Vous êtes sur la page 1sur 38

இபதி எ

ைல
-------------------------------------

நா மிக அழகாக இேப. ககெவன அடத நீள த!,


சதன $சிய& ேபாற உட!, ெபறிய ரான *ைலக+மா, ப-
அம.களமாயிேப. எைன காேலஜி ''ேதவைத'' எ2 ''ேத''
எ2 கா&படேவ ேப3வாக4. எ அமாேவ
'' கீ தா ! உ அழைக பா& எ க7ேண ப9-வி-ேபால'' என பல
*ைற றியி.கிறா.

பிஎ:சி *;த& வ9;


ீ என.< திமண ெச,& ைவதாக4.கணவ
ெச வ<மா ேகாய=>? உ4ள ஒ ெபறிய கெபனியி ேமளாலராக
ேவைல ெச,& வதா.அவ கபாக <4ளமாயிதா. திமண *;ந
ஒ மாததி எைன அைழ& ெசறா. மா;வ9;
ீ ேம தளைத
வாடைக.< எ-திதா, கணவ காைல எ9-மணி.< ெசறா மாைல
ஆ2மணி.< ேம தா வ-
ீ தி=வா.

வ9;
ீ ெசாதகார நாராயணசாமி கீ ெழ இத வ9;
ீ அவ
மைனவிேயா- தCகியிதா.<;ேயறிய சில நா9களிேலேய எCகேளா-
ெநCகி பழகிவி9டன.அவகளி மக+.< திமண ெச,& இர7-
வ2டCக4 ஆகிற&. அவ4 ெவளிD? வசி.கிறா4. அவளி திமண
படைத ;வியி ேபா9- பா.க ெகா-தன,அவ4 3மாராகதா
இதா4. நாராயணசாமிE அவ மைனவிE மிக ெநCகி பழகெவ
நா அவகைள அபா - அமா எேற அைழேத.

தைலெகாGச வH.ைகயாக இத நாராயணசாமி.< ந ல உடIக9-


ஆனா கமல ஒ லியாக சில நா9களா, உட நிைல ச?யி லாம
இமி.ெகா7- இததா அவ.< ைவதிய பா&ெகா7-
இதா. அதனா கமல ேமேல வவதி ைல. நாராயணசாமி
எல.9?க கைட ஒ2 ைவ& இ.கிறா காைல ேல9டாகதா
ெச வா ஆனா இர ஒப& மணி.<தா வவா.காைல எCக4
வ9;I<
ீ தின* வ& <மாேரா- எேனா- எைதயாவ& வழவழெவன
ேபசி.ெகா7;பா.

கமலதிI< உட நிைல ச?யி லாதா நா அ;.க; அவக4 வ9;I<ெச2 பா&ெகா4ேவ.சில நா9களி சகஜமா, அவக4 வ9;J4

ெச2 வரெதாடCகிேன. கமல ெபபா! க9;லி தா
ப-திபா,ஒ நா4 அவகளி அ ெமராைவ &ணி எ-.க திறத ேபா&
உ4ேள ஒ அ9ைடெப9;யி சில சி;க4 இ.க அைத எ-& பாேத,
அதி நிவாணமா, படCக4 ஒ9;யிதன, திைக& ேபான நா, அைத
அப;ேய ைவ& வி9ேட.அ2 *Hவ& என.< அத நிைனவாகேவ
இத&.
அ-த நா4 &ணிைவ வரவைழ&ெகா7- K2 சீ ;கைள கமலதிI<
ெதறியாம எ-& வ& வ9;
ீ தவிேபா- ேபா9- பாேத.ஒ
ெவளிநா9- இள ெப7 ேசாபாவி அம& இ.க இர7- இைளஞக4
உ4ேள வதன.அவக4 அேக வத&ேம அவ4 ஒவனி ேபைட
கழ9;விட, ட.ெகன 3னி ெவளிேய வ& ேநரா, நி2 ஆ;ய&. உட
அைத வாயி *Hவ& கMவி சபெதாடCகினா4, மIெறா2வ அவளி
ேபைட உ2வி =7ைடைய நா.கா ந.க அதைன படபடேபா-
பாேத. இ&வைர நா பிஎ ஐ பாததி ைல.சப சப அவனி 3னி
பO ேபா மிக ெபறியதாக அதைன க7- திைக& ேபாேன. எ
கணவ இ&வைரயி எ =7ைடையE ந.கியதி ைல த 3னிையE
சபெசானதி ைல.நா.ைக நறாக உ4ேள வி9- அவ 3ைவ.க, அவ4
3னிைய விதவிதமா, சபினா4, *=ற ேதாைள கீ ேழ த4ளிவிட ெபறிய
ெவ4ைள ெமா9- மிJமிJெவன அைமயாக இத&. தவிேபா-
அதைனேய பா&ெகா7- இேத. ேநர ஆக ஆக K2ேப *H
நிவாணமாகி, மாறி மாறி 3ைவதன. பின ஒவ த ெபறிய
3னிைய உ4ேள ெச2கியட ப-ேவகமா, ஓCகி ஓCகி இ;& ஓ.க
எ உடலி உணQசி ஜிMெவன ஏறிய&.அத நிைலயி! அவ4
இெனா2வனி 3னிைய விடாம 3ைவதா4 .என.< அதைன பா.க
அைமயாக இத&.இர7- ேப விதவிதமா, விடாம ஓ.க விய&
ேபாேன. பட *;தேபா& எ உட Sடாகி ேபாயித&.

அ-த சீ ;யி தாவணியி ஒ இள ெப7 க9;லி அம& இ.க


ஒ லியா, ஒவ வ& அவைள க9;பி;& உ9;னா.ெவ< ேநர
உ9;ெகா7ேட அவ4 உைடகைள கழ9;னா, *ைலக4 இர7-
சிறியதாகஇ.க,
இMவள இள வயதிலா? என என.< வியபாக இத&.இள
*ைலகைள கச.கி பிைண& 3ைவதா, கீ ேழ மயி அடத =7ைடைய
ேலசாக ந.கி 3னிைய உ4ேள இற.கினா, அவகைள ேபா இறி
நிதானமா, ஓதா.அ-த சீ ;யியி 25 வய& மதி.கத.க இள
ெப7ைண ஒவ ஓதா.படCகைள பா& *;தேபா& எ உட
உணQசியி தகித&. மீ 7- மீ 7- சீ ;கைள ேபா9- மாைல வைர
பாேத.பி அவக4 வ9;
ீ அேத இடதி ைவ&வி9ேட.

இர மி<த உண சியி இத நா கணவைர உற.< அைழேத.


அவ இ&வைர *Hைமயாக எைன நிவாணப-தியதி ைல, அ2
எேபா& ேபா *ைலகைள அைர<ைறயா, தடவி வி9- ஓ.க ெச ல,
தயCகி தயCகி அவ?ட 3னிைய சப ேக9- அைத வாயி ேபா9-
சபிேன. அவ <4ளமாக இததாேலா எனேவா அவ? 3னிE
சிறியதாக இத&. *த *தலாக 3னிைய சபி மகிXேத, சிறி&
ேநரதிேலேய அ& <=.ெகன நீைர வாயி ெகா9ட =&ைமயாக இத&,
ஆனா உட அவ *;&ெகா4ள ேசா& ேபாேன. ஓ.<ேபா&
அப;தா ப& பதிைன& <திேலேய ெகா9;வி-, அத பி ஒ
வார கி9டேய வரமா9டா. அ2 அேத ேபா உணQசியி தனியாக
தவிேத.

அ-த நா4 ேம! சில சீ ;கைள எ-&வ& பாேத.மிக


அைமயாக இ&, :; அ;& அ;& 3னிகைள ரசிேத,
அ-த இர7- நாளி எ லா சீ ;கைளE பா& *;&வி9ேட.
ஆஹா..! ''எதைன விதமான 3னிக4..! எதைன விதமா, ஓ.கிறாகள..! .
உணசியி மிக தவி&ெகா7- இ.க அ2 மாைல அவ? ந7ப
ர<பதிைய வ9;I<
ீ அைழ& வ&, இவேனாட மைனவி மாலதி
<ழைதேயா- ஊ.< ேபாயி.காCக அதனால அ&வைர இர ந
வ9;
ீ சாபிடெசா லி 9;வேத எறா. எைனயறியாம என.<
மிக சேதாஷமா, இத&.

கணவ.< மிக ெநCகிய ந7பரான அவ *ேப மைனவிேயா- ஒ


*ைறE, தனியாக சில *ைற வதிதா! இேபா&தா அவைர
ரசி& பாேத. உயரமா, ந ல உட க9ேடா- இதா. அவ
ேவ7டா என ம2.க நா =னைகேயா- சாபிட அைழேத. சில
நிமிடதி ;ப தயா ெச,& பறிமா?ேன. அவ உடைல மிக ரசி&
பாேத, அ& தவ2 என ப9டா! எ மனைத
க9-ப-த*;யவி ைல. ந ல க9-ம:தான சிவ= உட இதXகைள
பா.<ேபாேத கMவி சபேவ7- ேபாலித&. அ-த நா4 வயி
ச?யி ைல என கணவ சீ .கிரமா, சாபி9-வி9- ேசாபாவி அம&
*&ைககா9;யப; ;வி பா.க, &ணிைவ வரவைழ&ெகா7- அவேரா-
ஒ9; நி2 பறிமா?ேன.

;ப எப; இ.<? என ேக9ேட. மிக அைம! எ2 ற, ேம!


ெகாGச ைவ.க ேபானேபா&, ேபா&! ேபா&! என =னைகேயா-
ெசா லிெகா7ேட த-பதIகாக எ ைகைய பி;.க, உட
சிலி&ேபான&. ேவ7-ெமேற நா விடாம ைவ.க *யல, ைகைய
இ2க பி;&ெகா7டா.அவ? =னைகைய மிக ரசிேத.பி
சைமய அைற.< ெச2 எ உைடகைள சI2 ெநகிXதிெகா7- மீ 7-
வர, எைன பா.கிறாரா இ ைலயா? எ2 =?&ெகா4ள*;யவி ைல.

ம2நா4 ரா இறி ேசைலயி கவசியா, இேத.கணவ இ2


சீ .கிர சாபி9-வி9- ;வி பா.க, நா ேம! ேசைலைய ெநகிXதி
வி9- ஒ9;நிேற. இேபா& அவ அேதேபா க7-ெகா4ளாம
இ.க ேசா& ேபாேன.ஆனா எ9; ேடபிலி ம2ப.க இத
கணவ சாபி9ட பிேல9ைட எ-.< ேபா& எ *ைலகைள அவ உI2
பாபைத கவனிேத. ஐ: க9;ைய தைலயி ைவத& ேபா இத&,
பி சைமய அைற.< ெச2 தயCகி தயCகி ஜா.ெக9; ேமேல உ4ள
இர7- ெகா.கிகைள ம9- வி9-, மIறைவகைள கழ9;வி9- சI2
பயேதா- வ& ம2=ர உ4ள டலைர எ-&ெகா7- அத இடைத
&ணியா &ைடப&ேபா &ைட.க, எ *ைலயிலி& ஜா.ெக9 பாதி
விலகியிபைத உணேத.எCேக கணவ?ட ெசா லிவி-வாேரா எற
பய ஒ=றமிதா! ஓர க7ணா ர<பதிைய கவனி.க அவ ெவறி&
எ ெவ4ைள *ைலகைளேய பா&ெகா7- இ.க இன=றியாத
உணQசி உடெலC< பரவி சிலிைப ஏIப-திய&.

பி கணவ பா&வி-வாேரா எற பயதி அCகி& நக&வி9ேட.


சாபி9ட& அவ எH& ைககHவ ெச ல, இப7ணியித ேப9
பெமன உபி =ைட&ெகா7;பைத க7ேட. டவேலா- அவ அேக
ெசற என.< ஒகண 3னிைய பி;&ெகா7- அவ? அழகான
இதXகளி அ!தி *த ெகா-.க ேவ7- ேபா ேதாறிய&
க\டப9- க9-ப-திெகா7ேட, அேத ேநர கணவ எCக4 ப.க
திபி 'மாலதி நாைள மதியதாேன வராCக' என ேக9க ''ஆமா '' என
றிெகா7ேட அவ சI2 ேநர கணவேரா- ேபசிெகா7;&வி9-
ெச2விட உணQசியி ஜா.ெக9ைட ச?ெச,யாம அப;ேய ெச2
ப-&ெகா7ேட.

கணவ எேபா& ேபால ம2=ர திபி ப-&ெகா4ள நா ர<பதியி


வா9டசா9டமான அழ< உடைல ெவ<ேநர நிைன&
ஏCகிெகா7;ேத. ேம! ஒ ெகா.கிைய கழ9; *ைலகைள
ெவளிேய எ-& அவைர நிைனதப; தடவிெகா7;.க, விQசிதிரமான
கIபைனகெள லா மனதி ஓ;ய&. கணவ ஆபீ: ேவைலயா, ஒ
வார ெவளிD ேபா,விடேவ7-... அேதேபா மாலதிE ஊ.<
ெச2விட.... ர<பதி எேனா- தCகி இேதக9;லி வி;யவி;ய ஓதா ...!
ஆஹா! எதைன அைமயாக இ.<! எெற லா ேதாறிய&.
ஆனா நாைள அவ மைனவி வவைத ேக9டதிலி& மன மிக
வதிய&. ம2நா4 காைல எHத&ேம ர<பதியி நிைன மீ 7- வர,
ஜா.ெக9; ெகா.கிகைள மா9டாம அப;ேய ைகயா ம9- ச?
ெச,&ெகா7- ேவைல ெச,ய ெதாடCகிேன. 3மா ஒமணி ேநர
ெசறி.< நா சைமய அைற.<4 <னி& கேபா; ெபா4கைள
சI2 ேநர ேத; எ-&ெகா7- நிமிர, அேபா& அபா நாராயணசாமி
சதமிடாம வாயிலி நி2ெகா7;.க ஒகண த-மாறிவி9ேட,
பி சமாளி& ெப9^ ெச2 ெகா.கிகைள ேபா9-ெகா7-, எப;
உ4ேள வதா? என எ7ணிப; வர, அேதேநர கணவ ேஷவிC
பிேலேடா- வ9;I<4
ீ _ைழய =?&ெகா7ேட. பி நாராயணசாமி
எனிட
கீ தா ! இ2 என.காக ேபCகி பண க9;வர *;Eமா? ''லீ :'' என
ேக9க ச? ! எேற.கணவ ஆபீ: ெசற& <ளி&வி9- உணQசியி
மீ 7- ரா - ஜ9;ைய தவி& டா. கல? ஜா.ெக9 மI2
ேசைலைய அணி&ெகா7- கீ ேழ ேபாேன. அேபா& அவ
<ளி&ெகா7- இ.க, ேசாபாவி அம& காதிேத. கமல
க9;லி ப-தி.க, எேபா& ேபசிெகா7ேட வபவ இ2 ஏ
ேபசாம வதா? ''மனித எ *ைலகைள பாதி.க ேவ7-! என
நிைனேத. பா ேபா ெவ7ைமயா, ெபறிய மைல<2களா, <தி9-
ரா, நிI< *ைலகைள பாத& ர<பதி ேபா த-மாறியிபா என
எ7ணிேன

சிறி& ேநர கழி& அவ <ளி&வி9- ெவளிேய வர அவைர பாத நா


திைக&ேபாேன. ெம லிய சிறிய ஒ &7ைடம9- இ-பி
க9;யிதா. அவ? 3னி மிக த;& பைனமர ேபா நீ7-
இ.க அதைன வைள& க9;யித& அப;ேய ஈரதி ெதறித&.
எைன பாத& =னைக&ெகா7ேட, ஒ நிமிட! என றி
ேமைஜைய திற& பணைத எ-.க ெச ல, எ க7கைள
க9-ப-த*;யாம த-மாறிேன. அவ பணைத எ-&வ& என.<
அேக நி2 எ7ண, இேபா& மிக அேக பா& விய&ேபாேன,
ஆCகிலபடதி உ4ள&ேபா 3னி மிக த;&.. *9;ெகா7-, எத
ேநரதி! &7ைட அவிX&ெகா7- ெவளிேய வ&வி-ேபா இ.க,
எQசி விHCகிேன.அவ பணைதE அ.க79 ெநபைரE ெகா-&
அவக4 : 9;ைய எ-&ெச !ப; றினா.

