Vous êtes sur la page 1sur 10

GRADE THREE

D A I L Y L E S S O N LOG - June 2, 2014


SUBJECTS
ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS SCIENCE ARALING PANLIPUNAN
Objectives:
Admire the crow for thinking
of a smart way to solve his
problem
2. Draw and write a sentence
about the drawing
Objectives:
1. Nasasagot ang mga tanong
ayon sa napakinggang kuwento
2. Naisasagawa nang may
kaayusan ang pagpapakilala sa
sarili
Objectives:
1. Visualize numbers 1 001
up to 5 000
Objectives:
1. Name different objects
around us; and
2. Classify the objects based
on their characteristics.
Objectives:
1. Naiisa-isa ang mga simbolo na
ginagamit sa mapa.
2. Nabibigyang kahulugan ang mga
simbolo na ginagamit sa mapa sa
tulong ng mga panuntunan.
3. Nasasabi ang kahalagahan ng bawat
simbolo na ginagamit sa mapa
Topic: The Crow and the
Pitcher
Topic:
Pagpapakilala ng Sarili
Topic:
Visualizing Numbers up
to 5 000
Topic:
Characteristics of Solids
Topic:
Simbolo sa Mapa
References:
LM
Activity1, and 2
References:
F3PN-Ic-j
3.1.1 ,, F3-Ia -13.1
References:
M3NS-Ia-1-3
References:
S3MT-1a b-1
References:
KTO12 AP3-LAR-ia-1
Materials:
Pictures of a crow, pitcher
Word cards
Learners Materials:

Activity1, 2
Materials:
puppet
Materials:
Flats, longs and squares,
flash cards, grid
papers/hundreds chart
Materials:
Activity Cards
Real object or picture of
different objects
Materials:
mapa ng sariling lalawigan, papel,
bond paper,
yarn, paste o glue, manila paper,
panulat
Formative Test(Pls. see
formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With Mastery
Level:
MPS: MPS: MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need Remediation:
Remediation /Enrichment:
Allow pupils to draw a
picture and write a sentence
about their drawing. Let
them share their drawing to
the class

Remediation /Enrichment:
Tumawag ng ilang bata na
magsasabi ng isang
pangalan ng kaniyang
kaklase at ilang
impormasyong natandaan
tungkol sa tinukoy ng
kamag-aral.

Remediation /Enrichment:
Give Activity 5 in the LM
as assignment. Check
pupils work.
Remediation /Enrichment:
Draw five objects with
different colors
Remediation /Enrichment:
Bigyang diin ang kaisipan sa
Tandaan Mo sa LM pahina 7
GRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 3, 2014
SUBJECTS
ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS SCIENCE ARALING PANLIPUNAN
Objectives:
1. Read words, phrases,
sentences and stories
containing the CVC words
and sight words
2. Differentiate sentences
from phrases .
Layunin:
1. Nasasagot ang mga tanong
tungkol sa binasang kuwento
2. Naiuugnay ang binasa sa
sariling karanasan

Objectives:
1. Visualize numbers 5 001
up to 10 000
Objectives:
1. Name different objects
around us; and
2. Classify the objects based
on their characteristics.
Objectives:
1. Naiisa-isa ang mga simbolo na
ginagamit sa mapa.
2. Nabibigyang kahulugan ang mga
simbolo na ginagamit sa mapa sa
tulong ng mga panuntunan.
3. Nasasabi ang kahalagahan ng bawat
simbolo na ginagamit sa mapa
Topic:
Reading words with short
a, e, and i in CVC pattern
Topic:
Pag-uugnay ng Karanasan sa
Binasa

Topic:
Visualizing Numbers up to 10
000
Topic:
Characteristics of Solids
Topic:
Simbolo sa Mapa
References:
-LM activities 3 and 4
LM Activities 5A, 5B, 5C,
and 5D
References:
F3PB-Id-3.1
F3PB-Ia-1
References:
M3NS-Ia-1-3

References:
S3MT-1a b-1
References:
KTO12 AP3-LAR-ia-1
aterials:
Teaching Chart on the
Differences Between a Phrase
and a Sentence
Materials:
Mga larawan tungkol sa
mahahalagang pangyayari.
Hal . pista
Materials:
Flats, longs and squares,
flash cards, grid
papers/hundreds chart
Materials:
Activity Cards
Real object or picture of
different objects
Materials:
mapa ng sariling lalawigan, papel,
bond paper,
yarn, paste o glue, manila paper,
panulat
Formative Test(Pls. see
formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With Mastery
Level:
MPS: MPS: MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need Remediation:
Remediation /Enrichment:
Form the pupils into groups and let
them form sentences by combining 2
phrases.
Have the groups present their work.


