Vous êtes sur la page 1sur 377

Ante Kovai:

Fikal
I.
CRVENE PTICE
Fikal je posjedovao star! tron pri"e#n k. Pr$ala se dljin svoji% etrdeset %vati.
&tajala je sredini 'lavne li(e 'rada Krapine! ta#o ispod stare kle )e%a! *e%a i +e%a! $to
,ojadisana otkako je Krapin(i pa#te. To je pak #no'o! jer se #o$e sa svo# si'rno
ko#pli#entirati Krapin(i#a da i#ad vrlo do,r pa#et. A stariji 'ra-ani! o koji#a se ne
#o$e dvojiti da svako do,a trije"no! o",iljno i ra",orito ne sde! #o'li ,i svakako dariti
oklad da je ta ka 'ra-ena ako i ne isto'a dana koje'a sada podrtina#a kraljevski 'rad
)e%a! *e%a i +e%a! to "astalno istoj 'odini! dok je ota( 'vardijan! i# ,i 'a o,ilnija kaplji(a
"a'orsko'a vina opo#enla na stvari to i% je nekada itao i proavao! pni# atoriteto#
isksno'a %istorika tvrdio da je naao klotarski# per'a#eni#a latinski# je"iko# pisano
kako s ki .ikalovoj nekada dr$ali svoje "na#enite skptine 'lasoviti krapinski s(i.
/pravo "ato neko# po,o$no! neki# oso,iti# poitanje# prola"ili ,i stari Krapin(i #i#o
t k.
Kako ,ijae stara ta ka i kako je i#ala svoj povijest! tako dr$a% nje"ina vlasnika
veterano# .ikala ver,e(ijanske kole! koji ne podnose novotarija#a skovano'a i#ena
0odvjetnik0.
Nairoko i daleko ,io je po"nat itavo# 1a'orj pod jedni#! openiti# i asni# i#eno#
0.ikal0.
Fikalova ka odolijevala je " #alene popravke svi# navala#a noviji% i #la-i% vre#ena.
&a#o kada ,i "i#i ljti sjever stao ,rijati s ro#antini% krapinski% ,rdina i li"ati svoji#
stdeni# je"iko# po dolini kojo# se stere Krapina! "nala ,i se i .ikalova ka s te#elja
potresti! dok ,i se i" nje"ina krova kao i i" stijena la neka dna kripa! nalina na
pol(viljenje! onako po prili(i kano da ,i 'njevne de stari% krapinski% sda(a nakon
"a'lavljene rasprave ,je$ale po otro# otkos sjenokoe.
2akle: .ikalova ka ,ojala se ljtine "i#sko'a sjevera.
A vlasnik nje"in! .ikal3
Tre,a prije sve'a spo#enti da je on ,io pravnik "anato#! politik "ani#anje#! a diplo#at
"a,avo#. Po to# se plaio troje'a $ivot: kao pravnik novi% para'ra.a! propisa! otpisa i
ka"a. Kao politik svi% novotarija. Kao diplo#at ,ojao se Rsije i jo nee'a! a to ,i ,ilo: da
A#erika ne provali sa svoji# slo,odo#ni# instit(ija#a Erop.
Vrati#o se na nje'ov "anat.
2vije o'ro#ne so,e! koji% polovi( prostora "apre#a starinska pe! ,ile s na#ijenjene
redovanj! ,olje rei .ikaliji.
/ prvoj so,i od rana jtra do noi sjedio .ikalov adlats 'ospodin 2'an. 4n ,ijae
podvornik! listonoa! pravitelj ke! pisar! kon(ipijent! jedno# rijej: sve ki. A kada ,i
"avladao silenti# kan(elariji! to jest vrije#e kada nije ,ilo posla! odr$avale ,i se
e'"er(i(ije: i#ao je nai#e 'ospodin 2'an s najveo# sa#o"atajo# i %lae krpati .ikal.
&ve te poslove i"vrivao je 2'an "dno i savjesno " vrlo edn! ali i tan #jesen pla
od petnaest .orinti s nekoji# pripa(i#a.
Kada poinje ova pripovijest! etvrta je nedjelja i"a 5o$ia. 1i#a je tako ljta da se
.ikalovi# so,a#a lo$i pe kano pakl! a na pro"ori#a jedva da led i do podne otopi.
&a sjevera esto "a"vi$di onaj ledeni de#on koje'a se .ikalova ka toliko plai.
A .ikal3
Fikal ,r"i# korako# ee po o,je#a so,a#a tari rke! dok # se o,ra" vidi sada neka
ta#a "a,rintosti koja svoj i"ra" daje de,eli# na,ori#a ela6 sada opet sine nekakvo svjetlo
nade i radosti koja se "a"r(ali pos#ije% o,ra"a! a i na sa#o# nos! jer se ini kano da se
on to# pri'odo# na'i,lje pre#a lijevo# %.
&ada je dakako teko po'oditi7
+isli li on toj etnji po svoji# so,a#a na "anat svoj! na .ikalij! e% onda! kada je s#rknt:
valjda se roje otkda novi para'ra.i i nared,e. Kada je pak veseo: #o$da i% kine.
Ako # je ta etnja "ani#anje: onda #isli na politik! pa kada se s#rkne: to si'rno
napredj novotarije i narodnosna ,ka. &ijevne li pak rado: "astalno s sve novotare
otpre#ili *ijep 8lav.
Ako # je ta etnja "a,avo#! pa kada se s#rkne: onda nije "a al niti do ale! jer s ,li"
Rsi i A#erikan(i...
Tko ,i od'onetno3
No "a,oravis#o po o,iaj svi% pisa(a opisati .ikala. I"javiti na# je #a% da na opis nee
podati savrene slike.
Ni"ak je on i okr'ao. 2e,ela 'lava na kratko# 'ojeno# vrat lijeno se #ie! a to #i(anje
'ospodina .ikala i #ke stoji! jer kada 'od #akne 'lavo#! #ora od sr(a i teko "da%nti.
Kosa # je kratka i svie ostri$ena! a ,ijela kano snije'! dok # je li(e od tri pod,ratka! ,r(i
de,eli! kratki! "ailjeni i (rno# ,ojo# na#a"ani. +e-ti#! 'ovor i kretanj nje'ov
ne#a nita oso,ito. 2voje stanje redovno je nje'a: ili je ljt! ili je do,re volje. Kada je ljt!
neprestano pe i krijeti tanki# 'laso# popt papi'e. Kada je do,re volje! vijek # i" 'rla
prodire neki tanki s#ije% koji kano da dola"i i" veliki% pljina de,elo'a tr,%a a slian je
neko# sitno# r"anj te stoji nes'lasj s 'ovoro#! pa #o$da pravo slijed ovo'a
dno'a tajno'a r"anja valja 'ospodin .ikal iroko raskretati sta kada 'ovori! to 'a opet
ne#alo trda stoji.
/ prv so, stpi d' ovjek kano $rt. Tanke no'e! jo dlje tijelo! 'lava #alena! okr'la i
pljeiva! nasa-ena na vrat koji ,i #o'la i roda po"aj#iti od nje'a. I" li(a # trlje i"a %a
od'i! $ti "alis(i! dok # je ostali dio o,ra"a o,rijan! pa i isti nos #o$da ,rije! jer se tako
dnovato svijetli i "noji. Ili # pak svjetlo podavaj krpne naoale! a "noj postaje od tereta
nji%ova3 Nikada nije narav stvorila vee'a protslovlja ne'o to je taj ovjek pre#a
'ospodin .ikal.
9 &pe(ta,ilis! ,on# #ane prae(or7 9 %rapavi# 'laso# na"ove pridoli(a i tisne aren kap
od p%ova kr"na d$ep od kapta! dok kapt pone svlaiti.
9 5on# #ane! do#ine 2'an7 No jes li se oni redili i na(i.rali3 9 prija"no e # poi
.ikal ssret.
9 Kako vide! spe(ta,ilis do#ine 9 i okrene se 2'an okolo svoje osi.
&ada 'a pone .ikal okretati jo jedanpt okolo i pro'ledavati.
9 A ko'a s -avla! do#ine 2'an! navkli te velike i"#e i taj (rveni r,a( "ave"ali okolo
vrata3 2a i% prani ili 'saki sastan na li(i! ra"nesli ,i i% na kljnovi#a svoji#7
9 &pe(ta,ilis do#ine! "nate valjda da posjedje# sa#o ove i"#e! dok sa# "a najpa#etnije
dr$ao da "a pet 'roia kpi# ovakav veliki r,a(! jer se ,are# vidi ispod vrata...
/ taj as pok(a netko! a so, ispr$i 'lav #lad seljak nosei pod pa"ko# prana.
9 2o,ar dan! :anko7 Ajde ntra sa#o! ajde. Crvena pti(o! do,ro jtro7 I#a li i% jo vie
'nije"d3 9 prija"no e .ikal! napstivi 2'ana.
2'an ki%n od sr(a! a pran "a,r,ota na sav 'las.
9 Na"dravlje! do#ine 2'an7 Na"dravlje! (rvena pti(o7 ;o( erat de#onstrand#7 Rekao sa#
ja! ne prevari% se. Crvena pti(a prepala se nji%ova rp(a pod vrato#7 Neka po- k #ojoj
tieni(i! dat e i# jedan od #oji% ovratnika. /jedno neka i"a,er par (ipela! osna$e i
presvk ove i"#e...
9 Ali! spe(ta,ilis do#ine! kako ,i% ja #o'ao k nji%ovoj 'ospodini tieni(i! ta oni se ,oje da
se ko'a ne "a'leda.
9 1a nji% se ne ,oji#. Nit vra'ova #ati se ne ,i nji% "a'ledala7 Neka slaj! do#ine7 9
poeo je pjevati .ikal popt papi'e! a to je "nailo da se $esti. 2'ana je nestalo. A sada se
opet .ikal o,rati k seljak koji je poni"no stajao dok s 'ospoda svrila.
9 A! (rvena pti(o7 A! (rvena pti(o7 :e li %da3 9 stisn .ikal prana "a podvoljak. 9 Vaa
stvar! :anko! red: sve naj,olje# red. Po"dravite o(a! a (rven pti( odnesite k%inj.
2lje ,i% 'ovorio s va#a! no danas ne #o'! #no'o posla. 5a oekje# presvijetl 'ospo-
'ro.i(...
9 A! %#! %#... prosi#! 'ospodin .ikal! k%inj3 9 poee se seljak i"a ij.
9 / k%inj! ,rate! k%inj7 Aj! #oja pito#a (rvena pti(o7
&eljak ode! a .ikal opet pone etati so,a#a 'ore i dolje.
Ali :anko nije (rvene pti(e odnio k%inj. / kr#i! nedaleko od .ikalove ke! sastalo se
est seljaka. :anko se ve vraa #e- nji% s (rveno# pti(o#.
9 &ada ajde ti! :ro! evo ti #o'a prana. Ne "a,ldi k%inj! ne'o 'a donesi natra' ova#o.
4nda e#o 'a svi po red nositi k%inj i napokon prodati Krapini. :edanpt ipak
#ora#o #i .ikala nasa#ariti. :er kada # se nita ne donese! onda nis posli red! #a%
ovjeka otpravi! jer da nije doao od ke.
:ro se nas#ije! "#e od :anka prana pod pa"ke i otpti se do .ikala.
K(... k(... k(...
2'an je ve ,io re-en na svo# #jest.
9 4pet #$7 Re(ite # da ne#a# vre#ena! dr'i pt7 9 nalo$i .ikal.
2'an otvori vrata.
9 A! :ro! do,ro jtro7 &pe(ta,ilis do#ine! (rvena pti(a7
9 Neka -e7
9 2o,ar dan! :ro7 1atvorite vrata. 1i#a ljta! da ne o"e,e (rvena pti(a7 Posli s nai red.
&a#o se potrdite dr'i pt. 2anas silan posao. Presvijetla 'ro.i(a dola"i k #eni.
9 ;vali# lijepo! 'ospodin .ikal! a ka#o ,i% s prano#3
9 / k%inj! ,rate! k%inj7 Crvena pti(o7
9 ;vali# lijepo! 'ospodin .ikal.
:ro s (rveno# pti(o# nije otiao k%inj ne'o opet kr#. &elja(i se 'ro%oto# s#ija%!
a s ti# prano# otpti se do .ikala seljak :o$a.
I"a to'a donese .ikal pred 2'ana itav akt da prepisje po red na to do-e! neka vide
stranke da se t radi.
9 Kako da ve 'ro.i(a ne dola"i3 9 #r#ljae .ikal.
9 &pe(ta,ilis do#ine! velika 'ospoda o podne dola"e.
K(... k(... k(.
9 4pet #$7 4tpravite 'a7 9 "avriti .ikal.
9 Crvena pti(a! spe(ta,ilis7 9 najavi 2'an.
9 Crvena pti(a7 A! do,re aspi(ije7 &a#o ntra7 4! :o$a! kako va# je3
9 1i#a! 'ospodin .ikal.
9 A kakva "i#a dok nosite (rvene pti(e7
9 8ospodin .ikal! a kako s ono# #ojo# stvarj3 Ve dva ljeta pravda tee...
9 4vi% dana sve e se rediti. / nedjelj do-ite pitati! a (rven pti( podajte k%inj.
9 1,o'o#! 'ospodin .ikal7 1,a'o#! 'ospodin pisar7
9 1,o'o#! prijatelj77
9 Tak k%inj3
9 / k%inj! ,rate7
Ali i trea (rvena pti(a vratila se kr#! "ati# je dola etvrta! a napokon i peta.
9 5on# o#en! ,on# o#en7 9 #r#ljae "adovoljno .ikal kod pete (rvene pti(e.
9 Nosite! dra'i! sa#o k%inj7 No! 'a"dari(a e se veseliti7
9 Na"dravlje! 'ospodin .ikal7 Na"dravlje! 'ospodin pisar7 <eli# i# do,ar apetit k o,ed7 2a
se opet "dravlj i veselj vidi#o7 9 dovikivae lkavi seljak i"la"ei i" tople so,e. 9 2akle
k%inj3
9 / k%inj! k%inj! dra'e #oje (rvene pti(e7 9 najsla-i# e 'laso# .ikal.
9 5rs! ne (rven pti(! dosta si i% po$derao7 9 nakesi se seljak na dvorit! a pran "a,r,oe
'lasno. &eljak se povrati s tkano# kr# #e- dr'ove na radost i s#ije% kako s
nasa#arili 'ospodina .ikala. Crven pak pti( predadoe kr#ari(i da je pripravi "a o,jed.
2'an nije #o'ao pre#ati.
9 Pet (rveni% pti(a na jedan dan! spe(ta,ilis do#ine7 9 A sta # se "alila vodo# od po$de
"a peenko#.
9 5on# o#en! ,on# o#en7 9 #r#ljae .ikal. A najedno nasta preo,ra$enje "a 'ospodina
2'ana.
9 2o#ine 2'an! kada je pet (rveni% pti(a! vi ste danas #oj 'ost7 4stajte kod #ene na
o,jed... &a#o! to ta 'ro.i(a radi da jo ne dola"i7
2'an s stala dr%tati sta! rke i no'e. Tinte je prolio po akt itav tintarni( i sv
poli"ao! sa#o da ne o"lovolji do,ro'a 'ospodara. To# pak ne"'odo# "a#rljao je nos! sta i
rke...
/ to se "ala kola.
9 4na je7 &a#o dostojanstveno7 Vi joj polj,ite rk kada ni-e 9 nari .ikal! a sa# kano da
se "ad,io akta.
9 2o,ro ,i ,ilo da s#o #$e "astavili da ekaj! neka ,i se vidjelo koliko i#a#o stranaka 9
doda jo .ikal.
K(...
8ro.i(a ni-e! a siro#a% 2'an %vati .in! #al rk rkavi(a#a da je polj,i po nalo'
svo'a 'ospodara.
8ro.i(a (ikn...
9 =ta je "a,o'a3 9 skoi .ikal i" dr'e so,e.
8ro.iina rka ,ijae sva "a#rljana od tinte.
Nevoljni 2'an sada isto# opa"i kakve s # rke! i ra"a,ra sve "roke i posljedi(e.
9 Po vod! vi do#ine! d'i 2'ane! d'i #a'are7 9 &ada je ,io .ikalov 'las prave papi'e.
1nak da # srd$,a prevrje.
9 Pre#ilostiva! prejasna 'ro.i(e! veliki poslovi! $r,a! prea! nita ne #anje ",-enje s
dolaska prejasnosti... neka oproste... ,la'ostivo oproste... 9 ispriavae se .ikal.
9 1,o'o#! o,jede! ",o'o#! (rvena pti(o7 9 di%ae pora$eno 2'an! nosei vod...
Isto# to je 'ro.i(a sjela i njoj seli(e pona#jestio se .ikal! eto 'dje sn pravo pred nji%
spijani oniski seljak s koaro#.
9 A% stranke! stranke7 9 di%ae ljtit .ikal. 9 Nosite se do vra'a danas7 Ne#a# vre#ena! dr'i
pt7
9 8ospodin .ikal! ja se ne ,de# vijek nosio7 Pet 'odina #i tjeraj pravd! nek vra' tjera
nji% i nji%ove posle s ovo'a svijeta7 Nek #i daj #oja pis#a! ja ide# k dr'o#! #lado#
.ikal! oni s ve ionako stari! pak nita ne ra"#ij7...
4vo ,ijae vrlo ne#jesno pred 'ro.i(o#! dok je .ikal inae ,io vian takvi# prodika#a. T
ne#jesnost opa"i vjerni 2'an te pone seljaka vi dr' so,. +e-ti# se seljak
okli"ne koara! a jaja provale na tvrd pod! poprskae i potrapae 'ro.i( i .ikala po odijel i
li(.
9 Napolje! ti #a'are #ki7 Ne "na li da s to presvijetla 'ro.i(a7 1ar se tako pred
'ospodo# ponaa37 9 krijeti .ikal.
9 Presvet... 'ro.i(a... 9 kroti se seljak 9 no! #eni i% je $al! ,o' i ,o'#e na #oj d7 Neka
oproste! ali #i je jote vie $al jaja! to #i i% je ovaj 'sak 9 poka$e na 2'ana 9 i"vrno i"
koare. A ,o' opvaj svako'a tko nji%ove .ikalske ake dospije...
&eljak po,ere koar i otetra i" pisarne.
+e-ti# " tolike ne"'ode dananje'a dana %itro se povrati .ikalovo tijelo #ir i
ravnodje.
9 2o#ine 2'ane! "akljajte vrata! da nas i dalje ne "ne#irj stranke.
1ati# se okrene 'ro.i(i.
9 Presvijetla 'ro.i(e! i"volite. Vi "nate kako stvar stoji. Va'a ,o$i(e Pravde je na #ojoj strani.
Pol sve'a vae'a i#etka pripast e "a koji dan #ojoj tieni(i :eleni. 4sda jo nije pkla! ali
se nada# da je ve kon(ept. +e-ti# vi se predo#isliste. N-ate na'od,. Posve red.
4vakva opre"nost je vrijedna velike %vale. Vi'ilanti,s jra7 Poto vi n-ate na'od,!
i"volite joj vjete o"naiti.
Fikal stane! prekrsti krpne de#okratike rke na tr,% i pre #ale oi 'ro.i(. )inilo se
kano da s te oi proni(ave! kako i'raj d,oki# rpa#a tovno'a li(a.
9 Nije ,a tako stalna osda na vaoj strani 9 "ar#eni se plavokosa 'ro.i(a 4l'a! krasna jo
$ena! kojoj je #o'lo ,iti kakvi% trideset i pet 'odina 9 ,are# #e #oj odvjetnik vjerava da vi
nipoto parni(e ne #o$ete do,iti6 ali #eni to ve svie sra#ote nanosi! pa da se ,are# ve
jedno# pri#akne kon(...
9 2a! da 9 leti .ikal rije 9 #oj .ini kole'a "na ,o#e "avlaiti t parni( jer je ona do,ra
ko"a #"ara #ilostiva 'ro.i(e7 A dakako! on %oe da i ne i"',ite nade7 :er kada jedno
na'od, sklopi#o! onda nee vie rasti nje'ovo ple#enito sta,lo tono se "ove odvjetniki
trokovnik. A "nate li! 'ro.i(e! to je odvjetniki trokovnik3 8oriino "rno od ko'a postaje
silno sta,lo! a na sta,l rast plodovi... sa#e ,rojke na #no$! a padaj plodovi o,lik
silni% ,anaka .ikalsk kes7 ;a! %a7 Na'od,a! pa je podre"ano sta,lo ple#enito'a #o'a
kole'e7 ;a! %a7
8ro.iine se oi "akrijesile sjaje# divljenja.
9 Valjda s svi% odvjetnika ta sta,la jednaka3 9 nas#ije se ona.
9 Nipoto! 'ro.i(e. :a na pri#jer i#a# klijente sa#e seljake. T se ovjek #ora (vekati i ti
s #$eko# "a svaki novi. A to sa# lo$io ov parni( #oje tieni(e :elene to ,i va#
#oje knji'e #o'le ka"ati i #oja ,djenja od toliki% i toliki% noi. Vidite! 'ro.i(e! #oja stranka
ne#a otkda trokovnika na#iriti: dakle #eni je stalo da i :elena do,ije parni(! a ona je ve
i#ade na dlan7
Fikal takne kratke! de,ele rke d$epove te stane ponosno koraati so,o#.
9 )jte! 'ospodine 9 i"vadi 'ro.i(a .in %artij plave ,oje 9 vi do,avite na svoj trokovnik
dvadeset %iljada .orinti! a vaa tieni(a deset %iljada. /kpno trideset %iljada .orinti. Ti#e je
i previe lda na'lost #oje lako#ne #ladosti naplaena! kada sa# ila ono# kkavno#
ovjek na $enid,eni 'ovor prepisati pol svo'a i#etka. A%! kpiti " vjern lj,av "a toliki
i#etak tako siro#ano' i tako opako' spr'a7 4%...
9 Presvijetla 'ro.i(e 9 nas#ijei se resko .ikal 9 ja potje# vae tise6 vaa pak #ladost #i
je dijade#o# $ivota 9 'ri"ne se .ikal "a nokat 9 no ja ekati kona( parni(e: osd7 Vae
nepokretnosti plaaj se kpno s pol #ilijna. Vi ste i"voljeli prepisati na svo'a spr'a
polovin sve'a! on je pak to prenio na svoj ker :elen. Er'o! ,olje je ekati na osd7
9 8ospodine! vi "nate do,ro da je ono opako stvorenje tono se na"ivalo #oji# spr'o#
ionako polovi( #o'a i#etka pro.kalo! a vi se sada niti ovo# pondo# ne "adovoljavate.
4,a"rite se ,are# na #oj ,oln #ladost! pa na #oj sadanjost 'dje sa# ,e" svake "atite
koj sa# "avrijedila i oso,o# svojo# i polo$aje# svoji#. A%! da #i je takav titnik kakvo'a
ovo ne"akonito seljako dijete :elena i#ade7 9 s#ilovno e 'ro.i(a 4l'a.
Fikal se stavi pred njo# i prija"no se pods#jekivae.
9 8ro.i(e 4l'o! jesa# li ja jako star li(3
9 )e# to pitanje3 9 pren se 4l'a.
9 2a po$ri#o na'od, 9 priskne ,rk .ikal. 9 A je li 'ro.i(e 4l'e jo onoliko ponosne
plave aristokratske krvi kao to onda kada je od nje"ine ne#ilosti i ponosa krapinsko'
i"#ara sin! do,ar jrat inae ali (rvene krvi! %tio svriti svoj $ivot rije(i Krapini! koja je
na sv sre ,ila toliko plitka da se ne ,i niti vra,a( #o'ao topiti njoj3
8ro.i(a 4l'a 'lasno se nas#ije.
9 Ali! 'ospodine! e# ta sjeanja3
9 / prilo' na'od,i7 9 tie e .ikal dok dovikn 2'an da se #o$e odnesti k%inj i ondje
poekati dok se po-e k o,jed...
2va pna sata trajae kon.eren(ija s 'ro.i(o# 4l'o#.
Fikal sprovede 'ro.i( 4l' do koije neprestano s#ij(kaji se. 4na # na odlask stisn
rk ne pro'ovorivi niti rijei.
:es li sklopili na'od,3 Kakv3 5dnost e ka"ati.
Fikal je vanredno iroke volje! tare rke 'ladi o,ra"e! se ,rkove i kano da pjeva nati%o:
0Na'od,a7 Na'od,a7 :eleno! ,it e sretna7 Na'od,a7 Na'od,a...0
Kod o,jeda ,ijae .ikal $iva%an! kakvi# 'a je rijetko kada tko vidio. Na"dravljao je 2'an!
:eleni! 'ro.i(i 4l'i! .ikaliji! )e%! *e% i +e% te 'rad Krapini.
:elena ,ijae vitko! (rnooko djevoje! vijek tro,no! jote nera"vijeno. :edva je ,rojila
petnaest 'odina.
2'an je pre#jereno i pre#alo jeo! %otei se poka"ati vrijedni# asti "a dr'i pt. Fikal 'a
je %valio velike! ra"la$i i" stari% pisa(a i #dro"nana(a da je najvea i najljepa krepost
#alo jesti. Ta nai#e krepost rodi ,o'atstvo#! a isto# i" ,o'atstva postaj ljdi ljdi#a:
postaj sretni i ,la$eni.
8ospodin 2'an! pre#da ,i inae ,io nasa# pol k%inje spe(ta,ilisa pro'tao! postajao je
odevljen "a .ikalovo ra"la'anje! a nos # je plano popt ,o$ra. 4! nije li srea
il"ija#a7 +o$da je dr$ao da ,i i on #o'ao postati ,o'ati# pod stare dane " #jesen pla
od petnaest .orinti astrijanske vrijednosti7
4,jed je dospio na i"#ak. :edna je #isao vladala 'ospodino# .ikalo# i nje'ovi# adlatso#
2'ano#: sada e doletjeti (rvena pti(a na stol7
&a# .ikal " pre%valjen 2'anov krepost sste"ao se od jela po onoj #oral: a,stine!
sstine! da se to vie na$ije (rvene pti(e...
:edna nada! jedan (ilj ,ijae prin(ipal i adlats! kano ono .ratri#a po(l# (aritatis! to jest
i"a do,ri% vina aa naj,olje'a6 o,oji(i ,ijae danas al.a i o#e'a: (rvena pti(a! (rvena pti(a7 9
9
Fikal o,ilno pritakae.
9 8(nite! '(nite! do#ine 2'an. Crvena pti(a (rveno# se #or kpa i taplja kano i ono
&veto# pis# E'ipani.
9 / &veto# pis# E'ipani... (rvene pti(e... 9 pro#(a #dro adlats i iskapi nadak! a %a
i nos kano da rast (rvenei se kano tri #asivne paprike o,jeene na ,ndevi. Naoale
2'anove "aokpila #a'la pare tono se isparivala i" li(a i nosa vino# paljena! te je ve
jedva raspo"navao prin(ipala.
9 A 'dje je do vra'a (rvena pti(a7 9 lpi .ikal po stol.
8a"dari(a donese (rn kav.
9 A 'dje je (rvena pti(a3 Ta danas i% je pet doneseno i predano k%inj7 9 stro'o e .ikal.
9 Kakva (rvena pti(a! #ilostivi 'ospodine3
9 Valjda "nate da naoj ki ne "ove#o prana konje# Kraljevia +arka7 Pet prana s
danas #$eki donesli k%inj7
9 Nijes! #ilostivi 'ospodine! ni jedno'a... 9 otare se pre'ao# .le'#atina 'a"dari(a.
Fikal raskolai oi.
9 Kakva je to arolija3
9 Prevarili s7 9 s re"i'na(ijo# e ti%o 2'an! srknvi vina koje # je prisjelo da s # sve
s"e vr(ale kako se od kalja "ad%ao...
9 Kako prevarili3 Kako prevarili3 9 pita o"lovoljeni prin(ipal.
9 4! nai #$eki s 'ori od A#erikana(a7 9 doskoi 2'an koji je ve tako-er "nao to #
prin(ipal dr$i do A#erikana(a.
9 Ceteris e>#issis... ja ! spe(ta,ilis do#ine! #a% sa"nati kakva je to lopovtina. :a i%
potra$iti! ja i% nai! o ja7 9 stane 2'an! otare i naravna naoale! ostavi prin(ipala i po-e
'rad.
/ kr#i je do"nao (ijel pripovijest. Kolala je ona ve i #e- sa#i# Krapin(i#a na opi
s#ije%! kako je pet #$eka s jedni# jedini# prano# %odoastilo k .ikal. Taj jedan jedini
pran predstavljao je oni% pet (rveni% pti(a od koji% ni jedna niti k%inj niti na stol
'ospodina .ikala doletjela nije.
2'an je naao one s#jele seljake kr#i. 1a prevelik 'orljivost "a svo'a prin(ipala
i"le#ae 'a pijani selja(i kada je stao na nji% navaljivati kako se sdie s nje'ovi#
'ospodaro# tako r$no poaliti. &a#o svoji# ,r"i# i d'aki# no'a#a i#ao je "a%valiti
adlats da je ipak "drav doao dr'o'a dana pisarn.
A .ikal kada do"na t vrak #k al! "dr%tat e pred ko,ni# a#erikanski# d%o# to
se ve tako ,li" nje'a doljao da ve la"i i nje'ove vlastite klijente7
+e-ti#! on jo sre (rn kav i prevraa svakojake #isli: o (rveni# pti(a#a! o 'ro.i(i 4l'i!
o na'od,i! o parni(i! o :eleni! pa je "a,rodio #ore# prolosti...
2a vidi#o7

II.
2AVNE CIFRE 9 8RE=NI RA)/NI
/ vrije#e kadno ;rvatska jo ne ,ijae tako sretna da ,de pretvorena "e#ljopisno i
politiko otajstvo trojedne kraljevine! asna do#aja Astrija ,ila je naikana ,rojni#
sveiliti#a! kao to je jo i danas.
/ to vrije#e valjalo je nai# #ladii#a pola"iti strana sveilita. A kao to s stanovni(i
#ovarni% predjela prieni i kalj$ne vode piti! tako s i %rvatski #ladii %rlili na astrijska
sveilita! koja s i# naj,li$a ,ila.
+e- ovi# #ladii#a nala"i#o i 'ospodina :ako,a Pod'orsko'a! sadanje'a .ikala! o ko#
pripovijeda#o.
4ta( #! stari Krapina(! posjednik dvaj vino'rada i pet rali orani(e! "anato# i"#ar!
stanovae onoj istoj ki kojoj je sada 'ospodaro# sin nje'ov! .ikal.
Pre#da je nje'ov slavni (i#er! predstavljaji orijak i"# s potkovo#! ,io nadaleko i
iroko po"nat i "a ono vrije#e #no'o pri%oda nosio! a i#e i"#ara Pod'orsko'a po svi#
saj#ovi#a "nano ,ilo! dapae i sa#o# 1a're,! to on ipak ne #o'ae "dr$avati svo'a
sina na visoki# kola#a.
Ali #lado'a :ako,a ,ila tvrda narav i 'vo"dena strajnost! kako patnja#a tako i
$ivanj. Tvrdo'lav ,ijae :ako,! da ,i nje'ov ota( prije #o'ao svoji# o#ani# kladivo#
ra",iti najde,lji potplat ne'o svo# sin i",iti koj nakan i" 'lave.
:ako, ravnae svoj $ivot po #ate#atiki# .or#la#a. 4n je (i.ra#a tano i"ranao to e i
koje e vrije#e neto naiti. I"ranao je to tre,a "nati i kada se #o$e dokiti drtva
velike 'ospode! postati lano#! a i sa# veliki# 'ospodino#. 4n je proranao kako d'o
i#a $ivjeti o vodi i s% kr% t-ini dok se popne na vie st,e! to jest dok pripravi se,e i
one okolo se,e! da do,ro i do,no 'nije"do "a se #e- nji#a sa'radi. 4n je proranao kako
se visoko tre,a popeti na ti# st,a#a da ne ,de previsoko! i pre#a to# je #ate#atiko#
tano ranao na svoj lijep ,dnost. 2apae! on je proranao! ako se ,de ravnao po
svoji# (i.ra#a i .or#la#a! da ne #o$e nikada van od starosti o,oljeti.
:ako, ,ijae ve #ladosti stara(. 2o,nik va"da taan koji se nikada ne stavi.
Kada ,i dr'i 'njevno lpali aka#a od ljtine i ,ijesa! :ako, ,i naire otvorio oi i s#jekao
se: tako "apovijedaj #ate#atike (i.re s o,"iro# na "dravlje. Kada ,i se dr'i derali od
ra""dana s#ije%a nad kojo# d%ovito# alo# ili dosjetljivo# vra'olijo#! :ako, ,i ekao
dlanove ili ,i laktove pro koljena i pod,oio li(e kano da 'leda pol svijeta sa#i% l-aka:
tako "a%tijevaj #ate#atike (i.re s o,"iro# na ra",oritost i opre"nost.
Nije se #o'lo "nati da li je on prava .le'#a po naravi ili proranana .le'#a. No :ako,
Pod'orski na,r"o stee i#e #dra(a ,e" ra"like stranaka i ,e" svake pri#jed,e.
/ d,in devni% # svojstava nije na svijet nitko prodro jer je on rijetko i #alo 'ovorio!
no i tada sa#o o ono# to je "nao i to ,ijae na #jest.
& i#eno# #dra(a popeo se na predsjednika #jesta svi% -aki% pod"ea. &vda ,i se
jednako ponio. 4d predsjednitva -aki% pod"ea doao je visoke kr'ove! i t # osta
nepovrije-eno i#e. =to je vie tio! $iva%nije se "ani#a% "a nje'a sla,ije 'lave: a na takvi#
nikada ne oskdijevaj visoki# kr'ovi#a. Ako ,de inae po itavo# svijet de.i(it! "a
plje 'lave visoki# kr'ovi#a va"da je s.i(it.
I #o# je :ako, na te#elj #ate#atiki% (i.ara i .or#la dolo proranano vrije#e
t-ini kadno je ostavio s%i kr% i vod te # se as(etiki $ivot preo,ra"io $ivot la'odnosti
i o,ilja. &ada se jo jae prilijepio " svoje (i.re.
/ 'rad koje# je on io davae -atvo velesjajan ples. 4n! #dra(! ,de i to# pod"e
predsjedniko#.
2o-e i vee plesa. 4n je i opet proranao to e s ki# 'ovoriti! to s #ki#! to sa $enski#
svijeto#. &ve je tako d'o deavao i ranao da # je kad svi% etirij vrsta rana i"aao
si'ran re"ltat: #dra(. Tada isto# otptje na ples.
Kada je doao dvoran! pn sjaja i ele'an(ije! -a(i i "nan(i stiska% # sretni rk. 9
Pre"ident Pod'orski7 9 aptalo dvorano#. Kako je ,io #alen! tr(ljast i irok! tako je ponosno
prola"io dvorano#. )o je aptanje! ali je #islio na (i.re i to e danas 'ovoriti.
Kada pred nje'a stan dva dr'a! predstave 'a kao dananje'a predsjednika nje'ovoj
"e#ljakinji i naj,li$oj ssjedi 'ro.i(i 4l'i A.
8ro.i(a ,ijae visoka "rasta! plavka ,jno'a tijela! a oka tako s#jela i $iva da ,i i ka#en
ponikno pred njo#! da s ka#ena oi.
:ako, ,ijae kano kad oko nje'a svijet ,jesni i pla#ti! a on se s#ijei! jer tako "a%tijevaj
#ate#atike .or#le s o,"iro# na "dravlje. 1a ov i takv danas "'od ili #o$da ne"'od
nije ranao. Kada je po'ledao prvi pt 'ro.i(i 4l'i oi! kano da je vidio sve svoje (i.re i
.or#le pla#tjeti na neko# silno# pla#en.
2jevojka pro'ovori %rvatski# je"iko#. I oni stadoe i"#jenjivati rijei o vrlo ne"natni# i
sva'danji# stvari#a svo# #aterinsko# je"ik! dok se ne "apoe plesati.
+dra( i"'orjee rani i (i.re! a te s#jele oi krasne #lade 'ro.i(e tra$ile s sve- od nje'a
novi%! vatreni% rijei koji#a je vrelo sr(e6 tra$ile s aro,ni% slika koji#a je vrelo #ata6
tra$ile s poletni% #isli koji#a je rodite darovita 'lava.
9 1e#ljae! #e- ovi# koeni# t-in(i#a je dosadno. Ta#o nas je "aniji prostor! #anji
kr'! ne toliko ljdi! no svoj kod svo'a vatrenije die! "dravije #isli! ljepe ti 9 "apredala je
4l'a ra"'ovor %rvatsko# je"ik s :ako,o#. 9 2a va# je sa#o vidjeti #ladi svijet
1a're,! to trvenje stranaka! te #njevite 'ovore ilira(a! 'ro#ke i skladne i# pjes#e7 4!
vjerjte! ja porijeklo# svoji# i 'ledo# na svoje se,i ravne #orala ,i% ,iti d#ani(o# oni#
divni# poletari#a! ali sprot ja ,i% danas srnla #e- nji% i jedn slo$n pjes# darila7
9 Kako vidi#! vi ste! 'ro.i(e! "neseni "a ilir(e3
9 :esa#! 'ospodine! a vjerena sa# da s#o #i jedne #isli i vstva! da ste i vi ilira(! pa ,ilo i
t-ini7 9 sve $ivlji# pla#eno# e 4l'a.
9 <ali# da ne dijeli#o niti #isli! niti vstva. Ilir(i s l-a(i .or#i! #%e ,e" 'lave
sadr$aj.
9 A! 'ospodine... dakle3 9 "ar#eni jae djevojka 9 vi ste #a-aron! a ja3 :a sa# 0#%a ,e"
'lave03... *ijepo...
9 Niti sa# ja #a-aron! niti lijepa 'ro.i(a 4l'a ilirka 9 nas#ija se pod#klo :ako, 9 ne'o ja
os-je# ilir(e kao politik idej! a vi lj,ite sa#o nji%ove #njevite 'ovore i rado slate
'ro#ke pjes#e. 2akle! t jo nije "roka da se "arati#o.
:ako, je proao dva9tri pta prsti#a preko kose! vi-aji da odvie 'ovori i da je to sve van
#ate#atiki% .or#la.
9 Ali rata e ,iti7 9 ra$esti se 4l'a. 9 Vaa kratka osda je stro'a i okrtna! vi joj #orate
ra"lo'e navesti7 4! da vas je veliki Ilir *jdevit 8aj7 1nate li to i#e! 'ospodine3
9 8aj je Krapina(! "a koj 'odin stariji od #ene. Nje'ov ota( i #oj ota( natje se koji e
vie i"a#a prodati na koje# "a'orsko# saj#. A ja sa#! 'ro.i(e! vjeren da stari ne ,i dao
niti jedni% sara najloiji% svoji% i"a#a "a sve veliko ilirsko (arstvo7
9 8ospodine! vi ne sa#o da ne s#jerate na po#irenje ne'o %oete da se to prije "arati#o.
1ato i satiro# ,ijete ono'a ko'a ja o,o$ava#3
9 :a sa# sa#o istin ka"ao! 'ro.i(e.
9 No re(ite "ato tako os-jete ilirstvo3 9 pre 4l'a :ako,a svoje oi koji#a ne ,i nijedan
ilira( odolio. Ali :ako,! pre#da je ve radi ti% oij i"',io i posljednj #ate#atik (i.r!
#irno podnese nji%ov proni(avost pa e posve ledeno:
9 :a os-je# ilirstvo jer sa# ;rvat! jer ne lj,i# tlapnja! jer se ilirstvo protivi ,i #o'a
naroda i jer %o da svojo# 'lavo# #isli#. Ilir(i #isle t-i# 'lava#a! pa i isti #oj
potovani Krapina( *jdevit 8aj7
:ako, je stao 'orjeti. P(ne nati%o prsti#a kano da je #isli#a rekao: 0Kada je ve tako!
danas ostanite #ate#atike .or#le kod ke! ja se jedanpt otisnti na prostrano polje
sa#ostalnosti i oteti se vai# okovi#a.0
Tako i ,de7
9 Kao to vi! 'ovore i svi #a-aroni! ka"ivali #i kolovo-e Ilira 9 "ado e #jereni# 'laso#
4l'a o,orivi oi kano da #isli rei: 04vaj ovjek i#a "aista pose,ne soli 'lavi.0 9 Ali to
s#o #i ;rvati ,e" "viene ideje ilirstva #e- ostali# narodi#a3 +anje ne'o najsitnija
"vije"da na ne,6 #anje ne'o to je 8aj rekao +a-ari#a! #alen otoi slavensko# #or7 9
patetino "avri 4l'a.
:ako, skoro da nije vjerovao toj 4l'i. Ne ,i li se koji jo'nasti ilira( pretvorio d%ovit
4l' kad sve tako do,ro "na da ispitje :ako,ove pose,ne na"ore3 No! %itro se sna-e.
9 :a sa# radije "vije"da s najne"natniji# svoji# svjetlo#! dapae i sitna iskri(a voli# ,iti
ne'o o,lak di#a to e prikriti i pota#niti "vije"d6 ne'o nasla'a od pepela tono se ,a(a na
iskr da ova trne7 :a voli# ,iti najne"natniji# otoie# veliko# o(ean ne'o i najvei i
naj#niji val tono se i"',i ,e" tra'a i 'lasa 'ro#adi o(eana. To va# je! 'ro.i(e! ra"lika
#e- tvarj i tlapnjo#! #e- konkretno i apstrak(ijo#...
9 <ivjela lijepa "a'orska Ilirka7 <ivjela 'ro.i(a 4l'a7 9 "aj se %rvatski skli(i "a stopa#a
'ro.i(e i Pod'orsko'a.
8ro.i(a i pratila( nje"in okren se i opa"e na el od pet do osa# #ladia #o#e ,lijeda
djevojako' li(a! a vrlo visoka tanka "rasta! (rnoj srki. &vaki od nji% nosio je na 'rdi#a
lir i "vije"d! si#,ol ilira(a. 4naj visoki #ladi as pirae dr"ovite oi Pod'orsko'a! as
"a%valne 'ro.i(. Nje'ova eta ,ila ,i is#ijala koeno'a pre"identa! koji je tako %ladno i
voljko svoje provokante #otrio kano da je %tio rei: 0Pa#et! pa#et! deki #oji70 Ali ,i ,ili
takvi# s#ije%o# vrijedili 'ro.i(.
Na%itro se 'ro.i(a rastane s Pod'orski#.
9 Vi ste #dra 'lavi(a! 'ospodine Pod'orski. Vaa sa#ostalnost je na #jest. +i stanje#o
"a neko do,a 8ra(. +ora#o se jo vidjetil
Pod'orski je otiao i" dvorane restara(ij.
8ro.i( 4l' "aokpie oni ilir(i to s joj #alo prije povla-ivali 'ovor s Pod'orski#.
4naj visoki i ,lijedi #ladi iska$e joj sa# svoje i#e i svoj stali.
9 :a sa# 9 ree on! po'njrivi #alo ij kano na poklon 9 ja sa# Vilko! Ilir i" ilirske
&lavonije! ilirski pjesnik. 8ro.i(e! evo! #o' va# posl$iti itavo# rkoveti ilirski% pjesa#a.
Pjesnik i"ve skoro ar%iv i" svoje ilirske srke i pone itati:
1vije"da ilirska visoko sja!
<ivjela! "vije"do Ilira7
+jese( na ilir(e pro 'led:
;a7 i na Ilire doi e red7
9 Pa onda dalje! #ilostiva 'ro.i(e...
9 8ospodine pjesnie! ,iste li #i #o'li kojo# dr'o# "'odo# itati vae krasne pjes#e ili
predati #i i% na itanje 9 i"vini se 'ro.i(a.
9 4! ja i% #o' nositi... ne! ja i% %o! o! to e ,iti najvea srea "a pjesnika Ilira! najvra
$elja "a sve Ilire7 4! ja #a% pisati o toj srei veliko# Ilir 8aj6 jer ja dopisje# s ti#
velikano# i dini# 'enije#. Tako s radili svi veliki i "na#eniti d%ovi koji s snovali silne
dr$ave! i #i Iliri slijedi#o to7 /pravo ova pjes#a! to sa# je itao! posveena je velikan!
#o# prijatelj d%ovno# s#isl! jer se #i oso,no ne po"na#o! sa#o dopisje#o!
posveena je veliko# Ilir 8aj.
I pjesnik ne ,i prestao 'ovoriti! kao to ne ,i ,io dao niti rije %vatiti 'ro.i(i da je nije dr'i
Ilir "a ples "a#olio. :o dok se 'ro.i(a odjeljivala od nje'a! dovikn: 9 A! onaj! onaj
Pod'orski... 9 i 'ro.i(e je nestalo vir plesaa. 5a Pod'orski ,ijae #eta na koj je 'a-ao
ilirski "letni pjesnik (ijeli# vodo# 'ovora! pa # se po nesrei i"#akla 4l'a.
4naj dr'i Ilir poeo je s Pod'orski#! no 4l'a nekd "a#iljena kano da i ne sla! a #oj
Ilir! ko# nije ionako lako tekao je"ik kano pjesnikov! #kno #a% s poetko#
spo#injanja i#ena Pod'orsko'.
:ako, Pod'orski sjedne k "aktno# stol restara(ije.
4ko kano da # ,ijae neto $ivlje. &vaki as ,i prste provkao kro" vlasi. )inilo # se kano
da # kakav vir strji sr(. +isli # ,ija% "a,avljene sa#o sliko# 'ro.i(e. 2o# #
aso#i(e kano da je proni(ala neka slatka predstava! onako po prili(i kao kada stara( sanja da
je do,io krila! da je postao #lad i da leti ne, pod o,lake #otrei ispod se,e areni i lijepi
svijet. Najedno 'a o,"#e nekakva sltnja! i"a sltnje jedva osjetljivi dr%at. 4n po#isli na
ilir(e! na ono'a visoko'a sldasto' #ladia. 4n se 'i,ae ilir(i#a! on nije s nji#a nikada
'ovorio #no'o! a naj#anje o ilirstv. 4tkda i# ta s#jelost da 'a i"a"ivaj najprivatnijoj
raspravi(i s 'ro.i(o# 4l'o#3 4l'o#7 To i#e # tako #ilo ,ijae. 4tkda i# ta s#jelost3 :e
li to ilirstvo "aista ideja vrijedna ",ilje3 Ne! ne! to je .anta"ija7
9 +oje #ate#atike (i.re7 Vraa# se k va#a7 9 dari la'ano Pod'orski prsti#a o stol. 9 &ada
e#o dr'e .or#le i"#isliti! nove rane "apoeti7 9 kano da je pro#r#ljao :ako,! a do
nje'a sjedn dva okr'la Nije#(a koji#a je i" li(a ,ljila piva strano# "a#iljeno i
o",iljno.
Pojave se restara(iji i ilir(i s oni# i"a"ivni# pjesniko#. 1aokpe pose,ni stol.
Pod'orski od'ovarae vrlo kratko na o,ina pitanja koji#a s 'a sreivala ona dva okr'la
Nije#(a.
Ilir(i pon ti%o! pa sve $ivlje! dok i# se drtvo nije pretvorilo prav ,r pjesa#a!
dekla#a(ija i na"dravi(a.
I" oni% dvaj okr'li% Nije#a(a "apitala je piva! koja je jo jedva #o'la "dr$ati rije! kakvi
s to ilir(i! nijes li #o$da ilir(i jedno te isto kao i +a-ari3...
Pod'orski od'ovori pivi prelakoniki: 9 Ne.
9 Ne... ne... n... e... e... 9 #r#ljala je d piva i" okr'li% Nije#a(a! dovinvi se jedva
pitanj: 9 Ne'o to s dakle3
9 Ilir(i 9 ree Pod'orski.
Piva i" Nije#a(a jo jae i",lji oi! Nije#(i se po'ledae! na'ne vreve! vkoe d'o!
d'o i opet se po'ledae neto #okri% oij i ,ija% posve "adovoljni sa#i so,o#.
Ilirska ,ka neto se s#iri! pjesnik na#i'n! oni se ra"#jee! stadoe i odoe k stol pri
koje# je sjedio Pod'orski i Nije#(i.
9 8ospodine Pod'orski 9 pone jedan od ilira(a! a je"ik # je "apinjao od preiroke volje 9 #i
s#o "e#lja(i svi i" Ilirije! pa se ne po"na#o. +i s#o dode isto# ove 'odine doli na ovo
sveilite! a vi ve svrjete. No #o$e li slo$no kolo ilirsko "apinjati radi to'a to je jedan
stariji ili pa#etniji od dr'o'a3 ;a3
I ilir(i se posadie okolo stola! dok Pod'orski ni rijej na na'ovor odvratio nije.
&ada %vati a i rije dr'i od ilira(a. 4stali pon protsloviti: 9 &jedni! +ato! ne laaj se
rijei! ti si vrknt7
9 )vrk... n... t... ja Ilir! ja vrknt3 Tko va# to ree3 Vi la$ete7 :a 'ovoriti7 Tko #i
skraje rije! neka se javi... 9 i on stade skati k lakt ilirsk srk. Nije#(i se "vrpoljie i
po#akoe vreve pive ,li$e k se,i.
9 8ovori! 'ovori! +ato! nitko ti ne skraje rijei! ,o$e savaj7 9 i"javie ilir(i.
9 No7 i ja #is... li#...7 9 #iri se +ato i popravi rkav od srke! ja #isl... ja #isli#7
9 4n #isli7 )j#o! j#o7
9 8ospodo #oja7 :a neto rei! neto rei... ja va# ka$e#! 'ospodo! neto re... ...
#oli# posl%7...
9 &la#o7
9 :a ... neto re... i! 'ospodo #oja7 8ospodin Pod'orski je nae 'ore list... ali to sada
rei! 'ospodo #oja7 8osp... o... din Pod'orski je to i na veliki Ilir 8aj! to jest! %o rei!
'ospodo #oja! on to sada re... i! 'ospodo #oja! to je slavno! to je "na#enito... ro-en ,iti
i" ono' isto' #jesta otkda i na veliki Ilir *jdevit 8aj7 8ospodo #oja! dakle! ja ne #... o...
' na ino ne'o da ,o' po$... i... vi prijatelja Ilira i" Krapine Pod'orsko'a7
Nije#(i pote'ne i" vreva do dna i po"vae kono,ara na plate$. &ada Iliri darie pjes#
i" sve'a 'rla.
9 8ospodo #oja7 9 stane pjesnik #jerei kiljei# oko# Pod'orsko'a 9 ja #oli# rije.
Nije#(i platie i narie nove vreve pive.
9 +i s#o! 'ospodo! Iliri! da veliko'a tijela ilirsko'a. +i to ispovijeda#o svda i svako#
"'odo#! pa i ovdje t-ini. I#a! ,o' i da! ljdi 9 i"a"ivno e pjesnik na Pod'orsko'a 9
koji#a jo nije istjeralo svjetlo #raka i" 'lave! te ovakvi ljdi ili se r'aj! ili os-j
ilirstvo. +i $ali#o te patljke! tjeei se da svaka "viena ideja na-e svoji%! ako i neravni%
protivnika nosio(i#a svoji#7 8ospodo! ti nai protivni(i sa#o# narod Ilira isti
%rvatstvo! "ati# ple#e ;rvata kao narod pose,ni% prava i %istorije svoje6 nad ovi#
ple#eno# da se pravo i"vodi i"dajstvo od nas ilira(a! da %oe#o topiti ;rvate neko#
ko"#opolitiko# i posve t-e# i#en ilira(a 9 9
9 Pri'ovor neopovr"iv7 9 pade %ladno rije Pod'orski.
Pjesnik se nije s#eo ovi# pri'ovoro#.
9 :est! neopovr"iv! dakako7 9 nastavi polpodr'ljivi# 'laso# 9 i veliki Ri# je i#ao ovakvi%
sitni% ple#enski% "adjevi(a! &a,injani s tako-er i#ali svoji% to,o$nji% pose,ni% prava i
%istorije pa se poslije rado 'rija% na o'njit veliko'a ri#sko'a (arstva! a kada ,i se ,ili
sjetili ldosti svoji% pradjedova! #orali ,i je sa#o okajavati. 8ospodo! pri'ovori nai%
protivnika sini s i ne"natni. ;rvati se #oraj pridr$iti svi#a dr'i# ple#eni#a
slavenski# na j' velikoj Iliriji! ili pak postati +a-ari. At! at. 1ato je pravedno! da se
danas stranke #o' dijeliti sa#o dvoje: ili Ilire! ili #a-arone. ;rvat ,iti jedno je isto
kao i #a-aron7...
9 ;rvate ne pretvorie niti Fran(i! niti 4,ri! niti Trin svoje! a naj#anje #o$e i% +a-ar
po#a-ariti6 dok #a'la i opsjena ilirska! potraje li kro" dlje vrije#e! #o$e i% osla,iti!
o#litaviti i ra"#a"ati te ete i% #oi svak #o' narodnost pretoiti7 9 odrjeito leti
rije Pod'orski.
9 4! "na#o #i otkda taj 'las do,iva svoj sna'7... +e-ti# to nas ni#alo ne s#eta! #i s#o
kod ovo'a stola sa#i Iliri6 ja di$e# a da ,o' $ivi najvee'a Ilira #e- svi#a Iliri#a!
*jdevita 8aja7
9 2a ,o' $ivi7 9 pri%vatie Iliri 9 svi kod ovo'a stola i#ad iskapiti pn a "a ov
"dravi(7
9 8ospodine Pod'orski! ispra"nite svoj a "a ov lijep "dravi( 9 opo#ene prvi 'ovornik
+ato.
9 Niti #oje sr(e niti #oja pa#et ne sla$e se s to# "dravi(o#6 niti je #oj $elda( pripravan "a
nj 9 odvrati Pod'orski.
9 =ta! ta... a... a3 Vi neete pi... i... ti "a 8aj... a... a3 Tko "a 8aja ne pije! ni... i... tkov je7 Ne
spada nae drtvo7 9 ispenta +ato.
9 :est! 'ospodo 9 skoi pjesnik 9 "na# tko taj 'las podpire. Pne s #a-arske kese i nji%ovi%
sl' #a-arona! pa je lako jedno# #lado# ovjek podavati sredstva da 'ro.ovski $ivi na
sveilit i ,rani nji%ove te$nje7 Neka6 ali tko kod ovo'a stola ne ispije "a 8aja! ne spada
nae drtvo! neka se nosi od nae'a stola7...
Nije#(i dadoe prot#aiti ovaj "a%tjev na svo# je"ik i iskapie piv do dna.
9 :a nijesa# doao vae drtvo k vae# stol! ve o,ratno. Na vae kkavno pod#etanje!
srovi derane! i vae# ldil ne od'ovara#6 vi ste #i svie djetinjski7 Isperite prije #lijeko
to va# se (ijedi i" sta7... 9 odvrati pora"no Pod'orski.
9 To je vreda "a nae'a pjesnika7 /vreda se i#a oprati od#a%7 /vreda "a ilirstvo7 /vreda
na#a7 9 vika% ilir(i di$i se na Pod'orsko'a.
Nije#(i %vatie skte i po,rae se netra'o# i" restara(ije. Vele da je nje#aka pas#ina od
pive jo kkavnija ne'o ,i po sa#oj naravi ,ila.
Pod'orski se i ne #akn.
I" te vike i %ala,ke "di'ne opet svoj 'las pjesnik.
9 Vi ste li! prijatelji Iliri! kako vrije-a% protivni(i nas. Vi "nate da #oja #alenkost
dopisje sa svi#a velikani#a ilirski#! napose s *jdevito# 8aje#6 vi "nate da #oj
#alenkost va$j i (ijene6 vi "nate da se #oje pjes#e tiskaj i itaj i napa#et e. 4vaj
stari 'ospodin 9 poka$e na Pod'orsko'a 9 oprostite! #ora# oprek o"naiti i"#e- #ene i
nje'a jer #eni #lijeko (ri i" sta! ve je danas pred "e#ljakinjo# nao# 'ro.i(o# 4l'o#
na"vao ilirstvo ldorijo# i tlapnjo#. No ple#enita 'ro.i(a! i sa#a ilirka! sdi o to#
'ospodin kao i #i! vi ste svi li to je o nje# ka"ivala...
9 +i li3 9 "aj se 'lasovi.
9 2akako! vi ste li to je o to# 'ospodin ka"ala 'ro.i(a 4l'a 9 na#i'n svoji# dr'ovi#a
pjesnik.
9 4! jest! #i s#o sve li7 9 lpi ako# o stol +ato.
9 To je ilirska la$7 8ro.i(a 4l'a nije nita "lo o #eni ka"ala7 9 ree %ladno Pod'orski.
9 8ospodine Pod'orski! opo"ovite svoj rije 0ilirska la$0! drkije na# i#ate s#jesta "a
vred "adovoljtin dati7 9 skoi jedan od ilira(a.
I"a to'a pon i ostali vikati. Pod'orski prekrsti rke na 'rdi#a i spokojno 'ledae
ra"dra$ene ilir(e! ne od'ovorivi ni rijei.
&ada navrne od svi% strana 'osti restara(ij. Ilir(i se poeli s#irivati pretvaraji vik
#r#ljanje.
/ restara(iji se pojavi 'ro.i(a 4l'a pratnji dvij da#a i sijeda o,rijana staria. Pod'orski
joj se la'ano nakloni! to # ona vrlo prija"no odvrati. I"a to'a poklone se 'ro.i(i i ilir(i! no
ona se ,ila ve otkrenla i nije i# opa"ila poklona. Ilir(i osjetie t ne'odnost.
&tari! pratila( 4l'in! s da#a#a "aokpi stol. Pod'orski postane nekako ne#iran. 4l'a se
nas#ijei kano da je %tjela dati ra"#jeti Pod'orsko# da opa$a nje'ov ne#ir. I"a to'a
prija"no 'a po"ove k se,i. Pod'orski po"dravi ilir(e kao posve strane i napsti nji%ov stol.
Ilir(i ,ija% i"nena-eni.
9 :a to'a ne ,i% ,io #islio! ja to'a ne ,i% ,io #islio! ja to'a ne ,i% ,io #islio 9 neprestano
#r#orae pjesnik.
9 +i e#o posjetiti 'ro.i( 4l'. 4na je ilirka! a to je velik do,itak7 Pod'orsko'a valja na
svaki nain istisnti od nje"ine #ilosti 9 "aklji pjesnik! a ilir(i # potvrdie i odlie "a
danas ostaviti restara(ij.
Na odlask po"dravie 4l'! no ona ne opa"i. Na li(a#a je "aorila "nosita "aonda pjes#a:
0+i s#o! ,rao! ilirsko' sin(i ple#ena...0
8rad pokrivae 'sta "i#ska #a'la. &to'a se i inila no kao neka ,eskrajna spilja kojoj
vlada vjena ta#a.
:ako, Pod'orski sprovede 'ro.i( 4l' s nje"ino# pratnjo# o'ro#n koij pod kojo#
,ija% "apre'nte dvije stare ,edevije. Na odlask # poda 'ro.i(a i" koije #al i nje$n
aristokratik ri(.
&ada se Pod'orski pokpi i" 'ostioni(e i krene ki.
/ #a'li! kako je %itro iao! sra"i se s #aleni# tr,ati# Nije#(e# ko'a je ionako pie vie
vklo natra' ne'o tjeralo naprijed. Nije#a( i"',i ravnote$ i veliki# tr,%o# "aas ljosne o
"e#lj! jedva i"'ovaraji s#ilovni# skliko#: 9 Pardon! 'ospodine7 Pardon! 'ospodine7 9
4n je "aista #islio da je nje'ov protivnik jo 'ore. A veli se da s pijani Nije#(i veo#a
#ilosrdna sr(a.
Idi dalje spotae se Pod'orski o ka#en i jedva se "dr$ao da nije pao. & protivna kraja li(e
nar'a se netko i" #a'le %rvatski# je"iko#: 9 =va,o! to te krja oka svr,e da lpa no'a#a
o ka#enje7
9 A! nekakav stdent! nae 'ore list7 9 pro#r#lja Pod'orski pa podvikn protiv svo'a o,iaja
no: 9 Tra$i# tvoj l,anj da o nj oelja# krja oka...
9 4%o... %o... %o7 &tanider rode! stani naine! da si poda#o rke7 9 o"ove se ne"nana(. :ako,
Pod'orski nastavi korak i "akrene dr'o# li(o#.
1a nekoliko asova ve je palio krasn svjetiljk koja je rasvijetlila dvije ksno re-ene
so,e. To ,ijae stan :ako,a Pod'orsko'a. Kada je postao 0#dra(e#0i 0pre"idento#0 ra"ni%
pod"ea i pre#a to# stpio sve"e s odlini# ljdi#a! pokpio je svoj dnevnik ko# s
,ile poredane #ate#atike .or#le nje'ova rada i $ivota! " to niver"alni leksikon! jedin
knji' to je posjedovao! ostavio je polvla$n so,i( na tavan pred'ra- 'rada i preselio
se nov! sjajan stan sredini 'rada.
/palivi svjetiljk sve 'ornje odijelo do kolje i ,a(i se na naslonja. *i(e # je 'orjelo!
dok je pravo tio kako # sr(e# pro,ija ne'odna stden! kano da se voda na ovjejoj
ko$i na'lo pretvara led.
9 *j,av7 *j,av7 9 nas#ija se 'orko! skoi s naslonjaa i vrati se na nj s dnevniko# r(i.
9 *j,av... lj,... dno7 8lava ti 'ori! a sr(e pro,ija led... 4no# ilirsko# pjesnik sr(e i
#o$dani! sve ,i to postalo 'ola pra$etina s takva vstva 9 pods#je%n se Pod'orski
ori'inalnoj svojoj prispodo,i. 9 Ali ta 'ro.i(a3 Ilirka. A nje"ino ilirstvo3 )itava 'l#i(a. 4naj
ilirski pjesnik je ,are# l-ak. No 'ro.i(a 'l#ei ilirstvo i ilirkinj kano da se .ino sa#a r'a
i svo# 'l#ljenj i sadr$aj 'l#e. &ada #i daje pravo! sada kano da neto tajno %oe
ispitati svoji# proni(avi# oko# i" #oje de. Nije se stravala pni# slovo# ka"ati #i da
sa# joj volji! da sa# pa#etan i sto'a svoji# 'ovoro# joj 'odan. 2a #e od dananje'a
dana dr$i svoji# naj,li$i# dr'o# i prijatelje#. Ilirski pjesnik proklet e Ilirij i ilirkinj!
"aplakat e popt prorokova #aka nad propali# :ersali#o# i... i... spjevat e si'rno
kakv tra'in ,alad! ili kako se te ldorije sve ne krste7...
9 Pa "ato ne7 9 nakon kratke stanke nastavi ra"'ovor sa# sa so,o# :ako, Pod'orski. 9 Pa
"ato ne3 Postati #$e# 'ro.i(e 4l'e. Koja ast! koji 'led #o# rodno# #jest7 I isti )e%!
*e% i +e% radovali ,i se svo# 'ro,. Ci.re i rani! #o' se po"dati vas3 2osada #e
nijeste i"nevjerili. 2o vra'a7 :a nijesa# aristokrat7 Krapin(i s najstarija ple,ejska pas#ina
;rvatskoj. ;#7 A #oj ota(! a #oj ota(7 Tast 'ro.i(e 4l'e3 Ne ,i ,a loe ,ilo! no on ne #o$e
svoje ple#ike per'a#ente poka"ati! van s dreto# na potplat... A%7 9 sin # neto 'lavi. 9
A#o vas! (i.re i .or#le! a#o vas. Aristokratika krv je plava! vele. Ipak se ona rado kpa s
ple,ejsko# krvi jedno# #or strasti7 ;a! %a! %a7 Krapinsko'a otara sin7 Pa! vele da i "a
#oji# ssjedo# Krapin(e# 8aje# ldj aristokratkinje! jer je velik 'enij Ilira7 I on je
krapinsko'a otara sin7 :a ,iti nje'ov antipod: protivnik Ilira! a 'enij ;rvata7 5rrr... ali
#eni se dri to i#e 'enij... /sijani ilir(i nas do to'a dovedoe! da ve svaka ,lna #o$e na
svoj k i"vjesiti (i#er 0'enij0! 0vele#0! 0velikan0... :a ,iti protivnik Ilira6 ja iriti
%rvatstvo7 Na #ejdan vas! pjesni(i i 0vele#i0 Ilira. Na #ejdan vas7 Aristokrati i#ad "
ple#ike per'a#ene i povlasti(e sla,e #o$dane. 8ro.i(a 4l'a do,ro 'l#i! dakle ra"#a$eno
sr(e. 2o,re 'l#i(e s i do,re Evine keri7 Ci.re i .or#le! a#o vas7 :a poinje# nove
rane! nove rane sa stari# (i.ra#a! re"ltat novi% rana #ora ,iti: 'ro.i(a 4l'a e ,iti
#oja lj,ov(a... $ena7
:ako, Pod'orski je d'o etao i pisao! #islio i opet etao i pisao svoj dnevnik.
9 4snova je "apoeta7 9 da%n! padne #oran krevet i! ne trnvi svjetiljke! sne...
2a je 'ledao taj pri"or koji odevljeni ilirski pjesnik! kako se "aonda na tise pjesa#a
ispjevalo o ,o' *elj i nje'ovi# strijela#a! ,ila ,i "aista paljena #ata vidjela to'a ,o'a
'dje sjedi sn$den i na#r'o-en ne'dje kt :ako,ova stana sa svoji# lko# i polo#ljeni#
streli(a#a... &ve se one natra' od,ie od ledena sr(a :ako,a Pod'orsko'a... Ci.re i rani
"a#ijenie streli(e ,o'a *elja... I *eljo kano da je i" kta proaptao:
9 Ci.re! (i.re! lijepe ste 9 ali rani s po'reni7

III.
P*/& I +IN/&
=ta $elite3 9 pita Pod'orsko'a ne ,a preljdni# 'laso# visok! pleat i jak 'ospodin kada
je Pod'orski prokoraio posljednj skalin prvi kat.
9 4vdje stanje %rvatska 'ro.i(a 4l'a... 9 odvrati %ladno Pod'orski 'ospodin! 'ledaji 'a
kano da 'a ve odnekda po"naje.
9 4vdje stanje 'ro.! ,rati 4l'in 9 pti neto pre"irno 'ospodin Pod'orsko'a.
9 )ast7 9 nakloni se Pod'orski 9 ja tra$i# 'ro.i( 4l'! ;rvat sa#! :ako, Pod'orski i"
Krapine! 'ro.iin "e#ljak.
4naj 'ospodin po'ladi svoj 'sti! la'ano "vinti ,rk i poka$e Pod'orsko# jedna vrata
prvo# kat pro#r#ljavi s%oparno: 9 Po"na# vas. 9 Pa se spstio ni" st,e koji#a je doao
Pod'orski.
:o nije Pod'orski niti do%vatio o"naena # vrata kad i" protivne # strane! na'lo otvorivi
dr'a neka o#anja vrata! i"leti niska! okr'la i pna $ena! "a$arena oka! kripei ",i#a i
stisnte pesni(e di$i vis (ikne nevoljno i poti%o: 9 4! prokletnie jedan! opet ode7 9 No ista
se oso,a ospn "apa"ivi Pod'orsko'a.
9 Vi tra$ite3 9 #iri ona svoj ,jesno i pita dr%tavi# 'laso#.
9 8ro.i( 4l'.
9 A7 I"volite na ona vrata i ekajte prvoj so,i! ja od#a% doi.
Pod'orski -e. Prostrana so,a! kojoj ,ijae kod pro"ora kt o'ro#an! (rno olateni
or#ar s napiso#: Knji'e "a pri%odnike. 5li" vrata prostirae se d'aki divan sa stolo# i
vie stola(a. Po "idovi#a redalo se nekoliko koeni% da#a i ,rkati% #kara(a! koji#a je
Pod'orski! i# ,i sjeo! lakoniki 'ovorio: 9 A%! plava krv7 Ple#ike diplo#e7
Nije d'o ekao. =# $ensko'a odijela o se na vrati#a kro" koja je on niao! a pred nji#
se po#oli ona okr'la i pna $ena! sada preo,ena! te e 'a na'ovoriti:
9 8ospodine! vi ste nae 'ore list! Ilir ta#o i" nai% strana3 2o,ro ste na# doli7 :a od#a%
javiti svojoj #ilostivoj eni(i 'ro.i(i 4l'i. 4! i ja se s va#a po"nati. Iliri #no'i koji e
ovo# 'rad po"nad #e. :a sa# spisatelji(a i pjesnikinja ilirska7 /iteljko# sa# 'ro.i(i
4l'i ve vie 'odina. +oli# i#e! 'ospodine! ide# 'ro.i(i najaviti. Kasnije vie7
9 :ako, Pod'orski.
9 A7 9 ospn se iteljka i popostane. 9 Vi ste dakle... 9 4na 'a ostavi poavi da 'a najavi
'ro.i(i.
9 Kakva li je ovo %lapi#%a3 9 pro#r#lja Pod'orski stpivi dva koraka naprijed pre#a
pro"ori#a. 9 I onaj pleati aristokrat valjda je nekakav ilirski Paris! jer pri"or od #alo prije...
Taj pleati aristokrat3 Kolike slinosti s ot#jeni# prijatelje# nae 'ospo-e7 +o$da je on...3
+o$da...3
/iteljka se povrati:
9 8ro.i(a 4l'a ovaj as dola"i.
Pod'orski ne"natno ki#n 'lavo#.
/iteljka po-e k pro"or i od nen$de popravljae "astore. :e"ik kano da joj ne ,ijae onako
ra"rijeen kano s poetka.
Pod'orski sjedne na stola( i pro#atrae oni"ak okr'li stas iteljke takvi# oko# kano da
,roji neto. )inilo se da ,roji dljin iteljkina tijela od ,okova do ra#ena.
9 2o,ro #i doli! 'ospodine Pod'orski7 9 i"nenadi 'a 'las 'ro.i(e! koja se neopa$ena i
nevena pojavi pred Pod'orski#.
9 8ospodina Karolina 9 'ro.i(a e pre#a iteljki...
9 +ilostiva 'ro.i(e! 2ra'inja... 9 ispravi ova.
9 8ospodina 2ra'inja 9 dakle 9 ovaj 'ospodin nije ilira(! kako sa# va# ve ka"ala. 5dite
opre"ni sa svoji# pjes#a#a i pripovijesti#a jer i#ate posla s vrlo stro'i# kritiko#.
9 4! 'ro.i(e 9 ree patetino okr'la iteljka 9 ilirstvo kano i nje'ovi "astpni(i spre#ni s
va"da na otre ",e an'ri"avi% kritika. /"viena djela i velikani...
9 8ospodino 'ro.i(e! #o$da sa# ne"'odan as doao da vas posjeti# 9 nakloni se
s%oparno Pod'orski! otkrenvi se od iteljke kano da je i ne#a 9 takvo# slaj #olio
,i% dr'i pt...
9 Ne! Pod'orski! ,a ste do,ro doli7 9 na'lasi oso,iti# 'laso# 4l'a.
/itelja se 'ri"e "a donj sni( 'ladei svoj sla,an $t kos.
&ada po-oe i" predso,lja daljnje so,e.
Pod'orski se "a'leda velik ot#jen slik! $#irnv ispod oka na iteljk.
9 Krasan #$! #o$da kakav presvijetli 'ospodin ro-ak.
9 5rati! 'ospodine Pod'orski 9 lakoniki od'ovori 4l'a.
9 Va ,rati! 'ospodin ,rati3 9 nekako e preko sr(a Pod'orski i sjeti se da je to onaj isti
irokopleati 'ospodin tono 'a srete na %odnik i pre po'led pn pitanja iteljk
Karolin.
4na ,ijae okrenta od slike 'ledaji senti#entalno kro" pro"or.
4l'a po-e do 'lasovira.
9 Vi i'rate 'lasovir! Pod'orski3
9 Ne.
9 Ne3 /ite! Pod'orski! 'lasovir7
9 Nedostaje vre#ena.
9 8ospodina 2ra'injo! i"volite jedn ilirsk onako od sr(a.
2ra'inja se okrene od pro"ora.
9 Nijesa# danas voljna! #ilostiva 'ro.i(e.
9 Kako nijeste voljni "a lj,av vae# 'ost! pa k to# protivnik ilirstva. Pjes#a prodire do
sr(a. I to 'ovor ne #o$e! to #o$e ilirska pjes#a: od &avla stvoriti Pavla7
9 2akle #islite li! onako od sr(a3 9 kalj(ne iteljka.
9 :est! jest! od sr(a7 9 I 'ro.i(a dari akorde.
/iteljka pone! poneto prenavljaji se! pjevati o sr(! o lj,avi i o ,o' *elj... #ai
rka#a! tapkaji #aleno# no'o# i pose$i rko# esto "aista k sr(...
Kad 'od ,i ona "vinla jae 'laso# i %vatala "a sr(e! na sti#a Pod'orsko'a pojavio ,i se
ko#ian s#ije%! a po'ledavao ,i on slik na stijeni.
Pjes#a se svrila.
4l'a skoi od 'lasovira:
9 Vjerjete li! Pod'orski! sr(e! lj,av3 Vjerjete li ,o'a *elja3 4,o$avate li nje'ov
#o3 9 pita 4l'a polnaivno! kano dijete kada %oe "nati "ato #%a #o$e! a "ato ono ne
#o$e etati povrje# o'ledala.
9 *eljo ,o$e! ne napinji lka!
:er Ilira %vatit e #ka7
&r(e dre! ve je strijela pala!
*elj sve to 9 tek je ala #ala7
9 pjeva na 0nado,dni0 #ladi ilirski pjesnik Vilko. 9 4! to je d%! to je vele#! to je sr(e7 9
dekla#ira "di'nti# 'laso# iteljka.
9 Ala ste edni! 'ospodina 2ra'injo7 2ajte svoj koj pjes#! a ne t-.
To je i oekivala iteljka i stane:
9 *eljo! *eljo7
&ilni ,o$e!
=to sve #o$e
&trijela tva7
Kda se'ne
&ve podle'ne
:ao7 ja sa#
$rtva tva7...
Pod'orski se nas#ije! di'n se sa sjedala i korakne pred slik 'ro.iina ,ratia.
9 8ospodina 4l'o 9 ote'ne nekako na de#okratik 'laso# 9 va ,rati i#a lijepo "vint
,rk! krasan! doista krasan i pristao #$7
/ to# 'las ,ijae toliko ironije.
9 Pod'orski! vi ste od ka#ena. 1ar vas se ne doi#lje ova nje$na i d%ovita pjes#i(a vatrene
ilirke3
9 4 silno# *elj3
9 2a! o ,o' *elj 9 lpne noko# ve srdita 'ro.i(a.
/iteljka se "ar#eni #islei: 0&ada e pknti sd o ed sr(a #o'a! o pjes#i #ojoj.0
9 *eljo! *eljo 9 ko#ino# e trontosti i sa$aljenje# Pod'orski 9 to je svie opjevani idol
ilirski% pjesniarki i pjesniara. A ipak je taj itavi *eljo sla,ano derite ,e" ikakve #oi. 2a
sa# slikar6 ja ,i% 'a sa#o radi ,jesnoe ,e"a"leni% neki% ilira(a naslikao onako da ,i #
#jesto to,ol(a i lka dao karakteristiko# ono'a ,la'o' sisav(a to je o,iavao proroke nositi
na svoji# le-i#a. Inae ,i% to'a (ijelo'a *elja poslao krapinske li(e #e- djerlij! da
pravi od proljetno'a ,lata .i're "a personi.ika(ije 0vele#ni%0 ilirski% pjesnika7...
9 4! to je krpno prostatvo! 'ospodina 'ro.i(e 9 plan ilirska iteljka i ostavi Pod'orsko'a i
'ro.i(.
4l'a po'leda svo'a 'osta na taj pri"or.
Pod'orski sle$e ra#eni#a.
9 4na je tako vatrena ilirka. 4na ne s%vaa vae ionako trpke ale! pa je od#a% vrije-ena.
9 4tkda je! 'ro.i(e! taj l#en peda'o'iko'a svijeta3 9 pita ravnodno Pod'orski.
9 4na je Vara$dinka.
9 :a sa# se ve vjerio ssretnvi se s 'ro.o# da s ilirske pjesniarke svie vatrene... 9
pro#r#lja nera"#ljivo Pod'orski.
9 =to ste ka"ali3 Nijesa# vas ra"#jela.
9 :a katkada i sa# "a se,e 'ovori# to $eli# da #e dr'i ne ra"#ij.
Pod'orski ,ijae "adovoljan da je vrije-ena iteljka ostavila nje'a i 'ro.i( sa#e.
4l'a pondi Pod'orsko# #jesto kraj se,e.
9 Karolina e vas t$iti nai# ilirski# dr'ovi#a. 4ni s va# ionako neprijatelji! tavie!
,ijede vas da ste #a-aron.
9 1na#! 'ospodina 'ro.i(e.
9 1nate3 Pa to vi na to3
9 Nita.
9 A "adovoljtina3
9 / ltaka "adovoljtin tra$iti3 Ne rai #i se ,esposliiti a s #oji# "a,ldjeli# "e#lja(i#a.
8ro.i(a po-e do svo'a stolia! i"ve snji( i donese Pod'orsko# svileni# kori(a#a na
plavoj %artiji ni" d'aki% sti%ova.
9 4ve s pjes#e veo#a do,re. I#a nji% de i sr(a. A tako se lijepo sri.
9 )ije s3
9 4no'a visoko'a #lado' Ilira Vilka. 4n #i je sa svoji# dr'ovi#a "nana(. 2o,ar prijatelj
Karolinin. Posvetio #i je ove pjes#e.
9 To je pljeva kojoj ne#a "rnja. *ijepi srokovi nijes poe"ija. A kada se 'ovori o di! o
sr( ti# pjes#a#a! to s .ra"e.
9 Pod'orski! vi ste pesi#ist. A "ato s te pjes#e i ope ilirske od tolika spje%a3 1ato se
ilir(i i naa stranka dan na dan tako #no$i3
9 8ladne #%e i prain jed #jesto sladora. 8ro.i(e! sva rkarija ilira(a ne vrijedi vie no
da se lla do,ra d%ana njo#e "apali.
9 Pod'orski! vi ete ostati osa#ljeni sa svoji# na"ori#a. <alit ete kada se sa#i vjerite kako
s vai vrnja(i daleko! daleko! dok ste vi ostali s kon"ervativni# star(i#a "apek.
9 Voli# tako ne'o paliti svoj ki(! svoj slo,odi(. No! 'ospodina 'ro.i(e! "najte da
sa# od dana nae'a po"nanja odlio strojiti protivstrank #e- ;rvati#a ovdje na
sveilit! pa i ;rvatskoj rairiti! nai#e %rvatsk protiv ilirstva! je"'r protiv pljeve!
svjetlo protiv #a'le! "dravo tijelo protiv tvare. :a ,iti ;rvat! to i#e "a #e je ponosno! a
,ilo je i od starine svi#a oni#a koji ,i danas radi to vstvo "atajiti ko"#o'oniji i"#iljena
ilirstva.
9 To vi nita nova ne osnivate. +a-aroni vele da s ;rvati.
9 Ali ne ;rvati #o'a kova! #o'a #iljenja. +a-aroni s ro,ovi svoji% 'ostij! ilir(i s ro,ovi
svoji% tvara. 4,je stranke rade na nitenj i#ena ;rvata...
4l'a je tako spokojno 'ledala Pod'orsko'a. 1aas joj se o,li li(e ne"natni# r#enilo#.
9 Pod'orski! vi ste tako sa#ostalni. Ilir(i i#ad atoriteta i 'lednika te se na nji%
opravdavanj svoji% na"ora kod svake dr'e rijei po"ivaj. 2a kano ;rvati ,oj navijesti#o
Iliri#a! to #i se tako svi-a! ja jo to pro#isliti... Pod'orski7 +i e#o poeti strank... 9
poda 'ro.i(a Pod'orsko# rk.
9 8ro.i(e 4l'o7...
Prvi pt $ivot plan Pod'orsko# neki# divlji# pla#eno# oi. Krepko pri%vati
'ro.iin ,ijel rk koja je ostala nje'ovoj.
9 Pjesnik Vilko! #ilostiva 'ro.i(e 4l'o7 9 na"lo,no javi neopa$ena iteljka vidjevi 'dje
Pod'orski dr$i rk nje"ine eni(e a ona # je ne skraje.
4l'a i Pod'orski ,ija% i"nena-eni.
9 8ro.i(e 4l'o7 9 stane Pod'orski s la'ani# poklono#. 9 Kada da nastavi#o na osnov3
9 Kada3 Kada3 Posjetite #e.
9 Naj,olja "'oda3
9 &tra tri sata poslije podne 9 pti 'a ona neto tii# i povjerljivi# 'laso#.
Pod'orski i ne po'leda pridoli(e! ali iteljki e na rastank prija"no ironiki:
9 5e" svake "a#jere! 'ospodina7 Podajte #i rk! titio vas *eljo7
/iteljka # nije sste'nla rke! s koro#: 9 Iliro$der7
4l'a ,ijae neka#o "a#iljena kada je pri#ila ilirsko'a pjesnika. Vilko je opa"io svoj
pjesnik posvet svileni# kori(a#a! a "a#iljenost 4l'in t#aio je na svoj.
9 Krasna 'ro.i(e! velikan 8aj #i je od'ovorio. Kolike li radosti da je vaa visokoro-enost
stpila svo# odlnosti ilirsko kolo7 Radje se velikan pjes#a#a i dr'i# literarni#
proi"vodi#a #ne ilirkinje! 'ospodine 2ra'inje i svi#a na#a alje prijateljski! ilirski!
,rati#ski po"drav.
4l'a nije nita od'ovorila.
9 Visokoro-ena 'ro.i(e! opa$a# da ste nekako sjetni i s#orni.
Pjesnik se pri#akne do 4l'ine rke i polj,i je.
9 Prekrasna 'ro.i(e 9 da%n pro#ijenjeni# 'laso# 9 prekrasna 'ro.i(e7 1'a"ite svo'a ro,a
kao (rva7 2a ne $ivi! da se ne #ie! da ne pire oka taj divni! ,o$anstveni lik ilirske
aristokratkinje7...
Pjesnik se naao na koljeni#a.
9 8ospodine Vilko7 Vi pjevate3 9 "a-eno e i"nena-ena 4l'a.
9 4j! ja pjeva#! prekrasna 'ro.i(e6 ja pjeva#! ja pjevati dovijeka i preko %ladna 'ro,a o
#ilostivo# sr( vae#7 Prekrasna 'ro.i(e! posvetite t #oj pjes# vai# odo,renje#!
posvetite... ili "'a"ite ro,a... da ne 'leda sn(e vjene ljepote! "'a"ite 'a! on e se sretan
previnti pod stopo# vao# i ,la$en #rijeti lj,avi... prekrasna 'ro.i(e! pjesnik ilirski...
pjesnik lj,i... kralji( Ilira... lj,i# vas...
4l'a se nije ",nila! nije por#enjela! nije ni ,lje-o# postala. 4va i"java ,ijae "a nj
novost! kano ovjek kada ptje ravni(o# stanovito #jesto! a najedanpt sredini ravni(e
na'a"i na iroki potok preko koje'a valja ,ilo kakvi# naino# proi ili se vratiti natra'
otkda si doao...
4l'a po-e od#a% na dr'o. 1a#oli 'a da itaj pis#o od 8aja "ajedno. 4na je "nala da e
ovo# te#o# i"vi #lado'a pjesnika i" ne'odno'a stanja.
I"jav "aneseno' pjesnika nije #o'la 'ro.i(a s#atrati dr"ovito. 4n je kolovo-a ilira(a! a
ona spada to kolo. Nije se ta i"java #o'la dr$ati nepravdo#. Vilko ,ijae doista lijep
#o#ak! od svi% sdr'ova pri"nat d%oviti# i vatreni# #ladie#! ko# se s#ija% velike i
"latne nade. Nije se #o'la ta i"java dr$ati prena'lo#! prerano#. 4l'a je s ilir(i#a ve d'o
vre#ena opila! oni s dola"ili dano#i(e posjete! napose se 'ro.i(a poka"ivala
najpriklonijo# pjesnik Vilk! ko'a ,ijae toliko sr(a! toliko de i vanredne s#jelosti.
1a od'ovor Vilk tre,alo je sr(e koje jednako ti... 4l'a je o,ino# 'ovor ra,ila rije
0lj,av0! ona je t rije itala #no'i# pjes#i(a#a svoje iteljke Karoline! ona j je
dapae #alo prije spo#enla ra"'ovor s Pod'orski# 9 a eto! koja sd,ina! sada je 'leda na
koljeni#a pred so,o#! i to kip svo'a jedno#iljenika pjesnika Vilka...
:edan "da%! jedan po'led! jedan stisak rke ,io ,i dostatan "a od'ovor koji ,i se #o'ao
(rnilo# napisati %iljad pjesa#a... ali "a to se tra$ilo sr(e koje ti! koje se oda"ivlje ne s
rijej 0lj,av0 sti#a! ve ono# %ra# slatki% i ple#eniti% enja koji #aterijalistini
prirodoslov(i i lijeni(i dijele dvije klijeti! a na"ivaj 0valjano sastavljeno# #ii(o#0 9
sr(e#7 +o'e da je 4l'a! od'ovaraji Vilk! #islila i na Pod'orsko'a. A #o$da nije ni na
jedno'a.
9 Vilko 9 ree ona! la'ano i"'ovaraji rije po rije 9 ra"#ije# vas. 4d'ovor ete nai sa#i
svoji# pjes#a#a to ete i% od ovo'a asa ispjevati... A vae pjes#e ja tako rado ita#...
Vilko i" ovi% rijei nije "nao na e# je. 4n se ne #o'ae ra"a,rati.
Vilko je "aista svak rije 8ajev t#aio najopirnije. =to ,i pis#i#a o,ini% ljdi neto
posve o,ino ,ilo! naao je pjesnik da je to 8ajev pis# "vieno! nedo,itno! 'enijalno.
4l'a je doptala se,i pno o to# 'ovoriti pre#da s nje"ine #isli dr'o# vodo# ,rodile.
4na je prispoda,ljala Vilka s Pod'orski#. Koliko je ta#o ra",ora i %ladnoe! a koliko ovdje
pla#ena i .anta"ije. Pod'orski joj se priini pka ne'a(ija sve'a to ilir(i o,o$avaj! na e#
'rade strank! ,dnost. No nje'ovoj ne'a(iji i#a prave istine! i#a po"itiviteta. :edan od
#ladia priini joj se kano #ate#atik kod jednad$,e pls. Ta olina je Vilko. 2r'i joj se
priini #ins. To je Pod'orski. Vie i #anje ili ,olje rei: svie i pre#alo. =to je Vilka ,ilo
previe vstava! $ara! poleta do pretjeranosti! to je Pod'orsko'a ,ilo sve'a pre#alo6
dapae kano da nje'a ,ijae sr(e pstara ,e" $ivota! ,e" (vijea i topline! ,e" "raka i svjetla6
a da nekakva pra"nina kojo# se sa#o ra"lije'ala jeka ironije i 'orko'a s#ije%a...
Poto je Vilko proitao i prot#aio 'ro.i(i pis#o! rastao se s njo#. Neopisivo ne'odno
vstvo okpilo # je d kada se oprostio s Karolino# i doao na li(. 5ilo # je kano
#okr ovjek na vjetr.
9 A%! 'enijalni Vilko7... 9 "da%ne iteljka na polask. 9 Kolike li ra"like #e- oni# oniski#
(iniko# i ovi# popt jele vitki# #ladie#7...

IV.
NEP41NATE 4*INE
Tko je 'ro.i(a 4l'a3 4na je nosila naslov 'ro.i(e po o(. Taj ,ijae eks(entrian lan
aristokratiko'a tijela i "askane 'lave ovjek. Kada je postao pnoljetni#! ple#ike diplo#e
svoji% pre-a poslao je na tavan "a %ran prastaroj de#okratikoj dr$,i! 'ospodi #ievi#a i
takori#a! dok je 'r,ove #jedene salio kljani(e ili i% je dao pretvoriti lan(e na koje je
kopao svoje 'ole#e ,ndae! stra$are aristokratiko'a do#a. A to ,ijae dra'o(jenosti
naslijedio od djedova! prodao i% je veliko# 'rad i stao kpovati nova i#anja oni% koji s
svoja do,ra prodavali "ato da kpj ,arnske naslove! diplo#e i 'r,ove. 5rak je sklopio s
'ra-ansko# keri! ti# je pak dao (rvenoj krvi ist "na#enitost kao i plavoj! a poradi to'a
aristokratiko drtvo iskljilo 'a je i" svoji% 0ot#jeni% i visoki% kr'ova0. 4n je #alo "a to
#ario! no 'dje ,i kakva ,arnia ili 'ro.ia! napose koj nadt da# do,io na ",! jao
nji%ovi# aristokratiki# diplo#a#a i 'r,ovi#a. A ovakvi sko,i donesoe # i sa# s#rt.
I" ,raka s 'ra-ansko# kerj rodi se $ensko dijete 4l'a! i ona # je ,ila jedini(a.
Kada je to dijete navrilo tri 'odine! postradao je on nekoj "avadi s aristokrati#a. :edan od
'ro.ia spoitn # $enid,. 9 Vaa je $ena po svo# podrijetl 9 ree taj 9 da nae tanjre
pere! a ne da #e- na#a rije vodi. 9 2a! ona e oprati svoje tanjre! a ti e se! propali
'ro.i! jedva najesti ono'a napoja ako #isli ne (rknti od 'lada (rvljivi# diplo#a#a
svoji% pre-a. 9 2olo je do vreda koje se #oradoe krvlj oprati 9 ota( 4l'in #re od %i(a
kkavno'a pitolja! ostavivi sav 'ole#i i#etak svo# djetet i $eni svojoj koja je "a dvije
'odine pre$ivjela ple#enito'a dr'a i ostavila #al 4l' pod ttorstvo# svo'a o(a i #ajke!
neple#ia i #ali% posjednika &lavoniji.
8ospodar +artin i dr'ari(a # +are ,ija% 'ro.i(i 4l'i djed i ,a,a po #aj(i. 4vo je dvoje
dolo i" &lavonije na 'ole#o 'ospodarstvo #alodo,ne 4l'e! i otada "a sav od'oj i ,dnost
nje"in ,rine se to dvoje stari% ljdi. 4ni je! prate popt File#ona i 5a(ide itavi# #ladi#
joj vijeko#! oni ni "a as ne ptaj svoje nke s vida i pa$ljivosti svoji% staraki% oij.
Kada je 4l'a navrila deset 'odin! postane Karolina dr'o# nje"ino# iteljko#.
Karolinina predasni(a ,ijae visoka! kotnjasta $teljiva Nje#i(a nekd od +ajn(a. 1vali
s je .rajlajn +arijeta. 4na j je i#ala poavati 'la",i i je"i(i#a! koji#a je dakako na
prvo# #jest slavila svo# #aterinsko# &(%illera i 8oet%ea. A najposljednji prnjkar od
Rajne preko 5erlina do 5ea ne ,i propstio #a i najne"natnije "'ode da doprinese $rtv "a
prokrenje svoje nje#ake kltre! koja se narodi#a na k'li "e#aljskoj narivava ono#
'odno# delikatno kojo# para"iti %oe sreiti "dravo i srano tijelo. 4si# to'a ,ijae
kotnjasta +arijeta vrlo senti#entalna i sanjive naravi. 2osta veliko# neopre"nosti
"a,avljala ,i djetinji 4l'in d% nedo%itno# i #tno# apstrak(ijo# ta#ni% ,ajka i pria i"
nje#ake #itolo'ije! koji#a ,i se dijete divilo! ali i% ra"#jelo nije. Narodi staro'a vijeka
i#ali s #no'o #isli i vstva! ali #alo rijei! tako da i# nedostaja% rijei da i"rekn sva
vstva i #isli to i% je nekltivirana narav svijeta i sve#ira ra-ala nji#a. 1ato i jest poe"ija
i #ni rad stari% naroda slian ,jno# plod ko# preska i tanka vanjska ljska rasp(a od
preo,ilja ntarnje'a sadr$aja ploda.
2anas pak kada je svijet i sve#ir preo,ra$en kltro#! kano da narodi i#ad #no'o vie
rijei i na #ilje d'i% perioda ne'o #isli i vstava. Napose pak to# prednjai koen i
raste'nt nje#aki je"ik. A nje'ovi nosio(i! danas pri"nati tovarai kltre na "e#lji! sa
svoji# plodovi#a #a i sr(a naj,olje poka"j da je nji% tvrda i de,ela ljska koj tre,a
ovjek d'otrajni# trdo# i "noje# ra",ijati dokle dopre do ono neto "rn(a prave je"'ri(e.
A esto se! #alone va"da! do'a-a da je ve i ono neto je"'ri(e (rv povrnosti...
1ato! kada ,i stari djed +artin i nje'ova dr'ari(a! ,a,a +are! stali pripovijedati "drave i
slikovite nae prii(e na one ta#ne Nje#i(e +arijete! dijete ,i postajalo ,istro i $iva%no kano
ovjek kada do-e i" vla$na podr#a na svje$ i ist "rak. +ala 4l'a pravo ,i 'ladno# do#
i sr(e# %vatala teke prispodo,e i t#aste slike i" sta +arijetini%! i" nje"ini% d'i% pria! no
dijete ,i se kod to'a #orilo i do 'lavo,olje. Takvo neto ,iva! ali dakako #no'o veoj
#jeri! i nae# dananje# narataj! koji se i",ija i i"#r(vari nje#aki# knji'a#a do 9 9
do totalne 'lavo,olje! koja konano "avrje ',itko# svako'a vstva! svi% "dravi% #isli i
poj#ova 9 nei"ljeivo# tpo...
1a#an nde Nije#(i silo# i #ilo# itavi svijet svojo# kltro#! napose 'dje jo vlada
"dravlje i ,istrina narodi#a...
&vidjelo se napokon sd,ini da je kotnjast +arijet privela pred oltar i ta#o je 0sve"ala
vjeno# sve"o#0 s neki# ostari# dov(e# i peda'o'o# pen"iji. :e li to ,ila ironija
sd,ine ili ",ilja! no valja rei da je +arijeta posve %ladne de pre"ela #jesto novo#
stali tvrdei da je 0sve to prerano0! pre#da joj nitko nije "nao 'odina ,ilo po nje"in
ka"ivanj! ,ilo i" krsno'a joj lista koji je ona vala najveo# tajno#.
I"a +arijete postane! kako s#o ve spo#enli! 4l'ino# iteljko# 'ospodina Karolina!
ro-ena Vara$dinka.
4na kako ,ijae ve sa#o# oso,o# kontrast pre#a svojoj predasni(i! tako joj ,ijae
kontrast i svoji# na"ori#a od'ojivanj i poavanj.
+arijeta nije doptala da djevoje ide ka#o svijet. *jdi s svda jedni te isti! li(e "e#lje
tako-er jedno te isto " ne"natne pro#jene. )e# tada plandovati po veliki# 'radovi#a "a
to,o$nj potre, 0svestrana nao,ra$enja03 Vele'rad od #alena #jesta ra"likje se sa#o
toliko koliko ta#o i#ade "a koj %rp vie ljdi! neto vie ka! i na ka#a neto vie
katova. Takvi ,ija% +arijetini na"ori. A djed i ,a,a dr$a% se svae# ono'a to je
propisivala ona! jer ,ijae +arijeta 0ena i stro'a i ra"#na0! kako je sa#i priprosti star(i
dr$a%.
Protivni# pak prav(e# dari 'ospodina Karolina. +ladoj 'ro.i(i valja poi svijet! vidjeti
ljepote s#iljene i o$ivotvorene veliki# d%ovi#a6 valja joj vidjeti ljde! proiti nji%ova
nastojanja i te$nje! enja i "a%tjeve. +arijeta je snano svjetlo na #lado djevoje
priptala sa#o kro" pro"or! dok je Karolina djevojk odvela na slo,od! na iroko polje! da
se $ije snana svjetla i topline # neo'ranieno! po irokoj volji.
&tar(i se isprva opira% Karolinini# na"ori#a! posve protivni#a solidne +arijete! no
napokon privoljee te se "aptie "ajedno s 4l'o# i novo# joj iteljko# svijet.
Karolina ,ijae podosta natrena itanje#! a kakav ve ,iva $enski spol kada protije koj
knji'! %tjela je i Karolina i#ati 'las "na#eniti# pitanji#a Evrope! ako i nije ova jote
sa"nala "a nj. Kano takva ,a(ila se i na polje (rvene ilirske politike. 5ila je jedna od oni%
#no'o,rojni% ilirski% pjesniara koji% #ni plodovi nijes pokrenli svijeto#! ali "ato s
na#a"ali sil ,o$j papira. Vrijednost pjesa#a nije se (ijenila po poe"iji! ve se #jerila na
lakte i ri.ove. Citati ,e" kraja i kon(a sastavljali s pripovijesti! tako da s oni pno vie
prostora "a"i#ali ne'o sa#a i"vorna stvar. Tko je "nao ili itao kakv idej i" t-i% djela6
slo,odno j je predao ilirsko# svijet kano svoj vlasnost ,e" svake ,oja"ni da e 'a kritika
loviti i dovesti pred sd 'dje se od#a$-j knji$evni# s#etatelji#a t-e'a posjeda i
vlasnosti. 2apae! ovakvi ,i i slav stje(ali. 1a Karolin se #o$e rei da je pjevala pjes#e
posve i"vorno! a pripovijesti iikala 'ro"ni# (itati#a i" s%oparno'a d,rovako'
pjesniarenja: ali niti nje"ina poe"ija niti nje"ine pripovijesti ne #o'oe pre$ivjeti niti sa#e
nje.
1a ilirsk idej predo,ila je kratko vrije#e svoj eni( 'ro.i( 4l'! a sa#a se nije
s#atrala toliko 4l'ino# iteljko# koliko prijatelji(o# nje"ino#.
/ 'rad koje# se sada nala"i 4l'a s Karolino#! "a kratko vrije#e skpi ona oko se,e nae
#ladie! s koji#a je dr$ala ilirske sastanke! do'ovaranja i dopisivanja.
K ovi# olina#a pridr$i se6 kada je 4l'a navrila petnaest 'odina! jote jedna #ka olina!
'ospodin doktor *a(a6 veteran stdent a +artinov neak. 5io to visok! lijep! irokopleat!
posve aristokratiko'a i"'leda 'ospodin! onaj isti s koji# se Pod'orski sastao kadno do-e
posjete 4l'i. Kako o%ol! tako pra"ne 'lave i sr(a! vanredno # je laskalo! a tra$io do
pretjerane s#ijenosti da 'a "ov doktoro#! a i 'ospodino# 'ro.o#! pre#da ,ijae iste
ple,ejske pas#ine kano repa. No taj naslov prisvajao je otda to je nje'ova ro-akinja 4l'a
,ila ro-ena 'ro.i(a. Pala # je ipak sjekira #ed kadno # je stari +artin do"volio da stpi
o,itelj! jer se otada nije tre,ao "a dr'o ,rinti ne'o kako da # svi dijele i#e doktora i
'ospodina 'ro.a...
4n ne ,ijae ilira(. Prije ,i nje'ov inae lijep 'lav #o'ao saditi kps ne'oli poja# o
ilirstv i ope o kakvoj narodnosnoj ideji. Pjesa#a ili dr'i% ,eletristiki% plodova nije
nikada itao. Ipak je on ,io #o$da najpo"daniji prijatelj iteljke Karoline! vie no ikoji
ilira(...
4 to# sko# prijateljstv nije "nao nitko do nji% dvoje! dok ,i se pred dr'i#a kano posve
strani sretali.
I#a ljdski% ,ia koja stanovite ske ve"e svoji% 'ana i enja pred dr'i# ljdi#a
prikrivaj! a to valjda "a%tijeva ili sadr$aj ili .or#a ovakvi% na'na! ili pak o,oje! +e-
takva ,ia spadaj iteljka Karolina i 'ospodin doktor 'ro. *a(a.
4si# to'a ,ijae vrsta odlka psedo'ro.a *a(e stpiti ,rak sa svojo# ro-akinjo# 4l'o#
i pre#a to# joj pola'ano otkrivati 0$ark i vjern0 lj,av. Valja na# spo#enti da pre#a
toj tvrdoj svojoj odl(i ne i #o$da psedodoktor *a(a kakv ilirsk pjes# i ne ita #o$da
kakav ro#an da desi svoje rijei "a otkrie lj,avi pre#a 4l'i! ve "ado! to nikada do te
odlke pokao nije! on proava $enid,ene 'ovore i nasljedno pravo7...
Nje'ovoj odl(i skloni s i star(i te ne taje ni sa#i se,i ni ko# dr'o# da ,i to najsretniji i
najvaljaniji ,rak ,io te da se tako ne ,i nepo"nata olina vkla nji%ov o,itelj...
A Pod'orski se nije prevario dr$ei doktora *a(! kada 'a je sastao na %odnik poavi
posjete 4l'i! jedni# od kni% prijatelja svoje 'ospo-e do#ai(e! vrlo ot#jene! #lade i
krasne dovi(e Elvire koja ,ijae po"nata sa svoje raskalaenosti i ra""danosti 'rad.
Kadno se ilirski pjesnik Vilko rastao s 4l'o#! pola je ova Karolini na svoj evni sat.
5a,a +are dotapa djevojin so,! natakne na oi svoje krpne naoale! vrp(o#
preve"ane okolo 'lave! i %vati on svilo# ve"en knji' spo#eni( od pjesnika Vilka.
5ila je to niska! krpna stari(a! #ajno'a pno'a li(a! oka otra i proni(ava.
9 &tari! stari! do-ider a#o7 9 Ali ,a(i spo#eni( i po-e dr' so, te dovede svoj ,ran
polovi(! djeda +artina.
9 Vidi li! vidi li ta je to3 9 ane ona nje# 'lasno tik %a.
&tari je 'ledae! nakrivivi #alo sta! a to ,ijae "nako# da jo do,ro nije o to $eli.
+are prikria svo# staro# po dr'i pt iste rijei.
9 =ta je to... ta je to... pita3 Valjda #olitvenjak3 9 sle'ne stara( ra#eni#a.
9 2a! jest #olitvenjak koji dje(a pi vra$ikovi# slovi#a7 9 "a$a'ri stara oi#a. 9 1na to
ti rei. +i tre,a#o #alo po"orniji ,iti. Frajlajn Karolina #i se ne #ili od neko' do,a.
4va#o dola"e svaki as dje(a! i to! stari! #ka dje(a! a neki#a ve i ,r(i p(aj 9 stdenti7
Frajlajn Karolina da je "askana i #dra! da politik nekakv tjera7 :a se ne ra"#ije# te
.a,le! niti nje"in politik7 Ali "na# da ne valja posao niti k do,r ne vodi kada ti ovako
#ka dje(a o,ila"e do# 'dje je djevojka napon. Pa se t s#ij! pa ale! pa ,r,ljaj i
'ovore! kieno popt popova na propovjedaoni(i. A vidi! i ovoj knji"i je nekakva politika
te #ke dje(e. :a dode ti% popjevaka ne ra"#ije# posve! no nala"i# rijei koje #i se ne
svi-aj! a i po tri pta tre,a# svoje naoale naravnati da i% ra"#ije#.
&tari nije #o$da svak rije svoje ,rane dr'ari(e do,ro o! ali je toliko ra"a,irao da ona
nije "adovoljna s .rajlo# Karolino#.
9 5a si #i! ,a,ika! do,ro dola svoji# na"ori#a o Karolini. Ve kro" est 'odina to je ona
nas %tio sa# ti rei da #i se ne #ili kano ona stro'a Nje#i(a +arijeta. Vidi! na pri#jer!
e# ovo nae klatarenje s djeteto# od 'rada do 'rada. I#a#o! ,o' i da! nova(a dosta! ali
ipak "ato tolik sil prosipavati vjetar7 2ok je "aista po itavo# svijet jednako kao i kod
nas! to je #dro i pravo va"da 'ovorila +arijeta. +i! ,a,ika! ne skitas#o se po svijet osi#
to s#o sa svojo# pokojno# kerko# pola"ili o,li$nja sela na protenja i vaare pa! %vala
,di ,o'! do$ivjes#o poten i sijed starost. Naa pak kerka! di(a joj raja se na$ila sa
svoji# vrijedni# dr'o#! do,ila je 'ro.a "a #$a! i te kakva 'ro.a! koji#a ne rodi svaki as
ljdsko tlo7 Aj! do,ri ,o$e! ne ropta# protiv te,e! no da nijesi liio nae nke do,ri%
roditelja! ne ,i je ni tre,alo ovako predavati od rke do rke .rajla#a...
9 &ad pak! #oj stari! valja na# poka"ati da s#o #i prvi po"vani i"a pravi% roditelja lo$iti
svoj rije. Po"vat e#o .rajl Karolin na ran! neka na# prot#ai i ra"jasni itav stvar.
A i"a to'a ili e#o krenti dalje na pt! ili pak ki 1a'orje 'dje s#o i najsretniji. Ne
svi-aj li se na nai# i#anji#a .rajli Karolini priprosti nai o,iaji! slo,odno joj ,di ,irati!
ionako dijete nee ve "a koje vrije#e tre,ati pro.esori(a...
9 No to e#o s nai# *a(iko#3 4n #ora na stdija#a ostati ovdje. A #oja je #isao da se to
dvoje slj,i! da t-in ne la"i na %atar.
9 Neka i on po-e s na#a 9 #ovae +are. 9 Krste 'a svi doktoro#! "ato je valjda ve svoja
stdija do'otovio. Ta! "a,o'a! on ve stdira tolike i tolike 'odine! a to nov(a lo$is#o
nje'ove kole! jedva ,i i"ve"lo par volova sa#e rane d'ova koje isplatis#o.
9 Ipak je on #dro eljade! #oja dra'a 9 ,ranit e svo'a neaka +artin. 9 8ledaj ti sa#o
nje'ovo vijek o",iljno li(e! nje'ovo ponosno elo. &tvoren je pravo "a 'ospodina. A
nje'ova strajna #aljivost najvie #i se svi-a. To je pravi "nak pa#eti7
+are pritaji svoj #isao na o,ran +artinov! ne %otei nikada vrijediti svo'a dr'a. No "a
nje'a ,ijae "ato *a(a #aljiv jer # se nije %tjelo vikati da 'a #o$e ti stri( +artin koji
,ijae! siro#a%! 'l%...
4d ovo'a ra"'ovora #e- 4l'ini# djedo# i ,ako# pro#ijeni se do# svakidanja
jednolinost neto ,rniji $ivot.
&tar(i s "aista po"vali iteljk Karolin na ran poradi posjeta #ladenaki% k nji%ovoj
n(i.
/iteljka se s poetka na-e d,oko vrije-ena! no ipak se skloni na ra"janjenje. 4na da je
ilirske #ladie kao svoje politike jedno#iljenike vela k jer s to ljdi veliko'a #a!
potena sr(a i na 'las radi svoji% pokretni% politiki% #isli koje s i sa#oj 'ro.i(i 4l'i toliko
o#iljele da je ona postala vatrena pristaka ilira(a. 2a se konver"a(iji s ovakvi#
inteli'entni# ljdi#a #o$e sa#o to vee nao,ra$enje d%a i okretnosti #iljenja djevojke
postii! a nita kvarovati. &tara +are je nato stro'o pitala to "nae one popijevke knji"i sa
svileni# kori(a#a. To da s nevine #isli jedno'a od najdarovitiji% #ladia #ladi% ilira(a i
ista vstva nje'ova ple#enito'a sr(a. 2a poradi to'a ne#a nikakva ra"lo'a toj ,jnoj
#lade$i "aprijeiti pola"iti do#! to vie to s to #ladii i" nai% krajeva. A ona dr$i! kada ,i
ve ,ilo ovdje 'ovora o kakvi# stranpti(a#a! da se #ladoj 'ro.i(i 4l'i #o' prije takve
otkriti drtv s kakvi# da#a#a i ra""dani# djevojka#a! napose t-ini! ne'o s
#ladii#a! jer ovo# dr'ovanj ne#a nikada one inti#nosti kako to ,iva drtv $enske
sa $ensko#. /ostalo#! da je ona "ato iteljko# i od'ojiljo# #lade 'ro.i(e da ,de va"da
opre"na na sve to se oko nje"ine eni(e "'a-a. :edan da je sa#o #ladi doao posjete
'ro.i(i ko'a ona nije vela i koji ne spada kolo nje"ini% ilirski% jedno#iljenika! ve 'a je
sa#a 'ro.i(a po"vala kao svo'a po"nan(a od plesa! a taj je neki :ako, Pod'orski i" Krapine.
Karolina da ne ,ijae na to# ples! ve sa# djed i ,a,a! pa ,i se #o'li i sa#i sjetiti to'a
#ladia. Ali da ona ne ,i doptala pristp do# to# Pod'orsko#! jer se vjerila i" kratka
ra"'ovora da s nje'a ra"vratne #isli! sr(e ,e" ple#eniti% osjeaja. /" to dosta pri#jese
prostote i ne'la-enosti.
&tari(i se priini ovo iteljkino ra"la'anje poneto ta#ni# i nepro"irni# kano i nekada
staro'er#anske prie Nje#i(e +arijete! dok je stara( od sve'a #alo ili nita o te je isto#
tre,ao pose,ne pte od svoje ,rane polovi(e o ra"janjenj .rajle Karoline. Ipak! vi
spo#injati ilirstvo! "apita iteljk to "nai to ilirstvo i ilirska politika. Karolina se na ovo
pitanje poneto s#ete! jer kako 'od ,ijae pena o sa#oj ideji! de.ini(ij na takvo pitanje
dosta joj je teko ,ilo dati! napose staro# +artin. 9 Ilirstvo je 9 ree ona 9 tako "viena
ideja po sve slavjanske narode na j'! tako 'enijalna i plodonosna politika po sre i
napredak ti% naroda da e se! kad ono posti'ne svoj (ilj! itavo stanje naroda na j'
pro#ijeniti. 1ato se i toliko ,oje ilirstva svi #ranja(i $ivi velikoj dr$avi Ilira! kano i
d#ani Ilira van nae do#ovine.
&tara( sa$#e ra#eni#a! jer ono #alo to je od to'a o priinjalo # se tako nedokljivo
.ilo"o.ino kano i ovjek kada i"nenada padne na 'lav d,ok! ta#n ja#...
5a,a +are pak odlno i"javi da e skori% dana svi krenti na i#anje 1a'orje.
Poto# se stvorile ki dvije stranke. Kon"ervativ(i: stara( i stari(a ,ija% "a povratak na
i#anje 1a'orje. 4po"i(ija: 4l'a! Karolina i doktor *a(a! da ostan i dalje 'rad.
4po"i(ija ila je dapae tako daleko da je doktor *a(a dosta eno pro"vao kon"ervativ(e
pki# 0.ilistri#a staro'a kova0. Kon"ervativna stranka dakako nije ra"#jela eno'a
"naenja ti% rijei. Valja spo#enti da je svaki lan opo"i(ije sa svoji% pose,ni% ra"lo'a i
interesa ,io "a ostanak 'rad6 dok se kon"ervativna stranka nije ra"ila"ila interesi#a...
Potrajalo je ipak i dalje na staro#.
&tari(a kada je ,ila drtv sa sa#i# svoji# +artino# a to ,ijae #alone vijek! vikala je i
ro'o,orila sav 'las da i#ad na svaki nain ostaviti 'rad i ptovati na i#anje. 2ok
drtv s opo"i(ijo#! a to ,ijae tek kod stola! stari(a ne ,i se sdila o povratk na i#anje
'ovoriti pre#da je ,ila vjerena da sa#o ona i stari i#ad odln rije to# pitanj. 5ojala
se nekako o%olo'a 'ospodina doktora *a(e. &tara( je konano! na stariino neprestano
ro'o,orenje i doka"ivanje na prste! po koji pt ki#no 'lavo# i palio star .ilistarsk ll
priinjaji se jae 'l%i# ne'o je doista ,io.
Neke veeri padala je napolj kia kano i" ka,la. Vrije#e i narav ,ija% neopisivo s#orni. /
takvi# asovi#a ovjek ,iva "lovoljan! dre#ovan i ne"adovoljan.
/ do# 'dje stanova% nae oso,e vladala je tako (rna ta#a! tako 'ro,na tiina
najklasinije# s#isl. &a#o s se li pljskav(i kie trapaji i #orei po krov.
5a,a +are ve je ,la'oslovila "latn 'lavi( 0djeteta 4ljke0 krevet! a sa#a se povkla
svoj so, koja ,ijae vrati#a ra"dijeljena od 4l'ine spavaoni(e! "akljavi prije vrata koja
vode posjetn i jeda so,. &tari(a je o,iavala svak veer ,ri$no spre#iti 'ro.i( 4l'
krevet! odvodna vrata dr'e so,e "akranati i klj se,i pod 'lav ispod jastka #etnti.
4na je jo ti%o! ti%o aptala #olitv "a svoj pokojn kerk! #ajk 4l'in! "a 0dijete
4ljk0! "a svo'a staro'a i "a sa# se,e. 1nalo je to trajati i po itav sat. Kada ,ija%
,la'dani! veliki postovi! kvaterni petki! trajalo ,i to i po vie sati...
&tara( +artin le$ao je svojoj so,i na krevet! o#ataji prsa pa#ni# platno#
navla$eni# rakijo#. Kada ,i taj posao dovrio! napnio ,i svoj velik ll! "apalio je i
polako poeo i"vlaiti d'e t#aste di#ove koji ,a svoji# vonje# ne odava% da stari
slavonski vlastelin pi naj.iniji d%an. Tako ,i on o,iavao piti po prili(i onako d'o kano
i nje'ova ,rana pola #oliti! 'ledaji neprestano svod so,e i"nad kreveta. Kada ,i
takvo# polo$aj vie odlji% di#ova ispstio pre#a svod! jedva # se .anta"iji na svod
priini onako velik kolo,ar kano kada dje(a ,a(aj ka#enie "elen vod! a na vodi se
naprave #aleni pa sve vei i vei kolo,ari! dok i% napokon nestane... Pred starevi# oko# na
svod ,ivalo ,a o,ratno. Najprije ,i postao velik! velik kolo,ar! opse$i itav svod. 1ati#
,i postao sve #anji i #anji! dokle se ne ,i pretvorio tak tako velik kano npr. lastaviino
'nije"do. I tada! tada ,i pala jedna jedina #isao star( na #... kako je &taro# "avjet
neko# po,o$njak 9 on 'a ne ,i ,io po'odio "a itav svijet 9 kadno je "aspao ispod krova!
lastaviino 'nije"do "aslo oi! i on je oslijepio pod stare dane... +artino# ,i to# trentk
tr"nla neka tajna 'ro"a! ll ,i odlo$io! nairoko se prekrstio! "ijevno! okreno se k "id i...
va"da sno...
4 ovo# kolo,ar i lastaviin 'nije"d pripovijedao ,i jtro# svojoj $eni stara( djetinjo#
iskreno! ,e"a"leno i odano.
&tari(a je po svoj prili(i ve dovrila svoje #olitve! a stara( odlo$io ll! kada ve kasn
no preko st,a do'a"i ki 'ospodin doktor *a(a.
/iteljka Karolina nono# odijel! napolak na'a! do,no le'la na divan. 5ose no'e
,elaji(a#a prekrstila jedn preko dr'e! a na vrsti# 'rdi#a ljevi(o# je dr$ala knji$i(! a
na njoj %artij papira. Pjevala ili ,olje pisala je pjes#e. No kako je neprestano 'riskala
olovk! vidjelo se da joj ,a ne k#je posestri#a vila i da se "a taj as ne ,i #o'la po%valiti
ono# latinsko# 2es est in no,is et nos a'itante (ales(i#s illo... +e-ti#! nje"in lik onako
na divan! kako ,ijae pna stasa i o,li% te jaki% 'rdi! ,io je odista 'ra(io"an. Pa ,ile one
pjes#e to i% je #ko# i trdo# sisala i" svoje olovke te stavljala na papir loe ili do,re! "ato
se ipak #o$e rei da nje"ine #ale noke ,ija% neto "a#a#ljivo svoje vrsti.
Napokon! to 'od je napisala! iskri$a olovko# i ,a(i knji' i %artij pod no'e! desn o,l
rk stavi pod 'lav! ljevi( psti ni" tijelo! pre "a$arene oi svije i tako je ostala neto
otvoreni% sta... dok joj se nijes o,a oka sklopila...
Vani je sve jae #io pljsak kie " dosta silan vjetar.
Na iteljkini# vrati#a "aje se ti%o k(anje...
Karolina podi'ne oi i #akne ispod 'lave desn rk.
K(anje se opetovae.
9 Tko je3 9 %ladna sr(a pita iteljka kano da je "nala tko je.
4pet: k(... k(...
4na skoi s divana. Knji$i(a i %artija padn na pod. 4tklja i nasko otvori vrata. Ali i%
od#a% stade tiskati da natra' "atvori. No #e- vrata ,ijae ve rint de,eo tap! tako da se
nijes dala "atvoriti. Nastane sla,o rvanje.
9 Ne ,dali! #oli# te7 9 aptae jak #karaki 'las.
9 Ne ,dali! da 9 to,o$e e t'aljivi# 'laso# Karolina rvi se sve sla,ije sa tapo# #e-
vrati#a. 9 +oli#! 'ospodine doktore! da #ir pstite #oj so, i da se od#a% odnesete
svoj lo$ni(7 9 dr%tavi# e ona 'laso# kada ,ijae nadrvana.
2oktor *a(a sne so,! "aklja vanredno# ,r"ino# vrata i #etne klj svoj d$ep.
9 Tako7 &ada s#o #i 'ospodari ki7 8ro.i( 4l' "akljava i va stara ,a,a! a
'ospodin Karolin vat e i "atvarati 'ospodin 'ro. *a(a7 ;a... %a... %a7 )dni "atvori i
dna vanja7
I 'ospodin *a(a pone $arki# (jelovi#a 'iti .rajl Karolin! "ati# je o,j#i okolo tijela!
di'ne popt pera i"nad poda i ponese na divan.
4na # se posve la'ano ali sa#o "a al sprotstavila.
9 1na ti! dra'i #oj 'ospodine doktore *a(a! da ja "aista ne "na# e# to sve vodi3 :a ,i%
jedno# rada "nati rane. Ve svie d'o sve to traje. 2oi e najedanpt nesrea! a ja!
sirota propast ! ,it se... 9 st$i se Karolina.
9 5dala7 Ka#o sve to vodi3 9 "a%o%oe *a(a i pro#jeri iteljk od no' do 'lave. 9 Pa ti se
krsti pjesnikinjo#3 Ti nijesi nita dr'o doli o,ina A,derianka kada trati pa#et tako
senti#entalni# #isli#a7 Van ako #e nije i"i'rao ve koji lan tvoje politike stranke.
9 A onda! kada ,i te i"i'rao3 9 okrene iteljka svoje r#eno li(e pre#a *a(i.
9 Pa onda... onda ,i% ja i dalje i'rao svoj lo'! dok ne ,i% kod prvo' sko,a svo#
sparnik ipao esa...
9 A! #i ,is#o to isto# vidjeli! 'ospodine doktore *a(a7 +i ,is#o to isto# vidjeli7 9 "di'ne
'lav iteljka.
9 =ta ,iste vidjeli3 9 ra"ljti se to,o$e *a(a te o#ota svoje rke oko Karolinina tijela! a lijepe
,rke pritisne na nje"ine 'rdi.
9 2ederte! po#o"ite se,i sada! #ilostiva 'ospodina pjesnikinjo! po#o"ite se,i ako #o$ete 9
aptae *a(a r, nje"ine snje$ne kolje. 9 =ta ,iste vidjeli sada! %a3 =ta ,iste vidjeli3...
9 1lotvore jedan7... 9 oti#ae se voljko iteljka paji od ale ,jn vran kos...
9 A to e ,iti kada se rastane#o3 9 pitae slatko pokorena Karolina.
9 Kako rastane#o3
9 2anas nijesi ,io kod ke na o,jed. &tara je narila da se pone#o ve jedno# spre#ati
na pt 1a'orje. I o te,i ,ijae ra"'ovora! da i dalje ostane 'rad dok potpno navri
nake. A to e ,iti i po #e do,ro.
9 Ilirska 'sko7 2a navri# nake3 :a sa# i% ve navrio. &ada sa# trinaestoj koli7 9
ironino se nakesi *a(a. 9 A ja sa# vjeren da ,i ti radije ostala od sa#e lj,o#ornosti sa
#no# 'rad #ojo# iteljko# ne'o 4l'ino# na sel! daljena od #ene...
9 4! 'ospodine doktore... ali ne! ne #o$da od 'saka... ne tvarajte se,i da sa# ,a toliko
lj,o#orna... 9 ki#ae 'lavo# sada ve ra"dra'ana iteljka.
9 Kakva je to %artija na pod3 9 skoi *a(a od Karoline i %itro di'ne papir.
Karolina tako-er po%iti s divana i pone se onako kolji tr'ati s *a(o# "a papir.
9 A i vi ste! 'ospodine doktore! lj,o#orni7 5a 'a neete itati! ,a7
9 =ta3 4vo s iskri$ani sti%ovi7 T ne#a# ,iti na to lj,o#oran. Kako vidi#! +"a ,ijae
opet daleko od svoje #iljeni(e7 Vi ilirski politi(i #orate ne'dje ne#ilostivo navlaiti i
nate"ati t +"7... +e-ti#! ja vi-a# "ato danas nijes sti%ovi tekli. R$no i dosadno je
vrije#e. Kia lijeva! a nekakav tako %ladan vjetar piri... / takvi# noi#a je poe"ija krevet
'djeno se dade preslatko! pre'odno spavati... i snivati o ilirski# vjeti(a#a! %o rei...
vila#a...
9 No ti e valjda jo postati dr'i Pod'orski svoji# r'anje#.
9 Tko je taj Pod'orski3 A! onaj #dra(7 1,ilja. Ali je doista pa#etan ovjek. Na va'i #a
va$e vie ne'o svi vi Iliri ovdje...
9 2akle! vas se dva #o$da sprijateljiste3
9 Idi k vra'7 :a 'a #r"i# kao niko'a jo do nje'a.
9 I ja 'a #r"i#7 9 ree iteljka.
9 2akako! tvoja je #r$nja opravdana. 4n se javno r'a va#a ilir(i#a i vaoj politi(i. 2apae!
osniva strank proti vas. A sa#a 'ro.i(a 4l'a kano da ve ne #ari "a tvoja predavanja o
ilirstv. Napose! on do ,e"dnosti i"#ee na r'lo tvoje pjes#e i nekakva Vilka...
9 A "ato da 'a 'ospodin doktor #r"i3
9 I#a# svoji% pose,ni% i oso,iti% ra"lo'a 9 nak,i sta *a(a.
9 +o$da ,i i tko dr'i "nao te oso,ite ra"lo'e 9 doda s#njivo Karolina i povrati se na divan.
9 Na pri#jer3 9 sijevn oi *a(ine.
9 :a7 9 nasloni se na lijev rk itelji(a te ispr$i jedn no' do kon(a divana! dok dr'
psti s divana na pod.
9 A to ,i ,ilo3
9 /dovi(a Elvira...
9 Evo ti je na7 Pa da nije lj,o#orna7
*a(a po%rli natra' na divan do Karoline.
9 Kada ,i i stajale tvoje lde s#nje! ja ne ,i% "ato i#ao onda #r"iti Pod'orsko'a. 4n
"astalno nije delija koji ,i #o'ao #eni sparniko# ,iti7 9 privin doktor *a(a o%olo svoj ,rk6
pak nastavi i"a kratke stanke polo$ivi opre"no o,je rke na Karolinine 'rdi.
9 Ne "na# to ,i "nailo "a,avljati .anta"ij s dovi(o# kraj djevojke kakva si ti. Napokon!
"ar ti sa#a se,e tako "lo sdi da #o$e s#njati3 Ta nije lijepo! nipoto ne... 9 postajae
*a(a krotak popt janjeta i dvoran popt kriv(a koji se poinje kajati pred oni# ko# je
tet nanio...
To je iteljki toliko laskalo i #ililo se da je o,advije *a(ine rke privkla k se,i! sa#a i%
o#otala oko svo'a vrata i strastvena privinla doktora na svoje 'rdi...
9 A%7... Nijesi li ",ilja niiji ne'o #oj3
9 ;#... 'sko7
&vijea je do'orijevala. Nje"in pla#en as ,i se di'no! as padao! padao! ,orei se sa#
so,o# "a opstanak! popt ljdsko'a $ivota to i"die. Vjetar je stao tako 'ro"no "avijati
li(a#a da s isti krovovi od ka kripali. A lo se ne'dje daleko "veati i staklo koje je
padalo na "e#lj. Krpna kia! noena vjetro#! silno je tkla po pro"ori#a! kano da ta
pada. Vrije#e se pretvorilo prav ,r i #eav. Ta#a je postajala sve to 'a! napose
do#ovi#a. Tada je i"da%nla svijea to je do'orijevala Karolininoj so,i i napokon
trnla...
9 A%... strana ta#a! a kakav vjetar! kakva kia7... 9 tr"ne se Karolina.
9 To s najsla-e noi lj,avi... 9 ti%o pro'n-a doktor *a(a.

