Vous êtes sur la page 1sur 9

Foire bio Ecologique de Belladère entre HAITI et ST

Domingue
Inovasyon Fevriye 2008 ti rale mennen vini sou sa kap pase nan
anviwonman sosyo –ekonomik ayisyen pou retire la si nan je
konsomate ak sa kap rantre nan sevo yo ki ka fe yo byen oswa mal
.Konsa vijilans nou va ogmante pou nou pa di si m te konnen toujou
deye ! …

feminen twoup folklo dominiken idantifye

Inovasyon se bilten lyezon, animasyon ,vilgarizasyon ak sansibilizasyon sitwayen


bon volonte ki kwe depi gen sevo kap travay devlopman mantalite ayisyen posib
pou rantre nan mondyalizasyon malgre reta nou akimile pa mank ouveti sur le
monde de l' education par l' information et la communication

Ref tet kontak Agwojuris MP Herard 401-8278


Bele ridepisel #14…

Deviz pa nou se : Nap sevi ,nap medite

Dosye ti nouvel deye pot (monitoring) ak reyaksyon sou aktyalite apre chak vigil
ak pwen nan sa ki pa di pa anba pawol ki depoze nan anviwonman
repiblikpotoprens la ( Les non –dits prennent sur le rezo (network) yon lot nivo
enteaksyon pou nou komanse konprann sa yo rele rechech ak obsevatwa
devlopman tout bon vre nan komansman venteyinyem syek la nan lakou Ayiti
toma

Ale sou sit nou an nan mote rechech google mete rezobadek epi nap we yon pot
louvri pou nou ka mete pi devan tout rapo foto sou televizyon vityel tele du franc
sourire du badek ki pral fe pwomosyon tout fomasyon ki fet nan koze pwoteksyon
la nati pou mantalite Ayisyen pran wout mondyalizasyon …

Rale Mennen vini sou nouvel deye pot an Ayiti nan pres repiblik potoprens la pa
fasil ak lang kreyol la ki pa nan yon nivo konsepsyon ideyolojik men ka fe nou
rive demaske tout konpotman ti koulout .Se Yon koutwazi tet kontak or ki vle
mete nou okouran sa kap pase epi fe nou we sa yo rele branche sou sevis echanj
ak moun.Etandone nou pa ka rasanble yo pou fe yon dosye spesyal ak longe ki pa
depann de nou ,nap mande ou anrejistre yo epi pran abitid tankou yon siwo myel
, siwote yo nan yon lespri lekti ki adapte ak yon rezo jen gason ak fi kap vini chak
jou pi long sou entenet la .

Men akodeyon rezo vijilans badek la !Nan yon lespri pataj nou konseye ou pran
sou jump ou panse ak atik ou we ki ka sevi pou rezo moun paw ogmante sou net
la . Les amis de mes amis sont mes amis …fe posib ou pou kenbe ak yo yon
relasyon dirab pou net la tounen yon ti mache pataj . Konsa na va rantre nan
21venteyinyem syek la ,la tete haute d'innovations .

Actualités

FOIRE BINATIONALE ÉCOTOURISTIQUE / Belladère : Twazyem edisyon foire


binasyonal ekotouristik pwodiksyon anyt Ayii ak Dominikani fet nan Belade ane
demilwit sa /Nan kenz jou vil Belade se teyat yon gwo evenman kiltirel ant 2 pep ki
pa gen la meme vision des choses ,des evenements et des hommes .rezo badek tap
swiv depi mwa novanm sou sit rezo sitwayen bon volonte pal kijan evenman sa ta
pral deplwaye. Nap remesye tet kontak Belade ki akeyi nou lakay fanmi yo ,moun
San Juan ak Elias Pinas ki te pemet nou fe yon bel eksperyans touristik ki pemet
nou sou sit rezobadek.blogspot .com pral fe yon repotaj foto san pawol sou sa nou te
we epi ap pataje san granpanpan ak ou . Wa envite lot moun anba stand vityel badek
la .Mesi Yon bravo spesyal pou sitwayen Chénald Augustin ki pemet nou jwen pawol
pwofesyonel pou pataje ak ou nan evenman sa .
Nou te ale nan ri des rampa .Nou pran yon kamyonet pou laskayobas . Nou rive
Belade pou karant dola Ayisyen sangranpanpan .Wout la pa pimal men kondisyon
transpo piblik la makawon

