Vous êtes sur la page 1sur 35

Meunarodne norme i

preporueni postupci
Dodatak 13
Konvenciji o meunarodnom
civilnom zrakoplovstvu
Istraivanje nesrea i
nezgoda zrakoplova
Ovo izdanje obuhvaa sve izmjene i dopune koje je Vijee
donijelo prije 27. veljae 2001. te od 1. studenog 2001.
stupa na snagu zamjenjujui sva prethodna izdanja
Dodatka 13.
Za informacije vezane uz primjenjivost Normi i
preporuenih postupaka, vidjeti 2. poglavlje i
Predgovor.
Deveto izdanje
srpanj 2001.
Meunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva

IZMJENE I DOPUNE
Izdavanje izmjena i dopuna redovito se objavljuje u asopisu ICAO-a ICAO Journal
i mjesenom Dodatku Katalogu publikacija i audiovizualnih pomagala u obuci
ICAO-a (Supplement to the Catalogue of ICAO Publications and Audio-visual
Training Aids), u koje vlasnici ove publikacije trebaju imati uvid. Prostor u nastavku
namijenjen je voenju evidencije takvih izmjena i dopuna.
EVIDENCIJA IZMJENA I DOPUNA TE ISPRAVAKA
IZMJ ENE I DOPUNE
Br.
Datum poetka
primjene
Datum unosa Unio
1-10 Sadrane u ovom izdanju

ISPRAVCI
Br.
Datum
izdavanja
Datum
unosa
Unio


(ii)
SADRAJ
Stranica Stranica

PREDGOVOR ........................................................... (v)
1. POGLAVLJE Definicije ..................................... 1-1
2. POGLAVLJE Primjenjivost ............................... 2-1
3. POGLAVLJE Openito ....................................... 3-1
Cilj istraivanja ........................................................... 3-1
Zatita dokaza, nadzor nad zrakoplovom i premjetaj
zrakoplova ..................................................................

3-1
Odgovornost drave nesree ili nezgode ................
Openito ...................................................................
Zahtjevi drave registracije, drave operatora, drave
projektiranja ili drave proizvodnje
................................................................................
Preputanje nadzora ..................................................
3-1
3-1


3-1
3-1
4. POGLAVLJE Obavjeivanje ............................. 4-1
Nesree ili ozbiljne nezgode zrakoplova jedne drave
ugovornice na teritoriju druge drave ugovornice .....

4-1
Odgovornost drave nesree ili nezgode ................
Prosljeivanje .........................................................
Format i sadraj ........................................................
J ezik ........................................................................
Podaci Sudjelovanje ...........................................
4-1
4-1
4-1
4-2
4-2
Odgovornost drave registracije, drave operatora,
drave projektiranja i drave proizvodnje ...............
Podaci Sudjelovanje ...........................................

4-2
4-2
Nesree ili ozbiljne nezgode na teritoriju drave
registracije, drave koja nije ugovornica ili izvan
teritorija bilo koje
drave.................................................


4-2
Odgovornost drave registracije ..............................
Prosljeivanje .........................................................
4-2
4-2

Odgovornost drave operatora, drave projektiranja i
drave proizvodnje ....................................................


4-3
Podaci Sudjelovanje ....................................... 4-3
5. POGLAVLJE Istraivanje ................................... 5-1
Odgovornost za pokretanje i provedbu istraivanja ..... 5-1
Nesree ili nezgode na teritoriju drave
ugovornice ....................................................................


5-1
Drava nesree ili nezgode .................................. 5-1
Nesree ili nezgode na teritoriju drava koje nisu
ugovornice ....................................................................


5-1
Drava registracije ............................................... 5-1
Nesree ili nezgode izvan teritorija bilo koje drave
..................................................................................
5-1
Drava registracije ............................................... 5-1
Organizacija i provedba istraivanja ........................... 5-1
Odgovornost drave koja provodi istraivanje ......... 5-1
Openito ............................................................... 5-2
Glavni istraitelj Imenovanje ......................... 5-2
Glavni istraitelj Pristup i nadzor ................... 5-2
Ureaji za snimanje leta Nesree i nezgode .... 5-2
Obdukcija ............................................................ 5-2
Lijeniki pregled ................................................ 5-2
Koordinacija Pravosudne vlasti ...................... 5-2
Obavjeivanje tijela nadlenih za sigurnost

5-3
Neiznoenje dokumentacije ................................. 5-3
Ponovno otvaranje istrage ................................... 5-3
Odgovornost bilo koje druge drave ........................ 5-3
Informacije Nesree i nezgode ....................... 5-3
Odgovornost drave registracije i drave operatora . 5-3
Ureaji za snimanje leta Nesree i ozbiljne
nezgode ...............................................................

5-3
Organizacijski podaci .......................................... 5-3
DODATAK 13 (iii) 1/11/01

Stranica Stranica

Sudjelovanje u istraivanju ......................................... 5-3
Sudjelovanje drave registracije, drave operatora,
drave projektiranja i drave proizvodnje
.................................................................................
Prava .........................................................................
Obveze .....................................................................


5-4
5-4
5-4
Sudjelovanje drugih drava ....................................
Prava .........................................................................
5-4
5-4
Prava ovlatenih predstavnika .................................
Savjetnici ..................................................................
Sudjelovanje ............................................................
Obveze .....................................................................
5-4
5-4
5-4
5-5
Sudjelovanje drava iji dravljani su
smrtno stradali ili pretrpjeli ozbiljne ozljede
................................................................................
Prava i ovlasti ..........................................................


5-5
5-5
6. POGLAVLJE Zavrno izvjee ........................... 6-1
Odgovornost svake drave .........................................
Priopavanje informacija doputenje ....................
6-1
6-1
Odgovornost drave koja provodi istraivanje ..........
Savjetovanje ................................................................
Drave primateljice ....................................................
Objavljivanje zavrnog izvjea .................................
Sigurnosne preporuke ................................................
6-1
6-1
6-1
6-2
6-2
Odgovornost drave kojoj su upuene sigurnosne
preporuke ...................................................................
Radnje koje se poduzimaju nakon sigurnosnih
preporuka ...................................................................

6-2

6-2
7. POGLAVLJE Izvjeivanje o nesreama i
nezgodama (ADREP) ................................................

7-1
Preliminarno izvjee ................................................. 7-1
Odgovornost drave koja provodi istraivanje .......
Nesree zrakoplova mase iznad 2.250 kg ................
7-1
7-1

Nesree zrakoplova mase 2 250 kg ili manje ..............
J ezik .............................................................................
Slanje ............................................................................
7-1
7-1
7-1
Izvjee o nesrei/nezgodi ............................................ 7-1
Odgovornost drave koja provodi istraivanje ...........
Nesree zrakoplova mase iznad 2.250 kg ...................
Dodatne informacije ...................................................
Nesree zrakoplova mase iznad 5.700 kg ....................
7-1
7-1
7-1
7-2
8. POGLAVLJE Mjere za spreavanje nesrea ....... 8-1
Sustavi izvjeivanja o nezgodama .............................
Sustavi baza podataka .................................................
Analiza podataka Preventivne radnje ......................
Razmjena sigurnosnih informacija ..............................
8-1
8-1
8-1
8-1
PRILOG Oblik zavrnog izvjea .................... PRILOG-1
PRIVICI
PRIVITAK A Prava i obveze drave operatora s obzirom
na nesree i nezgode koje ukljuuju najam, zakup ili
zamjenu zrakoplova ............................................ PRIVITAK A-1
PRIVITAK B Kontrolni popis za obavjeivanje i
izvjeivanje ........................................................ PRIVITAK B-1
PRIVITAK C Popis primjera ozbiljnih nezgoda
............................................................................. PRIVITAK C-1
PRIVITAK D Upute za oitavanje i analizu ureaja za
snimanje leta ....................................................... PRIVITAK D-1
1/11/01 (iv)
PREDGOVOR
Povijesna pozadina
Norme i preporuene postupke za istrage zrakoplovnih
nesrea Vijee je prvi put donijelo 11. travnja 1951.
temeljem lanka 37. Konvencije o meunarodnom civilnom
zrakoplovstvu (Chicago, 1944) kao Dodatak 13 Konvenciji.
Norme i preporueni postupci temeljili su se na
preporukama Odjela za istraivanje nesrea donesenima na
njegovoj prvoj sjednici u veljai 1946. te dalje razvijanima
na drugoj sjednici Odjela u veljai 1947.
Na etrnaestom zasjedanju Skuptine (Rim, kolovoz/rujan
1962) tema je bila istraivanje zrakoplovnih nesrea te su
donesene Rezolucije A14-22 i A14-27, Prilog P*. Prva je:
1) uputila "Vijee da:
"a) proui mogunost pokretanja jedinstvenog
postupka koji e koristiti drave kako bi uinile
izvjea o istraivanju i istragama zrakoplovnih
nesrea odmah dostupnima, osobito kada se
odnose na velike moderne putnike zrakoplove,
kako bi se mogla poboljati distribucija takvih
izvjea svih drava ugovornica;
" b) proui je li izvedivo utvrditi postupke kojima bi
drava proizvodnje ili drava u kojoj je izdan
prvi certifikat tipa zrakoplova, u odgovarajuim
sluajevima i na poziv, stavila na raspolaganje
strunjake za savjetovanje ili konzultacije u
istraivanju nesrea, te s obzirom na rezultate
tog prouavanja:
" i) utvrdi najpraktinija sredstva kako bi
osiguralo da se specijalistiko znanje tih
strunjaka iskoristi u najveoj moguoj mjeri
i sve drave ugovornice izvijeste
sukladno tome, i
"ii) potakne sve drave ugovornice na suradnju
u koritenju takvih strunjaka kako bi
pridonijeli sigurnosti zrane plovidbe; "
i

* Na svom petnaestom zasjedanju (Montreal, lipanj/srpanj 1965)
Skuptina je naknadno donijela Rezoluciju A15-8, Prilog P, koji
je objedinio i zamijenio 2. rezolutivnu klauzulu Rezolucije
A14-22 i Rezoluciju A14-27, Prilog P.


2) pozvala "sve drave ugovornice da osiguraju da drava
proizvodnje ili drava u kojoj je izdan prvi certifikat
tipa zrakoplova bude pravovremeno obavijetena o
zrakoplovnim nesreama, osobito onima koje
ukljuuju velike moderne putnike zrakoplove, kada
god se smatra da je potrebno."
Osim toga, Rezolucijom A14-27, Prilogom P, Skuptina
je odluila "u vezi s istraivanjem nesrea, da je od velike
vanosti za ope unaprjeenje sigurnosti zrane plovidbe da,
u najveoj mjeri u kojoj je izvedivo, drava ugovornica u
kojoj je dolo do nesree u kojoj je sudjelovao zrakoplov
koji nije njezine proizvodnje, to je prije mogue priopi
dravi proizvodnje sve odnosne informacije otkrivene u
istrazi koje se mogu odraziti na plovidbenost tipa zrakoplova
ili njegove opreme, ili koje bi se mogle iskoristiti za
unaprjeenje sigurnosti."
U Tablici A prikazani su izvori naknadnih izmjena i
dopuna zajedno s popisom glavnih tema i datumima na koje
je Vijee donijelo Dodatak i izmjene i dopune, kao i
datumima njihova stupanja na snagu i poetka primjene.
Primjenjivost
Dok je Dodatak donesen u skladu s odredbama lanka 37.
Konvencije, istrage zrakoplovnih nesrea same su predmet
lanka 26. Konvencije. U tom lanku izrie se obveza dravi
u kojoj je dolo do zrakoplovne nesree da pokrene istragu u
odreenim okolnostima i, u mjeri u kojoj to doputaju
njezini zakoni, provede istragu u skladu s postupkom
ICAO-a. Meutim, lanak 26. ne iskljuuje poduzimanje
daljnjih aktivnosti u podruju istraivanja zrakoplovnih
nesrea te postupci navedeni u ovom Dodatku nisu
ogranieni iskljuivo na istragu pokrenutu prema zahtjevima
lanka 26, ve se u propisanim okolnostima primjenjuju u
sluaju istrage bilo koje "zrakoplovne nesree" u okviru
definicije iz ovog Dodatka. Radi odranja ispravnog odnosa
izmeu odredbi lanka 26. i odredbi Dodatka, potovana su
sljedea naela:
a) lanak 37. Konvencije je kontrolni lanak u razvoju
Dodatka o istragama zrakoplovnih nesrea, ali nita u
Dodatku ne smije biti u suprotnosti s izriitim
uvjetima lanka 26. ili bilo kojeg drugog lanka
Konvencije,