V.
5A*A2A I 1A&A2A
5ijae ti%! vedar i topal proljetni dan. I" nedaleke #e ra"lije'ae se pjevanje pti(a
ne,rojeno #no'o 'lasova! tako da je to pjevanje sainjavalo sada neki "ajedniki #or! sada
neki neopredijeljeni $a#or i (vrkt. Najedno# ,i sve #inlo! prestalo. Tek ,i o #%
"jali( naj,li$oj travi 'dje lijee i sie preostal ros koj jo ne na-oe topli snani tra(i
nje"inoj skrovnosti... A prodiralo ,i ti do %a i strjanje potoia i" ,li"ine! ko# da se
pri#akne! rekao ,i da se ra"'ovara sa sitno# djei(o#! svoji# ,jelkasti#! #odrasti# i
$tkasti# ka#enii#a! koji#a ,la'odno i kano nje'o# #la-a%ne #aji(e ispire dro,no!
,avo li(e... /"di'ne li ti se da i od to'a! opet te "aokpi sto'lasno pjevanje pti(a! a i"a
to'a slijedi neto novo! neto #lado! 'odno! i"nena-je... &ve je to po#la-enoj naravi
tako $stro! tako #ilo! tako tajanstveno! tako areno... ti sada kano da sve ra"#ije! sve "na!
a sada ti je opet sve "ao'rnto kopreno#! a te,e ne#a jakosti! ni s#jelosti! ni po"danja
sa#o'a se,e da kopren odi'ne... &r(e ti as 'ine ,espred#etni# $elja#a! e"n i
neki# sitni# po$di(a#a koje se kre popt kaleidoskopa ,eskonani# daljina#a! a ti
ipak ne ,i "nao rijej niti jedne jedine ka"ati! opisati! personi.i(irati... )as pak kano da si
do%vatio stanovit velik $elj! ti je "na odavna i sada e joj "aviriti dno de... no pravo
na do%vat rasplinla se... ti jo krili rka#a... no ona je i"'inla nita...
)eti(a #ladia posadila se ra"ni# polo$aji#a na #ekan "elen trav.
9 2ivno li ti je naravi7 8leda li i" to'a "elenila na 'rad! priinja ti se %rpo# ,e$ivotno'a
ka#enja7 Pa toj %rpi! toj spilji sa,lasti prisiljeni s#o ovako #lad $ivot tratiti7... A%! onako!
toplo! ,avo djevoje... pa krenti s nji# krasn narav... "ar da pjesni(i ne "nad to je
lijepo i 'odno... 9 ree +ato. A kako je na le-i#a le$ao! po#akne se dalje po travi i okrene
na tr,% darivi nekoliko pta po "rak peti(a#a od i"a#a.
9 Ne #ijeaj se! ti 'ola pro"o! narav te tople i ,ave djevojke7 4 ti# pred#eti#a ra"'ovarati
se i#a pravo na Vilko! ta ionako je postao #aljiv i tro,an... 9 ree dr'i.
9 Vilko sada pjeva ,alade! a onda svakako tre,a t'e... 9 doda trei.
9 1,ilja! Vilko! ,e" svake ale! jesi li ve svrio on velik ,alad... kako li se "ove! ve sa#
"a,oravio 9 pita +ato.
9 &laj i ko,... 9 po#o'ne # jedan.
9 2a! &laj i ko,7 Ve sa# naslov poka"je da #o$e ,iti veo#a d'aka pjes#a 9 "#e rije
#ate#atik +iko! koji ,ijae po"nat sa svoji% sarkastini% i pe(avi% pri#jeda,a.
9 Valja sa $alo i ne'odovanje# konstatirati da se na Vilko od neko do,a jako "ane#ario.
&voj! kako je sa# "ove! 0%d sre0! kano i da sa# podpire da ,de jo 'ora 9 pone opet
+ato pa se pravno okrene k Vilk.
9 2a ti! #oj vitki pjesnie! do'otovi ve jedno# svoj ,alad! da ,de tande# ali?ando
tiskana nai# ilirski# novina#a! "ar #isli da ne ,i nikakva spje%a odatle ,ilo3 ;ej3
Vilko! na ko'a s sva ta #drovanja i,ala! sjedio travi! podprvi o o,a dlana svoje neto
d'oljasto li(e.
9 +oli# te! ne ",ijaj ale. 4na #i se ,a danas ne rai.
9 Tako #i! vidi! ono'a sn(a 'ore koje danas nalii na pravi #jedeni kola 9 poka$e +ato s
ko#ini# patoso# na sn(e 9 ja se nipoto ne ali#. :a veli# da ,i ,ilo spje%a kada ,i tvoja
,alada ve jedno# ,ila otisnta nai# novina#a... A ja ti od#a% rei. Pre#da je 'ro.i(a
4l'a napstila nae ilirsko kolo i "avoljela na"ore Pod'orsko'a! to ona ipak jo vijek ita
nae novine. 4na e tvojoj ,aladi nai tvoje jade! tvoje visoke #isli! tvoja ple#enita
vstva. / njoj e jedno po"nati se,ino'a Pod'orsko'a. &a#o ti tre,a stanovit oso,
koja e predstavljati ,aladi Pod'orsko'a! to pre(i"nije i ra"#ljivije na(rtati. 4na je
tljiva i #isaona. 1a Pod'orsko'a e najprije o%ladnjeti! a napokon 'a posve odne#ariti.
Tada pak #o$e se ti opet pri#aknti svoji# lj,ei# sr(e# k 4l'i! no svakako opre"nije
ne'o prvi pt. :er ono otkrie lj,avi! pri"nat e! ,ijae ldo...
Vilko se do,rovolji. Tako va"da ,iva kod ,olesnika i lj,avnika kada se na nji%ov pred#et
o",iljno skrene 'ovor.
9 Ali! #oj +ato! ona lj,i Pod'orsko'a. A t se ne da nevini# ,alada#a spjeti.
9 *j,i vra'a! ne Pod'orsko'a7 Ta djevojka je tako dan stvor. Koliko je po"na#! ona ne
lj,i niko'a! a naj#anje Pod'orsko'a. Ka$i #i to i#a Pod'orsko'a da se ovjek nj #o$e
"alj,iti. =to3... Nita7 Nekoliko ironini% dosjetaka. :a ti ka$e# da "a nj Pod'orski ne#a
apsoltno nikakve privlanosti. 4l'a je stvor to "a svak novost postaje rado"nala i pravo
radi te rado"nalosti prilj,i se asovito #a ,ilo " ko'a7 Na pri#jer! ja sa# stalan to#: da
stra do-e nje"ino drtvo na #ate#atik +iko! Pod'orski je i"i'ran i" 4l'ine #ilosti! on
je propao...
9 4%o7 9 skoi +iko. 9 ;vala lijepa7 Pa kada ,i tvoja #drovanja nasjela. :a! ,o'a#i! ne
"na# pjevati ,alada! da se onda nji#a tjei# popt Vilka kada ,i #i povratili 0pa0 da 'a
nijes ni proitali. Ta #eni se ini! ,e" "a#jere! da i Vilkove $i(e na liri poslije otkria
lj,avi r-aj! i skoro e ta lira #orati ropotarni( #e- pokojne vile... A Vilka e i"jesti
#elankolija... /ostalo#! ja dr$i# da se ,alada#a ne da vojevati 'dje se ra"#ae Pod'orski.
:a ,i% vojevao s nji# onako o$ivotvoreni# ,alada#a... #isli# ovako... 9 ine #ate#atik
ako# po "rak.
9 A! dakako7 *ako je predla'ati takv poe"ij. Ali #i s#o ve vie pta isksili da #$evi
prijedlo'a "nad posve 0ironino9sarkastini0 i"#aknti kada #i ostali privede#o t poe"ij
na dnevni red 9 tine +ato jedljivi# 'laso# #ate#atika koji je va"da dr'e tipao svoji#
sarka"#i#a.
Na li( Vilkov poka"ala se potpna s#irenost i tje%a dok je +ato 'ovorio o Pod'orsko#!
no #ate#atik ra",ije to ,la$eno vstvo koje popt svjetla prodire #e- revine
#elankoline de...
9 =to3 9 plane 'otovo 'njevo# #ate#atik! a to je va"da ,ivalo kada ,i se tko sa#o# nje#
nar'ao. 9 :a veli# da Pod'orsko'a tre,a i"le#ati. 4n i ,e" te ro#antike s 'ro.i(o#! to
ostalo# "a #ene nije nita dr'o no pka tlapnja! vrije-a nas ilir(e 'dje 'od # dopta
"'oda. A d'je na# le-a! ili #i nje# ,atina jo od one "i#ske veeri kadno ,ijae ples...
Evo va# #oje potene rijei da ja sa# Pod'orsko# "a#k nastaviti i prvi pokati svoj
tolja' kako je $ilavosti daleko od drenovae Kraljevia +arka. 4vo neka ,de ,alada.
Novine nae'a protivnika le-a. A #i e#o svi sti%ove po nji#a pisati. :a se o,ve"je# "a
naslov i prvi% nekoliko sti%ova7...
4vo se oito svi-alo svi#a! sa#o ne pjesnik Vilk.
9 To je dakako tek ala ra"'ovor. A kada ,i se o to# o",iljno #islilo! ja sa# va"da
protivnik srovosti. Kada ,i pak 4l'a sa"nala o to#! pala je i posljednja ko(ka... ona ,i nas
sve! napose #ene! i pre"irati stala 9 ree Vilko.
9 I pre"irati stala... 9 opetje na nos posljednje Vilkove rijei #ate#atik. 9 4! ti siro#ana
do svi% poeta ovo'a svijeta7... Ko(ka ,i pala... o! .ilo"o.e od ilovae... A nijesi li o to
reko%3 &va je ta tvoja lj,av pka tlapnja. I jo jedno s veliki# slovi#a: tlapnja7 Valja ti
jedno# istin! 'ol istin rei! da se ne pretvori sav od 'lave do pete opsjen. +i se svi
s#ijas#o tvojoj ro#anti(i. &in jedno'a ijako' pe(irakije pak se "alj,iti o",iljno
aristokratkinj! 'ro.i(7 Kad nas jote nije i"ravnana ra"lika stalia. Naj#anje #e- kasto#
ijaka i kasto# 'ro.ova. 2eder pitaj sa#o svoje slavonske 'ro.ove. Poslat e te konjni(
tra$iti 'ro.i(7 Ili ti #isli taj ja" i"#e- kasta pre#ostiti svoji# sti%ovi#a i sti%ii#a3
5rajko! i t s istino# na ist "rak. 2opsti#o da i ti pjeva! ali pri"naj#o i to #e- so,o#
kao prijatelji i "nan(i koji se d i sr(e po"na#o! da ti nijesi niti Pkin! niti
+i(kie@i("... &lavona( ti nekako nije "a velik poe"ij stvoren. 4n dode #o$e! ne ,di
"a#jere s o,"iro# na tvoj poetiki "anat! kao pri#jeri(e i ti! "noj li(a svo'a navlaiti i
i"vlaiti sti%ove na inje! sinje i kopinje! na ar! $ar! dar i ,ar. Ali to je poe"ija sa#o #e-
na#a... I ja ,i% ti #o'ao nastr'ati i istaniti takve poe"ije koji sa# "a nj stvoren kao
krastava( "a patet7...
+ate#atik +iko o,iavao ,i i prodike dariti kada se nje'ovi prijedlo"i ne ,i s'lasno
pri#ali. Napose pojedin(a koji se protivio ,ilo ra"lo$no ili nera"lo$no! ,e" #ilosr-a 'ledao ,i
s#rviti. Tako je sada nasjeo i siro#a% Vilko. A nepjesnika koji ipak sti%ove 'radi nee
nikada jae i osjetljivije vrijediti ne'o kada # ne pri"na da je pjesnik.
9 +oji sti%ovi ne tra$e te,e ni kote ni stana 9 $alo,ni# e 'laso# Vilko popt k#eta ko#
je 0"e#aljski 'ospodin0 djei( proi,ao. 9 Ali i Pod'orski nije s o,"iro# na stali ravan
'ro.i(i 4l'i. :a sa# pak ,a ti# s#jeliji #o'ao ,iti oitovanj svoje lj,avi jer je 'ro.i(a
spadala! nae kolo. 4na je ,ila ilirka.
9 2a! ,ila je ilirka. / to# ti je vrijednost nje"ina ilirstva. 4d rado"nalosti ,ijae nae# kol!
a neto je to# pridonijela i iteljka Karolina. Pa ve ti je ka"ano to vrijedi lj,av ili ,olje
priklonost pre#a Pod'orsko# 9 ree #ate#atik ,e" svake pe(kavi(e! kano da # je
ne'odno ,ilo to je dirao poetiki ele#ent svo'a dr'a.
9 Prijatelji7 9 skoi na no'e novi lan dr$,i koji dosada jo nita 'ovorio nije. 9 2a ne ,de
svie prepirke i nepotre,ita drakanja. Pri"naj#o #i Vilk da je on pjesnik! kao to .aktino
i jest! to # je i *jdevit 8aj pri"nao. A kada ,i se ilo na sito i reeto! #o'lo ,i se i inae
vrijedno# #ate#atik +ik! s o,"iro# na nje'ov "anat! tota priapnti i prititi. No
takvi# doskoi(a#a lijevali ,is#o #i vod kro" sito reeto. Ali na stvar. +ikov prijedlo'
je konkretan! te#eljit i opravdan. 4no# $#kljar krapinsko# tre,a ve jedno poka"ati
to vrijedi naa ilirska #ii(a. Na polj # r'anja #i ne doskois#o. To ,i tek #o'ao na
#ate#atik. No on je satirik sa#o #e- na#a. A pre#a strano# dosjetka # i jedali(a
%ra#lje! kao da ,i neist sp$v $vakao. :a dr$i# da s#o svi "a +ikov prijedlo'. Vilko
#o$e ,alad idealno ispjevati! a #i e#o je realno i"vesti. A #ate#atik! kako je "adao rije!
desit e itav stvar! napisati naslov i prve sti%ove poeti...
9 A onda neka t$i #dro# ",or slavni% i "na#eniti% krapinski% sda(a7 9 doda +ato.
9 Nakon reali"irane ,alade ,it e #o$da 'radiva i "a tra'iko#edij7 9 netko e.
9 <ivjela reali"irana ,alada7
9 <ivjela7
I #ladii skoe na no'e na#jetaji svaki svoj eir i popravljaji '$vano i na travi
"ale$ano odijelo. Krene pre#a 'rad...
9 4d "apada "di'oe se o,la(i! pa kako na'lo! kako #tni. Evo sltnje na ,r! na olj! na
o$ivotvoren ,alad7 9 is%itri ,r,ljavi +ato.
9 :a #isli# protivno. 4vi o,la(i predstavljaj poslanike i" slavno'a 'rada Krapine da 'ledaj
$alostan pri"or kako ilir(i pjevaj ,alad na le-i#a nji%ova sina. Ili s pak to sa#a 'ospoda
s(i... ta eno ovaj odlo#ak o,laka nalii na i"vrnt i"#... i ptj ova#o da proe i# je
opravdan kri#inalni ne>s i"#e- le-a nji%ova nka i nae osde! odnosno ,alade7 9 iroke
e volje #ate#atik +iko. =iroke volje! jer # ,ijae ovo jedini prijedlo' od #no'i%
prijedlo'a kol ilira(a koji s nje'ovi ovako s'lasno svojili.
9 A! i"vrsno! i"vrsno s#iljeno7 To# se tre,a ve naprijed veseliti7 9 stade jedan od drtva
trti dlanove.
2'ljasta pava 'lava #ate#atika +ika od ponosa i se,elj,lja vidno je rasla pre#a
sn( tono je sa sredine ne,a sve to jae pripi(alo.
2ok s ilir(i do takve odlke doli na jedno# kraj i"van 'rada! etao je :ako, Pod'orski sa#
popt d%a na dr'oj strani van 'rada. 5ila je to d,oka! ta#na kotlina! nasa-ena kronjati#
sta,alje#! #e- koji# se ovdje9ondje ,jel(a% o,iljeljene klpe! nainjene t "a od#or
sa#otno# etao(. Kotlina ova ,ila je od 'rada ra"dijeljena visoki# ,re$ljko#! tako da si
se #orao popeti preko to'a ,re$ljka! koji# je vodila "ana ,ijela sta"a! ako si %tio ii na
etnj kotlin. I" kotline ",o' to'a ,re$ljka nijesi #o'ao nita dr'o od 'rada vidjeti ne'o
sa#o vr%na( najvie'a "vonika 'rad. / ovoj kotlini naao ,i rijetko kakva 'osta! osi#
kada ,i svi "na(i naravi svjedoili da e ,iti "ad'o d'o lijepo vrije#e: tada ,i i"a koje'a
sta,la ili 'dje na klpi kalj(no kakav isl$eni! 'r,avi vojnik. Ili ,i pak ssreo ,listave
plane naoale kakva stisnto'a nje#ako' .ilo"o.a koji ,i "a pra"nin svoje (ivili"irane
'lave tra$io #ir i tiin naravi kakva se #o'la nai opisanoj kotlini. Najrje-e ,i "a,ldio
ova#o .antastini djeara( da lovi i na,ada leptire! pre#da i% je ovdje ,e" ,roja ,ilo. /
najsparnije do,a ljeta #o'ao ,i natepsti ova#o i pokoji kandidat #edi(ine da "a svoja stdija
para $a,e! koji% tako-er nije #anjkalo #aleno#! plitko# i! ini se! #jetno# je"er( na
sredini te kotline. Ali takav najrje-i 'ost naao ,i se jedva "a dvije 'odine po jedan! i ta kakav
0niderdajer0 da natkrili anato#iji svo'a eno'a kole' 0%o%dajera0...
Pod'orski ,ijae sveano i .ino odjeven. Nekako se sa# se,i priinjao tanji# i vii#. Narav
to 'a je okr$avala toliko ,i djelovala na nj to ,i napolak "lovoljno dar(e# tapa odlo#io
koj "elen 'rani( sa sta,la! ili ,i otr'no 'lavi( kakvo# divlje# (vijet to se ,a
ppoljak savio.
2olina ,ijae tako #irna! tako ti%a! tako tajanstvena a opet otvorena i ,e"a"lena kano da
koja se dijeli sa $ivoto# poto se oistila od 'rije%a. &a#o ,i kadto sini la%or stitrao
travo# i "eleni# listo# na 'rani! kano da je "e#lja la'ano "da%nla pre#a ne,.
Pod'orski je ,io ,lijed li(! a oi # ka"ivale da je #orao ne'dje itav no pro,djeti. I"
sr(a kano da # se prostirala i proni(avala neka ledena %ladnoa itavi# tijelo#. To sr(e
nje'ovo ,ijae sn(e od leda koje je po tijel ra"'ranjivalo trakove #ra"a i stdeni #jesto
trakova topline i $ara...
4i # ,ldjee "elenilo# trave i lia! ali se ne "ani#a% ti# "elenilo#. A kada ,i i%
i"nenada pitao: 9 =to 'ledate3 9 ",njenosti ,i po svoj prili(i od'ovorile: 9 2olin snije'a
ili pstar pijeska. 9 Na stisnti# sni(a#a! koje s se asko# ne"natno otvarale! itao si
"lovolj! ne"adovoljstvo i ljtin nad sa#i# so,o#.
Pod'orski je sa#oi o,iavao 'ovoriti sa# se,i. A to je "naajka trij vrsta ljdi: l-aka!
pjesnika i oni% to d,oko #isle i va"da s spre#ni na nove osnove! a jedno do skrajnosti
se,ini ljdi. I#ad li te tri vrste neto "ajedniko #e- so,o#! da jedan te isti pojav
nala"i#o sve troji(e! #o$e se prepstiti na ra"'la,anje psi%olo"i#a! koji#a je vijek
neo'ranieno polje "a stdij#! napose nje#aki# psi%olo"i#a...
9 )etiri #jese(a protekoe to se po"nas#o. :a sa# radio po #ate#atini# pravili#a. No do
re"ltata doi ili #e je "aprijeila sa#a ona ili netko trei. 4na #i je sklona! ja to vidi#. 4na
je odne#arila ilirske te$nje svoje iteljke! "atvorila vrata ilir(i#a koji #e %tjedoe i"i'rati.
Prestala je ,iti ilirko# i sa #no# poela snovati antilirsk strank! napose vioj klasi! i to
%rvatsk strank. Ali ja jo ni do e'a nijesa# doao. To je "aista #no'o dnovatija $enska
'lava! napose $enska aristokra(iji! ne'o sa# je prvi as svoji% osnova "a#islio. 2anas je
tako ra",orita! tako opre"na! tako #na. Najedanpt pretvori se stra 'l#i( i predstavlja!
ako je i"daleka #otri! s neopisivi# vstvo#! a kada joj po,li$e li(e "aviri: nita ne'o
#aska! takva #aska da ti sve do danas ne "na pravo: tko je i to je... Kako #i je divljo#
o,ijesti ka"ivala o lj,avno# oitovanj ono'a "eleno'a ilirsko' deka Vilka. A kada si joj
"dravo oko "a'ledao! a ja joj! %vala #ojoj devnoj konstrk(iji! i #o' "a'ledati! to oko
nje"ino nekda ,ldi po ,eskonani# ravni(a#a tra$ei pred#et na#a svi#a t-. A ti kano
da si joj statist! sl'a! ko'a #oli da joj do#akne #ost preko ko'a e proi od te,e do ono'a
pred#eta kda pire oi. Ali danas e#o povi pote" i doi do konano' re"ltata. 1asada je
valjana. Ni'dje na,li" niti nadaleko $iva krtena stvora. A ona e doi. 2osada je odr$ala
rije. Koliko sa# se sa#o na#io dok sa# napnio svoj #e#orij vstvi#a i" ra"ni%
ro#ana i to sve slo$io jedno "aista si#etriko i skro" ra",oro# sve"ano oitovanje. Nada#
se da ne nasjesti kao to #oj n"lj,! onaj ilirski pjesnik. No to ,i #i tre,alo! da
pripovijeda ko# tree# onako o,ijesno o #eni kao to ja o nje#. Ra"lika je #e- na#a
svakako 'ole#a. 4n je i" sr(a oitovao e# ne ,i #o'ao dati rana kada ,i o%ladnio. :a
sa# napa#et #orao na,,ati svoj lek(ij. :er #oje je sr(e repa. Ako #e lj,i i 0padne
je(aji na #oje 'rdi0! pripovijedaj ro#ani i novele! ,oji# se da nee dosta k(ati #oje
sr(e. No to je jo lako prikriti. &a#o! %o li ja "nati pre#a s#isl ovako sastavljene
ko#edije 'ovoriti3 I ov teko svladati. Cjelivati i 'rliti valjda "nati! a strk o,j#iti3
/pravo je divna strka i .ina li(a... +e-ti#...
Po'ledao je naokolo se,e Pod'orski kano da tra$i #irno i niki# nes#etano "aklonite lj,avi.
8ter d'aak! "elen pre,je$ao je ispred Pod'orsko'a. 4n "a#a%n tapo# i "'odi $ivini(!
koja se preokrenla i #rtvila. Pod'orski po-e dalje pre#a ,re$ljk nadnesavi rk nad
oi: jo ne#a niko'a. 1ati# se "apti od ,re$ljka kotlin ak ta#o do je"era. <a,e! tono
se sna% svojoj idili! poskakae snovra(e vod kada se pri#akno do nji% Pod'orski.
+o$da s se sjetile! ako $a,e i#ad svoj literatr i povjesni(! (rni% pria o svoji#
djedovi#a koje s i"nenada o,iavali doi parati 0niderdajeri0...
Pod'orski je sjeo na star klp kraj je"era! skino eir i poeo trti "noj sa ela. 1ati# se
"a'leda #tno dno vode! a li(e # je naliilo na -aka koji se "ad,e nje#ak "nanost...
Nedaleko od #jesta 'dje je sjedio Pod'orski "atrta "#ija od $ala po vodi nadnosei visoko
'lav i dr"ovito siki. Po'led Pod'orsko'a na "#ij odavao je nek neopisiv odrnost. 4n
"#e eir i otpti se 'olo'lav pre#a ,re$ljk. 2o-e do #jesta na koje# je dario 'tera!
no $rtve svo'a tapa ne na-e vie ondje.
Ni" ,re$ljak ,ijeli# pteljko# sptala se visoka $enska iroko# sla#nato# eir
dolin. Poradi eira! tono je "aslanjao do ra#ena! nijesi #o'ao opa"iti li(a. Pod'orski je
po'ledao pre#a ,re$ljk sa#o jedanpt.
9 2r$i rije. Ide. 2akle "asada se neka rijei ovaj as ili nikada. Inae! Pod'orski! nosi se do
%iljad vra'ova7 :er si ,io ti ##ija koji si nekakvi# proranani# svojstvi#a sa#o
rado"nalost po,-ivao ljdi#a7 9 #r#ljaji #a%ne Pod'orski tapo# po "rak. Ko#ara(
slo$i svoj sitan 'lasi s #r#ljanje# Pod'orsko'a! "apjeva ne'odno ,a " nje'ovo %o i
sjedne najs#jelijo# dr"ovito na vrat Pod'orsko'a. 4n 'a je tekar onda osjetio kada se
lkavo ,rndalo napilo nje'ove krvi i odletjelo ti%o i spokojno popt praktino'a politika
kada napni od rodolj,a svoje kese... Pod'orski ikne prsti#a po vrat! ali ,ijae ve
prekasno.
<enska ,ijae ve na do%vat dolin. Pod'orski je to pri,li$avanje tio i ne 'ledaji
ona#o! pa se naslonio na naj,li$ klp. 1asada ,io # je prene'odan onaj svr,e$ na vrat i
podi"anje #je%ria s ko#areva ,oda.
Nije d'o potrajalo vrije#e i on se %vata eira! di$e se s klpe i %rli od#jereno ssret...
9 8ro.i(e 4l'o! krasan je dan! a jo krasnije ovo #jestan(e.
9 1dravo! prijatelj7 9 ona # poda rk i skine sla#nati eir. *ijepa! ,jna plava kosa! edno
i 'latko eljana! tako je pristajala to# #ekano#! neto "a$areno# li(.
9 A%! Pod'orski! %vala va#. :a se pravo divi# vae# i",or dananje etnje. Vi ra"#ijete
'dje djelje na ra"vijanje #isli ovjeja narav kano toplina i svjetlo snano na pro(vat i
,jnost nje"in. Ajte da se proee#o ovi# prodolje# prije ne'o pone#o raspravljati o
naoj stran(i...
2jevojka dose'ne "elen 'rani( i "a,ode je svoj kos.
Pod'orski je slijedio nje"ine sitne stopi(e ne pro'ovorivi niti rijei. 4na se %ladila sla#nati#
eiro# #jesto lepe"e. Nje"ino tijelo svijae se tako la'odno! tako 'ra(io"no.
2o-oe do je"era. 4l'a po-e tik do vode. Pod'orski sjedne na on ist klp 'dje ,ijae #alo
prije.
9 Vi ste #orni. :este li #no'o prije #ene doli3 9 pita #ekani# 'laso# djevojka 'ledaji
vod.
9 Po sata.
9 Po sata3 9 odvrati se djevojka od vode! po'leda Pod'orsko'a i korai do klpe te sjedne tik
#ladia.
9 :a 9 ree ona 9 pola"i# sa svoji#a "a koji dan 1a'orje. Vi tako-er! jer navrjete nake.
Valja na# se do'ovoriti o naoj stran(i. 4ndje je pravo "e#ljite naoj djelatnosti. Pod'orski!
povijest Katarine 1rinjski(e! to ste je vi itali nje#aki# spisi#a! sve #e vie "ani#a.
1nate... ja va# ne #o' rei... ali...
Pod'orski se okrene pre#a 4l'i prvi oi nj.
9 =to je va#a3 Nekako ste #i pro#ijenjeni danas. +aljivi! Pod'orski7
9 4l'o7 9 ti%i# i neto "dr#ani# e 'laso# Pod'orski. 9 )etiri je #jese(a to se nas dvoje
po"naje#o. Vi #e "ovete prijatelje#. Vi sa #no# stvarate strank. A vi ste tako lijepi! tako
#ili! tako #ladi... :a3 :a sa# #lad ovjek ko# vi pri"najete neka do,ra svojstva pa#eti! ali!
4l'o! ja nijesa# niti drvo! niti ka#en. :a sa# ovjek koji ne $ivi# sa#o od prijateljstva takva
$ensko'a ,ia kakvo ste vi... =tavie7 4vo prijateljstvo je "a #e od dananje'a dana 'ro,!
ta#an i $alostan 'ro,...
4l'a je rairila svoje velike! #odre oi i nepo#ino 'ledala Pod'orsko'a.
4n se %vatio "a 'lav. 4kolo nje'a kretao se itav sve#ir. 5re$ljak! kotlina! drvee! trava!
'teri(a! je"ero! "#ija! 4l'a iroko# sla#nato# eir! 4l'a plavi% lijepo eljani% vlasi!
#odri% oij... najedanpt $a,e... $a,e kako pla%o ska vod i kvak po je"er kano da
i"'ovaraj 0dajeri! dajeri70... &ve se to vrtjelo okolo nje'a.
/ as kada je poeo 'ovoriti svoj naen lek(ij koja je i#ala "naiti oitovanje lj,avi...
pstari nje'ova sr(a kano da je pkla peina! a i" te peine darilo novo! nikad oeno vrelo!
popt ono'a tono 'a +ojsija otvori svoji# destveni# tapo# i"a,rano# narod... 1a#rli
stanari te pstare napojie se $edni i o$ivjee... Rijei Pod'orsko'a se po#et! on nije ni
etvrt i"'ovorio od ono'a to je naio i to je i#ao i"dekla#irati... 4n je i"rekao neto i ,e"
save"a! ,e" lo'ike! ,e" ra"#a! ,e" rana... &a#o se jo jedno'a sjeao: pote" valja povi7
Re"ltat ispisati pravi ili krivi! propao ili ostao7... Pote"7 Pote"7 Pote"7... Konano je tek vidio
#odre! velike oi! "a$arena i"nena-ena li(a... 4n je ta li(a! te oi pritisno na svoje 'rdi.
Nje# se priinilo kano da s dva velika! sjajna sn(a 'asla njedri#a nje'ovi#! a naokolo
nastao #rak! vjean! nepodnoljiv #rak...
Pod'orski se nije sdio podi'nti oi! on je "aista dr$ao da je svda #rak! da je sve to
'ro"niav san! da 'a nitko ne vidi! kano ono dje(a kada se sra#e i pokrij oi...
9 Pod'orski7 Va ra",or! vaa pa#et7 9 prodirae koravaji 'las i" to'a #raka! a to ,ijae
'las 4l'in. 2va nje"ina #odra oka! dva sn(a opet s sjala 'ledaji nepo#ino
Pod'orsko'a kano da s se vinla i" 'sti% o,laka na vedr pin ne,a...
0Va ra",or! vaa pa#et0 9 prodrlo je na %a Pod'orsko'a. Te ko,ne etiri rijei o#ata% se
okolo nje'ova sr(a! okolo nje'ove de! okolo svake niti nje'ovi% #o$dana kao ono "#ija
oko *aokoona.
A sve ,ijae i"a ovi% rijei ti%o i #irno. Nita ne ,ijae tako ne'odno kano ta tiina...
Rana ne ,oli tako dok traje ttnjava topova! praskanje paka! di#! "vk tr,lja! ,ijesna
'la",a i vika. Tek kada ra",ojite# "avlada #ir! te se rane kako lako lako#i# srko# sr
i" ae $ivota! kako i# ledeni kljnovi ,od... Takav ranjenik je d% ovjeji svoji#
,or,a#a...
9 Pod'orski7 Vae li(e je 'ro"no! kano da s#rt svoji# kisto# prola"i po nje#7 4svijestite se7
9 tjeljivo pri%vati 4l'a nje'ove rke.
Pod'orski "di'ne oi pra#a njoj. I" ti% oij 'ledae 'ro"ni(a po#ijeana sa stido#.
9 Ako sa# vas vrijedila svoji# -enje# i svoji# rijei#a! to va# "adovoljtin donosi#:
ja sa# potpno ra"#jela. Vi "nate ve od prije da sa# va# posve odana i sklona. Nijeste
tre,ali dekla#a(ija. Evo va# #oje desni(e! po"dajte se #ene7
9 A%7 9 "da%ne Pod'orski kano da je dospio i" d,oko'a #raka na svjetlo. 9 4l'o! ti si #e
ra"#jela7 9 i o,j#i nje"ino tijelo...
4l'a se nije sste"ala! a Pod'orski ,ijae istin sretan...
Vjetar kano da je i" je"era d%no i ponesao s klpe 4l'in sla#nati eir. 4na 'a %vati! stavi
na 'lav.
9 Pod'orski! do vi-enja.
9 4l'o...
9 Ne. 4stanite ovdje. :a sa#a 'rad...
4na je ,r"i# korako# jrila pt 'rada. Ve ,ijae pre#a%nla ,re$ljak.
Pod'orski se prene.
9 Evo 'a i#a7 Titrao sa# se i alio! a to se to najedno do'odi sa #no#7 5o$e #oj! ali je
ovjeji $ivot neto ldo na svijet. =to li sa# ono ,n(ao3 Nikada #i se $ivot do'odilo
nije da ne ,i% "nao to 'ovori#. 4tkda ta pro#jena3 +oje sr(e kano da 'ori. Neto nova
ti# se,i! neto slatko! neto tako 'odno. 1ar se #o$da ta pro#jena "ove lj,avlj3 4nda
#ora# pri"nati da lj,av i#ade neki nov! krasan $ivot! pn ara i slasti. 5are# ja ovaj as
neto takvo ti#... ;a! %a! %a7 Ne dekla#ira# li ja pravo sada i" ro#ana3... Nov! krasan
$ivot! ar! slast... nije li ovo rije po rije #o# lj,avno# oitovanj tono sa# 'a i#ao
danas i"dekla#irati pa sa# tako sjajno propao... ali ne... ,a jer sa# ldo 'ovorio! spio sa#.
I to je lj,av7... Ipak je "asada spjela...
Pod'orski lpi ako# o elo i skoi s klpe. <a,e tono s se s#jelile dop"ati i" je"era na
$al da se snaj! snovra(e opet poskakae svoj ki(! svoj slo,odi(! vod.
Pod'orski %vati tap i la'ani# korako# krene od je"era kotlino# pt ,re$ljka.
&tane! a oko # "ape. & ,rije'a dolin 'anjala se rlja #ladia.
9 &a#o naprijed7 :a va# veli# da on #ora ovdje ,iti. &astanak je ,io7 :este li 'ledali nje"ino
li(e3 2ivna li slaja ako danas o$ivotvori#o ,alad! i to nakon #o$da slatki% asova7 9
vikao je jedan od dr$,e da se lako lo dolin.
9 +$ prijedlo'a! veliki #ate#atie! sa#o naprijed7 2o te,e stoji naslov! do te,e stoje prvi
sti%ovi7 9 dovikne +ato.
9 Prijatelji! #ene t ne tre,a. :er e se onda "nati da je to radi #oje lj,avi7
9 Ele! delije ko#ar(a7 5o$e #oj! kako li je taj ovjek kkavan posto otkako ,olje na sr(.
/pravo valja "nati ra"lo' ,alade! inten(ij7 ;ej! poeta! "ar e#o te #i iti kako se ,alade
'rade3 9 dovikje jedan.
9 Ne prepiri#o se. +o$da "ald leti#o kotlin ako nje'a i ne#a ovdje. A ne valja vikati
ako i jest ovdje! jer ,i #o'ao ra"a,rati na na#jer i 'nti na# se kda 9 ree dr'i.
9 /'nti se nee! ,di si'ran. Pod'orski se tako rado ne 'i,lje...
+ladii s ve doli dolin. Pod'orsko# nije se svi-alo da se #a ,ilo s ki# sretne. &to'a
on okrene natra' k je"er! sjedne na klp! i"vadi svoj ,ilje$ni( i stade neto arkati
olovko#.
9 Ali s#o ,dale ako 'a ne#a7 9 soptae +ato.
4vo je Pod'orski o i ne#ilo se tr"ne na svo# #jest.
9 Po-i#o dalje 9 vikne #ate#atik 9 jo nije sve i"',ljeno...
9 2akako! da! po-i#o dalje 9 potvrde dr'i.
I poletjee naprijed.
)etovo-a se ospne.
9 Eno 'a na klpi "ad,ena 9 apne dr$,i.
9 ;ra7 9 krokne #a% naprijed #ate#atik. 9 )e# aptati3 Eno 'a7 9 vikne 'lasno. Tko nee
po"nati 'lasovito'a krapinsko'a raka kako sa $a,a#a #drje kraj vode...
Pod'orski okrene 'lavo# pre#a eti koja je dola"ila! piri nj otre i nepo#ine oi
neopisivo# rado"nalo.
9 A! do,ro jtro i do,ar dan! 'ospodin krapinski sda(7 2o,ar dan! spe(ta,ilis7 9 klanjae se
podr'ljivo #ate#atik kada se dr$,a pri,li$ila klpi na kojoj je sjedio Pod'orski. A svi
opetovae "a #ate#atiko# podr'ljivi po"drav: krapinski sda(7... 2r$ei da je ti#e dan
naj"'odniji naslov "avadi! ne dvojie o spje%.
Tolika se #rkost ok! a na#renost na el Pod'orsko'a poka"ala da je i"a"iva! ne
#o'avi podnositi to'a po'leda! skreno na stran oi i neto prisiljeno sklikno:
9 A ple#enita dr$i(a ostavila spe(ta,ilisa valjda na (jedil da ra"#ilja ovdje kako ,i se sve
te $a,e je"er pretvorile 'lasovite krapinske rakove.
9 ;a7 %a7 %a7 9 "aori s#ije% ostali%...
9 To #i je 'ro.i(a7 9 slo,odi se pjesnik.
Pod'orski 'a pora"no i podr'ljivo pro#jeri od 'lave do pete s%vaaji otkda de taj
vjetar. 9 *j,o#ornost i ilir(i7 9 proape sa# se,i.
9 =to $elite! 'ospodo3 9 pita napokon Pod'orski tako spokojno kano da s #terije dole
dan.
9 =to $eli#o3 9 pravo e ispred nje'a #ate#atik. 9 8ospodin krapinski sda(! ,a s#o se k
va#a potrdili. 1nate ve jedan posve slian slaj i" krapinske %istorije. Kadno s ono
naj,li$i ssjedi Krapinana! ne "na# kako s se "vali! neka ,de: Rakovo selo! kada s dakle
doli 'lasovite krapinske s(e #oliti da i# po"aj#e svoja vjeala da neko'a o,jese! a #dri
s krapinski s(i! #e- koji#a s ,e" dvoj,e i vai djedovi ,ili! nakon trodnevno'a vijeanja
od'ovorili: 05di da s#o #i sa#o "a se,e i "a svoje vrijedne poto#ke vjeala sa'radili! to
i% ne #o$e#o ni pod koji# vjeti#a Rakov sel posditi.0 Poslani(i Rakova sela kradoe
po noi vjeala! i kada nijes %tjeli Krapin(i#a "a to nedjelo "adovoljtine dati! vodili s
dakako ponosni Krapin(i svoj rakov vojsk na to selo i "a"eli 'a i otada isto# pro"vali
Rakovi#7 Vidite! ako s ve vai djedovi i#e "adovoljtine! i to "a kakva kradena vjeala!
na koji#a ,iste jo i vi #o'li visiti kao vrijedan poto#ak! itav rakov vojsk vodili! to e te
i na#a oprostiti kada #i od vae vele#o$nosti tra$i#o "adovoljtin to ste vrijedili i
vrije-ate jo va"da nas politike va# protivnike6 nadalje! to ste vrijedili nae'a vo- i
prvaka pjesnika Vilka! i napokon... napokon... no to ete kasnije "nati7... 2akle "adovoljtin!
'ospodine se7
9 2akako "adovoljtin7 1adovoljtin7 9 dera% se ostali i" sve'a 'rla.
+ate#atik se pri#ae do vode.
9 1adovoljtin7 9 vikne on jo jedanpt i" sve'a 'rla i dari tapo# po vodi tako pro#jereno
da je voda inla ,a li(e Pod'orsko'a.
9 No! tolika 'lpost i srovost posve dolikje takvi# ilir(i#a kakvi ste vi6 i takvi# ilirski#
pjesni(i#a kakav je to,o$e vrije-eni i" vae sredine. 2eriad ,esra#na7 5a se odlikjete
t-e# svijet7...
To je #ate#atik jedva doekao...
9 4! pa #i se da#o jote vrije-ati7 5alada7 :na(i7 9 i on se "aleti sa tapo# na Podorsko'a.
Ali i"nenada okren se list! kano kad pade aka na oko.
+ate#atik pljsn vod kako je d' i irok...
Voda ,ijae plitka! "a#ti se ,lato#! a #ate#atik se prakao #te$ popt ranjena pikora
dok se konano ne "di'n na no'e! 'ro"no kii i iskaljji vod.
5ijae to tako ko#ian pri"or da sa#a #ate#atikova eta nije #o'la "aditi s#ije%a...
+ate#atik je poeo p"ati i" vode! a dr'i priskoie da # podad rk.
Pod'orski se netaknt od#jereni# korako# dalji. Nitko nije vie #islio na "adovoljtin. 4
rato,ornosti ni tra'a! a naj#anje nesretno'a #ate#atika... I" nje'a do pasa (rilo je ,lato! a
od pasa do 'lave i sa sa#e 'lave toila se voda... 4 eir ni 'lasa! ni tra'a...
*i(e #okro'a #ate#atika ,ijae kiselo i $alosno! sredini #e- plae# i s#ije%o# pni#
jada i sra#otno pora$ena jnatva. Vidjelo se kano ovjeka koji ,r"ini "a#ijeni s#radn
kiselin s tokajski# vino#...
Po'ledavi 'a li(e! nije se ,ilo #o'e "dr$ati a da ne pkne od s#ije%a.
9 Prokleta ,alada! kako se naopako svrila7 9 kro" s#ije% je $alio +ato.
9 :a ,i% te io7 =ti! kkavi(o jedna7 9 vrisn #ate#atik otiplji rke a -ipaji no'a#a da
otepe ,lato i vod. 1,i # neprestan(e (vokota% od "i#e.
9 Vi... vi... s va#a to "apoeti3 Kakvi ste vi ljdi! kakvi dr'ovi3 Nje'a pstiti onako
neo"lije-ena... 4! da je koji od vas #jesto #ene ljosno ovo prokleto ,lato! vidjeli ,iste to
,i% ja od nje'a stvorio... vidjeli ,iste... vikae i je(ae #ate#atik.
9 =to ,i stvorio3 Iao ,i lijepo "a svoji# predniko# vodi( srkati... 9 ree jedan od dr$,e.
9 Tako li3 R'a se! %ljo! sada3 A to ja ovako krasno re-en3...
9 To je dr'o pitanje 9 osokoli se +ato napinji line #ii(e da se "dr$i od s#ije%a. 9 No
valja ti "nati da ,i nas on ,io jo nekoliko otpre#io "a to,o# kpelj! a i povkao sa so,o#
kada ,is#o 'a ,ili %tjeli ,a(iti vod. :er napadnt se ,rani pravo ,jesnoo# ne tedei
svo'a protivnika! dok ono'a tko napada ne#a tolike sile. 4si# to'a! nje'a #oraj ,iti
vraki jake #ii(e. :a sa# #islio da te sa#o %oe po'laditi po tr,%! a ti si ve 'r(ao vod...
9 :est7 &ada je lako ovdje ra"la'ati i dekla#irati na s% i ist7 9 otresne se poneto krotkiji#
'laso# nesretnik.
9 Valjda ti #ora rast#aiti koliko# ,r"ino# si ljosno vod6 t se ne ,i ni najisksnija
vojska snala. 9 doda dr'i od s%i%.
9 Ali ovako lijepo s#iljeno7 4na pripovijest o vjeali#a7 To ,ijae naslov od ko'a je svaki
"astalno dr$ao: evo! sada e#o 'a le#ati. A kako je sa#o spretno na klpi ekao da #
pospe#o le-a ljeskovi# prako#7 9 kli#ae sa$alno pjesnik Vilko.
9 A on! on je #akno tako %itro7 9 ree netko.
9 +dra je to tikva. Ranao je on da ,is#o se #i ,r" #o'li osvijestiti od da nad tako
nenadani# pri"oro# 9 doda dr'i.
9 1nate to3 +i ,is#o 'a jo #o'li stii7 9 vikne +ato. 9 ;ajde potjer7
9 2akako7 9 nakesi se #okri 9 a #ene ete ovdje ostaviti ovakva da #e sn(e si i vjetar
prop%ava...
9 Pravo i#a. Te,i tre,a ,r"e po#oi. Nje'a e#o ve nai #akar i nakon 'odin dana 9
odstane od svo'a prijedlo'a +ato.
9 8dje je eir ostao3 9 opa"i netko.
9 Valjda vodi...
&vi prijee oi vod.
9 Eno! -avo 'a ,a sredin odnio. Kako e#o sada do nje'a doi3 9 'leda Vilko (rn tak
je"er.
9 A je li ono pravo eir3 9 pri#ijeti dr'i.
9 2akako da je eir. Tre,a jo naoale da po"na #ate#atikov eir7
9 2o vra'a7 Ne prepirite se isto# o eir7 9 (vokotae neprestano ",i#a #okri. 9 Poskr,ite
se da se ja preo,e# od 'lave do pete te da ov 'ro"n #okrin skine# jedanpt sa se,e7
9 A%! valja 'rad po dr'o odijelo7
9 Naravno. Valjda # nee#o od lia stvoriti pokrivala kano Ada# paradi"7 9 pri#ijeti
jedljivo +ato.
9 &trijela vas odnijela7 Ne snjte i ne #drjte7 +eni nije do o,ijesni% ala. / ko'a s
najdlje no'e neka tri do #o'a stana i donesite dr'o odijelo. 4stali ostanite sa #no#.
9 Naj%itrije i najla'anije s no'e pjesnika7
9 +a sveto'a Petra7 Neka tri7 +okrina i stden prodire ve kosti7 9 kiselo povikne
#ate#atik. 9 +orao #e taj lopov vrsto dariti tr,% kada #e tako ,oli 9 na#r'odi se
#okri.
Vilko je ve "eo pt pod no'e 'rad.
9 I#a do,ar prostor prevaliti do 'rada i natra' 9 %oe netko od dr$ine dodati 'ledaji "a
Vilko#.
9 Tako i tre,a. 4n je povod dananjoj prokletoj ,aladi kojoj sa# ja tako nesretan jnak... 9
ree #ate#atik o'oreno i prisloni se na klp 'dje je #alo prije sjedio Pod'orski.
2r'ovi po- potjer "a eiro# koji se nije nikako %tio #aknti sa sredine je"era! kano da
prkosi ionako nesretnoj sd,ini.
+ate#atik je ostao na klpi piri ljte oi na ono #jesto vodi ka#o 'a sd,ina! ,olje rei
rka Pod'orsko'a! #alo prije polo$ila ,ila. 1a#ena voda ve se oistila! a $a,e ,i pla%o
povrje# vode do#i'ljile do ono'a #jesta! nee'a se straile i "aronile opet vod...
2r'ovi s stali ,a(ati ka#enje pre#a sredini je"era da dad poleta ot-elo# #ate#atikov
eir pre#a o,ali.
9 ;odider ,li$e! ne plai se7 8ospodar tvo# je jo $iva na ra#en 'lava7 ;odider da te
lijepo osi#o na sn( "ajedno s tvoji# 'ospodaro#7 ;odider! prijane! ne pntaj se7 9 ",ijao
je ale +ato o,"iri se da 'a ne ,i o #okri.
Ali #alo koji ,aeni ka#en ,i dopro do eira. 4vaj niti je o niti se #i(ao.
2r$,a je otila okolo itavo'a je"era! no trd joj ostade ,e"spjean. Povrate se opet k
#ate#atik.
9 +iko! "na li ti plivati3 9 pita +ato.
9 )e# to ldo pitanje3
9 Nije ,a posve ldo. Ako "na plivati! naj,olje ,i ,ilo! jer si ve #okar! da se sve i da
sa# po-e po eir 9 ra"lo$i +ato.
+iko 'a 'ledae stakleni# oi#a! sa$#e ra#eni#a i ne od'ovori nita.
9 :a se ne ali#. Posve o",iljno #isli#. 1ato #i ne od'ovara! +iko3
9 )ini se da potre,ljje dananj #oj ko, "a osvet "a nekadanje #oje r'ali(e i ,o(kanja.
Prosto ti ,ilo! ne ni ja vijek #okar ,iti7 9 neto 'orko! a neto #ilokrvno odvrati
#ate#atik.
9 +islio sa# da e ka"ati da e i pred tvoja vrata sn(e sinti 9 okrene na dr' sta" +ato.
9 ;#7 Nadao si se valjda i t kojo# dosjetko# nas i"nenaditi7
9 &a#o ,i% ,io dodao da sn( krivi( ini! jer ,a sada sja pred tvoji# vrati#a dok sa#o'a
te,e tako vrsto 'rije da se i" te,e pi kano da si se dolje ,lat ta#jano# pretvorio... 9
ispni +ato to # je na je"ik ostalo.
+ate#atik se na klpi okrene od "anovijetao(a i pre oko k onoj strani otkda je i#ao doi
pjesnik Vilko sa s%i# odijelo#.
9 E%! sada 'a i#a#7 9 klikn +ato veselo. 9 +ate#atikov eir je spaen. &inlo #i
#o$dani#a. 4vako ili nikako7
4n poleti naprijed! 'ledavi iljat! dosta te$ak ka#en! podi'ne 'a sa "e#lje sve"avi na nj
kratk! kkast ipk.
9 A sada #jeri i (iljaj! +ato! da 'a po'odi7 9 #r#ljae on sa# se,i.
2r$,a napsti #okro'a #ate#atika i poleti "a +ato# da vidi da li e ,iti spje%a.
+ato s#jeri onako ravno od nosa! kano dje(a kada 'a-aj novii#a dno eira kod i're.
1a#a%ne rko# to je i'da #o'ao! ka#en s prive"ano# ipko# poleti kano da je repat...
9 Nita7 Pao je nedaleko od eira. Pljsak ka#ena ne"natno je "'i,ao eir! i opet je sve
ostalo na staro#.
9 2o tree'a pta7 9 vikne +ato. 9 Ve se pri#ako%7 9 nastavi slian poks! a isto popri#ili i
dr'i "a nji#.
Ka#enje opet poelo letjeti na prkosan #ate#atikov eir.
Napokon 'a je "'odio jedan dosta te$ak pravo sredin. 5a(io 'a +ato. =eir se okreno
okolo svoje osi i tono "ajedno s ka#eno#...
9 &ada 'a i#a7 :e li poldio3 9 ra"'njevio se od sr(a +ato. 9 Pa ja ,a sa# 'a #orao potjerati
na dno je"era. +okri! kako je sa# na se,e an'ri"av! rei e da sa# %oti#i(e i od o,ijesti to
radio.
+ate#atik je jo va"da pirao oi pre#a onoj strani otkda je i#alo doi s%o odijelo.
9 2anas nas pravo ne#ilosrdno sd,ina pro'anja7 9 dojavi +ato. 9 Kada s#o se svi
opetovano napre'li da spasi#o eir! po'odi#o 'a napokon ka#eno#. A on3 ;lja vea ne'o
isti Pod'orski #jesto da lijepo po%rli nae narje! a onda na asn 'lav #ate#atika! on se
otisn na dno vode kano da 'a vodene vile odvkoe...
+okri ne ree ni (rne ni ,ijele.
Pjesnik je napokon doao. No do'odi se nova ne"'oda. 4n je donio sa#o 'ornje odijelo. Pri
to# je "a,oravio i na eir. /" pravdanje i s#ije% presve se napokon #ate#atik.
5alada ,ijae svrena protiv inten(ije svo'a "asnivaa.
1asada je do,ro spjela.
Kada se Pod'orski vraao i" doline! oti kano da ,i # te$ak ka#en le'ao na sr(e...

VI.
PI&+A
4vo je deseti list! #oj idealni prijatelj! koji ,ilje$i# svoj dnevnik! a alje# na Vae krilo.
2a #i je tako vesela kada po#isli# da s#o i"#jenjivanj nai% #isli! nae'a poi#anja o
svijet i ljdi#a! (rtanj vstava nai%! da s#o doprli do ,roja 0deset0.
Vi "nate da ja pedantino# tano vodi# dnevnik. &vaki dan je nje# nesen. I "a taj dan
#oje radnje! #oji "a#iljaji! #oja vstvovanja. Prijatelj! ve sa# Va# natknla neko#
od proli% dopisa da se i Vi %vatite dnevnika. *jepe Va# spo#eni(e doista ne#a. A ni
,olje'a ko#pasa "a sadanjost i ,dnost kada sv prolost posjedjete tako rei stisnt
a(i. Ti#e ja $eli# sa#o da Vas na'ovori# da se od#a% latite dnevnika i ne "apstite 'a vie.
Prijatelj! neete se kajati...
&a#a sa# svojoj so,i! tiina kano (rkvi. / ovoj ki nekda se pro#ijenilo otkada se dalo
nai# jedno#iljeni(i#a ra"#jeti da i# njoj pristpa ne#a. 4va pro#jena pr$a #eni
prilik "a ra"#iljanje! da potrije,i#o na pjesnik o"nak 0"a .anta"iranje0. A #oj
dnevnik se iri...
+oja eni(a! 'ro.i(a 4l'a! kano da i nije vie #ojo# eni(o#. :a joj ipak jo nijesa#
apsoltorija podijelila. I"la"i i" ke ,e" pitanja i i"nenada. 2ola"i natra' danas ",njena!
stra %ladna i ,lijeda popt #ra#orno'a kipa. 2r'i pt opet $iva%na! ,e"a"lena i vesela
kano dijete kada je pri#ilo novi% i'raaka.
2oktor... A taj *a(i je dnovato i skro" dako ,ie... &rne naprasito #oj so, i ljtito
vikne: 9 Vi! iteljko! sa svoji# ilirstvo# sve# ste krivi7 1nate... 9 :a skoi#! ja pita#! ja
"ove#: 9 2oktor 'ro. *a(i! e# da sa# kriva! ka$ite jedanpt7 9 A on je ve po,je'ao i"
#oje so,e...
4n... #isli# *a(i... nae# kno# $ivot dosada je sa #no# vodio opo"i(ij protiv
stara(a! "vao i% .ilistri#a6 dok 4l'a ne spadae nika#o. &ada je on okreno ka,ani(. &tar(i i
on sainjava% areopa'. /vijek vijeaj. 4n se ,,ri i nadto pe. &tari(a ,o'a #oli i
"die. &tara( kli#a! pi i kadto prekrsti rke na prsa te stane vikati sav 'las: 9 +oli# vas!
ne pripovijedajte #i toliko7 :a sve "na#! sve ra"#ije#7 Ipak nitko ne pripovijedae ni rijei.
&vi s ,ili #irni i tjeli #ko# kano "e#lja. 8ro.i(a 4l'a stoji nad stranka#a. A%7 / toj
ki #i je tijesno. :a sa# pna neke $elje. Ne#a# je ko# otkriti. :edan ovjek sa#o postoji
ko# ,i% je ja posve iskreno i ne$ali#i(e ra"'alila... Ispsti#o 'a "asada tko je... 8a-ajte...
No! no7 &a#o pola'ano...
4v no sa# Vas snivala. Ali slajte! nije li to poe"ija3 Na-o% se na otok sa#a sa#(ata.
5ijae onako polta#a! kano jtr kada "adnji #rak 'ine! a ne,o je pokrito psti#! (rni# i
#irni# o,laina#a. +ore okolo otoka stalo se di"ati silni# valovi#a! a ni da ,i la%or
d%no. 8ro"no je ,ilo toj #irnoi ti # i pljsak valova koji s dopirali ve i do #oji%
no'. :a sve "#i(a% ,rdo! a #ore! a valovi "a #no# kano potjer. Najedno sjedila i
dr%tala sa# na ne"natno# ks "e#lje! a oko #ene #i 'ro"no #ore! dok valovi ve
pljskaj po #oji# no'a#a... 8ro"no... Krili% rke! kria%! ali ne % ni sa#a se,e pred
#o#... &pasa ne#a. Propadni. Tek ,ijae toliko tje%e da sa# se ,orila s #ilj: #o$da je
to san! 'ro"an san6 #o$da ipak nije java. 9 :ava je7 je# krpan 'las. A na #oje koljeno sleti
(rna pti(a! 'avran. 8ovorio je! po#islite! iji# 'laso#3 Taj 'avran ,io je Pod'orski7... :a se
strano plai%. Kosa #i se stala je$iti. 9 Ti se plai 9 ree on 9 a ja sa# tvoj spas7 1ato #e
se plai3 =to sa# postao 'avrano#3 *do. Po'ledaj se,e. Ti si vrana. Ne je$i se to tvoja
kosa! ne'o perje7 Kakvo ti je sa#o! po'ledaj se7 2i'ni se i leti sa #no#! jer e te ,ni valovi
pokopati. 9 8avran pr%n... i #oja se krila od#otae! i #i se vins#o visoko! visoko pod
o,lake... *etjes#o. A%! kako #i je lako ,ilo7 Najedno opa"i#o ispod nas krvav ",lj. :o
vijek letjes#o nad strani# valovi#a. 9 &psti#o se k ono# svjetl7 9 'rakn #oj dr'. 9
4pet #ore3 9 od'rakta% # ja. Ali on ne odvrati nita. &pta#o se ni$e i ni$e. 4no krvavo
svjetlo ,ivae sve ire i vee. 9 8ledaj i%7 9 'rakn dr'... 4pa"i# a#a(. Valovi kao klisre
tik nje'a se di$. &ad e 'a "aliti... Crveno svjetlo ",lje koja je pla#tjela "ijeva ta#
$asn i nepre'ledn kano oko "a,ldjela ptnika ra",ojnikoj #i... )a#a( se njie i
praska. &vjetlo se toi ta#o9a#o! sada ojaano! sada osla,ljeno popt $i$e to e evo ni
trnti. 8avran! #oj dr'! sleti ,a na sredin a#(a. 9 T e#o se od#oriti 9 ree on. :a "a
nj. Ali ko'a 'leda#7 Na jedno# okrajk sjedi #oja eni(a 4l'a! na dr'o# okrajk doktor
*a(i... &vako svoj kraj na'i,lje d,ine #orske! i oni se "i,lj kano ono dje(a na tap.
Po'ledi s i# strani... +oj dr' 'avran skida pero "a pero# i ,a(a krvavi pla#en. 4d
svako'a pera ",kti vatra kao da si prilio lje. 9 Neka i# jae svijetli7 9 ree 'avran. 9 &vjetlo
i% raspirje i dra$i! a to #eni 'odi. :edno e ,jesnoi svojoj preva'nti i propastiti a#a(...
&kidaj svoja pera7 9 vikne ,ijesno Pod'orski sli(i 'avrana. I ne "nado% "ato sla% svo'a
dr'a. Valjda sto'a to sa# i sa#a 'avrani(a ,ila... )pala sa# pero "a pero# i sptala
pla#en... 4n je o,"eo itav a#a(... 4no dvoje skoi na sredin. / pla#en se ,oris#o...
)a#a( se i"vrno... Kano da svi potons#o #e- valovi#a. &a#o se ra"lije'ao podr'ljiv
s#ije% Pod'orsko'a nad na#a. Taj s#ije% ,ivae sla,iji i sla,iji! kano da se taj 'avran di"ae
opet visine ne,eske... 4krenlo se sve! kako ve to ,iva sn. :a se na-o% #orna %lad
kronjasta sta,la. 2an je vedar i veseo. Ni'dje $ive de. 4sa#ljenost #e #i. T Vi
dola"ite. /po"naje# Vas i veseli# se. Podajete #i rk s pos#ije%o# lj,e"nosti i odanosti.
:a sa# prijatelj Va. Prijateljstvo je najistije vstvo. Nije po#eno ni lj,o#oro#! ni
"avi. 4staj#o prijatelji do 'ro,a i preko nje'a... +eni je tako slatko Vae oitovanje. 2a
#i 'ori ti%o# 'odno! kano ono kada proljee otite #iris prvi% lj,i(a... &jedate kraj
#ene... &tie#o jedno dr'o# rke... &a#i s#o na svijet! t#aite Vi! ali na# je tako kano
da se itav svijet radje s na#a i $iva prijateljstv nae#...
Pro,di% se! i $ao #i ,ijae. Vele da je tako #rtva( t$no kada # se opet da vrati i on
#ora $ivjeti. 9 1ato #i vratiste d! nesretni(i! a%! kako sa# ,io sretan! kako sa# ,io
sretan7 9 'ovorio on. A svi 'a o,lije: 9 Ka$ider to si vidio na ono# svijet7 9 A on: 9 Tko
da va# ka$e3 Ne #o$e se ljdski# je"iko# i"rei. :a sa#o $eli# da se opet vrati# onaj
$ivot7
I #eni je ,ilo ovako. Ne "na# koje do,a sa# se pro,dila! no dala ,i% po $ivota ,ila da #i
se povratio onaj san i lijepo dalje nastavio... Ali ja vie ne #o'o% snti. )itav onaj san od
rijei do rijei pisala sa# svoj dnevnik. A to Vi na to! Vilko3... 4d'ovorite #i! Vaa
pis#a! a%! Vaa pis#a7
Prekinti ondje 'dje ,is#o najradije nastaviti i#a neto 'orko "ani#ljivo se,i. A #o$e se
#no'o ra"#iljati...
1a danas prekida#.
2ra'inja

Prijatelji(e #oja7 :edno #i se dno pitanje na#ee: "ato nije ,a niti jedan dosada Va list
i"#akao da ne spo#inje i#e Pod'orsko'a3 =to je napokon taj Pod'orski3 &%oparan "vekan
koji je jedanpt postojao kadno je nekoliko r'ali(a saso na na politik strank i na na
pro,-en knji$evnost. 2r'i pt kada je ovi% dana #ate#atika prevalio vod... A #alone
sva dopisivanja! ili ona #e- na#a! ili ona koja id ta#o nae krajeve! ,ave se ti# i#eno#.
=tavie! prvak na ne dopta svoje# jedno# dopis da ,i Pod'orski ,io kakav pod#ienik
#a-arona! i ka$e da na"ori Pod'orsko'a i#ad ,dnost. A nje'ova politika te$nja! to
ra"a,ire i" nai% listova! ne#a nipoto ono'a (ilja kao #a-aroni. =tavie! nje'ovi se na"ori od
#a-arona vie ra"ila"e ne'o sa#i #i ilir(i... itd.! itd.
Ali sve ovo ra"'la,anje o to# i#en ,ijae svino i "aldno troenje papira i vre#ena.
Pod'orski je pronaao sa#o sredstvo svoje# %rvatstv da nas otisne od 'ro.i(e i posti'ne
svoj svr% koj je i posti'ao... 4tada nje'ovi na"ori i to,o$nja stranka kano da je prestala
raditi i $ivjeti. 2opstite nadove"ati #i svoje na"ore o pro#jeni Vaoj ki. Ne po"naje#
oso,no doktora *a(. 1na# sa#o po venj da je on krasan i ele'antan 'i"delin! a nje'ov
doktorat je veliki "nak pitanja. Tko si tvara! sretan je6 a i#a i% koji plaaj nov(e# tko takvo
tvaranje podpire svoji# pri"nanje#! plaaj 'a kano ovjek la"ni( kakav (irks. / ove
spada doktor *a(a. Ali on i#a pravo kada Vas krivi "a 4l'. 5di da Va# on nee rei
"ato! ja! Va prijatelj i isto#iljenik! slo,odan sa#... Vae od'ajanje je krivo da je 'ro.i(a
4l'a po svojoj sa#ovolji okrenla sta"a#a. Tko ,i je %tio s#etati! nasjest e. A se,ini
Pod'orski "na sve ve tako desiti da e ona ostati va"da nje'ovo# ltki(o#! strajno#
prponi(o# pre#a svi#a neprijatni#a nji%ov ris. 2a s star(i s *a(o# stvorili o,iteljski
areopa' koje vijeanje Vi pristpa ne#ate! naravno je da krive Vas! ,olje rei Va nain
od'ajanja "a nje"ine stranpti(e. 1a,rinti s dakako "a nj. I posve je pravedno... Tko "na
onako vjeto i %ladnokrvna pljsnti svoji# neprijatelje# vod kritiko# #o#ent kao
to je to s nai# vrijedni# #ate#atiko# +iko# radio Pod'orski! vrlo je opasan "a lj,av
djevojke koja je aristokratiko'a podrijetla! k to# Vai# slo,odo#lje# od'ojena. A ne#a
li 'ospodin doktor *a(a kano daleki ro-ak tako ,o'ate 'ro.i(e i svoji% osnova3 Vi ste
#e-ti# stari lan ke! k to# pjesnikinja i spisatelji(a naa! dakle doslovlje#
proniknta! onda ete i "nati o to# svoj sd i"rei.
Vi ete se "aditi da ja tako ranjen i #elankolian danas nekako koeno istiskje# sadr$aj
svo'a #iljenja. No ja %ladni# i pretvara# se pepeo. 1a #ene ,arni(a 4l'a postaje neto
o,ino. 4no nekadanje trepetanje vstava ,ijae! kako #i se ini! vie o,#ana ne'oli ",ilja.
Nekadanje3 Nas#ijat ete se7 &ve to ,ijae pred koji #jese(. Ali ja sa# d% "adovoljan
kada je ve takvo stanje nje# da #o' napisati i rei: 0nekadanje07
Vidite! idealna prijatelji(e i dr$i(e #oja pjevanj! i" ovo' ra"'la,anja dr$i# da ete se
osvjedoiti kako i#a# pravo da i#e Pod'orsko'a nije "aista vrijedno da 'a svako# svoje#
list spo#injete. A da se i Vai sni ,ave nji#3 1nate... Ali dr$i# se Vae lo"inke prekinti
ondje 'dje ,i% najradije nastaviti. Vae #isli sn o nae# prijateljstv s istinita java.
Poaljite #i posljednji% svoji% pjesa#a i dr'i% radnja. 4d dlje vre#ena ja se nii# ne
,avi#. <ivot #e- dr'ovi#a tako #i je #io. 4ni s veseli i jnaki pij. Pni %#ora. A
vino i %#or tjera #elankolij i dosad. +oja vila kano da je na #or. To #e ,e" dvoj,e
,oli. A kada %o da priskoi# k njoj! da se pora"'ovori#o: eto dr'ova! veseli%! ,r,ljavi% i
o,ijesni%. 9 +ani se 'sala! strna i pjesa#a. Psti#o to naoj prijatelji(i 2ra'inji. 4na
ionako ljepe pjeva od te,e. Ne ide ti. I strne p(aj i 'rlo %rapavo. )e# se onda #iti i
nate"ati3 ;ajde7... A%! to s ti vra'ovi! prijatelji(e #oja7 A kada se vrati#. 8lava #i i ,i.
A ja3 :a pone# i sti%ove pisati i sne# na papir i sti%ovi#a. 2r'i dan sve podere#7 Ti s
sti%ovi! kako ono 9 opet taj Pod'orski7 9 veli! "a "a#atanje kra#arske ro,e.
Evo -avoli dola"e! kako lpaj po st,a#a... #ora# "avriti! poslati... no! t s.
Pri#i po"drav. 8le7 +eni se "areklo. E pa to "ato da s#o #i! jer prijatelji! i po,rati#i3...
I ja prekida# 'dje ,i% najvolio nastaviti...
Vilko

P. &. *pe$i ti nai ilir(i7 Nali s vrelo nektara i a#,ro"ije7 / pelnki nekakva sitno'a!
d'onosa =vapia koji na desno %o ne je a na lijevo oko ne vidi 9 ali i#ade i"vrsno vino7
I"vrsno3 =va,a i i"vrsno vino77... Ironija. Pii tada pedantino# tanosti dnevnik svo'a $ivota
i svoji% radnja3 *dost. 4prosti 9 sve po prijateljski. 1,o'o#.
Po,rati#e Vilko7 Naslov ka"je da pri#a# po,rati#stvo. 5di#o si 0ti0. :a posestri#a! ti
#oj po,rati#.
Veliko #i je do da ti krivi #ene to je #oja eni(a takva. Ne#a pravo. Ne ras-je
stvari te#eljito. :a sa# eni(i davala slo,od svijet. / slo,odi postaje ovjek sa#ostalan.
/po"navanje# ljdi! nji%ovi% ,or,a6 po"navanje# odlino'a i ple#enito' kao i srovo' te
pakosno' dijela ovjeansko'a ,ia6 ovi# po"navanje# ovjek pojedina( #o$e se slo,odno
okrenti na svo#! #a ono# #jest tono # je opredijeljeno #e- ljdi#a. / ta#ni(i ne#a
"raka i svjetla. I"a-e li ovjek i"nenada napolje! jak "rak e # nakoditi! svjetlo oi
pokvariti. 1na li: kad ,i slijep( oi otvorili i #a% pstili na sn(e! opet ,i i"',io vid. 2va
s dakle pta. 4naj prvi! koji# sa# ja vodila 4l'. 2r'i: "atvori ovjeka 'aj,ite! o'radi
'a jaki# "ido# od svijeta! od nje'ovi% strasti i te$nja. Ako po-e ovi# dr'i# pte#! onda
psti ovjeka "ava"da ostati to# 'aj,it. 8ora ",lja svijeta nikada ne s#ije do nje'a
doprijeti. /krade li se sa#o jedna "raka do nje'ovi% oij:: postradao je. Psti li 'a sve'a i"
'aj,ita svijet: on velikoj ,r"ini %oe sve po"nati! sve isksiti! a tada posrne. I eto
potpna nespje%a ovo'a dr'o'a s#jera "'ajanja. A sada ranaj jo na to da je ovjek po
"dravoj lo'i(i i ra"red,i stvorenja sve#ir stvoren "a ljdsko drtvo6 "a nje'ove patnje i
radosti! "a nje'ove strasti i sspre"anja. :edno# rijej! da ovjek pripada ljdi#a a ne neko#
tree#. Tada pak ovjek! jer je o'ra-en de,eli# "ido# od ljdi! postaje ot-eniko#!!
i"rodo#. A jer i#ade ve svo# ,i kao takvo# neto to vijek nastoji #e- ljde!
svijet: ta e ovaj nei",risiv ,ilje' ovjeanstva ovjek 'ledati prodpsti #a i najsitnij
klj na ono# "id to 'a dijeli od ljdi da tako dopre do nje'a ,are# ne"natna "raka sn(a
koje o'rijava! %rani i "di$e svijet. A i# se to do'odi! pro#aen je spje% ovo'a dr'o'a
s#jera "'oj. 4l'a $ivae irok slo,od svoji# ra"#iljanji#a i odlka#a. :a sa# je
vodila svijet i nijesa# joj skraivala da 'a ra"#atra i svestrano proava. 2a li je ona
svojo# sklono "a Pod'orsko'a pola ,a stranpti(o#! ne #o$e se jo ka"ati... Ako je
pola! onda je to#e kriva neka po'reka! neki nesklad vlastito# nje"ino# ,i! a nipoto
#oj nain od'ajanja.
2akle! evo! kada ,i ti tako #islio! ne ,i onako sdio. :a se pak na te ljti# jer #i ne
od'ovara na ,itne stavke #o'a lista. Nedostaje ti dakako vre#ena. Preniji je a#,ro"ij i
nektar pelnki to ste je i"nali. 1na da #i se to ne #ili s o,"iro# na na idej. Vi se
dadoste na vino! na ,ne i pra"ne "dravi(e! naptate radnj. &a# ti pak o,jesio si lir i $i(e
na klin...
&ve to ,i na te,e i na tvoj d% po',no djelovalo pa#ti da se #o'a sr(a kosne vie ne'o
tvoji% naj,li$i% ti po krvi! ne'o vlastito'a o(a ili #ajke ti. 1a te,e trpi! ali se i radje tvojoj
srei osi# svi% jo jedno toplo sr(e: tvoje posestri#e. 4tkako se po"nas#o! neka tajna sila
skopala #e s tvoji# ,ie#. +eni ne pro-e asak da se ne ,i% #isli#a ,avila to,o#...
+oli# te i "aklinje#! okani se vina i pelnke. Neka ,de vlasnitvo oni% koji nijes "a
dr'o ne'o "a nj. A ti se! Vilko! vrati k vili i k javorovi# 'sla#a i k #eni. Nas troje
"ove#o te o",iljno opet svoje narje.
A da ti ka$e# istin. / naoj stran(i je ljdi koji s njoj da sa#o popnjj ,roj. Ne ,ave se
nii# o",iljno. 4 sa#o# ilirstv ra"#ij toliko da se krste i#eno# 0Ilir0! a dalje pra"nina i
#rak. To pak nee i#ati do,ri% posljedi(a. 1lo vidi# ve sada to# to se poelo "a sa#
idej #alo %ajati! odne#arivati je i %ladnjeti "a nae stvari. :a ne je# da ,i se dr$ali kakvi
sastan(i i do'ovori6 to ,ijae prije toliko esto i redovito. Van ako vi inite to sada pelnki
kod vina3... &koro e se navriti kolska 'odina. 2o'ovor je n$dan kao i stalni na(rt nae'a
rada. 2olje kod nas dola"ite dode na o'njite6 #e- Ilire sr(e! no e# da ve ovdje nije
svaki naist to # je raditi svo# rodit i okoli(i "a sa# idej pra"ni(i#a3 &to'a!
dra'i Vilko! ostavi pelnk i poka$i se opet da si vrijedan vodstva ili ra(a ovo# t-e#
'rad. I dr'ove nae otkloni od vina. 1ar da sa#o "i#i odliva#o i snje#o o nai#
stvari#a! a sada napta#o sve3
Kod nas ki je #rtvo. Tko ,i "nao to li %oe ljdi3 Prije ,i #ene "a sve pitali! o sve# #e
o,avijestili to s "asnovali. &ada #i se priinja kano da sa# i# svino# postala.
Poavanje s 'ro.i(o# 4l'o# prestalo je! dapae isti do#jen(i i ra"'ovori... &elit e#o se
valjda na ladanje. Ili ja ostaviti ov k6 no ipak ne #isli# da je ve prispjelo vrije#e...
/re(ite! jedno#iljeni(i! sastanak. :a ve tako $di# doi vae kolo. &a#oa #i postaje
ne'odno#! dosadno#...
&tari(i! ,a,i 4l'inoj! pripovijedaj sl'e da je po"lilo. &tara( se "atvorio so, i pi dan i
no "a,avljaji se di#ovi#a svoje lle. +eni se nikako ne da do nji% da prekine#o takvo
$ivotarenje. :er ono nalii na dr$in ki koja #e-so,no jedno na dr'o s#nja a ne "na
sa#o radi e'a.
/ list prila$e# ovaj (vjeti to 'a ,ra% #e- svoji# (vijee# na pro"ori#a. )i# 'a
otr'o%! po#isli% na te,e i alje# ti 'a.
Posestri#a tvoja
2ra'inja

Na silan! ko$nati divan i"valio se #ate#atik +iko! dr$ei ka$iprst #e- ",i#a i .ikaji
,e",ri$no. +ato je kt istio ll na de,elo# i d'ako# ka#i. Vilko stajae naslonjen
kad pro"ora dr$ei list r(i. 4stali la'odno polije'ae na pod i postelji.
9 5a ne ,i ,io lo posao7 Ndi (vijee! #isli na te,e i alje ti 'a7 4(valo je! dode! ali kada
ndi! e# da se krati3 5di da 'ro.i(e nijes "a nae ,rade! "#i#o ono to je t! nae
'ore list7 9 ree +ato i"a proitana lista.
Vilko s#ota papir i tisne d$ep.
9 &tara parta7 9 p%ne +iko. 9 ;oe joj se stran(i kapitale praviti. Ne#a 'ore'a od $enske
kada je natepena pljeva#a to i% je na nj snesao vjetar i" kojekakvi% knji'a. &ada e na#
ona ve pri'ovarati da nijes#o do,ri Iliri7 4tkda joj to pravo3 =to je nekoliko pjes#i(a
na#a"ala. Na jednoj no"i stojei poplavit itav Ilirij takvi# pjes#i(a#a...
9 / to# ne#a pravo7 4na je "aista prava pjesnikinja. 2a je tvoj sd o to# pristran! doka"je
ve to to nijesi nikada niti jedne nje"ine pjes#e proitao 9 "#e je o,ran Vilko.
9 Nijesa# proitao7 9 "di'ne #ate#atik 'lav s naslonjaa. 9 Nijesa# proitao7 :a i ne
tre,a# itati. :a "na# da $ensko eljade ne #o$e apsoltno nita pa#etno napisati.
Prenavljanje! pko prenavljanje i neka naivnost tatini! to je 'ore od %i#,e...
9 A to je 'lasovit kritik naoj ilirskoj knji$evnosti napisao o nje"ini# pjes#a#a! ne "na li3
9 javi se jedan s poda.
9 8lasovit kritik7 5olje da si rekao sl$,eni kritik ilirskoj literatri7 Kakav je ono kritik3
Pore#eeni #o$dani koji vide ka,l vode :adransko #ore7 Nje# je sve "vieno!
velianstveno i d,oko#no. 8dje s drveni sti%ovi da i% ne ,i ni pre$ivai prok%ati #o'li:
nje# je to poe"ija ti%e! #irne! ,la'e i 'ol,inje de. 8dje i#a ,o#,asta! ta#ni% slika!
nenaravnosti kano ono jednoj pjes#i neko'a Ilira! ini #i se i" Podravine! kada pjeva o (ar
*a"ar kako je"di na ar( konj preko Kosova ravna #rak i t#i da ne vidi prsta pred
oi#a! dok #jeseevi tra(i rasvjetljj nje'ov srpsk krn koja sijeva da ,i pota#nila
svjetlo devet sna(a... t je nje# pjesnik od silne plastike! pre,jne .anta"ije! a #o$e s
vre#eno# natkriliti slika#a isto'a ;o#era i ne "na# ko'a jo. Po to# slijedi da taj na
'lasoviti kritik nala"i pjes#a#a e'a nitko dr'i ne #o$e nai. Ali on takve vlastitosti na-e
sa#o djeli#a nae kaste... 4nda nije do kada pro'laje Karolin veliko# pjesnikinjo#!
'enije# $enski#! jer je toliko pjesa#a narkala ako se 'leda na sil papira! da Iliri ne tre,aj
,are# "a pedeset 'odina nita pjevati...
9 +eni se ini! otkako te je ono 'ospodin Pod'orski #io ri,njak! da si se pretvorio
nje'ova enika. :edva da ,i on sa# tako pesi#istino o nai# stvari#a 'ovorio kako te,e
sla#o ovo nekoliko dana 9 doda jedan Ilir koji sje-ae na krevet.
9 2akako7 Naili ste se: tko %oe Iliro# ,iti! #ora ,e"vjetno sve naoj kasti pri"nati
sveti# i nepo'reivi#. =to je i"van nas! ne vrijedi lle d%ana. To ,i dakako #o'lo stajati
kada "aista na svijet! pa i sa#oj ;rvatskoj ne ,i ,ilo niko'a do Ilira. 4vo# neprestano#
%valisanj i pri"navanj sa#i% nas tre,a na pt stati6 jer ti#e se sa#o kvare koji ,i #o'li
neto valjano raditi...
9 8ledajte i slajte vi nae'a #ate#atika kako je on danas o",iljan postao. /ope se pak vidi
da je +iko! otkako 'a je Pod'orski pokrstio je"er! nekako dr'aiji! kano da je "a nje'a
ondje :ordan ,io 9 ree +ato vrji ka#i ll.
9 Idite k vra'7 9 rasrdi se #ate#atik i okrene se na naslonja pre#a stijeni. 9 Ne "avidi#.
Vilko je pjesnik! Karolina je pjesnikinja. A #i Iliri nijes#o tako stro'i da pa"i#o na ne"natn
ra"lik (i.ara krsni# listovi#a. :a joj stra estitati... postra! ako %oete! de,eli#
k#o# ,iti... $enio se vra,a( i" $ivi(e sa sjeni(o#! 'i"davo# djevojko#7 Nije li to sti%! %ej i
te kakav! poete3 2a #e je sl$,eni kritik! navijestio ,i svijet da sa# ve "aja%ao Pe'a"a i
%iti# na Parnas7 A%7 9 rairi #ate#atik oi. 9 &retan pt! +iko! na Parnas7
Vilk se nije svi-alo da # dr'ovi iskrene tajn to i# je otkrio! r'anje. Ve se stao
kajati da i# je priopio pis#a svoje prijatelji(e i posestri#e. Poeta so,o# nekoliko pta
podprvi rke o ,okove. +ate#atik $#i'ae oko# tako lkavo kano da %oe rei: 0+o$da
se ve ,oji da ja ne ,i% "aista doje"dio na va pjesniki Parnas7 E%! dakako! onda ,i% ,are#
vidio da li ti i Karolina sjedite #e- +"a#a ili pak ta#o ne'dje k%inji na Parnas...
+o$da ,i va# ,ilo kano ono# o%olo# ,arni ko'a sa# neto# naao 'dje svoje ki(oke
%lae krpa... Ne ,ojte se! na Parnas ne vodi# ii...0 I +iko skoi na no'e.
9 Tko je #oje #isli! taj ide pelnk k =va,i da srkne#o "dravlje pjesnik i pjesnikinji 9
vikne sav 'las.
2r$,a pri%vati prijedlo' %vativi kape i eire.
9 Ajde! Vilko7 9 ree jedan.
9 Ne ide#.
9 4%o7 / pelnk da ne ide3 9 "adi se +ato.
9 / prvo# list e # Karolina poslati pape da i" nji% proava d$nosti svo'a ,de'a
"vanja 9 na#rti elo +iko pa pone pjevljiti dljei slovk po slovk:
<enio se vra,a( i" $ivi(e
sa sjeni(o#! 'i"davo# djevojko#.
To ne ,ila sjeni(a djevojka!
ve ilirska naa Karolina.
Nit on ,io vra,a( i" $ivi(e!
ne'o Vilko pjesnik i"...
9 2o vra'a7 1apeo sa#. Po#o"i da napravi# srok. No7 5r"o7... i(e... tri(e... vi(e... ... A7 Ne'o
Vilko i" parnaske... t#i(e7... Pa ,i jo netko rekao da i ja ne "na# pjes#e i"vlaiti3 Vidjet
ete kakvo# ja knji$rino# od pjesa#a i"nenada poplaviti ilir(e. 4nda neka se pripravi
sl$,eni kritik.
9 Ajte naprijed! ne "anovijetaj sada7 Ta#o kod =va,e je "a tvoje pjesnike pokse #jesta3
9 =ta3 Pokse3 8ospodine! ne 'ovorite vi #eni da ja pokse pravi#7 9 okrene se ko#ini
+iko pre#a jedno# od dr'ova! prvi pal(e o,i% rk prsa.
9 Vilko! %ajde7 9 ntka% dr'ovi na odlask.
9 Nipoto 9 odvrati on.
9 Rana papa! kasni svatovi7 9 doda #ate#atik.
9 2o vi-enja7 9 na"vae dr'ovi napstivi Vilkov so,.
I"a odlaska dr'ova poeo je Vilko pre#etavati svoje ,iljeke! a i"a ovi% Karolinine listove.
Nakon takva poslovanja #alo se "a#isli! a "ati# stane pisati...

Pravo i#a! posestri#o. 5a sada odoe. Ka#o opet3 *ako po'a-a! dok ja s nji#a ne
privolje% jer te slati i popraviti se. Istina je nedvoj,ena da se stranka "apstila. To#
tre,a ispitivati ra"lo'e. +e-ti# o to# kasnije. 2a #e ne kori s ne%ajstva da ne od'ovara#
na ,itne take tvo'a lista! slijedit 'a sada redo#.
Pri"naje# ti da ne #o' po,ijati tvoji% na"ora o s#jerovi#a od'ajanja! ali to se 'ro.i(e 4l'e
tie! osvjedoio sa# se da je pola stranpti(o#...
:er! kako ,ijae lijep ,o$ji dan! tako je i predveerje podavalo di koja ra"#ije i
ra"'ovara se s naravi neki ar i neopisiv dra$est. &n(e je "apalo "a daleke 'ore. :o ,ija%
r#eni o,la(i od nje'ova $ara. +re$e prvo'a #raka spta% se ve na svijet. &r(e #i je
$djelo na sa#otno etalite i"van 'rada! perivoj &e... &a#oa to'a etalita prijala je 'odei
#i vanredno. Ne ,i% sada po'odio koje li s #e #isli i vstva "aokpljivala! ali se pravo
tvrdi da s najsla-a vstva i najljepe #isli koji% ovjek ne #o$e "aodjeti .or#o# rijei.
&a#o "na# da #i ,ijae tako la'odno di! tako "adovoljan $ivot sa# sa so,o# da nijesa#
nita $elio! ni "a i# t$io! ni o e# snovao "a ,de dane! po nikakvi# spo#ena#a
prolosti prekapao. 5io sa# popt djeteta koje s roditelji #e- se posadili (vijee i
na#akli oko nje'a sve i'rake! a ono snlo toj potpnoj "adovoljnosti.
I"nenada 'leda# nedalekoj daljini preda #no# #ko i $ensko ispod rke. 4ni stpaj
,a na ssret #eni. &ve ,li$e pri#akos#o se! i oni ,r"i# korako# #in #i#o #ene.
Nje"ino li(e pokrivala je 'sta koprena... :a se okrene#. 4na se na'nla pre#a svo# dr'
kano da # je neto po"dano priopila! a on skrene ne"natno 'lavo# kano da se o'ledao "a
#no#... Taj par! svakako sretan! ,ijae 'ro.i(a 4l'a i Pod'orski...
Ne tre,a vie ne'o da ti ovo priopi#. Pripisj sa#o to 0po're(i ili nesklad nje"ino#
vlastito# ,i0 ili pak nain od'ajanja! o to# se ne radi! ali da sa# joj ja roditelj! ro-ak!
od'ojitelj! ope ,li$i: veliko ,i% ,io "a,rint "a nj i "a nje"in #ladost...
:a ne Pod'orsko'a nikada inae "a#iljati ne'o skrajnji# e'oisto#! ko# e #ladost!
ljepota i #ilina ove prekrasne djevojke ,iti sti# $ivanje#...
+ir #o'a $ivota! sklad i ravnovjesje devno'a raspolo$enja ,it e nakon to'a posve
pore#eeno. ;rli# korako# pojrio sa# naprijed. +ora# iskreno pri"nati da se #eni
po,dila neka "avist po#ijeana sada s pre"iro#! sada sa$aljenje#. +isli #oje letjele s na
pra' nae'a po"nanja! na "aetak ra"voja ilirske ideje #e- na#a ovo# t-e# 'rad.
:edan pla#en je tako lijepo 'orio #e- na#a! nje'ovo svjetlo podavalo je tako "a#a#ljiv ar
nae# drtv! a na pro"or nasrno %lapat da%a de#onova i trno svjetlo to'a pla#ena! #i
se pak na-os#o #rak... &vi#a na#a ,ijae neopisivo ne'odno... 4vaj pla#en naoj
stran(i ,ijae nedvoj,eno 'ro.i(a 4l'a. 2a% de#onov Pod'orski. Ne vara# se kada tvrdi# da
na# je sada nekako onako kao da 'leda #et kojoj je istr'nto sredite.
2ok ja jo ovakvi# #isli#a! sastane# 'ro.a *a( 'dje od#jereni# korako# la"i "a oni#a
dvoje piri otre oi "a nji#a. &ada #i je sve pklo pred oi#a... :asno je da i% 'ro. *a(a
%a-a. 2a li danas prvi pt3 Ako tako! tada e valjda kano ,rati i ro-ak to# 'ledati na kraj
stati da spasi ,o' i ,e"a"len djevojk ako se jo spasiti dade...
4voliko ,di od'ovoro# na prv rije tvo'a posljednje'a pis#a.
T$i se da je naa stranka! dakle ilirstvo! poelo na"adovati! ,olje 9 venti. Na $alost! ovaj
$alostan pojav je istinit. Ali se vara da # je ra"lo' to,o$e to# to se lanovi nae stranke
po"a,ave ili koj pro'ovore onako kod ae vina. Nipoto. / to# nije ra"lo'. +i s#o
naj,jnije# ras(vat nae ideje #no'o vie pro,oravili kod vesele ai(e ne'o sada vrije#e
pada. Posljednji dopisi svjedoe da je isti pojav i ta#o naoj kolijev(i. Neka sta'na(ija
#iljenj i vstvovanj nai% ljdi da je nastala. Ta sta'na(ija nalii na tiin prije olje!
na #ir vojs(i tik pred ,itko#! tik pred aso# kad se i#ad sra"iti... &vakako to#e valja
tra$iti d,lje ra"lo'e. Ne #o$e se ka"ati da s#o #i doli s nao# idejo# na vr%na(! da s#o
posti'li svoj svr% i da sada! po vjeni# "akoni#a %istoriji! pada#o! spta#o se opet s
to'a vrka. 4vo se ne #o$e tvrditi! jer s#o se #i isto# pri#akli na podno$je... Ne #o$e
stajati niti dr'o! da nai#e ne#a#o ljdi koji ,i "nali voditi stvar k svojoj svrsi. A nije niti
tree! da ,i nai protivni(i ,ili #no'o silniji od nas! i tako nas i#a kao velike #anjine nestati.
5a protivno. +i "aokpis#o itav narod. Ali se ovjek ini da 'a "aokpis#o ilirsko#
idejo# na pri#jer onako prola"no kano jtarnje proljetne #a'li(e to se ra"astr po dolina#a!
a i# sn(e "ai'ra preko ne,a! nestalo i% netra'o#...
:a ,i% rekao da je naa vojska! pri#aknvi se svojoj "anesenosti do ono'a podno$ja!
vidjela pro"ain istin da ne#a %rane niti popd,ine ,a tada kada joj se valjalo penjati do
vr%n(a! te evo pola'ano "#ie od svo'a (ilja. 4va pak prispodo,a s#jera ona#o: da #i
ne#a#o odista "a ilirstvo podlo'e narod! nje'ov $ivot! nje'ovoj povjesni(i.
2rkije ne #o$e prot#aiti ov o%ladnjelost! ov sta'na(ij poslije tako ,rno' rada i
s#jeli% osnova i pot%vata! sta'na(ij kano da si na# podre"ao krila naj,olje# let. Nipoto
ne ,i% $elio da se pri#akne# o",iljni# ra"#iljanje# onoj istoj taki na kojoj je ve davno
prije stao :ako, Pod'orski sa svoji# r'ali(a#a... Ali...
Vraa# se k poe"iji. +ora# ti iskreno pri"nati da od neko do,a pjevanje "apinje. +oja vila
kano da je na #or. Isto #oje ,ie postalo je tro#o i ne%ajno. 8dje da na-e to# lijeka3
+o$da skoro# odlask i" ove %rpe ka#enja t-e'a 'rada.
4stane li i"a #ene ovdje: da jedno dr'o# svakako rekne#o prije 0",o'o#0. Kada ili
nikada opet. A tvoje drtvo #i je tako #ilo. =to se sastanka tie! nee ,iti spje%a. / nae#
kol nastalo je o,ilato r'anje na sa#e nas... 2osta ti ,di ovo reeno.
Pri#i #oj po"drav
Vilko

8ospodine *a(a i ple#eniti 'ospodine doktore7
Ve je do,rano #inlo vrije#e to se #e- na#a nala"i visok! jak i %ladan "id. 4tkda je
postao! s koji% ra"lo'a! tko 'a je sa'radio3 +eni je nepoj#ljivo. 1ato #i se to ne ka$e3 Ti
e # "nati postanak i ra"lo' postank. A nijesa# li ja "avrijedila ,are# toliko da #i se
ka$e3 Vae# doktorsko# 'ospodstv ,ila s svako do,a vrata otvorena. 2akako7 :er
$enski# #o$dani#a ldost pirje.
:a tra$i# od Vas ra"janjenje i nita dr'o! pa se onda neka "atvori slo,odan Va# la"6 neka
se podi'ne vjeni "id #e- na#a! neka se ra"i- nae sta"e! i #i se,i ,di#o kano da se
nikada vidjeli nijes#o.
:a Vas oekje#.
Tvoja 'ska7 A to je i pravo "a
Karolin...

)estiti i vrijedni 'ospodine i 'ospo-o7
Ne #o' se,i prot#aiti to "nai Vae #anje i klanjanje #eni. =to sa# ovoj ki!
jedno sa#o ,ijae ne"natno'a sko,a #e- na#a! i to prije nekoliko tjedana kada #e
pitaste "a ran kako dopta# da #ladii dola"e posjete #ojoj eni(i 'ro.i(i 4l'i. :a
sa# sve ra"'ovijetno ra"lo$ila i dr$i# da s nai rani va"da ostali isti.
Nekakvo je nespora"#ljenje "avladalo ovoj ki. :a nijesa# ,a(ila ka#ena s#tnje. Ali
ono se i#a svakako prot#aiti oni#a koji s to'a nespora"#ljenja ned$no trpe. Ako je s
Vao# voljo# da 'ro.i(a 4l'a nije vie #ojo# eni(o#! #oli# neka #i se to javi.
Karolina

2ra'a #oja eni(e!
8ospodina 'ro.i(e 4l'o7
Vlast #oja nad Va#a jo #i od"eta nije. Vi i" ke odila"ite i rana o svoji# odla$enji#a
ne pola$ete. Naj#anje #eni koja od'ovara# "a Vae nao,ra$enje! "a Vae sr(e! "a svaki Va
korak. Kda id Vai ptovi! #o$da r$a#a posti! r$a#a koji#a se krije "lo,an trn i
otrovni(a 'ja! svakako ,i ,ilo delikatno da i% "nade Vaa iteljka! Vaa prijatelji(a! koj Vi
nijeste i#ali "roka do najnovije'a do,a ne (ijeniti i klanjati se nje"in ok.
Kda i kako "avitlala sd,ina sa #no#! vijek e #oja savjest po"dano i iskreno svako#
"nati rei da sa# od sr(a vrila svoj d$nost "dne itelji(e i od'ojitelji(e nad Va#a6 da
#oji na"ori ne ,ija% pretjerani! niti #oji na(i nei"dani6 a niti polje po ko# sa# sijala psta
klisra. :a "na# da sa# sijala valjano sje#e! i "na# da e ,iti o,ilata $etva i sretan! sa#o ako
je vrijedan! onaj tko ,de $eo...
Vjerjte! i ,o' "na da #e sr(e ,oli radi Vas i Vae'a ponaanja pre#a #eni...
1avrje# s nado# da ete s%vatiti ovo #oje pisa#(e i pre#a to# s%vaanj vriti svoj
d$nost eni(e pre#a itelji(i i prijatelji(i svojoj...
4ekje#
2ra'inja


VII.
24KT4R RA2I
4",iljna odlka doktora *a(e da sklopi ,rak sa svojo# ro-akinjo# 'ro.i(o# 4l'o# o$ivjela
je jo vie kada je sa"nao da je djevojka stpila neke odnoaje s :ako,o# Pod'orski#. 2ok
,ijae dosada svojoj ro-akinji t- i nepristpan! pone joj se najedno# pri,li$avati i opiti
posve .ini# i lj,e"ni# tono# s njo#. 4si# to'a %a-ao je! nevi-en njoj! sve nje"ine ptove
i "nao! od #no'i% pak i slao! "a skoro sve nje"ine do#jenke i sastanke s Pod'orski#. &a
star(i#a opio je dan na dan sve vie i po"danije! a oni # postadoe pni# sr(e# i
iskreno# do# skloni i odani. /iteljki Karolini 'i,ao se kao da se nikada po"navali
nijes. &lo$io se sa star(i#a da se krene i" t-e'a 'rada na i#anje 1a'orje. 4va pak odlka
ravnala se po i"vi-aji#a doktora *a(e o na#jera#a Pod'orsko'a pre#a 'ro.i(i 4l'i i
sklonosti 4l'e pre#a Pod'orsko#. 2oktor *a(a nije se #o'ao dosta naditi sastan(i#a
4l'ini# s Pod'orski#. &dei po nji#a! sklonost 4l'ina "a Pod'orsko'a ne #o'ae se
ra"a,rati da li je ope kakva sklonost! ili s pak to sa#o pki sastan(i i troenje rijei od
o,iaja! od dosadnosti! jer ne#a dr'i%. &to'a nije *a(a po$rivao odlke da se krene i"
'rada na selo... 5ilo # je teko ostaviti dovi( Elvir kod koje je jo vijek stanovao
Pod'orski... Ipak je po"orio star(e da djevojka i"la"i i" ke ,e" svako'a pitanja i da vodi
sastanke s neki# kljavi# stdento# dolje od nai% strana. &tari(a +are stala se krstiti
ljevi(o# i desni(o# i #oliti ,o'a! dok je +artin tresao pepeo i" svoje lle i ptio *a( da je
nje'ova ,ri'a ,iti sretni#! a "ato neka pa"i da djevojka ne posrne stranpti(a#a...
:edno'a lijepo'a proljetno' jtra "apti se 4l'a sa#a 'rad.
9 2opsti! 4l'o 9 pri,li$i joj se *a(a 9 da po-e#o "ajedno. Ili sa# ja ,io neopre"an! ili ti
nijesi #arila "a #ene! ali je svakako dolikovalo da s#o se vie dr$ili! da ti ne i"la"i ,e"
#ene...
9 Pravo i#a! *a(a 9 %ladnokrvno e 4l'a. 9 No da se t-i od #ene! "roko# e valjda ,iti
stdija i tvoji drtveni poslovi i"van ke. +ene pak! kano stariji i o",iljniji! dr$i jote
djeteto#! pod vlado# iteljke svoje. +e-ti# ja ,i% rado da sa# jo d'o! d'o djeteto#...
9 4prosti! #la-ano si jote sta,al(e! ali ti si tako o",iljno dijete da ,i% te ja odrijeio ve od
e'ide iteljkine. +e-ti#! kako #i pripovijedaj! ti si praksi ve i sa#a #oje'a #nijenja.
4l'a nije na ovo nita od'ovorila. *a(a skrene ra"'ovor na dr'i pred#et.
9 1a koji dan kree#o na i#anje 1a'orje.
9 I ti e na ladanje s na#a.
9 Kako ne3 Ve je i vrije#e da napsti#o te "idine. 4si# to'a! ja jo nijesa# ,io 1a'orj.
A stri( #i 'a lijepo opisje.
9 Ti valjda ne #ari "a ro#antine krajeve3
9 Kako to o #eni sdi3 9 pro#r#lja *a(a.
9 Pravedno. :er si vijek #rk i na sve s pre"iro# 'leda i" neke visine.
9 A! a7 9 "ine *a(a dosta nje$no. 9 2akako! ne po"na #e7
Ra"'ovor se opet prekino. Nakon dlje'a #anja i"nenada e 4l'a:
9 Ti po"naje Pod'orsko'a3
*a(a otro po'leda 4l'.
9 Pod'orsko'a3 Kakvo'a Pod'orsko'a3
9 4n je i" 1a'orja. +oj do,ar prijatelj! pa#etan i o",iljan ovjek. Ti #e prati! "ar ne3
9 5ar #i je ast.
9 A! pa do,ro. Predstavit te Pod'orsko# da se po"nate.
Na *a(in i"lateno# li( dr%tale s i"ra"ite (rte i poka"ivale "a-enje i tjesko,
po#ijean s pako.
9 :a se nada# 9 istisne on napokon neko# "loradosti 9 da je 'ospodin Pod'orski i" vii%
kr'ova kada 'a #oja ro-akinja sreje svoji# prijateljstvo#.
9 =to ti #isli pod vii# kr'ovi#a3
9 Valjda #e ra"#ije. Tko se dii nai# prijateljstvo#! ,it e na# podrijetlo# i
nao,ra$enje# jednak.
9 A! podrijetlo#3 8ospodin Pod'orski je sin krapinsko' "anatlije. *jetos "avrje nake.
I"vrstan je pravnik.
9 I ti! 4l'o! prijateljje s takvi# ljdi#a3
9 I ja! *a(a! prijateljje# s takvi# ljdi#a 9 odlno odvrati 4l'a.
9 Takvoj "a,ldi #o' sa#o ,iti "roko# na(i i od'oj koji#a te je nada%nla .rajla
Karolina.
9 1ar dr$i "a,ldo# #oje po"nanstvo s Pod'orski#3 1a,ldo# sto'a to on nije 'ro. ili
,arn3
9 :est! potpno# "a,ldo# pravo s ti% ra"lo'a.
9 8ospodine *a(a 9 pro#jeri 4l'a proni(avi# oko# svo'a pratio(a 9 "ato se vi t-iste od
#ene dosada. Varate se. :a nijesa# taka nadti% na"ora! i Karolina to# nije kriva.
9 Ne ra"#ije# te potpno! 4l'o.
9 :a #isli# da sa# ti t-a dosada ,ila sto'a to si #islio da s #eni 'ro.i(i ravni sa#o
'ro.ovi. A ti tako-er nijesi niti 'ro. niti ,arn.
2oktor *a(a po(rveni! a "ati# pro,lijedi i sav se "'ri. Po naravi nadt! a dn savjesti
vjeren da nije ono kakvi# s 'a naslovo# na"ivali! sada # ,ijae kao da si 'a i"nenada
polio stdeno# vodo#.
2oktor *a(a sna-e se ipak ,r"o! otare li(e i pone ti%o! ali jetki# 'laso#:
9 Ro-akinjo dra'a! jer sa# ti po krvi naj,li$i! rei ti prav istin koj ,i se #o$da tko dr'i
stravao i"javiti. Prijateljje s ti# Pod'orski#! vjerje#. Ali to# prijateljstv
"a,oravlja sa#a na se,e i na svoje ,ie. =to #o$e svijet o te,i #isliti kada te vi-a s takvi#
stdento# etati i po"dano opiti na "aktni# etaliti#a3 +isli# da si se tako-er dovoljno
vjerila kako je pro#ijenjen na kni $ivot. 5aka i djed ne "nad sa#i to i# je raditi. 2a li
,i otjerali Karolin! da li ,i te,e jedno# po"vali na red ili ,i pod"eli korake protiv sa#o'a
to' tvoje' prijatelja3 4"loje-eno i# je ,ri$no i poteno sr(e. &ve nade stavili s #ene.
4l'a po"orno slae svo'a ro-aka. A kada je ovaj prestao! pita 'a ona posve spokojno:
9 I#ate li jote ta! #oj 'ospodine do,ri$nie3 +o$da ste "apeli3 I"volite sa#o.
2oktor *a(a ,ijae dosta rtiniran ra"'ovori#a s protivni# spolo#! ali sada se pravo
sto,oio. Nasta #anje slino ono# kada 'leda#o neko'a koji se spre#a preskoiti iroki
ja".
9 :a eka#! 'ospodine *a(a7 9 prekine djevojka #anje.
9 Ne#a# nita vie.
9 Nita vie3 Te,e dakle to nka da se to ee dr$i sa #no#! oso,ito da ne i"la"i# i" ke
,e" te,e3 Rekao si da ,i #e odrijeio iteljkine e'ide! no ja sa# ti opet slo,odna rei da
nipoto ne ,i% $eljela in.or#atori(e "a#ijeniti kakvi# stra$aro#.
9 4tro i,a! 4l'o. A ravno po #eni. 5di ti dopteno. Ali ,ilo te,i #ilo ili ne#ilo! "naj da
vie ,e" #ene nee i"la"iti na li(e i etalite. Ako je i tvojo# 'lavi(o# "avrtjela neka dna
i vi%rovita vijavi(a! no ti ipak jote sa#a nijesi svoji# 'ospodaro#. 2ok si #alodo,na! pod
titnitvo# si svo'a djeda i ,a,e! i oni i#ad i pravo pa"iti na te,e i "apovijedati.
9 1apovijedati3 9 stane 4l'a.
9 :est! "apovijedati7 9 ponovi otro doktor *a(a! i,aji oi#a po #alenoj 4l'inoj noki koj
je ona dra$esno ispr$ila naprijed.
9 Neka je i "apovijedati. No "ato ne "apovijedaj sa#i star(i koje ja va"da tje# i lj,i#
kano jedine i naj,li$e "astpnike #oji% roditelja. A "aista nijes i#ali "roka pot$iti se na
#ene kao na neposln. 1ato "apovijedi ilj preko posrednika! preko te,e3 /ostalo#! to
se tie Pod'orsko'a! niti i#a povoda a niti #i #o$e #a ,ilo tko neto "apovijedati...
9 +oja 4l'o! ne "na# to ,i% i o te,i #islio. Naj,la$e da si krenla stranpti(o#...
Pod'orski neopa$en pri,li$io se ssret te prekino tako ovaj ra"'ovor. 4n po"dravi! a 4l'a
# poda rk neto ",njena.
9 8ospodin *a(a! #oj ro-ak... 'ospodin :ako, Pod'orski 9 ree ona.
*a(a se nakloni 'ledaji pre"irno Pod'orsko'a koljena! dok se Pod'orski posve
ravnodno pridr$i na lijev stran 4l'e! tako da ona ,ijae sredini.
9 2a va#! prijatelj Pod'orski! istakne#! evo va# ;rvata! #o'a ro-aka *a(e! koji nije Ilir!
#o$e#o 'a dakle ,rojiti na strank.
9 A%! strank7 9 #a%ne doktor *a(a. 9 Kakv strank3 :a ,are# ovdje ne "na# "a dr'
strank do Ilira.
9 Pod'orski i ja strojis#o ist strank ;rvata 9 ree 4l'a.
9 Pod'orski i ti... strank7 ;a! %a! %a 9 "a%o%oe prisiljeno *a(a.
9 Ne #isli# da sa# neto s#ijena otkrila. I ne dr$i# da sa# to takva ka"ala da #e nijesi
ra"#io. / ova dva slaja se s#ije ovjek... inae... A "ar ti! *a(a! ne#a nikakvi% politiki%
ideja ovo vrije#e 'dje se to i od najne"natnije'a ;rvata tra$i3
9 :a ne#a# ,a nikakvi%! #ilostiva 'ospodina ro-akinjo. Taj posao je "a ,eskorisna
preklapanja i "a ljde koji ne#aj posla ili se ,are# ne ,ave o",iljni# stvari#a.
9 2akako! vi i#ate pravo. *jdi se #o' podijeliti dvoje kano i pele: trtove i radie. T
se "na da radie vode 'ospodarstvo i pelinj politik i nji%ove .inan(ije: jedno# rijei sve.
Trtovi spavaj! jed i ,rndaj oko ke. Pa se ipak do'a-a da trtovi prisvajaj sav red i
,o'atstvo pelinjak svojoj tposti i lijenosti! dok i% napokon radie ne i",a(e na s#etite.
2oktor *a(a najprije sle'ne ra#eni#a! "ati# takne tap d$ep i stane .ikati nekakv
pjes#. / takvo# ,i stanj doktor *a(a va"da neto novo s#iljao. Nijes ,a nje'ove #isli
,rodile po kakvoj ,eskonanoj i neo'ranienoj pini ideja. 4ko jedno'a pred#eta vrlo
ski# 'rani(a#a vrtjele s se i radile d'o i opre"no dok nijes svoj $rtv posve pronikle!
nadvladale je. 4n je pstio 4l' da se ra"'ovara s Pod'orski# o kojekakvi# stvari#a! nije se
vie ni ta pleo! nie# pri'ovarao! nita pitao! tako da je Pod'orski dr$ao svoj svr%
dananje'a ra"'ovora s *a(o# posti'nto#. 4n 'a je nai#e %tio vrijediti i tako i"a"vati na
polje pole#ike! ili 'a oda'nati t#in i sa#o #anja. 0/ ovo# dr'o#0 9 #islio je
Pod'orski 9 0spio sa#.0 +e-ti# je *a(a pravo sada "a#iljao dr' osnov! da se! nai#e!
to vre sprijatelji sa svoji# sparniko#. 1ato je Pod'orski naire otvorio oi kada 'a je na
rastank i"nenada "a#olio *a(a da # odredi #jesto i vrije#e 'dje ,i se #o'li sastati na
prijateljski ra"'ovor. 4l'a se po'otovo sne,ila! sjetivi se kakve je na"ore #alo prije nje"in
ple#eniti ro-ak ra"vijao. Pod'orski pri%vati *a(in pond o,jerke. 4d#a% je po#iljao
na to kako e prijateljsko# sve"o# s 4l'ini# ,li$i# ro-ako# prije posti'nti svoj svr%.
9 2akle ja stra k va#a stan doi! 'ospodine Pod'orski 9 stisne *a(a posve prijateljski na
rastank rk Pod'orsko'a.
9 4tkda "na "a stan Pod'orsko'a kada 'a do danas po"navao nijesi3 9 padne 4l'i na #
pitanje kada se ve rastae s Pod'orski#.
9 4tkda3... 9 'ri"e si *a(a donj sni( ne od'ovorivi na takvo pitanje.
Naveer isto'a dana sastali se jednoj od pokrajnji% so,a doktor *a(a! stara( +artin i
nje'ova ,rana dr$i(a +are.
&tara( je na iroko# i drevno# ko$nato# divan ,rojio neto po "rak i prekrstio rke preko
tr,%a. &tari(a %odala dosta ,r"o so,o# sve od stola pa do vrata! dok je doktor *a(a naslonio
'lav na pod,oen o lakat rk i ispod oka as po'ledavao star(a! as stari(.
9 =to poto# #isli! *a(a! s to# nao# iteljko# Karolino#3 9 #r#n stara( s divana.
9 Pisala je i 4ljki pis#o 9 ree stari(a.
9 I 4l'i3 9 "adi se *a(a. 9 2akle tri lista najedanpt7 Pisala je i #eni list. :a dr$i# da joj na
tri lista #o$e#o jedni# od'ovoriti.
9 Kako dakle3 9 stane stari(a.
9 Ptje#o 1a'orje. 4l'a vie ne tre,a iteljke. Karolini daj#o od#a% otpsni(.
9 2akako da 4l'i ne tre,a iteljke. Valja ve o",iljno #isliti o te,i i o njoj 9 ree stari. 9 No
kako je od#a% otpstiti3
9 Pla e#o joj dati "a po 'odine naprijed i ka"ati pis#eno da dr$i#o! kako pri#i na list!
da "a tri dana vie nije iteljko# naoj ki 9 ra"lo$i *a(a.
9 A ti joj pii nae i#e kako 'ovori 9 ree stara.
I"a to'a %vati doktor *a(a pero i napie ovo pis#o:

=tovanoj 'ospodini Karolini7
Pri#ite na Vaa tri pis#a slijedei od'ovor: +i se seli#o "a koji dan na i#anje 1a'orje.
4l'a nee tre,ati dalje in.or#atori(e. +i va# ovi# javlja#o da #o$ete i"a pri#itka ovo'a
lista di'nti pol'odinj pla naprijed i napstiti svoje iteljsko #jesto naoj ki.
Pri"naji Va #arljivost i spje% kod "'oja nae tieni(e! ostaje#o sa tovanje#...

4vako napisan list proita *a(a neto tii# 'laso#! to stara( dakako do,ro o nije! no
pristao je jer je vidio da stari(a s odo,ravanje# kli#a.
9 &tani! jote neto. 1ar ne ,is#o #o'li od#a% list prilo$iti pla "a po 'odine3 9 do#isli se
stari(a.
9 To e ,iti do,ro! da ne ,de vie s njo# posla.
9 E! pa to se #o$e. :a dakle ovo jo dodati: 0Prila$e#o Va# list spo#ent pla "a po
'odine naprijed.0
I"a to'a ,de list potpisan! nova( privit i "apeaen! i kon.eren(ija svrena.
2oktor *a(a posjetio je Pod'orsko'a sa svoja dva dr'a tono se i"dava% ple#ii#a. Fina
odijela! rkavi(e i pretjerano 'la-ena kosa poka"ivala je ra"lik nji%ova stalia od dr'i%
krteni% ljdi. 4ni oso,no i do,ro po"nava% Pod'orsko'a. Kada stpie stan nje'ov! po-e
i# on ssret.
9 4so,ito #i je #ilo...
9 1a svaki slaj i na svaki nain itd. 9 klanja% se! i"'ovaraji i dr'e svine rijei. Nakon
i"#jene ovakvi% .ra"a ,e" svako'a "naenja! pone doktor *a(a neki# koeni# pre"iro#:
9 8ospodine Pod'orski! "a#olio sa# vas "a prijateljski sastanak! n to prijateljstvo s#jera
ona#o da se pora"'ovori#o o vai# odnoaji#a pre#a #ojoj ro-akinji 'ro.i(i 4l'i. Vi "nate
da je ona jo #alodo,na! a pod titnitvo#. Vi "nate na ot#jeni stali 9 t je "apeo doktor
*a(a.
Pod'orski je poneto d rastvorio oi kod prvi% *a(ini% rijei #islei da e to valjda ,iti
vodo# nji%ovo novo prijateljstvo i spo"nanje! ali kada je o pred#et o koje# se vodi
rije! ,a onda kad je *a(i "apela rije! pondio je svoje 'oste .ini# s#otka#a.
9 I"volite sa#o nastaviti 9 %ladno e Pod'orski! palivi s#otk.
9 Vele da ste vi pa#etan ovjek. Ako je tako! ne poj#i# kako se sla$e s ovi# #nijenje# vae
lako#no titranje s neisksno# djevojko# nae'a roda i stalia.
9 *ako#no titranje3 8ospodine3 9 leti rije Pod'orski.
9 Ne sa#o lako#no titranje! ve i "avo-enje na stranptne i "aklisne sastanke.
9 8ospodine ro-ae #oje prijatelji(e! vi i#ate posla s #irni# ovjeko#! osi# to'a ste #oj
'ost. +e-ti# ja vidi# da vi sa#i ne "nate to va# plete je"ik.
9 4! o7 9 stadoe o,a pratio(a doktora *a(e.
9 Pod'orski! vi ste nepotenjak i kkava(. 1avodite djevojk nae'a 'ro.ovsko'a podrijetla!
dok ste inae tako #alodni da se ne s-jete ni pri#aknti na k i o,itelj. Vi i sa#i
"nadete da ko# djedovi i naj,li$a krv "adara s#olo#...
Pod'orski pro,lijedi! na'lo stane i pokroi do vrata otvorivi i% iro#:
9 I"volite! 'ospodine psedo'ro.e! napolje7 Inae ,io ,i% prisiljen dirati pravo svo'a 'osta.
9 /sprot! #i ostaje#o ovdje da svri#o s va#a ran. Ako ste i ple,eja(! tako daleko ne ide
vaa kkavtina da na# neete od'ovarati7 9 skoi jedan od *a(ini% pratila(a k vrati#a i
"atvori i%.
Pod'orski se ospne.
9 Vrlo lijepo! 'ospodo aristokrati! vi #e napadate #o# stan kao 'osti #oji. Takvi 'osti
jednaki s presveni# %ajd(i#a7 5irajte netralno "e#ljite da od #ene tra$ite rane! a ne
#oj stan.
9 A3 2akle #isli#o #aknti7 9 podr'ljivo se nas#ije *a(a ne #aknvi se s naslonjaa.
9 Nastavite! 'ospodine 'ro.e7 9 oso,iti# na'lasko# neto tie i"ree Pod'orski naslonivi se
na o,li$nji stola(.
9 Ponajprije! kako vi #ene #o$ete na"vati psedo'ro.o#3
9 Tko nosi i#e koje # ne pripada! i 'ovori i#e stalia i" ko'a ne potjee! i tko se,i
pripisje naslov 'ro.a to on nije! jest psedo'ro. 9 odrjeito e Pod'orski prvi koene oi
svo'a protivnika.
9 Kako vi! 'ospodine! #o$ete tako3 9 #ijea se jedan od pratila(a. 9 Vi na# neete pori(ati
aristokratsko'a podrijetla7 8ro. *a(a je na dr'7
9 &avaj! ,o$e7 )ast! 'ospodo! vae# podrijetl. 2ok se nijesa# vjerio o protivno#!
dopta# da ste 'ro.ovi. Ali ovaj 'oso 9 poka$e strano# por'o# na *a( 9 ovo je ple,eja(
od 'lave do pete! kano da si 'a od sa#o'a kpsa slo$io. Ne'o taj kps %oe silo# i #ilo#
postati tropika narana.
9 8ospodine7 9 skoi *a(a. 9 Tko va# to ree3
9 Pod'orski# #e "ovite. 8ospodina i'rati prepta# va#a. A da ste vi aristokratike krvi!
doka"je to to vaa naj,li$a lo"a jo i dan9danas ljive vari dolje &lavoniji! kako i #oj ota(
i"#e ije Krapini. 2a je tako! pitajte #oj prijatelji( 'ro.i( 4l'. A ja njoj vjerje#. Vi
ostalo# "nate ,asn o ono# ar( konj to po #ovara#a r$e 'laso# 0kvak9kvak0 i
po#alja i" ,lata svoje kopito o,rateno plivao# opno# da # 'a kova potkje...
*a( poli po o,ra" #ra"! a oi # se "alie krvlj. / to# se %ip o,ori na Pod'orsko'a
kano da je po,jesnio. Pod'orski se sili silo# odrvao sa dva dar(a. Pratio(i *a(ini rastave i%!
a na po"orit poka$e se ko#ian pri"or. 2oktor *a(i tee i" nosa krv kano da si otepio
vrelo. Pod'orsko# s istr'nta o,a rkava od kapta i kolje! i "a,ijeljela se 'ola ra#ena.
9 Vi ete dati "adovoljtin7 9 vikae doktor *a(a %otei stisnti pesni(e! no #orao je ako#
loviti krv koja ,i # ,ila (rko# (rei dr'aije "akrvarila kolj i odijelo.
9 5dite vjereni! svako do,a! ali ne kao 'ro. ne'o kao ple,eja( ple,ej(! otarski sin sin
po$eko'a ijaka. +e-ti#! i"volite na #ivaonik oprati nos i oistiti li(e7
9 Ne tre,a# vae sl$nosti7 Vi ete ve toiti krv "a krv7
9 5ilo kako # dra'o! vi valjda neete ovako krvavi i "a#rljani i"ai i" #o'a stana. Tko "na
kako ,i krasna dovi(a Elvira t#aila t al. &vakako ne ,i po vas nje"ino t#aenje
'odno ,ilo. A vi i#ate interesa ne dati povoda nikakv neprilin t#aenj kod nje...
2oktor *a(a je "aista i ne%oti(e #orao do #ivaonika. Ali nove neprilike. Ne ,ijae ni kapi
vode.
9 I"volite sa#o7 9 opet e Pod'orski. 9 2a sa# ja sada vae# stan! ja ,i% tra$io prije
kolj i kapt ne'o ,i% poao ki. I"volite sa#o ,e" svako'a sste"anja.
*a(a i",lji oi. Nije "nao to ,i radio. 2a li ,i tra$io vode ili odstpio natra' od #ivaonika.
9 A! pardon7 Ne#a vode. Vidite! sl$avka ne rana s i"vanrednosti#a 9 ree sarkastino
Pod'orski i po"voni silno.
9 Ko'a -avla radite7 9 skoi jedan od pratila(a. 9 &l$avka da vidi takav pri"or7 9 No ve ,ijae
kasna ta opo#ena. &l$avka tren dotri.
9 Vode7 9 ree spokojno Pod'orski.
&l$avka je odrvenjela 'ledaji *a( krvi! a Pod'orsko'a 'oli% ra#ena te istr'nti%
rkava.
9 Vode! jeste li li3 9 vikn sa# doktor *a(a.
&l$avka ode. Pod'orski otvori or#ar i presve kapt. Kada ,ijae donesena voda! opre"no
je *a(a isprao nos i 'n-ao dva pta: 9 To je ipak ldost.
9 Pod'orski! vi ete #i dati "adovoljtin.
9 Ve reko%! svako do,a.
9 2o vi-enja7
9 1,o'o#7 9 I Pod'orski otprati do vrata svoje 'oste. Vrativi se natra'! ,a(i se s#rknt na
divan. 9 Eto 'ro#ova s vedra ne,a7 Najprije ilir(i! a sada ovaj na"ovi'ro.. Ali! kako vidi#! taj
e ,iti #no'o opasniji. 1adovoljtina7... E! pa ,ene. 1adovoljtina3 2akako dvo,oj. Ta
"viena i'ra l-aka. &redovjeni ,o$ji sd. 5o' i da! #aevati #ije#! ali praksi jo
nijesa# isksio. +e-ti#... &ve to dosta %itro napredje i vie ne'o sa# #islio. Kakav li jo
#o$e ,iti re"ltat #oji# #ate#atiki# .or#la#a7 A ,i% li njoj otkrio3 Nipoto. Kada se
$ene #ijeaj takve poslove! onda po'otovo nastaje tra'edija. Nada# se da 'ospodina
'ro.a od ljiva #alo kresnti po prsti#a! pa je sve# kraj... I"a to'a se Pod'orski preo,e te
i"a-e i" ke.
9 8ospodine Pod'orski7 9 "aje on po"nati 'las i"a se,e! to 'a je vanredno i"nenadilo.
5ijae 4l'a.
9 8ro.i(e7
9 A%! ta se ",ilo3 to je *a(a radio kod vas sa svoji# dr'ovi#a3
9 :ednostavni posjet! 4l'o7
9 Ne tajite. 4n s dr'ovi#a nije #e vidio #alo prije na li(i! a ja sa# ne%oti(e la: 0*do
,ijae i prostaki! *a(a! onako na nje'a navaliti nje'ov stan0! ree jedan od dr'ova.
0Pa#etno! posve pa#etno je ,ilo. 2rkije ne ,i dolo do dvo,oja. Na rijei#a # nitko ne
doskoi. :a sa# #islio da i ovako nee ,iti spje%a0! sprotivio se dr'i pratila( *a(in. 2akle!
Pod'orski! to ne ,ijae jednostavni posjet.
9 2r$ao sa# #jesni# "atajiti va# istin.
9 Pod'orski! #oja je odlka da ne s#ije #e- va#a i #oji# ro-ako# sko,a ,iti.
9 E! pa neka on "#akne.
9 Ne on! vi ete "#aknti! Pod'orski! i to #eni "a volj.
9 4l'o! nikada7 Vi #e "nate.
9 2a ste pa#etni i da rije dr$ite.
9 +isli#.
9 Ali kada ste pa#etni! neete valjda "a volj ldosti dr$ati rije.
9 4vdje #ora#.
9 A #islite li na posljedi(e! Pod'orski3
9 Vidite! sve se to ",ilo tako kratko vrije#e da na posljedi(e jo po#iljao nijesa#.
9 A ja! otkako sa# la one rijei! sve posljedi(e s preda #no# ra"vrstane.
9 *a(a je vrlo vjet ,di kojoj vrsti dvo,oja. 2vije9tri ,ra"'otine na el i vrat svjedoe da
# je to esto posao. 4n nee pstiti dok se ne svri s vai# ili s nje'ovi# $ivoto#! jer vas
strano #r"i.
9 2opta#. Ali sa# se vjerio da se svoje krvi silno plai.
9 4tkda ste se vjerili3
9 / #ojoj so,i porvas#o se popt e'rta! a ja sa# 'ospodin ro-ak k(avi( $il na nos
otvorio. / na'losti ,ijae i n$na o,rana. 2ok je on #eni poderao kapt...
9 A%! "a ,o'a sveto'a! "ato sve to ,iva3 9 pone 4l'a rka#a lo#iti.
9 1akloni#o se na etalite 9 po"ori je Pod'orski. Krene o,oje tei "ano# li(o#.
9 Pitate 9 nastavi Pod'orski na sa#otno# etalit ra"'ovor 9 koji je povod nje'ovoj #r$nji i
srd$,i3 Vi ne po'a-ate3
9 1na#. To,o$e radi asti nae'a stalia i asti #oje.
9 4l'o! va ,rati vas lj,i.
4l'a se "a#isli daraji prsti#a po sjenil.
9 4n #i to'a nikada rekao nije. 2r$i# da se varate.
9 Nipoto.
9 Pak da #e lj,i3
9 5ije se "a vas i predo,it e vae sr(e.
9 8ospodine Pod'orski3
4n je tio i #ko# 'ledao "e#lj. &jedn o,oje na naj,li$ klp.
9 2akle! Pod'orski! vi se po,iti neete3
9 ;o.
9 4nda sa# se prevarila va#a.
9 5ije# se "a vas.
9 Vi #e lj,ite! Pod'orski3
Pod'orski joj "a od'ovor po'leda lijepe velike i #odre oi.
9 Kada #e lj,ite! onda neete poi na dvo,oj.
9 A to je va#a stalo! 'ro.i(e 4l'o! ako ovjek koji vas lj,i dvo,oje dijeli.
9 +eni je stalo do vas! jer i ja vas! Pod'orski! lj,i#7... 9 4na je ove rijei i"'ovorila tako
iskreno i ra"'ovijetno.
9 4l'o7 o'rli joj Pod'orski rke. 9 4l'o7 Ti sada prvi pt ove rijei i"'ovara. 4l'o7 :o
jedno! jo jedno...7
9 4n dosada nije "nao da 'a lj,i#... Nesretnie...
Pod'orski je privine na 'rdi.
9 2akle! dvo,oja nee ,iti3 9 pita ona ti%o.
9 4! sada e ,iti dvo,oj s ne,o#! s paklo#! sa "e#ljo#7 &a svi# ele#enti#a koji ,i stali na
pt lj,avi :ako,a Pod'orsko'a7 :a ! 4l'o! poi s nji#a na dvo,oj! ali se ne ,oj nita "la!
evo ti #oje desni(e. Nita "la niti po nje'a! niti po #ene. Ti "na da s #oji na"ori takvi da se
ja ne #o' kano kkavi(a 'rijati na sn( lj,avi tvoje. Niti #i se rai ,je$ati sa#o
pstinje...
9 Ali #i e#o se od#a% sastati i"a dvo,oja3
9 4d#a% e#o se sastati i ne ,oj se nikakva "la.
9 A sada! Pod'orski! ",o'o#! do vi-enja... A kad e ,iti3...
9 Kada poalje svoje dr'ove! onda "nati.
9 +i e#o se prije vidjeti.
9 Valjda. Ali to'a ne#oj "a%tijevati da ti ka$e# vrije#e dvo,oja. Po #ene ,i ,ila nesrea.
+islio ,i% vijek: na! sada e ona doi... Nipoto to'a ti ka"ati ne.
Kada je 4l'a podala Pod'orsko# rk! ova joj je "dr%tala! a li(e pro,lijedjelo. Pod'orski
se %itro okrene od nje i "apti protivni# kraje# etalita. 4,oje se tren o'ledae i vidjee se
jo jedno#. Tajna ,ol i teka! #rana sltnja pala je na nji%ove de. 5ilo i# je kano ovjek
kada sniva da # navalie na sr(e 'ole# i te$ak ka#en. I "aista! kada ovjeje ,ie "aokpe
,olne sltnje! $ivot # postane sanen i #oran! te kano da se pita: 05o$e #oj! da li ja sada
sniva# ili "aista je#30 I te ,olne sltnje la'ano! ti%o! nad'o se i"vlae i" o"loje-ene de
kano ono jesenske #a'le to se vij po dolina#a itave dane napinji se sa#o "aas visine.
I tada ovjek vidi: 0Nije san! nije! java je...0
2r'i dan do-oe k Pod'orsko# oni isti pratio(i koji s 'a prijanji dan posjetili s *a(o#.
Ra"'ovor ,ijae veo#a je"'rovit i lakonian.
9 8ospodine Pod'orski! stvar "nate3
9 :est.
9 4r$je3
9 Po volji.
9 T je na va#a i",or.
9 Kad je tako: #aevanje.
9 To je i "a na strank povoljnije.
9 Vrije#e3
9 =to prije. &tra jtro! jer sa# "aokpljen i dr'i#! #no'o preniji# poslovi#a.
9 5ene. A #jesto3
9 Ka$ite! 'ospodo! 'dje vas volja! neka ,de sa#o neto dalje od 'rada.
9 &tari ,rlo' "a dvo,oje. 08a,rijelov l'0. &at vo$nje odavle.
9 Pristaje#. 4stalo i"volite s #oji# svjedo(i#a. +oli# vae adrese.
4,oji(a i"vadie posjetni(e.
9 Poslije podne etiri sata! 0Papperova kavana0.
8osti stadoe! poklonie se! a Pod'orski i% isprati. 1ati# napie dva lista! "apeati i% i
po"voni. /ni-e sl'a.
9 Nosite na adresate. Ako ne ,i ,ilo koje'a kod ke! tra$ite dokle na-ete.
9 Na sl$,! 'ospodine.
9 Pod'orski je stao etati so,o# 'ore9dolje tako "a#iljeno da # se svaki as trnla s#otka.
Netko pok(a! i ni-e so, krasna 'ospo-a. &tas joj ,ijae vitak. 8rdi jake i visoke. *i(e
,ijelo! .ino i pno. Kosa ,jna i #ekana kao svila! (rna joj ,oja prelijevala se popt ,arna
na sn(. Ra#ena i ,okovi ,ija% joj dra$esno "ao,ljeni.
9 Koja ast! #ilostiva 'ospo-o... Prvi pt...
4na # pr$i #ekan ri( i sjedne na divan! a #ale noke kano da s joj ne%oti(e isp"le
ispod odijela.
9 Ne! 'ospodine Pod'orski! vis a vis! evo! pokraj #ene i#a #jesta... 9 s#ija% se #ilostivo
Pod'orsko# nje"ine vra'oljaste (rne oi.
9 +ilostivo 'ospo-o...
9 1ovite #e jednostavno 'ospo-o# Elviro#! ako #i %oete 'oditi. To 0#ilostiva0 tako #i
po starina#a "voni... No! sjedite ,li$e do #ene 9 koketno je #aknla na stran 'lavo# da joj
,olje #o$e vidjeti "aista prekrasan vrat.
9 A re(ite #i! prijatelj! kakve se to jer ra"#iri(e do'odie vae# stan s ono#
'ospodo#3 Ne "na# je li sl$avka snivala ili joj se privi-alo... 5ilo je i krvi. Nadala sa# se
da e #e danas 'ro. *a(a posjetiti...
9 4n je 'ospo-i Elviri stari prijatelj... 9 pri#ijeti Pod'orski.
9 :est jedan od stariji% i ,olji% prijatelja... 9 odvrati # ona o",iljno! to joj je tako do,ro
stajalo.
9 Er'o3 A4vo ,ijae nje"ina o#iljela rije.B Er'o3 9 okrene se po"dano k Pod'orsko#.
9 Ne"natna ala. Kas#o si #ii(e! pa je neopre"no 'ospodina 'ro.a "atekao dara( po
nos! i to va# je vrelo krvi.
9 A nije li vas 'ro. *a(a radi takve ale na dvo,oj po"vao3
9 Na dvo,oj3 9 "a,ni se! ali sa#o "aas Pod'orski. 9 =to jo nee pasti 'ospo-i Elviri na #3
Radi takve #alenkosti dvo,oj7
9 Ej! pa#tite da *a(a rado delira7 4! "ato i jest on #oj stari prijatelj. Takvi #kar(i vrijede
neto7 2el! vino! ples! $ene! i to je "adaa #ladi! a ne vijek ta vjena #drovanja7 Na
pri#jer! vi! prijak #oj! vi ste #i odvie "ad,ljeni stdije. Ne valja to7 9 dari ona la'ano
Pod'orsko'a po ra#en. 9 Tako vi #ojoj ki stanjete! pa skoro da se i ne po"naje#o. No
ja #isli# da e sve na,olje okrenti odsada kada nake svrjete... <ivot va# je dra$estan!
prijak #oj! svijet aro,an7 2ok je knji'a la$! a stdij opsjena. 4donda va# je
"a'ospodovala la$ #e- ljdi#a kada se prvo slovo napisalo ili natiskalo...
9 Ali pristae knji'a i stdija opet tvrde da je $ivot la$! a svijet opsjena 9 i"#(a Pod'orski
dok # je elo 'orjelo. Nje'ovo oko paslo se neo,ino# po$do# na lijepo# doviin
tijel. 4na je katkad lkavo ispad oka po'ledavala na nj. )dna! nova neka strja o$ivjela je
nje'ov ,i. Nje"ini #la"ovi kano da s se valovito 'i,ali po svi# $ila#a! a najjae s
darali $ile k(avi(e. 5ijae to pojav po$de! koja jedan tren #ara i o$ivljje! trje
s#rtonosno i %rani $ivoto# slatki#! no kratkotrajni#. Po$da je raj! dok je ras(vat. Pakao!
kad dola"i do svr%e. Psto i pra"nina! kada je dola na vr%na( svr%e i prevalila se preko nje
na dr'i kraj. 1a dovi( Elvir ne ,ijae nita novo 'ledati svoje $rtve kako i# #o"ak kipi
to dlje pas oi na nje"in raskono# tijel.
9 8ledaji vas! 'ospo-o Elviro! i#ate pravo. <ivot je dra$est! a svijet aro,an i divan7 9
"apenta Pod'orski dosta nespretno i ,e" save"a.
/dovi(a # ne od'ovori na to! ne'o # #aleno# rko# pokrije elo.
9 Vi sijevate od vrine. )vajte se! prijak! 'ro"ni(e... Vi ste jo tako #ladi...
Taj 0prijak0 tako je "a#a#ljivo i"'ovarala...
Elvira stri'n poldivlji# oko# kada je pok(alo na vrati#a Pod'orsko'a.
9 Vidite! ne doptaj na# niti ovo'a do#jenka7 9 proapta ona tako po"dano kano da se ve
odavna po"nad.
/ so, lje"e silna tr,asta ljdina! de,ela! o,rijana o,ra"a! 'lave do ko$e ostri$ene. I"a
ovo'a dr'i! neto vii i tanji! ,ijeli% "ali"aka.
9 2oktor Pod'orski! 0serrrva9a9asss70 9 ree prvi! ,e"o,ra"no #jerei doviine 'rdi. 9 2e
'sti,s non est...
/dovi(a skoi! poda rk Pod'orsko#! nakloni se stran(i#a i ode.
9 ;aj! %aj7 5roder Pod'orski7... 5a nijes#o doli "'od... 9 ispriavae se de,eljina.
9 2oktor :o%an7 2oktor Karl7 9 poka$e Pod'orski na sjedala.
2oktor :o%an ,ijae -aki veteran! do# i tijelo# Nije#a(. Nje'ovo 'lpo li(e odavalo je
prevelike "asl'e "a kltr %#elja... 5ila je to jedna od onakvi% .i'ra kakvi% na stotine
donose nje#aki kltrno9%#oristini listovi! koji#a se #ora kraj sve ,ljtavosti to,o$nji%
dosjetaka dati ona prednost da dajera svi#a .a"a#a nee nitko od nji% ,olje po'oditi. 4d
po'laviti% "ora ovakvi# dajeri#a #o$e se ,rojiti i doktor :o%an. 2r'o ne ,is#o i#ali o
nje# nita rei.
Pod'orski kratko ra"lo$i stvar i "a#oli pridoli(e da ,d svjedo(i i da s protstranko# sve
rede.
9 5ravo! doktor Pod'orski7 5ravissi#o7 9 pri#i :o%an s apla"o# asn pond sekndanta
kano i nje'ov dr'.
9 Na #aeve dakle. I naj"'odnije. Raspori tr,%. 4dlpi nos. Pristri$e %a. Pak pn(t#7
)ovjek je $a,a! nita ne'o $a,a. 2a # je ,are# dana ta slast da pliva je"er piva. 1aista je
o'avno svaki dan najprije navlaiti na se,e odijelo! onda na pivo. Kada se vrati! ne "na ve
"a se,e. Eto sl'i #ke dok poskida opet s te,e te prnjke. 1ati# staje i opet po staro#
nastavi. 4nako ovjek9$a,a pliva! pije! spava ,lat i opet pije i pije i pije...
:o%an se kod to'a #no'a ra"'la,anja tako raste'nlo o,rijano li(e kano da ve pred so,o#
o$ivotvoren svoj dosjetk... te e sad skoiti je"ero piva...
9 &tra naveer pripre#ite na #oj ran 08oldnerov %otel0 'o",. Ako ,de# ne"natno
ranjen! doi sa#. 5de# li jae! proveselit ete se s dr'ovi#a #oje i#e! ako va# ne
,de dvo,oj teka pokvario 9 ree Pod'orski.
9 5roder Pod'orski7 Nijes#o #i kod ovakva se(iranja prvi pt7 9 "a%o%oe dajer na sav 'las.
9 1adnje ,ijae prije osa# dana! kada je Talijan Pi((ola#ini rasjekao krpan nos i de,elo
"vinte ,rke #a-arsko# ple#i Ester%a". Ranjenika #a"a% kod ke lijeni(i! a #i
s#o i te kako slasno ispijali nje'ovo "dravlje. 5ilo je t dakako i tokaj(a ,a i" ravne
/n'arije. Napokon se tako do,rovoljis#o da je Talijan Pi((olo#ini #orao s itavi# nai#
provodo# ii (jelivati i"lijepljeni nos i ,rkove +a-are#,er. 1a nekakv pri#adon se
potkoe koja je i"',ila 'las pa se ,a(ila na %atar.
:o je kojeta napriao dosjetljivi dajer! a onda se rastadoe o,eavi Pod'orsko# da e sve
najljepe# red i"vedeno ,iti.
Isto'a dana spre#a% se stara( +artin i nje'ova dr$i(a +are i" 'rada 1a'orje. Naveer
navijestie 4l'i da dr'o'a dana odila"e. 4naj dan ,ijae prekasno potra$iti Pod'orsko'a i
javiti # to.
2r'o'a dana seda# sati jtro ptova% dvoja kola i" 'rada ,r"i# kaso# pt odre-ena
#jesta.
5ijae ti%o i ,la'o jtro. Tanke pa%lji(e o,laia pliva% po ne,. &n(e s#orno sada je
prevklo kopreno# ti% tanki% o,laia "a$areno li(e! sada 'a je opet po#olilo na ista(. /
prvi# koli#a vo"io se doktor *a(a sa svoji# svjedo(i#a i lijeniko#. / dr'i# Pod'orski sa
svojo# pratnjo#. 4n ,ijae vanredno $iva%an i ra"'ovorljiv alei se s niski#! okr'li# i
'r,avi# lijeniko#! ko# je asn starak 'lav pokrivala skpa i dosta teka ,aroka od
,ijele kose kao janjea vna.
9 Clarissi#e! ako #i odsijee %o ili ko#ad nosa! 'ledajte da ,dete to ,r$i i da to prije
otpadak sastavite sa svojo# #ati(o#. Ta#o kod nas ;rvatskoj! pre#da nas krste
,ar,ari#a! ipak nis vini 'ledati osakaena ovjeka. A skoro se vraa# do#ovin.
&taraa( ki#n do,rodno 'lavo#! kano da ka$e: 0Vidjet e#o ve to e na# tre,ati da
radi#o.0
9 8ospodina Esklapa ne tre,a opo#injati. 4n e te sve"ati! saiti i na#a"ati! #akar ti itav
tr,% odr,i sa,lja. 2oktor *a(a ostalo# i"vrsno #aevati "nade. A k to# si ti danas prvi
pt na ,ojit 9 ree :o%an.
9 / sve# je to ko#ino kada ovjek dr$i neto najveo# ldo pa joj se ipak podvr'ava.
9 Vi ste! dakle! teoriji protivnik dvo,oja3 9 #ijea se Esklap! a 'r,ava le-a kano da s #
se nadi'la kod to'a pitanja.
9 &asvi# protivnik.
9 4nda naj,olje da svoj protivtin praksi poka$ete.
9 Kako praksi3
9 Ne dijelite danas dvo,oja.
9 To se ,a nikako ne da.
9 Posve lako. Vrati#o se ki 9 sle'ne ra#eni#a praktini Esklap.
9 Pa onda nositi $i' kkavi(e3
9 To je pitanje "a naelo.
9 A ko# ete doka"ati da ste sa#o ",o' naela odstali od dvo,oja! a ne ",o' stra%a3
9 E%! kada ,i ljdi ,ili vjereni da ste sa#o ",o' naela odstpili od dvo,oja! onda va# se ne
,i #o'lo nita pisati trpljenje "a naelo6 jer se ono to# sastoji da vi "a se,e nosite
vjerenje da niste odstpili od dvo,oja od stra%a! a od ljdi ipak nosite $i' sra#ote jer neete
niko'a vjeriti da niste kkavi(a.
9 1a danas ostati sa#o teoriji protivnik.
9 Po volji 9 svri Esklap ra"'ovor te "a#koe svi.
&vjedo(i po'ledaj na re i "apovjedie da se jae potjera.
Tiina naravi "ne#iri se la'ani# povjetar(e# koji di"ae vrtlj(i#a po (esti pra%.
Napokon s dospjeli do o"naeno'a l'a. Kola stan! a 'ospoda kren pjeke pre#a sredini
l'a.
*a(a sa svojo# pratnjo# odve"ao se dalje "a etvrt sata i kreno tako-er pjeke! no dr'o#
sta"o# tono vo-ae sredin l'a.
T vladae narav svoj svojoj divljosti. Nekoliko jtara daleko pr$ala se ravni(a. Trava
nikada pokoena! jer valjda i ne ,ijae "a kakv pora,! ,ila je visoka do pasa. Rosa ,ijae
pravo o,ilna. &redino# rljae divlji# ,ko# potok! koji je naliio na pstinjaka tono
pjeva #onoton i #elankolin pjes# i sa# je sla i sa# se nasla-je njo#e. Ne#a $iva
stvora koji ,i se s nji# 'las natje(ao. Tako ,ijae i spo#enti potok. Ako ,i strj vjetra
"a#io drevni# d,ovi#a! to ,ijae jedini 'las " ,k potoka. Inae se on va"da sa# o
kao po'orela( kada se pravda s podrtina#a na 'arit i"'orjele ke.
2o-oe na istin od nekoliko %vati. T ne ,ijae trave. =ljnak i sini pijesak ra"astro se
,e$ivotno te je naliilo to #jesto onoj ,jnoj travi na pliin #orsk. 5a kano da ,ijae
prire-eno "a kakvo trkalite.
&vjedo(i i lijeni(i kratko se posavjetovae. Kada se poka$e krv! dvo,oj je svren.
Protivni(i stadoe sprot. &a,lje "asjale. 2ao se takt! to pone ono tjesko,no "veketanje koje
napnjje $aso#. Cavo i s#rt lijepo li se ne'dje kese nad takvi# pri"oro#7
2oktor je *a(a ,io ,lijed kao krpa! i #rk. Nasprot! li(e Pod'orsko'a $arilo se i sijevalo.
9 Vi ste vrlo opre"ni. /vjerio sa# se prekjer svojoj so,i da se ,ojite krvi 9 ree s#ijeei
se Pod'orski svo# protivnik. *a(a ne odvrati nita.
1veket se nastavi. 2ajer je i",ljio oi ,or(e. Najedno# dirne 'r,avo'a Esklapa: 9 Na se
do,ro dr$i.
Isto# to je do'ovorio! sa,lja kresn! a *a(ino desno %o ostade visiti na ne"natnoj sponi! ali
niti da ,i kap krvi kanla.
9 Deiter 9 (ikne *a(a. 9 Krvi ne#a jote.
9 5ene 9 od'ovori Pod'orski.
&vjedo(i se nijes protivili.
I nanovo pone ljto "veketanje.
9 Va#a je #no'o stalo do #o'a tr,%a i do 'rdi 9 ree Pod'orski i kresn *a( po lijevo#
%. 4,jesi se i ovo! ali da ,i se sa#o kaplja krvi poka"ala.
9 Deiter 9 (ikne *a(a. 9 Krvi ne#a jote.
9 5ene 9 na#rai se Pod'orski.
9 2oi e do nosa 9 apne Esklap dajer. 9 4nda e valjda doi do krvi. /%a # se ,a
ljdski o,jesie. :a ne ,i% vie dao ni po vra piva "a nji%.
*a(a pone vijati sa,ljo# popt "#ije. Pod'orski od,ijae vjeto. 1#ija od sa,lje pla"n
otrovni# je"iko#. Pod'orski se %vati rko# ispod sla,ine i pro,lijedi nas#rt.
9 &atis7 9 vikn svjedo(i. Prije ne'o prispjee na poprite! Pod'orski se s#ota na"nak
stisnvi 'revito sne. 2oktor *a(a ,a(i sa,lj i po'leda jo jedno# svo'a protivnika na
"e#lji. Krv je #la"ovi#a p"ala po $itko# pijesk.
9 Clarissi#e! #ka7 9 proape 'revito Pod'orski. 8r,avi Esklap sle'ne ra#eni#a! %vati
se posla i ne od'ovori nita.
9 5roder Pod'orski! $ali#o! vas nee ,iti danas 08oldnerov %otel0. Pa da nije ovjek
$a,a. Evo kako joj rasporie tr,%.
9 &#rtna rana 9 apn Esklap na %o dajer.
9 1ato i nje# %a krpa lijenik! kako vidi#o 9 ree dr'i svjedok.
9 4no nije nita! 'ospodine #oj 9 pti 'a 'r,avi Esklap.
2oktor *a(i o#otae preko ela i ij (rn svilen #ara# i "aptie se svoji# koli#a. &
Pod'orski# ,ijae #no'o vie posla. Napokon! kada je 'r,avi svrio posao! nainie svjedo(i
nosiljk i dosta teko# #ko# ponesoe 'a na kola...
/ dolini l'a rljae i dalje potok isto# spokojno. 2va 'avrana stala se naletavati i"nad
#jesta dvo,oja! a napokon se si'rno spstie ona#o na ljdsk krv $alei da ne#a ,are#
jote #o$dana kada s ve l-a(i ta#o tratili vrije#e...
Pod'orsko'a %vati la'ana 'ro"ni(a jo na pt. Kada 'a donesoe stan! padne vri(.
/dovi(a Elvira do%rli nje'ov so,. Ra"vali lijepe oi na 'r,avo'a lijenika.
9 Er'o3 Ranjenik3
9 &#rtonosno.
9 /,o'i #ladi7 1nala sa# ja da je dolo do dvo,oja! a on #i je tajio.
Esklap pokilji ispod s#orna oka na dra$esn $ensk pt dovi(e Elvire i s nepo"danje#
pita na po 'lasa:
9 +o$da ste vi povod dananje# jtr3
9 :a povod3... 9 "ar#eni se ona to,o$e stidljivo o,orivi oi. To joj je laskalo. /ostalo#! ona
nije i#ala "roka dvojiti ne ,i li "aista ,ila ,a ona povodo#. A "ato je od#a%! a #o$da
pravo sa#o "ato! prionla svo# ,ri'o# i nje$no oko ranjenika... i sve vie plivala t
#isao da se dvo,oj dijelio ",o' nje.
Pod'orski se posve onesvijestio.
2oktor *a(a prispio je ki podne.
&tara(! stari(a i 'ro.i(a 4l'a ,ija% ve otptovali 1a'orje.
9 Nijesa# #islio da e ,a do dvo,oja doi. Ali kada sa# se varao nje"ini# vstvi#a. 4na
'a "aista lj,i. Nje'a je dakle valjalo kloniti! jer inae do vra'a #oje osnove7 4ni odoe7
&ve je spjelo kako sa# osnovao. A sada jo pro,oraviti nekoliko dana 'rad! dok #i
po"a(ijele %a! a tada "a nji#a 1a'orje. &tvar #ora# od#a% privesti kraj. Prije no ,de
dva #jese(a! valja #i sklopiti ,rak... 9 'ovorio sa# se,i *a(a ,a(ivi se na stari naslonja
opstjelo# stan 'ro.i(e 4l'e i nje"ini% ro-aka te napokon #oran "aspao.
Pre#a veeri se Pod'orski opet osvijestio. Po so,a#a se ve rasprostiralo sla,o svjetlo
svjetiljke.
9 Vode #i dajte ako je koja da ovdje. +ene tako pali 'rdi#a.
/dovi(a Elvira # poda a.
Pod'orski se "a'leda nj i ,olni# pos#ije%o# os # se ,lijedo li(e.
9 1ar se vi ,rinete "a #ene3 Pri#ite #oj velik "a%valnost.
9 Vas #i! prijak! silna ,ol3
9 4vaj as ne toliko! osi# to sav 'ori#.
4na # polo$i #ekan ri( na elo.
9 1ato #i tajiste! prijak #oj! kadno vas pita%3 / #ojoj je vlasti stajalo otkloniti nesre od
vas. :a ,i% ,ila ve 'ro.a *a( pokorila. Vi se nijeste ,avili pstolovina#a ve knji'a#a.
2o,ro sa# ja to "nala. Nasprot! 'ro. *a(i sve je prije na # ne'o knji'a. Napose kada se
o #eni radi! e# ne dadoste da posredje#.
Pod'orski je d po'leda.
9 2a! prijak #oj! ne tajite. &ve "na#! radi #ene dijeliste dvo,oj. No vi ste posve nevina
da. Ta to ste ki! jedva pro'ovoriste pokoj rije sa #no#. 4n pak! strastveno
o,o$avaji #ene! #islio je sto'a to sa# # esto vas spo#injala kano "or9#ladia! da
#e- na#a postoje nje$niji osjeaji.
Elvira 'a to# trentk i"nenada "a'rli vla$ni#! opojni# (jelovo#.
9 2a se nijeste opravdavali! prijak #oj7 )e# svino tepanje i i"vinjavanje... Pitajte #ene!
ja va# sa#a najljepe "nati ra"lo$iti kakav je to sa#osilnik7 9 poka$e ona na sr(e.
2ok se Pod'orski! koje ranjen koje opojen ,li"ino# to'a lijepo'a! #lado'a i ra",ldno'a
tijela! niti snai ne #o'ae! nastavi od#a% Elvira! sa#o $eni priro-eni# ,r"orjeje#!
ra"'ovor preavi na dr'i pred#et.
9 :edan list i#ade# "a vas. /jtro! i# odoste na ko,no roite! tra$ila vas pre#lada djevojka
kojoj sl$avka nije #o'la vidjeti li(a ispod 'ste koprene. Pitala je 'dje je va stan. 1ati# je
ra"'ledala o,je so,e i daljila se! sl$avka je pripovijedala! nekako ,olni# i teki# sr(e#.
9 +oli#! podajte #i 'a.
9 Evo! prijak #oj7 9 nadnese ona r$iast listovn o#otni( nad nje'ovo ,lijedo li(e.
4n je prelo#i i ne#ilo se tr"ne. )itao je ovo:

