IsabelaVS-TraduFilocalia5/21 august 2015/39043car./5440cuv.

Isabela Vasiliu-Scraba, Parintele Arsenie Boca, poeta Zorica Lațcu si poetul

Nichifor Crainic în culisele Filocaliei românești
Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-tradufilocalia5/
Motto: „Dacă Dumnezeu va ajuta să apară întreaga Filocalie în române ște, acest act va rămâne legat
în mare măsură de numele Părintelui Arsenie Boca și de mișcarea religioasă pe care a trezit-o în jurul
Mânăstirii de la Sâmbăta de Sus, pe cele mai autentice baze ale tradiției ortodoxe și cu mijloacele cele
mai curate duhovnicești, ale învățăturii stăruitoare și ale dragostei de suflete” (pr.D. Stăniloae, vol. II,
1947)
Rezumat de idei: Doi admiratori ai Filocaliei (Cioran și Andrei Scrima). Urme ale lecturii
Filocaliei în ultimul manuscris românesc al „parizianului” Cioran. Zilele albe – zilele negre ale unui
„oaspete” stilizând Filocalia la Sâmbăta de Sus. Mistici din Filocalia pictați la Drăgănescu de
„ctitorul de frunte al Filocaliei românești”. Elenista Zorica Lațcu stilizează Filocalia înntr-o chilie
oferită în acest scop de starețul Mânăstirii Brâncoveanu.

Cioran mărturisea la Paris că-i este „imposibil” să se ducă la biserică să audă Evanghelia în
franceză. I se părea că „sună grotesc”. „Cândva am scris -mai spunea el -, că nu se poate imagina
un Iisus vorbind franțuzește”. În schimb, „Biblia în românește, tot serviciul religios, în special cel
de la înmormântare când se vorbește de viața pământeană a celui dispărut, este extraordinar” (1).
Emil Cioran se extaziase (pe bună dreptate!) și de frumuseţea traducerii Filocaliei (vol I-IV,
Sibiu, 1945-1948). La zece ani după apariţia primelor patru volume datorită stăruinței Părintelui
Arsenie Boca pe atunci stareț la Mănăstirea Brâncoveanu, călugărul Andrei Scrima vorbea de ele
la Paris, într-un interviu publicat de pr. Oliver Clement (2). Dar abia la distanță de trei decenii
după tipărirea primei jumătăți a colecției de scrieri mistico-ascetice reunite sub numele de
Filocalia, oficialii culturii comuniste au îngăduit publicarea la București a următoarelor patru
volume (Filocalia, vol. V-VIII, 1976-1979).
Fără să știe mai mult decât citise prin prefețele volumelor Filocaliei de la Sibiu, parcurse
probabil la vremea când redacta ultima sa carte în românește unde se regăsesc idei din secțiunea
„Despre dracul întristării” (Filocalia, vol. I, 1946, ediția a doua), Cioran s-a grăbit să aducă laude
în exclusivitate lui Dumitru Stăniloae (1903-1993) pentru reuşita stilistică a traducerii Filocaliei.
Sursele din care noi am putut afla mai multe detalii (decât a putut ști Cioran despre culisele
frumoasei traduceri) s-au ivit abia după căderea comunismului, întâi prin publicarea celor două
volume de memorii ale fostului academician Nichifor Crainic, apoi prin apariția noii serii a
revistei „Gândirea” scoasă de maica Zamfira Constantinescu, fostă elevă a profesorului de
mistică Nichifor Crainic si, last but not least, prin publicarea după 1994 a multor declarații
smulse sub tortură la vremea când închisorile comuniste gemeau de multimea deținuților în
număr de aproape două milioane de români în peste 300 de temnițe, din care n-au putut fi
suprimați prin schingiuiri și regim de exterminare decât câteva sute de mii de deținuți politic mai
greu de „re-educat” pentru metamorfozarea lor în propagandiști ai regimului polițienesc
comunist, precum filozoful Mircea Vulcănescu, studentul Valeriu Gafencu, trecut în lumea celor
drepți ca „Sfântul închisorilor”, profesorul cernăuțean Traian Brăileanu, traducătorul lui Kant,
sociologul Anton Golopenția, pr. Gherasim Iscu, poetul Sandu Tudor devenit monah, profesorul
italienist Alexandru Marcu, pr. Ilarion Felea, etc.).