DODATAK 13 (v) 1/11/01
Dodatak 13 istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova Predgovor

niti smije sadravati odredbe koje vrijeaju duh i
namjeru Konvencije.
b) Pod uvjetima iz toke a), u Dodatku moe biti rijei o
bilo kojem relevantnom pitanju, bez obzira na to
govori li se o njemu izriito u lanku 26. ili bilo kojem
drugom lanku Konvencije. Na primjer, nije povreda
Konvencije ako je u Dodatku rije o pravima ili
obvezama drava koje nisu drava registracije i
drava u kojoj je dolo do nesree; slino tomu, u
Dodatku moe biti rijei o povlasticama koje se
osiguravaju promatraima koji prema lanku 26.
imaju pravo "prisustvovati" istrazi. To su pitanja o
kojima se ne govori u lanku 26. U Dodatku takoer
moe biti rijei o nesreama takve vrste kakve ne
spadaju pod odredbe lanka 26.
Odnos izmeu Dodatka 13
i lanka 26. Konvencije
Kako bi razjasnilo odnos izmeu odredbi lanka 26. i
odredbi ovog Dodatka, na 20. sastanku svog dvanaestog
zasjedanja odranome 13. travnja 1951. Vijee je donijelo
sljedeu dodatnu rezoluciju:
"S obzirom da lanak 26. Konvencije propisuje da drava
u kojoj se nesrea dogodila "mora pokrenuti istragu o
okolnostima nesree u mjeri u kojoj to njezini zakoni
doputaju i u skladu s postupkom koji Organizacija
meunarodnog civilnog zrakoplovstva moe
preporuiti", i
" S obzirom da je Vijee na 18. sastanku svog dvanaestog
zasjedanja odranome 11. travnja 1951. donijelo
Dodatak 13 o istraivanju zrakoplovnih nesrea;
"Vijee preporuuje norme i preporuene postupke za
istraivanje zrakoplovnih nesrea sadrane u Dodatku
13 Konvenciji kao postupak kojeg se trebaju pridravati
drave ugovornice u istragama nesrea koje su
ukljuivale smrtne posljedice ili teke ozljede i koje su
pokrenute u skladu s odredbama lanka 26;
"Podrazumijevajui:
"1) da drave mogu, u skladu s lankom 38. Konvencije,
odstupati od svih odredbi Dodatka 13, osim to, u
odnosu na nesree obuhvaene uvjetima lanka 26.
Konvencije i prema tome lanku, 'drava u kojoj se
nesrea dogodila mora pokrenuti istragu' , 'dravi
registracije zrakoplova se mora omoguiti
imenovanje promatraa koji e prisustvovati
istraivanju' i 'drava koja provodi istraivanje
mora o tome dostaviti izvjetaj i rezultate toj dravi';
i
"2) da ovdje preporueni postupak nije primjenjiv
prilikom zrakoplovnih nesrea koje ne ukljuuju
smrtne
posljedice ili teke ozljede, a 'ukazuju na ozbiljan
tehniki nedostatak zrakoplova ili tehnikog
sredstva ili objekta zrane plovidbe'; u tom sluaju
i dok ICAO ne predloi postupak u tu svrhu, istraga
se provodi u skladu s nacionalnim postupkom
odnosne drave, prema obvezama koje proizlaze iz
odredbi lanka 26."
Ovlateni predstavnici i savjetnici navedeni u Dodatku
ukljuuju promatrae koji imaju pravo biti prisutni u istrazi
na temelju lanka 26.
Postupanje drava ugovornica
Obavjeivanje o razlikama. Dravama ugovornicama
skree se pozornost na obvezu koja im je nametnuta
lankom 38. Konvencije kojim se od drava ugovornica
zahtijeva da obavijeste Organizaciju o svim razlikama
izmeu njihovih nacionalnih propisa i postupaka te
meunarodnih normi sadranih u ovome Dodatku i svim
njegovim izmjenama i dopunama. Drave ugovornice
poziva se da takvim obavijestima obuhvate i sve razlike u
preporuenim postupcima sadranima u ovome Dodatku te
svim njegovim izmjenama i dopunama kad je
obavjeivanje o takvim razlikama vano za sigurnost
zrane plovidbe. Nadalje, drave ugovornice pozvane su
pravovremeno obavijestiti Organizaciju svaki put kad se
koja razlika pojavi naknadno ili kad prestane koja razlika o
kojoj su prethodno obavijestile. Poseban zahtjev za
obavjeivanje o razlikama alje se dravama ugovornicama
odmah nakon usvajanja svake izmjene i dopune ovom
Dodatku.
Pozornost drava takoer se skree na odredbe Dodatka
15. vezane uz objavljivanje razlika izmeu njihovih
nacionalnih propisa i postupaka te povezanih normi i
preporuenih postupaka ICAO-a putem usluge
zrakoplovnog informiranja, uz obvezu drava na temelju
lanka 38. Konvencije.
Koritenje teksta Dodatka u nacionalnim propisima.
Dana 13. travnja 1948. Vijee je usvojilo rezoluciju kojom
se dravama ugovornicama skree pozornost na to da je u
vlastitim nacionalnim propisima poeljno koristiti to je
mogue tonije jezik onih normi ICAO-a koje su
regulatornog karaktera, kao i ukazivati na odstupanja od
normi, ukljuujui sve dodatne nacionalne propise koji su
vani za sigurnost ili regularnost zrane plovidbe. Meutim,
norme i preporueni postupci iz Dodatka 13 u mnogim e
sluajevima, iako su openito primjenjivi, zahtijevati
proirenje kako bi se omoguilo sastavljanje potpunog
nacionalnog kodeksa.
Statusi dijelova Dodatka
Dodatak se sastoji od sljedeih sastavnih dijelova, od kojih
se, meutim, ne nalaze svi neophodno u svakom Dodatku;
imaju navedene statuse:


1/11/01 (vi)
Predgovor Dodatak 13 istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova

1. Bitni tekst Dodatka:
a) Norme i preporueni postupci koje je donijelo
Vijee u skladu s odredbama Konvencije.
Oni su definirani kako slijedi:
Norma: svaka specifikacija za fizikalna svojstva,
konfiguraciju, opremu, izvedbu, osoblje ili
postupanje ija je jedinstvena primjena priznata
kao neophodna za sigurnost ili regularnost
meunarodne zrane plovidbe i koje e se drave
ugovornice pridravati u skladu s Konvencijom; u
sluaju nemogunosti pridravanja, obvezno je
obavijestiti Vijee temeljem lanka 38.
Preporueni postupci: Svaka specifikacija za
fizikalna svojstva, konfiguraciju, opremu, izvedbu,
osoblje ili postupanje ija je jedinstvena primjena
priznata kao poeljna u interesu sigurnosti,
regularnosti ili uinkovitosti meunarodne zrane
plovidbe i koje e se drave ugovornice nastojati
pridravati u skladu s Konvencijom.
b) Prilozi koji sadre materijale koji su odvojeno
priloeni radi praktinosti, ali ine dio normi i
preporuenih postupaka koje je donijelo Vijee.
c) Odredbe kojima se ureuje primjenjivost normi i
preporuenih postupaka.
d) Definicije pojmova koji se koriste u normama i
preporuenim postupcima, a nisu razumljivi sami
po sebi u tom smislu da nemaju prihvaena
rjenika znaenja. Definicija nema neovisan
status, ve je neizostavan dio svake norme i
preporuenog postupka u kojem se pojam koristi,
budui da bi promjena znaenja pojma utjecala na
specifikaciju.
2. Materijali koje Vijee odobri za objavljivanje
zajedno s normama i preporuenim postupcima:
a) Predgovori koji sadre materijale o povijesnoj
pozadini i pojanjenja koji se temelje na postupanju
Vijea i ukljuuju pojanjenja obveza drava s
obzirom na primjenu normi i preporuenih
postupaka koji proizlaze iz Konvencije i Rezolucije
o prihvaanju.b) Uvodi koji sadre materijale za pojanjenje koji se
donose na poetku dijelova, poglavlja ili
odlomaka Dodatka kako bi pomogli u
razumijevanju primjene teksta.
c) Napomene koje su ukljuene u tekst, gdje je
potrebno, kako bi pruile injenine informacije ili
upute koje se odnose na norme ili preporuene
postupke o kojima je rije, a nisu dio normi ili
preporuenih postupaka.
d) Privici koji sadre materijale kojima se
nadopunjuju norme i preporueni postupci, ili su
ukljueni kao upute za njihovu primjenu.
Odabir jezika
Ovaj Dodatak donesen je na est jezika engleskom,
arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i panjolskom.
Od svake drave ugovornice trai se da odabere jedan od tih
tekstova za potrebe nacionalne provedbe i za druge uinke
predviene Konvencijom, bilo putem izravnog koritenja ili
putem prijevoda na vlastiti jezik, te obavijesti Organizaciju
sukladno tome.
Uredniki postupci
Sljedei postupci koriteni su kako bi se na prvi pogled
istaknuo status svake izjave: Norme su tiskane slovima tipa
light face roman; preporueni postupci tiskani su u kurzivu
tipa light face, a status je naznaen predmetkom Preporuka;
napomene su tiskane u kurzivu tipa light face, a status je
naznaen predmetkom Napomene.
U pisanju specifikacija potovani su sljedei uredniki
postupci: za norme se koristi prezent glavnog glagola kao
prijevod glagolske fraze s modalnim glagolom "shall" u
engleskom izvorniku, a za preporuene postupke modalni
glagol "should" iz engleskog izvornika prevodi se s "treba"
ili "trebao/la/lo bi".
Svaka uputa na dio ovog dokumenta koji je oznaen
brojem ukljuuje sve manje cjeline tog dijela.
U cijelom ovom Dodatku muki rod podrazumijeva
muke i enske osobe.(vii) 1/11/01
Dodatak 13 istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova Predgovor
Tablica A. Izmjene i dopune Dodatka 13

Izmjene i dopune Izvor(i) Tema/e
Donoenje
Stupanje na snagu
Poetak primjene
1. izdanje Prva i druga
sjednica Odjela za
istraivanje nesrea

- 11. travnja 1951.
1. rujna 1951.
1. prosinca 1951.

1
(2. izdanje)
Rezolucije
skuptine A14-22 i
A14-27, Prilog P
Trea sjednica
Odjela za
istraivanje nesrea

Nove definicije; prava i obveze drave proizvodnje; prvo i naredna
izvjea o nesrei; prisutnost predstavnika operatora; izvjee o
istrazi; saetak Izvjea i njegov format.
24. studenog 1965.
24. oujka 1966.
25. kolovoza 1966.
2 Trea sjednica
Odjela za
istraivanje nesrea
Komunikacijski postupci za slanje obavijesti o zrakoplovnoj nesrei. 5. prosinca 1966.
5. travnja 1967.
24. kolovoza 1967.

3 Sastanak Odjela za
licenciranje osoblja,
postupke obuke i
medicinu (1970)

Obdukcija rtava zrakoplovnih nesrea i izvjeivanje o rezultatima. 27. oujka 1972.
27. srpnja 1972.
7. prosinca 1972.

4
(3. izdanje)
Studija Komisije za
zranu plovidbu
Obavijest o svim nesreama u kojima sudjeluju viemotorni
zrakoplovi tei od 2 250 kg (5 000 funti); obavijest i razmjena
podataka o nezgodama.

12. prosinca 1972.
12. travnja 1973.
16. kolovoza 1973.
5
(4. izdanje)
Sastanak Odjela za
istraivanje i
spreavanje nesrea
(AIG/1974)
Povjerenstvo za
nezakonito
ometanje

Promjena naslova; brisanje i dodavanje definicija; cilj istraivanja;
koritenje ureaja za snimanje leta i povlateni status za dobivanje
odreene istrane dokumentacije; radnje koje mora poduzeti drava
koja prima sigurnosne preporuke; odgovornost drave registracije za
sudjelovanje u istraivanju odreenih nesrea kad je zatraeno, za
pribavljanje ureaja za snimanje leta u odreenim okolnostima i za
traenje sudjelovanja drave proizvodnje kad prvospomenuta drava
provodi istraivanje u kojem se javljaju pitanja vezana uz
plovidbenost; prava i obveze drave proizvodnje kod sudjelovanja u
odreenim istragama; prava i ovlasti drave koja je posebno
zainteresirana za nesreu zbog smrtnog stradanja svojih dravljana;
sustav izvjeivanja o nesreama i nezgodama (ADREP); glavni
istraitelj obavjeuje tijela nadlena za zatitu zranog prometa ako
je potrebno.

18. prosinca 1975.
18. travnja 1976.
12. kolovoza 1976.

6
(5. izdanje)
Sastanak odjela za
istraivanje i
spreavanje nesrea
(AIG/1974)

Dodatak rijei na temelju njegovih kvalifikacija u definicijama
ovlatenog predstavnika, savjetnika i glavnog istraitelja; nova
definicija i specifikacija vezana uz dravu operatora u sluaju
iznajmljenog, zakupljenog ili zamijenjenog zrakoplova;
odgovornost drave registracije za slanje obavijesti o nesrei svaki
put kad ta drava pokrene istragu; koordinacija izmeu glavnog
istraitelja i pravosudnih vlasti; ukidanje navoenja broja motora;
nove specifikacije za objavljivanje zavrnog izvjea.

24. studenog 1978.
24. oujka 1979.
29. studenog 1979.
7
(6. izdanje)

Sastanak odjela za
istraivanje i
spreavanje nesrea
(AIG/1979)
Dodatak, u definiciji nesree, ozljeda nanesenih dijelovima
zrakoplova ili mlaznim udarom; jaanje ope specifikacije vezane
uz provoenje istrage; jaanje specifikacije vezane uz objavljivanje
dokumentacije; jaanje specifikacije za savjetovanje o zavrnom
izvjeu; brisanje specifikacija vezanih uz Saetak zavrnog
izvjea i upute na njega; promjena specifikacije vezane uz
prosljeivanje zavrnog izvjea ICAO-u; proirenje specifikacije o
objavljivanju zavrnog izvjea ili povezanih dokumenata; novo
poglavlje o mjerama za spreavanje nesrea; novi privitak vezan uz
razmjenu zavrnih izvjea izmeu drava i popis zavrnih izvjea
dostupnih u dravama.

24. studenog 1980.
24. oujka 1981.
26. studenog 1981.
1/11/01 (viii)
Predgovor Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova


Izmjene i dopune Izvor(i) Tema/e
Donoenje
Stupanje na snagu
Poetak primjene
8
(7. izdanje)
Komisija za zranu
plovidbu
Dodatak, u definiciji ozbiljne ozljede, izlaganja zaraznim tvarima ili
tetnom zraenju; novi privitak vezan uz objavljivanje
dokumentacije; urednike izmjene.