2ra'i Pod'orski7
/ %itnji vas tra$i%. +islila sa# na slaj da vas ne nai kod ke pa ve do#a napisa% ovo
pisa#(e da vas o,avijesti# o nenadano# odlask i" 'rada. :er #i se naveer priopilo da
danas jtro# odla"i#o. Prije ne'o #i je ,ilo poi! po%itje% k va#a! ali nije s-eno da se
vidi#o. 4prostite #ojoj s#jelosti. Tako se rastaje#o a da i ne "na# kako e se dvo,oj svriti.
*a(a je sa#o radi to'a dlje ostao 'rad. Tek nakon nekoliko dana pola"i na ladanje
1a'orje. Vae rijei s #i veliko# nado#. 2ao ,o' da se do,ro svri7 2a ne ,de nesree ni
na jedno# kraj. Tjei# se da po"nati po povratk *a(in da nije "lo. A vi se $rite na
selo! nae ,avo 1a'orje. 5o' vas titio. Kada itate ove retke! ja ve ,iti na pt.
4l'a

9 To je prvo pis#o! prvi re(i nje"ini na #ene. Ne potpisje se 'ro.i(o#! to je karakteristino.
+eni "a volj #o$da ne pridaje naslova 9 aptae sa# se,i.
Elvira 'a 'ledala rado"nali# i pitaji# oko#. 4n s#ota natra' o#otni( list i polo$i 'a
kraj se,e.
/ taj as niao je neopa$eno so, 'r,avi Esklap.
9 2ra$esna vari(e ,olesnika #o'a! kako vidi# vi savjesno vrite d$nost an-ela vara.
Va pa$nj je "avrijedio #ladi ,olesnik7 No! pa kako je3 9 o,rati se k ,olesnik pri%vativi
# rk.
5olesnik sa$#e ra#eni#a.
&ada "a#oli lijenik 'ospo- da se dalji. I"a nje"ina odlaska pre'leda ran. +alo se "ad,i
#isli! napie neto na papir! pokrije ,olesnika i po"voni sl'i.
9 2a ste od#a% ili ljekarn. /po"orite ljekara da je velika n$da "a lijek7 9 &l'a ode! a on
se etae la'ano so,o#.
9 Ne#ojte se! a#i(e! ra"dra$ivati. 5dite to #irniji. & 'ospo-o# Elviro# #alo ili nita se ne
ra"'ovarajte. +e-ti#! ja je i sa# na to po"oriti.
Pod'orski # nita ne od'ovori.
Esklap nastavi svoj etnj po'ledavaji svaki as na r. Trajalo je to dosta d'o.
Pod'orski stane najedno teko disati i stenjati. *ijenik korai do nje'a! polo$i # na 'lav
rk i popipa ,ilo.
9 4pet vri(a7 8dje je! do vra'a! tako d'o3 9 pro#r#lja s veliko# o,jektivno pa opet
nastavi etnj.
&l'a je niao i pona#jestio na sto nekoliko ra"no,ojni% ,oi(a. *ijenik 'a pridr$i da #
,de na po#o. Pod'orski je ve stao nera"#ljivo ,n(ati. Esklap i"vadi naoale sa
"latni# okvirii#a. &alije opre"no tekin i" (rne ,oi(e popt $ika a i pro#ijea je.
1ati# naspe to (rveni praak! od e'a se od#a% sva tekina pretvorila jedn jedin(at
pjen! kano da si veliko# silo# istepao ,jelanjak od jajeta. T s#jes pokrije i pone neto
na %artiji ranati. I"vadi sat te 'a polo$i na stol. 4nda %vati dr' nek ,oi( i korai do
,olesnika! raskrene # sta te # stane opre"no kapati veo#a 'st tekin 'rlo. &vaka
kaplja vkla se i" ,oi(e kano da si $te kon(e pote"ao i" nje. 5olesnik je s veliko# #ko#
'tao ove kaplji(e. Na li( # se poka"ala najprije rosa od "noja! koji je "a #alo asova
(rko# (rio. I"a "noja poele s i s"e tei! a li(e se ,olesnikovo "'rilo strani# i"ra"o#.
*ijenik je ledeno# %ladnokrvno dalje kapao tekin ,olesnikova sta. Kada se ,o(a
ispra"nila! "#e rnik i otare patnikovo li(e. I"a to'a i"vadi i" d$epa sitna sre,rna klijeta te
satre ,oi( sa# sitni! "a#ota papir i #etne svoj kapt.
4na pjenasta tekina ai posve se sle'la i "ado,ila #no'o #anji o,ja#. &ada je "alije
Esklap opet novo# tekino# i" neke dr'e ,o(e i itava s#jesa po,ijeli popt #lijeka.
*ijenik prise ,olesnikove rkave do ra#ena! lije #ivaonik svje$e vode! po#ijea je s
nekoliko kapi i" tree! etvrte li ,oi(e! nakvasi ist rnik i nalo$i sl'i da tare rke i no'e
,olesnika to # najjae #o$e. Kada je ovo ,ilo red! stade ono# ,ijelo# tekino# to j
je sa# pravio #a"ati ran patnikov! a i"a to'a je pospe pepeljasti# prako#! to je #oralo
neto vanredno ljto ,iti! jer je Pod'orski sve i" nesvjesti(e nekoliko pta ,olno "ajakno.
&ada 'a opet "a#ota. *ist to 'a je spa"io kraj Pod'orsko'a ,a(i na sto. &l'i nalo$i da
po"ove 'ospo- i da sve ,oi(e kao i on a kojoj je pravio ,ijelo #a"ilo ,a(i napolje!
osi# jedne velike ,o(e kojoj se nala"ila "elenkasta #edi(ina.
9 8ospo-o 9 ree lijenik Elviri kada je dola 9 ,olesnik se nee pro,diti do stra os#e re i
petnaest asova jtro. / taj as # se neka dade svake seda#naeste #inte kaplja ove
ljekarije lita kavsk $li( vode. 8ospo-o 9 nastavi posve redovito Esklap 9 vjeren sa#
da va# je #no'o stalo do to'a da ovaj #ladi ovjek o"dravi! jer je on ,e" dvoj,e radi
vstava pre#a vaoj dra$esti! koja #edi(ina inae "ove na'ono#! "ado,io rane na dvo,oj.
A kada je to# tako! 'ledajte da ta #anje! a naj,olje nita s nji# ne 'ovorite. Nje'ovi se
$iv(i ra"dra$j sada. To pak sa#o na "lo vodi. Patnik je veo#a kritini# prilika#a. 9
Esklap se nakloni. 9 2a! slo,odan sa# va# ostaviti svoj sat! da se po nje# ravnate kod
podavanja ljekarije 9 doda on! polo$i na stol sat i ode.
Elvira stane tik do kreveta i "a'leda se li(e Pod'orsko'a. 5ilo je ono $to popt voska! dok
se prije od "noja #okra ko$a posve osila.
9 Pod'orski7 9 ane ti%o dovi(a. Ali ,olesnik se niti #akno nije. 4na nadnese svoja sta nad
nje'ovo elo. Poslije to'a okrene se k stol i opa"i naslov na lisnoj "a#otni(i. Po"nala je taj
list. Rado"nalost je pre,a(ila preko 'rani(a pristojnosti. I"vadila je listi i" r$iaste
"a#otni(e. 9 4l'a7 9 (ikn ti%o i napolak vrije-ena. Pone itati! ali je najedno "aokpi
po#isao da ,i i *a(a #o'ao neto ra"a,rati. &tala je tra$iti "nakove i po nji#a t#aiti. No i
takvo nastojanje nije rodilo $-eni# plodo#.
/ njoj se najprije pojavi neka o"loje-enost. Priliila je "avisti i dnoj vrsti lj,o#ornosti.
&ada je najedno "aokpi po#isao da ,i i *a(a #o'ao i"ai na #ejdan "a kakv 4l'.
9 Aj! kakve s to pste tlapnje7 9 da%n ona napokon. 9 Ne #o$e se t dvo,oj dijeliti osi# radi
#ene. Pod'orski stanje kad #ene! a onaj #e lj,i...
I s takvo# tje%o# i"a-e dovi(a Elvira i" so,e :ako,a Pod'orsko'a. Nari sl$avki da ,di
nad ,olesniko# dok se ona vrati. Preko noi e sa#a ostati kad nje'a! "ato joj se neka le$ite
pripre#i na veliko# divan so,i Pod'orsko'a! dok sl$inad i#a ,iti opre#no# kada ,i
"ala 'las "von(a.
Vani je "a#raila (rna no. Pre#a ponoi o,avie ne,o t#asti o,la(i te poe ro#injati sitna i
'sta kii(a. / so,i Pod'orsko'a talasalo stijena#a svjetlo svijea i kano da se tra(i nje'ovi
o,stavlja% as na pro,lijedjelo# li( Pod'orsko'a! as na dra$esnoj pti dovi(e Elvire!
koja se posve la'odna pr$ila na divan pri,ravi svilen kopren svoj ,jn kos.
9 Naa 'ospo-a je pravi an-eo7 9 ree sl'a ostaloj dr$ini kod veere. 9 4na je na#ila itav
no pro,djeti kraj #lado'a 'ospodina.
9 Ti ,a ra"#ije "ato se ona pretvara an-ela "a to'a 'ospodina.
9 A7 A7 1ato3 9 "in sl'a.
9 5a ,i se isplatilo te,i nairoko i d'o ra"la'ati. 2a ti neto s%vati! valja ti prije rastopljene
soli naliti! vidi ova#o7 9 darae se krpna k%ari(a svojo# #asno# ako# po el.
Elvira! kako se pr$ila na divan! skoro joj se "aklopie oi! a lijepe! velike i vrane trepavi(e
,a(ale sjen ak do r#eni% ja'odi(a nje"ina li(a.
Najedno# skoi i"a sna. Pod'orski je neto 'ovorio. 4na ne"natna "adr%ta! no %itro se
osokoli.
9 4n ,la"ni7 A%! #o$da e#o to'od ti. 9 I ona se priki k nje# i nadnese svoja %a
pravo i"nad nje'ovi% sta.
9 Raskona! dra$esna je "aista... pa kako se ,rine "a #ene... 4tkda ta privr$enost3... Elvira je
lijep stvor... nijesa# "nao... taj psedo'ro.... 5o$e #oj... niti se ne vidjes#o na rastank...
reko% neka se ne ,oji "la... ne ,oji... kako je to ,r"o... "avrtio "#ijski sa,ljo#... po'odio...
ljto ,oli... a%7
9 Pod'orski7 2ra'i! lj,e"ni #oj Pod'orski7 )jete li3 Po"nate li #ene3
9 Te,e3 9 okren on 'lav i rairi oi. 9 =to svijee pla#te3 1ar nije dan3
9 Nije! prijak #oj! nije dan.
9 A! vi ste! dra$esna 'ospo-o! kraj #o'a kreveta... A%! koliki d'! ja nijesa# "avrijedio tolike
sklonosti...
9 Pst7 Ti%o... Ti%o o to#... lijenik je "a,ranio #no'o 'ovoriti. 2apae! nita.
9 2akle ,ijae t. Re(ite #i sa#o koje je do,a! a ja tjeti. 1ar ne! #oja pitanja s dosadna!
ne'odna3 Koje je do,a3
9 Po sata preko ponoi... 9 da%n ona. I" oka joj se oda"ivalo pravo #ilosrdno sr(e...
4n %vati nje"in pn! #ekan ri(.
9 2opstite! dopstite...
4n prinese rk na svoja sta! "ati# se okrene 'lavo# pre#a stijeni6 no nje"ine rke dr$ae
sve- svoji# rka#a.
4pet je "aokpila so,e 'ro"na tiina. &a#o to je ra na stijeni jaki# dar(i#a darala svoj
#onotoni 0tik9tak0 i koja kaplja kie "aletjela se pro"orna stakla kao da je kakav "a,ldjeli
noni d% k(no! "avirio i opet dalje odleprao...
Elvira je postala nekako vanredno "adovoljna i vesela te se povratila natra' na divan i
snla...
4na je po oni# prekinti# rijei#a i svie ,ila vjerena da se ",o' nje"ine dra$esti dijelio
dvo,oj i da je sa#o ona povodo# ranjeno# Pod'orsko#. Neka se %rani tvaranje# i neka
joj raste "adovoljena tatina7 1avrijedila je7...
2oktor *a(a je do"nao da je Pod'orski nas#rt ,olestan! da je svo# stan! a napose da 'a
nje'je ,ri$no lijepa dovi(a Elvira.
9 Neka joj ,de7 9 #a%ne *a(a rko# i odli dr'o'a dana po%itjeti na i#anje 1a'orje "a
star(i#a i 'ro.i(o# 4l'o#. Ali ,a to'a veera prije svo'a odlaska #alo da nije "a'lavio.
&a"nao je "a sd,in Pod'orsko'a jedan od vjerni% # prijatelja! Dilanski! rodo# Poljak.
5ijae to krna ljdina! iroka (rno#anjasta o,ra"a i" koje'a je tek poeo ni(ati (rni rde$.
Po%iti on stan Pod'orsko'a i vjeri se da je doista tako kako je o.
9 Pa ovakva v(i,atina7 9 krin Dilanski! stisn pesni(e! nate'ne svoj ple#iki kalpak na oi
i stade tra$iti doktora *a(. Ali "ald. Ra"aslao je i svoje ljde da 'a vre,aj. I ,a veer
prije kako je dr'o'a dana 'ro. *a(a odlio otptovati! dojave # ra"aslane %ode da se
doktor *a(a nala"i nekoj o"lo'laenoj kr#i 'dje se prodaje $enski i"rod. Poljak od#a%
po%iti ona#o.
*a(a ,ijae pravo ra"i'ran to vino# to stasito# jako# plavko#! djevojko# na prodaj
koja # je sjedila na koljeni#a i 'ladila kos.
Poljak sjedne k isto#e stol. Po"ove kono,ara da nari to $eli. 4na plavka stane s koljena
doktora *a(e i pita! ,estidno se os#jekji! to $eli 'ospodin.
9 Naj.inije vino to 'a i#adete i o,ilat veer "a dvije oso,e.
2jevojra 'a jo prija"nije 'ledae s#ijeei se sve drskijo# ,estidno.
9 1ar va# se! FrElein! #ili# da #e toliko 'ledate3
9 Tako nekako.
9 Pri%vaa#. Kako va# je i#e3
9 Kako7 ;#. 4nako... 4l'a7
2oktor *a(a se tr"ne.
9 4l'a7 ;a9%a9%a7 9 nas#ije se 'ro%oto# Poljak. 9 4l'a7 Kako ste sretni. 1a 4l'e! i to "a
'ro.i(e 4l'e ,ijaj svakojaki ,latotepi potene ljde ovo# 'rad7
2oktora *a( pro,ra"e srsi po itavo# tijel te pone ravnati tana%n! jedva vidljiv svilen
preve"i( tono # ,ijae provena od ela preko vraka od o,adva %a "astiri i%.
9 A7 A7 A7 9 dila se na prodaj djevojka.
9 No pa kada se ve "ovete 4l'o#! sjednite k #o# stol! veerat ete sa #no#! i vi ste "a
danas #oj 'ost. Ne ,i li #ene kakav nitkov radi 4l'e napao.
2oktor *a(a je kripao ",i#a.
Plavka ,r"o donese sve na stol to je Poljak nario! a onda stade kole,ati da li ,i kod Poljaka
ostala ili se vratila na koljena 'ro.a *a(e 'dje je ,ila prva ponda.
9 Vi ete se vratiti a#o k #eni7 9 ree *a(a! a sta # se 'revito na,ira%.
9 Vi ete! 4l'o! veerati sa #no#. 1a danas ste #oj 'ost! pa ,asta7 +akar i ja pao "a jedn
4l' 'ra,e$ljive pand$e koje'a lpe$a! kao to je i #oj po,rati# Pod'orski. No onaj skot!
nekakav la$ni 'ro. *a(a! odnio $i' svo'a ina na esi#a i je# da preve"an lta 'rado#
,a tako kano ovaj delija 9 poka$e prsto# Poljak na *a( 9 koji se %oe sa #no# "a ov 4l'
oti#ati.
*a(a se propne vis popt ranjena ti'ra.
9 Tko ste vi! 'ospodine3 9 vrisn on a pjene 'a od jeda posle po ,radi.
9 A tko si ti! ro'ati delijo! da #ene pita "a krsni list3 :a sa# po,rati# Pod'orsko'a i tra$i#
r- s koji# je #oj ple#eniti dr' dijelio dvo,oj. To # je jedini pt to se $ivot prevario.
Kada #e pita tako stro'o "a krsni list i kada te vidi# 'dje se povlai po ovakvi# lokali#a!
valjda #i $eli po#oi te #e o,avijestiti 'dje ,i% on r- naao. 5it e po svoj prili(i ne'dje
,li" te,e. 2ed! ka$i #i 'a. Platit ti "a otkrie sa#i# dkati#a! pa e si #oi kpiti
dr' #etres. 4l'a je "a danas #oja.
Poljak jo niti i"'ovorio nije! a doktor *a(a "avitla svo# silo# ,o( od de,ela stakla
nje'ovo elo i vikn:
9 1naj! da si naao 'ro.a *a(7 Evo ti od'ovor7
I poleti na vrata van.
Poljak pe ko$a na el. &#rai # se! i polije 'a krv. +e-ti# stepe 'lavo#! #oi ,ijeli
r,a( vino! ovije elo! ,a(i nov(e "a nareno vino i veer i po%iti potjer.
9 Preko dvorita je po,je'ao. Na li( nije #o'ao! jer s vrata ,ila "akljana7 9 dovikne
netko.
9 Eno! jo se je! kako se preko daana plota penje. Pre,a(it e se preko nje'a ,a i
onda od#i(ati dalje7 9 pti dr'i.
Poljak poleti dvorite. Tek to je *a(a skoio preko daana plota! Poljak se ve popeo na
nj. I "a sjeno# potjer. 4na je ve jedva od#i(ala. Napokon j je %vatio.
9 Ti si dakle prava %lja7
9 Psti #e! ,it e "lo7 :a sa# 'ro. *a(a ple#eniti od 1a'orja7 Po,ij se na dostojan nain sa
#no#.
9 Ti si nitarija i r-a! a ne 'ro.7 Ple#i poljski se ne ,ije s ovakvi# kkavni# individ#o#7
I Poljak strese s *a(o#! da # je da skoila na je"ik. &vilena # preve"a na i#a pkne! i
stane ,ri"'ati krv.
9 A! opet e trpjeti #a'area esa. Ta ve i# je dljin pristri'ao Pod'orski7 9 nar'a se
Poljak. 9 E%! da ne trpe #a'area esa! %oe#o #a'are #alo pokoriti! da si ne tvara i dalje
da predstavlja ,edevij arapske pas#ine.
9 I podi'ne Poljak doktora *a( vis popt pera.
9 Ako si ple#i... na dvo,oj7... 9 #(ae *a(a "rak.
9 2at ti ja dvo,oja. 4vakav 'ro. kakav si ti #ora se i okpati #alo! da # o%ladi %ra,rost
"a dvo,oje.
9 A%7 +oli#7 +oli#7 &a#o ne vod7 Ne "na# plivati! pa toj $asnoj noi7 9 poeo *a(a
,'ariti kada je vidio da ne#a inae po#oi.
9 /i7 Vele da nije d,ok kanal "a otpatke i ,lato 'rada. /ostalo#! to je tako 'sta tekina
da e olovo plivati...
I Poljak strano# silo# snovrati doktora *a( kanal! nekoliko %vati ispod povrine.
Pljsnlo! "a,r,otalo! "avrelo. Kletva (rna doprla i" kanala do %a Poljakova...
I" te kletve vjerio se Poljak da je valjano svrio svoj "ada te na nj od'ovori 'ro%otni#
s#ije%o# i napsti "adovoljan #jesto... &lapovi i" kanala na'nae 'a na ki%anje i kaalj.
Kako li je tada ki%ao i kaljao onaj koji se ,orio s valovi#a i virovi#a kanala dolje 0 dolini
plaa i kripanja ",i0 kad je ve nad paklo# tako "adaralo3
/ nei"re(ivo# 'nanj sa# na se,e jedva se i"vkao 'ro. *a(a i" kanala. & nje'a je pte#
(rilo o'avno ,lato i s#radna neist. Kada je p"ao onakav #i#o 'radske svjetiljke!
nalikovao je na ovjeka ptnika ko'a je "adesio prolo# o,laka posred polja ili! kako ono
o,iavaj ljdi na sel rei! ,io popt vjeti(e koja je pala i" o,laka.
9 &a#o da sa# $iv ostao7 Nijesa# "nao da i#a tako srove jakosti. No! stra kree# pt
1a'orja7 9 #r#ljao je doktor *a(a skidaji sa se,e 'ns te i"ji #e- re(i#a
,o'#rske kletve...
2r'o'a dana ve ,ijae posve spre#an na pt i ve sla'ae prtlja' na kola! kadno ,ane
*a(in so, iteljka Karolina.
9 Aj! koje li i"nena-enje7 *ijepo od te,e. 4tila si i" nae ke da se sa #no# ni oprostila
nijesi7
9 Vi ste! 'ospodine doktore! "najte! prosti lpe$7
9 )ast! 'ospodina pjesnikinjo7 2anas ste pni ,a krepki%! pravo dra#atini% i"ra"a.
9 Vi ste krivi da sa# navrat9nanos #orala i" ke. 5o' "na to star(i "anjie...
9 To ja ne "na#. No toliko je istine da je sa#o stara(a volja ,ila da ostavi k. +eni se pak
,ilo ,oriti da ti dad pla naprijed... 2akle ,olja strana kod te katastro.e #oj je trd. I ti ,i
#i na to# sa#o %val i#ala d'ovati.
9 ;val3 9 nas#ije se 'orko Karolina.
9 A to ti ostaje ovo# 'rad3 :a sa# ,are# dr$ao da si ve otila...
9 /pravo "ato #e evo k te,i naj"'odnije vrije#e...
9 K #eni3
9 2a.
9 2akle3
9 +i e#o "ajedno ptovati. Ti i#a velika kola! vo"i se sa#! a #oja prtlja'a "a"i#lje
sve# jedan sandk.
9 Vra'a7 Pa dokle ptje #ilostiva pjesnikinja sa #no#3
9 / Vara$din7
9 Ali! kako vidi! ja sa# posve spre#an i ne ,i% rado ote"ati s ptovanje# iekji dok se ti
spre#i...
9 No! ne tre,a ti se ,ojati da ,i se #o'ao i po dan kpati 'radsko# kanal. +e-ti#! ja
sa# spre#na. &andk je ve na koli#a...
*a(a iskolai oi.
9 4tkda "na3...
9 8ovorit e#o pte# o sve#. Ajde kada si spre#an7...
2oktor *a(a se neto na#rti. Pre,a(i preko ra#ena plat i "apti se "a iteljko# na kola.
9 2alek je pt7 9 ree on kada sjedoe kola.
9 A kratak $ivot7 9 odvrati Karolina.
9 Kratak $ivot7 ;#7 9 "aviri joj stdeno doktor *a(a oi.
5i p(ne! a vo"a potjera konje.

VIII.
INTER 2/45/&
Ti i#a sa#o ko,i "a%valiti da sada $iv i "drav ptje pito# psto ravne &lavonije. :er
des Pod'orsko'a ranao je na te,e 9 spotakne +ato prijatelj Vilk kod oprosno'a sastanka
dan prije ne'o se odselie ilir(i i" t-e' 'rada pra"nikovati do#ovin.
9 &a#o to ja ne ,i% ,io nikada doktor *a(i i"aao na #ejdan. Ako se i ne po"na#o! o,oji(a
s#o &lavon(i! pa tada ne ,i doao #ak na kona( 9 odvrati Vilko.
9 Ne 'ovori! #oli# te. Ti ne ,i iao na dvo,oj "a 'ro.i( 4l'7
9 & ver"i#a #o$da7 9 #ijea se #ate#atik. 9 Ne ra"#ije# na kakav ,i dvo,oj Vilko #o'ao
i"ai. 4si# kada ,i pitolje od ,a"'e ,ile! a sa,lje istesane od ,kova kova! ili od ono'a na
ko# $ir raste.
9 No7 5a onakav #ejdan ,i #o'ao podijeliti s nji# kakav si ti s Pod'orski# kada si se ono
okpao ,io je"er7 9 tine +ato svo'a pred'ovornika.
9 1,ilja. =alo# kraj. :e li istina da je Pod'orski ve stao i! #jesto da ide 1a'orje potra$iti
svoje "lato "a koje je prolijevao krv! on je s ono# lijepo# dovi(o# kod koje je stanovao i
koja je sve $rtvovala da se sa#o i"lijei otptovao 'lasovite topli(e3... 9 ree jedan
drtv.
9 Istina. 4n ja otptovao s dovi(o# Elviro# topli(e. Ka$ da je ona! otkako 'a je tetoila
ranjena! pravo poldjela "a nji#. A nje# tako-er da se #ile jake 'rdi i 'ra(io"an stas
one "aista krasne $ene... 9 ree jedan drtv.
9 Evo! i to je "nako# kako je poteno #islio s 'ro.i(o# 4l'o#7 9 (ikne ra"dra$eno pjesnik
Vilko.
9 Nesretnie7 4n se jo ,rine "a nj7 4na i#a ljepe'a! ,rate #oj! ne'o si ti ili Pod'orski. Nije
"a#an 'ro. *a(a sa,ljo# otpstio #dr krv 'ospodin Pod'orsko#7 9 ree +ato.
9 =ta *a(a3 Ta ,o' te stvorio! on je nje"in ro-ak. Pod'orsko'a je sto'a po"vao na dvo,oj jer
je dr$ao da 4l'i prijeti po'i,ao. 2a on ti#e to je "avodio #lad 'ro.i( na sa#otne sastanke
#isli "lo s djevojko# i vrije-a itav o,itelj 9 psti se ra"'la,anje Vilko.
9 Vana ver,a7 =to jote ne3 *a(a je nje"in ro-ak kano i #eni japanski (ar to na# se
kndjedi 'rija% na jedno# sn(7 2oktor *a(a je lijep ovjek! 'ro.i(a 4l'a ,atini(a
silno'a i#etka. K to# #no'o joj je ,li$i po to,o$nje# rod,instv od iko'a dr'o'a. I t je
"a#etak ,io dvo,oj. Pod'orski je #aknt! tavie svojoj je ,olesti pao #re$e "a#a#ljive
dovi(e! dok e 'ro.i(a 4l'a sr( "a'orske ro#antike pri'rliti pristala lijepa #o#ka i
"a,oraviti na svoja .anta"iranja! ilirstvo! pjesnika Vilka! Pod'orsko'a! i eto ti doktora *a(e
d,a! " ko'a se napokon privila prpona 'ro.i(a7 9 ree +ato.
9 Inter do,s (ertanti,s tertis 'adet7 A Vilko neka pjeva sonete! #akar srokove i" peta
pao7 9 nas#ije se #ate#atik.
9 1,ilja! to je s nai# $enski# 'enije# ilirstva! s iteljko# Karolino#3 9 pitat e netko.
9 & Vilko# je pno opila otkako je otpstie! dapae posjeivala 'a stan. 4n ,i dakle
#o'ao "nati to je s njo#.
9 4tptovala svoje rodno #jesto! Vara$din.
9 A nije se ni rastala od svoji% politiki% jedno#iljenika.
9 2osta da je svo# k#poeti Vilk rekla ",o'o#. Ta va"da je 'ovorila da je on jedini koji je
#o$e ra"#jeti. :esi li ra"#io! %a3 9 i",ei se s ko#ino# o",iljno #ate#atik na Vilka.
9 I tako se na ta,or rasprio. Kada ili nikada e#o se ve sastati 9 dari +ato senti#entaln
$i(.
9 A%! "aista! kada ili nikada7 9 "da%ne #ate#atik +iko i iskapi do dna a.
9 :a! na pri#jer! ne dola"i# na'odin ova#o 9 ree Vilko.
9 Te,e e valjda 8aj posaditi ta#o 1a're, na ilirski 4li#p 9 doda +iko.
Vilko ne od'ovarae na #ate#atikova jedanja! jer # je ve narav lo da ,a na Vilka
dara.
9 1,ilja! Vilko! je li istina da te je 8aj svoji# posljednji# listo# po"vao 1a're, da ,de na
o'njit ilirstva3 9 pita jedan od dr$,e.
9 Pa jest7 9 potvrdi Vilko. 9 Pie #i da pravo $iva #oji# pjes#a#a. 2a je teta ',iti se
po t-i# 'radovi#a.
9 ;vala lijepa. Ilirstvo e napredovati7 :edan drveni sti%otvora( vie e ,iti 1a're,7
9 2akako! ti e valjda i sa#o# 8aj pri'ovarati da pie drvene sti%ove3 9 sada ravno
#ate#atik od'ovori Vilko.
9 No pa to #isli da ja ne s#ije# i"rei sda #akar i o isto# 8aj3
9 +oli# te! ti da sdi 8aja7
9 )jte #andarinstva opet. 5a vae #etanisanje krivo je da va# sve to #a$ete po papir ne
vrijedi! osi# to e po"niji vjekovi ka"ati: da je ,io vrlo je.tin papir! dok je #o'la ilirska
literatra slavna! "viena! nenatkriljiva! dapae jedina ,iti koja vrijedi7 9 "losrdn se
#ate#atik +iko to # nije pjesnik pri"nao prava sditi 8aja.
9 8ospodo7 Ve je dosta o.i(io"no' ra"'ovora i krstarenja #isli. &ada e#o otvoriti "a,avni
dio ove veeri. &tra se raspris#o. Naa dr$,a se "dr$avala evo do posljednje'a dana. 5ilo
je "avadi(a! ali 'enij slo'e i prijateljstva ,dio je va"da nad takvi# pe(kanji#a da se ne
i"vr'oe strast i neprijateljstvo7 :a! 'ospodo prijatelji! di$e# prv a nae# prijateljstv
i prijateljski# spo#ena#a7 9 "apoe +ato.
&ada e dr'i od ilira(a:
9 2i$e# a! prijatelji 9 nastavi 'ovornik. 9 Na"dravlja# na rastank sv sre daljnje#
nje'ov $ivot. Taj o,iaj! 'ospodo! sakriva "a #ene oso,iti ar. Vinsko# kapljo# po$eljeti
prijatelj na rastank sre7 Vino kano da pija t $elj! ono je ponese sr(e ljdsko! a
odanle se prili(i spo#ene na svo'a ovjeka ra"lije po svi# $ila#a! itavoj krvi.
9 Neto ta#no ra"la'anje 9 #r#n +iko.
9 2i$e# a! prijatelji 9 nastavi 'ovornik. 9 Na"dravlja# nae# vo-i! pjesnik Vilk.
+no'i as na# je prikratio #lado# nae# $ivovanj svoji# dakako $ivi# ro#ano#. &ve je
prolo! 'ovori se ne ,i% ,a do,ro "nao 'dje.
9 / &veto# pis#7 9 prekine 'ovornika +iko.
9 &ve je prolo 9 nastavi ilira( 9 i #i e#o proi7 8ro.i(a 4l'a! taj divotni pojav na
pjesniko# o,"orj nae'a Vilka 9
9 :edna ,rojka! da stavi na ltrij7 9 "anovijetat e opet +iko.
9 +akar i to! 'ro.i(a 4l'a ,ijae pa je prola! ne#a je... I"a nje trepti neka ,ijela pro"rana
#a'la! koja navijeta psto i pra"nin! no ipak s pora"ni# napiso# inter do,s... Ali!
'ospodo! svijet je na! #i s#o nje'ovi. :edna djevojka ,ijae pa je nije. &vijet na# dovikje:
02eder "a,rodi! #ladi! dalje #oje (arstvo. =to si sn$den3 Takva ,la'a siplje# ti ja na
pre'rte. Ajde "a novo# ari7 Tko se sprijatelji sa #no#! otvorena # je #oja ri"ni(a! nikada
se "asititi nee! dalje! sa#o dalje7...0 +i! prijatelji! ostavlja#o ovaj t-i 'rad. ;rp ka#enja.
&pilj kojoj na# je pla#tjela sjajna ",lja prijateljstva nae'a i dr'a sjajna ",lja ideje
nae! #isli# ilirstva. &ada se pak ra"ila"e nae sta"e. 2oi e#o na nova poprita. Ej! i#a li
proroka! da 'a-a kakav e koji dovijati vijek7 1ato ja daje# nae# Vilk to# novo#
$ivot idealni dio. <ivio 'a ,o' s prvo# djevojko# "a koj ,de ovi% pra"nika "da%no
ono# lj,avi tono # pla#ae 'rdi#a "a 'ro.i( 4l'7
9 4lina iks7 ;vala lijepa na rjeavanj takve jednad$,e 9 pridoda +iko.
9 Prijatelji 9 odvratit e Vilko 9 kano da ti# da se vre#ena ove 'odine nikada povratiti nee.
2ok jedno# trentk pro$ivi#o itave vjekove! dr$i# da s#o "eli svoje od svijeta. )esto
pak na $ivot ve se #onotoni# korako# preko d'i% i psti% vjekova! a sve to ne ,i dalo ni
pola ono'a trentka: to "nai da nijes#o ,ili sposo,ni $ivjeti.
9 A%! poeta7 9 ki#ne o",iljno +iko.
9 &lti# da #i je ona prva do,a ,ila ove 'odine. 2r' da poinje# otkako se rastaje#o.
Kada je pak spo#eno prijatelj o 'ro.i(i 4l'i i inter (ertanti,s... dopstite da se sjeti# i
nae'a s,orio(a. +ate#atik +iko! svaka # ast! nije jnak na d'i# 'ovori#a! ve na
djeli#a. Kano da 'a jo vidi# kako se #okar ve i" ono'a je"era! #ate#atiki pro"aino
reeno! ,are. 4tada posta on ironian! ,odljiv i jedljiv. 4tada poe on ra"#iljati o nitavil
ovo'a svijeta. No pri sve# to# on pak va"da ostaje na vjeran i do,ar prijatelj.
+ate#atik ,risae rkavo# s"e od to,o$nje'a dirna.
4vaj skoi na no'e i strese rnjavo# 'rivo#.
9 1ar %oete da #i tvrda #ii(a 'rdi#a pkne i prije reda3 :a ne vjerova% ni sr(e! ni
s"e 9 nakrivi ko#ino 'ovornik li(e. 9 &r(e dr$a% ko#ado# #esa! s"e nepotre,no#
vla'o#. No sada ti# da se t 9 dari prsa rko# 9 neto #ie! kano da se valja pikor po
pepel. A s"e3 Ta nepotre,na vla'a navire na oi. A%! s"e valja pro'tati! pikora "adaviti7
9 I #ate#atik prinese a k sti#a. 9 Ne #o' drkije... 9 iskapi kp. 9 Tako7 9 5ra se
sle'la. 9 A%! "latni poeta! daj (#okni#o se7 Evala7 1latni #oj poeta7 Kada ,i te olina iks
,are# jedared tako "a'rlila ,ila7 &vjedoite! ilir(i7 Poeta! isto "lato i $ivo sre,ro! (#okni#o
se7 Evala7 1latni #oj poeta7 Kada ,i te olina iks ,are# jedared tako "a'rlila ,ila7 &vjedoite!
ilir(i7 Poeta! isto "lato i $ivo sre,ro! (#okni#o se jo.
I vatrena eta ostavila je t-i 'rad i ra"letjela se svoje do#ove na pra"nike. 5ija% #ladii
ono'a do,a sjajne li to s i#ale potpaliti "a#rl otad$,in svoj na sve strane. Narod
protirae oi i"a d,oka sna. 8enij nje'ov spokojno je sklopio rke i 'ledao te $ive pla#enke
tono lijeta% popt divlji% o'njeva po "e#lji. Ne pola'ae on veliki% nada te spla#tjele
de! no nje'ova sta apta%: 0Ipak se kree70 Nije nosio taj pokret stro' ,ilje' %rvatsko'a
"naaja. Ne ,ijae pravi# i"ra"o# naroda. Ne ,ijae to pla#en ko# je podlo'a vrsta i
'ole#a $eravi(a tono se nijetila 'odine i 'odine na #eniko# sr( naroda. Neto eterino!
neto nestalno ,ijae itavo# ilirsko# pokret. Ipak je on ra",dio narod i prodra#io 'a na
radnj i opre"nost. 2a je ,io te#eljen na %istoriji i na prav %rvatsko'a naroda! taj pokret
,io ,i danas "ajedniki $ivot svi% ;rvata. +i ,is#o dr'dje stajali ovo kritiko do,a. Kada
je dakle ono# pokret #anjkao pravi te#elj! nije ni do da i% se i #e- sa#i# #ladi#
ljdi#a nalo koji ne prianja% " one nejasne ideale. +e- takvi# na-os#o i :ako,a
Pod'orsko'a. I "ato "'rada pokreta ilirsko'a na %itr rk podi'nta stala se skoro i riti.
1na#o to je nastalo oni# revina#a. 4sta(i "'rade pota#njee! prila'odivi se vre#en i
prilika#a! postae #aterijalo# dr'i% "'rada. Neki se opet ra"#rvie pra% i pepeo i nestalo
i%. &vi se svre#eni(i djetinjsko# nje$no sjeaj oni% nejasni% ali .antastini% vre#ena.
04no ,ijae vijek! ono ,ijae #ladost! ono ,ijae ,or,a i rad70 9 vele. Ipak nijedan svre#enik
ne #o$e na# podati neto po"itivno! neto odre-eno! konkretno pokret to#. 2ode! i#a i
nesvre#enika koji se napinja% ono do,a opisati sa svi# svoji# ,jni# $ivoto#. Ali nijes
spjeli. 1ato3 :er je ono do,a san sladak! ali ,espred#etan. Neko lepranje na "latni#
krili#a. Neki! re(i#o! $ivot! ali ,e" sadr$aja...
4vo se "ato spo#inje! jer ,ilo nae pripovijesti dara ono do,a. Neke oso,e koji#a se
,avis#o dosadanje# tok pripovijesti rastaj se s na#a i ne dola"e na poprite! osi# jedne.
4so,e te prekinle s svaki ve" s dotino# povije 9 a i sa#o# $ivot nestalo i% je onako
otajstveno kano i oni% ideala o koji#a s#o 'ovorili. /stopi(e sa svoji# po,orni(i#a ie"lo
je ilirstvo s o,"orja isto do,a! ne ostavivi jedno dr'o# nikakva ,atinstva...
Netko posve trei ka"ao se i"a sve'a to'a 0'vo"deno# rko#0 9 a ;rvati! 'ledavi prika"!
tr'ne se i" djetinjstva #$evnost...

IF.
P4284R&KI
/ Krapini po"navalo je svako dijete jap Pod'orsko'a. Narataj nije nosio pa#eti kako je
d'o stara( dov(e#. /res na nje'ovoj ki ,ijae ,ajoslovan (i#er: i"#a strano veliko#
o,lik. *jdi ka"iva% da sa#o 0%ajdenjaki0 noa% takve i"#e. 0;ajdenjak0 "nai "a onaj
pk orija! 'olijat.
Pod'orski ,ijae ovjek #alen! na,it i de,eo! a "adno okretan. :ako tjelesno# ,io je
nadaleko na 'las. +e- Krapin(i#a # svakako ne ,ijae pre#(a poevi od 0rakovi%
vre#ena0. Pripovijedaj da je "a oklad #o'ao podii najjae'a $ivo'a vola! podvkavi se
le-i#a pod nje'ov tr,%.
Nedjelja je poslije /skrsa. Krasan ,o$ji dan. &vijet! #lado i staro! %rli (rkv. Krapinanke
prola"e #i#o pri"e#ne pro"ore Pod'orsko'a i ,oja$ljivo "avirivaj k. Krapin(i! isto
odjeveni od 'lave do pete! ki#aj ne"adovoljno 'lava#a prola"ei kraj drvno'a (i#era.
Pod'orski sjedi na #aleno# okr'lo# stoli. =etinje pristri$ene! to s i#ale "naiti
,rkove! kano da se povkoe pod sjen iroka! #esnata nosa. Preko ela padae iljak od kape
prikrivaji polovi( nosa. +ajstor Pod'orski $rio se! pote"ao ko$ da je sve p(alo te
na,ijao sada kladivo#! sada tvrdo# ako#! i kada ,i ona darila! inila ,i svoje kano i
kladivo. Krapin(i prola"ei kalj(ali ,i! to je "nailo isto kano i diti se. Pod'orski ,i tek
katkad ,a(io sitne i otre oi preko pro"ora na prola"nike i opet dalje ne#orno radio 9
<ri#o se! deki 9 opo#eno ,i radnike i dr$in svoj 9 da ne ,leji svijet d'o ova#o7 9
:edva ,i tko'od neto #r#no. A Pod'orski: 9 Ej! delijo! ne ,rndaj! skoro e ta#o #e-
djevojre na vaar7 / #ene se jo na sveta( ,o$ji nije radilo. Prvi pt je danas "a #o'a
#ajstorovanja. =to e3 1a 'ospod je. 1a 'ospodske svatove. 1ato e! +artine! odnijeti
patr 'vardijan na svet #is da na# i"#oli oprotenje 'rije%a. =ta e! krani s#o7 9 I
stane #ajstor. 9 2vadeseti par i posljednji par! deki. A svatovi#a sva 'ospodska dr$ina
,enavit e novi# i"#a#a7
9 A #ajstore! a neete nikada ,o'a vidjeti! a danas radite! a "ar ste "a,oravili na nedjelj! na
sveti ,o$ji dan7 Nijedan #ajstor Krapini ni i'le! ni ila ne "a,ada nedjelj7 9 sdi se kro"
pro"or koravati ,ekavi# 'laso# kroja i" ,li$e ke! ko# je i djelatnik esto i'la r-ala a
on se ,rino "a t-e poslove i ,io svako# lon( "aklopa(.
9 Ne ,rndaj! pkla ti i'la na trista ko#ada7 1a 'ospod radi#! "a 'ospodske svatove. I
sa#o'a #e da ,oli7 Na! odnesider (van(i' patr 'vardijan klotar! neka #oli "a oprost
nai% 'rije%a7 ;tjedo% po +artina poslati! a ,a si do,ro ti doao7
9 Valja ti pa#et! #ajstore7 *eti# klotar. Ra"lo$it asni# pr'eri#a i slavni# aeori#a.
Prikriat 'ospi neka ne slo#i vrata od ne"adovoljna ki#anja i neka priva otrin je"ika
"a dr'e posle! a ne "a #ajstora Pod'orsko'a7 &ve se to ",nilo! "vrpoljilo! avrljalo.
1,o'o#! #ajstore7 / klotar7 9 I lako krojaevo tijelo odleti kano da si 'a otp%no s pro"ora
#ajstora Pod'orsko'a.
Nije d'o potrajalo vrije#e kada dojrie etveropre$na kola i nenadano stadoe ,a pred
ko# #ajstorovo#.
9 Ni -avo! potj#o sva krtena stvorenja! %vala i dika ,di ,o'! ako je doao sa# 'ro. po
i"#e "a svoje sl'e7 9 neto se $a(n #ajstor.
/ radioni( stpi doktor *a(a i dra$esna 'ro.i(a 4l'a. *i(e nje"ino! dosada ,lijedo! "a$ari se
i ospne. +ajstor Pod'orski pokorno skin svoj kapi( s d'aki# iljko#.
9 Ej! #ajstore Pod'orski! %oe li posao ,iti skoro svren3 9 vikne *a(a na'lasivi oso,iti#
na'lasko# Pod'orski.
9 5a ovaj as dovris#o! #ilosti vaa.
9 Ej! do,ro! #oj #ajstore7 9 potapa 'a *a(a po ra#en. 9 Pa kako $ivite3 9 pita kano da se
ve odavna po"nad.
9 E%! #ilosti vaa! 'ospodine 'ro.e6 kako ve #ajstor i pr'er $ivjeti #o$e! pa dova( k
to#7
9 /dova(3 A je li od ovi% djeaka koji va sin3
9 Nijedan... A%! i#a# sa#o jedno'a sina... ali on je daleko! daleko... Ve 'a toliko 'odina
vidio nijesa# 9 "da%ne "a,rinto #ajstor! po'ladivi sijed kos.
8ro.i(a 4l'a se isprva la'ano tr"n! a "ati# pilji rado"nale oi star(a.
9 A ta je va sin ta#o daleko# svijet3 9 pita *a(a preko sr(a.
9 =ta! #ilosti vaa! velike kole je svrio. :rat je! a ka$ da ,i #o'ao i .ikal ,iti danas9
stra. No stalo #eni do sve'a to'a7 2a sa#o ve jedno# ki do-e! da 'a #oje oi vide prije
ne'oli #i ,de poi ,o' predati rane7 4%! kako ,i% volio da je siro#ani #ajstor! kako
sa# evo i ja! sa#o da 'a i#a# ,li$e sr( svo#. A%! #ilosti vaa! i #i prosti ljdi ti#o.
Vidite ovdje 9 poka$e #ajstor na prsa 9 tako je teko! teko esto pta kada se sjeti# jedin(a
svo'a. 4n t-e# svijet. A ja! kano okresano sta,lo ovdje! sa# te sa#! ,e" iko'a svo'a...
9 Pa to radi taj va 'ospodin sin ta#o t-ini! ili # se nee vie oinski do#3 9 nadove"a
*a(a.
9 A%! #ilostivi 'ospodine! jote jesenas nada% se da e doi. A kada ta#o! s#otala 'a vele!
nekakva $ena! pa s njo# t#ara po svijet. /pravo ovi% dana do,iva# pis#o koji# javlja da
se #isli $eniti pa tada doi ki. Neka # ,de. Nije #oja plesti se takve posle! sa#o kada
,i ve jedno# doao...
2ok je #ajstor Pod'orski 'ovorio! po'leda *a(a proni(avo 'ro.i( 4l'. Na li( nje'ov
sino odra" po,jede i o%olosti.
9 2akle! 'ro.i(e 4l'o i ro-akinjo3
9 :o nije svreno. :a $eli# pis#o vidjeti.
9 2o,ro. +ajstore Pod'orski! ,iste li vi %tjeli poka"ati list svo'a sina3
9 *ist3 E! pa "ato ne3 4%! da #i 'a jo jedanpt tko proita. Kada sa# 'a do,io! najprije #i
'a je proitao pater 'vardijan! a poslije nekoliko pta prola,ekova ssjed kroja.
I stara(! dok je 'ovorio! vadio i" stolne ladi(e %artij.
9 4vo e ,iti. Po"naje# 'a.
*a(a %vati papir skoro strastveno. +ajstor 'a s#njivo po'leda.
9 Crno na ,ijelo#7 9 apn svojoj dr'ari(i. 9 I"',ila si...
9 :est7 9 %ladno potvrdi 4l'a. 9 Na ast "naaj #ko# spol.
9 A #oli# 9 slatko e *a(a. 9 <ao #i je da si se ideal prevarila. Ali #i je opet #ilo da je
istina po,ijedila opsjen7 1ato ipak krivi( nanosi kada ,ijedi itav #karaki rod.
*a(a o%olo spsti pis#o na "e#lj. &tara( Pod'orski na#r'odi se. Nije #o'ao ra"#jeti
takva ponaanja. /strpljivo podi'ne pis#o. 8ro.i(a 4l'a napsti radioni(. 1a njo# pokroi i
*a(a.
9 2a 9 sstavi se on 9 #ajstore! koliko stoji vae djelo3
Pod'orski potra$i rova i od'ovori na pitanje. *a(a i",roji "atra$eno i ode "a 4l'o# kola.
Konji "a'ra,ili kas.
9 +o$da e ipak doi vrije#e kada e #oja dra'a ro-akinja potpn vjer staviti #ene3 9
o,rati se *a(a prikorni# 'laso# k 4l'i.
4l'a # poda rk.
9 4pravdano sa# #o'la dr$ati da si %tio os#njiiti #lada ovjeka iji #i se "naaj ,io ,a
"a d prive"ao. &ada je sve# kraj7 :a ne venti ni po'i,ati. Ti si #i naj,li$i od svi%.
Nadaj se da "a,oraviti sve sanjarije lanjske 'odine.
*a(a se skladno privin " krasn djevojk. Pa i on ,ijae lijep ovjek. / se,i apn: 9
Konano sa# spio i svoj (ilj polio7 9 Ne%oti(e se "a#isli nedavne dane prolosti.
Vrati#o se leti#i(e na nji%.
Nakon dvo,oja s Pod'orski# *a(a je otiao "a 'ro.i(o# 4l'o# i "a star(i#a na i#anje
1a'orje. Nikada ne ,i naptao #lade 'ro.i(e koja ,ijae s poetka nekda "a#iljena i
sjetna! a napokon joj nije s#etalo dr'ovanje s ro-ako# *a(o# ladanjskoj sa#oi.
&a# *a(a pro#ijenio se! da li od ",ilje! da li istin! tko ,i to "nao7 Nikada ne ,i i"la"io
nikda a da 4l'a ne po-e s nji#. I"leti nji%ovi sastoja% ponajvie lov. *a(a je opre"no od
o,itelji klanjao svako "nanstvo s 'ospodo# o,li$nji% i#anja. Postepeno pak poeo sanjariti i
pre#a 'ro.i(i 4l'i darati posve lj,avne $i(e. Red je doao i na Pod'orsko'a. 4n se
dakako nije vratio ki. *a(a je sa"nao sve od svoji% prijatelja. *ijeni(i nje'ova protivnika
i"lijeie. 4n #jesto da po-e tada "a 'ro.i(o# 4l'o# 1a'orje! pao je #re$e 'ra(io"ne
dovi(e i otptovao s njo# kpke! a i"a to'a Italij. 4l'a nije vjerovala svo# ro-ak.
4n je napokon sve pokao da joj i",ije Pod'orsko'a i" de i sr(a. Nje'ovi prijatelji na-oe
lijep dovi( te is%odie nje! na pronj staro'a joj prijatelja 'ro.a *a(e! da je :ako,
Pod'orski pisao svo# o( list koji# # javlja da je sretan! da je navrio nake! da lj,i
jedn od najdivniji% i naj,o'atiji% $ena i od nje je lj,ljen. 2a e se doskora s njo# kano sa
svojo# "akonito# dr'ari(o# vratiti do#ovin i ta#o otvoriti .ikalij. &ve to ,ijae tako
#jetno deeno. *ist koji je #ajstor Pod'orski dao na itanje 'ro. *a(i doka"ao je da s
*a(ine osnove potpno spjele i dole do svoje svr%e. /spo#ena na :ako,a Pod'orsko'a
i#ala je posve ie"nti i" 4l'ina sr(a.
Na i#anj 'ro.i(e 4l'e ,ijae ve sve prire-eno "a svatove. *a(a je i#ao postati do$ivotni#
dr'o# 4l'ini#. &tari(a +are i na'l%i +artin tako se veselja% to# ,rak. / drvenoj
krapinskoj (rkvi i#alo se o,aviti sjajno vjenanje... *a(a je toliko# nje$nosti! toliko# lj,avi
ssretao 'ro.i( 4l' da ovjek ne ,i nikada nje# prepo"nao ono'a *a(e ko'a s#o dosada
"nali.
Koji dan prije vjenanja sjedio je on s#rknt i "a#iljen ,ai. )as ,i "ad,en itao
nekakv de,el knji$rin! as ,i neto ,ilje$io na %artiji.
9 Aj! aj7 4tkda tako "ani#ljiva knji'a ro-ak da 'a je poo",iljila i! kako vidi#! na,ori#a
ra"rovala inae va"da 'latko elo3... 9 saleti i"nenada 'ro.i(a 4l'a iskreno# rado"nalo
svo'a ,de'a dr'a.
4n se tr"n i" sve de i "aklopi knji'.
9 Ponajprije! 4l'o! ve je ora da #e ne "ove ro-ako# *a(o#! ne'o... ja dalje ne 'ovori#...
9 Ne'o3...
9 2r$i# da #oja #ila dr$i(a "na da je ne tre,a# iti... 9 to,o$e e on stidno# edno.
9 A%! pa "ar ti ipak ne ostaje va"da #oji# ro-ako#! i to naj,li$i# ro-ako#3... +e-ti#!
prepiri#o se o to# pri dr'oj "'odi! a ti se! prijatelj! predaj sada7 2ed a#o t "ani#ljiv
knji' koja tra$i sa#o i #ir7
9 A 9 pone se *a(a nasla-ivati 4l'ino# rado"nalo 9 ,a je nee "nati7 Ne s#ije "nati...
:er...
4l'a se okren. Neka ne'odna sjeta proli joj se li(e#. *a(a j je do,ro ra"#io kod takvi%
"'oda. Va"da slini# prilika#a poka"ala je ona da joj nije stalo do *a(ini% poslova.
9 +oli# te da nita "la ne #isli6 knji'a to je ita#! "akoni s7
4l'a # ne da od'ovora. *a'ano nastavi svoj pt sta"i(o# vrta. *a(a "lovoljno "a#r#lja. 9
Ej! potpisat e 'a7 9 %kn sa# se,i. Proavao je "akone o $enid,eni# 'ovori#a i o
nasljedno# prav...
:ote isto'a dneva pristnosti stara(a +artina i +are predlo$io je 4l'i! ,doj svojoj
spr"i! $enid,eni 'ovor po ko# ona nje# daje polovi( svo'a i#etka! koje# *a(a
postaje vlasniko# od#a% nakon vjenanja i pripada nje# i nje'ovi# nasljedni(i#a! svrio
se nji%ov ,rak s#r ili koji# dr'i# slaje#. &tar(i ra"valie oi nad toliko# opre"no
svo'a ro-aka. Na nje'ovo t#aenje pri"nae da je to vrlo pa#etno "a ,dnost i pristadoe
na $enid,eni 'ovor! 4l'a! i ne ra"#jevi stvari itavo# svo# opse' i sadr$aj! potpisala
je 'ovor...
9 4snova je spjela7 Ti si napokon po,ijedio7 9 (ikn radosno *a(a kada je svojoj so,i
vrsto pod klje spravio $enid,eni 'ovor.
2ok se s *a(o# i 'ro.i(o# 4l'o# takav o,rat stvorio ko# i#ade ne,rojeno pri#jera
povjesni(i ljdi i nji%ovi% ,or,a! ptovao je :ako, Pod'orski s lijepo# dovi(o# Elviro#
$arko# "e#ljo# Italijo#. Nevi-ene i dosada ne$ivane ari i ljepote talijanski% 'radova i
"e#alja! neopisiva opojnost strasti i raskoi dovi(e kojoj neisksni Pod'orski ne na-e
pre#i(e kda 'o- ptova%! sve je to po#rsilo nje'ove -ake rane to i% je nani"ao da
sa'radi svoj ,dnost lj,avi 'ro.i(e 4l'e. Kada ,i i po#iljao na nj! to ,ijae jedva
neto vie od #rana sjeanja na svoje -ake dane.
Va"da ,i se nalo prijatelja koji o,lijeta% dovi( Elvir. :ako, Pod'orski postao ,i tada
pravi# djeteto#. 5ijae lj,o#oran do ldila. A to vstvo tono 'ri"e korijenje #ladosti
popt nevi-ena (rva od'anjala ,i dovi(a divlji# s#ije%o# i toplovla$ni# (jelovi#a s li(a
Pod'orsko'a. A on ,i postao stara nje"ina ltka. 5a(io se k dra$esni# joj no$i(a#a! kano
po'anin pred lik k#irov 9 i sve ,i ostalo na prvanjoj petlji. &a"nala je ona lj,avi s
Pod'orski# sve nje'ove osnove pre#a 'ro.i(i 4l'i! koje #e-ti# nije po"navala. A
Pod'orski joj je predoio i *a(ine na#jere! na to ,i ona tek ne%ajno "a'ri"nla svoj #alen
popt ppolja (rven sni(.
/dovi(a Elvira saleti :ako,a Pod'orsko'a i"nenada jedno'a dana.
9 Prijak! do"lo'rdilo #i ovakvo $ivovanje. :a $eli# da se na $ivot posveti.
:ako, pro,lijedi i po(rveni. Nje'ovo sr(e "alila je radost.
9 2a! kratko! ja dr$i# da #oje ,o'atstvo! da naa lj,av daje vrst te#elj da postane#
tvojo# spr'o#7 9 odrjeito e Elvira.
9 4%! je li to ",ilja3 9 propne se api# 'laso# ro, doviin! :ako, Pod'orski.
9 2apae! ja $di# s to,o# ta#o tvoj ;rvatsk! Krapin! rodno ti #jesto! i to skoro
vrije#e. Ti e ,iti ondje advokat! a ja... ja tvoja $ena7 9 "a$#iri lkavo i "a#a#ljivo dovi(a.
9 /"#i %artij i papir 9 nastavi ona 9 i javi svo# o( da se $eni i da e "a koji dan doi sa
$eno# svoj rodni kraj7 Ele! nije lijepo da si " #ene "a,oravio na svo'a o(a... 9 ona e
slatki# koro#. 9 Po list koji e pisati o( o svojoj $enid,i sdit #jer tvoje lj,avi
kojo# #e lj,i...
Ro, je pisao. 2'o pisao 9 dovi(a proitala i ,ila "adovoljna. 4vaj list! kako ve "na#o!
prekino je svak sve" #iljenja 4l'ina na :ako,a Pod'orsko'a. 2oktor *a(a nije se "a#an
"dao svoj do,r prijatelji( Elvir da e # $elj ispniti...
2olo je vrije#e povratk i" Italije. Na to# povratk po"na Elvir i :ako,a Pod'orsko'a
2al#atina( *ovro Vidoli. Isti(ao je da je nei#ar i astrijski asnik re"ervi. Kano #jetnik
ptje Italijo# jer je t vrelo i" koje'a se i#a napiti svaki ko'a po"ivlj vile svoje kolo.
Vidoli ,ijae visok i pleat ovjek. Crna! vra'o#etna oka. Pstopanost i lkavost i'rala je
to# ok. / itavo# ponaanj ,ijae Vidoli spretan! okretan i .in. &a $ena#a voditi ,oj i ,iti
po,jedniko# ,ijae # svakidanja "a,ava. /dovi(a Elvira #otrila je ponajprije novo'a
prijatelja onako i"daleka. Kasnije stadoe nje"ine oi ssretati po'lede *ovrine. Pa nje"in je
li( poela li"ati r#en! a i" oka joj nova! #ladenaka strast kano djevojke tono je prvi pt
'ledala #ila #kar(a. *ovro joj se pri,li$io. Nje'ov je ra"'ovor i"a"vao ,r nje"in
sr(. Elvir s poele "ani#ati starine kano i novo'a joj prijatelja. &ve #anje po#iljala na
konani povratak. Kada se i#ao nai 2al#atina( nje"in drtv! i"#islila ,i va"da
nekakav posao "a :ako,a Pod'orsko'a! sa#o da 'a kloni od se,e. :ako, je vidio t
pro#jen svoje ,de $ene. =tio je i strpljivo podnosio da (rv lj,o#ora podjeda nje'ova
sr(e. 4dnekda! to dosada ne ,ijae nje'a! saleti 'a spo#ena na 'ro.i( 4l'! na nje'ove
osnove! na dvo,oj. Tada # se stala ,diti savjest! %vatila 'a "lovolja! on je sa# naptao
dovi( Elvir i tra$io sa#o. :edno'a dana krene on rano jtro do ne"natno'a je"era sat
%oda od ljetovnika ko# se nastanio s Elviro#. Njoj ne ka"ivae nita o svojoj etnji. Na
dr'o# kraj ljetovnika o,itavao je *ovro. +o$da je vidio 9 a #o$da nije 9 kda odla"i
Pod'orski. Rano posjeti dra$esn dovi(.
4na ,ijae tana%no# i pro"irno# jtarnje# odijel. Kada joj najave posjet 2al#atin(a!
"ai'ra joj sr(e. 2al#atin( je s#jesta do"volila la" k se,i.
4i *ovrine po$dno se piljie ,jne nje"ine 'rdi i o,la ra#ena tono se isti(a% ispod
tana%no'a jtarnje'a odijela kano snje$ni ,re$lj(i ispod pro"irni% #a'li(a. /dovi(a je ,ila
odvie vjeta $ena a da ne opa"i svoj po,jed.
*ovro plane $aro# i neodoljivo# sna'o# prive na svoje 'rdi Elvir.
9 Propao ili ostao! ali polj,iti te #ora#7 Tolika divota7
9 To je ,a viteki7 Ali! (rni! "li ovjee7 9 "aprijeti dovi(a takvi# naino# koji te to,o$e
kori! a pravo ti #isli rei: 9 2o,ro si se ponio...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Ali Pod'orski7 9 da%n *ovro na rastank. 9 4n nee poldjeti3
9 A%! (rni "li ovjee7 9 stisn # dovi(a #alo# ,jeloptno# ri(o# prste. 9 Ti si #oj7 :a
sa# slo,odna. Pod'orski e ,iti .ikalo#7 4n nee poldjeti...
Naveer isto'a dana ,ija% na sijel *ovro! Elvira i :ako, Pod'orski. *ovro je pripovijedao
nekako sretan i ,la$en o svojoj #jetnosti i koliko je "a nj naao 'radiva i nake Italiji.
/doviine oi ,ija% vla$ne! li(e paljeno. Pod'orski je "lovoljno i skoro neljdno
presije(ao rijei svo# n"lj,! ne vjerji ope ni kakv #jetnost. *ovro je jedva
odolijevao vanredno so.istiki# "aklj(i#a Pod'orsko'a. 2ao je ra"#jeti :ako, da on
nije t radi prepirke s nji#! ne'o radi nee'a dr'o'a... Elvira 'a je s%vatila. A na
Pod'orsko'a se tako sla,o o,a"irala kano da 'a ondje nije ni ,ilo! a kada ,i i ,io! da 'a ne
tre,a.
*ovro je otiao svoj odio vile! a Pod'orski 'a je #e sproveo.
Kad se povratio! Elvira ,ijae ve "akljana svojoj so,i.
Pod'orski pok(a. Ne do,i od'ovora. Pok(a jae.
9 ;o s to,o# 'ovoriti7 9 ree 'lasno.
9 Ala si dosadan7 9 oda"ove # se leden 'las. /dovi(a otklja i psti 'a svoj spavaoni(.
9 Elviro7 9 pone o",iljno :ako,! posadivi se s#rknto na naslonja. 9 +isli# da ,is#o ve
#o'li krenti pt #o'a ro-eno'a #jesta! kako 'ovoris#o i kako sa# po tvojoj $elji
o,avijestio o(a.
Elvira ra"vali d oi:
9 =to s#o 'ovorili3 / kakvo da ja #jesto krene#3 9 Pod'orski la'ano stane s naslonjaa.
9 /'ovorili s#o da e postati #ojo# $eno#7
/dovi(a prasne 'reviti s#ije%! ko# ,ijae toliko pre"ira i odrne neke pakosti.
9 Pod'orski7 A! #oj :ako,e Pod'orski7 4svijestite se. Vaa je pa#et dosada ,ila praktina i
trije"na. Ili3 Kotai se valjda ne pore#etie3 :a da postane# vao# $eno#7 :a3 A%! to je
svie s#ijeno7 Ne! dosadno! veli# va#! predosadno7
9 4! 'ospo-o Elviro! ja vas ne ra"#ije#7 9 #klo e :ako,.
9 I dakako da ne ra"#ijete7 8ospodine #oj7 :a lj,i# svijet! nje'ove raskoi i pro#jene. Ali
veri'e prepta# va#a7
9 A to je "naila ona vaa nenadana $elja da javi# o(...3
9 ;a! %a! %a7 9 prekine 'a dovi(a popoavi so,o#. 9 =to "nai3 +o$da ete sa"nati kada se
vratite svoj "aviaj. Nita. &a#o nenadana $elja ,ijae ono! ali 'lavno je! ona $elja nije #oja
,ila. :ako, Pod'orski e je sa"nati kada se vrati svoj "aviaj! a to e skoro ,iti! "ar ne!
:ako,e3
9 To je odvie. :a ne ra"#ije# i opet7 Valjda #e tjera od se,e3
9 Kako %oete t#aiti. Ali vi ste #i postali dosadni i nesnoljivi... 9 okren se dovi(a kano
da joj je dosta to'a ra"'ovora.
9 Pro#jena dakle3 9 stranoj srd$,i i vredi pro#r#lja :ako,.
9 Nijesa# d$na ra"jasniti.
9 Vajar *ovro3 9 stisne Pod'orski svoj eir. Nje'ovo li(e ,ijae nas#rt ,lijedo. / nje#
nijesi itao vie vstva lj,o#ora! ne'o stari pre"ir poeo se po#aljati i" to'a li(a.
9 *ovro. Pak3 Ako ,a %oete "nati3 :est7 :a sa# slo,odna i svoj 'ospodar.
9 &avrena ,ldni(a7 9 "akripi ",i#a :ako, Pod'orski i ne svoj lj,ov( tako silno da
je ona vrisnla...
9 4! ti! ti e #i platiti to7 9 letjela je nakon to'a kano #a%nita dovi(a po svojoj spavaoni(i...
2r'i dan itao je *ovro slijedee je"'rovito pis#o:

Potovani kole'a7
I"rje# Va# pred#et koji je #ene ve skoro 'odin dana vodio stranpti(o#. /#jetnosti
kojoj se posvetiste nee s#etati. Ne! o,ratno7 &avrena je to $ena! na ljepoti i ari savrena...
Vi! kako sa#i vidite! nijeste prvi! nijeste #o$da niti posljednji. +e-ti# ona voli pro#jen.
A to voli! nala je Vas. Ti#e je #inla opsjena koja #i ,ijae slatka popt raskona sna! a
pila je #oj $ivot popt "#ije tono se savije okolo sr(a. +o$da nije kasno da se vrati#
o",iljno# $ivot. 4sjea# se vrlo 'odno da sa# se tr'ao i" ovo'a snatrenja...
Kad ovo itate! ja ,iti ve daleko na svo# pt. Nita Vas nee s#etati! ka#oli #oja
pristnost...
&v slast i last7...
kole'a
Pod'orski

2al#atina( je stresao vrano# koso# koja # je ,ila pala preko oij dok je itao pis#o.
Po'ladio je dva9tri pta d'aki# prsti#a! "ati# je s#otao list! proetao se svojo# so,o#
.ikaji i "aptio k dovi(i Elviri.
9 *ovro! a%! #ili #oj *ovro7 4vaj prostak7 9 je(ae dovi(a sav 'las. 9 / tvoje okrilje
tjee# se ja7 Kolika vreda! kolika sra#ota7 Ti je #ora oprati7 9 I i"jada dovi(a svoj
srd$, nad vredo# koj joj je nanio Pod'orski.
9 <ali#! #ila #oja7 9 ree slatko i lkavo vajar. 9 Pod'orski je ve daleko na pt7
9 4%... 9 pade dovi(a je(aji na vajarove 'rdi...

F.
A+EN
Ne,rojeno valovlje od "e#lje tono 'a "ove#o ,re$lj(i#a rastoilo se najdniji#
o,li(i#a po nae# 1a'orj. Nijes oni psti i 'oliavi. :edan ovija ple#enita vinska lo"a.
2r'i valjana voka. Na ono# se istie ,ijela potlei(a #arljivo' "a'orsko' seljaka. Na
ovo# se ponosno "di$e vlastelinski dvor. 4d "idina ni" ,re$ljak sptaj se 'ste o#orike
,a(aji de,el sjen dolin. 4vo ,ilje je "asadila 'ospodska rka. 1a'ora( po"na trs!
ja,k! ljiv i ,reskv. 4#orika # je t-inka! a kda je "asa-ena! "na#enje 0"e#aljsko'a
'ospodina0. +e- o#orika#a vije se ,ijela sta"a! kano da si prolio +lijeni Pt preko (rne
ploe. /spinje li se ovi# pte# do dvor(a na ,re$ljk! osjea %lad 'sti% o#orika neki
otajstveni $ivot. &a# seljak klapaji tda skida poni"no klo,k i pla%o se o,a"ire ili 'viri s
nepo"danje# te! kako on veli! 0preko#orske ,iljke0. Vjetar kadto ,e"vno "anjie
visoki# i tanki# sta,li#a. )ini se kano da se po,o$ni pk stao talasati (rkvi " ti%
sveenikov #olitv. 2vor ovaj ,ijae i#anje 'ro.i(e 4l'e. 2anas je nje# silna $r,a na
sve strane. )etveropre$ni% je kola poteklo oni# ,ijeli# pte# ni" ,re$ljak da i# ne ,i "nao
,roja. &vita ,ijelo o,eni% i nakieni% seljaka jri na svoji# ,r"i#! #aleni# i neosedlani#
atovi#a pred #no'o,rojni# koli#a. 8la",a dara da odjekj ,re$lj(i! da se ori dolina#a.
2anas je vjenanje nae 'ro.i(e 4l'e 9 darit e ,ake pripovijest.
+ili ,o$e! ljepote 'ospoje7
+lijeko# si je #ivala li(e!
5ijeli# #lijeko# i r#eni# vin(e#7
Krasan ,ijae dan. &n(e kano da je ,ilo taj dan vee na ne,eskoj pini. Kano da se pri#aklo
,li$e "a'orski# ,re$lj(i#a da vidi jo nevi-en 'ospodsk svad,. 1a %iljad seljaka ,ija%
prostrti stolovi. 8ospodi se ni ,roja ne "na. Koliko e sa#o'a vina popiti! to ne ,i i"ranao
ni onaj koji #ije titi (rkvene knji'e! rei e pk. Niti jedan o,lai na ne, nije po#tio
ist snan sta" od istoka na "apad. &jajna dr$,a ptovala je pt drevne Krapine star
.ratarsk (rkv na vjenanje...
Ve "vona darie! ve #$ari "attnjie! a 'la",a "alelija slatki# talasi#a da#a
krapinski% 'ospoji(a! koje ,ija% ono vrije#e! da n"'red ree#o! veo#a po,o$ne. &vijet je
'rno (rkv! pred (rkv! po (esti! da vidi krasn #lad! da vidi svatove tako areno#
lik. A potkralo se i na,o$no oko #no'e krapinske 'ospodine "a 'ospodski# li(i#a i pitalo
postidno "a #lado$enj.
I ve 'ospoda ni-oe (rkv. &eljaki svatovi poi'rava% na konji#a pred (rkvo#.
I"nenada o,rati se vie li(a pre#a #lado# 'ospodin .ino#! (rno# odijel. 4n se
potiskivao do (rkveni% vrata. T je stajao #e$nar! krpan! #alen ovjek! silna (rvena nosa.
Krapin(i 'a na"iva% 0stari# (rkveni# takoro#0. 4n je redao ljde (rkvi da #o'
'ospoda prola"iti. / (rkv nije niko'a vie pstio da ne ,i ,ilo prevelike stiske. 4naj #ladi
'ospodin potisn se pravo do #e$nara. +e$nar raskrili rke da ne pta. +ladi 'ospodin
po'leda proni(avo #e$narov nos i tisn # neto jedn od raskriljeni% rk. +e$nar se
,la$i! a #ladi 'ospodin #o'ao je stajati kod (rkveni% vrata. 4,red se ve svrio kada je on
do #e$nara doao.
Isto# to je "ado,io na (rkveno# pra' #jesto! "a#ori (rkvo# 0a#en0. Ponavljali svatovi
"a sveeniko# 0a#en0! i o,red ,de svren. Nanovo "a"vonie "vona. +$ari i 'la",a
skladno darie. &eljaki svatovi jkne veselo na svoji# konji#a i odletjee naprijed
#ai eiri#a. 9 A#en7 9 aptae onaj #ladi 'ospodin na (rkveno# pra'. 9 A#en 9
%rapavo e #e$nar stojei tik #lado'a 'ospodina. Po'leda 'a! prekrsti se de,elo# rko# i
jo jedno ponovi 0a#en0. +islio je da e ti#e 'oditi ono# koji # je tako %itro ,io o,ol!
ta li! tisno raskriljen rk. +ladi 'ospodin na (rkveno# pra' s#rkn se! a ledeno oko
,ljilo je #laden(e koji s i"la"ili i" (rkve. 8ro.i(a 4l'a "adr%ta #alo! ali ne ponikn pred
po'ledo# ono'a #lado'a 'ospodina. Na *a(in se li( vidjelo i"nena-enje i "a-enost.
+laden(i %itro #ine kro" (rkvena vrata. Ni jedno se nije natra' o'ledalo. 4naj #ladi
'ospodin stisno je sne popt 'vo$-a. &tade i"a (rkveni% vrata dokle se otisn svijet.
Po'r$en d,oko svoje #isli aptae jo 0a#en70 I "vona i #$ari i ,na 'la",a i $a#orei
pk! sve ovo kano da se odra"ivalo nje'ov apt 0a#en! a#en70...
Taj 'ospodin ,io je :ako, Pod'orski.
9 4na je snosila #oj po'led7 / nje ,ijae "a-enja i neto pre"ira. 4na "na7 Pa do,ro.
Vraa# se o",iljn $ivot. Tlapnje "a njo# pretvorile s se sanjarsko $ivanje one pne!
one lijepe! one ra",ldne $ene... &ve# je kraj7 A#en7 8ospodine Pod'orski7 I'ra ovdje! i'ra
ondje. Ti si i"i'ran! pa kako krto7 8ro.i( 4l' "a#ijenio "a dra$esn dovi(! a s jedni# te
isti# #eetaro#7 & *a(o#7 ;a! %a7 A#en7 9 I Pod'orski pokroi "a rado"nalo# svjetino#
koja je letjela "a svatovi#a. / nje'ov sr( "avladala je psto ,e" rijei! a d% # se
"aokpio silno# i veliko# voljo# "a rad7 4n je i#ao pred oi#a sa#o svoj ,di stale$...

FI.
FI=KA*
2'o je ve to# to je nestalo drevno'a (i#era #ajstora Pod'orsko'a! one 'ole#e i"#e na
ki staro'a i potovano'a Krapin(a. 2r'i je sada (i#er kitio t k. Fina #jedena ploa sa
tri rijei: :ako, Pod'orski .ikal.
Nadaleko ,ijae po"nata .ir#a i"#ara Pod'orsko'a. Kdika#o dalje se jo ra"nesao 'las
.ikala Pod'orsko'a.
+lad! ne#oran .ikal radio je i ra"#iljao svojoj so,i od rana jtra do kasne noi. Nje'ove
oi ,ija% esto (rvene od nono'a ,djenja. Ali d% ,odar i $iva%an. Parni(e ,ija% nje'ov
san. &tranke dnevno prekidanje poslova. &dni(e jedina #jesta koja je "ala"io. &tara(
Pod'orski! ota( #! jedini s koji# je kadto "a dokoli(e i"#ijenio nekoliko o,iteljski% rijei.
+ajstor ,i po itave dane prosjedio pei d' ll predso,lj .ikalov. & jednostavni#
stranka#a pstio ,i se ra"'ovore. Vii# ljdi#a klanjao ,i se i otvarao vrata do #lado'a
.ikala. &tara( ,i s neki# od#jereni# ponoso# od'ovarao: 0+oj sin radi06 0I"volite k
#oje# sin6 +oj sin ree da po sata ekate! dr'a stranka je kod nje'a.0
Kada ,i se jelo doneslo! stara( ,i istresao pepeo i" svoje lle i sjeo k stol seli(e sin.
9 Gaa! danas ste ,ili vino'rad. ;oe li ,iti to3
9 &la,o ka$e! sinko. 4d nekoliko 'odina sve 'ore. +oje oi napstile. Tvoje dakako nije! niti
i#a vre#ena 'ospodarstvo# se ,aviti. )eljad "lo i lako#no o,radi.
9 ;oe#o 'a prodati... 9 s#rsi .ikal.
9 Prodati3 9 neto se tr"n stara(. 9 Kako to #isli3 Trsje ipak toliko rodi da na# radnj
isplaje i da na# nosi do,r kaplj do#ae'a vina. A to je do#ae! "na i sa# kakvo je.
/ostalo#! volja je tvoja. +e-ti#! ja dr$i# da ti ne oskdijeva nov(. :er! kako vidi#!
tee. 4 e# ja i"#arski #ajstor nijesa# nikada ni #islio...
Na .ikalov o",iljno# o,ra" ka"a se iroka volja i s#ije%.
9 Ej! "nate da #e- .ikalo# i i"#aro# ne#a nikakve ra"like7
9 Ne#a da7 R'a se. :a sa# ,io tako-er radin. Ali #oje toliko'odinje i"#arenje nije
neslo to evo te,i jedna 'odina.
9 2akle da svri#o o vino'rad. :a #isli#! ao! na dra$,i kpiti i#anje 1...sko. I" spisa se
vjerava# da je #no'o vrijedno. A tada na# nije potre,no ovo'a vino'radia. Prodat e#o
'a koje# ssjed Krapin(.
&tarevo se li(e "ne#iri neki# s#njivi# i"nena-enje#. 4,je rke prvi stol! pita sina:
9 Te,i je danas do ale3
9 Kako do ale3 9 o",ilji se .ikal.
9 1...sko i#anje! ,ijae najvee i naj,olje do,ro 1a'orj.
9 I danas 'a tako sde 9 ree sin.
9 No onda ja dr$i# da si ti jo "asada pre#alen da kpi ovo do,ro.
9 Veli# va# jo jedno#: prije ne'o #ine #jese( dana #i s#o 'ospodari 1...sko'a i#anja.
9 A k to# e ti po#oi na stari vino'rad3
9 Kpovina to je dostane#o "a nj #o'la ,i i"nositi neto vie od %iljade .orinti.
9 A to je jedno# ja'odo# napniti la'av 9 po$ri stara(.
9 Vi ne ,iste te ja'ode skratili kada ,i% ja napnio la'av! a tek ,i #i ona ja'oda #anjkala3
4ta( je ra"#io.
9 Ne protivi# se tvoji# osnova#a! sa#o ako na-e#o kp(a "a vino'rad.
9 I#a# 'a.
9 2akle koji na Krapina(3 Kako si prije rekao.
9 :a pri#jer sa#o navedo%. Ali kp(a i#a# koji nije Krapina(.
Fikal se "a#isli dok je stara( pri#akno svoj ll i poeo je pniti.
&tari e napokon i"daleka:
9 ;#! ja "na# da se te,i do%odak sa#o toi! ali ne #o' dokiti da ,i ve toliko stekao da
#o$e kpiti i 1...sko i#anje. Krapin(i e i",ijeliti oi. E%! pak onda... Ve sa# dokno
neto da te %oe i"a,rati starjeino#... pa tako #lado'a7
9 Ele $ivota ,iti krapinski# starjeino#7 9 "a#r#ori sin.
9 4! sinko #oj! najstariji! naj#driji i naj,o'atiji posti"avaj ov ast. Ti si ipak od naj#la-i%
pa da ve takv ast "ado,ije7
9 :a! ako! ne $eli# ,iti ne'o .ikal! poten i #arljiv .ikal 9 svri sin oevo "anovijetanje i
stade po so,i etati.
&tara( i"vkao nekoliko di#ova i #jerio i# o,ja# sve snji da opet nei# "apone.
9 )jder! :ako,e7 Ve #i d'o kopa po pa#eti. Re(i #i "ato ne #isli na $enid,. Tvoja je
do,a najljepa. &voji# trdo# i "nanje#! kako vidi#! stekao si i#etak. )e# tada ova psto
naoj ki3 :es#o! da ti pravo ree#! ,a .ratri. Vidi! ja ti dotjera% do i"#arsko' (i#era.
:o niti "'otovljen ne ,ijae! i ja ne %tjedo% ,iti #ladi stara(! pstinjak. Na-o% djevojk! tvoj
pokojn #ajk. 5o' joj dao di lako. Pa se ne nikada kajati! niti sa# se kajao...
9 Gako #oj! ja se ne nikada $eniti. )e# naklapanje o to#3 9 #a%n rko# i ode svoj
so,.
I"a ovo'a ra"'ovora projrilo je nekoliko #jese(i.
Fikal :ako, Pod'orski pisao je veliko# %itnjo# na svo# pisae# stol.
Na vrati#a so,e "aje neto $ee k(anje.
9 /ntra7 5a sada. 4dnio te ,ijes7 9 pro'n-a se,i.
9 8ospodine Pod'orski! evo #e napokon oso,no7
9 Veseli #e! nekadanja vatrena ilirko7 Ele! pa kako ste ,jno# postali7 / do# ,olje prija
ne'o t-inskoj varoi7 9 I na"nai pridoli(i #jesto na divan do svo'a stola.
9 Aj! aj! 'dje s ona vre#ena3 Evo! vi .ikal! a ja3
9 +oja klijenti(a 9 priki se .ikal do svoje 'ostinje 9 pa jo kakva7 9 Prvi pravni posao
kpoprodajni 'ovor7 Takvi s klijenti do,ri. Tko ,i to ,io #islio ona vre#ena da e
jedno# vatrena pjesnikinja ilira(a! i nota ,ene pro.esori(a Karolina s ,di# .ikalo#
Pod'orski# pravne poslove sklapati3
9 Kolo od sree okoli...
9 A ipak. 1,ilja! 'ospodina Karolino! je li jo onako nate'nete kadikad strne3...
9 Vidi 'a. 4vako na 'las isksan i #dar .ikal! pa jo dara "anovijetanja nekadanje'a
jrista Pod'orsko'a. +e-ti#! okreni#o k svojoj stvari. :este li 'ovor "'otovili3
9 5a sada! #lada #oja od starine prijatelji(e. Vi postajete od ovo'a asa vlasni(o#
vino'rada i dr'o'a "e#ljita ondje. Ro#antino li je to #jesto! #ili ,o$e7 Vidi se!
pjesnikinja. Iskreno va# ka$e# da 1a'orj ne "na# "a ro#antinije #jesto i "'odnije da se
ljetovnik sa'radi. A preko tri ,rda stari prijatelji "nan(i! kano na pri#jer...
Pod'orski %oti(e "ape.
9 No! na pri#jer! vi3 9 po%iti Karolina.
9 Ne ja.
9 Ne'o3
9 8ro. doktor *a(a 9 apn .ikal da se jedva lo.
Karolina 'ri"ne sni( i kano da si joj ne"natno'a r#en(a %akno o,ra"ie.
9 :o neto... Ta 'ro. *a(a...
9 I#ade lijep 'ro.i( 9 priskoit e Pod'orski.
9 Kako 'ospodin .ikal slatko i"'ovara 0lijep 'ro.i(0. 4vo ,a ne 'lasi onako tvrdo kao
0kpoprodajni 'ovor0. Tjerae "e(a pa istjerae vka... Ej! #oj .ikale7 9 lpne Karolina
la'ano Pod'orsko'a po ra#en. 9 /pravo da va# ka$e# 9 nastavi ona 9 je# i" valjana vrela
da se *a(a #isli i"#iriti s va#a i "eti vas "a 'ospotijsko'a .ikala! otkako ste do,ili on
'lasovit parni( i otkako postadoste vlasniko# 1...sko'a i#anja. &ve e to valjda ,iti
nestana $elji(a 'ro.i(e 4l'e.
9 Kda li 'a "apreda#o7 Tko e se s va#a inatiti na ,eskrajnoj stepi .anta"ije! napose ako je
kratkovid kao to sa# ja na to# polj7
9 Pravo i#ate. Na nae dakle poslove.
9 /'ovor je red. Vi #o$ete! s%tije li va# se! danas poeti 'raditi.
9 Vi #eni 'ovor! ja nov(e...
9 2a! takva je slika! %o rei #ods tvrde pro"e .ikalsko# $ivot...
9 Evo. 2r$i# da s red i",rojeni.
9 Potpno vjerje#7 9 pri%vati Pod'orski nova( i ne%ajno 'a polo$i na stol.
9 A sada! 'ospodine prijatelj! #i e#o se valjda ee vidjeti3 9 stane s naslonjaa Karolina
na odla"ak.
9 +oli#. Vi ete #i do"voliti da vas koji pt posjeti# vae# ljetovnik. +isli# pak da ete
'a to prije sa'raditi.
Rastadoe se...
Pod'orski se vrati k svo# stol! od#ota o#otak i po#njivo "ane ,rojiti nov(e. Niti i% jote
i",rojio nije! kada opet na vrati#a k(... k(...
9 No! da .ikal ,ilje$i koliko pta # pok(aj na vrati#a7 9 ,a(i #r#ljaji papir na nov(e.
9 Ave7
2'a! kotnjasta ljdeskara! silni% (rni% ,rkova ni-e.
9 =to $elite3
*jdeskara poda velik list! "apeaen 'ole#i# peato# i poka$e na sta! to je "nailo da je
nije#.
Pod'orski stane pre'ledavati d peat! dok je nije#a( dao "nak svo'a poklona i i"aao.
9 Evo7 Evo7 8r, 'ro.ovski. +alo prije ona je avrljala o to#! a kad ta#o "a nekoliko asova
istina...
Pod'orski otvori list i stade itati:

&pe(ta,ilis a#i(e7
&ve# valja da je jedno# kraj. Prije tri 'odine! "a nae'a -ako'a $ivotarenja! po,is#o se.
Vi ste #eni pristri'li %a. :a va#a rasporio tr,%. /%a "a(ijelie. I Va tr,%! kako vre#ena
svjedoe! itav je. Ne sada nita tajiti! a #o$da i Vi sve "nate ili sltite! #e-ti# vjeren
sa# da na to vie ne #islite! ja sa# pleo #re$e i snovao osnove da Vas i"i'ra# poto9poto
kod svoje sadanje spr'e. Vi ste #oji# osnova#a najvie pripo#o'li kada se nakon
o"dravljenja "alj,iste dovi(... i s njo# kojekda vrldaste svijeto#... 8odine s prole...
Vi ste ovjek na #jest. &voji# ra",oro# i #arljivo stekoste velik i#etak. )itav kraj vas
(ijeni velike i "na "a Vae sposo,nosti. 2r$i# da na dvo,oje ne ,iste vie ,ili skloni. A ja
Va# veli# da ,i% danas ,io ,a tako sposo,an "a dvo,oj kano pipa "a 'sle... 2akle!
'ospodine! svakako s dr'a vre#ena! dr'a vstva! a to je 'lavno: i#a#o dr' pa#et
danas. 1,li$i#o se. Nai dvorovi va"da s Va# otvoreni kano do,rodol. &prijatelji#o se.
4vaj list je spora"#no napisan s #ojo# spr'o#! to potvr-je i spotpis nje"in. +i Vas
dakle po"dravlja#o kano prijatelja svo'a! neposredno'a ssjeda i vlasnika i#anja 1...sko'a.
4ekje# od'ovor i jes#o nekadanji "nan(i
4l'a
*a(a

Pod'orski ,a(i pis#o na naslonja 'dje je #alo prije sjedila Karolina.
9 4tkda je "a to "nala ona3 ;oda li #o$da dvorove3 Vara$dinka! pa se seli ova#o
1a'orje. 4tkda joj nova(3 Ipak prilina svota. Ele #o$da ,atinstvo. :a joj ne "na#
rod,inski% odnoaja. No kako se ,a na #ene na#jerila svoji# dopisi#a i kpila ono
sa#otno #jesto da stalni ljetovnik 'radi3 :a ne ,i% ondje stanovao da #e je vi(a rodila.
&jea# se da #i je ve "a -akovanja oi palo... Ne ,i li t #irisalo po 'ospodskoj lj,avi!
%o rei! aristokratikoj3 Najsla-e je toj kasti "a,ranjeno voe... Pa kako se Karolina
poljepala7 Nekada #i se ne ,i svi-ala. No sada3 Taj srednji! vrsti stas7 Ta o,la ra#ena! ti
a#a"onski ,okovi... Kano da je neto prisvojila od dovi(e Elvire...
Vrati se k pisae# stol i nastavi nov(e ,rojiti. I"a to'a redi stol! sjedne na naslonja i
"ad,e se svoje #isli. Nije potrajalo ni deset asova! skoi na no'e i napie neko#
'ro"niavo# %itnjo# slijedei od'ovor:

Clarissi#e (olle'a7
Vi ste pri %#or! dopstite i #eni toj $i(i dati odka. +i se i"#iris#o na ra",oj. &a#o
to ja ne #o'o% Va#a doviknti jer #e odvie davio rasporeni tr,%. Vi pak ne #o'oste ti
s podrapani# esi#a. Na dr'o sve prije to'a do'a-aja i poslije 9 ja sa# "a,oravio kano top.
Pre#a to# niti i#a# to tajiti! niti to pri"nati. Ako ste Vi danas "a dvo,oj kano pipa "a
'sle... ja3 :a sa# tako-er... 2e #i! ne #o' se dosjetiti prispodo,i! ,are# takvoj na kojoj
,iste se Vi #o'li nas#ijati kao to sa# se ja Vaoj. 2akle 9 ja sa# "a dvo,oj danas! re(i#o!
kao "a'orska tra "a Noe#ov ,ark. 5ene. &kresana je. I ja veli# da je dr'a pa#et
danas. 1,li$i#o se... &prijatelji#o se...

9 :a ti sada! dra'i aristokrate! #isli#! ako ti nije $ao! najvie na tvoj spr'7 9 lkavo se
nas#ije .ikal! pa "avri list.

+ilostivoj 'ro.i(i 4l'i najvee poklonstvo i tovanje.
:esa# Va iskreni kole'a
Pod'orski

Napisavi list d'o je etao Pod'orski skrteni% rk po svojoj so,i.
9 Na to nijesa# #islio! evo i"nenada dola"i. Nae po"nanstvo e se nastaviti. E! pa do,ro7 9
sle$e .ikal ra#eni#a.

FII.
NE/&P:E; I /&P:E;
Vrije#e je jrilo nepovrat nedo%itni# leto#. Pod'orski je postao kni# odvjetniko#
'ro.i(e 4l'e! oso,iti# prijatelje# nekadanje'a doktora *a(e. Fikalovo prijateljstvo i#alo je
se,i neto koeno! tvrdo! od#jereno. Po nevidljivoj! stalnoj osnovi napredovalo ono.
2avno je ve da je iteljka Karolina podi'la vil vino'rad tono 'a je kpila od
Pod'orsko'a. 5ijae ,a aro,an stan aro,ni(e Karoline. *a(e ,i "nalo nestati po nekoliko
dana i" dvora da nitko ne "na-ae kda se djeo. :e"i(i ,esposliari ka"ivali ,i da se to
redovito ponavljalo onda kada s vidjeli 'ro.a *a( jriti na "elenk pt one aro,ne vile.
Pod'orski! pre#da velik i ot#jen prijatelj *a(in! kano da to'a nikada pri#ijetio nije. No
osjetio je da je tre,ao esto otvoriti svoj #aleni sandi da to,o$e kano kni odvjetnik
'ro.ovski% 'ospotija i"dade n$ni nova( svo# prijatelj! 'ospodin 'ro.. &vravao se
takav posao vrlo nakratko.
9 :ako,e! otvori sandk.
+aleni kljii krine ,ravi(i sandka.
9 Koliko3 9 pita .ikal.
9 Tise dvije! tri! etiri...
9 Potpii da "na#o ran.
9 5ene 9 "aklji *a(a.
9 :edno jote #ora doi7 9 #r#ljae sa# so,o# .ikal kada je otiao *a(a s nov(i#a. 9 Troi
pno. *j,i lj,ov( popt sltana. Kartati je poeo. Fali jedno: pijanstvo7 A tada! pti!
.ikal Pod'orski ti je sjeo "a vrat7...
Neko'a dana na%rpi "rjan 'ro. *a(a .ikalov pisarn.
9 &ervs! a#i(e7 9 i ,a(i se na naslonja.
Pod'orski je neto napeto radio.
9 Psti to7 9 povikne *a(a tari #ara#o# o,ra".
Pod'orski kano da ne sla. Nastala stanka.
9 Ti ionako sve "na7 9 #a%n ne%ajno rko# *a(a.
&ada okrene Pod'orski li(e# k svo# prijatelj.
9 =ta da ja "na#3
9 2a je #ojo# lj,ov(o# 'ospodina Karolina. Ti si valjan prijatelj. 4d te,e ne#a# stra%a
da e sa"nati 'ro.i(a. Ali do vra'a! .ikale! ako do-e kada na vidjelo! i"rje# se o,rani
tvojoj. A danas e#o "ajedno vil7
Pod'orsko'a li(e ka"ivalo se tako ne%ajno kano da s # to stare! dosadne stvari. 4n ne
od'ovori nita. +e-ti# ne oekji *a(a od'ovora povikne s neko# dr%tavi(o#:
9 1na ili ne "na! jedno je te isto. ;oe ili nee ii! ,di volja tvoja. Ali nova(a #i vadi!
sil nova(a! jer ptje# #o$da na #jese( dana! #o$da vie... T #i je ve tako s%oparno7 I
ona e sa #no#7
9 Tko ona3 9 #r#n .ikal.
9 Posjedni(a i vlasni(a vile.
9 Ali! *a(a! sandk se pra"ni. :a sa# 'ospotijski .ikal! no ovo s #oji nov(i7
9 Evo ti 'a7 ;vala ,o'! 'ospotija... 'ole#a je! a ja od polovi(e neo'ranieni vlasnik. 2akle3
Pod'orski i"vadi nov(e.
9 Potpii! kole'a7
*a(ine rke dr%ta%. Ne"dravo (rvenilo nje'ova li(a odavalo je da krvi vri velika sila
alko%ola. Ve je "a,oravio ka#o je prijatelja .ikala po"vao ,io. :ednostavno po%iti s
nov(i#a napolje.
9 &ve po osnovi7 /di( je potpno pro$dro. &talan je spje%7 9 poeo .ikal trti svoje rke.
*a(a i Karolina ptova% "ajedno veliki 'rad.
9 =to dr$i ti do nov(a3 9 pita *a(a svoj dr$i( na po 'lasa.
9 Nita! ako 'a dr'i na#i. +no'o! ako sa"na skr,i# "a nj.
9 Nita7 I to je pravo. Nita7 Na#a 'a na#ie .ikal Pod'orski.
9 Ali on 'a sa# kje svoji# "noje#! pa se di#o "ato te pravo "atrpava nov(i#a.
9 Nee # i"#aknti do,ar "alo'aj7 9 "ijevne *a(a! skine eir i pro-e rko# po svoji#
'sti#! 'dje'dje ve pro'rali# vlasi#a.
I"a d'e stanke! kakva o,ino nastaje na s%oparno# ptovanj kada nestane pred#eta
ra"'ovora! pre Karolina *a( otre oi.
9 Ti si lopov ,e" pre#(a7
*a(a se tr"n 'ornji# tijelo#.
9 )e# si se ,orio "a 'ro.i( 4l'3 1ato je nijesi od#a% prepstio Pod'orsko#... Ne'o7...
9 4! #ilosti vaa7 9 nakesi se neki# "loradi# s#ije%o# *a(a 9 sa#o pola'ano. 1a od'ovor
vae# pitanj pita# i ja: 9 1ato vi nijeste ,ili potena itelji(a i od'ojitelji(a 'ro.i(e 4l'e3
Nj iste isto i "vienost #orala! a na tajna aptanja i poljp(e do#a%ivaste prsto#
nje"in ro-ak7 Ej! po"nate li 'a3 2a! vi 'a ne ostaviste ni tada kada je stpio ,ran sve"
sa svojo# ro-akinjo#7 2akle! prodikatori(e3 :e li to ,ijeda! je li lopovtina! je li o,ijest!
.ilo"o.ija! ta li3 Ili poe"ija3 2akako! vi davno ve ne pjevate7
9 :esi li ti kada #islio da ,i se Pod'orski opet #o'ao pri#aknti 'ro.i(i 4l'i! stare spo#ene
skrisiti... i...3 #rka li(a! po'njrivi se! neto tie e Karolina.
9 1avitlati $ivot! kakvi# evo nas dvoje... 9 od'ovori prekinto i kratko *a(a.
9 :est.
9 :est3 8ro.i(a 4l'a nije se posve 'ledala svoj itelji(...
9 5la$eni svat7 9 klikne Karolina i potapa po le-i#a *a(. 9 A e# tada trati ovako dane3
*ijep! vjern! do,r $en... a ti se sa #no# klatari...
9 :er si -avo7 8rdo,a! kdika#o r$nija od nje. No ja sa# stari -avolov pristaa. Pa sto'a
tvoj! ali slo,odan ro,7
9 &lo,odan ro,! koji %oe da # r$na lj,ov(a rodi sina! nasljednika veliko'a i#etka i
nosio(a slavno'a i#ena doktora *a(e... 9 %o%oto# i o,ijesni# koro# pri%vati Karolina.
9 Pa tako i jest. 4l' napta# jer #i nije rodila nasljednika...
9 Napstio si je ve prvi# dani#a ,raka... 9 prekine 'a Karolina.
9 I ti e ii do ,ijesa ne ,de li nita7 Veli# ti! skrajnje je vrije#e... ili... ili7 :esi li i ti
,esplodna! ,a(it te kako se ,a(a istroena i ponoena o,a7
9 I tra$iti 'dje e ,iti #o' narataj ili! ,olje! nasljedni(i doktora *a(e... 9 nar'a se
Karolina. *a(a "apali s#otk i ne od'ovori svojoj dr$i(i. Pt nastavie.
Na i#anj 'ro.i(e 4l'e sl$inad! poevi od dvorsko'a! ko'a na"iva% 'ospodino#! pa do
posljednje'a pastira! sve ,ijae vjerno lijepoj svojoj 'ospo-i i "dno vrilo svoj posao. 8ro.a
*a(e rekao ,i% i ne po"nava%. 4n ,i va"da ptovao! a kada je i kod ke ,io! nikada nije s
koji# sl'o# ili ni$i# ni rijei pro'ovorio. 2ok je *a(a s lj,ov(o# ptovao! 'ro.i(a 4l'a
#arljivo pre'ledavae knji'e i rane svoji% ljdi! i ne pitaji i ne ,rini se kda 'ospodar
t#ara.
I"nenada prijave .ikala Pod'orsko'a.
&pokojni# os#ije%o# na sti#a doeka 'a 'ro.i(a 4l'a.
Prvi ra"'ovor padne o kanstv! o stranka#a! o d'ovi#a. :er Pod'orski ,ijae
'ospotijski# odvjetniko# otkako se sprijateljio s *a(o#. Koliko 'od ,ijae s 'ro.i(o#
4l'o#! nikada ne ,i spo#injao prolo'a $ivota. Ali sada je nje# do"rela odlka. &tare
osnove ",dile s se nje'ov radno# d%! ali svje$e# o,lik i darile novi# s#jero#.
9 8ro.i(e 4l'o! "'oda na# se pr$a da s#o sa#i! vae'a #$a ne#a ,li"! dapae! on je
daleko i valjda 'a nee#o dlje vre#ena vidjeti.
9 Po o,iaj 9 lakonino od'ovori ona.
Pod'orski joj (jelne #ekanij od svile ri(.
9 &a#o %ladnije7 9 stdeno pri#ijeti ona i ste'ne rk! ali prekasno.
9 +oli# vas! 4l'o! jeste li ikada ,are# jedan po'led svoj ,a(ili ta# prolosti nai%
spo#ena3 2a li va# se ikada #rak oni% dneva po#olio :ako, Pod'orski! jrat3
8ro.i(a neko# sjetno# "a-eno podlje #otrae .ikala. 4na ,ijae "ateena! ali tek
"aas.
9 +oje prole spo#ene nijes nikakav #rak. 4ne s jasne! jasnije od dana... ali nji%ovo
svjetlo #ti pokoji ta#an pred#et. Rekla ,i%... pokoja (rna taka! ne'o ako ,istro oko pre#!
i takva taka ie"ne pred stro'i# po'ledo# savjesti.
9 4%! ti si va"da tako #dra kako si lijepa i divna $ena7 9 sklikne pro#jereni# 'laso# .ikal
i opre"no klone " 'ro.i( 4l' %vativi je "a rk.
9 8ospodine .ikale7 9 tr'ne ona. 9 4tkda va# takva s#jelost pre#a #eni! spr"i3
9 &pr"i7 9 "aje(a 'orko .ikal oinvi lkavi# oko# itav so,! a tada podi'avi o,ra" i
oi skreno pre#a 'ro.i(i. 9 &pr"i3 To je to #e ,oli! to #i lo#i sr(e. Ne! ne7 :a #ora#
naprijed7 4l'o! vi nijeste spr'a7 Nijeste nikada7 Vi ste prevarena! ljto prevarena! najljepa!
naj,olja! naj#drija $ena ovo'a svijeta7
4l'a skoi sa sjedala.
9 Fikal Pod'orski je poldio7
9 2o,ro. :a sa# ld. Ali nijesa# 'oropadan l-ak. Ne ,ojte se. Ne'o l-ak istin 'ovori.
&lajte #e. Va spr' je vjerolo#a(! nitkov! propali(a. 4n i#a lj,ov(. I#ao j je prije
ne'o ste postali nje'ovo# spr'o#6 ista # je lj,ov(o# evo "a itavo'a vae'a ,raka... Ej!
'ro.i(e 4l'o! ja sa# ld7
Na nje"in li( poka"a se :nonin ponos! pre"ir pn sa$aljenja i neki otajstveni! "ato#ljji
prijekor i nadvla-ivanje novi%! naviri% vstava.
9 Vi ste ipak prijatelj #oje# spr'. Vjeran i valjan prijatelj i dr' 9 ree ona pri,li$ivi se
k .ikal.
9 :esa#! 4l'o! ali sa#o "ato da te,e spasi#. &a#o "ato da #i je lake sve do"nati i te,i
otkriti. &laj #e7 9 "di'ne rke pre#a njoj.
9 &la# 9 odvrati ona spokojno. +ir je opet "avladao njo#e.
9 A%! spasi se! 4l'o6 nekada! jao! to si #i 'ovorila7 Prokleta #oja pa#et7 1aveden ,ija%
"#ijo#. Ali ja sa# okajao svoje 'rije%e toliko 'odina! dok si ti ostala ista kao sn(e...
9 /dala sa# se "a dr'o'a 9 prekine ona.
9 2a! ali on se r'a tvojoj ljepoti! tvojoj #drosti6 ti si "a nj &pasiteljev ,iser6 on kalja taj
,iser svoji# 'nsni# rilo#6 on i#a prile$ni(! ,ldni(7 &pasi se! 4l'o7 Raspitaj se s nji#7
4n te nije vrijedan7
9 Pa onda3
9 Vrati se #oj naraj7 +eni si ,ila prvo# deso# na#ijenjena7 9 i .ikal se ,a(i pred
nje"ine no'e i o,j#i i%...
9 4tale! podla kkavi(e7 Napolje7 9 vrisn 4l'a i odskoi kano od "#ije.
9 =ta3 9 osovi se .ikal popt ra"dra$eno'a risa. 9 :a sa# (rv pred tvoji# no'a#a! a ti #e
%oe "'a"iti i trnti od se,e7 Ali "naj! #ene je sila! #ene je #o7 Tvoj spr' je
propali(a! varali(a! karta! ,lna7 4n $ivi od #o'a nov(a! od #o'a "noja! sa svojo#
lj,ov(o# a tvojo# iteljko# Karolino#7 Pa ta si ti pre#a #ojoj silnoj volji! #ojoj
po$di3 =ta tvoja o%olost i pre"ir3 &avit e se! aristokratkinjo! popt sla,ane trsti... savit e
se...
I .ikal ,ijeso# strasti o,%vati vitak stas 'ro.i(e 4l'e...
&ilan krik "ajei dvorovi#a... / tren dotrae sl'e...
9 Napolje! nitkove! podli stvore! napolje7 Nikada se ne s-j pred #oje oi7 Nikada7 9 %kn
'ro.i(a 4l'a! a s"e je polie.
Pred sl'a#a stajae prvi as osra#oen! poniten .ikal. 9 Pa do,ro. Trpi... 9 ,r"o se
osokoli. 9 Trpi... i od #oje osvete e "nati... 9 #klo i trpko i"'ovori on na t-e# je"ik i
napsti dvorove...
9 Nespje%... nespje%... 9 #r#orae .ikal odila"ei i" dvora 9 nita ne'o nespje%. 9 Pa
dovikne svo# koija da "apre'ne konje i da po-e "a nji#.
I"a to'a #inlo je vie dana.
*a(a navali so, svoje lj,ov(e pod,%la! vela li(a i "akrvavljeni% oij.
9 Karolino! na pt7 &#jesta na pt7 Nova(a! nova(a7 Na pt7
9 4%! nesretnie7 2akle karte! paklene karte7 :ao! to e ,iti od #ene3
9 =ti! ropkinjo7 Inae ti "aokrenti vrato#7 2a si se od#a% spre#ila po nov(e7
9 Ali ka#o3 9 stade Karolina lo#iti rka#a.
9 Ka#o3 9 ,ijesno se na(eri *a(a. 9 K .ikal Pod'orsko#! dr'aije # rasporiti po
dr'i pt tr,%7
9 Ali on #i nee vjerovati. Pa kada se vratiti s tako daleka pta3
9 Vratiti se to prije! tvoja ,di ,ri'a! ako nee... *a(a naini o,i# pesni(a#a nekakv .i'r
"rak... 9 :a ve napisati pis#o na koje e "a(ijelo do,iti nova( Pod'orsko'a...
H
4 pri"or to se ",io #e- .ikalo# Pod'orski# i 'ro.i(o# 4l'o# nije nitko do"nao nita.
Vjerne sl'e ,ija% vjernije od pasa. &voje tajne ne ,i ni #jese( i"lajali ,ili...
H
Fikal Pod'orski lijeno je pro rke o naslonja. Na divan sjedi Karolina.
9 2akle... kratko... nova(a3 ;#7 Ne"natna rije... Ne'dje je ta#o ,ran $ivot! ta3
9 A%! propio se! prokartao... 9 "da%ne s to,o$nji# vstvo# Karolina.
Fikal je po'leda ,la'ovoljno i nas#ijei se. /darae prsti#a. Vijesti Karolinine oito #
prijale.
9 Vi ste #i nekako pro,lijedjeli i sjetni ste 9 po'ladi je nje$no .ikal po o,ra"i#a.
9 A! #oli# vas7 Taj $ivot...
9 Tko va# va ljetnikova(3
9 &tari onaj 'l%onije#a(.
9 A kada ,i 'ospodina na pt3
9 &tra 9 pre ona oi .ikala.
9 )jte. Neto va# predlo$iti. Ve s tri sata poslije podne 9 po'leda Pod'orski na star
r koja je visila o stijeni kod pro"ora 9 ja "a danas ptje# s va#a va ljetovnik da vidi#
taj va dvora(. Nikada #e jo nje# ne ,ijae. ;oete li #e dakle "a 'osta danas3 5a si
"a$elje% one idiline sa#oe... 9 pri$#iri .ikal oi#a...
Karolina 'a s#njivo po'leda.
9 +oj 'ost danas3 E pa do,ro7
9 /"et sa so,o# i tra$ene nov(e.
+jese( je prelijevao svoje aro,no svjetlo "a'orski# ,re$lj(i#a! od koji% se na jedno#
,jelasao ,av ljetovnik. 9 8ro. *a(a $eli nasljednika dakle! i radi to'a je napstio lijep i
kreposn 'ro.i( 9 nastavi .ikal to# ljetovnik s Karolino# ra"'ovor tono je itav veer
tekao #e- nji#a sada $ivlje! sada sporije. 9 A vi! $iva A#a"onko! ja#ano ete # ispniti
$elj7 ;a... %a... %a7
4na proni(avo po'leda Pod'orsko'a i "a'ro"i # se prsti#a.
9 )dne li ko,i7 Nedavno #i #ro ota(. 4stado% sa# sa#(at na iroko# svijet. Ele! i #ene
#ori ista $elja kano i *a(! do,iti nasljednika da ne trne sa #no# #oje i#e... kano
posljednja svijea ki... A 'ro.i(a #e na"vala kkavi(o# i trnla od se,e 9 pro'n-a
nera"#ljivo se,i posljednj i"rek.
Najedno se tr'ne i neka nova #isao snla # 'lav...
9 Kkavi(a... kkavi(a... kkavi(a... 9 ponavljae on.
9 =to va# je! 'ospodine .ikale3
9 2r$i#! da je *a(a kkavi(a.
9 1ato3
9 2vije $ene! pa ne#a nasljednika7... A%! kakva je to sa#oa... nas dvoje sa#i... ni'dje $iva
stvora...
Pod'orski stade (jelivati Karolin...
9 A%! Pod'orski! pstite... nije lijepo...
9 &trana sa#oa7 9 da%n .ikal! a svijea se trnla od to'a $estoko' da%a...
9 ... nije lijepo...
Pod'orski spre#io se na pt Krapin! svoj pisarn. Karolina pak na pt da nosi 'ro.
*a(i nov(e... 4,oje pta% ljetnikova( 'l%onije#o# pa"iki. =tjeli s i ne sdivi se
jedno dr'o# po'ledati li(e.
9 Nije lijepo... 9 "apjeva napokon .ikal na nos oponaaji $enski 'las.
4,oje prasne #kli s#ije%! sra"ie i# se oi! a Karolina nje$no dari .ikala.
9 1na li pri o kkavi(i to snese jaje t-e# 'nije"d3 Nje"in porod naraste! po,a(a ostal
dr$in napolje i" 'nije"da i sa# 'ospodari ta#o... 9 nadove$e .ikal.
9 I to nije lijepo... 9 ti%o e itelji(a.
9 Nasljednik *a(in neka se ne ,oji stradanja. Pol itavo'a 'ro.iina i#etka je *a(ino...
9 2r$i se! sr(e... nasljednik je opskr,ljen! ja # ,iti skr,niko#...
Rastadoe se.
9 Nespje%... spje%... spje%... 9 'ovorio je nekako #orno sa# sa so,o# .ikal Pod'orski
,a(ivi se na naslonja svojoj so,i. )itav dan nije nita radio! niti koje stranke pstio k
se,i... 9 /spje%... spje%... ej! o%ola 'ro.i(e 4l'o! #o$da e#o se jo kada ssresti...
&trane i teke #isli "aokpie d% 'ro.i(e 4l'e nakon ono'a sastanka s Pod'orski#. Kao to
o,la(i veliki% jata pti(a koje lete "astr sn(e! tako pritiska% #tne sltnje i e#erne #isli
nje"ino sr(e koje je napokon "astenjalo ljto# i neopisivo# ,oli.
Kad je sa,rala sve slike $ivovanja svo'a spr'a! one tek "aokr$iva% on (rn osvad
tono j je otkrio Pod'orski.
9 /itelji(a Karolina3 4na3 4tkda i kako ona3 9 pitae se povrije-ena $ena svo# ponos
na'nvi se pre#a o'ledal kao da je %tjela pitati: I#a li koje da je #eni pre#i(a3
&ada dola$a% sve spo#ene na t itelji(... Padoe joj na # ssreti i"#e- nje i spr'a
joj *a(e... Neto je! i to tek sada! ti# spo#ena#a nala to se savijalo! valjalo! #otalo
klpko popt "#ija koje se ,ore te sik jedna na dr' ljti# otrovo#...
9 Pod'orski7 Pod'orski7 9 &krajnja #r$nja i pre"ir ra-ae se njoj na ovo i#e. 9 +o$da je sve
pka la$... 4n... on... on...7 9 aptae ,e" save"a sa#a se,i. 9 Nije li tek nje'ova "lo,na
spletka3 Ta kakve # ,ija% neiste na#jere3 Pa ono prostatvo... 4! ,o$e7... Nekada sa#
(ijenila to' ovjeka... Nekada... +oj spr' #i 'a opet doveo... pa... *a$ i spletka sve to je
nje'ovo da poli svoj neist svr%7 Ali nijesi! "lotvore! spio7 Nijesi7 Ne'o! 'dje je #oj
spr'... "a ko'a prise'o% pred ,o'o#7 8dje je73 9 I 4l'a stade ridati i je(ati kao (rna 'odina.

FIII.
&KR5NIK
&n(e na'i,alo k "apad. 1latni s nje'ovi tra(i prili sjajnoj #a'li(i "a'orski#
,re$lj(i#a i (jelivali taj lijepi kraj. / daljini je 'las pastira. 4dnekda kao da lelija
"rako# pjes#a #karaki% 'rla! po#ijeana s tanki# $enski# 'lasovi#a. Nedjelja je! pa
seljak provodi vesele asove! asove od#ora i svoje jedine "a,ave pri ai vin(a seoskoj
kr#i.
Pte# pre#a ,re$ljk 'dje je po"nati ljetnikova( itelji(e Karoline! jae na konj .ikal
Pod'orski. 5ijae pravo "aronio svoje #isli. 1a nje'a niti je sjalo sn(e! niti postojalo
neto takvo naravi to ,i ra",dilo nje'a ona slatka enja i stitrane #isli s dra'osti i
divno'a sklada veliko'a svijeta koje ovjeka sposo,na da i% s%vati ra",la$j i "aljljaj
,ajni nepo"nati i ,e"rjeni $ivot.
Kada je .ikal dospio k ljetnikov(! sa-e s konja i sa# 'a pripne o ni"ak stp pred #aleno#
,ao#. 8ro,na tiina vladala je to# ljetnikov(. Ni $ive de ne ,ijae # ssret. Fikal
ni-e k. *a(a je po'r$ena stasa etao so,o#. Na postelji ,lijeda i pala le$ae
Karolina. Pod'orski se #klo pokloni. Karolina ,a(i na nj svoj #tni po'led. 5ljedilo nje"ina
li(a o,"#e i"nenada r#en. *a(a se stavi pred .ikalo#! slo$ivi rke na le-i#a.
9 Prijatelj! Karolini ne#a spasa. Nainit e na# nek isprav! 'ovor! kako li se to ve
krsti! ti e "nati. Ti# 'ovoro# ja pri"naje# da sa# o(e# ovo# djetet! a te,e i#enje#
skr,niko#.
2ok je *a(a 'ovorio! stao je .ikal #otriti dijete koje se nala"ilo kraj #ajine postelje.
Nje'ovi# je li(e# tr'nlo neta neopisano. Ispod oka krado#i(e po'leda Karolin. Njoj
tekoe s"e ni" vele o,ra"e. A kada se *a(a daljio po tint i papir pokrajn so,
ljetnikov(a! prite'ne Karolina .ikala do svoji% sta. Ve i ne #o'ae 'lasno 'ovoriti.
9 5di :eleni skr,niko#! jer si joj o(e#... :a 9 apne ona.
9 Pst... +ir... 9 prodre i" de Pod'orsko'a kojoj je nastala silna ,or,a! onako po prili(i kano
kad se 'ra,e$ljiva "vijer ,ori sa svojo# $rtvo# na $ivot i s#rt. Propinjala se savjest
'ospodina .ikala.
*a(a pripre#i potre,ne stvari! a .ikal se lati pera. Pisao je %itro i dosta d'o. Na na,ori#a
nje'ova ela po#olile se sitne kaplji(e.
9 Tre,ao ,i% svjedoke 9 da%n on kada je do'otovio pis#o.
9 &ada i% pri r(i ne#a#o. +isli# da e " #oje pri"nanje i naknadno ,iti valjani 9
s#orno# %ladnoo# odvrati *a(a.
I"a to'a je proitao .ikal pis#o. Potpisae 'a. 4n! novi skr,nik! spravio je to pis#o. /kratko
je tjeio Karolin! dok # je ona do#a%nla $iva%no rko# i neto pro'n-avala sa#a se,i.
Fikal ostavi ljetnikova(! "ajae konja i poleti pt svo'a sjedita! pt Krapine.
2r'i ve dan "aokpila Karolin posljednja nesvjesti(a. &tari(a! daleka joj teta! kada je
$e'la #rtvak svije! *a(a po,je'ne na dvor i ltae naokolo popt i"',ljene de. /$as
i strava pronikla je itavo nje'ovo ,ie... 4n vie nije vidio lj,e"ni(e svoje...
I"a Karolinine s#rti navalila je posljedi(a "a posljedi(o#...
*jetnikova( opstio! Pod'orski! kano titnik $ensko'a djeteta! i#eno# :elene! dao je
vino'rad s ljetnikov(e# nekakvo# =tajer( naja#. Ali =tajera( %itro napsti do,an stan
jer da no lpa po ljetnikov( nekakva sa,last! tvara! (rna $ena! ta li... 2apae! =tajereva
s dje(a od stra%a o,oljela! kako je on ka"ivao. Iselio se i" ljetnikov(a. I nitko se nije dao nj.
A po narod stale kolati prie o to# ljetnikov(! da te srsi prola$a%.
Pod'orski je s *a(o# savrio i potpnio isprav pri"nanja oinstva. *a(a je tre,ao
nei"#jerno #no'o nova(a i propio se. I#anja 'ro.iina to s nosila! ne ,ijae *a(i dosta.
Nekoliko #jese(i i"a to'a na%rpi on pisarn .ikala Pod'orsko'a.
9 =ta je s to,o# da si tako s#en3 9 ssretne 'a .ikal.
9 &ve# je kraj7 9 "alpi on! la#aji rka#a. 9 Ali ja... ja... ja joj poka"ati7
9 =ta je3 Ko#3
9 4na! ona7 9 #a%ae *a(a 9 istjerala #e. Veli! ako se ne do,rovoljno! da e se sd,eno
raspitati sa #no#7
9 A7 &pr'a! 'ro.i(a 4l'a3 Na to si valjda prije #islio.
9 =ta sa# #islio7 :a ope #alo #isli#. Ali neka7 :a i#a# svo'a i#etka polovi(.
9 Na papir! ,rate 9 kratko e .ikal.
9 Pa "ar ta ne vrijedi3...
Fikal sle$e ra#eni#a.
9 E! dakako! vrijedi! ali ,it e pravde. A 'ro.i(a 4l'a nai e dosta "atite.
9 4na sve "na! sve "na i "a pri"nanje #o'a oinstva...
9 Nije -avo! ako si dr$ao da e tajno# ostati...
9 /%7 %7...
9 Nita %! privoli na do,rovoljno raspitanje s 'ro.i(o# 4l'o#! a "a svoj polovi( di'ni
pravd...
9 4! o7 Tko ,i to ,io #islio...
9 &vatko ko'a nije kr#pir #jesto #o$dana 'lavi 9 otro i 'ri$ljivo e .ikal.
1a ove rijei nekada ,i 'a ,io *a(a po"vao na dvo,oj! a sada kano da ni o nije.
9 4! ja sve! sve pro#isliti! tada! prijatelj! ti e #i ,iti na rk3
9 / svako do,a.
9 +oli# te nova(a.
9 2es e> #a(%ina7 9 se,i e Pod'orski. 9 5ene6 ali ne#oj sporo ra"#iljati. Kako vidi!
vre#ena s kritina...
I ti#e se rastadoe.
I"a *a(ina odlaska pola'ano je i strpljivo neto ,ilje$io Pod'orski te ,i kadto d,oko
"da%no! kano od teko'a napora.
9 Napredje#o7 9 da%n napokon i o,a"re se okolo se,e.
Prola s dva tjedna to se nije vidio sa svoji# prijatelje# *a(o#.
Neko'a jtra dok ,ijae .ikal jo krevet! pok(a *a(a na nje'ova vrata.
9 5it e on. Protepao je valjda "aj#ljeni nova( 9 "a#r#ori .ikal.
9 5rate Pod'orski7 2ola"i# rano da "na tvoja .ikalska #drost da sa# kod "drave pa#eti. :a
sa# sa so,o# do-o% naista(! sada do te,e stoji7 9 poeo je nekda nestrpljivi# 'laso# *a(a
stpivi do Pod'orsko'a postelje.
9 2akle naista(7 9 %ladno odvrati .ikal.
9 / te,e je #oj $enid,eni 'ovor3
9 :est.
9 Polovina sve'a 'ro.iina i#etka pripada #eni! stoji nje#3
9 2a.
9 Pod'orski! kpi od #ene t polovi(6 ja se seli# i" ovo'a kraja.
Fikal se podi'ne i" kreveta.
9 /'ovor da kpi#3 Kart papira3 Na(rt #jesto "e#lje3
9 Ti si rekao da se #o$e ispravdati ta polovi(a. A "nat e da neto vie vrijedi od dva9tri
'roa.
9 2a! pravdati se #o$e#o! ali ja pravde ne kpje#. Pravda je ltrija! i'ra na sre.
9 *ijepo. Kole'a! jo nijesi stao! "lovoljan si. :a dr'i pt doi 9 na#r'odi se *a(a.
9 Ne! ostani 9 "a#isli se .ikal prvi oi strop. 9 &jedi ova#o.
*a(a sjedne na krevet.
9 Ti ,i dakle svijet. A ka#o! s#ije# li pitati3
9 2aleko7 / +a-arsk! Italij! dalje7 4vdje #i je sve do"lo'rdilo.
9 A tvoje dijete3
9 +oje dijete3 I#a titnika. 2a #i je #kar(a rodila! neka ,i joj ,ilo. 4vako ne #ari# "a
nita.
9 Ti #ora #ariti7 9 vikn .ikal da se *a(a tr'no s postelje.
9 =to si tako $estok3
9 =titnik sa# djetet. Ne dira# #oralne prodike! ali dijete je nevino. Ako si ,io ti 'rije%!
tvoja lj,ov(a 'rije%! ne propasti nevino dijete. 4no je plod vae'a 'rije%a! ali tko e
"akljiti da ono #ora trpjeti "a taj 'rije%3
9 :a te ne ra"#ije#.
9 T polovi( prenesi na svoje dijete.
*a(a se "a,e"ekn.
9 A ja3 Ptj! i'#ane! ,ijeli svijet. Pa kako da prenese#3
9 Na nova( koji si ve od #ene di'ao od,rojit ti jote trideset %iljada! a ti lijepo ptj
daleki svijet kada te je volja.
*a(a kao po#a#ljen epa .ikala i stade 'a 'rliti. 9 4! ti ple#enita i vrijedna do7 Ta onda
si kpio #oj polovi( 'ro.iina i#etka7... 9 je(ae *a(a. 9 :a ne tre,a# vie7 Trideset %iljada7
Trideset %iljada7 Pa #e nikada ne vidi ve ovaj kraj7
9 :a nita ne kpje# od te,e. ;o sa#o polovi( 'ro.iina i#etka "a svoj tieni(! "a
tvoje dijete. :a i ne $eli# toliko'a i#etka...
9 4! ti "vieni .ikale7 Ali kakvi# naino#3 :a ne ra"#ije#.
9 Ele! $enid,ene 'ovore si "nao sklapati! a to'a ne ra"#ije. Ne ,rini se! ja nainiti
pis#o. I koliko ,de te,i #o'lo pripasti i" tvo'a 'ovora! toliko e "aista do,iti i tvoja ki.
9 A #re li dijete3
9 1aista do#iljan. /#re li! tada prela"i to,o$nja polovi(a na #ene! ali ti e onda! spije# li
s pravdo#! do,iti jote trideset %iljada...
9 5la$enstvo7
9 I ti e o sve# to# nainiti pis#o koje e ,iti valjano3 9 kliktae *a(a #jerei iroki#
kora(i#a sk .ikalov so,.
9 To je #oja skr,. 1a tri dana je svren posao #e- na#a. / tri 'odine do,it e trideset
%iljada. &vake 'odine po deset.
9 ;# 9 "a#isli se *a(a. 9 Prijatelj! ja ti pta# ispod trideset! ali daj #i od#a% sve. Pa niti se
i#a ti ,rinti "a #ene! niti ja "a te,e.
9 Ali ja ne ,i% s#o'ao "asada toliki nova( 9 odvrati Pod'orski.
9 A%! vjerj! a#i(e! 'ovori# od sr(a! to ,i #e jako $alostilo. 1na da ja voli# on: Clara
pa(ta! ,oni a#i(i 9 s#ijeno# tronto ree potie *a(a.
Na latinsk .ra" pojavio se na .ikalov li( trpak s#ije%! kano da e rei: 04! ti ,e"o,ra"na
%ljo! to je jedina .ra"a to si je jote savao svojoj tikvi...0
9 8ro.e *a(a7 1a tri dana redis#o stvar7 A sada dopsti da se o,e#! noas sa# d'o
radio.
9 Radio7 Radio7 Va"da radio7 &a#a "vienost i #drost7 2akle "a tri dana3 &ervs! "latni
#oj .ikale7
I podae si rke i rastadoe se.
/ o,reeno# rok Pod'orski je odr$ao svoj rije. 4#ano pis#o potpisale s stranke i
svjedo(i. *a(i ,d od,rojeni o,eani i tra$eni nov(i. I"'rlie se nero-eni prijatelji i
po,rati#i. Kakav li ,ijae to "a'rljaj7 :edan je polj,io svo'a prijatelja kano to je E"av "a
"djel lee svo'a ,rata :ako,a. 2r'o'a "a'rljaj ,ijae slian kljn 'avrana! tono lpka po
pol#rtvoj $rtvi svojoj.
9 2akle sada! po,rati#e *a(a3
9 / "e#lj prosvjete! "e#lj 0kltre0! ravn! plodn i irok +a-arij! a tada ona#o
Nje#ak i dalje! dalje...
9 A pii #i! da se "na#o... 9 s#rska 'l%o .ikal kano da ka$e stran(i da se potrdi pitati
katkada "a re"ltat svoje parni(e...
9 Ra"#ijeva se da ne "a,oraviti na te,e... &ervs7
9 1,o'o#7
+a%ali d'o rka#a jedan pre#a dr'o# na konano# rastank.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:o isto'a dana naveer dao je .ikal Pod'orski po dojilji! donijeti prekrasn "ipk svoj
spavaoni(.
9 2a li to ,o'o sirotane napredje3 9 pita krn i #lad $en kada je polo$ila "ipk
nje'ov so,.
9 E! dijete je "dravo! ,di ,o' %vala.
9 Kako li se "ove3
9 :elena! #ilostivi 'ospodine.
9 Vidi! ttor! pa # ni i#ena pravo ne "na# 9 kori to,o$e sa# se,e .ikal. 9 A vi po-ite sada
sl$inak so,! ondje e va# dati veer! a nakon veere vratite se po dijete.
2ojilja se dalji.
&ada je Pod'orski pri#akno stola( do djeje "ipke i "a'ledao po"orno dijete. 4no je
tako-er velike oi(e prlo nepo"nato li(e.
9 4%! ja ti#! tako ti#7 +oj o,ra"! #oje oko7 9 I .ikal se sa'n i stane (jelivati dijete... 9
Ti! ti "asl$je 'ro.ovski i#etak! a ne ovakve ,lne i "atepikr%i... 4! ja raditi! ja
skr,iti "a te,e7 )ekaj o%ola 'ro.i(e 4l'o7 <ivot .ikala Pod'orsko'a sad je isto# "ado,io
pravi (ilj7 Ej! a ti... ti si o,dovjela7 Vidjet e#o se! vidjeti7 9 'ro"io se pesni(o# i opet se
na'no do djeteta. / li(e # je dario jedva vidljivi $ar i stao (jelivati sitne djeje ri(e. Na
sti#a djeteta sino voljki s#ijeak 9 9 4%! ota(7... 9 da%n .ikal! i prisloni svoje li(e do
sitno'a i #ekano' o,raia... 9 Prva neopisana slast... 9 aptae... i popt %itre #nje kano da
# je #o"'o# proletjelo: 0To nije lijepo 9 to nije lijepo...0

FIV.
+EC/TI+...
2oktor i 'ro. *a(a napstio je do# svoje spr'e 'ro.i(e 4l'e. Prodao $enid,eni 'ovor i s
.ikalovi# nov(i#a "aptio se prostrani svijet. 9 4l'a je ravnodno isprva snosila o,rat
svo# $ivot! a "a koje vrije#e stala na nj i "a,oravljati.
Fikal je Pod'orski jednako# #arljivo radio svojoj kan(elariji. A 'odine prola$a%
toko# kakvi# se rijeka toi preko vrleti doline. Prvi% 'odina pratio je on *a(ina klatarenja
svijeto#! pa i pisali s jedan dr'o#! i .ikal svo#e prijatelj slao jote nova(a. Kasnije nije
%tio od'ovarati na pis#a *a(ina! jer s odisala sa#o novano# $e-o#. Ipak je .ikal "nao to
se s *a(o# ",iva i 'dje se nala"i. Napokon # se "a#eo tra'. 4n nije #o'ao nita o nje#
sa"nati. 2esetak 'odina prolo je od nji%ova rastanka! a .ikal ,ijae vjeren da je *a(a! $rtva
svoji% strasti! ne'dje "a'lavio.
Kako je .ikal jedni# oko# pratio *a(! tako nije propstio dr'i# oko# to po"ornije pa"iti
na 'ro.i( 4l'. 4n je do,ro "nao "a svak #alenkost to se ",iva nje"in 'ospodarstv6
svak par(el koliko nosi6 svako'a sl' kako i ta radi "a svoj 'ospodari(! "a nje"in silan
i#etak. 2akle ,ijae nekakav openiti skr,nik6 ipak se nije nikada pri,li$io 'ro.i(i 4l'i. &ve
pak 'odine snovao je sa#o o to# kako e podi'nti parni( protiv nje. 2eset 'odina je radio
na njoj. &tvorio je i itav "'rad od parni(e. 5ila je ona ra"vita od poetka do kon(a.
&astavio je sa# Pod'orski t$, i od'ovor te daljnja ale'ata. 4sd i pravne lijekove. &a#
ispitivao i predvidio na to ,i #o'ao nje'ov protivnik doi i kako e 'a on opet s nje'ovi%
po"i(ija o,oriti. )itav ,ijae to ratni plan koje# on #ora svakako i"ai po,jedniko#.
Kada je dijete ko# on ,ijae to,o$nji skr,nik! :elena! navrila jedanaest 'odina! navijesti
.ikal kratko i s%oparno 'ro.i(i da po $enid,eno# 'ovor "a svaki slaj pripada od
itavo'a nje"ina i#etka polovi(a 'ro. *a(i! ,ive# joj spr'. 2a je *a(a t polovi(
prenesao na svoj ker :elen! a on kao skr,nik djeteta da sada djeje pravo tra$i. Nee li
'ro.i(a "do,ra! da e dariti parni(o#. To ,ijae navjetaj rata 'ro.i(i 4l'i. 4na se
presenetila! no konano je Pod'orsko# preko svo'a "astpnika isto tako lakoniki
od'ovorila da ona nita ne pri"naje i ne daje! i da # prosto stoji podi'nti pravd.
Pod'orski se na ovaj od'ovor nije "ate"ao. T$, je podi'ao! i parni(a je tekla etiri 'odine te
je dola do ono'a stanja kako je poetk pripovijetke istaknto.
8ro.i(a je 4l'a nakon toliki% 'odina poklonila 'lav i navijestila Pod'orsko# svoj posjet i
dola"ak poradi parni(e. Pondila # na'od,. To ,ijae pak toliko koliko do,iti pravd.
K to# je pripo#enti da je .ikal Pod'orski! isplativi *a(! prodao 1...sko i#anje i tako
,ijae sa#o posjedniko# i vlasniko# ke Krapini koj # je na#ro ota( i kojoj je
stanovao. *jdi 'a dr$a% sto'a ,o'ati# veliko i #ilja% da dr$i na kp itavo ,la'o.
Vrati#o se k poetk ove pripovijesti.
Fikala ostavis#o nje'ov ra"#iljanj i"a o,jeda kadno je nje'a i adlatsa # prevarila
0(rvena pti(a0.
Ve se %vatao #rak kada se .ikal preno i" svoji% #isli.
9 :eleno! dijete7 9 "ovn on.
Pla%o djevoje pritra.
9 =to $elite! 'ospodine skr,nie3
Fikal je ,la'i# i vla$ni# oko# #otrio djevoji(.
9 2ijete #oje! ,it e sretno. Nala ti se #ajka. Ako ,o' dade! danas9stra ,it e 'ro.i(o#. I
o(a e po"nati...
2jevoje por#eni.
9 Kako! skr,nie3 :a vas ne ra"#ije#. 2o danas sa# toliko od vas do"nala da ja ne#a# vie
o(a ni #atere. 2a skoro i"a poroda #o'a #ine sa svijeta...
9 +i! #i! dijete #oje. &ve# e doi %ora... A sada po-i #oj so, i pali #i
svjetiljk. Pno! pno #i valja jo noas raditi... 9 I .ikal stane sa sjedala! pri-e do pro"ora i
stade "riti kro" stakla! na koja se %vatao led! #rak "i#ske veeri...
9 &pe(ta,ilis... spe(ta,ilis do#ine7 9 "in #rak so,e 2'an! koji se ,ijae ti%o dovkao na
vrata da 'a .ikal ni pri#ijetio nije.
Fikal se okrene od pro"ora.
9 /%! spe(ta,ilis! #al# o#en7 +al# o#en7
9 =ta je opet3 Kakav #al# o#en3 9 otresne se .ikal krijetei# 'laso#.
9 &pe(ta,ilis! #oli#! ako s#eta#! ja stra nastaviti...
9 2akle ta je3
9 &pe(ta,ilis do#ine 9 nakalja se 2'an! popravljaji naoale. 9 Ani#alia! ani#alia. 2anas
(rvene pti(e. Tko ,i ,io to #islio...
9 &a#o kratko! do#ine 2'an7
I adlats je ispripovijedao to je naj,olje "nao prijevar #$eka te "avrio: 9 Ani#alia.
5estiae... Asini in pelle leonis...
Fikal se ti%o nas#ije. 9 A 'dje s! do#ine 2'an! taj latinski (itat naili3 1,ilja vra'o#etna
'lava.
2'an se opet nakalja i poravna naoale pa e silnoj ednosti i ko#inoj sra#e$ljivosti:
9 &pe(ta,ilis do#ine! i" vai% 'lasoviti% ale'ata parni(i protiv 'ro.i(e 4... E! kako sa# i%
d'o i po#njivo pisao7 +no'o li je "noja proteklo s #o'a ela... 1ato ,a! spe(ta,ilis! jer
vjerje# sltnje! ova #ka prijevara s (rveni# pti(a#a na dananji dan kada je 'ro.i(a
4l'a ,ila naoj kan(elariji! ova #ka prijevara jest #al# o#en...
9 Idite! idite... ... eto na a vina pak! do#ine 2'an! neka okrijepe svoj ,a,lj d koja
vjerje sltnje i sanje. &rea da nijes 0js tdirali0! kakav li ,i to ,io .ikal koji ,i
sltnje vjerovao i #o$da jo na lotrij stavljao...
9 &pe(ta,ilis! do,ri do#ine spe(ta,ilis! 'ratias... spe(ta,ilis...
I 2'an se odve na vrata s veselo# skro#no da # se i kapa na %odnik skotrljala i"
rke. &tao #rak pipati i tra$iti je. Ali kakva je ve sd,ina nesretnika! "a $iv 'lav nije
#o'ao napipati... =njanje i tapanje po %odnik dopre i do .ikalova sl%a.
9 Tko se ve %odniko#3 9 povikne on! otvorivi iro# vrata i dr$ei svije.
9 No3
2'an se nije sdio...
9 :a! ja sa#! spe(ta,ilis do#ine... kapa #i je ispala... i nikako je ne #o' nai... Vani je tako
%ladno 9 dr%tavi# i napola plani# 'laso# ape 2'an.
9 A%! #oj 2'ane7
9 A%! spe(ta,ilis... 9 4n je opa"io kap i #akno i" %odnika.
Kada je .ikal svojoj so,i poeo raditi! padn # na # rijei nje'ova adlatsa da s (rvene
pti(e #al# o#en. 4n nije #o$da nikada $ivot ra"#iljao o rijei#a svo'a pisara6 niti 'a
je kada noni# ,djenji#a i radnja#a "aokpila #o .anta"ije da # kvari jedinstvenost
radnje. &ada te (rvene pti(e 9 #al# o#en 9 stadoe sve vie rasti. Fikalo# poee dr#ati
pravo# s#isl sltnje. 4n i# je esto "a#a%no rko#. 9 +anite #e se! ja vas se ne ,oji#. 9
Ali one! popt sa,lasni%! eterini% ,ia! na "a#a% nje'ove rke asovito ,i se od#i(ale! ali 'a
i"a to'a jo veo# silo# opkolile.
9 Kako li sa# nado#ak lijepa spje%a... 4%! #oje dijete! #oj krv! #oj :elen ona e
pokeriti! dati joj svoj naslov 'ro.i(e i dakako polovi( sve'a i#etka... I sav i#etak ,it e na!
"ajedniki na! jer k sve# to# ona postaje #ojo# spr'o#7 +ojo# spr'o# 'ro.i(a
4l'a7... A%! najljepa parni(a... pa posljedak... tako skladna! tako povoljna na'od,a7... 9
#editirae! i sr(e # je stalo i'rati i opet se po so,i stao etati. Ali i"nenada saletjee se
(rvene pti(e 9 #al# o#en 9 "loko,ne sltnje... Nji%ov sa,lasni lik do,ivae sve i"ra"itiji
o,lik! itav o,ra"in: 9 Pa ipak! ako *a(a jote $ivi! ako se vrati... a dijete! dijete :elena... ta i
slijepa( ,i na (rta#a nje"ina li(a napipao #oj slinost...
9 A da 9 oda'nao ,i .ikal opet rko# dosadne 'oste! tlapnje... 9 :a ti#! ja "na# da je dijete
#oje. Ali tko ,i sada #oje li(e #o'ao prispoda,ljati sa djeji#3 Nitko7 Nita7 A on3 *a(a3 4
nje# nikakva 'lasa ve tako d'o7 1a'lavio je ili od n$de ili od preo,ilja... To je tako
stalno... 4 i ja o to# pridonijeti jasna i nedvo#na svjedoanstva7... Pa da #ene s#etaj i
"ne#irj nevrijedne! sla,o#ne! ,a,lje sltnje #o'a pisara3... +ene! .ikala :ako,a
Pod'orsko'a73... Idi7 Idi7 Idi7
I Pod'orski opet sjedne k pisae# stol.
Radio je do "ore. 4i s # po(rvenjele od ,djenja. &an je "a#etno s nji# ,itk.
9 &lo,odno7 9 spokojno # pro'ovori .ikal. 9 &lo,odno7 Ti e po,ijediti! ti e #e srvati7
5a si 'odan! sladak 'ost. I ja sa# po,ijedio7 4drvao i srvao7 E%! ti #e nadvla-je da #e
opet okrijepi i novo# #i silo# na%rani d% i tijelo... E%! ja sa# nadvladao i poslije po,jede
dola"i nov! sjajan $ivot7... 2akle! ave! a#i(e7 &lo,odno. :a sa# spre#an podlei... %o rei
le'nti na poinak... 9 "avri .ikal ra"'ovaraji se sa sno# koji # je "atiskivao #orne oi.
Pa ti%o spre#i papire i trne svije. /sno je sa s#ije%o# na sti#a. Ali sn 'a opet
saletjee (rvene pti(e! doktor *a(a! dvo,oj! #al# o#en kano neko pose,no (rno nejasno
,ie! i isti adlats 2'an nala"io se toj "loko,noj s#jesi. No to ,ijae sa#o ra"lika #e-
sno# i javo#... Posljednja je nadvladala. &an je otprio s itavo# svojo# #a'lovito#!
nejasno# eto# prika"a! a na o,"orj .ikalova $ivota sinla posljedi(a radnje i napora
"adnje pro,djevene noi te najljepi spje% najvee nje'ove parni(e 9 najpovoljnije.

