀ¢¸ËlDZµYB ¶ªö±¼ÛhÐ sñ¶¬î±µÀlÉñAlµñ¶pÁ¹Ë±ÇþöB¶ªl¸||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 8 ||

lû¸±µïhÉ ±ÀÉÀ¶m £¶¥öA ¶ªl¸„Y¹l¼OµA ¢¸±µïhÉ„Ê¥¶¨lµÀBPA nY¹lû¸ï±ÀÀm¸´¢À|


q¸±µïhÉ ¶ª±µö¶¢ÀËÈmþï±µé ±ÀµÀh¸ê±µïhÉ O¸±µïhÉ V¸QvA ¶ª±µösûµÃËhÇB ¶ªl¸||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 9 ||

¶ª±µöq¸q¸n ±ÀµÀhµùA¶ªîýÅhÉB ¶ªA°µ±ÀµÀA ¶ª±µöl¸ ±ÀµÃAi sûµO¸åþï £¶¥Àl¸èhµîm¸´¢À|


¶¥±µöSµÀ±¸öl¼S¿±¸ög ¶ªA«¸æ¶mlµB OµÀ±µöhÉ Oµ±µî ±ÀµÀiêòhµ±ÀÉÀ ¶ªYÝm¸B||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 10 ||

C°µ±ÀµÀA Oµ±µî ±ÀµÀ»ªî´m ¶p±É ¶ªö±¼êhµA ¶pñ°µ±ÀµÀA ±ÀµÃAi lµÀBP¹n ±ÀµÀm¸é¶¢ÀhµB|


C°µ±Ð ±ÀÇÄY±µB ¶ª±µölÉ¢¸¶¢ÀÅhµB OµÀ°ºSµA ±ÀµÀ¶ªï £¶¥öA ¶ªl¸„Y¹l¼Oµ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 23
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 11 ||

¶mAl¼j±Ðæ±µÀ¶ªm¸é£ÀmÐ ¶mAl¼¶mB ¶ªAlµlû¸m¸B ¶ªl¸„„¶mAlµlÉÊ¢ ¶¢Ài´¢À|


¶¢ÀAlµ¶®«¸±µÀg¸„q¸ASµlµhÐå¶méiA ¶mAl¼h¸Ê¥¶¨lÉ¢¸l¼¶¢ÅAlµA ¶ªl¸||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À || 12 ||

l¸¶ª¶m ¶¢ÃfºOÍ I¶mé

l¸¶ª¶m ¶¢ÃfºOÍ I¶mé «¸ö£À


«¸»ª±µ m¸¶¢Àlµ È¢AOµd±µ¶¢Àg||¶p||

lµÀ±µÀsÀl¼çSµyµÈmvô tfº«Ï n¶mé


Oµ±µÀgOµ¶¢VµÈ¢¶mé ¶¬±µgOÇÖ hÍfº«Ï
Vµ±µgʪȢ I¶mSÇ OÍfº«Ï Csûµ±ÀµÀ
Oµ±µ ¶pÁ¶¨êÈ¢Èm¶mé ¦±µlµwô ¶¢ÀÀfº«Ï || 1 ||

lµÅfµsûµOºå n¶mwô sÉfº m¸


CfºSDZµÀSµÀÈ¢¶m±ÀµÀï C¶mÀl¼¶m q¸fº
OµfÇSµgävÉOǶmé mÐfº tfµÀÈ¢
OÍfµÀ n¶mé lû¸ï¶m¶¢ ¶¢À¶m¶¥ÀW ¶¢Ãfº || 3 ||

È¢ÀÀ±Ç¶¬ÎOµÖ¶¢±µ O¸¶¢ t±µÀlµÀ


I¶mé ¶¢À±Ç±ÀµÀlÇ ±µ°µgÇ ¶¢ÃfǶmé qϱÇlµÀ
lµÀ±¼hµSµyÇvô¶¢ hµ±¼lµÀ »ª±¼
¶pÁ±µAlµ±µ£eµv I¶mé¶mÀ qϱÇlµÀ || 4 ||

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas


vms-tx Page 24
l¸«Ò¶¬A hµ¶¢ l¸«Ò¶¬A

l¸«Ò¶¬A hµ¶¢ l¸«Ò¶¬A||¶p||


¢¸¶ªÀlɶ¢ £Sµh¸¶T¶ªA¶T hµ¶¢||C.¶p||

a¢¸Ahµ±µØhµ a¶¢n±ÀµÃ¶¢ÀOµ a¶¢£v°µg a¶¢¶mlµ||


a¢¸lû¸±µOµ a¶¢±µÃ¶p ±¸a¶¢sûµ¶¢Y¶mOµ aÊ¢¶¥ö±µ hµ¶¢ || 1 ||

O¸v¹Ahµ±µØhµ O¸vn±ÀµÃ¶¢ÀOµ O¸v¹jhµ iñO¸vYß||


O¸v¶pñ¶¢±µåOµ O¸vn¶¢±µåOµ O¸vÑh¸êlµOµ O¸v¶¢Àñ¼å hµ¶¢ || 2 ||

Oµ±µî Oµ±µî OµÅhµ Oµ±µîOµÅh¸Sµ¶¢À Oµ±µî¶pûv¶pñlµ Oµ±µîZhµ||


Oµ±µîsAlûµ ¶¢À¶¬ Oµ±µî£È¢ÃVµOµ Oµ±µînSµñ¶¬ £Oµ±µîm¸¶¥ hµ¶¢ || 3 ||

lûµ±µî±ÀµÀöp ¶¢À¶¬ lûµ±µî£¶¢±µè¶m lûµ±µî£lµÀhµå¶¢À lûµ±µînlûÉ


lûµ±µî¶ªÃ°µî ¶¢À¶¬ lûµñ¶¢À¶ªA±µ°µOµ lûµ±³¶¢À«¸°º ±ÀµÀ¶¢Àlûµ±µî ¶pÁhµñhµ¶¢ || 4 ||

¶¢ÀAhµñ ±ÀµÀAhµñ ¶¢À¶¬¶¢ÀAhµñ uY ¶¢À¶¬¶¢ÀAhµñ ±¸YSµÀ±µÀ ¶¢ÀAhµñZhµ||


¶¢ÀAhµñÊ¢À±ÀµÀ ¶¢À¶¬¶¢ÀAhµñ n±ÀµÃ¶¢ÀOµ ¶¢ÀAhµñlɶ¢ YSµm¸ékµ£eµv hµ¶¢ || 5 ||

OµÅ©¸ä±µêg¶¢À¶ªÀå

4th Mettilotsava celebrations at Hindu Temple SA Texas

Centres d'intérêt liés