Vous êtes sur la page 1sur 4

KwIsoko

ryUbuzima

mu muryango wabakristu

Diyoseze kuru ya Bujumbura
Tl 22 22 05 00 / 79 602 229 / 79 927461
E-mail: sokoryubuzima@yahoo.fr
Site: www.isokoryubuzimaburundi.fr.gd
"ukuri kuri jewe, ubuzima bwanje ni Kristu". (Ph.1, 21)

Iki kinyamakuru gifasha gutegera Ijambo ryImana mu misa no mu buzima
15/6/2014 UMUSI MUKURU WUBUTATU BWERADA Umwaka-A 24/14

i haninahazwe Ubutatu Bweranda mu Burundi bwacu
Murabe neza iyi sanamu yUbutatu Bweranda: harimwo Mana Data, na Mana
Mwana, na Mutima Mweranda. Uko ari batatu bakikije umuntu asa nugusha-
ka gucikana. Hari benshi, no mu bakristu nyene, badategera ivyUbutatu
Bweranda. Ntibabona ingene mu Mana imwe, hari batatu bunze ubumwe.
Egome nakayoberabahinga, na kare ivyImana birasiga ubwenge bwabantu.
Ariko biratwigisha vyinshi bituraba. Imana yaturemye itwishushanijeko. Iyo
shusho yImana mu bantu, inyereka ingene icipfuzo cabantu co kuyaga nu-
kwumvikana. Mu kirundi tuvuga tuti: umuntu agirwa nuwundi. Turunguka
tugatere imbere mu gihe abantu bose bumvikana. Shetani ariyo sekibi, ntaki-
ndi irondera ndetse ukuduteranya. Mu ndwano nugukumirana, tuba turiko
turonona ishusho ryImana muri twebwe. Imana yaturemanye ubwiza bwayo,
ni twebwe twisamburirako mu kwumviriza inyosha mbi za Shetani. Ubwishi-
me ni uburozi Shetani itwinjizamwo, ikatwosha gukomeretsa abantu ha kubanezereza, ikatwosha kugira abandi
ibikoresho ha gukorana nabo mu bumwe, mu rukundo nakanyamuneza. Imana twemera si Imana iba mu bunyaka-
mwe. Twemera Imana yurukundo igizwe na batatu basangira vyose, bataba mu ngoro yugaye. Ni batatu bashima
kwitanga mu rukundo. Irembo ryImana ryama yuguruye. Egome Yezu, umwana wImana yaraje kudukiza, ariko
yari kumwe na Mana Data na Mana Mutima Mweranda.. Abashaka gutegeka abandi mu kubahahaza ataco binona
ntibashobora kwemera Imana-kiyago, Imana-Rukundo nUbumwe. Umuntu ataja inama nabandi ntashimisha
Imana, ashimisha Shetani. Yezu Kristu yavuze kenshi ko akora ivyo Mana Data yamubwiye. Uwukunda Yezu aba
akunze Mana Data. Ugukora mu bunyakamwe bituma dugakumira abo twari gukorana. Ese Ubumwe bwUbutatu
Bweranda bwotumurikira ngo tumenye gukora turangwa nurukundo nikiyago cImana. Ukwemera Imana, bumwe
bwa batatu, buzirana nugukumira abandi.