După cum își amintise într-un interviu de la sfârșitul anilor optzeci, vremea celui de-al doilea
război mondial (si a ocupației germane a Parisului) a reprezentat pentru Emil Cioran perioada în
care a învățat „două lucruri: engleza și româna. Am citit în acea perioadă –spunea Cioran - tot ce
puteam găsi în românește, în special Biblia, pentru a mă perfecționa în limba română..., ca apoi so abandonez în favoarea francezei” (3). Pe lângă Biblie, fiul de protopop citise atunci în volumul
întâi al Filocaliei despre existența împielițatului care, spre deosebire de toți ceilalți draci care „fac
sufletul iubitor de plăceri...nu primește să facă aceasta, ci el taie și usucă prin întristare orice
plăcere a sufletului...Simbolul acestui drac este năpârca al cărei venin copleșește veninul
celorlalte animale” (Evagrie în Filocalia, 1946, ediția a doua). Iată cum a recepționat Cioran
noutatea găsită la asceticul Evagrie Ponticul: „În a roade măduva vieții, există un vierme mai
necruțător decât toți viermii, mai insinuant decât târâtoarele, mai harnic decât moliile și mai crud
ca râmele văzute și nevăzute, este iadul vârât în tine, este Tristețea” (Cioran, Razne, Ed.
Humanitas, 2012, p. 25).
În capitala Franței bursierul Cioran ajunsese în 1937, cam la o lună după ce un tipograf
comunist îi tipărise Lacrimi si sfinți, volum de „auto-biografie mascată” (Cioran), mărturisind
mai mult decât o sensibilitate nativă față de problemele religioase. Fiindcă în acei ani, 1936-1937,
profesorul de filozofie Cioran avusese o adevărată „criză religioasă” (E.Cioran în conversație cu
Ion Deaconescu). După opinia eseistului ajuns pe culmile gloriei, Lacrimi si sfinți ar reprezenta o
carte de „adnotări pentru și împotriva religiei” scrisă de un tânăr „înclinat spre exces” care un an
întreg își împărțise lecturile între mistici și vieți de sfinți. Întâmplarea face ca din anul 1937 să
dateze si manuscrisul românesc al Filocaliei pregătit la Muntele Athos pentru tipar și adus de
acolo în vara anului 1939 de Părintele Arsenie Boca.
La maturitate, Cioran prețuia în mod special cartea Lacrimi si sfinți, pentru că fusese scrisă „în
afara istoriei de atunci” (E. Cioran), într-un moment când a trăit „o adevărată luptă” cu sine
însuși. Credea că „e cea mai bună scrisă în românește” (ibid.) , deși aproape toți prietenii săi
români n-au înțeles-o, atacându-l după apariția ei. De fapt Cioran - mare admirator al
gânditorului religios care a fost profesorul Nae Ionescu pe care-l însoțea la curs fără să-i fie
asistent - devenise la rândul său convins că „religia merge mult mai în adâncime” (E. C.) decât
orice altă cale de cunoaștere.
„Cufundat în lectura misticilor, credeam că-i înțeleg”, va spune el amintindu-și de „tentația
misticismului” suportată la 26 de ani: „Am trăit clipe când te afli dincolo de aparențe. O înfiorare
năvalnică te surprinde pe neașteptate. Te simți cuprins de o plenitudine extraordinară...Cele
câteva momente de iluminare trăite de mine m-au condus la înțelegerea fericirii supreme de care
vorbesc misticii. În afara fericirii supreme la care suntem chemați în mod cu totul excepțional și
numai pentru scurt timp, nimic nu mai posedă adevărată existență. Trăim în regatul umbrelor.
Oricum, din Paradis (ca și din Infern) nu te mai întorci niciodată același care ai fost” (Cioran,
http://fr.scribd.com/doc/70857079/Caiet-2-Cioran ). După propriile-i mărturisiri, Cioran
experimentează pentru trei zile viața mănăstirească, reușind a-și convinge fratele să renunțe la
gândul călugăririi. Ecoul „întoarcerii din Paradis” (pe care o anume conjunctură l-a păstrat
neîntinat de nici o răzvrătire a lucidității, aroganței și cinismului său obișnuit, vezi Isabela
Vasiliu-Scraba, Ideas- A Variable Background in Cioran’s Writings, URL
http://isabelavs.go.ro/Discip/CAP8.html ), transpare doar într-o scrisoare către părinți, când
fratele și sora lui Cioran au ajuns în gulagul comunist în care mercenarii ocupantului sovietic reeducau după grati printr-un regim de exterminare mare parte din populația României ciuntite de
Basarabia și Bucovina de Nord. „Nu trebuie să vă lăsați copleșiți –le-a scris atunci Cioran. Din
moment ce aveți credință în Dumnezeu, adică singura mângâiere valabilă care există sub soare,
mi se pare că sînteți destul de înarmați pentru a suporta orice suferință”. Amintindu-și durerea

pricinuită de întemnițarea fără de vină a Virginiei și a lui Aurel, Cioran recunoaște peste ani că
atunci „ar fi trecut de partea lui Dumnezeu”. În scrisoarea către ai săi are și revelația falsei sale
necredințe: „poate nu sunt în fond atât de necredincios pe cât par”.
În cripto-comunismul de după nouăzeci s-a început re-editarea primelor patru volume ale
Filocaliei (în 1992, la Editura Harisma din București) fără retipărirea prefeţelor ediției sibiene,
ca nu cumva să fie mediatizat numele „ctitorului de frunte al Filocaliei românești” (vezi prefața
volumului II scrisă de Stăniloae) de la a cărui moarte martirică (din 28 noiembrie 1989) abia
trecuseră trei ani (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Martiriul Sfântului Arsenie Boca, în rev.
„Acolada”, Satu Mare, nr. 9/2014, p 18, URL https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenieboca/isabelavs-martiriul7-boca/ ). Lipsa prefețelor scrise de Stăniloae înainte de 1948 a ascuns
adevărata istorie a traducerii Filocaliei, aşa cum apărea ea povestită de rectorul Academiei
Andreiene. Dacă prefețele din anii patruzeci au putut fi cu ușurință îndepărtate, mai greu ar fi fost
de îndepărtat urmele activității legate de ctitorirea Filocaliei românești de la Biserica din
Drăgănescu unde Părintele Arsenie Boca i-a reprezentat pe mulți dintre scriitorii mistici pomeniti
în Filocalie: Sfântul Dionisie Areopagitul, Sf. Grigore de Nissa, Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Vasile
cel Mare, Sfântul Ioan Scărariul, Sfântul Efrem Sirul, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Simeon Noul
Teolog, Sf. Grigore de Nazianz, Macarie Egipteanul, Sf. Antonie cel Mare, etc. Poate nu numai
unicității ficturii, ci și datorită acestui fapt, Biserica de la Drăganescu supranumită „Capela
Sixtină a Ortodoxiei” nu are indicații care să ghideze automobiliștii din șoseaua națională până la
ea (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Miracolul Bisericii de la Drăgănescu și o profeție a Părintelui
Arsenie Boca, URL, https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavsbisericadraganescu11/ sau o variantă la
http://www.romanianstudies.org/content/2011/03/miracolul-bisericii-de-la-draganescu-si-oprofetie-a-parintelui-arsenie-boca/ ).
După decembrie1989, profesorul D. Stăniloae și-a amintit cu prilejul unui interviu că Părintele
Arsenie Boca (ale cărui predici le asculta bucuros la Sâmbăta de Sus, venit chiar de la București,
cum s-a întâmplat de Sfânta sărbătoare a Pastilor din mai 1948) stătea cu el la Sibiu, “luni de
zile” ca să-l îndemne să traducă împreună textele filocalice necuprise în manuscrisul românesc
adus de la Muntele Athos. Starețul Mănăstirii Brâncoveanu (pe care în primăvara anului 1944 îl
găsise în casa profesorului Stăniloae și maica Veronica de la Vladimirești) nu numai că l-a
îndemnat la lucrul traducerii, dar el fusese și cel care a scris „prima formă” a transpunerii
românești necesitând (ca orice traducere din indifereant ce limbă străină) îmbunătățiri stilistice
ulterioare.
Primele patru volume ale Filocaliei au putut să apară datorită „stăruinței întăritoare” a
Părintelui Arsenie „care – scrie Stăniloae - a stat lângă mine [începând din iarna anului 19431944] tot timpul traducerii, scriind întreg textul românesc în prima formă pe care am reușit să i-o
dau” consemnează pr. Stăniloae pe 6 ian. 1948 în prefaţa volumului III (4). Traducătorul
Stăniloae mai precizase că în volumele Filocaliei tipărite la Sibiu au fost folosite si pagini gata
traduse în românește si copiate de Părintele Arsenie Boca într-un caiet cu care s-a întors de la
Muntele Athos. Este posibil ca din compararea acestor pagini copiate la Sfântul Munte cu textul
introdus în volumele tipărite ale Filocaliei unii să creadă că au găsit „dovada” scrierii „după
dictatul” traducătorului Stăniloae, fără a se gândi la înbunătățirile stilistice ulterioare primei
forme de traducere.
În opinia unui cercetător interesat de „atenția poliției politice” (Ed. Partener, Galați, 2009),
Nichifor Crainic nu s-ar fi ocupat în prima iarnă de ocupație sovietică la Mânăstirea Brâncoveanu
cu stilizarea traducerii Filocaliei, cum a spus el însuși la una din anchetele din 1955. Marele poet
Nichifor Crainic ar fi făcut la Sâmbăta de Sus doar o „verificare a traducerilor din primul volum