22. sijenja 1988.
22. svibnja 1988.
17. studenog 1988.
9
(8. izdanje)
Sastanak Odjela za
istraivanje nesrea
(AIG/1992)
Promjena naslova; nove ili doraene definicije uzroka, istraivanja,
ozbiljne nezgode, drave projektiranja, drave proizvodnje i drave
operatora; jaanje specifikacije vezane uz primjenjivost i cilj
istraivanja; jaanje specifikacija vezanih uz odgovornosti, prava i
ovlasti drave projektiranja i drave proizvodnje; nove specifikacije
vezane uz istraivanje ozbiljnih nezgoda i obavjeivanje o njima;
jaanje specifikacija vezanih uz obavjeivanje o nesreama i
ozbiljnim nezgodama; nova specifikacija vezana uz pomo drava
koje su najblie nesrei u meunarodnim vodama; nova
specifikacija vezana uz odvajanje svakog sudskog ili upravnog
postupka u kojem se dodjeljuje krivnja ili odgovornost od istrage o
nesrei; jaanje specifikacija vezanih uz koritenje i oitavanje
ureaja za snimanje leta; jaanje specifikacija vezanih uz
obdukcijske preglede i koordinaciju s pravosudnim vlastima; jaanje
specifikacija vezanih uz objavljivanje dokumentacije i brisanje
povezanog privitka; jaanje specifikacija vezanih uz odgovornosti
drugih drava za pruanje informacija i njihova prava na
sudjelovanje; nova specifikacija vezana uz organizacijske
informacije i jaanje specifikacija vezanih uz sudjelovanje
operatora; jaanje specifikacija vezanih uz ovlasti ovlatenih
predstavnika i nova specifikacija vezana uz njihove obveze; jaanje
specifikacije vezane uz sudjelovanje drava iji su dravljani smrtno
stradali ili pretrpjeli ozbiljne ozljede; jaanje specifikacija vezanih
uz preliminarno izvjee ADREP-a i izvjee o nesrei/nezgodi;
jaanje specifikacija vezanih uz konzultiranje, objavljivanje i
distribuciju zavrnog izvjea; nove i ojaane specifikacije vezane
uz mjere za spreavanje nesrea; novi podstavak i promjene formata
zavrnog izvjea u Prilogu; aurirani kontrolni popis za
obavjeivanje i izvjeivanje u Privitku B; popis primjera ozbiljnih
nezgoda kao novi Privitak D.

23. oujka 1994.
25. srpnja 1994.
10. studenog 1994.
10
(9. izdanje)

Sastanak odjela za
istraivanje i
spreavanje nesrea
(1999)

Promjene u obavjeivanju o nesrei ili ozbiljnoj nezgodi i nove
odredbe o potvrivanju primitka obavijesti; nove odredbe o
pojedinostima o opasnoj robi; proirenje odredbi o odgovornosti za
pokretanje, provoenje i delegiranje istraivanja; nove odredbe o
lijenikim pregledima; usklaivanje prava i obveza drave
registracije i drave operatora s pravima i obvezama drave
projektiranja i drave proizvodnje; jaanje odredbi o sudjelovanju
drava iji su dravljani smrtno stradali; novi naslov 6. poglavlja
koje sadri odredbe vezane uz zavrno izvjee; jaanje postupka
savjetovanja i ukljuivanje operatora i proizvoaa; nova odredba za
privremena izvjea; novi naslov 7. poglavlja koje sadri odredbe o
izvjeivanju ADREP-a; jaanje odredbi o sustavima obveznog
izvjeivanja o nezgodama; nove odredbe o sustavima dobrovoljnog
izvjeivanja o nezgodama i okruenju nekanjavanja; jaanje
odredbi o sustavima baza podataka, analizi podataka i preventivnim
radnjama; nova odredba o razmjeni sigurnosnih informacija;
auriranje Privitka B; brisanje Privitka C; novi Privitak o
smjernicama za oitavanje i analizu ureaja za snimanje leta.

26. veljae 2001.
16. srpnja 2001.
1. studenog 2001.


(ix) 1/11/01

MEUNARODNE NORME I
PREPORUENI POSTUPCI
1. POGLAVLJE: DEFINICIJE

Kada se u normama i preporuenim postupcima za
istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova koriste sljedei
pojmovi, oni imaju sljedee znaenje:
Nesrea. Dogaaj povezan s letenjem zrakoplova koji se
odvije izmeu trenutka kada se bilo koja osoba ukrca u
zrakoplov s namjerom leta sve do trenutka kada se sve
takve osobe iskrcaju, u kojem:
a) je osoba smrtno ili teko ozlijeena kao posljedica:
bivanja u zrakoplovu, ili
izravnog kontakta s bilo kojim dijelom zrakoplova,
ukljuujui dijelove koji su se odvojili od
zrakoplova, ili
izravnoj izloenosti mlaznom udaru,
osim kada su ozljede prirodno uzrokovane,
samonanesene ili su ih nanijele druge osobe ili kada se
ozlijede slijepi putnici koji se skrivaju izvan podruja
koji je redovno raspoloiv putnicima i posadi; ili
b) zrakoplov pretrpi oteenje ili strukturni kvar koji:
nepovoljno utjee na strukturalnu vrstou, radnu
uspjenost ili letne karakteristike zrakoplova, i
u pravilu zahtjeva vei popravak ili zamjenu
oteenog dijela,
osim otkazivanja ili oteenja motora pri kojima je
oteenje ogranieno na motor, njegove metalne
poklopce ili dodatne dijelove; ili za oteenje
ogranieno na propelere, vrhove krila, antene, gume
kotaa, konice, oplate, male rezove ili rupe u povrini
zrakoplova; ili
c) zrakoplov nestane ili je u potpunosti nedostupan.
Napomena 1 Iskljuivo radi statistike ujednaenosti
ICAO klasificira ozljede koje rezultiraju smru unutar
trideset dana od datuma nesree kao smrtnu ozljedu.
Napomena 2 Zrakoplov se smatra nestalim kada je
slubena potraga prekinuta, a olupina nije pronaena.

Ovlateni predstavnik. Osoba koju imenuje drava na
temelju njegovih ili njezinih kvalifikacija u svrhu
sudjelovanja u istraivanju koje provodi druga drava.
Savjetnik. Osoba koju imenuje drava na temelju njegovih
ili njezinih kvalifikacija u svrhu pomaganja njenom
ovlatenom predstavniku u istraivanju.
Zrakoplov. Svaki stroj koji se moe podupirati o reakcije
zraka u atmosferi osim reakcija zraka na povrinu zemlje.
Uzroci. Aktivnosti, propusti, dogaaji, uvjeti, ili njihova
kombinacija, koji uzrokuju nesreu ili nezgodu.
Ureaj za snimanje leta. Bilo koja vrsta ureaja za snimanje
postavljena u zrakoplov u svrhu nadopune istraivanja
nesree ili nezgode.
Napomena Vidi Dodatak 6, dijelove I, II i III za
specifikacije vezane uz ureaje za snimanje leta.
Nezgoda. Dogaaj, osim nesree, povezan s letenjem
zrakoplova koji utjee ili bi mogao utjecati na sigurnost
leta.
Napomena vrste nezgoda koje su od najveeg interesa
za Meunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva, za
studije o spreavanju nesrea, navedene su u Priruniku o
izvjetavanju o nesreama/nezgodama (Dok 9156).
Istraivanje. Postupak koji se provodi u svrhu spreavanja
nesrea koji ukljuuje prikupljanje i analizu podataka,
zakljuivanje, ukljuujui utvrivanje uzroka i, po
potrebi, izradu sigurnosnih preporuka.
Glavni istraitelj. Osoba zaduena, na temelju svojih
kvalifikacija, za organizaciju, provedbu i nadzor
istraivanja.
Napomena Nita u naprijed navedenoj definiciji nije
namijenjeno da onemogui da se dunosti glavnog
istraitelja dodijele komisiji ili drugom tijelu.
DODATAK 13 1-1 1/11/01

Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova
Maksimalna masa. Najvea doputena uzletna masa.
Operator. Osoba, organizacija ili poduzee koje se bavi ili
prua usluge letenja zrakoplova.
Preliminarno izvjee. Priopenje kojim se brzo
distribuiraju podaci pribavljeni tijekom ranih faza
istraivanja.
Sigurnosna preporuka. Prijedlog tijela nadlenog za
istraivanje nesrea drave koja provodi istraivanje,
donesen na temelju podataka dobivenih u istraivanju i s
namjerom spreavanja nesrea ili nezgoda.
Ozbiljna nezgoda. Nezgoda koja ukljuuje okolnosti koji
upuuju na to da je gotovo dolo do nesree.
Napomena 1 Razlika izmeu nesree i ozbiljne
nezgode je samo u ishodu.
Napomena 2 Primjeri ozbiljnih nezgoda mogu se
pronai u Privitku C Dodatka 13 u Priruniku za
izvjetavanje o nesreama/nezgodama (Dok 9156).
Ozbiljna ozljeda. Ozljeda koju osoba pretrpi u nesrei i koja:
a) zahtijeva hospitalizaciju dulju od 48 sati, koja
zapoinje unutar sedam dana od datuma kada je
ozljeda zadobivena; ili
b) rezultira lomom bilo koje kosti (osim jednostavnih
lomova prstiju, nonih prstiju ili nosa); ili
c) ukljuuje povrede koje uzrokuju obilno krvarenje ili
oteenje ivaca, miia ili tetiva; ili
1. poglavlje
d) ukljuuje ozljedu bilo kojeg unutranjeg organa; ili
e) ukljuuje opekline drugog ili treeg stupnja ili bilo
koje opekline koje zahvaaju vie od 5 posto tjelesne
povrine; ili
f) ukljuuje potvrenu izloenost zaraznim tvarima ili
tetnoj radijaciji.
Drava projektiranja. Drava nadlena za organizaciju
odgovornu za projektiranje tipa.
Drava proizvodnje. Dravni nadlena za organizaciju
odgovornu za zavrno sklapanje zrakoplova.
Drava nesree ili nezgode. Drava na ijem teritoriju se
dogodi nesrea ili nezgoda.
Drava operatora. Drava u kojoj se nalazi glavno mjesto
poslovanja operatera ili, ako takvo mjesto ne postoji,
trajno boravite operatera.
Drava registracije. Drava u kojoj je zrakoplov registriran.
Napomena U sluaju kada zrakoplov meunarodne
agencije nije registriran na nacionalnom temelju, drave
koje su osnovale agenciju su zajedniki i pojedinano
obvezne preuzeti obveze koje se, temeljem ikake
konvencije, pripisuju dravi registracije. Vidi, u tom
pogledu, Rezoluciju Vijea od 14. prosinca 1967. o
nacionalnosti i registraciji zrakoplova kojima upravljaju
meunarodne agencije, koja se moe pronai u
Smjernicama i uputama o ekonomskoj regulaciji
meunarodnog zranog prijevoza (Dok 9587).
1/11/01 1-2

2. POGLAVLJE: PRIMJENJIVOST
2.1 Osim ako je drugaije navedeno, specifikacije u
ovom Dodatku vrijede za aktivnosti nakon nesrea i
nezgoda gdje god se odviju.
Napomena Primjenom ove specifikacije s obzirom na
nesree ili ozbiljne nezgode koje se dogode na teritoriju
drave koja nije ugovornica, u podruju neodreenog
suvereniteta ili izvan teritorijalnih voda bave se toke 5.2 i
5.3.
2.2 U ovom Dodatku specifikacije vezane uz dravu
operatora vrijede samo kada je zrakoplov iznajmljen,
zakupljen ili dan u zamjenu i kada ta drava nije drava
registracije i ako izvrava, s obzirom na ovaj Dodatak,
djelomino ili u cijelosti, dunosti i obveze drave
registracije.
DODATAK 13 2-1 1/11/01

3. POGLAVLJE: OPENITO
Napomena Upute vezane uz prava i obveze drave
operatora s obzirom na nesree i nezgode koje ukljuuju
iznajmljeni, zakupljeni ili zamijenjeni zrakoplov nalaze se u
Privitku A.
CILJ ISTRAIVANJA
3.1 Iskljuivi cilj istraivanja nesree ili nezgode je
spreavanje nesrea i nezgoda. Svrha ove aktivnosti nije
dodijeliti krivnju ili odgovornost.
ZATITA DOKAZA, NADZOR NAD
ZRAKOPLOVOM I PREMJETAJ
ZRAKOPLOVA
ODGOVORNOST DRAVE NESREE ILI
NEZGODE
Openito
3.2 Drava nesree ili nezgode poduzima sve razumne
mjere zatite dokaza i odravanja sigurnog nadzora nad
zrakoplovom i njegovim sadrajem onoliko dugo koliko je
nuno za potrebe istraivanja. Zatita dokaza ukljuuje
ouvanje, fotografiranjem ili bilo kojim drugim sredstvom,
svih dokaza koji mogu biti odstranjeni, izbrisani, izgubljeni
ili oteeni. Nadzor ukljuuje zatitu od daljnjih oteenja,
pristupa neovlatenih osoba, sitne krae i propadanja.
Napomena 1 Nadzor nad olupinom je obraen pod
tokom 5.6.