FV.
NA8425A
2'an je ve sjedio kod svo'a stola. Kadto je pokalj(no! skidao naoale! otirao i% i
"a'ledavao na vrata koji#a je i#ao doi prin(ipal. Napokon je #oio d'ako 'je pero i
stao arati po papir. Cvrktalo je ono da ,i ti ",i porasli. 9 )dno je 9 ra"#iljae adlats 9
da prin(ipala jote ne#a. 4n je ,are# dosad o,iavao va"da #e doekati! pa ,o'"na kako
rano doao.
I 2'an kod ove s%e #isli koja se i"vijala nje'ovoj 'lavi stre#i nanovo preko naoala
svoje oi vrata .ikalove so,e. Napokon je "ao $rnije koraanje! i vrata se otvore.
9 2'ane7 9
9 5on# #ane! spe(ta,ilis7
9 &ervs! a#i(e7 9 odvrati .ikal. 8las # ,ijae neto o%rapavio. 9 2'ane! idite ki pa #i se
danas i ljepe redite. 8ro.i(a e skoro doi. 5it ete #i svjedoko# kod neko'a pravno'
posla. Kasnije ete nai jo dva9tri svjedoka.
9 Na sl$,! spe(ta,ilis7
2'an stane! naravna naoale! nave kapt i odjri i" pisarne.
:edva se ,ijae 2'an vratio! a ve je topot konja pred .ikalovo# ko# navijestio da je
'ro.i(a dola.
Fikal joj poleti ssret. Vrata prin(ipalove so,e opet se "atvorie. 8ro.i(a skin kopren i
odlo$i "i#sk ka,ani(.
9 +ilostiva 'ro.i(e 4l'o! ja sa# svrio na'od,. :e"'ra joj je da pravda prestaje! stranke se
i"#irj! i#etak ostaje netaknt od .ikalski% pand$a! a vi ete! #ilostiva 'ro.i(e! initi
asno! lijepo i kransko djelo. &iro#ano dijete do,it e tako velik i ple#enit #ajk i
naslov nje"in. 2akle kratko: :elena postaje pokerko# 'ro.i(e 4l'e6 'ro.i(a prenosi svoj
naslov na dijete i ono do,iva i#etk i asti 'ro.i(e 4l'e sva prava koja ,i do,ila i vlastita
vaa ki. To ,i prva taka ,ila. 2r'a je taka: :elena od one polovi(e sve'a i#etka! "a koj
je tekla pravda i koj polovi( joj vi ovoj na'od,i pri"najete! odrie se i stpa je svojoj
ple#enitoj po#aj(i! na to pristaje# i ja! skr,nik! " odo,renje o,lasti.
Fikal prestane prvi po"orne oi 'ro.i( 4l'.
9 I nita vie3 9 pita ona. 5la'o%otne oi nje"ine ssretoe se s oi#a Pod'orsko'a.
9 / na'od,i ovoj ,are# nita vie7 9 na'lasi tvrdo .ikal.
9 Ali... 9 "ape 'las 4l'in.
9 Na ,rak #islite3 9 po#o'ne joj .ikal.
4na ki#n 'lavo#.
9 Na ,rak! #ilostiva 'ro.i(e! stoji i"van ove na'od,e. Toliko se sa#o ve$e s njo# to #oja
tieni(a :elena! ,da 'ro.i(a :elena! ostaje tako d'o #ojoj ki dokle #i ne sklopi#o
,raka! dok na'od,a stvorena #e- njo# i nje"ino# visoko# po#ajko# staje na sna' od
dananje'a dana.
9 :a sa# "adovoljna.
9 5rak pak 9 nastavi ,r"o .ikal 9 ele! ne $ivi#o vie ,rni# vre#eni#a #ladosti! pa e#o
od#a% 'ovoriti odrjeito i je"'rovito! dakle ,rak na i#ao ,i se o$ivotvoriti s#jesta i#
do,ije# potre,ita svjedoanstva i isprave da je vaa #ilost "aista dovi(o#...
9 Po to# jo nije stalno... 9 pri#ijeti ona ti%o.
9 &talno je! ali "akon nije "adovoljen.
9 No da se on koji# slaje# vrati! da jo #o$da $ivi 9 #ne 'ro.i(i 'lavo# 9 i da stane opet
tra$iti polovi( i#etka s oni# nesretni# 'ovoro#3
9 Poto ova na'od,a stane na sna'! 'ovor e pro'tati vatra. T vie ne#a posla #e-
niki#! osi# #e- va#a! 'ro.i(e! i vao# pokerko# :eleno#... +e-ti#! ja "a koji dan
pridonijeti svjedoanstvo! jasno i jako! da takve po#isli ne #o' "di'nti niti
najne"natnije'a o,laka ,ri'e 'ro.iinoj di...
Nakon ovo'a ra"'ovora otvorila se opet prin(ipalova vrata. 2'an je valjalo naotriti novo
nov(ato pero. 4n je prepisivao na'od, po"orno i #dro. 2apae! oko je nje'ovo onako
preko naoala "a,adalo pojedine rijei! a o nekoje se i tako "akopilo da ,i #islio 9 istr'nt
e i% i" sastavka na papir.
Fikal privede :elen njenoj ,doj #aj(i. 8ro.i(i 4l'i oito se svi-alo priprosto djevoje!
no kada 'od ,i ona po"ornije #otrila svoj pokerk! pojavljivao ,i se neki tajni ne#ir di
.ikalovoj. No ovo#! dakako! na vele"'ojeno# .ikalsko# o,ra" ne ,ijae niti najtanje'a
tra'a...
Na'od,a ,ijae "'otovljena i od svjedoka potpisana. <enid,eni 'ovor *a(e s 'ro.i(o#
4l'o# ,i spaljen i niten.
4d dana sklopljene na'od,e nekako se nije dalo .ikal Pod'orsko# tako tano i #arljivo
raditi svojoj pisarni. )esto i esto ptovao ,i dvorove 'ro.i(e 4l'e! ta#o ostajao sa
tieni(o# :eleno# po vie dana. Poslove ,i povjeravao potpno 2'an. Adlats i% esto
nije ra"#io! ali je "ato vie pta krpan "noj o,lijevao nje'ovo elo dok je po knji'a#a
rovao i nji#a naao kako e naj,olje rijeiti "adane # poslove. +e-ti# se on veliko
po'ospodio! a ki .ikala Pod'orsko'a postao itav 'oso. & 'a"dari(o# ,i se kno#
'ostio "a odsa .ikalova 9 a ilo # je dakako slast. 4na! sa#a krpna i de,ela $ena!
srednji# 'odina#a te "a svoj stali dosta pristala $ena! divila ,i se kako se 'ospodin adlats
potko$je od neko do,a. A niti vrijedni 'ospodin 2'an nije se klanjao #ilota#a 'a"dari(e
niti pri'ovarao nje"in tetoenj i ,ri"i "a nj.
Neko'a dana ne ,ijae .ikala sa svojo# tieni(o# po o,iaj kod ke.
4d stranaka je doptovao dosta lijep pran. 2'an je otro naoale i veo#a po"orno pre'ledao
$rtv.
9 Ne ,is#o li # odr,ili 'lav i ,a(ili 'a na paklenske #ke pe3 9 apne lj,a"no
'a"dari(a.
2'an ,la'odno po'leda preko naoala.
9 2akako! ne tre,a sve na nos o,jesiti spe(ta,ilis prin(ipal7 9 dao je ra"#jeti dr'ari(i.
9 I ja tako #isli# 9 ki#n ona. Crvenoj pti(i .rknla 'lava na pra' pisarne kano kakvo#
ko#nard ili ,ntovnik. Ako itko! to on ,ijae kriv 9 to je $iv.
Kada stadoe 'a"dari(a i 2'an vrlo# i sono# peenko# #astiti ,rad! pita ona napokon:
9 =to li se to "'a-a s nai# 'ospodino#3 Tako esto ptje dvorove 'ro.i(e 4l'e... 4na je
dovi(a...
2'an se dr$ae otajstvenije ne'o Pitija kadno ,i sjela na svoj trono$a(.
9 +i ,ar neto po"itivno i#a#o ovdje 9 takne on ka$iprsto# elo vr% naoala 9 no $ene...
d'a kosa! kratka pa#et! a d'! d' je"ik.
I" to'a od'ovora #o'la je naslivati krpna 'a"dari(a ipak toliko da je 'ospodin adlats
neto vie po"nato ne'o njoj.
9 Ej! 'ospodine! vi ste ipak ve #ene isksili... da #oj je"ik... 9 "a$,ori ona "apinji
'laso#.
9 ;#. 5o' i da! vrijedan ,iste #o'li i""etak ,iti. Ali! pst... to va# je strana tajna... 9
"a,rinto e on.
9 Ne ,ojte se... Evo i dananja (rvena pti(a je tajna pak3 Ne po"daje li se vae sr(e3 9 ljpko
e 'a"dari(a.
9 2a! da! sve je lijepo... 9 skanjivae se 2'an... sve je lijepo... no neka va# ,de! sjednite
,li$e...
9 Ali pst... da ste "id! da ste ka#en! da ste 'ro,3... 9 istisne prispodo,e 2'an. 9 1nate to i
kako3 Na spe(ta,ilis prin(ipal o$enit e se 'ro.i(o#7 9 4n skine naoale. 9 A sada slijedi
tajna nad tajna#a 9 "apjeva api# 'laso# 9 #lada 'ospodina :elena postala je kerko#
'ro.iino#... 5it e to stari 'rijesi! %o rei #la-i! koji se sada pod stare dane okajavaj...
8a"dari(a je podi'la pre'a i stala li(e i sta otirati ne od'ovorivi na otkriven tajn ni
(rne! ni ,ijele.
2'an se takvo ravnodje nije svi-alo! "ato je po'ra,io i o,ijelio itav ,atak od prana! da
pritaji svoje ne"adovoljstvo...
Vani "atropotala i" daljine kola. Vjerni 2'an i 'a"dari(a skoie od stola i pospre#ie
najveo# ,r"ino# or$je.
Kola dojrie i stadoe pravo pred .ikalovo# ko#. :elena i Pod'orski i"a-oe. Fikalovo
li(e ,ijae tako voljno i do,rodno da je svo# 2'an s pni# pri"nanje# stisno rk.
Potaji(e i neopa$eno sa strane pro$dirae oi#a .ikala i :elen dvoje dnovati% ljdi. :edno
od nji% ,ijae #kara( d'! #rav i "'r,ljen! a ,rada sinja! neista i pro'rala i sjedino#
prikrivala # o,ra"in. I"li"ani! d'aki kapt kano da ,ijae prilijepljen na nje'ove 'ole#e
kosti. /" ov ljdeskar stisnlo se ispod rke # $ensko li(e! tako-er #ravo! dok line (rte!
pre#da ra"rovane i ra"orene! odava% nekadanj ljepot svoj! kano kada 'leda ra"valine
palae na kojoj od#a% prepo"naje proli sjaj. Na ti# (rta#a dr%talo je neto ,akantino!
po#ijeano sa $ljivo# "lo,o# i odrni# pre'aranje#...
9 Pa ova (ra da je tvoja ki3 Pa%7 +oj "akleti dr$e! ako sa# propala! kao i ti! ali nijesa#
lda7 Nije li to li(e $iv $iv(ati Pod'orski3 8ledaj sa#o! 'ledaj sa#o7 2r$i# da ,is#o ve
#o'li svoja opa$anja "akljiti... i "apoeti djelo7 Ako ti ve jedno# nije jasno da ova (ra
nije tvoja krv! kano to Pod'orski nije tvoj sin! tada idi! l-ae! ja te napta# sa#a se,i7... 9
aptae jedljivi# i prijetei# 'laso# $ena svo# rtav(.
9 Na posao7 Pravo i#a7 9 'rakn on %rapavi# i s%i# 'rlo#! i" ko'a je "adarala neka
s#jesa nesnoljive d%e kakva se o,iaje i"vijati i" trpla skitali(a koji s se propili.
9 Na posao7 4d#a% na posao7 A ti #e priekaj...
9 1ar od#a%3 Ne prena'lo6 ekaj#o do stra. :o #o$e#o prisnovati ovo! "a#isliti ono... a
tada jri7
9 2o stra7 A ja te,i sada veli# da si lda7 2o stra7 +i #o$e#o odla'ati od danas do stra7
Veli# ti! priekaj #e7
<ena se odijeli od svo'a rtav(a! a on sne pre#a .ikalovoj ki 'ro"niavo# %itrino#.
&vaki korak nje'ov i"davao je jnaka stroje# koji sa# se,e sili i %ra,ri naprijed. 4n je ve
lje'ao k Pod'orsko'a.
9 4%o7 +oli# lijepo! potovani 'ospodine! ta $elite3 Ne ide se to sa#o naprijed kano
kokoje# lo'or7 9 otro e 'ospodin 2'an sstaviti pridoli( koji je pravio korak ravno
so, Pod'orsko'a.
9 A kakav si ti delija7 9 otresito odvrati rtava(. 9 :a %o od#a%! od#a%! j #e! s .ikalo#
'ovoriti.
9 &a#o polako! sa#o polako! do#ine 9 i"#jeri 2'an posve savjesno i "naajno stranev
i"li"ani kapt. 9 8ospodin .ikal je #oran! ,a je doao s pta. Prije e#o pitati da li je
slo,odno.
9 I s pta7 9 odrin rtava( 'ospodina adlatsa kano da vrap(e tjera! pa i ne pok(avi ni-e
ravno .ikalov so,.
& Pod'orski# na iroko#! ko$nato# divan sjedilo je djevoje :elena.
Rtava( peri oi djevojk.
9 Pravo i#a7 4na i#a .ini nos7 Prijevara7 Prijevara7 Prijevara7 9 "a#r#lja rtava(! a ,ijesne je
oi toio po .ikalovoj so,i...
9 2ijete! #o$e svoj so,. Nova stranka. Kon.eren(ija7
:elena se dalji.
9 Nova stranka7 9 podr'ljivo na'lasi rtava( i ,a(i svoje kotnjavo i "'r,ljeno tijelo na
divan ,e" svako'a pitanja.
9 2akako! nova stranka7 9 p%n jo jedno# silovito.
Pre#da ,ijae .ikal iroke volje! nije ipak ,io voljan snositi iskren dr"ovitost nepo"nata
klijenta.
9 & ki# i#a# ast...3 9 "akrijeti on tako neprija"no i s%o da se strana( le(no.
9 Prolo je dakako petnaest 'odina7 :a sa# *a(a! spr' 'ro.i(e 4l'e! spe(ta,ilis kole'a7
Neto e ipak jo ,iti na #eni od po"nato' ti i" davnine 'ro.a *a(e7 9 nakesi se rtava( tako
srovo kano da je jo %tio dodati: ali te s#jesta epati "a 'rkljan7
Fikal se %vati "a pisai stol. Na#rtena ela odvrati stran(:
9 4vo #jesto je dode #aleno! ali i ovdje vlada "akon i poli(ajna si'rnost da titi napadnte
protiv pstolova! pre#da takve pti(e jo nijes dola"ile ovaj kraj! napose "i#sko do,a.
+oj prijatelj 'ro. *a(a je davno #ro. :a i#a# jasna i nedvo#na svjedoanstva.
9 A %a! %a! %a7 2akle ja sa# #rtav7 4! ti si #dra 'lavi(a. &kr,nik #o'a djeteta7 2akako7 A
kada ta#o... o! prijevara7... 9 "akrvavile rtaveve oi! i nje'ovo "'reno tijelo stade se di"ati
s divana.
9 Ti #e ne po"naje7 2apae! do,ro #e po"naje. 2akako7 :a $iv *a(a... $iv... ne #oi
doka"ati protiv tvoji% svjedoanstava da sa# $iv7 A ti... e ,rak sklopiti s 'ro.i(o# 4l'o#...
i skr,nik #oje'a djeteta... %a! %a! %a7... #oje dijete... po'ro.oviti... Ej! dijelis#o dvo,oj7
Posvijetlit ti na tvojoj svad,i...
Rtava( dovri i opet padne naslonja.
Pod'orski tr'n sa stijene star k,r okovan sre,ro.
9 Nosi se! psta%ijo! ,e" tra'a7 2rkije... 2a se nijesi vie pojavio ovoj okolini... :a te
dati %apsiti i "atvoriti...
9 E! nije ala7 /"jnaio se pod stare dane7 9 "a'roke strana( s#orni# i kiseli# 'laso#. 9
+oli# te! kole'a! psti takve ldorije. &klopi sa #no# na'od,. :a se ne oti#lje# "a svoj
,iv $en... :a i#a# jedno kljse koje #e prati kano neisti d%... ali... Na'odi#o se... podaj
#i rk! spe(ta,ilis7 Pri"naj da sa# $iv! da sa# t... Na'odi#o se. 2aj nova(a... nova(a...
"na #e... &a#o e #i rei je li tvoja ki! "areko% se... %a! %a! %a! nita! ne'o "areko% se! ta
tieni(a! je li ono isto dijete tono 'a je rodila Karolina3... <ene! dakako $ene77
9 Apa'e! satanas7 Pstolove7 9 Pod'orski skoi k vrati#a i iro# i% otvori dr$ei k,r... 9
2'ane! 2'ane7 A#o7...
9 &pe(ta,ilis do#ine7 9 o"ove se adlats pla%i# i dr%tavi# 'laso#.
9 Napolje! pstolove7 Ra",ojnik! %oe #e poro,iti... poro,iti7 Viite ljde po#o... neka 'a
%vate7 9 krijetio je .ikal.
2'an kle(a% no'e. Nije se #o'ao snai! niti rijei da%nti! a ka#oli "vati po#o...
9 Vivat! kole'a7 2akle ne#a na'od,e #e- na#a7 &vino je "vati ljde po#o. /#irite se.

FVI.
4VR;A
Vanredni klijent je od#a'lio. Pod'orski "avkao se svoj so, i "akljao. 2'an odlnjao
je k%inj. &tresao se sav i p%no kao "e(: 9 4d#a% #i ,ijae odran taj rtava(7 Evo! evo
skoro nesree7 Ro,ija! pa po ,ijelo# dan7 Ro,ija7 4! ani#alia7
9 Vanitas vanitat#7 Tatina nad tatina#a7 &ve je propalo7 &#tnja! -avo! pakao7 I nita7 9
krin .ikal ",i#a i stisn pesti. Nasloni se o divan te stade ra"#iljati.
9 &ve #oje osnove! toliko i"danje nova(a! "atajivanje sa#a se,e i svo'a i#ena vlastitoj keri!
pa da sve to srva ,e"dno! nepovrat ovakvo lnjalo i klate$7 4 ne7 &to pta ne7 Ti ne $ivi!
varali(a si! %lja7 / "atvor s to,o#7 :a! ja i#a# ,jelodane isprave da ne nosi vie $ive 'lave.
Isprave s t! a te,e e#o "atvoriti i oda'nati kano varali(7
9 Ali on e doi nje"ine dvorove! ona e 'a prepo"nati 9 doda .ikal nakon kratke stanke 9 a
tada... tada... prestaje sve...7 9 ti .ikal! a pred nje'ovo# do# pkla je nei"#jerna
pra"nina i psto. Nje'ove #isli do-oe na neki r,! otkale prijee vid ,e"dan ponor...
9 4vako ili nikako7 9 prene se on napokon. 9 Pa pklo kd pklo7
Po"ove adlatsa.
9 2'ane 9 pone on to,o$e spokojno 9 oni s valjan i privr$en.
Adlats popravi naoale.
9 :es li pa#tili o,ra"in ono'a lopova tono #e %tjede neto# poro,iti3
9 4! jesa#7 Takvi# sokoli#a i ne rodi na kraj.
9 Po-ite od kr#e do kr#e. Tra$ite svda dokle 'a na-ete. A onda 'a ne pstite s vida i
pratite 'a svda. +o$ete #i i pis#eno javiti da na-oste pti(. +i e#o joj onda ve potpisati
pt preko 'rani(e. *etjet e "nati.
*a(a! ostavivi .ikalov k! %itro na-e svoj dr'ari(.
9 Ne po"na #e. Veli da je 'ro. *a(a #rtav... i ,a(ili #e veliko# ,ko# napolje. 2a #i nije
stalo do te,e i da sa# i#ao! kako nijesa#! or$ja! strijelio ,i% 'a popt pseta7 +oja dra'a! o
to sada3 Ti si #dra 'lavi(a7 9 sa$#e *a(a ,e",ri$no ra#eni#a.
2r'ari(a se "a#isli.
9 A i#a li kakvi% isprava se,e "a doka" svoje oso,e3 9 pita ona.
9 Isprava7 Pitanja li7 +oje isprave ,ija% ,anke. Nji#a sa# doka"ivao svoj oso,.
9 Tada ti valja ii k svojoj spr"i! 'ro.i(i 4l'i! ona e te prepo"nati7
9 A ,a(i li #e i ona napolje3
9 No Pod'orski nee spjeti sa svojo# $enid,o#. 4na 'a nee %tjeti kad se ,de vjerila da
jo tre,a s tvoji# $ivoto# ranati.
9 4n i#a isprave da je 'ro. *a(a #rtav! odnosno ja! pa e je vjeriti.
9 =to jo7 Isprave7 Papir nije krv7
9 Pa to poslije3
9 :a jo sa#a ne "na#. Ali e doi svoji# redo#...
9 A sada3
9 &ada3 E%... takva pitanja rjeava ti...
*a(a i dr'ari(a # odvkoe se posljednj kr# #jesta Krapine.
2r'ari(a *a(ina ,ijae po"nata nekada dra$esna dovi(a Elvira. & padanje# nje"ine ljepote
"astop(e je slijedila i pra"nina kese. Na li( nje"in stadoe se po#aljati jesenski dani
ljdsko'a $ivota! a strasti! taj $ar vre'a ljeta 9 #ladako'a $ivota 9 ra"vorale pkotina#a po
o,ra"! kano kada 'leda d,oka korita davno presa%li% rijeka...
Takva sastala se opet s *a(o#. Topli# "a'rljaje# poletjee si ssret! kano r-a na 'vo$-e.
Nala t'a ,ijed! pa pjeva% "ajedno. I ne rastadoe se.
Adlats 2'an i#ao je drkije do,ar nos. Na-e napokon svoj pred#et i dojavi .ikal.
Pre#da 'rad Krapini ne ,ijae ,o'"na kako re-eno redarstvo! ipak nije stajalo .ikala!
naj"na#enitije' ovjeka 'rad! #no'o trda da je ,io od#a% lovljen 'ro. *a(a i doveden
pred tr,ata senatora 'rad! a prijatelja i po,rati#a Pod'orsko'a.
&enator :ri(a! tako 'a "valo! ,ijae o,ra"o# i rijej sa#a stro'ost! apsoltist i stvoren "a
tiranij.
Kada # dovedoe spijana *a(! na"dravi # on ovako:
9 Ej! delijo7 Ti se klatari ovda i "ne#irje na 'ospod7 Ka$ider ptni list! da ti po"na#o
o,ra"in7
9 / #ene ne#a ptno'a lista 9 s#rsi *a(a.
9 2akle pti(a ,e" krila pala s ne,a nae #irno #jesto7 4! tada e#o s pti(o# krletk! pa s
njo# preko 'rani(e7 9 p%n senator! a na sljepoi(a#a # pro,ije "noj.
9 Pa kakvo i#e nosi vae 'ospodstvo i otkda je3 9 doda senator.
9 Ne od'ovara#7
9 5ene! ,ene. Ne od'ovara. +artine7 9 prikri ere$ani#a 9 jo noas da odved to' o%olo'a
svata 1a're,. Po"orno da sapn lisiine7 / pritvor s nji# dok # napie#o ptni list.
4ni"ak! de,eo i (rven ovjek poka$e klje.
9 ;ajde7 9 na"nai 'ro. *a(i pt pred so,o#. 9 2a! jo neto 9 stavi i% senator. 9 Kakva li
ono ,itan'a ,ijae tvoje# drtv! tono je #akla stra$ar3
9 Ne od'ovara#.
9 5ene! ,ene. Ne od'ovara. /%vatit e je dr'i! #akne li na#a. Ajde7 9 #a%ne desni(o#
senator krapinski.
Isto'a dana veer ,ijae .ikalovoj ki o,ilna veera. 4kolo pna stola sjedile etiri
oso,e: Pod'orski! 2'an! :elena i senator :ri(a.
9 / "dravlje! senator7 :ri(a! ti si na svo# #jest7 9 ree .ikal.
9 Tri 'nja sa# dao ere$ani#a na pt. 5a je (ia "i#a. Taj pti ,i do,io kijavi(7 A
'ospoda 1a're, #o'la ,i #e jo "a takva nitkova na ran po"vati. 2o vra'a7 :a danas ne
s%vaa# ti% novi% "akona i nji%ovi% para'ra.a. T tre,a na ,itan' pa"iti kano na svoje oko
'lavi. I to krste nai .ilo"o.i ta#o 1a're, %#anitet7 P.7 5o' te $ivi! spe(ta,ilis7 9
da%n silno senator! iskapi visok a do dna i #lja(ne dva9tri pta je"iko#! "adovoljan sa#
so,o#.
9 :a od#a% stra krenti 1a're, i prikriati ti# vrijedni# %#anitar(i#a da do,ro pa"e
na ovakv v(i,atin. A#i(e! kakve s to danas pravi(e! #o'li ,i 'a pstiti svijet. A on ,i
lijepo na #eni iskalio svoj osvet jer stalno slti da sa# ja povodo# nje'ov %apenj 9
pridoda to,o$e "a,rinto .ikal. Ali ,ilo je i dr'i% vei% ra"lo'a "a nje'ov odlk ptovati
"a 'ro.o# *a(o# 1a're,.
9 &pe(ta,ilis a#i(e7 2r$i# da ipak nije vrijedno toj "i#i ptovati 1a're,! pa "a takv
,itan'7 9 po"ori senator .ikala i "aepi o#ani# "alo'aje# ra"'ovorljiva sta.
9 A%! dakako7 =ta jo3 2a ja sa#o "ato po-e# na tako dalek pt. Poslova je dr'i% radi koji%
se ve odavna spre#a# ona#o.
9 Kakav ,i "e#ljak #o'ao ,iti3 :a sa# ra"#iljao 9 "apone opet senator otiri sta
,rso#. 9 Po kotrnjastoj 'lavi sdei i po neistoi rekao ,i% da je +a-ar.
9 2a! neto (i'ansko'a i#a se,i 9 na#rteno e Pod'orski.
2ok se tako ra"'ovara% kod pno'a stola i toploj so,i krapinska 'ospoda! jrile s
od'ake saone! provi-ene sla#o#! pt 1a're,a. 2va do,rodna ere$ana i koija pratili s
*a( lisiina#a i o#otae svo'a 'osta de,eli# 'nje#. *a(a se nije protivio toj sl"i!
pre#da je 'nj silno vonjao oni# d%o# kakav osjeti kada stpi konjsk tal. 8nj
,ijae "aista i" senatorove tale.
&aone penja% se la'ano ",rdo nedaleko od Krapine. Ispred saona vkla se nekakva tvara.
4na kalj(ne nekoliko pta! na to silno "a'ro%oe *a(a i kano da po#akn rke
lisiina#a.
9 4na je7 /%! sa#o tri rijei! ali kako3 9 apn sa# se,i 'ro. *a(a.
&aone pri#akoe se do tvare. 4na se prive i stane s#iono i poni"no #oliti.
9 Niks taj... 9 odvrati joj jedan ere$an. 9 =ta tra$i3 :a ne ra"#ije#.
9 Ni ja 9 pro#r#lja dr'i.
9 /,o'a prosjakinja. +oli da je pri#ite #alo na kola do prve ke jer ve ne #o$e dalje 9
#ijea se *a(a t#aei ere$ani#a.
9 E! pa neka sjedne do koijaa 9 do"voli jedan ere$an! e# se nije nitko protivio.
8ro. *a(a radosno do"voli tvari da se popne na saone.
Popevi se tvara na saone! tin *a( od sve'a sr(a.
9 &a# -avo te donio7 Kako si "nala3 &k%ao na# popar.
9 I #i e#o nje#7 9 tako se ra"'ovara% *a(a i tvara.
9 Niks kro,oti3... T ,a,a...3 9 "ijevn jedan od ere$ana.
9 Niks 9 lakonino od'ovori ona.
9 Kako #o$e po nae# kraj ptovati i prosjaiti! a ne "na %rvatski 'ovoriti3 9 ree dr'i
ere$an.
9 A #oli# te7 Klatari se nas ve svaki vra'7 odvrati dr'i neko# poli(ajno# 'orljivo.
1'oda je prijala *a(i i onoj tvari da se #o' na t-e# je"ik do #ile volje ra"'ovarati.
9 Kod prve kr#e ja sai sa saona! njoj noiti i jtro# krenti natra' Krapin.
9 A%! Elviro7 9 "a#r#lja *a(a. 9 Ne psti #e. =ta e ta#o3
9 Ne ,dali. +i e#o se opet sastati. A ja #ora# nje# vratiti ilo "a o'njilo. Pol' #
i"#aknti. Ra"oriti te#elj na ko# stoji ,or,i protiv nas. Kada ,de nestalo pred#eta!
prestat e i nje'ova ,or,a i radnja protiv nas.
9 Ne ra"#ije# tvoji% osnova. 2osada ,ijae sve "a#an. Pro#ais#o7
9 Ne ra"#ije3
9 Ne.
9 Ti# ,olje. Niks daj... 9 podr'ljivo odvrati ona i kod prve kr#e sa-e i" kola.
Elvira se vratila Krapin. Ve seljaki# ka#a ,li" #jesta raspitala se potanko o stanj
ki .ikalovoj. 1a n$d je "nala toliko je"ika da je nje# sa"nala to je tra$ila. Na,ori
nje"ina istroena li(a kano da se #no$ae. Neka stalna! paklena osnova pla#tjela nje"ini#
oi#a i" koji% si itao neopisiv "lo,! (rn #r$nj i 'rdn osvetljivost.
4d#a% je sa"nala da je Pod'orski otptovao 1a're,. &inlo je njoj 'lavi koji je to#
"rok. Cavola ,i on na led potkovao! a ka#oli nee svoje osnove privesti (ilj. 9 Ali stani7 9
krin ona! stisn pesti i na(eri se.
9 5a si dao "'od "a #oj na#7 /nitit te7 /nititi7 9 "vi$dae ona popt "#ije. 9 Ako ti
vra'a potkiva na led! ali je i -avol lako trski svirati7 5a si #i dao "'od.
Niti sat nije 2'an pro,oravio odvjetnikoj pisarni poslije podne. Prin(ipal je otptovao.
Valjalo je i nje# neto dlje disati na svje$e# "rak.
Elvira se "ave k. &tpivi preko pra'a! spopane je dr%tavi(a. Po#islila je na nespje%.
Ali se osokoli i potjera sa#a so,o# naprijed.
4#ana 'a"dari(a prva je ssretne. Ali se nijes ra"#jele dok nije 'a"dari(a po"vala
'ospodin :elen da je dola strana $ena i da neto $eli.
/ t-e# je"ik i dr%tavi# 'laso# pitae Elvira "a :ako,a Pod'orsko'a i nje'ov ker. :elena
joj ra"lo$i da Pod'orski ne#a keri! da je ona tieni(a nje'ova! a skr,nik sa# da je odstan.
9 2akle tako je7 9 po#isli ona.
9 No ja ,i% rada 'ovoriti s 'ospodino# :eleno# 9 ree Elvira neto "a'eni# 'laso#.
9 :a sa# 9 odvrati djevojka i vede ne"nank svoje so,e! a 'a"dari(a ode po posl.
Elvira i ne pitaji nita posadi se #orna na stola(.
:elena je pla%o #otrila.
9 4%! dijete7 2ijete #oje7 9 stade Elvira je(aji 'rliti djevojine rke.
9 /,o'a! strana $eno! ta va# je3 2a li to tre,ate3 9 pita je vstveno i ,e"a"leno :elena! a
na nje"in li( pojavi se "a-enje.
9 4%! da7 :a sa# ,o'a7 Pre,o'a7 :a sa# strana! t-a7 :a sa# potre,na... o da7 9 la#ae
rka#a Elvira stenji od to,o$nje ,oli...
9 :a sa# ,o'a 9 nastavi ona 9 jer ne s#ije# "nati "a svoje dijete! "a svoj dra' kerk koj
sa# pod sr(e# nosila... :a sa# joj strana! ja sa# joj t-a... jer #ora# ,iti... o%! ja sa#
potre,na7 Potre,a je #oja velika: da pritisne# svoje dijete na sr(e! na ono sr(e pod koji# 'a
nosi%7 :eleno! slatko dijete #oje7 Ti si #oja ki7 Rasla si pod #oji# sr(e#7 4%! na"ovi svoj
#ajk #ajko#! na"ovi je pa ja ide# opet svijet! i ta#o ,la$ena #rijeti...7
I ona prive :elen na svoje 'rdi.
2jevojka se nije opirala. No'e joj kle(a%! li(e pro,lijedjelo! a tijelo dr%talo neko# ta#no#
devno# 'ro"ni(o#.
Neisksno# djevojet stalo najedno svitati i #raiti se pred oi#a. Nje"in ra"# ,io je
slian k'li tono se ispred svjetla okree okolo svoje osi! te ,iva va"da jedna polovi(a sada
svjetl! sada t#ini...
9 Ti... ti... si #oja #ajka3... 9 "rjano e napokon :elena.
9 4! ja sa# tvoja #ajka7 Tako #i ,o' po#o'ao... ali tvoj ota(! tvoj ota( ne dopta da ja
,de# tvojo# #ajko#. 4n je preo%ol...
9 +oj ota(3 Ali ja ne#a# o(a! niti...
9 Tko ti! dijete! tako ree3 9 "aje(a i"nova Elvira i sijevne lkavi# oko# po so,i! dok je
djevoje posve s#eteno piljilo pod.
9 +oj titnik Pod'orski...
9 :ao! on7 4n7 4n7 2akle i on taji da je tvoj ota(... 2akako7 :er slti da ja jo $ivi#. A kada
do"na da sa# ve otila ,o' na ran! tada e ti ka"ati da je 'ro.i(a 4l'a tvoja prava #ati! i
onda e isto# pri"nati svoje oinstvo7 4nda... kada tvoja #ajka ,de ve 'njila "e#lji... 9
ridae Elvira ,e" kraja i kon(a.
I"a to'a posadila je to,o$nja #ajka svoj to,o$nj ker "a se i poela joj toliko# $iva%no
opisivati i"#iljeni ro#an kako je ona postala #ajko# :elene da je ,e"a"leno djevoje
potpno ,ilo vjereno o svojoj novoj srei 'dje po"naje o(a i #ajk! pa jo o,oje $ivot7
9 Vidi! dijete slatko #oje! ti jote ne po"naje svijeta i nje'ovi% ,oli. Ne po"naje ljdi i
nji%ovi% (iljeva 9 "akljivala je Elvira svoj ro#an. 9 Tvoj ota(! :ako, Pod'orski! koji ,i i#ao
,iti #oj po ,o' i prav spr'! od,io #e kano 'ran od sta,la. Napstio #e t-e# svijet
i dao #oji# ttori#a silan nova(! ali da nikada vie ne pita# "a nje'a i "a dijete svoje 9 "a
te,e7 &ve je to on radio radi 'ro.i(e 4l'e7 5a(io #oj vjern i $ark lj,av pod pete. A
kkavni nova( je %itio podli# ttori#a da "a taj nova( "a,oravi# te,e7 2a se pre,ija# od
ne#ila do nedra'a! od t-e'a pra'a do t-e'a o'njita7 I kada posta 'ro.i(a 4l'a dovi(o#!
petnaest 'odina! dijete #oje! ekao je na #oj s#rt da #o$e nj do,iti. Ali ,o' je drkije
%tio. 2a ja prije jo vidi# svoje slatko dijete7...
I Elvira stade $arki# (jelovi#a opsipavati djevojk...
Napokon je ,ilo 'lavljeno #e- :eleno# i novo# #ajko# da e %ra,ro doekati
Pod'orsko'a. I ki se "avjerila #aj(i da e prije s njo# ii svijet i napstiti oev do# ne'o
da ota( #ajk koj je evo nala opet otjera ,ijeli svijet.
Tako je do#akla i no. Elvira je slavila po,jed lkavosti i %i#,e. 2jevoje je (valo li(.
Ali katkad pro,ra"ila ,i joj nevino sr(e neka tajna i nejasna sltnja... neka ,espred#etna
'ro"a koja ,i %itro ie"nla! kano 'ra,ili(a to leti ,eskonani# r$iasti# poljana#a.
I na-ena #ajka i na-ena ki slatko veera%. 8a"dari(a je do"nala da je nova 'ostinja naj,li$a
ro-akinja 'ospodina Pod'orsko'a.
1a veere i"nenada "atra$i Elvira kerk da joj donese i" oeve so,e slik Pod'orsko'a.
5e"a"leno dijete skoi .ikalov so,.
)itav pakao sijevn i" Elvirina oka. &tri'n nji#e naokolo popt krvo$edna ti'ra! neto
ispsti i" sitne ktiji(e o,li$nj a. I sve se opet #iri...
:elena donese velik slik na platn.
9 A%! on7 4n7 9 "da%n Elvira.
9 4%! #o$da e # o#ekati o%olo i tato sr(e 9 nastavi ona! pa e jaki# 'laso#:
9 2ijete7 Keri #oja7 2a ,o' $ivi nae'a o(a :ako,a Pod'orsko'a7 / "dravlje nje#7 / sre
na7... 4va aa do dna7...
9 +ajko dra'a! ja dr'oj "'odi ne ,i% pila. Ali veeras ispnja# $elj tvoj7
9 Tako! dijete #oje7 9 stade opet Elvira 'rliti :elen kada je ispila a.
4dveeralo se. 8a"dari(a pospre#ila i otila na konak.
:elen stade %vatati drije#. 4na se sa#o s#ijeila...
9 2jelje... neto je prerano... sla,o tijelo... #lado... sla,a narav... Ali sa#e s#o... 9 aptala
"lotvori(a...
9 +ajko... #aj... oe... o... 9 :elena je snla...
9 Tako7 2ivno7 2ivno7 Ej! :ako,e Pod'orski7 Ti si niten7 Te#elj tvoji% osnova... evo ti
'a7... 9 poka$e Elvira na djevojk kojoj se stalo ta#nosivo ,ljedilo prelijevati li(e#.
Elvira sn .ikalov so,.
9 &ve je "akljano7 2o vra'a7 Tre,alo ,i na pt nakon tako lijepa spje%a7 Ej! #oj doktore
*a(a7 Kako e 'roktati od "adovoljstva7 Ti si poeo dvo,oj! ja sa# 'a svrila7 Tko e sada
po,ije-eno'a lijeiti3 ;a! %a! %a7...
9 Evo6 t e ,iti neto... 9 po'ra,i 'ra,e$ljiva $ena lisni( koj je opa"ila neko# pretin(
pisae'a stola... 9 Ej! dakako7 1a pt... "a pt7...
/ #rkloj noi! kad je itav .ikalov k o,"ela ta#a! otvorila je ti%o! ti%o tvara jedan
pro"or vrt. Ispla"ila kro" pro"or popt "#ije. &pstila se na "e#lj i pritvorila la'ano
pro"or.
/tvara #inla no...

FVII.
P4VRAT / PRI:A=N:E &TAN:E
Kad je jtro 2'an doao pisarn! navijesti # po"dana 'a"dari(a da s jer do,ili
'osta. Rijetkost ki. Nekakva ro-akinja. =va,i(a. Ni rijei nije ra"#jela.
Adlats ,ijae "lovoljan! pa ne odvrati nita na po"dan vijest.
:tarnje s re tekle. Prola i jedanaesta.
9 =ta je to od nae 'ospodine i te 'ostinje7 8ospodina ,are# va"da rano staje.
9 Pro,dite i% ako va# nije pravo7 9 odsijee 2'an koji je s veliko# po"orno pisao.
9 Prolo je i podne7 9 da%n teko 'a"dari(a.
9 A jeste li k(ali3 9 odvrati 2'an.
9 Tri do etiri pta...
9 Pa3
9 Nitko nita.
9 /darit ja. Pa da vidi#o nee li se pro,diti.
I to ree! to ini.
*panje je 2'anove ake odjekivalo .ikalovi# do#o#! ali nitko se nije o'lasio.
2o"vae ssjede. I senator :ri(a je doao. 8a"dari(a natanko ispripovijeda sve i da s :elena
i strana $ena 'ovorile t-i# je"iko# koji ona nije ra"#jela.
I vrata ,d silo# otvorena.
Ve o%ladnjelo tijelo :elene koilo se na divan.
&enator "a$a'ri strano oi#a.
Adlats "je$ila se kosa. 8a"dari( stislo 'rl! ne #o'ae od $asa niti rijei i"stiti.
;itro se skpi sila ,o$ja svijeta. Nali i jedan pro"or na vrt otvoren. &nije'o# se po"nao tra'.
Poli "a nji#. Vodio do (este i i"',io se7
9 +rtva7 +rtva7 +rtva7 9 odjekivalo Krapino#. *ijenik je #jesni tvrdio da je djevoje
otrovano.
&ada je "a#a%nla ,ajka pka...
Neki je seljak to je ,a doao na li(e #jesta pripovijedao da je jer ta#o okolo nji% ltala
nekakva sa,last i "apitkivala o .ikal i nje'ovoj keri...
9 Nije to 'ospodinova ki7 9 "akri # 2'an.
9 No! no7 :a pak to'a ne "na#. Ali ta sa,last je tako ispitivala. 8ovorila je da krten ovjek
nije #o'ao od#a% s%vatiti. 4nako po prili(i kao nai <idovi! potj#o sveti krst i ,o'a7 9
o'leda se ,ri$no seljak.
&ada se opis seljakov o toj sa,lasti posve sla'ao s opiso# 'a"dariini# o to,o$njoj ro-akinji
koja je #inla netra'o#.
A senator je svo# stro'o i %ladnokrvno preslao o,oje i sastavio o (ijelo# pronaa
taan "apisnik...
9 2anas jes#o! stra nijes#o7 4! spe(ta,ilis! sa# "lod% te je nosio 1a're,7 9 "avri
senator.
I ,ajanje pka raslo je sve vie i vie...
&elja(i! va"da pra"novjerj skloni! ka"iva% star ,ajk da je ono ,ila nekakva tvara!
<idovkinja. A <idovi da pij kransk krv! jer da i% ova krijepi i podr$aje $ivot. 2a je
ispila popt #ore krv nevinoj djevoj(i i da e sada ptovati od 'rada do 'rada! od #jesta do
#jesta. A <idovi e %rliti k njoj i sisati i" nje"ini% sisa nevin krv kranske djevojke...
:ako, Pod'orski o,avio je 1a're, svoje poslove naj,olje# red i sa# se,i na
"adovoljstvo.
Ali 'a o,"e neka neodoljiva sltnja kada se "aptio ki.
9 Tjeraj to ikada #o$e! da s#o "a dana Krapini7 9 prikria $estoko koija.
9 8ospodin .ikal! stalno da s#o "a dana Krapini. Pokrepali #oji konji! ako ne7 Potj#o
sveto'a Antona! patrona od ,la'a7 9 odvrati #$ek i stade (vrktati #aleni# ,ie# po le-i#a
niski% (rljenka. Tako je "vao svoje ,edevije.
I .ikal se vratio i" 1a're,a Krapin. &aone jrile ravno k nje'ovoj ki. &a stra%o#
povirkivali s do,rodni Krapin(i na svoje pro"ore. Cvilio s#r"nt saonik! kano da je(a
netko...
I .ikal Pod'orski sa-e sa saoni(a. /ni-e svoj do#. &vjetina na %odnik. &vjetina po
so,a#a. &vjetina ,ai. &vjetina svda.
9 =ta je to! "a ,o'a sveto'a3 9 da%ne .ikal! a nejasne sltnje "aokpe # itavo ,ie.
Prvi # dojavi reski# 'laso# itav povijest senator :ri(a.
I"a nje'a stao ridati 2'an sve 'rlo.
:ako, Pod'orski d'o je ,ljio #rtvo tijelo :elene...
9 :a... ta... ta... #rtva... 9 "a%ripi on! ,a(i se na "e#lj i stade tr'ati odijelo sa svo'a tijela.
9 4! ljdi7 Prokletni(i7 4! "najte7 To je #oja krv7 +oje dijete7 +oja ki7 &ve... sve... sve sa#
$rtvovao "a nj7 &ve7 A sada3 Vi nj nitiste! s#rtiste...7
I prestane tr'ati odijelo s tijela svoje'a. 4nesvijestio se...
*ijenik 'a je povratio k .i"ikoj svijesti. Ali d%3 2% .ikala :ako,a Pod'orsko'a i"',io je
"avijek svoj svijest.
Nije d'o potrajalo vrije#e i Krapino# se ra"lije'ao dr'i ko,ni 'las:
0Na .ikal :ako, Pod'orski poldio je...0
H
1a dva dana ,io je sprovod :eleni. Na"ona je ,ila itava Krapina i o,li$nji selja(i. &ve je
krenlo sprovod! sa#o je adlats i#ao pripa"iti na nesretno'a prin(ipala! koji je koeno
sjedio svojoj so,i i kadto prostenjao koj ,esave"n i"rek.
9 A#en7 9 "avrio sveenik svoj Pater noster.
9 A#en7 9 ro"'otae .ikal. Ta rije prodrla je nje'ov pore#eeni d%7
9 A#en7 A#en7 A#en7 Povrat prijanje stanje7 Restittio in inte'r#7 A#en7 A#en7 9
'ro%tao on kr$ei i",ljeni# oi#a naokolo. 9 A#en7 A#en7 I nita7 ;i%i7 ;i%i7 ;a%a7
;a%a7...
I lpi ako# da se "dr#alo itavo stanje. A "ati# se #iri popt janjeta.
&provod je otiao na 'ro,lje.
Kada je 2'an vidio da je .ikal krotak i kao da kani snti! napsti k i po-e "a
sprovodo# pt 'ro,lja.
Vrativi se 2'an! 'a"dari(a i senator s lijeniko# k :ako,a Pod'orsko'a! ne na-oe 'a
vie.
9 =to "a,o'a radiste da ste 'a sa#a ostavili3 9 kori lijenik 2'ana.
9 5ijae #iran i krotak! pa je i sno. 2r$a% sto'a da nije n$no stra$iti 9 ",-eno e adlats.
9 Vi ste klipan i klepetalo7 9 rkne 'r,i# 'laso# senator. 2'an po'n 'lav.
I poslae ljde da potra$e nesretnika. 1a#an.
)etiri sata daleko od Krapine sastane po'r$ena $enrina .ikala Pod'orsko'a na iroko#
dr#.
9 Ej! :ako,e Pod'orski7 9 dovikn # ona na osa# koraaja daljine.
4n se pren i i",lji nj oi.
9 Po"na li #e vae 'ospodstvo3
4n je sa#o nije#o 'ledao.
9 2akako7 Vae 'ospodstvo ne po"na vie dovi(e Elvire7
*-ak se pren i "adr%ta itavi# tijelo#.
9 2a! da7 9 osokoli se naka"a. 9 Kao to ne po"naste niti 'ro.a *a(. 2akako7 :a sa# danas
r$na kano vra'ova #ati! a 'ro. *a(a nitarija i siro#a%. 4,oje 'orak kr% jede#o. Ali i
vae# 'ospodstv valis#o (rn po'a tor,. :a Elvira i *a(a napisas#o ptni( vaoj
keri "a ,olji svijet i ti#e prekins#o va save" s 'ro.i(o# 4l'o#7
*-ak rkn 'ro"no i po'na "a tvaro# i spotae se snije'. Nje je nestalo...
Napokon "a nekoliko dana na-oe slajno .ikala Pod'orsko'a.
Prola"ili ljdi #i#o "apteni ljetnikova( itelji(e Karoline. I" "'rade se lo neko stenjanje
i %ripanje.
T na pod! stdeni! le$ae nesretnik. /palili # se #o$dani. /palila # se krv.
Fikal je poao "a svojo# :eleno#...
H
&kr,niko# "a ostavtin .ikala :ako,a Pod'orsko'a ,de i#enovan neki Vilko :elina(!
vara$dinski odvjetnik. Ne "na se da li se on ikada $ivot sastao s :ako,o# Pod'orski#. Ali
taj Vilko :elina( jest onaj ilirski pjesnik Vilko pripovijesti.
Kano krator ostavtine :ako,a Pod'orsko'a naao je $ivotopis itavo 'radivo ovoj
pripovijesti.
&ada je sa"nala i 'ro.i(a 4l'a osnov pokojno'a .ikala Pod'orsko'a...
4na je ostala i dalje dovi(a " $iva spr'a.
Pripovijedaj da je nedavno preko svo' dvorsko' od,rojila silan nova( nekakvo# rtav i
srov ovjek. 2a # je dvorski "aprijetio da se vie ne pri,li$i dvor 'ro.i(e 4l'e.
4na potpo#a$e sirote. Na,avlja knji'e i odijela siro#anoj kolskoj dje(i nae'a pka.
&eljani je na"ivlj do,rotvorko# svojo#...
8ospodin 2'an nosi va"da d'ako 'je pero i"a %a. Tjera nadripisarij Krapini. 5iva
'a"dari(a pokojno'a .ikala dijeli s nji# des $ivota. &kr,nik ostavtine poklonio # sve
stare patente.
A to s silne knji$rine.
Nije ale.
Nadripisar i i% dan i no! i va"da se na nji%ove para'ra.e po"ivlje pred svoji# potovani#
klijenti#a. +o$e se pak po"dano rei da je #no'o prisvojio od pokojno' .ikala.
H
/ ,olni(i "a're,aki% #ilosrdnika le$i 'ola da ,e" sree. I" trpa joj "adara nepodnoljiv
s#rad.
9 :a! kako vidi! "a koji sat ptje# ta#o na onaj svijet k nai# prijatelji#a 9 pronta trplo.
9 &ve# je kraj7 :a ipak ne okalja% de tako kao ti7
9 2aj ti #eni sa#o nova(a! dr$e! pa se ne ,rini "a #oj d.
9 =to 'a i#a! te,e je7 2akle! to #e nate$e3
9 E%! dok ti ne veli! nije #oje.
9 Valjda e se pojaviti nasljedni(i3 9 nakesi se s#orno trplo.
I nasta d'aak #k.
9 *a(a! onda ",o'o#7
9 Ide3
9 2a.
9 Nee#o se vie vidjeti.
9 Ako ote'ne! kako prorie! ne.
9 A ta s to,o#3
9 Ne ,rini se! dr$e. 2ok ,de nova(a! ,it e tako kao i dosada. Kada i% ne ,de! ne se
$a(ati nie'a... I ne %odoastiti k pop na ispovijed. Nakon sve'a pak pri#ie #e ovdje!
kako s i te,e. &vakako vei l-a(i od nas koji ovako lijepe "'rade podi'oe "a nas.
9 +ilosr-e7 9 pronta trplo.
9 ;a! %a! %a7 9 "a%o%oe ona.
9 1la li si7 2a te 'ja jede! otrovala ,i se 9 s veliki# naporo# e trplo i okrene se na dr'
stran.
9 *a(a! ",o'o#7
9 Elviro... 9 pri%vati trplo nje"in rk.
Isti je dan o'lasilo sitno "von(e kod #ilosrdnika da je *a(a do,ro proranao svoj posljednji
sat...
A Elvira3 R-a je otptovala dalje! da na-e 'vo$-e...
9 /" do"vol nakladnika 5laja 9
Kovai! AnteII"a,rane pripovijesti Ante Kovai:
4da,rane pripovijesti
&A2R<A::
*j,ljanska katastro.a
1a'orski dak
*adanjska sekta
*:/5*:AN&KA KATA&TR4FA
Po%ladno ,ijae jtro! a vjetr ni tra'a.
No dvala je silna ,ra " tek pljskavi( i silne 'ro#ove. &tari(a i #ajka $pnikova
pri#i nas na konak i nastani na sjenik jer je sin i 0$la%tni 'ospod .aj#eter0 odnio so,o#
klje od 'ornji% so,a! a nije # se ,ilo nadati te noi. +ajka i djevojka sl$ini(a konakj
jednoj jeditoj so,i pa sto'a valjalo se na#a ptni(i#a seliti na s%o ,ilje Cererina (arstva! tj.
na sijeno.
2jevoje od trideset 'odina! slino neto koldri(i! odvede nas na sjenik! prostre tanane
pla%te! #i se pako povalis#o na sijeno i skoro! kako s#o ,ili #orni! predade#o "a'rljaj
ti%e noi.
5ilo je to nedaleko od Postojne ,avoj kranjskoj 0de$eli0.
Pro,dio sa# se ne'dje noi! a pro,dio #e prasak 'ro#a.
&tra%ovito sijevalo i svaki# asko# trenti(e poka"ao na# ,lijesak idilino le$ite.
9 +iko7 9 da%ne# sijeno a vri #e polio "noj. &a# sa# se svo'a 'lasa preplaio.
+iko# se "vao #oj ptni dr'! a ja sa# se "vao ko to i dandanas! Andrijo#.
9 =ta e3 9 o"ove se +iko #klo. Na to je opet ,ljesnlo i divlje rknlo ne,o! a sva se
"'rada potresla s te#elja.
Kia pljtila! vjetar %jao da je stra%ota. 1avrve #i 'lavi rastr'ane #isli o 1a'orj! o
roditeljskoj ki! o ptovanj! a sve te #isli potisno ,i prasak 'ro#a ta#ni "adak! a
dr%tavi(a potresla sa #no# kada je ttnjila "e#lja i ne,o! kad je planla ie"avaja d'a
,r"e #nje.
0Teko ono#e ko'a sade sti$e pt no(a (rna! a noita jadan ne i#ade.0
&ve tie i tie aptao sa#! dekla#j sijeno! napokon otpio "a sve i sno tvrdo.
:tro# $arko sn(e na"ove +ik i #eni #ilo 0do,ro jtro0 "a'viriv na naa okna! a to s
,ile dvije rpe "id. &kois#o na jnake no'e! %rlo se opre#is#o i eto nas napolj. Ne,o
je jasno! pljtavi(a nona nanesla de,eo #lj! a svje$ "rak pre'odno oko nas strjio. +i 'a
sie#o! #i 'a $iva#o.
2o-e#o k $pno# dvor(! ali on ,ijae "akljan. Proee#o oko dvor(a i krene#o vrt. T
na-os#o stari( #ajk 'dje je evrljala oko kpsa! a sl$ini(a pljela dra.
5la'odaris#o stari(i! a nadali s#o se da e nas ponditi kavo# ili kakvo# dr'o# %rano#!
jer s se nas poela nekako ,diti odisejska vre#ena! n stari(a nije ra"#jela nai%
skro#ni% $elja! a nespora"#ljenje takvi# pri'oda#a veo#a je ne'odno! pa 0klanjaj se
trski a vlaki 5o'a #ole0 9 na"ove na# stari(a 0",o'o#0 i ,la'oslovi na pt.
H
Poeo sa# pripovijedati odanle kada s#o ve daleko ,ili od $pno' dvor(a! n voljan sa#
,io svratiti se i na nae noivanje.
5ijae dakle! kako reko%! po%ladno jtro! a vjetr ni tra'a.
& ,r"a %oda dario i" #ii(a s%i "noj! a tro,a dosta pra"na i psta stala se ,diti! i ,ija%
(ontr,ata vis(era nostra.
/" pt rljao je neto #tan potoi! a kako s#o ,ili ne#iveni! otvori#o ,ijel tro, svoje
tor,e! povadi#o rnike i elje i stane#o se prati popt ni#.a.
Voda na# ,ila "r(alo#. 8ledale nas #irni# pospani# oko# visoke ,rdine! s#ijala na# se
veselo pina ne,eska i svijetlila na# svoji# dra'lj9ka#o#! $arki# sn(e#.
Poredivi svoj toalet! nastavi#o dalje ptovati.
&n(e sve silnije pripie! a "e#lja odie sve dosadniji# "rako#6 i #i ve #a#rno stpas#o!
a ta#a ntrinje nae nasporila i i" nai% oij odsijevala je jasna rije: 'lad. Pro#jene je dakle
nekakve tre,alo! i ona je nastala.
Kao vi' konopa vinla se preko ,rda kola! i 'le! jre ravno# 'latko# (esto#. Pa evo i%
skoro "a na#a! evo i% " nas. 9 I kola stadoe.
9 &ervs! (arissi#i. *adetr :ess C%rists7
9 Per o#nia sae(la7 9 o"ove#o se.
9 Ka#o! #lada 'ospodo3
Konji r$. Na koli#a sjedi (rvena! 'ojena! de,ela li(a astan ota( krpnoj .ratarskoj
#antiji. <te # oi ljeskaj kano da si dva kr"na "rna topio vreloj vodi.
2r'o je li(e prvo#e $ivi kontrast. Vitka! lijepa djevojka! (rni% pra#ova i (rni% oij.
9 Ka#o! #lada 'ospodo3 9 na'ovori nas asni ota( nije#tino#.
9 / *j,ljan. Ptje#o. Ca(i s#o. ;rvati s#o.
9 ;rvati! pak ptjete3 9 os#je%ne se ,la'odno asni ota( te ki%n 'ro#ovito. Na to i"vadi
aren ,r#ti( i pondi na# da "apapri#o #o"ak.
+lada se djevojka vra'oljasto pods#je%n i por#eni.
I #eni se dalo na s#ije% jer se nedavno #is#o! a sad da potpraje#o #o"ak to# otrovno#
,iljko#.
Fle'#atini +iko "a'ra,i prsti#a! i ja sa# "a'ra,io pipali#a! a srkao i" ka$iprsno' "'lo,a
te velevrijedn ,iljk saso pod kola.
Ali se "ato asni ota( estito nasrkao da # je! rekao ,i! pota#njelo krvavo li(e. Pondi na#
,la'o%otno da sjedne#o na kola i da se pove"e#o " pt.
&tara( nas sad stao ispitivati da li ve d'o ptje#o! otkale s#o poeli ptovati i to sve
do$ivjes#o na pt3
+i # stane#o pripovijedati da nae ptovanje poinje od Karlov(a pa dalje pra#a Rije(i! od
Rijeke Istro# preko :elana Kranjsk.
9 Pa kako va# se #ili Karlov(3 9 plete se 'ovor #lada djevojka.
8ovorila je isto %rvatski. +ijo #e skne lakto#! pre# sa# ja #o$da prije otio "vonk
%rvatin ljepote djevojke.
9 8ospo-i(e7 Karlova( i 5akar naj'odnija s na# dosada #jesta. Karlova( kao isti dra'lj
%rvatske kraljevine! a 5akar kao 'radi ljepota $enski% krno# Pri#orj. +i ne
potra$je#o starine! ve ptje#o da se na$ije#o $iva svijeta! da se na'leda#o vedrine
ljdske i "dravlja ljdsko'a. &ve to do$ivjes#o Karlov( i 5akr. =to s Karlovani! a
napose Karlovanke! vatrene ;rvati(e! to s 5akranke na 'las ljepote. Ali vi nas! 'ospo-i(e!
pre'odno "atekoste. 4svjedois#o se dosada da se &lovenke stide #aterinje' je"ika! a
ka#oli da nji#e 'ovore.
9 +oja ro-akinja Anijelka jest ;rvati(a 9 o"ove se asni ota( i strasno srkne i" svoje
,r#ti(e! a nato se opet nekda "a#islio.
9 Pa kako! 'ospodino! "altaste ove ,rdine 0kranjske de$ele03 E%! #i vas nee#o pstiti
ovdje! #i e#o vas natra' odvesti ;rvatsk 9 pri#etn% ja neto strastveno.
9 :a sa#! 'ospodine! *j,ljananka! ali ,ila sa# seda# 'odina Karlov( #oje tete. Teta
#rla! a ja sa# se preselila natra' *j,ljan. 4vo je #oj stri(! pater Feli(ijan i" Ka#nika:
Anijeli(a tr'nla i" d,oki% #isli r#eno'a stri(a.
Konji "ar"ae6 ,i p(no dva9tri pta! te silnije pojris#o ravno#! 'latko# (esto#. +ijat!
teke rke! ne #o'ao nikako "apaliti (i'arete.
9 *ake tjeraj! 'onja7 9 dovikne Feli(ijan. &rkne "ati# pre'rt ,r#ta! ki%ne i takne rke
rkave.
9 2ra'i #oji ;rvati! lijepo li je to7 Ptjete. 5o$e #oj7 +ladi! krasni vai dani7 2ok sa# ja
-akovao7 4! kd je #oja Italija! kd Istra! 2al#a(ija! ;rvatska. &ve to sa# proao.
+iko 'a po'leda nepovjerljivi# oko#.
9 Ne #islite to sa# .ratar da ja nijesa# "ato $ivao svijeta. 5a svijet otjerao #e 'vo"deni#
,ie# klotar. 1najte! sokolii #oji! da #e tek poslije .ilo"o.ijski% naka o,klo %rapav
ov #antij. No! %vala 5o'! #oja krv danas je posve s#irena. +eni je ve e"deset. &tare
prie #ladi% dana istisla ve nova o",iljnost stari% dana. Kako va# 'odi ova $alosna
0de$ela30 Kako vas 'ledaj nai ljdi3
9 1lo! 'ospodine #oj7 I Kine"e ,is#o #i ;rvati ,olje pri#ili. *ako ,i ovjek podvojio: da li
je istin ,io Rado'ost tako slavan ,o' svi% &lovina7 Ne po"nad nas! tjeraj nas.
9 Takav je nas $ivot. Ras(ijepali se na partije. 9 Ne#ktar piti s ljtine na sve to je
slovinsko. ;rvata ne po"na ni po i#en. Kon"ervativ(i popovi3 2aleko ti ka! #ladi
ovjee! od nji%7 Ti si # k'a7 Nai prski li,eral(i3 Na sel i% ne#a! %vala ne,7 A da i
jes 9 nadti s stvorovi do"la,o'a. 9 Teko va# i kk " nji%7 +isle da "vije"de posi$ s
ne,esa 9 a oni ,lat7
9 +o$da ste prestro' sda(3 1ar ne! 'ospodino Anijeli(e! #ladi &loven(i nijes tako "li7
9 2a! *j,ljananke i naa inteli'entna $enskadija ve je davno otpjevala pos#rtni(
&loven(i#a. &elsko djevoje! no nje'a jo tee "drava krv.
Anijelka se por#eni.
9 I"ni#no 9 pro#r#lja +ijat! sr a#erikansk otrovni( ,iljk.
9 I#a i% ko na trnli slatka ploda 9 nas#ije se Feli(ijan! sr opre"no ,r#t.
9 +oli#! 'ospodina Anijeli(a niti je trnla niti " trnl raste7 9 "#e# ,raniti $aro#
dvadeseto'odinje'a odvjetnika.
9 Eto! ja va# reko%. +oja ro-akinja je ;rvati(a. &rea ,o$ja to j je va Karlova( "aklonio
pred poplavo# ,ji(e t-e. Karlova( je ;rvat stalna tvr-ava proti l#,arda#a o%ole! ali
pra"ne nje#ake (ivili"a(ije.
Feli(ijan #i se sve to "ani#ljiviji# inio. 2,lje nj "aroni%. Nije ipak to takvo li(e kakvo
#i se priinilo na prvi po'led. 2,oke rove po el sakriva de,ljina. A na li( # (rta! ako
vjerje#o *avater! koje! pre# se slijevaj sa "dravi# r#enilo# nek ,e",ri$nost!
lijenost! ne#arnost i 'lpost 9 kao vedar dan sa "apado# sn(a ta#n no poka"j da je
ipak taj ovjek #o'ao #la-e dane $ivota veo#a ,rno $ivjeti.
9 8ospodino! vi ete dakle s na#a natra' ;rvatsk. Pst va# $ivot tde. ;rvati valja da se
,rine#o "a svoje ,la'o 9 pro'ovori +ijat! a "jeni(e # se raire! oko nas#ije kao ne,o na
Ilijino.
9 1a danas e#o ,iti "ajedno ptni(i &lovenskoj 9 apne Anijelka.
9 Ajdeder. Na stra% i trepet ne#ktarstv. &a#o slo$no7 9 potvrdi Feli(ijan! srknv strasno
tri prsta ,r#ta.
9 Neka ,de. Valjat e djelo7 9 lpi se +ijat po koljen.
9 1,ilja! 'ospodo! vi ete s na#a selo +.! odavde dva sata! tada e#o "apoeti svoje
apostolsko djelo. 4nda "ajedno *j,ljan 9 ra"lo$i Feli(ijan svoj prijedlo'.
Po'leda# se s +iko#. Ra"#jeli se.
9 ;vala lijepa! 'ospodine7 ;vali#o va# na lj,avi koja nas je prva "atekla na slovensko#
"e#ljit. +i! #i #ora#o ravno pt *j,ljane. 5je$at na# je ;rvatsk. +jese( dana je ve
prolo. +o'li ,is#o ve na kril roditeljsko# ,iti. Nijes#o voljni odvie odljiti pt.
+ora#o se $riti.
9 Ali "a dva sata da ne prodljite3
/pitljivo pilji nas Anijelka oi koje joj arno ljesne.
9 8ospodino! rado ,is#o! n ne #o$e#o nikako7 Ne #o$e#o7 9 "aklji tvrdo +ijat.
Na-os#o se na raskri$j. &tisnli si ljdski rke. 9 1,o'o#! ",o'o# Karlovanko! ",o'o#
lijepa Anijelko7 9 jeilo 'rlo nae s#rekoviko#. Nadesno (esto# jrila kola. &ve #anje i
#anje ,ilo i% ti 9 napokon tonla dolin. 9 1,o'o#! Feli(ijane strie7 1,o'o#! neakinjo
Anijelko7
9 2o,ro ,i ,ilo! +ijate! ali nova(a! nova(a nije7
9 To je ,ijes7 A pt s 'ospodina#a i .ratri#a ,e" nova(a isto to s 'ospodo# na konji#a
'olork ii lov.
Vi%ras#o naprijed i naprijed.
1a#an ve divna okoli(a! "a#an psti sokol okr' vije visoko vr% 'ora 9 na oi se navklo
ta#no staklo! d% drije#lje. 9 Kad! %vala 5o'! "avinv (esto#! opa"i#o ponajprije visok!
ta#an toranj! "ati# (rkv! pak "idani(e selske. &vijetao di# skljao pod ne,o! (rkveni
dvorovi 'odno na# se s#ijali 9 a to ,ija% 0sasvije# sve'a0 do,ra aspi(ia7
Pre#da nas o$ivio poneto stri( .ratar drtv lijepe Anijelke! to ipak do"vas#o pa#et da
s#o od pete do 'lave spre#ni 05d%in Nirvan0.
Ni Cer,ero nas ne ,i %otio prevesti ;ad7
)iste! pro"irne potlei(e jasni% okana svjedoe na# da t $ivi vedar! 'odan narod slovinski.
+ile! stidne djevojke i $ene %rle ,d i" polja ki! ,d do# rede! opravljaj i iste. &ine ti
s"a neke tajne sjete! neko' e"na: "ato taj toliko lj,e"an! toliko ,istar narod ro,je pod
i'o# nje#aki#3 1ato si nas ra"dr$ila! ti %ladna &tlo3 1ato si! vele,ni stare Tri'lave!
otklonio orijake 'rdi! te 0#rtvosrdi(e0 od#ata sre,rni pas &ave i nekako ne"adovoljan!
#rk! ,e" po"drava! ilje 'a krilo ;rvatske7
&ve nas je 'ledalo. &vako# eljadet "aviri% d,oko one lj,e"ne! iskrene oi.
Nto stvorili se #i pred $pni# dvoro#. 4tepe#o prain (ipela! po'ladis#o se i skrene#o
la'ako po st,a#a. Netko "avirivao i do# nas 'ledao i" so,e prijeko od st,a. 4stavis#o
na %odnik tor,! pok(a#o.
9 No 9 o se nosni "vk i vie no sa# 0no0 dopta.
/-os#o: niko'a.
9 Der isJ 93 9 nekd treoj so,i o"ove se isti "vk.
9 Ide#o naprijed7 9 po#isli#.
+oj .le'#a +ijat ostao prvoj so,i pa sjeo trdan! onako po do#a.
4,avi ja s nepo"nati# "vko#6 na-i ja nje'a7 2e,eo! tr,ast ovjek! 'ole 'lave! siva oka!
raskoljeni%! iroki% sta po'leda #e d! 9 no sje-ae #irno... i itao opet.
1a,ni# se. +islio sa# +ijat e "a #no#6 no #o'a +ije ne#a.
I"vadi# pis#a da se vidi tko s#o: i stane# (itirati #rtvi# tono# star na ora(ij! kao
kal-er sva'danji Pater noster. 4da%ne#! polo$i# kraj $pnika na divan pis#a... &toji#. 4n
ita svedilj svoje novine. +iko ta#o treoj so,i kalje i die.
Napokon "di'ne ovjek 'lav! po'leda ljenivo na pis#a...
9 1ar ste sa#i3 9 "apita slovenski.
9 Ne! veleasni! dr'a i#ade#.
9 Pak 'dje je va dr'3
9 +ijate! idi ova#o7 9 Pokorai# i "ovne# +ij. 5ilo to neprilino! ,ilo s#ijeno.
+ijat neto pro##lja i dokli#a.
2o to'a i"vadi 0'ospod .aj#eter0 deseti( i poda #i j. Krv #i plan li( i ok! pre# to
ve ,ilo nekoliko pta Kranjskoj7
9 1de pa le pajte! pajte... in 'lejte skorej priti na ;rvak.
+ijat se "akrvarile oi. )ini #i se da je nje# poela rasti do katastro.e pria +enenija
A'rippe. / #ene je ve peripetija.
9 Pane# nostr# ?otidian#7 9 Ple,ej(i navine posljednj strn da spase rep,lik7
9 Veleasni! $la%tni 'ospod7 9 pone# ja! sveano "di'nv oi k svod. 9 Veleasni 'ospod!
$la%tni sl'o Issa ;rista7 =ta je 'lad6 "nate li3 Kako je#o i vidi#o! ne "nate. Tri dana
'ladje#o. :edva li kriko# kr%a! vodo#! "rako# okrijepis#o se. 2ajte na# %rane.
5la'oslivat e#o vas. &i'rno ste! do,ar sl'o $ivo'a 5o'a! t#aili na ovoj slovenskoj
"e#lji: 08ladna na%rani! ptnika na stan pri#i0 9 da! ta na ko# je krsta! nee nas otjerati7
1ar je ta "e#lja toliko 'ola da ;rvati po'ine#o na tl nje"in s 'ladi3
9 :a! ja 9 .erda#ani .lk... ja... 9 "a#e 0.aj#eter0! stavi sa naslonjaa i po're,e ostatke
kose na iji.
9 8ladni s#o! ptni(i s#o 9 poda# .aj#etr Arijadnin kona(! poto je "apeo.
9 No .antje! kosilo ,osta do,ila6 pajte ra"'ledat vas AseloB! pa tak... no... ein %al, &tnd...
prideta... ja le pajte! pajte... ,ota $e do,ila... ja.
;ereka! %ereka7 kli(a% svi ntarnji i vanjski or'ani! a da propinjala se nji%ovoj
"vrpolji kao sitna #a'la okolo ra"dra$eni% indijski% ,ara7 0Faj#eter0 odl#a dr' so,!
a #i od#a'lis#o! najprije ti%o na,adaj! a onda vratolo#ni# skoko# dosta str#i#
ka#eniti# st,a#a 9 i na-os#o se na dvorit. 4pet s#o o$ivjeli. /'odno strjae na#a!
ko sno do,a kad proklja davno presa%li vrtak. 2a #oja sve- kliktala onaj toliko
sretni 0%ereka0 ptovanja nae'a7 +iko iroke volje "apalio (i'aret. *tali s#o #jesto#
d'o. *jdi &loven(i po"dravlja% nas s#jerno. 9 Na kraj se sela di$e 'ospodski dvor. =iro#
,ili pro"ori otvoreni6 ,ijeli "asloni pr%a% la'odni# vjetro# kao krila an-ela. )isti 'lasovi
'lasovira od"vanja% i #ilotatni di"a% se pod jasno ne,o kao A#or i Psi%e 9 da se ta#o pod
"latno# #re$o# snani% trakova tajo#i(e 'rle7
Nt! 'lasovir prestao. Neto la'ano ne! a krasna plava po#oli lijep 'lavi( i polovi(o#
tijela sa'n se van. 1a$are joj se li(a 9 a kako li to plavi dolikje 9 kano da je i sa#a
osjetila! #ae s pro"ora6 sa#o s#o li 'er#ansko# je"ik tri tankovite rijei: 0'osti!
'osti! #ajko70
4krene#o natra'. <ena r#ena! #lada! "rila 9 ,ar #i se inilo tako 9 d'o "rila
$#irkaji# oko# "a na#a. I" 'lasovira prodira% ,ijesni 'lasovi! ne popt A#ora i Psi%e 9
ne'o popt .rija.
2oav $pni dvor! poklie nas stari(a ta#nij (jeli( i! na do nae! ve ,ijae rak na
stol i tor,a pola'. 9 1nali s#o to to "nai 9 i latis#o se tako "na#enito'a stdija dananje'a
vijeka. 9 :eli s#o #ko# i %rlo! tek je stari(a kalj(nla po koji pt. 0Faj#eter0 spava6 tako
na# se reklo. Neto krepi! pokpis#o se.
Vjetar ti%o! la'odno dje! sn(e $e$e6 sive #a'le srdovito jre k nje#6 ono! ljto! ti# ve#a
pripie. 1voni podne6 jasan "vk "vona ra"lijeva se edno# kranjsko# de$elo#7 1adovoljni
sa#i so,o# 9 a to je najvea rasko #oderno9e'oistino' nae' do,a 9 i"#olis#o Po"drav
an-eoski na slav djevi +ariji7
Pita#o svijet koliko je do *j,ljane3 Rekli na#: de,eli% deset sati! #ali% osa#. Tko ,i i#
"nan taj relativan re"ltat7 Takav ran &lovena(a esto ,i nas ra"'njevio! kao i .le'#atian
1a'ora( kad 'a pita! a on e ti "ijevnti sve do vili(a: 0'ospon! kaj ,i poenl! ,j doli0. 9
Prevalis#o ,rdo. Na o#anje# %#k %ladik ra"va'anila se tri #o#ka! rekao ,i i"
%eroiki% s vre#ena.
9 ;o! .antje7 kakav 0pro.esjon0 #ate73 9 "aori jnako 'rlo jedno' draponje. +as#o i
pokrois#o ,r$e svoji# pte#.
9 )akte! .antje7 8re#o v kep7 9 tr,io %rapav! d' 'las "a na#a.
Isto# to se rijeili ovi% na#etnika! eto dr'e napasti. 2va $andar(a! "nojna! ,radata! -iplj
sopljena pra#a na#a. 5ajonete i# se svijetle! a (rno re#enje dno ljeska. )ovjek kao da
ve naprijed slti da e se s ne#ili# 'osti#a sko,iti.
9 Kakav #ate pro.esjon3 9 srovo "apita $topt ovjek! i"valiv ,ijele oi.
9 =ta se to vi ,rinete3 9 pro#r#lja +iko. N ne od#akli se ni tri koraka! kad o,a skin
pke: 0%alt70 i"dere se $tonja. &rsi #e proletjeli od 'lave do pete. I"vadi# pis#a! a $tonja
kada je #oj pokornost opa"io! vr$e pk na ra#e i jadovito po'ra,i naa pis#a. Pri sve#
to#! "a nje'ovo tpo oko dosta je ,io peat na pis#i#a. Neto pro##lja ,rk 9 okrene:
0Adie70
Tek to s#o se to'a ,ijesa otkopali! eto $ivo'a vra'a7 &pjee! to i% krilate no'e nose! oni
#itiki jna(i: ispod 'oli%! ,osi%! po svoj prili(i ne odvie nje$ni% no' sve i# iskre vr(aj6
pak stan rka#a #a%ati! vijati i dovikivati i"daleka. ;vala 5o'! i nas ,ili dosta d'aki
krakovi 9 i to oni ,r$e! to #i pravo trko# 9 "a'onake porens#o da od#a'li#o ispred ti%
dosadno9lj,e"ni% ljdi7 8lasan %o%ot ra"lije'ao se "a na#a.
5ilo ne'dje raskre! #i nalijevo 9 a nai prijatelji nadesno. &ada isto# oda%ns#o. 5la'o
povjetar(e dnlo! kao da se sa#o radje. 1a nekoliko asaka stpali s#o %lado# #irisne
(rno'ori(e. Na jedan i na dr'i kraj $vr'oljile i dro,ljile pti(e6 daleko o se #iljen spjev
pastiri(e! a s dr'e strane krepak 'las: 0+ar'areto7 +ar'areto70 I to "aja#(e odjekivalo
#o#. Pak da t ne povjerje 'orostasnosti naravi narodnoj pjes#i! 'dje #ajka kerk
"ove preko seda# 'ora! a kerka joj se preko devet oda"ivlje3 4%! kako je takvi# predjelo#
krasno ptovati7 1ar da je no'a #orna3 Tijelo #litavo3 4j! ne7 +i s#o letjeli la'ani! krepki!
"dravi! slo,odni7 A da na# ne porast krila3
1ati# se spstis#o ravnin i d'o# vij'avo# (esto# novo selo 'dje #e- 'sti#
drvee# ,jel(a ponosan $pniki dvor. 5ilo! ini #i se! pol est sati po podne. <pnika
na-os#o ljivik. 4rijaki va# je to ovjek. Vla$na oka! niska ela! ,ijele kose! sivi%!
'sti% o,rvi(a.
9 2ra'i #oji #ladi 0'ospdje0! le pajte! le pajte ki vas tak rad #a#! ki je *j,ljana tak lepo
#esto 9 no pa jen al dva .irkel(a #ate! le pajte! le pajte! l,i #oji .antje! ki vas tak rad #a# 9
le pajte... pa se ,ota s 5ier astila... le pajte! le pajte7
9 8re#o 9 oda%no sa# kad se i"vko% i" ljivika opet na (est 9 're#o! vla$ni 0.aj#etre0 9
pre# ,ili #orni! a *j,ljane ne vidjeli7
Ide#o #i onako ljenivo. +ijat se #ri! no'e # osla,ile6 ide#o! #i! velj! tek etvrt sata!
kad se "a na#a valja 'orostasna koija s jedni# konje#6 a kako pola'ano #i(ao se taj stroj!
ne vara# se rekne# li da je ono ,edevija pre'nta.
Tko "na one 0dostojanstvene0 "a'orske ki,itke %rvatsko'a revol(ionarno'a do,a! kad se
nae de,ele r$i(e 0'i"dave ljivarske #ada#e0 kotrljale po ondanji# sredovjeni#
ptovi#a! taj e se,i lasno predstaviti ,ark koja se valja i koja nas eto sti$e7
9 8ospoda v *jo,ljan3...
9 V *jo,ljan... ja7 9 dovikne# sredovjeno# ovjeljk na ,ok.
9 Pa naj 'rejo 'or! ,ojo se pelali s *jo,ljano7...
9 Valja ti pa#et7 Po'odio si! ,o$ji ovjee7
Nekoliko asaka i #i se 'ospodski nastanis#o koiji do,rodna &loven(a. Nje'ovo
(rveno! krpno! 'olo kao potplat! do,rodno kao topla voda li(e! ispitalo nas tko s#o!
odakle! to tra$i#o3 itd. 9 Na to # #i do,rovoljno od'ovoris#o! a on ,e" ikakvi% kritini%
opa"aka povla-ivao " de,eo! #kli s#ije% i " jedini testi#oni# "adovoljstva: 0se se ve 9
ja 9 se se ve... ;orvatje so... se se ve...0 A #i3 Kd na# vee sree3 )vi pako da dva
0.aj#etrova0 .irkel(a 9 to s dva sata! a da se na#a jo jedan sat vo"iti: 9 to na# po'otov
sjekira pala #ed. 0&e se ve... ;orvatje so...0 ponavljao sve-er stara(.
9 Va#a se #ile 9 kako li va# i#e3
9 :o%an 1enik.
9 Va#a se #ile ;rvati! kada i% toliko spo#injete3
9 &e se ve 9 se se ve... :e"s! ki pa je" #a# na ;orva(ke# rodovino.
9 A 'dje je to! #oli# vas! :o%ane3
9 Na 8... od 1. est 0tndov0.
9 A kako "ov t va rod,in3
9 Penik6 9 :e"s... #oj $la%tni Penik.
&ada se sa star(e# po,olje po"na#. Penik ,io nekada 'avan #oje# rodno# sel! ali sada
# okiselila po'aa6 rastrsilo se ,o'atstvo nje'ovo. 0Vre#ena! vre#ena s "la70 "die
stara( elav! 'l%! na taka#a 9 kada pri-e# svoje selo.
9 :o%an 1enik 9 #al #e ne o'rlio. +iko se s#ijao ispod plja ,rka! #isle da ja sa#o "a
"a,av sa vo"ie# nai# evrlja#. N opisivanj sa#o'a #o'a sela i o lokalnoj %istoriji
nje'ovoj kad je vidio 0nevjerovani0 +ijat da se sla$e#o! pae da ja star( sve na
"adovoljstvo pripovijeda#! vidi +ijat da nijesa# dvao vjetar7
&ve se vie oslo,odis#o6 pondis#o star( da pi6 d'o do# 'ledao +ijatove (i'arete!
nas#ijao se 9 pak i on "adi#io. &tali #i :o%an 1enik priati o jadi#a svoji#... a napokon!
napokon... o 'ro"no# de.i(it! i to tako 'revito da ,i na dra#atikoj das(i vei $as
pro,dili no i sa#i +a-ari prorano# svoji#7 2o,roj slovenskoj di #tno#! "a$'ano#
ok ljesnle dvije iskri(e! dvije s"e s#iljenja6 oj! nijes li to ,ile ne oi tijela! no dva okna
"drave! iskrene! do,re de &loven(a. 9 I pondio na# da ide#o nje'ov k! od *j,ljane
jedan sat.
9 I#a# 9 ree :o%an 1enik 9 i#a# dvije kerke +i( i Ank! jednoj seda#naest! dr'oj
osa#naest 'odina. I#a# 9 ree 9 kr%a! vina 9 sve'a to 5o' dijeli #e- do,re ljde! po-ite!
'ospodo! sa #no#7 &e se ve... ;orvatje so...
5ijae svakako to 'odno! n o,rekos#o doi i" 'rada jer sada najprije #ora#o pre'ledati
varo i okoli(.
&tara( nas dove"e pred #anastir6 sn(e po"laivae posljednji# tra(i#a t #il! t divn! t
vilinsk slovensk de$el7 1latne niti snane titra% po star( na ,ok! nad 'rado#
*j,ljano#! nad na#a! poto se rastajas#o sa :o%ano# 1eniko#! i kano da nas "latni pak
%oe "apresti #re$ svoj7
=etaje opinstvo popostalo i 'ledalo dok se #i iskr(as#o i" te 'sarske 'alije i poskoris#o
ta#an #anastir...
Patar ili .ratar! 5o' ,i "nao kad s oni prvi svojili: ne sdi po odijel 9 on na# ispovjedi!
kako veli Vra"! 0kkavno# nije#tino#0 da e 'vardijan doi "a sat. Posjedali na %ladan
ka#. Pla%o 'vira% nas karakteristini kipovi sveta(a onako drveno kako i sa#i jes. Na
Po"drav an-eoski lelijao se pt ne,a spjev skladni% "vonova. Ti%o na# k(alo sr(e! ti%o se
#olis#o! #rak sve 'i! ka#en nas %laditi poeo. +olis#o se! #olis#o dr'i# vstvo#
sada! dr'i# o podne7
Kipovi sveta(a sve ta#niji postaj! kao ,ajke #aterine6 napokon i# se lik posve#a svio i
tono (rnoj noi! kao "adnja #isao s#rtnika7
5o$e #oj! pol deveta! devet! pol deseta ra no ,ije! a 'vardijana ne#a. Ne#a $ivo'a stvora
9 #i sjedi#o6 ej! ekat e#o7 Najedno sine "raka svjetla. Prens#o se. Po'ren stara(! neto
#r#ljaji! rekao ,i% 02io'en "ado(nio svoj la'av0! ,a"a k na#a. +isle 'vardijan je!
"apone# svoj skro#n #ol,. 4! nesrea7 8l% je. I kako krto7 Nakon d'e vike da je
sve #io ta#ni #anastir! spora"#jeli se s nji#e i do"nali da on nije 'vardijan7 9 8vardijan
je vrt.
2'i#! #rani# %odniko# i"velo nas na ist "rak 9 to ,ijae vrt. &jajni #jese( dr%tao na
#odro# ne, kao dra'lj na skt djevojke. &anjarske! (rne sjene ,a"ale odasvd ptelj(i#a
9 9 pak na-i 'vardijana sada7
9 Fantje! kaj ete3 9 "apita nas pol%eros! polovjek. Velike oi ,listale # se vlastitoj sjeni
li(a! a #jese( #alo da # se ne sakrio i"a de,ele! ostri$ene 'lave.
9 +oli#o patra 'vardijana 9 si'rno odvrati#.
9 Kaj ete $9i#3 :e" se#7...
;ak #i sspre'ao rije! 'lavinjao sa#6 podr%tavae #i 'las i je"ik.
9 +oli#! patre 'vardijane! konaite nas "a ov no. Ca(i s#o i" 1a're,a. Ptje#o.
9 &e ve# 9 se ve#. *e pajte7 8narja! p,je! 'narja7 I je" ,i o... ja! #a%o# ,i o na 2naj! pa
'narja ni7...
9 Ali #oli# vas! patre 'vardijane! ne ,dite okrtni. Naveer do-os#o6 ekas#o vas evo
ta#n no 9 0ja! pol deseta je0! presijee div9'vardijan6 9 ne "na#o ni li(e! ni ovjeka! ni
ke. Nova(a ne#a#o! jer ptje#o ve #jese( dana! a sada i" Istre. Trdni s#o.
8ladje#o7
9 1astopte! je" vas ne pri#e# "a ne... pajte! le pajte7 ;i$o ,ste $e nala... +i ne#a#o sa#i
kaj jesti... Pa na poli(ijo #ora# javiti da tj(e #a#. 1a ne... "astopte! da ste sa#i ko.i
%orvaki. *e pajte... "astopte7
9 =ko.i %orvaki3 Ni 5o' ne daj da vas #ilosti prose7 9 #klo e +ijat. 8orostas preo.
9 1astopte! sa#i ne#a#o kaj jesti... le pajte7
9 Vidi se na vae# s%o# tijel.
9 1,o'o#! .ratres et dis(ipli :es C%risti7 9 A#en 9 "avri +iko.
9 Poka$ite na# port7 9 "avikne 'ro"ni# ,aso# na sitna ovjeljka %odnik koji je nosio
svije r(i! da # se vlasi naje$ile! a kap( #a% natakno na 'lav.
9 :a! $e... $e... 9 poni"no "adr%ta ovjeljak.
9 R.in! R.in7 Na porto7
& kljevi#a i svjetiljko# r(i! kap(o# preko 'lave! ka$e se ,ajno! r#eno li(e krilata
nosa! silni%! nas#jeljivi% sni(a. 1akrin vrata i #i se vr'os#o na li(.
<#irko#i(e svjetl(a% lj,ljanske svjetiljke! a la'an vjetar poi'ravao se pla#eko#
nji%ovi# kao i ko, s nai# ptovanje#.
Tko ,i 'a sada po'odio to sa# onda #islio6 jo te$e to se +ijat vr"lo i kopalo 'lavo#.
&vakako pol de sktrilo se $elda(! pol "adrije#alo #o"'. :elo i san! to se sjea#!
,ija% jedina karika veri'a#a #isli #oji%.
9 +iko7 :a ide# dalje. Ide# i" *j,ljane7
9 A 'dje e spavati! 'dje jesti3 :a sa# 'ladan kao vk7
9 8dje! 'dje3... Napolj e#o spavati. :esti3 Nita7 1a danas nita7
9 Po volji ti. :a ide# 'ostion.
9 Ti 'ostion3 A nova(3
9 4( ,r"ojaviti sjtra.
9 A! to s dr'e diple. E! da! ti #o$e. K #o# o( ne vodi $i(a. 1,o'o#. Ide#. 2aj #i tor,.
9 8dje je "a #e #jesta! t je i "a te,e6 otkd #eni nova(a dotee! otd i "a te,e valja7 Ti
#o$e do,ro 'ovoriti. Ide#o7
+iko tako krepko i"ree te ,esjede! kao da # se Nestor nas#ijao i" o,laka.
2o-e#o 'ostion! ,o' "na koj. Tko e sada 'a-ati3 )etiri ovjeka sjede! pod,riti kao
kanoni(i. / etiri ae iskri se vin(e do polovine. Tri stara kao panjevi6 jedan tek #lad ko
%rasti. 5ijele dlake pro,j # s%onjavo li(e. Plave # oi titraj kao "a'orske (re.
Priini #i se -ak je.
9 5is#o li #o'li vas stan do,iti3 9 "apita# ljdno.
*jdi se #dro po'ledaj! kao 'radski senatori.
9 Ne! tkaj ne. Pri Ro$enkran( ,i $e do,ili7 9 sva etvori(a jedan 'las pro'ovore.
9 Ne ve#o 9 "avapije# 9 tj(i s#o7
9 5o# va# pa je" poka"o7 9 stane #ladi.
Pro-os#o dvije li(e i eto nas kod Ro$enkran(a. Pte# s#o sa"nali da je na do,rotvor ,ri(o.
)dno 'ledao on "a na#a kad s#o ili " kr#ari( so,. Ta ,la'odaris#o #. Poslije ve
so,i dosjetili se #i! to ,eka (ivili"a(ija "a%tijeva. 4 jadni ,ri(o7 1lo 'a po'odilo7
2jevojka! okr'la kao ja,ka! vede nas lijep so, sa dvije postelje! or#ari#a! divano# i
ostali# ,listavi# pokstvo#.
Naris#o veer i vino. &kro#na djevojka ode! a ja sjedne# #oran na divan kraj +ika.
Tor,a tronto klonla kt! "a#alo sri se na tr,% i pove #oj orijak ,atin! to je
silno tresnlo so,i.
9 +iko! koliko i#ade#o nova(a3
9 2vije pare 9 pose'ne! os#je%nv se! $ep i trij#.alno pali (i'aret.
9 / *j,ljani valja na# "a $i( do,iti etrdeset novia.
9 Nije -avo! da nee i"dati toliko *j,ljana. 9 I do#alo vij'a% se sive "#ije di#a.
2jevojka donese #irisn veer! kr% i vino. 8ro"an ,ijae to jri7 Ni ri#ske lako#i(e na
*klovoj 'o",i nijes tako okrtni ,ili. )lo se sa#o #klo disanje i trijesak aa. 4$ivjela
krv 9 a da3 5o$e #oj! velite da ne "nate 'dje je da7 :a sa# je tio! vjerjte #i! di"ala se
#o# po tijel kao stisnt kovaki #ije%! poto djelo "apone! "voniti i jeiti nakovalo! a
iskre vr(ati7
4dveeras#o. Po'ledas#o se iroke volje! kao inovni(i di'nvi pla. +ijat "apali (i'ar!
so,a se di#i! ja pie# ptopis! n ovo jo nijesa# pisao.
/ni-e djevojka kr#ari(a. +ijat se stao.
9 Kako va# i#e! dra'a #oja3 9 i tipne je "a li(e. +iko istin ,io do,re volje.
9 +i(a 9 "ate'ne stidljivo (re.
Rine# na stran ptopis.
9 Re(ite! #oli# vas! +i(o! 'a"di da #i ostaje#o tri dana *j,ljani. ;rvati s#o. Ptje#o.
+iko nije protslovio. 4pet se #oja ,atina porila i silno "atroptila. +i(a kr#ari(a
preplaila se. 9 2a sa# sltila(! rekao ,i%! ,atina nije svakako "adovoljna #ojo# odlko#.
N #iri% j. Trno sa# j pod postelj.
9 Tri dana 9 nas#ije se +ijo! .r (i'aret i "irkaj 'ole#o o'ledalo.
9 Tri dana! jest 9 potvrdi#. / tri dana stii e i nova(! jer inae e#o se preseliti dr'i stan:
na <a,njak. To je ta#ni(a lj,ljanska. 9 5o$e #oj! ka#o dotjeras#o3 9 "da%ne#
#elankolino.
9 1a danas do ovdje 9 os#je%n se +ijat i "astre nos 'sti# di#o#.
9 Pa e#o i do <a,njaka 9 "avrne# ja.
9 A#en! vidjet e#o7 9 "aklji +ijat.
<a#orio i ,io svijet li(a#a lj,ljanski#. 5ila sveta nedjelja. Ne,o isto kao ri,lje oko. +i
po%rlili napolje. &ve je to nekako sveano. Piljari(e! de #i! svakoj s varoi jednake! n
*j,ljani sve skoro #lade! iste! pa ti se lkavo! kovarno s#ij da ,i skoro sklikno s
pjesniko# 0oj djevojko! ne 'le-i #e tako s#ijke70 A tko da od nje ne kpi 'ro$-a! ,resaka!
s#okava3 Ali ja i +iko ,ili 'i"davi. Ra"lo' ete se lasno dosjetiti. Proli #i sve li(e6
po#olili se (rkvi na #isi. 5ili lj,ljansko# katel 'dje s ta#niari 9 i tako do-e podne.
Poo,jedovali #irno! ,la'o! ne%ajno.
Poslije podne svratis#o se k jedno# od rodolj,a slovenski%! i t na#aklo na# .orint. A
da vidi#o i kavan lj,ljansk! po-os#o nj 9 i dakako 9 t-in(i potroili toliko od te
svoti(e da na# tek etiri desetke preostale "a tele'ra#. Proili sva va$nija #jesta *j,ljane.
Tako se prive no i #i o,ini# toko# stvari okrene#o na veer k Ro$enkran(. &vrila se
veera. Eto kr#ari(e +i(e na so,.
9 8a"da #oli da 'ospoda na#ire "a svaki dan napose.
Potresli #i se $iv(i. +iko "akalje i pljne.
9 =to veli! +iko! ,is#o li danas platili3
9 Ne! stra6 #i jo #ora#o neto ranati prije.
9 Tako je! +i(o! 9 prodlji# ja %ladnokrvno 9 re(ite 'ospodar! stra e#o platiti. 9 +i(a
odleti.
9 8dje na# je do ,ijesa ,ila 'lava da ve ne javis#o $i(o# 1a're, tvo# o(7
9 Valja na# sada7 &astavljaj tele'ra#7
9 / dvadeset rijei7
9 2a! etrdeset novia7
9 5i% li 'ro"no sastavio3 9 +edia via. 9 I "api +iko.
Na "adnjoj strani ptopisa pone#. / dvadeset rijei "ajedno s naslovo# neka se ",ij sve
#isli koje i#ad na $as opisati. T se neto vie tra$i ne'o od sa#o'a Krel(a. &tri$e#
nekolikokrat i etvrt sata 'lasio ovako tele'ra#:
N. 9 :. 9 /red >.
4kradeni. /$as7 ,e"nova(a7 tridana 'ostioni7 d'7 neisplati#oli! "atvor7 poaljite
,r"ojavni# pte#7
*j,ljana 0Ro$enkran(0 li(a #.
potpis
9 A to e =va,i "a pravopis rei3 9 s#rska na pol +iko.
9 5a se oni ra"#ij pravopis! kao Tropolj(i #ate#atik.
5ila pol deseta ra6 #i odos#o na ,r"ojavni red. 9 Kro" vrata(a staklena preda#! dr!
tele'ra#. Poslije nekoliko #inta "avikn na# inovnik 'er#anski! nadi'nv staklena
vrata(a: 0Pedeset novia70
9 Pedeset novia3 9 "aje(a# kao da #i otitali odsd ta#ni(.
9 Ne i#a# sada toliko se,e 9 popravi# se7 2ajte #i natra' tele'ra#. &tra doi.
)inovnik okesi ",e kao ti'ar i" "vjerinjaka! "aklopi vrata(a da je sve staklo "veilo. +e
otras#o se s +iko# i" tree' sprata i pojris#o stan.
9 =to i#a da proda#o! +iko3 Tele'ra.irati #ora#o.
9 Pak to e3
9 =to 3... 2eset novia #ora#o do,iti! pak ta ,ilo.
9 Eto novo'! areno' rp(a7
9 Neka je! deset novia #ora i"dati.
&vkos#o se! le'os#o 9 i to ,ijae dan dr'i. &vanlo jtro. 5io ponedjeljak. +i niti ne "eli
kav jtro. 4dljas#o se krado#i(e st,a#a i "aplivali neto slo,odnije lj,ljanske
li(e. 0Na posao7 2aj r,a(70 Na-os#o se na krasno# lj,ljansko# etalit. Nekoliko
stara(a kalj(alo. 2jevojke prola"ile s koara#a. &lovenke seljakinje nosile na tr' to i#
5o' na#akno ki. A ja i +iko 0spekliras#o0 9 do#oi se jedne deseti(e7
&tari(a seljanka nosi koar na 'lavi. *a'ano koraa i #oli: 0)eena si! +arija! 'nade si
polna.0 9 4'leda# se 9 ne i#a niko'a na,li". &tid #i dari li(e 9 n kao oajan korakne# k
njoj:
9 +a#(a! ete kpiti tisto rto3 2eset soldov ,oste dali "a njo...
9 ... ,la'oslovljen sat tvoje'a telesa :ess... 9 "avri stari(a! podi'ne 'lav... 9 Rto3 9 rto
#a3
9 2a! rto 9 deset soldov7 9 8ro"ni srsi projrie #i (ijeli# tijelo#. To je ,ilo oajno djelo.
8revito #i "apinjao 'las.
5aka rasprostre r,a( pak pone:
9 )eena si! +arija! 'nade si polna! 9 9 no! 9 pretr'ne #olitv 9 est soldov ,o# dala...
9 Ne! ,a,o! deset soldov6 sila #i je7 2aj! ako %oe7 9 apne# strani# 'laso#! tvrdo#
tokavtino#.
9 8ospod ,o% s to,oj! 9 ,la'oslovljena si #e- $ena#i! ,la'oslovljen sat tvoje'a telesa :ess 9
stari(a pose'ne i stisne #i deseti( rk.
9 5ien7 9 pro#(a# +ijat koji je s daleka taj pri"or 'ledao. 9 K $i(i7 2a. <rno! $rno7
+ijat "adi#i (i'aret.
<i(a je odnijela ,ijele knji'e oajane "dvojnosti dvaj ptnika *j,ljani.
9 5rate! sada na potarski red7
9 A ta e ta#o3
9 =ta3 ;oe ti ii k Ro$enkran( pitati jes li nov(i doli3
9 ;vala! to'a ,i #i tre,alo7
9 Er'o 9 na poti e#o nariti: kada tele'ra# do-e! neka poeka6 sa#i e#o po nov(e doi.
9 Valja ti posao7
4,avili s#o sve tako na poti! a "ati# krens#o lj,ljansk #! "avalis#o se trav i
stali ranati svak stop %itre $i(e.
9 1a dva sata 9 klikne# popt ke#ika kada eksperi#entira retorti 9 "a dva sata nov(i e
doi6 #i s#o spaeni.
9 Tako je7 9 potvrdi sporo +ijat.
Pospali s#o kao ja'anj(i 0'nani od krvo$edna vka06 tek nas ro#or lj,ljanski% "vonova
pro,dio. Prodra#ili se. 9 Nov(i s doli7 9 I stali s#o #oliti Po"drav an-eoski. To ,ijae po
trei pt. &vaki pt dr'i# sr(e#! dr'i# vstvo#. ;itili #i lj,ljanski# li(a#a. &ladak
#iris irio se i" 'ostiona. To na# ",rkalo si#patini $ivani sstav. <ris#o se7
/lje'os#o na pot.
9 Nita7 9 ponovi# 'lpo! kao vo-a kad je po,ije-en.
Tada si isto# stali napo#injati i na,rajati sve okolnosti! rad koji% nee#o nova(a do,iti 9
er'o: sjedjeti na <a,njak7
9 Nije o(a 1a're, 9 pak je sve propalo7 9 dre #elankolin $i( +iko! kao
#e-#rska %istorija.
9 Ili se ra"'njevio! ili nije vjerovao tele'ra# 9 stavi# kritik opask.
9 Ne6 ako je ota( rke do,io list! stalan na# je spas6 nije li: ne "na#7 9 pra'#atiki
apodiktje +ijat.
*jdi nestalo s li(a i sa etalita. Tek koji draponja "a.ikno na klpi i po"dano nas
#otrio. <alosno je to6 ali je tako. Pre#da! #ora# va# rei! nijes#o se #i vidjeli vanjtino#
opet tako kkavni7 /dre jedan sat po podne.
9 +ijate! j 9 stane# i polo$i# na +ijatova ra#ena rke kao da # %o dati pa> te(#. 9
+ijate! j7
9 No.
9 8ledaj! eno ti polj! a ,it e sat dva li od *j,ljane! eno ti! velj 9 tri tornja! po%iti#o
ta#o. Na#aknt e#o toliko Kre"ove slave da jo jedanpt poalje#o (rne 'lasove tvo#e
o(.
9 Ne #o'! no'e #e ,ole! a pis#o #i ostalo ptopis.
9 +oje je ovdje. Ide# sa#. Ti #e ekaj i ee "apitkj na poti! je li to dolo7
9 2o,ro! ali ne#oj #e ostaviti pak otii.
9 +ijate! "ar s#o tako sla,e vjere3
9 E! vjera! da7 T se i 'vo"dena slo#i7
9 Nipoto! +ijate! ili e#o se "ajedno spasiti! ili "ajedno na <a,njak7 2o veera do-o%. 8dje
da se na-e#o7
9 Na pro#enadi.
9 5ien.
+ijat #e sprovede pol sata ravno# 'latko# (esto# od *j,ljane. Na rastank stisn #i rk
i s"ni# oko# neto tie apn:
9 A#i(e! 'ladan sa#.
9 Trpi! +ijate! i ja trpi# 9 dat e 5o' ,olje7 1,o'o#7
:a sa# iao kao #a%nit. 2'a je ta! veo#a d'a (esta ,ila. Kola "a koli#a tropotala i di"ala
'adn prain. &kakao sa# sad lijevo! sad desno. Nepravilan vjetar "avitlao prain sad na
ov! sad na on stran. :rio sa# itav sat. )inilo #i se da do#ala doi tik lj,ljanski%
'ora. 2o-e# selo. 5ljesn toranj. Poradova% se.
9 :e lJ tkaj .aj#eter3
9 :a 9 potvrdi (re i"a 'r#a.
&koJ ja preko 'ra,e! prov(i se preko $ivi(e! o,rani se dvorit drsko# pset 9 i tako evo
#e pred $pni# stano#. K(ne#! ni-e#. &tara(! orlova nosa! n iskvarena. &ive # oi
$#ir(a% kao lijesak "ar-avjela p(eta. 8olo,rada ,rada "avinla # naprijed! polj,it e se
s pijani# noso#. To je $pnik. 2r'i! #alen! krpan ovjek! de,ele! ostri$ene 'lave! isto tako
ne,rkat6 n nije kapelan! ni $pnik. Pre#e o,a karte. Pokloni# se d,oko.
9 Veleasni 'ospodine! #oli# vas! s#iljte #i se. Ptnik sa#. I#a# dr'a! o,olio #i. /
*j,ljani sa# 'a ostavio. Istrois#o se do "adnje pare. Ne#a#o nii# o( ,r"ojaviti ki.
Po#o"ite naoj nesrei7
Poda# # pis#a. 0Niti pisn! niti ",i krin.0 I"vadi i" snji(e stola dva novia i polo$i #i
na pis#a. Neto "a#r#lja i ode dr' so,. &karta sjedi i 'leda slike divlji%! po'anski%
sveta(a na ostarjeli# karta#a. &tepe# sa pisa#a dva novia na stol i ode#.
:rio sa# dalje6 jrio pna dva sata. <pnika nije ,ilo ki ili #i ,are# tako rekoe.
8ladan sa# ,io! n ipak sa# jnaki iao! krei pra#a *j,ljani. Tako sa# nainio
paralelo'ra#. 2vije strani(e! tj. ve i #anj (rt! proao sa# 9 jote #i je dvije ,ilo proi!
dakle: pol pta.
2ojri# do posljednje $pe pred *j,ljano#. &n(e ve "apadalo "a 'ore. 4d 'lada i praine
o$ednio sa#. Napije# se vode stdenikove prvoj ki i po$ije# sa#o jedn ja,k. &elo
je to oveliko kao na &tenjeva( 9 pak i vee. *ijepe ke redaj se tik jedna do dr'e i ine
po'otovo li(. / ovoj s $pi svetkovali danas svoj sveta(. Krasan 'ospodski svijet 'ledao
na okna! a &lovenad iroke i do,re volji(e kla#itala i" 'ostioni(a. Vie pt "aori 'lasan
s#ije% sa koje' pro"ora i saso se nje#aki ,rk na koj sirot &loven(a. To #e ne#ilo
"a"e,lo sr(. Napast #e je ,ila svladala: vjera se slo#ila. 8ladan i #oran "a$elje% ostati
"a danas $pnika. 9 &a# 5o' je dao da #i to ne po-e "a rko#. =to ,i s +ijato# ,ilo3
Teko da ,i se ,ili ikad do 1a're,a sastali7
<pnik je stajao pred (rkvo# i 'rdne psovke sipao na s#jerna i poni"na ovjeka koji je pred
nji# stajao. &ada se (erio taj oda,rani pastir 'er#antini! sad 9 n ,ar,arski (ijepaj 9
sloventini. A kad sa# 'ledao to li(e prosti! 5o$e! i vi! itao(i 9 pa 'a dr$a% prije "a :d! no
"a Issova vojnika. &av se potreso% i pojri% *j,ljan. +rak se %vatio. ;ladna
lj,ljanska kotlina ,ila je veo#a ti%a.

I2I*A KRA: *:/5*:ANE
Iao sa#! #isli#! kako nikada $ivot. *a'an sa# ,io kao pero! kako vele! a pjevao sa#
poti%o nek ditira#,in pjesan. 1latni trak sn(a r#enio se na ta#noj sjeni! a to ,ijae 'ora
9 r#enio se kao djevojina sta pro,ijaji ispod (rno'a vela.
5ilo to ve daleko od to'a sela! kada dosti'ne# $ensko eljade. Nosila rn koari( i ti%o
koraala. Na"ove# 0do,ar veer0.
9 5o' daj 9 odvrati #ilo pre#il 'lasi.
9 Ka#o! #lada djevojko! 5o' s va#a! ptjete sada no 9 pak sa#a3
9 / *j,ljan. Ta i vi sa#i ptjete.
9 2akako. N ja sa# #kara(. A vi... vi3 nije li vas stra%3...
Kako ,ija% do,re volje! %vati% j nje$no "a rk. 2jevojka po#akne! n rka joj veo#a .ina
ostala je #ojoj r(i.
9 1ar i vi! 'ospodine! *j,ljan3 9 djevojka e tie i dr%tavo.
9 I ja. :est. N ne "na# pta! niti kako je daleko7
9 Ne "nate pta! a *j,ljanan ste...
9 Nijesa#! dra'a do #oja7 :a sa# i"daleka! ;rvat sa#. Nikada ovda ne %oda%.
9 Pa kako ste sada doli3 9 Po'leda #e djevojka #rak! i ja sa# otio nje"ine oi.
9 E! to s dr'e 'sle! sestri(e #oja6 a ja ,i% veo#a d'o svirao dok ,i vi #elodij ra"#jeli.
9 1ar #islite da sa# tako loa sl%a3 9 "a'e s#orni# s#ije%o# djevojka! kao an-eo kada
ti stiska oi na san.
9 4! ne #isli#! ne #isli#! do #oja! tako! ne'o to je velika pripovijest.
9 Pa neka je 9 a d' je i pt do *j,ljane 9 a vi pripovijedajte.
Ta iskrenost! ta prostodnost s%itila #e. &tisn% joj vre! jo sve- dr$ei 'latk joj rk.
4na! kano da se sklanja na to. /#orni i 'ladni ljdi kada jo "adnjo# vatro# plan! veo#a s
si#patini! kao to i ,olesnik ko# je #rijeti po,-je st kad # "adnja iskra "dravlji(a
sine.
Pripovijedao sa# d'o! pripovijedao vatreno! "ani#ljivo! sve se vie k djevoj(i na'i,aji.
9 Vi 'ovorite kao da evan-elje itate6 vi ete ,iti pop. &vi popovi to sa# i% la ni i"daleka
va# nijes pre#(i7
9 +islite li3
*-e nijesa# #o'ao "apitati. Tajno# radosti #i "ali,a sr(e! d% #i se vin pod "vije"de... ja
sa#... ne "na# sa# kako... ja sa# $arko polj,io djevojk. 5io sa# .antastini pjesnik toj
nonoj idili.
2jevojka se i"vin. )o sa# da joj je sr(e tklo! rka silno "dr%tala.
9 Vi ste! ptnie! "ao ovjek 9 kori #e toli nje$no da #i je da i sr(e! to ,i rekao +ijat!
"apelo 'rl i ja sa# ldo! preldo tio.
+ali s#o d'o o,oje. &koro ,i% je ,io #olio da #i oprosti! n 9 tek je #o'o% "apitati "a
i#e.
9 Franji(a 9 ree #i nekako prkosno! ali taj prkos tako #i je 'odio.
9 Franji(a! Franji(a... 9 opet #i da "ape 'rl... 9 Franji(e! "ato se #i #ladi ljdi #a%
spo"nade#o kao da s#o jednoj kolijev(i ro-eni3 )dno7
9 )dno7 9 apne Franji(a.
/%vati% djevojk opet "a rk6 koara joj op"ne na "e#lj... ja j polj,i% $ivo! vatreno!
strasno! 9 vjeno7 5io sa# najsretniji ovjek ovo'a svijeta! jer sa# otio nje"ine sne. *i(e
joj sijalo nevino# vatro#. 2vije vrele nje"ine s"e ostale #i na li(. Krvav #jese( plano i"a
,rda! kao ljta kand$ija na #oj sa#o"a,orav. A%! na sa#o"a,oravnost nas o,oje. Franji(a
teko "da%ne! privine koar 9 i #i pojris#o pt *j,ljane. 2vije vrele nje"ine s"e ostale
#i na li(6 ne! nijes se posile ni dan9danas7 +i s#o ili #e. An-eo stra$ar ,dio nad
na#a. Nje# se %tjelo poaliti! pa dopstio da se o'rli#o onako vatreni#! ali isti# 9 ta
an-eo posredovae #e- na#a 9 isti#! djetinji# "a'rljaje#. 2a! na polj,a( odnio an-eo
kao kap rose! kap ,isera 9 i on # ,lista na ,ijeli# 'rdi#a 'ore visoko! visoko 9 #e-
"vije"da#a7
&ve ve#a pri,li$avali s#o se k *j,ljani. *ijepa sa#otna "idani(a sine sa veliki#
pro"ori#a. +jese( prolijevao! i"',iv svoj krv! sjajno sre,ro na elo "idani(e.
9 T je #oja ka 9 apne Franji(a.
/ni-e# s djevojko# k. / ovelikoj so,i ,ilo sve isto! redno pona#jeteno. Ne
raskono! ne'o 'odno i #ilo! kao djevojakoj odaji(i.
* visila nad etvero'li# stolo#! prostrti# (rveni# stolnjako#. &tari(a klei kt i #oli.
9 2o,ar veer 9 na"ove#o o,oje jedan 'las. Franji(a #etne na stola( koari(! stari(a se
prekrsti! okrene i od"dravi. Nae oi! jednake #isli! srele se. +i s#o %otjeli jedno dr'o
vidjeti pri jasn svjetl li. Krv #i planla li(. Ta isto ono li(e! koje Anijelke. &a#o
oko $ivlje sije! sa#o o,rvi(e o,lije kr$e aro,ne dra'lje6 a r,a( svilen! o%! taj tako lijepo
stoji toj 'lavi(i...
9 Teto! #oj sptnik i"daleka. ;vala 5o'! nije #e ,are# ,ilo stra%7
&tari(a nas o,oje ,ri$no po'leda.
9 I"volite! 'ospodine... 9 sjede Franji(a na ni"ak! dosta prost divani 9 ja sa# se pravo
#orila.
&tari(a donese veer. Franji(a poskoi! %itro prostre.
9 Vidi to danas kpi% 9 pone teta i rastre pred Franji(o# #ara#.
1apanji# se: stid! nevolja! 'njev "avre #eni. &tade# otirati elo to,o$ "nojno. Prepo"nao
sa# stari( koja je na lj,ljansko# tr' kpila +ijatov r,a( od #ene. /po"nat e #e!
po,oja% se. &tade ona pripovijedati (ijel "'od svoje tr'ovine. Pre#da sa# Franji(i opisivao
svoj pt! ona ni i"daleka ne #o'ae sltiti da je to ikakvoj ve"i sa #no#. Ntkali #e k
veeri. 1a#oli% vode i spre#i% se6 alJ vra'oljanka Franji(a poskoi k #eni i prikrii! "'ra,iv
#e tako ljpko "a rk! da ona "a%tijeva da s njo# veera#. E! dakako! sptni(i s#o. Tko
da joj ne dovolji "apovijedi3 Teta nekda odljala! a #i ostas#o sa#i. Nae oi $eljno se
sretoe 9 sretoe kao dvije de koji#a je "ajedno raj. I" Franjiina li(a i oka sipao
neodoljivi $ar. Gti% da #i sr(e na,jalo kao je"ero6 no i $elda( tra$io svoje pravo. &tali
jesti! a teta! ko,na ta teta! donesla "drave r#enike. :o #i ra"'ovor i veselj %rani#o se
kad "aje#o dan rlik i nera"#ljiv #karak pjes#.
9 :ane" 1enik 9 apne stari(a 9 tist 'a pa #a7
0:ane" 1enik0! #ne #i 'lavo#! otajstveni na vo"i *j,ljan7
K(... k(... i poka$e se r#eni :ane" 1enik.
9 En sveti $e'en 9 o +arinka! sno,oke #a3 8le! 'le +arinka... se se ve... ja! se se ve...
Ponde star(a ai(o#.
9 &e se ve... ja... 9 oine #e stara( krvavi# oi#a... 9 o ;orvatje! Penik se se ve...
9 Nijesa# ja Penik 9 "akri# :ane" 1enik.
9 Pa vi se "nadete3 9 po'leda #e d Franji(a.
I ja joj ispripovjedi% na vo$nj.
H
Visoko se ve #jese( podi'ao nad kranjsko# de$elo#. Ve sti'o% *j,ljan. Posljednji
"da% sve- je "jio % #o#! posljednji stisak 'latke ri(e toplo# krvi o,lio rk #oj!
posljednji po'led "aslijepio vid #oj 9 9 posljednje rijei: 0vidjet e#o se ;rvatskoj0 9 kao
aro,no! nad"e#no "von(e o"vanjale (ijeli# ,ie# #oji#. & Franji(o# sa# se rastao6 ali "ar
d%o#73
9 8dje je #oj dra'i +ijat3 9 "apita# se! stpiv na lj,ljansko etalite. Nov(i sti'oe! pa pna
aka ,rade7 &ve je ti%o! #irno! psto 9 ni vjetar ne n.
Na klpi sjedi ovjek. &kitali(a #jese( poi'rao #re$o# oko nje'ove 'lave! kao pak oko
#%e. :a pravo pre#a ovjek.
9 +ijat7 9 klikne# veselo6 %vala 5o' da se na-os#o.
9 +islio sa# da si otiao.
9 Pa kako #e eka ovdje3
9 Cijeli dan sjedi# ovdje.
9 A ta je onda s poto#3
9 5io sa# podveer ta#o. 9 Nita7
9 1a 5o'a sveto'a! kda e#o sada3 :esi li ,io 'ostioni3
9 2a! 'ostioni... I#a li nova(a3 1naj da #i ta#ni pred oi#a6 ja nita ne jedo%.
9 Ta#ni3 Ne i#a# ni pare. Neto sa# jeo6 na#jerio sa# se na do,re ljde.
9 5la'o te,i. =to e#o sada3 Ide#o li 'ostion3
9 +isli li da e#o do,iti to od o(a3
9 Nita ne #isli#6 nita se vie ne nada#.
9 Tako3 Pak 'ostion3...
+iko je #ao. Pote'ne# rko# preko ela i "aroni% prsti#a kose.
9 +ijate! ja ide#. 5je$at . /"daje# se svoje no'e.
9 Nai e te. Ta ptopis i tor,a je 'ostioni7
9 Neka ,de kako %oe. :a ,je$i#. 1,o'o#! +ijate7
9 I ja s to,o#.
9 Ne! onda nas i#ad. &vaki neka svoj stran! svaki neka se sa# titi.
9 Ka#o ti 9 ta#o ja. Podi$e se +iko sa klpe! nadnesav desni( vis.
9 Ne! +iko7 &a #no# nikako7
I $rni# korako# krene#. +ijat slijedo# "a #no#. /stavi# se.
9 +ijate! j 9 pone# sveano! povieni# 'laso#! kao prorok 9 j! +ijate! evo ti vjeta:
ide#o 'ostion! ali ti e 'ovoriti. 1ato3 1ato to se #rko dr$i. :a sa# pno 'ovorio! a ti
si va"da ,io pod#kao! s#njiv. To se pako sada o,istinjje. Ti e lijepo ovako 'ospodar:
08ospodine! ;rvati s#o! evo va# i#ena i stalia. Nee#o vas prevariti. 1asada ne#a#o
nova(a! tele'ra.iras#o o( 1a're, i eka#o dok do,ije#o. Pri#ite i pridr$ite ptna pis#a.0
9 +ijate! ajde! tako s#o spaeni. Nee#o li jo stra do,iti! po"aj#it e#o od 'a"de i opet
tele'ra.irati. ;ajde7
9 Ne! ja ne #o' 'ovoriti 9 rkne +ijat kao titan.
9 Ne #o$e3 Ne #o' ni ja. 1,o'o#7
+ijat "a #no#.
9 Ne idi "a #no#! lovit e nas7 /loviti! "naj! $andari! pak nas okovane odvesti ta#ni(.
9 Neka7 :a ide#. Ka#o ti 9 ta#o ja.
9 +ijate! ,rate! j7 9 stane# ja. 9 8ovori 'ostioni. Vidi! dva ne #o$e#o ,je$ati. 8ovori!
po#oi ti6 sa#o da ja opet prvi ne prodikje#7 8ovori! +ijate! ako 5o'a "nade. Inae
ta#ni(a7 :ao! 'ro"ote 9 pro#isli kada e o( stii pis#o: sin +ijat lj,ljanskoj ta#ni(i. Nije
li to $as3 Cijela ,dnost "a,laena ti. 8ovori! +ijate! #oli# te! 'ovori "a,o'a6 inae...
inae ne idi sa #no#7
9 Ne 'ovori#! ne! radije se "aklati 9 vrisn +ijat i %iti so,o# na trav kao ldo dijete.
9 A ti se kolji7 9 napne# se r'aji# tono#! a koliko 'od s#o jadni ,ili! nas#ija% se
tajo#i(e. 9 Kolji se 9 a ja ide#.
I krokne# %rlo etalite# lj,ljanski#. +ijat se stane sa trave! pak "a #no#. Iao sa# kao
,ijesan. +ijat #e lovio. 9 Tako nee ,iti nita 9 pro#r#lja# i krene# natra'. +ijat opet "a
#no#. &tane#! i +ijat stane. +jese( "aao "a ta#an! de,eo o,lak.
9 Ajde 9 apne# #klo.
&tpao sa# deset koraaja pred +iko#. *j,ljanske li(e ti%e! pste. 5ilo kao one veeri
kada se rastados#o sa lj,ljanski# .ratri#a. Na tornj od,ilo deset sati. / 0Ro$enkran(a0
otvorena vrata! sve jo je. ;itro poskoi# st,a#a do nae so,e! otvori# vrata! 9 pali#
svije i silno po"voni#. &ve ,ilo red so,i. Eto kr#ari(e +i(e.
9 +i(o! neka do-e 'ospodar k na#a.
9 8ospodar 9 "ate'ne d +i(a! a oi joj se "akrijese.
9 :est! 'ospodar! #a% #oli#.
+i(a ode. +ko# sa# etao po so,i. +ijat prekrstio rke i koio se na divan.
)ekali s#o d'o! preko etvrt re.
Neo,ino "atilo po st,a#a. Koliko vas ide3 9 po#isli#. *a'aan k(aj otis#o na
vrati#a. Ne "na# jes#o li se i o"vali. / so, stpi krasna 'ospo-i(a. Krv #i ,ri"ne li(e!
oi! da! iste vlasi7
9 8ospodino Anijelko7 9 klikne#.
+ijat stao sa divana i pro se o stol.
9 Ptni(i ;rvati7 9 "adivi se Anijelka! a (rne oi ljesne joj vrelo#! $ivo# vatro#. 9 Evo! vi
se pravo na k nastaniste.
&jeti# se to #i je initi! ali kolika to #ka ,ijae! "na# ja i 5o'. +iko se okreno k
pro"or.
9 8ospodino 9 pone# neto s#eni# 'laso# 9 'ospodino! #i s#o va# nesretni.
Anijelka dra$esno rairi oi: 9 0Nesretni03 9 apne.
9 2o *j,ljane istrois#o se posve6 "adnji# novie# tele'ra.iras#o ki. Nijes#o se sdili
'ostion dok i% ne do,ije#o6 ali no nas pritisnla! i evo! #i va# se i"daje#o kakvi jes#o.
Ptna pis#o i#a#o i predaje#o i% 'ospodar! 9 pak ekat e#o na #ilost ,o$j dok do-e
po#o od ke. Pis#a daje#o da ne #isli 'ospodar: to s nepoteni! s#njivi ljdi. 9
4dlaknlo #i! svrio sa#. +ijat se okrene od pro"ora.
9 Pak "ato ne sdiste se (ijeli dan ova#o3 4 5o$e! jes#o li #i takvi ljdi3 :a sa# isto#
veeras prispjela6 ota( #i ree da s dva ptnika nastanjena! ptji i" 5ea. Nijesa# se
,rinla6 n kada je dola +i(a i pripovijedala o( da 'ospoda veo#a "a,rinto tra$e nje'a!
posla #e ova#o 9 9 i evo 9 ja na-o% svoje ;rvate7 4 ne daj 5o$e da #i tra$i#o kakva pis#a.
N vidite! vidite 9 $#irne Anijelka lkavo i prkosno 9 5o' vas je ka"nio to# ne"'odi(o# to
ste nas onako ostavili na pt7
Ne"'odi(a! po#isli#! a +iko se ve %otio "aklati.
9 8ospodino! #oli#o veer! (ijeli dan 'ladje#o 9 ispovjedi iskreno +ijat.
9 Cijeli dan3 9 "a$ari se Anijelka i "aroni #i oi.
&tido# ponikn%... i... 'ospo-i(a Anijelka ode.
9 N! ta si se koio3 9 'rne +ijat! iroko se s#iji.
9 4! "ar se nijesi "aklao3 9 pita# 'a naivno! prodra#iv se.
9 :esa#! n te,e ne'va#a vode! "na ona dva $andar(a na <a,njak7
+i(a vesela o,ra"a donese o,iln veer. Pa #orne! "adovoljne "anji%ao nas la'ani +or.ej
kril kranjske de$ele.

/ V42NIK4V4: &:ENCI
2anas e#o opet do deset sati poekati6 ako nita ne sti'ne i" 1.! "a#olit e#o 'a"d nova(a
i opet ,r"ojaviti 9 po"dravi# jtro +ika koji se je tek stao i" kreveta.
9 Idi na pot i re(i inovnik6 sti'ne li to'od! neka ov 'ostion poalje 9 ree +ijat! a ja
po-e# na pot i ,de tako.
Krene#o na etnj i etas#o do pol desete re.
9 E! sada na# je k 0Ro$enkran(0 9 dolo to ili ne3
9 Pa ajd#o7
2oli #i 'ostion i sastali kr#ari( +i(.
9 8ospodo! ve (io sat eka vas listonoa s nov(i#a.
9 & nov(i#a3 9 o,a jedan 'las klikos#o 9 to,o$ i"nena-eni! kao trski %odoasnik kad
'leda +ek. 9 Re(ite # neka do-e so,.
I do-e ovjek! vjet nov( i nov(e nositi. *kavo nas o#jeriv oko#! poda na# otvoren
kart. Nije ala! ,r"ojavni# pte# nov(e do,iti. +ijat potpisao! listonoa na,rojio! a ja sa#
napeto 'ledao vrev na lj,ljansko# tr' 9 a jedva doekao da je listonoa otiao.
9 Ipak... 9 "da%ne# kada je ovaj "akrino krano#.
9 Tako je 9 os#je%n se +ijat 9 2anas posljednj (i'aret ispi%7
9 A sad na ran! #ajstore7 9 dokraji# +ikov d%ansk re.leksij.
9 :est! neka do-e7 9 potvrdi +ijat kao isksan #ejdand$ija.
I (ikn 'lasno "von(e! toliko ko,no ovi% dana po nas. +i(a do-e.
9 Ran7
+i(a ode! a do-e Anijelka sa (rno# ploi(o# kril i #i ranas#o 9 9 divno ranas#o! i
s#ijali se! i alili se do #ile volje. 9 9 A ran3 Ran! 5o$e #oj! i posljednji kolnik
0la,ekovake do,e0 9 dao ,i na# 9 ne i,a! ne'o na kkr"i#a kleati.
9 Krivo ranas#o 9 klikne#! prv oi Anijelkino li(e 9 to li(e one ,ajne djevojke Franji(e.
9 Krivo3 9 ;vala va#! ne pita# vas "a klasi.ika(ij! kole sa# ve svrila.
Ran ,ijae 'otov! ja sa# # se divio...
Taj dan ,io je jedan od naj'odniji% dana #oje'a ptovanja. +ijat ode na,aviti d%ana! a
#ene po"ove 'ospodina Anijelka vrt. Ponijeli s#o Vodnika i lje'os#o "asjenak! slian
spilji! okr$en ,rljano#! a spilji i pred spiljo# #irio #iris (vijea i di"ao se k $arko#
sn(. )itali s#o Vodnika 9 pa sr(e na# tklo... Ne! ,o'a#i! nee #i se pripovijedati ovakvi%
epi"oda. +i si voljes#o 9 tek apn%! prite'nv la,-i vrat djevojke:
9 Anijelko! na"ovi#o ovo skrovite 0Vodnikovo# sjen(o#0.
9 I sjen(o# nae lj... ,a... 9 apne ona! a dva ,isera odronila se na (vijetak kril i sjala!
sjala! ne,o #oje! kao dva dra'lja...