Belladère, de son ancien nom colonial Vella-Derra, est située dans le département
du Centre et bornée à l’est par Elias
Piña (ville de la République dominicaine), à l’ouest par la commune de
Lascahobas.Poukisa nou pa we lot vil kreye nan anviwonman nasyonal Ayisyen
ak modenite a ?Nou te ale vizite bidonvil deye mache Petyon Vil Fre 2 .Se te 2
men nan tet nan koze refleksyon sou planifikasyon abita .Poukisa nou pa pwofite
okazyon say o pou nou we kijan nap fe bak nan bay popilasyon an kondisyon la vi
miyo .

8 mas nou fe plis pase


40 foto nan betonvil kid eye mache Petyon vil kote majistra lidi Paran ap bay yon
leson planifikasyon yon sipemache lokal nan kominote sa.Se re kay makowel
.Nou va montre supermarche nan Sendomeng pou nou we diferans yo . Sirena, ak
lot yo …

Elle a été fondée au début du 20e siècle, soit en 1910. Elle fut élevée au rang de
commune en août 1948, sous le gouvernement de Dumarsais Estimé, considéré
comme le fondateur de la ville qui, dans une perspective de modernisation, y
avait fait construire de nombreux édifices publics. Trois de ces bâtiments, dont la
plupart se trouvent aujourd’hui en très mauvais état, sont en cours de
réhabilitation. Ces travaux, financés par le Trésor public à hauteur de dix-sept
millions de gourdes, s’inscrivent dans le cadre de la tenue de la 3e Foire
binationale écotouristique et de production que la commune accueille du 2 au 16
mars 2008 et sont l’initiative du Bureau de Planification du ministère de la
Culture et de la CommunicationPwovens comendador bo dominiken se 2 e sit
pou inisyativ sa pa bwe lwil . FONTAH ak patenarya fondasyon syensya ak arte
,sant pon Ayiti mete nan tet y oak foire say o pral fe Ayisyen aprann kole tet ak
Dominiken dans toute l' acception du terme .
Yo vle ankouraje 2 pep yo valorize resous natirel ,pwodiksyon ak kiltirel yo
Yo vle kreye yon anbyans pou ti antrepriz lokal fe lajan sikile
Yo vle rapo solidarite ant 2 nasyon yo plis rantre nan yon modenite .Nou te ka we
anpil ekspozan Ayisyen spesyalman KONBELAN prezidan konpa a ,ekspozisyon
pwogram syantifik ,prezantasyon atistik spo ( pou dajabon ane sa nap gen sa
anko ant 2 peyi yo pou mwa mas la ) ti virewon nan pwogram foire la montre sa
ka fet nan 15 jounen yo . Nou remake depi pa gen zo ki tonbe repote televizyon
nasyonal oswa prive rete sou blok glas yo . Alos se ta yon bel okazyon pouf e
Ayisyen we kapasite lideship yon an toke konn y oak dominiken nan resaevwa yo
komsadwa .tankou sa fet pou Manno Sanon nan stad Sylvio kato . Poukisa se apre
lanmo Ayisyen bay moun vale ?

Devlopman se yon wou bisiklet kap woule ak yon paket sekte tankou
edikasyon, kominikasyon , agrikilti, sante , sekirite , loisi ,an nou gade
kijan wou sa ap woule nan kominote Belade pou nou ba li pwen rezo
badek la