Remediation /Enrichment:
Pasagutan ang Pagyamanin
Natin p. 4.

Remediation /Enrichment:
Provide pupils with bundled
straws. Have pupils work on
Activity 2 in
the LM.
Remediation /Enrichment:
Draw five objects with
different colors
Remediation /Enrichment:
Bigyang diin ang kaisipan sa
Tandaan Mo sa LM pahina 8GRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 4, 2014
SUBJECTS
ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS SCIENCE ARALING PANLIPUNAN
Objectives:
Sequence 3-4 events using
pictures
Retell a story using pictures
Objectives:
Nagagamit ang pangngalan sa
pagsasalaysay tungkol sa mga tao,
lugar, at bagay
sa paligiD
Objectives:
Give the Place Value and
Value of Numbers
up to 10 000
Objectives:
At the end of the lesson, the
pupils should be able to
describe solids
according to their color.

Objectives:
1. Naiisa-isa ang mga simbolo na
ginagamit sa mapa.
2. Nabibigyang kahulugan ang mga
simbolo na ginagamit sa mapa sa
tulong ng mga panuntunan.
3. Nasasabi ang kahalagahan ng bawat
simbolo na ginagamit sa mapa
Topic:
Reading selected sight
words and phrases
Reading a decodable story
and answer comprehension
questions about it
Topic:
Paggamit ng Pangngalan sa
Pagsasalaysay
Topic:
Giving the Place Value and
Value of Numbers
up to 10 000
Topic:
Characteristics of Solids
according to their color
Topic:
Simbolo sa Mapa
References:
Learner Materials:
Activity 6, p. 9-11
* LM Activities 7-8
References:
F3WG-Ia-d-2
References:
M3NS-Ia-9-3
References:
S3MT-Ic
d-2
References:
KTO12 AP3-LAR-ia-1
Materials:
* Pictures showing three events
from The Crow and the Pitcher
Teaching Chart on
Sequencing/Retelling Strategy
Activity 6C, p. 10
Materials:
Mga larawan at tunay na bagay
Materials:
Flash cards, counters, place
value chart, grid papers
Materials:
pictures or real objects

Materials:
mapa ng sariling lalawigan, papel,
bond paper,
yarn, paste o glue, manila paper,
panulat
Formative Test(Pls. see
formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With Mastery
Level:
MPS: MPS: MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need Remediation:
Remediation /Enrichment:
Groups present tableau of 3
scenes from The Crow and
the Pitcher; pupils retell the
story shown in the tableau


Remediation /Enrichment:
Pasagutan ang Pagyamanin
Natin, p. 5.LM

Remediation /Enrichment:
Have pupils study the illustration
in Activity 6 in the LM and let the
pupils
give five 4-digit numbers using
the digits found in the illustration.
Remediation /Enrichment:
Look for different objects
inside the classroom. Make a
chart of these objects and
their color. Write them in
your notebook.

Remediation /Enrichment:
Bigyang diin ang kaisipan sa
Tandaan Mo sa LM pahina 9


GRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 5, 2014
SUBJECTS
ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS SCIENCE ARALING PANLIPUNAN
Objectives:
Differentiate sentences from
phrases
Layunin:
Nahuhulaan ang nilalaman/paksa ng
aklat sa pamamagitan ng pamagat
Nasisipi nang maayos at wasto
ang mga salita

Objectives:
Read and write numbers up to 10
000 in symbols and in words

Objectives:
At the end of the lesson, the
pupils should be able to
identify solids based on
their shapes.
Objectives:
1. makapagtukoy ng kinalalagyan ng
bawat lalawigan sa rehiyon gamit
ang mga pangunahin at pangalawang
direksiyon;
2. mailalarawan ang kinalalagyan ng iba-
ibang lalawigan sa rehiyon
Topic:
Reading words with short o in
CVC pattern
Reading phrases, sentences and
stories using short a e i o CVC in
combination with sight words
and vocabulary words learned
from the literature
Topic:
Pagsipi ng mga Salita

Topic:
Reading and Writing Numbers
up to 10 000
Topic:
Characteristics of Solids
According to Shape
Topic:
Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa
Rehiyon
batay sa Direksiyon
References:
Learners Materials:
Activity 9, 10 pp. 14-17
References:
F3PU-Ia-c-1.2
F3AL-Ia-1.2
References:
M3NS-Ia-9-3
References:
S3MT-Ic
d-2
References:
KTO12AP3LAR-lb-2
Materials:
Word cards for sight words
Pictures
Word cards and teaching
chart for ox, -op, and ot
word families
Materials:
Alkansya, tsart