AInter#e""o: 8ospodo! vjerjte #i! teko #i je dosa-ivati va# ti#a djevojaki#a s"a#a i
"dasi#a! sr(e# i 5o' "na to sve ne! kada svaki dan itate sto pjesnika i novelista jedno te
isto. <ali# da nije #ojoj lj,avi i kakva ori'inalna s(ena! pak sto'a va# ne opisivati prv
#nj lj,avi7 Po#islite djevojk krasn privinti na 'rdi! na sr(e! k li( joj se prisloniti!
oi joj "aviriti 9 pak to sve 'ori! pee! vri! klja 9 to je jednostavan pri"or! a naj"vieniji
trentak7 5o' je jednostavan! pak tko 'a je dosta oslikao3 Tko e lj,av koja i" nje'ovo'a
krila vjeni# vrtko# klja73 9 Ne! ne dalje7 2osta je7 05o' $ivi70 9 klikno je 'odin
dana poslije to'a ptnik ove "'ode veselo# drtv svoji% prijatelja.B
0*j,av Vodnikovoj sjen(i0 ,ila je sa#o ponova 0idile none0 s Franji(o#! pae ja sa#
dr$ao sada Anijelk "a Franji(! a o,je "a aro,n vark. I podne nas "ateklo 0Vodnikovoj
sjen(i0! sjen(i lj,avi #oje! i #i se prens#o. Knji'a 0Vodnik0 ostala je sjen(i.
1na% da Je neka skrovna sila
Koj nije #o d% da se o'li!
2a je neka ,olest #ila!
Ka #e slatko kaklje di:
Neka $elja! n s#etena 9
Pae od $elje slika i sjena!
K ne, "disa%! n ,o' "nae!
2a k nje# "da% #oj ne i-ae.
Cor-i

Te sti%ove %rvatsko' 0iskajalo' pjesnika0 "a #la-e dane do"iva% pa#et! stpaji na
stan. +ijat sjedae na divan! pio i sav ,la$en 'ledao d%an na stol.
9 Kako vidi# 9 nas#ije se +ijat 9 tvoja jo jer krvava "vije"da danas se posve#a
preo,ra"ila.
9 1ato3 9 ,e",ri$no pita#.
9 1ato3 Idi! po'ledaj se "r(alo: kano da si se okpao :ordan.
9 T orijentaln prispodo, do,io si valjda s d%ano#3
9 Pa neka je i tako6 ali ti #i se! deko! klati po vrt! a s#en si kao di# na vjetr.
9 Na! opet si prispodo, %vatio.
:o skladno "va% "vona lj,ljanski% (rkava. Prekrsti% se i #oli%! n novi#! neoeni#
jote vstvo#. 9 :o nijesa# ni i"vrio kada k(ne i ni-e krpna! (rvena i "drava 'ospo-a.
9 8ospodo! i"volite na o,iteljski kr' na o,jed. 4vrje#o danas sveanost #o'a
ro-endana. +oja Anijelka toliko to'a "nade o ;rvatskoj priati 9 a vi ste ;rvati! ,it ete na#
veo#a #ili 9 pokloni se 'ospo-a.
9 8ospo-o! %vali#o6 pravo nas i"nenadiste.
9 5o$e #oj! ta #i s#o svoji! 9 a ve se na pt po"naste s Anijelko#... i"volite sa#o...
8ospo-a nas ostavila. Poredis#o se6 skoro da na# ,ijae taj po"iv ne'odan! n s#isliv se na
Anijelk! sr(e #i se ra"i'ralo! "alito ,la$enstvo# i sreo#.
5a %tjedos#o i"ai! kada "aje#o # odijela. E! dakako! $enske jes! po"na po ono#
ti%o#! la'ano# koraaj. K(... k(... k(... ;rlo je to ,ilo6 %rlo se poka"ale dvije 'ospo-i(e
9 ,ila je to Franji(a i Anijelka7 N to e ta aro,na varka3 +iko se %ladno poklonio! a
Anijelka prika"a nas kao ;rvate! kao ptnike Franji(i! i nj na#a kao prijatelji(. / isti as
tr"nlo je Franjiini# li(e# s#rtno ,ljedilo! "dr%tala je. 4vo si pa#ti! itatelj! pose,an je
ra"lo' to#! ko'a e sa"nati tijeko# pripovijesti. :edne neprilike ,oja% se: da Franji(a
prijateljki svojoj ne otkrije nae none idile. Ta ,oja"an "akrila #i je"ik! #alo sa#
djevojka#a oi 'ledao! ,ija% s#en! to s djevojke ipak #o'le povoljno svaka na svoj
t#aiti. +e-ti# 9 +ijat ,ijae veo#a rjeit. Pripovijedao je o povijesti d%ana %ladno#
satiro#! to ,ijae djevojka#a posve i"vorno! pak s +ijata s divljenje# slale. Tije#
ve#a ,de #oj +ijat "ani#ljivi# to je vjeto i kratko o(rtao #%a#edi"a#! sprepleten
dakako s nje'ovo# o,lj,ljeno# ,iljko#6 pae! on se je pstio i "dravoslovno
doka"ivanje o penj.
9 Vi! 'ospodine! #koste3 9 kori #e Anijelka ti%o.
9 Ne pi#! pak to nije #oj pred#et 9 odvrati# isto tako ti%o! #jere pijani( to se kotrljao
dvorite#.
I tako do-os#o lijepo re-ene so,e 'dje je ve sve spre#no ,ilo. Pno 'ledas#o t strani%
i o",iljni% li(a6 djevojaka i $ena o,ilj. N! #i dakako ipak najstraniji ,ili veliki# veselje#
'ledani i slani. Na el stola sjede ovjek od kakvi% etrdeset 'odina! preniska ela! (rvena
'ojata li(a! #rtva oka! ,e" ,rka! ,e" ,rade! ostri$ene plave kose. Taj e valjda ,iti: no,ilis de
laro! po#isli#. 2o nje'a sjedne nalijevo pater Feli(ijan! a nadesno do#aina! isto tako 'ojat
i (rven. Feli(ijana ve po"naste. 2o#aina i ota( Anijelkin jest jedan od on i% "adovoljni%
ljdi koji nikada nijes vjerovali da je "e#lja 0dolina plaa i s"a06 #ka i# je sa#o to
tr,in teko vk6 kada j pona#jeste! ,la'o si 'a nji#a kao i 1a'or( kad nalijeva
pedeseta9vo$ ljti# #oto#. 9 Kako #i se proelj stola onaj ovjek priinio no,ilis de
laro 9 tako sa# se i doskora #o'ao nadati da e poeti: ?od est ?int# et se>t#
ar'#ent#. Kraj #ene sjedjela je nalijevo do#ai(a! nadesno Anijelka! " nj +ijat.
&eli(e #i ,ila Franji(a i d'! tanak ljdesina! (rna ,rka! (rne d'e kose! 'ri$ljiva oka!
ko"iava li(a. 8ospo-a do#ai(a postpino dosti"avala de,ljino# svo'a vojn! ko'a je
"vala :ane"o#. Inae ,ila to ,e",ri$na $eni(a do,ra sr(a i s"na oka. Ple#eniti essen(e
Ai"vrsno tokajsko vin(eB tekao je rijeko#! a ta rijeka stala ,iti svoji# koriti#a6 ljdi se!
,o'a#i! poeli r#eniti: ko# ja'odi(e! ko# nos! ko# i sa#a %a. Pilo je sve poprijeko i
$ensko i #ko. Pa stalo se 'ovoriti! stalo aliti! s#ijati! pjevati. &loven(i! ot#jeniji! nijes
to# vini! prite'ao i% je Nije#a( na svoj! ali t ,ijae prav(ato %rvatsko drtvo.
5ilo tako neko vrije#e6 ali do#ala ostas#o sa#o dva 'lasa na polj. &vi s tjeli. 5ijae #i
ne'odno jer sa# ,a ja 'ovorio.
9 8ospodine! vae! kako vi velite! ideje 9 to ipak nijes 9 nitit e slavenski $ivalj kda 'a
'od i#ade! nadvladaj li. ;rvati#a nikada ne $eli# da i% popri#e.
9 Vi ste ovjek veo#a #lad! idealista. Civili"a(ijo# eropejsko# o%ladnjet ete 9 "akri #i
onaj seli(e s koji# "a#etn% 'ovor o ;rvatstv i &lovenstv! i slavodo,itno po'leda
Anijelk! a #ene o#jeri "lo,ni# oko#.
&tani! na"lijo 9 po#isli# 9 ako si ti ,ritva! ja sa# ,rs.
9 +lad6 pa to "ato3 Ti# lje niko'a ne tjeraste ro'. Eropejska (ivili"a(ija6 t vas ne
ra"#ije#! pak sto'a ,a ,i% va# krivo inio da veli#: #o$da ste se od o,iaja posl$ili
sva'danjo# rijei.
9 )di# va# se da vas ne "apopie. I"vrsno prodikjete. Civili"a(ij sa# do,ro ra,io6 $ali#
to ne ra"#jeste. &lajte: na narod je 'lp! tp do"la,o'a: potkj 'a! on e jakati6 a pop
e # rei: trpi! 5o' %oe tako! "ato te,e eka ne,o! a tvo'a #itelja pakao. I on e #
vjerovati sve i#e ,o$je7 Pa tako e ii redo# sve i#e ,o$je i i#e ,o$je e nas
ponije#iti7 Narod tre,a svjetla eropejsko'a.
9 A #oli# vas! otkda da po"aj#i#o to svjetlo3
9 Evo va# ssjedne Nje#ake7
9 I"vrsno7 Pak vas ipak nje"ino svjetlo ,ije3
9 2akako! jer s#o ta#ni! ali kada svjetlo ispdi ta#! po svoj prili(i ete svi ,iti "ajednikoj
svjetlosti kao Nije#(i6 ne vjerje# da va# ne ,i jo ta#nije ,ilo toj svjetlosti.
9 ;rvat je .ant 9 apn Feli(ijan no,ilis de laro %o.
9 +e-ti#! pa krstili vi #ene jo jedanpt popo#! 0svjetlo i (ivili"a(ija0 je .ra"a "a#otana
dronjak #oderno'a ,e"vjerstva! koja e narod ako ne propast! to rakov korak na ono sto
'odina devno'a # pro#akna doprinijeti.
9 Valjda ete dopstiti inteli'entno# ovjek da #o$e ,iti ,e"vjera(6 vjera neka ,de
svojino# naroda! kada je jo tako.
9 2akle! i vi ste ,e"vjera(3
9 :est! posve#a.
9 A! to je dr'o. Vi po to# ne vjerjete ni ovjek ni 5o'3
9 Ni ovjek ni 5o'7
9 A nje#akoj (ivili"a(iji i svjetlosti vjerjete7
+oj ovjek "a#ao i #ko# "avirio do dna ai(.
9 1najte! 'ospodo i 'ospo-i(e 9 okrene# se pre#a no,ilis de laro 9 svaki narod %istoriji
svijeta kada je "a,a(io vjer! poeo je sla,iti i #ekoptiti! sa# je "a se,e do"rio i svrio
vjekovanje svoje7 &loveni! koji isto# sada ni i" "e#lje! neka po- tra'o# Nije#a(a to#
po'led! 'ledat e s#rt. Nije#a(! slo,odno po#ilja#o! dokrajje svoj vijek. Narod koji
pone topove 'raditi kako ,i srio do pol svijeta! narod koji strovaljje to je "vieno i
sveto! narod takav ne #o$e niti nas s#ije "anijeti da 'a slijedi#o #i koji#a je isto# $ivjeti.
+aterijali"a# vlaiti rei e narod i" iste potlei(e tjerati ,lato7 5o' # dao vedr!
"drav! vesel d! koja e sa#o isto# nepokvareno# vjero# ,iti svjesna svoje narodnosti!
svoje ,dnosti. 1a#an va# sve! svaki narod podi'oe ideali do nje'ova (ilja. Ti nao,ra$eni
ljdi na d'oj trsti(i svo'a #aterijalistiko'a $e"la nose de.ini(ij: 0"adovolji tr,%! pak
#irna 5osna70 4vakvo# svjetl neka povjerje narod pa e # svejedno ,iti! ,de li
Nije#a(! ,de li svoj7
9 :a se ,a ne ,ori# "a ,e"vjerstvo narod! ta ono e sa#o po se,i doi.
9 Vi se pravo ,orite. 0Narod je do"la,o'a 'lp i tp0 9 rekoste! tre,a # svjetla to e 'a
potresti! ra",istriti. 4n jo i#ade vjer! "ato je i 'lp! vi # nosite Prosvjet 9 dakako ve
sa# prosvijetljen 9 a vi ste ,e"vjera(! pak i to po vai# rijei#a jest ,ilje'o# (ivili"a(ije:
dakle da ,de i narod prosvijetljen! (ivili"iran! #ora postati ,e"vjerniko#. Ne ,orite li se "a
,e"vjerstvo3
9 Vidi se da nije davno to iste lo'ik 9 por'ljivo e on.
9 5a to #i je do,ro dolo6 vi je! spro! ne'dje jako davna iste7
+aterijalista opet "aviri na dno ai(i. 2rtvo stade pot(ikivati od s#ije%a. +iko veleva$no
ki#no 'lavo#! neto %tjedne rei! ali 'a Anijelka pondila pateto#. +oderno psetan(e
natjeralo $#ir(ava #aka! lj,i#(a do#ai(e s divana! na to se i sa# no,ilis de laro
okreno i stao sve od s#ije%a kaljati.
9 +oj 'ospodine 9 o"ove se 'ospo-a neto sre,rnaste kose n li( dosta #lada! visoko
"di'nv 'lav 9 #oj 'ospodine! ja va# proptova% Nje#ak! Fran(sk! Talijansk! pak
to sa# vidjela3 /vidjela sa# da je to sve nita. Niti ;rvati niti &loven(i nijes dostojni
ono'a ka#o ,i i% vi rado pko# rjeitosti dovesti. /vidjela sa#! 'ospodine #oj 9 po'leda #e
o%olo 'ospo-a 9 da je to sve 9 ;rvat pa &lovena( 9 sve je to 0jen pes07
9 Prostite! #ilostiva 'ospo-o! ne kriti"ovati vae ptovanje! n rei va# da ste veo#a
sla,o 'ledali po svi# ti# "e#lja#a7 +i spro #no'o vidi#o! no pse tek sli#i(e
'leda#o. Vi ste jako sla,o 'ledali! videi ;rvate i &loven(e 0pse0. +e-ti# #i 9 ;rvati i
&loven(i 9 ne #ari#o nikada sa psi#a svriti ili sve vidjeti kao pse. 9 To je rekao +iko
%ladno! krto! odrjeito.
I"nenadilo nas je sve! ponajvie pred'ovorni( 'ospo-. +ijat ,o je s njo# prije tako krasno
nje#aki 'ovorio da # se je ona 9 dakako inteli'entna da#a 9 divila. Po"nato je da krajiki
sinovi nje#aki oso,ito lijepo! knji$evno 'ovore. 8dje ,i se ona ,ila nadala da e joj %ladni
+iko tito# ,iti! tde j je on odlno od,io. )esto sa# to do$ivio od svo'a +ijata. 5ilo
neto kasnije! do,ro si do%ita# pa#et! sastali se #i +e-#rj sa 'oropadni#
0po#a-arlijo#0! koji je %otio vei# +a-aro# ,iti od ikoje'a Arpadova poto#ka6 pae taj je
%otio svoj lo" vi ak i" 5a,ilona! 9 sastali se! reko%! #i! pa kada je ponosno #oj +ijat
pripovijedao +a-ar otkda je on! pretr$e 'a +a-ar:
9 A da! ta#o ,li" &lavonije! ta#o 'dje s one %ajdke #e6 n sada se ve ne ,ojite
%ajdka: po%vatalo i%.
9 2a! po%vatalo i% na sre! i na sre i#ena ti% naj"lotvorniji% %ajdka doka"ae da s sa#i
+a-ari.
+a-ar je t#ina o#rknla na o%ol el! stisno pesti! "vino iljke ,rkova 9 #kno.
Tako ,ilo sada i sa nao# 'ospo-o#. Ali no,ilis de laro "aklji taj ?od est ?int# et
se>t# ar'#ent# sa "dravi(o# 0;rvatstv i &lovinstv0 da se "dr$e jedno tijelo! poto
je jedna da. 1a%valjivalo se tde i pilo 9 pilo d'o! rke stiskale! s#ijalo: ta veselo ,ilo7 Tek
,i kakav sl$,eni or'an "nao na,rojiti sve "dravi(e! sve ale! sve dosjetke7
+la-i po%rlis#o napolje 9 stariji ostali kod stola. Raspris#o se kojekda po vrt. +ene i
Anijelk "apade naa 0Vodnikova sjen(a i sjen(a lj... nae0. 4naj! d'i i #rki ovjek odetao
s ono# 'ospo-o#! +ijat s Franji(o#! a ostali kojekako.
9 4j! na Vodnik ostao sjen(i 9 klikne# Anijelki 9 'le 9 'le ti nje'a! on nas vjerno eka 9 i
sjedn% naspro Anijelki. 9 Anijelko! slatka Anijelko 9 tri (arstva! tri "latna 'rada dao ,i% "a
vas 9 i s%vati# joj ,ijel nje$n ri(! i o'rli# j vatreno6 sa#o da% nje"in potvrdio $ark
lj,av.
9 Andrijo 9 apne #lada &lovenka $ivo i strasno! i sada se snatrenje pretvaralo ",ilj 9
Andrijo! ja te lj,i#! lj,i# te svo# do#! lj,i# te! ali to je tek sadanjost! lj,i# te!
$iva# raj "e#ski! lj,i# te 9 ali kada se taj raj pretvori pakao3 Kako e#o d'o "ajedno
,iti3...
Takvo' pitanja najvie se ,oja%.
9 Istina! Anijelko! lj,a"na #oja! #i e#o se ve stra rastati6 n "ar e se i lj,av! taj
ne,eski ve" to nas je spojio jedn d7 Ne! slatka Anijelko7 Naa lj,av trajat e dovijeka.
+i e#o sretni ,iti. Kada ovjek sa# pre'ne na to da sve ,re svlada do #ete svoje! vjerj!
on je i do%vati7
Anijelka ti%o je(ae! ja sa# j privino na 'rdi i krado#i(e natako% joj svoj prsten! dar #oje
k#e. 4na po'leda na krasn si ri(! "vin (rne pra#e koji joj pali preko ela! otare oi i
veliki#! sjajni# oko# "aroni #oje elo! sklikne veselo i la'ano #e dari li(e.
9 Nikada! Andrijo7 9 t$ni# pos#ije%o# i "da%o# "avri.
9 Ko,ne li s tvoje rijei! srea to nijesi proroi(a7 9 ti%o pro'ovori#.
5li" se o ra"'ovor. Anijelka %itro skine prstenak! otare oi! %vati #e pod rk 9 i
po-os#o vrto#. I"a sjen(e kt pod sliko# sv. Ivana Krstitelja sjedio je onaj #rkonja s
'ospo-o#. 1lo,no i pre"irno 'ledao nas dosta d'o! a tada neto priapno 'ospo-i.
9 +oli# vas! 'ospodino Anijelko 9 "apita# 9 tko je ta 'ospo-a i taj 'ospodin3
Anijelka se spla%iri6 poneto je "adr%tala.
9 4n...3... on je... "ove se &orni'! ,o'at ovjek! ne ,avi se nii#. 4na 'ospo-a to je nje'ova
ro-akinja! davna dovi(a ,e" dje(e! ena! .ina $ena.
2r'i# pteljko# etao je +iko sa Franji(o# pak se doskora sko,is#o. +ijat se nakrivo
nas#ijei! a Franji(a po'leda #ene i o,ori oi. 2o-e do#ai(a! a &orni' sa ro-akinjo# iao
na# ssret.
9 ;rvat i ;rvati(a veo#a s interesantni i sa#i po se,e i "a nas 9 pro'ovori &orni' do#ai(i.
9 E! da! ne'o to ete. 8ospodin je naao *j,ljani ;rvati(! a ;rvati(i se #ile ;rvati 9
nevino odvrati #ajka.
9 :e li va# se ",ilja #ile3 9 pita preko sr(a i preko #ene tipljivo &orni'.
9 Pa dakako! jer s ljdine7 9 "akri ,e",ri$no! pakosno Anijelka.
9 8ospodin je vrlo skr,an titnik kada vas tako stro'o pita 9 ne "a,oravi# ja.
&orni' poravna svo# o",iljno i s#ijeni# nadvanje# ovratnik. I ne%oti(e # #o$da
laska%.
9 8ospodin &orni' nije #oj titnik! pre#lad je 9 od'ovori Anijelka.
I to je jo ve#a 'odilo ateisti &orni'.
&n(e se pri'i,alo na "apad! a Franji(a i"javi da e ki. I#ados#o je sprovesti Anijelka!
+ijat! ja i neka 'ospodina #ala "rasta! sitni% oij i tanke kose6 "vali j +i#o#. Ili s#o
oni# pte# koji# sa# ja doao sa svoje ekspedi(ije *j,ljan. :edno# #i se priki
Franji(a i tajno apne:
9 Ne "a,oravite! 'ospodine Andrijo! da je Anijelka #oja sestra.
Ta novost #e je na toliko i"nenadila da sa# se sto,oio kao #ra#or! n Franji(a je ve kod
+ijata ,ila. 0Ne "a,oravite! Andrijo! da je Anijelka #oja sestra0 9 "ad,ilo! "are"alo se di
#ojoj. 4datle vaa slinost! i"disao sa#! sr svje$ "rak lj,ljanski% poljana. 0N pak ta
napokon7 Anijelka je #oja 9 tvoja slinost prite'la #e je onaj veer #a'netiki na lijepe ti
sni(e. Pak nita vie6 Anijelka je #oja70 Tako sa# po,ijedio onaj tajni prikri: 0Andrijo!
Anijelka je #oja sestra70 9 Ve ,ijae sn(e klonlo "a lj,ljanske 'ore! a krvavi r,
okr$ivao i# vr%n(e kao "loko,ni s#ije% $ene pakosni(e kada ostavis#o Franji(. Podala
+ijat rk! #eni na"vala 0",o'o#0 9 ti%o! tajno! ,olno. Neto 'ro"no tr"ae joj 'laso# 9 i
#i krens#o natra' pt *j,ljane. &#ilila #i se djevojka! sltila je #oj lj,av s Anijelko#!
pae joj je i +ijat natkno o nae# ,oravk vrt. &ve to sa# #islio! okrenv pre#a
*j,ljani! a jo s #i dole na pa#et one rijei: 0vidi#o se ;rvatskoj0 9 pak: 0Anijelka je
#oja sestra.0 Ta o,iteljska tajna poe #i kopati #o"'o# kao 'ladan (rv #ladi# d,o#.
2anas sa# o i" Anijelkini% sta: 0#oja prijatelji(a0 9 pak "ato je onda Franji(a toliko
pro,lijedjela3 A evo! sada sa"naje# da s one sestre. +ijat i +i#a pood#akli naprijed! a ja
ostado% sa# s Anijelko#. Prvi #rak sjede na "e#lj! kao 'avran na svoj plijen.
9 8ospodine Andrijo! vi ste se nekako daleko ponijeli d%o#3
9 )ak na krilo #ajino. Anijelko dra'a! stra odla"i#. 2o$ivio sa# naj'odnije asove
svo# $ivot a i na svo# ptovanj! o,lj,io sa# svo# do# krasn djevojk! o,lj,io sa#
te,e7 Ali slaj: ve prvo'a dana nae lj,avi i#a "apleta. 8ovorit iskreno. &laj!
Anijelko.
2jevoj(i ,lisne oi ta#i! kao i Franji(i jer isto do,a. &lala #e! jedva je disala. Cijeli
jeranji pri"or ispripovjedi% joj doslov(e.
9 +oje vstvo! slatka Anijelko! porodilo se sa#o po slinosti vas dvij.
+ali s#o o,oje d'o.
9 Anijelko 9 pone# tie. 9 Franji(a #i danas apn: 0Andrijo! pa#tite! Anijelka je #oja
sestra70
Anijelka vrisn! "'ra,i #e strastveno "a rk.
9 Prestanite! #oli# vas7 9 i"je(a.
+ijat i +i#a stadoe.
9 =to se ",ilo! Anijeli(e6 to ti se ",ilo3 9 prileti ,ri$no +i#a.
9 8ospodina se prestravila od nekakve %do,e to je protrala preko pta 9 #iri# #al
'ospodin.
&ada "ajedno krens#o pt *j,ljane. 8ovorilo se o svae#! a oso,ito se +ijat ra"i'rao.
Anijelka ,ila %ladna! #rtva. +alo 'ovorila! i to je 'ovorila! to# joj dr%tae 'las kao strna
kojoj od"vanja tajna ,ol #jetnikova sr(a.
Nervo"no sa# ,ljio oko# sad ta#! sad "vije"de 9 a istok se stao r#enjeti! i"a 'ora
pako ornio stara( #jese( krvave vlasi svoje. Ve sti'os#o *j,ljan. Feli(ijan! no,ilis de
laro! do#aina 9 sve je to ve polije'alo. A ini se da +or.ej! oprljiv vinsko# #or
la'odna krila! veo#a je lako spavao lj,i#(a ,o'ova. 9 Na"vas#o do#ai(i 0lak no0.
9 8ospodine! vi rano stra odla"ite3
9 &vakako! #oj dr' tako "a%tijeva7 9 od'ovori# ja pro,lijedjeloj Anijelki na rastank.
9 Tako3 9 nita... 9 stisn 'revito rk Anijelka. 9 2o-ite pol noi 0Vodnikov sjen(0 9
t ete sve.

P4N4GNA 45ITE*:&KA TA:NA
/ 'rdi#a ,jesnjela #i ,ra. &tra%! slatko osjeanje! i"nenadne novosti! ener'ija i s#jelost
djevojaka! svi ti sko,i lj,ljanski! kao i po#iljaj na do#! pononi sastanak 9 sve se to
,rkalo di #ojoj7 +ijat spavao kao "aklan. 5lijedi tra(i #jese(a virili krado#i(e kro"
,ijele "avjese kao "atravljeni ro#antik skrovnost %are#a. A ipak tde ne ,ijae dr'o 9 no
%are# #oje ",rkane de. 2eset sati darilo 9 jo dva sata do dvanaeste 9 i sne# te$ak
san.
Pro,dio sa# se! ,ilo je pol dvanaest sati. &jedo% na divan i eka% ko,n pono. 4,ko% se i
po-o% la'ano dvorite# vrt. +irno i isto ,ijae ne,o! %ladan "rak osjeti% na li(. Ne vidje%
niko'a vrt. *j,ljanske re darale pono. Nasloni# se na o,je rke i #islio sa# na
#ajk. Ra",or je prevladao $ar lj,avi! pa #i se je ovo nono plandovanje inilo ldi#.
/ to# i"nenada spsti Anijelka la'ane ri(e na #oj 'lav. 5ila je ,jelini kao rsalka.
9 +islio sa# da neete doi 9 "di'ne# 'lav.
9 &tra% #e je! sva dre#...
9 Ne ,ojte se 9 pri#i% je "a rke. Krasne li noi7 Pripovijedajte dakle.
9 +ala je pripovijest! n jer stra odla"ite! ne ,i% va# ,ila #o'la ka"ati drkije ovo6 ipak se
plai# to va# o,reko% ovaj noni sastanak.
9 5o$e #ili! ta rekoste da #e lj,ite7 Valjda #e se ne plaite3
9 Ne plai# se! ali dno #i je. N pripovijedat va#. Franji(a je #oja sestra. +oj ota(
,ijae nekada velik 'renik: o,lj,io selsko djevoje! a o$enio se #ojo# #ajko#. 4d prve
lj,avi rodi se Franji(a. &eljakinja! #ajka Franjiina! prokle o(a jer se i prije o$enio #ojo#
#ajko# ne'oli se rodila Franji(a! "ato # se njena #ajka odlila osvetiti. 4n joj poslao
jedanpt sil nova(a! n "a nekoliko dana do-e #ajka seljakinje i ,a(i o,ra" #o# o(
nova(! "aprijetiv # se 'ro"no. +o$ete #isliti da se pri to# ra"rovala o,iteljska srea #e-
#ojo# #ajko# i o(e#. Neko' ljetno' dana i"a dvotjedne kie silno na,jala *j,ljani(a.
+oj ota( vodio se ispod rke s #ajko# ki! ve ,ijae sve #irno li(o# a no dosta ta#na.
2o-oe ve do svoje ke! kad neto# pe pka! #ajka vrisn a ota( #klo "astenje. &trali
se ljdi! poli(ija pokreni ova#o i ta#o! ali tko je atentat pokao! ni'dje # ni 'lasa ni tra'a.
4ta( ,ijae ranjen no'! #ajka ostala itava. 2r'o'a dana ra"'lasie 'rado# da se nala
$enska leina *j,ljani(i6 poslije se sa"nalo tko je ta leina. 5ijae Franjiina #ati. Pre#
nitko nije "nao do #oje #ajke kakvo# ve" stoji #oj ota( s to# leino#! to se ipak kasnije
sve #alo9po#alo stvar rasppala i d'o se kojee'a 'lasalo o o(! n i to se "a#elo i #klo.
4ta( je ,olovao itave pol 'odine. 2ao potra$iti #ajk seljakinje i dijete! ali na ve jo t'
sa"na da se stara dr'o' dana i"a po're,a topljeni(e odselila a ssjedi ne "nad ni kda ni
ka#o. Prolo po to# est 'odina! #eni je ve ,ila peta! kada do-e 9 to ja dakako ne pa#ti# 9
do-e polvjeka $ena s veliki# pis#o# na #o'a o(a. / to# pis# javljao neki stari $pnik i"
2olenske da je nje'ovoj $pi #rla stari(a koja se doselila pred est 'odina nje'ov $p
i" lj,ljansko'a okr$ja. Ta stari(a donese edan(e ko# sada i#ade est 'odina6 to edan(e
i"ri stari(a na #or nje# s (ijelo# pripovije nesretne keri. :er ovo dijete ne#a
niko'a pod sn(e# poto je #rla stara! pie $pnik o( da dode sd ,ilo ,i vrIo #no
'lede te stvari! "ato! je li ota( odista kriva( kako 'a je stari(a potvorila! to # ovjeje
d$nosti nala$ da se po,rine "a siroe. Kako ,ijae #oja #ajka do,ra i ,la'a sr(a! ne sa#o
da o( nita ne spoitavae ve pravo 'a prisili dovesti edo *j,ljan i posve#a 'a
opskr,iti. Franji( dadoe klotar i dosdilo joj opati(o# ,iti. N djevojka se je odlno
oprla to#. 4ta( joj je kpio on k kojoj stanje sada! n #isli#o da ona ne "na "a tajn
jer joj je ota( pridijelio nek $en "a tet! a Franji(a do"nala da po#rijee nje"ini roditelji
kada je njoj ,ilo isto# dvije 'odine: a ota( da joj je ,io ,rat #o# o( i "ato je "vala #o'a
o(a stri(e#. 9 N jer je ona i"'ovorila on ko,n rije da sa# ja nje"ina 0sestra0! to je #orala
sve sa"nati i po to# nastaje #oji% roditelja dr'i ve" pre#a njoj. 9 A naa lj,av! dra'i
Andrijo! rasprila se o 'rije% #o'a o(a kao ,rod o tajni 're,en. *j,ite sto'a! Andrijo!
Franji(! ja vas #oli# i "aklinje#! jer po vae# sko, i ona vas lj,i. Ne "nate vi nje"in
krv. )esto sa# i ne%oti(e la 'dje je ota( #aj(i rekao: 0Neto odlno! neto #ajino i#ade
nje.0 5dite sretni! Andrijo! vi je #o$ete lj,iti kao i #ene6 vi je pae lj,ite ve...
/stado% sa klpe. +ali s#o o,oje d'o.
9 2a! Andrijo! vi se neete oprijeti to#6 #eni je #no'o! #no'o pretrpjeti! ali neka je! #a i
s#rt. +oja sestra ,ila ,i odvie nesretna! ona ,i oajavala. Ta nije li ve nje"ina ko, $alosna!
pa da joj jo i ovdje 'ra,i# najljepi... ne! 'ospodine! odrie# se sve'a 9 "aje(a Anijelka.
9 Vi ste toliko ple#enita! toliko #i se veliajno# ini vaa %itra odlka na tra'in povijest
vae sestre da ja na nj ne #o' ni jedne rije(e propstiti. To je tako silno! tako %itro! tako
teko! da ja... 'ospodino... nita... stra! tj. danas ve otii ! otii daleko na krilo #iloj si
#aj(i! pre'orjet sve... sve...
9 Ne pristajete dakle na #oj odlk3
9 Pristaje#! 'ospodino! n ne posve na va: odrie# se vas i Franji(e! 5o' vas sreio.
*j,ei Franji(! 'orka ,i va# ,ila #ka pre'aranje! poto ,iste se ve po rod,instv sa
#no# vie pta sko,ili. *j,ei vas... odliste: ne7 Vaa odlka posve je opravdana!
t#aa joj ne tre,a: ona je ista i jasna. 1,o'o#! prijatelji(e! sestro #oja7 1,o'o#! Anijelko!
prvi "latni #i sn7 Re(ite sve Franji(i! pri#aknite joj se kao ro-ena sestra! ,dite sretne7
1,o'o#7
;rlo i"i-o% i" vrta! ti%o dotapa% do so,e i ,a(i% se jadan krevet. Vele da lj,avni(i! oso,ito
nesretni! isanjaj itave ro#ane ve prije svo'a pada6 ja ove noi spavao sa# d,lje ne'oli
Napoleon poslije ,itke. Pre#a jtr sanjao sa# da sa# vatreno "a'rlio svoj #ajk! doavi
sav praan rodni do#.
Kasno se stas#o. Nijesa# "nao dr'o pitati +ijata ne'o to se nje# snilo3
9 E! ,rate! ,o'a#i! lijepa li sna: jeli s#o ne'dje tene ko,asi(e i ja se nikako ne #o'o% dosta
nasititi 9 pripovijedae $iva%no i napeto +iko.
&pre#is#o se na pt. :a sa# ,io nekako sa# so,o# "adovoljan. & Feli(ijano#! no,iliso# de
laro! s do#aino# i do#ai(o# porkovas#o se. Nekako po"ornije pilji% oi#a
do#ain! n on ,ijae isti onaj kao i jer: taj se si'rno ve davno pokajao "a 'rije%e svoje
#ladosti! po#isli%. Ali #i pe pred oi#a...
9 A 'dje je 'ospo-i(a Anijelka3 9 pita# do#ai(.
9 / vrt ve od rana jtra ona i Franji(a neto vijeaj.
Po-e# k nji#a.
9 ;itro da si doao7 9 dovikn #i +iko.
&jedile s 0Vodnikovoj sjen(i0 i ,ile "aplakane. 4pa"e #e! por#ene o,je i o,ore lijepe
'lavi(e.
9 1,o'o#7 9 klikne# i"daleka.
9 1,o'o#! ,rate7 9 "aje(aj o,je jedan 'las. 9 5o' te pratio7 9 I podae #i rke.
Vidio sa# da je Anijelka o nae# sastank sve Franji(i pripovijedala. &"e #i ,ri"ne...
"a'rli#... dvije djevojke6 dvije sestre pale s na #oje sla,e 'rdi6 dva sr(a ,rno sla%
k(ati6 dvoje! da! troje s"e okvasie li(e #oje7 9 9 Tr'o% se...
9 &estre #ile! ",o'o#7 9 (ikn% i poskoi% i" 0Vodnikove sjen(e0! i" vrta dne #oje
lj,ljanske katastro.e7
+oja lj,av vrijedi ,are# toliko da sa# konan lja' oinsko'a 'rije%a i",risao! da sa#
"dr$io dvije sestre jedn o,itelj.
H
1a dva dana na-o% se krasni# "a'orski# vino'radi#a. +oji ljdi ,rali i preali! pjevali i
kliktali od veselja. 5ijae jedna od naj,olji% 'odina "a vino'rade! a vinski prirod je +eka
%rvatsko# 1a'or(7
+oj ota( "ardi se li( kao ipak! jer je 9 kako on o,iavae rei 9 0#otakovi ve
skipio0...
9 +otakovia dosta! deko! ,i li se $enio! ta jedino si #i ,la'o7
9 /strpite se 9 odvrati% na nje'ov ,r 9 neka ,r(i prop(aj.
+ajka je o(a po'ledo# korila! a #eni se ,la'o s#ijeila...

5I*4! PA :E PR4=*47
2o ovdje na# je pripovijedao sa# Andrija! a svjedoio je +ijat da je sve tako. To# e#o
pridati pri"or to se je ",io poslije est 'odina 1a're,.
Krasna ,ijae Ivanjska veer. 1a're,aki "vonovi ve "a#koe! sa#o je jo katedralski orio
staraki# 'laso# n i" o,li$nji% "a're,aki% #jesta prila'ali # skro#ni "vkovi divn
%ar#onij.
9 &ervs! +ijate! ka#o se ti njie3 9 pokloni se d,oko pristao ovjek napoleonske ,radi(e!
#odri% oij i ne%ajna li(a.
9 Ta vidi! ni" 2' li(. A otkd ti! vjetro'onjo! kako li te nijesa# d'o vidio. 8dje si!
Andrijo3
9 )dno! +ijo! da #e tako d'o# i"reko# pita! a da se ne sopi. Pristavo# sa# nedaleko
rodno'a 'nije"da! do-o% 1a're, sa "arni(o#.
9 Na"dravlje ti ,ilo7 <eni se. +o#e! #o"ak ti ,ijae jo od neko la'an.
9 +isli li da e ti ovako va"da %ladan pre#a $ena#a ostati3
9 /i# 5(klea 9 #a%ne +ijat pljosnato# rko#.
9 E%e! kada si ti! Andrijo! doao dosadni 1a're,3 9 klikne s dr'o' kraja naperan #lad
ovjek s de,elo# tolja'o# r(i! sliven te ravan kao svijea.
9 :rista 9 pro#r#lja ak +iko.
1vali to'a ovjeka 0lijepi# 8stavo#0. Takvi# 'a laskavi# i#eno# okrstila dosta niska
kasta "a're,aki% krasoti(a. Konkolar(i 'a pro"vae 0'enijalno# neredno06 plesai(e
0vjeni# jristo#06 'ospo-i(e koketni(e 0pstolovo#06 pro.esori 0ki(oe#06 a stari a,derite!
,ojei se "a svoje keri 9 0v(i,atino#0. &vako to i#e ,ijae osnovano na pose,noj prii. Koji
'a krstili 0'enijalno# neredno0! priali s da! dok ,ijae kole'ij#! ,io je jedan od
najneredniji% pito#a(a! a poto je to svojstvo 'enija! a 8stav se takvi# odista (ijenio! dakle
9 na"vali 'a onako. 2a # ,a pri"nae asno i#e 'enija! ,ilo je posve iskreno! jer kad ,i 'od
to ldo i#ao rei! "a,adao ,i prst na ilj nosa6 a kad ,i %tio #dro ",oriti! s#rio ,i o,rve i
elo 9 n vijek ,i tada #dro tio. 9 0Vjeni# jristo#0 pro"vali 'a! to je ,e" svake
po'od,e ve est 'odin slao js. 9 Ki(o! v(i,atina i pstolov #o'li ,i de.inirati ide#
per ide#! sto'a e#o svako to i#e pripstiti poni#anj do,re volje itatelja.
9 A! #oj 'enij! tko e te,e posjetiti6 neka do-e sa#o koj javnij li(... :a do-o% i" sela...
9 /%! #edvjede! ali si rtav i ne"'rapan7 9 "a%o%ota 8stav.
9 E! da! tko e se s to,o#3 Ti si pro"iran kao staklo.
9 I kr%ak... 9 otare se rp(e# +ijat.
9 &ervs! ne#a# dokoli(e "anovijetati s va#a! ii #i je k 0Astrijsko# (ar0. 2oek i#a#.
2ola #oja ssjeda i" 5re$a(a! ali to va# je Venera...
9 +a stani! ide# i ja na veer 9 po'ra,i Andrija 'enija.
9 A ja ide# spavati... 9 "ijevne +ijat.
9 N valjda e i ti s na#a3 9 ree Andrija.
9 Ne! ,rate6 ti.s o,rijao #i 'lav.
9 =ta! kakv 'lav3...
9 Ta 'ola # l,anja kao Kine"! sa#o # al# o#otaj7 9 'ro%oto# se nas#ije 8stav i
pote'ne +ijat eir s 'lave.
9 5olvane! a#o eir7 9 rkne +ijat. 9 +isli li da si s kakvi# prosvirani# aristokratie#3
8stav 'a %itro pokrije6 #e-ti# toj ali se nije nijedan s#ijao doli sa#o'a 8stava.
9 Pa otkda te,i 'lava 'ola! #oj +ijate3 9 ti%o e Andrija.
9 Reko% ti da sa# ti.s i#ao.
9 N vlasi e opet narasti3 9 ,oja$ljivo se tjei Andrija.
9 Kako da nee3 1a #jese( dana 'e ne'o prije 9 ree +ijat.
9 1ato! +ijate! idi s na#a! ne tre,a ti se otkrivati! ,it e#o ,ai.
9 Pa neka.
2o-oe k 0Astrijsko# (ar0 i stadoe veerati. &eli(e kod dr'o'a stola sjedile dvije
'ospo-e posve nalike i dva 'ospodina. :edan s%onjav! (rno#njast! tanak! kratke (rne ,rade!
aristokratika li(a! doi# je dr'i ,io ode,lji! niska ela i de#okratika nosa. Andrija se
"a#islio i "a'ledao taj skp. +iko kloparao prsti#a i ne%ajno odvaljivao di#ove! a 0lijepi
8stav0 ste"ao vrat! svijao le-a! "disao i etkao r$i( na tanjr.
9 To je #oja Venera! ona "elenoj svili 9 dr%tavo apne 8stav.
9 Pa ti je i ne po"dravlja3 9 s#rska 'lasno +ijat.
9 Ali si nespretan! ta vie.... ta ona je data6 ja onako tajno "a njo# %oda#. Pokao sa#
ve kod ke 5re(i#a.
9 Pa je lJ kakva spje%a3 9 pre"irno e +ijat.
9 E! "asada jo nije #o'lo ,iti nikakva... 9 lako #a%ne 8stav.
9 2o,it e opet kakav lijepi nadi#ak... A ta si ti "a#kno! ,di "latni spr$e3 9 k(ne
+ijat o Andrijin a.
9 5rate! sjea li se 0lj,ljanske katastro.e03
9 &jea#7 9 povjerljivo e +ijat.
9 Nije li ona 'ospo-a "elenini Anijelka! a ona plavini Franji(a3
+ijat rairi oi.
9 :est7 9 nakon kratka 'ledanja potvrdi +ijat.
9 5i% li i# se predstavio3 I one #ene po"nad! na oko se vidi.
9 Kaj! da vidi#o7 +ene "a,o'a ne! 'ola 'lava kao opareno pile7
*ijepi je 8stav sav dr%tao kada je Andrija poao k ono# stol.
9 Andrija +.! Andrija +. 9 klikta% 'ospo-e.
9 Evo #o'a vojna &orni'a6 ve tri 'odine7 9 o,ijesno lijepo %rvatski "a'i Anijelka.
9 Pa vi jo %rvatski ne "a,oraviste3 9 "adivi se Andrija
9 Ta kako! 5o$e #ili! ja i# sve %rvatske knji'e i sve %rvatske listove.
9 A 'ospo-a Franji(a3 9 nas#ijei se Andrija.
9 +oj vojno! :re +eknik 9 postidno e ova! "ar#eniv se 9 itelj )....
9 A ota(! a #ajka! a Feli(ijan...3
9 &vi odoe 5o' na ran! neto t'aljivo i tie pro'ovori Anijelka.
9 5o$e dra'i! 0stalna na to# svijet sa#o #ijena jest70 9 sjetno "da%ne Andrija.
9 8ospodin &orni'! je li jo ateista3 &jeate li se! 'ospodine! *j,ljane3 9 poda Andrija jo
jedno# rk &orni'.
9 Ne! prijatelj6 pro#ijenio sa# $ivot! pro#ijenio sa# i naela svoja. +o$da vi k to# pno
doprinijeste... 9 stisne lj,e"no &orni' rk Andrijin.
9 :a... 'ospodine... kako to3 N! "astri#o sve de,elo# kopreno#! naslje# i# ,iste #e
,o(nli... 9 nas#ije se Andrija.
9 1ar ne3... 9 o,ori Anijelka lkavo oi... 0Vodnikova sjen(a0...
9 Nono ptovanje *j,ljan 9 apne rpi Franji(a.
9 2a! da... ,ilo pa je prolo7 9 klikn Andrija.
+ijat se odljao! ,oje se da ,i na nj i na nje'ov 'lav doao red! a 0lijepi 8stav0
nestrpno ekao dok e 'a prika"ati Andrija. Teda9ne'da...
9 +oj po"nana( lije... 9 "in i stisn sta! skoro se "arekao 9 8stav &.
8stav se d,oko nakloni.
9 A vi! 'ospodine! va"da ovako sa#otjete! 'dje s va# tri 'la na ki3 9 ree &orni'!
nasloniv rk na Andrijino ra#e.
9 ;vala va#! prijatelj! "nate i najtanje $i(e dirnti... 9 pravo danas do-o% sa "arni(o#
a#o da se poskr,i#o "a vjenanje.
9 1arni(! "arni(7 9 klikoe lijepe 'ospo-e. 9 Pa 'dje va# je3
9 4d#ako% se od nje! poiav s prijatelji#a! a sada #e evo s va#a... n i#a ona #ajk "a se!
pa se nee#o i"',iti...
9 8ospodo! vi rekoste da #e po"najete po i#en! #oli# kako3 9 nastavi 'ovor 8stav &. s
Anijelko#.
9 N tako iskrena ne #o' ,iti! prostite! 'ospodine.
9 5dite! ,dite! lijepa 'ospo-o.
Taj 8stavov sklik svratio svij nas po"ornost.
9 Neka va# #oj vojno ka$e kako vas po"naje#o po i#en 9 sa$#e ra#eni#a Anijelka.
9 8ospodine 9 dakle 9 re(ite #i vi 9 "ar#eni se 8stav.
9 ;#! ja ,i% va# rekao... redite 5re(i#a rane s +i(o# Valjekovo# 9 s pols#ije%o#
poali se &orni'.
*ijepi 8stav pro,lijedio! rke # klonle i #kno.
<iva%an 'ovor se nastavio i Andrija se spora"#io da e veo#a ,li" 5re$a(a stanovati sa
svojo# #lado# $enko#.
9 5ar ete #i na#aknti novi% %rvatski% knji'a! divna li napretka7 :o #o$ete ,iti apotolo#
5re(i#a7 9 ra"veseli se Anijelka.
9 Pa i ja naiti 'ovoriti! ionako ita# sve %rvatske knji'e 9 ree Franji(a.
9 :a! ,rate! #nije# da na#a &loven(i#a ,e" ;rvata ,dnosti ne#a 9 nadove$e &orni' "
lijep $en.
2o-oe novi lanovi: "arni(a Andrijina i #ajka.
*ijepi 8stav krado# se odljao i" drtva! a kada je doao na li(! srkno ista "raka kao
ri,a i p%no ne,o: 9 8ore sa# proao ne'oli ,i sa# +ijat sa svojo# 'lavo#6 dr$i se!
'enij! 1a're,a7 9 I nestade 'a na li(i.
H
Nekoliko #jese(i i"a to'a slavila se sjajna Andrijina svad,a nedaleko 5re$a(a. Cijelo to
drtvo ,ilo jo veselije ondje. +ijat narasla ,jna kosa. A #lado$enja Andrija kada je
"aplesao redo#i(e s Franji(o# i Anijelko#! &orni' pako s #ladenko# 9 pljesn iroki#a
dlanovi#a .le'#atini +ijat.
9 5ilo! pa je prolo7...
9 *j,ljanska katastro.a7... 9 nas#ije se Andrija.
Al#ana% ;rvatski do#! KLMM.


1A84R&KI )/2AK
Pred tri 'odine naao sa# se na ski# ptelj(i#a visoki% %re,ljanski% ,rdina! o,rasli% to
vino'radi#a to ,jni# "elenilo#. ;re,ljanske ,rdine ili sela ;re,ine ster se na la"
1a'orje panskoj $pi! opini ,rdovakoj. T $ivi krepak i jedar pk kao %rastovo $ilje.
/,av i divlji je to kraj. +e- ,rdina#a pkne kadto d,oka propklina! a njoj se rairi
"elena livada ili $ito# nasa-ena njiva. Po njoj rlja potok! pn ,istre stdeni(e! ljeskaji se o
snane trakove! rei e da se je ne,eska d'a provkla livado#. Na podno$j pojedini%
,rda di'oe se niske koli,e! a najvie vije i% se na sa#i# ,re$lj(i#a! pa to se vidi kano da si
silne jnake trpove naresio kolajna#a. 4ko koli,a vidi plotove od pletera i prosti(a! i"a
ovi% po#alja se poldivlji vrt! 'dje raste sa#o soivo! tek na najposljednjoj 'redi na
ne"natno# etverokt posadilo je $stro ,r-ansko djevoje ,d stidni klina(! ,d proken
r$! ,d tankotni r$#arin! pa ti# si is(rpio ,o'atstvo seljako'a vrta.
Prevalivi visoko ,rdo! spsti# se dolin na kolovo"n (est.
Pre#a #eni kriplj i (vile niska! sla,a kol(a! potpre'nta dvje#a krava#a i sla,i#! neto
%ro#i# kljseto#. )dna ta spre'a stade #e "ani#ati! a jo ve#a ovjek to je sjedio na
koli#a! povieno nada #no# 9 na nasla'anoj "elenoj! isto# pokoenoj i jo posve svje$oj
djetelini. 1'r,ljen! srednji stas! ta#na! neeljana i nere-ena ,rada! d'a kosa koja je
vijorila preko ra#ena 9 sve to dosta silno #e se doj#ilo.
4tkd taj ,radonja! pa na tako prosti# koli#a! pa na tako kkavnoj spre"i3 Krave da vo"e!
%ro#o kljse! n! to jo nije toliko. Ali taj ovjek! na seljak odjeven! na 'ospodsk se ka$e.
Ele! to #i je nekako ra"i'ralo sr(e na "vjedljivost.
5r-ani ono'a kraja ne o,iavaj nositi ni ,rkova! a ka#oli ,rade. 5rada je 'ospodski nakit.
2akle taj ovjek je neo,ian.
2ok sa# se ja ovako ispitivao! otp"io je dan ovjek ve daleko po (esti! ni ne svrnvi
oko# na #ene! pre# ,i ,io #o'ao lasno po"nati da sa# nekakav stdioss.
Pri#akne# se ,li$oj seljakoj koli,i. Na dvorit polovina $ena vjea r,enin.
9 Tko je taj ovjek! k#o! to se na toj dnoj spre"i ve"e3 9 pita# j.
9 ;an3 9 stavi kineski pit $ena i okrene desno# strano# 'lave pre#a #eni. 9 Ponovi#
'lasnije svoje pitanje.
9 Vi ne "nate! 'ospodine! to'a ovjeka3 To va# je dak &porina 9 ree $ena.
9 Pa to je taj dak &porina3 9 nastavi# pitati.
9 )dak &porina3 9 ree $ena i popo-e k plot. 9 )dak &porina va# nije nita. To jest: on
je! to s#o i #i dr'i. +$ek! krparija! (apar. Ali dr'o je pitanje! ta je ,io3 5ijae sve. Pop.
Po#islite: pop. 1ati# .ikal6 i"a .ikala itelj. Poslije je postao veliki# 'ospodino# varoi!
onda je opet itelje# ,io! 9 a napokon se preo,ra"i to to je i danas: #$ek! krparija! (apar!
nita 9 svri je"'rovita $ena! $#irkaj oi#a. 9 A da! jo va# i#a# neto ka"ati 9 dovikne
$ena. 9 dak &porina va"da je svojoj koli,i i ovo# nae# jark kao p% svoje#
dplj. / (rkv on nikada! #e- ljde on nikada! #e- 'ospod pa po'otovo ne. Pa#tite 9
ree tie $ena 9 on va# je vla%! prosti 5o$e i prekri$i na kri$ ,o$ji7 5ijae nekada kranske
vjere ovjek! kako ne! kada je ,io nai# popo#. )la sa# da je vla% kranin kao i #i. Ne
"na#. No "ato ovaj vla% ne pola"i %ra# ,o$ji3 =to ono reko%3 2a! ,io je pop. &ada3 Ne
vjerje ni Issa! niti #ater ,o$j! jedno# rijej: nita. 4n ni na ispovijed! ni (rkv! ni
kr#. 8ospodine! da kratko svri#! nikda. Po'an! ltoran je. Capar! prajak! nita. Nekakv
$en i#a ki. Pripovijedaj da je i dan9danas vrlo lijepa! pre# nosi ve na'repano li(e. A
kako $ivi s njo#3 :es li ,o$je# "akon popt nas ostali%3 A jes! 5o' i% prekri$i7
*torani! po'ani7 &tari na kolnik i "vonar i (rkvenjak Ilija! koji "na tako lijepo pripovijedati!
rekao na# je da na $pnik i &porina "ajedno pola$a% kole i "ajedno se "apopie. 5o' i%
"nao.
<ena je svrila! a ja sa# se daljio.

I.
Naveer stara( $pnik! do,re volje! $iva oka! srkne neto ,r#ta! pods#je%ne se! pa pone:
9 Vi ste rad "nati $ivot &porine. 5ene. =areni s va# to svatovi. Narodi koji#a pis(i
pisanje# kr% sl$e sastavili ,i ro#an. 2a ste vi strajni! #o'li ,i ,are# ovo napisati to
va# ja pripovijedati! #o$da ,i nai# 'ospo-i(a#a krao ,are# neto od ono'a dra'o(jeno'a
vre#ena to 'a trate na nje#ake $idovske ro#ane.
:raj &porina rodio se je sel *kan(i#a. 4ta( # ,ijae #alen! $ilav ovjek! n #ajka je
,ila itava 'ora. Vele da je jeseni nosila jedno pn koar ja,ka na 'lavi. Trdnoj $eni
na vr% sa#otne ,rdine po"li! a $iva ovjeka ne ,ijae ni'dje ,li". <eni se je s#ilo i ona
porodi :rja &porin. :aka na d% i na tijel! svije dijete #ara# pa "ajedno s koaro#
pno# ja,ka ode preko ,rda ki. +e-ti# "na se kako s nae ,r-anke $ene jake i krepke!
te "ato #isli# da ova pria ne ,i ,a #o'la pretjerano# ,iti.
:re &porina ,jno je rastao. / koli ,ijae naj,olji talenat! a #e- na#a! djeaki#
narodo#! najlji ra",ija! roditeljskoj ki vjeni prkoljiva(.
Tadanji $pnik odredi #ene i :rja poslati kole. 4pre#aj nas na jesen roditelji varo!
plaka% "a na#a! i ja sa# plakao. :re niti pisn! niti s"e proli.
2oavi varoke kole ne#a pa#etnije' #ladia od :reta &porine. Ali ne pro-e ,o$ja
-aka ,itka kojoj se ne ,i ponio :re. &ve je okolo nje'a padalo popt snoplja. 2o-e na 'las
kao delija. Kada ,i dole t$,e na pro.esore! :re ,i se "nao tako #ajstorski opravdati da
sa#a nje'ova protstranka! koja je $ivo osjeala nje'ove ake! potvr-ivae nje'ov o,ran.
Teklo je to# vrije#e! dokle #i porastos#o i dokle se ,o'#e i o,rkatis#o. :re se
poo",iljio! te je vrlo rado itao i io. E pa "nate! ,ila je "aonda djevojaka kako i% i danas
i#ade. N :re nije letio "a djevojka#a! ali "nao ,i oteti dra' svako# "a ko'a je "nao da je
sretan lj,avi. Neo,"dani# ,ijae d#anino# tako"vani# "dii# lj,avni(i#a.
&eljake sinove! prisili nas o,a n$da poi (rn kol. +eni ne ,ijae ta preo,ra",a po volji!
ali opet nijesa# i#ao dosta ener'ije da priskne# rkave i da sa# potra$i# %lje,a iroko#
svijet. +e-ti# roditeljska je ,ila $elja da se posveti# sveto# stali. :re sprot! kako
sa# vidio po vanjtini nje'ovoj! ,io je posve ravnodan. 2apae o#ili # (rna #antija! te je
neko# ironijo# ee ponavljao da # je 'odnijo# jedna %lani(a! ne'oli dvije. +islio je
reverend. / sje#enit ,ijae :re o",iljan! #rk i va"da sa#otan. Nadstojniko# nai#
sje#enit ,io je nekakav stari! koeni Tirola(. +i ;rvati! $ivlje krvi! nijes#o se da kako
#o'li sve# ono# sviknti to je od nas "a%tijevao nadstojnik. Pa sto'a ,i va"da kojito
i#ao ii k nje# na istra'. Ali nas jedno sve i"nenadi kada je :re sav sopljen ,ano
#e- nas.
9 Ta ne,eska pela sa "e#aljski# krili#a koja svoje# ldil #isli da je Iskrst Tirola( ,io!
ne "na# to e jo "a%tijevati od #ene7 9 lpi $estoko stisnto# pe :re o plt.
9 =ta je! :re3 =ta je! :re3 9 ispitivas#o #i. Ali :re je tio #ra#orko#. Tek i"a nekoliko
dana do"nados#o da je :re no nekakvo# "a,itno# sje#enino# kt itao kada s
dr'i spavali! a to ,ijae prot"akonito.
+e- nai# dr'ovi#a ,ilo je dosta podli% #ladia koji %vata% svak rije to ,i je koji
i"stio ,d proti po'lavarstv! ,d protiv vjeri! te je #a% do'lasie po'lavari#a. Nikada
nijes#o prava "nali po'oditi takve svatove! sa#o s#o na pojedin(e s#njali! a ti# nastaj
"avade i "adirkivanja! i# se po'otovo otrje to drtvo.
:re je svojoj ljtosti i"rekao pre'orke rijei na nadstojnika! a dr'o'a dana ve 'a ,ijae
po"valo na od'ovor.
9 2o#ine et .rater in C%risto 9 pone o",iljno nadstojnik 9 kakve s to ne,eske pele sa
"e#aljski# krili#a.
4,a s "a#ala #ko#. 1a nekoliko asova pita :re:
9 Tko va# je ove rijei do'lasio! 'ospodine nadstojnie3
9 1a to se vi ne ,rinite! #ladi 'ospodine.
9 :a 'a #ora# "nati! 'ospodine nadstojnie! jer inae ne #o' nita pri"nati.
9 Vi neete pri"nati3 9 pokroi ,li$e nadstojnik i pre s%e oi :reta.
9 Ne! ne da ti# podpire# tajne vae ortake koji ire sje#enit #e- #ladi# ljdi#a
ono "a to ja ne#a# rijei i to nikada nije irio Iskrst i apostoli.
9 8ospodine! vi ne#ate nita propisivati! vi valja da slate i da se pokoravate 9 vikn
nadstojnik! pro,lijedjev sav od jada.
:a se %o pokoravati i slati! ali ne vai# tajni# doni(i#a. Tko #e je vidio ili o da sa#
po'rijeio! neka stpi preda #e vedra li(a pa neka #i ka$e: ,rate! po'rijeio si! a da to vie ne
,de! javlja# te po'lavarstv. A ja kao ple#enit ovjek tovati tako iskrena dr'a. Ali
donika #r"i#. :a se pokorava# i sla# kao ovjek a ne kao #arva7
9 Prestani! dr"oviti #ladi! i nosi se napolje7
9 8ospodine nadstojnie! ne vrije-ajte #e. 1najte da #i nije svijet ,ede#i#a o,'ra-en. A
tako se ne s#ij $estiti Issovi nasljedni(i na one koji va# iskreno ispovjede to #isle.
I :re je ostavio nadstojnikov so,. Posve %ladno i"'ledae svoj sd,in! #islei da e do
koje'a dana do,iti dekret neka se seli i" sje#enita. Ali o to# nitko ni rijei. Niti je :rja
&porin tko "vao na ran! niti 'a je tko to pitao6 kano da se nije nikada nita do'odilo.
;itro na# pro-oe dvije 'odine nae'a vjekovanja. 4 pra"ni(i#a ,de#o po"vani na nov
#is Krapin. T ,ijae lijepo'a 'ospodsko'a svijeta! a :re! iroke volje! dari s
'ospo-i(a#a ples.
& na#a ,ijae kole'a koji na# nije ,a jako ,io volji. 2anas 'a vie ne nosi "e#lja. &tade
$estoko koravati :rja kako #o$e klerik i ,di sveenik plesati javno sa jadni# Evini#
poto#stvo#. :re opo#ene %ladno nepo"vano'a d%ovno'a ,ri$nika da ti jer da e ve on
sa# od'ovarati ondje 'dje i#a ran dati. Ali nae# kole'i nije to ,ilo dosta! ve pone on i
posve javno sopiti i vikati na :rja kao da 'a je tko postavio ttoro# vatreno#
sje#enino# plesa. / :rj &porini ,kne stari! rato,orni d% i on na oi (ijele svite
"a'orsko'a $ensko'a spola ,a(i! kako je sa# onda $estoini povikno! 0potiroleno'a
%rvatsko'a klerika0 preko pra'a.
1a'orski# krasoti(a#a o#ili :re! a one ve stadoe tajno doaptavati i prori(ati i" vatreni%
:retovi% po'leda da on nee d'o klerikovati. Neko plavasto! #iljato! n i vra'oljasto
djevoje prikopa # na 'rdi kiti( (vijea! apnv: 9 2arje# va# (vijee! ali ne klerik!
ne'o plesa! #lado# :rj7

II.
*jo! ajde sa #no#7 9 pove #e :re naveer "a rk staro# "a'orsko# varo Krapini.
/'odna i #ila ,ijae no. Nije dode sijao #jese( na ne,! ta vjena lj,ovnika i pjesnika
lda! ali "ato vlada% sa#e ne,rojene "vije"de! a na "e#aljskoj kr'lji ,ila je dosta vidna no.
*ijepa ,rda to "aokr$j Krapin! prije stolni( )e%a! *e%a i +e%a! kano da dalekoj
daljini podr%tava%! a vjetar! pirei od nji%ove strane! rekao ,i da je aptao davne prie o
krapinsko# rak! o 'lasoviti# krapinski# s(i#a i senatori#a. Krapina! kad 'od je 'leda#!
,di %#oristin t #eni! pa tako je ,ilo i ove veeri. 5rda #i se priinjava% neki#
ko#ini# tvara#a! a revine staro'a krapinsko'a 'rada kao kakav o",iljni stara( ko# se
je i sa#o# dalo na s#ije%! videi kako je nedonoad okolo nje'a darila lakrdije. &tari
'rad kano da se je koeno# pesni(o# ,li$ao k #eni da se sori na #e! koji sa# s
%#oristiko'a 'ledita s%vatio ,ajni i tra'iko9ko#iki noni lik slavno'a "a'orsko'a 'rada.
9 *jo! po-i sa #no#. 4",iljno ti 'ovori#! pa slaj7 9 ponovi poslije odlje'a #anja :re
&porina. 9 *jo! o,a s#o ro-ena i" jedno'a sela. Ti si dosta #aljiv stvor! ali Tirola( nijesi!
la$i,o'o#olja nijesi. 1na da o,a nosi#o ov per"ijsk kt! ili ako je #ari i tirolsko#
na"vati. Ali tako #i 5o'a! niti ja #isli# per"ijski niti tirolski. To isto s(ijeni# i o te,i. +i
s#o $ivi! krepki ;rvati. Pa dr$i# da Iss tako-er ne ,ijae nikada tirolsko'a d%a! jer nijedan
Tirola( ne ,i #o'ao onako vatreno ,ie# tjerati <idove i" sina'o'e. Nikada se ne poda% ni "a
jedno# djevojko#! tek sa# "nao ale ",ijati. 2anas #i se je "avrtio #o"ak! danas #i je
planla sva krv. A de #i! *jo! da sa# ,io reverendi! ,ilo ,i pop(alo svi% e"deset sitni%
p(eta na njoj a eto ti onda e"deset s#rtni% 'rije%ova! ta "na kako je Tirola( t#aio da se
Iss veo#a ljti kada klerik p(e otpadne pa onako raskopan %oda i ne priije 'a. Ple s
ono# krapinsko# plavo#! $ivo j volje%. Vodi# te! ,rate! ne da o sve(i#a raspravlja#o
ili da se prepire#o je li je istin A,ra%a# na desn stran poao dijelei se od svo'a ,rata
*ota ili # je *ot pre"eo desn stran. Vodi# te da prisstvje na #oje# roit. 4na
krapinska plava eka #e svo# vrt pa ide#o o,a ona#o.
Trpko sa# se nas#ijao na dosta d' prodik :retov.
9 A #oj :re 9 odvrati# # neto tie 9 nikada nijesa# #islio da ,i varo 0"a#jerno'a
raka0 i 0'lasoviti% sda(a0 #o'la koja djevojka pokrenti tvoji# sr(e# i tvoji# #o"'o#.
:re! stra% #e je da ti ne ,i posve krivi% peta i"aao i" kraljevsko'a "a'orsko'a varoa7
9 )di# se! *jo! da je danas te,e toliko %#ora.
9 ;#ora i o",iljnosti. =ta ja s to,o# vrt3 Neka ti ,de! #o' te pratiti do vrta! ali
niav ,a #o' sa#o s#etati te,i i njoj. 8lede djevojke pako ne "na# kako #o$e s
to,o#! kleriko#! roita ri(ati. +o$e li ti djevojk sreiti3 +isli# da ne! jesi li se na#io
istin "apopiti.
9 :a! *jo! posve inae #isli# o popovi#a ne'o s#o #i prisiljeni #isliti nai# "idina#a.
+oje s #isli "drave i jasne.
9 Vjerje# da #o' tvoje #isli ,iti "drave i jasne! ali ako ti #isli kao sveenik $en lj,iti i
sreiti! onda s tvoje #isli ta#ne i ,olesne. Re.or#a(ija (rkve! to si ti svoje#
#ladenako# $ar #ilja da i #o$e nastati! pretjee tvoj vijek. Ti ne s#ije %i#n pjevati
estoj ,o$joj "apovijedi ili svoji# $ivoto# pisati satir na sed#o sveto otajstvo. Klerik
lj,ovno sastajati se s djevojko# rei e onaj tren o,jesiti #antij na klin. Ne "a%tijeva li to
od te,e djevojka a roi se tajno s to,o# noi! dvoji# o nje"in potenj! a $alio ,i% svo'a
"e#ljaka :reta da se podaje ovakvi# pstolovina#a.
9 &la,o! *jo! s%vaa lj,av. 2akako. Pa ti i nijesi nikada lj,io. Ali pa#ti! lj,i li ona #ene
kako lj,iti valja! ona ne i#a #ariti "a #oj #antij! "a #oj stali! ni "a ta! ,rate. )i# #i
ka$e da svr'ne# #antij! ve je spekla(ija! a ne lj,av.
9 Ne prepire# se rado o lj,avi! :re. Ti si vie takvi% knji'a proitao ne'oli sa# ja. 2a! i
sveti Aloj"ijo! onaj drveni kip sje#enit! "nao ,i valjada na kojto apnti o tvoji#
ro#antini# ra"#atranji#a. Idi i radi kako sa# naj,olje ra"#ije. N sjeaj se da s ro#ani
jedno prepni d'otrajni% ,oli! nevolja i oajanja "a ono #rviak slasti to ti i% podaje
lj,av.
9 /#ovao sa# 9 osovi :re #rak 'lav 9 #ovao sa# kada s dr'i lj,ili pa slijepi ,ili. I
s#ijao sa# se to nijes nita #isliti "nali. &ada lj,i# sa# i dr'o ne #isli# niti "na# ne'o
da lj,i#. Ti #j i ti se s#ij #eni. :a lj,i#! lj,i# i ni "a ta ne #ari#. Ali 'ledaj! evo
nje"ina vrta. )j! neto je#! (ik... je(aj... ili ,ijae tlapnja3
Pretr'os#o ra"'ovor. Kano da sa# istin o nek ti% (ik. :re la'ano pritisne kvak
vrtni% vrata! ona se otvore i :re #ine na nono# pteljk krapinsko'a vrta. 4dneso% se
podaleko! sjedne# na tratin! prvi po'led ne,o. 9 9 I ja sa# #islio3... E%! #ladosti7

III.
+islio sa# o 5o'! o ne,! o ljdi#a. 4nako povrno sa# #islio! a t se lasno sne. An-eo
pokoja raskrilio se nada #no#! raskrilio se je nad Krapino# svoji# la'odni# krili#a.
:re je svrio svoje roite. +islei da sa# otiao! poao je svoji# pte# i na #ene je tek
slajno na'a"io 'dje sa# spavao.
9 4j! ti #alo dr$i do svo'a #etra kada ne #o$e ni sat pro,djeti "a nj 9 naali se :re
&porina.
&koi% sa trave! :re ,ijae toliko nje$an! toliko 'odan i lak da se "a ono do,a i #eni
porodila neka ple#enita "avist! ple#enita toliko to sa# po$elio i ja ovakvo nono roite sa
kojo# poto#kinjo# 0krapinski% sda(a0 roiti.
9 Pa to je ,ilo3 9 oda%ne# pospano i dosta pro"aino.
9 /'ovoris#o $enid,! #antij o,jesiti o klin! posvetiti se svjetovno# stali! a plava e
,iti #ojo# $eno#.
9 Rekao sa# ja da e ona te,i tako priapnti.
9 4na #i nije nita priapnla! ja sa# joj to sa# rekao.
9 *ijepo je sve to! ali #isli# 9 sve li odista (rn #antij! ,it e ,re i #eave. Po,nit e
se roditelji! po,nit e se (ijelo nae rodite.
9 =ta roditelji3 9 sne 'lavo# :re no. 9 4ni #e ve sada ne #o' podpirati! a ja! poav
svijet! ipak se #o' sa# opskr,ljivati "a svo'a kolovanja. <alost roditeljska! ,ka
rod,inska! "disaji stari% teta i ssjeda 9 sve to je #o#entano.
To'a dana odlio je :re &porina svri #antij. 1a dva dana ostavis#o rodite )e%a! *e%a i
+e%a! pa se vratis#o o,a svoje rodite.

IV.
/ niskoj drvenoj ki "a'orsko'a varoa Krapine kod dosta sla,o'a svjetla ij #arljivo dvije
djevojke. :edna je neto starija! (rno#njasta! n vrlo lijepa i pravilna li(a. 2r'a je plava!
#la-a! svje$a djevojka6 po ne#irno# as strastveno#! as #elankolino# ok je sde!
rekao ,i da je vra'oljasta i dosta lkava.
9 2ra'a #oja Ivko 9 ree (rno#njasta 9 ja sdi# da od ove tvoje lj,avi nee ,iti nita. Ti si
jedanpt ve lj,ila. Tada si pravo lj,ila! n on te je prevario. &ada ti $eli dr'o'a "a#ke
splesti ko'a sa#o voli! ali ne lj,i! jer ti i vie lj,iti ne #o$e. 5oji# se ne ,i li se opet
prevarila.
9 4! ne ,oj se! :osipo! vrlo opre"na ,iti. 4nda sa# lj,ila kao lda! sada ne lj,i# toliko!
da! jedanpt sa# tek lj,ila! ali "ato ti# pa#etnija ,iti! "al-ivat dr'o'a. 2jevojke
jedno# prevarene valja da sv lkavost i %itrin d%a potrije,e kako e prevariti dr'e.
Tako raditi ja! tako #i sveto'a Roka7
9 Ne po'a-a# pravo to pravo! sestro Ivko! #isli s ti# #ladi# ovjeko#! ali ,oli #e sr(e
da si ,a nje'a oda,rala "a svoj nian. Ta ovo je tako poten #ladi.
9 ;a! %a7 Poten. Kao da #o$e #ladi ovjek ,iti poten. Pa da i jest! i ja sa# ,ila potena 9
spali se plava.
9 4vaj ti nije kriv. &topt sa# ti rekla da si sa#a se,i kriva.
9 5ilo kako # dra'o! ne da se s to,o# prepire#. 4vo'a oda,ra% $rtvo# ve sto'a to #i
je i #io.
9 Konano! to ipak #isli to# rijej: $rtva3
9 +isli# da e :re "a #oj volj ostaviti popovstvo! pa #ene vjenati svojo# $eno#.
9 2otle je daleko! #oja dra'a Ivko! a on je! kako se vidi! dosta pa#etan ovjek! pa ako sa"na
(ijeli tvoj prijanji $ivot! propadoe tvoje osnove.
9 A sada si! :osipo! neto po'odila. 4vo ,i odista potr'alo #oj #re$. N "ato nastojati
da je tako ravna# da ne "adjene# njo# o 're,en.
9 Re(i#o da i ovdje sretno pro-e! pa da si ve i nje'ovo# $eno#6 kakav ,i $ivot ,io kada ,i
on danas9stra do"nao tvoje prijanje "'ode3
9 1ato se ne ,rini! sestro :osipo! sa#o kada "ado,ije# jedno #$a. E%e! dra'a #oja! tada
e#o posve inae "ai'rati kolo#.
9 Ivko! ,oji# se "a te,e. Pred,oko je tvoje sr(e "arovao de#onski (rv. I ja sa# proi'rala
svoje djevojatvo kao i ti! ali se ne ,i% nikada dala na tako vratolo#ne sta"e. 2a "aldi#
kakva dov(a! %ajde! neka ,de. Ali #ladia! koji tolike ,la$ene sne i"vija o svojoj
,dnosti! ne! ,o'a#i! Ivko! to se ne ,i% nikako sdila.
9 A ta7 9 #a%ne Ivka ne%ajno rko#! a sne joj se pre"irno nak,ie 9 ti si prava #alodna
Krapinka. / #eni i Krapini vrije vra talijanska krv7 Nai roditelji ,ija% Talijani! a
Talijani pni s krvi! pni vatre! pni ,ijesa7 :a %o da svetkje krv! da svetkje vatra! da
svetkje ,ijes7 9 raspla#ti se djevojka i ,a(i velo na stol.
9 2anas ,i! Ivko! #o'la jo po#a%nitati. +isli# da e ,iti ponaj,olje da prestane#o o to#
'ovoriti7 9 ree (rno#anjasta djevojka i "apjevlji nek senti#entaln krapinsk pjes#i(.
9 :osipa %oe da #i se r'a. 4na veli da prestane#o 'ovoriti o stvari koja toliko o #o# $ivot
radi. ;vala na sestrinskoj lj,avi kada je tako sklona 'dje ,i toliko nje"ina savjeta tre,ala7 9
ree t'aljivo plava djevojka! spstiv ne%ajno rke.
9 Vara se! Ivko! jako se vara. Va"da sa# ti spre#na po#oi savjeto# svoji#! ali ovdje ti ne
"na# nita savjetovati! jer od tvoje #re$e koristi nee ,iti. T se ne #o$e o lj,avi 'ovoriti!
ne'o sa#o o #re$i7
9 ;a! %a7 i"vrsno7 9 nas#ije se raskalaeno Ivka. 9 <ivjela #re$a7 <ivjela #re$a7 2oskora
e#o je poeti plesti! jer i# :re do-e ki! #a% e #i pisati. 4 da! sve one stare 'odne
slike do"vat se,i pa#et... kako sa# +ilan pisala7 A%7 ono sa# pisala krvlj svo'a sr(a!
a ovo sa#o tinto# i rko#. N sada se nee# novo# do#isli%. 1na li da je #ene
prijepis svi% oni% listova to i% pisa% +ilan! ono# -avol3 Te listove prepisivati pa jo
to'o- dodati i eto ti! :osipo! ro#ana. Ne ,oj se! listovna #re$a valjano e spjeti. 1a tjedan
dana po"vat e#o :rja opet Krapin... a onda... +o' li rei! sestro :osipo! da (jelovi to'a
#ladia dosta s $estoki i pale. 4 da! oni ,i se #o'li natje(ati s +ilanovi# 9 ali ne! ne7 Tako
slatki! tako $estoki nikada nee ,iti! jer oni ispalie #oje sr(e da je kao (rni 'ljen! oni
stvorie #oj d psti# 'arite#! oni #i otee sve i# se jo #o$e podiiti djevojka...
9 Ne#oj opet nari(ati! sada! je prekasno. 2a je takva tvoja sd,ina! kriva si sa#a. Ipak
#isli#! spije li sada! ti jo #o$e i kako vatreno lj,iti :rja &porin6 ta vele da $ena isto#
onda pone pravo lj,iti kada "ado,ije #$a.
9 A #oli# te! to je sa#o psta prodika. Pa to je ,io +ilan ne'oli #oj #$3 2a nije na# pop
pred oltaro# ,r,ljao! ti# ,a ne postaje #$ #$e# niti $ena $eno#. Ti "nade koliko sa#
lj,ila +ilana! koliko li dijete to 'a nosi% pod sr(e#! koliko sa# s"a prolila. :est! to ,ija%
jedini tren(i to i% djevojaka sr(e opisati niti i"rei ne #o$e. Cijela narav tajanstveno 'ovori
s to,o#! a taj 'ovor s%vaa sa#o da i tvoje sr(e! nitko dr'i pod sn(e#. 5ilo je! ,ilo pa
nikada se vie ne vraa. A% i sa#oj #i je dosta. +ko ,ie koje si lj,ila! ko# si sve
$rtvovala! kada te sjea nje'ov lik i spo#ene da on sada poiva narj dr'e $ene! da s
njo# sprova-a asove $ivota svo'a! t ti pa#et po(rni! da ti se s#rai! a po sr( kano da
tee rijeka jeda i otrova... ali osvetit se #ko# rod! tako #i svete +arije7
/ djevojakoj so,i doskora trne l i nad Krapino# "a(areva 'ro,na tiina.

V.
:re &porina vratio se je i" Krapine svoje rodno #jesto. Nedaleko nje'ova rodita stere se
lijepo i ,o'ato i#anje koje je "a to vrije#e posjedovao neki Nije#a(. &li se da se je taj
Nije#a( sko,io na $pno# dvor s :reto# &porino#! #lad # ovjek o#ili i Nije#a( 'a
po"ove ve dr'o' dana svoj dvor na o,jed.
*ijepo'a jesensko'a jtra po-e :re dvor Nije#(a. 5ilo je jedanaest sati prije podne kada je
#lad ovjek ,ijelo#! popt #lijeno'a traka (esto#! koja se kao "#ija vij'ala "eleni#
parko#! koraao od#jereno pre#a dvor( vlastelinsko#.
I"a nadi'nti% re,reni(a po#oli se ,jelini ljepota djevojka! %itro kano da je 'lavi(o#
okrenla na"ad i evo jo dr'e! do%rlivi na pro"or. Kako je :re skrovi#i(e "irkao dvor s
te#elja pa do vr%a! tako i opa"io djevojke i"a re,reni(a na pro"or te i% ispod oka #otrio! dok
nije niao dvor. 2jevojke #ilja% da i% #ladi ni opa"io nije pa 'a #otra% s veliki#
"ani#anje#.
&ve djevojke s takve da 'ledaj #lada ovjeka vrlo po$dno kada s si'rne da i% on
opa"io nije.
&l'a najavi :reta! a "ati# 'a vede eka so,. &ilan sjaj so,i oara prvi #a% :reta
koji dakako nije ,io vian po parketi#a %odati! na #ekana! ,arnasta sjedala sjedati! da
#isli tont e d,ljin "e#lje kada se posadi na nji%. :re "dr%ta! ,ijae po prili(i
onako s#en kao to "nade ,iti ovjek kada ne vjerje da 'a nose vlastite no'e! da vlastiti#
no'a#a kree! da vlastiti# oi#a 'leda. Kada je sjeo na ,arnasti #ekani stola(! polo$io je
nekako sveto rke krilo i 'ledao na prva vrata! oekji pro#jen prve dosta #onotone
s(ene. Ali preostade # ipak vre#ena da se je #o'ao potpno osvijestiti i! kakono se veli!
0povratiti sa# se,i0.
Ti%o po sa'ovi#a dotapa ,avo (re od koji% deset 'odina! pokloni se :ret i #oli 'a da
eka jo neko do,a! da e 'ospodin "a #alo vrije#e doi.
:re na t vijest #irno se nakloni! rad je ,io to'od i"stiti! ali # "ape rije. Cre 'a je
'ledalo iskreno i po"dano! a na li( joj se pojavio onaj s#ilovni pojav koji ne "na ,i li 'a
na"vao s#ijeko#! ,i li sa$al,o#! kakav se pojavlja na .ino od'ojenoj dje(i! ali dje(i do,ra
sr(a koja s%vate ",njenost stran(a.
Poslije #ale stanke i"vadi (re i" stakleno'a or#ara dvije knji'e sa slika#a i poda i% :ret.
:re stade sa sjedala! "a%vali se pa se "ad,e slike i opet nastade #k ekaoj so,i.
Napokon do-e vlastelin! vesela i iskrena po'leda. 5io je #lad! plavokos! visok ovjek! vrlo
ele'antan i svako# svo# kret skladan i od#jeren! na prvi po'led vidio si da je aristokrat
od 'lave do pete. Vlastelin je vodio :reta ,avi# so,a#a! jedno# od dr'e sjajnijo# i
ljepo#. &ve se je t latilo! sve t titralo. To pako ,ijae dosta ne'odna po"i(ija po :reta!
prilino podivljala seljakoj ki! pa napokon i sa#i jednostavni sje#enini ktovi ne
#o'a% ovjek podati pno aristokratiko'a ksa.
:re se je divio sve# to je vidio dvorani! ne sdiv se ni slo,odno disati! jer i disaj toj
"vienoj aristokratskoj tiini kano da je odjekivao.
Vlastelin! 'orljiv lova(! poka"ivao je :ret ,ojno or$je od ko'a po'ine toliki jna(i
"eje'a! srnee'a i lisino'a roda! pa oevi vrapevo'a koljena lijeva% (rn krv6 ti# se pako
i :re slo,odi i nje# se odve"a je"ik te pone posve slo,odno koraati! t#aiti! pae
protsloviti i pravdati se. A kada je :re doao! to se veli! eksta"! tada je postajao
"ani#ljiv! a po svoji# devni# sposo,nosti#a to ,i i% "nao onakav ra"viti! o#ilio i
"a#jeran. To pako ,ijae posve s%odno! jer je doskora doao :re #e- $enski svijet! a dr$i
li se t popt lipova sve(a! onda se oko te,e ape! pods#je%ava! na#i'je! tada pako ne#a
li iole sa#osvijesti se,i da jedni# dar(e# na prponi sla,i spol niti sve krive poj#ove o
se,i! ,olje da si propao "e#lj.
Prije o,jeda ,d :ret predstavljene 'ospo-a do#ai(a! 'ospodina *eonora! sestra
do#ai(e! i 'ospo-i(a A#alija! neki daljni rod do#ai(e.
8ospo-a ,ijae prekrasna da#a. +o'lo joj je ,iti koji% dvadeset i pet 'odina! s#ij li se
da#a#a ,rojiti 'odine. / (rni# veliki# joj oi#a (aklila se neka #ila vla'a a sne! i# ,i
joj d,lje po'ledao oi! va"da se nas#ijeie neki# tajinstveni# s#ije%o#. +kar(i leptiri
do,ro t#ae ovakav s#ije% i vele da pno "nai.
8ospodina *eonora naliila je posve svojoj sestri! sa#o to je ,ilo kod ove jo .ino! nje$no!
neopa"ivo! ,ijae 'ospo-e sestre ,jno i ra"vijeno. *eonora je #o'la oarati senti#entalna
sr(a i idealne d%ove. 8ospo-a je #o'la o#a#iti vesela sr(a i vedre d%ove. Prva djelovae
na #kar(a kao #ele#! dr'a kao slatki otrov! opojni opij#. 8ospodina A#alija napokon
,ijae etrnaest'odinje (re koje je jo 'ledalo spokojno i veselo taj ,o$ji svijet popt
djeteta.
Kada je do#aina od nje$nosti "vao svoj $en! li s#o da joj je i#e 0lijepa Fanka0. &tara(
$pnik! ko'a ,ijae veo#a #lado sr(e! o,iavae je "vati: 0"a'orsko# #adono#0.
Kod aristokratiki% stolova o,ino je sve koeno! ti%o! no ovdje se %itro ra"vi $iva%an 'ovor
#e- do#aino#! do#ai(o# i 'ospodino# *eonoro#.
9 2a li vi istin! #ladi 'ospodine! $ivo volite i tvrdo odliste postati sveeniko#3 9 pita
s#ijke do#ai(a :reta. 9 &vi prijee oi #lada ovjeka. :re por#eni.
9 +ilostiva! kada #e tako iskreno pitaste! d$an sa# i pravo va# rei. <ive volje pravo
nije! oso,ito od neko do,a! ali #eni valja ,iti sveeniko# jer dr'o ne #o' da ,de#.
Napokon! kada ra"#isli#! "a seljako'a sina ve je i to ,o$ja ,la'odat da se speo od rala i
#otike do 'ospotine.
2o#aina je neto pro#r#ljao.
9 2akle je 'ospotina ponajvea srea3 9 s "da%o# i ti%o apne do#ai(a.
9 Prijatelj 9 ree do#ai(a neto ,la$i# i sa$aljji# 'laso# 9 jeste li vi itali neto vie
osi# svoji% kolski% knji'a3
9 :esa#! koliko sa# krado#i(e #o'ao itati sje#enini# "idina#a.
9 Pa "ar ne vidite d,ok pra"nin ove stare .ra"e: 0,la'odat je ,o$ja speti se od rala i
#otike do 'ospotine03 Re(ite na#! prijatelj! ne#a li i dr'e vrsti 'ospodsko'a stalia3 Pa
ako vi ito i#ate s#isla "a svijet! "a nje'ove #ke i trvenja! a #o$da i koji ks sree! "ato se
ne ,iste posvetili dr'o# stali3
9 8ospodo! seljaki sa# sin! siro#a%. Posveti# li se dr'i# na(i#a! tre,a da sa#
#aterijalno opskr,ljen. To nijesa#. A ;rvatskoj s okolnosti takve da se #ladi ljdi i ne
#o' svoji# "noje# opskr,ljivati. /ostalo#! ja ,i% i#ao "nati neto vie ne'o "na#! a da
%o "askati rkave i "a'nati se ,ijeli svijet. A ja3 :a va# ne "na# je"ika da #o' 'dje
odlinoj ki podavati6 ne #ije# 'la",e! da podavanje# 'la",i se,i privrijedi# kr%.
9 4 to# poslije 9 #a%n vlastelin. 9 A kako vi o stali sdite ko# ste sada3 9 pita preko
sr(a do#aina.
9 Ne "ato to sa# ja sada klerik! ne'o #oje #nijenje jest i ,it e da je sveeniki stali
naj"vieniji "adao#! $ivoto# i svr%o# "adae svoje.
9 A tako... 9 "ate'ne do#aina.
8ospodski o,jed tekao je s poetka #irno! ali kasnije "aprede se sve $ivlji i $ivlji 'ovor o
sveenstv! o vjeri! o knji'a#a itd. Vlastelin ,ijae Nije#a(! koji je sveenstvo i vjer #jerio
po svakojaki# protvjerski# spisi#a! a s nji#a se dakako sla'ae i 'ospo-a i 'ospodina
Eleonora. :re je %ra,ro ,ranio svoj stali i "ada #! a tko ,i 'a slao! rekao ,i da je ve i
"a,oravio na ,ajn krapinsk no i na svoje o,eanje6 ali ,i se prevario. :re je #no'o pta
"atajio sa#a se,e i svoje "nanje! sa#o da # se ljdi ti# vie i"dad. Tako je "atajio da ne
#ije nijedno'a je"ika! a ipak je sje#enit ori'inal proio .ran(ske! talijanske i
nje#ake klasike. N svoji# $aro# i d%ovito 'ovora %itro je i ovako kako se je pretvarao
o#ilio svi# kod stola! a kada je pola"io ki! tisn # do#aina nekoliko knji'a i prepori
# da i% 'leda do,ro proitati. :re se "a%vali i s veselje# ostavi vlastelinski dvor.
:re itae te knji'e dan i no. 5ija% to po"nati .ran(ski ,e"vjer(i Voltaire! Rossea itd. /
tjedan dana trn i posljednja iskra :retov sr( "a sveeniki stali. / vlastelinski dvor
iao je dan na dan. Roditelji i kani sn$die se sa#i jer vidjeva% :reta va"da #aljiva i
"a#iljena. Najedno pro%ji itavi# selo# 'las da :re #isli! pae da je odlio napstiti
sveeniki stali! a na to 'a na'ovorie 'ospoda. :edno'a dana prije podne "apti se :re kao
o,ino vlastelinski dvor. 4ta( 'a pita #rko i t$no:
9 Ka#o si se "aptio! sine3 1ato nijesi o,en odijel stalia svo'a3 9 2ok je to ota( pitao!
#ati je plakala i prolijevala s"e ko#ori.
9 )dna li pitanja7 9 ree :re. Kao o,ino ide# vlastelinski dvor. Pa tko e va"da #antij
nositi6 ne osjeate li kako je vrina3
9 :rko! :rko7 &vata se sel i ki po'ovara. Vele da se #isli svi6 na'ovorie te
'ospoda. +oja je $elja da 'ospod vie ne posjeje. 2osada nijes pitali niti #arili "a te! to
i% sada tre,a3 Ako si dosada ,io seljakoj ki "adovoljan! "ato sada ne ,i ,io3
9 Pak da se i sve#! "ar ,i se ne,o "ato prevrnlo3 /ostalo#! vi to'a ne s%vaate. Napokon!
valjda #e neete siliti na ono to #i je nepovoljna.
9 A! tako ti #isli. To prvi pt je# i" tvoji% sta. Kratko 'ovori! i ja kratko. I" nae se
ke nosi! neka se 'ospoda "a te,e skr,e i nikada #i ne dola"i pred oi. 8orki s nai $ljevi
koji#a sl$is#o te,i nova(! 'orki! sinko. Idi! idi i slaj 'ospod! po volji ti7 9 I ota( okrene
k.
:re popostane #alo! #a%ne ne%ajno rko# i okrene pt vlastelinski% dvorova. 8ospo-a
Fanka ,ijae danas sa#a kod ke. :re je na-e vrt pod sjen(o# savita 'ranja sa#!
"a#iljen. 4n je po"dravi! ona se pren...
9 8ospodine :re! danas sa# sa#a kod ke. &pr'! sestra i ro-akinja odve"oe se o,li$nji
'rad pa se tek stra vraaj. )eka% na vas da po-ete s nji#a! no nije vas ,ilo. Pa je tako
,olje! ,ar ja nijesa# sa#a dvor. &jednite kraj #ene.
:re se nakloni i "a%vali.
9 4j! danas neto novo vidi# vas! vi ste posve na svjetovn 'ospodii! ele va# dolikje.
Tako! 'ospodine7 Ne ,ojte se vi nikakvi% predrasda i "anovijetanja roditeljski%! sve to %itro
pro-e.
9 4j lijepa 'ospo! pa ja se i ne ,oji#. *da ,i% ,io da #i tko protvoljni stali na#ee. &a#o!
#ilostiva! jedno #i po 'lavi kopa: opskr,a. 2a ,are# #o' kakv "asl' do,iti7
9 Ne ,ojte se! prijatelj! "dajte se nas7
1ati# po-oe etati vrto#! livada#a! o,li$njo# #i(o#. 8ovor i# je tekao sve inti#nije!
sve "ani#ljivije! sve $are 9 as 'lasnije! as tie. *ijepa 'ospo-a na pteljk posred #i(e
dari la'ano #ladia po o,ra": 9 Pa vi da ste #i pop7 Takve oi! takva $arka da7
Kada s sjeli sa#i k stol! 'ospo-i je pla#tjelo li(e! oi joj ,ija% vla$ne! ali toliko! toliko
slatke. +ladi je :re svaki as nekako stidljivo o,arao oi. +alo ra"'ovara%! ali ipak i# je
so,ari(a s#etala kada ,i donijela koje jelo. Nakon o,jeda po-oe o,oje so, do#aina da
pre'ledavaj ,o'at knji$ni( i slike. / do#ainovoj so,i ,ijae knji'a i slika koje ,i i
najli,eralniji sveta( kralj 2avid svojoj 0(vatoj do,i0 ,a(io vjeni o'anj plaa i kripanja
",i. 8ospo-a i :re ostadoe (ijelo poslijepodne knji$ni(i. Naveer se :re pti! ve se
,ijae "a#railo! pt svo'a sela. 8ospo-a! lijepa Fanka! stisn # $ivo 'latk rk svojo#
koj on $aro# (jeln. 4ne (rne! one vla$ne oi d,oko po'ledae na rastank #ladia 9 ta
lijepa $ena "da%n! kao da se je danas "arila. Nje"ine oi ra"#io je #ladi :re! ta knji'e
'a naie i slike do#ainovoj so,i7... Na Krapink Ivk i na vatreni sadr$aj nje"ini%
listova "a,oravio je danas :re... 1a,oravio...7
Po ne, visili s (rni o,la(i! na istok planla "ora ,lijeda kao li(e "a,ldjele djevojke. I"
vlastelinski% dvorova spjeio je pt sela :re &porina! i#a # "jae sladak 'las vatrene
i #lade 'ospo-e. 0Ne ,oj se! ja sa# ti "atitni(a0 i... 9 0To je dakle poetak svjetsko'a
$ivota70 9 #r#ljae #ladi. 9 4 'ospoda! 'ospoda7 1ato se noas vrati% natra'3...

VI.
Pra"ni(i s %itro proli! a naj%itrije :ret. / "adr"i &porininoj ,ija% svi s#orni i #rki! a
#lado# klerik kano da se je svaki 'i,ao. Pro-oe prola"ni(i! :re se veselo vraao
sje#enite! vjeravaj roditelje da podnipoto ne ,i ostavio sveeniki stali! da se je on tek
alio. Na rastank # #ajka stisn rk! s"e joj potekoe ni" li(e: 9 :re! :re7 Ne ini na#
sra#ote! ne#oj se svi! #ajka te #oli koja te je teko ot%ranila i #no' 'ork s" prolila7
&laj #ajk! ,it e ,la'oslovljen7 &laj je vie no ikoj 'ospod7
9 Ne plaite se! #ajko7 9 tjeio je #ladi $en! d,oko 'ant.
4ta( # dovikn: 9 2eko! 5o' s to,o#7 )vaj #i se! ne ini star(i#a! rod,ini i (ijeloj $pi
sra#ote7
9 Ne ,ojte se 9 tie ree :re &porina. *i(e # ,ijae s%o i ,lijedo. &tisn tanka sta! kren
pt 'rada! a sr( i#a-ae staln odlk.
Tri dana ostade jo :re klerikat. Kao da # je odlka neto osla,ila ,ila. Cijele noi nije
ni oka stisno. Vie pta kano da se sve okolo nje'a kree! kano da se svod spavaoni(e sve
,li$e prikje k nje'ov el! sad e 'a na pritisnti i s#rviti7 +ilj je proao svoj
prolost! sadanjost i ,dnost. Vidio je kako skae ,os po ,re$lj(i#a i "eleni# doli#a!
kako vatreno #ijesi ,lato! 'rade #$are! sve(e i krilate an-ele od nje'a. A #ati 'a pri"ivala:
9 :re! :re! do-i ki! kr%a e do,iti i voa! do-i7 9 Ta do,ra #ajka! priprosta seljanka. Pa
kako 'a #ilo i sada opo#inje: 9 &laj #ene! vie ne'o ikoj 'ospod7 9 4n je doao k
t-in(a! Nije#(a! koji tek i" knji'a $ivot i. I" knji'a koje vie opsjenjj ne'oli istino#
"ada%njj ovjeka. Taj t-ina( Nije#a( o,eaje # potpor visoki# kola#a! a tko # je
'lavni protektor3 T-ineva $ena 9 lijepa Fanka7 <ena 9 a%7 Pa kakva $ena7 1ato # je
protektor3 :er 'a ta $ena lj,i... Vjerna $ena3 *j,av nje"ina3 &trast! divlja strast 9 9 i nita
dr'o7 Kako d'o #o$e takva protek(ija trajati3 Tako d'o dok nitko dr'i do 5o'a ne
do"na tajne nji%ove. Ne! ne7 9 #a%n #ladi rko# 9 ostani %ladni# "idina#a7 Trpi! #i
se! pa e #ajka! ota(! rod,ina sretni ,iti i sav po"nati pk7 ;a! %a! %a7 &lavinosti7 Kako d'o
sva ta ,ajka traje3 9 :edan dan! dok si otitao nov #is: pk se radje! pk i "a,oravlja7
Po#r roditelji! ,raa 9 ostao si okresano drvo! nitko nije tvoj7 Pop! pop te pop7 Tko je iskren
s to,o#3 1ar prijatelj3 1ar ro-ak3 Nitko 9 do 5o'a7 4krene li krivo# sta"o#! #r"i te i
#isliti na 5o'a! jer sva'da tada dre ti da7 9 / svijet 9 svijet 9 slo,odan svijet7 Nevina
djevojka sladit e ti d i tijelo 9 ,it e sretan ,rak7 / svijet! svijet7 Ali lijepa Fanka7
;oe li ona %tjeti da ,de ikada sretan ,rak3 4ne (rne oi nose neto i de#onsko se,i7 9
Ivka pie dan na dan 9 lijepo! #ilo! kako #o$e sa#o nevino djevojako sr(e7 4,eaje joj
skoro doi rodite nje"ino! i# ostavi "idine. 4j! ono je an-eo7 / svijet! svijet 9 i ti e
sretan ,iti.
Ve se je spstio s#rak na "e#lj. :esenska veer ,ijae divotna i #ila kao ki ne,eska.
&je#enina se vrata otvore! a ,lijed! d'ostas #ladi sn sa# sa#(at iroki svijet. 9 A%!
kako je to krasno7 &lo,odan7 Pa ako nita! slo,oda7 slo,oda7 9 #r#ljae #ladi i krene
%otel! %rlo poskoi st,a#a! pok(a na vrata i ni-e ele'antn so,.
9 Evo #ene7 slo,odan sa#7
*ijepa $ena koja je sjedila na d,oko# divan pro#jeri 'a od 'lave do pete! a "ati# #
#a%n rko#:
9 4vako #i se #ili! do-i pokraj #ene! :re7
Ta lijepa $ena ,ijae 'ospoda Fanka...
H
8ospodine! napiite kratko! ako ve ,dete pisali! to dalje "na# o :ret. Vi 'a svakako
sada ve vidite ovjeka o ko# ,i se pno dalo napisati i pripovijedati7 Po nj ,i ,ilo sto pta
,olje da je lijepo ostao sje#enini# "idina#a! kako ete dalje vidjeti 9 nadove"a $pnik.
H
Kao olja proleti rodite# :retovi# 'las da je ostavio sveeniki stali. +ajka je od $alosti
poslije nekoliko #jese(i #rla.
:re je otiao na vie nake 5e. Podpirae 'a vlastelin.
Prije ne'o se je otptio 5e! ode tajno Krapin. Ivka to je na#islila! po'otov je spjela.
:osipa joj je pljeskala. /spjeti je ,ilo lako jer je :re ve poao krivi# ptovi#a...
4de 5e. / 5e je vrlo #alo io! ve je vie dopisivao na jedn stran s vlastelino#! na
dr' s nje'ovo# 'ospo-o#! na tre s Ivko#... +aterijalno ,ijae potpno opskr,ljen! pae
i odvie.
5ijae #jese(a svi,nja. :re sje-ae #rk i nije# svojoj so,i! i"'ledaji listono s
nov(i#a. Velike! velike potre,e "a%tijeva% pno nova(a... *ist do-e 9 ,e" nova(a.
9 Kako to3 9 sne :re vis i raskolai oi... 4tvori list... itae...
2a! velika je ra"lika #e- 'ospodino# i kkavni# k#eto# to se je popeo do 'ospodstva...
*ijepi pti 9 %vatio sa# vas. Vai listovi na ,iv #oj 'ospo- pisani doli s do #oji%
rk7 9 9 2o"na% "ato je ona svaki #jese( otptovala to,o$ 'rad na tjedan dana i vie... :er
5e je tre,alo vie vre#ena... Nije#o# %ladnoo# divi# se drskosti siro#ani% pa tako
podli% ljdi. 4na je ,ila ,o'a! ja je podi'o% do 'ospodstva6 vi ,o'! i vas %tjedo% podii... A
o,oje ste tako nepoteni... +o$da e#o se kada sastati $ivot 9
9 Isse7 9 vrisn :re i propne se kao da si 'a no$e# ,o. 9 1asl$io si7 aptae # tajni 'las.
;itro! odi'ras#o svjetski $ivot! %itro7 9 I sri se na naslonja.
1a #alo vre#ena do,ije ,r"ojav i pis#o dr'o.
5r"ojav ,ijae od Fanke:
Naveer #e ekaj! dola"i#. Ne ,oj se ako si o. / #ene je dosta i#etka "a tvoj i #oj $ivot...
)ekaj #e7
2r'i list ,ijae od Ivke! nje$an! #il! a napokon "dvojan. 4po#inje 'a da vri "adan rije.
Ve je prolo est #jese(i to se ti #ajko#. :re joj o,ea! na nje"in prijedlo'! vjenati je
prije ne'oli se otkrije nje"ina sro#ata! i ostaviti je Krapini roditelja! dok svri nake. 9
:re proita i ,r"ojav i ovaj list i ,a(i o,a kraj.
9 2akle! sve se pri#ie kraj7 &vrio se tvoj svijet! tvoja slo,oda7
8ospo-a Fanka! raspitav se sa svoji# spr'o#! po-e ravno 5e k ono# koji je povodo#
to#. Nje"ine ro-akinje #orale se odseliti i" dvora vlastelinsko'a. :re se pstio "a'rljaj
,a%antine $ene! $ivljae lijepo i 'odno te je "a,oravio na plavast Krapink koja je svaki
dan sve oajnije! sve "dvojnije listove slala 5e! ali od'ovora ne do,i ni na jedan.
Neko'a dana sjedila je na nisko# divani sa#a 'ospo-a Fanka. :reta ne ,ijae ki.
1a#iljen! svaki as ,i tr"nla neka ko,na po#isao. I#tak to je prispravila kod spr'a s
koji# se je raspitala! s#anjivao se sve to vie. 9 A ta e tada nastati kada sve potroi#o3 9
pitao j je neki tajni 'las.
/ takvi# #isli#a pok(a netko na vrata i ni-e pod ,ijelo# kopreno# visoka! plavokosa
'ospodina. 5ijae Ivka. I" Krapine 5e 9 to je ipak velik pt "a ono do,a.
9 8ospo-o! stanje li ovoj ki :re &porina.
9 &tanje. Pa to tra$i od nje'a 'ospodina3 9 pita pol s#ije%o#! pol pre"irno 'ospo-a
Fanka.
9 Prostite! 'ospo-o! to i#ade# sa#o nje# ka"ati! a ekat 'a ovdje dokle do-e.
9 =to 'o- i#ate nje# ka"ati! #o$ete i #eni. :a i on s#o jedno.
9 :edno3 9 jedva da%n Ivka. 9 8ospo-a je valjda sestra3
9 Ne! nijesa# sestra... 9 pro#(a Fanka. 9 Vie ne'o sestra...
9 Vie ne'o sestra3 9 pro,lijedi Ivka i pone dr%tati po (ijelo# tijel.
8ospo-i Fanki ,ijae vrlo ne'odno. &a#a nije "nala kako da se predstavi Ivki. 4,je
"a#koe i taj #k je trajao do pol sata. Ivka je ekala! piri koeni 'led $en 9 ali
vidjela nije nita. Crne sltnje! popt t#asti% o,laka to navjej stran ,r! #ore joj
d. =to #isli jedan tren isprekri$a se nje"inoj 'lavi. 9 +o$da je sa"nao "a #oj proli
$ivot! "apstio #e7 Pak3 Pak3 4! ako nita dr'o! ja 'a #o' prisiliti na pri"naj oinstva...
2ok s se o,je ovako "a#islile! stpi :re so, i ospn se opa"iv Ivk popt #ra#orna
kipa stajati sredini so,e. Korako# "#ie natra'! sn # #isao da po,je'ne napolje.
9 :re &porina! ti #e valjada po"naje! Ivk3 9 dri apne djevojka.
9 8ospodina Ivka i#a s to,o# tajni% ra"'ovora koji se sa#o vas ti 9 sta ,ijesna 'ospo-a
Fanka i strani# po'ledo# pro#jeri :reta.
9 +oli# te! ostavi nas nasa# 9 pro#(a #lad ovjek.
9 4 ne! ja i#a# pravo slati! ja slati tajne tvoje ra"'ovore 9 dpn no'o# o pod lijepa
Fanka.
Nasta so,i #k. :re do#akn stola(! sjedne i pre otre oi o,je $ene! kano da ka$e:
i"volite! ne ,oji# se! i"volite7 1a Ivk "nade# da ne ,ijae onakvo# djevojko#! kakvo# j
je (ijenio :re &porina kada se je s njo# po"nao na krapinsko# ples! pa se i nije diti
nje"inoj %ra,rosti.
9 4vdje se na-os#o dvije sparni(e. Nijedna od nas nije to# kriva ve ovaj nepoteni i
opaki #ladi7 8ospodino ili 'ospo-o! ja vas ne po"naje#! ali va# sa#o toliko i#a# rei da
je ovaj 'ospodin a ,ivi klerik "a #e ostavio sje#enine "idine! "ario #e i ja nosi# pod
sr(e# nje'ovo edo! ve je est #jese(i to#6 "aklinjae #i se #oje potenje vratiti! pa kada
je "a,oravio na svoj kletv! po-o% svijet potra$iti 'a i opo#enti na nje'ov d$nost.
9 8ospodino7 9 %ladno ree Fanka 9 ja "a nj ostavi% svo'a #$a! on ostade sirotan ovdje!
po-o% k nje# i kpi% nje'ov lj,av "a i#etak svoj. To va# je (ijela #oja povijest. Pitaj#o
sada nje'a! to e on3
4,je $ene kao lavi(e ,ijesan po'led prijee :r &porin. 4,je jednaka "naaja i jednake
prolosti. / ovaj tren ,i :re pao ,io na koljena pred Ivko#! ali nje"in %ladan i pre"iran
po'led ka"ao # je da se je toj djevoj(i prevario! da ona nikada nije #o'la lj,iti kako on
se,i predstavljae! da je ona jedno te isto s Fanko#. /"#e %ladno eir rke! nakloni se
o,je#a $ena#a! ostavi i% i i"a-e i" ke.
:re &porina ode ,ijeli svijet. 4d to do,a skitae se od 'rada do 'rada! ali nikada nije
nikakvi% naka svrio. 5ijae novinaro# Petro'rad! 5erlin! Pari". Rastao je i padao kao
ter#o#etar! ali nje# se je "adr$la va"da jedna narav! jedna da! jedan "naaj 9 "naaj
A%asverov.
H
Ve # i kose posijedjee. Nade se jedno Trst. / noi koraae %rli# korako# svoj
stan. 9 8rsti #i se! 'rsti #i se7 9 #r#ljae. Naao je Ivk i Fank na isto# #jest. 9 8rsti
#i se! 'rsti #i se7 9 #r#ljae 9 'rsti# se i sa# se,i7 =to je :re &porina danas3
V(i,atina! vjetro'onja! nita7 9 #r#ljae tie.
H
:ret &porini napokon do"lo'rdi svijet! ptovanje! pstolovine. 2o-e svoje rodno #jesto!
ispravda svoj dio od "adr'e! sa'radi %re,ljasti# jar(i#a ki(! "a nekoliko vre#ena
dovede sa so,o# dosta jo lijep $en! po li( joj sde da je <idovi(a.
Nikada nikda ne ide i" svoje ki(e! ni (rkv! ni #e- ljde. &elja(i vole pno o nje#
priati. 4n ne #ari. )esto se sastado% s nji#. :edanpt 'a na'ovori%. 9 Ti si pop! ,o$ji ovjek!
ja nijesa# nita7 9 odvrati #i srovo i psti #e sa#a. Kako ,ijae pred deset 'odina! tako je i
danas. &tar je ve kao ja! ali veo#a jak i $ilav. )do od ovjeka kji je tolike pstolovine
pro$ivio.
Cijelo 'a 1a'orje "ove 0"a'orski# dako#0.
9 To va# je sve! a#i(e7 9 I stara( $pnik! srknv ,r#ta! natoi pne kpe.
9 :este li "adovoljni3
9 :esa# 9 ki#ne#.
9 Pa! ,ene 9 ree $pnik 9 "dravlje #o'a staro'a konkolar(a! a dananje'a 0daka
"a'orsko'a0! :reta &porine7
5ijae slatko vino na s%a 'rla...
Pri#ora(! KLML.
*A2AN:&KA &EKTA

I.
/ "aktk divlje "a'orske ro#antike nedaleko od &tle $ivljae 0ladanjski 'ospodin0
vlastelini Pepo. /pisan ,ijae na 'rntovnikoj listini kano posjednik do dvadeset rali
orani(e! do deset rali vino'rada! #e i livade. &ve te nepokretnosti ,rojile s pedeset i devet
par(ela. /" to 'a"dovae raskli#ano# drveno# dvori! o,ito# novi# daska#a! a okolo
dvoria di"alo se nekoliko "'radi(a! pokriveni% (rveno# opeko# kano krv. Po openito#
sd ondanje' $iteljstva koje ne itae svjetski% &alon,latta niti +ode@elta! ,ijae taj visoki!
kotnjasti vlastelini pro"van 'alantniko#! pre# niti nje'ovi $to9pepeljasti ,r(i i ,rada!
niti sive dro,ne oi! niti raeprena kosa! niti sn(e# posivjelo li(e i rke! a ,o#e niti isto
odijelo! to ,ijae jedva ,olje ne'o kakva preo,ena kanoniko'a koijaa! ne odavae
pravo nita 'alantno ni odlino. Ipak ,i ,olje ,ilo "anijekati na koje# astrono#iko#
kon'res 8alilejev istin da se "e#lja kree oko sn(a! ne'o "a,oraviti vlastelinia Pep
na"vati 0ladanjski# 'ospodino# vlastelino#0.
Po krsno# list ranao je Pepo dvadeset i osa# 'odina. 5io je opinski# od,orniko#!
napose, radio je odsjek 0"a pk prosvjet0 i "nao je seda# para'ra.a opinsko'a reda
nai"st.
&vojo# a 0opinsko'a od,ornika "a pk prosvjet0! svoji# naslovo# 0ladanjsko'a
'ospodina vlastelina0 i svoji# "nanje# 0od seda# para'ra.a opinsko'a reda nai"st0 dr$ao
se Pepo doista "na#eniti#! veliki# i eni# #$e#! pa kojee# vrlo nadti# ovjeko#.
K to# o,iavao ,i se po"ivati na svoje velike kole! n to ,ijae vie tatina ne'oli velike
kole. =kolske svjedod$,e nae'a ladanjsko'a 'ospodina ka"iva% 0(rni# na ,ijelo#0 da je
on neko svrio jedn 'i#na"ij s nedovoljni# spje%o#! "ati# prv realk s jedva
dovoljni# napretko#! a dr' realk! potj#o sveti krst! sa trei# redo# najje"'rovitije#
i"'ovor.
4,iteljski areopa' odlio je ve estoj 'odini "a onda ladanjsko'a derana posvetiti
sveeniko# stali! n kada ,o'ovi *atina ne#ilosrdno protjerae preko pra'a svo'a
sveto'a %ra#a ladanjsko'a 'ospodiia! pro#ijenio je svoj odlk o,iteljski areopa'! kako
to ,iva i dr$avni# parla#enti#a kada i% prevare visoke nade! te ,de s-eno ladanjsko#
'ospodii kolati se "a advokata. To je dakako ,ila neka "a,lda o ,de# dostojanstv
o,iteljsko'a da! jer realne nake ne i"aj advokate.
Ali i te je "a,lde ponestalo kada se ko,na ondanja vre#ena neki vrlo stro'i pro.esor
strano de,eli% naoala i"derao na pokojno'a o(a 'ospodiieva: 9 Vadite vi svo'a sina na
ladanje pre pasti! a ne da dere "aldno %lae na kolski# klpa#a7 9 Pokojni sada Pepin
ako pre# je #ate#atike do#ae potre,e rjeavao 'ra%ovi# "rnje# jer nije #io pisati
arapski% (i.ara! a 'eo#etrike .or#le i"va-ao 0lan(e#0 jer ni ponjaa o trokti#a! to je ipak
s(ijenio da 'a #isli vrije-ati 'ospodin pro.esor! pa # od'ovori: 9 Prosi#! lijepo ,o'a i vas!
'ospodine pro.esore! vi svoj 'ospodin! ja svoj. :a ipak nijesa# prosti! "a'la#asti #$! ja sa#
vlastelin koji posjedje# pedeset i devet par(ela 'rntovni(i. +oj sin je! prosi# lijepo ,o'a
i vas! sa#o #oj sin i niiji dr'ov7 9 8ospodin pro.esor na rije 0vlastelin0 na,i #dre
sni(e kano da prola"i #i#o ,are to se isparje na sn(! pa lakoniki od'ovori: 9 No! valjda
se ja ne ja'#i# "a vai# 0tok#asti#0 sino#! i#a# i% kod ke est ko#ada koji posjedj
pedeset i devet par(ela 'ore 9 poka$e rko# 9 'rntovni(i na ne,esko# kraljevstv7 9 Nato
se rastadoe! a ota( svo'a vrijedno'a sina nije "a,oravio $ilavo# desni(o# nate'nti "a esa
i nekoliko pt po'laditi ljeskovao# #r#ljaji: 9 *opov! potep%! sa#o sra#oti nas! nae
i#e i 'rnt7
2ok je $ivio ota( i nekoliko teta! nije se #o'ao 0ladanjski 'ospodii0 isti(ati na nivo
ondanje sadanjosti! jer ne ,ijae dana kad # ne ,i tko odlpio! kako ve ,iva nje$ni#
o,iteljski# okolnosti#a! i#e lopova i potep%a koji nije ni advokat ni sveenik6 ali kada s
ovi postali pokojni a Pepo pnoljetni#! tada se 'ledae osvetiti #alodo,lj svo# i poka"ati
to e rei 0ladanjski 'ospodin vlastelin0 koji posjedje pedeset i devet par(ela nepokretnosti7
Kada se nije sjetio niti pk! niti inteli'en(ija ono'a #jesta da "aktk drveno'a dvoria i
stri$i,,a! %o rei 0neotkrit a#anet0 koji ,i ipak dananji# vre#eni#a #o'ao do,aviti
'las svo# rodno# #jest! do#isli se na Pepa kako tre,a po"oriti esto pt toli slijep
svjetin na taj dra'lj to pljesnivi ta#i7 Nedjelj "a nedjeljo# ptovao ,i koji pran! koji
odoji! koje vedra vina sada 'ospodin ,ilje$nik! sada 'ospodin itelj! sada 'ospodin
$pnik! dapae i isto# po'lavito# veliko# s(.
&ada se je dakako ,r$e do"nalo "a taj dra'lj! "a t ,isern koljk tono ,a(a toli aro,ne
trakove svo'a svjetla i" ta#no'a "aktka.
I njoj nije ,ilo dlje poivati na dn #ora! %o rei ta#i svo'a drevno'a dvoria. Ta i
;otentoti i"vkli ,i takv dra'o(jenost na ,o$ji "rak! a ka#oli nee inteli'en(ija ono'a
#jesta7
I nije postojalo d'o vre#ena i #i vidi#o Pep kretati se javno# $ivot. Pa kada je ve
postao opinski# od,orniko# i kada je visoki 'ospodin i" 'rada doao pre'ledati opinske
poslove i poslenike te se #o'lo nadati od nje'ova! na#r'o-ena li(a nepovoljnoj sl$,enoj
kriti(i! preplaene svoje kole'e potapa Pepo po ra#eni#a: 9 Ne ,ojte se! dr'ovi! ja va#
ra"#ije# ova ne#itna! na,rana i koena li(a ljdsk .or# pretvoriti6 a sd e nje'ov
po nas naj,olje i"rei! ne ,ojte se7
I ",ilja. Cesto# kda di"a% 'ole# prain sl$,ena kola visoko'a 'ospodina i" 'rada! lo
se dreanje ra(a! kokodakanje kokoi! (viljenje nedonoadi 4disejeve ,rae! kano da visoki
'ospodin vo"i svoji# koli#a itav #ena$erij i" 1a'orja.
2o-e s vre#eno# i sl$,ena o(jena. / onoj opini naj,olji poslovi! najrevniji posleni(i! a od
ovi% 0 svako# o,"ir0 najvjetiji! najpo%valniji ladanjski 'ospodin vlastelin Pepo.

II.
/ onaj kraj do-e d% 0nae'a vijeka0! do-e de#on 'ospodina Pepe.
2osadanji itelj do,ije ,olje #jesto! a ova#o se dove"e ovjek i" daleki% krajeva! posve
nepito#a o,lija "a ovo#jesni svijet.
Pre# ,ija% do,a kada je prispio taj novi svat taj kraj 0pasji dani0! dani vrine i "noja! taj
svat se poka$e i predstavi inteli'en(iji de,eloj kapi od p%ova kr"na i "i#sko# kapt.
)ovjek ni visok! ni ni"ak. 2'a! #rava li(a a ,lijeda popt #ra#ora! ,rade rijetke! d'e!
pro'rale! oka ledena! koena! "elenkasta! a ,rkova vanredno tanki%! d'i% i o,jeeni% ni"
li(e. Pa da si # dao #a i kakv "a'orsk svjetiljk rke! rekao ,i 9 to je $ivi (inik staro'a
vijeka7
To# svat ,i dopitano da iteljje ono# kraj. 1vali 'a To#ae# 5ran(e#.
To#a 5rana( kada je doao #jesto! sa#otovao je svojoj so,i! nije i#ao ni $ene! ni
o,itelji! ni ro-aka! k je redio! jelo pripravljao sa#. Kakvo jelo3 Ko#ad sira! sirovo jaje!
kr%! sol i vod. Pravi pstinjak. &voje d$nosti vrio ,i neopisivo# %ladnoo#! ali
vanredno# tanosti i pedantinosti. / (rkvi je do,ro darao (rkvene or'lje a pjevao tanko!
visoko! ,e" kretnje! ,e" $ivota! ,e" vstva! stdeno.
*jdi! pa i isti $pnik! inae ro'o,orna da i svako# lon( "aklopa(! ,oja% 'a se.
1adnje'a dana #jese( slao ,i tano jedan te isti sat po svoj pla.
:edno'a #jese(a polpa 0ladanjski 'ospodin Pepo0 na nje'ova vrata.
9 8ospodine itelj! ovo'a #jese(a po#anjkalo naoj ,la'ajni nova(a! strpite se do
,de'a #jese(a.
9 2o,ro! ree ovaj! strpite se i vi (rkvi i koli. :a niti pjeva#! niti i'ra#! niti kolje#.
&trpite se. Kada e ,la'ajna nova(a i#ati! ja nastaviti.
I dalje itae nekakv knji$rin.
Pepo stade (itirati svoji% seda# para'ra.a koji sla,o' ili nikakvo' save"a ne i#a% s
iteljski# d$nosti#a! i napinjati se da doka$e itelj kako i#a ,iti poni"an i poslan
opinsko# po'lavarstv! a ovaj 'a pre"irno pro#jeri od 'lave do pete! te 'a ostavi
dekla#irati so,i! a on i"a-e napolje! pro#r#ljavi: 04ran'tane70
Pepi se stisne od %ladnosti to'a "vekana! a rije 0oran'tan0 ,ila # je nepoj#ljiva kano i ona
i"ni#ka tono se je sjeae i" 2ne,irove 'ra#atike: 0panis! pis(is! (rinis! .inis0 itd.! i dr$ae
da je 0oran'tan0 svakako .ran(ska ili talijanska rije i "nai! poto j je na odlask
i"'ovorio i #a%no rko#! valjda 0",o'o#0 ili 0"dravo0. 9 To je ne'dje pravi enjak 9
#r#ljae Pepo i"la"ei i" kolske "'rade 9 kako sa#o ljde i" prikrajka #otri! pravo kano
#oj pro.esor i" prirodoslovlja6 ja se #ora# s nji# po"nati! dapae! neto #e k nje# prite$e
da se sprijatelji#o7 9 "aklji Pepo.
1a koje vrije#e To#a 5rana( posjeivae Pepine dvorove! va"da ,ijae redno plaan! a
Pepo # postane prijatelje# i ,rato# i eniko#.
Pepo! 5o' i da! nije rado itao knji'e ni najranijoj #ladosti! a to'a se je naela dr$ao i
#$evnoj do,i! ali "ato je to radije slao To#aeva predavanja! a kada ,i se rastajao s
To#ae#! ,ilje$io ,i nevena jo i#ena to # i% je saso 'lav 'ospodin To#a.
Prvo i#e to 'a je Pepo "a,ilje$io svoj ,ilje$ni( 'lasilo je ovako: 2arvin! najvei #
(ijelo'a svijeta! preo,ra"je svijet! tjera 'lpost! rasvjetljje #rak. 2oka"je ovjeanstv da
ono jest ono to danas to,o$e nije! a nije ono to danas "aista jest: nai#e poto#stvo #aj#na.
4ta( svi% ljdi! dakle Ada#! jest 'ospodin oran'tan7
4vo je ladanjski 'ospodin io itava dva dana nai"st! i kano da je ta teka i"reka potiskivala
oni% seda# para'ra.a i" 'lave! koji napokon ne "naie nita pre#a velianstv ove i"reke.
Kada je Pepo vidio star(a 0oran'tana0! naslonjena " veliki d, kano jedin slik
To#aevoj so,i! "a#isli se d,oko i sada # isto# stane svitati "ato # je neko rekao
To#a 0oran'tan07 To je sa#o asno "a Pep! jer je i on jedan od pri#jeraka To#aevi%!
ko# je po"nao "or svoji% naporni% stdija7 A da poka$e svo# itelj kako 'a se doj#ila
prva nje'ova prilika kada 'a je posjetio! tra$io je od To#aa da 'a va"da "ove oni# i#eno#!
to jest 0oran'tano#07
To#a se skloni na to! ali sa#o kada s sa#i.
2r'a i"reka Pepino# ,ilje$nik ,ijae ova: 1e#lja je "ajedniki posjed svi% ljdi na njoj.
2akle! sve na "e#lji i#a se podijeliti na jednake dijelove #e- sve ljde. :ednakost!
ravnopravnost! opa srea neka je ovjeanstv. Nestati i#a poj#a ,o'atstva i siro#atva.
To je ,olestan i"# nadvenjaka i na,iklena. &vi i#a#o ,iti 'ra-ani! svaki i#a posjedovati
jednaki dijel "e#lje. Narav je 5o' $ivota! a posljednja n$da sve#: sila. To je je"'ra
so(ijalnode#okratiki% #isli.
To#a se veliko trdio i "nojio dok je Pepi ,are# poneto ra"jasnio ovo ta#no
so(ijalde#okratiko naelo! po#ijeano s ose,jni# To#aevi# pri#jesa#a. Napose, nije
# #o'ao tviti 'lav onaj "a%tjev to,o$nji% so(ijalde#okrata da se sav i#etak na "e#lji
i#a podijeliti na jednake dijelove. 4n! ko'a "va% ladanjski# 'ospodino# vlastelino# i koji
se dr$ae ,o'atae# ono'a kraja! da sada najedanpt podijeli svoji% pedeset i devet par(ela s
koji# priprosti# karo#! %vala lijepa! aj! to ne ,i inio "a volj svi% oran'tana ovo'a
svijeta7 N kada # je ra"lo$io 'ospodin To#a da e se to pitanje jedva o$ivotvoriti ta#o
ne'dje dvadeset prvo# stolje i da "asada tre,a tek pristaa stje(ati! jer da danas vlada vie
pitanje pristatva ne'oli sa#o'a o$ivotvorenja! osvoji Pep i postade pristao#
0so(ijalde#okra(ije0. Vanredna # se pako #ilila ona rije 0na,ikleni0.
Ali ovakva naela! odnosno nji%ovi nosio(i! ne ,ija% "adovoljni kada ,i to# "a'orsko#
"aktk ,rojili tek jedno'a prista! i to sa#o ladanjsko'a 'ospodina Pep6 To#a 5rana( se
s(ijenjae ve te#eljni# stpo# 0so(ijalde#okra(ije0. Pristaa je tre,alo tra$iti daljnjoj
inteli'en(iji! pa i najni$i# slojevi#a panstva. / ovo# posljednje# ele#ent ,ijae lasan
taj posao! jer po ti# naeli#a i#ali ,i prestati svi pore"i! a osi# to'a do,ilo ,i se dosta
i#etka od ,o'ataa! koji ,i se i"jednaili sa svaki# 'ro,aro# i i"#okrpo#. 4so,ito se raio
ovi# pristaa#a najni$e'a ra"reda silan i#etak #jesno'a $idovsko'a kra#ara Nat%aela i
nje'ova 0@ert%ei#eri(a0! to vrelo 'avanova ,la'a itavo# 1a'orj7
/ polinteli'en(iji ni(ali s pristae 0so(ijalde#okra(ije0 kano 'ljive kr'ovi#a selski%
krojaa! ,,njara! sere$ana! isl$eni% lijeni% vojnika! pak "ati# #e- kartai#a i pijani(a#a!
kano i ra"ni# #jesni# 'i"delinii#a i #drijai#a. Pre#a to# tre,alo je doskora
o",iljnije korake popri#iti! strojiti drtvo! pa #akar i selske 0so(ijalde#okratike novine0.

III.
Neko'a krasno'a dana #jese(a rjna na'n $arko sn(e ve napolak na "apad. &vijet kano da
je drije#ao slatko# sn! kano da se sav od#ara nekoj nei"#jernoj sjeni. Kako ,ijae
plodna 'odina! 'ro$-e sve to sla-e ,ivalo trsji#a! sa#o da ne pkne i ne is(ijedi #ed6
,reskve r#ene kano 'ri#i"! ljive lj,iaste kano ,arn! (ijela narav naj,jnije# "elenil
9 sve to podavae $iv stvor presladak! pre'odan $ivot. &va pako narav inila ti se popt
raskone $ene! koja nadarena ,o$ansko# ljepoto# i #ilino#! nareena dra'o(jeni#
dra'lji#a! posjede sjetna na #ilo #jestan(e! otkda svaki dan popraje "alj,ljeni# oko#
svo'a vojna! silno i jako sn(e! tono spjei na "apad i skoro e #inti "a velianstvene
daleke 'ore7 A dolino# ro#ori ,istroteka &tla! pa ti se ini kano da sla "disaje $enine...
& jedno'a ,re$ljka na dr'i! kano la-a preko na,jali% valova! kotrljaj se velika seljaka
kola. Na nji#a sjedi #lada! jedra plavokosa djevojka. 2vije d'e i 'ste pleteni(e sptene
po "apraeni# od pta o,li# ra#eni#a poskakj! a djevojka svaki as poravnava iroki!
sla#nati eir koji joj %oe prikriti velike! plave oi. Pre# je o,ena prostran ptn ,l"
koja potajiva svojoj prostranosti on oaravaj 'ipko $ensko'a tijela i pojedini% da
kano i ,jne 'rdi! to se je ipak isti(alo i jedno i dr'o djevojke! to se vo"ila! i ispod ,l"e.
Na prednje# dijel kola sjedi ovjeljak opan(i#a! a "a'orski seljak ,i # rekao da je
ta#o od donji% strana! jer 1a'or(i ne nose opanke.
Kola se stavie pred kolsko# "'rado#. *jdi "vjedljivo 'vira% pridoli(! tako krasn
'ospo- to dola"i k to# seosko# dak...
To#a se poka$e na kolski# vrati#a veliko#! psteno# kriljak! nadnese vr% ela
s%onjav desni(! "atreperi prsti#a od ljevi(e i neto $ee sklikne:
9 &o.ijo7 Ti ova#o preko ovi% ,re'ova po toj nesnosnoj $e"i3 Pa "ato tako i"nenadno3 =to se
je ",ilo! &o.ijo3
9 Novosti! velike novosti! oe 9 lj,ljae &o.ija oeve rke! ja ti pisa% i... 9 "ape djevojka...
9 No... i... to3
9 I... #oj "arnik ti je pisao! ali od te,e a#a nikakva od'ovora 9 tie e &o.ija.
9 Tvoj "arnik... tvoj "arnik... 9 #r#ljae To#a kada s la"ili so,6 ti si (re
pre#lado! #a dijete! to je opet (i'anija tvoje tetke. 4na se prerano ,rine "a tvoj ,dnost.
To#aevo koeno oko po#ladilo se! o$ivjelo. / to# ,jno#! $arko# $ivot plavokose keri
kano da 'leda svoj vlastit #ladost! kada 'a jo ne "aokpljaj teka stdija! kada jo nije
po"navao rod #aj#na. )ovjek pn d,oki% re.leksija! ne%oti(e # do-e na #
prispodo,a: #o$e li ovako divno# ,i ,iti pradjedo# onaj koeni oran'tan na stijeni! te
onda i od klokana postala je 'ol,i(a7 No tr'n se To#a i" kratkotrajni% re.leksija! stara
o",iljnost sa,ra # se na ledeno# o,ra" i #kla "apita:
9 A tko je taj tvoj "arnik3 +o$da kakav podravski kra#ar3
2jevojka se "ar#eni jo silnije.
9 Pro.esor na vara$dinskoj 'i#na"iji.
9 Pro.esor7 9 da%n teko To#a. 9 Pro.esor! ldi na"iv! kakav pro.esor! kolnik kao i ja. :e li
prirodoslova(3
9 Nije. Predaje lo'ik i psi%olo'ij! pak "ati# %istorij.
9 *ijepi pred#eti! sa#o to s svi krasno is%itrene la$i i sni. :e li (rn! je li plav kao i ti! je li
san'vinik3
9 Plavokos kao i ja! san'vinik.
9 Ne sla$e# se! ne 'lasje# "a t partij. Va"da ete se sva-ati6 a sva-a napokon oe#eri
$ivot.
9 4j! oe! ne 'ovori tako! #i s#o do,ri kao 'rli(e6 jer... jer... 9 "apinjae djevojka.
9 N! to jer...3
9 :er se neopisivo lj,i#o... 9 stidno e ona 'ladei r, od ke(elje.
9 5ajka! lj,av je ,ajka! opsjena... =to s # roditelji3 I#a li to3
9 Roditelji3 &elja(i. Ne#a nita! svoj pla.
To#a je stao rljiti o,ra"e i "ati.
9 A kako ti se #ili! oe! ovi# ,re'ovi#a3 9 pita djevojka i stade skidati platnen ,l" sa
dra$esno'a tijela.
9 Kraj je lijep. *jdi siro#asi! ,o'o#olje i 'lpa(i. =vaj(arska! Tirol(i#a napena7 9 odvrati
To#a.
9 A ka#o na kot! oe3
9 Kot3 &a# k%ari(a! sa# 'a"dari(a. Pa to napokon tre,a#3 Krik sira! ko#adi kr%a!
a vode. A kakve na"ore 'oji tvoj pro.esor 9 nekako e por'ljivo To#a 9 o svijet!
ovjeanstv! o drtv3 9 Ti# prekin o,ini ra"'ovor.
9 Kako! na"ore3 9 pla%o pita djevojka.
9 Valjda ne ,enavite sa#o o lj,avi i vilinsko# (arstv7 Ne pripovijeda li ti to i" %istorije3
9 A! i" %istorije3 :est! na pri#jer! on veli da s 8r(i najvei i najkrasniji d%ovi! a Ri#ljani
najdivniji jna(i staro'a vijeka.
9 Veliki d%ovi7 9 nakesi se To#a. 9 8rk je vrita(! ne velik d%. A Ri#ljanin 9 pravi
oran'tan7 Taj tvoj "arnik je nekakav idealista. <elio ,i% 'a vidjeti7
9 Ta doi e s tetko# ova#o da "aprosi#o tvoj ,la'oslov! oe.
9 4va#o3 )i# i% ja podvoriti3 Vidi da sa# sa#. 8ospoda nis "adovoljna sa siro#!
kr%o# i vodo#.
9 Ne skr,i se! oe! "a to. 5it ja i teta ki! #i e#o ve pripraviti sve.
9 A ti ra"#ije i to sk%ati3
9 4! vidjet e! oe. /#a% danas pripravit va# do,r veer! sa#o ako je #jest pilia
do,iti.
9 :a ne! kerko! "nati je li do,ra ili loa! ja sa# ti ve'etarijana(.
9 =to je to ve'etarijana(3
9 )ovjek koji ne jede nita od #esa.
9 :oj! ja sa# preko svi% ovi% ,re'ova #islila kako va# lijepo ispei pilie! da e se sve
piti. A ti sada najedanpt ne jede nita od #esa.
9 &a#o ti pripravi. :a sa# "adovoljan te,e 'ledati kako ti ide slast! &o.ijo7
&va kolska "'rada o$ivjela je oni# ,jni# $ivoto# kakvi# # odisae i nova doseljeni(a.
/" do#ai posao #ilo"vno odjekiva% nje"ine pjes#e o "anije#jele kolske "idove. Isti
To#a ne ,ijae vie tako koen kao prije. Knji'e je pstio ,o$je# #ir snivati! pte#
"adovoljno .ikae! a ki ,i katkad prila'odio svoj visok! tanak i stden 'las " pla#en i
strastven pjes# svoje &o.ije. Kraje# se ,r"o pronese vijest da itelj To#a i#a prekrasn
ker! da se kolska prije psta "'rada pretvorila $ivi perivoj.
&o(ijalde#okrati i darvinov(i rado posjeiva% svo'a itelja To#aa! ali oni s To#ae#
'ovora% o sve# sa#o ne o naeli#a so(ijalde#okratiki# i o darvini"#. *adanjski
'ospodin Pepo "a'ledao se svo# do# i sr(e# &o.ij. :edno'a dana napisa on na karti(i
,rat To#a slijedee:
:a sa# naj$ei pristaa darvini"#a! ali so(ijalde#okrata ne #o' i ne #o' nikako da
,de#. 4tkako je tvoja &o.ija ovdje! #oj $ivot se je posve pro#ijenio. :a %lepti# "a o,itelj.
&o(ijalde#okrate %oe da oni koji vie posjedj podijele sa siro#asi#a. A svaka $ena da je
"ajedniko do,ro svi% #kara(a. To ra"orje o,itelj6 #oja dje(a #jesto da se ,rin da ovi%
pedeset i devet par(ela po#no$aj! ona e i% #orati dijeliti s lijeni# ,latotepi#a i
v(i,atina#a. 2a tako #isli#! kriva je &o.ija. +i e#o svakako dvije "ase,ine sekte
stvoriti: darvinov(e i so(ijalde#okrate. Prve sekte sa# pristaa do# i tijelo#! dr'e ne
#o' ,iti. Tvoj 0oran'tan0.
4vo je dakako sa#o sadr$aj Pepina lista. To#a se resko nas#ijao svo# enik.
9 +ora # se i",iti i" 'lave &o.ija7 /ostalo#! on ve "a,oravlja to # reko%: da e se naela
o$ivotvoriti tek dvadeset i prvo# stolje! a nje'a ve sada ,oli 'lava7

IV.
Ve'etarijan( To#a pre'odno #irisa% $estoka i sladoksna jela to i% prire-ivae &o.ija.
Nje'ovi otpjeli $iv(i stali s #ekati i sla,iti! a ki se ne #arae dan na dan ntkati 'a da se
okani te ldosti7 Napokon ,a ono'a dana kada s se poslije podne i#ali pristae novi% naela
skpiti kod ladanjsko'a 'ospodina Pepe! kod o,jeda nadvlada sla,ost To#aev $elda(! i nije
'a tre,ala ,a $ivo poti(ati &o.ija da se o,ori $estoki# jrie# na peeno odoje tono je
vanredno "a#a#ljivo (vralo na ra$nj. To#aev raireni $elda( od neslane ,iljne %rane
jedva se dovoljio sa itavo'a pol odojeta. &o.ija je sa#o pljeskala od "adovoljstva i veselja.
Nakon o,jeda iroke volje! ispriav se keri! ode To#a na pristak skptin na kojoj je
'ospodin Pepo i#ao voditi 'lavn rije. 8ovor # je dakako sastavio sa# To#a koji je
#orao pri"nati da nije i#ao ni or'ana! ni 'ovorniko'a dara kano ladanjski 'ospodin
vlastelin. Pa i dsi to "aljljae ,ilo koje vrije#e kr'ljo# "e#aljsko# ili je okreta% na
#e"i#( prst! rijetko ,ija% 'ovorni(i! ili kako To#a veli 0klopotae i ,r,ljav(i0.
Radilo se o to# da osnj selske novine koje e ra"janjavati i ,istriti poj#ove6 a "ati#
nekakva pravila koji% se i#ade drtvo dr$ati.
&o.ija ostade sa#a kod ke. 5ilo joj je nekako tjesko,no oko sr(a. &ada ,i pjev(kala
rastreseno! sada ,i daljin "a#iljeni# oko# po"irala kano da neko'a i"'leda! n o( nije
ka"ala niti rije(e da se ko# pravo danas nada! pa se niti nije protivila da ota( odila"i od
do#a.
Ni i"daleka ne vladae 'ospodino# Pepo# ona nei",je$iva tre#a tono o,iaje takvi#
"'oda#a "a'ospodovati naravlj ljdsko#. 2apae on nije ni ponavljao nai"st naena
'ovora.
Kada je To#a stpio na pra' Pepina dvora! o je ro'o,or ve davno doli% pristaa! koji s
ne"adovoljno kli#ali 'lavo# "ato je ,a To#a danas tako netaan6 oso,ito se ljtio #jesni
'ospodin kroja! %vat i pol visok ovjek! tanak kano nje'ova najde,lja i'la. Taj kroja ,ijae
vrlo $estoka da! a #o$e se rei da je #o$da najvie poi#ao nova naela tono "ada%ne
itav parokr' ono'a #jesta. Po"ivae se na svoj #ajstorsk svjedod$, koj je "ado,io kod
prvo'a krojaa 5e. N! opojen so(ijalde#okratiki# d%o#! i"vr'avao se esti#
ta#ni(a#a i pro'oni#a! "ato napokon "a$eli vratiti se svoj rodni kraj. Tako je ,are# ovo
"'odno vrije#e sa# pripovijedao.
Kada je doao To#a! posjedae o",iljno na svoja #jesta! ,ilo i% je dvanaest! jer se rlja nije
s#jela pripstiti 'dje se i#a sa'raditi te#eljnik ka#en6 a ladanjski 'ospodin Pepo "e rije:
9 8ra-ani ravnopravni! slo,odo#ni! svjesni6 'ra-ani itave kr'lje "e#aljske7 1naj! ti!
"e#ljo 9 pone Pepo apostro.o# 9 "naj ti! "e#ljo! da je orao velika! silna i srana pti(a6 visoko
se on spinje nad ni"ina#a "e#lje! sa "vije"da#a se titra! o,lake na'anja! sa stoljei#a
rana. Ponosit na svoja krila! s%ien na ,istrin svo'a #a! #otri otri# oko# ta#ne ni"ine
tvoje! on $eli da i" svi% ti% ni"ina narast planine! veliajne! ti%e! na koji#a sa#o 'ro#ovi
'ostj! kda sa#o ,o$je #nje svijetle. Ali poto on s vjekovi#a rana! tako i vjekovi
"di'n i" #ilijna ni"ina rijetk ne,otin planin! na koj on #oran i tr-en sjeda.
8ra-ani7 Taj orao je "nanost! nje'ova krila 9 to je sila i jakost "nanosti6 nje'ovo ,istro oko
jest oko vjeni% istina. Taj orao 'ledn s visa i t na ni"in! on 'ledn! a planina naraste i
orao sjedne na nj. 8ra-ani! tko je ta planina na kojoj vije orao krili#a svoji#a! tko! 'ra-ani!
ako nijes#o #i ta planina3 Po ne, sij tjelesa vjene naravi6 po "e#lji "ijeva (rv. Crv i
tjelesa ne,eska tre,a da s jednaki. 1ato jednaki3 :er rade! jer postoje o,a! jer je svako#
svoje #jesto opredijelila #ajka narav. &krit se #ora ropska lo"inka i ,a%ata(a i na,iklena:
ti (rve! jer si #alen! jer si (rv! svijaj se pod silniki# no'a#a7 Ne! 'ra-ani! to i#a prestati7
Nas i#a dvanaest! #i se strojis#o. Ali! kako ona tjelesa ne,eska i#ad (ilj! i kako onaj
(rvi i#ade svoj svr% i #et! tako #ora#o i #i trti takve ptove koji#a e#o ii k svrsi
naoj trajno i postojano. 8ra-ani! i#a#o strojiti novine to e ,are# jedanpt na tjedan i"ii!
nji#a e#o se ",li$avati i "ado,ivati pristae! nji#a e#o ra"janjavati to je ta#no!
i"'laditi to je %rapavo! prikratiti to je d'o! s"iti to je iroko. Novine e i"ila"iti pisane na
nekoliko araka! a redat e se od rke do rke. Ali prije ne'oli "apone#o taj o",iljni rad!
i#a#o se "akleti da nee#o nas dvanaestori(a niko# pod nikakvo straivanje! pod nikakve
prijetnje! pod nikakav nova( i"dati. 1akni#o se: neka se svi lanovi di'n! neka se %vate
desni(a#a "a ,rade i neka "a #no# 'ovore slijedee: kne#o se na vas sve#ir! kne#o se na
nae potenje! kne#o se na na $ivot da i" to'a drtva nikada istpiti nee#o6 da nikada
jedan dr'o'a i"dati nee#o! pod prijetnjo# da i"dajnik #re naprasito# s#r od tajne
rke! da e#o savjesno raditi po propisi#a drtva! raditi kao naj,olji 'ospodari svoji#
stvari#a. Tako na# $ivota nae'a7
Nakon ove prise'e posjedae pristae. &la,odnije poeo %vatati nekakav tajni dr%at.
I"a #alene stanke stade To#a. 1avlada opa napetost.
9 :a ,i% sa#o pitao potovane 'ra-ane! a sada "aklete lanove! kako ,is#o pro"vali na
sekt3 Poto se t radi o darvinistiki# pristaa#a i so(ijalde#okratiki#! ja ,i% predlo$io da
se "a poetak o,oje stopi jedno! pa da se pro"ove#o: 02arvinistiko9so(ijalde#okratika
sekta0.
Pepo se stade i %tjede 'ovoriti! ali kada 'a je To#a pro#jerio oko#! s%vatio 'a i tio.
To#a 'a je natra' prive"ao " so(ijalde#okratika naela! predstavivi # opet da e se tek
dvadeset i prvo# stolje naela o$ivotvoriti! a dotada! ,ilo kako # dra'o! #eta#or.o"irat
e se nje'ovi% pedeset i devet par(ela7
Prije spo#enti kroja! I#,ri(a Na,r'oj! predla$e da se tako d'o i#e vrsti pravili#a! ali
da se drtvo krai# i#eno# pro"ove! on ,i predlo$io! neka se "ove 0I'lo#0.
Pristae silno 'rakne na ovaj prijedlo'.
9 I'la! i'la7 1ovi se ti i'lo#! kroja7
9 &a#o tiaj#o! 'ra-ani! strasti 9 opo#en i% #rko To#a 9 #anjina e se pokoravati veini.
8ra-ani! poto #i naji"danije potpore tre,a#o tra$iti od ljdi to "e#lj te$aj! ja ,i%
predlo$io da i drtvo i novine pro"ove#o kratki# i#eno#: 0+otiko#0.
9 A! "a to jes#o svi! +otika. I"vrsno7 9 potvrdie lanovi.
Kroja se protivi to#! doka"ji da s potovani (e%ovi svi% koliki% #ajstorski% stalia
prvi osnovali so(ijalde#okra(ij i da on #nije da e pravo najsla,ij potpor nai
poljodjela(a. 8dje e na prosti ovjek napstiti vjer! pak "ati# visok 'ospod! i
povjerovati da s Ada# i Eva indijanski #aj#ni ,ili te to,o$nje# raj ora%e %rstali i
lie ,rstili7 9 :a sa# 9 svrio je on 9 odlno proti +otiki.
Ali To#aev prijedlo' ,i pri#ljen.
1ati# stvorie pravila "asada deset lanaka! koja 'lase ovako:

N K. slo,odo#ni 'ra-ani ovo'a #jesta straja#o tajno 2arvinistiko9so(ijalde#okratik
sekt +otik.
N O. sekto# pravljaj slo,odni 'ra-ani te#eljitelji! dvanaest nji% na ,roj! i to: To#a!
Pepo! I#,ri(a! Iva! *a(ika! Nika! Fran(! Pavlia! Tnja! =te.i(a! Vid i +atija.
N P. sekta i#a iriti i "ado,ivati svi# klasa#a dananje'a poretka ljdsko'a pristae "a
naela sekte +otike! kako e i% tjednik sekte ra"janjivati.
N Q. sekta re-je i i"daje svako'a tjedna list +otik pod poslovanje# trij 'ra-ana
te#eljitelja: To#aa! Pepe i I#,ri(e.
N R. svako'a #jese(a dr$i se po jedan tajni sastanak! i to redo# kod tri 'ra-anina: To#aa!
Pepe i I#,ri(e.
N S. novine +otik itaj redo# lanovi te#eljitelji kako s poredani N9 O. Pri#jerak
novina #o$e svaki lan dr$ati OQ sata! predati slijedee# i posljednji lan! tj. +atija! predati
'a nakon OSL sati! poto je i"aao i" redak(ije! natra' istoj.
N M. lanovi se dijele pis#ene i nepis#ene. :edni i dr'i i#ad list +otik potpo#a'ati.
Pis#eni! pii lanke! nepis#eni! pripovijedaji redak(iji to "nad i #isle.
N L. drtvo i#a "ali%i "nanstveni% knji'a! koje t#ae i ra"la$ ideje drtva. Te knji'e
pos-ivat e redak(ija lanovi#a koji ra"#ij je"ik koji# s pisane.
N T. i" ti% knji'a preva-at e se potre,iti lan(i novina#a +otiki.
N KU. najvii 'lavar i voditelj drtva je 'ra-anin To#a.

