Vous êtes sur la page 1sur 56

CURACIN CUNTICA

Seminario dictado por el Dr. Deepak Chopra (Mdico Hind)


New York (1991)
La Haana! "erano de 199#
ACLARACION PREVIA
$l material %&e a contin&aci'n le( pre(entamo(! por ca&(a( a)ena( a n&e(tra *ol&ntad! e(t+
incompleto ,a %&e le -alta la p+.ina /9 , la( p+.ina( de la 01 a la 21 del ori.inal3 adem+(! e(
proale %&e e4i(tan al.&na( m&tilacione( en (& te4to , al.&no %&e otro error de tran(cripci'n. 5or
(er &n material de e4traordinaria importancia , con(iderando %&e e(ta( incon*eniencia( no tienen
importancia con relaci'n al re(to del material , lo %&e l mi(mo (i.ni-ica para lo( in*e(ti.adore( de
la L&6! e( %&e decidimo( ponerlo a (& alcance en e(a( condicione(.
$(te (eminario llamado C789C:;N C79N<:C9! e(t+ a(ado en el 9Y78"$D9! o m+( ien en
&na rama de (te! llamada 9Y78"$D9 M9H98:SH:. 5or%&e todo lo %&e he aprendido , el
e(%&ema %&e *o, a dar ho,! pro*ienen del M9H98:SH: M9H$SH Y;=7:! el mae(tro %&e
introd&)o la M$D:<9C:;N <89SC$ND$N<9L en el M&ndo ;ccidental.
"amo( a halar del c&erpo , la mente de(de el p&nto de *i(ta de la mec+nica c&+ntica. 9,er e(t&*e
en >o(ton en &na con-erencia con Fritjor Capra , otro(! , pa(amo( la ma?ana tratando de de-inir lo
%&e e( la mente. <odo( halamo( de la cone4i'n mente@c&erpo! del hecho de %&e la mente in-l&,e
(ore el c&erpo! etc. 5ero adem+( de la( implicacione(! lo m+( importante e( comprender lo %&e e(
e(a co(a %&e llamamo( mente.
Arit)or Capra di)o a,er %&e e(tamo( en medio de &na crisis de percepcin , %&e e(t+ oc&rriendo &n
camio de paradi.ma. $( &n cam!io m"ndia# de perspecti$a deido a &na cri(i( de percepci'n. Me
*o, a re-erir a la mec+nica de la percepci'n por%&e lo %&e llamamo( realidad e(t+ e(tr&ct&rado en
a(e a n&e(tra( e4periencia( (en(oriale( como pr&ea cr&cial de lo %&e e( real. Se dice %$er para
creer% , si se p"ede tocar& es' La cri(i( de percepci'n de ho, pro*iene de la d"da de %&e e(to (ea
a(B.
"eamo( el mecanismo de #a percepcin , c'mo creamo( lo %&e llamamo( el 7ni*er(o material.
Ha, &n e4perimento %&e 7d(. p&eden hacerC (e ponen &na( mo(ca( en &n -ra(co .rande con tapa
d&rante *ario( min&to(. Si al cao de e(e tiempo! (e %&ita la tapa! el 99.9D de la( mo(ca( no p&eden
(alir del -ra(co. $n a(e a e(ta e4periencia (en(orial inicial! la( mo(ca( , (& mente@c&erpo! o lo %&e
(ea! han e(tr&ct&rado &n compromi(o con(i.o mi(ma( de %&e (e e( el lBmite de (& &ni*er(o. No
p&eden e(capar de l! e4cepto &na o do( de la( pionera( %&e (e la( arre.lan para (alir.
$n la :ndia (e entrenan ele-ante(. Se hace al.o intere(anteC (e toma &n ele-ante e , (e le ata con
&na c&erdita a &na planta d&rante *aria( (emana(. C&ando e(te ele-ante crece! (i (e le ata con &na
1
cadena a &n +rol! p&ede romper la cadena o arrancar el +rol! pero (i (e le ata a &na planta con &na
c&erdita (imilar a la ori.inal! no podr+ e(capar! no podr+ e(capar. C&mple el compromi(o con (&
c&erpo @ mente! e(a e( (& pri(i'n. $(te -en'meno (e conoce entre lo( p(ic'lo.o( como
%compromiso co(nosciti$o premat"ro%. $( &n compromi(o %&e hacemo( con n&e(tro c&erpo @
mente %&e -inalmente e(tr&ct&ra n&e(tra realidad.
$n la Aac&ltad de Medicina de Har*ard! hace &no( /E a?o(! &na pare)a de p(ic'lo.o( hi6o &n
e4perimento m&, intere(ante. 9?o( m+( tarde .anaron el premio Noel de Medicina por de(c&rir la
mec+nica de la percepci'n. $l e4perimento e( m&, (imple. <omaron &n .r&po de .atico( , lo(
p&(ieron en &na haitaci'n %&e ('lo tenBa ra,a( hori6ontale(. 9 otro .r&po de .atito( lo( p&(ieron en
&n l&.ar con ra,a( *erticale(. <odo( lo( e(tBm&lo( *i(&ale( %&e reciieron lo( .atito(! eran e(tr&ct&ra
de n&e(tro (i(tema ner*io(o %&e ('lo tiene &na -&nci'nC re-or6ar la primera percepci'n %&e recie.
)e manera *"e #o *"e $es a+,& es #o *"e te ense-aron a $er& !.sicamente' /i no te dijeron *"e
e0iste& entonces no e0iste para ti' E# sistema ner$ioso se desarro##a como resp"esta a #os
est,m"#os ner$iosos' Eso crea "na cierta percepcin de# m"ndo 1 esa percepcin de# m"ndo
estr"ct"ra "n sistema de creencias'
9 -in de c&enta(! Fc'mo (e hace &n (i(tema de creencia(G 5or lo %&e *e( , toca(! por lo %&e o,e( ,
h&ele(. L&e.o e# sistema ner$ioso tiene "na so#a 2"ncin3 re2or4ar e# sistema de creencias. $n
e(te momento! con la( e4cepcione( del ca(o! la ma,or parte de la( per(ona( en e(ta (ala! s#o
p"eden captar menos de "na mi##on5sima de #os est,m"#os presentes en esta sa#a. Meno( de &na
millon(ima de lo( e(tBm&lo( pre(ente( en e(ta (ala p&ede entrar en el (i(tema ner*io(o. Y e(to( (on
lo( %&e re-&er6an lo %&e &d(. pien(an %&e e4i(te. Si 7d(. no pien(an %&e e4i(te! ni (i%&iera lo *an a
*er. De manera %&e el dicho H*er para creerH e( al re*(C %creer para $er%. De a%&B %&e si no se
cree en a#(o& no se #e $e 1 no se #e o1e& no se #e p"ede tocar& ("star& ni o#er'
N&e(tro (i(tema ner*io(o ha (ido pro(ramado para captar s#o "n 2ra(mento de la realidad , con
e(to( -ra.mento(! %&e e( todo lo %&e tenemo(! no podemo( *er el todo. $(a e( la ra6'n por la %&e
*i*imo( alienado(! -ra.mentado(! (eparado( de lo( dem+(! por%&e ('lo podemo( *er &n poco a%&B ,
all+. , e(to( -ra.mento( (e han e(tr&ct&rado como re(&ltado de lo( compromi(o( co.no(citi*o(
premat&ro( %&e hemo( hecho.
5or e)emplo! el o)o h&mano p&ede *er entre 0.#E , #.9E illon(ima( del e(pectro. $(to (e p&ede
entender! pero normalmente ('lo p&ede *er dentro de e(o( lBmite(. <odo lo %&e (orepa(e e(ta(
lon.it&de( de onda! no e4i(te para no(otro(. Ha, in(tr&mento( o aparato( cientB-ico( %&e e4tienden
e(o( lBmite(! pero ('lo &n poco. Lo *"e perci!imos no es e0actamente #a rea#idad' No es e#
aspecto rea# de# m"ndo' Es #itera#mente n"estra manera de mirar#o'
La( di-erente( e(pecie( (de animale() lo *en di-erente. Si &no pa(ea con (& perro! *er+ %&e h&ele &n
&ni*er(o completamente di-erente al n&e(tro! o,e lo %&e &no no p&ede oBr.
7na (erpiente (iente (& medio m+( en in-rarro)o. 7n m&rcila.o (e orienta d&rante (& *&elo a tra*(
del eco del &ltra(onido. La( cl&la( del o)o de la ae)a no p&eden perciir lo( colore( %&e no(otro(
perciimo(! pero *en en la 6ona del &ltra*ioleta. C&ando la ae)a mira &na -lor! no *e la -lor! (ino la
miel a di(tancia. Se pierde la -lor! pero no(otro( no( perdemo( la miel. Lo( o)o( del camale'n (e
2
m&e*en a lo lar.o de do( e)e( di-erente(. No podemo( ima.inar c'mo *e el camale'n e(ta (ala.
FC&+l e( entonce( el *erdadero a(pecto! la *erdadera te4t&ra! el *erdadero (onidoG La re(p&e(ta e(C
no +a1 m.s *"e in2initas posi!i#idades coe0istiendo a# mismo tiempo' De e(a( in-inita(
po(iilidade( coe4i(tiendo al mi(mo tiempo! no(otro( e(tr&ct&ramo( &na realidad percept&al. Y (i
oc&rre %&e concordamo( con ella! entonce( decimo( de %&e ahB tenemo( la pr&ea de %&e e4i(te.
Lo %&e llamamo( tiempo no es m.s *"e "na co#eccin de e0periencias s"!jeti$as& res"#tado de
n"estra rea#idad perpet"a' 5ero e(a realidad! e( &na realidad en &n ni*el , e( &n arte-acto en otro(
ni*ele(. No e( toda la hi(toria. /ir 6o+n Ecc#es! -i(i'lo.o rit+nico act&almente a&(traliano! %&ien
tamin .an' el 5remio Noel! di)oC No e0isten co#ores en e# m"ndo rea#& no +a1 te0t"ra en e#
m"ndo rea#& ni o#ores& ni !e##e4a& ni 2ea#dad' Son toda( realidade( percept&ale(! e(tr&ct&rada( en
n&e(tra propia con(ciencia. Lo creamo( todo mediante n&e(tra interacci'n.
$( &n hecho %&e e# Uni$erso est. comp"esto por campos de 2"er4a 1 campos de materia *"e
pro$ienen de "n s#o campo "ni2icado'
Ho,! lo( cientB-ico( a-irman %&e todo lo %&e &no percie pro*iene de c"atro 2"er4as !.sicas de#
"ni$ersoC la (ra$edad 7#a (ra$itacin "ni$ersa#8! %&e hace %&e .ire el m&ndo! mantiene &nido al
planeta3 la e#ectricidad %&e prod&ce el calor! la l&6! etc.3 el ma(netismo %&e hace %&e -&ncione la
pantalla de tele*i(i'n , toda( la( dem+( co(a( de n&e(tra tecnolo.Ba moderna3 , #a (ran 2"er4a *"e
mantiene "nido e# n9c#eo de# .tomo! e( &na -&er6a m&, .rande , por e(o da la impre(i'n de %&e en
*erdad e4i(te la materia. C&ando (e lo.ra de(artic&lar e(a -&er6a! entonce( oc&rre la e0p#osin
n"c#ear! %&e e( tan -&erte. Es #a 2"er4a responsa!#e de #a radiacti$idad 1 #a trasm"tacin de #os
e#ementos& , e(o e( todo.
Lo( cientB-ico( (o(tienen %&e e(ta( -&er6a( pro*ienen de "na 9nica 2"er4a 2"ndamenta# dentro de
#a nat"ra#e4a& denominada %campo "ni2icado%. Y no(otro( tamin (omo( parte de ello! por%&e
e( todo lo %&e ha,. $l e(pacio! el tiempo! todo lo %&e llamamo( el &ni*er(o material! (e enc&entra
e(tr&ct&rado como re(&ltado de la -ra.mentaci'n , e4pre(i'n de e(ta( -&er6a( nat&rale(. Como
cientB-ico(! denominamo( a e(te proce(o %2ra(mentacin sim5trica% 1 s" e0presin es #o *"e
denominamos %o!jetos materia#es%! (eparado( &no( de otro( en e(pacio , tiempo.
Pero en rea#idad& #o *"e e0perimentamos como materia es a#(o *"e s#o s"cede en #a
consciencia' <odo el m&ndo e4terior (e compone (implemente de campo( ener.tico( , e(to(
campo( ener.tico( (on! en realidad! &n ('lo campo. $l e(pacio , el tiempo tamin (on parte de
e(te campo ener.tico. De al.&na manera e(te campo (e -ra.menta mediante la percepci'n.
5odemo( con*ertir e(e campo ener.tico en e4periencia de (onido! .&(to! -orma! color! etc. L&e.o!
e(t+ el proce(o de rot&lado %&e (e lle*a a cao en n&e(tra propia con(ciencia3 , a partir de e(te
campo ener.tico! tenemo( el m&ndo material %&e perciimo(. 5ero no e( a(B realmente lo e4terior.
S'lo e( a(B dentro de n&e(tra mente.
Sin emar.o! la a(e cientB-ica de la Medicina de ho, e( &na (&per(tici'n. Y e(ta (&per(tici'n e( %&e
todo el m&ndo e(t+ comp&e(to por materia , %&e lo( c&erpo( h&mano( tamin (on materiale(! , %&e
el &ni*er(o e(t+ comp&e(to de o)eto( (eparado( %&e (e relacionan en el e(pacio , el tiempo.
La (&per(tici'n del materiali(mo e(! literalmente! la ca&(a de n&e(tra l'.ica en la medicina
3
occidental , en lo %&e podrBamo( llamar! medicina contempor+nea. <oda la l'.ica de la medicina
contempor+nea (e a(a en e(ta (&per(tici'n de %&e (olamente (omo( m.*"inas -B(ica( %&e han
aprendido a pen(ar. I&e por al.&na ra6'n! e(ta dan6a de molc&la( en n&e(tro c&erpo crea lo %&e
llamamo( el Hpen(amientoH. Y podrBamo( decir! %&e n&e(tra medicina contempor+nea *e el c&erpo
como &na e(c&lt&ra con.elada. Si &no no p&ede di.erir todo lo %&e comi'! (implemente toma &n
9lka(elt6er , (e H(ol&cionaH el prolema. Si no p&ede dormir de noche! (e toma &na pa(tilla para
dormir. Y a(B con toda( e(ta( pBldora( m+.ica( %&e tenemo(. F$(t+ an(io(oG <'me(e &n
tran%&ili6ante. Se (&pone %&e le dar+ tran%&ilidad. Si tiene &na in-ecci'n! tome &n antii'tico. Si
tiene c+ncer de(e %&imioterapia! radiaci'n. Si tiene dolor en el pecho! tome nitro.licerina! o me)or
an! h+.a(e &na operaci'n de H,pa((H. Y a(B! (&ce(i*amente.
Ho,! toda*Ba e(tamo( &(cando todo tipo de pa(tilla( m+.ica(. 7ltimamente! la (%&eda e( para el
S:D9. La (%&eda de e(ta (ol&ci'n m+.ica e( con(tante. 5ero todo el concepto e(t+ e%&i*ocado. Se
a(a en la idea de %&e el c&erpo e( material , %&e lo( a.ente( materiale( (on la ca&(a de la
en-ermedad. Lo( cientB-ico( tratan (iempre de entender el mecani(mo de la en-ermedad. De e(o!
trata la ciencia.
FC&+le( (on lo( mecani(mo( de la en-ermedadG3 , l&e.o Fc'mo podemo( inter-erir con e(o(
mecani(mo( para pre*enir la en-ermedad. Lo %&e (&cede! e( %&e la con-&(i'n entre mecanismo ,
ca"sa 9#tima& no( da la idea de %&e en realidad e(tamo( haciendo al.o.
$l hecho e( %&e e4i(te &na .ran de(il&(i'n! incl&(o dentro de la pro-e(i'n mdica! con re(pecto a
e(te en-o%&e por%&e (implemente no -&nciona. $( &n en-o%&e (intomatol'.ico %&e no lle.a a la
ca&(a +(ica de la en-ermedad! enma(cara lo( (Bntoma( de la( en-ermedade( con tran%&ili6ante( ,
pa(tilla( para dormir. La( pre(cripcione( mdica( re(&ltan (er la ca"sa No' : de dro(adiccin en e#
m"ndo. Y todo( lo( dBa(! leemo( en lo( diario( (ore la( dro.a( en la( calle(! (ore Colomia! ,
todo e(e tr+-ico %&e (e lle*a a cao a tra*( de Miami! etc. 5ero o(er*en la( e(tadB(tica( p&licada(.
De(de 191/ a 19J1 ha haido &n a&mento del 0EED en dro.adicci'n! deido a pre(cripcione(
mdica( le.ale(. $n el mi(mo lap(o! el crecimiento de la dro.adicci'n en la calle e( del KED. No ha,
comparaci'n. Los anti!iticos son +o1 #a ca"sa No' : de m"erte por in2ecciones! no el S:D9 @
a&n%&e e(o e( lo %&e no( %&ieren hacer creer lo( diario(.
La 9(ociaci'n Mdica de Cali-ornia acaa de completar &n e(t&dio! (&(idiado por &na entidad de
(e.&ro( de (al&d! %&e dem&e(tra m+( all+ de toda d&da! de %&e en e(te paB( oc&rren JE EEE m&erte(
por a?o a ca&(a de in-eccione( ad%&irida( en lo( ho(pitale(! como re(&ltado de or.ani(mo(
re(i(tente( a lo( antii'tico(. Y an en c+ncer! donde creemo( %&e e(tamo( haciendo .rande(
adelanto(! (i o(er*amo( la( ltima( dcada(! en lo( ltimo( KE a?o( encontraremo( %&e la
mortalidad (por edade() atri&ile al c+ncer! no ha camiado ni (i%&iera el 1D! (ino %&e m+( ien ha
a&mentado.
Se (ae %&e al.&no( tipo( de c+ncer (on c&rale(! por e)emplo el Hod.kin( , otro(. Y an a(B! la
com&nidad mdica %&e (e oc&pa de la inm&nolo.Ba teme %&e en el -&t&ro la ca&(a m+( -rec&ente de
c+ncer (ea (& mi(mo tratamiento! por%&e &tili6amo( dro.a( tan podero(a( %&e e%&i*alen literalmente
a &na .&erra n&clear dentro de n&e(tro c&erpo %&e de(tr&,e el (i(tema inm&nol'.ico , no( hace m+(
(&(ceptile( a otro( tipo( de in-eccione( , a otro( tipo( de c+ncer m+( terrile(.
4
5odrBa (e.&ir con e(to todo el dBa! pero e(te (eminario no tiene por -in criticar el en-o%&e
contempor+neo. $(te en-o%&e contempor+neo e(t+ (iendo c&e(tionado act&almente por la com&nidad
mdica , ha, m&cha( e(c&ela( mdica( %&e e(t+n re*i(ando todo e(te modelo. $l modelo e( err'neo.
No e( %&e lo( cientB-ico( no ten.an &ena( intencione( o %&e lo( mdico( no %&ieran a,&dar a (&(
paciente(. 5or lo .eneral! la ma,orBa de lo( mdico( (B lo %&ieren hacer. $l nico prolema e( %&e
e(t+ e%&i*ocado el modelo. I&i6+( ha,a %&e enterrar todo el modelo Newtoniano por o(oleto!
por%&e en realidad e(t+ con.elado en la idea de %&e (omo( m+%&ina( -B(ica( %&e han aprendido a
pen(ar.
5or lo tanto! ho, me .&(tarBa introd&cirle( al modelo 9,&r*dico %&e e( tamin el modelo %&e (e
e(t+ haciendo contempor+neo como re(&ltado del *i(l&mramiento de la -B(ica , de la ne&roiolo.Ba.
Y e(te modelo no toma al c&erpo como &na e(tr&ct&ra con.elada! (ino m+( ien! literalmente! como
"na dan4a din.mica de ener(,a inte#i(ente' Se podrBa incl&(o decir %&e e(t+ m+( cerca del anti.&o
modelo hipocr+tico , tamin del modelo .rie.o. Her+clito! el -il'(o-o .rie.o! compar' el c&erpo
h&mano con &n rBo de ener.Ba , di)oC c"ando "no mira "n r,o& en $erdad e# r,o #o en(a-a a "no
por*"e da #a impresin de *"e es e# mismo r,o& pero en rea#idad est. cam!iando a cada
momento' Her+clito di)o %&e &no no (e p&ede meter en el mi(mo rBo do( *ece( por%&e (iempre e(t+
entrando a.&a n&e*a. Da la impre(i'n de no@camio! pero en realidad e(t+ camiando
con(tantemente.
Ha, &na palara tcnica para e(to en el 9,&r*eda! lo llamamo( ma1a' 5arece &na co(a pero en
realidad e( otra. C&e(tionen la percepci'n %&e le( en.a?a. 8ealmente no( en.a?a con(tantemente. La
percepci'n no e( pr&ea de lo real. La percepci'n no( dice %&e la <ierra e( redonda! %&e el (ol (ale
por el $(te , (e pone por el ;e(te. Y no(otro( (aemo( %&e la hi(toria detr+( de todo e(o e( m&,
di(tinta.
9(B como no (e p&ede entrar en el mi(mo rBo do( *ece(! t& *erdadero (er (, con (&erte lle.aremo( a
l ho,) no p&ede entrar en el mi(mo c&erpo de carne , h&e(o( do( *ece(. 9 decir *erdad! lo( c&erpo(
-B(ico( con %&e e(t+n (entado( ahora! no (on lo( mi(mo( con %&e entraron a%&B hace &n rato.
;(er*emo( todo( lo( proce(o( %&e (e lle*an a cao , tomemo( &no de ello(C la re(piraci'n. Con
cada inhalaci'n entran al c&erpo 1E/J +tomo(. Con cada e4halaci'n (e (acan del c&erpo 1E/J
+tomo(! (e e4halan literalmente -ra.mento( de t& cora6'n! del ri?'n , del (i(tema ner*io(o!
-ra.mento( de t& c&erpo ,! halando -B(icamente! lo( e(tamo( compartiendo &no( con otro(. No
e4i(ten lBmite( ien de-inido(. $(tamo( intercamiando lo( 'r.ano( de n&e(tro( c&erpo(! &no( con
otro( , con el re(to del &ni*er(o.
<anto lo( matem+tico(! como lo( cientB-ico( en radio@i('topo(! han de(arrollado c+lc&lo(
e4traordinario( para demo(trar m+( all+ de c&al%&ier d&da %&e en e(te momento ha, en n&e(tro(
c&erpo( &n mill'n de +tomo( adicionale( %&e en la( ltima( tre( (emana( e(taan en el c&erpo de
otra per(ona. $n e(te mi(mo momento! &(tede( tienen en (&( c&erpo( al.&na en6ima! o parte( de
+tomo( %&e en al.n momento e(t&*ieron -&ncionando en el c&erpo de Cri(to! de Mahatma =handi!
de =en.i( Lhan! de Hitler!... por nomrar al.&na( per(ona(. <odo( tenemo( &na en(ima parte de
cada (er h&mano %&e *i*i' al.&na *e6 en e(te planeta. 9(B %&e! Fc'mo podemo( e(tar (eparado( de
lo %&e (&cede en n&e(tro planetaG Una e0presin com9n en #a F,sica es *"e& c"ando $i!ra "n
e#ectrn& se sac"de e# Uni$erso' ; esto es tota#mente cierto'
5
Lo( e(t&dio( (ore radio@i('topo( dem&e(tran %&e reempla6amo( el 9JD de todo( lo( +tomo( de
n&e(tro c&erpo en meno( de &n a?o! -ormamo( &na n&e*a piel cada me(! &n n&e*o hB.ado cada (ei(
(emana(! &n n&e*o e(%&eleto cada tre( me(e(! &na n&e*a pared e(tomacal cada cinco dBa(. Ha(ta la(
cl&la( cererale( con %&e pen(amo( tienen +tomo( como carono! hidr'.eno! nitr'.eno! etc! %&e
hace &n a?o no e(taan ahB.
$l )NA con(tit&,e la in-ormaci'n .entica %&e po(eemo(! donde (e enc&entra literalmente toda la
in-ormaci'n de toda la hi(toria e*ol&ti*a! no ('lo del (er h&mano! (ino de toda( la( e(pecie(
iol'.ica(. $(te )NA 7con toda #a in2ormacin de# Uni$erso8 %&e tenemo( ahora! no e( el mi(mo
%&e tenBamo( hace (ei( (emana(. $l carono! hidr'.eno! nitr'.eno! etc.! como materia! no e(taan
allB hace (ei( (emana(! por lo tanto! (e.n el 9,&r*eda! (i &no cree %&e (omo( &n c&erpo -B(ico!
entonce( (e crea &n dilemaC Fa c&+l no( re-erimo(G $l modelo de 19J9 no e( el mi(mo %&e el modelo
19JJ! ni el de tre( me(e( atr+(. En rea#idad cam!iamos n"estros c"erpos 2,sicos con menos
tra!ajo 1 m.s r.pidamente de #o *"e nos cam!iamos de ropa'
Ha, otra co(a %&e e(tr&ct&ra , da la e4periencia del c&erpo -B(ico. 5ero el c&erpo -B(ico e( como el
rBo %&e e( (iempre &n n&e*o rBo. 9(B %&e! (i no (omo( el c&erpo -B(ico %&e aprendi' a pen(ar! F%&
(omo(G FDe d'nde *enimo(G Ho,! lo( cientB-ico( no( dan al.&na( re(p&e(ta( intere(ante(.
Si 7d(. p&dieran *er el c&erpo -B(ico! de(de el p&nto de *i(ta de &n in*e(ti.ador de la -B(ica c&+ntica!
(e darBan c&enta %&e e(t+ comp&e(to por +tomo( , %&e lo( +tomo( e(t+n di(p&e(to( a tra*( de
e(pacio( *acBo(! apareciendo! de(inte.r+ndo(e! de(apareciendo con(tantemente. $(ta( partBc&la( no
(on o)eto( materiale(! a&n%&e pare6can (erlo3 en realidad! son 2#"ct"aciones de ener(,a en e#
campo ener(5tico'
Si p&diramo( *er el c&erpo tal c&al e(! lo *erBamo(! proporcionalmente! tan *acBo como el e(pacio
inter.al+ctico. Cada +tomo del c&erpo e(! en (B! &n (i(tema (olar completo. 8epito! (i p&diramo(
*erlo tal c&al e(! (in el arti-icio de la e4periencia (en(orial! ('lo *erBamo( &n .ran *acBo con al.&no(
p&nto( ai(lado( , de(car.a( elctrica( ai(lada(.
$l 9,&r*eda tiene m&cho %&e decir (ore el *acBo. $l *acBo e( el terreno e(encial de n&e(tro (er. Y
e(te *acBo no e( &na porci'n *acBa de nada! e( &na plenit&d de inteli.encia no material. $(o e( lo %&e
(omo(C inte#i(encia no materia# *"e se e0presa como c"erpo materia#' $l c&erpo material *iene ,
(e *a! pero la inteli.encia no@material! la plenit&d de inteli.encia no@material permanece por
(iempre. $(t+ m+( all+ del tiempo , del e(pacio. $(tr&ct&ra la e4periencia del c&erpo -B(ico.
Si pudiramos conocer esto mediante la experiencia y no slo intelectualmente (porque
intelectualmente todos los fsicos se estn poniendo de acuerdo en esto), entonces, desapareceran
todos nuestros problemas porque nos daramos cuenta que no somos seres humanos con
experiencias espirituales ocasionales, sino que en verdad, somos seres espirituales con
experiencias humanas ocasionales. Y ese cambio bsico de percepcin cambiara nuestra crisis de
identidad y tambin cambiara completamente nuestra manera de interactuar entre nosotros,
cambiara todo el Universo y cmo lo experimentamos
Lo( cientB-ico( e(t+n comproando %&e la realidad e( a(B. 9,er! e(t&*e en >o(ton con &n .r&po como
6
(te. $ra &n .r&po -a(cinante por%&e e(taa Fritjor Capra 7"no de #os mejores 2,sicos de todos #os
tiempos8! e(taa tamin Candice <ert. $(to, (e.&ro %&e conocen a Candice! ella -&e Me-a de
>iolo.Ba Molec&lar en el :n(tit&to Nacional de Sal&d. Y creo! *"e es a e##a a *"ien m.s se #e de!e
esta comprensin de #o *"e es #a mente& #o *"e es e# c"erpo& 1 #o *"e es e# esp,rit" 7si *"ieren
##amar#o as,8' DeerBa .anar el 5remio Noel de Medicina! a meno( %&e el )&rado (ea m&,
cha&*ini(ta o machi(ta. Ya la han po(t&lado *aria( *ece(...! pero creo %&e ind&dalemente lo *a a
.anar por e(ta ma.nB-ica contri&ci'n acerca de cmo #a mente se trans2orma en materia. Hace ,a
como die6 a?o( %&e de(c&ri' #as endor2inas , con(ec&entemente lo( ne"rop5ptidos& %&e
act&almente han (ido e(t&diado( por ciento( , mile( de cientB-ico(.
A&e la )ra' <ert& %&ien primero demo(tr' %&e c"ando pensamos& o sentimos& o nos emocionamos&
o deseamos a#(o& eso se trans2orma inmediatamente en "na mo#5c"#a' 9l comien6o! (e cre,' %&e
e(a molc&la (e -ormaa en el cerero3 , por e(o (e denomin' ne"rop5ptido. HNe&roH por%&e
pertenece al cerero , HpptidoH por%&e (e parece a la( proteBna(.
Candice >ert demo(tr' %&e #as 2#"ct"aciones de ener(,a en e# campo ener(5tico en e# *"e
e0perimentamos "n pensamiento& se trans2orman en ciertos p5ptidos en n"estro cere!ro' Lo(
llam' ne&ropptido(. Y a(B! e( como (e com&nican la( ne&rona( entre (B. 9(B! e( como (e halan la(
cl&la( en el cerero. No lo hacen en in.l( o ca(tellano! (ino en el len.&a)e de e(to( ne&ropptido(!
de e(ta( (&(tancia( %&Bmica(! de e(ta( molc&la( men(a)era( del e(pacio interior. Y e(o e( lo %&e
(omo(. $(e *acBo interior interacta con(i.o mi(mo! crea -l&ct&acione( ener.tica( %&e
e4perimentamo( como pen(amiento( , l&e.o! lo( -ra.mento( inteli.ente( de ener.Ba (e tran(-orman
en molc&la( de la mente denominada( pptido(.
$n realidad! e(to( pptido( (on como pe%&e?a( lla*ecita( %&e entran en la (&per-icie de otra( cl&la(!
donde ha, pe%&e?a( ran&ra( para ella(! como pe%&e?a( cerrad&ra(. 9(B e( %&e! c&ando &no tiene &n
pen(amiento! (te (e tran(-orma en &na molc&la %&e e( como &na lla*ecita! la c&al *ia)a , l&e.o
enc&entra (& cerrad&ra3 , entra en e(a cerrad&ra. Y! &na *e6 %&e entr' en la cerrad&ra! la cl&la
recie el men(a)e. $(ta( cerrad&ra( (e llaman receptores! %&e ha, en el cerero.
$(to! en (B! ,a era intere(ante. 5ero lo %&e de(c&ri' la Dra. >ert (%&e l&e.o! con-irmaron otro(
cientB-ico()! -&e %&e e0isten receptores de estas mo#5c"#as de #a mente& no s#o en #as c5#"#as
cere!ra#es& sino en todas #as c5#"#as de todas partes' C&ando comen6aron a o(er*ar la( cl&la(
del (i(tema inm&nol'.ico! por e)emplo! la( %&e prote.en contra el c+ncer! la( in-eccione(! etc.!
encontraron receptore( de lo( mi(mo( men(a)ero( %&Bmico( en la( cl&la( <! en la( cl&la( >! en lo(
monocito(.
En otras palabras, tus clulas inmunolgicas, las que te protegen del cncer y de las infecciones,
estn literalmente vigilando cada pensamiento tuyo, cada emocin, cada concepto que emites,
cada deseo que tienes. Cada pequea clula y ! del sistema inmunolgico, produce las mismas
sustancias qu"micas que produce el cerebro cuando piensa. Esto, lo hace todo muy interesante,
porque ahora podemos decir que las clulas inmunolgicas son pensantes. #o son tan
elaboradas, como lo es la clula cerebral que puede hacerlo en ingls o castellano, pero s" piensa,
siente, se emociona y desea, se alegra, se entristece, etc.