பின நா ேபC. ெச ல எ மன அவ? 3னிையேய நிைன&


வல வத&. <ளி&வி9- வேபா& எப; இதைன ெபறிதா,
இ.கிற&, ''ைகயி நறாக பிஎ- பாத&ேபா ஆ9;வி9;.க
ேவ7-'' என நிைனேத. பணைத க9;வி9- அப;ேய வ9;I<

ேதைவயான சில ெபா4கைள வாCகிெகா7- 3மா பதிேனா2 மணி.<
திபி வேத.

அேபா& நாராயணசாமிE வ9;


ீ இ.க வியேபா- 'என கைட.<
ேபாகைலயா? என ேக9க ''கைட.< ெச !ேபா& ஒ தடCக4 அதனா
இ2 K;வி9ேட '' எ2 நப*;யாத ஒ காரணைத றினா.
வ7;ையவி9-வி9- நா வ9;I<
ீ ெச ல உட அவ வதா.
உ4ேள ெசற& ைபயி உ4ள ெபா4கைள நா
எ-&ைவ&ெகா7;.க,
என வாCகிவத? என ேக9-.ெகா7ேட எ ேதாளி ஒ ைகையேபாட
என.< பயமாக படபடபாக இத&. சில*ைற
ைகையெதா9;.கிரா ஆனா இ&வைர ேதாளி ைகேபா9டதி ைல.
அவ ெபா4கைள எ-& ைவ&ெகா7ேட ெம ல ைகைய
கH&ப<தி.< நகத, என.< =?&ேபான&. பயதி உட
விலகிெகா7- ெபா4கைள ைவ.க உ4ேள ெச2வி9ேட. அவ
ஏேதேதா ேபசிெகா7ேடயிதா. இன=?யாத பயகலத உணQசி
உடைல படபட.க ைவத&.

பின சைமய க9;I<4 ெச2 சைமய ெச,ய ெதாடCகிேன.சI2


ேநர கழி& அவ உ4ேள வர, *=ற அவ? 3னி !Cகிைய
உயரமா, *9; >.கிெகா7;.க, பயCகரமா, எ இதய தி.தி.ெகன
அ;&ெகா7ட&. அேக வத& ட.ெகன ஒ ைகயா ெவ7ைண
$சிய& ேபா இத எ இ-ைப பி;.க, மிசார பா,த& ேபா எ
உட உணQசியி சிலித&.

பய ஒ=ற* ! ேவ7டா ! ேவ7டா ! என உ4மன ஒ=ற*


எைன த-.க றிய&, மி<த உணQசியி இத எ உட ஒ&ைழ.க
ம2& அப;ேய நிI க, அவ? அ-த ைகE இ-பி ம2=றைத
பி;&ெகா7ட&.

அளகடத பயதி! உணQசியி! எ உட ந-Cக, க7கைள K;


கிQச :லாைப இ2க பி;&ெகா7ேட.அவ? ஒ ைக வழவழபான
இ-ைபE வயிIைறE தடவிெகா7ேட ேமேல வத&.
ஆஹா ! இதைன அழகான ஒ ெப7ைண இ&வைர நா பாததி ைல !
என காதி றிெகா7ேட *ைலைய பி;.க,
:... ேவ7டாபா ! என ெசா லிெகா7ேட எ ைல மீ றிய பயதி நா
விலக, '' ஒJ பயபடாத கீ தா ! என றி எைன ட.ெகன இH&
இ2க க9;ெகா4ள, எ உட &;த&. காதி த இதXகளா அHதி
*த ெகா-&,

'' பயபடாத யா2.< ெதறியா& '' என பலவா2 ைதறிய றிெகா7ேட


எ *&ைகE இ-ைபE படபட= சI2 <ைறEவைர தடவினா.
அவ? 3னி வயிIறி <த உணQசி இJ ஏறிய&.

சI2 ேநர கழி& பி;ைய தளதி த !Cகிைய கீ ேழ உவி வி9-, எ


ைகைய எ-& 3னிேம ைவ& பி;.க ைவதா. அ& இ= ராைட
ேபா க;னமா, த;& நீளமா, இத&. ெம ல அைத நா இ2.கி
பி;.க, உட சI2விலகி ச9ைடையE கழ9;வி9- *H நிவாணமாகி
நறாக த 3னிைய என.< ெகா-தா. நறாக ேஷM ெச,திதா.
=aபிலிமி பாத& ேபாலேவ இத&. எ பி;ையE மீ றி அ& வி!.
வி!.ெகன &;த& ெராப அைமயாக இ.க, ெம ல அதைன
தடவிேன. அத தைல ச9;ேபா ெபறியதா,, *ைனயி நீ 3ர&
நிற&. அதைன விரலா தடவ,
:...... என *னகிெகா7ேட ேதா4கைள மீ 7- பி;&ெகா7டா. சI2
ேநரதி எ ைகக4 நறாக 3னிைய பி;& விைளயாடெதாடCகின.

அவ ெம&வாக ேசைலைய ேதாளிலி& கீ ேழ த4ளிவி9-, ஜா.ெக9;


ெகா.கிகைள கழ9ட, உணQசியிலித எ உட எதவித எதி=
கா9டவி ைல.
ரா ேபாடாததா பள ீெரன மினிெகா7- *ைலகளிர7- ெவளிேயவர
அைத பாத&
ஆஹா! அI=தமாயி.கிற& !....எறா. எ ைககளிர7- தானாகேவ
உதவி ெச,ய ஜா.ெக9ைட *Hைமயாக உ2விெயறிதா.
*ைலகளிர7- ெபறியதா, <தி9- ரா,, கணவ ச?யா, சபாததா
காபிறி ெமாHெமாHெவன கவைளயேதா- ெவ4ைள*ய <9;க4
ேபா இதன.

ஆஹா!...ப-Sபரா இ.<.....என றிெகா7ேட விரலா கவைளயைத


தடவி வ9டம;தா. ஜிMெவன உணQசி எ உடலி பா,த&. அவ
கவைளயைதE *ைலகைளE ஆைசேயா- தடவிெகா7;.க, நா
3னிைய திமிற திமிற இ2க பி;& வைள&...ஆ9;....*ைனயிலித
பிளைவ தடவி... ரசி&ெகா7;ேத. பிற< ேச; பிைன கழ9;வி9-
ேசைலைய கீ ேழ உ2விட, நா ெவ2 உ4பாவாைடேயா- ம9-
நிேற.

அைர நிவாணதி உட ெஜாலி.க, நாராயணசாமி ஆைசேயா-


ெவ7ெண, $சிய& ேபாலித இ-ைபE வயிIைறE தடவி ரசிதா.
நாJ அவ? க9-ம:தான மா=, இ-=, ெபறிய வயிIைற மIெறா2
ைகயா தடவ, உட அவ எ பாவாைட நாடாைவ பி;& இH.க அ&
''ப9'' எற சதேதா- அவிXத&.

ஒவித பயகலத Qசதி 3னிைய இ2க பி;&ெகா7- க7கைள


K;.ெகா4ள, அ-த வினா; பாவாைட காைல வ9டம;& கீ ேழ விழ *H
நிவாணமா, அவ * நிேற.

:...ஆஹா....அI=த! என *னகிெகா7ேட 3னிைய ைகயிலி&


உ2விெகா7- கீ ேழ ம7;யி9-, எ இ-ைப இர7- ைககளா!
பி;&ெகா7டா. அப;ேய அைமதியா, இ.க, க7ைண ெம ல திற&
பாேத. மனித எ அழகான =7ைடையேய ெவறி& இைம.காம
பா&ெகா7;தா.ககெவன அடத மயிகா9;J4 சI2 நீளமா,
நீ9;ய கிளிேடா?ய: எJ பேபா- எ =7ைட அழகா, இத&.
ெகாGசேநர கழி& எ கா கைள ேலசா, அக9;

'' கீ தா ! உ7ைமயிேலேய இதைன அழைக நா இ&வைர நிைன& ட


பாததி ைல''

ஆஹா! ...ெராப Sப! என றிெகா7ேட மயி கா9;J4 ெம ல


விரைல வி9- &ளாவினா. ெப7ைமயி இதXகைள வ;ெகா7ேட
பைப நிமி7ட, 3bெரன உணQசி நர=கைள 37;விட '':...ஆ...'' என
சதமி9ேட. எ உட &;& ெநௗ ய ெநௗ ய, அவ விடாம பைப
நிமி7ட, '':.....:...'' என *னகிெகா7;ேத.

கீ தா ! உ அமண உட ''சதன சிைலேபாலி.<'' ''சதியமா, இத


இப ேபரழ< என.< கிைட.<ெம2 கனவி ட நிைன.கவி ைல'' என
பலவா2 றியப;,
மIெறா2 ைகயா ெமாHெமாHெவன இத இ-=..அ;வயி2...பி=ற
=9டCக4...ெதாைடக4 என ஒMெவாறா, தடவி ரசிதா.

பிற< *கைத அேகெகா7-வர Sடான காI2 எ =7ைடயி பட


உணQசியி தவிேத. உத-களா *.ேகாணேம9ைடE
ெதாைடகைளE வ;யவ, ெம ல நா.ைக மயி கா9;J4 வி9-
=7ைடயி இதXகைள ந.கினா. *த *ைறயாக இத இபைத
அJபவிேத.

:....:....என தாCக*;யாத உணQசியி &;& அவ தைலைய


பி;&ெகா7ேட.அப;ேய பைப நா.கா நிமி7ட எ உட ெநௗ
த&.

ெதாைடகைள இJ நா வி?&ெகா-.க, நா.ைக உ4ேள _ைழ&


&ளாவிெகா7ேட ைககளா பி=ற =9டCக4 இர7ைடE இ2க பி;&
பிைணதா.
:...ஆ!... என உத9ைட க;&ெகா7- &;ேத.
வாைய நறாக அHதி இதXகைள கMவி சபினா. பி பைப கMவி
சப, இப எ உடெலC< ஜிMெவன பா,த&.

பய *Iறி!மா, மைற&ேபாக அவ? தைலைய =7ைடயி ேம


அHதி பி;&ெகா7ேட. இதXகைளE பைபE மாறி மாறி சபி
நா.ைக உ4ேள வி9- &ளாவினா.ேநர ஆக ஆக எ உட நர=க4
இப உணQசியி அ2& வி-வ&ேபா &;.க
: .....ஆ......! என &;ேத. விடாம =7ைடைய 3ைவ&ெகா7;தவ
பி அப;ேய ந.கிெகா7ேட ேமேல வதா. *ைலகைள நா.கா
*Hவ& ந.கி கவைளயைத வ9டமி9டா. பி அHதி ந.க
கி7ெணறித *ைல அதி& ஆட அைத பா& நாJ
ரசிேத.இர7- *ைலக+ எQசி ஈரதி தக தக ெவன மினிய&.

பி ேமேல *கதிI< வதவ எைன பா& =னைகதா, உட


நாJ =னைக.க அ-த வினா; எைன இ2க க9;ெகா4ள நாJ
க9;ெகா7ேட. நிவாணமா, இவ KQ3*9ட க9;பி;&
தடவிேனா.

எ கனதி *தமைழ ெபாழி&, ெசMவிதXகைள கMவி சப


அைமயாக இத&. 3னி Sடா, எ வயிIறி <திெகா7;.க
அவ? ெசாரெசாரபான இதXகைள நாJ கMவிேன. பின ஒ
ைகைய *ழCகாலி! மIெறா2 ைகைய க.கதி! ேபா9- எைன
அப;ேய அலா.கா, >.க, அவ கHைத வைள& பி;&
=னைகேயா-

அ.......பா....! இத வயசி! இMவள ச.தியா? என வியபா, ெசா ல,


அவ இபெசா லாத .. இத தCக வி.ரகைத க9;!.< ெகா7-ேபா,
அdஅdவா, &வ9;ெய-.க ேபாேற ! அ&.க=றமா ெசா !! ..என

சேதாஷதி எ9; *த ெகா-ேத.&ணிகைள அப;ேய வி9-


வி9- அமணமா, எைன >.கிெகா7- சைமயலைறைய வி9-
ெவளிேய வர, கத தாழிடாதைத அேபா&தா கவனிேத. உட
''ஐேயா..''கதைவ லா.ப7dCக ! என ற
'' எைன அப;ேய அேக >.கிெச ல , கதைவ தாழி9ேட. பி
எைன உ4ேள க9;!.< >.கி ெசறா

எைன >.கிெகா7- நட.< ேபா& நாராயணசாமியி உ9- த; ஆ;


ஆ; எ =9டதி இ;.க அைமயாக இத&. நிவாணமா,
ப-.ைகயி உ9கார ைவ& கி7ெண7றித *ைலகைள
தடவிெகா7ேட
''என! <மா ஒJேம ப7ணமா9டானா? என ேக9க
'' அைர<ைறயா, ெச,வா '' எ2 கி3கி3பா, ெசாேன.
'' கவைலேயபடாத இைன.< அdஅdவா ஓ& இபதி எ ைல.ேக
உைன ெகா7-ேபாேற'' எ2 பQைசயா, ற ெவ9ககலத
சேதாஷதி *கைத அவ ேதாளி =ைதேத. அப;ேய எ
கHைத வைள& பி;& க9;லி த4ளி ெவறிேயா- ேமேல பா,&
இ2க க9;ெகா7டா. ெவ&ெவ&பா, அவ 3னி எ அ; வயிIைற
<த, நாJ இ2க க9;ெகா7ேட. அைமயாக இத&.

இேத க9;லி எப;ெய லா ஏ.கதி =ர7;ேப, ஆஹா ! ''இ2


அ& நிைறேவற ேபாகிற& '' என எ7dேபாேத மன சேதாஷதி
<>கலித&.

எ ஆபி4 கனCகைள ந.கி...உத-களா தடவி.... ெசMவிதXகைள கMவி


சபெதாடCகினா. இ*ைற அHதி *ர9-தனமா, சப, அவ தைலைய
இ2க பி;&.ெகா7ேட. இவ KQ3விட த-மாறிேனா. இர7-
இதXகைளE மாறி மாறி சபி, வாயிJ4ேளேய த ெசாரெசாரபான
நா.கா &ளாவினா.

சிறி& ேநரதா பி அப;ேய *ைல.< ெச2, உத-களா


கவைளயைத வ; ரசிதா. நா.கா சI2 ேநர வ9டமி9டவ,
ெம ல வாயி கMவி சப :...:... என உணQசியி *னகிேன.
அ-தவினா; *ர9-தமா, அHதி சபிெகா7ேட அ; *ைலைய இ2க
பி;& பிைணய
'' :... ஆ....! என &;&வி9ேட.
மIெறா ைகயா எ ேதா4கைள பி;&ெகா7-, இJ ேமாசமா,
பிைண& பாதி *ைலைய வாயிJ4 ேபா9- சப அI=தமாயித&.
*ர9- 3னி எ மயி கா9ைட அHதிெகா7;.க, உணQசியி
அவைர பி;&ெகா7ேட.