Ihwaniro ryahuje abepiskopi bacu na Papa Fransisko i Roma. Hari
kuwa 5 Rusama 214. Ngaka agace gatoya kijambo Papa yabashikirije: Bavukanyi
dusangiye ibanga ryubwungere, ndabakiranye igishika mururu rugendo, rweranda
rwabashikanye i Roma muvuye kureNdashima umwitwarariko wanyu wo kuguma
munywanye nikirimba ca Petero. Ubumwe bwonyene ni bwo shingiro riserura ivya-
mwa vyo kwamamaza inkuru nziza ya Kristu. Ndipfuza cane ko ubwo bumwe bwoba-
ndanya bushinga imizi, bukabandanya bwiserura mu kwizerana no mu gusangira ibiko-
rwa nkabavukana Mu gihugu canyu, muri kahise ka hafi, haradutse imishamirano
iteye ubwoba, igumiza abarundi mu mpengamiro yamacakubiri, mu bikomere vyu-
mutima bitarakira. Ukwerekeza imitima ku nkuru nziza ni vyo vyonyene bizokiranura
imitima bikayerekeza ku rukundo rwa kivukanyi no ku mutima wo kugiriranira ikigongwe. Ubwami bwImana ni
bwatsimbatara mu mitima, niho imibano yorangwa numuvukano, ubutungane namahoro kuri bose. Murarajwe
ishinga no gutunganya neza ingene inyigisho nkomezakwemera zoshikirizwa mu busho mujejwe, ku buryo inkuru
nziza igira icumbi mu mitima yabantu. Ekleziya ikeneye ivyabona; ikeneye abantu banyengeterewe ninkuru nzi-
za, bashinze imizi muri Kristu, banywanisha ukwemera kwabo nubuzima bwabo. Bavukanyi, igihugu canyu gifise
kahise kagoye kamacakubiri nindwano, ubukene nabwo bukaguma bwiyongera. Ariko muritanga mu kumenyesha
inkuru nziza bigatuma benshi bigarura, abashamiranye bagasubiza hamwe. Mugumane ukwizwera nubwira bwu-
butumwa, maze inkuru nziza ishikire abo bose bayinyotewe nabayikeneye, bose banyurwe nikigongwe cImana.
Mwebwe, abasaserdoti banyu, abihebeyImana, abamenyeshamana nabakristu bose, ndabaragije Bikira Mariya,
Umuvyeyi wEkleziya. Ndabahezagiye numutima wanje wose. Oss Romano, 8/5/2014 p5
Igiciro:100Fr
TWUMVIRIZE IRYO IMAA ITUYAGIRA
UMUSI MUKURU WUBUTATU BWERADA
IGISOMWA CA MBERE: Ihunga.34, 4b-6. 8-9
Umukama, Imana yuzuye imbabazi nubuntu
Ivyo dusoma mu gitabu cIhunga.
Muri irya minsi, Musa yazindutse kare mu gatondo,
aduga ku musozi wa Sinayi, nkuko Umukama yari
yamutegetse, atwaye vya bisate bibiri vyamabuye.
Umukama amanuka ari muri ca gicu, ahagararana
na we aho hantu; Musa araheza yambaza izina
ryUmukama. Umukama aca imbere yiwe, aravu-
mera ati: di Umukama, ndi Umukama, ndi Ima-
na yuzuye imbabazi nubuntu, sinkaza ishavu, ndi
ikigongwe cinshi, nzira guhemuka. Ako kanya,
Musa aca akubita ibipfukamiro hasi, arasenga.
Hanyuma avuga ati: Mukama, ni waba unkunda,
ndagusavye utuje imbere. dazi, Mukama, ko iki
gihugu gifise umutima ugumye nkibuye; ariko,
turekurire ibicumuro vyacu nubugaba bwacu,
utugire ba samuragwa bawe.
IGISOMWA CA KABIRI: 2 Kor. 13, 11-13. Muraga-
horana inema ya Yezu Kristu, urukundo rwImana
ningabirano ya Mutima Mweranda.
Ivyo dusoma mwibaruwa rya 2 Umutumwa Paulo
yandikiye Abakorenti:
cuti zanje: i munezerwe, murondere ubwera-
nda, muremeshanye; muhuze imitima, mwamane
amahoro niho Imana yurukundo namahoro izo-
bana namwe. i muramukanye namwe mu kugwa-
na mu nda nkaberanda. Aberanda bose barabaga-
nutsa. Muragahorana mwese inema yUmukama
Yezu Kristu, urukundo rwImana, mwuzure na
Mutima Mweranda!