$n *erdad! n&mero(o( e(t&dio( dem&e(tran %&e c&ando &na per(ona e(t+ tri(te , c&ando e(ta tri(te6a
7
e( prolon.ada (e(pecialmente! de(p&( de la m&erte de &n c'n,&.e! l&e.o de &n matrimonio lar.o)!
tiene ma,or incidencia de c+ncer & otra( en-ermedade(. $(to! (e dee a %&e la( cl&la(
inm&nol'.ica( e(t+n tri(te( , de l&to3 tienen &n di+lo.o internoC Hd)enno( ('la! no %&eremo( %&e
no( mole(tenH , por lo tanto no (e preoc&pan por la( in-eccione( , cancerB.eno( %&e e(t+n -lotando a
(& alrededor. Son cl&la( pen(ante(! (on con(ciente(.
9hora! la Dra. >ert , otro( cientB-ico( han de(c&ierto %&e no ('lo (e trata de la( cl&la(
inm&nol'.ica(. 5or donde %&iera %&e &no mire! en el c&erpo! ha, receptore( de ne&ropptido(. 5ero
,a no (e le( p&ede llamar ne&ropptido(! por%&e no e(t+n con-inado( e4cl&(i*amente al (i(tema
ner*io(o. Lo( prod&ce el e(t'ma.o! lo( inte(tino(! el colon! lo( ri?one(! la( cl&la( del cora6'n. 9(B
%&e c&ando decimo(! Hlo (iento en mi( entra?a(H! no e(tamo( halando (im'licamente! (ino m&,
literalmente! ,a %&e n&e(tro( inte(tino( prod&cen la( mi(ma( (&(tancia( %&Bmica( %&e n&e(tro
cerero c&ando pien(a. Lo mi(mo oc&rre c&ando decimo(C Hmi cora6'n e(t+ tri(teH. No halamo(
(im'licamente! el cora6'n realmente e(t+ tri(te.
9(B %&e la Dra. >ert! al i.&al %&e otro( cientB-ico( %&e la han (e.&ido! han demo(trado por lo meno(
&na co(aC %&e tenemos "n c"erpo pensante. I&e en realidad! cada cl&la del c&erpo e( &na cl&la
con(ciente! *i*a! pen(ante. I&e por lo tanto! no podemo( con-inar la mente al cerero! (ino %&e e(t+
en cada cl&la del c&erpo. Este es n"estro primer (ran sa#to& por*"e cre,amos *"e #a mente se
encontra!a so#amente en e# cere!ro' Est. en TO)O e# c"erpo'
Y el se("ndo (ran sa#to %&e tenemo( %&e dar! e( %&e tampoco (e p&ede con-inar a todo el c&erpo!
(ino %&e est. en todo e# Uni$erso. $(te! e( &na =89N mente no locali6ada %&e aparece a%&B , all+!
como la e4periencia del pen(amiento. $n *erdad! TO)O e# Uni$erso es "n or(anismo consciente&
$i$o& pensante' No somos m.*"inas 2,sicas *"e aprendimos a pensar' En rea#idad& somos
pensamientos de "na mente "ni$ersa# *"e aprendimos a crear "na m.*"ina 2,sica'
$(ta mente "ni$ersa#& %&e podrBamo( llamarla mente no@local3 , (i no le( .&(ta e(te trmino p&eden
(implemente decir! e# campo "ni2icado interact"ando consi(o mismo a tra$5s de "n proceso de
2ra(mentacin sim5trica! (e e4pre(a como -&er6a( de la nat&rale6a. Y e(ta( -&er6a( nat&rale(
e(tr&ct&ran el 7ni*er(o material. 5ero e(ta( -&er6a( nat&rale(! no (on -&er6a( al a6ar! no (on
(olamente campo( de -&er6a! son campos de inte#i(encia e in2ormacin'
Hace &na( (emana(! e(t&*e en la 9cademia de Ciencia( So*itica e intentaa e4plicar e(te modelo!
trataa por lo meno( de hacerlo parecer cientB-ico! , &n cientB-ico (e par' , di)oC =$n *erdad e( m&,
(encillo. <enemo( %&e poner &n -actor m+( en la ec&aci'n %&e todo( conocemo(C eNmc/. 5&eden
a.re.ar &na co(a m+( a la ec&aci'nC materia! ener.Ba! in-ormaci'n. I&e el campo de ener.Ba tamin
e( &n campo de in-ormaci'n! , %&e 5ste es e# pensamiento>'
C&ando o(er*an &n +tomo! *er+n %&e e(t+ comp&e(to por partBc&la(! pero (aemo( %&e en realidad!
e(a( partBc&la( (on campo( de proailidade(. 7na onda! no e( tanto &n o)eto material! (ino! &n
campo de proailidade(. $l .ran cientB-ico O. Hei(ener.! re(pon(ale por el principio -B(ico
denominado Hprincipio de incertid&mreH! demo(tr' %&e la onda e(! en realidad! la proailidad
e(tadB(tica de encontrar &na partBc&la a%&B , all+ en el momento de la medici'n.
5or tanto! la onda e( &n campo de -&er6a , tamin e( &na idea. $( la proailidad e(tadB(tica de
8
hallar &na partBc&la a%&B , all+. 5or lo tanto! e(to( campo( de -&er6a (on en *erdad campo( de idea(.
5or e(o! e4i(te e(ta e4pre(i'n en n&e(tro idioma. Decimo(! %&e al.&na( idea( tienen m+( -&er6a %&e
otra(! por%&e en realidad! la( idea( (e mani-ie(tan como molc&la(. N&e(tro c&erpo no e( m+( %&e &n
campo de idea(.
;(er*en la palara in2ormacin (en -ormaci'n)C e( el mecani(mo creati*o de donde (&r.e la
-orma. $(o e( lo %&e implica la palara in-ormaci'n. Trans2ormacinC &na -orma camiante a otra.
FD'nde oc&rre e(toG $(to oc&rre en e(e campo de idea(.
Creo %&e! ho,! ,a e( m&, claro de %&e el pen(amiento no oc&rre ('lo en el cerero! oc&rre en todo(
lado(. Y lo otro! e( %&e oc&rre en todo( lado( (im&lt+neamente. $(to e( an! m+( intri.ante. 5or
e)emplo! F%& oc&rre c&ando ten.o el pen(amientoC H<en.o (edHG $n c&anto ten.o e(ta idea! mi
cerero prod&ce &na (&(tancia %&Bmica llamada an.ioten(ina/ %&e e( el e%&i*alente molec&lar de
H<en.o (edH. 9l mi(mo tiempo! mi .l+nd&la pit&itaria prod&ce an.ioten(ina/ %&e prod&ce la
(ecreci'n de otra hormona! denominada 9DH (hormona antidi&rtica) %&e e( la re(pon(ale de la
retenci'n de lB%&ido. $n el mi(mo momento el ri?'n prod&ce an.ioten(ina/ %&e e*ita %&e (e pierda
dema(iado lB%&ido3 , entonce(! (e prod&ce meno( orina. 9l mi(mo tiempo! el cora6'n prod&ce
an.ioten(ina/ %&e retiene el a.&a. FD'nde aparece primero la ideaG >&eno! creemo( %&e la idea
e(t&*o primero en mi cae6a! por%&e t&*e el pen(amiento en palara( H<en.o (edH. 5ero en realidad!
la idea (&r.e (im&lt+neamente en toda( la( cl&la( del c&erpo. Cada cl&la del c&erpo dice HNece(ito
a.&aH! al mi(mo tiempo. No ha, &na (ec&encia! e( &n -en'meno de campo.
FD'nde e(taa la idea ante(G $n nin.n lado. $ra! (implemente "na amp#it"d de pro!a!i#idades'
Y! ante( de (er &na amplit&d de proailidade(! e(taa en el campo de #as posi!i#idades in2initas'
$(e campo de po(iilidade( in-inita( (e con*irti' en la amplit&d de proailidade(C e(o e( la idea! o
el comien6o de la idea. Y! &na *e6 %&e (e hi6o idea! e(taa en todo( lado( (im&lt+neamente. 9l
comien6o! en nin.n lado! , l&e.o en toda( parte( (im&lt+neamente.
$(to e( lo %&e (on e(pBrit&! mente , materia. Lo %&e llamamo( esp,rit" o consciencia p"ra es e#
campo de in2initas posi!i#idades' Lo %&e llamamo( mente es #a amp#it"d de pro!a!i#idades' Y lo
%&e llamamo( e# c"erpo& es simp#emente "na part,c"#a con(e#ada en e# momento de #a atencin'
5ero! no( con-&ndimo( con la partBc&la con.elada en el momento de la atenci'n , de ahB el temor de
la mortalidad , todo( lo( prolema( de la *ida.
!se momento con"elado de atencin, ese cuerpo fsico, no es ms que una mascarada #orque,
deba$o de ese momento con"elado de atencin, est la amplitud de probalidades y despus de eso,
est el campo de posibilidades infinitas que es lo que nosotros realmente somos !so es la
consciencia
Dice la literat&ra 9,&r*dicaC P$(o e( lo %&e ere(Q. $(ta e4pre(i'n %&e aparece en la literat&ra
9,&r*dica e( e%&i*alente aC =concete a ti mismo& como e# campo 1 e# conocedor de# campo>
(*a(e en el >ha.a*ad =Rta! cap. 10). Y c&ando ten.a( e(e conocimiento *i*encial! te dar+( c&enta
de %&e t& *erdadera condici'n como campo e( inmortal. ;tra de(cripci'n hermo(a e(C =e# a("a no
#o p"ede mojar& e# 2"e(o no #o p"ede *"emar& #as armas no #o p"eden partir? no tiene ni
comien4o& ni 2in? 1& es m"1 anti("o&''' eso es *"i5n eres. Entonces& $e 1 enc"5ntrate a##,& 1 1a no
tendr.s m.s pro!#emas>
9
Creo %&e lo( i'lo.o(! lo( -B(ico( , la .ente de campo( e(pirit&ale(! coinciden act&almente (ore
e(to. 5or lo meno(! lo( i'lo.o( m+( act&ali6ado(! al.&no( de in(tit&cione( de m&cho pre(ti.io!
halan de la con(ciencia , de c'mo tra(ciende la e4periencia material! de c'mo la con(ciencia no
p&ede (er de(tr&ida. $(ta (ore*i*e a la m&erte -B(ica. Y! en realidad! e(a e( la -&ente de toda
creaci'n. <odo el &ni*er(o e( e(te nico campo &ni-icado de con(ciencia. :nteracta con(i.o mi(mo.
Crea no ('lo el c&erpo -B(ico! (ino tamin el 7ni*er(o -B(ico.
Hace *ario( a?o(! el Dr. Herert Spencer! tamin del :n(tit&to Nacional de Sal&d! lle*' a cao &n
e4perimento m&, intere(ante. <om' do( .r&po( de ratone( , a &no de lo( .r&po(! le in,ect' &na
(&(tancia %&Bmica conocida como 5oli :C. $l 5oli :C e(tim&la el (i(tema inm&nol'.ico. 9l mi(mo
tiempo! hacBa %&e e(to( ratone( olieran alcan-or. 5a(ado &n tiempo! no hacBa -alta in,ectar el
e(tim&lante inm&nol'.ico3 (implemente con oler el alcan-or (e e(tim&laa el (i(tema inm&nol'.ico.
<om' el otro .r&po de ratone( , le aplic' otra (&(tancia %&Bmica %&e de(tr&,e el (i(tema
inm&nol'.icoC la ciclo-o(-onita. 9n ho,! (e &(a como &na dro.a anticancerB.ena. Le inoc&l' a lo(
ratone( e(ta ciclo-o(-onita! al mi(mo tiempo %&e olBan alcan-or. 5a(ado &n tiempo! con ('lo oler el
alcan-or! e(to( ratone( de(tr&Ban (& (i(tema inm&nol'.ico.
<enemo( do( .r&po( de ratone(. 7no! con ratone( %&e al oler el alcan-or e(tim&lan (& (i(tema
inm&nol'.ico (han hecho &n compromi(o co.no(citi*o premat&ro de %&e el olor del alcan-or
(i.ni-ica He(tim&lar el (i(tema inm&nol'.icoH) , otro .r&po! con ratone( %&e al oler el alcan-or
de(tr&,en (& (i(tema inm&nol'.ico. $n el ltimo .r&po! (i e(to( (e e4ponen a ne&mococo(!
de(arrollan &na ne&monBa , m&eren a lo( poco( dBa(3 (i (e le( da cancerB.eno(! de(arrollan &n c+ncer
en poco( dBa(. 9l primer .r&po de ratone( (e le( podr+ dar c&al%&ier cantidad de cancerB.eno( o
ne&moc'ccido( , no le( pa(ar+ nada.
FC&+l e( la di-erencia entre amo( .r&po( de ratone(G $(ta e(t+ en lo %&e (i.ni-ica e(e olor de
alcan-or para ello(! para (& (i(tema inm&nol'.ico. $(to ('lo p&ede (&ceder! (i (&( (i(tema(
inm&nol'.ico( tienen memoria! (i pien(an! (i (on &na entidad con(ciente.
$n otro e(t&dio! p&licado hace *ario( a?o( en <he Mo&rnal o- Science de la 7ni*er(idad $(tatal de
;hio! donde lo( in*e(ti.adore( e(t&diaan el metaoli(mo del cole(terol en cone)o(! le( dieron a lo(
cone)o( do(i( de comida con &n ni*el m&, alto de cole(terol. Se (orprendieron! al encontrar %&e &n
.r&po de cone)o( no ele*aa (& cole(terol (an.&Bneo! a pe(ar de la comida *eneno(a %&e (e le( daa.
Y re(&lt'! %&e la nica di-erencia entre e(to( cone)o( , lo( %&e (&-rBan incremento de cole(terol
(an.&Bneo , end&recimiento de la( arteria(! era %&e el tcnico a#imenta!a a estos conejos&
sac.ndo#os de #a ja"#a con cari-o 1 mimos en #"(ar de tirar#es #a comida' Los mira!a& !esa!a&
#es +a!#a!a& #es canta!a' Repitieron este est,m"#o $arias $eces 1 encontraron *"e
meta!o#i4a!an e# co#estero# de "n modo tota#mente di2erente'
Y como re(&ltado de e(a e4periencia %&e! (i no( atre*emo(! podrBamo( llamar de amor! e(to(
cone)o( prod&)eron cierto( ne&ropptido( %&e no (on para nada ne&ropptido(! (ino %&e (on
mod&ladore( del metaoli(mo del cole(terol , cond&)eron al cole(terol por &n camino meta'lico
completamente di-erente.
10
5ara mB! e(te e( &n e(t&dio (orprendente. Las en2ermedades card,acas son #as primeras
responsa!#es de m"ertes en e# m"ndo' Y! por lo meno( en e(te e(t&dio! podrBan incidir en la
aparici'n o no de &na a-ecci'n cardBaca! el re(&ltado de la( caricia(! lo( mimo( , lo( e(o( (el amor).
F$( importante e(to en lo( (ere( h&mano(G
Hace poco! en otro e(t&dio p&licado en 5ediatrBa! de la 7ni*er(idad de Miami! en la %&e (e
e(t&diaan ni?o( premat&ro( en la Sala de <erapia :nten(i*a del Ho(pital dicha 7ni*er(idad! haBa
do( .r&po( de e( premat&ro(! en c&nita( cerrada( con pe%&e?a( *entanita( , con &no de lo(
.r&po( &n in*e(ti.ador. <re( *ece( al dBa! (te pa(aa (& ra6o por la *entanita , acariciaa a lo(
premat&ro(. No le llamaan Hcaricia(H! (ino He(tim&laci'n kine(t(ica t+ctilH. Dado %&e lo( tiempo(
en %&e *i*imo(! (on tiempo( e4tra?o(! ,a no e( le.Btimo llamar a la( caricia( por (& *erdadero
nomre! , S Dio( no( permita %&e (e le llame amor...T
Se encontr'! %&e (i (e hacBa e(a He(tim&laci'n kine(t(ica t+ctilH cada dBa! el e premat&ro
a&mentaa en KED m+( (& pe(o. Se p&lic' el e(t&dio en la re*i(ta 5ediatrBa , la concl&(i'n del
artBc&lo dice! %&e la He(tim&laci'n kine(t(ica t+ctilH e( &na e(trate.ia econ'micamente e-ecti*a ,
til! dado %&e ahorra U0 EEE 7.S. Dollar( en la atenci'n ho(pitalaria de cada e premat&ro.
D+ndole( de alta! m&cho ante( del tiempo promedio normal en e(to( ca(o(.
"emo(! entonce(! %&e la( e4periencia( (en(oriale( crean el c&erpo. <oda interpretaci'n
e4perimentada en la con(ciencia! (e con*ierte en el c&erpo -B(ico. Si (e hace &n *ia)e de placer por la
Monta?a M+.ica! en Di(ne,landia! , lo di(-r&ta! (& c&erpo prod&ce &na (&(tancia %&Bmica
denominada inter#"@in( A. Si &(ted *a al N:H (National :n(tit&te -or Health)3 , dice %&e %&iere
%interlu&in" '%, le conte(tar+n %&e cada do(i( le c&e(ta UJ EEE 7.S. Dollar(! por%&e e( &na dro.a
anticancerB.ena m&, podero(a. $n *erdad! (e.n dem&e(tran e(t&dio( reciente(! e(ta (&(tancia p&ede
c&rar male( como c+ncer del ri?'n , melanoma(. 5ero e( di-Bcil de -aricar , toda*Ba no (e conoce
m&, ien (& m+( adec&ada (ec&encia %&Bmica. 5ero &n *ia)e de placer lo har+ rico.
5ero! por el contrario! (i e(e mi(mo *ia)e de placer le prod&ce p+nico! entonce( no -aricar+
interl&kin. /! (ino %&e -aricar+ corti(ona , adrenalina %&e de(tr&,en el (i(tema inm&nol'.ico.
9(B %&e! ni (i%&iera e( la e4periencia! (ino %&e es #a interpretacin de #a e0periencia' 5or tanto! la
interpretaci'n e( la molc&la. $l c&erpo e( &n con)&nto de Hinterpretacione(H prod&cida(! en e(e
campo de con(ciencia %&e e( %&iene( (omo(! por lo %&e llamamo( el Y;! o el &no mi(mo. Y ,a %&e
el Y; interacta con el Y; , (e interpreta a(B mi(mo! *a re(&ltando a(B! la creaci'n del c&erpo -B(ico3
, en ltima in(tancia la creaci'n del 7ni*er(o.
8ecientemente! en el H9O en Ma((ach&(ett(! el Departamento de $d&caci'n para la Sal&d lle*' a
cao otro e(t&dio (ore lo %&e (e denominan -actore( de rie(.o para la( a-eccione( cardBaca(. $n l!
encontraron %&e el -actor de rie(.o No. 1 no era el -&mar! ni la hiperten(i'n! ni la hi(toria clBnica
-amiliar! ni el cole(terol. De hecho! e( intere(ante notar %&e la ma,orBa de la( per(ona( %&e po(een
e(to( -actore( de rie(.o! no (&-ren a-eccione( cardBaca(. E# 2actor de ries(o No' :& era e# ni$e# de
a#e(r,a con "no mismo' E# 2actor No' A& era #a insatis2accin #a!ora#. Sal.a a la calle , ha.a e(ta(
do( pre.&nta(C 1) F$re( -eli6G /) F9ma( t& traa)oG ,! (i p&ede( re(ponder hone(tamente %&e (B! a
ama( pre.&nta(! e( proale %&e e(t( ien.
11
5or casualidad! a tra*( de e(e e(t&dio! (e encontr' %&e m+( .ente morBa en &n determinado dBa de
la (emana %&e! en c&al%&ier otro dBa. $(to, (e.&ro %&e p&eden adi*inar %& dBa e( e(eC L"nes a #a
ma-ana' $( cierto. M+( .ente m&ere de a-ecci'n cardBaca a la( 9CEE a.m. lo( l&ne(! %&e en c&al%&ier
otro momento. FNo e( e(to a(omro(oG Ha(ta donde ,o (! ('lo no(otro( como e(pecie h&mana!
tenemo( la di(tinci'n de lo.rar ha6a?a tan e4traordinaria. S&p&e(tamente! nin.n otro animal
conoce la di-erencia entre l&ne( , marte(. FC&+l e( la di-erenciaG $(ta e( &na idea! e( &na
interpretaci'n! no e( nada material. Si le di)eran %&e el l&ne( e( -eriado! e(o no oc&rrirBa. Son
(implemente idea(.
$l c&erpo e( &n campo de idea(! en tran(-ormaci'n! %&e (e *&el*en a crear como con(ciencia p&ra.
$(e campo de con(ciencia! interacta con(i.o mi(mo! (e con*ierte en idea( en el c&erpo! en el
7ni*er(o -B(ico , en (& e4periencia. SB! no ('lo e( &na (opa de ener.Ba. No(otro( tran(-ormamo( e(a
(opa de ener.Ba a -orma( materiale(! color! etc. 9(B %&e no(otro( (omo( literalmente &no( creadore(.
5ero! e(o e( lo %&e tenemo( %&e de(c&rir! %&e a*eri.&ar.
Basta #a e0periencia de# tiempo es a#(o *"e nosotros creamos. 5or (&p&e(to! todo( creemo( %&e
el tiempo e4i(te. 7(amo( relo)e( para medirlo. 5re.ntenle a &n -B(ico , le dir+ %&e no ha, nin.n
e4perimento %&e pr&ee la e4i(tencia del tiempo. /ir T+omas Co#d! el eminente -B(ico rit+nico!
dice %&e la de(cripci'n del m&ndo como tiempo lineal con pa(ado! pre(ente , -&t&ro! e( &na
de(cripci'n totalmente ine4acta del m&ndo -B(ico %&e (implemente e(. $n realidad! no(otro(
creamos e# tiempo por medio de n"estra ima(inacin' FC&+ndo ha e4perimentado el pa(ado -&era
de (& ima.inaci'nG FC&+ndo ha e4perimentado el -&t&ro! (ino en (& ima.inaci'nG $l hecho real! e(
%&e e(e mi(mo campo &ni-icado e( &na contin&idad de po(iilidade( in-inita( %&e contiene lo
pa(ado! lo pre(ente , lo -&t&ro como &na contin&idad de po(iilidade( in-inita(! otenida( en &n
eterno momento de ahora. S'lo e4i(te la eternidad! pero la di*idimo(! mediante -ra.mento( de
percepci'n en &na e4periencia de tiempo lineal.
$l tiempo no e4i(te como al.o a(ol&to. $( otro arti-icio del pen(amiento. No(otro( creamo( el
tiempo! mediante el mo*imiento del pen(amiento. Si &no dice %&e! nece(ariamente dee e4i(tir el
tiempo! entonce( comien6a a halar en trmino( de comien6o( , -inale(. 5ero entonce(! (e *&el*e
m&, *&lnerale por%&e F%& h&o ante( del comien6oG FI& ha, de(p&( del -inG $(ta( (on ('lo
arma6one( concept&ale(.
/te$en BaD@ins! el renomrado -B(ico! dice %&e e# Uni$erso no tiene !ordes en e# espacio 1 *"e
no tiene ni comien4o& ni 2in en e# tiempo. 9(B! e( como comien6a (& liro.
Y ho,! todo( lo (aemo(. C&ando creamo( el tiempo! e(tr&ct&ramo( &na e4periencia percept&al del
mi(mo. Y l&e.o! creamo( &na determinada realidad del tiempo. $n ltima in(tancia! el tiempo e( &n
di+lo.o interno3 e(o e( lo %&e e(.
Hace &na( (emana(! en &n *&elo de >o(ton a Londre(! me encontr con &n *ie)o ami.o mBo. Y la
pa(amo( tan ien %&e el tiempo *ol'... Como di)o mi ami.o! Hlle.amo( en do( (e.&ndo(H. $l *&elo
en *erdad d&r' ocho hora(! pero no( pareci' %&e haBamo( lle.ado en *einte min&to(. No(
ol*idamo( de comer! de ir al a?o! ha(ta de meditar. FI& pa('G
N&e(tro di+lo.o interno del tiempo de *&elo! e(tr&ct&r' &na iolo.Ba completamente di-erente %&e
12
tiene (&( propio( ciclo( de de(can(o! de acti*idad! de (&e?o! de de(pertar! de apetito! etc. Con e(a
-rec&encia de interacci'n con &no mi(mo! la con(ciencia interact&ando! cre' &na e4periencia di(tinta
del tiempo. Y por (&p&e(to! tamin e(t+n la( per(ona( %&e &no *e diariamente! %&e dicen %&e (e le(
acaa el tiempo. $llo( *en el mi(mo relo) %&e *emo( &(tede( , ,o! pero (te (e m&e*e m+(
r+pidamente para ello(. $(t&dien a e(a per(ona! iol'.icamente halando! , encontrar+n %&e (& relo)
iol'.ico tamin e(t+ aceleradoC el ritmo del cora6'n e( m+( acelerado! la pre(i'n (an.&Bnea e( m+(
alta! lo( ni*ele( de in(&lina , .l&co(a (on m+( alto(! etc. =eneralmente! caen m&erto a lo( c&arenta o
cinc&enta , pico! deido a a-eccione( coronaria(. $ntonce(! (B (e le( aca' el tiempo. $llo(
con*ierten (& -rec&encia interior de a&to @ interacci'n %&e dice %&e (e le( e(t+ acaando el tiempo
con la e4periencia -B(ica del tiempo! aca+ndo(e.
7(tede( tamin conocen .ente %&e aparentan tener todo el tiempo del m&ndo. $(to( tienen &na
iolo.Ba completamente di-erente. ; han e(c&chado decir %&e la belle(a de la monta)a cortaba el
aliento, cuando el tiempo se detuvo. $(a e4pre(i'n! en (B mi(ma! e( &na cla*e de lo %&e e( la
nat&rale6aC la belle(a de la monta)a cortaba el aliento, porque el tiempo tambin se par
9 medida %&e no( introd&cimo( en el Yo.a (e(ta tarde practicaremo( al.&na( tcnica( re(piratoria()!
*eremo( %&e #a =respiracin no es m.s *"e e# mo$imiento de #a consciencia>' Y c&ando (e
detiene la re(piraci'n! tamin (e detiene la con(ciencia , (e detiene el tiempo. $( la e4periencia de
H&nidadH. $n la literat&ra 9,&r*dica! decimo( %&e e(ta e( la e4periencia de (amadhi. /amad+i es #a
e0periencia& donde e# o!ser$ador& #o o!ser$ado 1 #a e0periencia de o!ser$ar (, ha, trmino(
tcnico( para cada &no de ello() se +acen "na so#a cosa'
5or e(o! al Samad*i lo llamamos una experiencia de unidad 7no lo p&ede e4perimentar c&ando (e
*i*e &na e4periencia impactante en la nat&rale6a! o %&i6+( ante &na ora m&(ical o &na dan6a! o
d&rante la apreciaci'n artB(tica de &na ora de arte. De hecho! la mi(ma e4i(tencia del arte e( &n
tratar de e4perimentar e(ta &nidad. 5oeta( , -il'(o-o( han pa(ado toda (& *ida tratando de *ol*er a
captar &na e4periencia de e(e tipo , l&e.o e(crien (ore ello por el re(to de (&( *ida(. 5or%&e &na
*e6 *i*ida! no (e p&ede ol*idar. 5rod&ce &n camio en &no. $( como &n e %&e nace!... ,a no
p&ede re.re(ar al *ientre materno.
$(ta e4periencia de la 7nidad! e(ta e4periencia en *"e e# o!ser$ador& #o o!ser$ado 1 e# proceso de
o!ser$ar se +acen "na so#a entidad& e(ta e4periencia de (amadhi (e de(crie tamin como &na
e4periencia de iena*ent&ran6a. No e( de ale.rBa! ,a %&e ale.rBa tiene %&e *er con pen(amiento(
ale.re( , depende de la( circ&n(tancia( , (it&acione(. La iena*ent&ran6a *a m+( all+ de todo
pen(amiento. $n realidad e( #a s"spensin de# pensamiento' $( )&(tamente e(a e4perienciaC #a
!e##e4a de #a monta-a *"ita!a e# a#iento& e# tiempo se det"$o' 9ct&almente! m&cho( e(t&dio(
dem&e(tran %&e c&ando la .ente tra(ciende! como (&cede d&rante la meditacin trascendenta#!
e4perimentan e(o3 , e-ecti*amente! (e le( corta la re(piraci'n3 e( la (&(pen(i'n (in e(-&er6o de la
re(piraci'n.
$n lo( anti.&o( te4to( *dico( (e de-ine la iena*ent&ran6a de e(e modo! como la (&(pen(i'n (in
e(-&er6o de la re(piraci'n %&e (e prod&ce en el (amadhi. Y! #a respiracin es e# mo$imiento de#
pensamiento'
C&ando la .ente e(t+ a.itada! (e acelera (& re(piraci'n! la mi(ma (e *&el*e irre.&lar. Y c&ando e(t+
13
calmada! la re(piraci'n (e tran%&ili6a! (e hace re.&lar3 todo e(o tamin tiene %&e *er con la(
di(tinta( tcnica( re(piratoria( %&e podemo( practicar. 9(B %&e! del mi(mo modo en %&e e#
pensamiento in2#"1e so!re #a respiracin& tam!i5n #a respiracin in2#"1e so!re e# pensamiento?
#os dos son #a misma cosa. Y en realidad! e# tiempo no es m.s *"e e# mo$imiento de #a
consciencia'
C&ando creamo( el tiempo! lo metaoli6amo( , l&e.o e(tr&ct&ramo( n&e(tra( e4periencia( de l.
5ero el -l&ir del tiempo e( &n acontecimiento p&ramente p(icol'.ico. Lo mi(mo (&cede con la
e4periencia de la mortalidad. $(ta! e( &n acontecimiento netamente p(icol'.ico. Ha, c&lt&ra( en el
m&ndo %&e han e(tr&ct&rado di-erente( e4periencia( del tiempo. 5or e)emplo! lo( indB.ena(
<roianden(e( creen en el tiempo cBclico! lo %&e le( da &na concepci'n totalmente di-erente del
7ni*er(o , tamin &na iolo.Ba totalmente di-erente.
$n la tradici'n "dica! ha, &na contin&idad eterna del tiempo a tra*( de lo( cic#os! al.&no( de ello(
.rande(! otro( pe%&e?o(! , otro( eterno(. 5ero todo(! creado( como arti-icio( de la percepci'n
(en(orial , %&e oc&rren con &na -rec&encia de a&to @ interacci'n.
He pa(ado m&cho tiempo halando (ore tema( aparentemente a(tracto(! a&n%&e! (e.n la
interpretaci'n *dica del 7ni*er(o! #o *"e es tan a!stracto es #o 9nico tan(i!#e 1 #o *"e "no $e& en
rea#idad no e0iste& e4cepto como &na amplit&d proale %&e &no e(tr&ct&ra a tra*( de la -rec&encia
de (& propia con(ciencia. 9(B e( %&e! (i &no p&ede entender %&e la con(ciencia e( la creadora de
todo! entonce( act&ando a e(e ni*el! podrBamo( realmente crear di-erente( iolo.Ba(! (i lo
de(e+ramo(.
$l c&erpo e(! en realidad! "n r,o de inte#i(encia& "n r,o de ener(,a inte#i(ente *"e se ren"e$a
constantemente' 7no podrBa decir %&e (i (e ren&e*a con(tantemente! Fc'mo e( %&e (i.o teniendo
lo( mi(mo( *a(o( (an.&Bneo( %&e parecen en*e)ecer cada *e6 m+(G3 , Fc'mo e( %&e an ten.o
artriti( en mi( h&e(o(G3 , (i camio mi hB.ado cada (ei( (emana( Fc'mo e( %&e an e(t+ ahB la
cirro(i(G! etc. Y la ra6'n de e(o! e( %&e en la ma,orBa de lo( ca(o(! 2a!ricamos e# mismo patrn
ener(5tico s"!1acente , creamo( e(a mi(ma e4periencia -B(ica. $n la ma,orBa de lo( ca(o(!
-aricamo( el mi(mo -l&)o de inteli.encia para darno( e(a mi(ma e4periencia.