Napomena Zatita dokaza ureaja za snimanje leta
zahtijeva da za pronalazak i rukovanje ureajem i njegovom
snimkom bude zadueno iskljuivo struno osoblje.
Zahtjevi drave registracije, drave operatora, drave
projektiranja ili drave proizvodnje
3.3 Ako se zaprimi zahtjev od drave registracije,
drave operatora, drave projektiranja ili drave proizvodnje
da se zrakoplov, njegov sadraj i bilo koji drugi dokaz ostavi
netaknut u oekivanju pregleda ovlatenog predstavnika
drave koja je uputila zahtjev, drava nesree ili nezgode
poduzima sve potrebne korake kako bi udovoljila takvom
zahtjevu, ukoliko je to izvedivo u razumnoj mjeri i sukladno
valjanoj provedbi istraivanja; pod uvjetom da se zrakoplov
moe pomaknuti onoliko koliko je potrebno da se izvuku
osobe, ivotinje, pota i vrijednosni predmeti, da se sprijee
oteenja od vatre ili drugih uzroka ili da se eliminira bilo
koja opasnost ili zapreka zranoj plovidbi, ostalom prometu
ili javnosti te pod uvjetom da to ne rezultira nepotrebnim
odlaganjem vraanja zrakoplova na popravak, kada je ovo
izvedivo.
Preputanje nadzora
3.4 U skladu s odredbama pod tokama 3.2 i 3.3, drava
nesree ili nezgode preputa nadzor nad zrakoplovom,
njegovim sadrajem ili bilo kojim njihovim dijelom kada oni
vie nisu potrebni u istraivanju, bilo kojoj osobi ili osobama
koje su propisno imenovane od strane drave registracije ili
drave operatora, kako je primjenjivo. U tu svrhu drava
nesree ili nezgode omoguava pristup zrakoplovu, njegovu
sadraju ili bilo kojem njihovom dijelu. Ukoliko se
zrakoplov, njegov sadraj ili bilo koji njihov dio nalazi na
podruju na kojem je dravi neizvedivo omoguiti takav
pristup, ona e sama izvriti premjetaj do mjesta gdje je
pristup mogu.

DODATAK 13 3-1 1/11/01

4. POGLAVLJE: OBAVJEIVANJE
Napomena 1 U Privitku B navodi se kontrolni popis za
obavjeivanje i izvjeivanje.
Napomena 2 Popis adresa tijela nadlenih za
istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova navodi se u
Priruniku za istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova, 1.
dio Organizacija i planiranje(Dok 9756) i na internetskoj
stranici ICAO-a/AIG-a kada bude dostupna.
NESREE ILI OZBILJNE NEZGODE
ZRAKOPLOVA JEDNE DRAVE UGOVORNICE
NA TERITORIJU DRUGE DRAVE UGOVORNICE
ODGOVORNOST DRAVE
NESREE ILI NEZGODE
Prosljeivanje
4.1 Drava nesree ili nezgode prosljeuje obavijest o
nesrei ili ozbiljnoj nezgodi u to kraem roku i na
najprikladniji i najbri mogui nain:
a) dravi registracije;
b) dravi operatora;
c) dravi projektiranja;
d) dravi proizvodnje; i
e) Meunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva,
kada se radi o zrakoplovu mase iznad 2.250 kg.
Meutim, kada drava nesree ili nezgode nije obavijetena
o ozbiljnoj nezgodi, drava registracije ili drava operatora,
prema potrebi, prosljeuje obavijest o toj nezgodi dravi
projektiranja, dravi proizvodnje i dravi nesree ili
nezgode.
Napomena 1 Telefon, faksimil, elektronika pota ili
aeronautika fiksna telekomunikacijska mrea (AFTN) u
veini sluajeva predstavljaju najprikladnija i najbra
raspoloiva sredstva. Vie od jednog sredstva
komunikacije mogu biti primjerena.
Napomena 2 Odredba o obavjeivanju drave
registracije o fazi opasnosti od strane nacionalne
sredinjice za usklaivanje traganja i spaavanja nalazi se u
Dodatku 12.

Format i sadraj
4.2 Obavijest se sastavlja na obinom jeziku i sadrava
sve sljedee podatke koji su odmah dostupni, ali njeno
odailjanje ne smije biti odgoeno zbog nepotpunih
podataka:
a) za nesree identifikacijska kratica ACCID, za ozbiljne
nezgode INCID;
b) proizvoa, model, nacionalnost i registarske oznake
te serijski broj zrakoplova;
c) ime vlasnika, operatora i unajmitelja, ako postoji,
zrakoplova;
d) ime kapetana zrakoplova i nacionalnost posade i
putnika;
e) datum i vrijeme (mjesno vrijeme ili jedinstveno
koordinirano vrijeme) nesree ili ozbiljne nezgode;
f) posljednje mjesto uzlijetanja i toka namijenjenog
slijetanja zrakoplova;
g) poloaj zrakoplova u odnosu na neku lako definiranu
zemljopisnu toku te geografska irina i duljina;
h) broj posade i putnika; u zrakoplovu, smrtno stradalih i
teko ozlijeenih; ostalih, smrtno stradalih i teko
ozlijeenih;
i) opis nesree ili ozbiljne nezgode i opseg oteenja
zrakoplova koliko je poznato;
j) naznaka do koje mjere e istraivanje biti provedeno ili
delegirano od strane drave nesree ili nezgode;
k) fizike karakteristike podruja u kojem je dolo do
nesree ili ozbiljne nezgode, kao i naznaka tekoa u
pristupu ili posebnih uvjeta u pristupu mjestu nesree;
l) naznaku originatora izvjea i nain svakodobnog
kontaktiranja glavnog istraitelja i tijela nadlenog za
istraivanje u dravi u kojoj se dogodila nesrea ili
ozbiljna nezgoda; i
m) prisutnost i opis opasne robe u zrakoplovu.


DODATAK 13 4-1 1/11/01

Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova
Napomena 1 Oznaka od etiri slova YLYX u
kombinaciji s ICAO lokacijskim indikatorom od etiri slova
tvori indikator primatelja od 8 slova za poruke poslane
preko AFTN tijelima nadlenim za istraivanje zrakoplovnih
nesrea i ozbiljnih nezgoda. Za poruke poslane preko javnih
telekomunikacijskih usluga ne moe se koristiti indikator
primatelja te potanska ili telegrafska adresa moraju biti
zamijenjene.
Kada se ICAO obavijesti o indikatoru primatelja od osam
slova i pripadajuim potanskim i telegrafskim adresama,
oni se objavljuju u Oznakama za zrakoplovne agencije,
aeronautike vlasti i usluge (Dok 8585).
Napomena 2 Prirunik o istraivanju nesrea i nezgoda,
1. dio Organizacija i Planiranje(Dok 9756) sadri upute
vezane uz pripremu obavijesti i organizaciju njihove brze
isporuke primatelju.
Jezik
4.3 Obavijest se sastavlja na jednom od radnih jezika
ICAO-a, uzimajui u obzir jezik primatelja, kada god je to
mogue uiniti bez nepotrebnog kanjenja.
Dodatni podaci
4.4 im je mogue, drava nesree ili nezgode alje
detalje koji nisu navedeni u obavijesti kao i druge poznate
relevantne podatke.
ODGOVORNOST DRAVE REGISTRACIJ E, DRAVE
OPERATORA, DRAVE PROJ EKTIRANJA I DRAVE
PROIZVODNJ E
Podaci Sudjelovanje
4.5 Preporuka drava registracije, drava
operatora, drava projektiranja i drava proizvodnje bi
trebali potvrditi primitak obavijesti o nesrei ili ozbiljnoj
nezgodi.
4.6 Po primitku obavijesti, drava registracije, drava
operatora, drava projektiranja i drava proizvodnje, to je
prije mogue, prua dravi nesree ili nezgode sve
relevantne podatke koji su raspoloivi, a tiu se zrakoplova i
letakog osoblja ukljuenog u nesreu ili ozbiljnu nezgodu.
Takoer, svaka drava obavjetava dravu nesree ili
nezgode ako namjerava imenovati ovlatenog predstavnika,
a ako je ovlateni predstavnik ve imenovan, alje njegovo
ime i podatke za kontakt, kao i oekivan datum dolaska ako
ovlateni predstavnik putuje u dravu nesree ili nezgode.

4. poglavlje
Napomena 1 U skladu s tokom 5.18, drava
registracije, drava operatora, drava projektiranja i drava
proizvodnje imaju pravo imenovati ovlatenog predstavnika
da sudjeluje u istraivanju.
Napomena 2 U skladu s tokom 5.22, drava
registracije, drava operatora, drava projektiranja i
drava proizvodnje obvezne su imenovati ovlatenog
predstavnika kada ih to posebno zatrai drava koja provodi
istraivanje nesree zrakoplova teeg od 2.250 kg.
Napominje se da je njihovo sudjelovanje u istraivanju
korisno.
4.7 Po primitku obavijesti, drava operatora, s najmanje
odgode te najprikladnijim i najbrim raspoloivim
sredstvom, pruaju dravi nesree detalje o opasnom teretu
u zrakoplovu.

NESREE ILI OZBILJNE NEZGODE
NA TERITORIJU
DRAVE REGISTRACIJE,
DRAVE KOJA NIJE UGOVORNICA ILI
IZVAN TERITORIJA BILO KOJE DRAVE
ODGOVORNOST DRAVE
REGISTRACIJ E
Prosljeivanje
4.8 Kada drava registracije pokrene istraivanje
nesree ili ozbiljne nezgode, ta drava prosljeuje obavijest, u
skladu s naprijed navedenim tokama 4.2 i 4.3, sa to je mogue
manje kanjenja te najprikladnijim i najbrim raspoloivim
sredstvima:
a) dravi operatora;
b) dravi projektiranja;
c) dravi proizvodnje; i
d) Meunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva,
kada je zrakoplov maksimalne mase preko 2.250 kg.
Napomena 1 Telefon, faksimil, elektronika pota ili
aeronautika fiksna telekomunikacijska mrea (AFTN) u
veini sluajeva predstavljaju najprikladnija i najbra
raspoloiva sredstva. Vie od jednog sredstva
komunikacije mogu biti primjerena.
Napomena 2 --- Odredba o obavjetavanju drave
registracije o fazi opasnosti od strane nacionalne
sredinjice za usklaivanje traganja i spaavanja nalazi se u
Dodatku 12.

1/11/01 4-2

4. poglavlje

ODGOVORNOST DRAVE
OPERATORA, DRAVE PROJ EKTIRANJA I
DRAVE PROIZVODNJ E
Podaci Sudjelovanje
4.9 Preporuka drava operatora, drava
projektiranja i drava proizvodnje trebale bi potvrditi
primitak obavijesti o nesrei ili ozbiljnoj nezgodi (vidi 4.1).
4.10 Po primitku obavijesti, drava registracije, drava
operatora, drava projektiranja i drava proizvodnje, to je
prije mogue, pruaju dravi nesree ili nezgode sve
raspoloive relevantne podatke koji se tiu zrakoplova i
letakog osoblja ukljuenih u nesreu ili ozbiljnu nezgodu.
Takoer, svaka drava obavjetava dravu nesree ili
nezgode ako namjerava imenovati ovlatenog predstavnika,
a ako je ovlateni predstavnik ve imenovan, alje njegovo
ime i
Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova
podatke za kontakt, kao i oekivani datum dolaska ako
ovlateni predstavnik putuje u dravu nesree ili nezgode.
Napomena 1 U skladu s tokom 5.18, drava
registracije, drava operatora, drava projektiranja i
drava proizvodnje imaju pravo imenovati ovlatenog
predstavnika da sudjeluje u istraivanju.
Napomena 2 U skladu s tokom 5.22, drava
registracije, drava operatora, drava projektiranja i drava
proizvodnje obvezne su imenovati ovlatenog predstavnika
kada ih to posebno zatrai drava koja provodi istraivanje
nesree zrakoplova teeg od 2.250 kg. Napominje se da je
njihovo sudjelovanje u istraivanju korisno.
4.11 Po primitku obavijesti, drava operatora, s najmanje
odgode te najprikladnijim i najbrim raspoloivim
sredstvima, pruaju dravi nesree detalje o opasnom teretu
u zrakoplovu.
4-3 1/11/01


5. POGLAVLJE: ISTRAIVANJE

ODGOVORNOST ZA POKRETANJE I
PROVEDBU ISTRAIVANJA

NESREE ILI NEZGODE
NA TERITORIJ U
DRAVE UGOVORNICE
Drava nesree ili nezgode
5.1 Drava nesree ili nezgode pokree istraivanje o
okolnostima nesree i odgovorna je za provedbu istraivanja,
ali moe delegirati cijelo ili bilo koji dio tog istraivanja
drugoj dravi obostranim dogovorom i pristankom. U
svakom sluaju, drava nesree ili nezgode koristi sva
raspoloiva sredstva da omogui istraivanje.
5.1.1 Preporuka Drava nesree ili nezgode trebala
bi pokrenuti istraivanje o okolnostima ozbiljne nezgode. Ta
drava moe delegirati cijelo ili bilo koji dio tog istraivanja
drugoj dravi obostranim dogovorom i pristankom. U
svakom sluaju, drava nesree ili nezgode trebala bi
koristiti sva raspoloiva sredstva da omogui istraivanje.
Napomena 1 Naprijed navedena odredba ne iskljuuje
druge, ve postojee, vrste istraivanja nezgoda (ozbiljnih
ili ne) koje provode druge organizacije.
Napomena 2 Kada se cijelo istraivanje delegira
drugoj dravi, od te drave se oekuje da bude odgovorna za
provedbu istraivanja, ukljuujui izdavanje konanog
izvjea i ADREP izvjeivanje. Kada se delegira dio
istraivanja, drava nesree ili nezgode obino zadrava
odgovornost za provedbu istraivanja.