ெவ<ேநர வாைய எ-.காம , அMவேபா& தைலைய ம9- க2<9;


பாe9-வ& ேபா ஆ9;... இ;&...3ைவதா. *ைலயிலி& இ&வைர
உணராத =&வித இப ஜிMெவன உடலி பா,த&. பின வாைய
அதிலி& எ-& கீ ேழ ந.கிெகா7ேட ேபாக, *ைலைய பாத நா
விய&ேபாேன. கா=நீ9;யி.க, பா ேபாலித *ைல
க7ணிேபாயித&. மIெறா *ைலைய ஏ& ெச,யாம வி9;தா.

ெதா=ைள ந.கிவி9-, *.ேகாணேம9;I< ெசறவ அைத நறாக


ந.கி....கMவிெம ல க;தா. *ைலகளிலி& அவ ைகக4 தடவி
பிைண&ெகா7ேட ெதாைட.< ெச2, அைத நறாக வி?& இ2க
பி;&ெகா4ள, கெபன =7ைடைய கMவி இதXகைள வாயி ேபா9-
அHதி சபினா.

'' : .... :....'' என இப உணQசியி &;& ெநௗ ேத. இ*ைற


*H இதைழE நறாக கMவி சபினா. பி நீ9;ெகா7;த பைப
நா.கா ேவகமா, நிமி7; ஆ9ட ஜிMேவன இப உடலி பா,த&.

KQ3விட ட *;யாத அள த வாைய =7ைடயி அHதிெகா7-,


ப- ேவகமா, பைப நா.கா ஆ9;ெகா7;தா. எQசி கீ ேழ வ;ய
வ;ய, ெவ< ேநர ஆ9ட =7ைடயி நர=க4 விமி =ைடதன. பின
விரலா இர7-ப.க* =7ைடைய வி?& பி;& நா.ைக உ4ேள
எ9;யவைர ஆழமா, வி9-&ளாவ, :....ஆ!..... என &;ேத. ஓப&ேபா
நா.ைக ஆ9; &ளாவினா. இெபா& தனியாக நீ9;ெகா7;த
பைபE கMவி அHதி சப, அவ தைலைய பி;&ெகா7ேட.
அMவேபா& மா- ந.<வ& ேபா தைலைய ஆ9; அHதி ந.கினா.
ேநர ஆக ஆக எ உட இபெவறியி =+வா, &;.க, இ-= >.கி
>.கி ெகா-த&. அவேரா விடாம ெதாட& எQசி ஒHக ஒHக
3ைவ& ெகா7ேடயிதா.

ெவ<ேநர 3ைவ.க, நா உத-கைள க;&, பாதிக7க4 K;, இப


உணQசியி &;&ெகா7;ேத. பி தைலைய ேமேல >.கி ''
ந லா இதிQசா? என ேக9க
:...Sபரா இதிQசி....! எேற உணQசிேயா-.
உட ேமேல பா,& வாயிJ4 நா.ைக விட நா நறாக வாைய திற&
ெகா-ேத. எ நா.ைக *Hைமயா, கMவி சப அைமயாக இத&.
அவ? எQசி =& 3ைவயா, இத&. ஆைச தீர 3ைவத& எ
இர7- ெசMவிதXகைளE ஒேர ேநரதி கMவி 3ைவதா.
பி எைன அப;ேய =ர9; ேமேல ெகா7-வதா. மிக
சேதாஷமாகி நாJ அவ? ெபறிய இதXகைள சபி, கீ ேழ அவ? சிறிய
மா= கா=கைள... கMவி ...க;& ..3ைவேத.
: ...! என ேலசா, *னகியவ எ ெகாHத *ைலகைள தடவி, த
3னிைய பி;& *ைலயி ேத,.க, என.< மிக அைமயாயித&.

ேம! கீ ேழ நக& 3னிைய பி;ேத. த;மனா, த;& உ9- த;


ேபா நீளமாயித&. கணவ? 3னிைய இேதா- ''கேப''
ப7ண*;யாத அள இ.க, ஆைசேயா- ந.கிேன. *ைனயி
3ரதித நீ, எ *ைலயி மீ & ேத,.< ேபா& பாதி ஒ9;ெகா4ள
மீ திைய ந.கிேன. பிளவி நா.ைக _ைழ.க
'':....என *னகினா.

ேதாைள கீ ேழ த4ளிவி9- ெவ4ைள ெமா9--ைவ ெவளிேய எ-.<ப;


அவ ற, உட ேதாைள கீ ேழ த4ளிேன. ஆஹா!.....ப-
அம.களமாயித&. அைத ந.கி ...உத-களா கMவி சபிேன. அப;ேய
வாயிJ4 3னிைய *;த வைர _ைழ.க....அ......பா.....! எMவள
ெபறிய&...! என வியேத.
ெதா7ைடயி இ;.<மள _ைழ&ேம *.கா வாசி 3னிதா உ4ேள
ெசறித&. ஐ: .....S=வ&ேபா Sப அைமயாக இத&.
உடலிேலறியித இப ெவறியி அHதி ேவக ேவகமா, Sபிெகா7ேட
தள& கிடத ெகா9ைடகைள தடவிேன.
: ....:.... என அவ *னக, இJ ேவகமா, அHதி சப, எ
தைலைய பி;&ெகா7- &;தா. 3னியி நர=க4 =ைட& ெவளிேய
ெதறிய, இ= ராைட ேபாலித&.

சI2 ேநரதி மிக &;.கெதாடCகியவ, எ தைலைய பி;& ேமேல


>.கி '':....கீ ....தா..''.எனால தாCக *;யலடா....! என றி, எேம
ெவறிேய- பா,தா. எைன த4ளிவி9- ேமேல வதவ, எ கா கைள
வி?& த உ9- த;ைய திமிற திமிற பி;& =7ைடயி ைவ&
ேத,.க அ9டகாஷமாயித&. சேதாஷதி அவ கHைத எ9;
க9;ெகா4ள, அ-த வினா; '' சர.ெகன'' ஓCகி ஒேர <தி இ;&
உ4ேள இற.க
'' ஆ...! ...அ.....மா .!..என கதிவி9ேட. ப-ைட9டாக இ.க, அவேரா
மி<த உணQசியி , எைன &ளிE க7-ெகா4ளாம ெவறிேயா-
இ2க வைள& பி;&, ப-பயCகர ேவகதி ஓCகி ஓCகி இ;& ஓ.க ,
=+வா, &;&ேபாேன. அ3ர ேவகதி பலெகா7ட ம9- ஓCகி
ஓCகி <தினா. இ;ைய தாCக*;யாம எ உட அதி& ஆட,
ஜிMெவன இப உடலி பா,& &;&ேபாேன.

ஆஹா...! எதைன அைமயா, இ.கிற& என வியேத.


அவ 3னி ைட9டாக ஆழமா, =7ைடயி இ;& ஓ.க அவைர இ2க
க9;ெகா7ேட.

சI2 ேநரதி அவ, மி<த உணQசியி இ-ைப இJ


ேவகமா,....உயரமா, >.கி <த, *ர9- த; எ ெப7ைமயிலி&
உ2வி ெகா7ட&. பத9டேதா- அவசரேதா-, உ4ேள விட நா
*யேற. ஆனா அவேரா ெதாட& இயCகிெகா7;.க, 3னி எ
அ; வயிIைற <திய&. க.கேதா- வைள& எைன பி;தி.க, எ
ைகைய அவ?டமி& வி-விபதI<4, அவ இ-= விH. விH.ெகன
37; &;.க ெவ&ெவ&பா, நீ வயிIறி ேம பீ,Qசிய;த&.

'' ஐேயா....!.. என.... இ&.......? எ2 ஏ.கேதா-


வதேதா- நா ேகடக,

'' எனா க9ேரா ப7ண*;யல கீ தா...! எறா.

லீ .கான வி& எ இ-பி வழியாக ெகாGச கீ ேழ வழித&. செப2


ஆகிவிட அப;ேய ப-திேதா.சI2 ேநர கழி& ெம ல எ காதி
'' இதைன அழகான உடைல ஓ.<ேபா& எப;ப9ட ஒவJ.<
*தலி இப;தா ஆ<.''
'' அ&ம9-மி லாம ெராப ைட9டா ேவற இ&Qசி'' என எைன
சமாதானப-தினா.
''ஆமா ...! <மாராவ& உ4ள லீ . ப7ணினா ....நீCக அ&மி ைல''
என ஆதCகேதா- ற
'' ஐய,ேயா...என இப; Kட9 ஆயி9ட?
'' இர7டாவ& ஷா9ைட நி2தி நிதானமா ெச,கிேற'' என ெசா ல
சேதாஷதி *த மைழ ெபாழிேத. உட எH&
''இப பா இைதேய Sபரா மாI2கிேற'' என றி, விைத எ வயி2 -
இ-= *Hவ& தடவினா. த வயிIறி!, 3னியி!மிதைத
விரலா வளி& *ைலகலிர7;! தடவி வி9டா. இேபா&
*ைலகளிர7- பள பளெவன மின பா.க அைமயாக இத&.

அப;ேய ம7;யி9ட நிைலயி , எைன உ9கார ைவ& த 3Cகிய


3னிைய 3ைவ.கெகா-தா. ஈரமாயித அைத உணQசியி அப;ேய
*HவைதE வாயி ேபா9- சப, சிறி& ேநரதி கி-கி-ெவன ெபறிதாக
ெதாடCகிய&. அைத க7ட& பயCகர <ஷியாகி, இJ அHதி
சபிெகா7ேட ெதாCகிெகா7;த ெகா9ைடகைள ஒ ைகயா
தடவிேன. மIெறா2 ைகயா ெபறிய வயிIைறE..இ-ைபE...ேஷM
ெச,தித ேம9ைடE தடவி பிைணேத

ேநர ஆக ஆக அவ 3னி மிக த;&, பைனமர ேபா நீ7-


நர=க4 =ைட&ெகா4ள அI=தமாயித&. ெவ4ைளெமா9- பள பள.க
அைத ந.கி, உத-களா கMவி ரசிேத. 3னிைய இ2.கி பி;.க
*ைனயிலித பிள மிக ெபறியதாக அதJ4 நா.ைக _ைழ&
நிமிட &;&ேபானா. எ *ைலைய தடவி பிைணதா.

ெவ<ேநர 3ைவ.க வி9- ரசிதவ, பி எைன மீ 7- ப-.கைவ&


ஓ.க தயாராக, சேதாஷதி மிதேத. இ*ைற எ கா கைள வி?&
பி;&ெகா7-, அப;ேய ம7;யி9- அமத நிைலயி , எைனE
தைலைய >.கி பா.க ெசா லி, உ4ேள இற.கினா.

ஆஹா...! அI=தமாயித&. *H 3னிE ைட9டாக உ4ேள ெச2விட,


எ =7ைட சI2 உபிெகா7ட& ேபா ேதாறிய&. அேத நிைலயி
3னிைய உ2வி உ2வி <த மிக அைமயாக இத&. ேவகமிறி
ெம ல உ2வினா!, இற.<ேபா& பலமைணைதE 9; ஓCகி <த
எ உட பயCகரமா, அதி& ஆ;ய&. ெதாட& அேத ேபா
ஓ&ெகா7;.க, உணQசியி நா &;&;&ேபாேன.

எ *ைலக4 அதி& ஆட ஆட விடாம ஓதா. ேநர ஆக ஆக


'' : .... :.... '' என *னகிேன. பின 3னிைய உ4ேள ைவத
நிைலயி , எ ேம வ& இ&வைர சபாம இத *ைலைய
பிைண&ெகா7ேட அHதி சபினா. மIெறா2 ைகயா கா=
நீ9;யித *ைலைய *ர9-தனமா, மா பிைணவ& ேபா உ9;
உ9; பிைணய இப உணQசியி தவிேத.

இர7- *ைலகைளE நறாக பிைண& சபிெகா7;.க, அவ?


3னி ெவ-. ெவ-.ெகன உ4ேள &;பைத உணேத.
மிக அைமயாக இத&. நறாக 3ைவத& அ-த *ைல.< தாவ
இத *ைலயி! இேபா& கா= நீ9;ெகா4ள, அைத உ9; உ9;
பிைணதா. மாறி மாறி இர7- *ைலகைளE பிைண&ெகா7-
ெவ<ேநர 3ைவதா.

பிற< மீ 7- இ;& ஓ.க ெதாடCகினா. இ*ைற *ைலகளிர7ைடE


இ2க பி;த வ7ன ஓCகி ஓCகி <த எ உட அதி& ஆ;ய&.
ெப7ைமயி ஜிMெவன இப பீ?9- பாய ெசா.கதி மிதேத.
அவ? ைககைள பி;&ெகா7- &;ேத. த;த 3னி ஈ9;ேபா
=7ைட.<4 பா,& <த அைத பா.க மிக அைமயாக இத&. அதிக
ேவகமிறி ஆனா பலெகா7ட ம9- ஓCகி ஓCகி இ;& ஓ.க
:.....:.....! என *னகி &;ேத.

இ*ைற சI2 அதிக ேநர ஓதவ, பி மீ 7- *ைலக4


இர7ைடE மாறி மாறி பிைண& 3ைவதா. அவ 3னி இேபா&
அதிகமா, உ4ேள &;.க, அைமயாக இத&...! . *ைலகைள
இ\டேபா &வ9;ெய-தா. பி மீ 7- ஓ.க நா இபதி மித.க
ெதாடCகிேன. க9-ப-த *;யாத அள உணQசி உடெலC< பரவி
&;த நா, அவைர இ2க வைள& க9;ெகா7- எ ப9-
கா கைளஅவ கா கேளா- பினி பிைண&ெகா7ேட. அவ? ெபறிய
பி=ர =9டCக4 உயரமா, எபி எபி <தி ஓபைத பா.க
அைமயாயித&. மிதமான ேவகதி நறாக ஓதவ, பி நி2தி
இைளபா?னா. எ கி-.கி பி;யி அப;ேய ேதாளி *க =ைதத
நிைலயி KQ3வாCகினா. நாேனா '' எேபா& மீ 7- அவ =9ட
எH& <& என ஏCகிகாதிேத. சI2 ேநர கழி& ஓ.க
இபதி மிதேத.

அத பி நி2தி நி2தி ஓ&ெகா7ேட இ.க உணQசியி உட


*2.ேகறி, இ-= >.கி >.கி அவைர இ;த&. ெவ< ேநர நி2தி
நி2தி ஓ&ெகா7ேடயி.க, பாதிக7க4 ெசக :.....:.....! என
சதமி9- &;& ெகா7;ேத.

இ2தியி =7ைட.<4 ''3b '' ''3b'' என தாCக*;யாத அள இப


பீறி9- 37; இH.க
'':....ஆ.!.....:....ஆ.!. என சதமாக கதறி &;.க, உட அவ பல மடC<
ேவகதி இ;& ஓதா. அ-த சில வினா;யி நா 3யநிைனைவ
இழ& இபதி எ ைலயி மிதேத. எ உட 37; 37;
&;பைத ம9- உணேத.
அ.........பா ...! இதைன இபைத கனவி! நிைன.கவி ைல. உQசக9ட
இபதிலி& ெம ல ெம ல இறCகி நாம நிைல.< வர சI2
ேநரமான&. எ உடலி &;= அடCகியட, அவ ஓபைத நி2தி ''
எப; இ&Qசி கீ தா...? எ2 ேக9க
சேதாஷதி '' ெராப Sப...! '' என றி அவ கனதி , வா,
வலி.< அள *த மைழ ெபாழிேத.