Lo( p(ic'lo.o( le( p&eden decir %&e tenemo( &no( 1E EEE pen(amiento( por dBa. $(to no dee
(orprenderno(! p&e( ha, *ece( %&e creo %&e tenemo( m&cho( m+( %&e e(o(. Pero #o *"e s,
desconcierta "n poco& es *"e casi "n EFG de #os pensamientos *"e "no t"$o +o1& son #os
mismos *"e "no t"$o a1er' Se (i.&en -aricando literalmente por h+ito. Si no me creen! tomen
&na ho)a , *eri-i%&en c&+nta( co(a( han camiado e(te a?o! comparado con el a?o pa(ado. Si p&eden
encontrar die6 o cinco co(a(! e( realmente &n lo.ro notale. La ma,orBa de la .ente! dir+ %&e perdi'
1E kilo( , *ol*i' a (&ir 12 o %&e empe6' a hacer cicli(mo , l&e.o lo de)'.
; (ea! %&e (e.&imo( creando lo( mi(mo( patrone( de inteli.encia a tra*( de n&e(tra e4periencia
(en(orial e interpretacione( %&e dan como re(&ltado! la mi(ma apariencia -B(ica de la materia. 5ero la
*erdad e( %&e no e( a(B. C&ando o(er*o! por e)emplo! &n c+ncer de p&lm'n en &na radio.ra-Ba , lo
comparo con el mi(mo c+ncer de p&lm'n de hace (ei( me(e(! Fe(to, o(er*ando el mi(mo c+ncer!
-B(icamente halandoG No! por%&e lo( carone(! nitr'.eno(! hidr'.eno(! etc. %&e con-orman e(e
c+ncer (on n&e*o( con re(pecto a (ei( me(e( atr+(.
14
Si pon.o &n en-o%&e totalmente materiali(ta! (o, (&per(ticio(o! , mi l'.ica e(t+ enca)onada en la
(&per(tici'n del materiali(mo! entonce( por (&p&e(to! encarar &na .&erra n&clear contra e(e c+ncer
para tratar de eliminarlo! por%&e creo %&e e( material. Lo *"e rea#mente ten(o *"e +acer& es
e0orci4ar e# crecimiento de# c.ncer! lo c&al (i.ni-ica %&e ten.o %&e ree(tr&ct&rar el patr'n
ener.tico! lo( patrone( de inteli.encia! la( memoria( cel&lare(! %&e prod&cen el c+ncer. $(o e( lo
%&e! en ltima in(tancia! prod&ce &na *erdadera c&raci'n! lo %&e ho, llamamo( &na remi(i'n
e(pont+nea. No ha, nada intri.ante al re(pecto. $n *erdad! hacemo( e(o todo( lo( dBa( de n&e(tra(
*ida(.
$l c&erpo h&mano ren&e*a &no( 2EE illone( de cl&la( por dBa. 9lrededor de &n 1D de (ta(! (on
m&tacione( , por lo tanto! (on cl&la( cancerB.ena(. <odo( tenemo( cl&la( cancerB.ena( en el
c&erpo por &n tiempo! pero no en-ermamo( de c+ncer! por%&e el c&erpo (ae como de(hacer(e de
ella(! mediante rillante( imp&l(o( de inteli.encia %&e (e tran(-orman en inter#"@in(& inter2ern&
2actores de necrosis +"manos& o en todas esas 2a!"#osas dro(as *"e se prod"cen dentro de
n"estra propia 2armacia'
#uestro cuerpo tiene los receptores para estas drogas, no porque tenga alg$n contrato con
%aufmann &a'oche, sino porque tenemos la capacidad de fabricar las drogas ms exclusivas de
las que se pueda pensar. ( estas drogas se encuentran en dosis muy precisas en el momento
adecuado, en el rgano adecuado. El paquete contiene todas las instrucciones y lo $nico que
tenemos que hacer es acceder a esa farmacia. &o hacemos todos los d"as, inconscientemente. )i lo
pudiramos hacer un poco ms conscientemente, entonces lo amplificar"amos* y luego
tendr"amos la llamada curacin milagrosa. #o hay nada de milagroso. )e trata solamente del
milagro de ayer, pero la ciencia de hoy.
5or lo tanto! el c&erpo e(t+ comp&e(to de +tomo(. $(to( +tomo( (on partBc&la( %&e (on -l&ct&acione(
de ener.Ba! apareciendo! de(apareciendo! chocando! en &na dan6a eterna de creaci'n. Y en *erdad!
n&e(tro c&erpo e(! proporcionalmente! tan *acBo como el e(pacio inter.al+ctico. Ese $ac,o& no es "n
$ac,o de nada& sino *"e es "na p#enit"d de inte#i(encia no materia# *"e interact9a consi(o
misma 1 crea #a apariencia 2,sica de #a materia'
Yo dirBa %&e! (omo( pen(amiento( %&e hemo( aprendido a crear la m+%&ina -B(ica. $(to lo coment
con Mahari(hi , me di)o %&e no era &na &ena -orma de decirlo. DeerBa decir %&e! somos imp"#sos
de inte#i(encia *"e +emos aprendido a crear #a m.*"ina 2,sica& por%&e e# pensamiento es s#o
"no de #os imp"#sos de #a inte#i(encia! tenemo( (entimiento(! de(eo(! concepto(! idea(!... todo(
e(to( (on imp&l(o( de inteli.encia %&e -arica la m+%&ina.
Y esto nos lleva a una nueva interpretacin del cuerpo fsico que creo que es la visin interior ms
importante que podemos efectuar en esta ma)ana y es que, E& +,-, E# ./E 0E'C1!1+,)
2&3,, &, %2CE ./E )E C,#41E'2 E# ,-2 #/E)'2 'E2&1-2-. !sto incluye la
realidad del entorno, los ob$etos de nuestra percepcin, como as tambin la realidad de nuestro
cuerpo 5-icho de otra forma que no es la del autor6 ,-, lo que seamos capaces de percibir
7visuali8ar9 en nuestra :mente;, se hace parte de nuestra realidad.<
Y lo primero %&e deemo( hacer! e( de)ar de perciir , halar de n&e(tro c&erpo como "na
15
esc"#t"ra con(e#ada& como materia' 5or%&e en &n ni*el de percepci'n! e( e-ecti*amente materia!
pero tamin es "n campo de in2inita trans2ormacin' Es in2ormacin' /i n"estra percepcin
de# c"erpo es s#o materia#& n"estra e0periencia de# mismo tam!i5n ser. #a de "na esc"#t"ra
con(e#ada'
9ct&almente! tenemo( &na n&e*a interpretaci'n del c&erpo a(ada en la ciencia m+( reciente. Y e(a
n&e*a interpretaci'n! ree(tr&ct&ra &na n&e*a realidad del c&erpo por%&e n&e(tra e4periencia act&al (e
a(a tamin (ore nocione(! idea(! concepto( %&e hemo( tenido del mi(mo! de(de la *ie)a
(&per(tici'n. 9hora podemo( camiar e(o! ,a n&e(tra realidad del mi(mo camiar+ con (olamente
&na n&e*a *i(i'n interna. Camiar+ (& metaoli(mo deido al Cnani ;o(a& o ;o(a de#
Conocimiento' Mahari(hi n&e*amente no( diceC :el conocimiento es el me=or purificador, el
conocimiento 7nos9 cambiar;. Con slo tener el conocimiento, ste nos cambiar. #o es
necesario llegar a un concepto sobre tal o cual asunto y decir6 bueno, mi cuerpo es este campo
energtico y tengo que comen8ar a verlo de este modo. #o. El conocimiento en s" es lo
fundamental. )i s que el mundo es redondo, entonces puedo ir alrededor de l, y si s que es
plano, tengo miedo de caerme al espacio por el borde. 0or lo tanto, el conocimiento en s",
transforma, cambiar su metabolismo. #osotros metaboli8amos el conocimiento y lo
incorporamos al cuerpo.
La ciencia ahora no( dice lo %&e la( tradicione( *dica( (iempre han dicho , e( %&e n&e(tro( c&erpo(
no (on! lo %&e en el pa(ado! (e perciBa como molc&la(. M+( ien! (on todo( e(to( proce(o(. Y
todo( e(to( proce(o( (on tran(-ormacione( en la con(ciencia. N&e(tro( c&erpo( (on in-ormaci'n. La
palara mi(ma in-ormaci'n! le( dice como (&r.e la -orma.
...Y (on toda( e(ta( tran(-ormacione(. $( inteli.encia. $( prod&cto meta'lico -inal de la
inteli.encia. $( m+( %&e nada! e(pacio *acBo , e(ta( partBc&la( %&e (e m&e*en a *elocidade(
e4traordinaria( como ra,o(3 en e(te *acBo pr+cticamente total! chocando! reotando!
de(inte.r+ndo(e! *ol*iendo a e4i(tir. Son -l&ct&acione( en la( -rec&encia( del *acBo mi(mo. Pero& e#
Veda nos dice *"e en rea#idad& esto no es "n $ac,o de nada& sino "na p#enit"d de inte#i(encia no
materia#' La e4pre(i'n empleada e( Hpurnamit purnamitamH! e( decir! %de #a p#enit"d s"r(e #a
p#enit"d 1 se mantiene%. $( &n proce(o contin&o.
9 -in de ree(tr&ct&rar e(to( patrone(! primero deemo( aprender a ser testi(os si#enciosos de #os
mismos 1 #"e(o n"estras simp#es intenciones #os cam!iar.n' Y en trmino( materiali(ta(! p&edo
tener &n n&e*o conocimiento de todo e(to. $n realidad! me p&edo dar c&enta de %&e repre(ento el
9JD de lo( +tomo(. Y todo( e(to( 'r.ano( %&e creo %&e (on permanente(! en realidad lo( e(to,
camiando m+( r+pidamente de lo %&e p&edo camiarme de ropa.
<odo e(te c&erpo %&e me da la apariencia de materia! de (olide6! es $erdaderamente "n campo de
trans2ormacin %&e (on -rec&encia( de interacci'n con &no mi(mo. Yo mi(mo interact&ando
conmi.o mi(mo. Y lo p&edo reinterpretar. DeerBa darme c&enta %&e en e# Uni$erso no e0iste
des(aste& so#amente e0isten cic#os r,tmicos de descanso 1 acti$idad 1 "na trans2ormacin
intermina!#e. FC&+ndo (e can(' la <ierra de rotar (ore (& propio e)e o de .irar alrededor del (olG
FD'nde e(t+ e(ta $N<8;5:9 (ore la %&e halamo(G F5or %& con -ra.mento( de percepci'n no
podemo( *er el TO)OG 5or%&e tenemo( %&e TRA/CEN)ER! tenemo( %&e ir m+( all+ de lo(
16
(entido( para aarcar el TO)O' 5ara comprender %&e en realidad! (iendo mi c&erpo parte del
7ni*er(o! no +a1 des(aste& (ino (olo ciclo( rBtmico( de de(can(o , acti*idad. $(to(! (on parte( de &n
relo) iol'.ico interno. Sin emar.o! in-l&imo( (ore e(e relo)! (e.n c'mo e4perimentemo( el
tiempo! el c&al tamin e( e4periencia de interacci'n con &no mi(mo. No(otro( creamo( el tiempo
con mo*imiento( de la con(ciencia. De hecho! podrBamo( reinterpretar n&e(tra e4periencia del
tiempo! lo c&al (e trad&cirBa a&tom+ticamente en "na reestr"ct"racin de #os patrones ener(5ticos
%&e crean al c&erpo.
9hora halaremo( (ore el en*e)ecimiento , de c'mo (te (e re-iere e(pecB-icamente a n&e(tro(
c&erpo(. $n realidad! el tiempo n&nca (e a.ota! por%&e no e4i(te como &n ente a(ol&to. $l -l&ir del
tiempo lineal e( &n acontecimiento totalmente p(icol'.ico. De hecho! lo( comien6o( , lo( -inale(
(on il&(ione(! tal como lo e( el tiempo lineal. Y &no no p&ede *er todo el cBrc&lo. 7no *e (olamente
e(te -ra.mento! , entonce( *e el tiempo lineal. 5ero en realidad! e( &na eterna contin&idad.
$(to( concepto( (&r.en como re(&ltado de no *er o entender la ima.en completa! , no podemo( *er
la ima.en completa a tra*( de la e4periencia (en(orial! por%&e ('lo no( da -ra.mento( , parte( de
in-ormaci'n. "a,amo( m+( all+ de e(o. <enemo( %&e ir m+( all+ de e(o3 , de ahB (e deri*a toda la
idea (en la literat&ra *dica) de ir al c"arto estado de consciencia& o consciencia trascendenta#.
C&ando de)emo( de e4perimentar el tiempo lineal! comprendiendo %&e ('lo e4i(te la $ternidad3 ,
c&ando comencemo( a e4perimentar lo( ciclo( de de(can(o , acti*idad! camiar+ la e4periencia de
entropBa en n&e(tro( c&erpo(. $(te n&e*o conocimiento! con ('lo interiori6arlo! comien6a a alterar
lo( proce(o( iol'.ico(. 5or%&e n&e(tro( proce(o( iol'.ico( act&ale(! (on el re(&ltado de idea(
de(.a(tada(. $l c&erpo! no e( m+( %&e &n campo de e(a( idea(. <odo e(to! no( cond&ce al camio
+(ico de paradi.ma %&e (e e(t+ dando act&almente en n&e(tra *i(i'n del m&ndo. 5or e(o! ,o le(
e(to, dando e(te camio de paradi.ma! de(de la per(pecti*a *dica! %&e ,a ha e(tado allB d&rante
mile( de a?o(! pero %&e increBlemente tamin e( el n&e*o paradi.ma.
Como ,a di)e anteriormente! e(t&*e con Fritjor Capra 1 Candice <ert? , con toda e(ta .ente tan
increBle %&e (on m&, conocida( act&almente. <odo( e(t&*ieron de ac&erdo (ore el mi(mo camio
de paradi.ma.
$l *ie)o paradi.ma! a(ado en la( e4periencia( (en(oriale(! dice %&e e4i(te en el e4terior &n m&ndo
o)eti*o %&e e( independiente del %&e lo percie. 5ero en realidad! no(otro( *i*imo( en &n 7ni*er(o
participati*o , el m&ndo o)eti*o e(! en parte! &na re(p&e(ta del o(er*ador. $l *ie)o paradi.ma dice
%&e el m&ndo material! el c&al incl&,e a lo( (ere( h&mano(! e(t+ comp&e(to de tro6o( de materia
(eparado( &no( de otro(! en el e(pacio , el tiempo.
El nuevo paradigma dice que el mundo no es material y que est compuesto de campos
energticos que provienen de un campo inmanifiesto subyacente. El espacio y el tiempo son parte
de este campo. En el vie=o paradigma, mente y materia son entes separados e independientes. En
el nuevo paradigma la mente y la materia son esencialmente lo mismo* la experimentacin del
campo, sub=etivamente, consiste en la mente* y ob=etivamente en el mundo de ob=etos materiales.
N&e*amente! encontramo( e(ta e4pre(i'n dentro de la literat&ra *dicaC 1o interact9o conmi(o
mismo 1 #o e0perimento como mi mente 7s"!jeti$amente8? interact9o conmi(o mismo 1
17
o!jeti$amente #o e0perimento como e# Uni$erso' Mahari(hi Yo.i -rec&entemente ha dichoC >+iro
ms all del Cosmos y Fqu encuentro? 2 m" mismo.
$n &na ora de la literat&ra *dica! ha, &n di+lo.o intere(ante entre &n di(cBp&lo , (& mae(tro. Lo(
do( e(t+n con*er(ando , al rato pre.&nta el di(cBp&loC HF"i*imo( en el mi(mo m&ndoG 5or%&e
pareciera *i*ir en &n m&ndo di-erente. Y el mae(tro conte(taC HSB! *i*imo( en el mi(mo m&ndo! la
nica di-erencia e( %&e t te *e( en el m&ndo , ,o *eo al m&ndo entero en mB! por%&e e( allB donde
(e crea. $( &na pe%&e?a di-erencia de percepci'n. $( el mi(mo m&ndo.
$n el *ie)o paradi.ma la mente e(t+ atrapada en el cerero! la inteli.encia (e locali6a en el (i(tema
ner*io(o! en el c&erpo. En e# n"e$o paradi(ma #a mente no est. atrapada en e# cere!ro ni
si*"iera en e# c"erpo& se e0tiende m"c+o m.s a##. de# a#cance de# Cosmos' Es in2inita& sin
#,mites' Se podr+n encontrar e4pre(ione( en -orma( , -en'meno( locali6ado(! pero todo el 7ni*er(o
e(t+ dentro de e(te campo inteli.ente. C&ando l interacta con(i.o mi(mo , pien(a! el m&ndo
material comien6a a mani-e(tar(e. La inteli.encia no (e p&ede locali6ar! ('lo (&( e4pre(ione(.
$(te paradi.ma (i.ni-ica &n camio m&, importante. $(ta ma?ana! le( contaa acerca del
e4perimento de Candice >ert. La idea! c&ando recin aparece no (e enc&entra locali6ada! e(t+ en
toda( parte(. 9hora (aemo( %&e c&al%&ier *alor de atenci'n %&e ten.amo( de c&al%&ier co(a! e(t+
en todo( lado( (im&lt+neamente. 9(B e( como creamo( n&e(tra e4periencia del m&ndo. $l m&ndo
-B(ico %&e e4perimentamo( en e(te momento e( re(&ltado de la con(ciencia colecti*a. Si la
camiamo(! tamin camiar+ el m&ndo.
M&cho( e(t&dio( dem&e(tran %&e c&ando .rande( .r&po( de per(ona( lle.an a e(te ni*el ,
tra(cienden )&nto(! el entorno -B(ico comien6a a camiar! por%&e (omo( parte de &na -ilo(o-Ba
c'(mica. Y (i n&e(tra -ilo(o-Ba camia! tamin camia la -i(iolo.Ba c'(mica. Si n&e(tra mente
camia! camia tamin la mente .loal. 5or%&e no(otro( (omo( e(o! (omo( parte de e(e campo.
5odemo( decir entonce( %&e la con(ciencia no e( el hiper-en'meno de la materia! (ino todo lo
contrarioC la materia e( el hiper-en'meno de la con(ciencia.
No(otro(! como (&ce(o( c&+ntico( en el campo &ni-icado! (omo( inteli.encia( %&e aprendieron a
crear todo e(te 7ni*er(o. Y por lo tanto! no(otro( como (ere( h&mano(! no e(tamo( contenido( en
no(otro( mi(mo(! (ino (omo( en realidad p&nto( -ocale( en el campo &ni-icado! interconectado( ((in
(ol&ci'n de contin&idad)! con lo( patrone( de inteli.encia %&e atra*ie(an todo el Co(mo(. $( tal e(a
relaci'n! %&e n&e(tro( c&erpo( no po(een lBmite( de-inido(! no e(tamo( (eparado(. N&e(tra(
nece(idade( no (on! por lo tanto! totalmente interdependiente(. Somo( &n modelo camiante!
p&l(ante! de todo el proce(o. N&e(tro c&erpo e( parte del c&erpo &ni*er(al! n&e(tra mente e( &n
a(pecto de la mente &ni*er(al. <odo el 9,&r*eda (e a(a en e(te a-ori(mo +(ico %&e (o(tiene %&e
%as, como es e# .tomo& as, tam!i5n es e# "ni$erso%' 9(B como e( el microco(mo(! a(B tamin e(
el macroco(mo(. 9(B como e( el c&erpo h&mano! e( tamin el c&erpo c'(mico. La mente h&mana
tamin e( a(B. $n otra( tradicione( tamin (e dice %como es arri!a& es a!ajo%& etc'
En a!so#"to& e# tiempo no e0iste& s#o e0iste #a eternidad' No(otro( creamo( el tiempo como
re(&ltado de n&e(tra percepci'n del camio. Metaoli6amo( n&e(tra e4periencia del tiempo como
camio( -i(iol'.ico(. La entrop,a 1 e# en$ejecimiento son e0presiones de #a meta!o#i4acin de#
tiempo' E# modo en *"e meta!o#i4amos e# tiempo tam!i5n pro$oca #a !io#o(,a de#
18
en$ejecimiento' Ha+aris+i dijo *"e +a1 *"e cam!iar e# 2oco de n"estra atencin' /i n"estra
atencin est. so!re #o re#ati$o& todo e# tiempo e0perimentamos cam!io' /i n"estra atencin
est. siempre so!re #o a!so#"to& entonces #o re#ati$o $a 1 $iene s#o? pero no e0perimentamos
esa entidad'
9(B %&e! n&e*amente! encontramo( %&e n&e(tro( c&erpo(! n&e(tro( e.o(! n&e(tra( per(onalidade(!
7d. , ,o no (omo( n&e(tro( c&erpo(! n&e(tro( e.o(! n&e(tra( per(onalidade(. $(to(! (on parte del
pai(a)e camiante. No (omo( el pai(a)e! (omo( el %&e *e! %&ien crea , ate(ti.&a e(e pai(a)e. $l *ie)o
pai(a)e! el (&-rimiento! e( al.o innece(ario! no e( parte de la realidad! (omo( *Bctima( de
en-ermedade(! en*e)ecimiento! etc.3 , en el n&e*o paraB(o! no no( recordamo( de la en-ermedad!
en*e)ecimiento! ni (i%&iera de la m&erte. $l %&e *e! no p&ede pa(ar por e(a( co(a(! ('lo el pai(a)e
p&ede aparentar hacerlo. $(ta e4pre(i'n (e *&el*e cada *e6 m+( pop&larC =no somos seres +"manos
*"e tenemos "na e0periencia espirit"a# ocasiona#& sino *"e somos seres espirit"a#es *"e
tenemos "na e0periencia +"mana ocasiona#>'
DeerBa citar la( palara( de do( de mi( m+( admirado( homre(! de(p&( de Ha+aris+i! lo(
*erdadero( o(er*adore( de la $ra ModernaC Ta(ore! el .ran -il'(o-o poeta de la :ndia %&e .an' el
5remio Noel en 19/J! , Einstein. 9mo( (e encontraron en la( a-&era( de >erlBn en 190E ,
t&*ieron &na con*er(aci'n m&, intere(ante. $in(tein di)o %&e ha, do( concepcione( di-erente(
acerca de la nat&rale6a del 7ni*er(oC +) el mundo, como una realidad dependiente de la *umanidad,
') el mundo, como una realidad independiente del factor *umano. 9 lo %&e re(pondi' <a.oreC
cuando el Universo est en armona con el *ombre eterno, ste lo conoce como verdad pero lo
siente como belle(a 9 lo c&al dice $in(teinC esa es una concepcin puramente *umana de la
naturale(a Y <a.ore diceC no puede existir otra concepcin !ste mundo es un mundo *umano, y la
concepcin cientfica de la misma es tambin la del ser *umano cientfico 9 lo %&e re(pondi'
$in(teinC 2hora s, por qu soy ms religioso que /d.
;tra hermo(a cita! tomada de <a.ore , %&e re(&me el traa)o de e(ta ma?ana diceC Pla misma
corriente de vida que corre por mis venas, corre por el mundo y baila rtmicamente !s la misma
vida que aflora ale"remente de las profundidades de la tierra en innumerables bri(nas de pasto y se
abre en tumultuosas *o$as y flores !s la misma vida, que como balsa en el ocano, cuna de vida y
muerte, fluye en el flu$o y reflu$o de la marea Siento que mis extremidades se "lorifican al contacto
con este mundo de vida, y la experiencia de los si"los, dan(a en mi san"re en estos momentos-
$(a e4periencia! e(a e4pre(i'n! ('lo p&ede (&r.ir de la e4periencia de &nidad. $( la e4periencia
tra(cendental de e(e (ilencio! dentro de no(otro(! %&e e(t+ m+( all+ del pen(amiento percepti*o.
VNotaC Ha, al.&na d&da de %&e a%&B -alte al.&na parte del material tran(criptoW
9 lo( %&e (e enc&entran en %&imioterapia! le( di.o %&e le pre.&nten a (& onc'lo.o todo lo %&e (e le(
oc&rra. Y (i no le( (ati(-acen (&( re(p&e(ta(! *a,an a *er a otro! o ,o lo( mandar a otro. $llo( tienen
%&e poder conte(tar a cada &na de la( pre.&nta( %&e 7d(. ten.an. Lo podemo( llamar )&nto(. Y! (i no
p&ede conte(tar todo! entonce( no lo %&iero como (& mdico! ni como mi mdico. I&iero a al.&ien
%&e me p&eda e4plicar racionalmente todo lo %&e hace! cada mo*imiento. Y no %&iero ceder el
control de e(to a &n onc'lo.o! ni a nadie.
19
Lo( paciente( de c+ncer de mama %&e cedieron el control de (& en-ermedad a &n e4tra?o! no andan
tan ien como lo( %&e controlan ello( mi(mo( lo %&e (&cede. Dee (er &no mi(mo %&ien controle ,
tome la( deci(ione(! &tili6ando al onc'lo.o! ('lo para rindar in-ormaci'n. $(o e( e(encial. $(
po(ile %&e la( deci(ione( (ean correcta(! pero &no deerBa conocerla(. M&cha( *ece(! halo con
onc'lo.o( %&e tomaron cierta deci(i'n! , c&ando &no empie6a a inda.ar! c&ando &no empie6a a
hacer pre.&nta(! (e enc&entra con %&e no ha, nin.&na l'.ica para e(a deci(i'n! en c&,o ca(o por
(&p&e(to deerBa aandonar(e e(e tratamiento.
=eneralmente! ha, &na .ran *ariedad de e(pectro( en todo( lo( tipo( de c+ncer! incl&,endo el c+ncer
de mama. S'lo! (i (& onc'lo.o ha tomado &na deci(i'n m&, clara , racional! deer+ (e.&irlo.
La (emana pa(ada! *i a &n paciente %&e tenBa &n melanoma en (&( .enitale(. $4tra)eron el
melanoma! pero l&e.o %&erBan e-ect&ar &na di(ecci'n del n'd&lo lin-+tico en la re.i'n in.&inal de
e(te homre. 9hora! para &no %&e conoce e(e procedimiento! e(o p&ede lle*ar -inalmente a
ele-antia(i( de la pierna! a(B %&e no (e lo %&erBa de)ar hacer. 5or lo tanto! di)e %&e deerBamo(
in-ormarno(. Yo no ( m&cho de e(to! por%&e e( &n l&.ar poco comn para &n melanoma! a(B %&e
-&imo( a lo( liro(.
<odo( lo( liro( dicen %&e e(to dee hacer(e! todo( lo( liro( de te4to( de medicina lo dicen. 5ero no
dicen por %&. Decidimo( llamar al a&tor del liro de te4to. Y llamamo( al homre %&e e(crii' el
te4to (ore e(ta en-ermedad , le -orm&lamo( *aria( pre.&nta(. Ainalmente! admiti' %&e no ha,
nin.&na l'.ica en e(to! %&e lo hacen con la e(peran6a de %&e -&ncione. $ntonce( le pre.&nt! (i (e lo
de)arBa hacer! (i l t&*iera e(te prolema. $(t&*o &n tiempo en (ilencio3 , al -inal di)o %&e
proalemente no (e lo harBa. 9(B %&e! ahora e(te paciente e(t+ con*encido! , ,o tamin! de %&e no
dee hacr(elo. Creo %&e ,a e( tiempo de c&e(tionar cada pa(o , e(o e( lo %&e e(t+ pro*ocando &n
camio en la pro-e(i'n mdica. 9hora (e le( e4i.e , camiar+n.
Pre('3 FC&+l e( (& opini'n (ore 9X<G
Resp'3 5&edo dar &na opini'n %&e %&i6+( no (ea la m+( *+lida! pero de toda( manera( (e la dar. Mi
opini'n e( %&e! en *erdad! altera la e4pre(i'n de la en-ermedad d&rante &no( doce me(e(! pero
de(p&( de e(o! no parece hacer nin.&na di-erencia. $n realidad! al.&no( e(t&dio( lle*ado( a cao en
$&ropa! dem&e(tran %&e de(p&( de trece a catorce me(e(! podrBa en *erdad traa)ar al re*(. La
)ra' <ert& a *"i5n mencion5 con 2rec"encia esta ma-ana& +a desc"!ierto *"e e# c"erpo
prod"ce ciertos p5ptidos *"e p"eden !#o*"ear #os receptores *"e permiten #a entrada de# $ir"s
en #as c5#"#as? 1 est. tra!ajando so!re esto ais#ando& este 2actor' Creo %&e e( &n de(arrollo
-a(cinante. 5ero! e(to e( todo lo %&e p&edo decir (ore 9X<.
)esde #a perspecti$a a1"r$5dica& e# $ir"s no es #a ca"sa de #a en2ermedad' E# $ir"s es
simp#emente e# a(ente precipitador en "n +"5sped s"scepti!#e' Por*"e m"c+as personas tienen
e# $ir"s 1 no tienen #a e0presin de #a en2ermedad'
ConocB! recientemente! a &na per(ona de otro paB(! de &no( c&arenta a?o( de edad! %&e tenBa el
rcord m&ndial de nataci'n de lo( cien metro( para (& edad. Y har+ &na( do( (emana( decidi'
hacer(e &n an+li(i( de (an.re por%&e (e enter' %&e &n anti.&o ami.o tenBa el S:D9. Y por el an+li(i(!
(e enter' %&e l tamin tenBa S:D9 , e(t+ totalmente de(tr&ido. Ha(ta hace do( (emana(! e(te
20
homre podBa mantener el rcord m&ndial de nataci'n , ahora e(t+ can(ado por la tarde! tiene
ata%&e( de to(! etc. <&*imo( %&e pa(ar do( dBa( dicindole %&e (e ia a morir! ('lo por el
dia.n'(tico.
$ntonce(! c&ando comprenden el mecani(mo! lo( paciente( e4perimentan de &n modo m&, di-erente
la en-ermedad. $n e(te momento! do( mdico(! &no de ello( lle*a a cao operacione( con .ran 4ito
en San Aranci(co. C&ando *o, a San Aranci(co! me dice %&e por -a*or *a,a a halar con (&(
mdico(! por%&e no p&eden creer lo %&e *en , (e e(t+ con-&ndiendo...
Pre('3 La pre.&nta e( F%& le recomendarBa a al.&ien completamente a(intom+tico! (i ('lo (e tiene
el dia.n'(ticoG
Resp'3 Yo le dirBa %&e di(-r&te la *ida , %&e -ocalice (& (al&d.
Pre('3 FCree 7d. %&e la p(icoterapia %&e lo conecta con (& (tre((! a,&da o empeoraG
Resp'3 >&eno! en 9,&r*eda tenemo( &na e4pre(i'n +(ica m&, (impleC #o *"e "no 2oca#i4a con s"
atencin& se +ace m.s 2"erte en s" e0periencia' 9(B e( %&e! la p(icoterapia (a rie(.o de mole(tar a
m&cho( p(icoterape&ta()! la llamada p(icoterapia analBtica p&ede en realidad crear m+( prolema(.
No(otro(! no anali6amo( lo( prolema(! (implemente camiamo( la atenci'n hacia otra( co(a(. De
e(e modo tra(cendemo( el prolema. $(te e( &n p&nto de *i(ta.
Pre('3 Yo (o, &na p(icoterape&ta analBtica! pero p&edo decir %&e lo %&e ha.o! m+( %&e -ocali6ar!
mo*ili6a la( (ol&cione( (&,acente( , de e(te modo lo( prolema( (&,acente( (e di(ipan.
Resp'3 $(o! por (&p&e(to! e( &na .ran co(a.
Pre('3 F$( nece(ario tomar &na direcci'n & otra! o (e p&eden cominar lo( do( en-o%&e(G
Resp'3 Creo! %&e en cada paciente indi*id&al! ha, &na circ&n(tancia nica , %&e en el proce(o
e*al&ati*o (e dee tener en c&enta e(a caracterB(tica indi*id&al nica. M&cha( *ece(! lo( do(
en-o%&e( p&eden (er complementario(.
5or otra parte! conocemo( per(ona( %&e han decidido tomar ('lo el camino no con*encional , le( ha
ido m&, ien. Hace poco! h&o &n in-orme de &n paciente en :n.laterra! donde reali6an di(tinto(
tipo( de pr&ea(! %&e prod&)o n&e*amente antic&erpo( >/K. $n mi e4periencia! e( la primera *e6
%&e me enc&entro con e(to. Lo( antic&erpo( >/K de(aparecen c&ando &no tiene S:D9 , de lo %&e
cono6co! n&nca (e haBa doc&mentado %&e podrBan *ol*er a prod&cir(e! lo c&al (i.ni-ica %&e cami'
todo el c&adro inm&nol'.ico. Creo! %&e (i ha, otro( in-orme( de ca(o( como (te! , ,a *eremo(
m+(! (e tomar+ con(ciencia de e(te en-o%&e.