INKURU NZIZA: Yo. 3, 16 - 18. Imana yarungitse
Umwana wayo ngo akize isi.
Ivyo dusoma mu Njili nyeranda yanditse Yohani:
Imana yarakunze isi gushika itange Umwana wayo
w'ikinege, kugira ngo uwu-mwemeye wese ntapfe,
aro-nke riho ubuzima
budahera. Erega, Imana
ntiyatumye Umwana wayo
gucira isi urubanza, ariko
yamurungi-tse ngo akize isi.
Uwumweme-ra nta ntahe
imuvugirako, uwutemera we
yararemetswe intahe, kuko
yanse kwemera izina ry'Umwana w'ikinege
w'Imana.
Bavukanyi dusangiye ukweme-
ra, imisi mikuru ikurikira Pente-
koti idufasha kumenya akaranga
kImana. Kuri uno musi rero du-
shemeze Imana imwe Data na
Mwana na Mutima Mweranda
akaba ari yo mabanga nyene
yukwemera kwacu.
Nibatisimu twayironse kwizina
ryayo mabanga duhimbaza uno
musi nyene. Ico nico na Yezu Kristu yasize atumye
abigishwa biwe kwigisha abantu ngo bamenye kwI-
mana yabaremye yuhira iteka ku rindi, igatumirira aba-
ntu ngo binjire mu muryango wImana Data na Mwana
na Mutima Mweranda. Uwo muryango rero tuwinji-
zwamwo nibatisimu itugira abana bImana. Ni Yezu
Kristu aduhishurira ko Imana ari umuryango wa ba-
tatu basangiye vyose basangiye ibikorwa, iteka ari
co gituma bagize Imana imwe. Yezu rero niwe ga-
shusho kImana itaboneka. uwumbonye aba abonye
Data. Birumvikana rero ko Mwana na Data basangiye
igikorwa co kurema, bigasigura ko Mwana asangiye
ubuzima ne se. Turaheza tugategera ko ata rukundo
rwumwe, rwa nyamwigendako rubaho, umuntu yige-
ndana ni igihume. Uno musi umukristu wese araheza
azirikane igituma yama agira urumenyetso rwumusa-
raba. Urwo rumenyetso turugira kwizina rya Data na
Mwana na Mutima Mweranda. Nico gituma turugira
mu bwitonzi twibuka urukundo Imana yadukunze, twi-
buka nineza Yezu Kristu yatweretse mu kuducungura
ningabirano za Mutima Mweranda adushungururira-
mwo mu gihe cose tumwumvira. Tugira rero urwo
rumenyetso ngo twerekane ko twemera icese Imana
imwe Data na Mwana na Mutima Mweranda be nuru-
kiza iyo Mana imwe yaduhaye ku musaraba wa Yezu
Kristu. Ntidushobora gutandukanya abagize ubutatu
bweranda ariko turashobora kugira ico tubamenyerako,
umwe umwe wese ameze nkuwisangije naho babisa-
ngiye bose. Ibisomwa vyeranda tuzirikanye uno musi
biraduhishurira bimwe bimwe twobamenyerako:
- Igisomwa ca mbere twumva ko Imana yaturemye mu
rukundo rwayo, ni mudahemuka yuzuye imbabazi
nikigongwe. Musa yazindutse kare aduga ku musozi
wa Sinai, yagiye yitwaje vya bisate bibiri vyamabuye.
Icatumye Musa yambaza izina ryUmukama ni uko
yari yizeye ko Imana yacu yishura kandi ari munyaki-
gongwe. Igihugu yari arongoye carenze amasezerano
cari cagiriraniye nImana kuri uwo musozi wa Sinayi.