3னி =7ைட.<4 &;&ெகா7;.க, அவ எ இதXகைள


ந.கிெகா7ேட '' ஆஹா...! இதைன அழகான தCக சிைல என.< ஓ.க
கிைட.<J &ளிE எதிபா.கல..! எறா.
'' ெபறிய ஆ+தா நீCக..! $ைன மாதி? அ!Cகாம காைலல வ&
பாதீCக..! என நா ற
'' ஐய,ேயா ளா பனிெய லா வரைல..'' எேனாட அதி\ட
எேத9ைசயா நட&-Qசி '' எறவ ''நடதைத ெசா ேற ேகேள''
என றெதாடCகினா.

வ9;
ீ பா காQசினபதா உைன *த *தலா பாேத. பாத&
பிரமி&ேபாேன. தCக சிைல மாதி? இத உைன பாத பிற<
K2 நாளா, என.< ஒேவைலE ஓடவி ைல. இதைன அழகா, ட
ெப7க4 இபாகளா..! என வியேத. அத பி உைன
பாபதIகாகேவ தின எைதயாவ& ேபசிெகா7ேட வ9;I<
ீ வேத.
உன.< ெதறியாமேல உ அழைக ரசி& ரசி& பாேத. பி உ
ேபா9ேடா ஒைற எ-&ைவ& ெகா7டா நீCக4 வ9ைட

காலிெச,&ேபானா! உ அழைக ரசி.கலாேம எ2 உன.< ெதறியாம
ேபா9ேடைவ ேத;ெகா7;ேத.

இ&.கிைடயி ேநI2 பா9; ஒத.< ''ெச.'' ெகா-& இைற.<


மதிய கலf ெச,ய றியிேத. அதனா காைலயி ேபC.-
பண ேபாடேவ7;யித&. அேத சமய கைடயி! ேவைலயி.க
என ப7ற&J ெதறியாம ேயாசி&ெகா7;ேத. உ கி9ட பண
ேபாடெசா லலாமாJ நிைன&ெகா7;.க, அபதா <மா ேஷவிC
ேல9 வாCக ேபா,கி9;தா.
ச? ேக9-தா பாேபாேம! எ2 ேயாசி&ெகா7ேட ேமேல வேத.
கிQசல சதேக9- அCேக வ& உைன பாத& ஆ; ேபா,9ேட.
உேனாட ஒ *ைல *.கா வாசி ெவளிேய பா ேபா பள ீJ ெதறிய
எ KQேச நி2ேபான&.. ந லா ரசிQசி பா&கி9;ேத. அப பா&
நிமித நீ, எைன பா&விட ெராப பய&ேபாயி9ேட.
ஆனா நீ, ேகாப படாம =னைகேயா- ெப9^மிI<4 ெச2
ச?ெச,&வர சேதாஷமாயித&.

அ&.< பிற< எ மனைச க79ேரா ப7ணேவ*;யைல, ெராப


ேயாசிQசி ைதறியமா அத *;ெவ-ேத. நீ வ வைர காதி&,
வேபா& <ளி.கற மாதி? உ4ள ேபா, ந லா 3னிய ெபறியதா.கி
ெமலிசான &7ைடக9;கி9- வேத. அ&.< அ=றமாதா உன.<
ெதறிEேம என றினா.

'' ச? ..! அபேவ ஏ ைகைய ைவ.கவி ைல ..? என ேக9ேட.


'' க யாணமாகி *Hசா இர7- மாத ட ஆகவி ைல ''
அதனால ெகாGச பயமா இத&, அதா வி9- பி;ேத எ2
றியவ,
' ஆமா ..! <மாதா *ைலகைள ச?யாகேவ உபேயாகப-த&
இ ைலேய அ=ற ஏ காைலல ஓபனா ைவதிதா, ? என ேக9க

உணQசியி இத நா எ லாவIைறE அவ?ட றிேன.


ேக9ட& ஆஹா...! மயி?ைலயி என.< கிைடத அதி\டமா..?
எறவ, மீ 7- *ைலகைள பிைண&ெகா7- சப ெதாடCகினா.
ெவ<ேநர விடாம இர7-*ைலகைளE &வ9;ெய-தா.
பி தைலைய >.கிய& '' எMவள சபினா! ஆைச தீரவி ைல''
'' அதைன அைமயாயி.கிற&'' எறா.
3னிைய ெப7ைமயிலி& உ2விெகா7- எHதவ, கீ ேழ எ காலி
இ& ந.க ெதாடCகினா. ம7;யி9- இ.க அவ? 3னி பீரCகிைய
ேபா த;மனா, ஆ;ெகா7;த&.
நறாக ஒ இட விடாம ந.கி உத-களா வ;னா. ெதாைடகைளE
வயிIைறE அதிக ேநர சிதா. *கவைர வதவ எ உடைல
=ர9;வி9- ந.கி சிதா. என.< *Iறி! =& அJபவைதE
3கைதE ெகா-த&.

=ர7- எHத நா அவ? த;த 3னிைய பி;&


'' *த ல சீ .கிர லீ . ஆன& ஆனா இப இMவள ேநரமாகிE
லீ . ஆகாம தா.<பி;.<&...? எேற வியேபா-.

ெகாGச க9ேராலா நி2தி நி2தி ெச,தா ெச,யலா..!

'' *தலிெல லா இMவள ேநர தா.<பி;.கமா9ேட, அ=ற


ெகாGச ெகாGசமா இ=^M ஆகி9ேட ''

'' அப;னா <மா இ=^M ஆவாரா..?

'' ஓ...*யIசி ெச,தா ஆக வா,பி.< ..!


என றியவ , எைன இ2க வைள& பி;& மீ 7-
ஓ.கெதாடCகினா.
இத *ைற நி2தாம ேவகைத 9;ெகா7ேட ெச ல , எ உடலி
ம2ப;E ஜிMெவன இப பாய நாJ &;.கெதாடCகிேன.

சI2 ேநரதி ப-பயCகர ேவகதி இ;& ஓ.க இவ &;ேதா.


இ;தாCக*;யாம எ உட அதி& ஆட ஆட ெவறி ெகா7டவேபா
கா9-தனமா, <தி ஓதா. ெப9^மி எCக4 *னக சத
அதிகமாகிய&.

இ2தியி அவ உட உQசக9டைத அைடய, மிக &;த&, அேதேநர


3னியிலி& ேலசா, நீ இறCகிய&.

இவ2 அப;ேய நீ7ட ேநர க9;பி;தவா2 ப-திேதா.


பின எHத அவ
'' இத *;ைய எ-&விடலாமா..? அபதா 3ைவ.க ந லா இ.< ''
எ2 =7ைடயி *;கைள தடவியவா2 ேக9க

ஐ, ேயா ..! ேவ2 விைனேய ேவ7டா...! <மா.< சேதக வ&வி-


..!
*ைலைய நீCக &வ9;ெய-ததிேலேய இப கா= நீ9;கி9- இ.< ...!
இ&ேவ என.< பயமா இ.< ! என நா ற

ஒ2 ெதறியா& பயபடாத..! எறா


ேவ7டா ! நாேன ெம ல அவகி9ட பமிஷ வாCகேற , அ=றமா
ேஷM ெச,யலா எேற.

மணி நாலைர ஆகியி.க, அேபா&தா இவ2 மதிய சாபிட


டவி ைல எபைத உணேத.
பசி.<தா..? சாபா- ெர;ப7ன9-மா..? என ேக9க

'' அ&தா இத தCக வி.ரகைத சாபி9-வி9ேடேன ..!

'' ஊ..! அப;னா தின தின வ& சாபி-Cக..! என நா


=னைகேயா- ெசா ல

'' நாைள.< கைடயி ெராப ேவைலயி.< , ம2நா4 ஞாயிI2 கிழைம


அதனால நாைள ம2நா4 வகிேற !
என றி கிளபினா. வ9;I<
ீ உ4=ரமாகேவ ப;க9-க4 இபதா
கதைவ திறதா! ெவளிேய ெதறியா& ...! ெவளி3வIறி! ல சிறிய
ஜன வழியாக உ4=ற அMவளவாக ெதறியாெதபதா &ணிQசலா,,
நிவாணமாகேவ அவேரா- வாயி வைர ெச2 '' ெராப ேதC:'' !
எேற.

உட அவ எைன அப;ேய இ2க க9;பி;& *த ெகா-&,

'' நாதா நறி ெசா லJ '' என றிவி9- ெசறா.

அ2 இர கணவேர உற.< வர, ெகாGச பயமாகதா இத&.


ந லேவைலயா, அவ எைதE கவனிகாம ேபாகேவ மிக
சேதாஷமாயித&. அப;ேய கீ ேழ உ4ள *;ைய எ-.க பமிஷ
வாCகிெகா7ேட. அ-த நா4 காைல எHதடேனேய எ ெப7ைமயி
வலிைய உணேத. ேநI2 =7ைடைய இ\ட ேபா நாராயணசாமி
3ைவ& சிதத விைளதா எபைத =?&ெகா7ேட.

Kறாவ& நா4 காைல எேபா& ேபா <மா இ.< ேபாேத வதவ,


இத $ைனE பா <;.<மா ? எப&ேபா இதா.
அவ கிளபி வாயிைல தா7;ய அ-த வினா;ேய எைன இH&
க9;ெகா4ள, நா பயதி
'' ஐேயா அவ கிளபி ேபாக9- ...! என றி அவ?டமி&
வி-வி&ெகா7-, ஹா ஜன அேக ேபா, நி2 <மா
இறCகிெச வைத பா.க, நாராயணசாமி என.< பினா வ& சI2
ெபா2ைமயிறி எ ேசைலைய உ2வெதாடCகினா.

உ4+.<4 சேதாஷமாயிதா! , ெவளிேய ேவ7டா என


சிJCகிேன. கணவ வ7;ைய எ-&ெகா7- ேரா9; ஏற, அேத ேநர
இவ எைன *H நிவாணமா.கி பி=றமா, க9;பி;& *ைலகைள
பிைண&ெகா7;தா.

அட இMவள அவசரமா..? என ெச லமா, தி9;ெகா7ேட , திபி இ2க


க9;ெகா7ேட. அவைர நாJ நிவாணமா.க , இவ ேசாபாவிI<
ெசேறா. ைகயி பி;த&ேம 3னி ெபறியதாக சேதாஷமா,
விைளயா;ேன. கதைவ தாழிட அவைர அJப, நட.<ேபா& த;
பயCகரமா, ஆ;ய&...! அைத பா.க அI=தமாயித&.

கீ ேழ ேஷM ெச,ய பமிஷ வாCகிவி9டைத ற , மகிXQசிேயா- உட


கணவ ேஷவிC ெச9ைட எ-& ேஷM ெச,ய ெதாடCக, நா
''என ப7ணCக
ீ ேநIறிலி& ெராப வலி.<&....? என ற
'' ெவ? <9 ... அப ந லா சிQசி.ேக'' எறா
'' ஆமா..! நா வலி.<&J ெச ேற நீCக சேதாஷபடbCகளா..?

'' அெத லா ஒ2 ப7ணா&..! *த *தலா சபினதால அப;


இ.< , தின தின ந லா நா.க ேபா9- &ளானா ச?யாயி-...!

''ஊ..! அப தின வ& ெச,வCகளா...?


ீ எேற சேதாஷமா,.

'' <மா ஆபீ: ேபான& , தின வ& ஒ *.கா மணி ேநரமாவ&


=7ைடைய ந லா 3ைவ.கிேற...! வார இர7- அ ல& K2 *ைற
ஓ.கிேற'' என ெசா ல
'' ஆஹா...! ெபறிய ஆளா இ.கீ Cக....! என க9;ன ெப7டா9; மாதி?
ெஷ9;Dெல லா ேபா9- ைவQசி.கீ Cக...! எேற மி<த
மகிXQசிேயா-. அேத ேநர நறாக ேஷM ப7ணி *;திதா.

இேபா& ெமாHேமாHெவன பா.க மிக அைமயாக இ.க எைன


ேசாபாவி ப-.க ைவ& 3ைவ.க ெதாடCகினா. ெவ<ேநர வித
விதமா, 3ைவ.க நா உணQசியி தவிேத.
என.< 3ைவ.க உCக4 3னி ேவ7-ெமன நா ேக9க , உட எ
ேம வ&, த 3னிைய வாயி 3ைவ.க ெகா-&ெகா7ேட
எ =7ைடைய ஆழமா, நா.ைகவி9- &வ9;னா. என.< மிக
=&ைமயாக இத&. அவ? ெகா9ைடகலிர7- எ K.ைக KQ3விட
*;யாம அHதி ெகா7;தன. இவ ஒேர ேநரதி 3ைவேதா.
அதிக அHத ெகா-.கமலி.க த *ழCகாைல ஊறியிதா.
அHதி சபிெகா7ேட ைககளா அவ? =9டCகைளE *&ைகE நா
தடவி பிைணேத.
3ைவ.க 3ைவ.க இபெவறி ஏறிெகா7ேட ெசற&.

பின அவைர உ9கார ைவ&, 3னிைய நாJ நிதானமா, ெவ<ேநர


3ைவேத. அவ எ *ைலகைள பிைண& ெகா7ேடயிதா.

பிற< நா, பிஎ - ஐ பா&ெகா7ேட அதி ெச,வ&ேபா ெச,யலாமா..?


என ேக9ட& .
ந லா ேதறி9டேய..! என றி கீ ேழ ெச2 சில சீ ;.கைள ெகா7-வதா.

'' ச? கமலதிI< சேதக வராதா..?

'' கமல ெராப ந ல ைட ''

'' அ& இப இ.< நிைலயி ெகாGச ட பய ேவ7டா ''


எறா.
உ7ைமதா என நிைனேத, ெபபா! இவதா சைம& அவ.<
ெகா-.கிறா, அ&ம9-மி லாம இத நிைலயி! நறாக
*க3ளி.காம பா&ெகா4கிறா.

அ2 மதிய வைர ஹாலி பிஎ பா&ெகா7ேட வித விதமான


ெபாசிசனி ைவ& நி2தி நி2தி ஓதா. ெசாபாைவ வி?& ெப9 - ஐ
ேபா மாIறிெகா7ேடா.

'' ஆஹா..! எதைன அைம..! '' என விய& அJபவிேத.


அதி நா< ெபாசிசக4 என.< மிக பி;தித&.

* நாIகாலிைய 3வIறி *9-ெகா-& அதி த கா கைள


ைவ&ெகா7- , எைன ேசாபாவி விளிபிI< ெகா7-வ&
ப-.கைவ&, அவ ைககைளம9- ஊ7றி த ெபறிய உடலி *H
ெவ,9ைடE 3னி வழியாக எ =7ைட.<4 இற.கி ஓத&.
அ......பா...! ஒMெவா2 <& இ;ேயன இறCகிய&. படா படாெரன எ
ெப7ைமைய அைரவ& ேபா இத&. அேதேபா இர7-*ைற ெச,ய
ெசா லி அJபவிேத.

** அவ உ9காத நிைலயி எைனE த ம;யி உ9கார ைவ&


எைன ஓ.கவி9ட&. நா அவ? *&ைக, பளிC<ேபாற ெவ4ைள
கா களா பினிெகா7- அI=தமா, ஓேத.