Pre('3 La (e?ora e(t+ -a(cinada con la idea de %&e toda( la( cl&la( (on pen(ante( , %&iere (aer
F%& hacen c&ando pien(anG
Resp'3 >&eno! e(e e( el proce(o de creaci'n. $( a(B! como (e mani-ie(tan. N&e(tra( memoria( (e
mani-ie(tan como n&e(tro( c&erpo(. N&e(tro( c&erpo( (on el l&.ar %&e la memoria llama (& ca(a.
21
La( cl&la( de t& piel! camian &na *e6 por me(! pero no (e ol*idan la di-erencia %&e ha, entre -rBo ,
calor. <&( papila( .&(tati*a(! camian cada (ei( (emana(! pero no ol*idan la di-erencia entre d&lce!
amar.o , (alado.
5or todo e(o! en *erdad! no tenemos *"e pensar en nin("na teor,a esot5rica de reencarnacin&
pero el hecho e( %&e n&e(tro( rec&erdo( de e(to( campo( de in-ormaci'n! (e e(t+n reencarnando
con(tantemente en el c&erpo -B(ico! en &n proce(o contin&amente en acci'n. Si (e camia la
memoria (el rec&erdo)! tamin (e camia la e4pre(i'n -B(ica del c&erpo. 5ero! (e(ta e4pre(i'n) no (e
le p&ede camiar! camiando el Ph&m&(Q. 5or e(o! ten.o cierto( prolema( con todo e(to de la(
a-irmacione(! por%&e lo podemo( hacer3 pero de(p&( de &n tiempo! (e *&el*e &na car.a. Si &no no
(e (iente a(B! entonce( (e hace &na car.a. H.s importante a9n *"e #a +a!i#idad de pensar& es #a
+a!i#idad de no pensar' No (omo( hecho(! (-actore(! prod&cto() h&mano(! (ino (ere( h&mano(.
C&ando de)amo( de hacer , (implemente (omo(! entonce(! en el e(pacio entre pen(amiento( (e
enc&entra el campo de in-inita( po(iilidade(.
Mahari(hi dio &n e)emplo hace &na( (emana(. C&ando diceC HYo *o,H! en e(e e(pacio entre el ,o , el
*o,! e(t+n la( in-inita( po(iilidade(. $(o (e *&el*e! entonce(! &na po(iilidad a tra*( del *alor
intrBn(eco de la intenci'n. S&pon.amo( %&e di.aC HYo no *o,H. $ntonce(! el e(pacio entre ,o , no! e(
&n campo de in-inita( po(iilidade( , el e(pacio entre no , *o,! e( n&e*amente &n campo de in-inita(
po(iilidade(3 pero e(to( do( e(pacio(! (iendo amo(! campo( de in-inita( po(iilidade(! (on (in
emar.o campo( di-erente( deido al *alor de la atenci'n , de la intenci'n. $n e(e e(pacio! c&ando
,a (e tiene la intenci'n! &no crea.
Pre('3 FC'mo a-ecta e(te n&e*o paradi.ma a la .ente con prolema(G
Resp'3 Ya (ea %&e lo( prolema( (ean -inanciero(! (ocio@econ'mico(! prolema( de pol&ci'n! etc. la
re(p&e(ta e( de do( manera(. 5rimero! (i %&iere( camiar el m&ndo! de(de la per(pecti*a *dica
decimo(C e(a e( &na m&, nole intenci'n! pero primero camia t. 5or%&e t ere( el m&ndo.
Componindo(e &no mi(mo! camia el m&ndo3 , c&ando camien (&-iciente( per(ona( tamin lo
har+n lo( prolema( ecol'.ico(! (ociale(! la( de(i.&aldade(! etc.! %&e (on toda( e4pre(ione( de la
mente .loal en e(te momento. Y a medida %&e (e lle*a a cao el camio de paradi.ma(!
a&tom+ticamente ha, m+( re(pon(ailidad! m+( preoc&paci'n por lo( dem+(.
D)enme leerle( al.o %&e reco.B! el otro dBa! de &no de lo( te4to( *ie)o(. N&e*amente! e(to e( &na
con*er(aci'n! a(B e( como (on la ma,orBa de lo( te4to( *dico(! en -orma de con*er(acione(. Do(
per(ona( halan! e( e*idente %&e &no de ello( e( &n il&minado , el otro el %&e &(ca (& camino. $(te
diceC %./mo reconocer el estado cuando lo alcance0% Y la re(p&e(ta e(C %1o tendrs miedo% ;tra
re(p&e(taC %2u propio cuerpo est lleno de misterios y peli"ros Y sin embar"o no le tienes miedo,
porque lo tomas como propio 3o que no sabes, es que todo el Universo es tu cuerpo y no tienes
porque temerle Se podra decir que tienes dos cuerpos4 el cuerpo personal y el universal !l cuerpo
personal va y viene, el universal est siempre conti"o 2oda la creacin es tu cuerpo universal Uno
est tan ence"uecido por lo que es personal que no puede ver lo universal !sta ce"uera no
desaparece sola, sino que debe des*acerse *bilmente%
Y l&e.o! d&rante la mi(ma con*er(aci'n! c&ando (te ltimo pre.&ntaC %Si soy slo una parte del
mundo, .cmo puede estar contenido todo el mundo en una parte, como si fuera el refle$o de un
22
espe$o0% $l primero re(pondeC %!l cuerpo personal es una parte en la cual, est fabulosamente
refle$ado el todo, pero tambin tienes un cuerpo universal 1i siquiera puedes decir que no lo
conoces, porque lo ves y experimentas constantemente, slo que lo llamas el mundo y le temes%
$( &n camio de percepci'n. C&ando oc&rre el camio! tamin camia la p(icolo.Ba , todo(
camian. =oracho* le hi6o &n comentario m&, intere(ante a 8ea.an! hace &no( a?o(. Di)oC %3es
vamos a *acer al"o *orroroso a Uds, los americanos 3es vamos a de$ar sin enemi"os% $(e e( &n
camio de paradi.ma(. FI& hace &no! c&ando pierde a (& enemi.oG
La responsa!i#idad socia#& e# cam!io socia#& s"r(e espont.neamente& si !ien cam!ia e#
paradi(ma de #a mente (#o!a#' Y a(B e(! como ha, .ente como e(te homre en la( Nacione(
7nida(! a%&B pre(ente! %&e traa)a en lo( paB(e( del <ercer M&ndo (ore la relaci'n de n&e(tra
intercone4i'n , (ore c'mo el camio de paradi.ma e(t+ prod&ciendo &n camio en la( actit&de( de
or.ani(mo( como la( Nacione( &nida(! la ;MS! etc.! con camio( m&, po(iti*o(.
FI& e(t+ pa(ando con el m&ro de >erlBnG FC'mo e( %&e e(to( .r&po( de per(ona( (aBan %&e! en
e(te preci(o momento! tendrBamo( &n camio repentino en toda la con(ciencia colecti*a de e(ta parte
del m&ndoG /"r(e de# cam!io de #a mente (#o!a#'
Ha, m&cho( paradi.ma( %&e e4ploraron e(to. <enemo( el llamado e-ecto Mahari(hi! , tamin! todo
(ore lo c&al %&i6+( han leBdo! en %&e e# cam!io de #a mente (#o!a# en #a act"a#idad en2renta #a
transicin de #o *"e s"cede en n"estro "ni$erso' Y creo %&e! en e(te momento! e(tamo( en el
medio de e(to3 todo( e(to( acontecimiento( en $&ropa! etc.
Pre('3 7d. hala de... FHa e(tado en la 7ni'n So*iticaG
Resp'3 Si! e(te a?o e(t&*e tre( *ece( en la 7ni'n So*itica. Y L1nn Fran@#in (%&e (e enc&entra
a%&B)! e( &na de n&e(tra( ema)adora( en la 7ni'n So*itica. $n *erdad! ella tamin era a.ente de
=oracho* para e(te paB(! para la 5ere(troika! , ella -&e la re(pon(ale de lle*ar toda la literat&ra
(ore Heditacin Transcendenta# 1 A1"r$eda Ha+aris+i' De e(te modo! -&e como no(
introd&cimo( en e(e paB(. De(de entonce(! hemo( ido -rec&entemente! ahora e(tamo( ariendo
centro( 9,&r*dico( allB.
$n mi liro! mencion tamin la Bomeopat,a , tamin e4p&(e mi preoc&paci'n acerca de (&
e-icacia! dado %&e p&ede empeorar lo( (Bntoma( ante( de c&rarlo(! etc. 5ero! deo decirle( %&e
de(p&( %&e (e p&lic' el liro! reciB &na carta del 5re(idente de la 9(ociaci'n Homeop+tica
9mericana , ten.o %&e admitir %&e ,o i.noraa al.&no( de lo( principio( +(ico( de la homeopatBa.
$n mi ltimo *ia)e a la :ndia! le hale a Mahari(hi (ore la HomeopatBa. Y ahora ten.o &na
interpretaci'n totalmente n&e*a de la mi(ma. La HomeopatBa traa)a con memoria( , lo %&e hace e(
e*ocar &n camio de memoria a ni*el cel&lar! al darle m&, pe%&e?a( do(i( %&e *&el*en a alterar la
memoria de la cl&la , e(to p&ede en realidad (er m&, e-ecti*o. /e(9n Ha+aris+i& a ni$e#
materia#& pro!a!#emente& es e# m5todo m.s e2ecti$o& pero a &n ni*el no material! la( memoria( en
e(a pe%&e?a porci'n de materia (on realmente (onido( o *iracione( en la con(ciencia. Dice! %&e (i
&no p&diera prod&cir e(a( *iracione( en la con(ciencia! lo c&al e( &na de la( tcnica( %&e no(otro(
e-ect&amo( con (onido(! (e podrBa lo.rar el mi(mo e-ecto. $(to re(ponde t& pre.&nta.
23
FC&+nta( pre.&nta( polmica( me e(t+n -orm&lando...G F...Si do, inm&ni6aci'n de r&tina a lo(
ni?o(G $l Dr. Mona( Salk! %&ien in*ent' la *ac&na contra la polio! e(t+ en la ci&dad de N&e*a York
(en *erdad l %&erBa *enir al Seminario). $l hecho e( %&e al.&na( *ac&na(! realmente! han
impactado. La polio e( &no de lo( e)emplo( m+( dram+tico(. Ca(i ha de(aparecido por completo de
la -a6 del m&ndo , lo( %&e recordamo( a ami.o( de la in-ancia %&e t&*ieron polio! tenemo( m&cho
%&e a.radecer por al.&no( de lo( procedimiento( de *ac&naci'n.
9l mi(mo tiempo! ha, m&cho( e(t&dio( epidemiol'.ico( o e(t&dio( de .rande( .r&po( de per(ona(
%&e dem&e(tran %&e la incidencia de al.&na( de la( en-ermedade( %&e no(otro( atri&imo( a
antii'tico( , a la introd&cci'n de la( *ac&na(! %&i6+( no (ean re(&ltado( de e(o( procedimiento(3
por e)emplo! lo de la t&erc&lo(i(! ante( de %&e aparecieran la( dro.a( antit&erc&lo(a(! o ante( de
%&e (e introd&)era la *ac&na >C=.
Del mi(mo modo! (ore m&cha( de otra( en-ermedade(! en partic&lar la to( con*&l(a (to(-erina)! la
di-teria! etc.! tenemo( ahora e*idencia de %&e (implemente de(aparecen. $4i(te &n c&erpo de
cientB-ico( (ociale( %&e (o(tiene %&e la( llamada( en-ermedade( in-eccio(a( de(aparecieron ante( del
&(o ma(i*o! ,a (ea! de la( *ac&na( o de lo( antii'tico( , lo atri&,en a tre( -actore(C 1) ma,or
hi.iene , limpie6a en .eneral! /) me)or n&trici'n! , 0) la m&taci'n nat&ral %&e oc&rre
e(pont+neamente en lo( microor.ani(mo( a tra*( del tiempo. $ntonce(! todo lo re-erente a
inm&nolo.Ba , *ac&naci'n en e(te momento (e ha *&elto e4tremadamente polmico.
Yo dirBa %&e el JE o 9ED de lo( mdico(! creen %&e la inm&ni6aci'n deerBa (er oli.atoria. 5ero ha,
&n .r&po de inm&n'lo.o( %&e c&e(tiona e(ta po(ici'n. 5ara mi! tomar partido en e(te momento (erBa
por -e! por%&e hace -alta &n poco de tiempo para %&e (e aclare la (it&aci'n.
5ara re(&mir lo %&e hicimo( e(ta ma?ana! creo %&e e(talecimo(! al meno( intelect&almente! &n
marco donde podemos $er a# Uni$erso como "na e0presin de #a consciencia& "n campo
"ni2icado& *"e se 2ra(menta en #as 2"er4as de #os procesos de #a nat"ra#e4a *"e 2ina#mente nos
dan #a apariencia de #a materia 2,sica& inc#"1endo #a de n"estro c"erpo 2,sico'
5odemo( decir %&e la con(ciencia concie! concl&,e! .oierna , (e *&el*e el c&erpo -B(ico. $n la
literat&ra 9,&r*dica! (e enc&entra &na de(cripci'n m&, -ina (ore e(te proce(o! &na de(cripci'n de
c'mo (e lle*a a cao todo e(te proce(o. Ha(ta podrBamo( llamarlo el proceso de mor2o(5nesis 1
di2erenciacin' HMor-o.ne(i(H (i.ni-ica dar l&.ar a la -orma! , Hdi-erenciaci'nH e( hacer(e
m&cho(. En 9#tima instancia& todo es "no 1 "no es todo' 5ero! Fc'mo e( %&e lo &no aparece como
tanto(G FY ha, tanto( de lo &noG Y de (er a(B. FC'mo e( %&e aparecen tan di(tinto(G
La e4plicaci'n de la mor-o.ne(i( , di-erenciaci'n en lo( "eda! e( ca(i idntica a la compren(i'n
del paradi(ma +o#o(r.2ico' Y creo %&e al.&na( per(ona( del a&ditorio ,a e(t+n -amiliari6ada( con
el paradi.ma holo.r+-ico. Sin emar.o! %&i(iera repa(ar al.&no( de lo( principio( de la Holo.ra-Ba!
por%&e (e a(eme)an m&cho a la de(cripci'n a,&r*dica de mor-o.ne(i( , di-erenciaci'n.
Un +o#o(rama es #a ima(en tridimensiona# de "n o!jeto' Si *an a Di(ne,landia! *er+n allB
m&cho( holo.rama(. 5&eden *er a Michael Mack(on acerc+ndo(e a 7d(. , parece *erdadero ha(ta
%&e (e enc&entra a(tante cerca , &no (e da c&enta de %&e en realidad e( &na aparici'n , no &na
24
per(ona real. Lo( holo.rama( (on im+.ene( tridimen(ionale( prod&cida( con tcnica l+(er. $l modo
de hacer &n holo.rama ((&pon.an %&e %&i(ieran hacer &n holo.rama de mB) e( tomar &n ra,o l+(er ,
pa(arlo por &n aparato %&e di*ide el ra,o de do(. 7n ra,o l+(er e( (implemente &na -rec&encia de
l&6.
$l ra,o l+(er ori.inal (e di*ide en do( ra,o(C &no (e llama ra1o o!jeto , el otro (e llama ra1o de
re2erencia' $l ra,o o)eto e( el ra,o %&e lle.a al o)eto (en e(te ca(o a mB) , el ra,o de re-erencia!
reota en &n e(pe)o , *&el*e hacia el o)eto. 9mo(! de(p&( de chocar con el o)eto! crean lo %&e
(e llama &n patr'n de inter-erencia. $( decir! me pe.a (el o)eto)! (e di(per(a en m&cho(3 el ra,o de
re-erencia tamin reota del o)eto , tamin (e di(per(a! a(B (e tiene &n patr'n de inter-erencia %&e
(e p&ede .raar en &na placa -oto.r+-ica. Si o(er*an la placa -oto.r+-ica %&e contiene e(te patr'n
de inter-erencia! lo nico %&e (e *e (on &na( onda( a%&B , all+. >&eno! (i &no toma todo e(to , le
atra*ie(a &n ra,o l+(er! en el +n.&lo ori.inal con %&e (e en*i' al o)eto! (e podr+ *er a-&era! en el
e(pacio! &na pro,ecci'n tridimen(ional de la per(ona ori.inal %&e parece totalmente real , *i*a (&no
p&ede caminar alrededor de ella! etc.).
Lo intere(ante del holo.rama e( %&e! (i tomamo( e(e patr'n de inter-erencia , lo cortamo( en &n
mill'n de pedacito(! o en &n ill'n de pedacito(! lo m+( pe%&e?o %&e (e p&ede ima.inar! , (e le
atra*ie(a &n ra,o l+(er! toda*Ba (e otiene todo e# o!jeto'
9hora! (&pon.amo( %&e tomaran &n pedacito , podrBa (er &na &?a mBa , atra*e(aran por l &n ra,o
l+(er! lo.rarBan *er toda la per(ona (no ('lo e(e pedacito). 5or e(o (e llama +o#o(rama3 e# todo
7+o#os8 est. contenido en cada "na de s"s partes' $n *erdad! no (e p&ede de(tr&ir &n holo.rama!
e( inmortal. 7na *e6 hecho! no p&eden de(hacer(e de l. La ima.en (e *&el*e m+( orro(a. C&anto
m+( pe%&e?o (e hace! m+( orro(o (e *&el*e ,! entonce( no (er+ tan nBtido. 5odrBamo( decir %&e en
cada parte e(t+ contenido el todo! pero la memoria no e( tan clara! entonce( la ima.en e( al.o
orro(a3 pero e( toda la ima.en.
$(ta e( la conocida -ra(e *dica %&e &tili6a -rec&entemente Mahari(hiC cada "ota de savia contiene
todo el rbol ; lo mi(mo c&ando (e diceC ver el mundo en un "rano de arena, o como di)o Ii##ian
<#a@e3 sostener e# In2inito en #a pa#ma de #a mano' $(o e( el paradi.ma holo.r+-ico. $(o e( el
holo.rama. Oillian >lake hala de Holo.ra-Ba , de c'mo el 7ni*er(o e(t+ contenido en cada parte.
$(to e(! tamin! el p&nto de *i(ta a,&r*dico con re(pecto al c&erpo h&mano. $(te c&erpo contiene
todo el 7ni*er(o. No ('lo el c&erpo contiene todo el 7ni*er(o! (ino %&e cada cl&la del c&erpo
contiene todo el 7ni*er(o. Toda #a in2ormacin en e# Uni$erso est. (ra!ada en cada c5#"#a de#
c"erpo' Y! (i &no accede a la in-ormaci'n en (& propio c&erpo p&ede! literalmente! *i(l&mrar todo
el 7ni*er(o. 5or%&e no hace -alta tener conocimiento de (e.&nda mano. $l conocimiento de primera
mano e(t+ ac+ mi(mo. Cada pedacito de n&e(tro c&erpo contiene toda la in-ormaci'n! incl&,e toda la
hi(toria e*ol&ti*a de la( e(pecie(! todo. Toda #a in2ormacin est. codi2icada en cada c5#"#a'
Ha, &n /"tra %&e dice %&e %en el cielo de 5ndra *ay un con$unto de perlas, y si uno toma una perla
ve en ella todas las dems perlas% Y contina l&e.o el S&traC %no solamente se vern todas las
perlas en sta, sino que en todas las dems perlas, est efectivamente contenida esta perla% $n
c&al%&iera de ella(! e(t+n toda( la( dem+( perla(. $(te principio e(t+ de(crito en la literat&ra *dica
en -orma de Handa#a' Los Handa#as son patrones *"e son& #itera#mente& +o#o(ramas' D)enme
mo(trarle( el holo.rama! en el c&al (e a(a el 9,&r*eda. No( lle.a a no(otro( de &na tradici'n
25
llamada /an@1a. ($(te e( &no de lo( Mandala( %&e! en *erdad! he occidentali6ado &n poco! lo he
act&ali6ado). >+(icamente! e( el e(%&ema de mor-o.ne(i( , di-erenciaci'n en 9,&r*eda. %!l
territorio 6ltimo del Ser es 0urusha% (e(e e( el trmino tcnico en (+n(crito). 5&r&(ha literalmente
(i.ni-ica %testi(o%! el te(ti.o (ilencio(o. <odo( &(tede(! por e)emplo! tienen con(ciencia de e(e
te(ti.o (ilencio(o dentro de &(tede(. $( &na parte de &no! %&e no camia. $(taa ahB c&ando eran
pe%&e?o(! e(taa ahB c&ando eran adole(cente(. 7no crece , mad&ra como ad&lto , e(t+ ahB.
C&ando &no e( *ie)o e(t+ ahB. No en*e)ece! no (on n&e(tro( (entimiento( o n&e(tra( emocione(! e( el
tra(-ondo de n&e(tra( emocione(. $(t+ ahB. $(t+ o(er*ando todo el e(pect+c&loC o(er*' a la ni?e6
lle.ar e ir(e! a la adole(cencia lle.ar e ir(e! etc. $(e te(ti.o (ilencio(o no camia!, e(t+ detr+( de tB!
e( 5&r&(ha. <amin (e le conoce como consciencia p"ra' $(t+ en la meditaci'n tra(cendental!
c&ando e4perimentamo( el (ilencio a(ol&to! el e(pacio entre pen(amiento(. $(o e( 5&r&(haC E#
A!so#"to! el e(pacio entre pen(amiento(. $(o e( 5&r&(ha. $l te(ti.o. No e( el pen(amiento! e( el
*acBo entre lo( pen(amiento(. $(o e( con(ciencia p&ra. Y ha, otra( m&cha( co(a( %&e (e p&eden
decir del mi(moC e( el NoJHani2estado! (in -orma! pa(i*o! m+( all+ de todo atri&to! m+( all+ del
e(pacio , del tiempo! e4i(tencia p&ra! *ida! inteli.encia! p&ra (aid&rBa! .o6o! e# campo "ni2icado'
L&e.o! interacta con(i.o mi(mo , (e tran(-orma. 5odrBamo( decir %&e ese campo se $"e#$e #a
amp#it"d de pro!a!i#idades& se trans2orma en imp"#sos de inte#i(encia& comien6a a tomar
direcci'n , en el e(%&ema *dico 5&r&(ha! e( (iempre el tras2ondo'
Y de(p&(! c&ando comien6a a tomar direcci'n (e llama entonce( Pra@riti& %&e tamin (e
(imoli6a m&cha( *ece( como /+i$a 1 /+a@ti' Shi*a e(t+ m+( all+ de lo( atri&to(! pero /+a@ti es
#a ener(,a 2emenina& #a ener(,a creati$a' $( la -&er6a m+( importante de la creaci'n en el
7ni*er(o. Son lo( imp&l(o( de inteli.encia emer.iendo del campo de la( po(iilidade( in-inita(. $(
con(ciencia p&ra %&e comien6a a tomar direcci'n! inteli.encia p&ra hacindo(e inteli.encia!
con(ciencia hacindo(e con(ciencia! (&r.imiento de imp&l(o( de inteli.encia de(de la con(ciencia
p&ra! corriente( de pen(amiento %&e emer.en del ;cano de la Con(ciencia. Mahari(hi denomina al
;cano de la Con(cienciaC Ris+i! %&e tamin (i.ni-ica %EL O</ERVA)OR%'
Y c&ando! 8i(hi (e hace con(ciente de (B mi(mo! tenemo( %)e$ata+%. $n la :ndia! De*atah m&cha(
*ece( (e con-&nde con Dio(e(! etc. 5ero no e( a(B! en el e(%&ema *dico. De*atah (on e(to( imp&l(o(
de inteli.encia! e( el proce(o en e(e campo , Hchanda(H e( H-ormaH. $ntonce(! ri(hi e( con(ciencia
p&ra! e(pirit& no mani-e(tado! %&e interacta con(i.o mi(mo , (e *&el*e mente! corriente( de
pen(amiento! de*atah...3 , l&e.o la mente (e hace materia (chanda(). 9(B e( como (e e-ecta la
tran(-ormaci'n.
Y e(o! a (& *e6 da *ida al intelecto. FI& e( el intelectoG $l intelecto e( la capacidad de
di(criminaci'n. Y a(B! de repente! ha (&r.ido &n tre( en &no! en -orma r&dimentaria. $l o(er*ador (e
ha hecho con(ciente de (B mi(mo. 5ero! en e(e proce(o de hacer(e con(ciente de (B mi(mo! ha creado
el arti-icio de tre( a partir de &noC +a1 "n o!ser$ador *"e es e# *"e $e& +a1 "n proceso de
o!ser$acin *"e tam!i5n es e# *"e $e& 1 a*"e##o *"e se o!ser$a *"e tam!i5n es e# *"e $e'
9(B ha (&r.ido e(ta idea intelect&al de %&e (on tre(! por lo %&e tenemo(! &no mani-e(tando(e en tre( ,
de allB contina. $(e intelecto (e con*ierte en el e.o del (entido de Y; S;Y! , empe6amo( a
(epararno(! &no( de otro(. 5or%&e ha, &n o(er*ador! lo %&e (e o(er*a , el proce(o de o(er*ar. Y
26
e(to crea todo el arti-icio de percepci'n! en el %&e no( (entimo( (eparado( &no( de otro( como
re(&ltado del e.o %&e e( &n concepto del intelecto. $n 9,&r*eda! decimo( %&e e(to e( &n .ra*e error.
$4i(te &n trmino tcnico para e(toC pra!apariad& %&e (i.ni-ica Hel error del intelectoH. FY c&+l e( el
error del intelectoG >&eno! %&e crea e(ta di(tinci'n tan arti-icial de %&e ,o e(to, (eparado de tB! , de
%&e e(tamo( todo( (eparado(! c&ando en realidad! (omo( todo( como e(e .rano de arena %&e
contiene o incl&,e todo el 7ni*er(o. $(e e.o (e llama +an@a , e(to (e di(tin.&e en el 7ni*er(o
econ'mico a tra*( de satDa& %&e e( &n principio p(ico@ -i(iol'.ico! , a tra*( de tamas en
c+andas& %&e e( el 7ni*er(o inor.+nico3 , l&e.o ha, &n proce(o de e4periencia.
5or lo tanto! por &n lado! tenemo( lo %&e llamarBamo( todo el 7ni*er(o or.+nico con lo( (entido(!
'r.ano( de acci'n! mente. Y por el otro lado! tenemo( (onido! te4t&ra! -orma! o)eto( de .&(to , olor!
la e(encia del e(pacio! l&6! a.&a! tierra. Son e4pre(ione( (im'lica( de lo( imp&l(o( de inteli.encia.
5ero! en *erdad! todo e(to e( arti-icial! todo re(&lta de -ra.mento( de e4periencia (en(orial. No
podemo( aarcar todo con -ra.mento( de e4periencia (en(orial! por lo %&e *emo( toda( e(ta(
di(tincione(.
$n realidad! e# o!ser$ador& #o o!ser$ado 1 e# proceso de o!ser$ar son "na s#a entidad , el
trmino tcnico para (to e( %santi@.%! %&e (i.ni-ica colecti*idad! de todo(. $( &na ('la entidad!
%&e (e (epara &na de otra! para lle*ar a cao e(te .ran )&e.o c'(mico del c&+l todo( (omo( parte. Y
(implemente! no( ol*idamo( de (& ;ri.en! , e(o e( parte de la di*er(i'n del )&e.o. 5rimero! &no
tiene %&e e(conder(e para encontrar(e. $( &n .ran drama c'(mico del %&e participamo( todo( ,
contina (iempre.... No( (e.&imo( e(condiendo , no( (e.&imo( encontrando , por e(o no
deerBamo( de tomarlo dema(iado en (erio. $(e e( el e(%&ema holo.r+-ico.
"ol*iendo a la idea de %&e! en realidad cada -ra.mento incl&,e todo lo dem+(! , a -in de tener acce(o
a ello! todo lo %&e tenemo( %&e hacer e( &tili6ar el proce(o de atenci'n! el *alor de la atenci'n. Y
como (e dice! lo que recibe nuestra atencin se *ar ms fuerte como experiencia, a(B (e crea! a
tra*( del proceso de atencin' $(e e( el primer principio. Y el (e.&ndo principio! e( %&e la -orma
precede a la materia , lo %&e precede a la -orma e( la inteli.encia o la intenci'n3 , lo %&e precede a
e(o e( la con(ciencia.
consciencia KKKL intencin KKKL 2"ncin 72orma8 KKKL materia
<omemo( e(e principio , *eamo( (i lo podemo( aplicar a al.&na( de n&e(tra( e4periencia(
(en(oriale(. 5odrBamo( comen6ar con la *i(ta. >&eno! repa(emo( al.&na( tcnica( m&, (imple( %&e
(e en(e?an en 9,&r*eda para me)orar la *i(ta.
D)enme ad*ertirle( %&e (i &(an .a-a(! , hacen re.&larmente e(to( e)ercicio(! tienen %&e e(tar
preparado( para tirarla(. Mientra( tanto! tendr+n %&e *er al o-talm'lo.o &na *e6 al me( para el
control , camio de lente(3 , e(to podrBa *ol*er(e co(to(o! por%&e (er+n camio( -rec&ente(.
<amin! (i tienen &na *i(ta normal! %&i6+( ad%&ieran &na *i(ta e4traordinaria! pero en 9,&r*eda!
decimo( %&e e(o e( normal. No deerBamo( con-&ndir lo normal con la p(icopatolo.Ba del promedio.
Si &(an .a-a(! le( acon(e)arBa %&e ha.an e(to( e)ercicio( de la -orma %&e le( re(&lte m+( c'modo! ,a
(ea con o (in .a-a(! pero h+.anlo( todo( lo( dBa( de la mi(ma manera. Si empie6an a hacerlo (in
27
lente(! entonce( h+.anlo todo( lo( dBa( (in lente( , *ice*er(a. Si &(an lente( de contacto! no lo(
ha.an con lente( de contacto! por%&e podrBan potencialmente la(timar el o)o.
>&eno! comencemo( con lo( 1 ' # procedimiento( mencionado( en lo( te4to( *dico( para me)orar
la *i(i'n , para de(arrollar -orma( de *i(i'n a(tante e4cepcionale(.
1) 7irar al sol con los o$os cerrados 8sicamente eso es todo lo que se *ace Uno cierra sus
o$os y mira *acia el sol con los o$os cerrados, por unos 9: se" ms o menos 3a idea es que
formamos parte de un mismo or"anismo biol"ico, y el observador y lo observado son parte
de esa entidad 2enemos o$os porque *ay lu( y *ay lu( porque tenemos o$os para verla, y, por
supuesto, la lu( es lo que estimula la clula de la retina 3"icamente, nos ase"uramos de
cerrar los o$os, porque si no, la lu( podra lastimar el o$o Son 9: se"
Si &no no tiene acce(o a la l&6 del (ol! tamin (e p&ede &tili6ar lo %&e (e llama #"4 de espectro
tota# %&e (e con(i.&e en ca(i todo( lado(. M&cho( e(t&dio( en toda( parte( del m&ndo!
e(pecialmente en :n.laterra! dem&e(tran %&e (i en la( a&la( (e reempla6a la l&6 comn por la l&6 de
e(pectro total! %&e e( como la l&6 (olar! (e a&menta la capacidad de concentraci'n! la memoria! ,
me)ora la atenci'n de lo( e(t&diante(. Ha, &na cantidad de e(t&dio( %&e dem&e(tran %&e no ('lo
n&e(tra( cl&la( oc&lare( re(ponden a la l&6 de e(pectro total! (ino %&e ha(ta n&e(tra piel re(ponde a
ella.
La l&6 de e(pectro total e( &na l&6 (anadora. 7(tede( har+n oBdo halar de cierto( de('rdene(
a-ecti*o( e(tacionale(! como el (Bndrome de la tri(te6a. Se.&ramente! al.&no( de &(tede( e(t+n
-amiliari6ado( con e(toC la per(ona (e deprime m&cho , .eneralmente e(to oc&rre en in*ierno
c&ando ha, meno( l&6.
$(ta depre(i'n a *ece( .....
'''7a*", 2a#ta e# contenido de #a p.(ina AE en e# ori(ina#8'''
...in.l( llamamo( a e(to( e)ercicio( de alineaci'n.
<omen &na de e(ta( tar)eta( , col'%&enla (ore la pared delante de &(ted a &na di(tancia de &n ra6o
e4tendido , o(er*en la( lBnea( delante de &(ted d&rante &no( 0E (e.&ndo(. Ha, *ario( de e(to(
e)ercicio(! (i.&iendo lo( p&nto( al a6ar! (i.&iendo el cBrc&lo con la *i(ta.