Belladère, de son ancien nom colonial Vella-Derra, est située dans le département
du Centre et bornée à l’est par Elias Piña (ville de la République dominicaine), à
l’ouest par la commune de Lascahobas. Elle a été fondée au début du 20e siècle,
soit en 1910. Elle fut élevée au rang de commune en août 1948, sous le
gouvernement de Dumarsais Estimé, considéré comme le fondateur de la ville
qui, dans une perspective de modernisation, y avait fait construire de nombreux
édifices publics. Trois de ces bâtiments, dont la plupart se trouvent aujourd’hui
en très mauvais état, sont en cours de réhabilitation. Ces travaux, financés par le
Trésor public à hauteur de dix-sept millions de gourdes, s’inscrivent dans le cadre
de la tenue de la 3e Foire binationale écotouristique et de production que la
commune accueille du 2 au 16 mars 2008 et sont l’initiative du Bureau de
Planification du ministère de la Culture et de la Communication. Au premier
regard, Belladère offre l’image d’une ville poussiéreuse.
Kijan moun rantre nan Belade?Nap ka gade sou sit la kijan wout
nasyonal la bel e byen asfalte men kondisyon traspo nan bus yo
makawon epi dekouraje yon sitwayen ki vle fe ekotouris !

La route principale, dont les travaux de réfection sont suspendus depuis quelque
temps, n’a de route que le nom. « N’était l’organisation de la Foire binationale, la
commune ressemblerait à une zone morte, sans électricité », a témoigné un
habitant. D’une superficie de 296,7 km2, la commune de Belladère comptait en
2005 une population de 70 079 habitants, dont 15 % vivaient dans la partie
urbaine. L’agriculture (tabac, haricot, maïs, arachide) constitue la principale
activité économique de la population. Mais ce secteur fait face à l’érosion et à
l’absence d’encadrement technique. Confrontés à la misère, les Belladérois
s’appliquent à la coupe systématique des arbres. Même l’habitation Onde Verte à
CroixFer (une section communale) réputée pour son paysage verdoyant et son
cours d’eau, est menacée par l’abattage des arbres, avec toutes les conséquences
imaginables pour ce cours d’eau.
Kijan moun belade jwen elektrisite pandan Peligre pa two lwen yo

la localité abrite une usine hydroélectrique éponyme, construite en 1948 sous la


présidence de Dumarsais Estimé et réparée en 1983 sous celle de Jean-Claude
Duvalier. En panne depuis 2005, elle fait, depuis neuf mois, l’objet de réparations
de la part de techniciens et ingénieurs, grâce au financement de l’Agence
américaine pour le développement international (Usaid). L’usine sera dotée d’une
capacité de 750 kW et pourra alimenter la commune et ses environs, .

Koze kominikasyon ak Potoprens se relkaymakowel .teleko pa nan


batay. Komsel rive nan laskayobas. Se dijisel kap Mennen …Moun
belade pa konnen kijan pou yo ta rele DIGICEL

le liberateur de la demystification de l innovation de la telefoni selile an ayiti .le


manno sanon du tande ak we se 2 ,le toup pou ti neg repiblik Potoprens ki vle
konsantre la vi la Selman
Une succursale de la Téléco ne dispose que d’environ une cinquantaine de lignes.
Ce déficit est comblé par la Digicel, la seule compagnie de téléphonie mobile
desservant la commune.

Koze edikasyon ,kijan sa ye

Belladère compte 92 écoles de cycle primaire, 14 de cycle secondaire et une école


professionnelle dont le niveau d’enseignement laisserait à désirer. Ces
établissements appartiennent en majorité à des particuliers.

Kisa popilasyon Belade jwen pou distraksyon lannwit tankou


lajounen pou kite tan pase epi jwen yon tike kontan pou yo pa frustre
devan bon kalite sa yap tande nan radyo dominiken ?

Côté loisirs, la commune est dotée d’une unique salle de projection de films et de
vidéo clip et d’un night club très peu fréquenté par les groupes musicaux. Pas de
salle de théâtre. Nou fe foto tout ! Nap pibliye yo pandan tout ane a sou sit web
rezo sitwayen bon vollonte a paske jounalis sitwayen dwe pran yon lot nivo nan
peyi sa pou nou sispann ap konsomen sa jounalis medya tradisyonel ap ba nou an
detay alos yo te ka kreye prim repotaj pou fose pwodiksyon .konsa depite ak
senate pa te ka paret devan kamera ak mikwo pou ba nou manti!

repewzantan kominote
venezuela
Reyon wou bisiklet la rive sou la sante !