Uwo musozi rero wari umusozi wImana kuva kera. Ni
kuri uwo Musozi nyene abanyisraeli bari bemereye
Imana kutazoyihemukira, vyarahavuye biragorana, ba-
senga ibigirwa mana, ya shuri bakora mu nzahabu, ba-
gira ngo niyo Mana yabo. Kubera igisabisho ca Musa,
Imana yaraberetse ko yuzuye imbabazi, idakaza isha-
vu, hanyuma Musa araheza arakenguruka akubita ibipfu-
kamiro hasi asaba ko iyo Mana yoguma ibaja imbere,
ikabarekurira ibicumuro nubugaba bwabo. Yashatse
kubereka ko ari Imana yurukundo ko ari mudahemuka.
- Mu gisomwa ca kabiri naho Paulo mweranda yipfuri-
za aba korenti amahoro ya Kristu, urukundo rwImana
nukuzura na Mutima Mweranda. Mutima mwera-
nda rero niwe adutagatifuza, ni umuhanuzi, niwe atu-
bwiriza ibikorwa vyiza dutegerezwa gukora akongera
akama hafi yacu.
- Mu nkuru nziza naho turabona ingene Imana yaduku-
nze mu kuturungikira umwana wayo wikinege Yezu
Kristu ngo aduhishurire urwo rukundo rwayo. iwe
kiganza Imana yakiriza abacumuzi, niwe kigongwe
yahaye abantu, ni inzira idushikana kwa Data, nta-
wuja kwa Data atamuciyeko. Yezu Kristu niwe yaje
ngaha kwisi atwigisha ko Imana ari RUKUNDO. Ni
Yezu Kristu ubwiwe yaje guhishurira abantu vyukuri
umwuzurira wubwo buvyeyi nurwo rukiza rwImana,
I mana yarakunze isi gushika itange umwana wayo
wikinege ngo umwemeye ntapfe ariko aronke riho
ubuzima budahera. Yezu Kristu aratumenyesha ko
Imana ari isoko nyezina ryurukundo, ari yo butatu
bweranda, mu Mana imwe, hama gusangira urukundo
hagati ya Data na Mwana kandi, Mutima mweranda
akaba soko ryivyiza vyose niwe mutima wiwe ukomo-
ka kuri Data na Mwana. Ubwo bumwe bwa gatangaza
bugizwe na batatu nibwo butugora gutegera nubwenge
bwacu. Iyi nyigisho ntishoka yumvikana, igikenewe
numuco wukwemera nyakwo. Ico twokora ubu ni
ugutangarira urwo rukundo kugira twinjire muri rwo.
Nta numwe yoba nyamwigendako dutumiriwe kugira
ubumwe nabandi. Nkuko Paulo mweranda abitubwira:
ni muramukanye namwe mu ku rwana mu nda
nkaberanda, muze duserure vyukuri ako karanga
kImana yurukundo, tureke kurangwa ninzigo, uguca-
namwo, amacakubiri, ubwicanyi, ukwahukana mu bu-
batse, ukubesheranira, kwararazanya, guhemukiranira.
Twumvise ko Imana igizwe numuryango wa batatu
Data na Mwana na Mutima, mweranda, uwo muryango
niwo ningo rukristu zitumiriwe kwama zivomako
urwo rukundo ubwo bumwe bwintacika. Mwibatisimu
umukristu avukira mu muryango wubutatu bweranda.