Pravila potpisae svi 'ra-ani i taj sastanak ,de dovren! a nakon to'a poastio je Pepo
drtvo veselo# 'o",o#.

V.
Ti%a! jesenska no "aokpila "e#lj. +e- "vje"dani# ,e",roje# le,dio je pn #jese(
sre,rno9"latnoj a-i! kano da je kopren spstio s dora"a. Vla$no povjetar(e la%orilo
nono# (arstv! a jesenski kkii "asitnili svoj #onoton pjevank! "a koj 1a'or(i vele
da "ori 'ro$-e! "ato i ta sitna kkaka pjes#i(a 'lasi kano da veli: 0(rn! ,ijel6 (rn! ,ijel0! to
jest da ovo# pjes#o# 'ro$-e (rni i ,ijeli.
Nekako pla%i# kora(i#a odaljivae se To#a od Pepini% dvorova. +o$da #iljae na svoj
ker! #o$da na dananj veer6 sa#o se nje'ovo d'oljasto li(e na #jeseini odra"ivalo
s#rtni# ,ljedilo#. 2aleko ne'dje i"a ,rda "a#irala i opet se po#aljala i sve silnije
odjekivala pjes#a djevojako'a drtva to je nekd "aostalo na posl. To#a popostane!
sla! preve rko# preko o,ra"a! oito 'a 'an pjes#a i kano da je %tio rei: da li "aista
ovako #ilo'lasn pjes# #o$e ti i" tanki% 'rla #aj#nski% prani(a... / ti# #isli#a
dotri "a nji# sa,last ,e" eira. Vjetar joj se i'rae koso#.
9 5rate To#a! ,rate To#a7 9 %akn ona.
To#a se le(n.
9 Ti li! Pepo! pa ,e" eira3 9 "adi se To#a.
9 :est! ja. 2anas sa# odlio 'ovoriti s to,o#. N! dvor ro'o,ore! a ti si rekao da ti nas je
n$no ostaviti. A #oja stvar je prena. Tie se #ene! te,e! pak i... i...
To#a nije niti rijei pro",orio.
To#a skren li(e# pre#a #jese(! spstivi d'e rke ni" ste'na. 5r(i # se jo vie
o,jesie! a oko # posta nepo#ino kano #rtva(a. Niti je pristao da Pepo 'ovori! niti # je
dao kakav "nak da ne 'ovori.
9 Prijatelj! sjedni#o na trav! ljepe se dade 'ovoriti! ne'o ovako idi...
9 Rosa je! a #eni se $ri! &o.ija je sa#a 9 ledeno e To#a.
9 Koji as prije ili poslije! stani! #oli# te.
9 2o,ro. Ti #o$e sjesti! ja na rosn trav ne sjeda#! #a% se na%ladi#. &tajat .
I To#a se sto,oi! okrenvi li(e pre#a #jese(. *adanjski 'ospodin posjedne na trav.
To#a rasvjetljivae #jeseina 'ornji dio tijela! doi# je Pepo sjedio sav "astrt sjeno#
o,li$nje 'lavi(e! ponadi'nte nad o,ino# povrino#. To#a pre#a ladanjsko# 'ospodin
vidio se kano kakav ,o' svjetla pre#a prokletnik to po#alja 'lav i" %adsko'a #raka.
9 Prijatelj To#a! ti i#a ljepoti( kerk. :a sa#! kako vidi! #$ najljepe do,e!
vlastelin! tvoj prijatelj! ,ora( "a naela i ideje to si i% donio taj kraj. 1a nas ne#a ljepe'a
no sve"ati se rod,inski# ve"o#. 2aj #i &o.ij "a $en.
To#a se "aljlja na no'a#a! a ladanjski 'ospodin klon ,rado# na prsa! a o,je#a rka#a
stao je pati trav oko se,e.
9 Koja je tvoja #isao! To#a 9 osokoli se napokon Pepo 9 %oe li #e kano svo'a "eta
privinti na 'rdi3
9 Ne 9 odvrati To#a! nate$i ,rad.
9 Nee3 1ato3 9 po#akne Pepo dalje po travi.
9 &o.ija je "arena. Ka"a #i to #a% i# je prispjela. A kako ona s%vaa! pripovijeda da se
lj,e.
*adanjski je 'ospodin prestao disati.
9 A tko je on! je li ,o'at! #lad! lijep3
9 Pro.esor! idealista6 i#etak # je plaa od sl$,e! kao i #eni. 1a ostalo dvoje ne "na#! jer 'a
i ne po"na#. Ali kad se lj,e! ,it e valjda i #lad i lijep.
9 Ti 'a ne po"naje! a dopta3 )dno.
9 To je posao nje"ine tete. Ne paa# se takve posle. A te,i se di# to #e ,a danas
napastje! poslije toliko o",iljni% stvari.
9 4n je pro.esor7 ;#! velika ast! ali nita realno6 skitati se od ne#ila do nedra'a! po t-i#
ka#a. +no'o,rojna dje(a! s#rt! pa 'olo ,otvo. 2je(a veliki% asnika po,iraj 'radske
prnje napokon. +ladost i ljepota! to'a e ,iti i #ene! a " to realan te#elj: ja sa# vlastelin
koji plaa# veliki pore". 5rate! partija ,olja! a ti si 'a"da.
To#a kao 'vo"den stpa(.
9 ;a3 I#a li ta3 9 nasloni se Pepo na desni lakat.
9 I#a#. Ti nijesi lijep.
*adanjski 'ospodin se tr"n kao da 'a je "e#lja jela na kojoj se je tako la'odno posadio ,io.
9 :a! ja... ja nijesa# lijep3 Tko ti to ree3
9 Ti nijesi lijep. 2'e i! iroka sta6 prede,ele sni(e6 takav %iperde#okratian nos6 li(e
istroeno! posinjavilo6 $ti! skoro (rveni ,r(i i ,rada 9 to nije ljepota. A tvoj realan te#elj i
tvoj pore"! ,rate! kod nas Posavlj i#a trein seljaka to vei pore" plaaj ne'o ti! pa se
ne krste vlastelini. Tvoje vlastelinstvo jest tatina #e- ovi# siro#asi#a! a #e- pravi#
vlastelini#a ti si seljak... &eljak srednje rke...
9 Ti! To#a! ti #e #isli vrije-ati3 9 (ikn ladanjski 'ospodin i skoi na no'e.
9 Ako istina vrije-a ovjeka! tada i ja vrije-a# svo'a prijatelja 9 odvrati odrjeito nepo#ini
To#a6 da sa# ti t-! #o$da ti ne ,i% tako rekao! ali tada ne ,i% niti s to,o# 'ovorio. Evo i
jo jedno to ,i i te,e i #oj ker nesreilo da se "#ete: ona je .ino nao,ra$ena! .inije ne'o
ja i ti. To je dakako opet kriva teta. &o.ija dakle ne ,i #o'la ,iti do,ro# 'ospodari(o# na
tvoji% pedeset i devet par(ela.
Pepo ne #o'ae ni rije(e i"stiti. To#a #ae #ko# neko do,a! a "ati# e:
9 Prijatelj! lak no! ovaj #oj iskreni od'ovor ne s#ije po#titi nae'a prijateljstva. *ak
no7
9 &provest te do ke 9 #klo pro##lja ladanjski 'ospodin.
9 4vako 'olo'lav3
9 Ne ,rini se "a #oj 'lav6 ,olje da sa# ,e" eira! ,are# se #o$e prije o%laditi #o"ak.
9 Idi! ,rate Pepo! ali sa#o da ne pisne o &o.iji. 5olje da se svrati#o na dananje nae
poslovanje.
Prijatelji po-oe nije#oj tnji jedan "a dr'i#! a To#a je sve %rlije po#i(ao no'e.
9 Kako ti se vide dananji "akleti lanovi3 9 pita napokon Pepo.
9 )lanovi3 Kroja #e "ne#irje. Tanka je to da kao i nje'ovo vitko tijelo. I kro"
kljani( e se provi. 5oji# 'a se da nas ne oda najljepe# (vijet...
9 =to ti #isli pod ti#: odati najljepe# (vijet3
9 Kada ,i naa stvar ve dlje odr$ala se i pno pristaa "ado,ila! nai e se i"dajni(i! i stvar i
#i e#o propasti.
9 2r$e To#a! ti si dode #eni sastavio 'ovor i on "akletv! n ja ti #o' iskreno rei da
ne ra"#ije# kako ,is#o to #i propali3
9 E%! tako... #ene ,i otpstili i" sl$,e! pa onda sve nas kolovo-e odve"li 0na ana(0 na koji%
dvadeset 'odina7
9 Ta "ar s#o! "a,o'a! ra",ojni(i3 9 raskolai Pepo oi.
9 Neto slino. Po dananje# drtveno# s%vaanj ra",ojni(i devni...
9 4nda je na posao nevaljan! "ao.
9 To ,a ne. &okrat je propovijedao vjene istine! atenski #ekop(i i (in(ari ,ie 'a
otrovo#. 8alilej je doka"ao da se "e#lja okree oko sn(a! spalie 'a na lo#ai.
9 Pa ta i#ad danas od to'a &okrat i taj dr'i3
9 2anas i#ad to isto kano da #rijee i o,ino# s#r. No ljdi i% dr$e #eni(i#a vjeni%
ideja koje s irili i koje danas vladaj svijeto#.
9 ;vala lijepa! ja ,a ne ,i% %tio ,iti takvi# #eniko#7
9 N! to ,i na pri#jer ti radio kada ,i nas i"dalo i pred sd po"valo3
9 Po,je'ao. Ali ta3 /krotio ,i% ja 'ospod! "na onako! #itei i%.
9 Ali "#i#o: kada po,jei ne ,i #o'ao! a pod#ititi se ne ,i dali3
9 ;#! ja napokon! kada ,i (ijela stvar dola na vidjelo! valjda ne ,i% ,io nita kriv3
9 Ne'o tko3
9 Tvoj ko$ ,i olpili6 a #i dr'i3 Reklo ,i na# se da ,ijas#o l-a(i...
9 Vrlo #dro! ladanjski 'ospodii. A takvi ste svi% vas jedanaest7...
*adanjski 'ospodin je vidio s%odni# da "ati.
Kolovo-e +otike i"daleka 'ledae neo,ino# svjetl kolske prostorije.
9 Kod #ene e ,iti nekakvi 'osti! pokroi#o ,r$e 9 ree To#a.
9 Ali ja ne ii k ovako ra"o'lav.
9 Aj! tko e te "a eir pitati3 Ajde sa#o 9 %vati 'a To#a "a rk.
&#ije% i vesela (ika! pak daranje na 'lasovir odjekivae i" kolski% prostorija. Nekoliko
dan',a i noni% klate$a pronalo je potre,ni# "ijati #jese( pred kolsko# "'rado# i
slati neo,ine 'oste koji do-oe danas i" daleki% strana.
/itelj i 'ospodin Pepo pri,li$e se napokon k koli.
9 2o,r veer! 'ospodine itelj7 9 skidoe klo,ke dan',e.
9 Kod #ene i#a strana(a3 9 pita To#a.
9 2a! pna kola 'ospode se dove"la 9 ree netko.
9 Kakva pna kola3 9 po,ije 'a dr'i 9 'ospo-a i dva 'ospodina dove"oe se.
9 4nda lak no! To#a7 9 da%n Pepo.
9 Ne ,dali7 9 Rin 'a itelj pred so,o# kano ota( dijete kada 'a 'oni k.

VI.
*adanjski 'ospodin i To#a stpivi kolski do# na-oe veselo! #lado drtvo
naj,jnije# vir "a,ave kakve ne po"nava% lanovi +otike. /po"nae t pro.esora Vinka
*ia! "arnika &o.ijina6 4tona ;a,era! apsolvirano' 'radako' pravnika! 'ospodiia
aristokratiko' ksa ,e" "ani#anja! i napokon Pepo po"na 'ospo- dovi( Kat! $en
plav od koji% dvadeset i osa# 'odina! stvoren "a $ivot i raskoi.
Vinko *i ,ijae #ladi srednje'a! vrsto'a "rasta! plavokos! veliko' sivo#odro' oka!
li(a okr'la! nosa i",oena. <iv kao #nja! 'ovorio je %itro! ali jasno i krepko6 doi#
4tona ;a,era ,ija% (rne! 'latke! svijetle kose! li(e ,lijedo! d'oljasto! oi #ale i (rne kao
$i$ak! nos d'oljast! "avint. 8ovorio je %ladno! ra",orito i pola'ano! "ate$i 'lavniji#
rijei#a i"re(i. 5ijae pratio(e# 'ospo-e Kate! nje"ini# prijatelje# jo od #la-i% dana. A
Kata3 To va# ,ijae prava a#a"onka dananje'a doviko' pokoljenja. Pa! ako je djevojka
popt &o.ije sanjarenje #ladenako'a $ivota! to je dovi(a popt Kate $ivanje #$evnosti.
4ko! as ,istro i nevino! as "a#a#ljivo! na#i'avo6 as rastvoreno pno nekakve vla'e
kano da se nje# krij sve #iline i sav e#er prolo'a $ivota6 as pako ne,ri$no i ne%ajno
kano da itav svijet strji rijeko# ispod nje"ini% no'. Takva va# je Kata! takvo va# je
itavo nje"ino ,ie.
9 To#a! ti si #i se postarao! vrlo postarao 9 ,ija% Katine rijei kadno se (ijela dr$,a
po"na.
9 Nas dvoje pravi kontrast. :a stari#! a ti #ladi! kako vidi#.
9 A%! #ladi#! da 9 "da%n koketno dovi(a oinvi ispod oka 4tona! i ja sa# ti skoro stara!
proitana knji'a! koj e ljdi ,a(iti ar%iv da je praina i"jeda... 9 t$akae Kata! kako
o,iaj sve dovi(e t$akati.
9 :a ,i% takv knji'! kada ,i% je proitao! dao ve"ati naj.iniji# ve"o# i postavio ,i% je #e-
prve svojoj knji$ni(i 9 ree Vinko.
9 Pak ta onda ako knji'a lijepo# ve" stoji "a parad or#ar3 9 #ijea se &o.ija.
9 Ako tko i",oran do-e! posdi # se na itanje 9 ree pola'ano 4to.
9 :a ne ,i% takve knji'e dala niko#e itati. Kada ,i% je #alo "a,oravila! opet ,i% je "ela i"
knji$ni(e i itala 9 sprotivi se Kata 4ton.
9 Po #o# sd do,ro si s%vatila (ijelo ,ie $ene. 4na "aista niti nije dr'o ne'o knji'a.
8ovori da je sa#o "#e itati. 2oita li je! ako je neta o,ino i jednostavno! ,a(i je na
,d$ak i ne pita vie "a nj. :e li "a#rena i ena! "aviri ee nj. Knji'a#a tono s
,o'ataa s-eno je da i% ve$ .ine kori(e. N "ar je ,olja sd,ina 'ledati star knji'
.ini# kori(a#a ne'o ,e" kori(a le$ati praini na tavan 9 rast#ai To#a.
9 +oj je o,iaj da ra,i# i ita# knji' dok se dade i dok ne postane dosadno# 9 stane 4to i
pro-e #i#o dovi(e do 'lasovira! na to se ona "a#isli i "da%ne.
9 A kako vi #nite! 'ospodine vlasteline3 9 pita preko sr(a dovi(a kano onaj ko# se is(rpio
pred#et ra"'ovora.
9 :a! ja! 'ospo-o ope #alo ita#6 to #i prijatelj To#a posdi! to proita# 9 od'ovori
nevino Pepo.
/dovi(i "adr sne na s#ije%.
9 8ospodina vlastelina "astalno "ani#aj sa#o 'ospodarstvene knji'e3
9 Ne! 'ospo-o! ja ne 'ospodari# po naptk 'ospodarstveni% knji'a! pa sto'a i% niti ne ita#.
9 Ne'o koji% se vi "ora dr$ite ekono#iji3 9 leti pitanje Vinko.
9 /"ori3 /"ori3 Kakvi "ori3 :a se dr$i# "ora sa# se,e i onako kako #oji pre-i
'ospodarie.
Vinko i 4to po'ledae se kano dvije kokete! a To#a #i'ne keri i dovi(i Kati. 4ve "ajedno
s To#ae# daljie se da spre#e le$ite 'osti#a. &ada je dola #e- ladanjski# 'ospodino#
te Vinko# i 4tono# posve dr'a stvar na dnevni red.
4ton "ape oko #e- knji'a#a na stol o nekakv nje#ak ,ror pod i#eno#: Kako da
ne dola"i ovjek od #aj#na3
9 8ledaj ti! 'ledaj7 Ne ,i li itelj jo darvinisto# ,io i doka"ivao svoji# slatelji#a
odnosno dje(i da ovjek dola"i od #aj#na3 9 nas#ija se 4ton.
9 Pa i jest! i ja dr$i#! a i#a nas i vie ovdje koji dr$i#o da je to# tako! i da je praota( Ada#
oran'tan ,io7 9 skoi $estoko ladanjski 'ospodin.
Vinko i 4to po'ledae se d. Taj ladanjski 'ospodin "a ko'a #alo prije dr$a% da se sva
nje'ova intelektalnost sadr$aje kolendar 1a're,ako# otar! a sada tvrdi da je Ada#
oran'tan ,io! "a,e"ekno i% je o,a.
9 Eppr si #ove7 9 klikne Vinko.
9 Kree se! jest 9 "a#r#ori 4ton i "avrti se na svojoj peti.
9 Vi ete! 'ospodine vlasteline! i ,e",o(e# ,iti3 9 pita Vinko.
9 Kako ,e",o(e#3 9 ispravi se Pepo.
9 Ne vjerjete da postoji 5o'3
9 :a ni ta ne vjerje# to se ne #o$e doka"ati da postoji.
9 Ali kad ,i% va# doka"ao da 5o' postoji kao i rar to je i"radio ov d$epn r 9 i"vadi
4ton sitan sati i" d$epa6 9 i kad ,i% va# doka"ao da Ada# ne ,ijae oran'tan kano to i
vai djedovi ne ,ija% #a'ar(i! vi ,iste tada #orali protdoka"e navesti.
Pepo pro,lijedi. Prva #ka na koj 'a #etn +otika. Ti 0doka"i i protdoka"i0! ve kano
'ole rijei! s#etoe 'a! n 0nje'ovi djedovi #a'ar(i0! to 'a je spasilo! jer je plano.
9 8ospodine! opo"ovite rije da ne ,ija% #oji djedovi #a'ar(i7 9 vikne s#eteno ladanjski
'ospodin.
4ton i Vinko da ne p(aj od s#ije%a.
9 Kako opo"ovite rije da ne ,ija% #a'ar(i3 9 "#e na nos pitati 4ton 9 to da ka$e#! jes li
,ili! nijes li ,ili3
9 2a nijes ,ili7 9 da%n Pepo.
9 To ne #o'7 9 takn 4ton %ladno paleve %lae d$epova.
9 :est! to ne #o$e#o opo"vati 9 etae se Vinko.
9 A "ato3 9 osovi se vlastelin.
9 1ato jer vi ne opo"ivate vrede na sav ljdski rod da # je pradjed oran'tan ,io. :a pako
voli#! ako s#o ve od $ivotinja postali! ja voli# da postane#o od do#ai% ne'o ta#o od
a"ijatski% koji% i ne po"na#o7 9 ree odlno Vinko.
9 2apae! ja jo vie tvrdi# 9 opet e na nos 4ton 9 da takvo #eta#or.o"iranje vrlo %itro ,iva!
pa ako vi ne vjerjete ,it 5o'a! a ti# se ,a #i ljdi odlikje#o na pri#jer od do#ae'a
takora! pa pretpostavivi da s vai pradjedovi #a'ar(i ,ili! to vi ve postajete takoro#...
Pepo raskolai oi.
9 4prostite! to je po analo'iji vai% na"ora7 9 ree Vinko.
9 Vra' nosio analo'ij i na"ore7 9 po'ra,i ladanjski vlastelin stola( 9 vi tono ste isto# doli
na kraj! da vi vrije-ate #ene koji plaa# pore"! koji ,roji# pedeset devet par(ela posjeda!
koji sa# opinski od,ornik i vlastelin to'a #jesta! koji daje# 5o' ,o$je a (ar (arevo7
9 4%o! sad pri"najete 5o'a kad # nje'ovo dajete7
9 :a nita ne pri"naje#! ni 5o'a! ni ljdi 9 ja pore" plaa#7 9 vrisn od ljtine Pepo i poleti
onako ra"o'lav napolje.
To#a 'a sastane na %odnik.
9 Ka#o! Pepo! ka#o3 :o e#o koj a3 9 stavi 'a To#a.
9 Idi k vra'7 :a pore" plaa#! ja pore" plaa#7 9 vikae kano ,e" 'lave i 'olo'lav istr'n se
To#a te poleti napolje.
9 N! to je to #o'lo ,iti #e- va#a! 'ospodo! da taj ovjek kao ,ijesan leti i" ke3 9 "apita
ti%o To#a! lje"avi so,.
9 A nita! nita... #ala prepirka! nas dva je skoro i",io taj ladanjski 'ospodin doka"ji 0sa
plaanje# pore"a0 da ljdi dola"e od #aj#na i da ne postoji 5o'7
9 +a "ato 'a ne tra$is#o da na# poka$e pore"n knji$i(3 9 davie se s#ije% Vinko i
4ton.
To#a se 'ri"n "a sni( i ae.

VII.
Ej :elko! do kda #i ti tako $rno3 9 vikn jedan od #ladia tono se ,ija% valili trav
jesensko' poslijepodneva.
9 / dan 9 odvrati snaa koja je prola"ila sta"i(o# #i#o.
9 A to to stie r(i3
9 Nekakva pis#a od 'ospodina vlastelina Pepe.
9 2ed ova#o da vidi#o.
9 1latni "arnie 9 sklikne dr'i od #ladia 9 takvi# li ti oko# 'leda ,di ,rani
svijet: ;o! %o7 Vinko! neka se veseli &o.ija.
9 A%! &o.ija7 9 #a%n rko# Vinko! nis pak va"da ,rane d$nosti na dnevno# red!
oso,ito kada s to# kraj vrlo lijepe snae7
9 Kako #i se vidi! nee najljepe sn(e 'rijati ,dnosti tvoj &o.ij7 4vakvi idealiste prvi
s prevratni(i i vjerolo#(i 9 "a'n-a 4ton! podi'nvi laktove pod 'lav.
/to se pri,li$i :elka do #lade 'ospode.
9 &jedni! do 9 %vati je Vinko "a rk. 9 2ed poka$i taj s#otak papira7
9 Kako ,i% sjela6 eno na livadi #o'a :anki(e! vidio ,i! a onda ro'o,or i 'raja. 1a ove papire
rekao #i je 'ospodin Pepo da ni pod $iv 'lav niko# ne preda# do 'ospodin itelj.
9 Ne ,oj se ti ni :anki(e ni Pepe 9 prite'ne je silo# Vinko trav. +ladii od#otae papir.
9 )itaj! itaj 9 sklikne do# 4ton 9 +otika! novine darvinistiko9so(ijalde#okratike sekte7
A! to je dakle taj stdij ko# posveje tvoj otajstveni tast svaki dan po etiri sata "akljavi
se so,7
9 2alje! dalje7 )lan(i3
9 /vodni lanak: to %oe i to tra$i +otika3 2r'i lanak: #otiv i te#elj nae sekte. Trei
lanak: pravila i ko#entar i#. Podlistak: prie i" ljdsko'a $ivota drevni% #aj#na. Novosti:
,ijele vrane nae# kraj. 0I'la i #otika0 itd. 5ijele vrane nae# kraj: kod 'ra-anina
To#aa ,ave se dvije vrane i" visokoena svijeta. :edan se "ove Vinko! dr'i 4ton. +i
ne#a#o nita dr'o pri#ijetiti ne'o da s te vrane jako ,e"o,ra"ne. Tako s neke veeri
opetovano vrije-ale i 'ra-anina To#aa i 'ra-anina Pep. / rod,inske odnoaje ,ijeli% vrana
sa 'ra-anino# To#ae# ne #ijea#o se6 #drost i vi-avnost To#aeva init e svoje. Te
vrane preotrovni# je"iko# 'rak na na sekt.
9 ;a 9 %a 97 9 ,a(i Vinko eir trav.
9 1na to #i je sinlo 'lavi3 9 ree 4ton.
9 =to3
9 5rii#o svakoj stav(i 'ra-anin! pak napii#o jopa(.
9 :oj! to e s #ene ,iti3 2ajte #i ta pis#a natra' 9 sprotivi se :elka.
9 Ne ,oj se! di(e6 ne ,oj se nita. 4va#o i%. 5rii#o i pii#o.
1a #alo vrije#e vrvjela je +otika sa#i#: na jopa( Pepo! na stari! isksni! #dri jopa(
To#a! jopa(! lkavi I#,ri(a itd.
9 Tako! sada to predajte 'ospodin itelj! di(e.
:elka ostavi #lad 'ospod i ode pre#a koli. +ladii #a% jedno vrije#e.
9 :a ,i% sdio da je tvoj ,di tast vrlo opasn kol strojio 9 ree 4ton.
9 4pasn po sa#a se,e. Kada do-e stvar na vidjelo! otpstit e 'a. A to je #otiv toj ldoriji.
Tako"vana novovjeka prosvjeta7 9 odvrati Vinko.
9 2a sa# ja to# staro# "vekan ,di# "eto#! "a do,e ,i% 'a od'ovorio od takve kole
tono k nie# ne vodi.
9 &lo,odno neka tako radi ,di # "et 9 tie e Vinko.
9 =ta3 9 tr"n se 4ton 9 ne ra"#ije# te.
9 +oja "adaa i"la"i na iste re"ltate kao i tvoja s Kato#! 4tone. &a#o to ja tr'a# (vijet
ppoljk! a ti o(val r$. A &o.ija #ojo# $eno#! kao i lijepa dovi(a tvojo#7
4ton ra"vali oi skrstivi rke na kril.
9 4! ti ,o$anski pro.esore! ti stpe %istorika! ti an-ele ideala! ti "ore #orala7 To li je "adnji
(ilj tvoji% $estoki% kora to,o$ na ra""dan $ivot nas ostali%6 ti previjani %ipokrito7
9 +oli# te! ne vii toliko. Poslije #o$e kada se odnese#o odavle. +o'li ,i na# o,oji(i
so(ijalde#okrate rainjati ko$ 9 %vati Vinko 4tona "a koljena.
9 N! prijatelj Vinko! s djevojko# nije tako lasno dokrajiti poslove kao to je s dovi(o#
koja dr'o'a ne tra$i no da si joj lj,avniko#.
9 1ar tako ne #o$e i kod &o.ije ,iti3 9 nekako pla%o pro#r#lja Vinko.
9 :a #isli# da ne. 2jevojka je svoje 'lave6 lj,i te neopisivo. &ve #e vie i"nena-j tvoje
rijei. Plai# se kao to se ovjek plai svako'a nepoteno'a djela.
9 Nepotena djela ove vrsti danas s na dnevno# red. A nae# #ladenako# $ivot nijes
li ve kreposti#a pro'laena3 To ,are# ,ijae tvojo# lo"inko#. A sada onako i"daleka
naslje# kano da ti se %oe postati #oji# do,ri$niko# 9 sarkastino e Vinko.
9 4 to# kasnije. N sada #i najprije re(i ra"lo'e tvojoj na#jeri.
9 Ra"lo"i3 2o,ro! evo i%: prvo! &o.ija je nekakva otajstvena ki svo'a o(a6 ,it e ne"akonito
eljade! jer o svojoj #aj(i nikada ne 'ovori. 2r'o! nje"in ota( #e pre"ire! i kad 'od navrne#
rije o ,rak sa &o.ijo#! on! kano da to ne spada na stvar! prela"i na dr'i ra"'ovor.
Napokon! ti si pravnik pak "na to ve ri#sko $enid,eno pravo pita: da $ene neto doprines
"a olakoenje ,rani% tereta. &o.ija! kako #i se ini! ne #o$e nita donijeti7
9 4! ti veliki idealisto7 =ti! ti! #oli# te. &ve to ne vrijedi nita. :a! kada ,i% se #islio $eniti!
od $ene ne ,i% apsoltno nita tra$io. :adna li #$a koji ne #o$e se,e! $en i dje(
opskr,ljivati. Radije neka napsti ,rak. Iskstvo i da s #no'o nesretniji ,rakovi 'dje $ena
,o'ati# #ira"o# potpre'ai #$a.
9 A "ato staje3 9 pita Vinko.
9 Pola"i# s dovi(o# na i"let 9 "ijevn 4ton.
9 Ne "avidi#! ali dr$i# da e #rki To#a doskora nae drtvo rastjerati. Prekjer #e
i"nenada otro "apita da li ja "na# to ti i dovi(a Kata na#jeravate3
9 Evo je! ,a dola"i 9 pro#ijenjeni# e 'laso# 4ton.
Vinko skrene oi ona#o otkda je Kata ila! na,ije klo,k na 'lav! te o,a po-oe ssret
'ospo-i koj odavae li(e nekako $alosno#! a #odre pr'e ispod oij kano da ,a(aj sjen
na s#orno i ,lijedo li(e.

VIII.
Kada je :elka predala To#a pis#a to # i% alje 'ospodin Pepo! pa kada je To#a "avirio
nji% te vidio kako s olovko# iarana! polo$i i% %ladno na stol! pitavi :elk: 9 :esi li se
'dje'od sastala s #lado# 'ospodo#3
9 & #lado# 'ospodo#3 9 "ar#eni se snaa 9 ta#o kraj ,ae na tratini le$e.
To#a nije pro'ovorio ni rijei. Nje'ova sltnja posta #a% istino#. N na o,ra" # nijesi
#o'ao opa"iti ni naj#anje pro#jene. &na otpsti i -e so, 'djeno pletijae &o.ija! a
dova Kata redila odijelo spre#aji se neka#o6 a napokon! kada ,ijae sa so,o# 'otova!
i"a-e napolje.
To#a #ei etae so,o#! 'virei ispod oka na djevojk! napokon se sto,oi pred njo#.
&o.ija se nekda "a#islila! i #alo da se ne le(n pred o(e#.
9 &o.ijo! neto ,i% 'ovorio s to,o# 9 ree To#a %ladno.
9 4e! rada sla#! i"voli.
9 :esi li "arni(a to'a #lado'a pro.esora3
9 1aris#o se kod tete.
9 4vakve "arke ne "nae nita. +lado# se pro.esor %oe pstolovlja. Ti ,i #o'la danas9
stra jo 'orko plakati. A tvoja teta3 Ni naj#anje se ne#a nj 'ledati.
9 4e! krivo sdi Vinka. 4n ne #isli "lo! a niti ja s#ije# s#njati da ,i on... 9 "apenta
djevojka i "avrtjee joj se s"e oi#a.
9 &o.ijo! kratko $eli# od te,e da stvar privede kon(. +isli li taj 'ospodin pro.esor poteno
s to,o#! a on neka te vjena. 4vako da se "a to,o# klatari! ne dopta#. Katini#
'ospodaro# nijesa#! sto'a joj skoro otka"ati 'ostolj,lje. )e# vodi da se taj jrat
povlai "a njo#3 :edno# rijei: nejasno tvoje stanje i#a se k ,istro# kon( privesti! a tetka
neka i"voli... 9 poka$e To#a na vrata.
&o.ija as r#ena! as ,lijeda! napokon prikri rka#a o,ra"e i od'ovori je(aji: 9 Ta to
#isli ti#! oe3 1ar ja #o' od Vinka tra$iti da #i o"nai dan i r kada e #e vjenati3
4tkda #i to pravo3
9 4tkda ti to pravo3 9 prekine je To#a! sa$evi oi#a 9 #o$da ve i#a to pravo...
9 Ne ra"#ije# te! oe 9 skoi &o.ija sa stol(a.
To#a ne od'ovori.
9 Tet e vrijediti to je tjera. Ta tolike sa# se 'odine ja nje nala"ila i! da pravo ree#!
od'ojila.
9 Ne tjera# nj. Ali ne trpi# da se " nj v(are ovakve #lade jo'ni(e.
4pet "a#koe o,oje. To#a etae! %ladan i #iran! napokon e "avriti:
9 2ijete! ja #isli# sa#o do,ro po te. Nijesa# ja kriv to te #jesto #ene ne pti ona koja te je
rodila. 4na to prepta svojoj sestri a tvojoj tetki Kati! doi# tvoja #ati nekda isto takve
dane ,oravi kano i dova Kata. Te,e ,i% $elio od to'a prokletstva spasiti! "ato raditi kao
ota(! pa#ti7 9 I To#a "#e eir i papire da oti-e od ke! ali taj as padne &o.ija na
koljena pred nji#:
9 4e! dra'i oe7 I"#iri se s #ajko#! potra$i je svijet! "#i je k se,i! po"akoni je7 Nestat
e prokletstva! i ,o$ja srea i ,la'oslov vladat e #e- na#a7
9 Nikada7 9 di'ne sveano To#a rke vis 9 nikada7 Prokletstvo pakleni# kljevi#a
"a,ravljeno nikada vie ne postaje ,o$ja srea i ,la'oslov7 /stani! dijete #oje! ovo tvrdo sr(e
koje je oka#enila tvoja #ati nee rastopiti s"e. Taj tvrdi ka#en #r"i s"e i pla! #a ,ile od
vlastito' djeteta7 A tvoja #ati3 +o$da ve 5o' ran daje! a ja kod nje'a ne je tra$iti.
To#a ostavi ker da klei i ode napolje. / li(e # je darila jedva vidljiva r#en.
4tptio se sjedni( svoje sekte! Pepine dvorove.
1a deset asova i"a to'a k(ne Vinko na vrata i -e so,! naavi sa# i "aplakan &o.ij.
9 ;vala ,o'! jedno# s#o ipak sa#i! lj,a"na &o.ijo. 4ta( je otiao! tetka i 4ton... 9 n
s#otrivi djevojine "aplakane oi! "ape # 'las.
9 &o.ijo! #ila #oja &o.ijo! to ti je3 Ti si tako ,lijeda! ti si plakala3
2jevojka # poda rke. /"viena tiina "avlada oko nji%! sa#o se #o'ao ti la'ani k(aj
trepetaljke na ri.
9 Vinko! "arnie 9 pre nj velike i pla%e oi &o.ija 9 Vinko! spasi #e! ja sa# naj,jedniji
stvor na "e#lji7 9 klone je(aji.
9 &pasi #e3 Ta kakva to najedanpt navala3 =to ,ijae3
9 4ta( #e napao da nas on ve ne #o$e 'ledati! da e #e ti prevariti! da ja i#a# pravo od
te,e "a%tijevati da #e to prije vjena! inae valja sve prekinti. 4%! ja sa# te ,ranila! a niti
i"daleka 'a ne s%vaa% kakvo ,i% i#ala prave te,e ntkati na vjenanje stanovito# rok!
van ako sa#a $arka lj,av podaje takvo pravo.
9 :est! lj,av7 9 plan #ladi pro.esor. 9 Ti #ora i#ati pravo tra$iti od #ene i ja te vjenati
9 te o,j#i 'ra(io"ni djevojin lik.
9 Ti i#a pravo od #ene sve tra$iti! ostaviti o(a i #ajk! (ijeli svijet i poi "a #no# na #ore!
'ore! psto i ravnine 9 aptae i"nova proviro# stra #ladi pro.esor kadno je ve
"apalo sn(e! 'ladei "latokos djevojin 'lav koja # se stidno sklanjala na 'rdi ne
sdivi se niti oi podii pre#a Vink.
9 4%! ti si tako do,ar i tako "ao i tako do,ar... 9 pentae plivaji ,la$enstv djevojka! ne
ra"a,iri ni sa#a s#isla svoji% rijei.
Pred vrati#a "ae s#ije% i ne#ilo se tr"ne. Vraaj se 4ton i dovi(a Kata.
9 4%! ja ,i% se sada najradije povratio opinski %rastik kada se pone svijati #rak 9 apne
4ton dovi(i.
/dovi(i "adr sni(e i dari la'ano 4tona lepe"o# po o,ra".
/ni-oe.
9 Aj! aj! vi #ladii sa#i! niko'a ki3 To #i se ne #ili 9 naali se dovi(a.
9 :a se vie ,oji# "a starije ne'o "a #la-e 9 odvrati Vinko po'lednvi 4tona.
/ as kadno se kolniiji ovako ,o(ka%! ,ijae Pepini# dvorovi#a naj,rnija skptina
sekte +otika. Potovani te#eljiteljni lanovi ne poitava% vie svo'a #etra To#aa oni#
pijeteto# kako je to ,ilo prije. +no'o je proti To#a radio i sa# Pepo. 4n nai#e dr$ae da
nije pravo' ve"a #e- nji#a! dapae itavo# sekto# i To#ae# kada nije #a% otpravio
svoje 'oste i" ke poto s vrijedili 'ra-anina Pep.
Najprije #ajstor I#,ri(a Na,r'oj donese prijedlo' da se pri#i #e- te#eljiteljne lanove
nekakav ,ole$ljivi 'i#na"ijala( ono'a #jesta. I#,ri(a je opravdavao svoj prijedlo' vlastiti#
svoji# iskstvo#. Ree: 9 Taj #ladi je #oj klijent6 ja # krpa# %lae i kapte! pa sa# se
osvjedoio da je #dra 'lavi(a i sas#a je pen o nai# na(i#a.
To#a se opirae $estoko to#. Najprije se to protivi pravili#a drtveni#. 1ati# nije voljan
dje( "i#ati sekt jer dje(a se ne #o' ni na ta o,ve"ati.
9 Kako o,ve"ati3 9 plan 'ra-anin Pepo 9 a na to se ti o,ve"je kad tvoji 'osti tr'aj novine
+otik na pt te i% itaj6 nije li to i"dajstvo3
9 =ta3 =ta3 9 "ine te#eljiteljni 'ra-ani.
9 :est! 'ra-ani 9 nastavi Pepo 9 danas je :elka nosila +otik To#a! a nje'ovi je 'osti otee!
proitae! naderae neto na njoj olovko# i vratie natra'.
9 A9a7 To'a je ve odvie7 9 re"oniraj sektai.
9 8ra-ani 9 %ladno e To#a 9 ako je tako to Pepo ka$e! nisa# ja kriv ne'o sa# Pepo. 4n
najprije tre,a "nati po ko# ilje novine. A #i sa#i ve ne'dje "akljis#o da novine od lana
do lana "apeaene kolaj. Kakav je Pepin po"danik! tako se i s novina#a do'a-a. 4vo#
po"danik nijes sa#o #o'li #oji 'osti oteti novine ne'o i tko dr'i! 2apae! neka pita
Pepo svo'a po"danika nijes li i sel seljaki deki pre'ledavali te novine! n na sre i%
ne ra"#jeli. &dite dakle! 'ra-ani! na ko# je krivnja3
N na to pitanje nijes jasno od'ovorili sektai! sa#o "akljie da se ,de va"da
"apeaena +otika ilje od lana do lana. 4naj ,ole$ljivi 'i#na"ijala( ,de pri#ljen sekt
s jedni# 'laso# veine! na to 'a i #a% dovedoe i" neke prikrajne so,i(e Pepini% dvorova
'dje je na odlk ekao. 4evidan "nak da 'led #etra To#aa pada. Nakon to'a ,de
"akljeno da svi lanovi klone i" svoji% so,a tako"vane svete slike! a itelj i#ade prvi ono
to je koli ,d koji# naino# odstraniti.
/itelj To#a ,orae se proti ovoj posljednjoj odl(i svoje sekte! ne "ato #o$da to se od
nje'a tra$i 'ole#a $rtva ne'o sto'a jer nee #oi ra"lo'e navesti "ato odstranjje slike to s
sl$,eno i po o,lasti#a ta#o postavljene. Ra"lo'e ne #o$e ka"ati radi tajnosti drtva. 1ato
,i 'a #o'li jo l-ako# pro'lasiti. N To#a je vidio da se $estoka opo"i(ija di'la na nje'a!
a ,io je svjestan da ta #asa od sektaa! poevi od #ilostivo'a ladanjsko'a 'ospodina pak
ta#o do krojaa I#,ri(e Na,r'oja! ne vrijedi da # nokte o,re$ na no'a#a. &ada se To#a
#o'ao osvjedoiti kako je lasno nai pristaa "a kakv idej! ali i kako je #no nai pristaa
to e idej proniknti i ra"#jeti. Nje'ova sekta 9 to ,ija% ldi vikai koji e 'a prvo#
"'odo#! sa#o od $elje i slavo%leplja "a i#eno# opo"i(ije! i"dati... Nolite ja(ere #ar'aritas
ante por(os.
1ati# je "a%tijevao jedan vrlo pri#itivan sekta! ,ivi kapral astrijskoj vojs(i! #jesni
ki(o! karta! #ktojeli(a! te do"la,o'a lijenina! da se nje'ov $asni pa#.let na #jesno'a
$pnika i nje'ov 'a"dari( pri#i +otik. Taj pa#.let ,ijae pisan onakvi# stilo# kakvi#
o,iavaj pisati vojni(i svoji# ro-a(i#a! "nan(i#a i lj,e"ni(a#a i" ta,ora koji jedva to'od
naarkati "nad.
&vi s "a%tijevali da se to pri#i i pita% slavn redak(ij: "ato pri#iti nije %tjela3 I#,ri(a
Na,r'oj i 'ospodin Pepo ispriava% se da s oni %otjeli pri#iti! n da #etar To#a nije pod
$iv 'lav dopstio radi to,o$nje'a nekakvo'a dostojanstva lista.
9 :est! dostojanstva7 9 stade To#a. 9 4nakav se lanak ne #o$e pri#iti! jer nji# postaje
+otika s#etite#! a ne listo#. 1a slaj ako se taj lanak pri#i! ja istpa# i" redak(ije! te
sekta neka dr'o'a ,ira! pridr$avaji lano# i nadalje ,iti.
&ektai #ko# "a#koe. +olio je rije ,ole$ljivi 'i#na"ijala(: 9 1akleo sa# se ,iti sekti!
vri# pravo 'ra-anstva i lanstva. 9 8ovornikov 'las ,ijae siptljiv i sian! n prodirao je
sr(a kano kad siast di$e svoj 'las. 9 Pravila! s#jer i ideje drtva s #i po"nate. )di#
se! dakle! kako te#eljitelj! #etar drtva #o$e nekakve ra"like nava-ati! nekakva
dostojanstva3 +i ne po"naje#o po stro'oj dosljednosti kakvo "lo postoji. +i tvrdi#o da je
"lo dio do,ra! a n$dan dio koji se,inja(i ra"likj. / nas ne i#a ra"like #e- prostatvo# i
to,o$njo# .inoo#! #e- ,o'atstvo# i siro#atvo#. A 'ra-anin To#a! #etar ove sekte!
%oe ra"like praviti. )lanak o $pnik i 'a"dari(i i#a se pri#iti ,de# ,roj.
&ektai podi'oe na rke novo'a lana6 lanak kapralov i#ao se vrstiti na el lista! a
redak(ij #jesto To#aa ,de i"a,ran ,ole$ljivi 'i#na"ijala(! i#eno# 'ra-anin Filip. Pre#a
to# pro#ijenio se N Q.: #jesto To#aa stpa redak(ij Filip. /#a% poslije to'a
"a%tijevae To#a da se i N KU. pro#ijeni! nai#e da se i"a,ere najvii 'lavar i voditelj
drtva! jer on je odsada sa#o prosti lan drtva! kao to i svaki dr'i.
&a "adovoljstvo# ,de taj prijedlo' pri#ljen i na #jesto To#aa i"a,ran Pepo! ladanjski
'ospodin. Tko se pako sjea diplo#atike Pepine 'lave! kako je on "nao s po#o svoji%
odojaka i prana vi se #e- opinske od,ornike! kako je dapae ondje i'rao lo'
naj,istrije 'lave! "nat e otkda i taj vjetar darvinistiko9so(ijalde#okratikoj sekti dje.
To#a pe pred oi#a6 n on je tek %ladno 'latkao svoj d' ,rad.
Posljednje to jo predlo$ie skptinari ,ijae "a%tjev na To#aa da to prije odstrani svoje
'oste! po'i,eljne sekti i nje"ini# ideja#a. Taj prijedlo' ra"'la,ae I#,ri(a Na,r'oj.
To#a je tio do kon(a skptine te otiao ti%o ki! doi# dr'i ostadoe na 'o",i kod
ladanjsko'a 'ospodina! novo'a pokrovitelja darvinistiko9so(ijalde#okratike sekte.
Kada je To#a doao kolsk "'rad! %itro se rastavi sa svoji# 'osti#a i &o.ijo#!
i"#ijenivi s nji#a tek nekoliko rijei.
&o.ija i dovi(a Kata odoe svoj spavaoni(.
Vrata se otvore! a To#a #rka li(a -e so,.
9 Kato 9 #rko e on 9 ne s%vaaj da te #isli# vrije-ati. Ali tvoj $ivot #i se ne #ili. Napokon!
ja se ne skr,i# "a nj. N jedno tra$i#: da #e ne sa,la$njje pred ljdi#a. Ti se v(ari s
#ladie#! lako#niko# i ,latotepo# po nai# #a#a! ljdi vas vi-aj! te,e ne po"nad!
ali svi otrovni je"i(i po #eni i,aj. To i#a prestati. A sa#o# #eni ,di ne'odne
spo#ene. 1ar da ti ponavlja# $ivot tvoje sestre3 Ne. 2r'o! to "a%tijeva#! da #i se ova
ki. Cijelo drtvo! veli#! da se raspri. Tako "a%tijeva# ja.
/dovi(a Kata "adr%ta itavi# tijelo#! "njie se! pro,lijedi i klone na stola(. 4svijestivi se
nakon nekoliko asaka! ree 'revito:
9 Ne do-o% k te,i rad te,e! no radi sree keri tvoje. Tjera #e! do,ro! pri#a# na "nanje. Ali
i &o.ija e sa #no#! #oje je vee pravo na nj ne'o tvoje. &poitje #i sestr! nes-en
$en3 4d,ija#! #ene nita ne ve$e s njo#.
9 &o.ija nee nikada s to,o#! i ja do itave te to,o$nje sree ne da# ni pre,ijene pare. *ijepa
i"lika da se #o' tvoji lj,e"ni(i klatariti s to,o#. 1a svoj sestr dakako da e #ene
okriviti6 isti# pravo#! koji# e na pri#jer opravdati i svoj doviki $ivot! s lj,akanje# ,e"
(ilja i svr%e6 pa to# je valjda kriv pokojni spr'! "ato prerano le$e 'ro,3
9 To#a7 9 vrisn dovi(a i stade je(ati.
9 1akljje#. Reko%! ne poreko%. *ak no.

IF.
2r'o'a dana poinjala je kola "a dje(! ono'a sela. 2je(a dola$a% ,ijelo#! sveano#
r%! a "ati# svrstani lijep red otpte se (rkv na "a"ov d%a sveto'a.
To#a ,ijae nekako spokojan i ,istar.
2ok je on ,io s dje(o# kod #ise! ra"lo$i dovi(a 4ton i Vink da danas pola"i na svoje
do,ro jer tre,a nad"irati jesenski rad svoji% ljdi. A tde se ionako pred'o "adr$ae. 4si#
to'a spo#ene 4ton i Vink kako se ve prije do'ovorie proslaviti kod nje ,er,.
4ton i Vinko ne poi#a% s poetka otkda tako na'la doviina odlka. 5are# se dosada ne
spo#injae o odlask. N dosjetiv se Vinko! te kad se na-oe nasa#! priapn 4ton: 9
Rekao sa# ti da To#a nee d'o trpjeti vae'a #oderno'a lj,akanja.
Vrativi se To#a i" (rkve! opa"i spre#anje na pt.
Kada # je Kata priopila to,o$nj svoj odlk! pri%vati je To#a lakoniki i doda: 9
2akako! pa i pra"ni(i #lade 'ospode istje. 2olo je opet 'orko do,a rada. 9 1ati# "a#oli
Vinka da 'a poprati vrt.
9 Prijatelj 9 pone To#a 9 'i,ao sa# se svako# ra"'ovor o svojoj keri. Vi ste #i se
esto pod#etali otkako ste ovdje! n ja vas ne ssreta%. 2opstite! ota( sa# joj! sada $eli# da
s#o naist.
9 I"volite 9 pod,oi se Vinko.
9 Vi "ariste #oj ker &o.ij3
9 Prije dva #jese(a.
9 Koja je svr%a ti# vai# "arka#a ,ila3
9 2a &o.ija ,de #ojo# $eno#.
9 Vi ste pro.esor %istorije i .ilo"o.ije3 9 ironiki# 'laso# pita To#a.
9 :est! pro.esor.
9 Ti# 'ore. Vi ste! 'ospodine pro.esore! la$a( i %i#,enik7 9 vikn silni# 'laso# To#a!
piljivi sijevaje oi Vinka.
9 8ospodine itelj3 9 "ar#eni se pro.esor.
9 Kakav itelj3 =kolnik! re(ite7 A kako je slatko prevariti t kolnik jo'ni(! t &o.ij!
naj,olji# ljepko# 9 "arniko# krinko#7
9 Tko va# tako ree3 9 pro,lijedi Vinko.
9 Vi jer jedanaest sati naveer svo# prijatelj.
Vinko klon. 5ijae pora$en.
9 Prislkivaste dakle3 9 da%n koravaji# na'lasko# Vinko.
9 Prislkiva% slajno! pa se ne kaje#.
Vinko vrsto %vati o,je To#aeve rke: 9 Prijatelj! jte! istina je! kipi i" sr(a.
9 Kipi i" sr(a 9 prekin 'a pre"irno To#a 9 ti# prije e is%lapiti.
9 Nee! tako #i sve'a na svijet7 9 "akne se Vinko.
9 2a je#o.
9 Prijatelj To#a! ja sa# vrlo tat! ali pokvaren nijesa#. +ojoj tatini 'odi da se pred
svoji# prijatelje# nei# po%vali#. To# i nie# dr'o# pripiite one rijei to i% ste.
:a pako #isli# $eniti &o.ij prije ne'o i"#in dva #jese(a. Kne# va# se i "adaje# va#
poten rije7 Vjerjte #i! prijatelj! i potvrdite da #i vjerjete7
9 Voli# ne vjerovati va#. 2anas9stra ,iste se #o'li s#ijati onoj kolnikoj ldi kako ste je
nasa#arili lijepi# nada#a "a svoj ker. +e-ti#! ja sa# se na sve pripravio! odr$ite li vi
svoj rije ili ne. A 'ledat na to pripraviti i svoj &o.ij.
9 Kako &o.ij3 1ar ona ne pola"i s teto#3
9 2a! s teto#7 Toj teti pripiite i des &o.ijin. Pa da nije ta doredna da teta #o$da vei#
"roko# sve# to# ne'o ste sa#i vi! dvoji# da ,iste vie predavali %istorij naroda i velik
.ilo"o.ij.
Vinko se prestravi na te ne#ile prijetnje.
9 Vidi#! vidi# kakva ste kkavi(a. Ali ja ,i% vas strijelio! tako #eni! po vaoj "akletvi!
sve'a #ilo'a i dra'o'a! tako #i #oje keri6 strijelio ,i% vas kao vi$le.
/ toj prijetnji ,ijae To#a 'ro"an. 4i # se rairie! a "jeni(e kano dvije sli(e "a,odoe se
Vinka. Cijelo # tijelo kano da se na'i,lje naprijed! na! sada e jriati na svoj $rtv.
9 4na vie ne ide od #ene 9 nastavi To#a 9 no odr$ite li vi svoj "adan rije ili ne! da ne
,de "a,lde! #oja ki je ne"akonito dijete...
I kano da se To#a d,ao sa# se i svoj $ivot! sjednvi na klpi( vrt ovako se
"anese prolost:
9 5ilo je prije seda#naest 'odina. I ona ,ijae &o.ija! #ajka #oje keri. 5io sa# astrijski#
asniko#. /po"na% se s djevojko# ot#jena i ,o'ata roda. &a,lja slatko "vei $ensko# %!
napose, % tatiji% i lako#niji% $ena. 5ija% dvije sestre s dovi(o# #ajko#. 2r'a
sestra! to je dananja Kata. &o.ija #e lj,ljae strastveno i $estoko. 4d onda je #eni lj,av
$enska lda ,ajka! kano i "akopano 'avanovo ,la'o pod pranikovi# pla#eno#. &o.ija "anosi.
+ajk joj neto stislo i stari(a #re! na#iri lijep i#etak keri#a. 4ne 'odine! KLSK! "nate
kakve s ideje pokrenle ;rvatsko#. :a sa# ,io liki sin! i pre# astrijske vojske asnik!
#r"io sa# je i pre"irao. A to se nije sla'alo. +orao se vjenati s njo#! kano pop sa sveto#
#atero# (rkvo#6 #orao joj ,iti vjeran! kano vra' pakleni# #ka#a. 5io sa# #lad i vrela
'lava. /" tako "asa-ena vstva svo# sr(! odlio sa# napstiti vojnitvo! a na &o.ij!
kano sa#odr' sestr! pripao lijep i#etak. Pa nikad ,olje'a! sa,lji( na klin! pa lijepo
od'ajaj djei(! ,di valjani# i skr,ni# o(e# o,itelji! #$e# koji lj,i te itavi# i
nestraivi# ;rvato#! to vojnika sl$,a ne dopta. Ali jok! ja nadesno! &o.ija nalijevo! ili
o,ratno. Nikako "ajedno ni sporedno. 5li$ilo se vrije#e porod. :a njoj nosi knji'e to
naroito o to# 'ovore! da po,di# njoj "viena #aterinska vstva! n &o.ija ti% knji'a ni
otvorila nije. /ope nikada nije rado sa #no# 'ovorila o svo# ,de# porod. I #i
,ijas#o "areni. &po#inja% da se vjena#o prije poroda! n ona ote"ae dosta dosjetljivi#
ra"lo"i#a! vanredan pojav $ene! ote"ati sa $enid,o#. 5it e poslije poroda! #islio sa# ja.
Nekoliko dana pred porodo# ostavi% vojnitvo. 2a je i"nenadi#! do-e# preo,en k njoj.
4na ra"ro'ai oi. 9 Ti nijesi vie asniko#7 9 1akka kada joj otkri% svoj odlk i pone
plakati. :a j! dakako! tjei%! ali "a#an. Postade %ladno#! da ne ree#: pre"irae #e. :a
"dvaja%. 5it e ,olje kada do-e porod na svijet! i svant e na# sn(e sree. Tjei% se ja.
+olio sa# "a sretan porod nje"in! na to se #o$da ona sa#a sjetila nije. 1anosno joj ra"la'a%
i t#ai% pokrete politike ideje 'odine KLSK! da joj ti# opravda# svoj napst astrijsko'
asnitva! n ona to ili nije %tjela ili nije #o'la ra"#jeti. :edno se sasta% sa svoji#
"e#ljako# i" *ike. 4n ,ijae ono do,a prvako# vladaji% ideja. 1adi se da "a,a(i%
vojniki sjaj! da e rijedak krajinik tako odlan ,iti! n ne sla'ae se s #ojo# $enid,o# i
otad$,enitvo#. 4dvie je krt i #aterijalistian vijek a opstojnosti %rvatsko'a naroda
preteke! a o,"orje nad nji# preta#no da ljdi optereeni o,itelj #o' ,iti nese,ini i
"askani otad$,eni(i. 9 Vidi! rode! ja ti se vjenati sa#o s do#ovino# ;rvatsko#. I na
to# pt strajati. 9 To je on tvrdio ono# stalno d%a i oka svo'a kakve nala"i#o sa#o
odlni% i odlini% #$eva. N ja sa# %tio i svoje opravdati kako je lijepo do,r dje(! vrle
sinove "'ojiti. 9 Vrle sinove7 9 nas#ija se on. N "a to se tra$i #no'o od #atere. A ,olje da
s#o "arod "a'ili svak #isao na ,rak ne'o da s#o rodili pol r-e sa#o... Iskstvo nas
i. 9 :edno sa# to'a otad$,enika po"nao i sa svojo# "arni(o#. Kada se na-os#o
nasa#! prasn ona 'lpi s#ije%: 9 1ar je to tvoj ideal7 ;vala lijepa. Priinja #i se kao "#aj
ili divlji #aak7 9 I s#ijae se ,e" kraja i kon(a. 5oljelo #e to kano da si #i da polo#io.
Ne%oti(e se sjeti% rijei svo'a "e#ljaka: 9 5o' te vaj roditi r-e...
&o.ija porodi $ensko edo. 1a koji dan otptovalo je dijete k nje"inoj ro-akinji na od'oj.
&o.iji sa# doka"ivao da nije #aterinski tr'ati dijete od svoji% sisa! pak ako ve i to #ora ,iti!
neka 'a ,are# ne daje i" ke. 9 1ar te ne #ori stra% svako# trentk: sada se je to "la
djetet do'odilo3 9 Ko'a #ori taj stra%! neka po-e "a djeteto# 9 od'ovori lakoniki ona. 9
4vo je "vjeri(a 9 "akkao sa# "dvojno se,i. Tako va"da jedno nalijevo! dr'o nadesno.
Neko'a dana je opet opo#en% da se vjena#o. 5ilo je ve #jese( dana prolo nakon poroda.
9 Vjenati3 +eni se vidi da se neko# %oe #oji# i#etko# 'ospodariti7 9 &o.ijo7 9 krikne# 9
n ona #e psti nasa#. /niten i"i-o% i" nje"ine ke! te lta% 'rado# od ne#ila do
nedra'a. Napokon #e e"ne posve svlada i odli% "a nekoliko dana otptovati na selo da
vidi# dijete. Ne reko% joj o to# nita. Ne vidjes#o se tjedan dana. Nje"ina ro-akinja nije se
#o'la naditi da sa# ,e" #ajke doao 'ledati djete(e. /,avo ,ijae to edan(e. 2ojilja #i
pripovijedae da 'a %odaj i" sela 'ledati kano kakvo dovite6 da ,ajaj kako se
prepa#etno vidi! da e ili kratak vijek vjekovati! ili nesretno ,iti. 9 Pa tako je i pravo da ste vi
prije ne'o #ati doli #oj #alonok &o.ij posjetiti 9 kokodakae ro-akinja 9 ej ta itavi
tata! itavi tata7 9 a dijete pr$i pre#a #eni sitne ri(e.
Vrativi se natra'! i"nenadila #e vijest da se 'ospodina Kata daje "a neko'a natpornika.
T se vrtjela po ki itava astrijska soldateska. Nerado sa# tada pola"io k. 4dvajkada
sa# "nao da s vojni(i plje! pa#ko# napnjene ltke. Klopotae koji#a vjetar okree. Pa
ako se #o$e kod nji% ve o kakvoj vrijednosti 'ovoriti! to jedino jest ona koj ,i tko dao "a
ni.or#. 5ilo je nekoliko pri"ora sa &o.ijo# koji #e sve jae o'orava% i osvjedoava%
da je &o.ija #ene tek lj,ila vojniko odijelo! a ne sa#a #ene.
Kata se dala. A natpornik joj ,ijae prvi# ,rani# dr'o#. 4d nekoliko dana posta &o.ija
s#orno# i #elankolino#. Pri,li$i% se k njoj! predlo$ivi joj da "ajedno po-e#o k djetet.
Nastojao sa# je navesti na #aterinska vstva! opisji joj kako na# je 5o' dao lijepo
dijete i da ,i vrije#e ,ilo da se ve vjena#o! ti# ,olje je to na #jest to se evo i Kata
skori% dana dala.
9 =ta dijete3 5o' 'a je dao3 ;vala # na ti# darovi#a! ja i% ne tre,a#7
/ #eni se stinla krv.
9 &o.ijo! da li te je sa# pakao preo,ra"io3 =ta ti je3
9 Nita7 9 #a%n rko# i napsti #e.
4d ovo'a dana #oj $ivot postade 'orak kao pelin! e#eran kao povrije-ena rana. 4ito sa#
po'i,ao. Veli se da "alj,ljene $ene jae stradaj od "alj,ljeni% #kara(a. Ne #isli# tako.
Ne#a vee'a stradanja no potiteni ponos6 ili sa# ja ,io $ensko'a sr(a.
:edno'a poslijepodneva! a ne ,ijae &o.ije kod ke! %vati #e stara 5ar,ara! slkinja od
#ali% no' toj ki.
9 To#i(a! 'ospodine To#i(a7 9 pri"va #e ona. 9 Aj venete! venete! kano posjeena sta,ljika.
1na# ja to. 2oli! pa vas podsjekli! a vi ste tako do,ar! tako estit. 4j! 'ospodina naa pola
"li# pte#! vrlo "li# 9 ra",r,ljala se ,a,a po o,iaj svo'a spola.
9 A #oli# vas! to stadoste ,n(ati3 9 +a%ne# rko# kao da ne #ari# "a nje"ine
pripovijesti6 pa #e ipak neopisiva "vjedljivost #orila.
9 5n(a#3 %a3 8ospodine To#i(a7 I kada se 5o' #oli#! vele da ,n(a#. I kada
'ospodin opo#en% da e je pedepsati 5o': ,n(a! ,a,a 9 ree #i ona.
9 Pa ka$i #i onda ta je3 9 s#iri# se ja! a 'rdi#a ,jesnjela #i ,ra.
9 Podsjekli vas. 1nate li kako sta,lo podsijek6 a ono se posi i ne plodi vie. A s%i# i
neplodni# drveto# valja vatr nalo$iti! veli na 'ospodin sin ,o$ji. I s va#a tre,a nalo$iti
vatr! 'ospodine To#i(a! jer ste i"i'rani. )e# odla'ati sa,lji(! sada nijeste tako ravan kano
da ,i vas slio od voska6 pa vas i ne voli 'ospodina. +i sad po"naje#o ki nekakva ,ratia
'ospodinina6 e%! kako # lijepo stoji sa,lji(a. A ,rati! da se 5o' s#ilj! deseta kisela voda7
:a sa# t od #ali% no'! "na# "a sv rod,in! ali to'a! ,ratia! de #i! nikada nijesa#
vidjela... ;#! ,n(a#! da! ja ,n(a#! a vi ste ,lijed kano #oja pre'aa. Koliko pt #orala
sa# va# rei da 'ospodine nije kod ke! a kad ta#o! 'ospodina je kod ke sa svoji#
,ratie#. +islila sa#! "ato ona ne ,i ,ratia To#i(i predstavila6 a taj ,rati postao tek od
Katine svad,e. ;a! 5ar,aro! neist je to posao! tre,a 'a iskati 'ospodin To#i(i. Pa evo va#
5arina ,n(anja.
9 A i# #i #o$e to doka"ati3 9 "apita% #klo.
9 )i#3 4stajte evo t #ojoj so,i pa ete 'a vidjeti kada do-e i ostane t. To e ,iti naj,olji
doka".
Prista% #e i sa stido#. +orao sa# se ak i sakriti 5ar,arinoj so,i.
Pade prvi #rak. +oja "arni(a do-e sva sopljena.
9 5ar,aro 9 povikne "a'ljivi# 'laso# 9 #oj ,rati e danas doi! pripravite na# aj!
"atvorite vrata i da nijeste niko'a pstili ntra. 2o-e li slajno To#o! re(ite da niko'a ne
#o' pri#iti7
;tjedo% poviknti! n "ape #i 'las. 4na %itro vesela poleti prvi kat svoje so,e.
9 A sada e va# se o,jesiti na pro"or i ekati! "dii! to,o$nje'a ,ratia 9 pri,r,lja 5ar,ara.
&r(e #i daralo da #alne pro,i 'rdi. / #eni je vrila krv! ali sa#o "a osveto#! "a osveto#.
2ok ja tako! doao je ,rati. )o sa# 'dje # je s pro"ora poviknla &o.ija koketno: 9 4%!
#rijet kako te d'o i"'leda#. 9 5ar,ara # svijetlila %odniko#. 4na nije "nala da sa# se
krao i" so,e dok je otvarala vrata! "'ra,ivi ne'dje kt siln tolja'. 5ar,ara i to,o$nji
,rati ,ija% " svije svjetl! a ja #rak. Tako po"na% neko'a asnika od Katine
svad,e! i sjeti% se da se taj isti najvie na svad,i oko &o.ije vrpoljio. Napsti #e svijest kada
je %tio stpiti na prv st, prvi kat. &koi% da se o,ori# na nj! a 5ar,ara se koi od
$asa. 4n #e po"na6 #njevito# ,r"ino# pove sa,lj! kako dolikje asnik! n ja # je
tolja'o# i",i% i" rke6 nakon to #i je nasjekao rk vr% lakta! sa,lja "a"vei %odniko#!
tolja'a prasn na el #o'a n"lj,a! i on se skotrlja! rknvi 'ro"no. 5ar,ara ,a(i
svjetiljk i po,je$e ,e" tra'a. Prestravljena doleti &o.ija i stade vikati i je(ati! pstivi svije
sredin st,a. Poletje% k njoj: 9 Ti li si #ajka! ti li si "arni(a3 To je vjera tvoja3 9 N ona
pre. Vikae kano ,ijesna po#o. Ve % ljde na li(i roptati! to #e raspali! dari% je
la'ano i ona se od stra%a nesvjesna sri do lj,avnika. Povko% se kro" dvorite vrt!
ostavi% 'rad i ne vidjes#o se nikad vie.
&r(e #i pe! da podivlja. 1a#r"i% ljde i sav svijet. &vako vstvo sa%ne #eni! n
jedno ne: lj,av pra# djetet. 5r"o osnova% i osnov i"vedo%. 2ijete nje"ine ro-akinje
"e%! to,o$ da 'a vodi# #ateri 'rad! po,je'o% s nji# daleko6 daleko. 4donda niti #oje
dijete! a to va# je &o.ija! nije nikad vidjelo svoje #ajke6 a niti ja svoje to,o$nje "arni(e.
+oj stali ne ,ijae kolnikovanje. Prije pet 'odina dado% se na taj kr%. Tada sa# se
po"nao s dovi(o# Kato#6 nje"in dr'i #$ $ivljae jo. 4 sestri "nala je sa#o toliko da je
proi'rala lijepi svoj dio i#etka i da se pot(a po svijet. N #oja ki kao da pre"e "ada
na'ovoriti #e da potra$i# #ater i da se sjedini#o. No! to je "aldno...
&o.ija je dakle ne"akonito dijete6 ki ,ldne i "le $ene! ali nje"ini# $ila#a tee oeva krv6
pa ,de li nesretna! pi e joj sr(e! "a#r"it e na sve! kao i ja! ali e i ,iti jaka pre'arati6 n
jao 'a stopt ono# koji se titra sa sr(e# nje"ini#7
4vo sa# dr$ao n$ni# ra"lo$iti va#.
9 Takva neta sa# i sltio 9 pro#r#lja Vinko na kon( ove pripovijesti6 ali 'a To#a nije
o. 4ni se otpte kolniij! ne pro'ovorivi vie ni rijei "ajedno.

F.
8osti od To#aa rastaja% se s %ladno# i pro#jereno# dvorno. &a sa#i# Vinko#
i"#ijenio je To#a vrlo #alo rijei! i kano da # se 'i,ae.
Na pro"or slanjae &o.ija. Plakala je. Vinko joj se pri,li$i.
9 &o.ijo! #i se rastaje#o! ali da se skoro vidi#o! &o.ijo 9 ote"ae tro,ni# 'laso# #ladi.
4na pre s"ne oi nj i potrese 'lavo#.
9 :oj! Vinko! #ene tako ljto! ljto ,oli sr(e. Neki slt #e #i! strano #i. 1lod% ,i ape
da se #i nikada vidjeti nee#o 9 je(ae ti%o djevojka.
9 Ne djetinjari! &o.ijo! to s djevojake predsde i nita dr'o6 predsde to ne vrijede ni
kaplje vode! a ka#o li s"e. Tjei se! do! #ojo# poteno# rijei! #ojo# lj,avlj6 ja te
ostaviti ne.
+ladi joj poda rk: 9 &o.ijo! ",o'o#! 5o' te vao6 ",o'o#7 9 8osti posjedaj na kola!
pratio i% To#a. &o.ije nijesi ni'dje opa"io.
Vrativi se To#a ki kako je popratio pte# 'oste! na-e &o.ij ,lijed i "aplakan. Neko
vrije#e ae! a "ati# se ,la'o okrene k njoj:
9 Keri! dijete #oje! vidi#! pro#ijenila si se. / te,i $ivi #oja da6 pa#etna si! pa #o' koj
ove s to,o# pro'ovoriti. Ti lj,i Vinka! lj,i kako sa# i ja lj,io tvoj #ajk koje ne
po"naje i koje valjda nikada vidjeti nee. Ali taj #ladi pro.esor jest ovjek lako#an!
nestalan i tat. 2a ti #a% sve iska$e#. 8orko ti je6 rastadoste se6 no ispij kp 'orine do
kraja. Vinko je pri"nao svo#e dr' da si ti sla,a trta kojo# on vije po volji! kako # se
svidi. N da s to,o# #isli onako kako svi nje'ovi dr'ovi ovo'a vijeka #isle s djevojka#a.
4#a#iti je pak onda i"dati i prevariti. )o sa# to na vlastita %a. 2anas 'a pri"va% na stran!
pre# nikad prije ne ra"'ovara% o vai# "arka#a! spoitn% # kratko nepotenje. +ladi
#i iskreno pri"na da sa# do,ro o! n da ono to % pripie# nje'ovoj tatini! jer da se
sa#o pred prijatelje# po%valio sa sretno# lj,avi. Tada se stane "aklinjati na #ilo i dra'o da
poteno #isli s to,o#. &la% 'a i ne sla%6 ali # ispripovjedi% da si ne"akonita ki! pa
"ati# itav svoj $ivot i svoje "'ode ra"'ali% #. To ,ijae n$no! da ne ,de nikakve opsjene.
& teto# sa# ,io stro'! jer je ta $ena prosta ra""danka. 4vo ti priopje# da se pripravi! ako
te ,dnosti ,de ssretala "la ko,7 Ali i tvo# "arnik navijesti% da e je ,iti jaka
podnositi.
To#a #kno. 2jevojka je poniknla 'lavo#.
9 4e! ti ne i#a ra"lo'a ,ijediti Vinka.
9 &o.ijo 9 stane To#a pred kerk 9 nijesi li #i dijete! nijesi li #i jedino to #e jo podr$avati
#o$e3 Neki dan sa# ,io s to,o# stro'. Ali sad vidi# da lj,i! a lj,io sa# i ja. 2a si
#ajina sr(a i #ajine de! kratko ,i% ti sve "a,ranio. 4vako! poto si #oja slika i prilika!
ne #o' nita. N $eli# "dravlje ti podati naravski# lijekovi#a: a to je iskrenost i istina. :a
Vinka ne ,ijedi#6 tko radije no tvoj ota( da si sretno#3 2$an sa# ti ipak rei svoj sd o
ovjek ko# sa# "avirio d6 a ja se sd rijetko vara#. +e-ti# vidjet e#o. A sad
'ledaj! ker(e! da svoje #isli po"a,avi poslovi#a. )e"nti i sanjariti jest ,ojstvo de i
tijela. I prije e vrije#e proletjeti posl.
2jevojka priskoi k o( i ovije # se oko vrata.
9 4%! oe7 2ao ,o' da si se prevario sd. N ako nijesi! to e #o$da tvoja ki sve #oi
trpjeti! sa#o #i ti po$ivi7
4d to'a dana nastojae &o.ija va"da prika"ati se o( veselo#! dapae ne,ri$no#. Ali njeno
sr(e je 'orjelo! da plivae d,okoj #elankoliji! doi# je ono ,jno djevojako tijelo dan
"a dano# venlo.
To#aevo proni(avo oko sve je to pa"ilo! %injena ne,ri$nost i to,o$nja veselost djevojina
nije 'a #o'la opsjeniti.
9 &o.ijo 9 na'ovori je ota( neko'a dana 9 od tvo'a "arnika ,a nikakvo'a 'lasa! a ti #i
vene! keri! ja se ,oji# "a te,e.
9 4e! ovdje je tako pst kraj! neprito#ni ljdi! pa i sa#a narav ne prija ovjek 9 odvrati
o'oreno &o.ija.
9 1ato neprito#ni ljdi3 Ta ti ,are# s niki# ne opi.
9 Ne opi#! n danas #e tako neoekivano vrijedio #jesni $pnik.
9 =ta3 Pop3 8dje! &o.ijo3
9 :a ne "na# po kakvo# je posl doao jo sa dva 'ospodina. Pre'ledava% kol! a "ati#
pita% "a te,e. 4dvrati% da si poao na pot. /-oe nae so,e i ,e" svako'a pitanja
istra$iva% knji'e! napokon "a%tijeva% da i# otvori# or#are. 9 8ospodo! odvrati# s
ponoso#! ja ne "na# tko ste i to ste vi. 1ato ,i% va# otvarala or#are. 9 2jevojko 9 "akilji
$pnik oi#a 9 po sl$,eno# posl dola"i#o. Va ota( je ,e",o$a( i ,e"vjera(6 poskidao je
svete slike koli! iri nekakv sekt. +i s#o doli sve pretra$iti i osvjedoiti se. ;#! valjda
ste i vi! djevojko! ,e"vjerka da ste tako otresiti. ;#! ta3 9 I kako ,e"o,ra"no 'ovorio! tako
,e"o,ra"no koraio k #eni i tino #e "a o,ra". 9 8ospodine 9 podi'ne# desni( 9 sra#ota
na vas! pa jo sveenik7 :a va# "a,ranjje# t ,estidn s#jelost. +oli# da se nosite #a%
napolje7 T ve ne i#ate nikakva posla7 :a sa# ki svo'a o(a i 'ospodari(a ovdje kada je on
odstan. 9 8le! 'le! kako ti se ta kolnika (ra "je$ila! kano kakva ,arni(a7 9 r'ae se on. 9
No! s tako 'lpi# popo# neka se ponosi sva katolika (rkva od istoka do "apada i svi sve(i
na ne, i na "e#lji7 9 povikn% $pnik koji #e je vrije-ao i "atresn% vrati#a. 4ni odoe.
To#a slae po"orno svoj ker. A li(e va"da ,lijedo kano da je sa kerina postajalo
,lje-i#.
9 &ltio sa# 9 pro#r#lja. 9 Ne ,oj se! kerko! nee#o ostati d'o to# kraj. No! sada ide#
do to'a lijepo'a pastira svo'a stada da vidi#o ta je na stvari.
9 Ne idi! oe! to je prostaina do"la,o'a6 sa#o e te vrije-ati i ljtiti.
9 Ne ,oj se! kerko! "a #ene. &koro se vratiti7 9 I To#a i"a-e.

FI.
Poavi To#a do #jesno'a $pnika! padne # pte# na # da ve ne i"la"e drtvene
novine otkako je onaj ,ole$ljivi 'i#na"ijala( otptovao 'rad na nake. :edno n-a%
lanovi nje# da se opet lati rednitva! n on je to odlno od,io. +e-ti# 'a i"daja nije
i"nena-ivala! ve "ani#alo 'a od ko'a potjee. Napokon dospije $pni dvor. <pnik ,ijae
visok! kotnjast ovjek sivi% $#ir(avi% oij te vrlo d'a o,ra"a. Vanredno o%ol! a
.or#alnost drtveno# $ivot ,ijae # al.a i o#e'a sve'a "nanja. Po toj al.i i o#e'i
#jerio je (ijeli svijet i sve ljde. Ne ,ijae nje'a d%a Ivana 1latosto'a6 svoje prodike je
"nao na,,ati od rijei do rijei i" knji'a6 n "ato sel ,ijae svako# lon( "aklop(e#.
To#a stpi nje'ov pisarn. <pnik neto pisae di#ei pip i! ne skinvi kne kapi(e
sa 'lave! ovako e To#a:
9 Kako to da veleeni .ilo"o. i na kolnik danas dola"i $pni dvor3 +i ,are# do sada ne
,ijas#o vini ovakvi# posjeti#a.
9 8ospodine $pnie! vi ste danas pre'ledavali kol. Kakav ste i#ali povod3
9 Povod3 9 plj(ne $pnik i"vkavi siln #ara# i" d$epa d'o'a kapta 9 povod3 Veliki
povod! #drae7 4 vaoj ko$i radis#o.
9 )o sa# da #jesni $pnik lj,i etiket i .or#alnost6 n danas se i"nevjerje o,oje#. :a 'a
nisa# ovlastio da ra,i tako ne"'rapno podr'ljiva i#ena! a naj#anje 'a je na to ovlastilo nae
po"nanstvo.
9 Va#a je to sve isto. 1ar #aj#nov rod #ari "a etiket i ljdnost3 9 odvrati pre"irno
$pnik.
9 I"volite #i rei ra"lo' vae# posjet #oj kol danas! 'ospodine pold%ovni pastir7 9
%ladno e To#a.
9 A ja va# i rei. Pa vas po"orje# da nee sve to na lak rk proi. Vi ste te#eljili
,e",o$no nekakvo drtvo! strojili novine "a to drtvo! pravila6 jedno# rijei: itav pakao.
/ drtvo vkoste i nekakva 'i#na"ijal(a! #o'a $pljanina. Taj je poeo va kol iriti
#e- svoji# sdr'ovi#a i dijeliti vae novine na itanje. No lo se to# tra'6
'i#na"ijala( stra% odao sve! a i" "aplijenjeni% pri#jeraka vai% novina do"nas#o i vie
to'a. Ni #ene niste pstili na #ir! pa i kolski kipovi s#etali vas. Evo va# ra"lo'a
dananje# nae# po%od! nai#e #oje# i dvoji(e 'ospode od pod$panije. Pa tako ete
vi! .ilo"o.e &okrate! "astalno nastradati i "apa#titi ,de da se ne tre,a po"dati
#aj#nsko ple#e 9 tj. sve ljde krtene i nekrtene. 2apae ni isto'a "eta. Vinko! onaj
#ladi pro.esor! vi 'a ,olje "nate ne'o ja! tako #i ,are# pripovijeda%! 'lavni# ,ijae
pokretae# itave istra'e6 on je! nai#e! itelje# vae'a naj#la-e'a pristae! ovo#jesno'
'i#na"ijal(a. A sada #i ostajte ",o'o#! veliki .ilo"o.e! ritelj &veto'a pis#a!
ri#okatolike (rkve6 ",o'o#7 A ja jo ostati svojoj $pi! doi# e va#a valjda dosditi
da odete #aj#ni#a 'raditi kole ta#o a.rike #e. 1,o'o#! .ilo"o.e devetnaesto'a
vijeka7 Po"dravite svoj #aj#ni( ker. / nje s otri ",i! pa e "nati s #aj#ni#a
%rstati ora%e7 1,o'o#7
<pnik napsti itelja To#aa. 4vaj krin ",i#a i ode i" $pno'a dvora. 9 A%! takvi li s
nasljedni(i Issa Na"aren(a7 9 #r#ljae on pri,li$avaji se k koli.
/ nedjelj "atvorie $pljani itelj kor! a poslije #ise pro"vae pred (rkv da ljdi dalje ne
ilj dje(e kol! jer da je itelj postao po'anin i ,e"vjera(.
5ilo je vike i #drovanja. :ao si 'a ono# selsko# inteli'entnik ko'a pk stane
pretresivati i pod#etati 'a svojoj kriti(i i ras-ivanj. 5ake se skpie kolo pokraj
tako"vano'a kri$no'a drveta! kri$aji se i ljevi(a#a i desni(a#a kako #o$e $pa i#ati
itelja ,e"vjer(a. 2e,ela #esari(a ono'a #jesta! koja je na'las islila na ,rojani(e (rkvi i
sve $rtvenike i"lj,ila prije i poslije #ise! no ipak "ato va"da krivo# va'o# #jerila! najvie
se %rstila na opinske od,ornike! na sd! na 'ospod! kratko reeno: na ne, i "e#lj! kako
se #o$e to takva doptati. Apodiktino je tra$ila da se navali na kol i da se opinsk
ta#ni( "atvori i itelj i ki #! ona 0nadvena .rajla0. Pa ako nije opinskoj ta#ni(i
#jesta da e ona dra'e volje odstpiti onaj dijel svoje pivni(e ka#o o,iaje kr#pir
spravljati! koji $ali,o$e nije ni naj#anje o,rodio ove 'odine. 2a! dra'i 5o'! ast i dika #
,di! ka"nio nas ljetos dokraja: tkao to#! pekao so#! oprio rani# #ra"o#. &ve "ato
to s#o to'a ,e",o(a dr$ali naoj $pi. :a sa# #a% k(nla Po svo# el: 9 +i(a! +i(a!
ovaj ovjek koji ti tako d' ,rad nosi nie# do,ro# ne svjedoi. 4nako se #eni #ili da
sva 'ospoda o,rijana ,d! kako je na 'ospodin $pnik. I 5o' i ljdi#a #io! a okr'ao i
'ladak kano ja,ka. 9 Vikala je #esari(a! a ne "na se da li od ljtosti ili od silne vike! posve
joj je pro,lijedjela vrlo #esnata ,radavi(a na nos! koja je inae va"da dr$ala postojano
(rven krv pod ko$o#. 9 Pak ona 0nadta .rajla0 9 prekrstila je #esari(a rke. 9 5o$e #oj! na
sve vijeke ,di %valjen! ja! ja sa# ,ila pjestinja kod 'enerala! a kakva djevojka7 &n(e #i se
s#ijalo! #jese( na#i'ivao! dok napokon nije srea otvorila ,la'ostiv rk #o# :ri! koji
je "aonda ,io prvi# paradni# koijae# 'ospodina 'enerala7 :a! ja6 pak se nijesa# nikada
tako koila.
Neki napokon "akljie dariti na itelja! po,a(ati # napolje stvari! nje'a i ker! te
"atvoriti kol. 2opre rlja ve i pred kolsk "'rad.
/itelj To#a nala"io se "ajedno sa &o.ijo# so,i! te o sve# jote niti rijei nije ka"ao
keri.
9 Kakva je to vika pred kolo#3 9 pita &o.ija.
9 Ne "na# to e opet i#ati ti ljdi 9 od'ovori To#a te odlo$i knji'.
Po %odnik od"vanja% teki kora(i. I"nenada se "ao krpan 'las: 9 Kda ete! vi ,ivoli3
=to tra$ite ovdje3 Tako #i potenja! ako neete! 'ledajte! ova e tapina taj as p(ati na vaoj
#a'areoj ko$i! da ete "vije"de ,rojiti7 9 To ,ijae 'las ladanjsko'a 'ospodina.
9 Prosi#o poni"no 9 o"ove se jedan od nji% tono provalie na %odnik 9 nas s star(i oda,rali
da ,a(i#o to'a ,e"vjer(a napolje! s doptenje# ,di reeno.
9 2at ti ja! %ljo7 Ko# e ti sditi3 9 vikn 'ospodin Pepo i ,a(i napolje ono'a tono #
je stvar poeo ra"janjavati. 1ati# e ovako ljdi#a:
9 )jte #e! selja(i7 Vas s kojekakvi ljdi na%stili na itelja. Ali vi ete po"atvarani ,iti.
Tko vas je postavio sditi ko# to vi ne ra"#ijete3 4d to'a s po'lavari. 2a ste se #a%
ra"ili! jer inae poslati po $andare7
9 Po $andare7 9 klikn ,a pred noso# ladanjsko'a 'ospodina de,ela #esari(a. 9 1a ,e",o(a
i po'anina e $andari na nas. :ako lijepo. Neka sa#o do-. :a sa# ,a,a! pa i% se ne ,i%
,ojala. & ti# po'anino# napolje7
*adanjski 'ospodin vrkn $estok ,a, ,a po nosnoj ,radavi(i.
9 ;vala va#! #ladi 'ospodine 9 nakloni se #esar :ri! koji je inae stajao pod 'ospodstvo#
pre'ae svoje #ilostive polovi(e 9 ona se #ora svda plesti.
8ospodin Pepo s #esari(o# ,ijae podaleko# rod. *jdi s se na interven(ij ladanjsko'a
'ospodina poeli ra"ila"iti! a Pepo -e! jedva pok(avi! so, 'djeno se nala"ie To#a i
&o.ija.
9 To#a! #oli# te nasa# "a nekoliko rijei 9 ree ladanjski 'ospodin! a "ati# se daljie
ion. 9 To#a! #i s#o i"dani. / do,ar sa# as doao6 jer ti 'lpa(i navalie na te! da ne
,de #ene. / od,ornikoj sjedni(i nalo$ie #i da ti "atvori# kol! a ljdi#a je pro"vano da
ne alj dje( ion. &ve# je kriv onaj "eleni -ai. /lovili 'a. I"dao nas sla,ta(. =to
vie3 Tvoj Vinko # je pro.esoro#! pa je ispipao sva naa i#ena! sastavio "apisnik i predao
na pod$panij. 8lavno je da s to# neopre"njak "aplijenili vie ,rojeva +otike. &a# -avo
#e je naptio da sa# pri'odo# one sjedni(e radio proti te,i! i da s#o pri#ili t "elen 'ran!
pa jo redak(ij +otike. Ali #eni je kipio ,ijes na tvoje 'oste! napose, na to'a pro.esora
to na# je sada sk%ao ka kano da ti se %tio osvetiti na 'ostolj,lj i lj,avi lijepe &o.ije.
9 A "na li to ka$ ostali lanovi3 9 #irno pita To#a.
9 4stali lanovi3 +oli# te! kakvi lanovi7 I#,ri(a Na,r'oj ve je ,io kod $pnika i sve #
iska"ao! sa#o da nevini# i"a-e. Pop # je rekao da e te,e protjerati i "atvoriti na koj
'odin! a on popovsko #nijenje! kano svete rijei! revno ra"'lasje #e- ostale lanove! koji
vele da e prisei da i% nas dva "avedos#o.
9 A "na li ti to e od nas ,iti3 9 poeta so,o# To#a.
9 1na# i ne "na# 9 #i'n ra#eni#a Pepo.
9 +ene e otpstiti! a te,e e valjda iskljiti i" opinsko'a od,ora.
9 N! kako e se ti na istra"i ponijeti3
9 =to je ,ilo! to pri"nati6 a ostalo to nije istina! dakako! "anijekat .
9 To#a! prijatelj 9 %vati Pepo itelja "a rk 9 jo neto.
9 2akle3
9 Preseli se #a% #oj dvora( da te prostota ne napastje6 jer $pno# dvor ",o' ono'a
lanka ko# si se ti najlje protivio itav ,n %oe na te,e dii.
9 Na to ti poslije podne od'ovoriti! a sada #ora# sve najprije &o.iji otkriti.
Prijatelji se rastadoe! a To#a od poetka do kon(a sve ispripovjedi svojoj keri.
=to je o Vink la! nije #o'la vjerovati! pa "ato o'oreno# do# "#e pero i ovako #
napie list! kano posve stranoj oso,i:

8ospodine pro.esore7
2opstite da Vas neto pita#. Pravo #i na to daje 'ostolj,lje to 'a $ivaste naoj ki.
Ne ,ojte se da Vas opo#injati na Va "adan rije. 4! ne7 &o.ija 5raneva "na pre'arati i
trpjeti! a tjei je "dravo ras-ivanje o(a joj! koji ,olje po"naje ljde od tete Kate i od ,o'e
&o.ije. :a nijesa# od oni% keri "e#lje da Va# dosa-je# jadikovka#a! pre# "a to i#ade#
najvee pravo.
4d'ovorite #i! jeste li Vi istra' vodili proti neko# svo# enik i jeste li Vi sastavili
"apisnik na pod$panij 'dje istiete darvinistikoj sekti ovo' #jesta vo-o# i kriv(e# svi%
"ava-anja To#aa 5ran(a3
&o.ija

Na ovo pis#o ne do,i &o.ija nikada od'ovora. =to je prije t'ovala i sa%nla s neprestana
Vinkova #anja! otkako se rastae! to se sada ta t'a i ,ol pretvori ,ijes i osvet.
2oao je i dan istra'e. No tde ne ,ijae o nikakvo# $panijsko# "apisnik niti 'ovora. &vi
te#eljiteljni "aprise'nti lanovi darvinistiko9so(ijalde#okratike sekte s'lasno
svjedoie proti To#a.
*adanjsko'a 'ospodina ne ,ijae ,li"! niti je o nje# ,ilo kakva 'ovora na istra"i. Isto tako o
'i#na"ijal( te nje'ovo# rednitv nije se nita spo#injalo. Na istra"i ,ija% predoeni
To#a sa#o oni pri#jer(i +otike to i% je on re-ivao i oni% deset para'ra.a to i% je on
sastavio.
)itava istra'a nije d'o trajala. To#a je %ladni# i kratki# od'ovori#a sve pri"nao i nato se
"apisnik sastavio.
1a nekoliko dana do,ije To#a dekret koji# se di$e od iteljstva opse' %rvatske
kraljevine s ra"lo'a to je irio protvjerska naela! kodljiva svetoj #ateri (rkvi i drtveno#
stanj i s ra"lo'a to je te#eljio tajn i vrlo po'i,eljn darvinistiko9so(ijalde#okratik
sekt i to je ,io 'lavni# pokretae# tajni% novina +otike! pisani% ljepopiso#! koje s irile
po',na naela spo#ente sekte.
To#a je t estitk proitao i ,a(io pe. &ada # je ,ilo prvo na reda odseliti se! jer nije
,io pri%vatio prijedlo'a svo'a prijatelja ladanjsko'a 'ospodina da se preseli nje'ov dvor.

FII.
2r'o'a dana nakon istra'e To#a je sjedio " pe a &o.ija je neto plela. 5ijae vanredno
,lijeda! sa#o joj 'ora% sne i oi. Vani se ,ilo tako "at#rilo da si skoro tre,ao so,i
svije paliti. Kia! ispre#ijeana sa soliko# i kojo# pa%lji(o# snije'a! da$dila je (ijelo#
krajino#.
9 Kerko 9 pone To#a 9 #i se seli#o 'rad! je li ti to po volji3
9 :a #isli# da se ne seli#o nikda! da e#o ostati ,a ovo# kraj 9 od'ovori pro#iljeno
&o.ija.
9 Ne ra"#ije# te kako ,is#o #o'li ostati to# kraj3
9 Ra"#jet e #e "a koji as 9 i djevojka po-e k pro"or! otare ri(o# stakla te i"'ledae
neko'a.
9 <elio ,i% to prije s%vatiti t tvoj pro#jen. Proli% dana si prva "a$eljela da ode#o i" to'a
divlje' kraja.
2jevojka je stoiki tjela na oev pri#jed,. To#a nije pitao dalje! ve je pod,oio 'lav
na laktove! prvi i% o koljena.
Nakon koji% dvadeset asaka takve tnje #e- o(e# i kerj li s se kora(i na %odnik.
4vi i# kora(i ,ija% po"nati kano kora(i ladanjsko'a 'ospodina Pepe. Posljednji% dana ,ijae
on sva'danji 'ost To#aeva do#a.
&o.ija klone na stola(! sta 'revito stisn i kano da je jae pro,lijedjela. Pepo -e i odlo$i.
9 +oli# vas! i"volite ka"ati o( to sklopis#o 9 ree ti%o djevojka i ne%oti(e %vati se "a sr(e!
a i" oka odra"ivae joj se ljta ,ol.
9 To#a! prijatelj! ,la'oslovi nas! &o.ija je privoljela da ,de #ojo# $eno#7
To#a raskolai oi! stade na'lo i pro-e dvapt so,o#.
9 :a na to ne pristaje#7 9 i"lane napokon.
9 Kako ne pristaje3 9 posrn ladanjski 'ospodin 9 kada &o.ijino sr(e privolijeva.
9 &o.ijino sr(e privolijeva7 9 nas#ija se ironiki To#a 9 o! jadna opsjeno! &o.ijino sr(e7 Ti
,e"a"leni ovjee #isli da je djevojako sr(e kano sr(e tvo'a prana7 / toj djevoj(i tee
5raneva krv7 :a ti veli#! i sto pta veli#! da je &o.ija sa#o jedno#e poklonila sr(e! a taj je
pro.esor Vinko.
2jevojka "adr%ta i $ar #nje poli joj o,ra"e.
9 Vara se! oe! ja 'a #r"i#! ja 'a pre"ire#7 Prvo i posljednje pis#o to # 'a pisa% i na koje
nije od'ovorio pretr'lo je i posljednje spone #o'a sr(a s nje'ovi# i#eno#7
&o.ija je tre,ala od#ora na t i"jav. / njoj je kipio ,ijes i #r$nja! ali 'lede svo'a sr(a je
la'ala.
*adanjski 'ospodin 'ri"n se "a sne kad je o rije pis#o! kano da je kakvo# spoj sa
"naenje# te rijei.
9 :a dode ne lj,i# 'ospodina Pep! to sa# i nje# pri"nala! n ja sa# stalna "a to da
,iti valjana i vjerna spr'a! a takve e d$nosti i"lijeiti #oje sr(e i sav #oj $ivot. I to i#e
daje# 'ospodin svoj rk.
9 :a ni " ovakvo t#aenje ne #o' pristati s ra"lo'a to ,a sada s ovakvi# odlka#a
dola"ite kada ja nijesa# dr'o no otpteni kolnik6 a "a te se napose,! &o.ijo! ,oji# da te ne
,i prevario tvoj #iljeni lijek.
9 Ali! prijatelj! ti si se pretvorio najlje' #i protivnika ili pravo naivno dijete7 9
strastveno 'a kori ladanjski 'ospodin 9 "ar se #o$e jo dlje protiviti stalnoj odl(i svoje
keri3
9 4e 9 okren &o.ija svoje ,lijedo li(e popt #ra#ora k To#a 9 oe! ne protivi se to#!
#oli# te7
To#a ne od'ovori nita. =etae %rliji# korako# po so,i! o,oreni% oij.
9 A ti se dakako odrie nae sekte3 9 pro#r#lja To#a.
9 4drie#6 valjan spr' ne #o$e ,iti nje"ini# pristao#.
Rije 0valjan spr'0 jela je To#aa "a sr(e! ledena kora tono 'a o,%vaae kano da se
taliti poela.
9 4 jest7 9 krikne pro#ijenjeni# 'laso# To#a 9 da sa# i ja #o'ao ,iti valjani# spr'o#!
ni ja ne ,i% nikad strajao ove sekte7 2je(o! do-ite! evo va# #oje rke! a "ati# i# pone
pripovijedati on ist pripovijest! koj je jesenas Vink pripovijedao.
&o.ija je "nala neto o to#! n ovako savreno svoj povijest nije joj nikada ota( jo ka"ivao.
Na divljenje sve'a ono#jesno'a $iteljstva preseli se otpteni kolnik i ra"'laeni ,e",o$a(
To#a sa svojo# kerj dvora( ladanjsko'a 'ospodina Pepe6 a jo s se vie divili nairoko
i nadaleko kada i"a nekoliko tjedana slavie sjajn svad, 'ospodina Pepe sa ,e",oevo#
kerj &o.ijo#.
+esari(a! deveta ro-akinja ladanjsko# 'ospodin! koja je vijek osjeala tajinstven #o
nje'ove rke na svojoj nosnoj ,radavi(i tono od onda veala se dano#i(e ra"#jerno pre#a
nos! nije #o'la "ave"ati svo'a #ono'a je"ika ni danj ni no.
5ijae sva sretna sa#o kada je i#ala slala(a6 a "ato je i ,olje va'ala i koj t #jeri( vina
poklonila.
9 1najte i jte 9 ra"la'ala je #dra #esari(a 9 kada je onaj sveti patar je"ita pred nekoliko
'odina itav tjedan dana prodikovao naoj (rkvi i kranske de o,raao na pravi pt!
rekao je da e doi Antikrist! koji e sijati peni(! a rast e kkolj6 ljdi e # vjerovati i on
e i% "ava-ati. +alo kasnije doi e sdnji dan. Taj Antikrist va# je! slao(i! onaj po'an!
protjerani kolnik To#a. 8ospoda i ljdi osdie 'a! ali 'a stavi kod se,e! a tovie! stpi s
nji# rod,instvo na #ladi 'ospodin i #oj ro-ak! nikada 'a ne ,ilo7 4! da se stane i" 'ro,a
pokojna #a#i(a! ili pokojna teti(a! nek poivaj #ir vjeno#! prestravili ,i se od svo'a
nesretno'a Pepi(e! to li je inio7 1ar nije! k#a +a'do! k#a :ano! prijatelji(e 2oro! tako3
9 :est! jest6 pravo i#ate! 'a"dari(e. 4! ,di na# dra'i 5o' i #ati ,o$ja na po#oi! neastivi
daleko ,di od nas7 +i e#o se dr$ati da nas Antikrist ne "avede7 9 kli#a% ,a,e.
9 2akako! #i e#o se dr$ati sa ,o$jo# po#oi 9 potvr-je #esari(a 9 evo va#! prijatelji(e!
svakoj po pol .nte .ileka i jetara. To se dade lijepo spr$iti! a do,ar "alo'aj7 &a#o ,di 5o' s
va#a i s va$i# da#a7
Tako je #esari(a sa pol .nte .ileka i jetara na'ra-ivala dan', i trd svoji% slatelji(a6 a
,rana joj pola 'ospodar :ri ,i katkada dovikno: 9 Ali se s#ijati kada te opet #ladi
'ospodin Pepo vrkne po tvojoj ,radavi(i da ti "ave$e ,r,ljavi je"ik.
9 =ti! "vrndalo! i ti si kreno sa ,o$je'a pta7 &ra# te ,ilo7 4! 5o$e! 5o$e 9 i"vrne #esari(a
svoje krpne oi 9 sije! sije! Antikriste! peni(6 evo kkolja! kakav je! kolik je narastao7 I ti
e se valjda odrei svete #ise! (rkve i #olitve! kao to se 'ospodii Pepo na volj onoj
.rajli7 Aj! nee! ne! dok sa# ti ja $iva7 Nastojat da e #alo nji% Antikrist "avesti! sa#o #e
"dr$i dra'i 5o'7
9 Ako ,de #oja #esni(a nas#a'ala dosta .ileka i jetara da na'ra-je svoje slatelji(e7 9
nas#ije se :ri i po,je'ne #esni( kad je #esari(a poskoila "a nji#.
2ok je tako $a#orio 0'las pka0! sredotoen #esari(i ono'a #jesta! $ivjelo se dvor
ladanjsko'a 'ospodina dosta "adovoljno.
&o.ija ,i se i"davala va"da veselo# i ne,ri$no#! tek kada ,i ,ila nasa#! "a#iljala i
"ad,ljivala ,i se najedanpt tako svoje #isli da s joj iste stvari to i% je dr$ala r(i
ispadale.
To#a sa svoji# "eto# davao se na ra"ne osnove. Va"da s %odali po saj#ovi#a i vrlo do,ro
tr'ovali #arvo# i konji#a. A i#etak je dano#i(e rastao. Pepo ,ijae ve potpno osvjedoen
da e se nje'ovi% pedeset i devet par(ela #o$da jo jedanpt na toliko poveati. *jdi i#
stadoe potaji(e "avidjeti a javno i% %valiti6 sa#o je #esari(a va"da i netrdivo isti(ala da je
sve to Antikristova peni(a to e roditi kkolje#.
&o.iji ,ijae ipak 9 pri svoj toj srei i pro(vat i#etka svoje'a spr'a i svoje'a o(a! "
nje"ine ,rane d$nosti to i% je jedno na'lasivala 9 kano ono# "nik koji! ,d
dos#rtno ta#nien po kriv i svjestan nevinosti! proava narodn ekono#ij da #o$e
danas9stra ,la'oslovljeno raditi ovjeansko# drtv.
I pro-e "i#a! proljee i ljeto. 4pet je "avladala jesen! n jo se ne ispni 'odina dana &o.ijina
,rakovanja.
2ola je jesen! a s njo# s dole i spo#ene prole jeseni i opkr$ie &o.ij kano sirenski
'lasovi! ona i% je tako rado slala! ona ,i "a nji#a ,ila sto vrtlo'a7 / 'odini dana is(rpi se
nje"in ,ijes i #r$nja na Vinka6 nje'ova spo#ena postade joj toliko nekako senti#entalno
aro,na! privlaiva6 od nje se ne #o'ae nikako odijeliti. To'a ne opa$a% ni To#a ni Pepo.
Ne #in jo 'odina dana ,raka! a neoekivano prevrno se (ijeli list tako"vane sree.

FIII.
To#a sa "eto# pstio se s #alo'a na veliko tr'ovanje. A svda i# ,ijae ,la'osloven posao.
:edno'a jesensko'a dana otptovae o,oji(a na saja# Trst.
&o.ija je poredila vanjske poslove! a "ati# je stala ki raditi! pjevaji nek #elankolin
pjes#. I"nenadno pone sa#a se,i #r#oriti one Vinkove $estoke i strastvene rijei: 0:est!
lj,av7 I ti i#a pravo tra$iti "a t lj,av od #ene da te vjena#7 4staviti o(a i #ajk! (ijeli
svijet! i poi sa #no# na #ore i 'ore! psto i ravnine...0 4n je to 'ovorio danas 'odin
dana7 )itav svijet ostaviti "a lj,av! po,jei s oni# ko'a lj,i7 1ar ostaviti i "akonita #$a
svo'a3...
&o.ija se potresla od te #isli. /to pok(a netko na vrati#a! a djeara( joj preda pisa#(e
pisano i" #jesta.
9 Pis#o... 9 pro#r#lja #lada $ena 'orko 9 to# ,are# ja nisa# vina...
4na 'a otvori:

+oja #ila "arni(e &o.ijo7
Ti svakako va dra'o(jeni poklad! "arni prsten i osvjedoen sa# da #e vjerna eka kao
"arnika svo'a. 8odina dana je i"#inla! ja ni na jedno preporeno pis#o to 'a na te
adresira% nijesa# #o'ao od'ovora do,iti. To tvoje #anje pripisivao sa# stro'osti oevoj!
koji nije dopstio da # se ker dopisje s oni# tono je jedno preldoj i ,e"a"lenoj ali
i",r,ljao da e prevariti svoj "arni(. Pravo #i ,di "ato sa# stradao pn 'odin dana da
od te,e ni de ni 'laska. N %ora je dospjela. :a sa# #o' "adan rije ispniti! ja sa#
doao po te! povesti te pred $rtvenik.
2opsti #i! pa se "a koji as nai ve tvojoj ,li"ini. 2a ne ,de nikakvi% "apreka!
oda,rao sa# evo "'od kada nije niti stro'o'a o(a niti ko'a dr'o'a ,li"ini.
2o vi-enja7 Tvoj vjerni "arnik
Vinko

Posljednja stavka ,ijae apostro.irana i dvapt podvena.
&o.ija se o,esvijestila popt #rtva(a! neto pro'n-ala i klonla i"ne#o'la na stari ko$nati
divan.
9 4! 5o$e! 5o$e! to ti skrivi% da #e tako silno# rko# pro'anja7
1ati# pone jo jedanpt opetovati pojedine stavke lista i %vatati se "a 'lav kano da je
poldjela... 4n je t #jest! po"ivlje se na "arni prsten! na vjer! pisao je listove! ja i%
nikad ne do,iva%7 2ola"i k #eni kada je odstan stro'i ota(! kad nije neko'a dr'o'a7... Ne
"na li da sa# data... Nije li to tek varka da #e do kraja nesrei7 Pa to # skrivi%! "a 5o'a
sveto'a7... je(ae 'lasno #lada $ena.
Tko ,i po'odio kako je d'o to trajalo! a pred &o.ijo# je stajao ,lijed! koen i nije# #ladi.
8lav je po'no naprijed! a i" #tni% oij prolijevala # se t'a i neopisiva #elankolija.
9 &o.ijo! ja do-o% nakon 'odine dana da odr$i# "adan rije. Ti "a na lj,av i#a ostaviti
itav svijet i poi sa #no#7
9 Vinko! ja sa# data6 ja nijesa# kriva da je tako. Ti si tio! ti si #e odne#ario. :edan list ti
pisa%! prvi i posljednji! n od te,e ni 'lasa. Ka"ivali #i da si 'lavni# povodo# ,io istra"i
proti #o# o(! pita% te to# list da li je istina3 Ti niti (rne! niti ,ijele. / #eni skipjela
#r$nja! a oplodila je neo,"dano# ,jesnoo#. A to je "rok #o# nesretno# ,rak.
9 2a ne ara#o! evo 'ledaj sve predatni(e #oji% preporeni% listova na te,e! ja i% valjda
spotvorio nijesa#. 2a od te,e nikada nikakvo'a lista do,io nijesa#! prisi$e# na 5o'a7 9
di'n Vinko desni(. Nakon kratke stanke nastavi:
9 4 istra"i proti tvo# o( do"na% tek ovdje. 4vo#jesno'a 'i#na"ijal(a! kod ko'a ja sada
,oravi#! prijavio je netko i" ovo'a kraja! predavi pro.esorsko# ",or nekoje pri#jerke
novina +otike. N ja sa# privatno kod svoji% kole'a nastojao da se proti to# 'i#na"ijal(
nikakva istra'a nije vodila. 1ati# s ,ili pri#jer(i ti% novina poslani natra' na rke
psedoni#a! otkd s i doli. Koja i# je daljnja sd,ina ,ila! ne "na#.
9 4%! t se sa# neisti d% pleo #e- nas dvoje7 9 sklikn oajno &o.ija! a "ati#
ispripovijeda Vink (ijel povijest svo'a vjenanja.
9 4ta( nije tako prevrtljiv da ,i on #o'ao ovdje raditi. Pa ta istra'a ne ide #i nikako 'lav7
Ne ,i li sve ,ila #re$a ladanjsko' 'ospodina3 9 ree Vinko.
&o.iji je poelo svitati. 4,oje #a%.
9 Neka ,de kako # dra'o6 ti si jo #oja "arni(a7 5o' i da! ne ,i s#jela tako na'lo
raditi6 no! do! odvie si ,e"a"lena da ,i s%vatila kakve se niti oko nas pred. Ali ti si #oja i
niija dr'a7 Niija dr'a7 9 strastveno privin #ladi &o.ij na svoje 'rdi. 4na # se
oti#ae i sste"ae.
9 &ve# e ,iti kraj da e sa #no# po,jei7 ;oe li! &o.ijo3
4na nije od'ovorila. &rea i ,la$enstvo vratilo se opet nje"in d.
9 Vinko! #ili #oj Vinko 9 ree # ona poslije odlje'a vre#ena 9 ne dola"i ova#o vie! ljdi
e vidjeti! a i po"naj te. 1a koji dan e se vratiti ota( s ladanjski# 'ospodino# 9 "apinjae joj
'las 9 ja #ora# sve sa"nati! a kada sa"na# tko je #re$ pleo! onda odliti. Nije li #oj
sadanji spr' nita to# skrivio! te,i i #eni se "ava"da rastati. &trpi se dakle dotle i ne
poka"j se niko#... ",o'o# dotle... ",o'o#! Vinko7 9 /dre pla #lada $ena i poda
#ladi rke...
4n se daljio! a ona6 strvena i oajna! spsti se na divan i pone nanovo ridati i plakati. &o.ija
,ijae takvo $ensko ,ie koje je isto# sa#oi s%vaalo svoj polo$aj i stanje ,e" tje%e i
jasno'a po'leda ,dnost. 5ol i "dvojnost ko#adae joj ,o'o sr(e! lo#ljae joj nesretn
d.
Tr'ov(i se ne vraa% itav tjedan sa svoje tr'ovine. Vinko i &o.ija ne odr$ae rijei. Ist
veer nakon sastanka ,ijae strana no. Vjetrovi se 'anja% i "avija% po ,re'ovi#a popt
'ladni% vkova! a t#rni jata na'o#ilani o,la(i "astre ne,o. / (rnoj t#ini $rio se Vinko
pt Pepino' dvor(a.
9 &o.ijo! &o.ijo7 9 vikn kraj pro"ora. Vjetar # oti#ae %ak. Ne oda"ove se nitko! on
popostane. 1a nekoliko asova stan se pro"ori otvarati.
9 A! ti si7 9 "da%n ona i nadnese se s polovi(o# tijela van pro"ora.
9 4prosti 9 a% 9 oprosti7 Tako ,li" ,iti! o%! ja ne #o'o% odoljeti sr(... 9 aptae on.
&o.ija se jo vie nadnese van pro"ora i privine nje'ov 'lav na svoje 'rdi. Vjetar joj se
"a#rsio kose! rastoio i% okolo Vinkove 'lave i popt o,laka sakrio # li(e.
9 Ta tko dr'i i#ade pravo na #ene... 9 o se &o.ijin isprekint 'las.
Vinko je dola"io sve dane dok ,ija% To#a i Pepo odstni! dvora( k &o.iji. A tko e prvi
vidjeti i "eti i% na reeto nee li sve"nali(e ,r,ljave ,a,e3
2o,ri 'lasni(i dojavie sve #esari(i6 a ona se 'ledala i sa#a o stvari ptiti. 2akako! sa"nala
je da je to ,ivi "arnik &o.ijin ko'a ve od lani po"nava%. +esari(a nije dosta nas#a'ala
jetara i dr'e dro,nine #esni(i da na'radi svoje save"nike.
9 Rekla sa# ja! "nala sa# ja! %a9%a9%a7 2a je Antikrst posijao peni(! da raste kkolj7 Eto
va# 'a7 Eto va# 'a7 4! jadni #oj ro-ae Pepo! voljela ,i% da si #i onda itav ,radavi( s
nosa! da! itav nos od,io ne'o to si se dao na o,ran to'a ,radato'a ,e",o(a i nje'ove
.rajle7
I ro'o,or se di'n #jest! ali ne dopirae do nije#i% slasti ,la$enstv sree topljene
&o.ije i Vinka. Neko'a dana "aje &o.ija na (esti i"a se,e ,rk i s#ije%: 9 8ledajte! 'ledajte
t po,o$n 'ospo-6 #$ joj na tr'ovini! a ona do#a tr'je sa svojo# vjerno7 9 Ta
,rkali(a i"letjela je i" sta #esari(e.
&o.ija se ne#ilo tr"n i iska$e sve Vink kada s se sastali.
Isto'a dana naveer vratie se tr'ov(i. +esari(a i nje"ina dr$,a po,rine se da tr'ov(i ve
na pt sa"nad kakav 'ost "a (ijelo'a nji%ovo'a odsa dvor( dan na dan "a,avlja #lad
&o.ij.
Kada je Pepo to doo! kano da # se nije dalo k svo# dvor(! on ,i najvolio po,jei
daleki svijet. To#a nije #o'ao ni rijei pro'ovoriti. / 'ro,noj tnji pri,li$ie se k dvor(
ve prvo# ston. &o.ija i# nije i"ala ssret. Na-oe je nje"inoj so,i ,lijed i ne#on
kao nikad prije.
Veera se pone! a ra"'ovor se skrene na tr'ovin. *adanjski 'ospodin tetrao je dr%tavi#
'laso# sa#i# nes#isli#a! a &o.ije nije se sdio po'ledati. /sprot je ona tako sijevaji i
pitaji# oko# proni(ala d sada oev! sada Pepin! da isti To#a ne #o'ae joj snositi
po'leda. Taj po'led ,ijae 'ro"an! nalian po'led ono'a koji na'i,lje na ldost.
9 A kakv tr'ovin tjeraste sa #no#! da ste #e raskinli od nes-ena #i "arnika Vinka7 9
vrisn &o.ija oajniki# kriko#.
*adanjski 'ospodin po'njri d,lje 'lav. 1noj! led i vrina snla # li(e. Kano da s se
sve $ile k(avi(e sastale nje'ovi# o,ra"i#a. &vaka ne,o'a (rti(a titrae. Napokon se %vati
"a 'lav i nasloni na stol.
9 Niti je to,o$nji 'i#na"ijala( odao #o'a o(a kao ,e",o$njaka! niti je Vinko t ita poslovao.
Neastiva rka pod psedoni#o# poslala je pri#jerke novina na pro.esorski ",or! a kada s
t nastojanje# Vinka sve na#jere to'a ,e"i#eno' delije od,ili i novine natra' poslali! ta ista
rka radila je dalje kod dr'i% o,lasti i tako je dolo da #i o(a protjerae! Vinka o#ra"ie.
=to vie3 Ta ista rka "aplijenila je sve preporene listove od #o'a "arnika na #ene!
valjda spora"#k s potaro#6 i #oj prvi i posljednji list to 'a pisa% Vink nikada nije
prispio nje'ove rke7 9 I"a stanke nastavi pora"ji# 'laso#:
9 A tko ,ijae taj vele#ni tr'ova(! taj spletkar3 Tko3 :a 'a 'leda#! "ar ne da ste to vi ,ili!
ladanjski 'ospodine3 8ovorite da s#o naist7 9 "apovjedi # prijetei# 'laso#.
To#a se jedva ra"a,irao.
9 :est! ja sa# taj7 9 potvrdi ladanjski 'ospodin. 9 Koliko li #e trda i napora i nova(a stoji. :a
sa# potara pod#itio da "apljenjje#o listove6 ja sa# poslao pri#jerke nai% novina +otike
na pro.esorski ",or! a kad ta#o nijesa# spio! predao sa# i% pod$paniji6 ja sa# ra"'lasio o
Vink "le vijesti6 po #o# prijedlo' i#ala se #a% "atvoriti kola i (rkva6 ja sa# kriv da je
To#a otpten6 ja sa# kriv da si se ti rastala s Vinko# 9 "a sve to sa# ja jedini kriva(! sa#o
da te,e do,ije# "a $en i da se n"'redno osveti# Vink na nanesenoj #i vredi prije 'odin
dana. Kada sa# vidio da dr'aije ne #o' svr% postii! oda,rao sa# ovaj pt7
9 4! kolika podlost! koliko pretvaranje7 9 s re"i'na(ijo# povikne To#a. Prvi pt to 'a
po"naje#o vidi#o da se na nje'ov ok pojavlja srd$,a itavo# svo# opse'.
9 Ali vi to# 'adno# prevaro# ne#ate vie nikoje'a prava na #ene! jer ti# niti vrijedi
vjenanje! niti to ve 'odin dana "ajedno $ivi#o7
9 Kerko! prena'lila si se kada si tako %itro odlila poi "a nj! sada ne #o$e natra'. Ti jesi
sada $ena ovo'a! i dok je on $iv! dr'o# #o$e ,iti tek lj,e"ni(o#! 'dje e svaki na te,e
prsto# poka"ivati. &ada nije dr'e ne'o pokoriti se sd,ini 9 kratko ree To#a.
9 Nikada! oe! nikada7 4! tako 'nsna prijetvora da je i dalje #oji# dr'o#7
9 4prosti! oprosti7 &ve ,ijae radi te,e7 9 ,a(i se ladanjski 'ospodin na koljena.
9 Nikada7 +i se #ora#o rastaviti.
9 &#iri se! &o.ijo7 Vi se rastaviti neete! ti #ora "adovoljavati savjesno ,rani# d$nosti#a i
to# tra$iti tje%e 9 savjetovae To#a.
9 Ne #o'! oe! ovo je odvie podla da...
Nato ladanjski 'ospodin sne vis.
9 =to3 Ti kkavna prosjakinjo7 To ipak prevrje #jer. &eli se! seli sa#o! #oli#! i to #a%.
Plodovi ne padaj daleko od sta,la. Pa "a svojo# #ajko#! kopilanko jedna7
9 4ran'tane ti! prestani! sa%la ti je"iina7 9 pokroi To#a pre#a Pepi.
/ taj as po'ra,i &o.ija o'rta i po%rli (rn no. Kano da je letjela nad "e#ljo#! ,r"ala je
sve dalje tro, (rne noi...
9 &#ilj se! 5o$e! ona e "lo poiniti sa so,o#7 Ajd#o "a njo#! Pepo! da je %vati#o. :a sa#
joj ota(! jedini(i svojoj6 ti si joj spr'6 po%rli#o "a njo#! sve e#o opet #iriti i dovesti
star kolotein...
9 Ne ,oj se "a nj 9 #a%n rko# o'oreno ladanjski 'ospodin. 9 4na leti #ilije narje
ne'oli je #oje i tvoje. Pa neka po-e s #ili# 5o'o#7 9 1ati# nas a te je iskapi nadak.
To#a po'ra,i eir i srne napolje...

FIV.
Na raskri$j javna dr#a di"ae se od drevni% vre#ena drveni kri$ s o'rado# od (vijea.
Pred ,o$ji# kipo# tinjala je sla,i# svjetlo# $i$a od (rvena stakla.
Na podno$j kipno'a drva sjedio je Vinko! "a#otan "i#sk ka,ani(. )aso#i(e ,i
nestrpljivo vadio sitan sati i #r#ljao pol'lasno.
Nakon d'o'a vre#ena apn i"a kri$a netko:
9 Vinko! Vinko7...
9 &o.ijo7 9 tr"n se #ladi 9 ve sa# "dvojio da li e i doi.
4na poe strastveno! da "dvojno 'rliti Vinka i opsipavati 'a $arki# (jelovi#a.
9 &ada si #oja! #oja si! "ar ne! &o.ijo3 1ava"da si #oja7
8l%i# 'laso# pritiskae Vinko #lad $en na svoje 'rdi.
9 1avijek i poslije s#rti 'ore na ne,esi#a7 1avijek7 4%! koliko sa# sretna da ota( nije nita
kriv. &v 'ork sd,in pripravio na# je ladanjski 'ospodin Pepo.
I opet stade $estoko (jelivati Vinkove oi! sta! vlasi! rke i odijelo.
9 4%! kako sa# sretna! kako sa# ,la$ena7 ;vala ti ,di! Isse7
Najedanpt se tr'n od Vinka.
9 *j,e"nie! sa#o se jo #alo strpi6 psti #e! vratit se 9 9
9 Kda! &o.ijo3 :a sa# ve sve spre#io7
9 Ali ovdje! ovdje e #e poekati dok se vrati#. 1a#alo pa e#o se opet vidjeti! #oli se
dotle ,la'o# Iss i "a #ene i "a te,e...
Pa dok se jo Vinko ni ra"a,rao nije! odletjela je &o.ija kano aro,na prika"a dalje (rn!
nepre'ledn dljin noi...
Preko livada! preko 'r#lja tile s nje"ine la'ane no$i(e. =apat nje"in nosio je ti%ani la%or:
9 Ne ,oj se! oe! ja ne ,iti niijo# lj,e"ni(o#! na #e nee nitko prsto# poka"ivati! niti
slijediti svoj #ajk! s kojo# se #o$da 'ore sastati... Vinko! 5o' te ,la'oslovio i vao...
Vinko...
I nje"in apat i nje"ini kora(i i"',ili se ta#noj noi kano to se ',i "adnja pjes#a s#rtno
ranjene letee pti(e "vienoj tiini sve#ira... i"',ili se...
Niti je Vinko pod kri$ni# kipo# doekao6 niti je ota( #o'ae nai! pre# je pretra$io sve
"'rade oko Pepina dvor(a.
H
*ein &o.ije! keri To#aa 5ran(a i spr'e ladanjsko'a 'ospodina! na-oe rije(i &tli.
5de donesena Pepin dvor i ta#o joj nainili odar.
To#a je d'o 'ledae nije#o! a "ati# 'a "ava"da i netra'o# nestane i" ono'a kraja.
9 Kkolj! kkolj! rekla sa# ja! sa# kkolj i nita dr'o7 9 vikae slavodo,itno #esari(a na
kon( dra#e svoji# save"ni(i#a.
9 4pvaj nas! Isse i +arijo! od svi% Antikrista da nas ne "aved 9 "disa% save"ni(i.
H
A to s ostali# oso,a#a ove pripovijesti3
4ton jote $ivi ,e" "ani#anja na i#anj dovi(e lijepe Kate.
1i#ski s dani. Na polj je sve prikrito nairoko i daleko snije'o# i inje#. +rtva narav!
kakva je ve "naajka +oranina (arstva. &a#o sjever (ii i "avija "rako# kano da se silni
"#aj #e- o,la(i#a oti#lje tjesko,i pro(ijepa6 sada opet "akripi 'ranje# d,ova!
"aljljavi i# isti te#elj kano da je repo# "a%vatio "e#lj da se istr'ne pro(ijep.
/ Katino# dvor( tarokira #alo drtvan(e. Nenadano do-e list sa pote. 4ton 'a otvori!
pro,lijedi i po"ove dovi( Kat pokrajn so, te joj pone itati Vinkov list 'dje opisje
(ijeli teaj pripovijesti. +e- ostali# dodaje i ovo:

Ko, $ensko'a sr(a kakvo ,ijae &o.ije i #orala je tako dokrajiti! napose, dananje#
#aterijalistiko# vijek 'djeno ljdsko# $ivot "a sve lijepo! poteno! ple#enito i
"vieno vlada najkri skepti(i"a#. Das%in'ton Ir@in' veli ne'dje da je #kara( ,ie
se,inosti i astolj,lja. 4n je po svojoj naravi "a ,or, i vrev svijeta. *j,av # je sa#o
res #ladosti! ili pjes#a tono se pripijeva #e-akti#a. 2oi# je $ivot $ene sa#otan!
"a#iljen. Nesretna li je lj,avi! to joj je sr(e tvr-ava oplijenjena! ostavljena i ra"valina#a
svoji# opstoena. Najnje$nija $enska sr(a najjae stradaj. / sretnoj i# je lj,avi spas!
nesretnoj s#rt. &o.ija je "nala da je lj,av " "akonita i nelj,ljena #$a #a sa iki# dr'i#
nedoptena i 'rena6 ona nosi $i' i svoj sra#ot i pre"ir od ovjeansko'a drtva na kore
va"da najspre#nije'a. 2a nije nje"in #$ sre $ivota joj! niti "van! niti pitan! nitio toliko
podli#! toliko prevarni# naino#! ona ,i se ,ila prive"ala na svoje ,rane d$nosti! #ene
od,ila "ava"da! i snaala svoje ,re#e! pa #akar svisnla od nje'ove te$ine. / ovoj ,or,i
pota#nio joj je ra"# i ona se preselila dr'i ,olji svijet... +oj $ivot ,it e sa#o ltanje! i
spo#injanje na prolost. *j,iti! #isli#! da ne nikada vie nijedne $ene. A naslje# da
#i je i" sr(a poela rasti ona ,iljka to sa# je nae# dr'ovanj na"ivao otrovni(o#. 5iljka
s%o,olne #i"antropije. 5di i"lj,ljen i po"dravljen od svo' po,rati#a. &vrio sa#...