Quatorze établissements fournissent tant bien que mal des soins de santé à la
population.Nou fe ak Kodak nou foto kay leta ak prive kap bay sa men nou
aprann tout fanmi ki gen non nan figi ale Dominikani san peye viza set wote pou
jwen dokte jouk Sendomeng devan ka tankou tansyon, akouchman konplike
elatriye

Kijan afe lwazi a prezante ,spesyalman koze ekotouristik la .Bravo


kanal 11 ki te fe nou santi avan nou ale kijan rivye la gen yon vwazinaj
sere ak dominiken
Avec ses sites naturels (rivière, étang, lac), historiques (grotte, édifice), par sa
position géographique frontalière, la commune de Belladère est considérée
comme une zone potentiellement riche Selon des experts en développement,
l’exploitation organisée des ressources de Belladère peut favoriser son essor. C’est
cette commune en mal de développement qui abrite, du 2 au 16 mars en cours,

An nou foure je nan kalaou pwoje foire sa ?sitwayen willim Michel


ansyen anploye minister lagrikilti te fe yon emisyon spesyal sou rezon
ak vizyon aktivite san an sa ki regade pwomosyon valorizasyon
devlopman lokal . Se yon sitwayen rezo badek apresye anpil ak analiz
voye monte li yo .Li te ka tounen yon jounalis kritik pozitif si yo te ba
li wout pou sa . konpliman pou bel jes envitasyon lit e fe tet kontak
badek nan Kwadebouke pou ale ak li nan Belade an obsevate nan
machin prive li . Nou te pito pran wout endepandans la ,kamyonet
tankou majorite nasyonal la . Yon sel fwa nou pa te ka mouri pou sa …
cette troisième édition de la Foire binationale s’est ouverte le samedi 1er mars. La
cérémonie d’inauguration s’est déroulée, côté haïtien, en présence des ministres
de la Culture, du Tourisme, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de
l’Environnement, des Affaires sociales et de la sénatrice Edmonde Beauzile
Supplice. Côté dominicain, étaient présents la présidente de la Fondation science
et art, Jacqueline Brun Ramilla, l’ambassadeur de la République dominicaine en
Haïti, José Serulle Ramilla, et d’autres personnalités. La cérémonie a débuté par
une prière de l’évêque Louis Kébreau, réclamant de l’assistance une minute de
recueillement en mémoire de Dumarsais Estimé. Ce dernier est considéré par
l’homme d’église comme « un visionnaire » dont la pensée et l’action visaient le
développement frontalier. Selon Monseigneur Kébreau, la Foire binationale
écotouristique et de production doit amener les deux peuples à l’unité, la
fraternité ». Réconciliation, unité, fraternité… entre les deux peuples
Le maire de Belladère, Luckner Émile, a appelé les deux peuples à «
conjuguer leurs rêves, leurs efforts en vue du développement de l’île ». « La 3e
Foire binationale écotouristique et de production nous conduira à de profondes
réflexions qui ouvriront des parenthèses à un futur développement », a souhaité
le maire.Nou fe foto ak rezo sitwayen bon volonte kit e la .

Leson jounalistik ak pwoteksyon anviwonman lokal Ayisyen .Badek


ap batay pou chak komin nou rivce pete yon rezo sitwayen ki la pou
defans ak pwoteksyon anviwonman lokal li .se la diaspora yo ka jwe
yon gwo wol ak rezo bank ki deja tabli sou teren an .Pesonn pa ka
debloke kob san yon siyati 3 moun …
Rezo badek la ,Se yon eksperyans kap montre chak jou gen posibilite pou nou
devlope yon lot kategori pres sitwayen konsyan ak reskonsab ki ka Mennen nou
pi lwen ak yon vizyon devlopman ki pa chita sou kalkil zo kap tonbe (dola
perdiem ak ti pwoje rayisans pou yon ti kob ki tonbe pou yon kat pres devan yon
jounalis medya reconnu sur le teren de la repiblik de potoprens.fok nou pa rete
ap domi depi se legliz peyi nou, Bondye ,patri ya ki menase