*** எேம ப-& ெபறிய *ைலகைள இ2க பி;&, இதXகைள கMவி


ெகா7ேட ஓத&.

**** எைன அவேம உ9கார ைவ& ஓ.கவி9ட&. நா ஓ.க ஓ.க


அவ எ *ைலகைள ேமாசமா, பிைண&ெகா7ேட இதா.
இவ ேவ2 ேவ2 தணCகளி ஒ *ைற உQசக9டைத
அைடதிேதா.

மதிய எைனE <ளி.க ெசா லிவி9-, தாJ <ளி& ர\சாக


வவதாக றி ெசறா. சாபி9-வி9- அவ சI2 ேநர கழி& வர ,
மீ 7- ஓ.கெதாடCகிேனா. இ*ைற ^மிI<4 க9;லி ஓேதா.
அேபா& அவ '' கீ தா..! ர<பதி அழகா இ.கான ல..? என ேகடக '' '' ஊ..!
ெராப அழகா இ.கா '' எேற.
'' அப அவைரE அJபவி.கவிேட '' என ெசா ல
'' நிஜமாதா ெசா றீCகளா..! ஆ7க4 தேனாட ஆள மதவCக+.<
வி9-தரமா9டாCகJதா ேக4விப9;.ேக
ஆனா நீCக விதியாசமான ஆளா இ.கீ Cக...!
என வியேபா- றி
'' அவதா பி;ெகா-.கமாேடCகிறாேர..! எேற.

'' கவைலேயபடாத உ *ைலைய கா9;9ட இ ல..! இனி தானா ேத;


வவா '' எறா.

அைதேக9<ேபாேத என.< சேதாஷமா, இத&.

*தலி த 3Cகிய 3னிைய நறாக சபைவ& ெபறியதான&


எ =7ைடைய விதவிதமா, விடாம 3ைவ&ெகா7ேடயி.க
தாCக*;யாத இபேவதைனயி &;ேத. இMவள ேமாசமா,
விடாம 3ைவ.கிறாேர வா, வலி.காதா..! என வியேத. பி அவைர
ப-.கைவ& த;த பைனமரைத உடலி ஏறிய ெவறிேயா- 3ைவ&
சபிேன. மிக &;தவ அ;.க; எைன ைச; ப-.கைவ& த
மா=கா=கைள நறாக 3ைவ.க ைவதா. நா 3னிைய ைகயா
ஆ9ட, அவ த-& ெகா9ைடகைளE த;ையE ேச& நீவி விட
ைவதா. இவ மாறி மாறி இ\டேபா 3ைவ& இ2தியி நறாக
ெவறிேயறிவிட , பயCகரமா, ஓCகி ஓCகி இ;& ஓேதா. இ;ைய
தாCக*;யாம க9;! சதமிட நாCக+ எCகைள மற& சதமி9-
&;ேதா.
அ2 மாைலவைர எைன &வ9;ெய-ததி ேநரா, நிற *ைலக4
இேபா& சா,&ேபாயிதன. இத வயதி! சைள.காம இMவள
ேநர விைளயா-கிறாேர என திைக&ேபாேன.

அ-த நா4 காைல ேநரமா, எCக4 வ9;I<


ீ வ&வி9டா. ஒ2
ெதறியாதவ ேபா நட&ெகா7;தவ, கணவ ேஷM ெச,ய ேபான&
ேவகமா, எனிட வ&
''இ2 உன.< Sபரா ஒ ? லிC ெகா-.க ேபாேற...! நீ ேபசாம
ேகாவாபேர9 ப7ணினா ேபா&..! என ெசா லிவி9-
மீ 7- கணவேரா- ேபா, ேபசிெகா7;தா. நா &ணிகைள வாஷிC
ெமசினி ஊரைவ.க , கணவ ெப9^மி! ல அ9டாQ3- பா^மி
<ளி.க ேபானா.
உட எனிட ஓ;வத நாராயணசாமி பட படெவன எ பாவாைட
நாடாைவ அவிX& ேசைலையE - பாவாைடையE ேச& ேபைட
ேபா கழ9;வி9டா.
'' ஐேயா..! என ப7றீCக ...! எேற அைர நிவாணமா,.
'' உ\...! KQ3விட டா& ...! என எQச?தவா2 எைன கணவ <ளி.<
பா^ கத அேக இH& ெச2 , அப;ேய ம7;யி9- எ
=7ைடைய 3ைவ.கெதாடCகினா.
'' ஜிMெவன பய மிசார ேபா உடலி பாய, இவ =7ைடைய நறாக
3ைவ&ெகா7;தா. உ4ேள கணவ <ளி.< சத ேக9ட&.
இர7ெடா2*ைற <ளி.<ேபா& கதைவதிற& ேஷ= - &7-
ேவ7-ெமன ேக9;.கிறா. அதனா தி. தி.ெகன இதய அ;த
நிைலயி நிேற. அேத ேவைல இவ =7ைடைய 3ைவப&
அைமயாக இத&. இ&வைர இ லாத அள பல மடC< ேவகமா, 3b
என =&வித இப உடலி பா,த&.
'' ஆஹா ...! இைததா ெசனாரா...! என நிைனேத. எ ெதாைடகைள
நறாக வி?& அைமயா, 3ைவதா. ேநர ஆக ஆக தி. தி.ெகன
பய அதிகமாக, தவி& &;ேத. பயதி வயி2 3வ&ேபாலித&.
என.< KQேச நி2வி- ேபா ஆக , அேத வினா; நாராயணசாமி
எH& , எைன ஹா!.< அைழ&ேபானா. நா அவசர அவசரமா,
உைடகைள அணியெச ல, அவேர ேபைடேபா ேசைல - பாவாைட
இர7ைடE ஒறாக எ-& மா9;விட அச&ேபாேன.
'' ேடயபா...! ெராப ெபறிய ஆளா இ.கீ Cக...! என விய& ற
'' இ& ெதறியாதா உன.< ...? இத மாதி? கழ9;னா , திப ேசைலைய
3Iற ேதைவயி ைல எறா.

பிற< <மா வ&விட அைமதியானா. அவ ெசற& இ2க க9;ெகா7-


'' எப; இ&Qசி..? என ேக9க
'' Sபரா இ&Qசி...! ஆனா மா9;னா அMவளதா...! எேற
'' 3மா... உன.< ? லிC ெகா-.கதா அப; ெச,ேத ...! இனி
ெச,யமா9ேட . எறா.
'' ஆஹா ...1 மனித ஒMெவா2 உணQசிையE ெதறி&
ைவதி.கிறா...என எ7ணி $?&ேபாேன. பின எைன *H
அமணமா.கி நறாக ஒமணி ேநர 3ைவ&வி9- ெசறா.
அவ றிய&ேபாலேவ, அத வார கைடசியி கணவ எனிட ,
ர<பதி நாைள.< (ஞாயிI2 கிழைம) க7;பா அவ வ9;I<
ீ வர
ெசா லியி.கிறா. நா அ=ற வவதா, ெசா லிபாேத
ேக9கவி ைல. நீ ஒதடைவ ட உ மைனவிேயா- வதி ைல,
அதனால நாைள க7;பா வறீCக , மதிய சாபி9-வி9-தா
கிளபJ - J ெசானா. என கணவ ற உ4+.< மகிXேத.
உட நாராயணசாமியிட ெச2 ெசா ல
ஊ....! ஜமா,...! என ற

'' ஆமா ! ேபான&ேம கணவ *னாலேய எைன ^*.<4ள >.கிேபா,


ெச,யேபாறா '' '' ெராபதா எைன ஓ9டாதீCக'' !
என ெபா,ேகாபேதா- ெசா ல

'' ஓேக..! ந லா ேகாவாபேர9 ப7d...! அவ என ப7ணினா!


பாசிkMவா ?யா.9 ப7d'' எறா

எCக4 வ9;லி&
ீ ர<பதி வ9;I<
ீ ெச ல 3மா *.கா மணிேநர
ஆன&. 10 மணி.< இவ அவக4 வ9ைடயைடய
ீ எCகைள பாத&
ர<பதியி *கதி பள ீெரன சேதாஷேகா-க4 ஓ;யைத கவனிேத.

'' வாடா..! இபதா எCகவ9;I<


ீ இவCகைள 9;வர வழி ெதறிததா ...?
என கி7ட ெச,தவா2 வரேவIறா.

கணவ *னா ெச ல பிெதாடத எைன பா&


'' வாCக'' என =னைகதவாேர ஒ9;வதவ கணவ.< ெதறியாம எ
பி=ற =9டதி ைகைய ைவ& வினா;யி எ-&ெகா7டா.

அேத சமய உ4ேளயி& மாலதி =னைகேயா- வ& வரேவI.க,


அவ4 காைல க9;ெகா7- அவகளி Kறைற வய& <ழைத திேன:
நிறா. நாCக4 வாCகி ெசற ெபா4கைள அவனிட ெச2 நா
ெகா-.க, அவ வாCகாம த அமாைவேய பா.க

'' என..! ெராப மிர9; வQசி.கீ Cகளா ? இப; பயப-றா ..!


என நா மாலதிைய ேக9க

ஐேயா..! அப;ெய லா இ ைல ..!

'' ஆ;கி9ட வாCகிகடா...! என மாலதி றிய& வாCகிெகா4ள

நா அவைன எ ப.க அைழ& ெகாGச, ெம ல எேனா-


ஒ9;ெகா7டா. அப;ேய மாலதிE எCக4 அேக அம&ெகா7டா4.
<மா ர<பதிE சI2 >ரதி இத ேசாபாவி அம& ஆபீ: -ஐ
பIறி ேபசிெகா7;தாக4. மாலதி
எனிட திேனஸி 39;தனCகைள மா,& மா,& றெதாடCகினா4.
எ ப.க திபி அமதித ர<பதி அMவேபா& எைன க7களா
ேநா9ட வி-வைத கவனிேத.
பின மாலதி காபிேபாட சைமய அைற.< ெச2விடா4. நாJ
திேன: ம9- இ.க, அவ விைளயா9டா, எ ைகயிலித
வைளயைல கழ9ட *ய2ெகா7;.க, ர<பதி
'' ேட, திேன: க*J இ.கமா9ட...? என சதேபாட
'' ஐ,ய,ேயா...! தி9டாதீCக 3மா விைளயா;9- ேபாறா...!
என நா ெசா ல
'' இவேனாட ெகாGச பழகி9டா ேபா& அ=ற உ7- இ ைலJ
ஆ.கி-வா...! என றியவ

'' ேட, திேன: அCக ெவளிேய பா , ரா< அவேனாட ர79:


எ லா விைளயா-ராCக...! ேபா ...! நீE ேச& விைளயா-...!
என ெசா ல , அ-தவினா;ேய
'' ைஹயா.....! என சேதாஷமா, <தி&ெகா7ேட ெவளிேய ஓ;வி9டா.
அவ ஓ- ேவகைத பாதேபாேத, ெவளிேய விைளயாடவிடாம
க9-ப-தி ைவதி.கிறாக4 , இ2 என.காக அவைன ெவளிேய
அJபியி.கிறா எபைத =?&ெகா7ேட. மாலதி காபி தயா
ெச,&ெகா7-வ& எ ேலா.< ெகா-&வி9-, த காபிேயா-
என.கேக அம&ெகா7டா4.
அைற.< அவ.< அதிக ேவைலயிததா உCக4 வ9;I<
ீ வத
உடேனேய கிளப ேவ7;யதாயிI2 என மாலதி ற,
அதனால எனCக ...! என நா ெசாேன.

மாலதி எைன பIறிE, =திதா, வ&4ளதா இடெம லா


பி;&4ளதா..? என ேக9-ெகா7;தா4

'' நீCக4 ெராப அழகா இ.கீ Cக ...! என எைன =கXதா4.


'' அப;ெய லா ஒ2மி ைல ...! நீCக+தா அழகா இ.கீ Cக
எேற.
மாலதி , மாநிறதி நறாகதா இதா4. என....அவளி இ-பி
என.<ேபா வைளக4 இ ைல, <ழைத பிறததாேலா எனேவா
*ைலக4 மிக ெபறியதாக, இ-பி ஒ ம;= இத&. *க
வ9டமாக இத&.

K2 நா4 உCக4 வ9;


ீ சாபி9ட ;ப ெராப அைமயா இததா,
அ;.க; ெசா லிகி9ேட இதா என மாலதி ற,

'' 3மா ெசா லியிபாCக ...! என நா ெசா ல

உட ர<பதி '' உ7ைமயா!ேம ெராப Sபரா இ&QசிCக''


என <= =னைகேய- அHதி ெசா ல, அவ இர9ைட அததி
2வைத =?&ெகா7ேட.
'' ெநஜமா பி;Qசிததா....! என அவைர ஆழமா, பாத வ7ன ேக9க

'' ஐேயா..! ெநஜமாதாCக ெசா ேற...! என ெசா ல


இைடயி கணவ
'' அவ 3மா உைன கி7ட ப7றா , அ& ட ெதறியாத ெவ<ளியா
இ.க...! என சி?&ெகா7ேட ற,
அைத ேக9ட& உ4+.<4 ஒ =ற என.< சி?= ம2=ற அவைர
நிைன& பாவமாக இத&.

உட மாலதி என.< சேபா9டாக <மா?ட


'' நீCகதா கீ தாைவ இற.கி ேபசறீCக...! '' அ& எனCக எ லா
ஹ:ெப9: - ேம தCக4 ஒ,ேபாட சைமயைல பாரா9டேவ
மா9டCகbCக''
'' க யாணமாகி நாலைர ஆ7; இ&வைர இவ ஒ*ைற ட எ
சைமயைல பாரா9;யதி ைல'' எறா.
'' ந லா ெச,தா...! நாCக ஏ பாராடாம இ.ேகா...? எறா ர<பதி

ஆமா..! அப;ேய மன3 வ& பாரா9;டதா ேபாறீCக'' என


சி?&ெகா7ேட றி, எைன பா& ச? ..! உCக+.< என என
பி;.< என எனிட ேக9க , நா
''எ லாேம பி;.< எ& ேவ7-மானா! ெச,Cக'' எேற.
பி ர<பதியிட
'' ஏCக ேநI2 =&பட ஒ2 வாCகிவதீCகேள அைத இபேபா9-
பாகலாம ல...! என ெசா ல, ர<பதி உ4ேளயி& சீ ;ைய எ-&வ&
ேபாட , மாலதி சைம.கெசறா4.

<மா.< =&படெமறா மிக பி;.<. அதIகாகேவ சீ ; ேலயைர


வாCகி ைவ&4ளா. ?லிசா< எ லா படCகைளE வாCகிவ&வி-வா.
இத படைத இJ பா.காததா உIசாகேதா- பா.கெதாடCகினா.

ர<பதி எைன '' இCகவ& உ9கா& நீCக+ பட பாCக '' என


அைழ.க ,
'' பரவாயி ைலCக இCக இேத பா.கிேற...! அ&ம9-மி லாம பாவ
மாலதி ம9- தனியா கிQசல க\டப-வாCக...! என றிேன.
சI2 ேநர கழி& நா சைமயலைற.< உதவி ெச,ய ெசேற.
'' ஐ,ய,ேயா... நீCக எ& ெச,யேவ7டாCக...! நாேன
பா&ெகா4ளகிேற'' '' நீCக ேபா, பட பாCக '' என ற, நா
விடாபி;யாக ம2& கா,கறிகைளயாவ& ந2.கிதகிேற எ2
கா,கறிகைள எ-&ெகா7- ஹா!.< வ& ந2.க ெதாடCகிேன.