/ dvor( lijepe Kate prestalo se tarokirati i "avladao #rtav i s#oran $ivot! kano "r(alo
$ivota i naravi.
*adanjski 'ospodin $eni se po dr'i pt s nekakvo# =tajerko# i" 5re$i(a! polovino# ve
n vrlo ,o'ato# djevojko#. Ro-akinja # #esari(a odo,rava taj ,rak! a " nj dakako i svi
save"ni(i. 4n je sve-er jo opinsko# od,or! radi odsjek 0"a pk prosvjet06 "nanje
# "a%vaa vei kr' od seda# para'ra.a opinsko'a reda! a selja(i #isle da je on jedini
pki# prijatelje# od ladanjske 'ospode! jer vijek vojje proti veliko# pore" i okrtno#
tjerivanj isto'a! pa 'a "ato "ov 0seljaki# prijatelje#0. Nje'ovi% pedeset i devet par(ela
ra"raslo je ve i na dr'i% pedeset i devet! n jo i% nije dao na se,e prenesti 'rntovni(i! jer
da s preskpe ,ilje'e. A darvinistike i so(ijalde#okratike ideje posve se is%lapie! te
ladanjski 'ospodin ne ,i vie #o'ao onako visokoena 'ovora dr$ati kako 'a je i"'ovorio
pri'odo# osntka +otike! da # sve 'rntovne par(ele tko i deveterostrko povea.
)lanovi ,ive +otike rasprili se po onoj: a..lavit des et dissipati snt! te se vr'oe
'slae! kartae! klate$e i dr'o. 0Antikrstova peni(a ra-a kkolj.0
Novine +otik i sve spise o to# drtv spalio je #jesni $pnik kao ,e",o$ne i krivovjerske
i ,a(io na nji% anate#.
A kda se vr'o To#a 5rana(3
/ veliko# 'rad propio se! to je nerijedak posrtaj veliki% n "dvojni% d%ova.
1ala"io naj'adnij kr#etin kojoj se sastaj prika"e najni$e'a porijetla! prave parije. T
To#a! l(ida intervalla! predaje i prodaje svoj nak. 4d ,lijeda i #rava nekad kolnika
postalo je sada strailo ode,ljala nosa! krvavi% oij! a li(a kano da si kakv ,akren kvr'
i"latio.
Neko'a veera ",i se dan prevrat taj kr#etini s To#ae#. / jednoj odrpanoj sldoj i
naj$asnijoj naka"i svi% $enski% stvorova po"na svoj nes-en spr' i #ajk &o.ije.
&vaki od oni% kkavni% parija #o'ao je postati nje"ini# lj,e"niko# ako je sa#o rakij
plaao! jer je nje"ina iskljiva slast ,ila naj$ei# pii#a! a vr%na( 9 kada je pijanosti
doprla do stadija $ivine te joj nestalo i ono #alo ra"#a.
+i ne #o$e#o opisivati kako se ti% propali% stvorova doj#ilo kada se opet po"nae i
ispripovjedie sve "'ode ako i% se jo sjea%.
*-a(i i pijanine i#ad svoj pose,ni svijet6 "a nj se jo nije naao koji ,i 'a posve ispitao i
proio. Pa i od te nake ne ,i velike koristi ,ilo "a ovjeanstvo... No! naavi se napokon
To#a sa svojo# nes-eni(o# to# pose,no# svijet! poee dr'ovati i sklopie nekakv
"ajedni(. Ni jedno! ni dr'o nije ti# pri,avilo "avidnika ili n"lj,a.
Pre#a kon( neke "i#e otptie se da potra$e i#anje dovi(e Kate: Na to# pt i% je
nestalo.
Ptji %tjedoe osa#ljeno# podravsko# seo( jedne noi konakovati! ali i% nitko nije
%tio pri#iti! jer s stanovni(i to'a sela ,ili pla%i i ,o'o,oja"ni ljdi. A ove ptnike
pos#njae i priinie i# se neastivi# da#a. 9 Nita "ato! sa#o naprijed 9 tjei %rapavi#
'laso# To#a svoj dr$i( 9 #i #o$e#o i po noi ptovati. 1i#a je! ali i#a#o jo tri ,o(e
rakije! a ona 'rije i podaje #o.
9 V(i e nas i"jesti 9 doda dr$i(a.
9 Nas e vk i"jesti3 9 nakesi se ra""dano To#a. 9 No ja ,i% rad po"nati tako pljo'lava
vka tono ,i s tako #ravi# "alo'aji#a %tio "a#riti ,rk i otrovati $elda(7 Ne ,oj se! sa#o
naprijed! kod Kate e#o poravnati sve: pa ti #oja $ena! ja tvoj #$.
9 2akle! krsti#o se odsada $eno# i #$e# 9 pri#ijeti ona.
I otptie se (rn "i#sk no iroko# podravsko# ravnino#! ne do%itaji ni'dje ni svjetla
ni ljdsko'a stana.
9 /j! %j! j7 1,i #i (voko od stdeni 9 "apiti $ena.
9 *ako "a to6 dri#o po rakiji. Evo! #a% je i"vi i" tor,aka 9 odvrati #$.
4nda ,a,a: 9 A! daj! dra'i! a#o! daj7 Tako! tako! #a% e ,olje ,iti.
4nda #$: 9 2o,ro si pote'la! ,o(a ,i vrlo #alo va'nla.
4nda ,a,a: 9 Pa ti i"vadi dr$i( nje"in! ,it e to'a dosta do Kate.
4nda #$: 9 E! ta#o se od $este nainjeni ,r" ne pije! ve ista rakija.
4nda ,a,a: 9 *dost! prava ldost! veli# ti. <esta 'ori! 'ori tr,%! kano da si pe nalo$io
'oli# ,kovi# drvi#a6 a rakija: sa#o tako... 2aj! vadi! prijatelj.
4nda #$: 9 Pa ne ,i li se od#orili3 Evo posjedaj#o na #oj srin.
4nda ,a,a: 9 Pa %ajde! od#ori#o se. &ada se vie ne ,oji#o "i#e! to 'rije! to pali da je
stra%ota.
I"vkoe i tre ,o(! ali ona je klonla snije'. 8rdo,ni $el(i ,a,e i #$a palie se6
palila se i itava tro,a.
4nda jo #$ posljednj: 9 A to tako... tako... '... o... r... i...
4nda jo ,a,a posljednj: 9 Ta... k... '... r... 9 I "a%ripae strani# sno#.
2ivlji sjever "a'ra,io je snije'a i pokrio i%! a "ati# se speo opet o,lake "vi"nvi 'ro"ni#
(vilo# kano da je ponovio on: 0Tatina nad tatina#a i sve je tatina...0 I nji%ov list $ivota
i"'orio je pla#en $este...
Ptni(i na-oe s#r"nt ,a, i #$a! predali i% o,li$oj opini! a kranska lj,av sa%ranila
i% "e#lj na opinske trokove.
Al#ana% ;rvatska! KLLU.
9 /" do"vol nakladnika 5laja 9
Ante Kovai:
/ re'istratri
PRVI 2I4
+ir7 +oli# #ir7 9 "aori d,oki# ,aso# kotnjava! d'okraka ljdina! a-ava o,ra"a i
"apraene kose. To ,ijae 'ospodin Re'istar. Nje# 'lavi ,ili s poredani svi oni silni akti
to se vrsta% velikoj etvero'lastoj so,i od poda pa do stropa. Nje# se tre,alo prijaviti!
ljdno pokloniti i o",iljno #oliti ako si %tio pora"'ovoriti se s ki#e od nje'ove
#no'o,rojne eljadi.
9 +ir! veli#7 9 ponovi on 'r,o. 9 Vi ta#o! #ladii! neto# to ste skla-eni! eretate i
nadvikjete se kano da ste novovjeki .ilo"o.i ili! s doptenje# 'ovorei! %rvatski literati.
&vakako nijeste plod prokane jristike 'lave jer se nadvate i %vastate dr"ovito svojo#.
5it e da ste dje(a kakva #lada star(a koji je neto# otepao kolski pra% sa akira.
9 =ta3 =ta3 +oli#o! ne vrije-ajte nas7 Nikakve protek(ije. +i s#o svi jednaki7
9 Vidi ti nji%! vidi. 8olav(i jedni! $tokljnovii! tep(i7 9 #r#lja% "'reni star(i
latintini! #ijeaji je s kajkavtino#.
9 =to "'ndate! "apraeni .ilistri3 Ver,e(ijan(i. Ionako va# nije vie ovdje #jesta. Po
po"itivni# "akonski# stanova#a vi ,iste ve #orali spaljeni ,iti popt trli% sta,ala! koja
ne nose nikakva ploda7 9 rlikae sitan i 'r,av ki(o to 'a je prekjer re.erent poslao
re'istratr.
&(andal#7 &(andal#7 Nee#rna i#pertinen(ija7 9 $vaka% kre",i star(i! sspre$i
svak naval strasti i kon"ervativno# "lo,o# #jerei 'r,ava ki(oa.
Prava si slika i prilika svoje'a vijeka. 2a nijesi naka"an i dr"ovit! kako si ,lekan ne ,i se ni
"nalo da ,ivstvje ovo# staro# i asno# do#7
&ada je dosta! stari i novi vijek7 :edni ne i#aj to
# .ali 9 pa ,asta7 +ir7 9 opet e neto tie Re'istar! a to je "nailo da je o,jektivan.
9 Prijavio #i se 9 nastavi Re'istar %ladno# prijatno 9 i #oli rije neki ovo! koji jest i nije
na dr'. &pada i ne spada #e- nas. Ali on je svakako asno ,ie ve po roditelj svo#.
+no'i i ne opa"iste 'a. Koji 'a pako "na#o i vidi#o! dr$i#o da je nije# i 'l%. 4n nije
nikada rijei proslovio #e- na#a. Nije ver,e(ijana(! nije n'erova( ili... kako se sve ve ne
"ov ti vai (i#eri koji s va# va"da na je"ik! oso,ito va#a #la-i#a...
9 )j#o7 )j#o7 =to to 'a"da Re'istar danas "aplie i navija kano da je i"aao i" sjedni(e
,erlinski% diplo#ata 9 aptae o#ladina.
9 2a 9 oda%n i p%n "rak Re'istar 9 pita "a rije onaj ovo (rno# r% to je do,ro
"akljan stol nae'a 'ospodina re'istratora! ko# slava i ast nae itave dr$ine7
9 &lava #7 &lava7 <ivio7 <ivio7 9 orilo se dvorano#.
9 Neka # ,de7 Vii#o i" sve'a 'lasa. Nas je! dode! lijepo poredao! ali nas je nekakvi#
de,eli# konopo# stisno da na# #alone pop(ae re,ra. Ali ipak voli#o ovako ne'o kod
re.erenta. Taj nas je ra"#etao po itavo# stol. <ivjes#o ,a raskalaenoj slo,odi! ali
praina! #%e! ,e"i#eni kk(i to i"la$a% i" "ida ve na# dosa-iva%. Naj'ore pako ,ijae
da je no "nao dop"ati nekakav .in! ljdan i lkav lopov 9 9 9 kako #r#ljae re.erent 9 #i
9 #i7 Taj se stao najprije i'rati s na#a6 #a ,a 'odan svat! pa je (vilio! #ila #ajko! kano
'sle kakva Pa'aninija. Al konano 9 ,rr7 &#i se ovjek kada se sjeti: #i 9 #i7 Kako .in!
pak ljdo$der3 4! #ajko #oja! svoje .ine! ala,astarske ",ie "a,adao naa re,ra! rke!
no'e! 'lav7 I pilio i 'lodao da je stra%ota7 :edno#e dr'! ini se da e ,iti #e- na#a! i"jeo
taj ,ar,ar iste #o$dane. Kada do-e re.erent! "apali najprije nekakv d'ak i tank s#otk!
a pepeo stresje prain to se po na#a sle'la. I"nenada pade # i" sta (i'ara! "a##lja!
prokne: 9 4! ti prokleti #a#ele7 ;#! %#7 &to je t #o'lo ,iti3... 9 I re.erent je d'o #islio
ra"'la,aji spis! "ati# po"voni i do-e pisar. 9 Vidite ov klj "apisnik3 9 +i7 9 "in
poni"no pisar. 9 No ti'ar ne ,ijae 9 os#je%n se re.erent. 9 /#etnite pred t klj: 0Nije
istina i porie#.0 I tako s ,ili #etnti #o$dani! na#jesto oni% to i% i"jede krvolok. Ej! da
kod ljdi #o' tako po#anjkale #o$dane nado#jestiti kano na re.erent! to ,i isto# ,io
i"#7 9 dovri nadak neki de,eljkovi svoj pripovijei( i i"a kako se sle'oe: 0$ivio0 i
0slava0! a pod,radak # se tresao! #i(ao jo d'o nakon svretka pripovijesti.
Re'istar #la(n "adovoljno je"iko#.
9 No! takvo to nee va# se lje nae# do# do'oditi. 4! re'istrator na#irii te ljdo$dere
ve osa# dana prije ne'oli se spre#e na pt da po%ode na k. :edanpt se nji% etvero
ljalo $akanjski vlak koji# se slajno vo"io na re'istrator. 4n i% #a% i"#iria! to
niko# ne ,i na pa#et palo. Kada se naveer rastajae sa #no# i"vadi nekakov katlj i"
d'ako' kapta: 0Evo! sk%ao sa# ka #dri# 'osti#a! ako nas po%ode. Prisjest e i#.0 I
on! ,o'a#i! pod#etne i pite i kolaa. +irisalo je to dnovato. :a ,i% sa# ,io "alo$io da #i!
stvorovi od slova i papira! tovi#o svoj tr,% kako ti $ivi sisav(i. I dosta. &ve se s#rklo. +i
s#o d'o ,r,ljali i ,rndali! stari i #ladi! te napokon stados#o %rkati. I #ene ljdski %vati
'reviti drije#: itav dan #e pre#etao nekakav stari odvjetnik sa $to# ,aroko#! neprestano
slinei prste i #a$i #oje listove! da #i se s#ilo od vonja d%ana to je "adarao i" sline.
2a to'a ne ,ijae! ne ,i #e sn ,ilo %vatilo vra'o#etno t(anje i $'aravi(a! i ja ne ,i%
vlastiti# oi#a vidio on divn tra'iko#edij. &niva% da #i tra 'rlo svoje slinave
d%anske prste onaj stari odvjetnik i da #e sili da na dak pro'ta# nje'ov $t ,arok...
&koi# i" sna... Nto o,lije #e s#rtan "noj! a kosa #i se naje$i. Po"na# ja i" stari% vre#ena
te #orske pse. 2o-oe doista dr"ovito. /#a% se sjeti% da s oni isti to se dove"oe
$akanjski# vlako# jer ,ija% narodno# odijel s ikoi#a i .okoi#a! a ,rkova divniji%
ne'oli ;njadi :ano. 9 Kere# alao#7 9 vikn najstariji. 5io je ne'dje straan po$der%:
jedva si # #o'ao "a#ijetiti sitne no$i(e ispod tr,ine.
9 A ta je to3 9 stade trti "noj i skati de,eli ,rk. 9 Kako to #irii3
9 +ilota7 Tako se doekj 'osti7
9 To je red. ;rvati s 9 ;rvati! ,adava7 4ni stari vrednjakovii i potenjakovii kao to
,ija% i prije osa#sto 'odina "a pradjedova nai%7 Nto! ,rao! t e#o se naseliti. 1ali%e
i#a "a epikrejske sto#ake nae i dje(e nae do dvadeseto'a koljena7 Pa da seli#o
A#erik3 Kolika nes#otrenost od neki% nai% li,erala(a7 Ali! to se ereta% kano da sa#
na ,ekerekoj o,rtnoj skptini3 Teik7 /%! to divno #irii. Niti ,la'opokojno# kralj 5eli
ne #irisa% tako %rvatske ljive kada je "a jedn 'ran podijelio k#etovi#a ple#stvo7 Teik!
ro-a(i7
I oni se stadoe astiti jelo# to i# 'a sk%a na re'istrator. Neprestano %oda% srkati vod
na "djeli(! pripravljen "a pokojno'a re'istratorova Kastora. 9 5a se ljdski natrpas#o7 9
"da%ne "adovoljno tr,ati i ,a(i prvi vis svoj iko i .oko! "ase ,rkove te stade -ipati i
jjkati da se tresao itav ovaj na do#. 4nda se %vate i ostala troji(a. Nije d'o trajao taj
ples. &tali se valjati! 'ro"no (viljeti i (ijkati! napokon 'risti jedan dr'o'a. 9 Pakleni "alo'aj7
9 %ripao je nesvjesti(i tr,ati ko'a s ne#ilostivo drpali i 'ri"li ostali! dok 'a 'revi tako
ste'oe da # se ,r(i sastali s repo#. 9 )ini #i se da ptje# na dr'i svijet7 /%! tako lijepo 9
pa tako ,r"o... 9 "avija on. /$asno se nade sva etvori(a i po(rkae... &k%ao i# ka i
popar na re'istrator7 4donda ne pa#ti# ta slino. 1ato neka $ivi na re'istrator7
9 <ivio7 <ivio7 9 klie stari do#.
Ve d'o to je #ali (rnor%i ovo skoio i" re'istratorova stola. 4n #irno stoji! "a#iljeno
se s#ije slo$ivi rke na le-i#a te ravnodno eka dok ,de na nje# red. Kada je 'a"da
Re'istar dovrio svoj "ani#ljiv pripovijest! nakalja se ovo dva9tri pta kano svi neisksni
'ovorni(i novajlije.
9 A sada j#o7 9 #a%n Re'istar 'ovornik.
9 Vi #e sla,o "nate ili pravije ne "nate.
9 Nekakva de#okratika natr%a. Niti nas nije oslovio pleno titlo7 9 #r#orila je stra'a
stranka stara(a.
9 )j#o! j#o7 9 kli(a% #la-i.
8ovornik je! dode! stao! ali 'a dvostrani povi(i ni naj#anje ne s#etoe.
9 Ne "nate #e 9 nastavi on povieni# 'laso# 9 ne spada# "apravo va starodrevni do#. 2a!
ja i nijesa# ta#o vai# redovi#a! na vai# asni# stoli(a#a. Kada je tako! pravo da va#
prije sve'a iskreno ka$e# tko sa#. :est: tko sa#3... Vi neto# po"draviste tako srdano
nae'a re'istratora. A da je vas or'ani"#a $ivi% stvorova! ne dvoji# da 'a ne ,i
poklonstveno# depta(ijo# i #a",ata#a vjerili o svoje# lojalno# #iljenj i vstvi#a
privr$enosti.
9 2akako7 To se sa#o po se,i ra"#ije.
9 1najte dakle! ja sa# va# sr(e i da nae'a re'istratora. :a sa# nje'ova slika i prilika.
/kratko: nje'ov sa# $ivotopis. 4n #e je sa# napisao. A nastavlja to dan "a dano#! i "ato je
#eni #jesto ovdje nje'ov stol i pod klje#. :este li opa"ili danas3 Nije on po o,iaj
kod svo' odlaska "apalio ll i di#ei otptovao 9 ta ona di#i kano loko#otiva 9 ne'o je ,a(i
kt! a na #eni napisa: 0&ve# ,it e kraj70
9 Tako je7 9 "da%n lla. 9 2anas do'odilo se e# ne i#a pa#etara ve dvadeset 'odina7
9 A "nate li 9 nastavi krepki# 'laso# 'ovornik 9 to to "nai kod ljdi: 0&ve# je kraj70 1nai
ono isto kada nas rastoe #ievi i (rvi ili kada nas niti o'anj.
9 1na#o! "na#o7 Ne 'dite tako didaktino i tako "orno7 99 #r#lja% star(i.
9 Istina je7 I#a nas nervo"ni% i sla,i%... 9 do#etne #ladi.
9 Vidite 9 %vati opet rije re'istratorov $ivotopis 9 ja! koji krije# se,i sve tajne nje'ove!
dr$i# da on vie i nee #e- nas doi7
9 A! a! a7 Pro#jena vlade! a #o$da i sstava7 No to ,i na# jo tre,alo7 Takve novotarije dra'e
volje poklanja#o ljdi#a i dr'i#a nji#a ravni# sisav(i#a7 Na"dravlje7
Pojavljivala se tia pa sve jaa %ala,ka.
9 /pravo "ato jer tako dr$i# 9 nastavi $ivotopis 9 otkrit va# danas svoje tajne ili ,olje
$ivotopis re'istratora. Ne ,i% ja to'a inio da #e je on napisao onako kako ste vi dr'i pisani.
5di da je pako on i"#io pose,no pis#o koje sa#o on #o$e od'onetavati i ra"#jeti 9
ostao ,i% ja "ava"da neotkriven. 1na# da e #e odatle #a% i",a(iti i da e #e sra#otno
nestati: ,di da #ene kra#ari "a#ataj svoj pljesnivi sir i dr'e odrne ljdske stvari! ,di
da #e $rtvj sve#o'e# +olo%: vatri. I" $ivota svo'a roditelja re'istratora (rpi# odvie
'orki% iskstava a da #ilja# kako e nakon nje'ova $ivota koji enjak ra"'lo,iti one
,ajne %ijero'li.e koji#a je re'istrator iarao #oje tijelo7
9 A%! enjaka! enjaka oslo,odi nas ,o$e7 *jdi i dr'i sisav(i kako9tako6 ali enja(i 9 to
s nekakvi dvospol(i! prijela" i" neor'aniko'a k or'aniko# $ivot... 9 stao je tliti i" akta
0lijeniki nala"0 o rainjeno# $el( neko'a ve'etarijan(a.
9 Kakav je to ,ar,arski 'las37 A ri#sko pravo3 A 8ajeve instit(ije3 A /n'er! a &t,enra(%!
a Nippel73 Fj7 Koja li ,rka na (ivili"a(ij7 9 spla#ti neki svje$i ale'at da # se no"drve
"apjenie od 'njeva i ,jesnoe...
Re'istar stri'n o,rva#a i s#iri se ,ka.
9 Prije pako 9 nastavi $ivotopis 9 ne'oli va# pone# otkrivati sa#o'a se,e! o,eajte #i ve
radi asti re'istratora da #e neete prekidati.
9 Nee#o7 Nee#o7 Ponite sa#o! da je#o7 9 vika% najjae oni koji ,a neto# prekida%
'ovornika.
9 1a to skr,i# ja7 9 "aori vrije-eni Re'istar 9 +ir7 8ovornika #oli# da nastavi svoj
povijest. I "avlada 'ro,na tiina.
H
1apis(i re'istratora! 'ospodina Ivana Ki#anovia! raspredaj se ovako...
H
A%! kako li poinje #oje kolovanje7 4ta( #i 9 na"iva% 'a veseli# :o$i(o# Ki#anovie#
s nadi#ko# 0"',idan0 9 nije po"navao ni peda'o'iko9didaktiki% teorija ni prakse. &eljak
na stare korenike i "latni% vre#ena ne ra"#ije se ni itanje ni pisanje. Pa sto'a nee
valjda nitko #oi "akljiti da je #oj ota( itao kakve #oderne peda'o'e. Ali poto sa#
svo# $ivot proitao Rosseaova E#ila! dr$i# da je popt svi% dr'i% seljaka najvie
praksi provodio nje'ova naela! "a ko'a je dakako toliko "nao i #ario kano i Rossea "a
#o'a o(a 0"',idana0.
&eljaka se naa koli,i(a sastoji polovino# od velike! etvero'laste so,e s o'ro#no# pei!
na kojoj (ioj "i#i svi spava#o! a polovino# od pre'rade "a ,la'o! perad i dr'e sitnarije.
Ne nala"i se sel! ne'o na visoko# sa#otno# ,re$ljk! o,rasl na istonoj strani #o# i
,orovi(o#! a na "apadnoj vino'rado#. Tako s i dr'e seljake ki(e rastepene naokolo.
+i s#o ipak opili s ti# nai# raspreni# ssjedi#a. <ene s pola"ile po%ode na
ra"'ovore! #kar(i na pilo! a dje(a na i'ranke. Nije s#etala daljenost ovakvi# do,ri#
ssjedi#a ni #e-narodni# stvari#a: ,a,e se vrlo esto sva-aj! a katkad i popaj!
nadvikji jedna dr' sa protivni% ,re'ova 9 kao kokoi! kada "akokoda svaka i" svo'a
dvorita. +kar(i sa dva ,rije'a srdito se po'ledae! "a'ro"ie pesni(a#a! pljne jedovito
ili poka"iva% jedan dr'o#e ljtiti popt risova tako"vane 0.i'e0. A kada ,i dolo do
lti#at#a! sptao se jedan i dr'i sa svo' ,rije'a deri se: 0+isli! da se ja te,e ,oji#! da
ti tvo'a...0 pa ili se dol i"#e- takova dva ,rije'a %vatie kota(! to je ostalo# ,ivalo
vrlo rijetko i to je tada ,ilo tako-er 'orki# pred#eto# $pnikove nedjeljne prodike6 ili! dok
sti'oe dola(! o%ladnjela je $estoka krv! pa s se opet spinjali svaki na svoje ,rdo
#r#ljaji ili vii: 0+islio si 'oliave! s#rdljivko! $'isla#o! %ladi#%o itd.! da te se
,oji#7 ;e7 %e7 %e7 Poka"ao sa# ti! da se ni naj#anje ne ,oji#! ti ,%inja $i70
/ takovi# seljaki# prijepori#a oso,ito se isti(ae #oj ota(. Nadi#ak 0"',idan0 postojao
je od pa#etara. Ali taj je nadi#ak #o#e o( #a% na'nao krv 'lav! a ,jesno sr(e.
Inae je on vesela ljdina! ta ,ijae seljaki #"ika na tako"vano# 0,ajs0. 2akako itavo#
nao# okoli(o# nije se nijednoj ki svad,ovalo! da nijes pot(ikivale #elankoline strne
dr$,e #o'a o(a " ddanje nje'ova otr(ano' i i"ra,ljeno' 0,ajsa0. I pre#da ova #jetnika
dr$,a nije "aostajala "a napredno# strjo#! dapae va"da ,i i"nenadila 0slavn svad,en
svit0 kojo# novo# #elodijo#! preneseno# ,o'"na otkda! najee sa preko &tle od
tr,entaa! ipak je ,ila na 'las jedino radi krpno'a %#ora i de,eli% ala #o'a o(a...
Ali tako o,lj,ljen svad,eni veseljak "nao je ,iti krta svadljivi(a nae# ssjedstv i
je"iav popt kakove ,a,e. 2anas #e-ai! sjtra ne"natan poljski kvar! ako se pri#jeri(e
doklatilo ssjedovo kr#e i ra"rovalo 'noj! ili o,ijestan djeak ,osono' pro'a"io slo'! na
koje# ,ijae posijana salata: sve ,i to raspalilo #o'a o(a i on je stao vikati! da # se
trostrko# jeko# odvraalo od ssjedno'a ,rije'a. Ti ovo! ti ono6 ti takovi! a on onakovi 9
dok se napokon nije o i kleti nadi#ak 0"',idan0. 0:esi! jesi "',idan! kako i tvoji stari
,ija%. 2a si e#! ne ,i ti kerak visio popt otkinte ',e na %rast70 I kada je doprlo i#e
0"',idan0 do nae ke! jedno'lasno "a,r,otae svi prani dvorit! kokoti "akkrikae!
kokoi se skokodakale! pa i ista #rava kravi(a stala tliti. Pas arov! koji je #ake
natjeravao oko plota! napstio #ake i stao "avijati! kano da na #jese( laje. +i dje(a
"vrpoljis#o se: 05it e "la70 dok nas je #ajka! va"da ti%a voda! a radina kao (rv! #irila
opo#inji ,la'o: 0To se vas! dje(o! nita ne tie7 :apa 9 tako ona na"ivae o(a 9 ,d ve sve
redili. &va-a i vika sa ssjedi#a sa#o nji# patri70 +ajka je potivala o(a A'ovorila #
0vi0B! to je tako-er "adaralo po stari# "latni# vre#eni#a.
+oj ota( po'ra,i nevelik kola( s drvo(ijepa i poleti ni",rdo. 02o-i #i sa#o! do-i! tate!
"ra! (vilidreto jedna70 9 I ssjed na krene sa svo'a ,rda. 1vali 'a 0kanonik0. )ovjek
#alen! na,it! krpna! kratka vrata i de,ele! jake 'lave. :a tako-er! kako'od sa# #alen ,io!
istr'o% se #aj(i i" rk i odskaka% "a o(e#. )itavo #i tijelo dr%talo! da #i svi ",ii
klopota%. &r(e je tklo! #alo da #e nije "a'ilo 'rl.
I doista sra"ie se 0"',idan0 i 0kanonik0. +oj ota(! ovjek s% nasa-en na d'aki#! tanki#
no'a#a! op%n ,a ljdski #alo'a 0kanonika0. 0Vidi ti vra'a70 "atli 'otovo plano #ali! a
ja da prasne# s#ije% od "loradosti! ali s#ije% #i "ape 'rl! jer trentk svalio se #oj
ota( potr,ke! kako je d' i irok! o,li$nj lokv pn ,lata ,e" vode. +ali ssjed spod,io
# no'e i nekoliko pt opalio ako# po le-i#a! da je po "rak kljo(nlo kano od dar(a
pra"ne stpe. :a i"',i% pa#et: skoi% 'r#! da na-e#! da istr'ne# neto i da poleti# na
0kanonika0. 2otle se #oj ota( osovio te po'njren i "aprljan "eo pt pod no'e " nae
,rdo... 08ledaj! 'ledaj #alo'a jaria "',idana! i on ,i se ve tkao70 9 "a%o%ota por'ljivo
ssjed i da e na #ene. A ja skok te ,je$J "a o(e# to s #e no'e nosile... A kleti 0kanonik0
potoptao no'a#a! kano da ,je$i "a #no# da #e %vati 9 tako o,ino dje( plae: 9 2r$J 'a!
dr$J7 9 :a skoro i"',i% da%! o'leda# se i opa"i# 'ro"no' ssjeda kako #i'olji svoji# ,rdo#
ki! dok se #oj ota( osvijestio i jnaki o,stavio na polovi(i nae'a ,rije'a! vii i
,latni# aka#a prijetei: 9 Poka"ao sa# ti! do,io si svoje7 Alaj sa# 'a op%no da se
patljak valjao kano je$ po travi7 9 ;vastaj se! %vastaj! "',idane7 A pitaj svoje d'e krakove
koliko se jnatvo nji#a krije7 5je$ao! #ila #ajko! kao da si # #linske kotae "avrtio
tr,%7 2ed ,roji svoje #asni(e! "',idane7 2o-i k #eni! dat ti "eje #asti da na#a$e
#asni(e i o%ra,ri svoje "eje sr(e! "',idane7 Ali da7 Na#a"ao se ,lato#. Po nje# prljaj
ra(e i 'ske! pa e i te,i %asniti7 odvraao slavodo,itno ssjed! koji je po svojoj prili(i
po'a-ao prav istin.
Kada opet nastade #ir! #ene je "aokpila neopisiva dreselost i stid. Nikako ne #o'o%
prot#aiti "ato je #oj ota( onako ,je$ao pred ssjedo#. / takv ra"#iljavanj nije #i ni
na # palo da pita# sa#o'a se,e: "ato sa# i ja ,je$ao7 Ali! kako je 'odno ,je$ati i po,jei
pred jai# d#anino#7 No #oj ota(! koji ,ijae "a #ene najjai! naj#driji! naj%itriji!
naj,o'atiji od svi% ljdi 9 ovako sva djei(a #isle o svoji# roditelji#a 9 to 'a je snalo da se
dao ,ije' pred oni# patljasti# 0kanoniko#03 4%! da li se on doista otio sla,iji# od
nje'a... I ta #isao #e rast$i i d,oko se "arije sr(e. 4nda #e "aokpio stid: po,je'o%
#! ta#o se isplaka% i "aspa%.
4na je sva-a davno ve #inla. +oj ota( i #ali ssjed i"#irie se seoskoj kr#i! i"lj,ie
se i stisne desni(e. 4ta( se s#ijao svo# ,ije'! a ssjed 0kanonik0! kako 'a je ota( opalio
kolino#...
No ja nijesa# #o'ao "a,oraviti patljasta ssjeda i nje'ov r'ali(: 0+ali jari 9 "',idan!
i on ,i se ve tkao70...
Pa#ti# jo do,ro. 1avladala silna stden nai# ,re'ovi#a. &nije' visok da je #ilota. 4ta(
#i je nainio #ale saoni(e! i ja se po nae# ,rije' sanjka# ,os! jedva kolji od krto'
konopljeno' platna. No'e #i (rvene ko skrlet! a rke i o,ra" #odri. No to je sve to pre#a
sanjka#a i snije'7 A ,ilo ki kr%a i sira i #lijeka. +ajka ,i kadto #ijesila po'a! dok
na# dje(i ota( dodavae vina da ne o,oli#o od na"e,ina i na 'rl7 +oja ,raa ,ija% #anja
od #ene! naj#la-a djevoji(a tek je tepala. &vi oni pro,oravie (i "i# na o'ro#noj pei!
koja ,ijae dan i no topla. 4ta( je esto i",ivao po svad,a#a sa svoji# veseli# 0,ajso#0.
Neko'a dana sna-e #e $elja da ljto# "i#o# i ski# treniko# ode# do ssjeda
0kanonika0. Ta#o ,ijae dje(e ko (i'ansko# lo'or! sve jedno dr'o#e do %a. 4ni veliki
,ija% lkavi i %ra,ri. Ej! ,it e ,elaja7 9 "veseli% se ja. &voje saoni(e na le-a i ja ,os s
jedno' ,rda na dr'o. / ssjeda stariji se krste od da kako sa# #o'ao doi tako daleko
,os. A djea(i i djevoji(e %vataj "a #oje saoni(e: 9 &anjkati! sanjkati7 9 Pak jedni po'ra,ie
i"#e od svoji% stariji%! a dr'i! videi #ene ,osa! s#jelie se i oni 'oli# no$i(a#a
snije'. 4svojilo nji% pet9est #oje saoni(e pak s#( ni",rdo! da je sve "vi$dalo i p(alo. :a!
'ospodar saoni(a! pljesn% radostan rka#a i poleti# ,os "a saoni(a#a. *ete one! najedno#
"apn o nekakav 're,en snije'! i"valie se! a dje(a po.rkala d,ok snije' kano da si
ora%e po,a(ao. Eto silne vriske i (ike! a ja s#ije%. Ali #ali #oji ssjedi stadoe $asno
dreati d,oko# snije'. 0Kanonik0 poleti i" ke. Nje'ovo li(e ,ijae onakvo kano i onda
kadno se porvao s #oji# o(e#. 9 Ti si sve# kriv! "',idanovi7 9 "aprati ljt! %vati #e
i"a "atiljka "a kolj konoplja i ,a(i najd,lji snije'. +eni ,ijae kano psetan( kada
jadnika pljsn sredin jar'e. &tado% la#ati rka#a ko da pliva#. Ali snije' je visoko nad
#ojo# 'lavo#. 9 1raka7 1raka7 9 :a ,a ne vika% tako! no #isli# da sa# pijkao! ali nijesa#
o niti sa#o'a se,e niti iji dr'i ljdski 'las. +alo oda%n% i od#ori% se! "ati# nape% sv
sna' i po#akne# se snije' dok ispod no' osjeti% neto tvrdo. No'a#a napiplje#
tvrdin! "askoi# vis te oti% da #i je 'lava nad snije'o#. :a #akni i #a%ni lijevo pa
desno dok se teko# #ko# ne i"#ota% i" tro,e snje$no'a "ap%a. Po'leda# o,"orje#! a
0kanonik0 nosi i vodi svoj sitn dr$in koja je jo (viljela od stdeni i prepasti to j je
#alo o,rlatio snije'. 2aleko pod ,rije'o# 'leda# svoje saoni(e! natovari# i% na le-a te sav
#okar! (vokoi ",i#a! po,ra% se na nae ,rdo. &pravi# saoni(e pa se #okar "ave# na
pe #e- ,ra! ne priopiv niko# svoji% ljti% ne"'oda. +ati! koja je prela kod pro"oria!
pri#ijetila je sa#o: 9 Ej ti si! vra'olane! ne'dje ljdski pro#jerio snije'. Ta sav si #okar kao
#i. 9 / to# i ,raa pritiska% na #okro! stdeno i po#odrelo li(e i rke svoje tople ri(e i
'laa% #i #okre vlasi. A #oja sitna 'lava ra",ijala se #ilj: kako li je okrtan ovjek taj
na ssjed 0kanonik0. 5a(io #e snije' pa #e pstio onako! dok je sve svoje "a#san(e
iskopao i" nje'a. A to ,i ,ilo da se sa# ne i"#ota% i" "ap%i(e! da se s#r"o%! da osta%
snije'3... 2a #i sa#o nije na"dravio: 1',idanovi7 Kako se on #o'ao i"#iriti s #oji#
o(e#3 Itd. No ja sa# #ao i niko# ne ka"a% nita...
4ta( je doao kasno no sa svad,e i sve nas pro,dio. 2otrao #esa i kolaa! a #i se lijepo
i veselo 'ostis#o. +eni valjda ,ija% najsla-i i"vrsni svad,eni "alo'aji6 ali ipak va"da
#ilja% na nae'a okrtno'a ssjeda! to'a #alo'a 0kanonika0... Trei! etvrti dan o,olje%.
&tislo #e 'rl! $arilo #e prsi#a! pla#tjelo 'lavi a sijevalo oi#a! te neprestano
nekakve (rvene! #odre i "elene iskri(e titra% preda #no#... &jea# se da je #ati teko
"disala ,rii s"e... da s #e #ala ,raa esto spo#injala! a naj#anja sestri(a tepala: 9
Ivi(a ,jata( ,,in... 9 &jea# se da je ota( ,io s#rknt... da je i" ljekarne! itav dan %oda
daljene! donesao nekakv #ast i kolaie te sve ,a(io kro" pro"or... 9 & ti# ldorija#a ,i%
'a tkao... 9 Pa se dotetrala seoska vraara! opipala #e sve'a. Valjalo #i na dak jako
disati nje"in iljasti nos! A ona je donesla nekakvi% ljti% trava. To se k%alo! varilo i
#ijealo. 1ati# s #e kpali! a ,a,a #a"ala! natirala i previjala da #i kosti od #ke
kripa%... Konano sjea# se da sa# stao! ali nijesa# #o'ao %odati... I to je #inlo! a kada
prvi pt i"a-o% na "rak: voe je svda (valo! ,re'ovi se "elenjeli! a i" #i(e navalio
#io#iris. 5raa na,rala sil ,o$j ,ijeli% ja'la(a! a najvie snaala #i i% krilo #ala sestri(a
pot(ikji: 9 ;vaja ,oj i #aki ,o$oj! ,jata( Ivi(a "djav7... 9 Ipak nije to# ra"do,lj proao
ni jedan dan! a da se ne sjeti% nae'a ssjeda 0kanonika0.
I do-e jesen... :a opet "drav i veseo i pni #e ,re'ovi ,ija%. &vak pti( po"nava% #i(i
kraj ke! sa svaki# sta,lo# ra"'ovara%. A "avidio sa# i 'lo' i trnj i kpinj i otra(
,orovi(e kad ,i% se sjetio nae'a patljasto'a ssjeda... E%! da sa# trn! kako ,i% 'a potaji
'dje travi doekao i "a,io se 'ol pet nje'ove no'e7 4%! da sa# kpina ili 'lo'! kako ,i%
se %vatio "a nje'ove tvrde rke i o're,ao i% da ,i #i sve voda "alijevala sta od #ilinja7 4%!
da sa# otra( ,orovi(e! kako ,i% po'ladio i pr$io nje'ov tpi nos i nje'ove "a'asite o,ra"e7 I
kada sa# na d'ako# $et vkao na star! do,r kravi( plavk! kako sa# "avi-ao
nje"in podr'o# okresano# ro' i nje"in d'ako# rep7 A%! kako ,i% trkno re,ra
nae'a ssjeda 0kanonika0 da sa# plavka7 E%! kako ,i% 'a vi'no preko li(a ovi# #etlasti#
repo#7
Neke nedjelje prvi% jesenski% dana plandova% s #ali# svoji# koli(i#a po nae# i ssjedov
,rije'. Kolovo"ni pteljak sptao se ni",rdo na jedno# i dr'o# ,rije'! a na ono#
ssjeda 0kanonika0 vodio lijepo #i#o lokve koja je dijelila na ,rije' od ssjedova i koj se
#oj ota( i"valio kad # je na ssjed spod,io no'e kod one sva-e.
:a sa# lijepo tda vo"ikao svoj #al ,ra! ili sa# "a"dao rdo na koli(i#a popt konja te
kr#ilarei nji# sa# se vo"i% na koli(i#a koja s letjela ni",rdo. / to#e vjeti% se pravo
do #ajstorije.
Reene nedjelje eprkao itav opor ra(a i 'saka po d,oko# i (rno# ,lat one lokve! a
neto #alo vode to je stajala nad ,lato# pretvorie ,a 'nsn kalj$in... +oja ,raa
sjedila na ,rije'! a ja #i#o ,are vo"a% as nji% as se,e sa#a. Kad eto odnekda nae'a
ssjeda 0kanonika0 i #o'a o(a. &sjed ,ijae veseo i "adovoljan! a t,asti nos (rvenio # se
na 'arav li( kao #akov (vijet sred "elene peni(e. 5io je od pete do 'lave ,ijelo#! .ino#
sveano# r%. Visoke i"#e! nov okr'ao na lijevo %o "avrnti eir i #odar na(i.ran
prslk podavae # lik staro'a seosko'a ki(oa... +oj ota( o,orio 'lav! "a#iljen i tro,an!
te ,i katkad ispod oka po'ledavao #ene.
9 =to si #i se tako nas#ndrio! #oj :o$i(a! kano da s ti strne na 0,ajs0 pop(ale3 9 ree
ssjed o( koji je sjeo na "eleni ,rije'! ali nije 'ledao #oje kr#ilarenje koli(i#a. 9 5it e
.ratar! ,it e kri,an! pop! o.i(ir! .rajt! kaprol7 ;e! %e7 1nat e to #i ne "na#o niti nai pre-i:
itati i pisati7 2anas s vre#ena takva. 2oao Antikrst na svijet7 2o danas s kokoja jaja
i"valjivala sa#o pilie6 od danas se i" nji% i"valjj oroslani7 Veli# ti! oroslani7 Naa dje(a
tre,a da s pa#etnija od nas: valja i# "nati itati i pisati7 Tako "apovijeda Antikrst7 ;#!
nijeste vi #ene slali... Kada s na# ono'a adrapov(a kolnika! 'oliava prtena ,ijelonj!
svrak kapt! naslali ova#o i o,jesili o vrat! rekao sa# ja: 0Potjeraj#o 'a vila#a i
#otika#a! pa se nee lje ni jedno#e vie raiti nae ,rdine nositi Antikrstovo evan-elje:
itanje i pisanje7 )itaj i pii ti vra' i nje'ovoj #ateri a ne #i selja(i7 1ar ne i#a#o dosta
'ospode "a te arolije3 Pa ta e#o s 'ospodo# kad ,de#o #i svi "nali itati i pisati3 Ako
,i tikve sa#e rasle i rodile! "ar ,is#o #i tre,ali orati! kopati i 'nojiti7 ;e3 A 'ospode tre,a da
,de: tako ,ar prodikje na $pnik.0 A i# si #e ti poastio3 5olje da si "addao svoj
o'ljeni ,ajs. 0Ti si stara "vekasta kvr'a9'lava! #oj kanonie7 ;oe na# se ,a ta#ni(e i
v(arenja po sdovi#a7 Poslao 'a "akon! a "akon je od ,o'a70 9 #drovao si ti i "a te ostali.
Na! sad 'a i#a7 /pisali #oja dva i tvo'a Ivi(7 &ada pripni na svoj stari ,ajs kravi( plavk
neka je na pa po #e-ai#a on ve #jesto Ivi(e. A Ivi(a e ,iti 'ospodin. &a#o se $ri da
# kpi trsk ll da se njoj i"vali! a kro" ka#i no'e pr$i7 ;e7 9 avrljao se ssjed
0kanonik0! pi "rak! dok s # r#ene nosni(e "lo,no titrale na #ene kano da e opet:
0Ej! "',idane0...
+oj ota( je #ko# #ao te je pstio da ssjed po #iloj volji #drje. 4( ,ijae jasno da
ssjedovo "vrndanje pod$i$e $idovski 0piro0! koji se tako-er dotepao s Antikrsto#...
9 Ej! deder! sinko Ivi(a! 'ol,e #oj 9 ta stra ,it e 'ospodin7 Ta ve te vidi# kako ita
pravi(! a pie krivi( "a seljak kravi(... 2eder a#o svoja koli(a! pove"ider #ene ni" to
nae staro ,rdo po to# lijepo# nae# pt koji ne sa'radie ni pis#o"nan(i ni kaptai7
4vako se do#islio na ssjed 0kanonik0.
9 Vas da vo"i#! ssjede7 Ta vi ste preteki! satrt ete #i kola7
9 Ne! 'ol,e! ne7 &a#o ti pove"i7
+oj ota( kano da nita ne je! pa se i ne #ijea na prepirk.
:a po'leda# ni",rdo! po'leda# ,ar i opor ra(a i 'saka nje"inoj kalj$i. Ko #nja #ne
#i #isao... A%! trn7 A%! 'lo'7 A%! kpina... i #oj ota(! kako je d' i irok! toj ,ari... i ja
d,oko# snije' #okar ko #i... Vidi! vidi7... 01',idani0... I svrn% oi na svoja koli(a i
pro#jeri% ispod oka okrtno'a ssjeda! #alo'a 0kanonika0...
9 2a vidi#o7 Ali ne krivite #ene! ssjede! ako slo#ite kola6 ako se to do'odi... vi ste teki!
ssjede...
9 8le 'a! kako ve #drje7 :o nijesi apostol Antikrstov... jo...
I on se natovari na #oja koli(a! koji#a je neto krinlo...
9 Pov(i...
4n je nera"#ljivo #r#ljao! a ja sa# naslivao da je to #r#ljanje 'lasilo: 0"',idane07
I ja povko% ni",rdo. Kola poletjee...
9 Tako! tako! apostole! %e7 9 vikao ssjed 0kanonik0.
+jesto #i#o ,are ja "akren% koli#a pre#a ,ari... 4d#ako% se %itro... &ve'a to'a nije
#o'ao opa"iti pripiti na ssjed! koji se koio kano kakav 'rki jnak kada se vo"i na
oli#pijske i're...
=to ,i treno... pljsk7... I kola i na do,ri ssjed! #ali 0kanonik0! tropotae se kalj$ i
d,oko ,lato lokve koja je dijelila na ,rije' od ssjedova i koja ,ijae "ajedniko kpalite
nae i nje'ove plivae peradi...
8ske i ra(e i"nena-ene stadoe $asno kretati i krili#a pr%ati... Ni onda ne ,ija% tako
"ateene kad slavni# Ri#ljani#a spasie Kapitolij... /plaene jedne 'ai pre i" ,are k
o,ali! a dr'e dreei di$ se "rak... Kakva je to avet pala i" "raka nji%ov posjed3 :e li
"#aj3 :e li kakva o'ro#na $a,a3 9 kano da pitaj jedna dr' svo# siktav sanskrit...
+oj ota(! prije t#ran i "a#iljen! sada se %vatio o,je#a rka#a "a tr,% od silno'a
s#ije%a...
9 To je Antikrstovo #aslo! ssjede7 &a# on #o'ao te je nada%nti da tako star i velik jna(
ide se vo"iti na djetinji# koli(i#a ni" to str#o ,rdo7 47 47 4...
:a %itro skoi% na na ,rije'! ne pitaji vie "a koli(a te nasla-ji se sa svoje #ajstorije! a
to,o$e "dvojno podvikji: 9 / po#o! po#o7 :a nijesa# nita kriv7 :a sa# rekao ssjed
da je prete$ak "a #oja koli(a...
9 Pa i nijesi i ne #o$e ti ,iti kriv7 9 tjei #e ota(! davei se od silno' s#ije%a.
9 No te #asti i te ki%avi(e7 Ne ,oj se! Ivi(a! nee se na ssjed ,lat topiti... ne... ;a... %a...
%a7...
I doista! na ssjed 0kanonik0 po#olio najprije rke! onda 'lav! a onda polovi( tijela...
&jea# 'a se do,ro: ,io je slian oni# #eni(i#a koje okrtnik Neron o#a"a s#olo# prije
ne'oli i% dade #jesto ,akalja paliti... 8ske i ra(e sada jo jae drea%! a sa dreanje# i
'akanje# #ijea% se kletve i 'ro#ko ki%anje 0kanonika0... Prani ,r,ota% po o,li$nji#
,re'ovi#a! dje(a napstie i'ranke! $ene prekine nedjeljno eretanje te se sletjee oko
nae'a ssjeda...
Nitko ne ,ijae tako sa# so,o# "adovoljan i tako iroke volje ko to 0#ali jari0 9
0"',idanovi0! nai#e ja. Nitko se nije toliko s#ijao kao stari 0"',idan0! nai#e #oj ota(.
Nitko nije tako "lovoljno tlio i tako kkavno je(ao i proklinjao kako na okrtni ssjed! #ali
0kanonik0. Nitko nije tolike nadi#ke is%itrio kako ,a,e kod nedjeljne dokoli(e. I nikada
nijes pernate ,r,ljavke! nai#e ra(e i 'ske! tako "rjano dreale i 'akale kako to ,ijae te
jesenske nedjelje... =ilo "a o'njilo7 :a sa# sada onako ponosno skakao i veselio se svo#e
dan kako sa# se onda "avkao #i( i plakao od stida kada sa# "ajedno s o(e# ,je$ao
pred nai# #ali#! strani# ssjedo#.
H
I ovi# radosni# i slavni# dano# #o'a djetinjstva poelo je #oje kolovanje7
Ivi(e! stra te vodi# kol. Nijes #i te %tjeli otpstiti7 9 ree ota( naveer i o,rati se k
#aj(i:
9 2o,ro! i#a li dijete ist r,enin3 )i"#i(a! ra"#ijeva se! "asad ne tre,a: jo je tako rei
ljeto! pre#da s ve svanli prvi jesenski dani.
9 I#a r,enin! i#a7 9 "da%ne #ajka. 9 Pa kako to! kola3 Pa "ato na# 'a ne pstie
'ospoda3 =to nje# tre,a kole3
9 =to e3 Tako ti je na ovo# svijet. 1na! nijesa# ni ja ta#o tio. Reko% i# svoj ,a
odrjeito: Evo! kakve s to nove pravi(e3 Prije ,ijae ota( 'ospodar svo#e djetet na $ivot i
s#rt. A danas3 Tek je poelo raspo"navati roditelje! ve eka itelj sa i,o# da 'a preda
nje'ove rke. Kada je ondje potratilo nekoliko 'odina! jedva # pa%lje nikoe ispod nosa a
ve 'a tra$e 'ospoda vojsk. 4danle ti do-e na vrat! na #k i te'o,. Nita # nije pravo:
naio se kleti da je stra%ota. Ne #irii # #otika ni pl'. &a#o se nadva! povlai po
kr#a#a i jnai tnjava#a7
9 +i ti! :o$ina 9 $pnik e nato. 9 Ti si #"ika! pa ra"#ije vie od ostali%. A nije li ti
dra'o da "na vie od ostali%3 ;a3 Re(i. 9 E! to je istina7 9 "avrti# ja 'lavo# i po're,e# se
s#eteno i"a %a. 9 A itati i pisati 9 nastavi $pnik 9 nije li to #no'o vie od #"ike i ,ajsa3
2anas s! dra'ane #oj! teka vre#ena. &vaki dan i#a nas vie! "e#lja je #anja! a na#a je sve
tjesnije na njoj7
9 &ve s to 'ospodski rani7 9 prekine $pnika na ssjed! #ali 0kanonik0. 9 A #i nee#o da
na# se dje(a po'ospode: Aj! jok7 )ast svoj 'ospodi7 Ali #i i# poklanja#o 'ospodstvo.
2je(a #i ne ,d ni k%ana ni peena po kola#a. Kr% ne ,de rastao od prolijevanja tinte!
ve od 'noja. +i ne $ivi#o od aranja pera po papir! ne'o ti valja ljdski %knti ake! pak
"adrijeti pl'o# i #otiko# tvrd kost "e#aljsk. =ta ,i na# ,ila "e#lja preska i
pretijesna3 Ta vi! 'ospodine $pnie! svake stare 'odine itate da nas je vie #rlo ne'oli i%
se rodilo. Va#! 'ospodo! ast! ali va# je "e#lja svaki dan tjesnija i $a! jer i"#iljate nove
.a,lije! i "ato vas i#a svaki dan vie7... 9 I da nije pandr "aprijetio je"iav 0kanonik0! on
,i tri dana 'ospod vjetrio i eljao slijeva i "desna. 4ni 'a sla%! ali # nijes #o'li
od'ovoriti! ne'o se po'ledae! os#je%ne i jedan dr'o# neto 0"atr,enkae0! to #i!
dakako! nijes#o ra"#jeli. 9 E! pa tako7 9 #a%n ota( rko# po "rak 9 i to e ,iti ,o$ja
volja! a ne Antikrstova! kako #drje na ssjed. /pisali Ivi(! pa neka ide. &tra 'a opre#i.
:a ponesti itelj ,o( stare ljivovi(e! prana 9 a ti pripravi koj deseti( jaja i koji sira(7
5it e #eka kolnikova i,a! a i slova podatnija...
1avrio #oj ota(. A ja d'o nijesa# #o'ao snti. Neprestano vr"lo #i se pred oi#a: na
ssjed kako se vo"i na #oji# koli(i#a i onaj pljsak ,lato7 Pa ra"'ovor ssjeda s o(e#.
=kola7 =kolnik7 Pran... ljivovi(a! #eka i,a 9 pa slova7...
2r'o'a dana opre#is#o se na pt. 5ilo je do kole itav sat %oda. +eni se to prvo ptovanje
priinilo doista daleki# i te'otni#.
=kolska "'rada stajae dolini pokraj 'lavno'a dr#a. Vlastelinstvo je poklonilo opini "a
kol. Prije stanovae njoj l'ar! a konakova% ondje i vlastelinski inovni(i kada
poslova% to# kraj. 4kolo kole nani"ale se jote neke ke! kao dan sitne tr'ovine
$idova +oesera! kr#a :akova )tria itd.
Kada se pri#i(as#o kolskoj "'radi! ota( #e %vati "a rk! a skinvi o,a svoje eire ve
na st,a#a koje nekako dr%ta% pod na#a! stpis#o kni %odnik. T "aje#o tanje i
'i,anje na o,li$a vrata! te krpan #karaki 'las.
9 4vdje je kola7 9 apn #i ota(. 9 )je li itelja3 =tanje3 To s kolska dje(a.
4ta( po'ladi vlasi! a i #eni pote'n %rapavo# rko# preko 'lave dva9tri pta! nakalja se i
pok(a na vrata... :a jo nijesa# "nao to je k(anje i e# to ,iva. Vrata se otvore! $a#or i
te$ak "rak dari na# o,ra". 2je(a #i se priinila popt pelinje' roja... /stae i "aro#orie
oni# dnovati# jedno'lasje#: 0;valjen Iss70 Nikada jote ne vidje% toliko dje(e na okp.
4,"e #e neko tajanstveno e"ne i neko dr%tavo veselje! po#ijeano s i"nena-enje# i
novo... Pred nas stpi "atvorivi pelinjak! %o rei kol! "a so,o# visok! kotnjav!
neto s#rknt i ote'nt 'ospodin! d'ako# istroeno# kapt i silni% ,rkova koji #
pada% a na prsa. &ada je #no'o jae "a$a'rilo i "a$a#orilo pelinjak... /itelj se %itro
o,rne! "aviri kol: 0+ir70 9 i opet "atvori "a so,o#.
9 A! tako rano7 Tako rano7 *ijepo! :o$i(a7 Pa ovo je tvoj #ali3 9 I itelj #e po'ladi po 'lavi i
stisn o,ra"e svoji# 'latki# pal(e# i ka$iprsto#. Ali nije na #ene toliko 'ledao koliko na
pn tor, koja se najsi'rnije i nekako drsko ,,rila na oevi# le-i#a! dok je pran popt
indijansko' ,ra#ina #irno drije#ao pod oevi# pa"%o#.
9 Pa kako ti je i#e! #ali klipane! enie #oj3 9 podr#a #e itelj "a le-a.
9 Ivi(a! Ivi(a! 'ospodine itelj7 9 odvrati ota( te pove tor, sa le-a naprijed.
9 Neka on sa# ka$e svoje i#e7 9 opa"i itelj! stri'nvi opet oi#a na oev tor, i na
podrije#ana prana. 9 Neka on sa# ka$e da # je# 'las...
9 No %ajde! %ajde7 Re(i7 9 ponka #e ota(.
A ja! prvi postojano svoje oi itelja! "a'di#: 9 1ove# se Ivi(a Ki#anovi7 9 /to ota(
otvori tor,... 9 Evo neto! 'ospodine itelj! "a slova! "a i,! "a tint i pera...
9 Vidi ti #"ikaa :o$i(! vidi7 Kano da dola"i sa svad,e... s#ijae se itelj! rairivi
velika sta! poka"ji jake ,ijele ",e i potreptavaji ,la'odno o(a po le-i#a.
9 Ajd#o a#o! :o$i(e! ajd#o7 Takva pti(a pak ta svad,ena opre#a ne spada kol7 9 I itelj
na# poka$e svoj so, koj poni"no ni-os#o.
9 Pepko7 9 klikne itelj svojoj 'ospo-i 9 ispra"nider tor, ovo'a potovano'a k#a7
Nato se ispravi i"a stola #ala! iljata $eni(a! veo#a otra vida i d'aka nosia! te nekako
ne,la'ovoljno pristpi ,li"in o(a! koji je vadio i" tor,ine tro,e ljivovi(! sir i #asla(!
dok se pran prodra#io i stao lepetati krili#a po so,i! di'avi siln prain s poda...
:a se dosjeti% da po#o'ne# 'ospo-i itelji(i nositi stvari k%inj. T je ona po"dravila
prana: 9 Fi7 Ala "adara. 9 &ir: 9 Fi7 Ala je to "a#la(kano. 9 +asla(: 9 Fi7 )e# to nalii3
;a7 =ta e#o: #$eki pa #$eki 9 i ostan #$eki7 9 Kad je ljivovi( otvorila! pote'la je
"dravo dva9tri pta: 9 A%a7 To je neto7 No... no... 9 1ati# se okrene k #eni: 9 A kako se ti!
#ali! "ove3 9 Ivi(a... 9 odvrati#. 4na nato i"vadi i" pretin(a krik nekakva kolaa! a ja
stado% veliko# po%lepno 'tati i prste li"ati...
Vrativi se so,! na-e# itelja 'dje o#ata neto papir.
9 8le! 'le7 Kako je taj #ali si'rno #o#e7 9 "adi se itelj kada sa# doao i" k%inje
so,.
9 Ali krotit e 'a ve i,a7 9 doda ota(.
9 Nije "a do,re #o#ke i,a! dra'ovi #oj7 9 #r#ljae itelj.
9 Tako7 9 dovri on 9 evo ti poetni(e. T je tvoje i#e napisano. Evo ti ta,li(e i ka#eka! pa
stra s ostali# .ilo"o.i#a ta#o i" vai% ,re'ova lijepo kol7
I sada je ota( spravljao tor, prve poetke ,de #oje #drosti. 9 A%! ,ilo sa#o "dravo i
sretno7 Neka je i tako kada je ve s-eno7 9 "da%ne on.
& kriko# sira i neto kr%a tor,i(i 'e'as#o #i dan na dan seosk pk kol. I" ke
nae'a ssjeda! #alo'a 0kanonika0! pola"ili s sa #no# +i%o i Pero. +i%o ,ijae prava slika
i prilika svo'a o(a. +alen! jak! otresit i (rno#anjast djeara(6 teko je io! a jo #anje "nao.
Pero je ,io ,jelokos kano janje! a sla,an i #ekan popt kanarin(a. 4n je lake io od
svo'a ,rata +i%e! ali ,ijae #lake! ne#arne naravi. Kada 'a itelj otri# 'laso# pita: 9
1ato! Pero! danas opet ne "na lek(ije3 9 on ni naj#anje ",njen! %ladno kao da i" nje'a die
led! od'ovara: 9 Nijesa# io. 9 A "ato nijesi io! #ajin sine3 9 Nije #i se %tjelo. 9 Kako ti
se nije %tjelo3 9 Tako7 &anjao sa# da s doli an-eli po #ene da #e odved dalek! velik!
,eskrajn livad! pn "elenila i (vijea. &latko #e (jelivaj i 'rle! te #i ap da #i ne tre,a
nita iti... +eni je tako 'odno! 'odno ,ilo... :a o to# #isli#! esto #i sr(e dre! pred
oi#a ta#ni i neto kano da e #e onaj %ip "aditi... 5iva da #e netko pola'ano podi$e i
ve vis... kao da poletjeti... Tako to... Ne #o'! ne iti. 9 &ada ,i iteljev krpni
'las o#ekao! da je ,io kano i Perin. 9 &jedi! sjedi! Peri(a #oj7 9 4n 'a po'ladi: 9 Ti e ve
dr'i pt naiti. 9 A Peri(i se "ar#enie ja'odi(e na sla,ani# ,ijeli# o,ra"ii#a. 4i(e ,i
nepo#ino pirao slik raspeto'a Issa na stijeni i kano da s # jedva vidljive kaplji(e
s"a "aiskrile "jeni(a#a... &vi s#o voljeli Peri(. &a$alno! sveto! d,oko neko vstvo
o,"i#alo je de nae. A ja takvi# "'oda#a va"da tajno i krado# otira% s"e.
+i%o nije o,ino "nao lek(ije ili je tako teko od'ovarao i "apinjao da je itelj i" nje'a
vkao rijei kano d,oko "a,ite avle i" tvrda drva... 9 &la,o! sla,o! +iko #oj7 9 "#a%je
itelj 'lavo#... &la,o... 9 :a sa# io d'o! 'lava #e jo i sada ,oli... 9 odvraa +i%o
okorjelo i sporo! a oi s # neprestan(e prte "e#lj. 5rata Pere nije volio. )esto ,i 'a
'rno! ,o(no pod#klo. 4vaj # se krotko 'i,ae te 'a katkada #irno opo#injae: 9
+i%o! "ato si takav... 9 & na#a se nije nikada ni +i%o ni Pero ptao kakve i're. +i%o
povkao preda se knji' ili ta,li(! pa neprestan(e to ,lji! ne o,a"iri se ni na ko'a. :ao si
'a ono# tko 'a dirne. 4n ,i poletio "a nji# popt risa! "a're,ao 'a nokti#a6 dario 'a
ako# ili no'o#! dapae n$di i 'ri"ao. :edanpt nje'a tako "ad,ljena netko ,o(n od
nji% petori(e to staja% %rpi ,li" nje'a. +i%o se o,ori na nji% "a,niv se #alo: koji 'a je
to od nji% takno3 Ali se sna-e isti tren te sv petori( i"#lati: neko'a pal(e# sn! neko'a
tipn! neko'a no'o# 'rn! neko'a lakto# tresn tako da svi dosta do,ie... I #i se
,ojas#o #lado'a na,ito'a +ie! ali i stanovito stra%opoitanje ovla-ivalo nas pre#a nje#...
/ ssjedstv na nai# ,rdi#a nadjene #: ,it e pravi #ali 0kanonik0...
Pero je vijek sanjario i "anosio se neki na#a nepo"nati svijet. )esto # takv sanjarenj
"atreptie ne #ii(e na s#ijeak. No %itro se ispravi i poo",ilji. 2irne li 'a tko! on se ,la'o
o'leda! nas#ijei i #akne dalje sa svo'a #jesta kano da e rei: 9 I"voli! ,rate! ako ti je
tijesno! ili ako sa# ti na pt...
:a sa# vrlo napredovao enj! pisanj i rananj. 5ija% naj,olji enik! e'a! dakako!
sa# nijesa# "nao. 5ilo #i je nedokivo kako da #oji dr'ovi ovo ili ono ne s%vaaj.
Po'otovo $ali% svoje ssjede +i% i Per. Narivava% i# se ta#o na nai# ,rdi#a pte#
kol i sa#oj koli da i# prot#ai#! ispravi# i desi# ovo ili ono. 5io je #ene neto
svie okretan je"ik: 9 +i%o! jedna stvar i#a se tako dr'a onako. Ta kako ne ,i to'a s%vatio3
A +i%o "astenja: 9 Psti! to #e #ara svoji# d'aki# je"iko#. Pravi #"ika ko to ti i
ota(7 :a ,olje s%vaa# i "na# ne'oli ti. Ali ne #o' klopotati i #ljeti. Tko e te,e
nadje"iiti7 Kao $rvanj va"da #i i lo#ae7 Psti #e7 Nitko te nije #olio da ra"la$e i
ovdje se stiplje o sve# i svae# to to,o$e nije #eni ni Peri jasno i ra"#ljivo...
Tako +i%o. A Pero3
4n niti je otklanjao! niti pri#ao #oje po#a'anje na(i#a. Preesto nije pa"io to i o e#
ja 'ovori#! te #i se inilo kano da on nije ni pristan. 2r'i pt ,i #e neki# neopisivi#
s#ijeko# po'ledao! kano da pita: 9 A3 1ar si ti ",ilja ovdje3 )dno! dno7 5ra(o! "ar jo
nijesi vidio da te doista ovdje ne tre,a3 9 I itelj je kojipt o,je#a nji#a prikriao: 9 Evo
va# ssjeda Ivi(e7 1ato! kada ite! ne pitate nje'a3 Ta on je do,ar kao do,ar dan! on e
va# doista rado poka"ati to i ono... 9 T se stala ra-ati +i%e neka pod#kla "lo,a... Kada
se vraas#o ki! on ne ,i ni rijei 'ovorio! dapae 'i,ae #i se. Pte# i"nenada klj(ne
# neto 'lav: 9 Pero! Pero! ajde a#o7 9 I oni srne 'r#lje! pa na,ira% divlje 'ljive!
tr'a% ravne! lijepe i,e ili se dr'i# i# "a,atrljae! sa#o da se #ene rijee... I nji%ov ota(!
#ali 0kanonik0! nekako je dokio #oj pre#o nad svoji# sinovi#a. 4n #e nije ,a nikada
volio. &ada se pako vjeri% da #e pre"ire ili #r"i... :edno# do-e# na nji%ov ,rije' te sa#
+i%i po staro# o,iaj doka"ivao "ato nje'ova "adaa ne valja i to joj nedostaje. 4ta( #
se prikrajk pod,oio $valei i prevri po sti#a ka#i od lle...
9 A ta ti to! #"ikaki "',idane! nje# prodika3 +i%o! po,eri svoje stvari i psti to'a
,landrav(a. 1na# ja da si ti pa#etniji od "',idana7 Pa te,i napokon i ne tre,a ti% ldorija7
8ospodarstvo! 'ospodarstvo 9 a nas i i#ade! %vala ,o'! i#e 'ospodariti. 4voj 'listi!
dakako! tre,a da se ti# ,avi: ta on e ja%ati na potrto# ,ajs popt svo'a o(a 0"',idana0:
jer ne#a ni poteno'a lopara svojoj ki... ali #i3...
9 Prestanite vi! ssjede! prestanite7 9 plane# ja. 9 1ato vi #ene psjete i 'rdite kao Trin3
=to sa# ja "la inio ti#e da +i%i i Peri ka"je# e'a oni ne s%vaaj3 I itelj na# ree
tako 9 ta nije li to sa#o do,ro djelo73
9 I! i7 Vra,a( od t-e'a plota 9 i7 =ta ja tre,a# tvoje i tvo'a itelja nake3 Tvoj 'a ota(
#iti pni# tor,a#a 9 i one di i" itelja lj,avlj i odlikovanje# "a te,e7 Neka 'a #iti!
ne lje ja "a nje'ov Antikrstov nak7 :a je ne tre,a#! ne tre,aj je ni #oji sinovi7 I! i7
Nosi #i se! 0"',idane07 9 tresao se na #e "lo'ki ssjed! %vativi d'ak i, i dose'avi
#e njo#e preko %a i le-a.
Neka tajna 'ro"ni(a i stid o,"e #e. :a se po,ra%. &r(e #i ,ijae oja-eno! a da slo#ljena.
Ali niko# nita ne ka"a% o to#e kako #e je ssjed i,o# istjerao od svoji% sinova. 4d,i% se
od nji% kao rosa od (vijeta: ne dr'ovas#o! ne pola$as#o "ajedno ,di kol! ,di i" kole.
Ni ja ni oni ne ka"iva% niko# ra"lo'a... &a#o se Pero #eni kadto ,la'o pods#je%no!
kano da e rei: 0Tako ti je... pa ta e#o... tako ti je70
Nije d'o postojalo a nenadani o,rt #o# $ivot rastavio #e od nai% ,re'ova! od oinske
potlei(e! od ssjeda! od ,avo'a seljako'a $ivota...
H
Pripovjeda stane o,rativi se slao(i#a te "a#oli od#or.
9 4d#ora! od#ora7 9 vika% star(i 9 odvie je6 sve na dak pripovijedati a ka#oli pa#titi7
9 4d#ora i poinka! dakako7 9 "ijeva% #ladi. 9 +i e#o ionako po"aspati od "ani#ljivosti
djetinjsko'a do,a potovano'a 'ospodina re'istratora7 ;a! %a! %a7 9 "a$a'ori s#ije% #lade
'enera(ije.
9 Kakva je to opet strja naoj literatri7 4 djetinjstv toliko "anovijetati3 8ro"na ldorija7 9
prote'no se neki lijeni d'onja "adovoljan sa# sa so,o#: kolika li #drost evo potee i"
nje'ovi% sta.
9 Ne strja. =kola! ,rate7 / literatri jes kole7 9 ispravi 'a ironino siptljiv 'lasi neko'a
ple#enito'a de,eljka! va"da slatka li(a i s"ni% oij! koji ,i o,iavao svako'a ispravljati
'ovor te sve# pri'ovarati.
9 =kola! da. Tako se pravo "ove 9 %vati rije neki sla,an! plavokos #ladi vrlo starako'a
o,lija! tari naoale i na'lasji stanovite rijei planinski# na'lasko#. Pa onda stade
ra"'la,ati s o,"iro# na .ilolo'ij kako je postala rije kola. Najprije "aokr$i sve prane
ktove staro'a svijeta! ne "a,oravivi dakako na sanskrit! dapae ni na stanovite korijene
skitski% ple#ena. 4nda je vrlo tano ra"'lo,io sve 0'rke kole0 na svi# poljana#a
0kltre0. Aristotela i Platona najvie je spo#injao. Takn se Ri#ljana! ali ,oja$ljivo i
nje$no! natknv neto o Ci(eron i &eneki! dodavaji 0ne svoje #njenje! ali 'a on sasvi#
sve'a svaja0: da s Ri#ljani ope kopija 8rka! a nji%ovo pravo sa#o indeks 'rko'a
#iljenja! 'rke .ilo"o.ije i 'rko'a iskstva.
Na ovo# #jest porodila se $iva%na prepirka.
4naj d'onja stao silno vikati i ,eati "a Ri#ljane kano da # je Papinijan djed! a /lpijan
ota(...
9 Kako vi to #islite o Ri#ljani#a3 +oli# vas! to nipoto ne stoji. :a porie#! 'ospodine #oj!
da to stoji7 Vi ,iste #orali #alo vie "nati kad #o$ete tako s#jelo stvrditi da s Ri#ljani ,ili
kopija 8rka7 8ospodine #oj! ja 9 ja vas vjerava# da to nije istina7 :a vas vjerava#! vi ete
#eni valjda vjerovati! ja to ,olje "na#! 'ospodine #oj7
2'onja je ra"#a%ao sva etiri kraka! #isli# no'e i rke! popt vjetrenjae! a nje'ov je"ik
,ijae pra"an vjetar koji je kretao vjetrenjao#.
Plava( 'a strpljivo slae po'ledavaji na nj preko naoala kano da tra$i otkda li to
#rtvo p%alo #i. I pre#da je d'onjino tijelo "a"i#alo silan prostor! plava( 'a ipak ne
#o'ae nai. Ti# %tjede rei: da je na ono# #jest doista pra"nina otkda je kokodakao
d'onja... Pa on nita ne odvrati! tek ,olan os#ije% "adr%ta # ispod ,rka! kano da ka$e: dok
je ova pra"nina dvala! i"',ljeno je dra'o(jeno vrije#e...
1ati# od 8rka i Ri#ljana prije-e na srednji vijek! 'dje #i#o're(e spo#en i .i"iokratik
kol! kojoj je oso,it priklonost iska"ivao! a nije ispstio ni ,olonjski% 'losatora! 'dje ,i
poneto "apinjao! pa konano dovri sa 1olo#! Tr'enjevo# i dr'i#a.
9 /%! neto dosadno7 9 %kn ne"adovoljno pro.esor #ate#atike.
9 Ta #i to sve "na#o7 9 ra$esti se onaj ple#eniti de,eljko! dpkaji #ali# no$i(a#a! a
'lasi # je sve siptljivije dr%tao.
9 Naravno da #i "na#o7 =ta #i ne ,is#o "nali7 9 potvrdi d'onja raspr$ivi daleko svoje
krakove i naslonivi se sa lijeve na desn stran da #o$e #jeriti plav(a...
9 No! eto va# enjaka7 /enjaka7 =to 'a sada prekidate! vi Nippeli3 &t,enra(%i3 I
/n'eri3... 9 pri#ijeti por'ljivo 0lijeniki nala"0 rainjeno'a ve'etarijaneva $el(a.
9 I #i i#ade#o kola literatri. Ako ne kola! a to pristaa i oponaatelja pojedini% kola 9
nastavi plavko prenesav rpi na sta i ne o,a"iri se na pri#jed,e.
9 Pstite to rainjanje! #oj #ladi 'ospodine7 Vi ste tako i"daleka poeli ra"vlaiti kano da je
to prvi dan predavanj 'odini pa se ,ojite eda li va# nee ponestati 'radiva do kon(a. No!
ja va# veli# da nas ne#a nikakve kole! nikakvi% pristaa7 Vi .ilolo"i i vi .ilo"o.i ponjite
takve stvari! "a'ledate na r: da li je vre#ena3 Tada "asete rkave! ra"vete!
rasko#adate! ralanite sve! pa prisipljete kojekakvi% estetini% #irodija! prite'nete t-e ideje
koje ste najjae pa#tili i prok%ali! pak onda pokrpate! oliite i olatite stvar popt slastiara
kada od nevaljala #aterijala pravi i"vrsn pit. Konano pri#jerite takav svoj i"# o
nekoliko "astarjeli% siste#a! pa eto! pronali ste velike #ove! kojekakve kole! dine pis(e!
prve pjesnike #e- prvi#a! "latna pera! proni(ave d%ove i velike nade7 A "a koj 'odin
sitno"oro# tre,a tra$iti sve te velikane to ste i% tako skovali7 I sa#i vie ne spo#injete to'a
svo'a poroda! kano da 'a je vrije#e naka"ilo i kano da 'a se stidite7 Pa tada opet tra$ite a jo
,r$e na-ete nove velikane i klanjate i# se popt e'ipatski% sveenika svoji# kipovi#a to i%
sa#i isteete... A sve je to vaa tatina: vi! kako ne'dje veli Pas(al! piete i %ala,ite o
dr'i#a da tako sa#i se,e proslavite...
Plava( poetk po"orno slae novo'a 'ovornika koji # je oporo i stro'o prekino!
,olje od"eo svak daljnj rije. Kotnjasto! (rno li(e pretvaralo se to# #rko# svat
pravi trokt! a d'a prosijedjela ,rada kano da se #ra#orila na prsi#a.
9 =ta #i t i#a#o3 9 'ledae on svoj dlan. 9 Nita7 Na7 Kano da je prain otp%no s dlana.
4no to vi pro'lasjete daroviti#! 'enijalni#! pni# nade i to ja "na#... N$da i nevolja7
&ve je to natepeno pljevo# kojekakvi% pro,le#atini% te"a. :edni trpaj svoj pa#et i "relo#
i ne"relo# i prijesno# i k%ano# kao#... &ve ondje le$i popt do,ro slo$eni% i #arno
poredani% knji'a ,listav i lijep or#ar. Ti ljdi ne na%ranie svoj d% ono# %rano# da
,la'oslovno djelje! da stvara nov $ivot devno# svijet7 4ni #i se ine popt volova koji
te'le silne vree t-e'a ,la'a i ,o'atstva! a nera",orit 'ledala( "ja i di se ,o'atstv volova
"dii ko# li e i kako li e oni opor(i na#ijeniti ono silno svoje ,la'o... 2r'i ne
%vatie se nie'a stalno i odlno. &va'dje i% "atee. 8dje ne #o' na vrata! oni e na
pro"or i doi i po,jei! kako e ve sila natjerati. Vi i# "di'oste visoko nos: nadvanje i 'ola
tatina pro,ija se neko vrije#e od ne#ila do nedra'a! dokle i svijet i sa#o#e se,i ne
do"lo'rdi... Pa kano pli#a i oseka jedni padaj! dr'i rast! dok se sve ne raspline evo nita
te nita7...
I #rkonja opet p%ne svoj dlan "aokr$iv oi#a naokolo kano da i"'leda pri"nanja...
Ali nitko se ne i"javi da # je 'odno ili ne'odno! da se sla$e ili protivi 'ovornik. )inilo se
kao da 'a i ne sla%. Plava( se povkao svoj kt. 2'onja jo dalje raspr$ava svoje
krakove os#je%ji se nee# pre"irno! no sa# ne ,i #o'ao rei "ato i ko#. 2e,eljko je
o,orio 'lav! a Re'istar podpro o,je#a rka#a o,ra"e kano da e rei: 9 ;oe li skoro
dovriti! novajlijo3...
9 5o$e! ,o$e7 Kakav je to vijek! kakvi s to ljdi7 9 stadoe nakon ope' #anja #r#ljati
star(i! nasla'ani pod stropo#. &a#o se prepir! a svi nita ne rade. :ote se nije rodilo! a oni
ve odr,ljj 'lav7 Pravi Ci'ani: 'ri" se! ,e i kleve: tko e jesti pit! da ,i ,ilo tepsije
kako ne i#a ,rana! #asti i vatre da je priprave7 :are i# se jo nije ni i"le'lo! a ve ,leji i
drei livada#a... A%! dje(a! dje(a7... 8dje je naa ,jna #ladost3 8dje je na vilinski "anos i
s%ienje3 8dje je "latno do,a nae'a rada! #ke! nastojanja i plodova nai%73...
/ visina#a je t#rno. &tar(i #r#ljaj! ,it e "lo! vrije#e... Pst7 )j#o7... 9 "aintai d'onja.
Re'istar strese prano# 'rivo# svoje 'lave i dade pripovjeda "nak da nastavi...
H
/ veliko# 'rad sl$,ovae daleki ro-ak #o#e o(. Kad ,i #oj ota( nje'a #ilosti tra$io:
deseta prilivoda! i#irova 'rana sa devete 'ore6 a ,i li on o(a to iskao: strie! jae!
najsla-i prvi ro-ae #oj7 5ijae taj ro-ak #asti,rk Aali nje'a ne ,ijae ni ,rka ni ,radeB
dakle 9 #asti'rlo neko'a jako visoko'a 'ospodina ko'a je na ro-ak va"da na"ivao
0lstrii#0.
Najprije "vali to'a nae'a ro-aka 0'ospodin jino :ri0! a poslije! ini se po vlastito#
naptk nje'ov! valjalo 'a "vati 0'ospon k#ordinar <or$ pri lstrii#0...
8ospodin dakle 0k#ordinar <or$0 o,iavae svake 'odine ,o$ievati na nai#! seljaki#
,rdina#a. T ,i on! dode! poka"ao se po onoj:
4#nia #ea #e(# porto! ali taj o#nia #ea vrlo je #no'o "naio i vrijedio. K#ordinar <or$
doao ,i na prnjavor sa silni# prstenje# na desnoj r(i! koja ,ijae vijek 'ola da svatko
vidi i sdi po njoj ,o'atstvo i ast. / (rkvi to# "'odo# na ro-ak <or$ neprestan(e poslje
desno# rko#: sad je di'ne na sklapanje i to,o$nj #olitv! sada njo# posi$e "a rpii#a!
sada neto dr'o njo# pravlja i pridesje. To# pako "'odo# svjetl(a dnovato nje'ovo
prstenje kano da "r(ala okree po sn(. <ene i djevojke "a,oravljaj i na #olitv piri
po,o$ne oi nje'a. A onaj koji "na sve tajne ljdski% srda(a doista je esto "da% kako
skro#ne seljakinje! tako i koje na#i'e: 9 A%! ,o$e! da #e nji# darje! sretna li ,i% ti
,ila7... 9 *ijev rk! o,en va"da rkavi( od jelenovine! spta on ele'antno ni" tijelo
ili je pre,a(i na kri$a kada s desni(o# poslje. A isto# ono olateno odijelo s po"laeni#
veliki# p(eti#a kano kde7 Pa ona #ast to # se o,ilato i" li"ane kose (ijedi po
de,elo#! najpo#nije o,rijano# vrat... 1ati# ,ijela sta"a preko itave 'lave od ela na dr'i
kraj do o,rijane ije popt (este to vodi preko ,rda od jedno'a do dr'o'a podno$ja...
Konano onaj #iris to dnovato "adara od 'ospodina k#ordinara... )dnovato! da: vonj
ko da si 'nojni( ta#jano# potkadio... &elja(i ,i se po'ledavali! trkali ra#eni#a ili no'a#a!
pa na#i'nli: 9 E%! ,o$e #oj7 5o$e #oj7 Koji li ,i prorok #o'ao ne'da prorei: to e sve
,iti danas9stra na :ri7 *ijepo li ti 'a nje#7 &retna li #ajka tono 'a rodila7 ;#! %#!
%#7... 9 A k#ordinar! stanoviti# oso,iti# nj%o# "adiav i osjetiv takvo laskavo aptanje!
"di'ao ,i jote napetije jak de,el 'lav vis! kano da si 'a na kola( na,io! i na%#rivi
sta i nos popt neodlna diplo#ate koio se i po#islio se,i: 9 8ledajte sa#o! telii!
nova vrata7 I#ate ta i 'ledati... 9 :edanpt je dapae doao nae selo #antiji! opletenoj
"latni# vrp(a#a i sre,rni# resi(a#a... Nitko nije dokio to i#a "naiti ta #antija. :edni
rekoe da takvo ta ,iskp nosi. 2r'i ovo! trei ono na'a-a%. 2ok napokon dosta "lovoljno
ne pljn (rkveni ektor! stara( kao "e#lja koji je jedno ,olesni(i#a $ile ptao! a ,la'!
kada ,i se prenajelo! 'oli# rka#a krv vadio 9 on odlo$i svoj ll: 9 Ta ,o' vas vidio7 Takve
#antije nose va# 0pro#oko#oi0 kada var#e-inske skptine otvaraj... Taj :ri ,o'#e
na visoko pe7 9 ... &va %istorija sastojala se to#e da je na ro-ak i" ropotarni(e svo'a
lstrii#a i"vkao star paradn jratk ka,ani( i njoj se o%olio #e- svoji#
"e#lja(i#a... +oj ota( napose ,ijae tat na odijelo svo'a :ria. 4n je va"da korak iao "a
nji#. A kada ,i na nje'a naletjelo pero! trn! krnlo ,lata ili to dr'o! ve je ota( poni"no
priskoio da skine ili otare. 9 :oj! joj7 5di ,o' s na#a i s nai# da#a7 :ri! to valjada
#no'o stoji73 ;a7 9 E%e! #oj :o$i(a7 9 I on od'ovara sa#i# stotina#a7 A #oj ota( "ija
"a,e"eknto: 9 Volove! krav! k! itavo selo ,i% kpio "a vrijednost to'a odijela! to'a
prstenja7 :oj! joj7 =to ipak to "nai: 'ospodin ,iti7...
K#ordinara <or$a po,rati#ilo sve naoj okoli(i od #anje 'ospode i 0po.ar,ana(a0! a ovi
potonji s seoski #esari! kr#ari! krojai i dr'a eljad to je seljake 'ae i srin
"a#ijenila areni# 'e'a#a i (rni# kapto#.
Isti je $pnik nae# :ri laskao i #ilovao 'a! dapae po"ivao 'a i na a vina! to ,i #oj
ota(! prestavljaji ka#i lle slijeva nadesno! ovako prot#aio: 9 :a! tako je i 'ospode7
*strii# je lstrii#7 A na :ri prvi pod nji#. &vi ti nai %atai i pikai na sel 9 %#!
to i nijes ,a prava 'ospoda 9 i#ad repekt pak i isti 'ospodin $pnik. Vra' je vra'7 I
nje'ove ,rke tre,a esto nakaditi sveti# ta#jano# i pokloniti # se7 ;oe li da te 'ospodin
sasla i #ilostiv ti ,de: 'ladi nje'ov ps i 'lav i rep i #ilj 'a kano da ti je ,rat7...
&vidjelo se ro-ak :ri te je jedne 'odine ljet po"vao #o'a o(a 'rad! da #o$e neto
privrijediti te$aki# poslo# lstrii#a. Ionako s "la vre#ena! a "a 'ro da pro,ije 'or
'lavo# i rka#a! da pre'ra,i i" rijeke vod7
I #oj ota( ostao 'rad vie dana. :a sa# jote pola"io kol! ali to ,ijae posljednja 'odina i
ve na i"#ak...
/" te$ak radnj! dosta la'odn "asl'o# nae'a :ria! i#ao je ota( prilike da #alo "aviri
divan i raskoan $ivot velike 'ospode. +o# s o( esto i posred ljeta najljoj $e"i i
najnapornije# rad i"nenada "a#irisale pretile svad,ene peenke! rjno vino i do,ri kolai7
4%! kako je on tada "da%no7 Tako ovjek "i#i "a#iri trenje i ja'ode. Kako na sel tek
svad,eno do,a ili o veliki# sve(i#a "nad "a ,olji "alo'aj! tako je to'a velike 'ospode na
pre'rte svako'a dana...
8ospodin k#ordinar <or$ dao je to oso,ito otjeti #o# o(: prite'ao ,i 'a esto od
te$ako'a posla da o podne i naveer pere tanjre s 'ospodsko'a stola. A ota( je to# "'odo#
naiao na divne "alo'aje! sada #irisne! sada slatke od 'ospodski% "aostataka. 4n ,i o,li"ao
svaki tanjr prije ne'o to 'a je oprao krop. 9 Aj! aj7 Aj! aj7 9 "adovoljno je #r#ljao sa#
so,o#... / takvo# 'a posl "atee :ri. 9 A #oj :o$i(a! to si s pa#eti siao da li$e
'ospodske sline s tanjra3 Fj7 4%! vi #$eki7 Kako li ste "aostali3 Kako ste prosti3 Ne
sra#oti #e6 da te tko vidi! i"',io ,i% ja svako tovanje i 'led 'dje i#a# tako prosta
ovjeka "a ro-aka7 Ta ja ti poslije donijeti i peenja i kolaa i ri,a i vina... &tvari kakvi# ti
jo nikad nijesi napnjao svoje 'reno te$ako tijelo7 A to'a da #i vie ne radi7 Ni nai psi!
ni nai #aki nee li"ati tanjra7
A%! vidio sa#! vidio7 9 "disae #oj ota(. 9 Ni ,ijela %lje,a nee jesti ti vai psi i ti vai
#aki7 Ali e# da ispire# ,o$ji dar s tanjra kada je on tako do,ar! a ovjek 'ladan3 No! ti
"apovijeda! ast7 :a sla#...
I o(a je na ro-ak :ri 'ostio jeli#a i pie# kakva on nije nikada na nijednoj svad,i vidio ni
#irisao. Vie ,ijae :ri na # nje'ova vlastita o%olija i tatina ne'oli do,ro djelo. 9 E! da
vidi! #oj kkavni ro-ae! to je 'ospodski $ivot i da "na pripovijedati nae# prnjavor
kako li $ivi lasti i slasti 'ospodin k#ordinar <or$! prvi pod lstrii#o#7 8le! $ivaj pa
pa#ti7 +$ na vai# ,re'ovi#a kada is(#ari prana $ilavo' popt ko,ile! dr$i da na itavo#
svijet nitko ne jede sla-e peenke7 A kaj ti! :o$i(a! ovo! pa ono! pa to i ljdski "alij
r#eniko# tono se krijesi popt sn(a i kakvo# nijesi i nee kvasiti svoje #$ako 'rlo7 9
pridodade k#ordinar a nos # se ve (rvenio i no'e popikavale! nakon to s lstrii#
poslije o,jeda "a%rkali kano top...
Kada je #o# o( tako do,ro ,ilo! sjetio se on i nas kod ke. Pa # najedno# nova #isao
projri #o$dani#a...
9 Ej! :ri7 +i s#o svoji! ro-a(i s#o. =to da $eli#o jedan dr'o#! van do,ro. Vidi! ti se
ra"va'anjje kao trski (ar. Vele da si prvi pod lstrii#o#. A ja va"da sa# se,i
'ovori# i sada ti oito rei: Ti si! :ri! nad lstrii#o#! ti si vei 'ospodin ne'o on7
)j7 / #ene je pno dje(e kao ipka na 'r#lj. A sirotinja i ,osotinja i 'olotinja. Napinje se
ovdje! navire ona#o pa sve ide p$evi# skoko#! a katkada i rakovi# kora(i#a7 I svoji#
stari# ,ajso# neto privrijedi#: skpe se pare! ali nto! plati ti,r pa ti ne ostane ni "a sol.
Teko! teko! #oj ,rajane! i "lo7 A dje(a rast! ,o$e #oj7 / sr( te "a"e,e i srsi te pro- kada
po#isli: krv je od tvoje krvi! pt od tvoje pti pa ta e od nji% danas9stra ,iti3 Na ono #alo
"e#lje ne #o' $ivjeti. / dvokrilo#! kli#avo# kerk ,it e i# tijesno 9 9
8ospodin k#ordinar stao "ijevati te i"nenada #a%ne rko# i prekine d'aki vod #o'a
o(a:
9 =ta je! :o$i(e3 Kano da si poeo svoji# #asni# l(e# vi po svo# potrto# ,ajs i ne
prestaje dok #e ne "a,ole %a... +oj dra'i! i#a! ,o' i da! #ene neto sitnia a ,it e i po
koja kda! a #o$da e 'dje'dje "asinti i "latni patakni! ali 9 ja nijesa# "ra! ja ne
"aj#ljje# niko#e na svijet! ve rana# na stare i (rne dane kada ,i se ovo na(i.rano
odijelo #oralo pretvoriti prnje i krpe$... Ti e #i! "nade#! i ka#ate o,eati kakve 'od ,i%
"a$elio! i "ad$ni( e #i i"dati... &vi ste vi #$eki jednaki! i d ,i vra' "apisao "a
ka#ate kada po$eli nova(a pa sto'a i propadnete... /kratko: ne 'ovori#o dalje o to#e! ja
nova(a ne "aj#ljje# niko#7
9 4j! ro-ae ne tako! ne7 Ne tra$i# ja nova(a od te,e! ni trda! ni #ke! ni $rtve6 sa#o do,re
volje7 Po"naje #o'a najstarije' deka Ivi(. Ve je prevalio dvanaest 'odin. Povklo 'a
silo# i protiv #ojoj volji kol. Ali! %vala ,o'! "o,ao je on slova kano slatke pille. 2anas
itelj ka$e da "na vie od nje'a. A pie! #ila #ajko! kano 0pro#ko#0 ili ,iskpski
sekretar. Vidi dakle: ti ,i Ivi( "eo k se,i. 4n e ti po#a'ati i ovdje i ondje. Pa te
vjerava# da e koristiti ka#o 'od okrene s nji#e. Poka"at e # neto! poiti 'a! a
nje# ne tre,a dvapt jedno te isto ponoviti! i od nje'a ,i #o'ao postati do,ar 'ospodski
sl'a! a onda i 0jino0... Pa e ,iti na radost i ast sve# nae# sel! kao to si i ti! ro-ae
:ri... / te,e je! evo! svako'a o,ilja. 2jeara( #o$e se pre%raniti da poli$e ono to
preostane na 'ospodski# tanjri#a. Prospavat e 'dje na tvrdoj klpi. 4dijelo! ako i teko!
pri,avit # dok se vjeti "a kakv sl$,i(.
9 8le! #"ikaa :o$i(e7 5a si do,ro i"#io. 2oista krivo ti ine to i te,e na"ivlj
0"',idano#0. Pravo rei! skoro #i se svi-a tvoja #isao. Ionako i#ade# pne rke posla!
ve se i pot$i% #ilostivo#! a oni i"javie da redi# kako naj,olje sa# "nade# i #ije#...
Evo! ja sada sve priopiti #ilostivo#! #o'lo ,i od to'a ipak to ,iti. :a pisati ne #ije#!
pa sa#o kvaka#a i kri$i#a ,ilje$i# rane "a #ilostivo'a! te #i se esto ini da tota
ispsti# i "a,oravi#! pre#da #ilostivi opa$aj svaki pt da 'rijei# svoji# rani#a! a to
da je "ato jer ne "na# pisati. 2ivno7 Tvoj #ali Ivi(a pisat e #i rane i po#a'ati7 Kraj to'a
ro-ak #i je... /strpi se! :o$i(e! danas e#o ve sa"nati na e# s#o7
I poslije veere priopio je #o# o( k#ordinar <or$ da je sve ka"ao #ilostivo#. A oni se
najvie die to# da Ivi(a "na pisati kano 0pro#ko#0 i da ve vie ra"#ije ne'o sa#
seoski kolnik7 I 9 #ilostivi s do"volili 9 vikae <or$. 9 Ali isti# aso# do#islili s se
nee#: 0Neka do-e taj tvoj ro-ak! neka7 No itelj i $pnik da # i"dad svjedoanstvo
kako je io i kakav je djeak70
I #oj ota( povrati se veseo ki6 ali nije niko# do# nita otkrio! ne'o #a% otiao do
itelja i $pnika te i# ispripovijedao kakva srea ve nje'ovo'a sina Ivi( veliki 'rad! i
da e postati! ako ,o' dade sree i "dravlja! 0jin0.
Po nai# ,re'ovi#a ,r"o pe 'las da se ja seli# veliki 'rad iti se "a 'ospodsko'a sl'!
a onda "a 0jina0.
Kada je #oj ota( to #aj(i priopio! ona ti%a i #irna seoska $eni(a pro,lijedi na s#rt! a onda
se "a$ari i plane:
9 :o$a! :o$a7 =ta vi to radite3 5o' s va#a i an-eo var7 Najstarije' #i sina Ivi( tr'ate od
prsa #ajini% i da ,a on ostavlja k3 I da ,a on ,de 'ospodski# sl'o#3 2oista! r'at
e va# se svi nai ,re'ovi...
+ajka se %vati "a sr(e! podi'ne pre'a i ,ri"ne 'orak pla i je(anje.
9 =ta ti ra"#ije! lda $eno7 4n je #an djeak! od nje'a e ,are# neto ,iti. Nee se t "a
ove pste #rljae nate"ati s nai# 'oropadni# ssjedo# 0kanoniko#0 i nje'ovi# sinovi#a.
5it e on svoj 'ospodin kako je i na ro-ak :ri7 =to ti "na. +isli da e dje(a va"da visjeti
na tvojoj pre'ai3 Pa i te,i je valjalo ostaviti o(a i #ajk. Tako na# je svi#a s-eno. 5ilo to
prije ili poslije 9 ali jedanpt svakako #ora ,iti. 5olje pako da je prije...
+ene je ste"alo ,olno! neopisivo oko sr(a. :a nijesa# #o'ao plakati! ali 'rl #e neto
davilo i dilo kano da #i je ka#en le'ao dnik.
Prije pako ne'o to sa# i#ao otptovati veliki 'rad te "apoeti nov $ivot! ",ila se jote
"na#enita "'oda nae# sel...
Isti dan kada se svravala #oja posljednja kolska 'odina s ispito# i kada s sva seoska
'ospoda ,ila sakpljena koli te stajala nasla'a ota(a i #ajka da j kako i# djei(a
od'ovaraj 9 isti dan nosili s lijes s ,rda #alo' 0kanonika0... /#ro je Peri(a... &irotan nije ni
,olovao ili! ,olje rei! on je ,olovao itav svoj djetinski $ivot te je i"da%no popt svjei(e na
,o$ino# drv( kada sla,i# svjetlo# tinja i (knije dok ne vi'ne "adnji pla#eak! i ona ti%o
trne ne poka"avi ni pote"a di#a i" se,e... &%otljivo'a Peri( 9 ne ,a i"nenada! jer
prori(a% sve stare $ene vraare 9 stislo neto! provrla # krv(a na sta i na nos! "atvorilo #
sap... tek je i"lepetao tanki# ri(a#a popt ranjene ptii(e kada #iri krili#a "lepre...
i"vrno iroko oi i" koji% potekoe vrele s"i(e... i sno "ava"da te se preselio k svoji#
an-eli#a! o koji#a je tolikopt slatko i dnovato snivao...
5a je Periin sprovod prispio kada se na ispit svravae. :edna kolska 'odina! a #eni
posljednja na sel! ,ila "akljena. /itelj #i je sastavio nekoliko rijei da i% i"'ovori# pri
Periino# pokop... 5ijae to neto novo! neveno nae# kraj... Ali itelj ,io je Peri(a
tako sr( prirastao...
&va 'ospoda! svi roditelji to do%rlie na kolski ispit skpie se na sprovod i na 'ro,lje...
Nitko to se pa#ti od pokopani% na seosko# nae# 'ro,lj nije i#ao toliko'a i tako sjajno'a
sprovoda... Ta "na#o: sel #re ovjek! $ena! i t 'a troji(a9etvori(a odnes priprosto#
lijes! i"a ko'a najvie dvije do tri de narii pola"e do 'ro,lja... Kod djetinji% sprovoda
po'otovo ne#a do jedno'a ovjeka koji ispod pa"%a nosi #alen lijes! a r(i kri$i. 1a nji#
pako kora(a slo#ljena #ati i jadikje...
:a nijesa# "a ispit po'otovo knji'e ni po'ledao6 a ,io sa# i sve svrio i redio ve davno
prije ispita! kako to ve ,iva kod do,ri% i #arljivi% -aka. No sav #oj #ar i napor posveti%
ono# 'ovor. )inio #i se nepotpni# i ja se "ad,i% itav ni" t$ni% i plani% #isli
dr$ei da ove ne ,i nikako s#jele i"ostati i" #oje'a nad'ro,no'a 'ovora. K to# $ivo
predoi% neko'a ssjedno'a sveenika koji ,ijae nadaleko po"nat kano naj,olji
propovjednik.
9 Ivi(a 9 apne #i itelj sprovod 9 jesi li do,ro naio3 Ej! ionako prestaje ovo#
'odino# ,iti #oji# eniko#! a ostavit e i svoj seljaki do#: deder ,di danas rod na
'las! a #eni na ponos7
9 2o,ro sa# naio! 'ospodine itelj! ali ono nije dosta... ja sa# i dodao neto $alosno!
t$no! o%...
9 2odao3.. 9 "adivi se itelj. 9 =ta si ti #o'ao dodati3 2eder da vidi#7
9 4! ne7 :a nisa# nita napisao. :a sa# sa#o onako #isli#a i sr( potpno... I to e sa#o
od se,e doi! navrijeti i prolijati s"e... :a ne #o' i ne s#ije# to'a ispstiti! jer tada ,i%
"apeo... i... a onako s #i vae napisane rijei ka$iprsto#! dok je ostalo to ete ti: #oje7
Tako ja #isli# i vstvje#...
9 2ede! dede! Ivi(e... 9 #r#ljae itelj "a#iljeno! #alone "a,e"eknto. 9 4svjetlaj na# li(e7
2ede7 2ede...
*ijes polo$ie kraj 'ro,a! $pnik je ,la'oslovio i svoje #olitve i"#olio! a #ene pote'ne
itelj naprijed i"#e- ostale dje(e.
9 2ede! Ivi(e7 Ne plai se7
/prvi oi lijes 'ovorio sa# d'o... Tek sa# o svoje sr(e kako silno k(a! a itavi#
#oji# ,ie# strjilo neto #ilo i ,la$eno i pealno... :a nijesa# ,io svjestan i ne ,i% #o'ao
se,i dati rana to sa# 'ovorio i to je to ,ilo...
&vri% ne'dje. Pren% se i po'leda% naokolo kano da se pro,di% i" d,oka sna. 4pa"i#
seljake i seljakinje 'dje i# se nadi#lj 'rdi od silna plaa i jadanja... 8ospoda pir #ene
"a-ene oi. <pnik je iroko "ino i kano da i"je: E((e %o#o7... /itelj #e "a'rli: 9
&inko! sinko! #oj lj,e"ni! ti si pravo dovite7 9 Podr%tava% # veliki! po'rali ,r(i! a
oi#a navrijee s"e... I"a to'a stadoe #e 'ospoda 'laditi i lj,e"no se s#ijeiti! dok #i je
neki nepo"nati 'ospodin! visoka stasa i veliki% #odri% oij! tisno rke dva velika
sre,renjaka! o koji#a je #oj ota( kasnije ra"'la,ao da s to dvije ple#enite kri$evake kde
koje dananja "la vre#ena sve rje-e kolaj #e- ljdi#a.
I po-os#o sa 'ro,lja ki. =kolski djea(i pratili #e kano kakva po,jeditelja. <ene i star(i
neprestano "aviriva% #i li(e i apta% neto ki#aji 'lava#a... +oj je ota( daleko i"a
#ene koraao! s"ji svoje o,ino iroke korake sa#o da #e ne presti'ne! pa je
neprestan(e ti%o i "adovoljno sa# se,i %kao: 9 8le ti Ivi(e! 'le ti Ivi(e7 No! od nje'a ,i
#o'lo neto vie ,iti ne'o je seoski #"ika. 2apae i to vie od 'ospodsko' sl'e! od
jina... 9 Na ssjed! #ali 0kanonik0! #i'oljio "a toliko daljine preda #no# "a koliko je #oj
ota( "aostajao i"a #ene. 4n je podvio svoje rke na prsa! a potrostrio kratke no'e sa#o da
'a ne sti'ne nasla'a ljdstva 'dje se neprestan(e o #eni 'ovorilo. A ja sa# ,io jnako# ne
sa#o to'a dana! ne'o se jo d'o i d'o o #eni prialo... A neka po,o$na stari(a ak s os#o'
,rda ,ajae slijedee nedjelje pri ranoj #isi #ojoj #aj(i da #i je dok sa# 'ovorio desno
svjetlo o,asjalo 'lav! kano ono sveto# Filip na oltar...
Poslije do"na% da je! kada sa# poeo pred 'ro,o# Perini# 'ovoriti! pro,ra"ila od 'lave do
pete nekakva 'ro"niava je"a #alo'a 0kanonika0. 2a je i"a to'a pro'n-ao: 9 No! takvo ta
#i jo tre,a7 9 I onda se po'njrio sa# se,e! s#rkno i "a,ljio "e#lj a da vie niko'a i
ne po'leda i da ni jedne s"e "a svo'a Per prolio nije. Pak doekavi jedva dok #rtvo tijelo
spstie 'ro,ak! on da je pravo po,je'ao s 'ro,lja.
Ve se pri#akos#o k svoji# ,rdi#a! i svjetina i kolska dje(a rastaja% se od nas dok ,i
,aki(e "a #no# "vikivale: 9 A%! sretne li #ajke koja 'a je rodila7 )vala # #la-a%no
"dravlji(e6 kako 'a je ,o' o,dario! nee d'o pro$ivjeti na to# 'reno# svijet7...
A kada krens#o naa sa#otna ,rda! na ssjed 0kanonik0 #alo stao! pro oi #ene!
nakaljao se i pljno! ali ne pro'ovorio ni rijei...
Tako ,ijae #e- selja(i#a.
8ospoda pako stadoe se $ivo "a #ene "ani#ati. Isto'a ono'a dana raspitiva% to #i je ota(.
Naravski: seoski #$ika! sirotinja i 'olotinja. 9 A! to je veliki pojav7 9 %kn neki
vlastelinski providnik koji potje(ae i" visoke 'ospodske o,itelji! ali je dotjerao do providnika
sa#o sto'a to # je dosadilo veliko 'ospodstvo pa se odlio to vie jednostaviti jer je
sa#o nisko# svijet pravi i"vor sree... 4vako je ,are# on ra"la'ao dok s dr'i vrlo
"lo,no kojeta aptali... Tako: da je taj 'ospodin "a #ladi% svoji% dana ,io pravi tlipan
devno# svijet... da je ,io ne#arnik! lijenina! karta! dapae i pijana(7 Pa da s # jote
tada pripijevali: 8ospodine i 'ospodski sine! ini na# se! pasti e#o svinje7
<pnik i itelj pripovijeda% kako #e ota( #isli dati 'rad da i"i# "a 'ospodsko' sl'
a! ,de li #ara i sree! i "a jina. 2a i#a# ro-aka ko# se dode vrti #o$dani#a peti
kota! te je p%alo i nadvalo svoje vrsti! ali da je ipak on is%odio kod illstrissi#sa da se
#o' ta#o ki! a pod pasko# i " poavanje to'a svo'a ro-aka! vje$,ati i i"vjetiti "a
'ospodsko'a sl' ili ope "a takv pokretnin koja ,i #o'la sl$iti kao stanoviti ko#ad
pokstva 'ospodskoj ki... 4ta( #oj da je ve potra$io $pnika i itelja svjedoanstvo
o na(i#a i o ponaanj svo'a Ivi(e jer to naroito tra$i illstrissi#s...
&ada se 'ospoda -a%! kakva je to sd,ina na to# svijet... 9 / to# i#a neto! to# i#a
neto7 9 (ikn onaj d'ostasi 'ospodin! koji #e je o,dario sa dvije kde. I taj 0 to# i#a
neto70 ponavljae on popt Ar%i#eda! kada je sklikno: 0I"#io sa# 9 %ereka70 I 0 to#
i#a neto0 9 tako je s%itilo to'a 'ospodina da je "a etvrt sata prestao #isliti ne #o'avi se
nikako snai da se,i od'ovori to dakle to# i#a. +e-ti#! to je o,ian! a ka$ jedan te isti
pojav velikana koji "a#iljaj silne ideje 9 kano i sla,i# 'lava#a koje nita ne #isle...
9 2a! na#a ,i valjalo nae# svjedoanstv illstrissi#sa po"oriti da taj djeak nije
stvoren ni "a sl'! ni "a jina! ve "a neto vie... "a nake7 9 pridoda $pnik k ra"#iljanj
ono'a dr'o'a 'ospodina i ,a je ti#e pr$io nje# Arijadnin nit da se sa,rao te i"vkao i"
la,irinta one "akaste svoje i"reke: 0/ to# i#a neto70
9 :est! jest7 9 prene se 'ospodin te dari ka$iprsto# visoko elo dok pal(e# poee vrak
svo' lijepo'! neto nera"#jerno prodljeno' nosa. 9 :est! jest7 Pa "ato ne3 9 ponovi on
"anosno i nastavi: 9 Ta ,a to# dokje# da t opet sd,ina i#ade svoje prste! pa tada i ne
#o$e da ,de drkije7...
<pnik je raireno# desni(o# "akrilio po#no o,rijane sni(e i ,rad! a proni(ave oi pro
'ospodinove no'e. 4n ,ijae pop stare korenike! a do,ar i iskren kranin! popt prvi%
apostola: ali # ne prijae to je 'ospodin neprestan(e na'laavao rije 0sd,ina0. )e# ta
pravo trska rije3 I on ve %tjede 'ospodina ispraviti: 0da s dnovati ptovi ,o$je
providnosti0... ali ,a taj tren nastavi onaj 'ospodin odlno i s oso,iti# sa#opo"danje#:
9 Illstrissi#s je #oj stari prijatelj i "nana(. 5o'at do nei"#jernosti! a novinari pi! i po"nat
+e(ena. :a 'a po"oriti na taj seljaki 'roi... %o! jest... 9 "apinjae 'ospodin!
os#jekji se "adovoljno rijei 0seljaki 'roi0. Nikada je ,olje i prikladnije ne ,i #o'ao
i"#isliti i i"rei! tako 'a je ,are# proniklo taj as vlastito vjerenje. 9 2anas! 'ospodo 9
nastavi on 9 i#a se s#jesta ovdje sastaviti spis koji e#o #i svi svoji# i#eni#a potkrijepiti.
Taj spis e ,iti ono tra$eno svjedoanstvo... I #i e#o to'a divljana toplo preporiti #ilosti
illstrissi#sa. 2oista to vrijedi da se nje'ove ple#enite oi dostoje o,a"reti na ne"natno'a
#ko'a (rva! pa da #o$e nastaviti vie nake ta#o 'rad... I ja se tako-er sa# o,ratiti
vlastorni# pis#o#! a ne "aprijee li #e poslovi! o,ai to prije oso,no star(a
illstrissi#sa te toplo preporiti nae'a vrap(a sa seljako'a plota... 2a se pako djeak
"#o'n na,aviti najn$nije stvari! ja evo pola$e# 0na $rtvenik naroda i pka0 pet
sre,rnjaka! te i% i"rje# 'ospodin itelj...
I nato se "vrpoljie sva 'ospoda neto "lorado# lj,e$ljivo posi$i svoje kese i
oponaaji ono'a 'ospodina. Pa doista sa,rala se t lijepa svota "a ,de'a siro#ano'a
-aka...
5de sastavljeno latinsko pis#o te potpisano po svoj 'ospodi! i "a nekoliko dana ptova%
$pnik i itelj 'rad k illstrissi#s a da nitko do nji% nije nita o to# "nao.
Najedno# pe po nai# ,rdina#a 'las da se 'ospoda "a"ee "a #ene te e #e poslati
veliki 'rad da i# "a ple,ana! .ikalia ili s(a...
+oj ota( ni ja ne poj#is#o to ovi 'lasovi "nae i tko i% je ra"nio. :a sa# pos#njao da to
"lo,a nae'a ssjeda 0kanonika0 is%itrje da na# se nar'a i i"vr'ne s#ije%! kada i"nenada
,ane na na ,rije' onaj stari ektor to je ljdi#a $ile ptao i #arvi krv vadio...
9 ;ej! :o$i(a! do,ar dan ,o' daj7 ;valjen Iss i +arija7 &kinider "apraeni ,ajs s tavana ter
"ate'ni i "addaj veselo t... 2o,re li va# nosi# 'lase. Vrijedni s vie od lle d%ana i
peena prana7... 9 ra"ro'o,orio se stara(! a 'lava i rke tres # se popt %ladetine! dok #
d'e! sijede! po na"arensk eljane vlasi vijorile kano lavlja 'riva nad ra#eni#a.
9 2ao ,o' do,ro! ektore7 Kad je svaki dan sve to 'ore7 9 odvraa ota( krei kre#en da se
%vati iskra ',e te da "apali ll.
9 &ina e ti 'ospoda "eti te e 'a poslati varo na visoke kole7 5it e 'ospodin. A it e
"a ple,ana! .ikalia ili s(a... 5la'o te,i! :o$i(a7 )eka te ,ijeli kra( i pisana peenka pod
stare dane7
9 E%! ne#ojte i vi! ektore! tako. Vi ste (rkveni takor pa i svako# sve( na oltar "nate
nje'ov tajn. 4tvarate ljdi#a $ile a #arvi 9 potj#o sveti krst i ovjeansko poteno li(e 9
vadite! ,o' i da! krv! ali va# sto'a jo ne dolikje da se r'ate #eni i #ojoj sirotinji...
1a#islio sa#! dakako! da dijete dade# 'ospodsk sl$, jer #i se ini tako e lake 'a"iti
ovi# #rani# i teki# $ivoto#: pa vidite! stavili #e na r'lo! ne r'ao se nji#a ,o'7
9 =ta si! :o$i(e! "vino 'rlo kano da e propjevati na svad,i. Prestare s #oje kosti "a ale i
,dalatine! ,rate #oj7 Eto! ja ravno dola"i# od $pnika i itelja. 5a se ljdski "noji% na
to# vae# ,rd ko# nikada ne #o$e na kraj doi! kano da vodi ne,esko kraljevstvo i" ti%
nai% s"ni% dolina... Tvo'a Ivi( lijepo opre#ie 'ospoda! a #jesto da e ono'a veliko'a
'ospodina 'rad vje$,ati se "a 'ospodsko'a sl'! on e visoke kole kano siro#ani
-ak... a kolat e 'a o svo# trok ,a onaj 'ospodin ko'a je tvoj napreni :ri
k#ardi#ar... ili kakva je to rije... 9 otare stara( rkavo# nos. 9 A do'lasji ti ovo! po"iva
'ospodin $pnik i te,e i Ivi( i tvoj 'ospodari( da stra do-ete $pni stan! 'dje ete i sve
ostalo sa"nati... Pa ,de ne ,di nevjerovani To#a! #oj :o$i(a. Tvoje pako dijete i
"asl$je da # ,de ,olje ne'o na#a dr'i#a to lo#i#o ovaj 'orki te$aki kr%... 4%! on
se nije rodio da i"'ine ovdje #e- na#a popt iskre to je s ne,a pala #rak ta#ne i
,eskrajne #e... /#a% tada reko% ja to ljdi#a kada sa# se ono rasplakao popt ljte
'odini(e od nje'ove divne prodike na 'ro,lj... A tako! sveto'a #i Antna Padovansko'a! ne
proplaka% itavo'a svo'a vijeka7... &ada pak! ljdi! ,o' s va#a i s vai# da#a7 :a sa#
svoje dovrio...
&tara( ode.
/ s#rak isto'a dneva sjedio je #oj ota( na travi. :a se "a'leda% "vje"dano ne,o.
Nekakva strava! "a#a'li(a! dr%tat o,"e #i itavo ,ie... Pri#ako% se do oeve $ljevite i
%rapave rke! o,%vati% je te je stado% (jelivati i kvasiti vri# s"a#a... ota( i% je otio! ali
je s#rknt tio kano #er#er9ka#en. A kada sa# poao na poinak pri"vala #e #ajka k
se,i! o,j#ila #i o,je#a rka#a 'lav te je 'orka "aridala: 9 4%! "ar e #i te doista 'ospoda
oteti3 Ivi(a #oj7... :oj! kako je to okrtno... 9 Pa se natiska% do #ene #alena ,raa i sestri(a!
te #e stadoe 'ra,iti "a kolj i vi k se,i kano da #e oti#lj i ne ptaj... 4ni sa#i
nijes "nali "ato tako rade! ali osjeti% da i# dr%ta% ri(e6 jes li doista ti #aleni #dra(i
spadali #e- one ,la$ene koji ne "nad ta ine3...
H
4ta(! #ati i ja otptis#o se sveano# r% na $pniki dvora(. 5ijae djelatnik! pa ssjedi!
radei polj! popostaja% i 'leda% i"vjedljivo "a na#a. Na ,rd #alo'a 0kanonika0 dr$ina
je kopala "e#lj! a na ssjed sijae ispred nje o"i#in.
9 Gao! 'le! 'le7 9 pokria +i%o! stojei kraj vree $ita. A 0kanonik0 stane! nadnesavi rke
i"nad ela! i sva dr$ina o,stavi #otike.
9 2o,r sre7 9 dovikn #oj ota( 'laso# s nae'a ,rije'a.
9 2ao ,o'! :o$i(a7 A ka#o to vi %ajete kao da se spre#iste svatove ili na protenje3 9
odvrati ssjed! po'ledavaji na svo'a +i% koji je neta nera"#ljivo ##ljao 'virei
vre sje#enja.
9 E! ide#o... tako... do 'ospodina $pnika 9 odvrati ota( s#eteno! #ai rka#a. 9 Ni sa# ne
s%vaa# pravo ta se to i"a ,rda valja. Ali po"valo nas radi djeaka! pa eto...
9 5it e dakle istina da ti 'a %oe 'ospoda oteti "a kri,ana! ta li3 ;#7 +oj :o$i(a! kakva li je
pak to strna pkla tvojoj tor,i3 1ar nijesi ti 'ospodar svo# deran3 8ospoda neka svoj
or, vare! a #i e#o svoj ka7 :ok! dra'ane! ne ,i% se ja dao te 'ospodske petljanije7
Tko e sa psi#a svatove! valja # "nati preko plotova skakati7 4ni e ti dijete pokvariti!
dvospoliti. Nee ,iti ni #ko ni $ensko6 ni 'ospodin ni seljak. 2r$i#o se #i pl'a i #otike.
&jeti se ti! ono prije dvadesetak 'odina trne neka#o .ratarsk kol :'ieva Fran(eka.
Pa ,io on i -ak9prosjak! "ati# sed#okola(! opvaj nas! ,o$e7 4nda 'ra,an(ija9-ak! potari
'a sveti kri$. Ka$ da je jedno# ova#o naa ,rda donesao vra$je ,i,lije! o$ivio najprije
%lje, penino'a kr%a. ;lje,! pripovijedaj! skakao i plesao po stol kano pijani a te
i"'ovarao nekakve nera"#ljive rijei. I ne ,i ,ilo jo to dosta 'ra,an(ija! ve on sa"ovi
vra'ove i napravi nji%ovo# drtv t! pak je %tio svaliti na +okriane! koji nas odavna
,o(kaj i dra$e da s nai djedovi na tavani#a ,nare kopali i krav vkli na (rkveni toranj
da ta#o trav popase. Ali vra$je ,i,lije i"nevjerie 'a ili i% nije do,ro ra"#io pa se sva
nje'ova ta na naa ,rda sasla. A nai star(i potjerali 'a vila#a i 'ra,lja#a te isprevrnti#
stol(i#a #alo da 'a ne tkoe... I on se nikada vie ne povrati rodni do#... Poslije dao se
po,o$ne .ratre pa je povra'olio #e- nji#a! prevrno sve(e na oltar! #rtva(i#a pootkidao
nosove raka#a a 'vardijan pljno o,ra"... Protjeralo 'a (rkveni# #etla#a i" #anastira.
/ao #e- sd,ene kri,ane6 t sastavlja krive o,li'a(ije. Pritvorilo 'a i ,a(ilo svijet.
4davle pro-e kartae. 4nda je postao varoki .akin! po#etao li(e i pilio drva. Konano
krivotvori nov(e i krade konje dokle 'a ne %vati pravi(a i ne pre,a(i nekda podvodne
ta#ni(e deveto'a (arstva 'dje najjai ovjek ne #o$e prosapiti 'odin i jedan dan. Pre$ivi li
to ko,no vrije#e! predad 'a ljdo$deri#a da # isi i ispij krv6 ne pre$ivi li! ,olje "a
nje'a7... Tako je ta#o nji%ovo# %atar. Ne dajte nje'a #e- nji%! ja ti veli#! :o$i(a7... Ej!
+i%o! podaj dvije9tri ake sje#ena7 Podaj! sinko! nee lje ti! ne7 Ne ,i% ja te,e pstio k nji#a
pa da pri-e sa# ,iskp po te,e ova#o naa ,rda7
I #ali 0kanonik0 nastavi sijati a da se dalje i ne svrati na #o'a o(a! dok se nje'ova dr$ina
opet lati #otika. 4ta( je %tio da neto od'ovori! a i #eni navaljiva% rijei na sta! no svi%
troje nastavis#o pt. +ati je d,oko "da%nla ,rii se ke(eljo#. Njoj opet navrijee s"e.
/'leda#o napokon na $pn (rkvi(... +ati se prekrsti do tri pta i kle(n poni"no api
te ,iji se prsa: 9 A%! ast i %vala ti ,di! +arijo! #ajko ,o$ja7 9 I #ene o,"e po,o$no i
sveto vstvo te oponaa% roditelji( svoj... +i ,ijas#o dosta daljeni od ve$e $pne (rkve.
T se jedva ilo ,o$ji %ra# o veliki# sve(i#a! ka#oli svake nedjelje... A nae'a seljaka
"aokpe neka neopisiva vstva na,o$nosti i stra%opoitanja 9 kad 'leda svoj (rkv. +i!
dje(a nai# ,rdi#a! koja #o'os#o tek rijetko! kada je "advala povoljna strja vjetrova!
ti on ne,esk 'la", (rkveni% "vona! #i o,iavas#o nedjeljo# potrati do etvrto'
,rije'a i popeti # se na vr%na( da vidi#o sa#o (rkveni toranj... I"a (rkvi(e opa"is#o stari
drveni do# na sprat s #no'o veliki% i (aklei% se pro"ora. To je $pnikov dvor. I ta "'rada
,ijae "a #ene od oso,ito tajanstveno' ara.
/ veliko#! "eleni# ,seno# preraslo# dvorit 'ledas#o $pnika d'ako# (rno#
kapt sa tapo# r(i i llo# s veliki# ka#ie# sti#a 'dje sdi pravd dva#a
kokoti#a. 4ni dijele dvo,oj tako $estoko! da ve "akrvarie trav i $pnikov tap koji# se
#ijeao nji%ov ,or, popt sekndanta...
9 ;oj7 &tani! A"ijate7 Pravi +on'ol7 4epi 'a kljno#! ali # ne drpaj r$e na 'lavi i
#esa7... Tako... 2r$i se! Katano7 Ti se ,ori ,a jnaki i dostojno. Tako s se ponijeli stari
%rvatski jna(i. I" +on'ola leti perje ko i" ,la"ine! ali jo # ni'dje nisi otvorio $ile7 No!
no... %op7 %op7 p7 p... tako...
9 ;valjen ,di Iss i +arija7 9 skine poni"no eir #oj ota(. 9 2o,r sre7
9 A! to ste vi 9 o'leda se $pnik. Nas svi% troje po%rli#o da # po seljako# o,iaj
(jelje#o rk. 4n na# pr$i desni(! kojo# je dr$ao ka#i! dok je ljevi(o# #a%ao!
ravnaji tapo# kokoti#a...
9 No! +on'ole! no7 &koi! Katano7 =p... %op7... &tani7 2osta je: krv je potekla na o,je
strane... Nee! +on'ole3 Tepa( ti7 9 #a%n $pnik tapo#. 9 Ej! jes li vai kokoti takvi
krvni ra",ijai3 9 o,rati se $pnik k na#a. Pa ne oekji od'ovora! stane tjerati i ka#ie# i
tapo# jedno'a od ,ora(a silni% ostr'a i krasne (rvene r$e na 'lavi: 9 ;a! +on'ole... %7
Tri sata pro,ortaj ,trni(i dok se ne #iri ljta a"ijatska krv... A ti! Katano! nosi se ta#o
"a a#,ar i napij se ,ijelo'a vina i" #lake! #oj Kraljevi +arko7 5it e ,olje i krv e s
vre#eno# prestati... ;a7 %... :la7 :la7 9 prikria $pnik! a %rlo potra 'r,na i sitna
stari(a s veliki# naoali#a... 9 +on'ola #etnite ,trni(. Tri sata neka prok,ri o sa#oj
vodi7 Tepa(7 No... no... %7... /trnla #i se lla7 9 opa"i $pnik traji ka$iprst ll te
isp%ivaji ka#i 9 Na! Ivi(e! kre#ena i ',e! pa pali7.. 9 4n #i poda sitan stroj. :a
por#eni% do ij: nisa# dokio kako se t kre#en kresava da istisne iskr. 9 Pr$ider
a#o6 vidi# da se ne ra"#ije t apotek7 8le! ovako se to kresje7 9 Kvr(9kljo(! i ',a
je 'orjela... 9 Eto! #etni je sada ll 9 I ja se sa'n% i $pnik stade na dak vi di#ove i
p(ketati sti#a... 9 Tako7 Evala! sinko... A sada po-i#o dvor7 Ajde! ajde! dje(o7...
2oavi $pnikov stan! on je prije sve'a neto pisao velik knji' na stol. I"a to'a #alo
ra"#iljae! pokroi do pro"ora i opet e: 9 :la7 :la7 9 Niti dokriao nije! a ve se ti%o
dolja ona ista stari(a. 9 Neka potra$e 0palai0 Atako s "vali po o,j# najprostranij
so, do# kojoj se 'ostilo "a vrije#e protenjaB pretin( na desnoj strani stola! ta#o je
"a#ot pisa#a! pa neka i% dones dolje7 9 ... &ada je stao pre,irati nekakve dr'e papire!
slo$ene i"a one velike knji'e! pa ,i na svako# to'od "a,ilje$io i stavljao i% natra' na
prijanje #jesto. &tari(a se vrati i polo$i velik o#ot s #no'o peata na stol! te "avirivi kro"
naoale o,ra" svako# od nas strani%! ti%o! da se ni lo nije! pritisne "a so,o# vrata.
9 No! Ivi(e! %oe li odsele ,iti tako do,ar kako si do sada ,io3 9 %vati #e $pnik otro na
oko. :a sa# ponikno! a krv #i je ikala 'lav i o,ra"e.
9 Ti si! :o$i(e! tra$io #ene svjedoanstvo o Iviino# ponaanj i na(i#a da 'a #o$e dati
'rad iti "a 'ospodsko'a sl'. Ali! vidi! sve je to ,o' ljepe dao. Ivi( e#o poslati
veliki 'rad kol. 4d nje'a se ne tra$i dr'o ne'o da ,de do,ar i da #arljivo i kako je i
naoj seoskoj koli io... Pa tada nee ,iti on 'ospodski sl'a! kako si # ti na#ijenio!
ne'o e on ,iti! ako ,o' dade! 'ospodin7 Evo pis#a s na# ve vraena! a illstrissi#s
od'ovara da je voljan Ivi( "eti "a svo'a pito#(a i da e 'a dati dalje kolati.
9 A "a to da se kola3 9 pripita #oj ota( vrtei 'lavo# kano da ne s%vaa.
9 1a to3 9 stane $pnik sa stol(a i stade etati po so,i... 9 1a ko'a73 ;#! to je vrlo teko i
vrlo lako pitanje! #oj :o$i(a. 4n se #o$e ikolati i "a ,ana! i "a ,iskpa! i "a .ikala! i "a
lijenika! i "a s(a! i "a ple,ana! ,de li valjan i do,ar. 5de li "ao i ne#aran: "a .akina i
nitkova.
9 Evo! ssjed na i#a pravo... 9 pro'n-a ota(.
9 =ta ssjed3 Koji ssjed3 9 leti $pnik.
9 Na #ali! s doptenje# 'ovorei! 0kanonik0.
9 A%! on7 Pa ta je taj #dra( s vai% ,rda opet nadro,io3 9 s#rkn se $pnik.
9 E%! tako nekako... da e se kolati "a veliko'a 'ospodina a ikolati "a nitkova. Pa da #i
selja(i asno ostane#o pri #oti(i i pl'. A on da ne ,i dao svo'a +i%e da 9 s doptenje#
'ovorei 9 do-e sa# ,ikp po nje'a7...
9 Vidi ti nje'a7 Vidi7 Kako se opet paa nae poslove. Psti 'a na #ir! #oj :o$i(a7 9
'ovorae $pnik! istipaji pepeo i" lle. 9 Neka nje'a ne ,oli 'lava "a nae'a Ivi(. A po
+i% nee lje ,ikp doi. /ta#an # stra% radi to'a... A Ivi(a nas nee osra#otiti7 Nas i
se,e3 :e lJ de! Ivi(e3 9 4pet #e $pnik pronikne po'ledo# 'ladei #oj 'lav. 9 1a dvije
nedjelje eto nje'a 'rad! eto nje'a nai# -ako#7... Ali ovo ,r-ansko r%o! ove i"#i(e sa
avli#a! "o,na( s ne,rojeni# ovi# p(eti#a! taj okr'li psteni klo,i nije "a 'rad... &ve
je to neprikladno "a -aka... &ve to valja pro#ijeniti. 1ato e na itelj s va#a na pt da takve
stvari redi. +i sa,ras#o i potre,it nova( da opre#i#o i o,e#o nae'a Ivi(7..
+oja #ati tjela je! a nje"ine #isli lta% neki# daleki#! neponjatni# svijeto#! i inilo joj
se kano da sniva...
9 A ja ne nikada vie vidjeti svo'a djeteta3 9 prekine ona i"nenada $pnika! a s"e joj
"a(aklile oi#a.
9 Ne#oj tako! #oja dra'a7 =to 'a ne ,i vidjela. &vake 'odine doi e on ova#o na kraj na
koji #jese(. A ti e # se od sr(a radovati! #oja dra'a7 9 tjei $pnik #ajk.
Rastaji se sa svoji# d%ovni# pastiro# pokroi pokorno #ati k%inj do one stare $eni(e
s naoali#a: 9 Evo i"volite spraviti... do,ro e doi "a 'ospodsk ji(! "a (rkven po'a...
9 I stane ona vaditi i" #ara#e jaja! sir i #asla(... 9 Tako! tako! k#o7 9 apne stari(a ravnaji
svoje naoale 9 pa nose li to'od vae koke3 A i#e i% %ranite3 Evo! nas pno i% dvorite!
ali jaja ni "a lijek... =ta sa# %tjela rei3 ;#... 2a: ovo je va #ali. /"et e va# 'a. / kol e
s nji#e3 Vidi! vidi7 Velika va# je to ast! k#o! velika! va#a i itavoj naoj $pi. A #ali
e postati 'ospodin! pa tada 'ladi ,rad. I va#a e on po#oi6 kako ne3 Pre#da je danas
sla,e po#oi od svoje dje(e7 &ve se to nekda i"opai! na'i"da! ot-i. Ali nee #ali! ne.
1nade to do,ro na 'ospodin $pnik! ,o' # dao "dravlje i veselje7 9 "da%ne po,o$no
stari(a... 9 ;#... Nije pravo'a "dravlja! k#o #oja! ono prekojer ,ilo 'a neto stislo. A ja
pote(i pa poskoi: privari #irisne travi(e! pri#ijeaj pelina i 'ori(e7 Tako sa# vijek radila
kod svo'a pokojno'a! ,o' # dao di lako7 No 'ospodin $pnik ,a(io je #oj napitak kro"
pro"or! i #ene ljto jelo "a sr(e... E%! tako je. Ne vjerje se vie do#ai lijek! ne... 9 I
stari(a ,i jote ,ila tako nesvislo dro,ila i "anovijetala da je nije opet $pnik "vao! a #i se
oprostis#o.
&ada je isto# po itavoj okoli(i pkao pravi 'las da e sin #"ikaa :o$i(e 0"',idana0
velik varo na nake i da e ta#o iti "a 'ospodina ple,ana ili .ikala.
/ #alo vrije#e stvorie se dva ta,ora: prijatelja i "a'ovornika #oji%! pa neprijatelja! kdila(a
i klevetnika. 5rjilo je to oso,ito okolo (rkve i $pno'a dvora 'dje se nani"alo vie ka
tako"vane seoske inteli'en(ije.
9 Kakve s opet ovo pravi(e: i"vi ta#o na ,rd i" #$ako'a ko(a! prosti! ,o$e! %o rei
tali(e! "a#sano'a #$eka pa 'a na%eriti i na'i"dati i dati kolati "a 'ospodina7 9 vikae
de,ela krojai(a sa tri kvr'e na nos kada je "a#iljeno na ssjed 0kanonik0 pio i pij(kao
krojaevoj kr#i.
9 A na #oje'a Edarda nije nitko #islio7 9 "a(ijka ljto #alen i sitan krojai! $iva opreka
svoje orijake ,rane polovi(e! i"vlaei #njevno# ,r"ino# tank i'li( sa de,eli#
kon(e#. 9 +oj Edard! to ,i ,io tdent! da7 5are# e "nati %lae o,i! ovratnik prive"ati!
kod 'ospodsko' stola ponaati se.
9 Ali! dra'a 'ospo +arijanko i dra'i 'ospodine Trepetljiko 9 tako se "vao kroja 9 prva je
potre,a da onaj ko'a %oe#o sa sela visoke kole poslati valja da i#a ovdje kapitala7 9
poka"a ironino ka$iprsto# na elo itelj koji ,i o pra"ni(i#a prikoraio na ai( estiti
inae do# 'ospodina Trepetljike.
9 Pa "ar ne#a i na Edard svoj 'lav7 9 "a'rake vrije-ena krojai(a.
9 )ast7 2apae! on i#a oso,ito svoj 'lav ali #a'are! ne ,di va# iskreno pot$eno!
estita 'ospo Trepetljiko7 Prije ,i od naprnjaka vrijedno'a #ajstora i prijatelja 'ospodina
Trepetljike #o'ao postati (rkveni toranj ne'oli od Edarda tdent veliki% kola7 Ali "ato!
ako ne ,de Edard enjak ili "vje"do"nana(! ,it e on valjan kroja i tedljiv kr#ar ko#
nee svako prase odnijeti pipe i" podr#a7 Tako je ve na svijet! jedni s "a ovo! dr'i "a
ono7 9 ra"la'ae itelj.
&ada ssjed 0kanonik0 lkavo $#irn krojai(i ispod oka i #a%ne llo# pre#a $pno#
dvor(. Kr#ari(a 'a s%vatila te pod,oivi ,okove lakti#a! neto se ste$i! "asvirat e ona
#ila%ni# je"i(e#:
9 4! "na#o #i 'dje se kona( poinje i"vlaiti! "na#o7 Kada s ono "a vrije#e pokojno'a
$pnika popravljali (rkv i 'ro,lje! ka$ da je 0"',idanka0 ,ila dra$esna snaa. Ta jo joj se
i danas pisane ja,ke s#ij s o,ra"a. A 'ospodin ondanji kapelan 9 sadanji $pnik 9 i svie
je dao ,ijele rke (jelivati od #lade snae. Pa otda tako do,ra 'lavi(a to'a #alo'a
kapelania! %o rei 0"',idanovia0.
+ali ssjed 0kanonik0 pote'n vrsto i" ka#ia. Ve # trnla lla.
9 Tako ,iva vae# 'ospodsko# svijet7 Ali ta#o na nai# ,re'ovi#a ,ijae "a ono vrije#e
'ro"ne sva-e! pa i ,atina. +"ika 0"',idan0 slo#io je la( na le-i#a svoje dra'e $enke!
pa je do%vatio i ,ajso#! a odonda # je i pknt... A stara je rije da takvi kapelanii i#ad
oso,ite #o$dane! ko da s sveto# vodi(o# pokropljeni 9 "avri tie #ali 0kanonik0 i "apali
ll.
9 1ave$ite vi! dra'a 'ospo Trepetljiko! najde,lji# kon(e# estito'a #ajstora Trepetljike svoj
po'ani je"ia(7 4n se svie strepeljio! 'ospo Trepetljiko7 9 skoi itelj. 9 A vi! vrijedni
ssjede #o'a do,ro'a Ivi(e! #o'li ,iste i#ati ljto'a okapanja "a klevete to i% is%itrjete od
pke "lo,e7... 9 I itelj i"a-e i" krojaeve kr#e a da nije ni 0",o'o#0 rekao.
9 8le! 'le or'ljaa kako se 're,e 'dje 'a ne svr,i7 9 $#irn lkavo na jedno oko #ali
0kanonik0. 9 2onesite! 'ospo k#o! jote ok r#enike. Na iteljev $ vrijedno je koj
vie istrsiti. 1na# ja! "na#! kipi to i" kolnika pna 0"',idanova0 tor,a7 Nosilo se i sira i
#asla(a i rakije klipare i pijetlova i tkana i ra(a i 'saka7
9 A $pnika #asti dan na dan svoj kolniki ,rk. 4na pak nje'ova kljnaa sviri i prede sa
ne,o'arko# :lo# ko dvije slo$ene papi'e7 9 doda 'ospoja Trepetljika te sjede do k#a
0kanonika0.
9 I tako je djeara( #"ikaa 0"',idana0 postao #dra( popt &ala#na! kako ono
propovijeda $pnik (rkvi. A #oj +i%o je 'lpan i tpan! tvrda 'lava ko ,at7 ;e! neka je!
#oj je i #oja krv7 Na ast "',idanovi popovska pa#et7... 9 pljne kro" otvoreno okno
#ali 0kanonik0 te stane kresavati kre#en da snova "apali ll...
4vako je to ,rjilo okoli(i.
Na nae# pak ,rd vladae #ir i pokoj. Nali ne'dje ladanjsk velj koja ivae kolje sa
0'ospodski# na,ori#a0 "a ,de'a 0tdenta0! a postolar preko &tle ve je donio postole
na 'radsk saivene te #e podio kako i% valja 'laati da se sjaj. +ajka i #oja #anja ,raa
priie se donekle des! ali svaki dan to se pri,li$avao #oj odla"ak i rastanak od nji% kano
da je vie "ne#irivao i d,lje ,ra"de $alosti i"oravao na o,ra"i#a #oje #ajke... I taj je dan
osvano i o#rkno...
H
5o$e #oj7 Kako li je voljko i 'odno to# nisko# krevet! na ti# #ekani# perina#a! #e-
ti# na,%li# jast(i#a... Podovi se late! sa'ovi! protkani "latni# i sre,rni# $i(a#a! aro,no
ljeskaj... Pa ove slike... 5a ta seli(e krevet: 'olo tijelo $ene! ,o$anske ljepote7... 4dvrni
oi! Ivi(e Ki#anovi7 4dvrni... A ono o'ro#no "r(alo: na! sav se vidi# nje#... I ta#o
se odra"je ta 'ola ljepota... 4dvrni oi! Ivi(e! "r(alo te i"daje... 4%! #ajko #oja! ti priprosta!
ti po,o$na seljakinjo7 &tid #e je7 &tid... 4dvrni oi od sve'a7
Kako sa# ja ovo# divno# krevet3 =ta je to ,ilo3
Ivi(a Ki#anovi prikrije oi i o,ra"e o,je#a rka#a. Krepke rke i jaki laktovi le'oe #
na iroka #ladenaka prsa...
=ta je to ,ilo3
I#a #i dvadeset 'odina7 :e li #o'e3
1ar tako %itro3 /" toliko #ka i te'o,a3 Pa ta rajska no... 4% ! ja sniva# i ,olan i aro,an
san na tvrdoj seljakoj klpi... #o$da "elenoj travi3 Ta ja sa# toliko pta divno snivao pod
oni# stari# seljaki# krovo#! oni# #oji# #ili# ,re'ovi#a! kano da #e o,la(i nose na
la'ani# svoji# ra#eni#a... +o$da i sada sniva#... Nije! nije dvadeset 'odina...
=ta je to ,ilo3...
8o",a7 &jajna 'ospodarska 'o",a! pa sveani 'ovori! pa pjevanje... onda #ir... $arko pa sla,o
svjetlo! pa onaj stisak rke... onaj o'anj! ona strast... pa tada...3 A%! #o$da ,ijae to sa#o
seljaka svad,a3 +o$da je i #oj ota( ddao svoj veseli ,ajs3 +o$da to tek #ene vedoe
,ran ko#ori( s lj,o# #ojo#... a #"ikai i svatovi jo pjevaj "a rastanak on
#elankolin pjes#:
... 1,o'o#! ",o'o#! :eli(e!
2jevianstva tvoje'a
Nikad vie ne ,de7...
4%! to ,ijae...3
Nije to san... nije san... 5o$e #oj7
:er je ,ila nae'a illstrissi#sa velika 'ospodska 'o",a. +oj do,rotvor... Ada! svi s oni
sladoks(i vikali i derali se: 0na do,rotvor0...B illstrissi#s ,ijae jer i"a,ran po
jedanaesti pt jedno'lasno predsjedniko# drtva Poni"nosti i strpljivosti7 4vo# je
drtv svr%a: po,o$nost! edna knji$evnost! podpiranje siro#ani% i ne#oni% te "atita
$ivotinja...
K#ordinar i #oj vrijedni ro-ak <or$ itav dan ,ijae "a,rint i neprestan(e #r#ljae
ki#aji "a#iljeno: 9 Tako #e sr(e ,oli! tako #e sr(e ,oli7 +ilostivi dre popt naj.inije'a
0sl(a0! a je"ik # se neprestan(e "aplie kano ra! kada je valja navinti... Poskoi! Ivi(e!
ta#o! pote(i si#o7 Pridesi one tanjre! priravnaj ove ,o(e7 2ed! klipane7 :%! kada e to
"nati! to #ije# ja3 Pa 0tdent07 Ne ,de od te,e nikada 0rjata0 Aon je #islio rei
jrataB7...
E%! i #eni ,ijae $ao 0nae'a do,rotvora0... Nije dra'i <or$ s%vaao ono'a to sa# ja "nao...
+jese( dana traja% 9 'otovo ,i% rekao poro-ajne #ke nae'a #ilosrdno'a... T je doao
nekakav 0pojet0! tako 'a ,are# o,ino na"ivlje illstrissi#s! donesavi 0veliki 'ovor na
#aleno# papir0! kako je on sa# rekao... 5ijae to ovjek o,rijan i 'oli% o,ra"a popt
djevojke. 2apae ja dr$i# da nikada nijedna dlaka nije proklijala na nje'ovo# li(! dakle da
se nije tre,ao ni ,rijati. 1avinti #! dosta d'aki nos nije dode ,io osedlan naoali#a! ali
on je neprestano "vrljio i kiljio preko nje'a t$ei se da # je posve#a osla,io vid 9 a koji 'a
sla%! tre,ali s dakako ra"#ijevati! ako ,ija% ljdi nje$ne di i estetiki nao,ra$eni! da
je to od silna napora i #o"'anja... Vlasi # ,ija% nekakve neopisive ,oje 9 naliile s
#okri# stijena#a seljaki% ka kada i% vrsto pokvasi kia 9 a naeprene ko sla#nata
stre%a kada je ljdski iepnja vi%or i vijavi(a. Inae si"a% do ra#ena! a ve sa#o to#
sastojao se neo,oriv aksio# poe"ije... Visoka! neto po'njrena stasa! ,r"a %oda! a odijela
istroena i i"li"ana! esto i "aprljana. Ali nije ,ilo od n$de ne'o i" ra"lo'a $enijalnosti... 4
"a,oravljivosti do nes#isla ne ni 'ovoriti. Tako je po najjaoj kii la'ano stpao ,e"
kinjaka da je s nje'a lijevala voda kano i" $lje,ova 'radski% krovova6 dok ,i 'a najljepe
vrije#e ra"astro nad so,o# popt plaila i letio li(a#a kao da "voni na vatr... )esto pta
valjalo # 'olo'lav i" daleke li(e vratiti se kavan 'dje ,i "a,oravio eir.
Kada je 0pojet0 doje"dio s 0'ovoro#0! illstrissi#s 'a vrsto %vati okolo ra#ena! (jelno
'a d'ake vlasi i sklikno: &ine #oj! ti #i se veo#a #ili7 4! prvi na pojet...7
9 A%! illstrissi#e i do,rotvore na7 4vo je "aista velik i "na#enit 'ovor na #aleno# papir!
r$no i %itro pisan! kako ve pie #oja rka7 +isli! i"reke! djela 9 kada se pon sipati 9 to
sa#o %vataj pero7 :er to i"nikn! ve i% nestane! i dr'e i% "a#ijene7 Pa %vataj i %vataj:
des est in no,is et nos a'itante (ales(i#s illo7... P%... p%... 9 o,risavae "noj veliki d%.
A illstrissi#s ve "voni da se ori ka. <or$! koji ,i va"da neto kao i 'r(ao! napne
vratne #ii(e da # se oi i"valjj popt kolo,ara i sretno prevali pna sta preko 'rla da se
sve ljevi(o# "a $elda( %vata od #ke a desni(o# otire sta i ,je$i...
9 <or$7 <or$7 :e li Vana do#a3 /#a% da je ovdje... 9 i"disae teko #ilostivi.
9 No! skoi7 Proetkaj se7 Po'ladi pred "r(alo#7 Nikada od te,e rjata7 No %itro! %itro7
+ilostivi "apovijedaj...
:a skoi# tri#a kora(i#a preko st,a prvi kat i na%rpi# na vrata...
9 Indolentan #$ek7 Nee li se nikada naiti kako se la"i3 ;a9n7 Natra' na vrata7
Pok(aj...
:a se pove#! a krv #i pojri o,ra"e. Pok(a#. 9 ;erajn7 9 strji na nos do,rotvor.
/ni-e#. 9 Na9a9a7 9 Poleti#! a na sklisko# pod po#akne #i se no'a! i ja se stropota#
pravo pred pjesniko#.
9 Indolentan #$ek7...
9 I"volite stati7 9 nakloni #i se pjesnik! nedvoj,eno vjeren da je i"rekao d%ovit dosjetk...
2o,rotvor se %vati o,je#a rka#a "a svoj silni tr,%! prasnvi 'ro%otan s#ije%... Ti#e
dr$ae da e doka"ati koliko li 'a se doi#lje dosjetka pojetova... Na to se i pojet stade (eriti!
raste'nvi dosta iroka $enska sta...
:a sa# toj nji%ovoj "a,avi(i od#a% skoio na no'e i ispravio se i"'ledaji "apovijed.
&vo# do,rotvor nijesa# nikada protslovio pa i"rekao on ,a,ilonski nes#isao... :a #isli%
svoje... 4d dr'o'a si ne dado% #no'o "vrndati! i tako je i #oj ro-ak <or$ esto i"nenada
otio svoje# ra#en otre #oje ",e da je "atlio od ,oli kao stari ranjeni pas pa ,i onda
d'o i d'o pa"io na svoj je"ik. Pojet #i se ionako nikada ne svi-ae. &ad 'a re"a% pravo
krvavi# nokti#a sr(e... 4kajat e ti svoj to,o$nj dosjetk7... No! ja sla% "apovijed da
i#ade# prepisati to prije to vei# i ljepi# slovi#a taj 0veliki 'ovor s #alo'a papira...0
2o,rotvor jote opo#en "dii da e to ,iti neka ne"natna otplata "a nje'ova
do,roinstva. Ne propsti jedno "alo#iti rka#a i pro,'ariti: kako je ne"a%valan itav taj
svijet7 Koliko li on ne ispoklanja! ne preplaje! ne "dostavlja! ne podi$e... a ona#o niotkda
naplate i "a%valnosti. 2apae! i",ijele na te,e ",e popt "vijeri kada si i% 'ladne na%ranio...
:edina na# je tje%a da sa#o "a to $ivi#o7... Ali! odvie je ljdi na svijet! odvie: kako li je
ne'dje ,ilo lijepo pod ti# ,o$ji# i topli# sn(e# kada $ivlja% sa#o dva ovjeka na "e#lji!
a jo ljepe kada je sa#o jedan ,itisao7 Ta onda i ,ijae pravi raj na "e#lji...
Pojet "adivljen po,o$no sla do,rotvora! neprestan(e sa'i,lje
%r,at i klanja se! odo,ravaji velike #isli tr,asto'a +e(ene. 9 I"diri! Vana7 Na posao7 =to
si se sada ovdje sto,oio3 9 "akria "lovoljno na #e +e(ena.
+ka ,ijae prepisivati taj pojetov 'ovor! pa #e je $alio i sa# ple#eniti ro-ak <or$! ljtei se
na ono #a"alo i ankoli"a to se onakvi# litanija#a s-je "ne#iravati #ilostivo'a! koji
ionako ne #o$e #irno spavati...
Ali isto# tada otpoe #ka i naka kada sa# ja taj 'ovor prepisao. +ilostivi do,rotvor stade
napa#et iti! a io je itav #jese( dana.
9 Vana! na red7 +ilostivi "ove. 4%! to pakleno! to prokleto la,ekovanje7 *strii# je isto
propao li(! a sti#a neprekidno pre,ire! kano da je! opvaj nas #ajko ,o$ja ,istrika!
pa#e eno... 4%! o%... 9 "disae do,ri <or$.
I ja leti# odaje do,rotvora. 4n #i ponajprije 'ro"niavi# 'laso# "apovijeda da pritvori#
vrata klje#. &ada #i daje prijepis strano'a 'ovora! a on se spinje do stola na povieno#
#jest i #a%ne rka#a:
... Po'lavita! ,la'orodna! asna! veleasna! preasna! vele#o$na! svijetla! presvijetla! sva
odlina i najodlinija 'ospodo7
... Kako eno dojri %itra la-a jedrenjaa to je jaki #ornari i ,istro#ni kr#ilari tjeraj
nei"#jerno# #orsko# pino#6 kako eno doleti sri orao sa svo'a ti#ora! lo#ei i re$i
Foi,osov "rak otri# krili#a popt #aa Kraljevia +arka... kako... kako... o! ,o$ja k'o7.. 9
lpi +e(ena ako# o stol...
2otle je illstrissi#s napisao 'ovor na podla'a svo'a pisae'a stola i krio#i(e itao da #i
poka$e dokle ,i (# ira et stdio ipak #o'ao doprijeti... 0Kako... kako...0 &trijela ,o$ja7
9 Ne kako! ne'o: tako se je opet pri#akla ova 'odina 9 sdi% se ja pri#ijetiti! "rei
prijepis 'ovora.
9 To nije istina. 8ledaj ,olje! tele,ane7
9 Ali! #ilostivi... 9 I ja da s 'ovoro# k povieno# stol do illstrissi#sa da 'a vjeri#...
9 Natra'7 &odo#o i 8o#oro7 Niti #aka( sa svo'a #jesta7 9 "aori do,rotvor! a tsti # o,ra"i
por#enjee do o,rva dok # s ela potee kia "noja. :a sa# do,ro ra"#io to "nai ta
:pitrova srd$,a! i da se pri#ako%! ao ,i% krio#arenje to,o$nje sile pa#enja nae'a
lstrii#a.
9 Ti nijesi do,ro prepisao! nesretni "',idane7
9 +oli#! #oli#7 9 vrisn% ja...
9 Nijesi! nijesi7 1',idane! ti7 1ar da #i protslovi! indolentni #$ek ti7 To li je
"a%valnost "a #oja do,roinstva37
&po#enti #i je da je nesretno# je"iino# #o'a ro-aka <or$a prodrla i do #ilostivo'a tajna
nadi#ka 0"',idan0. 2o,rotvor ,ijae vrlo "adovoljan s otkrie# <or$ovi#! dapae
potreptao 'a je ,la'odarno po ra#en. I kako je +e(eni ,ila "a #e#orisanje
predsjedniko'a 'ovora tpa 'lava popt ,kvina panja! tako je on do,ro pa#tio rijei
0"',idan0 pa #i je esto prikriao ono# isto# naslado# i "lorado kako to nekada
o,iavae nai# ,re'ovi#a ssjed 0kanonik0.
&ada je illstrissi#s okreno podla'a na dr' stran! te stade %itri# korako# etati ispred
#ene! ,a(ivi rke na le-a i prekrstivi i%...
9 Tolikopt ve odli% "a%valiti se... Poni"nost i strpljivost... ;#... %#... Istina je sve to
jest i to e ,iti i#a se #eni "a%valiti: jest7 Pa ast7 Pa 'lava7 Kako da ja ne ,de# 'lava
Poni"nosti i strpljivosti337 ;#... 1na# ja! "na# da #i nikada nee naplatiti to'a
do,roinstva! a da i ne rana# na kakv "a%valnost... ali...
9 No! Vana7 9 o,rati se on k #eni koji sa# koeno sjedio i ,ljio svak (rt svo'a pis#a
veliko'a 'ovora sa#o da #e ne savlada s#ije%! pre#da sa# ve (io 'ovor od rijei do rijei
napa#et "nao. 9 No! Vana7 Kakve li s to d'e i"reke to# strano# 'ovor da i% ovjek
#ora i"vlaiti kano da krav ve i" vode %vativi je "a rep7 I #i stari ;rvati ili s#o i
'ovorili skptina#a! ali ne ovako... Rijei ti se i"#i i" pa#eti kano p$ i" rke...
9 To s tako"vane 0periode0 Ci(eronov slo' 9 od'ovori# ja...
9 Pa otkd ti to "na! Vana3
9 /i# koli. Ta ja sa# %#anista! illstrissi#e7 Na#a valja i sa#i# takve 'ovore
sastavljati i napa#et 'ovoriti.
9 ;#! %#7 ;#anista... Ci(eron... perioda... sve'a to'a je nekada ,ilo. Vrti #i se! vrti jote i
sada neto po 'lavi. +ota #i se! da7... ;#anista7 No! pak ,i li ti "nao koji svoj 'ovor!
Vana3
9 5i%. :a i taj ve "na#.
9 =ta! ovaj3 Kakav ovaj3 9 "in +e(ena.
9 Taj 'ovor to 'a vi ite sada...
9 4! derane! pa kako si se sdio3 Kako si se sdio7 Prijevara 'rdna. 1ar je to "a%valnost "a
#oja do,roinstva3 4vo je #oja tajna a ti si se sdio! indolentni #$ek ti7
9 Nijesa# 'a ja io ne'o #i je sa# od se,e ao 'lav itanje# dok se vi ite... i
prepisivanje#...
9 /ao... ao... 'lav3 9 stavi do,rotvor o",iljno pala( na elo. 9 :a to ne ra"#ije#: ao
'lav3 Trista ti 'ro#ova! kako ,i to te,i lo 'lav3 A ja ve#! te# i na,ija#: pa je to
tvrdo i $ilavo do vra'a7 Vidi! vidi... ao 'lav... Pa daj onda ti! Vana! kada je ao...
A ja sa# stao 'ovoriti! pravo 'r#jeti... +e(ena je ra"valio sta! a oi # se pretaka% slijeva
nadesno kano da si # ro'lja#a "akvaio ij. I"'ovorivi ja ono 'dje pojet sa# se,e 'sti#
o,la(i#a ta#jana kadi: 0Prevelika %vala! potpna slava! a ne #anje i svaka ast nae#
prvo# narodno# lirsko# pojeti Rdi#ir 5o#,ardirovi =ajkovsko# Ato ,ijae
literarni nadi#ak pojete i sastavljaa 'ovora6 dakako! vieslovaniji od nadi#ka: "',idanB
koji je na edn knji$evnost svoji# 'ol,inji# srda(e# podi'ao nad e'ipatske pira#ide6
koji je svoji# veliki# talento# tjeio nesretne! napojio 'ladne! a na%ranio $edne6 koji je
svoji# ne,otini# 'enije# "atitio ,o'e i jadne $ivotinje: vrap(e i sjeni(e! s#r"le ljtoj
stdeni! konje i #a'ar(e koji lipsavaj s ljdske okrtnosti nai% ,ira i koijaa...0
9 Prestani! Vana! prestani7 9 "vikao se i"ne,%a illstrissi#s... 9 Ti si pravi +et"ale#7
A2o,rotvor je oito i"#ijenio i#e +e""o.antija s +et"ale#o#: lapss lin'ae ili #e#oriae.
Napokon! #ilosr-e "a%tijeva da se svako# +e(eni ta takvo oprosti.B Ali ja ne ra"#ije#
"ato 'ovor navodi da je napojio 'ladne! a na%ranio $edne3 To je oita po'reka7 Ili je
li(entia poeti(a3
9 Ne! ovo je 'ovornika .i'ra! "ove se #etoni#ija 9 odvraa# ja...
9 :est! jest: #onotonija... sjea# se! i #i s#o nekada ili... #onotonij... 1ato ne: "ar 'ladni
ne pij3 2akle: $edne na%raniti7 4 na pojet! na pojet7 2a! 5o#,ardirovi =ajkovski7 Velik
je on ovjek! Vana7 Velik7... ;#... %#... A "ato se ne "ove pravi# svoji# i#eno#: I#,ri(a
=piek i" Volovine... ;#! Vana3
9 To je tako! kako #ene "ovete "',idan...
A! sada #i svie7 Nadi#ak 5o#,ardirovi =ajkovski #jesto "',idana7 Vidi! vidi Van!
vra$ja 'lavi(a popt svoje'a ro-aka :ria... Vidi... vidi... =to ,i ipak ,ilo! Vana 9 do#isli
se +e(ena nakon odlje stanke 9 da ti 'lavnoj skptini nae'a drtva Poni"nosti i
strpljivosti #jesto #ene i"'ovori t d'ak pripovijest nae'a najvee'a lirsko'a pojete3
=to ,i ,ilo3 Ta ti si to d$an raditi od "a%valnosti "a #oja do,roinstva7
9 4! jesa#! illstrissi#e7 Ali takvo ta nipoto se ne s#ije. Kako ,i stari Ri#ljani ,ili 'ledali
da je senat #jesto slavno'a Ci(erona 'ovorio nje'ov! "#i#o! kakav s(ri,a> vl'aris7 Pa
nae novine! illstrissi#e3
9 &(ri,a> vl'aris... nae novine... %#! Vana7 Nae novine3 =ta e one3 Nijesa# li ja daleko
po"nati i nairoko svi# novina#a opisani do,rotvor3 ;a! Vana3 Nis li se svi ti 'ladi i
ispitre tolikopt nasitili i napojili #ene3 ;a3
9 Nikako ne #o$e da ,de to7 9 otkree# ja posve odrjeito! jer ovo ,ija% prava l(ida
intervalla 0kada s lstrii# postali sla, i #ekan popt ptra0! kako ,i dosjetljivo "nao
stvrditi k#ordinar <or$. 9 A tako isto rei e i slavni 5o#,ardirovi =ajkovski! aliter
0I#,ri(a =piek i" Volovine0 9 dokraji# ja s do,rotvoro#.
9 Nikako ne #o$e da ,de... nikako ne #o$e da ,de! veli ti! "',idane... ;#... %#... %#...
Nosi se! #a'are! dr$insk so,7 9 istrese pro#ijenjeni# 'laso# do,rotvor te po"voni
sre,rni# "von(e#. 4no je po"ivalo ,jn 'ospodin *ar...
:a ispado% i" odaja +e(ene i sretne# na st,a#a divn *ar... 4na #i se nas#ijei rajski#!
po$dni# os#ije%o# a (rni# oi#a spla#sa joj strast i %ladnoa! neopisivo #ilje i ljt
pre"ir! an-eoska do,rota i "#ijska "lo,a... sve to jedan tren...
A%! *ara... ta *ara7...
2ini deseto'odinji predsjednik slavno'a drtva Poni"nosti i strpljivosti! vele"asl$an
#$! daleko veni +e(ena i do,rotvor nije #o'ao ni ove 'odine na,,ati sastavljeno' #
od'ovora. Ne ,ijae to "a o,ine ljde nikakva novost ni i"nena-enje6 ali ne#rle lanove
drtva to je vie "ateklo ne'o da je polovi(a staro'a svijeta propala #ore... 9 Vidi! vidi:
kako je veliki stara( i"ne#o'ao i osla,io... :a! ja! na kon( ipak s#o svi sa#o sla,i ljdi...
A%! taj sjajni #$ svo'a vre#ena ve ne #o$e ni 'ovora napa#et naiti... 9 Tako "disa%!
prevraaji oi#a! ne#rli lanovi drtva... A dino# do,rotvor ,ijae jedva pedeset i
pet 'odina. 4n nije nijedne 'odine "a svo'a deseto'odinje'a ne#orno' predsjednikovanja
po"dravno'a 'ovora 'lavni# skptina#a napa#et i"stio! ne'o s svaki 'ovor sastavili
dr'i! a vele"asl$ni do,rotvor jedva da 'a je #o'ao proitati " silan napor i "apinjanje...
Ali! prin(ipiis o,sta7 2oista e "asl$iti nei",je$iv lo#a onaj 8alilei koji e prvi
slavno# drtv Poni"nosti i strpljivosti skliknti: 0Ipak se kree70 Ipak je dini
predsjednik i daleko veni do,rotvor 9 9 9 ne "a,ljesni! ,o$e! #njo# i ne dari strijelo# 9 9 9
ipak je illstrissi#s 9 'lpan70... A koliko e stoljea proi dok se rodi drtv Poni"nosti i
strpljivosti takav s#ioni i ,e",o$ni Pro#etej! to jest Epi#etej73...
&kptina je tekla 0najponi"nije i najstrpljivije0. 2eseto'odinji predsjednik proitao je
divno sastavljen 'ovor dosta 'lasno. =to je 'dje'dje "apinjao! to pripisjte na,jalosti
predsjednikovi% #isli i s%ienj nje'ova vanredno'a d%a... & #oji# prijepiso# +e(enova
'ovora ,ijae i sa# pojeta "adovoljan. 4n je s#jesta pripravan sva svoja neitljivo iarana
djela dati na prepisivanje... Ta presjednikov 'ovor tako je jasno prepisan da e 'a i
kratkovida( #oi s tavana itati... 2rtvo je ostalo na isti# svoji# pravili#a. Nikakva
prijedlo'a ne ,ijae. 5ila ,i to 0 ne,o vapija novotarija0 koja se ne ,i sla'ala s pravi#
d%o# i s#jero# drtva... Kako do sada tako i nadalje i#a sve tei i ra"vijati se... I"a,rae i
opet isto'a predsjednika i isti od,or... Na kon( sjedni(e "atrepere sta do,rotvora s
predsjednike stoli(e... 9 )j#o7 )j#o7 9 vie naj'lasnije slavni pojet tako rei
ditira#,iki# patoso#... 9 &ada ,i% #olio poni"no sv 'ospod skptinare da se potrde k
#eni na o,jed: Finis (oronat ops... 9 dovri predsjednik... 4vo i ,ijae pravi i jedini
je"'roviti sadr$aj svake 'odinje skptine drtva Poni"nosti i strpljivosti. &a#o taj
"akljak i#ao je svoj realn vrijednost... Tada o$ivjee skptinari. Kako si prija"no
na#i'iva% oi#a! jedni "a'onetno i s"dr$ljivo! a dr'i posve ra"#ljivo i dr"ovito! pravei
prsti#a i aka#a nekakve .i're ispred svoji% sta! koje "naie: 0A%! danas e se 'tati
slasno! a%! danas e se piti ,o$anski7...0 Finiji# i nje$niji# sladoks(i#a navalila voda na
sta da i% #alone davi kaplja od po$de... 2e#okratiniji epikrej(i otkapaj potaji(e
prslke! te #jere i opipavaj eliptin povrin ispod prsij: e! ne ,i li podnjela da je natrpaj
"a tri9etiri dana ,dnosti3...
5a k%inja nae'a +e(ene ,ijae 'lavni# porite# onoj slavi! koja se pronosila iro#
svijeta o edni# devni# nje'ovi# sposo,nosti#a! o an-eosko# nje'ovo# do,rotvorno#
sr(! o toliki# nje'ovi# djeli#a na svako# polj narodne prosvjete... 8oste 9 ,ija% oni sa#i
pis(i! novinari i ni$i inovni(i novo'a kova 9 ve o,"i#a i "aljljava neopisivo ntarnje
"adovoljstvo poslije i"vrsne or,e! prvi% #aka te prvi% aa ,o$ansko'a vina6 "adovoljstvo
tono se sastoji od s#jese neke 'odne tro,nosti "a oni# to e isto# doi: "adovoljstvo! to
'a o#otavaj prelesni o,la(i svi% #o'i% #io#irisa! to prodir i" dvorane k%injsko'a
#ijea i o,rtnosti... Ve je "aokr$io $a#or! ve i"lije #irisni# "rako# radosni skli(i!
ve dre i lepri 'lasan s#ije% i ti%o pjevljenje. K#ordinar <or$ napele se line #ii(e!
a $ile # se nadle na de,elo# o,rijano# vrat s posve#anje ntarnje jinke
sa#ospo"naje i "adovoljstva! te s ponoso# 'enerala nakon prvi% sretni% okraja pase oi na
'ospodi kano da e rei: 0&vi ste vi #oji dra'i pilii... evo kako "o,ljete po$dno! kako ksate
slatko i" #oji% rk...0 I 'ospoda s tako lj,e"na s nji#6 svaki 'a to'od pripita ili #
oso,ito prija"no na#i'ne! 'ra,ei i vadei i" "djele na rka#a <or$evi#... A k#ordinar
lkavo "a$#ri. Nje'ova tajna je oita: 0Ne klanja se! ti #ekasti #a$ilie! oltar :ri!
ne'o pnoj "djeli na nje'ovi# rka#a...0
I #eni ,ijae s-eno sa <or$o# dvoriti i posl$ivati 'oste. 4tkako posta% %#anista!
napredovao sa# od pranja i ,risanja tanjra da #o' s ro-ako# k#ordinaro# dvoriti kod
o,ilato'a stola i podve"ivati illstrissi#s ,rsa( ispod ,rade... Ra"#ijeva se ipak da sa#
toj novoj asti ja kao %#anista pre#a ro-ak <or$ ,io ko#ad pokstva novije'a kroja i
podre-ene vrsti...
9 Po"or7 8ovori lirski pojet Rdi#ir 5o#,ardirovi =ajkovski7 9 "a#nijee 'lasovi. 9 Posl%!
j#o7.. 9 0A! I#,ri(a =piek i" Volovine...0 9 pro'n-a# ja se,i... Rdi#ir je ve silno
krilio rka#a. 9 / nje# pojavlja se 'enij kada se do,ro napije i kada ve i#a pn 'lav... 9
t#aio je pro"aino neki novinar pokrtene de ali I"railova podrijetla... 9 :este li li danas
"na#enite rijei! sjajan 'ovor! velike #isli! slo' #dro'a kralja 2avida... :este li li!
'ospodo! i" sta veliko' #$a nae'a vre#ena! slavno'a na# do,rotvora i predsjednika73
:este li li... 9 pro-e vritei 'las pojet ko# je taj tren vino silno #jelo #o$dani#a
popt olje! te je i"',io nit #iljenja... / taj #i as na#i'n neki pen"ionira( koji je sjedio
do pojete da # pr$i# "djel... 9 =ta je 2e#osten ta je Ci(eron! ta je... ta je... pre#a
vedro# d% nae'a +e(e...3 9 8ovornik "ape. Ve od poetka silno je krilio rka#a kano da
%vata "rak. :a sa# se "a,lejio as 'ovornika! as do,rotvora6 pen"ionira( je nespretno
na'no pn "djel! a pojeta je "#a%o# rke prevalio te # ona $asno naka"ila odijelo
itavo'a donje'a tijela... 8ovor! dakako! ,de prekint. Nastade #jeavina! navala!
ispriavanje... Ro-ak <or$ nije propstio po"dano apnti #ilostivo# na %o da ja
va"da ostati pravo #$ako tele i "',idan... priskoi#! koliko se dalo! da posl$i#
nesretno# pojet te # %ladno prikria%: 9 I"volite otrti %lae ili va# ja! 'ospodine
I#,ri(a =piek i" Volovine7 9 /"rjano i spla%ireno i",ijeli pojet najprije krvave oi na
#e! "ati# odskoi kano da 'a je jela otrovni(a "#ija dok je i" nje'a (rila i prila na sve
strane $ta i (rvenkasta tekina od ko,no' proliveno' #aka... 9 Tko va# ree! %di
ovjee! tko va# ree...3 9 'rio se on. 9 4%! #oja 'lava... #oja 'lava... 9 %vatae se "a kos...
9 To je! #ladi a#i(e! nje'ova sla,ost: kada 'a "ovnete ro-eni# # pre"i#eno#! %vati 'a
s#jesta o#iljavi(a i srani 'revi! toliko je $asna pro"a "a nje'a to#: I#,ri(a =piek i"
Volovine... 9 prot#ai #i 'antljivo neki pro.esor estetike! #aljan i po'nt ovjea(!
traji velik patet sta i %vataji a...
Illstrissi#s ne potedi #e ni naj#anje. 4n dode nije ,io tako jak da se di'ne sa stol(a i
pokroi do #ene! jer ,ijae stari i sveti o,iaj da je svake 'o",e do,rotvor 0doka"ao ino# 9
to je $elio ino#0! pa 'a je vjerni k#ordinar na kon( sve'a #orao ravno s velike stoli(e
odnijeti krevet! tako osla,i i d% i tijelo i #ii(e slavno# +e(eni od devno'a i
tjelesno'a napora... 4n se nije #o'ao di'nti sa stol(a! ali! i"valivi 'njevne oi! %tio #e
pravo pro$drijeti. 9 Indolentan #$ek... indolentan #$ek7 Tolika ast: dvoriti 'ospod...
dvoriti pak #i poiniti ov... ov... .j7 To li je "a%valnost "a #oja do,roinstva3 To li #i je
plaa... o%... o%7 9 je(ae #ili do,rotvor! ali 'a nije s#etalo da " svoje la#enta(ije pro$vae
slatke "alo'aje! a svoje ra"ja-eno sr(e tjei pni# kpa#a. 9 5kvo7 Iska"ao si ast svo#
o( #"ika7 Ti nijesi ni "a ,ajs! a ka#oli da dvori i posl$je velik 'ospod7 4%! nikada
od te,e rjata7... 9 pri(vili #i i"a le-a ple#eniti ro-ak :ri...
)itava se strava ipak skoro dovri! i opet je nastao prijanji red.
Pojeti valjalo se preo,i i navi nei"#jerno iroke +e(enove %lae! koje # si"a% neto
ispod koljena. 4n je ti# %laa#a doista vrlo s#ijean ,io... Reda% se ,r,ljave "dravi(e! a
0I#,ri( =pika i" Volovine0 "aokpi opet nje'ov de#on! predstavljaji "vije"d prvo'
,r,ljav(a svi% lirika ovo'a svijeta! Rdi#ira 5o#,ardirovia =ajkovsko'a6 on je neprestan(e
odapinjao 'ovore. A i# je vie 'ovorio! ti# je #anje #islio. 8lava # se $arila i pila kano
jtarnje sn(e kadno se i"vine i" "a'rljaja kioviti% o,laka.
Ali doskora ve nitko ne #ari "a pojedine 'ovore! tako da se on i ti#e dovoljava to sa#
se,i ,esjedi. Nastaje ono kritino vrije#e 'dje je svatko poeo sa# sa so,o# ranati i sa#
se,i povjerljivo 'n-ati. Prilike s to koji#a od pojedina(a postaj dva ,ia! dvije oso,e:
ljdska da i vinski 'enij! ,olje rei de#on. Potonji "aro,ljje prv... T se dvoji(a $ivo
prepir6 "aklj(i s i# pki skli(i! a pretpostavke nelo'ini i nera"#ljivi pitni(i... 9 =ta3
Kol#,o3 A#erika3 :a va# ka$e#6 ne#a te ne#a... # pa prolij7 :est. 4vako... na7... 9 I
o,a ,or(a! os#je%nv se "a'onetno! prija"no si ki#n! iskapljji na dak! te ako neto
prelij preko ,rade! jedva da t #alenkost otar... Ta#o sitno tijelo ne"natna rednika
"aktno'a no svojoj okolini vrlo ,a%ato'a listia #i'olji neko# keno# sa#ospo"najo#
" velik ljdeskar! pro.esora arti# li,erali# koji 'i#na"ija#a i risanje! pki#
kola#a krasopis! na tr'ovako# teaj praktin ekono#ij i ntarnje .inan(ije! na
preparandiji 'i#nastik! na vioj djevojakoj ioni telrike pojave alpinsko# 'orj
Ai"vanredni satovi "a koje eni(e plaaj la"ni(e od deset noviaB! 'la",eno# "avod
dosta ener'ino poava i svira na .rl! deje staro# ka"in novoi"#ljene narodne
plesove! orkestr "e#aljsko'a 'l#ita tano i dosta si'rno i'ra na 'sla#a! "a katastralni
red kopira i"vansl$,ene tlorise! sada predeje novo i"danje vara$dinsko9#e-#rske
k%ari(e pola' naj,olji% astro9'arski% atora! drtv Poni"nosti i strpljivosti vodi
rane i prepisje predsjednikove 'ovore "a nje'ov kni ar%iv... 9 :a va# odrjeito
predla$e# 9 oprostite! #alo da ne "a,oravi# i"javiti va# kolika li #i ast da vas po"na# sada
oso,no 9 ja va# predla$e# i veli# da ,i %arno ,ilo da vi svoje# list otvorite r,rik
Praktino opisno #jerstvo i na#jere (ivili"ovano'a vijeka kltri isto'a. 9 A to ,i "'odno
,ilo "a #oje #alo'ra-ane koji s splo% opanari! postolari i kr#ari staro'a kova3... 9 veo#a
"a,rinto prekine pro.esor rije sitni rednik... 9 Ta ja va# i opet ka$e# da e ovaj prijedlo'!
o$ivotvori#o li 'a! preporoditi va 'rad! a o,rti 0na #alo#0 krenti posve novi#! ra"#ijeva
se! napredni# prav(e#... 9 A vi ste! pro.esore! spre#ni ,iti stalni# #oji# sradniko#7...
&pre#ni3 Kako je to pitanje... spre#ni... 8dje 'od #o$e to privrijediti i "asl$iti! valja da si
va"da spre#an7... Kako ne3 8ospodine rednie7... 9 *ijepo! lijepo 9 pa rednik jarev
,radi( 9 ali naa sredstva! naa sredstva! pro.esore7 I ja i#e rodolj,a i svete stvari 'otovo
,adava re-je# list i pie# tako rei sve r,rike6 dok #jesni ,rija! vjerava# vas! vrlo
#na i lkava 'lavi(a! ali! pasja (apa! ne "na pravopisa! pie d%ovite .eljtone! eljaji
ne#ilosrdno nae a,deritske prvake da se sve pi... 4ni dakako tajno ro'o,ore i i"jedaj se
ali javno te! s#iji se na sav 'las prisiljeno i 'orko: ta ono ne #o' na se,e prote'nti7...
&ve pako to ,iva od stra%a! jer da se sa ,ri(o# "avade! #o'ao ,i i# on nespretnoj svojoj
ali i 'rkljane prere"ati... 4n je nai#e jedini ,ri(o nae# 'rad: ili se ,rij nje'a ili ,di
pav i nesna$an popt Trina... A taj odlni i najstalniji sradnik! 'ospodine pro.esore! ne
do,iva tako-er ni pre,ijene pare "a svoje .eljtone... Ne#a sredstava! pa ta ete3.. 9 &irota
rednik nije ni "a#ijetio! da 'a je ostavio na (jedil pro.esor arti# li,erali# i# je
redaktor spo#eno rije 0sredstva0... Pa tako je sitniak sa# se,i ispripovijedao itav
povijest o svoje# ,ri(i...
Illstrissi#s je d'o! d'o dre#(kao na svo# o'ro#no# ko$nato# naslonja! sijeki
sada ljevi(o# sada desni(o# "adi#ljeni "rak okolo svoje 'lave... 0=ta ,i... to ,i... ono ,i... sve
,i... dakako7... Va"da jedni te isti 'rijesi nae'a naroda7... ;a%a70 9 "ijevae on! sve- jae
sklapaji oi... 0=ta ,i... to ,i... ono ,i...0
Ple#eniti 'osti sada ve ne opa"ie da se veliki +e(ena desi #e- nji#a. <or$! ko# se
tako-er "ar#enjee %a i nos popt skrleta! apn #i slatko! jedva 'a ,ijae ra"#jeti kako
"aplitae je"iko#: 9 Vana7 Ro9o9-o... #oj... po#o... "i7... 9 i #i sveope'a do,rotvora i
jedanaest pt jedno'lasno i"a,rano' predsjednika drtva Poni"nosti i strpljivosti otetras#o
na veliko# naslonja nje'ove odaje... &vkos#o 'a popt #alo' djeteta i po,o$no
polo$is#o velik i jak krevet... To ,ijae sveti o,iaj nakon svake 'o",e +e(enovoj so,i...
8osti se ra"ila$a% na %rpe i pojedin(e. Neki ,la'odniji od nji% tiskiva% k#ordinar
<or$ o,ole desni( kano Cer,er... Neki se otisne! a da ni 0",o'o#0 ne rekoe! a neki se
opet odljae slatko se klanjaji i <or$ i #eni! na"ivaji nas 0#ili# prijatelji#a i
"nan(i#a0. Na jedne i dr'e re$ao je oito do,ri #oj ro-ak: 9 Kako se ,adava najedoe i
napie... 'l%i #e ne j! slijepi #e ne vide na "drave oi i na "drave i... 4%! do,ri!
#ilostivi na lstrii#7..
2'aki stolovi ostadoe neraspre#ljeni. 5ijae to prava ,ojna poljana nakon svrene ljte
,or,e: t ra"lito vino! ta#o i"vrnta sol! ondje pra"ne ,o(e na okp kano 'sti 'r# jeseni s
ko'a je popadalo lie. 8dje'dje koi se jote rijetki svat: pna i neotepljena ,o(a. 4na je jo
jedina trije"na i po"dana to# kieno# dar#ar... +e- pra"ni# ,o(a#a na-e se po koja
do polovi(e istoena! a one pra"ne kano da joj se r'aj: 9 :adna relikvijo! niti si #ko niti
$ensko7 9 T "djela#a jela nenaeta! rekao ,i! o'ra-j se protiv tvoje srovosti!
opo#inji te da i% se ne takne... Ta#o opet napola pne po"ivlj te lj,e"no! #irisno i
slatko: 9 I"voli! prijatelj... 9 Pra"ne "djele spokojno se ispr$ie po stol! pne svijesti i
vjerenja da dostojno i"vrie svoj tek i rodolj,n d$nost... 4! $ele! $ele7 =to e
sr(e! to da! to # ,e" te,e3 Nita7 )itava naa #ajka "e#lja prije sve'a se okree oko
$el(a! a tek onda oko svoje osi i oko sn(a7... 4vako ,i doista ,io #ovao #oj ro-ak <or$
da nije stajao staro# 0aksio#0 po koje# je "e#lja etvero'lasta plo%a! a sn(e potre,ni
ne,eski la#pa to 'a nevidljiva rka svako'a dana ne,eski# %ori"onto# ve s jedno' 'la
na dr'i i"nad nae "e#lje te 'a ne'dje daleko# #or trnjje...
K#ordinar o,orio se svo# sna'o# na polispra$njene "djele i ,o(e! na#i'ji i #eni
lkavo: 9 ;ajde! Vana! skoi pa pritoi7 =to tako #ene ,lji kao da #i "alo'aje #jeri7
E%! 'ladan i $edan ovjek 'ra,i o,je#a rka#a7 4so,ito kad se na posao $ri. 2eder
pri'ri"ni! po'tni! prilij7 A onda #e psti nasa#.
No ja sa# #a% dovoljio $elji svo'a jnako'a ro-aka te odo% tako"van 0dr$insk
so,0 'dje "ajedno stanova% sa <or$o#. 4n je pao iste navade popt lstrii#a: to je
o,iaj svi% stari% sl'a da oponaaj svoje 'ospodare. Kada se 'o",e svrie i kada +e(en
odvkoe krevet! ple#eniti k#ordinar jeo ,i i pij(kao tako d'o dok se i on nije svalio na
'ospodarev naslonja te spavaji i %ri kraj nje'a pa"io i ,dio na potre,e lstrii#a.
Vraaji se na 0dr$insk so,0 "aje# #ili 'lasi: 9 Ivi(a! Ivi(a7 ... 9 5ijae to sklik
*arin. 4%! *ara7 A ja sa# evo nje"ini# odaja#a... Kako se sve to slilo3 =to je *ara3
4tkda je ona3 2ivna *ara7... =to li to ,ijae3
H
/ seljako# nae# do# jote slatko spavaj ,raa. :edan podvino o,je ri(e pod 'lav a
li(e kano da # sjaji neko# ,ijelo# snje$no# svjetl... A%! #jeseevi tra(i prodir kro"
pro"or na seljak koli,i( pa o,asjae te #ile 'lavi(e #oje ,rae... 4naj dr'i ispr$io
daleko od se,e rke a po o,ra"ii#a sad # dr%tne neto tro,no i #rko! sad veselo i 'odno.
+o$da sniva da ,ere #irisne r$i(e i da se ,o na nji%ov trn to ispod #ilo'a listia potaji
vre,a... 4naj trei neprestan(e pre,ire r#eni# sni(a#a kano da la%or ponji%ava "relo# i
pno# ja'odo#... Ali #oja sestri(a! "latokosi an-elak! kako li ona spava7 *i(e joj je
ta#nosvijetlo te jedva "a#jetljiva r#en poi'rava preko ja,i(a kano da je prvi r$in
ppoljak da%no taj nevini stvorak. 4j #iran! la'odan! pn i rajski djetinski san divno# je
sklad s nono# tiino# naokolo! s ,ajno# #jeseino#! tono ,la'o%otno i do,rotvorno
rasvjetljje i na ,o'i seljaki do#... Ni disanje se ne je. Tek "a#jeje oko la'an strj
djetei% 'rdi kano da se #akno leptir s #irisna (vijeta snje$na ljiljana i opet natra' spstio
na nje'ove ,ijele listie... &ada #i je "avr"ao po pa#eti san ove noi. Ta#no je i s#rtvo.
Niti no! niti dan. A ja %rli# nekaki# d'aki# podr#i#a. 5e" kraja i kon(a s a vidi #i se
kano da je podr# nae'a seosko'a itelja! sa#o da se dlji i dlji nei"vjesnost... Psto je
ovdje i %ladno. Vla$ne "idine "adaraj "a'ljivo# vla'o#... Kraj #ene prola"i silan svijet!
a sve ti i nitko #e ne po'leda. &vi s tro,ni i s#orni. *i(a i# se i ne vide. I"nenada
i"ve se i" "ida na ro-ak k#ordinar: 9 A! #ali! doao si... To je na veliki 'rad! t e#o te
kolati. 9 I on #e pove "a rk! te #i poka"a sil ,o$j #aleni% enika. 9 Vidi: ono s
tvoji dr'ovi 0tdenti0...
2ok se ovako ispredala dna sanja i "jala #i 'lavi! "aje# 'las #aterin:
9 :o$i(e! vrije#e je da stane#o. 2je(a spavaj! pa na# je la'lje opre#iti i pridesiti ptne
stvari ne'o tada kad se #alii pro,de i "a%ala,e po ki...
9 Prerano je. :o se ni #jese( nije na'no "a &okolovo ,rdo! jo ni pijetli ne propjevae po
prvi pt.
9 Ivi(a spava 9 ree #ati. 9 +islila sa# da e ,iti (ijel no ,dan...
9 Neka! neka! i ,olje je tako 9 "a#r#ori ota(...
9 <eno 9 i"nenada e ota( neki# pro#kli# 'laso#.
Nastade stanka. I"a to'a ra"vio se 'ovor #e- roditelji#a to 'a ja onda ra"#io nijesa#! ali
$ivo 'a se danas sjea#.
9 <eno 9 opet e on. 9 Teko #i je! ljto #i je! sr(e #i krvari. +ira ni'dje ne na-o%7
9 2akle! i va#a je! :o$i(e! #ka... A ja sa# #islila da vi ne "nate "a takve ,oli. Vi nijeste ni
"da%nli dosad "a nai# dra'i# Ivi(o#. No as kada na# odla"i stislo vas sr(... Ta vi
ste to# krivi...
9 Nije #eni "ato teko to on odila"i. Ne! $eno. 2r'o je! dr'o... Kleta! (rna s#nja to #i se
vija sr(e kano da "#ija sve d,lje i d,lje pla"i nje'a. <eno! valjda "na koji 'lasovi
,rje i "je po nai# ,re'i#a... 8le! ja nikada ni rije(e ne spo#en%... ali...
9 I pravo je! :o$i(a! da nijeste nikada spo#enli... Crne i klete s to i"#iljotine6 a da na#
Ivi( ne oti#aj 'ospoda da 'a kolaj! nikada se takvi pakleni 'lasovi ne podi'oe... Ta
"ato prije ne i"#islie takvo to... Vi ,olje po"nate nae'a 'rdno'a ssjeda. 4n je $ivi
*(i.er ljdskoj ko$i: sve je to od nje'a poteklo. Neka ne #re dokle # ta (rna "lo,a ne
i"'ori na vra$joj di! na "vjersko# sr(. Klatio se poslije s#rti ko vkodlak po svijet!
pre,ijao se popt slo#ljene "#ije dokle 'a ne ,ije pravedna ,o$ja ka"na7 =to sa# # ja
inila73 4%! :o$a #oj... 9 "arida #ati...
9 No! no7 /#iri se. :a lje trpi# ne'oli ti koja naj,olje "nade jesi li nekriva. Ali ja3 Kako da
#e ne i"jeda (rv s#nje3... :a to'a ne #o' "nati...
9 Ne #o$ete3 9 spravi se odlno #oja #ati. 9 Ne #o$ete3 2o,ro. Vi #e! :o$i(e! po"nate od
djetinjstva sve do dananje'a dana. Nikada ne ,ijae ni trna 'dje ,iste dvojili o #oje#
potenj. Nikada nije ni ali i"#akla "la rije vai# sti#a kojo# ,i o #eni pos#njali
,ili... Evo: kada na# to dijete ode svijet! ja sa#a ra"'lasiti da pola"i# veliki 'rad k
nje# da 'a vidi#! a vi "#ite sjekir i ja poi s va#a najdalj najd,lj #. Ta#o
#e vi rastavite sa $ivoto#. Niko# neete od'ovarati! nitko vas nee pitati... :a sa#
"avrijedila s#rt i# vi ne #o$ete 'iti s#nj o #oje# potenj... <ivite s#nji pa
ekajte ka"n ,o$j i teko kajanje... To va# valja initi 9 ili ti klet s#nj to s je
"lo,a i satana ,a(ili va d...
/to #ene po$dene tajna neka sila! i ja skoi# na no'e: 9 :apo! vrije#e je7 +a#o! vrije#e je
da se spre#a#o7
9 &pavaj! Ivi(e! spavaj7 Pro,dit e#o #i te,e kada ,de vrije#e na pt 9 ree "dr%tali#
'laso# ota(! a #aj(i ti%o apne: 9 &vreno je! $eno7 :a ti vjerje#7 Vra' nije nadvladao de
#oje. Neka pronose kakve i# dra'o 'lasove! pravo ree! "lo,a je! (rna "lo,a7 Ne ,i% ovjek
,io a da ne istjera# (rn i klet s#nj i" sr(a svo'a7... 4 to# nikada vie ni rijei! $eno7...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* ,i paljena. 4ta(! #ati i ja ve ,ijas#o na no'a#a i posl... &koro "a% 'dje
Prekostlana( 'oni svoje konje str#i na ,rije'! ponavljaji %rapavi# jtarnji# 'laso#: 9
;ijo7 ;ijo7 Crljenka! na7 ;ijo... 9 i konji "atoptae teki# kopita#a! r$i ote'nto nae#
dvorit. 9 2o,ro jtro! ljdi! do,ro jtro7 9 ori se iteljev 'las s kola. 9 Ej! :o$o! podaj na#
na vo" kaplji( ljivovke da nakvasi#o o"e,la sta... :esenski "rak je %ladan! sve pronie
kosti7... 5rr...
Ve nose i trpaj kola kojeta. Konji lpaj o "e#lj no'a#a! kano da opo#inj: ;ajde#o.
:ote #ajka #oja nosi neto ,ijelo# "a#ot. 1a#iljena je i tro,na. )as pre'ao# otire
s"a#a nakvaeno li(e! as ne #ie oka s #ene dokle joj se opet nije "alilo s"a#a... 9 Evo!
sinko #oj! ,ijele po'ae na pt. Kada se pola"i daleko na saja#! na vojsk! na protenje:
po'aa je do,ar dr'. A%! i ti! Ivi(e! pola"i daleko. :a sa#a ne do%ita# kda i ka#o7 Ta
nikada #e ondje ne ,ijae7 Tek #isli #oje ltaj i ,lde "a to,o# nekda po nepo"nati# #i
krajevi#a... i to #i je teko! te$e od ka#ena! i to #i je velika #ka...
Isprekinto "die i je(a #ajka o,ila"ei sada kola sada ki( na...
9 +ka! sinko. Ali tako %oe ,o'. /ilo te koli itati i pisati: nepo"nat #eni svijet7 2a je
nas svoje vrije#e to nailo! "nala ,i% e# te vode daleki svijet i to te ve od
#ajini% 'rdi... 4d pl'a i #otike7 4d ,rda i dolina7 4d nai% #a i vino'rada7... Valja da
je ono neto silno! neto veliko. 4%! nikada ne ,i% sltila ,ila da e #i prvi sin tr'nti se i"
naraja i napstiti na do#7 I ,a jer ne dokje# to'a: teko #i je! #ka #i je7 E! ,o'
%oe tako! %vala # i dika ,di...
&r(e #i je dr%talo i (ijepalo se dvoje. / 'rl #e stisla ljta #ora. I sa# pravo ne ra"a,ira%
ka#o pola"i#. =ta je ta#o3 Kakvi ljdi3 Kakav svijet3 A do,ro sa# poj#io to ostavlja#.
:edno s daleki! ta#ni! aro,ni i neopredijeljeni sni6 dr'o je $ivot sva'danji! vedar i jasan
'dje svaki dan poinje i doinje na po"nato# poprit...
Napokon se i ,raa ra",die opkolivi #e. &estri(a e sada oko #ajke: 9 Ka#o pola"i Ivi(a3
9 &ada oko o(a: 9 :apo! kda e Ivi(a3 Ka#o e Ivi(a3 9 &ada %vata% #ene "a rke: 9 Ne idi!
Ivi(e7 Ka#o e! Ivi(e3 9 ... A starija ,raa protir oi(e te i% pj: 9 A to pita3 1ar ne
"na da Ivi(a ide kol... 9 2a ide... 9 odvraa ne vjerji #ala... 9 / kakv kol... da ide!
to vi to "nate...
4ta( ,ijae nije# i "a#iljen. Vidio sa# 'dje # je stalo da se to prije otisne#o s nae'a
,rije'a. Po"navae on sla,ost #ajin! pa je 'ledao da $ena ne provali vrisak i jakanje dok
s#o jo kod ke...
Postavili #e #e- o(a i itelja... Prekostlana( potjera konja sa svoji# s%o"vni#: 9 ;ijo7
9 a #ati i ,raa jote potekoe "a koli#a: 9 1,o'o#! Ivi(e7 9 +aj(i "ape 'las... /stavi se ona s
,rao# na ,rije'... +ali jo vika% s ,rda: 9 1,o'o#! Ivi(e7 9 4ni dr$a% da tako valja da
,de! pa se pravo dera% svoji# djetinji# 'lasii#a jtarnje pred"orje... 4,a"re# se i na
ssjedni ,rije'. Isprva ,ijae sve koeno i ta#no! ali doskora prosine i" kerka #alo'a
0kanonika0 l! sjaji jtarnji pol#rak kano oko vjeti(e na kraj #e... I"a to'a "alajae
psi i po'nae se preko ,rije'a! rei ,i! dojrie da stave naa kola...
I konji letjee sada #a#a! sada seli#a! sada psti# krajevi#a. :tarnji "rak i rosa sve'a #e
pronikn svojo# %ladno# vla'o#: ta ja sa# tek i#ao postoli(e na 'radsk saivene na
svoji# no'a#a. / tananoj kolji(i i 'ai(a#a stado% dr%tati i ",i#a tresti od %ladnoe.
4ta( #e privin na prsa ispod svoje srine od darov(a! a itelj #i o#ota no'e stari# svoji#
kapto#. 4,j#iv oeve 'rdi! na koji#a oti% da # sr(e te pola'ano ali silno! kano da
kova dara 'vo"deni# kladivo# po nakoval... Tako doskora i sn%...
Visoko ,ijae ve poskoilo jesensko sn(e na o,"orj kada se pro,di% pod oevo#
srino#. /'odan topao "rak strjio je naokolo a pred so,o# 'leda# ravni(i (rkv i dosta
'sto selo.
9 Prodra#i se! Ivi(e! prodra#i7 Ta prospavat e (ijelo svoje prvo ptovanje pa se nee "nati
vratiti ki7 9 prikria popt $drala itelj "ijevaji teko.
:a otira% oi "rei konjske no'e kako sitno i %itro pre,ir (est. Ta ja se prvi pt $ivot
vo"i# na konjskoj prili(i7
I sti'os#o selo6 stados#o kr#i. 4ta( i"ve peeno'a prana i po'a i" tor,e. Ilo na#
je ,a slast... 9 A sada! ,o$e po#o"i7 9 na'lasi itelj iskapljji a 9 jo dva ,rije'a i
poldr'o selo pa 'ledas#o veliki 'rad. Ivi(e! sjea li se kako si io 'radove i nji%ove
stanovnike i kako sa# va# predstavljao veliki 'rad3 Kano da si sa"idao ,eskrajni# ni"o#
(rkv do (rkve sa silni# pro"ori#a: to s ti 'ospodske ke! to ti je 'rad7 A sada e 'a
vidjeti7
Kada do-os#o na vr%na( posljednje# ,re$ljk! klikne itelj: 9 8le! Ivi(e7
4d prvo'a po'leda potrese #i neto itavi# ,ie#. I nada! i e"ne! i stra%! i veselje! i
tro,nost! i potitenost! i s%ienje ovlada sa #no#... &ve #i se to priinilo neko#
o'ro#no# i vele,no# %rpo# ka#enja! i" koje se po#alja% i o$ivljava% svoj svojoj
ljepoti (rkveni tornjevi! visoki di#nja(i tvorni(a 9 ja i nji% dr$a% "voni(i#a 9 onda iarani
krovovi! pa neko svjetl(anje i ,lijetenje: da li ,ija% to tajanstveni pla#eni! da li je to ,iser
sjao! da li "r(ala ili se naprosto odra"iva% o snano svjetlo nei",rojna stakla 'radski%
okana3... To'a ja nijesa# "nao od'onetnti... &ada #i se stala di ra-ati aro,na slika
vilinsko'a 'rada sa svi# svoji# divota#a! o,ajani# stostrki# nai# seoski# pria#a i
,ajka#a...
4vako "aaran od prvo' po'leda i ra"#atranja veliko'a 'rada! prene# se i" sna isto# tada
kad se naa kola ve kotrlja% 'radsko# li(o#... Najprije t "a#ijeti% ovdje i ondje po
eti( 'radske dje(e 'dje se i'raj! prepir! vi! tre... Alaj #i se svidjee ti #ali! ,lijedi
'ospodiii6 one #ale djevoji(e tono #i se priinja% popt prika"a ,i,likoj povjesni(i...
&av taj djetinjski pk veliko'a 'rada 'a#"io je sitni# 'e'i(a#a! skoro ne"a#jetljivi#
(okli(a#a! okr'li# na%ero klo,ii#a ili kapi(a#a... A 'leda% i 'olotr,e! poderane!
"a#sane dje(e. 4va se tro,no i sjetno vkla li(o#! #no'i s pal(i#a sti#a kano da i"
nji% si svoj "ajtrak... Takvi #i se d,oko sjekoe sr(e: ,it e oni svi valjda siro#ani
tdenti! a #oji novi dr'ovi...
Najedno# prekine Postlana( takvo snatranje svoji#: 9 ;oj! na! (rljenka7 9 A #i "akrens#o
dvorite neke 'radske pri"e#lje! kojoj i"viriva% veliki pro"ori pravo i" "e#lje! dok
'lave itelja i #o'a o(a si"a% do krova. Istovarili s #e s kola! a itelj nas povede
st,a#a nekda pod"e#lje! kano da la"i#o podr#... T -os#o velik so,!
naikan #no'i# slika#a koji#a doskora stado% od'onetavati "naenje... /"a "idove se
prostira% d'aki stolovi sa i"li"ani# klpa#a! dok se na o,li$e# or#ar koe silna dva
pe%ara drtv ne,rojeni% ,o(a i aa. 1a'ljiv "ada% i "apa% neko' pol#irisa dari #i
'lav. Posred so,e vrtjela se de,ela! "a$arena $ena oko li#ene sprave! pei! ta li! na kojoj
(vra% ko,asi(e te i"re"ano #eso... dok je isto tako de,eo ovjea( sitni# kora(i#a
skaktao sada k stolovi#a! sada k pe%ari#a! stri'i lkavo #aleni# oi(a#a kano da si #
kkr"na "rna tisno ispod nisko'a eo(a. Na po#no o,rijano# nje'ovo# tsto# i
(rveno# li( jedva si to dr'o #o'ao "a#ijetiti do dva etinjasta! pristri$ena perka ispod
#alo'a "avrnto'a nosia... 4va dva peria! kano da si i% silo# ta#o tisno! i#ala s
"naiti 'ospodski ,rk... 4n je dopraikao #a% k na#a napstivi dr'e 'oste to i% je
"a,avljao. &tade na# prija"no ki#ati i $#i'ati i isti as #ene 'laditi po 'lavi i #ilovati: 9
Ej! danas je lijep! vrlo lijep dan6 ali to e va# na daleko# ptovanj i najljepi dan! kada
ovjek o'ladni i o$edni7 9 "apjeva on tanko popt djevojke. 9 1apovijedate... r#enike ili
,ijelo'a3 Ra"#ijeva se! da ete i peenja3 ;i! %i7 Kako to #oja stara pr$i i #ijea... /%!
slijepa( ,i napipao nje"ine divne ko,asi(e i ka#en ,i se porailo oni% r#eni% re,ara(a to
se ,a sada eno pe i"'ledaji tko e prvi "a,osti nji% svoje ,ijele ",e7
9 E! pa neka je ,ijelo'a! kad s#o ve 'rad7 A onda neka je i ti% vai% r#eni% re,ara(a i
koja ko,asi(a7 9 odvrati itelj.
9 Tako! tako7 9 odskakta kr#ar veseo... 2okle nas je stara( dvorio! ispripovjedi na# kako je
teko #irao neki lijenik ko# ,ijae dvadeset i pet 'odina! a 'radski senator da je pravo
pred nje'ovi# vrati#a iaio no' prije osa# dana kada je pre'ledavao danske va'e i
kr#arsk #jer! ali da je! ,di %vala 'radsko# patron sv. Rok! ve o"dravio... &ve to
dakako ne ,ijae nikakvo# save" s i"vrsni# ko,asi(a#a i r#eni# re,ar(i#a...
4davle "aptis#o se po 'rad... T se svaki# korako# stvara novi vidik... &ilne i strane
ke i dvorovi... Pro"ori s i# vei ne'o dvoja vrata nai% seoski% potlei(a. Krovova ne
#o$e ni "a#ijetiti! tolikoj s visini. /li(e iroke! iste! potara(ane kano naa (rkva... Pa ta
silna vreva ljdi7 T se sretaj! t trkaj! ta#o po"dravljaj! ondje se prepir i s#ij. 9 1ar je
danas vaar ili protenje3 9 klikne# ja. 9 4vdje ti je! sinko! svako'a dneva takav vaar od jtra
do #raka. A svakoj toj ki o,itava vie ljdi ne'o devet nai% sela... 9 prot#ai #i
itelj... Na nas nitko ni oko# ne svrn. A ja neprestan(e skida% svoj eiri na"ivaji: 9
;valjen Iss7 ;valjen Iss7 9 No nitko ne odvraa po"drava. Najvie nji% #e i ne po'leda.
Netko se nas#ijei! netko #e pre"irno i"#jeri6 a jedan 0'ospodin0 9 lakti # virili i" otr(ana
kapta i epa( od (i'are (vrljio # sti#a 9 okrene se "a na#a i "a%o%ota: 9 8le! 'le7
+$eka dovkoe prvi pt 'rad7 Tele i nova vrata7 ;e! #isli klepan da po nai# tr'ovi#a
volovi pas a po 'radski# li(a#a krave tle i 'ske 'a... pak: 0;valjen Iss70 No! ispast
e ti je"ik ako ,de doveera t ladanjsk pjes# 'la'oljao7... 9 Prvo# sveenik ko'a
sretos#o! po%rlio sa# da # polj,i# rk. 4n #i je ,la'o sste'ne: 9 2ijete #oje! takav ti
o,iaj ne vlada ovdje... 9 A svi prola"ni(i koji to "a#ijetie pre"irno se pods#jekiva%...
9 Ivi(a #oj 9 stade #e pivati itelj 9 ovdje 'rad ne po"dravljaj svako'a ko'a sretne!
oso,ito ne sa 0;valjen Iss70... T je #no'o ljdi pa kada ,i dje(a svako'a prola"nika
po"dravljala nastala ,i itava 'ala#a. 4nda ti ovdje nis svi kranske vjere. I#ade t sto
vjera pa i takvi% da koje ne i#aj nikakve vjere... &vi ovi nar'at e se i te,i i tvo#e
po"drav. A ,olje je da i ne i"sti#o sveto'a i#ena ne'o da # se po'ani r'aj...
:a sa# "anije#io od te nove nake svo'a itelja te prestado% po"dravljati prola"nike...
Napokon s#o li do# 0lstrii#ev0.
9 2akle! Ivi(e! ovdje s palae nae'a #ilostivo'a do,rotvora! koji te pri#io 0siro#an
kol0. T e ti ostati danas 9 ti%o i pla%o apne #i itelj kada se spes#o prvi# st,a#a.
4ne s tako iste i ,ijele kano #ra#or na nae# (rkveno# oltar... +oj ota( teko "da%n...
/stavis#o se pri"e#lj! otkris#o se sva troji(a i oda%ns#o. 9 &koro e#o 'ledati li(e
nje'ove presvjetlosti... #r#orae itelj popravljaji kos na 'lavi te priskivaji svoj
,jni ,rk. 4ta( je tako-er nekoliko pta kalj(no! kano ono (rkvi kada sveenik prekida
prodik da se on i slatelji od#ore... &vda do# vladae otajstvena tiina! sa#o ne'dje
daljini neto "attnji kano da je vjetar pro#io daleko# di#njak ili kano da je ne'dje na
tavan neto veliko i #ekano palo... =krine ne'dje vrata i proviri na nji%... na ro-ak
:ri7... 9 A! a! a7 &er,s! ser,s7 9 i"lj,i se k#ordinar s #oji# itelje#: oni ,ija% visoki
po,rati#i po 'ospodsko# o,iaj... &ada e sste"ljivo i teka vida pr$iti ka$iprst tako-er i
o(: 9 No! :o$i(e! "ar si 'a ipak doveo7 9 Nato se i na #ene osvrne! ali jedni# oko# sa#o...
4ito je neto oekivao. 4ta( je ra"#io! pa #e potisn naprijed da k#ordinara (jelne#
rk. <or$ se ni naj#anje ne ote"ae da #i pr$i rk na polj,a(. 9 No! no7 &a#o ne tako po
#$aki "a,njeno7 Pa"i da ne "a,oravi pa da se ne "a,elesa i pred #ilostivi# nai#
'ospodino#7 9 5la'odnije e ro-ak <or$.
/vede nas svoj so, sa dva pro"ora dosta prostrano! ali 'olo dvorite. 2'aki!
etvero'lasti nepokriveni starinski stol prote$e se od jedno'a do dr'o' pro"ora sa dvije isto
tako d'ake i iroke klpe! od koji% jedna stajae " "id. 4 elo stola koi se ko$ni ve
otr(ani stola(. Posred so,e je vedri(a! pna neke kalj$aste sapnaste vode. Naoko nje
poliven i potrapan je star! neravan i "a#a"an pod! kano da se t nedavno netko kpao ili
ispirao r,enin. :ak i velik krevet jo je posve#a ra"valjen i "adara ne'odno#!
okiselasto# toplino# kano le$ita! koji#a s is%rkali pijandre i v(i,atine sladak i d,ok
san...
9 Ali te,i se valja o,i kapt i %lae na 'radsk. Nee valjda ovako kolji(i i 'ai(a#a
pred lstrii#a! kano da si doao krav #sti ili vole i" staje tjerati na pa... 9 okrene #e
od lijeva nadesno na ro-ak :ri! po'ledavi nekd por'ljivo o(a i pos#je%nvi se itelj.
9 ;oe#o! %oe#o #i nje'a o,i 9 odvrati itelj. 9 5a ra"#ilja# o to# ka#o da krene#o.
4nako to valjano! prikladno i je.tino. 5i li na# ti! ,rate! ,io na po#oi3 Ti "aista po"naje
sav 'rad i nje'ove prilike.
9 :a da vas vodi#3 9 #r#ljae ko#rdinar! te i"vadi d'aak ve kre",i ealj i" stolne
snji(e i stade opre"no i #arno "aeljavati svoj kos! natiri je i"a svako'a eljeva pote"a
#irisavo#! (rno# ko#adino# #astila. 9 1avirit #alo a#o i ta#o! a tada e#o vidjeti!
%oe li se #oi... 9 i"li"avae on dalje "adnji dio svoje 'lave! #r'odei se te raste$i sta kod
svako' "aeljaja kao da # netko vlasi pa. &ada i"vadi dva "r(ala! te jedno stavi pred oi!
a dr'o i"a 'lave! di'avi 'a visoko tako da je #o'ao prednji i stra$nji dio 'lave tano vidjeti
i rasditi. 1ati# je vedri(i na sredini so,e isprao sta! navkao kapt sa svijetli# veliki#
p(eti#a! proetkao se sav i onda nekd i"letio napolje. Nije d'o postojalo vrije#e! a on se
vrati s visoki# klo,ko# na 'lavi! s koje'a odsijevae i"nad po"laene vrp(e nekakva
sre,rna "vije"da. 9 Takve sjajne i (i.raste klo,ke sa#o #inistri nose7 9 priapn #i
,oja$ljivo ota( kad ve ,ijas#o na li(i. <or$ i itelj stpa% naprijed! %vativi k#ordinar
posljednje'a ispod rke. :a i ota( vkos#o se dosta daljeno i"a nji%! klapaji po nae#
seljako# o,iaj najprije ota(! a pet9est koraka i"a nje'a opet ja. Na svako#e deseto#!
dvadeseto# korak po"dravljao ,i neko'a na ro-ak :ri oso,iti# "a#a%o# svo'a
'i"davo'a klo,ka. Neki#a je dovikivao: 0&l'a pokoran70! neki#a 0kistinand70! neki#a:
0%or"a#stdinar0! neki#a naprosto 0ser,as70 4vi posljednji ili ,ija% nje'ovi kako i% on
na"ivae! 0kole'e0! to jest ostali k#ordinari! ili ,ija% 0rjisti0! po"nanstvo# koji% se
oso,ito diio <or$! "dii da s # dode ta ena 'ospoda 0t(prderi0! ali da je on
svako# dr'o#e vjerovnik. +o'e da ,ijae to# to'od istine6 ne'o se poslije $ivot
%valisava ro-aka :ria vjeri% da velika veina ti% rjista ,ija% kojekakvi otpteni
kono,ari ili pako dnevniari dvoj,eno'a kali,ra.
Tako do-os#o dan nakr(an ro,o# od poda do stropa. 5o$e #oj! to je t sve'a ,ilo7
Isp"a na# ssret po'njreni stari! prosjede ,rade i sitne 'lavi(e! koja se okonavala
silno#! #alne preko sta "avinto# jevrejsko# nos. 8lavi(a # ,ijae sva vena
(rljen kapi( tako da ne ra"a,ras#o ispod nje ni jedno'a vlasa.
9 1volila! "volila... 1ve'a ja i#ala tost... naj.inija %la... najpola kapt... najje.tinija laj,aka...
sve'a... sve'a7... 9 stade poto#ak veliki% proroka skaktati po svojoj ,ti'i i"vlaei ro,
ovdje i ondje te %valei je isprekidani# tr'ovaki# psal#i#a nae'a vijeka i svo'a
podrijetla! kano da skae ,os po otkos trave. 2akako da sve to daleko "aostajae "a
psal#i#a sveto'a kralja 2avida...
Na ro-ak ne #o$da sto'a to ,i 'a vrije-ale i"lo#ljene i naka$ene rijei :ai%telesa ne'o da
se vidi nje'ova 'ospodska prilika i ks! pone isto tako "lo tr,en(kati je"iko# Fastovi#!
kako i :ai%teles nje'ovi# #aterinski#... &ada je isto# stao #aljati stari. 1anjivi #a%
da e ,iti onaj seljak #oj ota( sve skaktae oko nje'a... +oj ota( ki#ae i os#je%ivae se
kano da ra"#ije sve to kre,etanje... 9 +%#! ja! ja7 9 #r#orae on. 9 Ferten si3... 9 kopisti
se okretni <dija. 9 :a! ja7 Verteke! verteke7 9 odvraae ota( lkavo #"ikako#
%injeno... 9 Vertek! vertek 9 o,er niks reden... jo natirlik... ajn paer... 9 rasvijetli t#in
k#ordinar.
&tadoe #e o,laiti i nate"ati po dan. 4ta( je %tio da ,d rkavi "a pol ri.a dlji od rk!
isto tako i 'e'e. Kada se podere na lakti#a i na koljeni#a! #o$e oni# to preostane od
dljine "akrpati... A sve da je prostrano jer djeak raste dan na dan...
Nato je :ai%teles opet dario psal#e 2avidove (anti(# (anti(or#...
9 4! vi k#ek to,ra kospodar7 Pravo i#ala... A #eni sve jedan! veka ili #anja... I#ala ja!
k#ek! dosta to'a... "a itavo'a vae'a sela o,i... A kaj to ila va sin3 1a otara!
najdara! tilara... Kad ,i najdara! i ja nje'a v"ela.
K#ordinar i itelj opira% se ks #o'a o(a 'lede irine i dljine! a :ai%teles
prot#aie da ja ,iti tdent...
9 =todent! todent... 9 okrene sada :ai%teles opaklij svoji% psala#a... 9 No! to dr'a stvar7
4nda to! #oj dra'a k#ek! ne p ila tak... d'a rkavi! d'a %laa... to 'rda stvar "a
todenta... otarska ili kakva #etarska deko! to sa nje'a do,ra pil... ali ne "a lepoka
todent.
Teda9ne'da #e o,koe. &ada se stadoe po'a-ati... 9 Ispod polovi(e7 9 priapn <or$. 9
1na#o to je $idovska ro,a7 9 #r#lja ota( tajanstveno.
9 =to e dakle stajati to (apatinje3 9 pro"roi opet #oj ota( da protee #ed i #lijeko
krasnorjeja "latosto' :ai%telesa.
9 =ta kotala pitate! k#ek7 ;#! #alo kaj kotala sa ono kaj vredila7 )ekaj! ja rane
po'ledala da vidite kaj #ene kotala... ja iskala pro.ita jako #ali. 2anas ionako ter'ove( nikaj
pro.itirala...
I on i"vadi nekakve papire! te i% tri najprije pod nos k#ordinar! "atr,enknv # opet
koliko da nje'a stoji odijelo... <or$ se #alo na%#ri! ki#n #dro 'lavo# i pljn na dr'
stran... 4n nije "nao ni itati ni pisati... /itelj sa#o prepase oi preko te :ai%telesove
areni(e...
9 Er'o! dvajst etiri i pol #ene kotala. :a nje'a dala "a dvajst pet...
9 Ko'a vra'a3 9 i"vadi #oj ota( ll i" tor,e! te stade istresati pepeo po I"railovoj ,ti'i... 9
Ta ja "a dvadeset i pet .orinti #o' kpiti jn(a7 To je neto dr'o ne'o taj areni krpe$7
&v(i se! deko7 9 vikn on ener'ino. 9 /#a% e <idov o#ekati7 9 pro#r#lja svoj ka#i i
okrene se da e i" ,ti'e...
:ai%teles potee "a o(e#! %vativi 'a "a rkav: 9 Kaj ste 'a vi! k#ek! tak na'la3 5te 'a
vidla kaj va# ,d 'a 'osponi rekla... Ni to tak kakti krava kpovati... 9 I on se okrene
najprije k <or$! a onda k itelj6 ali oni o,a kano da i ne opa"ie 'dje se kra#ar po"iva na
nji%ov 'ospodski atoritet... 4ni! dode! pro#atra% odijelo! k#ordinar 'a je ak
nekolikopt i ponjio! ali ne pristaja% " (ijen. 2otle sa# ve "adovoljio oev nalo'!
svkavi odijelo.
9 No rekla nekaj! k#ek7 9 dari tr'ovi o dlan oev kano da tr'je volovi#a. 9 :a rekla
dvajst pet 9 rekla i vi! k#ek7 Ve# s#o krena ljdi da se #ore#o po'odila7
9 1nadete li to 9 pri,ra 'a ota( na oko i stade nate"ati sada rkave! sada d$epove! sada
vlani(e 9 pet .orinti! pa ,o'7
9 Ne "nala ja kaj vi to 'ovorila! k#ek7 9 ra"ljti se to,o$e :ai%teles spre#aji ro,.
/itelj se spora"#i s ro-ako# <or$o# i %ladno e tr'ovi: 9 Ravni% deset .orinti da
prestane svako (jenkanje7 9 I pone ,rojiti nov(e.
9 4dvie je! pstio ,i on i je.tinije7 9 pro##lja ota(! pokoravaji se volji itelja ko'a
,ijae nova( tono 'a sa,rae ladanjska 'ospoda "a siro#ana -aka.
9 Ken'! ken'7 9 dodavao je lapidarno <or$! otpravljaji se napolje.
9 +ene 'a je al... ja 'a ne #ore# dala 9 spre#ae <id svoj ro,.
&vi odos#o i" dana.
9 Ne "a#jerite7 9 dovikn ota(.
9 K#ek! ne nala ni'dje takova solidna ro,a7
9 Ta vidi# i je# kako je slana7 9 dosjeti se ota(.
9 1vat e on natra'7 Po"na# i% ja 9 podi nas k#ordinar.
I doista! tek to se daljis#o nekoliko koraaja! eto posve nepo"nata "arasla ovjeka "a na#a.
4n %vati o(a "a rkav te 'a to,o$e po"dano stade na'ovarati.
9 )jte vi #ene! k#ek7 :a sa# velik prijatelj nae# narod! oso,ito seljak. Povratite se vi
sa#o natra'7 Ni'dje ne i#a tr'ov(a nje# ravna. 4n je naj,o'atiji 'rad pa # nije stalo
do do,itka. Koliko li pta nae# ovjek "a #anje proda ne'oli je sa# kpio7 Povratite se! ja
'a na'ovoriti. Neto e on popstiti! neto vi dodati! pa je po'od,a 'otova7 9 I taj strana(
odve o(a natra'.
9 +eetar7 9 $#irn k#ordinar na itelja.
9 Povratila se k#ek7 Potena k#ek 9 opet e <id! i"vkavi odijelo #o'a ,de'a
'ospodstva.
9 :e li! kako rekos#o3 9 se'n ota( desni(o# i #a%n po krotko# :ai%telesov dlan.
9 Petnaest .orint7
9 Reko%! ne poreko%7 9 otpravi se ota( i" dania.
+eetar i tr'ovi po'ledae se i ra"#jee se.
9 Prijatelj7 9 povikn #eetar! %vativi #o'a roditelja "a tor,. 9 Prijatelj! "na! #i s#o
svoji ljdi. 9 Nijesa# te nikada vidio7 9 prekine ota( ,r,ljav(a iskreno# srovo. 9 Ne
'li#o ko$e jedan dr'o#e 9 nastavi #eetar! ni naj#anje s#eten. 9 Psti#o do vra'a tri(e i
kine7 1ar e ti "a jedn .orint napstiti ovo lijepo odijelo kakvo ne nose ni 'ro.ovska
dje(a7 <rtvj svo#e #alo# sini jote jedn (i'l .orinta. E%! da je #eni takav sini!
$rtvovao ,i% sto pta po .orint7 )estiti na stari tr'ove i kranska vrijedna do 9 po'ra,i
#eetar :ai%telesa 9 i ti ponose #ilo'a roda nae'a 9 stade vi #eetar o(a "a tor,! te i#
stisne rk rk i presijee taj ve": 9 :edanaest .orinti7
9 +anJte #e se7 2eset7 Ni novia7 Reko%. 9 I otpravi se opet #oj ota(! naravnavi tor, na
le-i#a.
+eetar i tr'ovi sada se odsdno po'ledae! a :ai%teles to,o$e oajno povie:
9 Vra' nosila i tr'ovin i takova 'e.t7 Na7 2a 'a ni ,ila #ala siro#ani #ka tdent! ne ,i
'a ja dala7 9 I ,a(i odijelo #eetar na rke. :a poleti# "a itelje# i <or$o#! javi# da se
po'odie! i svi se vrati#o dani. T #e opet stadoe navlaiti i o,laiti. 4ta( strpa #oj
seoski prsli sa e"deset i dva svijetla p(eta tor,! te "da%n teko...
9 Na! kakvo'a je to #lada 'ospon7 4n 'a ,o' i ,o'#e vae'a sin nije ,ila7 9 kliktae <id. A
kad # od,rojis#o deset .orinti! on se i poni"no i vatreno i"rkje sa svi#a! a najdlje
rastajae se s o(e#.
9 K#ek! "a dr'o'a pt7 Poteno 'a po'odila! poteno 'a platila7...
I ja se od pete do 'lave pro#etn% 'ospodina. 2a! sa#o jo se 'lava nije po'ospodila.
Valjalo je i psteni seljaki klo,i i"#ijeniti. T je po svo# ks i otrini! ni naj#anje ne
(jenkaji se! i"a,rao #i ro-ak k#ordinar eiri i platio 'a. :a svo# do,rotvor s"ni#
oi#a opet "a%valno polj,i% rk! to jest i"li"an! 'otovo prnjav ko$ stari% rkavi(a...
I"a to'a %vatie #e itelj i k#ordinar jedan "a desn! a dr'i "a lijev rk! te se
povratis#o ilstrii#ev do#. T #e poredi na ro-ak! a tada po%iti najprije sa# k
#ilostivo#. /itelj #e jo jedno# po"ori na po"dravni 'ovor! to sa# 'a i#ao i"rei
svo#e do,rotvor. <or$ se povrati. 9 ;ajde#o7 &a#o %ra,ro7 9 pod,ode #e on! dok ,ijae
na#a svi#a osi# nje'a tijesno pri sr(. <or$ pok(a #jesto nas! otvori vrata! te itelj
si'rni# korako#! a ja i #oj roditelj dop"as#o na olatene podove popt ,ritve. 4pa"io
sa# sve nas silno# o'ledal seli(e. A%! kakve nas je odra"ivalo to i"dajniko "r(alo7
4ta( se pravo prestravi kad 'leda svoj itavi lik nje# pa stade na'lo pipati 'lav i tor,
da li je to doista on. +alo da ne "a,oravis#o ilstrii# is(jelivati rk da nas nije trno
naprijed na do,ri d%! k#ordinar.
I %vati# %ladn i 'latk +e(enov rk da je (jelne#! ali on je ste'ne6 a ja poe% svoj
po"dravni 'ovor. 2o,rotvor #e #a% prekine:
9 No! vi ste doli3 4vo je taj #ali do,rijan :ilire(3 Pa %oe li ti! #tlave! ,iti e#3 No 9 no
9 to e#o vidjeti7 Prije sve'a ,di do,ar i po#a$i <or$7 A sada %ajde7 9 ilstrii# #a%ne
najprije desni(o# a onda ljevi(o#! kano da tjera od se,e dosadne na#etnike. +i opet
po%rlis#o (jelivati # rk. Ali on na#! prela"ei i" jedne odaje dr'! i"nova do#a%n: 9
;ajde! %ajde! :ilir(i! vidjet e#o7...
I"la"ei i" sjajni% +e(enovi% so,a opa"i# na itelj da # klone o,adva kitnjasta ,rka.
Taj kratki do#jenak s do,rotvoro# nikako # se ne svi-a ne'o 'a o'orje... +eni ,ijae
ne'odno! k#ordinar se os#je%ivae a #oj ota(! ei se sada i"a jedno'a sada i"a dr'o'a
%a! rast#ai: 9 ;e! takva s sva velika 'ospoda7 4dsijek a#en! #a%n rko#! ki#n
'lavo# i postao je svijet7 Nee valjda oni "anovijetati i "vrndati kano #i prosti stvorovi oko
pna vra vina7
Prvi dan pa#ti% sa#o to da je ilstrii#a velik i i",oen tr,%! 'latki o,ra"i i rke popt
pee ladanjske snae kada prvi pt pola"i (rkv. A dno se r#ene ti o,ra"i! kano nae
do#ae skrsne pisani(e. /pa#ti% nje'ove krpne (rne o,rve i de,eli! isto tako (rni #
podre"ani ,rk da trlji kano da si trn pokosio.
+i se vrati#o so, k#ordinara! ,olje! tako"van dr$insk so,. T na# se jote ka$e
$eni(a osrednje'a rasta! na,o$na! ,ijela od'oljasta prelijepa li(a.
9 Polj,i naoj 0.rajli(i0 rk7 9 na'lasi <or$. 4na #i je podade6 ,ijae s%a! veo#a d'i%
prstij...
9 Ti si! dakle! na novi tdent3 A da li rado ,o'a #oli3 9 "di'ne ona skrene oi. 9 4j!
djeae #oj! to je prvo da se svako'a veera i svako'a jtra po#oli svevinje# "a "dravlje i
d' $ivot nae'a #ilostivo'a 'ospodina7 A kako ti je i#e3
9 Ivi(a 9 odvrati# krotko
9 Ivi(a7 /pravo #i 'odi. A vi ste # ota(3 9 pre ona oi pne #ilosr-a teke seljake
postole a onda tor, #o'a o(a.
9 Tako je ,are# pisano krsne knji'e7 9 sa$#e ra#eni#a #oj roditelj.
9 A%! Ivi(e! sada ,it ti ja dr'o# #ajko#! a <or$ dr'i# o(e#7 &vi pak #i #olit e#o
dra'o'a ,o'a "a #ilostivo'a nae'a do,rotvora7 9 T #i ona po'ladi vlasi i li(a! doi# #e
tin najprije "a desno! a onda "a lijevo %o da #i projrie tijelo# neki dnovati srsi. A
nato nas ostavi dr$inskoj so,i. K#ordinar <or$ "aokr$i ka$iprsto# tri kolo,ara na el!
o(rtavi to# ale'orijo# devno stanje 0.rajli(e0...
1a nas nije vie ni pitao +e(ena. No k#ordinar <or$ pravo nas je 'ospodski po'ostio
svojoj dr$inskoj so,i! da "na#o to je on do# ilstrii#a.
Kada nato srva #ilostivo'a nakon rka po o,iaj svako'a dana teki san! povede nas
k#ordinar varo. T sa# prvi pt kao neko 'orko i kiselo pie. 1vali 'a pivo#. 4na #i
se priinila najslinija sok od kisela kpsa. Nijesa# #o'ao dokiti kako se #o$e toliko
to'a ispiti. +oj ota( nije "aostajao da pra"ni ae isto tako ,r"o kako i 'ospoda :ri i itelj.
&voj troji(i plane oi i o,ra"i! a ota( ve dari svoj seoski #"ikaki %#or.
&ada nas odve k#ordinar kavan. Prije ne'o -os#o nj! poi #ene i o(a na ro-ak!
di#ei velik s#otk! da se ne tre,a#o otkrivati kavani! da je ondje svatko 'ospodin tko
'od ta#o do-e. 1ati# pali i ota( s#otk. 5ijae t pno 'ospode kano na kakvoj ,o'atoj
svad,i. Vikalo se! aptalo! pjevljilo! s#ijalo! .ikalo. )inilo #i se po ,i,likoj povjesni(i
kano da svi ti ljdi 'rade ,a,ilonski toranj ondje! jer ja ne ra"#je% vike i ra"'ovora! a oni
tako krilja% rka#a! sa$i#a% ra#eni#a i ki#a% 'lava#a da sa# dr$ao da se ni oni sa#i
#e- so,o# ne ra"#ij.
&jedne#o oko nekako' okr'lo' stolia pri "id. +oj ota( stade po"orno i po,o$no opipavati
(rveni ,arn na ko# je sjedio. Vidio sa# kako # podr%tava% rke kano da se ,oji ne ,i li
se sve to tako .ino! nje$no i #ekano provalilo pod nje'ovo# te$ino#. 1a#ijetio sa# da #
novo pie! onaj sok od kisela kpsa! pak taj kavanski di# i ta 'ospodska 'ala#a #i 'lavi
kano da # se ona pretvorila #lin... 9 Nijesa# pravo "nao! sniva# li ili ,dije#. )inilo #i se
da sa# doao najljep (rkv te #e pondie da sjedne# na oltar... 9 "nao se to'a kasnije
sjeati #oj ota( na nai# seoski# ,re'ovi#a...
&ada prileti k na#a! kano da 'a %odae nose! 'ospodin! d,oko se klanjaji. K#ordinar
<or$ tr,e(n # neto e'a ,are# ja i ota( ne ra"#jes#o. 8ospodin se okren i kada je
odla"io! prividje #i se da leti velika lastavi(a... :ote se i ne sna-o% svo# ispore-ivanj! a
ve on nosi sil to'a... A%! ,o$e #oj! to je opet to3 &ve on lijepo pona#jesti pred na#a.
&tado% proavati ta je sve to i to ja raditi s ti#e. Po'leda# itelja i <or$a 9 oni ve
srka%... E%! ,it e nekakvo novo pie. +islei da ,i% "akasnio ako se ne po$ri# "a
itelje# i k#ordinaro#! pa ja! ni pet ni est! %vati# najprije posdi( s ono# (rno#
tekino# 9 ,ijae to kava 9 te je %itro iskapi%. &"e #i potekoe od #ke. 5ilo je pie vre i
'orko. E%! tako valja da ,de! po#isli%! ta#o s#o pili %ladno popt leda! 'orko i kiselo pie6
ovdje opet vre i 'orko. I ja to# na-o% potpn si#etrij. 1ati# po'ra,i# on dr'
posdi( te i nj posre#. Takvo neta ve sa# ne'dje pio7 Ta to je #lijeko7... 4! ,o$e! e'a
sve ta velika 'radska 'ospoda ne sa%rane svoj $elda(3... 2a ,de djelo savreno! i"li% a
s vodeno# tekino# pra"n tre posdi(. I to pie iskapi% na dak jer ,ijae %ladno...
Nije li to voda3 5o' je "nao! #o$da je ipak sa#o voda7 &lador prepo"na% te 'a jednostavno
sas% svoj d$ep: to e i poslije do,ro doi7... I"nenada #e "aokpi po#isao na nae'a
ssjeda 0kanonika0. Ej! da #e vidi! ssjede! sada! alaj ,i se "lo,no kesio7
2r'aije ,ijae to s o(e#. Kako 'od ,ijae ve tro# od pia! ipak nje'ova is%itrena
#"ikaka 'lava #a% po"na sita(ij. =to e <or$ i itelj s ovi# arolija#a! tako i ja...
4pa"i kako oni pre#e to pos-e a#o9ta#o te neto nalijevaj i prelijevaj. 4n se ni
naj#anje ne "a,ni! ne'o prelije vod pra"n posd i popije. 9 :e li to voda3 apkne
sti#a. Neka ,de to # dra'o! sretno je prolo7 1ati# i"lije #lijeko ist posdi( te
iskapi na dak. 9 A! opet neto dr'o7 +irii popt #lijeka7 +%... #%... 9 I"lije sada kav pa i
nj da e na dak. Ali! kako ,ijae vrela! opee 'a i prisjedne # 'rl. Narav je pako
narav! i nje"ini% "akona nijedna sila ne o,stavi. Kako je prisjelo #oje# roditelj! on
strano ki%ne i potrapa (rno# kavsko# tekino# i itelja i k#ordinara <or$a i #ene i
sa#o'a se,e... 9 Nita7 Nita7 9 provale od #ke dvije krpne s"e i" svako'a oka oeva. 9
&ve se na svijet do'a-a! ka#oli se nee pri ovakvi# ko#edija#a7... 9 te i"vadi posve
%ladnokrvno po'a i" svoje tor,e! polo$i je na stol i stade njo# ta$ivati on i"nenadn
proval svoje naravi... :a sa# nato po,rao i nje'ov slador svoj d$ep.
Na ro-ak k#ordinar sav je po#odrio od jeda to je ota( tako nespretan te 'a tako
osra#otio! ali ne ree nita. /itelj se sa#o os#je%ivae: 9 E%! :o$i(e! dna ti je sva ta
#"ika veliko# 'rad7 9 1a#ijetis#o da s 'ospoda kod o,li$nji% stolova prasnla
s#ije%. Ali #oj ota( i"ravno do#a%ne rko#: 9 A to se toliko (erite! #oja 'ospodo! ovakve
.a,lije nas do#a tako o,iaje#o popiti... &itna #alenkost i nita dr'o... &vaki kraj! svoj
o,iaj... Vi onako! a #i ovako6 dr'i #o$da svakojako7 Fa,lije7...
Vratis#o se opet :riev dr$insk so,.
&n(e se pri'i,ae na "apad! i ja se rastaja% s roditelje# svoji# i dosadanji# itelje#. 4ta(
%tjede jo jedanpt stpiti pred lstrii#a da # "a%vali i #ene prepori! ali to'a
k#ordinar <or$ nikako ne dopta... 9 +ilostivi ne "naj to i# ini ljevi(a! a to desni(a!
oni i#ad sada dr'o'a posla ne'o da slaj tvoje litanije i la#enta(ije... Ti si se i #alo
nakresao te po#ie t tor, kano da nosi svoj otr(ani ,ajs... K to# s #ilostivi poslije
popoldanje'a spavanja vijek "lovoljni. Ajde ti sa#o natra' svoje ,re'ove. +alo# e
ljepe ,iti ovdje ne'o kod ke.
I"aao sa# "a o(e# i itelje# na li(. T #e o,a i"'rle.
9 5di na#a na ast i ponos i (ijeloj naoj $pi! Ivi(e7 9 po'ladi #e itelj.
9 Tako je! sinko7 5de li prav! ,it e i "drav. 5olje ,iti $iv ne'o kriv7 +oli se ,o' i ,di
do,ar7 A ja skoro opet ova#o da te vidi#! a #o$da e i #ati sa #no#7 1,o'o#! sinko
Ivi(e7 9 I o( ,ija% vla$ne trepavi(e! no on potrese natra' 'lavo# kano da e rei: Nita7
Nita7
2'o! d'o sa# koeno 'ledao "a nji#a! dokle ne "a#akoe "a 'ao. I ota( se do tri pta
o'leda na #ene.
Vrati# se dr$insk so,. K#ordinara ne ,ijae ovdje! a ja podvin% rke ispod ela! li(e
#i je planlo! i stado% 'orko je(ati i plakati. / t-e# svijet #e- t-i# ljdi#a! a tako
daleko od o(a! od #ajke i ,rae svoje7... &ada #i prolete pa#eti oni slatki asovi nae#
seljako# do# kako s#o! kad ,i ve 'sti #rak pota#nio "e#lj! sva dje(a prislanjala %a
na 'ol "e#lj nae'a ,rije'a eda li je#o korake oeve! koji se i#ao odnekda vratiti6 ili se
pako sjeti% oni% asova kada letjes#o sa svo'a ,rda popt ptii(a! ispr%avi i" 'nije"da! 'dje
opa"is#o svoj do,r i ti% #aji( kako dola"i s protenja i nosi ,ijelo'a kr(a i slatki%
kolaia. A evo! kako se to i"nenada pro#ijenilo7 Kako s daleko! daleko od #ene i ota( i
#ati i ,raa #oja7...
I"a-e# na %odnik! a odatle ra"a,ere# # i %ala,k 'radsk. &n(e se potpno sakrilo i"a
"idina... Kako nei"re(ivi#! neto sjetni# s%ito# 'orjela #i da ta#o na nae# ,rd kada
'leda% 'dje sn(e tone #ore 9 tako ,are# t#aie se,i selja(i 9 i "ar#enjje "apadna
ne,esa. 2anas otje% ,olno da takva pri"ora veliko# 'rad ne #oi 'ledati i" dvora
svo'a do,rotvora.
Vrati# se opet dr$insk so,. Nekoliko pta doao i ro-ak :ri ntra te je neto srdito i
ne"adovoljno isp%ivao "rak! priinjaji se kano da #e ne opa$a... &koro se %vati prvi
#rak! a ja se nasloni% na tvrd klp "a "id te $alostan sn%.
Ne "na# koliko je vre#ena trajao #oj san. 9 ;ej! #ali "',idane! na no'e7 8le ti nje'a! on
poinje sa spavanje# naoj ki7 *ijepo7 9 dosta srovo stade #e dr#ati i navlaiti
k#ordinar "a no'e. &koi# i" sna. / so,i ,ijae svjetlo.
9 A kakva pak to i#a po#onika3 8le! 'le! ,a je ljepan djeara(7 9 pri#ijeti krpno 'rlo
stran(a koji je sjedio sredini so,e. :a ne #o'a% #a% ra"a,rati kakvi s to novi svatovi.
9 Ani(e! prostri stol i na#jesti ostale potre,ne stvari. :a jo #alo k staro# "aviriti pa evo
#e doskora #e- va#a 9 ree <or$! odila"ei i" dr$inske so,e.
4naj krpno'a 'lasa ra"va'ani se sada vaskolik na <or$ev krevet: 9 2o i sr(e! do-ider
a#o7 9 dovikne on jednoj od $enskinja.
9 =to %oe! lijenino3 9 oda"ove # se krpan stvor Evina koljena.
&ada "apredoe dne ra"'ovore! isprekidane skli(i#a! povi(i#a i dvolini# s#ijkanje#.
:a pno to'a nijesa# #o'ao s%vatiti. I Ani(a se #ijea! poevi prostirati stol i na#i'nvi
#eni da joj nate'ne# stolnjak na svo# 'l. 9 A%! %vala ,o'! #oj <or$ je tako do,ar i
krotak... Pravi je sveta( 9 nastavi Ani(a stisnvi desno oko a lijevo prvi #ene kano da
#e pita: 0Ra"#ije li ti! #ali! nae dvoline ra"'ovore30 9 A dr'i s -avoli! prosti ,o$e!
sa#e s i# opaine 'lavi7 9 dovri ona.
9 )jte vi nj7 9 %kn podr'ljivo onaj s kreveta! podvinvi pod 'lav krpne rke 9 kako
ona #jeri svo'a #iljenika i nje'ov krotko7 E%! ,la'o si 'a nae# <or$7 +i dr'i
nijes#o kao on7
Ani(a dalje prire-ivae stol.
9 8le! 'le7 Kako ovo dvoje t kt 'e7 Nevini! dra'i 'ol,i #oji. Isto# pr%ne i"
'nije"da7 9 r'a se Petar. 9 Ej! da. 5la'o si 'a nji#a7 To#i(a je tek korakno i" seoske
#esni(e svo' o(a. =to on ra"#ije o svijet3 :anje7 A ova #ala Evi(a7 Rasla ki stolarevoj
ono'a nae'a drevno'a varoa koje'a s sinovi sa#i .ratri i kap(ini7... :edva se s-j
stisnti rke... polj,ili se "aista jo nikada nijes7 Na 9 ,are# ovako 9 krokne Petar do nji%!
%vati i% "a 'lave i naravna i# sni(e: 9 4'rlite se! dra'ani #oji7 ;a9%a9%a7... ta stiete tako
'revito dlane3 Pitajte vi Ani(! a i #oj ;elen! da vas savjetj7 Ta #i sl'e i slkinje i
ne#a#o dr'o ovoj 0s"noj dolini0! ako se ne lj,i#o7 To je sve7 4stalo ionako posvojie
se,i 'ospoda7... 9 stade Petar p(ketati prsti#a o,ij rk... 9 Ej! ti! #ali kostri! to si #i 'a
"ino kano da 'leda ,a,ilonski toranj7 9 o,rati se Petar k #eni.
:a sa# doista ra"'ledavao sve te 'oste koji s tako i"nenadno prekinli #oj san i on tro,n!
da ne ree# 'ork tiin prvo'a dana #o'a kolovanja +e(enov dvor...
Petar ,ijae visoka! pleata ljdeskara! 'arava li(a! s#jela (rna oka! d'e ne,ri$no poeljane
kose to # vijori popt 'rive okolo 'lave i #ali% "ate'nti% ,rkova. A ;elena krpna!
srednje'a stasa djevojka! 'rdi i ra#ena pravo atletski%! li(a okr'la! a nosia vrlo nje$na.
/sne odava% sav dra$esni ar nje"in $ivot! ko# ,ijae valjda jedina svr%a rasko!
$ivanje i naslada...
Ani(a! neto starija! dro,nija i #anja od ;elene! ,ila je $ivi tip lkavtine! %i#,e i neke
ra",ldne previjanosti7 :ao si 'a nae# k#ordinar <or$7... I" nje"ini% naj.inije "ailjeni%
sni% ktova i vra'oljasti% oij! tono se neprestan(e krijese popt varni(a! odie iskstvo!
apodiktino sa#opo"danje i dr"ovita s#jelost do skrajnosti na svako# polj i svako#
prav(... :ao si 'a k#ordinar <or$7...
Napokon ono dvoje: To#i(a i Evi(a.
2a nije prvo'a #ko odijelo! a dr'e $ensko! ne ,i i% #o'ao ra"likovati. 2apae!
To#i(e 'otovo s vie djevojaki o,ra"ii! ne'oli Evi(e! jer ona! kako je najia (rnka!
ra"a,ire joj ve i"daleka stanovit 'aravi #aak na tanani# sni(a#a! dok To#i(e plav(a!
to jest ,jelokosa ,(#ana! ne#a ,di kakv ,ri ni tra'a ni 'lasa. :edva "a#jeje koj
trepavi(! ali o,rve po'otovo ne... 4,advoje naliilo je dje(i koja tek po"nae da s ra"liita
spola...
9 Ne kvari ti nji%! *(i.ere7 9 vrlo ote'nti# i lijeni# e 'laso# ;elena. 9 )i# kasnije
po"nad $ivot! ti# ,olje. 4%! da s#o #i na nji%ov #jest 9 "nali ,is#o dr'aije ranati7
9 4%! da sa# ja na To#iin #jest... 9 "vrn Petar oi vis i "da%ne.
9 Vidi ti nje'a! vidi7 1a#an ne sl$i po,o$na i do,ra 'ospodara7 2a sada poka$e kako 'a
teko vara... 9 o'lasi se Ani(a.
9 4 9 ,olje ,i #i ,ilo o,jesiti #linski ka#en o vrat i snovratiti se vodene d,ljine ne'oli da
"avede# 'ol,i( Evi( i 'ol,ana To#i(7 9 ,a(i se na koljena o,ijesni Petar te se pone
prevrtati! krstei se pal(e# po latinsko# o,red i ,iji se ako# velika prsa...
9 Takvi# prevrtanje# vara on i svo'a 'ospodara da 'a onda dr$i najpo,o$niji# i naj,olji#
sl'o# 'rad... 9 opet e Ani(a koja se jo vijek vrti oko stola.
/to ni-e #oj ro-ak :ri s koe# na le-i#a. Petar se di'ne s kreveta odvinv sada rke
ispod 'lave. K#ordinar skine ko i stade i" nje'a vaditi ,o(e pne vina! 'ospodski kr% i
ra"no peenje.
Petar se %itro okrene! %vati pn ,o(! otepi je i #alo da je nije do dna iskapio... 9 4%!
ple#eniti na k#ordinar <or$7 9 #lja(n Petar #okri# je"iko#... 1ati# $#irn lkavo i
vi'n s o,je#a rka#a neki# "naajni# kreto# "apareno# "d% dr$inske so,e...
9 Tako7 A sada na posao! #oja 'ospodo i 'ospodine7 9 o%olo e k#ordinar i"vadivi
posljednji ko#ad sa dna koa. 9 8le ovo'a #alo'a kako divlje "rla nas7 ;ej! "',idane!
tako nakiena stola nijesi vidio ni na najot#jenijoj svad,i ta#o nae# siro#ano# %atar7
:e lJ de3 Kako #i se sa#o dr$i popt #okra psia n7 Nee ti nas tek knji'e itati7 ;e!
%e... 9 ",r,ljao se ro-ak <or$.
9 1ar se taj #ali "ove 1',idan3 9 tin #e "a o,ra" ;elena. 9 5a je lijep djeara(7
9 Nije istina7 9 otrese# se ljto. 9 Ne "ove# se ja 1',idan7 9 ,ri"ne# 'otovo pla.
9 No! no! 'ospodii7 Isto# se danas okaptio i 'ospodske 'e'i(e navkao! ve # ne ,i
s#io ovjek prsta poka"ati. Ej! ej7 +no'a e i,a preko te,e prosviriti6 #no'opt tre,at te
"a esa nate'nti i prsti#a proepnjati dok i" #$eka neto istee#o7 Ne ide to tako! kano
da si a vina prelio $edno 'rlo 9 %vastae se k#ordinar <or$.
I oni se posadie "a stol! a ro-ak :ri na elo. Kraj nje'a po strani Ani(a! a do nje onaj ,ijeli
#ladi to 'a na"iva% To#i(o#. 2o "ida prove se ;elena! do nje Petar! a do Petra Evi(a
te se stadoe 'ostiti i natakati.
9 / "dravlje tvo'a staro'a lstrii#a7 9 iskapi na dak Petar i stade se %valisati: 9 5la$ena li
#ene #e- $ena#a7 Na desnoj strani ;elena! na lijevoj Evi(a! a Petar sredini 9 raj7 /%!
da #e vidi! do,ri #oj 'ospodar! kajie# ,i #e prive"ao na pokornik stijen svo'a
vla$no'a podr#a7 ;lja li sa# ja velika7 9 i on pe(ka i "ne#irje neprestan(e sada ;elen!
sada Evi(! dok # se svaki as sko,ljj po'ledi seli(e s vra'oljasti# Aniini# oi#a.
K#ordinar ,a nita ne opa$a. 4n je ponosit da jede "a troji( a pije "a etvori(... Ve #
(rko# tee pol,latan "noj preko ela! vrata i o,ra"a! po#ijean s #irisavo# #asti 'lave
nje'ove.
9 E! to se ti ne prikljje k na#a! opapeni 'ospodii3 Vidi 'a! vidi kako je 'i"dav7
;ej! #ali... kako si 'a ono pro"vao! "',idane... ajde! prit(i se ta#o do To#i(e 9 'otovo da
ste vrnja(i! tako va# ,ijela janjea vna pokriva djearake 'lavi(e 9 pa "alo$i! pa pritoi! da
prije poraste do ljdine7 E%! kako e 'a tada ne'dje dr'i# oko# po'ledavati djevojke! ;i9
%i7 )vaj se7
9 Na! #ali7 9 %vati k#ordinar siln ko#adin peenja i "alo'aj ,ijelo'a kr%a 9 pov(i se
ka#o kt! pojedi to! pa se napij %ladne vodi(e7 Vino nije "a dje(. Ne spada on k nae#
'ospodsko# stol... 2jeara( je na #ojoj ,ri"i6 ta daleki #i je ro-ak $ali,o$e... Ro-a(i te prvi
na- kada te to tre,aj... I preko #ora posi$ "a to,o#... =ta ete! ovjek je ve takav da si
svata natrpa na 'lav...
:a se niti ne #ako% s #jesta.
9 No! to si se sto,oio kano lipov sveta(3 /"#i pa se najedi. / #"ikaa :o$i(e ,o'da je
psti% i ne"ainjeni% $'ana(a7 9 ra$esti se ro-ak :ri.
9 Ni piti! ni jesti ne7 /#oran sa#! spavao ,i% 9 odvrati# srovo# <or$.
9 &pavao ,i7 ;#... Nee! ,o'a #i! ni palai ni na de(i#a...
K#ordinar nato stane! i"ve i" svo'a kreveta nekakv aren krpetin. 9 Na! ovo podvij
pod 'lav7 9 1ati# pote'ne s dr'e strane kreveta stari poderani plat. 9 Evo! -ae enjae!
ti#e e se pokriti7 Eno ti jote polovi(e klpe do "ida! a ti se prote'ni pre#a pokrival i
spavaj. To je naj,olje "a takv eljad...
Nekako %itro i 'ro"niavo poredi# si takav kkavni le$aj i ne po#islivi da se i"je# i
sve# odijelo. &tisne# se na klp "a "id i nate'ne# preko se,e plat. I" nje'a se i"vije
"ale$ala nakiselasta praina koja #e tako stala 'iti da poe% i kaljati i ki%ati... 9
Na"dravlje7 9 dovikne Petar.
9 Vidi ti nje'a! kako je neredno "apoeo7 9 skoi opet sa svo'a sjedala k#ordinar! 'dje se
ve ,io do,no posadio otkako #i je i"vkao i" svo'a kreveta on krpetin i plat.
9 &v(i se! tepe jedno7 1ar e o,en spavati3 *ijepo e ti ,iti odijelo7 1ar te "ato
pretois#o danas 'ospodiia7 1ar se "ato (jenkas#o dan3 Ti ne vrijedi polovi(
ono'a to sa# platio "a tvoje odijelo.
I on korakne do #ene! te #e ne#ilosrdno %vati "a no'e i stade skidati s nji% postoli(e.
4stalo sa# dri svko% sa se,e! a <or$ sve po'ra,i! s#ota klpko i ,a(i pod svoj krevet.
4nda teko "da%ne i povrati se na svoj stola( "alivi ,ri' i #k "a #ene pno# kpo#
koj # je dotle ,ri$no natoila Ani(a.
I"nova se "a#ota# plat! ali sna ni "a lijek. &vlada #e neka 'ro"niava dr%tavi(a! a 'lavi
stalo #i #jeti i "voniti kano da pado% i" kakve strane visine.
9 Ti si vra$ji ovjek! <or$e7 9 iskesi ,ijele ",e Petar! pa natoi. 9 No! rekli s#o! "dravlje
tvo'a staro'a lstrii#a7 A! ta e na# on3 / "dravlje tvoje! <or$e7 9 I Petar i"lije vino
svoje tijelo da sa# sasvi# do,ro o kako # je ,o$ji dar klokotao kro" 'rlo $elda(. 9
5la'o te,i 9 nastavi Petar 9 ti lstrii#a %itro "aljlja na poinak7 Rekao ,i% da ne vlada on
to,o# ve ti nji#e7 A to je i pravo7 Tako ,i valjalo po sve# iroko# svijet. Ne rodis#o se
#i "a 'ospodare! ve 'ospodari "a nas.
9 )e# da 'ovori#o o to#e3 Velika 'ospoda 9 i #i sl'e! sve je to nekda jednako7 Navade
nji%ove i navade nae... e%! tko i% 'leda i "nade kako ja! i#a pravo i 'ovori istin ako tvrdi
da... 9 T "ape k#ordinarova rije. 4n je %tio rei ali #a%n rko#! "a$#e ra#eni#a i
prinese nov "alo'aj k sti#a.
9 =ta ne 'ovori3 Re(i na# sve... 2a ti ja isto# pripovijeda#7 9 'rakn Petar! na'nvi pre#a
k#ordinar ra",akan 'lav.
9 Pst... Pst7 To je velika tajna. +o'la ,i #e stajati sl$,e7 2a je nijeste i",r,ljali... :e li onaj
#ali sno3 Pri'ledaj vas koja...
;elena se donjie k #o#e le$aj! klekne i pri'ne se te #e $arko (jelne... 9 2ivan djeara(7 9
otje% nje"in da% na o,ra"i#a. 1a njo# se priki do #ene i Ani(a: 9 2ivan djeara(7 9
1ati# jedna dr'oj na %o neto rekoe i stan se ti%o (erekati i s#ijati! a ;elena potrese
#ojo# 'lavo#... 9 &pava djeara( kano "aklan7 9 skoe one o,je na no'e! dovrivi svoje
i"vi-aje.
<or$ opet istrsi a! i"vali oi i pone opisivati tako $ivo +e(en da iste slkinje ;elena i
Ani(a ponikoe! prikrivi rka#a oi i o,ra"e. 8revito %i%ota% 'virei i"#e- prstij na
#kar(e.
9 Prestani! <or$e prestani 9 "aklopi Ani(a sta k#ordinarova 9 9 9 Neka nesnosna te$ina
pritiskala #i #o$dane 'lavi. )inilo #i se kano da #i 'vo"den o,r ovija elo! tako #e je
neto nevidljivo ste"alo...
&totin prani% kola kano da #i pred oi#a jri! kripaji i (vilei jedna "a dr'i#a
"astop(e. Polnesvjesti(a popt #ore navaljivala i klj(ala #i sljepoi(a#a kano da e i%
ra"valiti. Tako #e se doi#a% ra"'ovori raskalaeni% sl' i slkinja koji #i lijeva%
d prve i svijetle! nera"#ljive i nekda svie jasne poj#ove o novo# svijet ka#o #e sa
sela dovkoe! o to# #oje# do,rotvor "a koje'a #i je valjalo jo kod ke jtro# i
veero# #oliti ,o'... o drtv te pokvarene dr$ine 'dje ! kako vidi#! provoditi
#ladenake dane svo'a siro#ano'a kolovanja... &ve se to isprekidano vklo po #ojoj di
popt jesenski% #a'la okolo 'orski% potoia! tono se sada di'n vis! "astiri visoke
vr%ove sta,ala! kro" koje prodire sla,ano sn(e6 sada opet sptaj se vla$no i %ladno na
"e#lj i slj,ljj se "a $stro# i ,istro# vodo# potoia! a o,"orje se opet po#rai i sn(e
se sakrije...
9 Pa to je to7 9 potrese popt lava svojo# (rno# 'rivo# Petar! a oi # se pretvorie
o'njene kolo,are. 9 Pa ta3... Ta sjea# se kako sa# se jo kao djeara( 9 popt ono'a
kostria to ondje spava 9 krao i ljao 'r#lje# i ikarje# da #o' 'viriti djevojke 'djeno
se kpaj i i'raj %ladnoj vodi potoka. 4%! sn(e ,o$je7
9 Ra"ne sl'e! ra"ni 'ospodari7 9 o'lase se naivno To#i(a i Evi(a jedan 'las da se i oni
j.
9 2eder! da je#o7 9 na'ne se preko stola Petar. 9 Novo "vono kod nae'a stola7 &kidaj#o
kape7 1na li ti to o svo#e 'ospodar73 ;a3
9 :a sl$i# 'ospodari(! star dovi(! koja sa#o voli...
9 No! no7 To#i(7 Ele! sada e#o isto# ti pripovijest7
9 Ne. +oja 'ospodari(a voli sa#o pse i #ake. 2evet #aaka i devet pasa nje"ino s ,la'o i
veselje! a to ja vie #ilje# ove nje"ine pito#(e! to je i #eni ljepe...
9 To ,a nije 'odno kada se sl"i prije valja "alj,iti kakv #ak ili kj dok stee lj,av
i prikladnost 'ospodarev7 9 #drje k#ordinar! a je"ik # se "aplie popt vjetrenjae
kada prestaje vjetar dvati.
9 Ali ja! ali ja7 9 "di'ne Petar 'lav i nasloni je na "id. 9 5ilo nekada! pa je prolo7 &ada sa#
pravo# #anastir! sl$i# po,o$na 'ospodara i tre,a da se pretvara#! to jest da ,de#
po,o$an popt koldri(e! sve "a lijep pla7 +oj posao ipak je 'odniji od 'ojenja #aaka i
pasa7 Posao3 :a "apravo i ne#a# posla7 I ja va# i dijeli# s 'ospodaro# sve na polovi(. A
to #e ,a podr$ava nje'a7 Tko ,i inae "dr$ao tako jednolian i dosadan $ivot7 No!
i"#akne# li se s takvo' lan(a! onda dakako sve propanj popt konja kada si 'a od"dao i
pstio iroki svijet... E%! ,ijae to nekada dr'aije7 Nekada ,ilo! sad se spo#injalo7 2a
va# pripovijeda#3
9 1na#o! "na#o neto o ti# dra$esti#a 9 #a%ne rko# <or$ i pose'ne "a vino#! kano da e
rei: Ne tre,a. 5olje da se to o",iljnije pri%vati#o jela i pila.
9 Pripovijedaj7 Pripovijedaj7 2a je#o7 9 "a%tijeva% ostali! oso,ito $ene.
9 Prije etiri 'odine 9 pod,oi Petar o,je#a rka#a 'lav i nasloni se na stol 9 sl$io sa# ja
'rad C... 5ijae #e vie onda ne'o sada. 2a si #e pe(no! pko% od ,jnosti7 8ospodar
#oj! ovjea( pljeive 'lavi(e! an'ri"ava( i vjeno nadisalo! $ivio s kapitalo#! ne
"ani#aji se ni "a to. )itavo jtro je etao! pei $enske (i'ari(e! a poslije podne do veera
prola,ortavao kavani. Pol 'odine prije ne'o to 'a stado% sl$iti o$enio se pre,o'ato# keri
neko' vlastelina i" Kranjske... Kada nastpi% sl$,! 'ospo-a ,ijae ne'dje na pt! svo'a
roda! ta li... i tako sa# ja sl$,ovao 'otovo #jese( dana a da ne po"nava% svoje 'ospodari(e.
9 2anas e doi 'ospo-a7 9 prokalja se #oj 'ospodin i do,avivi se da%a nastavi: 9 2a si #i
se jnaki ponio7 Njoj! rekao ,i%! nijedan sl'a nije volji. Valja #i vas #ijenjati svaki%
osa# dana. A to #i dosa-je7 Ti si #lad i okretan! #o$da joj o#ili7 2r$i se. :a sa#
"adovoljan s to,o#! ali sa# ,io i s tvoji# predasni(i#a6 no ona i% je tjerala svaki os#i dan
po jedno'a7 2r$i se! #lad si7 4na ne trpi ni staro' sl'e! ni stare slkinje! ni staro' psa. 9
8ospo-a je doptovala #rak. 2ra$esno tanje $ensko'a odijela i 'odan #iris neke
oso,ite svje$osti i #ladosti o$ivio je k. / prvi as spa"i% sa#o kako se na st,a#a
neprestan(e pljeiva 'lavi(a #o'a 'ospodara sa'i,lje do nje"ini% rk! a "a njo# kora(a vitka
djevojka! li(a joj ne "a#ijeti% #rak. 5ijae nje"ina so,ari(a. 9 Novi sl'a! an-ele7 9 'kn
ovjea(! a ja! sin sd,eno'a podvornika! ra"#je% se svoj posao! i po%rli# da 0#ilostivoj0
(jelne# rk. A%! divna $ena7 Takve ne vidje% nikad $ivot i ne vidjeti7 4na #e %itro
pro#jeri! sa#o joj se o,stavi po'led na #oji# prsi#a! na o,ra"i#a! i oi na# se sretoe6 ja
jnaki i"dr$a% ,ljeskanje nje"ini% oij! a ona! neto divljena! "adovoljno ki#n #o#e
'ospodar. Kod veere sa# dvorio 9 pote'n Petar! os#jekji se sa#o#e se,i! rko#
preko ela i 'lave 9 a 'ospo-a je esto svraala svoje lijepe $arke po'lede na #ene. :a sa# i
to'a veera 'ospodara nje'ovoj so,i svkao! i on je ve tada drije#ao. I"a #ene "aklja
vrata! i jo sa# o kako se ,a(io krevet "lovoljno #r#ljaji neto nera"#ljivo. 8ospo-a
#e svaki as po"ivae da ini# to i ono! pre#da s takvi poslovi patrili so,ari(i. 4so,ito #e
tre,ala onda kad ,i so,ari(a ka#o otila. 9 &ada opet taj svat stade kititi krpni# reeni(a#a
svoj to,o$nj lj,av. K#ordinar ,i 'a kadto o",iljno slao! "a#a%ivaji 'lavo# kano
da ne vjerje Petrovoj pripovijesti. ;elena 'riskae s#eteno isppana #ala sta! dok joj
nosne no"drvi(e "lo,no podr%tava%...
Tako se dljili dr$inski ra"'ovori i ne "na# do kada traja%. +ene je ipak napokon srvao
te$ak san! isprekidan nekakvi# #tni# sanja#a.
&voje dane pro,oravlja% dr$inskoj so,i s ro-ako# :rie#. +oj do,rotvor nije nikada
pitao "a #e. &tado% pola"iti kole! ali nisa# ,io svjestan! jesa# li do,ar enik ili ne. /itelji
,ija% pre#a #eni %ladni i nekako srovi! dok s 'radske #oje dr'ove tetoili i 'ladili.
K#ordinar! jedini #oj "'ojitelj! niti je pa"io! niti je pitao da li ja i# i to i#... Valjalo
#i sve kne poslove o,avljati ili #jesto nje'a! ili # po#a'ati. )istio sa# (ipele! re-ivao
dr$insk so,! prao tanjre! proetkavao odijela! nosio vod itd. Napose i#ao sa#
k#ordinara dvoriti! te # jtro i"'laati (ipele! pripre#iti pn vedri( "a pranje! desiti
postelj! eljati i #a"ati 'lav! a t ,i #e esto ispljskao da #i sve ",i (vokota%. )esto
sa# "ane#ario poi kol! a #no'opt i "akasni%. 1a#an se pot$i% ro-ak :ri. 9 =ta7
*ari9.ari7 /eni% ljdi i velike 'ospode je dosta! ali valjani% i poteni% sl' je #alo7 9
odvraae on. Kako prvo'a dana #o'a dolaska veliki 'rad! tako i poslije konakova% na
tvrdoj klpi. &vake nedjelje sastajae se raskalaena dr$ina! #ko i $ensko! kako one prve
noi! i t sa# slao naj,estidnije pripovijetke i 'ledao krpn i 'ren lj,av i"opaeni%
stvorova.
)esto prenoiva% istoj dr$inskoj so,i seljaki te$a(i i te$akinje to danj o,ra-iva%
"e#ljita ilstrii#eva ,li" 'rada. Nisa# poj#io e# i% je tati k#ordinar vodio
dr$insk so, na konak6 #o$da "ato da i nji#a poka$e to je on i tko je on. Ta ,i #e eljad
povkla najsrovije i najraskalaenije svoje ale. A #oj ple#eniti ro-ak sa#o se "adovoljno
(erio: 9 No "',idane! skoi! tini! ne ,oj se (ra7 E%e! dr'i li sa# va# ja ,io #o#ak kada
#i je stalo p(ati perje kako te,i7... 9 I te$a(i i te$akinje pora"valie se po so,i. Kiseo i 'orak
vonj "nojena odijela! nji%ovo i"disanje! penje #karako najprostije d%anske ,iline 9 sve
je to napnilo dr$insk so, da sa# pravo o#a#ljen sno na svo# tvrdo# le$aj. A
k#ordinar "nao ,i napniti seljake tre neko# s#jeso# od vina! o(ta i vode! pa ,i se
ti#e te$a(i i te$akinje astili #rak! dodavaji jedno dr'o# i %valei dare$ljiva
k#ordinara! a on se lja sa svo'a kreveta #e- nji% i s nji#a slo$no ve i" tre! pa
"a#ee de,ele ale! dok i ne sne na pod #e- nji#a.
H
Na do,rotvor ilstrii# ,ijae ne$enja. Pre"irae ,rak #o$da radi svo' #tno' podrijetla.
Nje'ov nes-eni ota(! ije je sa#o i#e nosio! ,ijae providnik na vlastelinstv velikaa T...
Providnik #re prva $ena! koj ,i #arao i 'ri"ao to # nije porodila djeteta. 5ijae to
sla,a! po,o$na radina $eni(a. 4na je providnik odvraala da je on sa# kriv to 'a ne #o$e
ra"veseliti djeteto#... &pokojno se odselila na dr'i svijet! oprostivi svo#e ,rano# dr'
sve vrede i po'rde... Nje# pak ,ijae 'odno kano da je sa svoji% le-a od,a(io tr%. A na
novi ,rani save" #islio je jo "a $ivota pokojni(e. I nije potrajalo d'o vrije#e! a providnik
je o,novio svoj stan na velikako# vlastelinstv novi# i i"dani# pokstvo#. 2r'a #
$ena ,de $ivo# opreko# prvoj. 4na sla,ana! a ova jaka! ,jna i $ilava (rnka da se! tono
ka$! "e#lja tresla pod nje"ini# stopa#a! a kni 'lovi nji%ali s nje"ine sile... 4na po,o$na
i radina! a ova lijena kano stajaa voda! pa joj se sve ,jnije "ao,ljj ra#ena i divne 'rdi.
&ve $are sijevaj oi i o,ra"i. Providnik se na#jerio na nj daleki# krajevi#a t-e "e#lje!
ne pitaji je #no'o "a prolost i "a porijeklo! ali toliko je "nao da je i ona vrlo #lada
dovi(a. /lje'avi ona krotki ti%i do# providnikov %itro se rairi kano "#aj te "avlada
itavi# vlastelinstvo#. Prvo'a o,ori do svoji% no' novo'a spr'a providnika. 4n je
oslijepio i o'lio s nje"ine ljepote pa od osora prije "a'ri$ljiv(a postade sada janje! #$i
p"ava( ko# se sva ,ri'a $ivota pretvori sa#o to kako ,i naji"danije dovoljio svi#
%iri#a i $elji(a#a svoje krasne 'ospodari(e... A nje ,ijae pno %ira i veliki% $elja... /
kratko vrije#e po"na ona sve vlastelinstvo i sav okolini svijet i "aplete lj,avne #re$e...
Nadaleko ne ,ijae #lada #kar(a! ,di o$enjena! ,di neo$enjena! ko'a ne ,i ona "aro,ila
i okovala raskoni# okovi#a svoje strasti i po$de... 4na je tako lkavo i #jetno takve
prilike deavala da nije ,a nikakve (rne #rlje na sjajno# o,"orj novo'a ,raka "a#ijetio
nje"in "aarani tr%onoa 9 providnik... A ro,ovi lj,avni% #re$a podava% se neki#
nesvjesni# i slatki# stra%o# i neki# tajni# dr%tanje# nje"ini# silni# "#ajeviti#
"a'rljaji#a...
No sve se to skoro pro#ijeni...
Pe 'las da se i" daleka svijeta vraa na 'ospotij velika i vlastelin. 4n je pro,oravio
t-i# 'radovi#a itav svoj vijek te # o'ro#no vlastelinstvo tako rei ne ,ijae ni po"nato.
Ni providnik nije po"navao svo'a 'ospodara. / itavoj okolini nastade 'ro"niava $r,a...
8ospodarske "'rade o,navlja% i popravlja%. Naj$ee se trsilo oko 'osposko' dvora a
napose oko velikaki% odaja. T je svi#e ravnala i "apovijedala providnikova 'ospo-a... 4na
,i se esto d,oko "a#islila i pirala svoje velike! (rne i vijek vla$ne oi nek ,eskrajn
daljin! kano da i"'leda neto #ilo! 'odno! veliko i i"nenadno... Najstarije ljde na
vlastelinstv i okoli(i raspitkivala ,i silno# rado"nalo o velika! nje'ov $ivot i
nje'ovoj prolosti... Ali ne #o'ae sa"nati dr'o ne'o da je kano djeak ostavio dvorove! a da
se nikad poslije nije povratio. 2okle 'od predeava% dvor i pripravlja% se "a dola"ak
velikaa! ,jna providni(a povkla se nekda sa#a se,e! ne #arei vie "a svoj okoli( i
svoje tovatelje. )esto i esto posve#a #orna s tajanstveni# "da%o# podavala ,i se
lj,avi svo'a ,rano'a dr'a. Nije#a i snoljiva ovinla je rke okolo nje'ova opaljena
vrata6 a on sav sretan i ,la$en opa$ae da joj nije nje'ovo dra'anje dosadno kako je to 'otovo
va"da do sada ,ilo...
Na dan kada je dola"io velika na svoje vlastelinstvo skpili se selja(i i dr'i stanovni(i
sveano# r% da doekaj visoko'a ssjeda i 'ospodara. Kraj to'a ne "a,oravlja% o,iaja
koje'a se opo#inja% nji%ovi stariji da pri takvi# "'oda#a daje 'ospotija velik 'o",
okolini# selja(i#a i stanovni(i#a.
Providnik je sa# ravnao itavi# doeko#! dok je 'ospo-a providnikovi(a prideavala
seljaki# djevoji(a#a kos i (vijee koji# je tre,alo posti sta" kda e prola"iti velika.
Providnik ,ijae ve tako #oran da je tek #o'ao po'ledavati as na ovo! as na ono ve
'otovo djelo! otiri silan "noj s krpni% o,ra"a i niska ela. A 'ospo-a providnikovi(a! i#
je dopro "nak i" o,li$nji% #jesta da se pri,li$je velika! pove se svoj stan da odatle
krio#i(e i"a pro"ora "irka sve prilike dananje'a dana.
9 =ta #isli! nije li poknjen providnik kano da ova "von(a to ro#one i" 'ospodsko'a dvora
slav 'ospodareva dolaska! od"vanjaj opijelo# nje'ov 'ospodstv3 9 skae lisne ,rine
stasit i koat seljak od koji% e"deset 'odina! pan 'ospotijski! #r#orei %o
ni.or#irano#e l'ar to je sti'ao do nje'a.
9 E! tko ,i 'a pravo "nao7 9 #a%n poti%o l'ar! pridesji svoj pk. 9 +eni se ,a danas
priinja nekda veseliji! valjda # je polo "a rko# slo$iti svoje 'r,ave rane7 Ka$ da 'a
je devet 'ro"ni(a treslo! pa da ipak nije ni #aknti #o'ao s koli#a dokle # ne priskoi
nje'ova vra'o#etna polovi(a...
9 2evet $ivi% vra'ova plee 'lavi toj $eni7 9 okren pan svoj nov (rven tor, na ,ok.
9 :%7 Po"na# je ja! #oj Vide7 2a ste vi #la-i 9 i vi ,iste je po"navali7
9 Ali posljednje vrije#e kano da j je ostavila ,jesnoa... +e-ti#! ve je d'o to i"a te,e
do-oe dr'i na red.
9 A da7 Varate se! Vide. Ni s ki# ona ne "aplie ,a tako 'lasno i jasno! a i ne svrje
r'o,orno. Kada se osi'ra sa sve etiri strane svijeta i ovjeka #ila joj %vati! tada se do
sitosti $ije svoje vlastite ,jesnoe. 4! ,o$e! oprosti7 9 "vinjivae l'ar (rni i 'sti ,rk
desni(o#! piri "a#iljeno vatrene oi ravno stan providnikov.
9 )dno je sve# to da on! takav lisa( i takva %ara#ija! i ne vidi i ne je to ,iva nje'ov
o,or 9 opet e pan.
9 1na va# ona e# on $ivi a e# ona. 4n po'ra,i i skplja %rp dok se dade 9 a do sada!
,o'a #i! i dalo se. 4na pak svoje poslove prikriva tako vjeto i lkavo: ej! nje"ina je pa#et
$ivi #karaki *(i.er! a nje"ino tijelo 9 pravi $enski Trin7
9 Takv je $en tra$io pa je i naao7 Nije tada do to se tajno ape da je pokojni(
"adavio3 +eni(a. 5ijae ona slika i prilika edni%! #irni% i do,ri% $eni(a nae okoli(e: ta
nas se rodila i ot%ranila dok je ne 'ra,i ta vina. =ta je poslije dovkao i" svijeta! neka #
,de7 5o' ka"ni i dariva sve svoje vrije#e 9 "avri pan nadnesavi rke i"nad oij.
:ai $a'or "avlada opinstv! jae i sitnije k(a% "von(a i" 'ospodski% dvorova! a s
o,li$nje' ,rda stadoe odjekivati %i(i i" #$ara.
9 Id7 Id7 Id7 9 pot(ikiva% selja(i! skidaji klo,ke i prite$i i% i#a.
I" daljine #ota% se o,la(i praine sa 'lavne (este. I" ti% o,laka i"vije se koija staro'a kroja
popt ,arke te se stade pola'ano nji%ati ski# pte# tono vodi vlastelinski dvor. )etiri
konja "apinja%6 oito je da i# je sta"a pretijesna.
Kada s dospjela kola do povorke seljaka! sa-e velika te se pjeke pti do svo'a dvora.
5ijae on visoka i krepka ljdina! svje$a i proni(ava po'leda.
&elja(i vika% sve 'rlo! a seljanke (jeliva% # rke. 4n se inio #orni#! a sve ostalo #
je dosa-ivalo. I slajno o#jeri po'ledo# pre#a okni#a providnikova stana. <ivlje #
sijevne oi! popravi "apona( oko vrata i opet svr%ne oi#a na one pro"ore.
9 5o' # dao "dravlje! kako li je krasan 'ospodin7 9 proavrlja krpna seoska #esari(a!
naseljeni(a i "akpni(a! kojoj s dvije dosta nespretne i nesretne ,radavi(e! svaka na svojoj
strani li(a! stra$ile t,ast i irok nos.
9 Kakav li si s#rtan 'rije% i",r,ljala! #oja Tere"ijo7 8dje #o$e da ,de ikoji $iv ovjek
krasan3 Krasan je sa#o ,o'! %vala # i dika ,di! i nje'ovi an-eli vari7 5eno7 9 poi
#esari( nje"in Ada#! #alen! ali irok ovjek popt ,ave! "#a%ji 'otovo
etvero'lasto# 'lavo# "desna nalijevo.
Providnikovi(a je do,ro "a#ijetila da j je opa"io velika! a kada je niao svoj dvor s
pratnjo# to 'a "aokr$ivae! ona se okrene sva "a$arena od pro"ora i stade veselo trti rke i
o'ledavati se "r(alo. 2osta s#iono ljao se ni.or#irani l'ar providnikov stan.
8ospo-a popravljae ,jne kose i ne opa"ivi tko je niao! kadno je %itri l'ar %vati ispod
ra#ena! privinvi je vrsto k se,i...
9 A! to je drskost7 9 (ikn ljepota i dari no$i(o# o pod! istr'nvi se i" "a'rljaja #ladieva. 9
Nosi se! nitarijo jedna7 9 poka$e ona odrjeito vrata. 9 Tko si ti73 Tornjaj se s#jesta! inae
do"vati svijet...
9 4! o7 *j,e"ni(e #oja! "ar tako3 5e" ikakva rana3 ;e! %e7 9 okesi se ljto l'ar.
/to se $ena "askoi popt ,ijesne lavi(e i tri #ladia preko pra'a! "alpi vrati#a "akljavi
i%. *'ar 'ledae "a,e"eknto kano da 'a je i" vree istreslo! ne vjerji sa# se,i. 1ati#
di'ne visoko stisnte pesni(e! "a'ro"i se pre#a vrati#a i 'lasno "akrine ",i#a poletjevi
napolje.
2r'o'a dana stade velika po"navati svoje silno vlastelinstvo. Ra"'leda i providnikove
rane. 4n je na providnikovo do ra"#io ,olje od nje'a sve stvari o koji#a se ti#
rani#a radilo! pa je pno pri'ovarao! i nijes 'a oni "adovoljavali. &a sa#i# providniko#
,ijae osor! te je dosta 'lasno pripo#injao da e # se ,de 'ledati na prste...
&#rknto i "a,rinto pot$io se providnik vee svojoj ,jnoj i lijepoj 'ospo-i te je #a%
poeo pri'ledavati i #ovati o svoji# vlastiti# stvari#a...
9 5ilo to # dra'o 9 pro#r#lja on napokon! o,j#ivi dra$esti svoje $ene 9 ja sa# prikpio
kori( %lje,a "a ,da vre#ena pa #i ,a nije stalo %o li ili ne ostati ovdje7
9 4 #i e#o ostati ovdje7 9 sklikne providnikovi(a. 9 Ti se vijek prena'ljje! i sve ti se
priinja (rnji# ne'oli istin jest. 9 Providnik se tek #alo nato potpno tjeio i #irio kada
# se spr'a sasvi# predala $ivanj ,rani% slasti...
I nije prolo #no'o vre#ena! a providnika velika najvie "lj,io. =to je pak vjerno'a sl'
velike dovoljavalo ,ijae to da je 'ospodar slijepo pri#ao i odo,ravao nje'ove rane!
%valei ,e" kraja i kon(a "dno # pravljanje i $arki #ar koji posveje do,ro,iti
vlastelinstva i pro(vat 'ospodarstva.
8odilo je providnik to 'a velika esto slao svijet da o,avi nje'ove oso,ne poslove 9 a on
je "ato "a#ijenio nje'a dvor kano spr'a nje'ove dra$esne 'ospo-e. 4na je tako vjeto i
lkavo privkla velikaa na svoje 'rdi da je po#a%nitao "a njo#. 4,li$nja vlastela dr$a%
svo'a ssjeda #dra(e# ili dako#. Niko'a on nije o,ila"io! niko'a pri#ao! nikda
ptovao! ne'o je vijek ao svo# najljepe# dvor( itavo# ovo# kraj. 1ato nje'ova
vrlo' providnika nijesi nikada #o'ao nai kod ke. Po stanovitoj tajnoj osnovi i naptk
otpstie sve dosadanje sl$,enike te i% "a#ijenie novi#! strani# ljdi#a. Providnik ne
stanovae dalje svo# pose,no# dvor(! koji predesie n$no 'ospodarstveno "danje!
ne'o # se valjalo seliti 0'rad0 9 tako "ov vlastelinski dvor 9 'dje # velika stpi "a
stanovanje itav trein dvora.
Neko'a predveerja ,ija% opre#ljena velikaka kola "a daleki pt. &n(e se ve sptae na
"apad! a okolo 'ospodarski% "'rada "avladao ,an $a'or vlastelinski% radnika. / kola
prinaa% silne tor,ake! a do#ala poka"a se i providnik ptniko# odijel! a i"a nje'a
'ospo-a #...
9 A%! kada li e jedno# prestati ovo neprestano tvoje ptovanje3 Ta nikada te ne#a kod ke.
:a sa# ,a prava dovi(a7 9 laskae 2alila svo# ,rano# dr' i %injae sjet i
"a#iljenost.
9 Kakvo li si #i dijete7 Nijesi se valjda jer dala3 /pa#ti da je ovo neprekidno ptovanje
prava srea "a nae ,de dane: na se i#etak nei"#jerno #no$i pa se ne ,oj da e na#
svanti (rni petak kad se jedanpt rastane#o sa sl$,o#7 5di pa#etna! #oja #ila7 9 po'ladi
joj spr' divne o,ra"e svojo# 'aravo# rko#! i"'rli je i skoi kola...
Ve ,ijae d,oka ta#a pala na velikaki dvor i okoli( nje'ov. Po ne, 'anja% se (rni
o,la(i i krapa% rijetke ali krpne kaplje kie. Visoko "rak #io i "avijao vi%or. Na
dvor vladae #ir i pokoj! sa#o je 'ospo-a providnikovi(a "rila i" ta#ne so,e #rk no.
*i(a joj pla#a%! a 'rdi se nadi#a%. Ne#irna i "rjana oekivala je neko'a! a ,jno i
o,ilno joj tijelo podr%tavalo kano da je #ori neka tajna s#nja i lj,o#or. Najedno# se
tr'ne... I" daljine nasl%ne konjski topot! a vlastelinski psi sko