NESREE ILI NEZGODE
NA TERITORIJ U DRAVA
KOJE NISU UGOVORNICE
Drava registracije
5.2 Preporuka Kada se nesrea ili ozbiljna nezgoda
dogodi na podruju drave koja nije ugovornica te ne
namjerava provesti istraivanje u skladu s Dodatkom 13,
drava registracije zrakoplova ili, u nedostatku iste, drava
operatora, drava projektiranja ili drava proizvodnje bi
trebala nastojati pokrenuti i provoditi istragu u suradnji s
dravom u kojoj se dogodila nesrea ili nezgoda. Ukoliko
takva suradnja ne uspije, takva drava bi samostalno
trebala provoditi istragu uz pomo onih podataka koji su joj
dostupni.
NESREE ILI NEZGODE IZVAN TERITORIJA BILO
KOJE DRAVE
Drava registracije
5.3 Kada se teritorij drave na kojemu se dogodila
nesrea ili ozbiljna nezgoda ne moe definitivno utvrditi,
drava registracije pokree i provodi svo nuno istraivanje
nesree ili ozbiljne nezgode. Meutim, ona moe delegirati
cijelo ili bilo koji dio istraivanja drugoj dravi uzajamnim
dogovorom i pristankom.
5.3.1 Drave najblie mjestu nesree u meunarodnim
vodama pruaju pomo kakvu mogu i odgovaraju na
zahtjeve drave registracije.
5.3.2 Preporuka Ukoliko drava registracije nije
drava ugovornica te ne namjerava provoditi istragu u
skladu s Dodatkom 13, drava operatora ili, u nedostatku
iste, drava projektiranja ili drava proizvodnje bi trebala
nastojati pokrenuti i provoditi istragu. Meutim, ta drava
moe prenijeti cijelo ili bilo koji dio istraivanja drugoj
dravi uzajamnim dogovorom i pristankom.
ORGANIZACIJA I PROVEDBA
ISTRAIVANJA
Napomena Prirunik za istraivanje zrakoplovnih
nesrea (Dok 6920) sadri upute za organizaciju, provedbu
i nadzor istraivanja.
ODGOVORNOST DRAVE KOJA
PROVODI ISTRAIVANJE
Napomena Nita u sljedeim odredbama nije
namijenjeno da sprijei dravu koja provodi istraivanje da
zatrai najbolje tehniko struno vjetaenje iz bilo kojeg
izvora.
DODATAK 13 5-1 1/11/01


Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova 5. poglavlje
Openito
5.4 Tijelo nadleno za istraivanje nesrea i nezgoda je
neovisno u provoenju istraivanja te ima neograniene
ovlasti nad provedbom te istrage, u skladu s odredbama
ovog Dodatka. Istraivanje ukljuuje:
a) prikupljanje, zapis i analizu svih raspoloivih
podataka o nesrei ili nezgodi;
b) ako je to potrebno, izdavanje sigurnosnih
preporuka;
c) ako je mogue, utvrivanje uzroka; i
d) sastavljanje zavrnog izvjea.
Kada je to mogue, mjesto nesree se posjeuje, olupina se
pregledava te se uzimaju izjave svjedoka.
5.4.1 Preporuka Bilo koji sudski ili upravni postupak
kojemu je cilj dodjeljivanje krivnje ili odgovornosti treba
biti odvojen od bilo kojeg istraivanja koje se provodi u
skladu s odredbama ovog Dodatka.
Glavni istraitelj Imenovanje
5.5 Drava koja provodi istraivanje imenuje glavnog
istraitelja i odmah pokree istraivanje.
Glavni istraitelj Pristup i nadzor
5.6 Glavni istraitelj uiva neometan pristup olupini i
svim relevantnim materijalima, ukljuujui ureaje za
snimanje leta i zapisnike operativnih usluga u zranom
prometu te uiva neogranieni nadzor nad njima kako bi bez
odgode osigurao provedbu detaljnog istraivanja od strane
ovlatenih slubenika koji sudjeluju u istrazi.
Ureaji za snimanje leta Nesree i nezgode
5.7 U istraivanju nesrea ili nezgoda uinkovito se
koriste ureaji za snimanje leta. Drava koja provodi
istraivanje organizira oitavanje ureaja za snimanje leta
bez odgode.
5.8 Preporuka U sluaju da drava koja provodi
istraivanje nesree ili nezgode nema odgovarajua
sredstva za oitavanje ureaja za snimanje leta, ona treba
koristiti sredstva koja joj ustupe druge drave, uzimajui u
obzir sljedee:
a) mogunosti ureaja i prostoriju za oitavanje;
b) pravovremenost oitavanja; i
c) mjesto oitavanja.

Napomena Zahtjevi za snimanje radarskih podataka i ATS
komunikacija nalaze se u Dodatku 11, Poglavlje 6.
Obdukcija
5.9 Drava koja provodi istraivanje o smrtnim
nesreama organizira potpunu obdukciju smrtno stradalih
lanova posade zrakoplova i, ovisno o danim okolnostima,
smrtno stradalih putnika i posluitelja, od strane patologa,
po mogunosti onoga koji ima iskustva u istraivanju
nesrea. Ovi pregledi su brzi i potpuni.
Napomena U Priruniku za zrakoplovnu medicinu
civilnog zrakoplovstva (Dok 8984) i Priruniku za
istraivanje zrakoplovnih nesrea (Dok 6920) nalaze se
detaljne upute vezane uz obdukcije, a prvospomenuti sadri i
detaljne upute o toksikolokom testiranju.
Lijeniki pregled
5.9.1 Preporuka Po potrebi, drava koja provodi
istraivanje trebala bi organizirati lijeniki pregled posade,
putnika i zrakoplovnog osoblja, najbolje od strane lijenika
s iskustvom u istraivanju nesrea. Ovi pregledi trebali bi
biti brzi.
Napomena 1 Takvim pregledima se takoer moe
utvrditi je li razina fizike i psiholoke spreme letakog i
ostalog osoblja izravno ukljuenog u nesreu ili nezgodu
dovoljna da oni pridonesu istraivanju.
Napomena 2 Prirunik za zrakoplovnu medicinu
civilnog zrakoplovstva (Dok 8984) sadrava upute za
lijenike preglede.
Koordinacija Pravosudne vlasti
5.10 Drava koja provodi istraivanje prepoznaje
potrebu za koordinacijom glavnog istraitelja i pravosudnih
vlasti. Posebnu panju posveuje dokazima koji zahtijevaju
hitnu evidenciju i analizu kako bi istraivanje bilo uspjeno,
poput pregleda i identifikacije rtava i oitavanje snimaka
ureaja za snimanje leta.
Napomena 1 Odgovornost drave u kojoj se dogodila
nesrea za takvu koordinaciju navedena je u lanku 5.1.
Napomena 2 Potencijalni sukobi izmeu istranih i
pravosudnih vlasti vezani uz nadzor nad ureajima za
snimanje leta i njihovim snimkama mogu rjeiti slubenici
pravosudnih vlasti koji prenose snimke do mjesta oitavanja,
zadravajui tako nadzor nad njima.

1/11/01 5-2


5. poglavlje Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova

Obavjeivanje tijela nadlenih za sigurnost zranog prometa
5.11 Ako se tijekom istraivanja otkrije ili posumnja da
je dolo do djela nezakonitog ometanja, glavni istraitelj
obvezan je odmah poduzeti mjere kojima osigurava da o
tome budu obavijetena tijela nadlena za sigurnost zranog
prometa ukljuenih drava.
Neiznoenje dokumentacije
5.12 Drava koja provodi istraivanje sljedeu
dokumentaciju nee uiniti dostupnom za bilo koje druge
svrhe osim istraivanja nesree ili nezgode, osim ako tijelo
nadleno za provedbu propisa u toj dravi ne utvrdi da
objavljivanje takve dokumentacije ima prevagu nad
nepovoljnim uinkom koju bi takav postupak mogao imati
na to ili budua istraivanja, kako u toj zemlji tako i
meunarodno:
a) sve izjave koje su osobe dale tijelu nadlenom za
istraivanje tijekom istrage;
b) svu komunikaciju izmeu osoba koje su bile ukljuene u
upravljanje zrakoplovom;
c) medicinske ili privatne podatke vezane uz osobe
ukljuene u nesreu ili nezgodu;
d) snimke ureaja za snimanje razgovora u pilotskoj kabini
i prijepise takvih snimki; i
e) miljenja izraena u analizi podataka, ukljuujui
podatke dobivene iz ureaja za snimanje leta.
5.12.1 Ova dokumentacija ukljuena je u zavrno
izvjee ili njegove dodatke samo kada je primjerena za
analizu nesree ili nezgode. Dijelovi dokumentacije koji
nisu relevantni za analizu ne objavljuju se.
Napomena Podaci sadrani u naprijed navedenoj
dokumentaciji, to ukljuuje i podatke koje su dobrovoljno
dale osobe ispitivane tijekom istraivanja nesree ili
nezgode, mogli bi se neumjesno koristiti za naknadne
disciplinske, graanske, upravne i kaznene postupke.
Ukoliko se takvi podaci distribuiraju, u budunosti bi moglo
doi do toga da ih se vie ne otkriva istraiteljima.
Nedostatak pristupa takvim podacima ometao bi istrani
postupak i ozbiljno utjecao na sigurnost letenja.
Ponovno otvaranje istrage
5.13 Ako, nakon to je istraivanje zatvoreno, novi i bitni
dokazi budu dostupni, drava koja je vodila istraivanje
ponovo je otvara.

Meutim, kada drava koja je vodila istraivanje nije ta koja
je pokrenula istraivanje, ta drava prvo mora dobiti
pristanak drave koje je pokrenula istraivanje.
ODGOVORNOST BILO KOJ E DRUGE DRAVE
Informacije Nesree i nezgode
5.14 Na zahtjev drave koja vodi istraivanje, svaka
drava daje toj dravi sve relevantne informacije koje su joj
raspoloive.
Napomena Vidi takoer 5.16
5.15 Svaka drava, ija su postrojenja ili slube bili
koriteni ili bi u pravilu bili koriteni od strane zrakoplova
prije nesree ili nezgode i koja ima informacije relevantne za
istraivanje, prua takve informacije dravi koja provodi
istraivanje.
ODGOVORNOST DRAVE REGISTRACIJ E I DRAVE
OPERATORA
Ureaji za snimanje leta Nesree i ozbiljne nezgode
5.16 Kada zrakoplov ukljuen u nesreu ili ozbiljnu
nezgodu sleti u dravu koja nije drava u kojoj se dogodila
nesrea, drava registracije ili drava operatora, na zahtjev
drave koja provodi istraivanje nesreu pruaju joj se
snimke ureaja za snimanje leta i, po potrebi, pripadajui
ureaji za snimanje leta.
Napomena Primjenjujui toku 5.16, drava
registracije ili drava operatora moe zatraiti suradnju
bilo koje druge drave u pronalaenju snimki ureaja za
snimanje leta.
Organizacijski podaci
5.17 Drava registracije i drava operatora, na
zahtjev drave koja provodi istraivanje, daju relevantne
podatke o bilo kojoj organizaciji ije aktivnosti su mogle
izravno ili neizravno utjecati na upravljanje zrakoplovom.

SUDJELOVANJE U ISTRAIVANJU
Napomena Nita u ovom Dodatku nije namijenjeno da
podrazumijeva da ovlateni predstavnik i savjetnici drave
moraju biti uvijek prisutni u dravi u kojoj se vodi
istraivanje.


5-3 1/11/01


Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova 5. poglavlje

SUDJ ELOVANJ E DRAVE REGISTRACIJ E,
DRAVE OPERATORA, DRAVE PROJEKTIRANJ A
I DRAVE PROIZVODNJ E
Prava
5.18 Drava registracije, drava operatora, drava
projektiranja i drava proizvodnje imaju pravo imenovati
ovlatenog predstavnika da sudjeluje u istraivanju.
Napomena Nita u ovoj normi nije namijenjeno da
sprijei dravu u kojoj su projektirani ili proizvedeni
energetsko postrojenje ili glavne komponente zrakoplova da
zatrai sudjelovanje u istraivanju nesree.
5.19 Drava registracije ili drava operatora imenuju
jednog ili vie savjetnika, koje predlae operator, za pomo
ovlatenom predstavniku.
5.19.1 Preporuka Kada ni drava registracije ni
drava operatora ne imenuje ovlatenog predstavnika,
drava koja provodi istraivanje bi trebala pozvati operatora
da sudjeluje u istraivanju, u skladu s postupcima drave
koja provodi istraivanje.
5.20 Drava projektiranja i drava proizvodnje imaju
pravo imenovati jednog ili vie savjetnika, koje predlae
organizacija odgovorna za projektiranje tipa i zavrno
sklapanje zrakoplova, za pomo svojim ovlatenim
predstavnicima.
5.21 Preporuka Kada ni drava projektiranja ni
drava proizvodnje ne imenuju ovlatenog predstavnika,
drava koja provodi istraivanje bi trebala pozvati
organizacije odgovorne za projektiranje tipa i zavrno
sklapanje zrakoplova da sudjeluju u istraivanju, u skladu s
postupcima drave koja provodi istraivanje.
Obveze
5.22 Kada drava koja provodi istraivanje nesree
zrakoplova maksimalne mase od preko 2.250 kg posebno
zatrai sudjelovanje drave registracije, drave operatora,
drave projektiranja ili drave proizvodnje, svaka od
ukljuenih drava imenuje ovlatenog predstavnika.
Napomena 1 Nita pod tokom 5.22 nije namijenjeno
da sprijei dravu koja provodi istragu da zatrai od drave
u kojoj su projektirani ili proizvedeni energetsko postrojenje
ili glavni dijelovi zrakoplova da imenuje ovlatenog
predstavnika kada god prvospomenuta drava ocijeni da bi
to doprinijelo istraivanju ili kada bi takvo sudjelovanje
moglo rezultirati pojaanom sigurnou.