சிறி& ேநர கழி& மாலதி ர<பதியிட


'' ேடC.- த7ணீ இ ைல ேமா9டாைர ஆ ப7ணி9- வாCக ''
எறா. ர<பதி ேமா9டாைர ஆ ெச,&வி9- , த7ணீ வகிறதா? என
மாலதியிட ேக9-ெகா7ேட கிQச வாயிலி நிறா.

நா கா,கறிகைள ந2.கி*;& எழ, அேதேநர அCகி& நகர


*யறவ எைன கவனித& அCேகேய வாயிலி நிறா.
கணவ எCக+.< *&ைக கா9;யப; பட பா.க, மாலதிE ம2ப.க
திபிய நிைலயி ேவைல பா&ெகா7;.க, &ணிேவா- இத
சிறிய இடதி , எ ேதா4கைள அவ ெநGசி அHதி உரசியவா2
உ4ேள ெசேற.

'' மாலதி...! இவCக+.< ந வ9ைட


ீ எப;யி.<J கா9;னாயா..?
என ெகா.கிேபா9- ேக9க, அவக+
'' நீCகதா 9;ேபா, கா9-Cகேள...! எ2 ெசா ல
அைதேய ேவ2 அததி நிைன&, மனதி சி?ேத.

அவக4 வ-,
ீ ஹா .. அப;ேய ஹா!.< எதி=ற கிQசJ, சிறிய
நைடபாைத ஹா!.< கிQசJ.< இைடேய ைவ&, ஒ=ற ெபறிய
ெப9^*, அத எதி=ரதி கிQசைன ஒ9; பா^* மI2ெமா
ெப9^* இத&.

எைன அைழ&ெகா7- *தலி சிறிய ெப9^மிI< ெசறா. நா


வாயிலி நி2 அத சிறிய ^ைம பாேத. இேபா& யா க7க+.<
படாத நிைலயி நாCக4 இ.க, ர<பதி
'' உ4ள வ& பாCக'' எ2 ஒ*ைற அைழ& , பி எ ைகைய
தய.கேதா- பி;& உ4ேள 9;ெசறா. அவ ைக மிக
ந-C<வைத எனா நறாக உணர*;த&.
ஆகா..! மனித என இMவள பயப-கிறா...! என மனதி நிைனேத.
நாரயணசாமி தன.< கிைடத சிறிய வா,ைபேய நா< மணி ேநரதி
எப; மாIறி ஓ&வி9டா ...!
'' எனதா ெச,கிறா பாேபா'' எ2 ரசிேத.

உ4ேள ெசற& அC<4ள ெபா4கைள பIறி ெசானா.


பி '' வாCக ெப9^ைம பா.கலா'' எ2 எ *&கி ைகைய ைவ&
9; ெச ல, நா எதிேப& கா9டாம ெச ல,
ெம&வாக ைகைய இ-பிI< நகதிெகா7ேட வதா. சிறிய
ெப9^மிலி& ெம, ெப9^மிI< ெச !ேபா&, இைடேய உ4ள சிறிய
நைடபாைத உ9=றமா, இதா <மா - மாலதிE பா.க
வா,பி லாம இத&.

உ4ேள வத&, நறாக இ-ைப பி;.க நா அைமதியா, இ.க,


அ-த வினா; க9-ப-த *;யாத ஆைசயி எைன இH& இ2க
க9;ெகா7டா.
க9;பி;த வினா;ேய எ ெசMவிதXகைள KQ3விட*;யாத அள
அHதி கMவிெகா7டா. பாவ ஒ வாரமா, எைன நிைன& மிக
ஏCகியிபாேபால, எ!=க4 *றி&வி-மள இ2.கிெகா7டா. அேத
சமய மாலதி

'' ஏCக ...! இCக வாCக...! என சதமிட அப;ேய ப9ெடன எைன


வி9-வி9- ெவளிேய ெசறா.
மாலதி அவ?ட ''ெவளிேய ேபா, ப.க& கைடயி ஒ ெகாதம லி
க9- வாCகி வாCக ...! எறா4.

ர<பதி ெச2விட, நா அவ க9;பி;த 3கைத எ7ணியவேற


ஹா!.< வேத.

சிறி& ேநரதிேலேய ெகாதம லி க9ேடா- பற&வதா. அைத


மாலதியிட ெகா-&வி9-
'' வாCக எCக4 ேமேரn ஆ பைத கா9-கிேற..! பாCக..! என
அைழதா.
=னைகேயா- ெச ல, ஒ=ற சேதாஷமாக ம2=ர எCேக
மா9;ெகா4ேவாேமா..! என பயமாக இத&.

உ4ேள _ைழத வினா;ேய எைன இ2க க9;ெகா4ள


ஐேயா..! பா&ட ேபாராCக...! என பயேதா- நா ெசா ல
'' ஒ வாரமா உைன நிைன& எப; &;Qசிகி9- இேத
ெதறிEமா..? என றி எ கனதி *தமைழ ெபாழி&, இதXகைள
அHதி கMவிெகா7- சபினா. எ பி=ற =9டCகைள பிைணதா.

சI2 ேநர அவைர ஆைசதீர 3ைவ.க வி9-, பி ெம ல எ இதXகைள


வி-வி& '' ேவ7டாCக ...! ெராப ேடஜ...! மா9;கி9டா
அMவளதா...! எ2 ற

அவெரா விடாம க7டப; தடவிெகா7- *ைலக4 ேம வாைய ைவ&


அHதி ேத,தா. ஒ *ைலைய பி;& தடவி பிைணதா.
ேசைலைய வில.கிவி9- இJ நறாக தடவ, என.< *த*தலா,
பய வத&. ரா ேபாடாத *ைலகைள நறாக பிைண& வாயா
&வ9;னா. அப;ேய ெகா.கிகைள பி;& கழ9ட '' ஐேயா...! என
ப7dbCக...! என அவைர த-.க த-.க
*ர9-தனமா, ெகா.கிகைள கழ9;வி9- , ெவளிேய வத ெவ4ைள
*ய <9;கைள பாத&,

'' :...ஆ...ஹா...! அI=த..! Sப...! என *னகி கெபன ஒ *ைலைய


இ2க பி;& பிைண&ெகா7ேட மIெறா2 *ைலைய வாயி கMவி
சபினா. பாதி*ைலைய வாயி ேபா9- அHதி சபினா.
*தலி அப; பயதவ , இேபா& நிைலைம =?யாம
நட&ெகா4கிறாேர...! என நிைனேத. ஒ ைகயா எ இ-ைப
நறாக இ2.கி பி;&ெகா7;தா.
ஐேயா..! வி-Cக ..! அவசரபடாதீCக...! SXநிைல ெதறியாம நட&கிறீCக...!
அவCக பா&9டா அMவளதா..! என பலவா2
ெசாேன. அவேரா ெசவிட காதி சC< ஊதிய&ேபா &ளிE
ேக9காம , ெதாட& *ர9-தனமா, பிைண&ெகா7- சபினா.
பி=ற த4ளிவி9;த ஜா.ெக9 , ஒ ைச; *=ற வ&
பிைண& ெகா7;த அவ? ைகயி பட, அ-த வினா; ஜா.ெக9ைட
அப;ேய பி;& எ ேதாளிலி& *ர9-தனமா, கீ ேழ ைகவழியா,
இHதா.
ஐேயா...! ேவ7டா..! என நா த-.க த-.க , அவ *ர9-தனமா,
இHததி ஜா.ெக9 ''ப9 ப9'' என ைதய பி?E சத ேக9ட&.
ேபா9;.< ஒ ஜா.ெக9- கிழி& வி-ேமாெவன மிக பய&,
ைகைய கீ ேழ ெகா7-வர ேசைலையE ஜா.ெக9ைடE ேச; பிேனா-
*ழCைக வைர ஒ ப.க இH&வி9டா. உட எ ைகையE ேச&
இ2க வைள& பி;&, ம2ப.க ேதாளிலித ஜா.ெக9ைடE
உ2வினா. எCேக கிழி&வி-ேமா என பய& நா த-மார அைதேய
சாதகமா, பயப-திெகா7- *Hவ&மா, ஜா.ெக9ைட உ2வி விட,
அைர நிவாணமா, மைலெபா ெகாHத ெவ4ைள *ைலகேளா-
நிேற.

அப;ேய இ2க ஒ*ைலைய பி;& பிைண&ெகா7- மIெறா


*ைலைய சபினா. ந லேவைளயா, kவியி பட சதமாக
ஓ;ெகா7;ததா , எCகளி சத ெவளிேய ேக9க வா,= இ லாம
இத&. என.< இேபா& எப; இவ?டமி& வி-ப-வ& என மிக
பயமாயித&. ஒ ைகயா இ-ைப வைள& பி;& Kகதனமா,
*ைலகைள &வ9;னா.

அவ தைல *;ைய பி;& பல ெகா7ட ம9- இH& பாேத


*;யவி ைல. அவ? ெவறிைய பா.< ேபாேத, ஒ வாரமா, எைன
நிைன& நிைன& ைபதியமாகியி.கிறா எபைத ம9- உணேத.

இ-ைப பி;தித ைகையE வி-வி.க *ய2 ேதாI2ேபாேன.


ெப9^மி அைர நிவாணமா, நா நிIக ர<பதி ெவறிேயா- *ைலகைள
பிைண& சபிெகா7;தா. ஒ கண இேபா& கணவ இCேக
வதா ...! என எ7dேபாேத உட *Hவ& பய மிசார ேபா
பா,த&.

அவ?ட ெகGசிபாேத மசியவி ைல, மீ 7- ேபாரா; அவ ைகைய


வி-வி.க *யல, ட.ெகன *ைலைய வி9-வி9- சபிெகா7ேட
ேசைலைய பி;& ஒ ைகயா ேமேல >.கினா. நா மிக பய&
த-.க த-.க ேசைலைய ஒ ப.கமா, ேமேல >.கி எ பி=ற =9டைத
இ2க பி;& பிைணதா.

நாராயணசாமி இவ.< ஒ&ைழ.க ரா-ஜ9; ேபாடாம ேபாக


ெசான& எMவள தவ2 என நிைனேத. இேபா& *ைலைய
சபிெகா7ேட =9டைத பிைணதா. எ ஒ ப.க கா! - ெதாைடE
பள பளெவன ெவளிேய ெதறிய கி9டத9ட *H நிவாண நிைலயி
நிேற. நிைலைம ேமாசமாகிெகா7ேட ெச ல பயதி என.< அHைக
வவ&ேபாலித&. *ய2 *ய2 ேதாI2ேபாேன. ெச,வதறிம
தவி& நிேற.

என..? SXநிைல ெதறியாம இப; *9டா தனமா, நட&ெகா4கிறாேர


எ2 ேகாப ேகாபமா, வத&. ந ல ேவைலயா, அேபா& அத
எ7ண மனதி ேதாற ெகாGச ைதறிய பிறத&.

உட எதி= ெகா-.காம அைமதியா, அவ.< ஒ&ைழ=


ெகா-.கெதாடCகிேன. ெம ல வாயி ப.கமா, திபிெகா7ேட.
சிறி& ேநர அப;ேய அைமதியா, அவைர விைளயாட வி9-, பி உட
*Hவ& ந-C<வ&ேபா ந-Cகி
'' ஐேயா....! <...மா.....! என ஹ:கி வா,:-சி சதமிட
அ-தவினா; ட.ெகன எைன வி9- விலகி திபினா. அத
வினா;ைய பயப-தி, நா ேசைலைய பி;&ெகா7- எைனE
மற& வி9ெடன ெவளிேய <+C< *ைலகேளா- வேத.
நிைலைமைய =?& எ ைகைய எ9; பி;.க *ய2 ேதாI2ேபானா .

அதி\டவசமா, ெவளிேய யா2மி ைல, அேதேபா ஜா.ெக9 ேசைலேயா-


பி ெச,திததா உட வதித&. ப9ெடன ேசைலைய உடலி
ேபாதிெகா7-, &ணிேவா- ஹா!.< அேகயித பா^மிI<4
=<&ெகா7ேட.

'' அ......பா...டா..! என நிமதி ெபKQசிவி9ேட. பி உைடகைள


அணி&ெகா7- சI2 ேநர கழி& ெம ல கதைவ, எCேக அவ எதி?
நிIபாேரா எற பயேதா- திற& ெவளிேய வேத. ந லேவைளயா,
அவ இ ைல..! உட ஹா!.<4 _ைழ& கணவ அேக அமர ெச ல,
ர<பதி ைடனிC ேடபிலி தைலைய இர7- ைககளா! பி;&ெகா7-
அெச9 ஆன&ேபா அமதிதா. நா கணவைர ஒ9; அம& பட
பா.கெதாடCகிேன.

அMவேபா& ஓரக7ணா ர<பதிைய கவனிேத, அவ இJ அேத


நிைலயி இ.க, மனித மிக அெச9 ஆகியி.கிறா எபைத
=?&ெகா7ேட. எைன நிைன& நிைன& ஒ வாரமா, தவி&
ைபதியமாகி இ.கேவ7-, அதனா தா எைன க9;பி;த& த
நிைலைய மற& நட&ெகா7;.கிறா என உணேத. எ அழ<
அவைர நிைல<ைலய ைவதைத நிைன.க என.< மகிXQசியா, இத&.

அெச9 ஆகி இபைத பா.க பா.க என.< அவ ேம உ4ள ேகாப


மைற&, இேபா& அவைர பா.க பாவமாக இத&. இதா!
க7-ெகா4ளாம நறாக வத9- என வி9-வி9ேட.

எதIேகா கிQசனி இ& ெவளிேய வத மாலதி அவைர கவனி& விட ''
எனCக ஆQசி...! என அேக ெச2 ேக9க
'' ஒJமி ல ....! வயி2 திkெர2 வலி.<&...! என சமாளிதா.
பய& ேபான மாலதி '' ெராப வலி.<தா டா.ட கி9ட ேபாலாமா...?
என ேக9க , உட <மா எH& அேக ெச2
'' ேட, என ஆQசி...! என ேக9க ,
விசய ெபறிய :D- வாக மாறிய&. அவ *க நாம நிைல.<
வராததா மாலதிE - <மா அவைர டா.ட?ட ேபாகலா என மிக
வI=2தின,
அேக நிற எனிட மாலதி ,
'' ெகாGச ேநர சைமயைல கவனிQசிகிறீCகளா...! என ேக9-ெகா4ள
மனதிI.<4 சி?தவா2 ெசேற.

அவகளிடமி& தபி.க ர<பதி மிக க\டப9- ெகா7;தா.


இ2தியி <மா ெவளிேய ெச2 மாதிைரயாவ& வாCகி வகிேற என
றி ெவளிேய ெசறா. பி உ4ேள வத மாலதி '' அவ.< இ&வைர
வயி2வலி வதேதயி ைல'' என வ2தேதா- ெசானா4.
'' பாவ உCக+.< ேவைல ைவ&வி9ேட...! என ெசா லி
'' ச? ..! நீCக ேபா, பட பாCக எறா4.

நா ேவ7-ெமேற அவைர கவனி.கா& ெச2 , ேசாபாவி அம&


பட பா.க ஆரபிேத. கணவ மாதிைரேயா- வ& அவைர
க9டாயப-தி விHCக ைவதா. உ4ேளேபா, ப-& ெர:9 எ-.கெச ல
ர<பதி ம2&வி9டா. பி அவைரE அைழ&வ& ேசாபாவி
அமரைவதா. நா &ளிE அவைர க7-ெகா4ளாம பட பாேத.

