Vous êtes sur la page 1sur 2

lGunAtk : ivzApn klA

imR (1) : mWnw . Hair Shampoo bnAyA hW|


imR (2) : essw ƒyA hogA?
imR (1) : bAl l.bw ho .gw|
imR (2) : ab ƒyA krwgA?
imR (1) : ivzApn kw ilE ko@ hIroen fwK rhA hU~|
lwikn hrwk pWsw bhuq mA~g rhI hW.| eqnA
pWsA qo SW¯pU bnAnw mw . BI nhI lgqA| SW¯pU kI
kÑImq bhuq bDÑAnI pdÑwgI | bAjÑAr mw . clnA
mui¹kl hogA|
imR (2) : (h~sqA hW) SW¯pU kI kÑImq ƒyA tW¯pU kw brAbr
rKnI pdÑwgI? qU hIroen ko CodÑ| iksI sAFu
bAbA ko Model bnA| bAlo . kI smÀyA qo
budMDÑo . ko BI bhuq hoqI hW|
imR (1) : mW . SW¯pU kI Siƒq kA ivzApn ifKAnA cAhqA
hU~, muiƒq kA nhI |
imR (2) : arw , Siƒq kI Siƒq aOr muiƒq kI muiƒq|
imR (1) : vh kWsw?
imR (2) : sAFu kw sAQ iksI s.Gx&SIl nvyuviq ko
break fw| mu„q mw . iml jAEgI| Ys nvyuviq
ko sAFu kw isr mw .hAQ iPrAqw huE
khlvA,“ikqnw l.bw Gnw bAl”| sAFu bAbA sw
khlvA, “iml jAE ikqnA KUbsUrq mAl”| iksI
nvyuvk sw khlvA, “yh hW SW¯pU kA kmAl”
SW¯pU kI Siƒq, SW¯pU sw muiƒq fono . imlw .gI|
imR (1) : muiƒq kWsw?
imR (2) : EwsA sIn fwKkr yuvA-v#© hr fS&k ko boiryq
sw muiƒq| KÑrIfAr ko aiFk kÑImq sw muiƒq|

C:\Users\Gupta\Documents\D 1\Literature\Hindi\Zara Muskara De\Zara Muskra de


PDF.doc
lGunAtk : kunbA
mA~ : bwtA, mq mAn burA, mW .qo kh fwqI hU~ quJw kuC BI|
inkAlnw ko mn kI BdÑAs|
bwtA : mA~, muJw rhqA hW dr, iksI ifn inkAlqw BdÑAs|
inkl nA jAE qwrI apnI sA~s|
mA~ : qU krqA hW mwrI eqnI iPÑk<|
kBI nhI ikyA qUnw eskA ijÑk<|
bhU : mA~ jI, bAq nA suno enkI|
bs krqI rho apnw mn kI|
bwtA : mA~, esw qo pdÑI rhqI hW Fn kI|
esko nhI mAlUm, mui¹klw . mwrw bcpn kI|
bhU : mA~ jI kI Ym< ho g@ GnI, ab qo lw .rAm kA nAm|
sun lo, qum BI rKA kro, apnw kAm sw kAm|
mA~ : bhU, soc lw mW . kBI qU QI, qU BI kBI bnwgI mW .|
bujugo &. kA kr s¯mAn, nA krqI rhA kr mW . mW .|
bhU : mA~ jI, bflqw vƒÑq kw sAQ, bflnA BI hW jÑ»rI|
aOrqo .kI ijѯmwfArI bDÑI,GrvAlo . kI soc BI bflw|
mA~ : bhU, qU TIk kh rhI, mW . qwrI sb bAq mAnU~|
SAfI kw bAf bhU n bflw|
jWsw cunAv jIqnw kw bAf nwqA bflw|
bwtA : mA~, qwrI smJfArI nw Kol fI aA~Kw .|
nwqA aAcrN sw, pirvAro . ko iml rhI gÑlq sIKw .|
skuSl Gr clAnA ho qo n fwKo nwqA kI aor|
Gr qo Gr hW, nhI pq.gbAjÑI|
ÀvAQI & nwqAao .jWsw,kBI es kBI Ys s.g jodÑw dor|
mA~ : pirvAr smJw ., nwqA aAcrN nhI ko@ YfAhrN|
nhI qo Gr, Gr nhI rhwgA, hoqA rhwgA Gr mw . rN|

C:\Users\Gupta\Documents\D 1\Literature\Hindi\Zara Muskara De\Zara Muskra de


PDF.doc