Napomena 2 Nita pod tokom 5.22 nije
namijenjeno da sprijei dravu koja provodi istragu
da zatrai dravu projektiranja i dravu
proizvodnje da pomognu u istrazi i onih nesrea
koje nisu navedene pod tokom 5.22.
SUDJ ELOVANJ E DRUGIH DRAVA
Prava
5.23 Svaka drava koja na zahtjev prui podatke,
postrojenja ili strunjake dravi koja provodi istraivanje
ima pravo imenovati ovlatenog predstavnika da
sudjeluje u istraivanju.
Napomena Svaka drava koja prui operativnu
bazu za terenska istraivanja ili je ukljuena u traganje i
spaavanje ili postupke pronalaenja olupine takoer
moe imati pravo imenovati ovlatenog predstavnika da
sudjeluje u istraivanju.
PRAVA OVLATENIH PREDSTAVNIKA
Savjetnici
5.24 Drava koja ima pravo imenovati ovlatenog
predstavnika takoer ima pravo imenovati jednog ili vie
savjetnika za pomo ovlatenom predstavniku u istrazi.
Napomena 1 Nita u naprijed navedenim
odredbama nije namijenjeno da sprijei dravu koja
sudjeluje u istraivanju da pozove najbolje tehnike
strunjake iz bilo kojeg izvora i imenuje ih savjetnicima
svog ovlatenog predstavnika.
Napomena 2 Olakavanje ulaska ovlatenih
predstavnika, njihovih savjetnika i opreme je obuhvaen
Dodatkom 9 Olakavanje. Noenje slubenih ili
servisnih putovnica moe ubrzati ulazak.
5.24.1 Savjetnicima koji pomau ovlatenim
predstavnicima dozvoljeno je, pod nadzorom ovlatenih
predstavnika, sudjelovati u istraivanju koliko je to
nuno kako bi omoguili ovlatenim predstavnicima da
njihovo sudjelovanje bude uinkovito.
Sudjelovanje
5.25 Sudjelovanje u istraivanju daje pravo
sudjelovanja u svim aspektima istraivanja, pod
nadzorom glavnog istraitelja, posebno pravo na:
a) posjet mjestu nesree;
b) pregled olupine;


1/11/01 5-4


5. poglavlje Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova

c) prikupljanje svjedoenja i predlaganje podruja
ispitivanja svjedoka;
d) potpuni pristup svim relevantnim dokazima to je
prije mogue;
e) preslike svih relevantnih dokumenata;
f) sudjelovanje u oitavanjima snimljenih zapisa;
g) sudjelovanje u istranim aktivnostima van mjesta
nesree poput pregleda sastavnih dijelova, testiranja i
simulacija;
h) sudjelovanje na sastancima o tijeku istrage
ukljuujui rasprave vezane za analizu, nalaze, uzroke
i sigurnosne preporuke; i
i) podnoenje prijedloga to se tie raznih elemenata
istraivanja.
Meutim, sudjelovanje drava osim drave registracije,
drave operatora, drave projektiranja i drave proizvodnje
moe biti ogranieno na ona pitanja na temelju kojih i imaju
pravo na sudjelovanje temeljem toke 5.23.
Napomena 1 Priznato je da nain sudjelovanja
podlijee postupcima drave u kojoj se istraivanje ili dio
istraivanja i provodi.
Napomena 2 Prikupljanje i evidentiranje podataka ne
treba odgaati do dolaska ovlatenog predstavnika.
Napomena 3 Nita u ovoj normi ne spreava dravu
koja provodi istraivanje da proiri sudjelovanje izvan
navedenih prava.
Napomena 4 Relevantni dokumenti navedeni u
podstavku e) ukljuuju i dokumente poput izvjea o
pregledu dijelova ili studije izvrene u okviru istraivanja.Obveze
5.26 Ovlateni predstavnici i njihovi savjetnici:
a) pruaju sve relevantne podatke koji su im raspoloivi
dravi koja provodi istraivanje; i
b) ne odaju informacije o napretku i nalazima
istraivanja bez izriitog pristanka drave koja
provodi istraivanje.
Napomena Nita u ovoj normi ne spreava brzo
objavljivanje injenica kada je to odobreno od drave koja
provodi istraivanje niti ova norma spreava ovlatene
predstavnike da izvjetavaju svoje drave u cilju
omoguavanja odgovarajuih sigurnosnih aktivnosti.


SUDJELOVANJE DRAVA IJI DRAVLJANI SU
SMRTNO STRADALI ILI PRETRPJ ELI OZBILJNE
OZLJ EDE
Prava i ovlasti
5.27 Dravi koja ima posebni interes za nesreu na
temelju smrtnih sluaja ili ozbiljnih ozljeda njenih graana,
nakon to podnese zahtjev, drava koja provodi istraivanje
dozvoljava imenovati strunjaka koji ima pravo na:
a) posjet mjestu nesree;
b) pristup relevantnim injeninim podacima;
c) sudjelovanje u prepoznavanju rtava;
d) prisustvovanje ispitivanju preivjelih putnika koji su
dravljani Drave strunjaka; i
e) presliku zavrnog izvjea.

5-5 1/11/01


6. POGLAVLJE: ZAVRNO IZVJEE
6.1 Preporuka Potrebno je koristiti oblik zavrnog
izvjea iz Dodatka. Meutim, zavrno izvjee se moe
prilagoditi okolnostima nesree ili nezgode.
ODGOVORNOST SVAKE DRAVE
Priopavanje informacija doputenje
6.2 Drave ne prosljeuju, objavljuju niti daju pristup
nacrtu izvjea ili bilo kojem njegovom dijelu, ili bilo kojem
dokumentu pribavljenom tijekom istraivanja nesree ili
nezgode, bez izriitog doputenja drave koja je provela
istraivanje, osim ako je ta drava ve objavila ili izdala
odnosna izvjea ili dokumente.
ODGOVORNOST DRAVE KOJA
PROVODI ISTRAIVANJE
Savjetovanje
6.3 Drava koja provodi istraivanje alje primjerak
nacrta zavrnog izvjea dravi koja je pokrenula
istraivanje i svim dravama koje su sudjelovale u
istraivanju te ih poziva da daju relevantne i obrazloene
primjedbe na izvjee, to je prije mogue. Nacrt zavrnog
izvjea o istraivanju alje se sljedeim dravama u cilju
prikupljanja njihovih primjedbi:
a) dravi registracije;
b) dravi operatora;
c) dravi projektiranja; i
d) dravi proizvodnje.
Ako drava koja provodi istraivanje primi primjedbe u
roku od ezdeset dana od dana popratnog pisma, ona mijenja
nacrt zavrnog izvjea ukljuivanjem sadraja primljenih
primjedbi, ili ako tako eli drava koja je poslala primjedbe,
ukljuuje primjedbe u zavrno izvjee u obliku dodatka.
Ako drava koja provodi istraivanje ne primi primjedbe u
roku od ezdeset dana od dana prvog popratnog pisma, ona
izdaje zavrno izvjee u skladu s tokom 6.4, osim ako se
odnosne drave ne usuglase oko produljenja tog razdoblja.
Napomena 1 Ovom normom ne namjerava se
onemoguiti da drava koja obavlja istraivanje trai
savjete od drugih drava, poput drava koje su osigurale
vane informacije, znaajna sredstva, ili strunjake koji su
sudjelovali u istraivanju u skladu s tokom 5.27.
Napomena 2 Primjedbe koje su ukljuene u zavrno
izvjee u obliku dodatka ograniene su na tehnike aspekte
koji nisu specifini za urednike izmjene i oko kojih nije
postignut dogovor.
Napomena 3 Prilikom slanja nacrta zavrnog izvjea
dravama primateljicama, drava koja obavlja istraivanje
razmatra najprikladniji i najbri mogui nain slanja, kao
to je faksiranje, slanje elektronikom potom, kurirskom
slubom ili brzom potom.
6.3.1 Preporuka Preko drave operatora drava
koja obavlja istraivanje treba poslati primjerak nacrta
zavrnog izvjea operatoru kako bi mu omoguila da
dostavi svoje primjedbe na nacrt zavrnog izvjea.
6.3.2 Preporuka Preko drave projektiranja i
drave proizvodnje drava koja obavlja istraivanje treba
poslati primjerak nacrta zavrnog izvjea organizacijama
odgovornima za projektiranje tipa i zavrno sklapanje
zrakoplova kako bi im omoguila da dostave svoje
primjedbe na nacrt zavrnog izvjea.
Drave primateljice
6.4 Drava koja obavlja istraivanje alje zavrno
izvjee o istraivanju nesree u to kraem roku sljedeim
dravama:
a) dravi koja je pokrenula istraivanje;
b) dravi registracije;
c) dravi operatora;
d) dravi projektiranja;
e) dravi proizvodnje;
f) svakoj dravi iji su dravljani preminuli ili zadobili
ozbiljne ozljede; i
g) svakoj dravi koja je osigurala vane informacije,
znaajna sredstva ili strunjake.
DODATAK 13 6-1 1/11/01Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova 6. poglavlje
Objavljivanje zavrnog izvjea
6.5 U interesu spreavanja nesrea, drava koja obavlja
istraivanje o nesrei ili nezgodi objavljuje zavrno izvjee
to je prije mogue.
6.6 Preporuka Drava koja obavlja istraivanje
treba objaviti zavrno izvjee u to kraem roku i, ako je
mogue, u roku od dvanaest mjeseci od dana nesree ili
nezgode. Ako se izvjee ne moe objaviti u roku od
dvanaest mjeseci, drava koja obavlja istraivanje treba
objaviti privremeno izvjee na dan svake obljetnice nesree
ili nezgode, navodei detalje o tijeku istraivanja i sva
pitanja sigurnosti.
6.7 Nakon objave zavrnog izvjea od strane drave
koja provodi istraivanje o nesrei ili nezgodi u kojoj je
sudjelovao zrakoplov maksimalne mase iznad 5,700 kg, ta
drava alje primjerak zavrnog izvjea Meunarodnoj
organizaciji civilnog zrakoplovstva.
Napomena Kad god je to mogue, zavrno izvjee
koje se alje ICAO-u potrebno je pripremiti na jednom od
radnih jezika Organizacije i u obliku iz Dodatka.
Sigurnosne preporuke
6.8 U bilo kojoj fazi istraivanja nesree ili nezgode,
tijelo nadleno za istraivanje nesrea ili nezgoda iz drave
koja obavlja istraivanje predlae nadlenim tijelima,
ukljuujui i ona iz drugih drava, preventivne radnje za
koje smatra da se moraju poduzeti odmah u cilju poboljanja
zrakoplovne sigurnosti.

6.9 Drava koja obavlja istraivanje nesree ili nezgode
upuuje, po potrebi, sigurnosne preporuke koje su rezultat
njenih istraivanja tijelima nadlenima za istraivanje
nesrea iz druge odnosne drave (drava) i ICAO-u kad su
ukljueni dokumenti ICAO-a.
Napomena Kad zavrna izvjea sadravaju
sigurnosne preporuke upuene ICAO-u jer su ukljueni
dokumenti ICAO-a, ta izvjea moraju biti popraena
pismom u kojem se iznose konkretne predloene radnje.
ODGOVORNOST DRAVE KOJOJ SU
UPUENE SIGURNOSNE PREPORUKE
Radnje koje se poduzimaju nakon sigurnosnih preporuka
6.10 Drava kojoj su upuene sigurnosne preporuke
obavjetava dravu koja ih je predloila o preventivnim
radnjama koje je poduzela ili koje razmatra, ili objanjava
zato nee poduzeti nikakve radnje.
Napomena Ovom normom ne namjerava se
onemoguiti dravi koja obavlja istraivanje da izradi
prijedloge preventivnih radnji umjesto sigurnosnih
preporuka.
1/11/01 6-2


7. POGLAVLJE:
IZVJEIVANJE O NESREAMA I NEZGODAMA (ADREP)
Napomena 1 U Prilogu B navodi se kontrolni popis za
obavjeivanje i izvjeivanje.
Napomena 2 Sukladno odredbama ovog poglavlja, za
bilo koju nesreu ili nezgodu mogu se zatraiti dva zasebna
izvjea. To su:
Preliminarno izvjee
Izvjee o nesrei/nezgodi
Napomena 3 Upute za pripremu preliminarnog
izvjea i izvjea o nesrei/nezgodi navedene su u
Priruniku za izvjeivanje o nesreama/nezgodama (Dok
9156).
PRELIMINARNO IZVJEE
ODGOVORNOST DRAVE KOJA
PROVODI ISTRAIVANJE
Nesree zrakoplova mase iznad 2.250 kg
7.1 Kad u nesrei sudjeluje zrakoplov maksimalne
mase iznad 2.250 kg, drava koja obavlja istraivanje alje
preliminarno izvjee:
a) dravi registracije ili dravi nesree ili nezgode, prema
potrebi;
b) dravi operatora;
c) dravi projektiranja;
d) dravi proizvodnje;
e) svakoj dravi koja je osigurala vane informacije,
znaajna sredstva ili strunjake; i
f) Meunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva.
Nesree zrakoplova mase 2.250 kg ili manje
7.2 Kad u nesrei sudjeluje zrakoplov koji je izvan
odredbi toke 7.1. i kad je ukljuena plovidbenost ili pitanje
od interesa za drugu dravu, drava koja obavlja istraivanje
prosljeuje preliminarno izvjee sljedeim dravama:
a) dravi registracije ili dravi nesree ili nezgode, prema
potrebi;


b) dravi operatora;
c) dravi projektiranja;
d) dravi proizvodnje; i
e) svakoj dravi koja je osigurala vane informacije,
znaajna sredstva ili strunjake.
Jezik
7.3 Preliminarno izvjee dostavlja se odgovarajuim
dravama i Meunarodnoj organizaciji civilnog
zrakoplovstva na jednom od radnih jezika ICAO-a.
Slanje
7.4 Preliminarno izvjee se faksira, alje
elektronikom potom ili zranom potom u roku od trideset
dana od dana nesree, osim ako u meuvremenu nije
poslano izvjee o nesrei/nezgodi. Kad se radi o pitanjima
koja izravno utjeu na sigurnost, izvjee se alje im
informacije postanu dostupne i na najprikladniji i najbri
mogui nain.
IZVJEE O NESREI/NEZGODI
ODGOVORNOST DRAVE KOJA
PROVODI ISTRAIVANJE
Nesree zrakoplova mase iznad 2.250 kg
7.5 Kad u nesrei sudjeluje zrakoplov maksimalne
mase iznad 2.250 kg, drava koja obavlja istraivanje alje
izvjee o nesrei Meunarodnoj organizaciji civilnog
zrakoplovstva, to prije nakon istraivanja.
Dodatne informacije
7.6 Preporuka Drava koja provodi istraivanje na
zahtjev drugih drava treba osigurati odgovarajue dodatne
informacije povrh onih navedenih u izvjeu o
nesrei/nezgodi.
DODATAK 13 7-1 1/11/01


Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova 7. poglavlje
Nesree zrakoplova mase iznad 5.700 kg
7.7 Ako drava istrauje nezgodu zrakoplova
maksimalne mase iznad 5.700 kg, ta drava alje izvjee o
nezgodi Meunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva,
to prije nakon istraivanja.