al Filocaliei” (Părintele Arsenie Boca în atenția poliției politice, 2009, p.62). După ce
academicianul Nichifor Crainic („pribeag în țara sa” vreme de trei ani de zile) a hotărât în 1947
(știindu-se nevinovat) să se predea, manuscrisul memoriilor sale (5) se pare că i-a fost transmis
faimosului stareț de la Sâmbăta, care, la mutarea din noiembrie 1948 la Mănăstirea Prislop, a
ascuns memoriile lui Crainic la o rudă de-a sa. Datorită ajutorului pe care i l-a dat la nevoie
teologului Nichifor Crainic, părintele Arsenie Boca a fost invitat de octogenarul Crainic în
decembrie 1969 la Restaurantul Bucur, după cum a reieșit din Arhivele organelor represive ale
regimului totalitar comunist (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Radu Gyr despre falsificarea istoriei
literare la „acrobatul” George Călinescu, URL
https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-crainicgandirea/ ).
După 1990 profesorul Stăniloae si-a putut aminti într-un interviu de puternica personalitate a
Părintelui Arsenie Boca (supranumit Sfântul Ardealului) care a “reînviat cu viaţa şi cu
propăvăduirea sa duhul Filocaliei în viaţa religioasă a poporului nostru” (D. Stăniloae, “Cuvânt
înainte” în Filocalia, vol. III, Sibiu, 1948).
La vremea războiului pentru redobândirea Basarabiei și Bucovinei de Nord (smulse de Stalin în
vara „apocaliptică” 1940, redobândite prin luptă de români și după 23 august 1944 luate iarăși de
Stalin) Părintele Arsenie (la vârsta de 25 de ani, traducător din limba greacă a lui Ion Scăraru,
autor cuprins într-unul din volumele Filocaliei) i-ar fi dat profesorului Dumitru Stăniloae
„necontenit imbold” să traducă primele patru volume. În interviul din 1990, remarcabilul
dogmatician l-a descris pe „Sfântul Ardealului” ca pe un om care “avea ceva atractiv, puternic”, și
care impresiona “prin forma hotărâtă a lui de a fi. Era un dar al lui. Parcă era o piatră, o stâncă”
(pr. D. Stăniloae). Profesorul de mistică Nichifor Crainic (1889-1972) al cărui curs îl continuase
(pentru un an) la Facultatea de Teologie din București este descris de bătrânul Stăniloae ca un om
“foarte deschis, comunicativ” (ibid.) prin opoziţie cu faimosul duhovnic Arsenie Boca de la
Mânăstirea Brâncoveanu. Apropierea dintre cei doi i-a venit în minte probabil chiar din perioada
iernii 1944 până în primăvara anului 1945 când starețul Arsenie Boca îl ascunsese pe
academicianul director al revistei „Gândirea” în vila mitropolitului Nicolae Bălan din incinta
mânăstirii. O fosta deținută potitic arestată fără motiv când era studentă la litere povestea
următoarele amănunte legate de vizita ei la Mănăstirea Brâncoveanu în mai 1948: „Acolo la
Sâmbăta l-am întâlnit și pe părintele Stăniloae, care avea să devină apoi unul dintre cei mai mari
dogmaticieni ai timpului, și pe Părintele Mladin. Ei mergeau la Sâmbăta cu regularitate” spunea
Aspazia Oțel-Petrescu (Un popas la Sâmbăta de Sus cu Părintele Arsenie Boca, în rev.
„Gândirea”, Sibiu, nr.6-7/ 2003, pp.25-31).
Printre amintirile sale deformate de trecerea anilor, Lidia Stăniloae (născută în 1933) inserează
un pasaj (privitor la traducerea Filocaliei ) dintr-o scrisoare a lui Emil Cioran. Iată fragmentul
difuzat de ea prin intermediul propriului ei volum de (cețoase) amintiri scos în două ediții (2007
si 2010) de fosta Editură „Politică”: “Doamne, ce limbă curat românească! E o încântare. Ce
plastic sună această limbă a ceasloavelor şi a rugăciunilor. Ca zugrăveala de pe pereţii bisericilor,
plină de culoare şi de forţă de expresie! Părinte Stăniloae, ai ales exact limbajul care trebuia
pentru asemenea lucrare”(v. scrisoarea lui E. Cioran în vol.: Lidia Stăniloae Ionescu, Lumina
faptei din lumina cuvântului. Împreună cu tatăl meu, Ed. Humanitas, Bucureşti, ed. II-a revăzută,
2010, p.318).
Desigur că Emil Cioran, care petrecuse la Sibiu în iarna anului 1940 ultimele sărbători în
familie, nu avea de unde să afle că stilizarea volumelor Filocaliei apărute între 1945 şi 1948 datorită “stăruinţei Părintelui Arsenie” (pr. D. Stăniloae, “Cuvânt înainte” în Filocalia, vol. III,
Sibiu, 1948) -, fusese în fapt opera a doi mari poeţi, din care pe unul (pe Nichifor Crainic) îl știa
foarte bine, fiind publicat în revista „Gândirea”.