சI2 ேநர கழி& திேன: சதமா, அH&ெகா7- அமாவிட ஓட,


மாலதிE சத ேக9- ெவளிேய வதா4. நாJ அேக ெச ல , அவ
அமாவி காைல க9;ெகா7-
'' எைன கீ ேழ த4ளி வி9டாCக'' எறா.
'' ச?..! ச?..! ஒ2 ஆகா&...! என அவைன ேதIறிெகா7ேட
எனிட '' அ&.<தா இவைன ெவளிேய விடரதி ைல''
'' அத பசCக இவைன அ;QசிராCக..! எறா4.
பி அவைன சமாதான ப-திவி9- , காைலலதா <ளி.க ைவேத
அ&.<4ள உடெப லா இMவள ம7d..!
'' வைட 39-கி9;ேத அைத ெகாGச பா&ேகாCக ..! அ&.<4ள
இவைன <ளி.க ைவQசி-ேற..! என எனிட றிவி9- ெப9^மி! ல
பா^மிI< அவைன அைழ& ெசறா4.

கிQசJ.<4 ெச2 நா வைட 3ட, சI2ேநர கழி& ர<பதி


பா^ ெச2வி9- , த7ணீ <;.கவவ& ேபால உ4ேள வதா.
வத& மிக பயCகரமா, ெகGசி மனி= ேக9டா.
'' ெராப *9டா தனமா நட&கி9ேட .....! லீ : ... சா?Cக...!
என பலவா2 ெகGச, ஒ=ற பாவமாக ம2=ற எCேக கணவ காதி
ேப3வ& விH&வி-ேமா எபதா அவைர பா& =னைகேத.
அMவளதா ...! அ-தவினா; *கதி சேதாஷ ெகாபளித&.
ெராப ேதC: என றிவி9- ெவறிேயறினா. என.< மகிXQசியாக
இத&.

மதிய சாபி9ட& எ ேலா2 அம& ேபசிெகா7;ேதா.


பின <மா சிகெர9 <;.க ெவளிேய ெச2விட , மாலதிE
பாதிரCகைள கHவ உ4ேள ெச2வி9டா4. திேன: சாபி9ட&ேம
>Cகெச2விட, இேபா& ர<பதிE நாJ தனியாக இேதா.

*தலி எைன பா& அவ =னைக.க நாJ =னைகேத.


ெராப அழகா இ.கீ Cக அதனாலதா எனால க9ேரா
ப7ண*;யைல எறா.
'' உCக வ9;I<
ீ நாைள வர9-மா..! எறா ேநர;யா,.
நா ஏ& ேபசாமலி.க,
'' உCக வ9-காரC
ீ யாராவ& பா&-வாCகளா...? எறா
நா ெம ல மா9டாCக எப&ேபா தைலைய ஆ9;ேன.
'' அ....பா..! அ&ேபா& ...! நாைள காைல ஆபீ:.< லீ ேபா9-9-
வகிேற எறா சேதாஷமா,.

அத பி அவ மகிXQசியி நிைலெகா4ள*;யாம தவிதைத பா&


பா& ரசிேத.

அ-த ஒமணி ேநரதி விைடெபI2 கிளபிேனா. கிள=ேபா&


மாலதியிட
'' ஒ நா4 வ9;I<
ீ வாCகேள ...! எேற
'' ஊ ..! வகிேற...! தனியாதாேன இ.கீ Cக அ;.க; நீCக+ இCேக
வாCக ...! எறாள

அ2 இர, ர<பதி காைல எைன *ர9-தனமா, ைகயா7டைதE பி


அெச9 ஆகி பாவமாக இதைதE ெவ<ேநர நிைன&
ெகா7;ேத. அேபா& மாலதிைய பIறி நிைன= வர ,
அவைளE நாராயணசாமி ஓதா எப;யி.<....! என தா2மாறா,
எ7ண மனதி ஓ;ய&.

அ-த நா4 காைல ேநரமா, நாேன கீ ேழ ெச2 நடதைவகைள


ெசா ல , அைத ேக9ட&
'' ஆ..ஹா... ! இைற.< ந ல Sப வி&தா...! என கி7ட
ப7ணினா. காைலலிேய நா கைட.< ெச2வி9டதாக றிவி-, நாJ
இCேக இப&ேபா கா9;ெகா4ளமா9ேட. அ=ற ஒ விசய ,
எCகி9ட ெசான மாதி? , அவ?ட நீ பிஎ பாதைதேயா, எைன
ஓதைதேயா எ& ெசா லாத....! ஏனா எ லா ஒேர மாதி?
இ.கமா9டாCக...! அ&ம9-மி ைல இெனா2 விசய* இ.<
அ=றமா ெசா ேற என ெபா;ைவ& ேபச,
'' இர நா நிைனதைதேய இவ நிைன&4ளாரா....?
'' இவதா இJ மாலதிைய பா.கேவயி ைலேய...!
ஒேவைள ேவ2 எதIகாகவாவ& ெச லியி.கலா....! என
எ7ணிெகா7ேட ேமேல ெசேற.

ேநர ெநCக ெநCக சேதாஷ ெநGைச அைடப& ேபா இ.க


கா க4 நிைலெகா4ளாமலித&. அவ வவதI< * தைல.<
<ளி&வி9- அழகா, இ.கேவ7- என எ7ணிேன.

கணவ கிளபி ெசற&, உைடகைள கழ9;வி9- நிவாணமா,


<ளி.கெதாடCகியேபா& அத எ7ண மனதி ஓ;ய&. ேநI2 இத அழ<
உடலா தாேன, த நிைல மற& நட&ெகா7டா, இ2 அவ
வேபா& *H நிவாணமா, கதைவ திற& வரேவIறா எப;யி.<
என நிைனேத.

<ளி&*;த& நிவாணமாகேவ ெவளிேயவேத. உ-த எ-&


ெசற &ணிகைள மீ 7- அேத இடதி ைவ&வி9-, ஹா ஜன
அேக நி2ெகா7- , திைரைய வில.கிவி9- ெவளிேய அவ
வகிறாரா...? என ேநா9ட வி9டவா ஈரதைலைய &வ9;
உலரைவேத. பி உலத தைல சீ வி ஜைடேயா ெகா7ைடேயா
ேபாடம eசாக ைவ& பி ெச,&ெகா7ேட. அடத நீளமான எ
த =9டவைர ெதாCகிய&. எ *ைலகளிர7- நாராயணசாமியி
ைகவ7ணதா இேபா& சா,& இதா! அ&ேவ பா.க =&
அழகா, இத&. உடைல சI2 அழ<ப-திெகா7- ர<பதி.காக
நிவாணமா, காதிேத.

3மா ஒ மணிேநர கழி& ர<பதி ஆ9ேடாவி வதிறC<வைத


பாத& ெடசனி ததளிேத. அவ காலிC ெப அ;.காம ேமேல
வ& கதைவ ேலசா, த9ட , மி<த Qச கலத மகிXQசிேயா- கதைவ
திறேத.
நிவாணமா, &ளிE எதிபா.காத அவ...! எைன பாத& இப
அதிQசியி சிைலேபா அப;ேய நிறா. அைத பாத&
என.< மிக சேதாஷமாயி.க, =னைகதவாேர கதைவ *Hைமயா,
திற&, அவ அேக ெச2 நிேற. அ-தவினா; எைன அப;ேய
இ2க க9;பி;& ெசMவிதXகைள கMவி அHதி சப, KQ3விட இவ2
க\டப9ேடா. அவ ைகக4 க7டப; எ *&ைகE =9டCகைளE
தடவி பிைணய , நாJ இ2க க9;ெகா7ேட.

இவ வ9;
ீ வாயிலிேலேய க9;ெகா7- 3ைவேதா.
சI2ேநர கழி& எ =7ைடைய பா.< ஆவலி , அப;ேய
கீ ேழ ம7;யி9- பாதா. :...! ஆ...ஹா...! Sப..! என *னகியவா2 ,
மிக ேலசா, *;க4 *ைளத நிைலயிலித =7ைடைய கெபன
வாயி கMவி நா.கா &ளாவ உணQசியி தவிேத. இதXகைள அHதி
நா.கா ந.கியவ , பி பைப நிமி7;னா.
அவ.< இ2 எைதE ம2.காம ெகா-பெதன *;ெச,திததா ,
ெதாைடகைள நறாக வி?& 3ைவ.க ெகா-ேத.

வ9-
ீ வாயிலி ஓபனாக ைவ& எ =7ைடைய ர<பதி
3ைவ&ெகா7;.க, நாராயணசாமி றிய&ேபா ? லிCகாக இத&.
அவ தைலைய பி;&ெகா7- உணQசியி த-மாறிேன. அவேர
ஆைசதீர 3ைவ& தைலைய >.<வைர காதிேத.
பிற< எHதவ கதைவ தாழி9-வி9- எைன க9;பி;தப; உ4ேள
9;ெச ல, அபா; ...! ெராப அவசரமா...? என நா ேபசெதாடCகிய&,
:...! ெராப அழகா இ.க கீ தா... ! எனால க9ேரா ப7ண*;யல.....!
என உணQசிேயா- ற,
'' கவைலேயபடதீCக இைற.< மாைலவைர உCக4 இ\ட ேபா
அJபவி.கலா...! நா த-.கமா9ேட...! எைன *Hசா பா&9kCக4ல,
அேத ேபா உCகைளE நிவாணமா பா.க என.< ெராப ஆைசயா
இ.< எேற. இைத ேக9ட& மி<த சேதாஷகலத வியபி ''
ஆஹா...! Sப கீ தா ...<9k..! இத அள ஓபனா ேப3வJ
எதிபா.கேவயி ைல..! எ2 எைன மீ 7- இ2க க9;பி;&
கனCகைள உத-களா கMவி சப, நா அவ? ச9ைடைய கழ9ட
ஆரபிேத. அவ? ைகக4 க7டப; எ நிவாண உடைல தடவி
பிைணய, உைடகைள கழ9ட மிக க\டப9ேட. அவ? ேவகைத
பா.க பா.க என.< திைகபா, இத&. நானாகேவ அவ? தைலைய
பி;& *ைலயி ேம ைவ& 3ைவ.க வி9-, ச9ைடையE
பனியைனE கழ9;ேன.

அவ? திர7ட ேதா4க+, அகற மா= - அதி அடத மயிகா-


எைன ேம! தவி.க ைவத&. சிவத உட ெஜாலிப& ேபாலி.க
*&ைக ஆைசேயா- தடவி ரசிேத. விர களா தைலைய ேகாதிவி9-
*கைத வ;ேன. அHதி சபிெகா7;த அவ இதXகளி ஓரைத
ேத; நீவி வி9ேட.

நாராயணசாமியி உடைல விட பல மடC< இவட ெமைமயாக


இத&. நா தடவி ரசி&ெகா7;.க, அவேரா எ *ைலைய நறாக
அHதி சபிெகா7ேட, ஒ ைகயா *ைலையE மIெறா ைகயா
இ-ைபE *ர9-தனமா, இ2க பிைணத வ7ணமிதா. நா
அவ? இ-ைபE அ;வயிIைறE எ9; தடவி ரசிதேபா&, இMவள
அழகாயி.< உடலி , 3னி எப;யி.< என காண மி<த ஆைச
எழ, ெப 9ைடE ேபைடE கழ9டெதாடCகிேன. அவ? ேவகதிI<
* தா.<பி;.க*;யாம எ *ைலகளிர7-
&வ7-ெகா7;தன. மிக சிரமப9- ேபைட கழ9;விட, பி;பிறி
அவ கால;யி விHத&. இேபா& அவ ஜ9; *=ற மைல<2
ேபா உபியி.க, என.<4 ஆவ ேம! அதிகமாக, ெபறிய
ேபாரா9டதிI< பி அவ?டமி& எ *ைலகைள வி-வி& கீ ேழ
<னி&, அவ? ஜ9;ைய பி;& கீ ேழ இHேத. ஜ9; பி=ற*
ைச- கீ ேழ எளிதாக இறCக *=ற 3னியி மா9;ெகா7- எளிதா,
வர ம2த&. உட நறாக இர7- ப.க* பி;& இH.க, 3னி
ஜ9;ேயா- ெதாைடவைர வ& பி ப9ேடன வி-பட அ-த வினா;,
:பி?C ேபா ேமேல எHபி ஓCகி அவ? வயிIறி மடா என
அைரத&. அைத பாத& எ இதய ஒ வினா; நிேறேபான&.

ெகாHெகாHெவன அI=தமா, இ.க, அப;ேய ைகயி பி;&


தடவிேன. ெகா9ைடக4 இர7- க ேபா இ2கி இதன. ஈர
கசிதித அத *ைனைய நா.கா ந.க, :...! என *னகினா. பி
நறாக வாயி _ைழ& 3ைவ.க, எ தைலைய பி;&ெகா7-
தவிதா. ெகா9ைடகைள தடவிெகா7ேட அHதிசப, சI2ேநரதி
க9-ப-த *;யாத உணQசியி எைன அப;ேய >.கிெகா7-
க9;!.< ஒ;னா. இனி இவைர க9-ப-த *;யா& எபைத
=?&ெகா7ேட. க9;லி ேபா9ட& =லிையேபா எ ேம பா,&
க7டப; உ9;னா, *ைலகைள பிைண& க;.க, வலியி &;ேத.
த இ=த;ைய உ4ேள சர.ெகன இற.கி ஓ.க, இபேவதைனயி
நாJ அவைர இ2க க9;ெகா7ேட. எ கனைத கMவியப;
KQ3வாCக ப-ேவகமா, இ;& ஓதா. ஜிMெவன இப நர=களி
பாய &;ேத. ெதாட& நி2தாம ஓத அவ இ2தியி
உQசக9டைத அைட& &;தா. பி அப;ேய க9;ெகா7- சI2ேநர
ப-திேதா.

இMவள ஆைச இ.<ேபா& ஏ ஒவாரமா, வரவி ைல எேற.


உ *ைல பாதி ெதறிதேபா& பயCகர அதிQசியாக சேதாஷமாக
இத&. ஏேதா கனவி பாத& ேபா இ.க, உ7ைமயிேலேய நீயாக
கா9;னாயா அ ல& எதிபாராவ7ண ப9ட கழ7- ெதறிததா...! எற
சேதக, ஒ வாரமா, ெபறிய <ழபதி! உணQசியி! இேத.
இ2தியி எCக4 வ9;I<
ீ உCகைள அைழேத. உைன பாதட
ஒ கன எனா க9-ப-த*;யாம , பி=றைத ெதா9ேட
எறா.

ஓேக...! அ&.காக அப;யா நட&ெகா4வ& ...? என ேக9க


அ&.<தா அபேவ சா? ேக9-ேடேன...! என றி எ *ைலகைள
மீ 7- பிைண& 3ைவ.கெதாடCகினா.

பிற< அவ? 3னிைய ஆைசதீர 3ைவேத, அவ எ உடைல


உத-களா வ;னா . இர7டாவ& ஷா9; அவைர நி2தி நி2தி
ஓ.கைவ.க மிக சிரப9ேட. பி அவ க9;லி ெர:9 எ-.க நா
நிவாணமாகேவ சைமயலைற.< ெச2 சைமேத.