') ;espus de esta alineacin se *ace un e$ercicio basado en un mudra que se llama
%conver"encia% Uno tiene tambin una tar$eta con este dia"rama, lo sostiene a esta
distancia y se para en el centro, y tiene la intencin de trasladar la cara dentro de la cabe(a
<cerqunlo ms, si no lo lo"ran, *asta que encuentren el punto en que puedan colocar la
cara dentro de la cabe(a <*ora, lo que sucede con este e$ercicio en particular, es de lo ms
intri"ante Si se lle"ara a efectuar una prueba de ondas cerebrales con al"uien que est
*aciendo este e$ercicio, se podra mostrar lo que se denomina aumento de la coherencia de
las ondas cerebrales !sto es al"o que sucede, incluso muy dramticamente, durante la
7editacin 2rascendental
MN"5 es #a co+erencia de ondas cere!ra#esO S& de-inici'n tcnica e( #a constancia de re#acin
28
entre di2erentes ondas cere!ra#es a "na 2rec"encia espec,2ica& c"ando se mide en distintas
partes de #a ca!e4a' Lo %&e (i.ni-ica e( %&e! c&ando (e le colocan electrodo( al cerero en di(tinta(
parte(! (e encontrar+ %&e en e(a( di(tinta( parte( del cerero (e p&eden captar la( mi(ma onda( en
(&( re(pecti*a( -rec&encia( (la( onda( al-a! eta! o la( %&e (ea)! pero (ta( no tienen &na con(tancia
de relaci'n entre (B.
$(to e( como a(i(tir a &n en(a,o parcial! ante( del concierto (in-'nicoC cada &no de lo( cien m(ico(
conoce la melodBa e4acta! (aen e4actamente %& hacer! pero e(t+n practicando cada &no por (&
lado! no tienen nin.&na relaci'n entre (B. 5or lo tanto! lo %&e (e o,e e( r&ido , no m(ica. 5ero
l&e.o! *iene el director , comien6a a e(talecer &na relaci'n. <ocan en la( mi(ma( -rec&encia(! tocan
la( mi(ma( melodBa(! tocan lo( mi(mo( in(tr&mento(! pero deido a la relaci'n %&e ha e(talecido el
director! el r&ido (e con*ierte en m(ica. 3a m6sica es la constancia de relacin entre las diferentes
frecuencias
De modo (imilar! en n&e(tra con(ciencia ca(i todo el tiempo e4i(te &na cantidad in-inita de di+lo.o(
interno(C ten.o %&e pa.ar tal c&enta! Fc&+ndo con(e.&ir e(e traa)oG! etc. Ha, millone( de co(a(
e4i(tiendo al mi(mo tiempo. Lo %&e (&cede c&ando (e e(talece &na coherencia! e( %&e la( di-erente(
-rec&encia( e(talecen &na con(tancia de relaci'n %&e (e p&ede captar con &na m+%&ina.
D&rante la meditaci'n ha, &na marcada coherencia! , en per(ona( %&e e(t+n en ni*ele( de
con(ciencia m+( ele*ado( (en 9,&r*eda! e4i(ten (iete e(tado( de con(ciencia)C ni*el de con(ciencia
de(pierto! ni*el de con(ciencia de en(&e?o! ni*el de con(ciencia de (&e?o. Son toda( di(tinta(
-i(iolo.Ba(. $l c&arto ni*el de con(ciencia e( -&ndamental. De(p&( ha, otro! , de(p&( el ni*el de
consciencia csmica 7se0to8 %&e e(t+ (iempre ahB! e(e te(ti.o (ilencio(o e(t+ incl&(o en el e(tado de
acti*idad m+( dominante en 9,&r*eda.
9(B %&e! a&n%&e e(temo( en el medio del cao( , la con-&(i'n! no (e pert&ra e(e (ilencio interior.
$(o %&e (e llama con(ciencia c'(mica! e(t+ ahB todo el tiempo! an d&rante el (&e?o! c&ando
(o?amo(! el te(ti.o (ilencio(o o(er*a el (&e?o! etc.
<amin (e le llama consciencia csmica re2inada al (e4to ni*el de con(ciencia! , en e(te ni*el lo
%&e oc&rre e( %&e en el o)eto perciido! (e *e e(e campo de (ilencio! (e *e &no mi(mo. Y l&e.o!
e(t+ el ni*el (#) de &nidad! donde no ha, di(tinci'n entre el o(er*ador! el proce(o de o(er*ar , lo
o(er*adoC &no e( &no! con todo lo dem+(.
Se (o(tiene! %&e cada &no de e(to( ni*ele( po(ee di(tinto( acce(o( de conocimiento , di-erente(
acce(o( de in-ormaci'n! a(B como tamin &na -i(iolo.Ba partic&lar. Se dice %&e el conocimiento (e
capta en la con(ciencia , %&e tamin (e camia la -i(iolo.Ba en lo( di(tinto( ni*ele( de con(ciencia.
$4i(ten e*idencia( de meditadore( de hace m&cho tiempo! c&,a( onda cererale(! incl&(o d&rante
lo( momento( de acti*idad normal! (on i.&ale( a la( de otra( per(ona( %&e e(t+n en meditaci'n
pro-&nda.
7n e)ercicio para la *i(ta! tan (imple como (te! a&menta la coherencia de la( onda( cererale(. Y
e(ta adaptaci'n -&e e-ect&ada por &n o-talm'lo.o del Ho(pital HMohn Hopkin(H! %&e de(c&ri' %&e (i
lo( ni?o( hacBan e(to( e)ercicio(! a&mentaa (& coherencia de onda cereral , encontr' %&e era
hermo(o aprender e(ta hailidad %&e a,&da a la e4pan(i'n de la atenci'n , la rec&peraci'n de la
29
memoria. De toda( manera(! todo( tenemo( la memoria de todo el &ni*er(o dentro no(otro(! e(t+ ahB
holo.r+-icamente! codi-icada en cada -ra.mento de n&e(tro c&erpo.
MC".# es #a di2erencia entre a#("ien con !"ena o ma#a memoriaO E# rec"erdo' $l archi*o e(t+
allB completo! la in-ormaci'n e(t+ toda ahB! (on lo( men(a)ero( %&e *an a &(car lo( archi*o( lo( %&e
(e di(traen. $ntonce(! c&ando ha, coherencia de la( onda( cererale( el rec&erdo mnem'nico e(
(e.&ro. C&ando enc&entro -amilia( con ni?o( con di(capacidad de aprendi6a)e , ni?o( hiperacti*o(!
le( recomiendo e(to( e)ercicio( para rec&perar (& atenci'n , memoria.
Se p&ede .raar el e)ercicio , *er lo %&e le pa(a a la coherencia de la( onda( cererale( c&ando lo
hacen. $(to( e)ercicio( (e a(an todo( en lo( m"dras' Los m"dras son posiciones espec,2icas de#
ojo *"e se "ti#i4an en A1"r$eda' Lo( (i.&iente( e)ercicio( (on m&dra( , (e hacen como (i.&eC
1) Mirar -i)amente la p&nta de la nari6! (in parpadear! d&rante &no( 0E (e.&ndo(.
/) $l (i.&iente m&dra (e llama tcnicamente Hapert&ra del tercer o)oH! %&e (i.ni-ica mirar -i)amente
el p&nto entre la( ce)a( d&rante el tiempo %&e re(&lte c'modo! m+( o meno( &no( 0E (e.&ndo(.
$(to a&menta la coherencia de la( onda( cererale(.
$(to, (e.&ro %&e al.&no( de &(tede( han oBdo halar de PNL' FC&+nta .ente e(t+ -amiliari6ada con
la Pro(ramacin Ne"ro#in(P,stica 7PNL8G 5ara empe6ar! no me .&(ta la idea de... pero la .ente
%&e e(t+ en 5NL ha de(c&ierto al.o a(tante intere(ante. Lo %&e encontramo( e( %&e! (i o(er*an
lo( te4to( *dico( encontrar+n todo( e(to( e)ercicio( de lo( %&e hala la .ente de 5NL! pero m&cho
m+( re-inado(. ; estos m"dras de #os ojos& mo$imientos de #os ojos& en $erdad son "na 2"ncin
de #o *"e s"cede en #a consciencia'
C"ando a#("ien est. mirando +acia a!ajo 1 a #a i4*"ierda& (enera#mente& est. recordando "na
memoria a"diti$a& a#(o *"e esc"c+& est. con$ersando consi(o mismo' C"ando "na persona
mira +acia a!ajo 1 a #a derec+a (enera#mente est. re(istrando "na e0periencia emociona#'
C"ando #a persona mira +acia arri!a 1 a #a derec+a 7esto (enera#mente s"cede con m"1 poca
2rec"encia8 por #o (enera# est. creando "na n"e$a ima(en& como en e# caso de "n artista
creati$o'
Si &(tede( o(er*an a la .ente! d&rante &na con*er(aci'n! *er+n %&e m&e*en lo( o)o( en re(p&e(ta a
lo %&e (e dice , p&eden H*erH lo %&e e(t+n (&cediendoC p&eden e(tar recordando &na ima.en o al.&na
con*er(aci'n! etc. Con -rec&encia! si Uds' imitan 7repiten8 #o *"e e##os est.n +aciendo& tendr.n #a
e0periencia de #o *"e e##os est.n pensando' $(to podrBa con*ertir(e en &na manip&laci'n! pero
rec&erden &na co(a! cada ve( que comiencen a manipular (esto) siempre (se) vuelve (contra
nosotros) == es la ley natural. #or lo tanto, nunca utilicen nin"una (tcnica) de manipulacin
1unca
5ero e( cierto %&e! como n&e(tra en-ermedad e( &n campo! , los movimientos de los o$os refle$an lo
que est sucediendo en la consciencia, si estamos sentados con al"uien y repetimos los movimientos
de sus o$os, sabremos a qu campo de informacin tienen acceso. Ha, al.&na( m&, &ena(
de(cripcione( de e(to! , ha(ta &no p&ede (entir e4actamente la mi(ma ima.en %&e ello(
e4perimentan.
30
De c&al%&ier manera! lo( m&dra( e)ercitar+n *&e(tra hailidad para recordar. Si &no practica e(te
m&dra , se para con #os ojos a!iertos& mirando +acia arri!a 1 a #a i4*"ierda& incrementar. s"
+a!i#idad de recordar im.(enes& de rec"perar im.(enes de c"a#*"ier e$ento pasado& memoria
de# pasado' 5ero e(o no (i.ni-ica %&e &no mire hacia arria , a la i6%&ierda! tratando de ima.inar(e
al.o! no. Solamente practicamo( el e)ercicio , no( ol*idamo( de e(o. N&e*amente! no manip&lamo(
n&e(tra( e4periencia(! miramos +acia arri!a 1 a #a i4*"ierda por s#o QR se("ndos 1 1a est.' ; e#
e2ecto ser. *"e m.s tarde sa!remos *"e #a recordacin de im.(enes es m"1 !"ena'
9%&B pre.&ntan! .racia( por hacerlo! Fe( e(to i.&al para .ente derecha %&e 6&rdaG No. Lo %&e e(to,
diciendo no (e aplica a per(ona( 6&rda(. 5ara lo( 6&rdo( e( el re*(. 9 *ece( la .ente e( amidie(tra
, e(to p&ede traer con-&(ione(. $n todo ca(o! tendr+n %&e *er como -&nciona. De toda( manera(! *an
a hacer todo( lo( m&dra(! a(B %&e no importa.
$ntonce(! miren +acia arri!a 1 a #a i4*"ierda por QR se("ndos& 2orta#ecer.n s" memoria? miren
+acia a!ajo a #a i4*"ierda& eso es rec"erdo a"diti$o? miren +acia a!ajo a #a derec+a& eso es
rec"erdo emociona#? miren arri!a a #a derec+a& es #a +a!i#idad de crear n"e$as im.(enes'
MBre(e (& nari6! la nari6 e)ercita la hailidad de recordar olore(. 5ero! en todo ca(o! lo( olore( n&nca
(e ol*idan , por lo tanto &no no tiene %&e preoc&par(e de e(to! a e4cepci'n de e(a( per(ona( %&e han
tenido accidente( , han perdido (& percepci'n del ol-ato. $n e(te ca(o! entonce( h+.a(e la idea %&e
e(t+ mir+ndo(e la len.&a. $(o a&mentar+ , rea*i*ar+ la e4periencia del .&(to , la memoria del
mi(mo.
Y aplicando todo( e(to( m&dra(! )&nto con el de la apert&ra del o)o! (e (&pone %&e tamin (e
a&mente la int&ici'n! (e.n lo( te4to( *dico(. Lo nico %&e no(otro( (aemo(! e( %&e
de-initi*amente! a&menta toda( la( co(a( %&e le( he dichoC la memoria! el campo de atenci'n. Ya
*eremo( en c&anto a la int&ici'n.
MN"5 es #a int"icinO $( &n e(tado de con(ciencia a&mentado. 7na per(ona int&iti*a e(
(implemente m+( con(ciente! tiene acce(o a in-ormaci'n deido a (& con(ciencia int&iti*a. 5or lo
tanto! (i &no tiene con(ciencia int&iti*a! el int&ir al.o! en el -&t&ro! no (er+ nada e4traordinario! e(
(implemente poner atenci'n (ore &na de la( po(iilidade( en e(e campo in-inito.
$ntonce(! e(to( di-erente( mo*imiento( oc&lare( %&e no(otro( llamamo( m&dra(! %&e mantenemo(
d&rante 12! /E o a lo (&mo 0E (e.&ndo(@@ el tiempo %&e (ea c'modo. La nari6! la len.&a! etc....
7A*", 2a#tan p.(inas8
Pre('3 FCon lo( o)o( aierto(G
Resp'3 SB! con lo( o)o( aierto(. >&eno! el pr'4imo con)&nto de e)ercicio( -ortalecen la e4ten(i'n de
la acci'n! da -le4iilidad a la( lente(.Y
9%&B ha, tre( e)ercicio(C
31
1) $l 1ro. (e llama en2ocar! e( m&, (imple. Mire al.o cerca , l&e.o mire al.o le)o(3 , repita e(to
&na( c&anta( *ece(. <radicionalmente! &no (e mira la mano , l&e.o mira al hori6onte. pero mire
al.o di(tante. $(to (e hace d&rante &no( 0E (e.&ndo(. Con e(te e)ercicio (e a&menta la
-le4iilidad de la( p&pila( %&e ha medida %&e la .ente (e hace m+( *ie)a! (e *&el*en m+( rB.ida(!
comien6a a e(tancar(e el lB%&ido , (e -orman catarata(.
Yo *i(ito a Mahari(hi cada (ei( me(e(! , allB encontramo( al.&na .ente m&, anciana! pero %&e
no &(an .a-a( , %&e ha(ta no( p&eden e(c&char halando m&, a)ito de(de la otra p&nta del
c&arto. Son e4traordinario(! no tienen &na (ola carie( , tienen m&, &ena percepci'n (en(orial!
e(o e( lo %&e tendrBa %&e (er lo normal.
2) $l (i.&iente e)ercicio! (e llama #ect"ra a distancia , a%&B lo %&e (e hace e( tomar material
impre(o! pre-erentemente &na reinterpretaci'n del c&erpo o al.o por el e(tilo! , l&e.o lo leen
de(de allB! (e pe.a a la pared a la di(tancia de &n ra6o m+( o meno(! , l&e.o lo leen de(de allB! (i
e( c'modo. Si no p&eden! p&eden leerlo de(de la di(tancia %&e re(&lte m+( c'moda , cada dBa
&no (e *a &n po%&ito m+( atr+(. $l *ia)e de la( mil milla(! comien6a con el primer pa(o. La
lect&ra e( la %&e entre.& @@(e ale)a &n po%&ito del te4to cada dBa.
S&.iero %&e no lo ha.an con lente( de contacto! por%&e e(tar+n pro*ocando m&cho( camio(
-i(iol'.ico( , podrBan la(timar el o)o. SB! p&eden hacerlo con .a-a(! pero (i lo hacen con ella(!
h+.anlo todo( lo( dBa( de i.&al modo. Y en e(e ca(o! con(&lten al o-talm'lo.o por camio( en
lo( lente( cada (ei( (emana( o &na *e6 al me(. Do( de mi( cole.a( &(aron .a-a( d&rante /2 a?o(
, ,a no la( &(an m+(.
<amin! para %&iene( no conocen a Maia Schneider! e( &n homre mara*illo(o %&e naci'
cie.o! (in la menor percepci'n de l&6! con .la&coma con.nito , catarata( con.nita( 9 lo( (ei(
a?o(! comen6' a hacer al.&no( de e(to( e)ercicio(! no todo(. $n *erdad! ho, le( e(to, dando
m&cho( m+( de lo( %&e l conocBa. Y lo( practic'! (in tener nin.&na percepci'n de l&6. Naci' en
la 7ni'n So*itica , emi.r' a :(rael a lo( 1 ' # a?o(. Hace poco! traa)amo( )&nto( en &n
pro.rama de tele*i(i'nC el mane)' (& propio a&to , no &(a .a-a(. Ha e(crito &n liro
e4traordinario tit&lado %7i lu( y mi vista% 8ecomiendo e(te liro! no por lo( e)ercicio( %&e da!
,a %&e al.&no( de ello( no (on lo( *erdadero( (de(de el p&nto de *i(ta *dico)! (ino por%&e el
liro e( m&, in(pirador. $(te homre no t&*o nin.n compromi(o co.no(citi*o premat&ro.
8eh&(' aceptar %&e n&nca *erBa , (encillamente lo lo.r'. Y ahora tiene &n .ran :n(tit&to para
cie.o( en San Aranci(co3 , a l ac&de .ente de toda( parte(.
Si *an a camiar (& *i(i'n , no camian a la par! (&( .a-a(! *an a retroceder! por%&e cada *e6
%&e &(en lo( .a-a(! retroceder+n &n poco. M&cho( *an a hacer pre.&nta( -B(ica(. Ha, tanta(
co(a(. Yo dirBa %&e no ten.an compromi(o co.no(citi*o premat&ro! (implemente ha.an lo(
e)ercicio( , *ean %& (&cede.
De hecho! ( %&e con ener.Ba! el primer dBa mirando al (ol , o(er*ando lo( colore( ,a (e
otiene a,&da. S %&e con e(to( e)ercicio( (e a,&da! incl&(o! a la retino(i( pi.mentaria.
La nica contraindicaci'n! (i e4i(tiera! e( en el ca(o de %&e (an.re el o)o a *ece(! en lo(
diatico(. $(a e( la nica contraindicaci'n! por%&e te'ricamente podrBa a&mentar la (an.re con
32
e(to( e)ercicio(. $n *erdad! ,o di.o %&e no deerBamo( hacer compromi(o( premat&ro( ,
de(p&(! di.o %&e te'ricamente p&ede haer tal prolema. 5ero lo ten.o %&e decir por e(o(
ca(o(! de diatico( %&e p&edan e(t+ (an.rando.
Lo mi(mo recomiendo para lo( %&e &(en lo( lente( de contacto. 7(tede( no %&err+n la(timar(e el
o)o por%&e e( &na co(a m&, preciada.
>&eno! *ol*amo( a la lect&ra a di(tancia. 7no *a retrocediendo &n po%&ito cada dBa , podr+ *er
el material impre(o! de(de el -ondo de &na haitaci'n. $ntonce(! comien6a en &na haitaci'n
tan .rande como (ta3 , -inalmente tendrBa %&e poder leer de(de el hori6onte. C&al%&ier co(a
meno( %&e (ea &n compromi(o premat&ro.
Yo tamin he e(tado haciendo e(ta lect&ra a di(tancia. Lo %&e ha.o e(! %&e como *ia)o m&cho
en a*i'n! , en el pa(illo delantero e(t+n (iempre cartele( en letra chi%&ita! practico con e(to(
cartele(. 9hora ,a p&edo leer e(o( letrero( de(de el -ondo del a*i'n.
3) Lo op&e(to a e(to! e( #a #ect"ra de cerca' 7no empie6a a e(ta di(tancia , cada dBa acerca m+( la
lect&ra ha(ta %&e lo p&eda leer a&n%&e e(t pe.ado a la nari6. 9(B el campo de *i(i'n (er+ m+(
cerca %&e lo cercano , m+( le)o( %&e lo le)ano.
$n la( o-icina( donde ha, comp&tadora( e(to( m&dra( (on &eno( de practicar. $ntonce( e(to(
tre( e)ercicio( o procedimiento( a&mentan la ela(ticidad! da -le4iilidad a la( p&pila(! %&e a
medida %&e &no en*e)ece (e hacen m+( rB.ida(! etc.
4) 5ara el pr'4imo e)ercicio! p&ede %&e (ientan &n poco de a*er(i'n. $( &n poco de(a.radale! e(
#a$ar #os ojos con #a sa#i$a' 5rimero! a(e.re(e de tener la oca ien limpia! cepBlle(e lo(
diente(! etc.! l&e.o tome &n *a(o de a.&a , en)&+.&e(e ien la oca e ima.ine %&e e(t+
comindo(e &n lim'n! lo c&al e(tim&lar+ la (ali*aci'n! *ierta la (ali*a en &n *a(o oc&lar , la*e
lo( o)o(.
C&ando me en(e?aron e(te e)ercicio por primera *e6 en la :ndia! me di)eron %&e con e(te
procedimiento podrBa re*ertir la( catarata(. Yo no lo creB! pero me di)eron %&e (e haBa proado con
m&cho( paciente(. La l'.ica e( %&e la en6ima de la (ali*a e( &na en6ima proteolBtica! , (ta( (on
di.e(ti*a(. La( en6ima( de la (ali*a p&eden di.erir &n i-tec cr&do. 5ero ('lo di.iere proteina(
m&erta(! (i no! e(tarBa di.iriendo la memrana m&co(a del e(t'ma.o con(tantemente! lo c&al no
(&cede.
Esta en4ima proteo#,tica di(iere prote,na m"erta' ; eso es #o *"e son #as cataratas' La(
memrana( oc&lare( (on permeale( a e(ta en6ima. 5ara mB! (erBa (&-iciente (i (ir*iera para e*itar la(
catarata(! pero ,a tenemo( como die6 ca(o( doc&mentado( , no( e(tamo( lan6ando a &n e(t&dio de
campo (ore la re*er(i'n de la( catarata(. 5or%&e tenemo( ca(o(! certi-icado( o-talmol'.icamente!
de .ente %&e t&*o catarata( , ,a no la( tiene. 5or lo tanto! e(te procedimiento e( tamin
e4tremadamente til.
9l.&na .ente me ha dicho! , %&i6+( 7d(. ,a (e han dado c&enta de e(o! %&e ha, &na re-erencia a e(to
en el N&e*o <e(tamento. 9cerca de c'mo (e &tili6' la (ali*a para de*ol*er la *i(ta. La( tradicione(
33
(on a(tante (imilare( en todo( lado(. F9(B era como c&raa Me((! *erdadG SB. >&eno! ahB tenemo(
&n &na &ena re-erencia para e(te procedimiento.
5a(ando ahora a otro a(pecto. $n la literat&ra *dica! e# /ONI)O es e# aspecto m.s importante de
#a c"racin& m.s *"e c"a#*"ier otra cosa' E# sonido es #a 2"er4a sensoria# primordia# 1 por eso
decimos *"e :escuchamos un pensamiento;. $n la literat&ra *dica no decimo( %&e t&*imo( &n
pen(amiento! (ino %&e oBmo( &n pen(amiento! por%&e "n pensamiento es "na $i!racin en #a
consciencia' Y e4i(te &n trmino tcnico para e(to llamado >shutti>. $n *erdad! lo( ri(hi( di)eron
%&e e(c&charon el (onido de la nat&rale6a! la m(ica de la nat&rale6a d&rante la meditaci'n. Y (e
dieron c&enta %&e -&e el (onido lo %&e dio l&.ar a la -orma. C&ando pen(amo(! e(tamo( e(c&chando
(onido(. Y por (&p&e(to! no(otro( e4perimentamo( e(to( (onido( en el idioma en el %&e (e no( ha
entrenado. 5ero! (i o(er*amo( la palara raB6! en todo( lo( idioma( tiene &n (onido (eme)anteC
mother! mom! pap+! pa! etc.
Halando &na *e6 con Mahari(hi (ore e(to! citamo( la >ilia por e(ta e4pre(i'nC %#rimero fue el
>erbo y lue"o el >erbo se *i(o carne% Y l (e acerc' , me di)oCH F$(t+( (e.&ro %&e no di)eron %&e
era el (onidoGH 5or%&e la palara en *erdad e( el (onido! e( el (onido el %&e (e hace palara. <&*e &n
pen(amiento! lo e(c&ch , de(p&( -&e trad&cido en emoci'n! por%&e l&e.o (e *&el*e (en(aci'n.
M&cha( e(tr&ct&ra( prod&cen &na e4periencia percepti*a. C&ando *emo( al.o! lo %&e realmente
hacemo( e( tocar la l&6 %&e de(pide e(e o)eto! c&ando .&(tamo( al.o e(tamo( tocando el .&(to
(d&lce! amar.o! etc.)! c&ando olemo( al.o tamin lo e(tamo( tocando. Y la (en(aci'n del tacto
tamin e( a(B. $l (onido (e tran(-orma en tacto! el c&al (e tran(-orma en &na e4periencia de
percepci'n a&diti*a.
7ltimamente! (e han hecho traa)o( m&, ele.ante( en 7ni*er(idade( norteamericana(! acerca de lo(
e-ecto( del (onido! partic&larmente de la m(ica! (ore la -i(iolo.Ba. 5or e)emplo! (aemo( ahora %&e
la m(ica tiene &n e-ecto directo (ore la( onda( cardBaca(! la( onda( cererale(! la pre(i'n
(an.&Bnea! la( contraccione( e(tomacale(! lo( ni*ele( de hormona(! la( endor-ina( eta! lo( ni*ele(
de inm&nidad! etc. F5or %& la .ente e(c&cha m(icaG 5or%&e le( hace (entir ien. FY por %& le(
hace (entir ienG 5or%&e tiene todo( e(to( e-ecto( -i(iol'.ico(. 9hora re(&lta %&e el tipo de m(ica
%&e &no e(c&cha! tamin tiene e-ecto( -i(iol'.ico( partic&lare(. Si &no e(c&cha rock d&ro! toda( la(
cl&la( comien6an literalmente a mo*er(e. Si e(c&chan la marcha -&neraria de >eetho*en! lo(
lin-ocito( (e deprimen. $(to ha (ido demo(trado. Si e4perimentan ale.rBa con la m(ica! entonce(
cada cl&la tamin tiene e(a e4periencia.
5or lo tanto la m(ica! de-initi*amente da l&.ar a la -orma3 , el modo en %&e (e hace! como el
(onido! da l&.ar a la -orma. $( a tra*( de e(te proce(o de la con(ciencia por lo %&e (e lle*a a cao
la tran(-ormaci'n en materia! mediante el (onido. $( intere(ante %&e en 9,&r*eda empleamo( la
palara %candair.% para m(ica. Candair+ eran lo( de*atha( de lo( dio(e(! no (olamente de la
m(ica! (ino tamin de la c&raci'n. $n la medicina .rie.a! 9polo e( el dio( de la m(ica! pero
tamin e( el dio( de la medicina. Como *en ha, (eme)an6a( en todo( lado(. Ha, (onido( %&e (e
llaman H(onido( primordiale(H , e(to( (onido( (on parte de la tradici'n c&rati*a del 9,&r*eda. $(to(
(onido( primordiale( (e emplean ('lo en la con(ciencia.
$(to! no (e lo( p&edo en(e?ar en .r&po! ,a %&e la tcnica e( pre-erentemente indi*id&al , e( me)or
%&e (e ten.a tamin la e4periencia de medici'n. 5rimero &no calma la mente , e(t+ en &na %&iet&d
(ilencio(a! &na %&iet&d total! , de ahB (&r.e &n ('lo (onido! intenci'n *erdadera. 7no mi(mo e*oca
el (onido! (ilenciando la con(ciencia. Y como el (onido no p&ede e(c&char la -orma! (te entonce( (e
con*ierte en &n e-ecto -i(iol'.ico.
M&cha( de la( tcnica( de la tradici'n *dica (e a(an en e(to. $( como tirar &na piedrecita en &na
34
la.&na inm'*il! *er+n la( onda( , *er+n el e-ecto. 5ero! (i en l&.ar de &na la.&na %&ieta! e( &n mar
t&r&lento! entonce(! a&n%&e tiremo( en l &n enorme edi-icio! no (e nota la di-erencia. 5ero! (i e(
&na la.&na inm'*il! entonce( el tama?o de la piedrecita , (& -orma! crear+n &na di-erencia.
Y e(to( (onido( primordiale( (on lo( mantrams c&rati*o( mBnimo(. No dee malinterpretar(e la
palara mantram. Ha, ilioteca( entera( de liro( dedicado( a la( mantram(. Ha, mantram( para
tra(cender! c&rar! etc. $l trmino mantram pro*iene de do( raBce(C ma (i.ni-ica HmenteH , tra e(
Hin(tr&mentoH. +antram significa =instrumento de la mente;, :instrumento para el
pensamiento;. Y e4i(ten (onido( e(peciale( %&e p&eden &tili6ar(e para c&rar! lo( c&ale( (e
denominan %sonidos primordia#es%'
Uno de los sonidos con el cual estn todos familiari(ados, es el sonido del ,+, por e$emplo 1o
estoy recomendando que utilicen este sonido, sino que estoy dando un e$emplo = en realidad no
recomendara que usen ese sonido, a menos que quieran ser mon$es, porque esa es una vibracin
bsica de ese sonido, esa es la ra(n por la cual no usamos ese sonido Simplemente le( e(to,
dando &n e)emplo! Om e( &no de lo( (onido( primordiale(. C&ando (e emplea e(e (onido de la
(i.&iente manera! por e)emplo! ;;;;MMM! , lo hacen -rente a &na ...! cada *e6 %&e &(en e(e
(onido! tendr+n &n mandala partic&lar de...
Se p&ede *er el (&r.imiento de la -orma. $(te e( &n mandala m&, di(tinti*o! (e denomina
s+"1antra3 cada *e6 %&e empleen e(e (onido tendr+n e(te mandala. Y e(to e( cierto para todos los
diferentes mantrams, cada uno de ellos se transforma en un holograma de informacin
particular que da surgimiento a la forma. 5or lo tanto! a%&B ha, al.o m&, podero(o para la
c&raci'n.
8epa(emo(! ahora )&nto(! al.&no( (onido( %&e tamin (on (onido( holB(tico(! pero %&e podemo(
practicar )&nto(3 al.&no( %&e tendr+n &n e-ecto holB(tico (ore pr+cticamente todo(.
:8 E# primer sonido es e# de# 4"m!ido' Yo lo har primero , l&e.o me (i.&en. 5rimero re(piren
pro-&ndo , l&e.o! mientra( e4halan! pero con la oca cerrada! emitan e(te (onidoC
mmmmmmmmmmmm. <oda( la( cl&la( *iran con e(te (onido. Ha.+mo(lo )&nto(!
e(te (onido e( m&, podero(o en la -i(iolo.Ba indi*id&al. 8e(piren pro-&ndo! e4halen
por la nari6 , emitan e(e (onido a medida %&e e4halanC mmmmmmmmm.
$(te e( el e-ecto de e(ta *iraci'n partic&lar , e(te e( &n (onido holB(tico. Y tamin e( &n praner!
%&e (i.ni-ica &na tcnica de re(piraci'n. 5or%&e lo %&e (e hace e( in(pirar pro-&ndamente , l&e.o (e
&tili6a (olamente (ore la e4halaci'n. Y (e prolon.a la e4halaci'n lo m+( %&e (e p&eda. Si h&iera
m&cho( mile( de per(ona( haciendo (to! (e caerBa el techo. 5or e(o! c&ando (e marcha! no marchan
todo( al mi(mo tiempo o podrBan romper &n p&ente por e)emploC e# sonido p"ede *"e!rar o!jetos
por*"e se $"e#$e 2orma' $(te (onido en partic&lar e( &n (onido c&rati*o! llamado el (onido de
6&mido3 el 6&mido de la creaci'n.
FC'mo creaG La *iraci'n (e tran(-orma en &n modelo. Y en ltima in(tancia M*"5 es "n
ne"rop5ptidoO $( &na molc&la %&e (e ha e(tr&ct&rado de &n modelo! de &n pen(amiento. MEn *"5
consiste "n pensamiento en s" estado m.s !.sicoO /#o en sonido'
Simplemente! le( e(to, dando lo( (onido( %&e (e mencionan como c&rati*o( en el te4to *dico.