În cea mai mare parte, stilizarea i se datora poetei Zorica Laţcu (fiică de avocat devenită maica
Teodosia de la Mânăstirea Vladimirești de lângă Tecuci), eminentă elevă a profesorului Stefan
Bezdechi de la universitatea clujană (6). Poeziile Zoricăi Lațcu fuseseră apreciate de Nichifor
Crainic care le-a publicat începând din anul 1941 în paginile prestigioasei sale reviste. Spre a se
ocupa în tihnă de stilizarea traducerii Filocaliei, Zorica Laţcu (1917- 8 aug. 1990) primise de la
starețul Arsenie Boca o chilie care să-i fie birou de lucru la M-rea Brâncoveanu (v. mărturiile
Aspaziei Oţel Petrescu despre prima sa întâlnire cu Părintele Arsenie Boca în ian. 1948 publicate
în rev. „Gândirea”, Sibiu, nr. 6-7/2003, pp. 25-31, sau on-line: “Parcă l-aş fi întâlnit pe Iisus”,
https://melidoniumm.wordpress.com/?s=Aspazia+Otel+Petrescu ).
Începând cu iarna anului 1944, o importantă contribuţie la “limba curat românească, plină de
culoare şi forţă de expresie” avusese vreme de trei luni însuși marele poet religios Nichifor
Crainic ascuns de Părintele Arsenie Boca la Mânăstirea Brâncoveanu (7) . Intr-una dintre
declarațiile din 1955, după arestarea măicuțelor de la Mânăstirea Vladimirești, Nichifor Crainic
menționează în treacăt efortul depus de el la stilizarea Filocaliei în vremea când a fost găzduit în
vila Mitropolitului Ardealului de la Mânăstirea Brâncoveanu.
La rândul ei, Maica Teodosia (poeta Zorica Laţcu) povestea că “în perioada în care Părintele
Arsenie Boca împreună cu părintele D. Stăniloae traducea Filocalia, dânsa ajuta la traducere,
stilizând textul” (8). Aceasta este adevărata istorie a stilizării traducerii Filocaliei într-o limbă
românească atât de frumoasă încât a trezit admirația remarcabilului scriitor Cioran a cărui ultimă
tentativă de a-și îmbunătați stilistica scrierilor românești a implicat o atentă citire a Bibliei din
1936 tradusă de Gala Galaction, precum și o parcurgere a Filocaliei sibiene, „ctitorită” de
renumitul Părinte stareț de la Sâmbăta .
In incheiere vom recopia pasajul despre moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca, întrucât
acest fragment înregistrat în 2007 este cu îndârjire îndepărtat în toate cărțile ce apar ca ciupercile
după ploaie spre a menționa „mărturia” (trunchiată în această parte!) călugărului Pantelimon
Munteanu de la Ghighiu privitoare la faimosul duhovnic Arsenie Boca: “În 1989 părintele
Arsenie spunea celor apropiaţi: ‘nu mă mai vedeţi în curând că aştia mă termină’. (..). Ultimele
momente şi le-a petrecut la Sinaia. Trebuie neapărat să scrieţi asta. Am fost la el împreună cu
parintele Dometie care a fost ţinut acolo cam o săptămână si nu i-au dat voie să vorbească cu el.
Maica de acolo ne spunea că e la Drăgănescu. Părintele Arsenie avea însă un căţel mic, flocos,
negru. Unde era părintele, acolo era şi căţelul. Când am văzut căţelul, mi-am dat seama că este
acolo. În cele din urmă ni s-a spus că este bolnav şi că nu poate vedea pe nimeni. I se poate
trimite doar un pomelnic sau o scrisoare… După trei zile ni s-a spus că a murit părintele. L-au
adus şi era aşa cum era: TORTURAT şi CHINUIT. /…/ Nu mi-e frică să spun adevărul, chiar
dacă unii mai vor să ascundă acest lucru. Puteţi fi şi un om trimis de cei care l-au torturat şi acum
vor cu orice preţ să ascundă adevărul. Eu spun adevărul pe faţă, pentru că mulţi îl ştiu, dar nu îl
spun” (Părintele Pantelimon de la M-rea Ghighiu, înregistrare din toamna anului 2007). După
difuzarea pe internet a acestui pasaj, bătrânul părinte Pantelimon a fost mutat de la M-rea
Ghighiu la Mănăstirea Turnu, iar internetul a fost “curăţat” de respectivul pasaj pe care, dintr-un
bun obicei, l-am transcris într-un caiet şi l-am citat într-un articol publicat de rev. “Arges” în oct.
2010 (v. Isabela Vasiliu-Scraba, Martiriul Sfântului Arsenie Boca, un adevăr ascuns la
Centenarul sărbătorit la Mânăstirea Brâncoveanu; URL
https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-martiriul7-boca/ ). Există în
zilele noastre o meserie bine plătită pentru “aranjarea”, după comanda plătitorilor, a unor
informaţii care circulă pe internetul de limbă românească.