Nico gituma urugo rwabubatse rukristu rutegerezwa
kuba icibare curukundo nubuzima bukomoka kuri
Data na Mwana na Mutima Mweranda. Nimwibaze na-
mwe ingo rukristu zama ziriko zirasambuka uko zinga-
na muri iki gihe, ni murabe namwe abagabo nabagore
bama barara barashihana uko bangana. Hari benshi ku-
mbure bicuza ico babaniye, ubwo bararonka akanya ko
kuzirikana ico kinyegezwa curukundo dukura mu bu-
tatu bweranda? Baribuka gusubira gupfukamira Imana
yo soko ryurukundo ngo isubire ibungire ubwo bucu-
ti? Mu guhimbaza uno musi mukuru wubutatu bwera-
nda, dusabe ingabirano yo gushira hamwe, ingabirano
yurukundo, umwumvikano mubemera bose nkuko
Yezu Kristu yabidusabiye. Muze twigire ingingo yo
kwama turekuriranira, turemeshanye, duhuze imitima
turemeshe amahoro aho turi, ntihagire uwigira sindabi-
bazwa. ihaninahazwe Data na Mwana na Mutima
Mweranda. Amen. Patiri Paul RUCUMUHIMBA
Butatu Bweranda Mana imwe, hezagirwa. Mu bisanzwe ntivyoshe gutegera ikinyegezwa cubutatu
bweranda. Ukubitahura, ningabirano Imana yihera abakunzi bayo. Abashaka kubitahuza
ubwenge bwabo, baturwanya bavuga ngo dusenga Imana zitatu; ngo ko tuvuga
Haninahazwe Mana Data, Mwana, na Mutima Mweranda, ngo dusenga Imana zitatu
zitandukanye. Twebwe rero nta Mana zitatu dusenga, dusenga Imana imwe mu butatu.
Imana twemera, tugasenga, tukemeza ko ari Imana nyenimbabazi nikigonwe kidakama, ni
Mana Data na Mwana na Mutima Mweranda. Iyo Mana ntawundi yayiduhishuriye atari Yezu
Kristu. Mu kubatizwa kwizina rya Data, Mwana na Mutima Mweranda; tuba twinjiye mu
bunyanyi bwubwo Butatu Bweranda Imana imwe. Ubwo bumwe budacika Data, Mwana na
Mutima bafitaniye, nibwo dutumiriwe kugira natwe, kuko dukomoka ku Mana imwe. Imana mu mugambi wayo
wurukundo, yaratwimenyesheje mu buryo buramvuye muri Yezu Kristu, Umwana wayo wIkinege. Uwo Yezu
niwe dukesha urukiza, ni we yemeye kutwitangira ku musalaba ngo asubire kutwungira ubucuti bwari bwaciwe
nigicumuro cabavyeyi bacu ba mbere. Twararonse urukiza ariko kandi Mutima Mweranda agumana natwe; niwe
muhoza twemerewe ko azogumana natwe ngo agume adufasha gutahurura Urukundo Imana idufitiye. Uyu musi
mukuru wUbutatu Bweranda, wodufasha gutegera ko abantu naho baba batandukanye, bashobora kwunga
ubumwe bakarangura igikorwa ciza. Na kare ngo ubugiri giri bugira babiri. Umuntu wese atumiriwe kwegera
abandi kugira ngo bafashanye. Ntihagire uwukengera igikorwa cuwundi, kuko naho kiba gito, kiba gifise ico
cunganira. Mu guhimbaza uyu musi mukuru, dusabe Imana ngo iduhe umutima wubumwe, wo kwitwararikana no
gufashanya, kugira ngo twame dukorera muri ubwo bumwe budacika.