8ecin ahora! e(tamo( comen6ando a e(t&diar todo e(to. Ha, &n cientB-ico! en :n.laterra! %&e e(t+
e(t&diando el e-ecto de lo( (onido( (ore la( cl&la( cancerB.ena(. $(to e( m&, intere(ante. $l p&ede
e4poner la( cl&la( cancerB.ena(! contenida( en &n t&o de en(a,o! a cierto( (onido( primordiale( ,
enc&entra %&e la( cl&la( cancerB.ena( e4plotan. C&ando e4pone cl&la( normale( al mi(mo (onido!
(ta( (e rea*i*an. Por*"e en $erdad toda #a Creacin es sonido en di2erentes $i!raciones'
>&eno. (i.amo( *iendo otro( (onido(. <en.o &na li(ta! a&n%&e no lo( haremo( todo(. <omemo( el
(e.&ndo de ello(. FConocen al )r' Norman Co"sins , todo (& traa)o (ore la ri(aG Yo le mencion
35
e(e traa)o al mdico 9,&r*dico. Norman Co&(in( e(taa m&, en-ermo , m&rindo(e (en N&e*a
York) de *aria( en-ermedade(. $n e(e momento! era editor del Sat&rda, 8e*iew , &n dBa el mdico
%&e lo atendBa le di)o %&e (e e(taa m&riendo , le *ino el p+nico. 9(B %&e -&e a &n hotel en al.n
l&.ar de Manhattan , compr' todo( lo( *ideo( de Candid Camera! Stan La&rel , ;li*er Hard,!
Hermano( Mar4 , de Charlie Chaplin! por%&e! (iendo &n homre letrado creBa %&e la ri(a era
literalmente el me)or remedio.
5ara acortar &na hi(toria lar.a! (e me)or'. Y no (olamente (e me)or'! (ino %&e todo cami' m&,
dram+ticamente3 entonce( el Dr. Co&(in( decidi' e(criir acerca de e(ta e4periencia en la re*i(ta <he
New $n.land Mo&rnal o- Medicine! (iendo la primera *e6 %&e e(ta re*i(ta p&licara &n artBc&lo de
al.&ien %&e no -&era mdico. $n e(te momento e( el Decano de la $(c&ela de Medicina de 7CL9
(Lo( 9n.ele(). $(to ('lo p&ede (&ceder en Cali-ornia! pero (in emar.o el Dr. Co&(in(! , no deerBa
&rlarme de e(to! hi6o &na enorme contri&ci'n a la medicina por%&e demo(tr' %&e la ri(a
literalmente c&ra. (Nota -&era de conte4toC 5&eden leer &na entre*i(ta a Norman Co&(in( en la
8e*i(ta Science o- Mind de 9.o(to de 19J2! relacionada con (&( *i*encia( (ore e(te tema).
9l mencionar e(to a lo( mdico( *dico(! me di)eron %&e (B! %&e (on (onido( %&e (e emiten c&ando
&no (e rBe! e( el (onido %&e c&ra! el (onido de la ri(a.
A8 $ntonce(! el (e.&ndo (onido %&e (e hace e4halando , al e4halar e(! ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Ha, %&e tener c&idado a%&B de no in(pirar con el ha! (ino hacerlo (olamente
e4halando. No ('lo e(o! (ino %&e tiene %&e (er &na ri(a de(de el *ientre! ha, %&e
(entir %&e e(e (onido (e de(prende del *ientre. M&, ien! e(te tamin e( &n (onido
c&rati*o.
Ha, otro( (onido(! el ltimo %&e *eremo( ho, e(C
Q8 el (onido de re(onancia. La re(onancia e( m&, importante tamin. 9 *ece( c&ando la .ente (e
*&el*e *ie)a! (e dice %&e la m&)er (e *&el*e .r&?ona. Y e(to( (onido( (e deen a %&e
la e(po(a pierde re(onancia. $( el ltimo %&e haremo( a%&B. N&e*amente! (e hace %&e
el (onido pa(e por la( ca*idade( parana(ale( , craneana(! ahB (e dee (entir la
re(onanciaC ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma @ (iempre e4halando.
$(to( (on todo( de prana1ama! o (ea %&e (on tcnica( re(piratoria( %&e aren lo(
p&lmone(! por%&e e(t+n prolon.ando la e4halaci'n. L&e.o (e in(pira pro-&ndo , (e
comien6a de n&e*o.
9 *ece(! &no tamin p&ede %&erer di(min&ir la re(onancia! e%&ilirar la re(onancia
di(min&,ndola! mediante el (onido op&e(to al (onido de re(onancia %&e e(C ia i& ie! ia i& ie! ia i& ie!
ia i& ie. Y no recomendarBa todo( e(to( (onido(! al.&no( de ello( (on a(tante complicado(. 9l.n
dBa lo( .&iar por toda la .ama de -rec&encia( m&(icale(! la( nota( m&(icale(. 5ero no haremo( e(o
ahora! por%&e no e( el momento apropiado.
$l primero e( tamin a(tante &enoC La.ah+ La.ah+ La.ah+ ka.ah+ ka.ah+. $(to( (onido( *ienen
de di(tinta( 6ona(. 9l.&no( de ello( (on (onido( *ocale(! al.&no( de ello( (on (onido( dentale(!
al.&no( (on (onido( laiale(! al.&no( (on (onido( palatino(. $(to( (onido( di-erente(! pro*ienen de
di(tinto( l&.are( de donde lo( .eneramo(. Simplemente creamo( e(ta( di(tinta( *iracione(.
Creo %&e ,a e( (&-iciente en c&anto al (onido. <odo lo %&e (aemo( ahora! e( %&e e(tamo(
comen6ando a *er lo( re(&ltado( de e(ta( in*e(ti.acione(. $(tamo( e-ect&ando in*e(ti.acione( de
(onido( con t&o( de en(a,o. Ha, &na cientB-ica en 9&(tin! <e4a(! &na ne&ro-i(i'lo.a %&e conocB la
(emana pa(ada! %&e me mo(tr' &no( e(t&dio( -a(cinante( %&e ha e(tado e-ect&ando (ore la( tcnica(
de (onido( primordiale(. <amin! (ore electroence-alo.rama( ($$=)! (ore onda( cererale(!
-l&)o( (an.&Bneo( al cerero! etc.3 po(teriormente me *a a en*iar todo e(te material , lo *amo( a
pre(entar ante al.&na in(tit&ci'n mdica %&e e(t intere(ada con e(te modo de c&rar. 5or%&e como
36
di)e ante( en 7CL9! (e e(t+ lle*ando a cao m&cho traa)o (ore el e-ecto del (onido , tamin
(ore el e-ecto de la m(ica.
$n 9,&r*eda &(amo( (onido( primordiale(! como ,a e(t&*imo( practicando. <amin (onido( (&tile(
en la con(ciencia! , adem+(! &(amo( m(ica. <amin tenemo( otro( (onido( primordiale( con lo(
%&e traa)amo(. <raa)amo(! +(icamente! con c+ntico( *dico(! no por (& (i.ni-icado! (ino
(olamente por el *alor (onoro de lo( mi(mo(. Lo( e(c&chamo( con lo( o)o( cerrado( , el *ol&men lo
m+( a)o po(ile. <amin! tenemo( lo %&e (e llama m9sica Cand+ara$e' Ho,!
de(a-ort&nadamente! no tra)e e(ta m(ica. 5en( traerla! pero de(p&( no lo record en el momento
oport&no. 9(B %&e (i %&ieren conocer m+( acerca de e(ta m(ica *dica c&rati*a %&e (e llama m(ica
=andhara*e! le( p&edo dar &n nmero JEE al %&e p&eden llamar , (olicitar la cinta .raada! o
p&eden llamar a al.n centro local! , le( a,&dar+n a con(e.&irla. $l nmero e( P1@JEE@all@*edaQ. Se
trata de la m(ica c&rati*a tradicional %&e &(amo( , %&e de ac&erdo con la literat&ra *dica! se
s"pone *"e sincroni4a #os ritmos !io#(icos con #os ritmos csmicos' Y e(ta m(ica e( di-erente
para cada momento del dBa! por%&e n"estros ritmos !io#(icos est.n s"jetos a ritmos csmicos'
Ha, c"atro ritmos csmicos !.sicos3
$l primero 7:ro'8! mientra( la tierra .ira (ore (& propio e)e! (e prod&ce el ciclo del dBa , la noche! e(
lo %&e (e llama ritmo circadiano. N&e(tro c&erpo e( totalmente di-erente a la( c&atro de la tarde! de
lo %&e e( a la( c&atro de la ma?ana. 7no (ae e(to! lo (iente! -i(iol'.icamente en -orma de ciclo( de
(&e?o , de acti*idad! , ha(ta n&e(tro comportamiento camia a lo lar.o del dBa! por%&e n&e(tro(
c&erpo( camian.
Si a &no( ratone( (e le( da cierta do(i( de radiaci'n a la( c&atro de la ma?ana! lo( mata. Si (e le( da
la mi(ma do(i( de radiaci'n! a la( c&atro de la tarde! e(to tiene &n e-ecto en-ico. $(ta manera de
proceder en la iolo.Ba! (e e(t+ *ol*iendo m&, importante! e(t+ ariendo todo &n campo n&e*o en
%&imioterapia! en el tratamiento del c+ncer! , (e denomina crono!io#o(,a o cronoterapia' Si.ni-ica!
cronometrar la dro.a! &tili6ando la dro.a ('lo en determinado momento %&e (e eli.e c&ando la(
cl&la( propia( e(t+n en armonBa con la( del 7ni*er(o. D&rante el tiempo en %&e la( cl&la( propia(
e(t+n en perBodo de de(can(o! la( cl&la( del c+ncer no tienen e(a relaci'n! ,a %&e han cometido &n
error del intelecto , han tomado (& propio camino! no (e comportan (i.&iendo el ritmo c'(mico! por
lo %&e (e m&ltiplican con(tantemente! (e han *&elto loca(. 5or e(o! (e ataca a e(ta( cl&la( con la
dro.a! c&ando el re(to del c&erpo e(t+ en &n pro-&ndo de(can(o (por%&e el c&erpo (e comporta (e.n
el ritmo c'(mico).
Del mi(mo modo! 7Ado'8& c&ando la tierra .ira alrededor del Sol (e prod&cen lo( cic#os de #as
estaciones' $l %&e &no (e enamore en prima*era o (e deprima en in*ierno (e dee a %&e la iolo.Ba
camia con la( e(tacione(. $(to( ritmo( e(tacionale( (e *&el*en entonce( m&, importante( ,
tenemo( toda cla(e de tcnica( para *ol*er a (incroni6ar n&e(tro( ritmo( con la( e(tacione(! mediante
dieta(! el comportamiento! etc.
9(imi(mo! mientra( interactan entre (B el (ol , la l&na 7Qro'8 , la tierra , la l&na 7Sto'8! e(to(
mo*imiento( crean #os meses #"nares' $(to( me(e( l&nare( tamin tienen ritmo( corre(pondiente(
a n&e(tro c&erpo. $l e-ecto .ra*itacional del Sol , de la L&na ca&(an la( marea(! , (ta( tienen
tamin (&( ritmo(. <enemo( marea( en n&e(tro c&erpo! por%&e el ocano dentro de no(otro( e(
idntico al ocano de a-&era. De hecho! todo( (alimo( de la mi(ma (opa primordial3 por lo tanto!
a%&B tamin ha, &na marea a)a , &na alta.
7no p&ede pre.&ntar(e Fc'mo recordar toda( e(ta( co(a(G! ,a %&e ha, tanta( co(a(... Y la re(p&e(ta
e( m&, (imple. E# Uni$erso s#o te manda dos mensajes3 "no es e# sentimiento de comodidad 1
e# otro es e# sentimiento de incomodidad' C"ando sientes incomodidad& 1a sea emociona#&
37
psico#(ica o 2,sica& eso es "na ad$ertencia de *"e #os ritmos !io#(icos no est.n sintoni4ados
con e# ritmo csmico' Por #o tanto& si "no se deja ("iar por s" propia sensacin de comodidad e
incomodidad& desc"!rir. estos ritmos !io#(icos' Lo c"a#& en de2initi$a& si(ni2ica simp#emente
comer c"ando tenemos +am!re& dormir c"ando tenemos s"e-o& etc' As, se +ace'
Pre('3 FI& pa(a! (i &no traa)a en &n t&rno de nocheG
Resp'3 Si (e traa)a en &n t&rno de noche! e4i(te &na .ran e*idencia de %&e e(o pert&ra lo( ritmo(
iol'.ico( , deilita el (i(tema inm&nol'.ico. Y (&r.e la mi(ma e4periencia %&e jet #a(. $( re*e
e(ta reacci'n! , &no no la tiene todo el tiempo. $(to e( e4actamente! lo %&e (e otiene con lo( t&rno(
noct&rno(. No e( al.o (ano. FI& p&edo decirG Si lo hacen d&rante *ario( a?o( tiene &n e-ecto
de-inido (ore el (i(tema inm&nol'.ico , (ore la( re(p&e(ta( c&rati*a( del c&erpo. 5or (&p&e(to!
e(to (iempre (e p&ede re*ertir. No importa d&rante c&+nto tiempo lo ha.an o c&+nto (e aco(t&mren
a ello! (i.&en (in e(tar (intoni6ado(. $(te -en'meno (e llama %entrainment% FConocen e(a palaraG
Si.ni-ica cerrar dentro! &nir(e (lock in).
Ha, &n mdico! llamado Ec+o@ <ento(& %&e -&e el primero en de(c&rir e(to. $l hi6o &n
e4perimento! tomando 1E relo)e( (7d(. p&eden hacer e(te e4perimento con die6 o cinco relo)e()
hacindolo( comen6ar el mo*imiento del pnd&lo en di(tinto( momento(. Se de)a la haitaci'n , al
*ol*er de(p&( de &na( c&atro hora(! *er+n %&e de(p&( de e(e tiempo! todo( lo( relo)e( (e m&e*en a
&n mi(mo ritmo! (e han (incroni6ado entre (B! &no( con otro(. Si ha, m&cha( m&)ere( en &n l&.ar!
di.amo( &n con*ento o &na pri(i'n3 l&e.o de &n tiempo! todo( (&( ciclo( men(tr&ale( parecen
(incroni6ar(e! toda( lle.an a tener el mi(mo ciclo men(tr&al.
Si toman a &n e , lo ponen )&nto al pecho de la madre! *er+n %&e pronto la palpitaci'n de (&
cora6'n e(talece &na relaci'n rBtmica con la de la madre. I&i6+( no (ea idntica! por%&e el del e
(iempre late m+( r+pido! pero ha, &na relaci'n rBtmica! ha, &na m(ica. La re(piraci'n del e (e
(incroni6a con la re(piraci'n de la madre. $l e &(a a la mam+ para (incroni6ar(e con el ritmo
c'(mico. De ac&erdo al te4to *dico! e(to comien6a en el momento de la concepci'n. $( m&,
importante %&e la -&t&ra madre! d&rante (& emara6o! ten.a e4periencia( linda(3 %&e e(c&che linda
m(ica! ten.a e4periencia( de placer (en(orial pro-&nda( , .rati-icante(! , (iempre diri.ida( hacia la
-elicidad. Ya %&e tenemo( e*idencia de %&e el -eto p&ede (entir cada (onido %&e (e emite! %&e el -eto
e(c&cha cada di(c&(i'n %&e (e ten.a! ha(ta el (onido de la p&erta %&e (e cierra. $4i(ten in(tr&mento(
m&, (o-i(ticado( %&e dem&e(tran %&e el -eto e(c&cha todo! , en realidad modi-ica e(e (onido. $(ta
codi-icaci'n comien6a )&(to en el momento de la concepci'n , contina de(p&( del nacimiento.
Se.&ramente &(tede( e(t+n -amiliari6ado( con el (Bndrome de m&erte repentina! tamin llamada
m&erte de c&na. $(te e( m&, comn en al.&no( paB(e(. 5or e)emplo! en N&e*a Xelandia! e( la ca&(a
nmero &no de mortalidad in-antil! , en 9&(tralia tamin e( m&, comn. $n e(te paB( (7S9)
tamin e( m&, comn. C&ando con(&lt (ore e(to al mdico *dico! me pre.&nt' (i (aBa c'mo lo
llamaan , c&ando le di)e %&e m"erte de c"na! me conte(t' %&e me de(hiciera de la c&na. $(to
(i.ni-ica! %&e el e &(a a la mam+ para (incroni6ar(e con el ritmo c'(mico , hace -alta e(a
cercanBa.
$(ta idea de (incroni6aci'n e( m&, importante en iolo.Ba , en cronoterapia. Se p&ede emplear
m(ica para lo.rarlo! (e p&ede &(ar (onido! , e(to -acilita e(e proce(o de (incroni6aci'n.
>&eno! pa(emo( ahora a otra e4periencia (en(orial... 5a(emo( a la e4periencia del CU/TO' 5ero!
ante( de entrar en la e4periencia del .&(to! %&i(iera mencionar al.&na( tcnica( de concienti6aci'n
del acto de comer %&e (e en-ati6an en 9,&r*eda. I&i6+(! ,a cono6can al.&na(! pero deo hacer
hincapi en ella(! ,a %&e en realidad (on la mitad de la hi(toria.
Si (implemente practican &n poco de concienti6aci'n alimenticia! encontrar+n %&e e(o lo( liera de
la mitad de lo( prolema( de control de pe(o! indi.e(ti'n! lcera(! etc. 5ara tomar con(ciencia del
38
proce(o de alimentaci'n! ha, *aria( co(a( %&e podemo( hacerC
1) Comamo( siempre sentados! n&nca de pie! o caminando! o mane)ando! etc. No importa c&+nto
*a,an a comer! ,a (ea &n helado! &n manB! o lo %&e (ea! (iempre (inten(e a comer.
2) Mientra( comen! no +a(an otra cosa! lo %&e incl&,e no *er tele*i(i'n! o leer el diario! o
e(c&char la radio. FY en c&+nto a la con*er(aci'nG $n 9,&r*eda! decimo( %&e comer e( la acci'n
m+( creati*a! de(p&( del pen(amiento.
Dicen %&e c&ando >rahma decidi' mani-e(tar(e! primero t&*o &n pen(amiento , l&e.o comi'.
$ntonce(! el comer e( &na acci'n m&, importante! e( la manera de con*ertir &na -orma de ener.Ba en
otra! e( &na acci'n creati*a3 por lo tanto! deerBan di(-r&tarlo. $ntonce(! no ha.an nin.&na otra co(a.
$n c&anto a la con*er(aci'n! (B! (e p&ede con*er(ar pero ('lo c&ando la comida e(t+ en el e(t'ma.o
, no en la oca. 5or lo tanto no halen mientra( tienen la comida en la oca! e(c&chen mientra( la
comida e(t+ en la oca , halen c&ando la comida e(t en el e(t'ma.o. $(to crea &na &ena
con*er(aci'n! p&e( todo( lle.an a poder halar &n poco.
9 lo( ni?o( le( en(e?amo( a de)ar el tenedor entre &n mordi(co , otro. 7na *e6 %&e a)an el tenedor
entonce(! p&eden halar todo lo %&e %&ieran3 , c&ando le*antan el tenedor e(c&chan. $( -a(cinante
con lo( ni?o(! (i &no hace e(to d&rante &na( (emana(. C&ando &no le( hace &na pre.&nta! (i tienen
comida en la oca! le( re(&lta impo(ile halar! m&e*en la cae6a! (onrBen! pero no dicen nada ha(ta
tra.ar la comida. 5ero la .ente hace e(to todo el tiempo , e( lo %&e da l&.ar a .a(e(! indi.e(ti'n , a
la lar.a prod&ce todo tipo de prolema(.
0) Ainalmente! tomen con(ciencia de (& ni*el de apetito. $n 9,&r*eda! decimo( %&e el e%&i*alente
de do( mano( llena(! e( m+( o meno( el *ol&men de comida %&e llena do( tercio( del e(t'ma.o!
de)ando &n tercio para la di.e(ti'n. Y! &no no dee poner comida en el e(t'ma.o! (i an ha,
re(to( de &na comida en di.e(ti'n. $l e(t'ma.o tendrBa %&e e(tar *acBo. $(to! .eneralmente!
toma &na( c&atro hora(. 5or lo %&e &no no deerBa! ni (i.&iera picar al.o! d&rante la( c&atro
hora( de(p&( de &na comida. 5or (&p&e(to! (e p&ede picar al.o , comer! pre-erentemente con
&n e(t'ma.o *acBo. $l ni*el de apetito deerBa e(tar en &no! lo %&e (i.ni-ica %&e el e(t'ma.o e(t+
totalmente *acBo.
Si toman ('lo do( mano( llena( de comida , (i.&en la( tcnica( de concienti6aci'n de la
alimentaci'n (e (entir+n (ati(-echo(. 5ero lo %&e (&cede! .eneralmente! e( %&e ha, memoria , la
memoria dice %&e %&iere m+( comida. Y (i la memoria dice H%&iero m+( comidaH! el e(t'ma.o dice
Hno! ,o e(to, ienH! entonce( no inter-ieran. Simplemente! e(peren &no( 2 min&to(. 9nte( de (er*ir(e
&na (e.&nda porci'n! e(peren &no( 2 min&to(. $n la ma,orBa de lo( ca(o(! en el JED de lo( ca(o(!
de(p&( de 2 min&to(! la mente , el e(t'ma.o (e har+n p&e(to de ac&erdo! perder+n el de(eo. Si no
pierden el de(eo! entonce( proalemente ha,a &n de(orden alimenticio (&,acente. $n 9,&r*eda!
decimo( %&e e(o oc&rre por%&e no no( hemo( entrenado en el placer (en(orial %&e pro*iene del
comer. $(to (e dee a %&e no hemo( accedido a todo( lo( .&(to(.
Ba!#amos de seis ("stos en A1"r$eda'
$(to( (on lo( 1 .&(to(C
39
)"#ce3 $ntran en e(ta cate.orBa! a%&ello( %&e tienen &n (aor o &n .&(to d&lce! e(to( (on! a6car!
leche! manteca! arro6! pan! pollo! pe(cado! etc.
A(rio3 Yo.h&rt! lim'n , %&e(o.
/a#ado3 Ya lo( conocen.
Picante3 $( el (aor de la( comida( con e(pecie(C 5imienta! .en.ire! comino! paprika! toda( e(a(
comida( tnica( china! me4icana! india! italiana!... tienen e(ta( e(pecie(.
Amar(o3 $( el (aor de la e(pinaca! *erd&ra( de ho)a *erde! e(p+rra.o! r'coli! repollo! coli-lor! etc.
Ha, &n alimento %&e e( e(pecialmente amar.o , %&e (e llama Hitter .o&rdH
(calaa6a amar.a) %&e (e compra en lo( arrio( chino( , tienen &n (aor amar.o
di(tinti*o. S& (aor amar.o e( m&, &eno para lo( diatico(. $n realidad! a&menta
la (ecreci'n de in(&lina , (e &(a para el tratamiento de la diaete(. Y e(e alimento en
partic&lar e( m&, til.
Astri(ente3 $(te e( el (aor partic&lar de lo( poroto(! la( lente)a( , dahl! %&e e( &na e(pecie de
lente)a( india(.
>&eno! e(to (on lo( (ei( .&(to(! , (i &no no (e e4pone diariamente a e(to( (ei( .&(to( de(arrolla
anto)o(. FC&+le( (on lo( tre( (aore( dominante( en la (ociedad de ho,C d&lce! a.rio , (alado. 5apa(
-rita( con ketch&pC e(o tiene lo( tre( (aore(. $l ketch&p e( &n &en e)emploC e( d&lce! a.rio ,
(alado. 9 decir *erdad! toda( la( comida( r+pida( (on d&lce(! a.ria( o (alada(! con e4cl&(i'n total de
lo( otro( (aore(. 5or lo c&al! (i &no e4pone (&( papila( .&(tati*a( a e(to( tre( (aore( (olamente!
de(arrolla nece(idade( n&triti*a(! (e prod&cen lo( anto)o(. 5ara n&e(tra memoria! ('lo e4i(te d&lce!
a.rio , (alado! , entonce( F%& hace &noG <ermina comiendo m+( d&lce! a.rio , (alado , e(o
re-&er6a e(ta e4periencia. $l de(eo e( por%&e el c&erpo pide al.o %&e realmente e(t+ nece(itando.
FC'mo c&ren lo( animale( (&( nece(idade( n&triti*a(G Nin.n animal tiene la menor idea de lo %&e
dice la m+4ima a&toridad mdica de $.7.9. acerca de la nece(idad mBnima de calcio para e*itar la
o(teoporo(i( o al.o a(B. Sin emar.o! lo( animale( no (&-ren de de-iciencia( n&triti*a(. Solamente en
lo( animale( dom(tico( (e enc&entran de-iciencia( , por (&p&e(to en lo( (ere( h&mano(. 5or%&e
hacemo( de la alimentaci'n &n hecho intelect&al.
8ec&erdo haer dicho %&e (e de)en lle*ar por el (aor , lo di(-r&ten. $ntonce(! lo %&e hacemo( con
paciente( %&e tienen anto)o( de cierta( comida(! %&e toda*Ba tienen &na nece(idad in(ati(-echa!
adem+( de hacerlo( e(perar 2 min. para la (e.&nda porci'n! e( %&e por lo meno( en &na comida
diaria (e di(pon.an a tener d&lce! (alado! a.rio! amar.o! picante , a(trin.ente. "ario( e(t&dio(
dem&e(tran %&e la( e(pecie(! e(pecialmente! el pimentn, el $en"ibre y el comino, la pimienta ne"ra
y las especies picantes, aumentan los ndices metablicos
La .ente e4cedida de pe(o! tiene &n mar.en di-erente , 7d(. har+n oBdo decir %&e (on e(a( (on
per(ona( %&e con ('lo *er la comida ,a a&mentan de pe(o. $llo( tienen en (& c&erpo otro ni*el para
lo( (aore(. Y! (i (e a&mentan lo( tre( ltimo( @picante, amar"o y astrin"ente@ !el Bndice meta'lico
40
p&ede incrementar(e ha(ta &n /2D. $(to no (e lo.ra! ni con la hormona tiroidea! pero (B a.re.+ndole
&n poco de e(pecie( a la comida. 5or e(o! m&cha( *ece( c&ando come alimento( picante(! la .ente
e(torn&da , (e acalora , tran(pira.
9hora! para di(-r&tar en &na comida diaria de lo( (ei( (aore(! en 9,&r*eda hemo( de(arrollado
pol*o( de hiera %c+"tnas% ,! (i &no no p&ede de.&(tar todo( lo( (ei( (aore(! p&ede &tili6ar &no de
e(to( pol*o( , a(B camiar el metaoli(mo. $(pecialmente! en el ca(o de e(a .ente %&e con ('lo
mirar la comida en.orda! p&ede &(ar &n pol*o llamado %@ao(a%' La per(ona de tipo @+apa
di(min&ir+ de pe(o! , tamin la li(ta de comida(. $ntonce(! e(e tipo de per(ona dee &(ar e(pecie(
de lo( ltimo( tre( .&(to( (a(trin.ente! amar.o , picante). Si (on del tipo $ata! de lo( %&e dicen %&e
p&eden comer todo lo %&e %&ieran , no a&mentan de pe(o! entonce( no tienen por%&e &(ar m+( de lo
d&lce! a.rio , (alado! , a(B (&ce(i*amente. Deemo( tener con-ian6a en n&e(tra( papila( .&(tati*a(.
Simplemente comemo( lo %&e m+( no( a.rada! pero a(e.ren(e de de.&(tar todo( lo( di-erente(
(aore(.
Pre('3 FI& (&cede con la( cate.orBa( d&lce , a.rio %&e tienden a prod&cir m&c&(G
Resp'3 $(to oc&rre (olamente en lo( tipo( kapha. $n e(to( ca(o(! le( decimo( %&e di(min&,an el
con(&mo de (to( , %&e (e concentren m+( en lo( a(trin.ente(! amar.o( , picante(. 5or lo tanto! e( el
tipo corporal el %&e determina. No todo( *an a re(ponder a(B! del mi(mo modo. 8ecordemo( %&e
m&cho de lo %&e le hemo( incriminado a lo( prod&cto( l+cteo( no e( atri&ile a la leche (todo( e(to(
prolema( con lo( prod&cto( l+cteo() (ino al hecho de %&e la leche e(t+ contaminada con
antii'tico(! e(tr'.eno(!... (por%&e alimentan al .anado con toda( e(ta( co(a(). 5ero! ahora &no
p&ede con(e.&ir leche %&e no *iene de e(ta( -&ente(! , deerBamo( &(carla. Lo mi(mo oc&rre con la
carne! el pollo , el pe(cado. $(t+n contaminado( con hormona(! con antii'tico(. 5ero ha, l&.are(
donde &no p&ede con(e.&ir pollo no contaminado! %&e e(t+ criado en .ran)a(! donde no &(an
alimento( arti-iciale(.
Pre('3 FHa, al.o e(crito (ore e(toG
Resp'3 >&eno! e(t+ por (alir &n liro %&e e(criB! llamado %La /a#"d per2ecta de mi C",a HenteJ
C"erpo Pr.ctico%' $l Dr. 8o,! &n e4perto m&ndial (ore la relaci'n entre cantidad de comida %&e
in.erimo( , la lon.e*idad! e(crii' &n liro -a(cinante llamado %Ha0im"n Li2e /pan%' $l e(
pro-e(or en n&trici'n , .eriatrBa en 7CL9.
5or otra parte! el Dr. Oalcold (G) %&ien tamin e( &n ,o.&i %&e pa(a mitad de (& *ida en la :ndia! ha
e-ect&ado &n traa)o -a(cinante (ore n&trici'n , en*e)ecimiento. S& traa)o inicial -&e con animale(
, ac&?' &n trmino %&e (e ha hecho m&, pop&lar en la medicina e(to( dBa(C %s"!n"tricin%' $l no(
c&enta %&e! (i (e le( da a lo( animale( &n acce(o al alimento ilimitado! lle.a &n momento en %&e
comien6an a comer m+( de lo %&e nece(itan. 5ero lo( animale( en el campo no hacen e(o! ('lo
(i.&en (&( pa&ta( interna(! no (i.&en pa&ta( e4terna(. No(otro( (e.&imo( pa&ta( e4terna(! como
re(&ltado de lo( medio(! la ind&(tria! la tele*i(i'n! lo( mene(! etc.
$n camio! lo( animale( en *ida (al*a)e! (olamente (e.&ir+n pa&ta( interna(. 5ero! (i (e lo( crBa en
laoratorio( , (e lo( e4pone a &na cantidad ilimitada de comida! entonce( comen6ar+n a (e.&ir
pa&ta( e4terna( , a comer de m+(.
41
$l di(min&ir la in.e(ti'n de alimento(! pro.re(i*amente ha(ta &n #2D! por &n tiempo determinado!
demo(tr' %&e a &n .r&po de rata(! la *ida (e le alar.aa cinco *ece(3 (to (e ot&*o con!
(implemente! di(min&ir la cantidad de comida %&e in.erBan. 8ata( de &no( JE a?o(! en trmino(
h&mano(! toda*Ba procrean. $l Dr. Oalcold e( el primer in*e(ti.ador %&e compr&ea %&e (e p&ede
rec&perar la( acti*idade( reprod&cti*a(! di(min&,endo la cantidad de alimento( en lo( animale(. $(
&n e(t&dio (orprendente. $(to( ratone( menop+&(ico( rec&peran (& -ertilidad con (implemente
di(min&ir (& ni*el de con(&mo de alimento(.
9(B e( %&e (e e(t+ comen6ando a (entir! en .eneral! , tamin en la medicina occidental %&e
comemo( dema(iado. Y! como re(&ltado de incenti*o( e4terno(! adem+(! ace#eramos e# proceso de
en$ejecimiento por comer demasiado' 5or lo tanto! el h+ito 9,&r*dico de a,&no tiene m&cha(
aplicacione( tile(. Se recomienda %&e (i &no e( del tipo @ap+a! con e4ce(o de pe(o , de
metaoli6aci'n lenta! deerBa a,&nar por lo meno( &na *e6 por (emana! o (ea %&e d&rante &n dBa (e
tome (olamente )&.o de -r&ta o )&.o de *erd&ra! nada m+(. Si &no e( del tipo pitta! %&e e( m+(
me(om'r-ico! entonce( &na *e6 por me( o do( *ece( por me(. Y (i &no e( del tipo $ata!
hipermeta'lico (-laco! ner*io(o! ten(o)! entonce( me)or no a,&ne! mientra( %&e (& mdico no (e lo
acon(e)e.