Marele duhovnic Arsenie Boca îl văzuse pe 27 oct. 1989 pe preotul Simion Todoran (căruia
maica Zamfira i-a anunţat telefonic moartea Părintelui pe 28 noiembrie). Atunci, cu o lună înainte
de plecarea lui la Domnul, i-a spus că este “ultima dată când ne vedem”(S. Tudoran în vol.
Mărturii din Tara Făgăraşului despre părintele Arsenie Boca, Ed. Agaton, 2004, p.113). Unii au
povestit că Părintele a fost scos din mașina cu care venea de la București si introdus în mașina
securiștilor care l-au schingiuit. Locuind la Sinaia, Părintele Arsenie Boca (pensionat pe 1 iunie
1967) se dusese probabil marţi 21 nov. 1989 la Bucureşti să-si ridice pensia. Intr-o notă pentru
Securitate este consemnată intenţia sa de a-şi muta pensia la Sinaia. După relatarea preotului N.
Boboia din Porumbacu de Sus, Părintele Arsenie Boca s-a întors cu o masină care a fost somată
de doi securisti să oprească. Soferul n-a vrut, dar Părintele Arsenie Boca i-a zis că-i rămân cei doi
copii pe drumuri fiindcă securiştii îl vor împuşca daca nu opreşte. Din maşina oprită Părintele
Arsenie Boca a fost scos cu brutalitate şi apoi bătut cu sălbăticie. E foarte probabil că apoi a fost
transportat la așezământul monahal de la Sinaia și lăsat în grija maicilor de acolo, înspăimântate
de Securitate să nu sufle nici o vorbă de cele întâmplate. Probabil că părintele Pantelimon
împreună cu părintele Dometie au presimtit ceva fiindcă aveau mare evlavie la Părintele Arsenie.
De aceea s-au dus la Sinaia unde au rămas cam o săptămână, cât a durat agonia şi maicile
înspăimântate nu i-au lăsat să-l vadă pe cel torturat.
Despre Părintele Arsenie Boca, preotul din Porumbacu de Sus mai spunea că “ar trebui să fie
folosit la facultăţile de teologie, la seminarii, la mânăstiri, în toată ţara. Nu să fie ţinut ascuns”
(Pr. Nicolae Boboia, în vol. Mărturii din Ţara Făgăraşului despre Părintele Arsenie Boca,
Făgăraş, Ed. Agaton, 2004, p.26).

Note și considerații marginale:
1. vezi Caietele Academiei Internaționale „Mihai Eminescu”, Caietul nr.2, Emil Cioran,
Craiova, 2007, p.39, editat de Consantin Barbu, on-line la
http://fr.scribd.com/doc/70857079/Caiet-2-Cioran ; vezi și referatul Isabelei VasiliuScraba, Cioran, un mistic în lumea filozofiei, pentru Colocviul Internațional „Cioran”,
mai 2014, organizat de Univ. „L. Blaga” din Sibiu, publicat de rev. „Conta”, Piatra
Neamț, nr.14/2014,
http://fr.scribd.com/doc/201531861/IsabelaVasiliuScrabaCioranSibiu2014Colocviu ,
precum înregistrarea https://www.youtube.com/watch?v=2BHknoJPFpg și textul
prezentat la Centenarul „Cioran (1911-1995)”, mai 2011 organizat de Universitatea „L.
Blaga” din Sibiu si de Primăria din Rășinari,
http://fr.scribd.com/doc/187765196/IsabelaVScrabaCioranSibiu2011Prophete ).
Profesorul de metafizică Nae Ionescu, „mentorul generației sale”, cum l-a desemnat
Cioran în 1987, frecventa Biserica Albă. In textele lor scrise pe calapodul înverșunat ateu
al culturii comuniste, mulți dintre cei care s-au iluzionat după 1990 că-și fac un nume pe
seama lui Cioran (prin simpla tricotare a unei biografii „oficializate”) au preferat să
continue interdicția menționării întâiului creator de școală filozofică românească,
făcându-se a-l „uita” pe inițiatorul Școlii trăiriste, neamintind de influența formatoare a
profesorului Nae Ionescu asupra lui Cioran (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Ideile, un decor
variabil în eseistica lui Cioran, în volumul IN LABIRINTUL RĂSFRÂNGERILOR.
NAE IONESCU PRIN DISCIPOLII SĂI: Petre Țuțea, Cioran, Noica, Eliade, Mircea
Vulcănescu și Vasile Băncilă, Ed. Star Tipp, 2000, URL
http://isabelavs.go.ro/Discip/CAP8.html , precum și Isabela Vasiliu-Scraba, Cioran prin
lăutărismul lui Pleșu, sau Inocularea rușinii de a fi român, URL