மதியதா அைமயாக இத&, இவ நறாக 3ைவ& நிதானமா,


ெவ< ேநர ஒேதா. க யாணமான இர7- மாததிேலேய இதைன
கைலகைள <மா கI2ெகா-தி.கிறா...!
நாJ மாலதிE ட இMவள ேநர ஓதி ைல எறா.

மாைல வைர இவ விதவிதமா, ஓ& இபதி மிதேதா.


ர<பதியி உட எைன *Hைமயா, கவ& அ;ைமப-த அவ உட
*HவைதE ந.கி 3ைவேத. இ2தியி அவைர விடமன இறி
க9;ெகா4ள, நாைள க7;பாக வகிேற என ெசா லிவி9- ெசறா.
அவ? அழ< உட! , த;த 3னிE எைன மிக க\டப-திய&.
அ-த நா+ அேதேபா இபமயமாக ெசற&.

Kறவ& நா4 காைல கணவ ெசற& நாராயணசாமி எனிட வ& ''


என ெர7- நாளா ெராப க\டப9;பீCக ேபால...?
என கி7டல;தா. பின 3மாவா...! ெராப Sபரா இத&..!
எேற.
நிவாணமா, இவ ேசாபாவி ப-&ெகா7- 3ைவ.க,
உணQசிேயறிய& நாராயணசாமி ெம ல எனிட மாலதிையபIறி
விசா?.க, ஆ..ஹா..! நா நிைனத& ச?தா...! '' ெபறிய ஆ+பா.. நீCக..!
எேற.
9ைர ப7ணி பாேபா ...! நீ இ.கற&னால க7;பா பாசிkவா *;E
'' எறா.
பிற< நா : 9;ைய எ-&ெகா7- மாலதிவ9;I<
ீ ேபா, அவ4 வர
தயCகிE வI=தி அைழ& வேத. நாராயணசாமி கைட.<
ேபாகாம , நாCக4 வத& வ9;I<
ீ வதா. அவைர மாலதி.<
அறி*கப-தி ைவேத. சI2 ேநர அவகேளா-
ேபசிெகா7;&வி9-, மாலதி ம2.க ம2.க ேகச?யாவ&
ெச,&வகிேற என சைமயலைற.< ெச2வி9ேட. நாராயணசாமி
நறாக அவ+.< எதிI=ர ெநCகி அம&ெகா7- ஏேதேதா ேபசினா.

ேகச? ெச,& ெகா7- ெச ல Kவ சாபி9ேடா. பி நாராயணசாமி


ெச2விட, உட மாலதி '' அ....பா...! மனித ச?யான அைவ ேபால...!
KQ3விடாம ேபசிகி9ேட இ.கா எறா4. சI2ேநர
ேபசிெகா7;&வி9-, ேகஜி ப;.<
திேன: ப4ளி*;& வ&வி-வா எபதா இவ அவ4 வ9;I<

கிளபிேனா. மதிய அவ >Cகிய& இவ ேபசிெகா7;.க,
ெம ல ெச.ைஸ பIறி ஆரபிேத. *தலி ப9- படாம!
ேபசியவ4, நா ேப3வைத க7-
'' என <மா அ&.<4ளேய உCகைள இMவள ெடவல
ப7ணிைவதி.கிறா ...! என கி7ட ெச,தா4.
ெகாGச ெகாGசமா, அவ+ ேபச, *தலிரைவ பIறி ேபசிேனா, பி
ெம ல பிஎ பIறி நா ெச ல, தா இ&வைர பாதி ைல எறா4.
'' <மா பா.க சா&வா இ.கா ... ஆனா ெபறிய ஆளா இபா
ேபால...? எறா4. நாைள ெகா7- வவதாக ெசன& ஐ,ய,ேயா...
அெத லா ேவ7டா...! என பயதி ம2தா4.

அ-த நா4 சீ ;.கைள ெகா7-ேபான& , உ7ைமயிேலேய மிக


பய& '' ேவ7டா கீ தா...! என ற

''ஏCக...! =&சா க யாணமான நாேன ?யா ேப3கிேற, பிஎ பா.கிேற ...


நீCக இப; பயப-bCக...? எற& ,
மி<த தய.கேதா- '' அதி ைல'' என மாலதி இH.க, உட நா
'' அெத லா *;யா& ... இத சீ ;ைய இப பா.கறீCக...! என
உ?ைமேயா- றிவி9-, சீ ;ைய ேபா-வதIகாக எழ*யற எைன
பி;& மீ 7- அமர ைவ&, மி<த தய.கேதா-
'' இ ல ... அவ ெராப சேதகப-கிற ைட...'' தபிதவறி இ& அவ
காதிI< ேபானா ... அMவளதா வேட
ீ இர7டாகிவி- '' என ெசா ல,
நா ெபா,ேகாபேதா- '' பா.கைலனா வி9--Cக... அ&.காக அவ ேமல
ஏ பழிேபா-றீCக...! எேற.
''ஐேயா ... ! நிஜமாதா ெசா !கிேற...!
'' க யாணமான =திதி மிக க\டப9ேட..... அ=ற அ&தா அவ
ேகர.9டJ ெதறித&, அ&.< ஏதமாதி? நட&கி9ேட''
ஏ ..! ஒ*ைர <மாேரா- சரளமா ேபசியதI< சேதகப9- ஒ வார
எேனா- ேபசேவயி ைல...! என மாலதி ெசான& என.< பயCகர
அதிQசியாக இத&.

இப உCக கி9ட றியைத தபிதவறி <மாகி9ட ட ெசா லிடாதீCக...!


அ=ற நா அMவளதா...! எறா4.

அத பி நா அவைள சமாதானப-தி , படைத ேபா9ேட. படைத


பா.க ஆரபித& மாலதி விய& ேபானா4. நாராயணசாமியி
ேயாசைனப; சI2 ேநர ம9- உடனி&வி9- அவைள தனியாக
பா.கவி9- கிளபிேன. அ-த ஒ வாரதி நிைறயபடCகைள
ெகா-& பா.கைவேத. இேபா& ெச.ைசபIறி ?யாக ேபசினா4,
எறா! நாராயணசாமி தைன பIறி அCேக எ& ெசா ல ேவ7டா
, இCேக அைழ&வ& ெம&வாக சதப பா& ற ெசா லியிதா.

அதப; அ-தவாரதி ஒநா4 அவைள வ9;I<


ீ 9; வேத. பட
பா&ெகா7;.<ேபா& ெம ல அவளிட
'' இத சீ ;ெய லா நாராயணசாமிEைடய& என றிய& திைக&
ேபானா4. நா அவ.< ெத?யாம தா சீ ;கைள எ-&வ&
பாததாக, ஒநா4 அைத க7-பி;& எைன மட.கி தின தின
ஓபதாக விவ?& ற மாலதி திைகபி உQசி.ேக ெச2வி9டா4. கீ தா
..! நிஜமாதா ெசா கிறாயா....? என ேக9க
'' அப ஒJ ப7ணலாமா..! இைற.< படதி பாபதI< பதி ேந?
பிஎ பாேர....! என நா ெசா ல ''ஐேயா....ேவ7டா ! எறா4. உன.<
ேவ7டா எறா ''ேவ7டா'' எேற.
எறா! பட பா.<ேபாேத நாராயணசாமியி 3னிைய பIறிE
அவ நி2தி நி2தி ெவ<ேநர ஓபைதE றிேன. *தலி அைத
பIறிேபச ேவ7டா , நா கிளபி ேபாகிேற என றினா4. ஆனா நா
அவைள பலவைகயி ைதறியப-திெகா7ேட, ெம ல எ லாவIைரE
ெசா ல ெசா ல
மீ 7- ''நிஜமாவா...! எறா4.

இ*ைற அவைள மிக ைதறியப-தி '' உைன ஒ2 ெச,யமாடா


'' நீ அப; >ரமா அம& நாCக ஓ.கரைத ம9- பா'' என ெசா ல,
பயதி ேவ7டா என ம2&ெகா7;தா4.
அேதேநர கதைவ த9- சத ேக9க , மிகQச?யா, K.கி
ேவத&ேபா இத நாராயணசாமி வ&வி9டாேர..! என நிைன& எழ
மாலதி ேவ7டா எ2 எ ைகைய பி;தா4.

'' அட *த ல யா வதி.கCகJ பா.கேற'' என ெசா லிெகா7ேட


கதைவ திற.க, நாராயணசாமி உ4ேள வதா. மாலதியி *க பயதி
ெவ+& ேபான&. அவ என.< அேக அம&ெகா4ள, நா
எ லாவIைறE அவ?ட றிேன. பி இவ இவைள பலவா2
ைதறியப-திேனா .
நீCக அப;ேய அம& பாCக...! என நாராயணசாமி ெசா லிெகா7ேட
எ உைடகைள கழ9ட ெதாடCகினா.நா அவ? !Cகிைய உவிவிட
த;த அவ? 3னி எH& நி2 ஆ;ய&. எைன நிவாணமா.கிய&
, அவைர நிIக ைவ& 3னிைய 3ைவேத. உைடகைள கழ9ட
ஆரபித& மாலதி பயதி தைலைய பி=றமா, திபி ேசாபாவி
=ைத&ெகா7டா4. இேபா& 3னி நறாக த;தி.க, நா
3ைவ&ெகா7ேட எ9; அவ4 தைலைய திபிவி9ேட. அவ எ
*ைலகைள கச.கி பிைணய, மாலதி பா.< வைகயி நா 3னிைய
ந.கி ஆ9; விைளயா;ேன. *ைனயி உ4ள ெவ4ைள ெமா9ைட
நா.கா4 தடவி விைளயா;ேன.

அவ4 இேபா& 3னிையேய பா&ெகா7;தா4. சI2ேநர கழி& ,


அவ கீ ேழ ம7;யி9- எ =7ைடைய ஆI=தமாக 3ைவ.க, ஜிMெவன
இப உணQசி உடலி பா,த&. சI2 ேநரதி எ உட ெநௗ &
&;.க, மாலதிைய பி;& அேக இH& நறாக பா.க ைவேத.
அவ? நா.< =7ைடயி விைளயா-வைத ெவறி&
பா&ெகா7;தா4 மாலதி.

எ இ-= எபி எபி உணQசியி ஆட, அவைள இJ அேக


இH& தைலைய எ ேதாளி ேபா9-ெகா7ேட. அைத கவனித
நாராயணசாமி ெம ல அவளி காைல பி;தா. மாலதி மிசார
தா.கிய&ேபா &;& எழ , நா அவ4 கHைத வைள&
பி;&ெகா7ேட. அவேரா ைகைய ேசைல.<4 _ைழ& தடவினா.
அவ? ைக ேமேல ஏறிெகா7ேடவர மாலதி மிக &;தா4. இ2தியி
மாலதி '':....! என &;& த *கைத எ ேதாளி =ைத&ெகா4ள,
அவ? ைக இேபா& மாலதியி =7ைடயி ேசைல.<4 இபைத
க7ேட. எ ெதாைடைய ஒைகயா பி;& '':.....! :....! என ெநௗ
தா4.

ெகாGசேநர கழி& நாராயணசாமி தைலைய எ =7ைடயிலி& எ-&


ெம ல அவ4 ப.க ேபானா. மாலதி *கைத எ ேதாளி
=ைததப;ேய இ.க, அவ அவளி ேசைல.<4 ெம&வாக தைலைய
_ைழ& ெகா7;தா. அவ தைல *Hவ& மைறய இCேக மாலதி
ேமாசமா, &;& ெநௗ தா4. அவளி ைக ேம! இ2.கமாக எ
ெதாைடைய பி;.க, நா அைத எ-& *ைலேம ைவ&
பி;.கைவேத.

:...! ஆ...! என அவ4 உட &4ளி &;.க, நாராயணசாமி அவளி


=7ைடைய 3ைவ.கிறா எபைத =?&ெகா7ேட. அவளி கா கைள
ெம ல வி?&, ேசைலைய இ-=வைர 39;வி9-, நறாக
3ைவ.கெதாடCகினா. அவ? நா.< =7ைடயி விைளயா- விததிI<
ஏIப எ *ைலைய இ2.கி இ2.கி மாலதி பி;தா4. இேபா&
மாலதியி ெதாைடக4 பளிQெசன ெதறித&. அவ? வா, மாலதியி
மயி கா9;J4 *Hவ& =ைத& இ.க அவ4 உட ெநௗ &
&;.கெதாடCகிய&.

நறாக உணQசிேயறிய&, அவ அவளி ேசைலையE


பாவாைடையE கழ9ட, நா ஜா.ெக9ைடE ராைவE கழ9;ேன.
இேபா& அவ+ த உைடகைள கழ9ட உதவினா4.
*H நிவாணமாயித மாலதியி கா கைள வி?& நறாக அவ
3ைவ.க, நா அவைள ேசாபாவி ப-.கைவ& , ெபறிய *ைலகைள
தடவிேன. கா=க4 நீ9;ெகா7;.க, அைத பி;& திகிேன. பி
<னி& அவ4 *ைலைய வாயி கMவி 3ைவ.க, *த *தலா,
ெப7ணி *ைலைய சிததா அைமயாக இத&. சI2ேநரதி
நா அவளி *ைலகைள அHதி சபிெகா7- இ2க பிைணேத. எ
*ைலகைள இவ எப;ெயலா பிைண& 3ைவதனேரா அ&ேபா
&வ9;ேன. பாவ மாலதி =+வா, &;.க &;.க நாCக4 இவ
விடாம 3ைவேதா. எ தைல*;ைய இ2க பி;&ெகா7-
'':...ஆ......! என சதமி9- &;தா4.

ெவ<ேநர நறாக 3ைவ&வி9- நாராயணசாமி எழ, அ-தவினா;


மாலதி எைன த4ளிவி9- அவைர இ2க க9;ெகா7- த இதXகைள
அவ? வாயிJ4 _ைழ& 3ைவ.க திைக&ேபாேன.

பின நாராயணசாமி அவைளE நிவாணமா, >.கிெகா7- ெப9


^.< ெச ல,
'' ஊ.....ெகா-&ைவத ஆ4தா..... ! என அவைர நா கி7ட
ெச,ேத.

க9;லி ேபா9ட&ேம மாலதி மிக &;.க, த த;த நீளமான


3னிைய உ4ேள இற.கி ஓ.கெதாடCகினா. இ&வைர ஓபைத ேந?
பா.காத நா , அேக அம& ரசி& பாேத.
மாலதியி *ைலகைள இ2க பி;&ெகா7- ஓCகி ஓCகி இ;& ஓ.க
அவளி உட அதி& ஆ;ய&.ெவ< சீ .கிரதி மாலதி உQசக9டைத
அைடய, கதறி &;&வி9டா4. ஆனா நாராயணசாமிேயா விடாம ஓ.க
மீ 7- அ-த ர7;I< தயாரானா4. நாராயணசாமி அவளி உடலி
உ4ள அதைன இபைதE ேதா7;ெய-& அவ+.க ெகா-.க,
ெசா.கதி மித&ெகா7;தா4.

இ2தியி ேநரமாக, திேன: : *;& வ&வி-வா ேபா&


கிள= மாலதி எேற. ஆனா அவேளா இப உணQசியி
மித&ெகா7- நா ெசா வைத &ளிE க7-ெகா4ளவி ைல. அவைள
நாராயணசாமியிடமி& பி?.க மிக க\டப9ேட. ஒவழியா,
அவைள பி?& வ9;I<
ீ அைழ& ெச ல, வழிெந-கி! என.< நறி
ெசா லிெகா7ேட வதா4.

அ=ற என..? தின தின நாCக4 இபதி மித.கிேறா......!

...............................................*I2ம