Creo %&e e(to e( m&, til , tamin la cantidad! por e(o e( m&, &ena la idea a,&r*dica de comer
('lo e(ta cantidad! (i (e p&ede (e.&ir. No hace -alta *aciar el plato3 pero (i lo hace! no (e preoc&pe.
Lo( ni?o( de China o de Lao( no *an a (er a,&dado(! (i &no *acBa todo el plato. $(o e( al.o %&e (e
no( ha hecho creer.
Pre('3 MCmo podemos "sar #a mente para in2#"ir so!re e# c"erpoO
Resp'3 $(c&ch+ndolo. <& c&erpo en*Ba men(a)e( todo el tiempo. Y e(o e( lo %&e e(tamo( haciendo3
le e(tamo( pre.&ntando al c&erpo c&+nto %&iere comer. Y de(p&( de cierto tiempo! no( dice %&e ,a
e( (&-iciente. 5ero! .eneralmente! no e(c&chamo( por%&e no le damo( tiempo.
Ba(an e# si("iente e0perimento3 C&ando *a,an a &n re(ta&rante , miren el men! no decidan con
la mente lo %&e %&ieren! miren el men , pre.ntenle al e(t'ma.o Fte .&(tarBa a%&ello o e(toG
5on.an (& mano (ore el e(t'ma.o , pre.ntenle %& le .&(tarBa. "er+n %&e el e(t'ma.o le( dar+
m&, &ena in-ormaci'n. Si l %&iere al.o! da &n tir'n! , (i no lo %&iere (e retrae. Se p&ede emplear
e(ta tcnica para m&cha( co(a(! ha(ta para di(min&ir el con(&mo de ci.arrillo(! ca-! etc.
Lo %&e (&cede e( %&e! (i a la .ente a %&iene( le .&(ta tomar ca-! por e)emplo! &no le pre.&nta (i
di(-r&tan el ca- conte(tanC Hme encanta la primera ta6a! h&ele ien! (ae ien! etc.3 en c&anto a la
(e.&nda ta6a ,a no e(to, tan (e.&ro , de(p&( (iento n+&(ea(! pero lo tomo i.&alQ. $(o e( lo %&e
hacen.
No(otro( le( decimo( %&e cada *e6 %&e pa(en cerca de la ca-etera! en el traa)o! , (ientan de(eo!
(implemente pon.an la mano (ore el e(t'ma.o , pre.ntenle (i lo de(ea! , de(p&( de la (e.&nda
ta6a! (entir+n %&e (e contrae el e(t'ma.o. Si tan slo escuc*an, notarn que la inteli"encia interior
del cuerpo, que es el "enio supremo y refle$a la sabidura del Universo, comen(ar a decirles qu
*acer Lo mi(mo para lo( -&madore(! (i ello( %&ieren de)ar de -&mar! lo peor %&e p&eden hacer e(
42
tratar de de)ar de -&mar. N&nca -&nciona.
5or lo tanto! le( decimo( %&e! (i %&ieren de)ar de -&mar tienen %&e lle.ar a &na concienti6aci'n!
entonce( cada *e6 %&e ten.an de(eo( de -&mar! (inte(e a-&era! (olo(! re(piren aire -re(co , limpio ,
no ha.an nin.&na otra co(a3 no miren tele*i(i'n! no (e pon.an a leer &n liro. 7no (&ele tener
a(ociacione( como tomar &na ta6a de ca- , encender el ci.arrillo! o llamar por tel-ono , encender
&n ci.arrillo. Si (e di(ocia de toda( e(ta( co(a(! (e con(cienti6a el de(eo. 9nte( de encender el
ci.arrillo! pre.ntenle( a (&( p&lmone( (i lo %&ieren3 no )&6.&en , *er+n %&e .eneralmente lo(
p&lmone( (e nie.an , (ilan.
9 pe(ar de e(o! e( po(ile %&e decidan -&mar! por%&e (ienten &n -&erte de(eo. $(t+ ien! -&men! pero
mientra( -&man! pre.ntenle n&e*amente a (&( p&lmone( c'mo (e (ienten , tomen con(ciencia de la
(en(aci'n. No (e )&6.&en! no )&6.&en la acci'n! (implemente ten.an con(ciencia de ello ,
lentamente *er+n %&e lo( p&lmone( empe6ar+n a recha6ar el -&mar por%&e (e han dado tiempo para
e(c&char , e(to *ale para c&al%&ier 'r.ano del c&erpo.
<omemo( ahora el tacto. $(ta ma?ana hal+amo( de e(tim&laci'n kine(t(ica t+ctil , de c'mo la
e4periencia del tacto (caricia( diaria( en lo( e() p&ede pro*ocar &n KED m+( de pe(o.. >&eno!
encontramo( %&e n&e(tra piel e( el 'r.ano m+( importante para la (ecreci'n de hormona(! al i.&al
%&e para la (ecreci'n de la( cl&la( inm&nol'.ica(. Mientra( e(taa en la Aac&ltad de Medicina!
tenBamo( la idea de %&e ha, .l+nd&la( pit&itaria! hipot+lamo! adrenalina(! tiroide(! etc. @%&e (on la(
nica( -&ente( de la( hormona(. $(o e( cierto! pero #a ma1or 2"ente de +ormonas es #a pie# 1 en
se("ndo #"(ar& #as mem!ranas m"cosas' La piel e( la ma,or -+rica de hormona(.
<oda( la( hormona(! como 9C<H! -actor de necro(i( t&moral! interl&kin.! inter-er'n!... %&e (on
podero(a( dro.a( anticancerB.ena(! (e proce(an por (&p&e(to! en el cerero3 pero tamin en .rande(
cantidade( en la piel. Por #o tanto& #a pie# es #a ma1or 2"ente de +ormonas' Tam!i5n #a pie# es #a
ma1or 2"ente de c5#"#as inm"no#(icas' La( cl&la( < , la( cl&la( >! %&e (e -arican en el timo ,
en la md&la '(ea! (e proce(an -inalmente en (& -orma acti*a en la piel.
$(ta e( la ra6'n por la c&al el toque, el masa$e y la experiencia de contacto tienen realmente un
efecto curativo Se.&ramente e(t+n 7d(. -amiliari6ado( con la( di(tinta( tcnica( terap&tica( del
ma(a)e. $n 9,&r*eda! decimo( %&e dee haer &na do(i( mBnima de contacto (en(orial , por lo tanto
&no deerBa reciir &n ma(a)e todo( lo( dBa(. Y! (i &no mi(mo (e lo p&ede dar! tamin e( m&,
con*eniente. 5or (&p&e(to! en n&e(tra( clBnica( damo( ma(a)e( a1"r$5dicos m&, inten(i*o( , ha,
todo tipo de tcnica( para ma(a)e(.
$n el c&erpo ha, p&nto( llamado( p"ntos ma+atma(G). 9l.&no( e(t+n en la( planta( de lo( pie(.
3as plantas de los pies son un lu"ar muy interesante para dar masa$es C&ando (e da ma(a)e
*i.oro(amente la planta del pie! aparece &na re(p&e(ta m&, partic&lar del c&erpo! la .ente (e
d&erme! e(pecialmente (i el ma(a)e (e da con aceite de s5samo 7 ajonjo#, 8 ti!io. $n lo( ni?o(! e(to
e( (orprendente! ,a %&e mientra( (e le( da el ma(a)e! (e d&ermen. Ha(ta lo hemo( demo(trado por
<".C a &n ni?o ner*io(o , capricho(o (e le comien6a a ma(a)ear lo( pie( con ((amo tiio , (e
d&erme en pleno ma(a)e.
1osotros recomendamos un masa$e diario con aceite de ssamo tibio, antes de la duc*a, de unos
43
cinco minutos, comen(ando por la cabe(a, si"uiendo por todo el cuerpo, a lo lar"o de los *uesos
lar"os y sobre las articulaciones, unos movimientos circulares Se cubre todo el cuerpo,
rpidamente con aceite de ssamo tibio y despus uno se duc*a
Si tienen al"6n problema como caspa o pie de atleta, simplemente, un poco de aceite de ssamo
tibio todos los das antes de la duc*a y se curar para siempre Si uno se en$ua"a la boca con un
poco de aceite de ssamo, despus de cepillarse los dientes, y lue"o lo escupe, esto es muy bueno
para las encas 3a "ente que *ace esto re"ularmente, no tiene caries Yo me enor"ulle(co de decir
que no ten"o nin"una caries *asta a*ora
E# aceite de s5samo estim"#a e# sistema inm"no#(ico 1 es parte de n"estro pro(rama c"rati$o'
5or ltimo! el ol-ato. 7(tede( (aen tamin %&e e# o#2ato es "n poderoso inm"nomoderador
por%&e el ol-ato e(t+ li.ado a la( emocione(. La ind&(tria del per-&me ha capitali6ado e(to. Lo(
olore( p&eden e*ocar memoria( m&, podero(a(. Si &no h&ele cierto tipo de pan rec&erda (& in-ancia3
el olor de &na determinada comida p&ede hacerlo a &no *ol*er a?o( atr+(. Lo( olore( e(t+n
-&ertemente codi-icado( en n&e(tra memoria cel&lar.
Lo( pece(! c&ando (e reprod&cen! *&el*en a (& l&.ar de de(oe! .racia( a la memoria ol-ati*a. $n
Cali-ornia! han montado &na .ran ind&(tria con e(to3 haciendo al.o (imilar en la crBa de (almone(
)'*ene(. :mpre.nan lo( e(tan%&e(@criadero( con &n olor determinado , l&e.o lan6an e(to( pece(ito(
al mar. 9l pa(ar die6 a?o(! ,a crecido( , li(to( para de(oar! rec&erdan el olor , *&el*en a e(e mi(mo
e(tan%&e. Han e(tado en todo el m&ndo (el 5acB-ico! 9&(tralia! etc.). 5ero la memoria ol-ati*a lo(
traer+ n&e*amente a (& l&.ar de nacimiento.
C&ando &na madre da a l&6 &n e! el olor de e(e e e(t+ codi-icado en la con(ciencia de la
madre en el lap(o de do( hora(. 7na madre (halo de la e(pecie h&mana! pero e( i.&al en toda( la(
e(pecie()! &na madre n&nca ol*idar+ e(e olor. CrBan rea?o( enorme(! pero la madre podr+ encontrar
(& hi)o mediante el ol-ato. <odo( parecen i.&ale(! por e)emplo! lo( ternerito(! pero lo encontrar+n por
el olor.
Lo( olore( (on in-l&encia( m&, -&erte( en lo( proce(o( -i(iol'.ico( , la ma,orBa e(t+n por dea)o de
n&e(tro e(tado de con(ciencia! ni (i%&iera no( damo( c&enta de ello(. Sin emar.o! n&e(tra
interacci'n! n&e(tra reacci'n de &no( con otro(! n&e(tra hailidad para relacionarno(! n&e(tra(
re(p&e(ta( de comportamiento e(t+n in-l&ido( por el olor en ni*ele( (&tile( por dea)o de n&e(tro
ni*el de con(ciencia.
$n 9,&r*eda! (e &(an lo( olore( para c&rar! tamin (i.&iendo lo( tipo( corporale(. Si &no e( de
metaoli6aci'n lenta (kap+a)! &no e( &n poco lento , nece(ita e(tim&lar(e &n poco! &n olor
e(tim&lante e( el e&calipto. Si &no tiende a eno)ar(e! a impacientar(e! tiene &n temperamento (pitta)
-o.o(o! entonce( la madera de (+ndalo (er+ &eno. Si &no e( del tipo hiperacti*o! hipermeta'lico
($ata)! el olor de alahaca e( el m+( apropiado para di(min&ir el metaoli(mo. 9(B (e &(an lo( olore(
para in-l&ir (ore el metaoli(mo! (e.n (ean lo( di-erente( tipos psico2isio#(icos $ata& pitta 1
@ap+a.
Pre('3 ...
44
Resp'3 5ara %&iene( no e(c&charon la pre.&nta! la( Hactit&de( po(iti*a(H (i.ni-ican &ena (al&d! ,!
(in emar.o! *emo( .ente con actit&de( po(iti*a( %&e no (e me)oran. >&eno! ante( %&e nada! no
%&iero dar la impre(i'n de %&e la actit&d e( lo m+( importante. Lo m+( importante e( ate(ti.&ar o (er
&n te(ti.o (ilencio(o! lo c&al no tiene nada %&e *er con la actit&d. La e4periencia del (ilencio! el
e(pacio entre pen(amiento(! e( m+( importante %&e la actit&d.
/i #a +a!i#idad de pensar es poderosa& #a +a!i#idad de no pensar es a9n m.s poderosa' C"ando
se deja de e0perimentar e# r"ido 1 se #o(ra tener si#encio interior& esa es #a c#a$e para #a
c"racin' La c"racin s"cede en e# espacio entre pensamientos' N&e(tra *ida! n&e(tro di+lo.o
interno! e(t+ lleno de de-inicione(! r't&lo(! de(cripcione(! e*al&acione(! an+li(i(! )&icio(. F5&eden
7d(. (&(pender (&( )&icio( d&rante la pr'4ima horaG H+.anlo , (ar+n lo %&e e( el (ilencio. 5or
(&p&e(to! n&e*amente! la tcnica +(ica e( tra(cender todo e(o. 5ero e( &n &en e)ercicio tratar de no
(er e*al&ati*o d&rante cierto( momento( de la *ida , e4perimentar el (ilencio. Es en e# si#encio *"e
est. #a c"racin'
;tra co(a %&e hacemo( con al.&no( paciente(! e( hacerle( practicar (ilencio d&rante lap(o(
prolon.ado(. 5odemo( comen6ar con /K hora(! (in halar! (implemente andan por la clBnica &(ando
&n di(tinti*o %&e dice H$(to, en (ilencioH o HNo haloH! etc..Y (&ceden co(a( (orprendente(. D&rante
la( primera( /K hora(! comien6an a poner(e ner*io(o(. 9 lo( tre( o c&atro dBa(! empie6an a
e4perimentar el (ilencio! e(pecialmente! (i e(t+n meditando do( *ece( al dBa. Se *&el*e &na
e4periencia e4%&i(ita.
C&ando &no e(t+ en (ilencio interior , (e anda mo*iendo! todo (e *&el*e *irante , lleno de *ida!
entonce( la c&raci'n e( m&cho m+( podero(a. 9%&B &n pen(amiento e( m&cho m+( podero(o por%&e
(&r.e de la pro-&ndidad del ocano de la con(ciencia. 9hora 7d(. dir+nC HSB! pero la .ente toda*Ba (e
en-erma , la .ente an m&ereH. >&eno! e(o e( cierto. $( %&e no(otro( (omo( el prod&cto de toda(
n&e(tra( e4periencia( (en(oriale(! adem+(! de toda la hi(toria e*ol&ti*a del .nero h&mano! ,
tamin de la con(ciencia colecti*a de la (ociedad en e(te momento. Ha, tanto( -actore(... $(o no
(i.ni-ica %&e la( tcnica( no (ean e-ecti*a(. La .ente m&ere diariamente en la Aac&ltad de Medicina
de Har*ard! lo c&al no %&iere decir %&e todo lo %&e hacen e( intil3 hacen al.&na( co(a( m&, tile(.
>&eno! halemo( ahora del en*e)ecimiento iol'.ico. 5rimero! %&i(iera hacer &na li(ta de todo( lo(
-actore( %&e (aemo(! act&almente! %&e in-l&,en (ore la edad3 , de(p&( comentar al.&no( de lo(
e(t&dio( reciente( %&e (e han lle*ado a cao (ore e(te tema. $l primer -actor %&e proalemente (ea
el m+( importante! e( e# compromiso co(nosciti$o premat"ro en e# es*"ema menta# indi$id"a# 1
co#ecti$o' D)enme e4plicarle( e(to &n poco.
Hace &no( 12 ' /E a?o(! el Dr. 9le4ander Lee- (G)! %&e en a%&el entonce( era pro-e(or de medicina
en Har*ard , ahora (e e(t+ )&ilando (,a andaa por lo( 1E a?o()! decidi' *ia)ar alrededor del m&ndo
e(t&diando el en*e)ecimiento de la( polacione( en com&nidade( donde el en*e)ecimiento
aparentemente era &n -en'meno di-erente. Y a&n%&e en al.&no( de e(to( paB(e( e( alta la mortalidad
in-antil! a ca&(a de la mala hi.iene , la( condicione( (ocio@econ'mica( de pore6a! &na *e6 %&e la
.ente pa(a la in-ancia! *i*e m&cho m+( tiempo. Lee- encontr' en cierto nmero de l&.are( del
m&ndo! a m&cho( centenario(! e(pecialmente en la( monta?a( hinde(! en lo( Himala,a! en al.&na(
parte( de 9-.ani(t+n! en el e(tado (o*itico de =eor.ia , en lo( 9nde( meridionale(. 8e.re(' con
45
-oto( -ant+(tica(.
8ec&erdo! en lo( a?o( #E! &na con-erencia (&,a en la Aac&ltad de Medicina de Har*ard! c&ando
mo(traa -oto( de .ente de 11E a?o( de edad a caallo! al.&no( de ello( -&mando ci.arrillo(. Y otro(
centenario( corriendo! en arro,o( ca&dalo(o(! en monta?a( ne*ada(! centenario( de a(pecto m&,
(al&dale. $l Dr. Lee- *ol*i' con la impre(i'n @@@(te -&e el primero de &na (erie de e(t&dio(
epidemiol'.ico(@@@ de %&e en estas sociedades, el enve$ecer se consideraba socialmente como un
me$oramiento /uanto ms uno enve$eca ms lo envidiaban los dems en la sociedad, porque uno
era ms sabio, ms 6til, le daban ms responsabilidad y sentan que en realidad, uno era el
fundamento de la sociedad 3a "ente $oven, literalmente envidiaba a la "ente mayor y los miraba
con reverencia y los consideraba una fuente de sabidura /omo resultado, esa expectativa colectiva
se traduca en una biolo"a diferente !ste fue un estudio bastante bueno
5o(teriormente! h&o &n -i(i'lo.o americano %&e -&e a lo( 9nde( meridionale(! donde ha, &na tri&
de indB.ena( llamado( tarajos maras! %&e con-orman la hi(toria m+( -a(cinante de todo( lo(
tiempo(. $llo( tienen &na tradici'n %&e de(a-ort&nadamente (e e(t+ m&riendo ahora! @@@lo( indB.ena(
tara)o( mara( ahora tamin toman cer*e6a , *en tele*i(i'n@@@ pero (e.n e(a tradici'n! &n )e-e (e
com&nicaa con otro )e-e no por tel-ono (ino por men(a)ero( corredore(3 la e4pectati*a colecti*a en
e(ta (ociedad era %&e c&anto m+( *ie)o &no (e hacBa! me)or corredor era. $(a e( &na e4pectati*a
colecti*a m&, intere(ante.
F$ntonce( %& pa(aG ...%&e lo( treinta?ero( (on me)ore( %&e lo( *eintea?ero(! , %&e lo( de c&arenta
corren me)or %&e lo( de treinta! , %&e lo( de (e(enta (on lo( me)ore(. ;c&rre %&e no tienen nin.&na
de la( e4pre(ione( -i(iol'.ica( %&e normalmente (e a(ocian con el en*e)ecimiento! ,a %&e (& pre(i'n
(an.&Bnea di(min&,e con la edad! (& oBdo me)ora...
7(tede( dirBan %&e! (i (e encontrara &na per(ona a(B en todo el 7ni*er(o! (e e4aminarBa a e(a per(ona
, (e %&errBa (aer todo acerca de ella. C&ando (e p&lic'! e(e e(t&dio rompi' con todo( lo(
e(%&ema( concept&ale(. Lo( -i(i'lo.o( di)eron %&e era &n .ran e(t&dio , de(p&( lo ol*idaron. $(
tr+.ico! por%&e e(te e)emplo e( (&-iciente para de(tr&ir n&e(tro concepto de lo %&e (i.ni-ica el
en*e)ecimiento en trmino( -i(iol'.ico(.
M+( recientemente! (&pimo( %&e la )ra' E##en Lan(er& %&e e( p(ic'lo.a! pro-e(ora tit&lar de
Har*ard! e4perta en lo %&e llaman e(%&ema( mentale( , e4pectati*a(3 p&lic' &n intere(ante traa)o.
($n *erdad! el trmino de %compromiso co(nosciti$o premat"ro% lo prop&(o ella. $n 9,&r*eda!
llamamo( al compromi(o co.no(citi*o premat&ro! &n lBmite , denominamo( al rompimiento de
e(to( compromi(o(! el Hrompimiento de lBmite(H! ha(ta %&e &no (e %&eda (in lBmite(. C&ando (e le
pre.&nt' a Mahari(hi c'mo de-inBa &n lBmite! di)o %&e era &na Honda de lo ilimitadoH! por lo c&al en
&na partBc&la (e *e todo el 7ni*er(o).
Lo %&e hi6o $llen Lan.er en 19J2 -&e p&licar &n a*i(o en el >o(ton =loe para 1EE per(ona(
ma,ore( de #E a?o(! a %&iene( lle*arBa -&era de >o(ton! a &n mona(terio para reali6ar &n e4peri@
mento. F$n %& con(i(tBa el e4perimentoG Di)o %&e por die6 dBa( ian a pretender %&e e(taan 0E
a?o( atr+(. <oda( la( per(ona( deBan tener m+( de #E a?o( , d&rante die6 dBa( pretenderBan %&e
e(taan *i*iendo treinta a?o( ante(! en lo( a?o( 2E. Ya (e haBa terminado la .&erra , tenBan todo(
lo( diario(! la( re*i(ta( Li-e %&e en e(a poca eran m&, pop&lare(! haBa -oto( , po(tale(! Ppo(ter(Q!
46
m(ica de lo( a?o( 2E! artBc&lo( de diario( de lo( a?o( 2E! ropa con la moda de e(a poca. <odo era
de lo( a?o( 2E. Y (e halaa ('lo en tiempo pre(ente.
$n otra parte del mona(terio! otro .r&po de 1EE per(ona( ma,ore( de #E a?o(! tamin hala de lo(
a?o( 2E pero en tiempo pa(ado. <odo( pien(an , ponen (& atenci'n en lo( a?o( 2E! pero con la nica
di-erencia %&e &n .r&po hala de , lo re*i*e en el tiempo pre(ente , el otro .r&po e(t+ pen(ando ,
halando de l! en tiempo pa(ado.
De(p&( de tre( dBa(! (ac' al.&na( -oto( , la( mo(tr' a o(er*adore( independiente(3 le( pre.&nt'
%&ine( eran m+( )'*ene( , en la ma,orBa de lo( ca(o(! decBan %&e la( -oto( eran de &no( die6 a?o(
atr+( o %&e e(a per(ona tenBa die6 a?o( meno(. De(p&(! (e p&(o a medir la a&dici'n! la *i(i'n! la
pre(i'n (an.&Bnea. Ha, &na hormona en la (an.re m&, comple)a llamada deh,droepiandro e(terone
(&l-ate (DH$S). $( &na hormona adrenal %&e a medida %&e la .ente en*e)ece *a di(min&,endo! , en
e(ta .ente comen6' a (&ir. <ermin' midiendo 1EE par+metro( iol'.ico( di(tinto( de
en*e)ecimiento! incl&,endo re(p&e(ta( inm&nol'.ica(! n&triti*a(! , toda( (e haBan re*ertido por lo
meno( &no( *einte a?o(! en meno( de die6 dBa(. $lla haBa re*ertido (&( edade( iol'.ica( m+( de /E
a?o( en meno( de die6 dBa(. Lo( lle*' de *&elta el *ierne( por la tarde , el l&ne( ,a e(taan
n&e*amente donde haBan comen6ado.
Le di)e %&e tendrBamo( %&e tener al.n l&.ar donde p&diramo( hacer e(to para (iempre , ella
re(pondi' %&e la (ociedad no lo permitirBa. Ha, dema(iado( recordatorio( todo el tiempo en n&e(tra
(ociedad de lo %&e dee (i.ni-icar &na determinada edad3 , %&e &no dee comportar(e (e.n (&
edad. FI& le e(pera a mi edadG etc. <enemo( en n&e(tra (ociedad e(to( compromisos
co(nosciti$os premat"ros acerca de# en$ejecimiento'
Lo( homre( (e *&el*en pBcaro( a lo( KE! al.&na( m&)ere( tienen la menopa&(ia &n poco de(p&(! la
.ente entra a lo( ho.are( de anciano( a tal o c&al edad! la )&ilaci'n e( a tal edad! etc. $(to( (on
compromi(o( premat&ro( (ore lo %&e dee (i.ni-icar &na cierta re(p&e(ta iol'.ica , e( parte de
n&e(tra con(ciencia colecti*a! parte de n&e(tra mente .loal , no podemo( e(capar de ello(.
5or (&p&e(to! %&e &no p&ede e(capar de e(to! (i (e *a a &na c&e*a en lo( Himala,a3 @@@, an a(B! en
ni*ele( c&+ntico@mec+nico(! no (e p&ede e(capar de ello totalmente@@@ pero (e p&ede (alir de e(to en
cierto .rado. 5ero (i no e(tamo( por hacer e(to! entonce(! F%& hacemo(G $( el e(%&ema mental
colecti*o! el paradi.ma de la edad! %&e in-l&,e en la e4pre(i'n local o iol'.ica del en*e)ecimiento!
incl&(o en &n indi*id&o. $llen Lan.er! de Har*ard! di)o %&e la (ociedad no lo permitirBa. 9di(
Shankara! hace &no( ciento( de a?o(! &n .ran ri(hi (*idente) *dico! di)o al.o m&cho m+( hermo(o
anC %#a 9nica ra4n por #o *"e #a (ente en$ejece 1 m"ere& es por*"e $e a otra (ente en$ejecer
1 morir%' Y de(p&( di)oC %#o *"e $emos es #o *"e de$enimos%'
5or (&p&e(to! e(to e( lo mi(mo @@@ahora lo podemo( decir en trmino( -i(iol'.ico( m&,
(o-i(ticado(@@@ %&e decir %&e somos e# prod"cto meta!#ico 2ina# de n"estras e0periencias
sensoria#es 1 de cmo interpretamos esas e0periencias sensoria#es. $( e4actamente la mi(ma
co(aC de$enimos #o *"e $emos'
Creo %&e el camio de paradi.ma e( m&, importante. $l elemento m+( cr&cial de n&e(tra poca e(
%&e la mente .loal tiene %&e camiar (& percepci'n de la realidad , entonce( camiar+ la realidad.
47
!n la tradicin vdica tenemos cuatro perodos o ciclos a travs de los cuales pasa el Universo4
desde la total i"norancia, *asta una total iluminacin, y durante estos ciclos tambin cambian las
expresiones biol"icas !l enve$ecimiento es una de ellas
"o, a pa(ar r+pidamente por el e)ercicio! -&nci'n importante de la e4pre(i'n iol'.ica! pero no
crean %&e (i al.o e( &eno para &no! m&cho m+( de e(o e( nece(ariamente me)or. 9ct&almente! (e
e(t+ c&e(tionando la nece(idad de en-ermar %&e arra(' e(te paB(. $n realidad! no e4i(te correlaci'n
entre e(tar en -orma , el en*e)ecimiento. Ha, e(t&dio( en 9lemania ;riental %&e m&e(tran %&e lo(
atleta( olBmpico(! no *i*en tanto tiempo como la polaci'n comn. La (oree4i.encia lle*a a
(it&acione( tale( como cardiomiopatBa(! hiperten(i'n! hemorra.ia( renale(! -iroma( &terino(! etc.
FC&+l e( la me)or -orma de e)ercicioG Se.n la( pre(cripcione( *dica( , de la ma,orBa de lo(
laoratorio( -i(iol'.ico(! el e)ercicio deerBa (er moderado! re.&lar! , a.radale. Si &no no di(-r&ta!
p&ede da?ar. Parece ser *"e e# mejor ejercicio es caminar en5r(icamente& 1 de!e +acerse de
modo cmodo 1 a(rada!#e& "no de!e poder con$ersar& o sea& *"e no de!e 2a#tar#e e# aire& ni
2ati(arse' La Nataci'n , el Yo.a (on tamin &eno( e)ercicio(.
;! (implemente! (ean (en(ato( en (&( acti*idade( diaria(. Cono6co .ente %&e cond&cen (&( a&to(
d&rante do( hora( , -inalmente e(tacionan en &n l&.ar de li(iado(! para e(tar m+( cerca de (& centro
de e)ercicio( aer'ico(. C&ando e(tacione el a&to! h+.alo ale)ado de donde *a a ir! para tener oca(i'n
de caminar3 &(e la( e(calera(! en l&.ar del a(cen(or. Si %&iere halar con (& c'n,&.e en la otra
haitaci'n! en *e6 de .ritar de(de donde e(t+! *a,a ha(ta la otra haitaci'n.
En casa tenemos #a re(#a de *"e nadie p"ede (ritar#e a# otro' Si mi hi)o toma el tel-ono en la
otra haitaci'n diceC H&n momentoH , *iene a donde e(to, ,o , me a*i(a %&e ten.o &n llamado
tele-'nico. 9(B e( %&e en *e6 de .ritar! (e *a a la otra haitaci'n , (e hala con la per(ona. Ha.a
e(ta( pe%&e?a( co(a( , lo.rar+ .a(tar en e)ercicio(! la ener.Ba %&e nece(ite. Sencillamente! ol*ide lo(
a(cen(ore(! e(tacione el a&to &n poco di(tante de donde *a , &(e toda oport&nidad para hacer
e)ercicio! ,a (ea traa)ando en el )ardBn! lle*ando el e%&ipa)e! etc. Si (e &(an e(ta( oport&nidade(! la
ener.Ba (e .a(ta en -orma til.
Un tema que no *e tratado en nutricin, es que casi el ?:@ de nuestro cuerpo es a"ua !n realidad,
el ?:@ de nuestro planeta es a"ua 5nsistimos en llamarlo planeta 2ierra, cuando en realidad es
planeta ocano #or lo tanto, el A:@ de nuestra comida debe ser rica en a"ua, como lo son las
verduras frescas y la fruta, comida viva Y el B:@ restante, puede ser todo lo dems de lo que
*emos *ablado4 "ranos, le"umbres, etc
E# temor ace#era e# en$ejecimiento' $l di+lo.o interno de temor e( el re(&ltado de la e4periencia de
(eparaci'n! de alienaci'n! %&e e( +(icamente de e4periencia( (en(oriale(. Lo op&e(to al temor e( el
amor! el amor! no como &n mero (entimiento! (ino como &na e4periencia de conecti*idad! de &nidad!
de (er parte de todo el proce(o iol'.ico c'(mico. $l (entido de la *ida (dharma N prop'(ito)! e( &n
concepto m&, importante! podrBa llamar(e de (ati(-acci'n laoral! pero e(to no (erBa e4actamente
dharma! a&n%&e (B (aemo( %&e la (ati(-acci'n en el traa)o e( &na de la( determinante( m+(
importante(.
E# concepto !.sico& es *"e e# Uni$erso no tiene pie4as so!rantes 1 por #o tanto no estar,a
48
comp#eto& si no 2"era por t,' Cada "no tiene "na misin en #a $ida 1 "na $e4 *"e conoces t"
misin& $i$ir para e##o es t" d+arma 7propsito8' Es m"1 importante sa!er desde temprana
edad por *"5 estamos a*",' Una $e4 *"e sa!emos esto& #a $ida co!ra sentido& por*"e e#
Uni$erso es como "n rompeca!e4as de# c"a# t9 2ormas parte 1 *"e estar,a incomp#eto& si t9 no
est"$ieras'
$l concepto de dharma e( m&, importante. <amin (i.ni-ica %&e di(-r&ta( lo %&e hace(. Como di)o
Mark <wainC %t" $acacin 1 t" $ocacin son #a misma cosa%' <amin (e o(er*a %&e la .ente con
di+lo.o( interno( m&, e.ocntrico(! (iempre ,o! ,o! ,o! no *i*en tanto como a%&ella .ente c&,o
di+lo.o interior e( Fc'mo p&edo a,&darG $( &na iolo.Ba totalmente di-erente.