Dukundane vyukuri nkuko Imana yadukunze
Abakurambere barayamaze bati: ahari abakundana urushato rwimbaragasa rwifuka bata-
nu; ahandi naho ngo: bike bikehanira abankana. Mu bikorwa vyabatumwa turabona
ingene abatumwa bagendera iragi Umukama yari yabaraze yuko abahaye ibwirizwa risha-
sha ryo gukundana nkuko we nyene yabakunze, kandi nabo nyene bakaba barabishize mu
ngiro. Ko twese Imana yaturemanye yaturemanye agashusho kayo, ko ata numwe yakumi-
riye, nUmuvyeyi wa twese. Erega kandi ngo usaba umwiza mugasa; natwe dukwiye kura-
ngwa nagashusho kuwaturemye. Biratangajekandi birababaje rero kubona abitwa ba mu-
gabo umwe bama barabana ribi bahigana buhongo, mbere nukwakana ubuzima ntibabige-
re umutwe nka kumwe kwa Gahini yisasira mwene nyina Abeli kubera ishari. Nubu ivyo
birabaho biturutse ku vyisi; ariko naho bisayangana, bihinda bihera; nti bazobiduhamba-
na kandi nta wupfa abimaze. Niho umutumwa Yohani aheza akagira ati: Uwugira ngo arakunda Imana kandi ya-
nka mwenewabo numubeshi. Kandi nta ndagukunda nkakwankira umwana. Ko iyo Mana ari umuvyeyi wa twese,
tuyisabe urwo rukundo rwayo rwo kwitwararika abavukanyi yaduhaye muri uru rugendo dusangiye mu kurindirira
hamwe impera twaraganiwe. dikumana Antoine-Chorale Pueri Cantores Musaga. Tel 71127851 79334787
DUSHEMEZE IMAA KU MUSI KU MUSI
15/6 D
UBUTATU
BWERADA
Ihung34,4b-6.8-9;Zab.Dn3,52-56
2Co13, 11-13 ; Yo. 3,16-18
i munezerwe, murondere ubweranda, muremeshanye, muhuze
imitima, mwamane amahoro:ni ho Imana y,Urukundo muzobana.
16/6 L Yohani
Fransisko
1R 21,1-16; Zab 5,2-7;
Mt.5, 38-42
Jeho mbabwiye kudahangana numuhambazi; ni hagira
ugukubita kwitama ryiburyo, muhereze nirindi.
17/6 M
Herve 1R18,20-39; Zab.50, 3-16
Mt. 5, 43-48
Kunda abansi banyu, kandi musabire ababahama, ngo mwerekane
ko muri abana ba So wanyu wo mwIjuru aha invu bose.
18/6 M Gregorio 2R2, 1.6-14; Zab.30, 20-25;
Mt. 6, 1-6.16-18
i wagira ico uhaye umurushwa, ntukigire ururirimbo, kumwe
abibara uko batari bagira mu masinagoga be no mu mayira.
19/6 J Romuald,
Gervazi
Si48, 1-14; Zab96,1-10ab
Mt. 6, 7-15
i wagirira ikigongwe abandi, So wawe wo mwIjuru
azokikugirira; utakibagirira, na So wawe ntazokurekurira.
20/6 V Silveri 2R11,1-4.9-18-20; Zab.131,11--18
Mt. 6, 19-23
Ijisho ryawe ari rizima, umubiri wawe wose uzoba mu muco, ariko
rirweye, umubiri wawe wose uzoba mu muzimagiza.
21/6 S Aloyizi wa
Gonzagua
2Ch.24,17-25; Zab.88,4-5.29--34
Mt. 6, 24-34
i mutangure rero kurondera Ubwami bwImana nubutungane
bwayo, navyo ibindi izobibagerekerako
Turangwe nikigongwe mu gusenga no mu bikorwa. Abahurikiye mu muryango wa Yezu Munya-
kigongwe muri paruwasi Mwaro, baradusabikanirije ingene batangarira uru-
kundo Yezu yadukunze mu kudupfira ku musalaba, bikabatuma bagira igi-
shika co kurangura ibikorwa vyikigongwe. Kukaba nkako, mu mibano ya-
cu abantu barakeneye kuremeshwa: hari abakene mu vyumubiri nabakene-
ye kuremeshwa mu vyumutima. Abo bakristu rero baritoye baraja kureme-
sha abagowe baba mu mitumba ine. Bati: Twagiye twibangikanije naga-
kemanyi. Abo twaremesheje nabo nyene baraturemesheje muvyumutima.