Napomena vrste nezgoda koje Meunarodna
organizacija civilnog zrakoplovstva smatra kljunima za
studije o spreavanju nesrea navedene su u Prilogu C.


1/11/01 7-2


8. POGLAVLJE: MJERE ZA SPREAVANJE NESREA
Napomena Cilj ovih specifikacija je poticati
spreavanje nesrea analizom podataka o nesreama i
nezgodama te brzom razmjenom podataka.
Sustavi izvjeivanja o nezgodama
8.1 Drava uspostavlja sustav obveznog izvjeivanja o
nezgodama kako bi se olakalo prikupljanje informacija o
postojeim ili moguim sigurnosnim nedostacima.
8.2 Preporuka Drava uspostavlja dobrovoljni
sustav izvjeivanja o nezgodama kako bi se olakalo
prikupljanje informacija koje se ne mogu prikupiti u okviru
obveznog sustava izvjeivanja o nezgodama.
8.3 Dobrovoljni sustav izvjeivanja o nezgodama ne
smije ukljuivati kazne te mora titi izvore informacija.
Napomena 1 Okruenje koje ne ukljuuje kanjavanje
kljuno je za dobrovoljno izvjeivanje.
Napomena 2 Drave se potiu na olakavanje i
promicanje dobrovoljnog izvjeivanja o dogaajima koji bi
mogli utjecati na sigurnost letenja prilagodbom vaeih
zakona, uredbi i politika, ovisno o potrebama.
Napomena 3 Upute vezane uz sustave obveznog i
dobrovoljnog izvjeivanja o nezgodama nalaze se u
Priruniku za spreavanje nesrea (Dokument 9422).
Sustavi baza podataka
8.4 Preporuka Drava treba uspostaviti bazu
podataka o nesreama i nezgodama kako bi se olakala
uinkovita analiza pribavljenih informacija, ukljuujui
informacije iz sustava izvjeivanja o nezgodama.
8.5 Preporuka Sustavi baza podataka trebaju
koristiti standardizirane formate kako bi se olakala
razmjena podataka.
Napomena 1 Na zahtjev drava, ICAO prua upute
vezane uz specifikaciju takvih baza podataka .
Napomena 2 Po potrebi, drave se potiu na sklapanje
regionalnih sporazuma prilikom uvoenja sustava iz toke
8.4.
Analiza podataka Preventivne radnje
8.6 Drava koja je uspostavila bazu podataka o
nesreama i nezgodama i sustav izvjeivanja o nezgodama
analizira informacije sadrane u svojim izvjeima o
nesreama/nezgodama i u bazi podataka kako bi odredila
bilo kakve nune preventivne radnje.
Napomena Dodatne informacije na kojima se temelje
preventivne radnje mogu se unijeti u zavrna izvjea o
istraivanim nesreama i nezgodama.
8.7 Preporuka Ako drava pri analizi informacija
sadranih u svojoj bazi podataka utvrdi sigurnosna pitanja
za koja smatra da su od interesa za druge drave, tada tim
dravama treba proslijediti te sigurnosne informacije to je
prije mogue.
8.8 Preporuka Povrh sigurnosnih preporuka koje
proizlaze iz istraivanja nesrea i nezgoda, sigurnosne
preporuke mogu proistei iz razliitih izvora, ukljuujui
studije o sigurnosti. Ako su sigurnosne preporuke upuene
nekoj organizaciji u drugoj dravi, treba ih proslijediti i
nadlenom istranom tijelu te drave.
Razmjena sigurnosnih informacija
8.9 Preporuka Drave trebaju promicati uspostavu
mrea razmjene sigurnosnih podataka meu svim
korisnicima zrakoplovnog sustava te trebaju olakati
slobodnu razmjenu podataka o postojeim i moguim
sigurnosnim nedostacima.
Napomena Da bi se olakala razmjena podataka
potrebne su standardizirane definicije, klasifikacije i
obrasci. Upute o specifikacijama za takve mree razmjene
informacija prua ICAO na zahtjev.
DODATAK 13 8-1 1/11/01


PRILOG. OBLIK ZAVRNOG IZVJEA
(Vidi 6. poglavlje)
SVRHA
Svrha je prikazati zavrno izvjee na prikladan i ujednaen
nain.
Detaljne upute o popunjavanju pojedinih dijelova
zavrnog izvjea nalaze se u Priruniku o istraivanju
zrakoplovnih nesrea (Dokument br. 6920).
OBLIK
Naslov. Zavrno izvjee poinje naslovom koji obuhvaa:
naziv operatora; naziv proizvoaa, model, dravljanstvo
i registarske oznake zrakoplova; mjesto i datum nesree
ili nezgode.
Saeti opis. Nakon naslova slijedi saeti opis u kojem se
ukratko navode sve mjerodavne informacije vezane uz:
obavijest o nesrei upuenu domaem i stranom
nadlenom tijelu; utvrivanje tijela nadlenog za istragu i
ovlateno predstavljanje; organiziranje istrage; nadleno
tijelo koje objavljuje izvjee te datum objavljivanja;
te se zakljuuje kratkim opisom okolnosti koje su dovele do
nesree.
Glavni tekst izvjea. Glavni tekst zavrnog izvjea
obuhvaa sljedee toke:
1. injenine informacije
2. Analiza
3. Zakljuci
4. Sigurnosne preporuke
s time da se svaka toka sastoji od nekoliko podtoaka, kako
je prikazano u nastavku.
Dodaci. Uvrstiti po potrebi.
Napomena Prilikom pripreme zavrnog izvjea,
koristei ovaj oblik, treba osigurati sljedee:
a) sve informacije znaajne za razumijevanje injenica,
analize i zakljuaka nalaze se u sklopu odgovarajue
toke;

b) ako informacije vezane uz bilo koji dio 1. toke injenine
informacije nisu dostupne, ili ako nisu znaajne za okolnosti
koje su uzrokovale nesreu, o tome je potrebno staviti
napomenu u odgovarajue podtoke.
1. INJENINE INFORMACIJE
1.1 Povijest leta. Kratak tekst u kojem se navode
sljedee informacije:
Broj leta, vrsta letake operacije, posljednje mjesto
uzlijetanja, vrijeme uzlijetanja (mjesno vrijeme ili
UTC), mjesto predvienog slijetanja.
Priprema za let, opis leta i dogaaja koji su uzrokovali
nesreu, ukljuujui, po potrebi, rekonstrukciju
znaajnog dijela putanje leta.
Mjesto (zemljopisna irina, zemljopisna duina,
nadmorska visina), vrijeme nesree (mjesno vrijeme
ili UTC), dan ili no.
1.2 Ozlijeene osobe. Upisivanje sljedeih podataka
(brojkama):
Ozljede Posada Putnici Ostali
Smrtonosne
Ozbiljne
Manje/nikakve
Napomena Smrtonosne ozljede ukljuuju sve smrti za
koje je utvreno da su nastale kao izravna posljedica
ozljeda zadobivenih u nesrei. Ozbiljne ozljede su
definirane u 1. poglavlju ovoga Dodatka.
1.3 Oteenje zrakoplova. Kratka izjava o oteenju
nastalom na zrakoplovu uslijed nesree (unitenje, znaajno
oteenje, malo oteenje, bez oteenja).
1.4 Drugo oteenje. Kratak opis oteenja nastalog na
drugim objektima osim zrakoplova.
1.5 Podaci o osoblju:
a) Odgovarajue informacije o svim lanovima letakog
osoblja, ukljuujui: dob, valjanost dozvola,
ovlatenja, obvezne provjere, letako iskustvo
(ukupno i prema tipu) te odgovarajue podatke o
vremenu slube.


DODATAK 13 PRILOG 1 1/11/01


Dodatak 13 Istraga nesree i nezgode zrakoplova
b) Kratka izjava o strunosti i iskustvu drugih lanova
posade.
c) Odgovarajue informacije o drugom osoblju, kao to
su djelatnici operativne slube za kontrolu zranog
prometa, slube odravanja itd., po potrebi.
1.6 Podaci o zrakoplovu:
a) Kratka izjava o plovidbenosti i odravanju zrakoplova
(napomena o nedostacima poznatima prije i tijekom leta,
ako su takvi nedostaci na bilo koji nain vezani uz nesreu).
b) Po potrebi, napisati kratku izjavu o performansama te
navesti jesu li masa i teite bili unutar propisanih
ogranienja tijekom faze leta vezane uz nesreu. (Navesti
pojedinosti ako nije postojala nikakva ili ako je postojala
bilo kakva povezanost s nesreom.)
c) Vrsta koritenog goriva.
1.7 Meteoroloki podaci:
a) Kratka izjava o meteorolokim uvjetima, ovisno o
okolnostima, ukljuujui vremensku prognozu i
stvarne uvjete te dostupnost meteorolokih podataka
posadi.
b) Uvjeti prirodnog svjetla u vrijeme nesree (sunevo
svjetlo, mjeseina, sumrak, itd.).
1.8 Pomagala pri navigaciji. Odgovarajue
informacije o raspoloivim navigacijskim pomagalima,
ukljuujui pomagala pri slijetanju kao to su ILS, MLS,
NDB, PAR, VOR, vizualna navigacijska sredstva na tlu itd.,
te njihova uinkovitost u trenutku nesree.
1.9 Komuniciranje. Odgovarajue informacije o
aeronautikim mobilnim i fiksnim komunikacijskim
servisima i njihovoj uinkovitosti.
1.10 Aerodromske informacije. Odgovarajue
informacije vezane uz aerodrom, njegova postrojenja i
stanje, ili vezane uz podruje polijetanja ili slijetanja osim
aerodroma.
1.11 Ureaji za snimanje leta. Mjesto u zrakoplovu na
kojem se nalazio ureaj za snimanje leta, stanje ureaja
nakon nesree i odgovarajui podaci raspoloivi iz ureaja.
1.12 Podaci o udaru i ostacima nakon nesree. Ope
informacije o mjestu nesree i rasporedu dijelova olupine
nakon nesree; utvreni kvarovi na materijalima ili
dijelovima. Podaci vezani uz mjesto i stanje razliitih
dijelova olupine u pravilu nisu nuni, osim ako je potrebno
naznaiti da se raspad zrakoplova dogodio prije udara. U
ovu se toku mogu ukljuiti dijagrami, grafikoni i
fotografije ili ih se moe priloiti u Dodacima.

Prilog
1.13 Podaci iz podruja medicine i patologije. Kratak
opis rezultata poduzete istrage i odgovarajui raspoloivi
podaci.
Napomena Medicinski podaci vezani uz dozvole
letakog osoblja navode se pod tokom 1.5 Podaci o
osoblju.
1.14 Poar. Ako je dolo do poara, treba navesti
informacije o prirodi samog dogaaja koji ugroava
sigurnost, kao i o koritenoj opremi za protupoarnu zatitu i
njezinoj uinkovitosti.
1.15 Aspekti preivljavanja. Kratak opis potrage,
evakuacije i spaavanja, lokacija posade i putnika s obzirom
na zadobivene ozljede, zatajenje ureaja poput sjedala i
dijelova sigurnosnog pojasa.
1.16 Testiranje i istraivanje. Kratke izjave vezane uz
rezultate testiranja i istraivanja.
1.17 Informacije o organizaciji i upravi. Odgovarajue
informacije vezane uz organizacije i njihove uprave koje
utjee na letenje zrakoplova. Organizacije ukljuuju, na
primjer, operatora; operativne usluge kontrole zranog
prometa, zrani put, aerodrom i meteoroloke agencije; i
regulatorno tijelo. Informacije mogu ukljuivati, ali ne biti
ograniene na, organizacijski ustroj i funkcije, sredstva,
gospodarsko stanje, politike i prakse upravljanja te
regulatorni okvir.
1.18 Dodatne informacije. Odgovarajue informacije
koje nisu ve navedene pod tokama 1.1 do 1.17.
1.19 Korisne ili uinkovite tehnike istraivanja. Ako
se tijekom istrage primjenjuju korisne ili uinkovite tehnike
istraivanja, treba ukratko naznaiti razlog primjene tih
tehnika te navesti njihova glavna obiljeja, kao i opisati
rezultate u odgovarajuim podtokama 1.1 do 1.18.
2. ANALIZA
Analizirati, prema potrebi, samo informacije dokumentirane
pod tokom 1. injenine informacije, a koje su znaajne
za odreivanje zakljuaka i uzroka.
3. ZAKLJUCI
Navesti saznanja i uzroke utvrene istragom. Popis uzroka
treba ukljuivati neposredne i dublje sistemske uzroke.
1/11/01 PRILOG 2


Prilog Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda
zrakoplova
4. SIGURNOSNE PREPORUKE
Po potrebi, treba ukratko navesti bilo kakve preporuke ija
je svrha spreavanje nesrea te bilo koje proizale popravne
radnje.
DODACI
Ukljuiti, po potrebi, bilo kakve druge odgovarajue
informacije smatrane nunima za razumijevanje izvjea.
PRILOG 3 1/11/01