Materials:
Flats, longs and squares,
flash cards, grid
papers/place value chart
Materials:
pictures or real objects with
different shape
Materials:
Larawan o totoong compass,
compass rose, arrow, manila
paper,,ppanulat, crayons
Formative Test(Pls. see
formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
(Pls. see formative
Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With Mastery
Level:
MPS: MPS: MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need Remediation:
Remediation /Enrichment:
Allow pupils to play the Go-
Bingo. Refer to TG
Refer the pupils to LM
Activity 9 pp 1


Remediation /Enrichment:
Pasagutan ang Pagyamanin
Natin, p. 7.LM
Remediation /Enrichment:
Guide pupils in working on
Activity 1 in the LM.
Remediation /Enrichment:
List down objects found at
home and in school.
Describe their sizes.

Remediation /Enrichment:
Culminating Activity :
Isagawa ang laro
GRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 6, 2014
SUBJECTS
ENGLISH FILIPINO MATHEMATICS SCIENCE ARALING PANLIPUNAN
Objectives:
Differentiate between a phrase and a
sentence
Read phrases and sentences using
combinations of sight words and
decoding words learned
Apply the values of resourcefulness and
team works through a group project
Layunin:
1. Makagawa ng sariling name tag
2. Maipakilala nang maayos ang sarili
sa mga bagong kaklase
3. Masipi ang pangalan ng limang
bagong kaklase

Objectives:
Round off numbers to the
nearest tens, hundreds,
and thousands
Objectives:
At the end of the lesson the
pupils should be able to
classify solids according to
texture.

Objectives:
1. makapagtukoy ng kinalalagyan ng
bawat lalawigan sa rehiyon gamit
ang mga pangunahin at pangalawang
direksiyon;
2. mailalarawan ang kinalalagyan ng iba-
ibang lalawigan sa rehiyon
Topic:
Differentiating between a phrase and a
sentence
Reading phrases and sentences using
combinations of sight words and
decoding words learned
Applying the values of resourcefulness
and team works through a group project
Topic:
Panlingguhang Pagtataya

Topic:
Rounding Off Numbers to
the Nearest Tens,
Hundreds and Thousands
Topic:
Characteristics of Solids
According to Texture
Topic:
Kinalalagyan ng mga Lalawigan sa
Rehiyon
batay sa Direksiyon
References:
Learners Materials:
Activity 11, p. 18
* LM Activity 12 p. 19
References:

References:
M3NS-Ib-15-1
References:
S3MT-Ic
d-2
References:
KTO12AP3LAR-lb-2
Materials:
Phrase and sentence cards
Recyclable items

Materials:
Name tag.
tsart
Materials:
Number cards, bottle full of
beads, pictures

Materials:
The objects to be observed will
depend on the contents of the
pupils
bags. You can include objects like
pad paper, sand, pebbles,
sandpaper,
pineapple peelings, wooden stick,
sponge, drinking glass and others
Materials:
Larawan o totoong compass,
compass rose, arrow, manila
paper,,ppanulat, crayons
Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Formative Test:
Pls. see formative Notebook)
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With Mastery
Level:
MPS: MPS: MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need Remediation:
Remediation /Enrichment:
Planning for group project on
Resourcefulness through Recycling:
Motivation
Instructions

Remediation /Enrichment:
Pagwawasto sa ginawa gamit
ang rubrics.
Remediation /Enrichment:
Do activity 5 p21 LM

Remediation /Enrichment:
Ask the pupils to bring to class at least ten
solids from a place outside their
homes. (backyard garden, sidewalk) and
identify the solids based on their
texture.

Remediation /Enrichment:
Culminating Activity :
Isagawa ang laroGRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 2, 2014
SUBJECTS
MOTHER TONGUE EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO MUSIKA

Objectives:
Participate actively during class
sharing on familiar topics by
making comments
and asking questions using
complete sentences.
Speak clearly and
comprehensively by using
standard language and
appropriate
grammatical form, pitch, and
modulation
Objectives:
Nakatutukoy at
nakapagpakikita ng mga
natatanging kakayahan nang
may pagtitiwala sa sarili

Objectives:
Relate images with
sound and silence
within a rhythmic
pattern

Topic:
Participating actively during
class sharing on familiar topics by
making comments
and asking questions using
complete sentences.
Speaking clearly and
comprehensively by using standard
language and appropriate
grammatical form, pitch, and
modulation.
Topic:
Kaya Ko, Sasali Ako!
Topic:
Sound and Silence

References:
MT30L-Ia-b
References:
Esp3PKP Ia-13 LMp2-3
References:
Tgp8-12 Lmp, MU3RH-Ia-1

Materials:
Realia, pictures, small books,
Riddles:baby, mother, father,
cat
Story: On the Way to the Farm,
Waiting for Sally
Materials:
Sulatang papel, bond paper,
pangkulay, lapis, at
pambura
Materials:
Chart og rhythmic patterns
Improvised rhythmic
instruments

Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook
Formative Test(
Pls. see formative Notebook


Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:

MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:

Remediation /Enrichment:
Have five (5) group of pupils.
Assign each group a specific place to
occupy and
choose a name of a country or a
popular tourist spot. Then label their
corner with the
chosen name. (prepare the
materials ahead of time)

Remediation /Enrichment:
Sagutan ang Gawain sa LM P7
Isapuso natin,
Remediation /Enrichment
Create appropriate
movements that could
be used to
accompany a song.


GRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 3, 2014
SUBJECTS
MOTHER TONGUE
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
MUSIKA
Objectives:
Note important details in
narrative texts listened to by
identifying the setting,
character, and the plot.
Get the meaning of words
through pictures and context
clues.
Express love for stories and
other texts by browsing the books
read to them.

Objectives:
Nakatutukoy at
nakapagpakikita ng mga
natatanging kakayahan nang
may pagtitiwala sa sarili

Objectives:
Relate images with
sound and silence
within a rhythmic
pattern

Topic:
. Noting important details in
narrative texts listened to by
identifying the setting,
character, and the plot.
Getting the meaning of
words through pictures and
context clues.
Expressing love for stories
and other texts by browsing the
books read to them.
Topic:

Kaya Ko, Sasali Ako!
Topic:
Sound and Silence

References:
MT3RC-Ia-b1.1.1
References:
Esp3PKP Ia-13 LMp2-3
References:
Tgp8-12 Lmp, MU3RH-Ia-1

Materials:
Realia, pictures, small books,
Riddles:baby, mother, father, cat
Story: On the Way to the Farm,
Waiting for Sally
Materials:
Sulatang papel, bond paper,
pangkulay, lapis, at
pambura
Materials:
Chart og rhythmic patterns
Improvised rhythmic
instruments

Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook


Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With
Mastery Level:

MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need
Remediation:

Remediation /Enrichment:
Complete the map by
putting the events below in the
correct order or sequence.


Remediation /Enrichment:
Sagutan ang Gawain sa LM P7
Isapuso natin,
Remediation /Enrichment
Create appropriate
movements that could
be used to
accompany a song.

GRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 4, 2014
SUBJECTS
MOTHER TONGUE
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO ARTS

Objectives:
Note important details in a narrative text
read:
a. setting b. characters c. plot
Read aloud grade level text with
accuracy.
Read grade level text with proper
phrasing and with proper expression
Objectives:
Napahahalagahan ang kakayahan sa
paggawa

Objectives:
Create a geometric design by
contrasting two kinds
of lines in terms of type or size

Topic:
Noting important details in a narrative
text read:
a. setting b. characters c. plot
Reading aloud grade level text with
accuracy.
Reading grade level text with proper
phrasing and with proper expression
Topic:
Iniatang na Gawain, Kaya Kong Gawin
Topic:
Kinds of Lines and their
Characteristics

References:
MT3RC-Ia-b1.1.1
References:
Esp3PKP Ia-14
References:
A3PR-If;;LMp2-4

Materials:
Realia, pictures, small books,
Riddles:baby, mother, father, cat
Story: On the Way to the Farm, Waiting
for Sally
Tsart ng pinalaking Talahanayan, 1
kahon ng ginupit na pulang bituin, 1
kahon ng ginupit na asul na bituin,
masking tape o scotch tape
Materials:
Oslo paper, pencil, crayons or
pastel colors,
pictures of beautiful sceneries,
small flat stone

Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook)


Number of Pupils With Mastery Level: Number of Pupils With Mastery Level: Number of Pupils With Mastery Level:

MPS: MPS: MPS:

Number of Pupils Need Remediation: Number of Pupils Need Remediation: Number of Pupils Need Remediation:

Remediation /Enrichment:
pupils retell the story. The Pet by completing
these statements:
1. It was
_________________________________.
2. Greg and Martha, together with their
parents went

to_____________________________________.
3. Greg and Martha
_________________________.
4. They wanted to
__________________________.
5. But their parents
_________________________.
6. A boy came and
_________________________.
7. Greg and Martha were happy to


Remediation /Enrichment


Gumawa ng isang pangako tungkol sa
gawaing ibinibigay sa iyo na
nagpapakia ng tamang pagganap sa
tungkulin.
Remediation /Enrichment
Sagutan ang ipagmalaki mo LMp4GRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 5, 2014
SUBJECTS
MOTHER TONGUE EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO ARTS
Objectives:
Identify the elements of a
story-setting, character, and
plot
Create riddles
Identify and use nouns
Learning Activities

Objectives:
Napahahalagahan ang kakayahan sa paggawa

Objectives:
Create a geometric design by
contrasting two kinds
of lines in terms of type or size

Topic:
Identifying the elements of a
story-setting, character, and
plot
Creating riddles
Identifying and use
nouns
Learning Activities

Topic:
Iniatang na Gawain, Kaya Kong Gawin
Topic:
Kinds of Lines and their
Characteristics

References:
MT3C-Ia-e-2.5
References:
Esp3PKP Ia-14
References:
A3PR-If;;LMp2-4

Materials:
Realia, pictures, small books,
Riddles:baby, mother,
father, cat
Story: On the Way to the
Farm, Waiting for Sally
Tsart ng pinalaking Talahanayan, 1 kahon ng ginupit na
pulang bituin, 1 kahon ng ginupit na asul na bituin,
masking tape o scotch tape
Materials:
Oslo paper, pencil, crayons or
pastel colors,
pictures of beautiful sceneries,
small flat stone

Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook)


Number of Pupils With Mastery
Level:
Number of Pupils With Mastery Level: Number of Pupils With Mastery Level:
MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need Remediation: Number of Pupils Need Remediation:
Remediation /Enrichment:
Guided Practice
Refer to Quarter1, Week 1
LM Activity 2 and 3, Page
___3,4__
Refer to quarter 1, Week 1
LM Activity 4__

Remediation /Enrichment


Gumawa ng isang pangako tungkol sa gawaing
ibinibigay sa iyo na nagpapakia ng tamang pagganap
sa tungkulin.
Remediation /Enrichment
Sagutan ang ipagmalaki mo LMp4GRADE THREE
DAILY LESSON LOG June 6, 2014
SUBJECTS
MOTHER TONGUE
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO
Physical Education
Objectives:
Correctly spell the words in the
list of vocabulary words and the
words in the
selections read
Fill out forms giving the correct
information

Objectives:
Nakatutukoy ng mga damdamin na
nagpapamalas ng katatagan ng kalooban

Objectives:
1. Describe the proper body
mechanics while standing.
2. Move the body properly in
response to sounds and music.
3. Engage in fun and enjoyable
physical activities

Topic:
Spell the words in the list of
vocabulary words and the words
in the
selections read
Filling out forms giving the
correct information


Topic:

Hawak Ko: Tatag ng Loob
Topic:

BODY SHAPES AND ACTION

References:
MT3F-Iva-I-1.6
References:
Esp3PKP Ia-15
References:
PE3BM-Ia-b-1 ..LM3P1-10

Materials:
Realia, pictures, small books,
Riddles:baby, mother, father,
cat
Story: On the Way to the Farm,
Waiting for Sally
Materials
Manila paper, pentel pen, 4 na malalaking metacard
na may nakasulat na mga pamagat ng nakalarawan sa
Aralin 1, manila paper na may ilustrasyon tulad ng
nasa Isapuso Natin (Isa sa bawat pangkat), tig-iisang
graphic organizer kagaya ng nasa Isapuso Natin
Gawain 2 at Subukin Natin

Materials

CD & CD player, and Activity Cards

Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook)
Formative Test(
Pls. see formative Notebook)


Number of Pupils With
Mastery Level:
Number of Pupils With Mastery Level: Number of Pupils With Mastery
Level:

MPS: MPS: MPS:
Number of Pupils Need
Remediation:
Number of Pupils Need Remediation: Number of Pupils Need
Remediation:

Remediation /Enrichment:
List down atleast 10
unfamiliar words
From the selection read.
Remediation /Enrichment:
Gawin ang Isabauhay natin..LMP23
Remediation /Enrichment:
ISAGAWA ANG LARO,, FOLLOW THE
LEADER