Ya hemo( di(c&tido la percepci'n del tiempo , la acti*idad mental. La Dra. Lan.er ha demo(trado
%&e en lo( ho.are( de anciano(! con*iene introd&cir &n po%&ito de acti*idad mental! como lo.rar %&e
la .ente ha.a cr&ci.rama(! o )&e.&e a la( carta(! al a)edre6! decida (ore el men para la (emana
(i.&iente! o (i *an a *er &na pelBc&la el (+ado , c&+l. De(p&( de 1 me(e( de e(t&dio! ella encontr'
&na di-erencia del 2ED en la mortalidad de e(ta .ente %&e tiene alrededor de JE a?o( de edad!
(implemente por introd&cir e(ta( acti*idade(. 7ltimamente! tamin ha introd&cido la meditaci'n
tra(cendental! la alternancia del (ilencio total , la acti*idad din+mica %&e tiene! an! ma,or e-ecto.
<o4ina(! in.erimo( to4ina( de n&e(tro medio amiente! de lo( alimento(! el o6ono! etc.. $(o tamin
re%&iere &n camio mental .loal. <amin -aricamo( to4ina( por el stress! mediante n&e(tra
mente3 , e(ta( to4ina( (on co(a( m&, reale(. La( in*e(ti.acione( reciente( re*elan %&e ha, K
prod&cto( +(ico( -inale( llamado( radicale( lire(. $n el NH: (:n(tit&to Nacional de Sal&d) ha, lo
%&e (e llama &n cl& de lo( radicale( lire(.
La teor,a !.sica es *"e #os radica#es #i!res son #os ma#os *"e nos prod"cen todo? 1a sea c.ncer&
en$ejecimiento o #o *"e sea' Son lo( re(pon(ale( del deterioro , la entropBa! c&atro de ello( @@@el
o4B.eno lire (&n nico +tomo de o4B.eno)! el per'4ido de hidr'.eno! el per'4ido de lBpido , el
hidro4ilo. <oda de(compo(ici'n! e(ta entropBa de de(artic&laci'n termodin+mica! (e dee en ltima
in(tancia! a e(to( .eneradore( de radicale( lire(. $ntonce(! (i t& a&to comien6a a o4idar(e! e(o e(
por &n radical lire! (i ha, a.&)ero( en el o6ono! e(o tamin e( por &n radical lire! (i t& iolo.Ba
comien6a a en*e)ecer! ha, end&recimiento de la( arteria(! e(o e( &n radical lire! no e( el cole(terol!
(ino el per'4ido lBpido por%&e el cole(terol (olo! no p&ede hacer nada! nece(ita la a,&da de lo(
radicale( lire(. $( &n +rea de in*e(ti.aci'n m&, -a(cinante! por%&e ha, -orma( de de(hacerno( de
e(to( radicale( lire(. No(otro( (aemo( %&e la( tcnica( de panc+a @arma! ac&p&nt&ra! tcnica( de
ma(a)e( , terapia de eliminaci'n del 9,&r*eda! permiten de(hacerno( de lo( radicale( lire(.
5or otro lado! tamin (e e(t+ lle*ando a cao m&cha in*e(ti.aci'n en e(to( dBa( (ore lo( llamado(
captadores de radica#es #i!res' Como indica la palara! e(to( (on componente( %&e captan a lo(
radicale( lire( para %&e no da?en. Los captadores de radica#es #i!res m.s poderosos son #a
$itamina C& #a $itamina E& e# se#enio& #a $itamina <A 7ri!o2#a$ina8& 1 todo "n (r"po de
componentes ##amados !io2#a$onoides. $ncontraron %&e (to(! a&ndan en m&cha( *erd&ra( ,
-r&ta( -re(ca(! la( c&ale( (on la me)or -&ente de captadore( de radicale( lire(.
8e(&lta intere(ante notar %&e! (i *amo( a la( ca(a( diettica( , compramo( m&cha *itamina C
(inttica , la &(amo(! e-ecti*amente captar+ lo( radicale( lire(3 pero no tanto! como la -&ente nat&@
49
ral de *itamina C! por%&e lo( receptore( han aprendido a lo lar.o de la e*ol&ci'n a li.ar(e a la(
-&ente( nat&rale(.
Con e(te conocimiento! decidimo( &(car en lo( te4to( *dico( , encontramo( %&e ha, *ario( .r&po(
de hiera( en el 9,&r*eda! , &no en partic&lar llamado a*mrit &alas* (G)! %&e e( &n .r&po de &na( KE
,era( di-erente(! , e( &no de lo( m+( podero(o( captadore( de radicale( lire( %&e conocemo(.
8ecientemente! hemo( lo.rado otener -ondo( pri*ado( para lle*ar a cao e(to( e(t&dio(. Ha, .ente
a%&B! en e(ta (ala %&e no( ha a,&dado3 , e(tamo( m&, a.radecido( por haerlo permitido! por%&e
ahora (e acepta la teorBa de %&e la( hiera( contienen captadore( de radicale( lire(.
Se e(t+ intere(ando en e(to el :n(tit&to Nacional de Sal&d! al i.&al %&e m&cha( otra( in(tit&cione(.
8ecientemente! pre(ent &n traa)o (ore captadore( de radicale( lire( , &n comp&e(to her+ceo en
la ;MS! e inmediatamente de(p&( de e(to! la >r,(tol M,er(! la Ho--man@Laroche , la Cia =ei.,!
e(taan toda( tra( de mB para conocer c&+l era el in.rediente acti*o en la( hiera(. Y c&ando le
pre.&nt a &n mdico a,&r*dico! (te no entendBa lo %&e (i.ni-icaa Hin.rediente acti*oH. Ya %&e
c&ando &no e4trae el in.rediente acti*o! &no (aca la inteli.encia pero de)a atr+( la (aid&rBa. Y la
planta e( (aia3 , por e(o (ae %&e tiene todo( e(to( in.rediente( ioacti*o( %&e a,&dan.
&a vitamina 2 y el beta@carteno tambin son captadores de radicales libres muy efectivos. 0ero si
se toma mucha vitamina 2, se puede daar la piel o provocar problemas de rin. 2s" que hay
que tener cuidado. ACunto es demasiado en vitamina 2? (o dir"a que cualquier cantidad que
supere las dos mil unidades podr"a ser nocivo, especialmente, si uno se expone al sol al mismo
tiempo. /no tiene que tener cuidado con esta vitamina.
&a vitamina C tambin es un captador de radicales libres muy efectivo, pero si se toma demasiado
puede traer calculos renales.
El carteno no es un txico y las 8anahorias son su me=or fuente. )iempre existe la posibilidad de
los alimentos naturales.
La( relacione( tamin in-l&,en m&cho en la e(tr&ct&raci'n de n&e(tra iolo.Ba indi*id&al e in-l&,en
en el en*e)ecimiento. $n realidad! (aemo( %&e la .ente %&e tiene relacione( armonio(a( tiene
e4pre(ione( iol'.ica( di-erente(. $n 9,&r*eda tenemo( al.&no( principio( +(ico(. No lo( *o, a
detallar todo(! pero (B! &no o do( de ello(
Primero! de ac&erdo a lo( principio( a,&r*dico(! si uno desea me$orar una relacin, debe estar
consciente de un *ec*o simple y es que uno no puede me$orar la relacin pidindole a la otra
persona que cambie, por lo tanto nunca trate de cambiar a la otra persona. !sto no funciona y
nunca funcion en toda la *istoria de la *umanidad )i quiere cambiar la relacin, cambie /d. o
de=e la relacin. Cambie y entonces podr, efectivamente, nutrir la relacin.
7na co(a %&e dice Mahari(hi e(C -eber"amos abandonar la necesidad de defender nuestro punto
de vista. Esto no significa que uno no tenga su punto de vista, sino que abandona la necesidad de
defenderlo. Con solamente hacer esto, tu vida cambiar un BCD hoy mismo. 0orque lo que
hacemos casi todo el tiempo, es defender nuestro punto de vista. Cuando uno abandona la
50
necesidad de defender su punto de vista, se vuelve invulnerable &a mxima invencibilidad es no
tener nada que defender.
Como le di)o el Sr. =oracho* a 8ea.an! le %&itamo( el enemi.o. Si &no e(t+ totalmente inde-en(o!
no ha, nada %&e atacar. 5or lo tanto! aandone la nece(idad de de-ender (& p&nto de *i(ta! por%&e la
*erdad ltima (on todo( lo( p&nto( de *i(ta! la pl&ralidad *i*a de todo( lo( *alore( op&e(to(. La
*erdad ltima no e( e(to o a%&ello! (on todo( lo( p&nto( de *i(ta.
/e("ndo! para n&trir la relaci'n! el 9,&r*eda a,&da a conocer lo( tipo( corporale( -i(iol'.ico(. No
*amo( a entrar m&cho en e(to! ,a %&e e( a(tante complicado. $n el liro e( &na de la( co(a( m+(
importante(. Se empie6a por a*eri.&ar el tipo corporal p(ico-i(iol'.ico de cada &no. $n 9,&r*eda! el
tipo corporal e( &na determinante de lo( cinco elemento( +(ico(C espacioJ5ter& aire& 2"e(o& a("a&
tierra? la e(encia de lo( do( primero( (onC el oBdo , el tacto. $l oBdo e( la e(encia del e(pacio@ter ,
el tacto e( la e(encia del aire. La *i(ta e( la e(encia del -&e.o , de la -orma3 el (aor e( la e(encia del
a.&a3 , el ol-ato e( la e(encia de la tierra.
Lo( cinco (entido( (on llamado( t.nmatras en 9,&r*eda ((entido( (&tile(). 9 tra*( de e(to( cinco
t+nmatra(! pro,ectamo( n&e(tra e4periencia del m&ndo material. 5or lo %&e! (i (e e( del tipo $ata!
(i.ni-ica %&e e( dominante en aire , ter. S&( t+nmatra( -&erte( (er+n el oBdo , el tacto. Si &no e( del
tipo corporal pitta& (&( t+nmatra( -&erte( (on la -orma , la *i(ta. Si (e e( del tipo corporal @ap+a&
interprerar+ el campo &ni-icado m+( en trmino( de (aor! olor! emoci'n! por%&e la emoci'n e(t+
m+( li.ada al .&(to , al ol-ato.
S&pon.a %&e *en a tre( per(ona( caminando por la pla,a , le pre.&ntan al tipo $ata c&+le( -&eron
(&( *i*encia(! dir+ %&e e(c&ch' el (onido de la( ola(! de la( .a*iota(! lo( tr&eno(. Si (e le pre.&nta al
tipo pitta c&+le( -&eron la( (&,a(! dir+ %&e *io el mar a6&l! la( n&e( lanca(! la( .a*iota( mientra(
*olaan a ra( del a.&a. $l tipo @ap+a& de(criir+ el olor , el .&(to , tamin la( e4periencia(
emocionale( por%&e a &n ni*el (&con(ciente! (ta( e(t+n li.ada( a e(to( (entido(.
Y! por (&p&e(to! c&ando la .ente hala! tamin no( da cla*e( acerca de (&( tipo( corporale( , de
c'mo interpretan el campo &ni-icado. Si le pre.&ntan al tipo $ata %& (iente (ore &n idea! dir+ %&e
le .&(ta el tono3 (i e( del tipo pitta! dir+ %&e e( &na rillante idea! le .&(ta el a(pecto! tiene &ena
apariencia3 el tipo @ap+a& dir+ %&e (e (iente ien o %&i6+( di.a %&e h&ele mal! ,a %&e lo interpreta
de(de el +n.&lo del %&e dee ol-atear! del %&e p&ede olerlo.
Pre('3 F5odrBa repetir lo( cinco elemento(G
Resp'3 Lo( cinco elemento( (onC a@as+a (e(pacioZter)! $a19 (aire)3 la e(encia de aka(ha e( el
oBdoZ(onido , de *a, e( el tacto. Badmi (-&e.o! -orma)! (& e(encia la *i(ta3 1a# (a.&a)! (& e(encia
el (aor3 , tierra& c&,a e(encia e( el ol-ato! el olor.
Si.&e e(ta (ec&encia...
Pre('3 F5&eden n&e(tro( padre( o la (ociedad! in-l&ir (ore n&e(tro( tipo( corporale(G
Resp'3 SB! &n poco! pero en realidad la( propen(ione( p(ico-i(iol'.ica( (on m&, -&erte(. $(to e( de
51
(&ma importancia en la com&nicaci'n. M&cha( *ece(! an en la intimidad! ha, .ente %&e no (e
p&ede com&nicar! por%&e ind&cen interpretacione( di-erente(! del mi(mo campo ener.tico.
Di.amo( %&e tenemo( &na m&)er tipo $ata , &n homre tipo pitta. $(te homre (iempre le trae
-lore( , no entiende por %& ella no lo aprecia. C&ando lle.amo( al -ondo del a(&nto! e( %&e ella
nece(ita oBrlo! , dice %&e l n&nca le declara (& amor. 5or%&e (i ella e( de tipo *ata re(ponde m+( al
(onido. Y (i la m&)er e( pitta por m+( %&e &no (e lo di.a! ella dir+ %&e &no n&nca (e lo dem&e(tra.
5or lo tanto! #a $,a de #a com"nicacin es m"1 importante si "no *"iere n"trir "na re#acin'
<amin e(to e( m&, importante en la( relacione( comerciale(. Si &no *a a re&nir(e con &n .erente
%&e e( del tipo pitta (-&e.o! a.ni! etc.) me)or (er+ %&e lo ha.a de(p&( del alm&er6o3 por%&e (i no! le
comer+ la cae6a! toda (& atenci'n e(t+ ahB. Si e( del tipo kapha! (erBa me)or %&e (e rena ante( del
alm&er6o! por%&e %&err+ dormir &na (ie(ta de(p&( del alm&er6o.
<odo n&e(tro comportamiento (e e(tr&ct&ra (e.n e(ta( propen(ione( p(ico-i(iol'.ica( +(ica(! , (i
aprendemo( a identi-icar e(to( tipo(! podremo( com&nicarno( me)or. Lo( *endedore( deerBan (aer
e(to. Si le e(t+ *endiendo &n a&to a &n tipo *ata! (er+ me)or de(criir el (onido del a&to al cliente. Si
(e lo e(t+ *endiendo a &n tipo pitta! de(cria lo( colore(! el a(pecto! la -orma. Si (e lo e(t+ *endiendo
a &n tipo kapha! entonce( a(e.ren(e %&e h&ela ien el tapi6ado! etc. 5or lo tanto! la( relacione( (e
a(an en propen(ione( p(ico-i(iol'.ica(.
E# s"e-o. $n 9,&r*eda (e dice %&e &n tercio de n&e(tra *ida e( (&e?o! &n tercio traa)o , &n tercio
recreaci'n! di*er(i'n. 9(B %&e! e(o e( importanteC el dormir deer+ (er nat&ral! normal! a.radale! no
-armacol'.ico.
9cerca de #a risa hemo( halado e(ta ma?ana! pero el 9,&r*eda dice %&e lo m+( importante e( el
(onido. De todo( modo(! la ri(a e( &na herramienta terap&tica importante. $l Dr. <ri.&na c&ando
re*i(a a (&( paciente( , le( (iente el p&l(o! empie6a a reBr(e3 , c&ando le pre.&ntan por %& (e rBe!
dice %&e e( %&e p&ede e(c&char la ri(a interior de e(a( per(ona(. ;tra( *ece(! m&e*e la cae6a , dice
%&e no ha, nada de ri(a dentro , acon(e)a leer liro( c'mico(! *er pelBc&la( c'mica(. 9hora! por
(&p&e(to! (aemo( %&e la ri(a hace &na .ran di-erencia.
/entido de tener contro# de #as cosas& *"e "no se sienta en contro# de s" $ida' $n e(t&dio(
reciente( (ore el c+ncer! (e *e %&e c&ando lo( paciente( entre.an el control del c&idado de la
en-ermedad a (& mdico! lo( re(&ltado( no (on tan &eno(. Si lo( paciente( (ienten %&e ello( mi(mo(
e(t+n en control! entonce( andan m&cho me)or.
Creati$idad' $( e*idente ahora %&e la creati*idad! in-l&,e (ore n&e(tro( proce(o( iol'.ico(. La
.ente creati*a *i*e m+( tiempo! a meno( %&e (& creati*idad (e de(e%&ilire por la dro.a o co(a( por
el e(tilo. 3a "ente creativa comparte ciertas caractersticas4 son personas que pueden disfrutar del
silencio y experimentar la soledad La so#edad no es #o mismo *"e sentirse so#o' 9l (entir(e (olo
(e (&-re! mientra( %&e a la (oledad (e la di(-r&ta! lo %&e (i.ni-ica &na .ran di-erencia. La .ente
tamin p&ede conectar(e con la nat&rale6a , di(-r&tarla. $n 9,&r*eda tamin damo( m&cha
importancia a la idea de pa(ar &n tercio de la *ida literalmente en recreaci'n. 7n tercio de la *ida
deerBa emplear(e di*irtindo(e , e(a di*er(i'n (i.ni-ica conectar(e con la nat&rale6a. La -alta de
pa(eo( al aire lire e( &n .ra*e prolema en el m&ndo act&al.
52
La .ente creati*a con-Ba en (&( (en(acione(! no (e .&Ba tanto por (& intelecto! como por (&(
(entimiento(. 5&ede di(-r&tar , -&ncionar en medio del cao(! por%&e tienen (ilencio interior. Son
como ni?o(! no (on in-antile(! (ino como ni?o(. Ser como ni?o (i.ni-ica di(-r&tar de la -anta(Ba , del
)&e.o. Son a&tore-erente(! e( decir! (i.&en pa&ta( interna( , no e4terna(.
Con pa&ta( e4terna(! n&e(tro e(tado de -elicidad depende (iempre de la (it&aci'n , de la(
circ&n(tancia(. $n 9,&r*eda! no(otro( llamamo( a e(to %o!jeto re2erente%! lo c&al (i.ni-ica %&e no(
identi-icamo( con o)eto(! a -in de entender %&ine( (omo(! a -in de e*al&ar n&e(tro (tat&(. $(to(
o)eto( p&eden (er co(a(! (it&acione(! circ&n(tancia(! .ente3 pero (on o)eto(. Mientra( no(
identi-i%&emo( con o)eto(! n&nca tendremo( e(tailidad por%&e lo( o)eto( camian contin&amente.
7na per(ona como o)eto re-erente! &(ca (& identidad en lo( o)eto(! (e e*ala! entiende , trata de
a&to@conocer(e a tra*( de lo o)o( de lo( dem+(. La caracterB(tica de e(to! e( &n act&ar , &n
pen(amiento condicionado(3 e*al&+ndo(e (iempre a tra*( de &na circ&n(tancia o (it&aci'n! *i(ta a
tra*( de lo( o)o( de otro.
Ha, &na hi(toria! &na par+ola! re(pecto del o!jetoJre2erente' Se trata de &n homre %&e tenBa ('lo
do( co(a( %&e *aloraa en (& *idaC (& hi)o , &n potrillo. $(to era toda (& *ida! toda (& ri%&e6a. 7n
dBa de(apareci' el potrillo , el homre e(taa de(olado! haBa perdido la mitad de (& -ort&na o lo %&e
creBa tener3 e(taa (&mer.ido en &n po6o de de(e(peraci'n. Y (e (entBa mi(erale. 9l dBa (i.&iente!
re.re(' el potro! )&nto con &n hermo(o (emental +rae lanco. $l homre n&nca haBa *i(to al.o tan
e4%&i(ito! por lo %&e de &na de(e(peraci'n total pa(' al 4ta(i( a(ol&to. 9l dBa (i.&iente! (& hi)o
e(taa montando en el (emental! (e ca,' , (e %&er' la pierna. Y n&e*amente pa(' del 4ta(i(
a(ol&to a la de(e(peraci'n. Y al dBa (i.&iente! lle.' el e)rcito para el recl&tamiento de todo( lo(
)'*ene(! pero no de (& hi)o! por%&e tenBa &na pierna %&erada. 9(B %&e n&e*amente pa(' a 4ta(i(
a(ol&to. Y en lo( dBa( (i.&iente(! (e ca,' la ca(a , todo( (e -&eron , n&e*amente %&ed' (olo , (e
(entBa mi(erale! etc. L&e.o encontr' diamante( , *ol*i' al 4ta(i( , a(B! (&ce(i*amente. $(ta e( la
hi(toria de &na *ida o)eto@re-erente. Mientra( no( re-iramo( a o)eto( para (aer d'nde no(
(it&amo(! *amo( a tener cero e(tailidad , m&cha -ati.a.
Lo op&e(to a e(to! e( (er a"toJre2erente. $(to (i.ni-ica %&e no( .&iamo( totalmente por pa&ta(
interna(! no( *ol*emo( hacia adentro3 la per(ona (iempre (e (iente m&, ien! (in importar la
(it&aci'n! circ&n(tancia o amiente %&e e(t *i*iendo. $(to (e dee a %&e no hace re-erencia al
o)eto para *er d'nde e(t+ &icado! e( a&to@re-erente. 9dem+( no tiene nece(idad de proar(e -rente
a lo( dem+( , (i (intiera e(a nece(idad! e(o en (B ,a (erBa o)eto@re-erente (el tratar de e*al&ar(e de
ac&erdo a lo( dem+().
$(to e( lo %&e llamamo( e(tado de .o6o! a&to@re-erencia completa. No e( -elicidad3 la -elicidad
(iempre depende de o)eto( ha(ta cierto p&nto! (e trata de pen(amiento( ale.re(. $l a&tore-erente( e(
independiente de todo lo %&e lo rodea! e( realmente de(prender(e totalmente de todo. C&ando la(
co(a( no *an como &no %&i(iera! &no (e de(li.a de la idea de c'mo deerBa (er! con-iando en %&e no
conocemo( todo el c&adro completo , %&e en ltima in(tancia todo e(t+ ien. Mahari(hi (olBa decir
al re(pecto %se sa!e *"e Ham. est. en casa%. C&ando el ni?o (ae e(to! todo e(t+ ien! a&n%&e ella
(e enc&entre en la otra haitaci'n. 7na caracterB(tica de e(ta a&to@re-erencia e( el *alor de (er te(ti.o
(ilencio(o.
"ol*iendo a la creati*idad! encontramo( tamin %&e la .ente creati*a no e(t+ ape.ada rB.idamente a
53
nin.n p&nto de *i(ta. 5or e(o tiene m+( -le4iilidad! m+( dinami(mo. Se dice %&e (i &no tiene &na
nica re(p&e(ta para cada (it&aci'n! &no e( &n root3 (i &no tiene do( re(p&e(ta( para cada (it&aci'n!
entonce( tiene &n dilema3 , (i &no tiene tre( re(p&e(ta(!! entonce( tiene el comien6o de la
-le4iilidad. 9hora! (i &no t&*iera &n e(pectro in-inito de re(p&e(ta(! entonce( &no e(tarBa
completamente lire. Y e(o ('lo p&ede (&ceder! c&ando &no no tiene lo( lBmite(! compromi(o(!
p&nto( de re-erencia %&e hemo( e(tr&ct&rado en n&e(tra propia con(ciencia como la *erdad ltima.
Ainalmente! #a +a!i#idad de trascender! lo c&al (i.ni-ica la e4periencia del (ilencio a(ol&to! la
e4periencia del te(ti.o (ilencio(o. Yo dirBa %&e al lle.ar a e(to! todo (e il&mina e(pont+neamente
por%&e (e e(t+n tra(poniendo lBmite(.
5ara concl&ir! tomar &n par de min&to( para halar (ore #a inmorta#idad& por%&e e(ta di(c&(i'n no
e(tarBa completa (i no toc+ramo( e(e tema. $l a-ori(mo +(ico del 9,&r*eda! c&ando &n mdico hace
(& aprendi6a)e! lo primero %&e le dicen e(C %A1"r$eda es para #a inmorta#idad%. FI& %&iere decir
inmortalidadG Inmorta#idad& es n"estra $erdadera nat"ra#e4a por*"e eso es #o *"e somos3 seres
inmorta#es *"e estr"ct"ran #a e0periencia percept"a# de morta#idad& j"e(an a esta mascarada
de morta#idad' )etr.s de esta mascarada de morta#idad est. n"estra $erdadera nat"ra#e4a de
seres inmorta#es'
La meta del 9,&r*eda e( darno( &n conocimiento *i*encial de todo e(o. C&ando &no (e (ae &n (er
e(pirit&al @@@no como &na idea intelect&al! (ino c&ando (e conoce como e4periencia@@@! entonce(! &no
dice %&e &no e( &n (er e(pirit&al %&e *i*e &na e4periencia h&mana , (e *an para (iempre toda( la(
d&da(. 5or%&e todo el 7ni*er(o e( &no mi(mo! e( el terreno ltimo de n&e(tro (er. 5or lo tanto! la
-inalidad del 9,&r*eda e( darno( el conocimiento *i*encial de n&e(tra e4i(tencia! como (ere(
e(pirit&ale( inmortale( %&e atra*ie(an e(to( ciclo( , )&e.an a e(ta ma(carada de mortalidad.
Como con(ciencia p&ra! (omo( con(ciencia (in contenido de pen(amiento(! de(de el comien6o
inmortal , todo lo dem+( e( &na e4periencia arti-icial e(tr&ct&rada (olamente con -ra.mento( de
percepci'n. Y con -ra.mento( de percepci'n! no podemo( e4perimentar el todo. 5ero (i -&(emo( a
-anta(ear , pre.&ntarno( acerca de la inmortalidad! &no de lo( a(pecto( del 9,&r*eda (e re-iere a
e(to. FY %& de la inmortalidad -B(icaG FI& e( e(oG 9l -in , al cao e(tamo( e(tr&ct&rando &na
n&e*a iolo.Ba todo el tiempo , (entimo( %&e lo hacemo( como &na re(p&e(ta condicionada. FSerBa
po(ile e(tr&ct&rar &na iolo.Ba %&e p&diramo( controlar totalmente! %&e p&diramo( prolon.ar
todo el tiempo %&e %&i(iramo(G
$n la :ndia! entre lo( ri(hi( (*idente() e4i(te la tradici'n llamada Ha+atmadi. Si no la conocen! e(
la e4periencia en donde (e controla tan completamente la iolo.Ba %&e (e p&ede decidir c&+ndo
entre.ar (& c&erpo. Mahatmadi e( el momento apropiado. Ha, a%&B m&cha( opcione(. <odo e( &na
elecci'n con(ciente. Mahatmadi e( el procedimiento donde el *idente (e (iente en &na celeraci'n ,
diceC H$( el momento para la tran(-ormaci'nH! cierra lo( o)o(! entra en &na meditaci'n pro-&nda , no
*&el*e de ella! en &n control e4%&i(ito dentro de &na opci'n a(ol&ta. Ma(! Fc'mo podrBa &no tener
e(a iolo.BaG F$( po(ileG Se.n el 9,&r*eda! (B lo e(. S&cede c&ando cortamo( todo compromi(o
premat&ro! rompemo( todo( lo( lBmite(. $ntonce(! n&e(tra -i(iolo.Ba e4pre(a la( c&alidade( de la
con(ciencia p&ra.
MC".#es son #as c"a#idades de #a consciencia p"raO
54
/on todas #as posi!i#idades en todo momento de n"estra e0istencia& no estando comprometidos
con nin("na idea& nin("na nocin& nin("na creencia' /a!emos *"e en rea#idad estas son cosas
*"e nosotros mismos creamos' Podemos considerar todas #as posi!i#idades en c"a#*"ier
momento de n"estra e0istencia' Por*"e de eso consta #a $ida3 "n campo con todas #as
posi!i#idades 1 sin nin(9n #,mite' In2initas opciones en cada momento pro(resi$o de# presente&
no comprometido con #a m.s m,nima nocin como $erdad 9#tima' Por*"e a# 2in 1 a# ca!o #a
$erdad 9#tima& es e# campo din.mico de todas #a posi!i#idades'
<amin e( con(ciencia p&ra el Hintroducirse en lo desconocido, en cada momento de la existenciaH.
Arec&entemente oBmo( halar del Hmiedo a lo de(conocidoH. Lo %&e deerBamo( temer e( lo
conocido. 5or%&e F%& e( lo conocidoG $( la limitaci'n rB.ida del condicionamiento pa(ado. Lo
conocido e( ('lo repetici'n de lo pa(ado. FY %& e( el pa(adoG Compromi(o(! lBmite(. 9%&B! all+! por
todo( lado(. :ntrod&cir(e en lo de(conocido e( literalmente introd&cir(e en cada momento de n&e(tra
e4i(tencia. Mahari(hi emplea trmino( m&, (imple(. DiceC <'malo como *iene. Si.ni-ica toda( la(
po(iilidade(! todo el tiempo!.e( tamin el (i.ni-icado de la liertad. Liertad tamin (i.ni-ica la
hailidad de tenerla! po(eer opcione( in-inita(! (in lBmite(! e( la mi(ma co(a. No e(t+ limitada por
e(to o lo otro. $(o tamin e( a&to@(&-iciencia total! e( a&(encia a(ol&ta del o)eto@re-erente! o
.o6o.
$( intere(ante *er c'mo (e elaor' e(ta li(ta. Mahari(hi (e (ent' con &n .r&po de -B(ico( , le( pidi'
%&e le( di)eran toda( la propiedade( del campo "ni2icado& *"e es #a 2"ente de #a creacin' Y
c&ando de(crie la( propiedade( del campo &ni-icado! redacta e(ta li(ta. Si &no *a a con(&ltar a &n
*idente (ri(hi) a,&r*dico! (e enc&entra con %&e (ta(! (on tamin la( c&alidade( de la consciencia
p"ra'
2in'
Persona#idades& instit"ciones 1 p"!#icaciones&
citadas en este tra!ajo3
EEEEEEEE1.>ento.! Dr. $chok (-en'meno de Plock inQ! (incroni6aci'n! 7S9)
/.>ert! Candice (>i'lo.a Molec&lar! 7S9)
0.>ha.aad =ita
K.>lake! Oilliam (AB(ico! Holo.ra-Ba! 7S9)
2.Capra! Arit)or (AB(ico! 7S9)
1.Co&(in(! Dr. Norman (7CL9! traa)o( (ore la 8i(a! 7S9)
#.$ccle(! Sir Mohn (Ai(i'lo.o e4@in.l(! ho, a&(traliano)
J.$in(tein! 9lert (AB(ico! 7S9)
9.Aac&ltad de Medicina de la 7ni*er(idad de Har*ard (7S9)
1E.Aranklin! L,nn (Miemro Sociedad 9,&r*dica! 7S9)
11.=old! Sir <homa( (AB(ico >rit+nico)
1/.Hawkin(! Dr. Ste*en (AB(ico! 7S9)
10.Hei(ener.! O. (AB(ico! 7S9)
1K.:n(tit&to de la A&ndaci'n 8ocke-eller (N.Y.! 7S9)
12.PMohn Hopkin(Q Ho(pital! (7S9)
55
11.Lan.er! Dr. $llen (5(ic'lo.a! 7ni*. Har*ard! 7S9)
1#.Lee-! Dr. 9le4ander (e4@pro-. de Medicina! 7ni*. Har*ard! 7S9)
1J.National Health :n(tit&te (7S9)
19.New $n.land Mo&rnal o- Medicine (7S9)
/E.;r.ani6aci'n M&ndial de la Sal&d (;MS)
/1.5ediatr, (7ni*er(it, o- Miami! 7S9)
//.8aindranath <a.ore (Ail'(o-o , poeta! :ND:9)
/0.8o,! Dr. (7CL9! e4perto m&ndial en n&trici'n , .eriatrBa! 7S9)
/K.Salk! Dr. Mona( (:n*entor "ac&na 9ntipolio! 7S9)
/2.Schneider! Maia (Director :n(t. para Cie.o( de San Aco. Cali-.! 7S9)
/1.Spencer! Dr. Herert (7S9)
/#.<he Mo&rnal o- Science (7ni*er(idad de ;hio! 7S9)
/J.<wain! Mark ($(critor! 7S9)
/9.Oalcold! Dr. (:n*e(ti.ador de la rec&peraci'n de la acti*idad reprod&cti*a , la di(min&cBon de
la cantidad de alimento( en lo( animale(! 7S9)
;>S$8"9C:;N$SC
5ara otro( pro.rama( e(cria aC
M,(tic Aire 9&dio Department @ NS9
5; >o4 90/0
So&th >&rlin.ton @ "ermont! 7.S.9.
E2KE#90/0
5ara m+( in-ormaci'n (ore So&nd Hori6on(C
So&nd Hori6on( 9&dio [ "ideo :nc.
/2E Oe(t 2#th Street
S&ite 12/#
New York Cit,
New York 1E1E#3 7.S.9
56