PRIVICI
Ovi Privici nisu dio Dodatka 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova.
Svrha ovoga materijala je pomoi u primjeni Dodatka 13.
PRIVITAK A. PRAVA I OBVEZE DRAVE OPERATORA S OBZIROM NA NESREE I
NEZGODE KOJE UKLJUUJU NAJAM, ZAKUP ILI ZAMJENU ZRAKOPLOVA
Norme i preporueni postupci iz Dodatka 13 Istraivanje
nesrea i nezgoda zrakoplova bili su razvijeni kad su drava
registracije i drava operatora uobiajeno bile jedna te ista
drava. Posljednjih su se godina, meutim, meunarodni
postupci najma i zamjene zrakoplova razvijali tako da se u
mnogim sluajevima drava operatora razlikuje od drave
registracije.
Najam ili zamjena ponekad ukljuuju angairanje
letakog osoblja iz drave registracije. Meutim, letako
osoblje ee angaira drava operatora, a zrakoplovom se
upravlja temeljem nacionalnog zakonodavstva drave
operatora. Na slian nain, iz tih sporazuma mogu proizai
razliiti sporazumi vezani uz plovidbenost. Odgovornost za
plovidbenost moe snositi, u cijelosti ili djelomice, drava
operatora ili drava registracije.
Ponekad operator, u skladu sa sustavom kontrole kontrole
plovidbenosti koji odreuje drava registracije, vri
odravanje i vodi evidenciju.
U sluaju nesree ili nezgode, vano je da bilo koja
drava koja je preuzela odgovornost za sigurnost zrakoplova
ima pravo sudjelovanja u istrazi, barem s obzirom na tu
odgovornost. Takoer je vano da drava koja provodi
istragu ima brz pristup svim dokumentima i ostalim
informacijama vanima za predmetnu istragu.
Ako se ne moe sa sigurnou utvrditi da se mjesto
nesree ili nezgode nalazi na podruju druge drave, drava
operatora, nakon savjetovanja s dravom registracije, treba
preuzeti punu ili djelominu odgovornost za provedbu
istrage.
DODATAK 13 PRIVITAK A-1 1/11/01


PRIVITAK B. KONTROLNI POPIS ZA OBAVJEIVANJE I IZVJEIVANJE
Napomena U ovom kontrolnom popisu, koriteni pojmovi imaju sljedea znaenja:
Meunarodni dogaaji koji ugroavaju sigurnost: nesree i ozbiljne nezgode koje su se dogodile na podruju drave
ugovornice zrakoplovu registriranom u drugoj dravi ugovornici;
Domai dogaaji koji ugroavaju sigurnost: nesree i ozbiljne nezgode koje su se dogodile na podruju drave registracije;
Drugi dogaaji koji ugroavaju sigurnost: nesree i ozbiljne nezgode koje su se dogodile na podruju drave koja nije
drava ugovornica, ili izvan podruja bilo koje drave.
1. OBAVIJEST NESREE I OZBILJNE NEZGODE

Iz Za Primatelj Uputa iz Dodatka 13
Drava nesree ili nezgode Meunarodni dogaaji koji
ugroavaju sigurnost:
Svi zrakoplovi
Drava registracije
Drava operatora
Drava projektiranja
Drava proizvodnje
ICAO (ako je zrakoplov tei od
2.250 kg)
4.1
Drava registracije Domai i drugi dogaaji koji
ugroavaju sigurnost:
Zrakoplovi tei od 2.250 kg
Drava operatora
Drava projektiranja
Drava proizvodnje
ICAO (ako je zrakoplov tei od
2.250 kg)

4.8

2. ZAVRNO IZVJEE
Nesree i ozbiljne nezgode bez obzira na mjesto dogaaja koji ugroava sigurnost

Iz Tip izvjea Vezano uz Primatelj Uputa iz Dodatka 13
Drava koja provodi
istragu
ZAVRNO IZVJEE Svi zrakoplovi Drava koja je pokrenula
istragu
Drava registracije
Drava operatora
Drava projektiranja
Drava proizvodnje
Drava koja ima interes u
istrazi zbog poginulih
Drava koja prua
informacije, potreban
prostor ili strunjake
6.4

Zrakoplovi tei od 5.700
kg
ICAO 6.7
DODATAK 13 PRIVITAK B-1 1/11/01


Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova Privitak B
3. IZVJEE S PODACIMA O NESREAMA I NEZGODAMA ADREP IZVJEE
Nesree i ozbiljne nezgode bez obzira na mjesto dogaaja koji ugroava
sigurnost

Iz Tip izvjea Vezano uz Primatelj Uputa iz Dodatka 13
Drava koja provodi
istragu
PRELIMINARNO
IZVJEE
Nesree zrakoplova teih
od 2.250 kg
Drava registracije ili
Drava nesree ili
nezgode
Drava operatora
Drava projektiranja
Drava proizvodnje
Drava koja prua
informacije, znaajnu
opremu ili strunjake
ICAO
7.1

Nesree zrakoplova
tekih 2.250 kg ili manje
ako se radi o
plovidbenosti ili
pitanjima interesa
Isto kao iznad, izuzev
ICAO
7.2

IZVJEE S
PODACIMA O
NESREI
Nesree zrakoplova teih
od 2.250 kg
ICAO 7.5

IZVJEE S
PODACIMA O
NEZGODI
Nezgode zrakoplova
teih od 5.700 kg
ICAO 7.7

4. MJERE ZA SPREAVANJE NEZGODA
Pitanja sigurnosti od interesa drugim dravama

Iz Tip izvjea Vezano uz Primatelj Uputa iz Dodatka 13
Drava koja analizira
podatke o sigurnosti
bilo koji Pitanja za koja se smatra
da su od interesa drugim
dravama
Drave koje imaju interes 8.7
Drave koje sastavljaju
sigurnosne preporuke
sigurnosne preporuke Preporuke dane drugoj
dravi
Tijelo nadleno za istragu
u toj dravi
6.8
8.8
1/11/01 PRIVITAK B-2


PRIVITAK C. POPIS PRIMJERA OZBILJNIH NEZGODA
1. Pojam ozbiljna nezgoda definiran je u 1. poglavlju
na sljedei nain:
Ozbiljna nezgoda. Nezgoda ije okolnosti ukazuju da je
zamalo dolo do nesree.
2. Navedene nezgode su tipini primjeri nezgoda koje
vjerojatno mogu biti ozbiljne nezgode. Popis nije konaan i
slui samo kao pomo pri definiranju ozbiljne nezgode.
Bliski susreti u zraku koji zahtijevaju manevriranje kako
bi se izbjegli sudar ili nesigurna situacija ili kada bi bio
prikladan postupak izbjegavanja.
Kontrolirani let u tlo koji je jedva izbjegnut.
Neuspjelo uzlijetanje na zatvorenoj ili zauzetoj pisti.
Uzlijetanje na zatvorenoj ili zauzetoj pisti s vrlo malom
udaljenou od prepreke(a).
Slijetanje ili pokuaj slijetanja na zatvorenu ili zauzetu
pistu.
Nemogunost ostvarivanja predvienih performansi
tijekom uzlijetanja ili poetnog penjanja.
Poari i dim u putnikom ili teretnom dijelu zrakoplova,
ili poari na motoru, iako su takvi poari gaeni
sredstvima za gaenje.
Dogaaji koji od letakog osoblja zahtijevaju koritenje
kisika u sluaju nude.
Zakazivanje zrakoplovne strukture ili raskidanje motora
koje nije klasificirano kao nesrea.
Viestruki kvarovi u radu jednog ili vie zrakoplovnih
sustava koji ozbiljno utjeu na rad zrakoplova.
Onesposobljenost letakog osoblja tijekom leta.
Koliina goriva koja od pilota zahtijeva proglaenje
izvanrednog stanja.
Nezgode prilikom uzlijetanja ili slijetanja. Nezgode kao
to su slijetanje prije sletne staze, slijetanje sa
zaustavljanjem izvan staze ili izlijetanje sa strane izvan
granica staze.
Zakazivanje sustava, vremenske nepogode, upravljanje
zrakoplovom izvan odobrenih aerodinamikih limita ili
drugi dogaaji koji ugroavaju sigurnost, a koji su mogli
uzrokovati potekoe u upravljanju zrakoplovom.
Zakazivanje vie od jednog sustava u sloenom
zrakoplovnom sustavu koji je obvezan za upravljanje
letom i navigaciju.
DODATAK 13 PRIVITAK C-1 1/11/01


PRIVITAK D. UPUTE ZA OITAVANJE I ANALIZU UREAJA ZA SNIMANJE LETA
Prvotni odaziv
Nakon velike nezgode nastupa vrlo zahtjevno razdoblje
za istrana tijela bilo koje drave. J edna od neposrednih
stavki koja zahtijeva donoenje odluke je gdje oitati i
analizirati ureaje za snimanje leta. Nakon nesree je nuno
to prije oitati ureaje za snimanje leta. Rano utvrivanje
problematinih podruja moe utjecati na istragu na mjestu
nesree gdje su dokazi ponekad kratkoga vijeka trajanja.
Rano utvrivanje problematinih podruja takoer moe
rezultirati hitnim sigurnosnim preporukama potrebnima za
spreavanje slinih dogaaja koji ugroavaju sigurnost.
Mnoge drave nemaju vlastitu opremu za presluavanje
snimki i analizu informacija pohranjenih u ureaju za
snimanje leta (glasovni zapis i pisani podaci) te trae pomo
od drugih drava. Stoga je nuno da tijelo nadleno za
istragu u dravi koja provodi istragu pravovremeno
uspostavi postupke za oitavanje ureaja za snimanje leta na
prikladnom mjestu.
Izbor mjesta
Drava koja provodi istragu moe zatraiti pomo bilo koje
drave koja, po njezinu miljenju, moe najbolje pomoi u
istrazi. Proizvoaeva standardna oprema i raunalni
program za presluavanje snimljenog materijala, koje
obino koriste zrakoplovna poduzea i postrojenja za
odravanje, ne smatraju se prikladnima za potrebe istrage.
Ako su ureaji za snimanje oteeni, obino su potrebne
posebne tehnike popravka i analize.
Mjesta za oitavanje ureaja za snimanje leta trebaju
imati sljedee mogunosti:
a) mogunost rastavljanja i oitavanja snimaa koji su
pretrpjeli znaajna oteenja;
b) mogunost reproduciranja izvornog modula
snimke/memorije bez potrebe za koritenjem
proizvoaevog ureaja za presnimavanje ili kuita
snimaa koji su koriteni u trenutku nesree ili
nezgode;
c) mogunost rune analize sirovog binarnog oblika
signala iz digitalnog zapisa snimaa podataka o letu;
d) mogunost digitalnog poboljanja i filtriranja
glasovnih snimki pomou odgovarajueg raunalnog
programa; i
e) mogunost grafike analize podataka, kako bi se
saznali dodatni imbenici koji nisu jasno zabiljeeni,
kako bi se podaci potvrdili unakrsnom provjerom i
drugim analitikim metodama te kako bi se utvrdili
tonost i ogranienja podataka.
Sudjelovanje drave proizvodnje (ili drave
projektiranja) i drave operatora
Drava proizvodnje (ili drava projektiranja) snosi
odgovornost za plovidbenost i strunost koji se u pravilu
zahtijevaju za oitavanje i analizu ureaja za snimanje
informacija o letu. Budui da informacije s ureaja za
snimanje leta esto mogu otkriti probleme vezane uz
plovidbenost, drava proizvodnje (ili projektiranja) treba
imenovati predstavnika koji e biti prisutan prilikom
oitavanja i analize ureaja za snimanje leta koji se provode
u dravi koja nije drava proizvodnje (ili projektiranja).
Drava operatora ima regulatorne odgovornosti vezane
uz letake operacije i moe pruiti uvid u operativne
probleme koji mogu biti svojstveni za operatora. S obzirom
da ureaj za snimanje informacija o letu moe otkriti
operativne probleme, drava operatora takoer treba
imenovati predstavnika koji e biti prisutan prilikom
oitavanja i analize ureaja za snimanje leta.
Preporueni postupci
Snima podataka o letu i snima glasovnih zapisa u
pilotskoj kabini trebaju se oitati na istom mjestu, jer
sadravaju komplementarne podatke koji mogu pomoi u
provjeri svake snimke te utvrivanju vremena i
sinkronizaciji.
Zbog rizika od oteenja snimki, ureaji za snimanje leta
ne smiju se otvarati ili ukljuivati, a izvorne se snimke ne
smiju umnaati (pogotovo ne pomou ureaja za umnaanje
visoke brzine) prije oitavanja.
Mjesto na kojem se oitavaju ureaji za snimanje leta za
drugu dravu mora moi dati vlastite komentare na zavrno
izvjee kako bi se osiguralo da su u obzir uzeta obiljeja
analize ureaja za snimanje leta.
Mjesto na kojem se oitavaju ureaji za snimanje leta
moe zatraiti struno miljenje proizvoaa zrakoplova i
operatora u cilju provjere kalibracijskih podataka i
potvrivanja snimljenih podataka.
DODATAK 13 PRIVITAK D-1 1/11/01


Dodatak 13 Istraivanje nesrea i nezgoda zrakoplova Privitak D
Drava koja provodi istragu moe zadrati izvorne
snimke, ili primjerak istih, na mjestu na kojem je vreno
oitavanje sve do zavretka istrage, u cilju olakavanja
pravovremenog rjeavanja dodatnih zahtjeva ili razjanjenja,
pod uvjetom da to mjesto raspolae odgovarajuim
sigurnosnim postupcima sa zatitu snimki.
KRAJ
1/11/01 PRIVITAK D-2