http://www.romanianstudies.org/content/2011/02/isabela-vasiliu-scraba-cioran-prinlautarismul-lui-plesu-despre-inocularea-rusinii-de-a-fi-roman/ ).
2. Vrând să informeze teologii francezi (pe unde radiofonice, cu ocazia unei discuţii cu
teologul Oliver Clement ulterior publicată într-o revistă) despre apariţia în România a
primelor patru volume ale Filocaliei (Sibiu, 1946-1948), Andrei Scrima (1925-2000) face
şi o referire la practica isihastă de la M-rea Antim (L’avenement philocalique dans
l’Orthodoxie roumaine, par un moine de l’Eglise Orthodoxe de Roumanie, în “Istina”,
nr.5/1958, p.235-328 şi 443-474). La mânăstirea bucureşteană, între 1944 şi 1948, Sandu
Tudor (martir al temnițelor comuniste) organizase (pe modelul conferinţelor Asociaţiei
„Criterion” din 1932-1935) o serie de conferinţe urmate de discuţii pe teme religioase,
evenimente culturale suprimate în 1948 prin comanda politică a „regimului comunist al
Anei Pauker”(Virgil Ierunca). După numele înşirate de Andrei Scrima (ajuns în mod
oficial în 1956 întâi în Elveţia apoi în Franţa), în revista franceză tipărită în mai 1958,
Securitatea a arestat în anul 1958 pe toţi cei pe care memoria tânărului călugăr Scrima nu
i-a lăsat deoparte (cf. Une interview du pere Dumitru Saniloaie, în vol. Philosophes
Roumains, Bucureşti, Redaction des publications pour l’etranger, f.a., p.212). Alexandru
Nicolschi/Nicolau este menționat de Adriana Georgescu în amintirile ei ca torționar sadic
(vezi In the Beginning Was the End, 1951, Translated from Romanian by Dr. Dan
Golopenția; La început a fost sfârșitul, cu o prefață de Monica Lovinescu, 2003 -, de
Adriana Georgescu, secretara generalului N. Rădescu). Numele lui Boris Grumberg, alias
Nicolschi/Nicolau, aflat doisprezece ani în structurile de vârf ale Securității, nu apare
trecut în 2007 în Dicționarul de istorie a României (coord. Stan Stoica, Ed. Meronia,
București). În 1958, grupați de Securitate în așa-numitul lot al „Rugului aprins”, au ajuns
după gratii în regim de exterminare şaisprezece oameni nevinovaţi condamnați pentru o
activitate (a „Rugului Aprins”) suprimată în urmă cu zece ani (apud. Părintele Sofian
Boghiu). Ca urmare a detenţiei politice, doi poeți (Sandu Tudor și Vasile Voiculescu) si-au
pierdut viaţa. În 1962 Sandu Tudor a fost omorât cu ranga de către un gardian, în
închisoarea din Aiud, unde e construit un Centru de martirologice pentru studierea
victimelor rasismului hitlerist și a altor victime. La Aiud a murit (printre alte sute de mii
de victime ale regimului de exterminare din temnițele comuniste) filozoful Mircea
Vulcănescu, martirizat prin bătăi repetate si expunere la temperaturi sub zero grade (v.
Titus Bărbulescu, Mircea Vulcănescu, prefaţă la volumul Războiul pentru întregirea
neamului, Ed. Saeculum, Bucuresti, 1999, p.5-17, precum și
https://www.youtube.com/watch?v=6kuhSDeAnVQ ). In aşa-numitul lot al “Rugului
Aprins” au mai fost cuprinși poetul religios Paul Sterian, scriitorul Ion Marin Sadoveanu,
studentul Serban Mironescu, prof. univ. Alexandru Mironescu, alături de personalităţi ale
bisericii, precum Benedict Ghiuş, D. Stăniloae, Bartolomeu Anania, Arsenie Papacioc,
Sofian Boghiu, Felix Dubneac, Roman Braga, fraţii Vasile (stareţ la M-rea Antim din 15
martie 1944) şi Haralambie Vasilache, etc. (vezi Pr. Sofian Boghiu, Rugul Aprtins în
temniţă, în “Vestitorul ortodoxiei”, 1996). Poetul Vasile Voiculescu (arestat pe 5 august
1958 la 74 de ani) a decedat după eliberarea din temniţă de unde a ieşit pe patul morţii,
într-o agonie ce i-a prelungit durerile şi suferinţa vreme de aproape un an. Pe 26 aprilie
1963, înainte de a-și da duhul,Vasile Voiculescu a spus: „Ionică eu mor! M-AU
OMORÂT! Ai grijă că sînt mai perverși decât crezi tu” (vezi Radu Voiculescu, Vasile
Voiculescu –anii de detenție, Buzău, 1993, precum și Florentin Popescu, Viața lui Vasile
Voiculescu, Ed. Vestala, București, 2008).