Men kijan kek akte sinema sa te jwe nan depose pawol pa yon an sevo
moun ki te la
Jacqueline Brun Ramilla de la Fondation science et art a fait l’éloge de «
l’échange, l’intégrité des deux peuples » dont, selon elle, la méconnaissance de
leur culture, de leur histoire les rend « distants ». La Foire binationale, lieu «
d’échange, de partage et de convivialité » doit avoir pour mission de rapprocher
Dominicains et Haïtiens, d’après Madame Ramilla. L’inauguration de la Foire, le
samedi 1er mars, a pris nettement l’allure d’un forum de débats autour de l’unité
des deux peuples « des terres mêlées » (référence au titre roman de l’écrivain
René Philoctète) alors que s’exposaient des produits artistiques, artisanaux et
agricoles dans des conditions qui accusaient des failles d’organisation. La
cérémonie inaugurale prévue pour 1 heure de l’après-midi n’a pu avoir lieu que
vers cinq heures.Sa pa etonan nan abitid ayisyen kote wi se wit ! Des ministres et
représentants de ministères membres du Comité technique sont partis bien avant
cette cérémonie.ala led ! En dépit de tous les manquements observés, cette foire,
selon plus d’un, constitue un moment de conscience que les relations entre les
deux peuples de l’île doivent être repensées dans une perspective
d’harmonisation. Elle a surtout la vertu de projeter les regards sur Belladère, une
commune à inscrire, au premier chef, dans un plan de développement global de la
frontière.Prezidan 2 peyi yo Preval ak ernandez senate Suplis te sipoze la nan
seremoni ofisyel inogirasyon an . se pa sa kit e lage nan je moun kit e la yo .
Espas pou resevwa stand yo te atire anpil refleksyon nan edikasyon tet kontak
badek yo .tout foto ki va pibliye sou sit la va montre kijan bon volonte nou ten an
randevou sa . Nan semine entenasyonal nou ale tout moun di ti peyi anba soley yo
se ekotouris ki pou voye yo monte . Kisa nap fe An ayiti pou sa ? Tout konferans
ki debat yo te dwe fe yon kaset ak dvd pou moun gade lakay yo . se pa sou sa
envestisman chita ,se televizyon la pou la alos na koze edikasyon tout ayisyen
konnen nou pran tan pou konprann devlopman depi se pa dechoukaj rapid sa ki
gennen nou . Yon foire tankou sa ki fet Belade ya .Feminen yon a damyen te fe
deplasman. Sa te fe nou kontan we se majistra Taba a kap travay nan DPv
,direksyon pwoteksyon vejetal ak yonlatriye neg damyen chute ki pa kwe nan
devlopman riral la anko …

Aktivite chak 2 lane si nap pale de devlopman dirab epi nou pa enterese nan
bagay kap fet chak yon lane, 2 lane, 3 lane , 4 lane elatriye tankou koup football,
champyona, foire agrikilti premye me, fet sen patron komin yo, rara, kanaval,
kous bisiklet, marathon pou maladi kanse, mach pou sida, ….Nou pa jwe wol
edikate kominote a . konsa nou kontan gade kian nankomin gantye kote nou te
pase kom reprezantan Damyen semans foire binasyonal ap rapouswiv..foto kote
nou tap remet setifika yo la .Nou te kontan we kijan pour la troisieme fois semans
la ap pouse nan belade .Apre se va Pedernales nan peyi Dominiken ,ana a pit …
Tout res lot pawol yo se franse kap pale pouf e moun domi ! bravo pou tout moun
ki rive malgre endiferans ak move volonte afiche bel evenman sa ki van an lane
kap vini yo kale anpil brase lide ak aksyon konsete ant Ayisyen ,dominiken …..
Yon kout chapo spesyal pout et kontak ki va fe nou jwen foto pou kite nan
memwa paw ak badek . pa bliye nou pa gengwo kapasite pou konseve yo . fe wol
istoryen paw nan gade yo byen nan achiv ou !

A bientot pou lot detay ..bravo pou tout moun kit e fe deplasman epi
kip ate jwe jwet chita lakay pou kalkile finans ki pou pa fey o gen yon
ti ke kontan yon moman nan vi yo . dominiken gen anpil leson pou
aprann noun an sans sa swivan sa nou te tande yo di nou deye yon bye
presidente !vendredi 7 mars 2008