Twarafatanije igisabisho, dusenga dukoresheje ishapure yikigongwe
cImana, twongera dusabikanya ijambo ryImana. Barashimishijwe cane
niyo ndemesho yumutima, barashima nagakemanyi twitwaje. Ababana
batubatse rukristu baratwemereye bivuye ku mutima yuko bagiye gutunga-
nya ningoga ibijanye namasezerano yo kwubaka rukristu. Barigiriye ninama yo kwinjira mu muryango wa Yezu
Munyakigongwe, no kurangura ibikorwa vyikigongwe cImana. Imana ininahazwe yo yaduhaye Yezu hamwe na
Bikira Mariya yamwibungenze. Imana nibandanye idukomeza twese ngo turonke umutima nubushobozi bwo
kuba abanyakigongwe babushitse, mu bisabisho no mu bikorwa vyikigongwe; maze ivyo bikorwa bishike ku
nyota Imana, birokore abarwaye nabashonje, ababoshwe, abarenganywa, bikore ku mitima iri mwipurgatori,
bigarure imitima yatimvye bwa rubura, bisusurutse nimitima yakazuyazi ataco yanka ntigire nico ikunda, maze
nayo ikunde Imana nabantu. Mama Faustina mweranda we yabaye umutumwa wikigongwe, nadufashe kwama
turangwa nikigongwe aho tuba naho tugendera hose. Martin Biregeya, paruwase Mwaro. 79454553.
Ivyiza birayagwa. Bavukanyi musoma iki kinyamakuru KwIsoko ryUbuzima, ndabara-
mukije amahoro akomoka kuri Dawe wa twese. Hari ibintu vyinshi dukunda kwumva, gusoma
no kubona; bimwe bimwe turabitangarira; ariko hari ivyo harimwo ibidusamburira imitima,
cane cane muri iki gihe caya mahindagu yisi. Ni munkundire ndabayagire ivyiza nasanze mu
kinyamakuru KwIsoko ryUbuzima: nasanzemwo impanuro ninyigisho zimfasha gutahura
ijambo ryImana, ziradukebura, zikereza imitima yacu ivyiza vyubuzima Yezu Kristu yatura-
ganiye. Turakwiye gusoma no gukundisha abandi ico kinyamakuru kitumurikira ivyiza vyI-
mana. Ndipfurije imigisha nimihezagiro abo bose basoma ico kinyamakuru, nabo bose bata-
ngaza inkuru nziza ya Yezu Kristu; we nyene yarabivumereye ati kwire isi yose mwigishe inkuru
nziza zina kiremwa cose; uzokwemera akabatizwa azorokoka, utazokwemera azocibwa.
(Mariko16,16). dikumana Antoine - Chorale Pueri Cantores Musaga. Tel 71127851 79334787

Mukama, duhe ngo ururimi rwacu ruyage ibikuninahaza, amaso yacu arabane urukundo,
uyahe ukwihweza nkukwa Yezu, uyarinde kuraba ibisamaza bitirimutsa; amatwi yacu
uyarinde kwumva ibinyoma, insaku nirementanya: Girako ururimi rwacu rwoyaga ija-
mbo ryawe, ubwiza bwawe nurukundo rwawe. Girako amaso yacu yosoma ivyanditswe
vyeranda, turabane ikigongwe abagowe. Gira ko amatwi yacu yokwumva ibidufasha
kuzirikana ishaka ryawe nibidukundisha abandi. Tubicishije mu minwe ya Bikira Mariya.
Martin Biregeya, paroisse Mwaro 79454553
DUCISHEMWO DUTWEGE. Umuntu
umwe yari atunze cane yagiye gusaba umugeni.
Mu gusaba uwo mugeni yabwiye se wumuko-
bwa ati: i wemera ukangabira umukobwa
wawe ngo abe umugore wanje, nzoca ndaguha
inzahabu zipima ibiro vyose afise. Se wumukobwa
nawe ati: i vyiza cane nzomuguha,
ariko banza ureke asubire amare
iwanje ayandi mezi atatu, ndabe ko
yokwongereza ibiro bikeya.