3. Despre unicul premiu („Rivarol”) acceptat în Franța, Cioran considera că juriul ar fi fost
impresionat de „aroganța și cinismul” Tratatului de descompunere (Paris, 1949). După
1987 - când unii oficiali comuniști (precum Brucan) știau de schimbarea de regim care
urma să aibe loc în 1989, după cum dovedește o înregistrare aflată la Radio „Europa
liberă”, vezi Ion Varlam, Pseudo-România. Conspirarea deconspirării, Ed. Vog,
București, 2004)- Cioran îi spunea lui Ion Deaconescu (ajuns la Paris cu traducerea lui
Modest Morariu, foarte apreciată de Cioran) că devine „un cinic dezlănțuit” atunci când
simte nevoia să-l „dezonoreze pe Dumnezeu ” (vezi Caietele Academiei Internaționale
„Mihai Eminescu”, Caietul nr.2, Emil Cioran, Craiova, 2007, pp. 36-38, caiet editat de Ctin Barbu; on-line la http://fr.scribd.com/doc/70857079/Caiet-2-Cioran.) .
4. vezi pr. D. Stăniloae, “Cuvânt înainte” în Filocalia, vol. III, Sibiu, 1948. A se vedea si
Isabela Vasiliu-Scraba, Din culisele Filocaliei,
http://www.alternativaonline.ca/IVS1408.html (august 2014).
5. vezi Nichifor Crainic, Zile albe - zile negre, vol. I, Casa editorială „Gândirea”, București,
1991; vol.II, București, Muzeul Literaturii Române, 1997. A a se vedea și revista
„Manuscriptum-100”, nr. 1-4/1995, număr special dedicat lui Nichifor Crainic, unde au
fost publicate prima dată file din dosarele de Securitate obținute în decembrie 1993 de la
S.R.I. „după o lungă campanie publică dusă de Muzeul Literaturii Române” (apud.
Alexandru Condeescu, Cuvânt înainte asupra ediției, vol.II, pp.19-20). Arestat în 1947
academicianul Nichifor Crainic a fost eliberat în urma Decretului 283/ 1962 la sfârșitul
lunii aprilie 1962, iar pe 10 mai 1962 îi apare semnătura în „Glasul Patriei”, alături de
„alte perle semnate de Zigu Ornea, Petre Ghelmez și Nedic Lemnaru” (apud. Stefan
Baciu). Revista „care un timp oarecare se tipărea în Berlinul sovietic, fără a circula în
Țară ... împroșca cu noroi exilul ... si publica evocări despre chiftele, șpriț și sărmăluțe în
foi de viță” (Stefan Baciu, Praful de pe tobă, Ed. Eminescu, București, 1995). In 1996
soții Magda și Petru Ursache editează pentru prima oară –după 60 de ani – eseuri ale lui
Nichifor Crainic, într-un volum amplificat preluând titlul si mare parte din volumul
Puncte cardinale în haos (ediția I-a, 1936, ediția II-a, Ed. Timpul, Iași, 1996). Lor li se
datorează și re-editatea faimosului volum Nostalgia Paradisului apărut inițial în 1940.
6. Poeta si traducătoarea Zorica Laţcu (Maica Teodosia de la Mânăstirea Vladimirești,
arestată în 1955, când a fost desființată Mănăstirea de lângă Tecuci) a apucat să-și vadă
publicate următoarele trei volume de versuri: Insula albă (Ed. Dacia Traiană, Sibiu, 1944,
reeditată în 1999); Osana Luminii (Editura Episcopiei Cluj, 1948) și Poemele Iubirii (Ed.
Ramuri, Craiova, 1949). După cei trei ani de detenție făcută fără nici o vină, Zorica Lațcu
a tradus din scriitorii mistici (Origen si Grigore al Nissei). În manuscris au rămas
traducerile din imnele și cuvântările Sf. Simeon Noul Teolog. In 2008, la Editura Sophia
din București apare volumul Poezii, îngrijit de Pr. Cornel Toma care scrie si postfața.
Manuscrisele excepționalei poete se află la Biblioteca Astra din Sibiu.
7. vezi Nichifor Crainic, Zile albe – zile negre. Memorii, vol. II, București, Ed. Muzeul
Literaturii Române, 2001, pp. 37-42. Volumul cuprinde la pp. 192 –257 textul de răspuns
scris de Crainic după citirea acuzațiilor care i-au fost aduse (fără temei juridic) după o
lege (și o erată anonimă publicată la 1 sept. 1947) declarând ilegale scrieri anterioare
publicării textului legii celei noi.
8. vezi Maica Adriana de la Schitul Cornet, în vol. Mărturii din Ţara Făgăraşului despre
Părintele Arsenie Boca, Ed. Agaton, Făgăraş, 2004, p.78.
Autoare: Isabela Vasiliu-Scraba

Cuvinte cheie: Cioran, Filocalia românească, Părintele Arsenie Boca, Biserica Drăgănescu. Isabela VasiliuScraba, Martiri ai temnițelor comuniste, Nichifor Crainic, Dumitru Stăniloae, Lotul „Rugul aprins”.

REPERE BIBLIOGRAFICE
1. Radu Portocală, Emil Cioran - sfârșitul furat, în „Jurnalul literar”, București, nov. 2001, p. 1 și
21, sau http://www.scribd.com/doc/187763386/Radu-Portocala-Cioran-Sfarsitul-furat .
2. Emil Cioran în conștiința contemporanilor săi din exil. Crestomație de Gabriel Stănescu, Ed.
Criterion Publishing, Bucuresti, 2007.
3. Ion Varlam, Pseudo-România. Conspirarea deconspirării, Ed. Vog, București, 2004.
4. Titus Bărbulescu, Mircea Vulcănescu, prefață la vol. Războiul pentru întregirea neamului, Ed.
Saeculum I.O., București, 1999, pp. 5-17.
5. Isabela Vasiliu-Scraba, Nae Ionescu și Mircea Vulcănescu, în rev. „Viața Românească”, nr. 78/2000, pp.176-181, sau http://www.scribd.com/doc/191641168/isabela-vasiliu-scraba-nae-sivulcanescu .
6. Titus Lateș, Emil Cioran: lecturile din tinerețe, în volumul (cu un aparat bibliografic alcătuit
de Titus Lateș) Studii de istorie a filozofiei românești, VII, Ed. Academiei, București, 2011, pp.
88-93.
7. Isabela Vasiliu-Scraba, Cioran prophete de la vraie saintete (a propos de Mircea Vulcănescu) ,
comunicare susținută la Colocviul internațional Cioran -vezi înregistrarea
http://www.youtube.com/watch?v=2BHknoJPFpg , Colocviu organizat (în mai 2011 cu ocazia
centenarului nașterii lui Cioran) de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Referatul citit la
colocviu a fost publicat în rev. „Origini. Romanian Roots”, SUA, July-Dec. 2011, pp.22-25, fiind
un document „ascuns” în 2013, împreună cu alte 43 scrieri ale mele, de paza segmentului
românesc al internetului, ca să nu fie parcurs la http://www.scribd.com/doc/187765196/IsabelaVasiliu-Scraba-Emil-Cioran-prophete-de-la-vraie-saintete .
8. Isabela Vasiliu-Scraba, Cioran, un mistic în lumea filozofiei, referat pentru Colocviul
internațional Cioran, Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu, 8-11mai 2014, publicat pe hârtie în rev. „Vatra
veche”, Târgu-Mureș, Anul VI, nr.4/ 64, aprilie 2014, pp. 14-15 și în nr. 5/ 65, iunie 2014, pp. 1618, URL http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-CioranMistic15.htm .
9. Isabela Vasiliu-Scraba, Două traduceri trădătoare în cărțile lui Cioran, pe hârtie în rev.
„Curtea de la Argeș”; Anul V, Nr. 10/ 47, oct. 2014, p.6, sau
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-CioranTraducere4.htm
10. Isabela Vasiliu-Scraba, Wikipedia.ro confiscată de o mafie cu interese ascunse, pe hârtie în
rev. „Vatra veche”, Anul VI, nr.2 (62), febr. 2014, pp.46-50, sau
http://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-WIKIPEDIAro19.htm .
11. Emil Cioran, Razne, București, 2012.
12. Isabela Vasiliu-Scraba, În labirintul răsfrângerilor. Nae Ionescu prin discipolii săi: Petre
Țuțea, Cioran, Noica, Eliade, Mircea Vulcănescu și Vasile Băncilă, Ed. Star Tipp, Slobozia,
2000, on-line https://fr.scribd.com/doc/153762785/IsabelaVasiliuScrabaNaeDiscipoli .
13. Isabela Vasiliu-Scraba, ”Tăcerea descriptivă” a lui Nae Ionescu, în rev. „Tribuna”, ClujNapoca, anul XIII, 16-31 ianuarie 2014, nr.273/2014, pp. 15-16-17, sau
http://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS-VulcanNae9-mantuirea.htm .
14. Isabela Vasiliu-Scraba, Cioran prin lăutărismul lui Pleșu. Despre inocularea rușinii de a fi
român, în rev. „Acolada”, Satu Mare, 1/2011, p.17, sau

http://www.scribd.com/doc/167071165/Isabela-Vasiliu-Scraba-Cioran-prin-l%C4%83ut
%C4%83rismul-lui-Ple%C5%9Fu-Despre-inocularea-ru%C5%9Finii-de-a-fi-roman .
15. Isabela Vasiliu-Scraba, Pasiunile cerești ale lui Cioran, în rev. „Tribuna”, Cluj-Napoca, anul
XIII, 1-15 aprilie 2014, nr.278/2014, p.22-23.
16. Isabela Vasiliu-Scraba, Scrisoare deschisă către dl A. Demars, în rev. „Tribuna”, ClujNapoca, anul XIV, 1-15 aprilie 2015, nr.302/2015.
17. Isabela Vasiliu-Scraba, Aiud: hidra cripto-comunistă contra vetrei monahale de la Râpa
Robilor, în rev. „Origini/ Romanian Roots”, nr. 11-12/ 2009, p.24;
http://www.scribd.com/doc/189886227/Isabela-Vasiliu-Scraba-Aiud-Hidra-cripto-comunistacontra-vetrei-monahale-de-la-Rapa-Robilor , precum și înregistrarea mea despre sfârșitul
filozofului Mircea Vulcănescu, de la Colocviul „Mircea Vulcănescu”, Tecuci, 25 nov. 2012
http://www.youtube.com/watch?v=6kuhSDeAnVQ .
18. Fișa Isabelei Vasiliu-Scraba din WIKIPEDIA înainte de a fi vandalizată de birocratul
MyComp, URL https://fr.scribd.com/doc/168346109/FisaWikipediaRoIsabelaVasiliuScraba .
19. Isabela Vasiliu-Scraba, O carte premiată sub șocul „sperieturii cu termeni grecești”: TIMP și
ETERNITATE (Ed. Paideia, 2000) a lui Virgil Ciomoș, http://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVSCiomosTimpEternitate5.htm .
20. Isabela Vasiliu-Scraba, Martiriul Sfântului Arsenie Boca, un adevăr ascuns la Centenarul
sărbătorit la Mânăstirea Brâncoveanu; URL https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenieboca/isabelavs-martiriul7-boca/21.
21.Isabela Vasiliu-Scraba, Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi o profeţie a Părintelui
Arsenie Boca, URL https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavsbisericadraganescu11/ ; sau o variantă anterioară
http://www.romanianstudies.org/content/2011/03/miracolul-bisericii-de-la-draganescu-si-oprofetie-a-parintelui-arsenie-boca/ .
22. Isabela Vasiliu-Scraba, Olga Greceanu şi Părintele Arsenie Boca, URL
http://www.clipa.com/print_a4876-Isabela-Vasiliu-Scraba-Olga-Greceanu-si-Parintele-ArsenieBoca.aspx
23.Isabela Vasiliu-Scraba, Legile Părintelui Arsenie Boca, legile veacului viitor, URL
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/IVSLegiArsenieBoca7.htm .
24. Isabela Vasiliu-Scraba, Vedere în duh şi viziune filozofică, sau Părintele Arsenie Boca şi Nae
Ionescu, URL http://www.romanianstudies.org/content/2013/01/parintele-arsenie-boca-si-naeionescu-vedere-in-duh-si-viziune-filozofica-de-isabela-vasiliu-scraba/ , precum si
http://fr.scribd.com/doc/230417806/IsabelaVasiliuScrabaTraduFilocalia
25. Isabela Vasiliu-Scraba, Martirii închisorilor în viziunea lui Mircea Eliade si a Părintelui
Arsenie Boca, URL http://www.nord-literar.ro/index.php?
option=com_content&task=view&id=998&Itemid=46
26. Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Vulcănescu şi alţi cărturari martiri ai temniţelor, publicat în
rev. „Nord literar”, Baia Mare, nr. 2 (105), febr. 2012;URL http://www2.nordliterar.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1155
27. Isabela Vasiliu-Scraba, Despre lipsa de individualizare a călăilor, sau Despre lipsa
individualizării anchetatoarei din romanul eliadesc „Pe Strada Mântuleasa”,
URLhttp://fr.scribd.com/doc/172501135/IsabelaVScrabaEliadeStrMantuleasa
28.Isabela Vasiliu-Scraba, Paradigma „Arsenie Boca-Părăian” din seria Eliade-Culian’ și
Noica-Liicean’, în rev. „Acolada”, Satu Mare, nr. 10 (83) oct. 2014, URL
https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-boca3paraian/ .

Autoare: Isabela Vasiliu-Scraba
Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-tradufilocalia5/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful