Vous êtes sur la page 1sur 19
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER : MEI 2013 HBHE 2103 : PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT SARJANA

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER : MEI 2013

HBHE 2103 :

PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

SARJANA MUDA PENGAJARAN ( PENDIDIKAN RENDAH ) DENGAN KEPUJIAN DALAM BIDANG MATEMATIK

NAME

:

ZAIDA BT ISMAIL

MATRICULATION NO

:

700806035112001

IDENTITY CARD NO.

:

700806035112

TELEPHONE NO.

:

0198999449

E-MAIL LEARNING CENTRE

:

:

eyda_ismail@ymail.com OUM, TAWAU

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER : MEI 2013 HBHE 2103 : PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT SARJANA

ZAIDA BT ISMAIL 700806035112001

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT BIL ISI KANDUNGAN TAJUK M/S 1 PENGENALAN 2 2 LAPORAN DAPATAN

BIL

ISI KANDUNGAN TAJUK

M/S

 • 1 PENGENALAN

2

 • 2 LAPORAN DAPATAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

5

 • 2.1 Latar Belakang Program Bersepadu Sekolah Sihat

5

 • 2.2 Hasil Program Pemantauan dan Penilaian

6

 • 2.2.1 Pengurusan PBSS

6

 • 2.2.2 Pelaksanaan PBSS yang ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan

7

 • 2.2.3 Persekitaran Fizikal Sekolah

8

 • 2.2.4 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah)

9

 • 2.3.5 Penglibatan PIBG

10

 • 2.2.6 Kemahiran Kesihatan Diri

11

 • 2.2.7 Kemudahan Kesihatan

12

 • 2.3 Perbincangan

13

 • 2.3.1 Kekuatan Pembudayaan Program PBSS

14

 • 2.3.2 Kelemahan Pembudayaan PBSS

15

 • 2.3.3 Cadangan dan Penambahbaikan

16

 • 3 PENUTUP

17

BIBLIOGRAFI

18

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT BIL ISI KANDUNGAN TAJUK M/S 1 PENGENALAN 2 2 LAPORAN DAPATAN

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 1. PENDAHULUAN Di Malaysia, Program Pendidikan Kesihatan bagi golongan kanak-kanak telah

1. PENDAHULUAN

Di Malaysia, Program Pendidikan Kesihatan bagi golongan kanak-kanak telah diperkenalkan pada tahun 1967. Ia bertujuan untuk mengukur status kesihatan kanak- kanak sekolah dan mengenalpasti masalah kesihatan kanak-kanak, ibubapa, guru dan komuniti. Pada tahun 1977, Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) dilancarkan berdasarkan Konsep Ottawa Charter oleh World Health Organization (Ministry of Health Malaysia, 1996). Penilaian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia mendapati program tersebut dapat menggalakkan pembentukan persekitaran sekolah yang selamat dan sihat dan juga dapat mewujudkan kerjasama di antara sekolah dan komuniti dalam mempromosikan gaya hidup sihat. Secara amnya, Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) diperkenalkan adalah berdasarkan rasional berikut :

 • 1.1 Terdapat beberapa program kesihatan sekolah sedia ada yang perlu diselaraskan di bawah satu program bersepadu.

 • 1.2 Untuk mewujudkan satu sistem yang fleksibel, inovatif dan kreatif serta menjurus kepada keperluan sekolah berlandaskan kepada keperluan semasa.

 • 1.3 Hasrat untuk mewujudkan satu program kesihatan yang mampu melahirkan rasa kekitaan dan komitmen di kalangan warga sekolah.

 • 1.4 Keperluan untuk mewujudkan satu program bersepadu yang menghasilkan impak serta dapat dinilai keberkesanannya.

 • 1.5 Satu usaha untuk meningkatkan kesefahaman dan kerjasama diwujudkan antara sekolah dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan.

Satu usaha yang teratur dan berfokus ke arah amalan kesihatan perlu dipraktikkan melalui program yang terancang dan bersepadu. Berdasarkan pernyataan di atas, Program Bersepadu Sekolah Sihat perlu dirancang, dilaksanakan dan dinilai di setiap sekolah. Ini adalah sejajar dengan hasrat dan wawasan negara untuk melahirkan rakyat yang sihat, produktif dan berkualiti.

Salah satu elemen perlaksanaan program ini ialah aktiviti pemantauan dan penilaian. Pemantauan dan penilaian program seringkali dilihat sebagai suatu kemestian bagi sesebuah organisasi yang ingin melihat kebaikan dan kelemahan aktiviti yang dilaksanakan. Menurut

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 1. PENDAHULUAN Di Malaysia, Program Pendidikan Kesihatan bagi golongan kanak-kanak telah

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Tyler (1950), penilaian adalah satu proses menentukan sejauh manakah objektif sesuatu

Tyler (1950), penilaian adalah satu proses menentukan sejauh manakah objektif sesuatu program dapat dicapai. Bagi Alkin (1969), Cronbach (1963) dan Stufflebeam et al. (1971), penilaian adalah proses pengumpulan dan penggunaan maklumat untuk membuat keputusan. Manakala Suchman (1967) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu usaha untuk mengenal pasti sama ada sesuatu program berjaya mencapai matlamat dan objektifnya.

Terdapat organisasi yang memantau dan menilai program sama ada di peringkat awal, pertengahan atau di akhir sesuatu aktiviti. Pemilihan waktu pemantauan dan penilaian yang spesifik seperti ini seharusnya didasari oleh penelitian mendalam tentang maklumat yang mungkin diperoleh dalam usaha menambah baik sesuatu program. Di samping itu juga, kaedah mengumpul data yang paling berkesan seharusnya diberi penekanan kerana kaedah yang tepat akan menghasilkan data yang relevan, yang boleh diguna pakai oleh organisasi. Kaedah pengumpulan data seperti temu bual, soal selidik, senarai semak, analisis dokumen dan pemerhatian di tempat kerja seringkali memberikan data yang berguna dalam bentuk atau perspektif yang berbeza.

Bagi memastikan program ini berjaya mencapai objektif Program Bersepadu Sekolah Sihat, pemantauan dan penilaian telah dilakukan berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang

digariskan dalam Borang Pemantauan dan Penilaian PBSS 1 (Lampiran 1). Terdapat 3 Kriteria Utama yang akan dipantau dan dinilai iaitu Pengurusan Persediaan Gotong Royong

Ria PBSS, Perlaksanaan Gotong Royong Ria Yang Ditetapkan dan Perlaksanaan ‘Post Mortem’dan Cadangan Penambahbaikan.

Dalam kriteria utama Pengurusan Persediaan Gotong Royong Ria PBSS, terdapat lima item yang dipantau dan dinilai. Item pertama adalah Penubuhan Jawatankuasa. Dalam item ini pula, terdapat 4 perkara yang dipantau dan dinilai iaitu penubuhan ahli jawatankuasa, jumlah keahlian, Bilangan kekerapan mesyuarat dan perlaksanaan sistem fail. Item kedua pula ialah penetapan objektif program. Dalam item ini pula, terdapat 3 perkara yang dipantau dan dinilai iaitu penetapan objektif, ketepatan objektif merealisasi hasrat pengenalan Program Bersepadu Sekolah Sihat dan ada bukti yang menunjukkan penetapan obektif ini. Item 3 pula menumpukan kepada pemantauan dan penilaian penetapan aktiviti program.

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Tyler (1950), penilaian adalah satu proses menentukan sejauh manakah objektif sesuatu

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Dalam item ini terdapat empat perkara yang dinilai iaitu, menggariskan aktiviti

Dalam item ini terdapat empat perkara yang dinilai iaitu, menggariskan aktiviti yang perlu diadakan, menjelaskan bidang tugas, ada pelan tindakan atau carta aliran kerja (carta gantt) dan ada taklimat khas untuk AJK pelaksana. Item keempat pula adalah penilaian terhadap kertas kerja yang telah diluluskan manakala Item terakhir yang dinilai dalam kriteria ini adalah laporan awal program.

Manakala dalam kriteria utama Perlaksanaan Gotong Royong Ria yang ditetapkan, terdapat 5 item yang dipantau dan dinilai. Item 1 hingga 4 terdapat 4 perkara ynng akan dinilai iaitu penubuhan jawatankuasa, pemilihan ahli jawatankuasa mengikut kriteria yang ditetapkan, jadual kedatangan murid, guru dan ibubapa, dan laporan atau dokumen aktiviti. Item 1 dan 4 menjurus kepada aktiviti menanam pokok, membersih, membina landskap dan sebagainya. Manakala item 5 pula melibatkan pemantauan dan penilaian pengurusan masa dan perjalanan aktiviti. Dalam item ini terdapat 4 perkara yang diperhatikan iaitu perancangan masa, kesesuaian aktiviti, pematuhan masa dan kejayaan aktiviti.

Kriteria terakhir yang dinilai pula adalah perlaksanaan ‘post mortem’ dan cadangan

penambahbaikkan. Dalam kriteria ini hanya satu item sahaja yang dinilai iaitu dapatan data. Item ini akan dinilai berdasarkan 6 perkara iaitu pengumpulan data, analisis data, mesyuarat, dapatan dan rumusan, perbincangan, cadangan penambah baikkan dan dokumentasi.

Berdasarkan kepada kepentingan pemantauan dan penilaian terhadap sesuatu program dan juga kriteria-kriteria yang bakal dipantau dan dinilai kerana menurut Sax (1973) penilaian adalah satu proses yang mana penghakiman nilai atau keputusan dibuat berdasarkan pemerhatian-pemerhatian, latar belakang dan latihan yang diperolehi oleh seseorang penilai. Bagi Popham (1975) pula, penilaian merupakan satu cara untuk menentukan kepentingan atau faedah sesuatu perkara. Sementara Doll (1978) pula menyatakan penilaian sebagai suatu usaha meluas dan berterusan ke arah meninjau kesan daripada penggunaan kandungan dan proses pendidikan. Seterusnya Beeby (1978) pula menyatakan bahawa penilaian adalah proses pemulihan yang sistematik dalam mentafsirkan maklumat bagi tujuan membuat rujukan. maka penulisan yang seterusnya akan membincangkan mengenai laporan lengkap hasil pementauan dan penilain. Di akhir penulisan, perbincangan secara ringkas dan padat akan dikemukakan sebagai rumusan akhir penulisan ini.

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Dalam item ini terdapat empat perkara yang dinilai iaitu, menggariskan aktiviti

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 2. LAPORAN DAPATAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 2013,
 • 2. LAPORAN DAPATAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 2013, SK BANDAR TAWAU.

  • 2.1 Latar Belakang Program Bersepadu Sekolah Sihat

Rancangan Kesihatan Sekolah ( RKS ) telah dimulakan sejak tahun 1967. Dalam tempoh tiga tahun RKS dijalankan, dunia secara am dan Malaysia secara khusus telah mengalami banyak perubahan dari aspek kesihatan dan tren penyakit. Sesuai dengan perubahan itu amat wajar RKS dikaji semula untuk membentuk satu jentera pelaksanaan kesihatan sekolah yang lebih komprehensif. Pada tahun 1996, Kementerian Kesihatan Malaysia ( KKM ) dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan projek " Health Promoting School" ( HPS ) di enam buah negeri iaitu Johor, Kedah, Melaka, Sarawak, Selangor dan Terengganu. Ini adalah berdasarkan konsep "HPS" yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ( WHO ) berteraskan Ottawa Charter. Persidangan " HPS " yang telah diadakan pada bulan Disember 1996 di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mencadangkan supaya RKS sedia ada diberi nafas baru, dengan mewujudkan Program Bersepadu Sekolah Sihat ( PBSS ) . Tujuan PBSS ialah untuk menyatupadukan dan menyelaras semua aktiviti berkaitan dengan kesihatan sekolah.

 • 2.2 Hasil Laporan Pemantauan Dan Penilaian

Hasil pemantauan dan penilaian yang dilakukan bersama-sama dengan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat telah dicatat dan direkod dalam borang khas yang ditetapkan iaitu Borang Penilaian Untuk Anugerah Program Bersepasu Sekolah Sihat (PBSS 4). Hasil dapatan ini didokumentasikan melalui grafik-grafik berikut;-

 • 2.2.1 Pengurusan PBSS

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 2. LAPORAN DAPATAN PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 2013,

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Markah Penuh Markah Diperoleh Markah Penuh Markah Diperoleh 8 7 6
Markah Penuh Markah Diperoleh Markah Penuh Markah Diperoleh 8 7 6 5 4 3 2 1
Markah Penuh
Markah Diperoleh
Markah Penuh
Markah Diperoleh
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Rajah 2.1 : Dapatan Perbandingan Markah Penuh dengan Markah Diperoleh Bagi Penilaian Item Pengurusan Program Bersepadu Sekolah Sihat

 • 2.2.2 Pelaksanaan PBSS yang ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Markah Penuh Markah Diperoleh Markah Penuh Markah Diperoleh 8 7 6

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 1 4 2 1.5 0.5 3 0 2.5 3.5 Markah Penuh
1 4 2 1.5 0.5 3 0 2.5 3.5 Markah Penuh Markah Diperoleh Markah Penuh Markah
1
4
2
1.5
0.5
3
0
2.5
3.5
Markah Penuh
Markah Diperoleh
Markah Penuh
Markah Diperoleh

Rajah 2.2 : Dapatan Perbandingan Markah Penuh dengan Markah Diperoleh Bagi Penilaian Item Perlaksanaan PBSS Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan

 • 2.2.3 Persekitaran Fizikal Sekolah

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 1 4 2 1.5 0.5 3 0 2.5 3.5 Markah Penuh

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 1 0.5 3.5 2.5 1.5 4 0 3 2 Pelupusan Bilik
1 0.5 3.5 2.5 1.5 4 0 3 2 Pelupusan Bilik Khas Pepejal Darjah Tandas Sistem
1
0.5
3.5
2.5
1.5
4
0
3
2
Pelupusan
Bilik Khas
Pepejal
Darjah
Tandas
Sistem
Kantin
Bilik
Sisa

Markah Ditetapkan

Markah Diperoleh

 • Markah Diperoleh

 • Markah Ditetapkan

Rajah 2.3: Dapatan Perbandingan Markah Penuh dengan Markah Diperoleh Bagi Penilaian Item Persekitaran Fizikal Sekolah

 • 2.2.4 Persekitaran Sosial (Iklim dan Budaya Sekolah)

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 1 0.5 3.5 2.5 1.5 4 0 3 2 Pelupusan Bilik

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Markah Ditetapkan
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Markah Ditetapkan Tanggapan Markah Diperoleh Landskap Awal
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Markah Ditetapkan
Tanggapan
Markah Diperoleh
Landskap
Awal
Penggunaan
Program
Kawasan
Bimbingan
dan
Kaunseling
Markah Diperoleh
Markah
Ditetapkan

Rajah 2.4 : Dapatan Perbandingan Markah Penuh dengan Markah Diperoleh Bagi Penilaian Item Persekitaran sosial

 • 2.2.5 Penglibatan PIBG

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Markah Ditetapkan

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Markah Diperoleh 1.2 1.4 1.6 1.8 0.2 0.4 0.6 0.8 Ditetapkan
Markah Diperoleh 1.2 1.4 1.6 1.8 0.2 0.4 0.6 0.8 Ditetapkan Markah Markah Diperoleh Penglibatan Penglibatan
Markah Diperoleh
1.2
1.4
1.6
1.8
0.2
0.4
0.6
0.8
Ditetapkan
Markah
Markah Diperoleh
Penglibatan
Penglibatan
Penglibatan
1
Markah Ditetapkan
Penglibatan
Penglibatan
Agensi
Agensi
Kerajaan
Kerajaan
Pertubuhan
Bukan
Individu
PIBG
0
Swasta
2

Rajah 2.5 : Dapatan Perbandingan Markah Penuh dengan Markah Diperoleh Bagi Penilaian Item Penglibatan Komuniti

 • 2.2.6 Kemahiran Kesihatan Diri

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Markah Diperoleh 1.2 1.4 1.6 1.8 0.2 0.4 0.6 0.8 Ditetapkan

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Markah Ditetapkan Bilangan Markah
3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Markah Ditetapkan Bilangan Markah Diperoleh Jumlah Kelab Ceramah Bilangan
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Markah Ditetapkan
Bilangan
Markah Diperoleh
Jumlah Kelab
Ceramah
Bilangan
Kuiz
Pameran
Kesihatan
Kesihatan
Markah Diperoleh
Markah
Ditetapkan

Rajah 2.6 : Dapatan Perbandingan Markah Penuh dengan Markah Diperoleh Bagi Penilaian Item Kemahiran Kesihatan Diri

 • 2.2.7 Kemudahan Kesihatan

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 Markah Ditetapkan Bilangan Markah

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Markah Ditetapkan 1.2 1.4 1.6 1.8 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Markah Ditetapkan 1.2 1.4 1.6 1.8 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Markah Diperoleh Peti Pertolongan Bilik
Markah Ditetapkan
1.2
1.4
1.6
1.8
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Markah Diperoleh
Peti Pertolongan
Bilik Pemeriksaan
Bilik Sakit
Kesihatan
0
Cemas
2
 • Markah Diperoleh

 • Markah Ditetapkan

Rajah 2.2.7 : Dapatan Perbandingan Markah Penuh dengan Markah Diperoleh Bagi Penilaian Item Kemudahan Kesihatan

2.3 Perbincangan
2.3
Perbincangan

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Secara keseluruhan hasil penilaian dan pemantauan mendapati, sekolah ini telah berjaya

Secara keseluruhan hasil penilaian dan pemantauan mendapati, sekolah ini telah berjaya mencapai matlamat dan tujuan pengenalan Program Bersepadu Sekolah Sihat terutama aspek- aspek yang melibatkan soal pengurusan dan perlaksanaan program seperti yang digariskan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan. Hasil markah keseluruhan yang diperoleh melalui data terkumpul menunjukkan sekolah ini layak dianugerahkan dengan Anugerah Perak berdasarkan markah 84.5 yang diperoleh. Sungguhpun begitu, beberapa aspek perlu diperbaiki agar pencapaian yang lebih baik diperoleh bagi tahun yang mendatang. Di samping itu juga, kekuatan-kekuatan yang ditunjukkan harus dikekalkan momentumnya serta dititik tambah agar matlamat pelaksanaan program ini dicapai dalam ertikata yang lebih bermakna.

 • 2.3.1 Kekuatan Pembudayaan Program PBSS

Hasil pemantauan terhadap pembudayaan program ini di sekolah mendapati wujudnya kerjasama yang erat dalam kalangan guru-guru, ibubapa dan pihak pentadbiran dalam menjayakan hasrat dan matlamat pengenalan program. Ini dibuktikan melalui proses penubuhan ahli jawatankuasa yang lancar, jumlah kekerapan mengadakan mesyuarat, jumlah ahli dan sistem pengurusan fail. Di samping itu juga, jawatankuasa yang dibentuk telah berjaya menetapkan dan menyebarkan polisi kesihatan sekolah berdasarkan catatan minit mesyuarat dan laporan yang diserahkan.

Pihak sekolah juga didapati telah dapat melaksanakan program PBSS mengikut garis panduan perlaksanaan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa PBSS Kebangsaan. Ini dibuktikan dengan penubuhan jawatankuasa pelaksana, perekodan kedatangan murid, dokumen dokumen rasmi dan pemilihan mengikut kriterian bagi program Rancangan Makanan Tambahan (RMT), Program Susu Sekolah, Perkhidmatan Kesihatan, perkhidmatan pergigian, program 3K dan Sekolah Kawasan Larangan Merokok.

Hasil pemantauan juga mendapati, komitmen pihak pengurusan sekolah serta warganya terhadap kesihatan dan keselamatan amatlah tinggi. Papan tanda kesihatan seperti larangan

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Secara keseluruhan hasil penilaian dan pemantauan mendapati, sekolah ini telah berjaya

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT merokok, peningkatan kesedaran kesihatan melalui kuiz pengetahuan, poster kesihatan dan sebagainya

merokok, peningkatan kesedaran kesihatan melalui kuiz pengetahuan, poster kesihatan dan sebagainya disediakan di kawasan-kawasan strategik bagi meningkatkan kesedaran murid- murid dan warga sekolah serta pelawat terhadap kepentingan menjaga kesihatan dan keselamatan dan seterusnya merealisasikan hasrat kementerian untuk menjadikan sekolah sebagai sebuah premis yang bersih, sihat dan selamat.

Dari sudut persekitaran fizikal sekolah pula, didapati kebanyakkan fasiliti-fasiliti seperti kantin, tandas, bilik khas, bilik darjah dan dewan diurus dengan baik. Soal penjagaan kebersihan, pematuhan prosedur kesihatan, penyediaan bahan sokongan kesihatan seperti sabun untuk membasuh tangan, tisu dan alat memasak amat dititikberatkan. Selain itu juga, hal-hal yang berkaitan kebersihan penyedia makanan turut diambil berat.

Kebersihan di mana-mana kawasan juga bergantung kepada usaha kita untuk menyediakan kemudahan peralatan menjaga keberihan seperti tong sampah, sinki membasuh tangan, bakul plastik, pusat pelupusan dan sebagainya. Dalam hal ini, hasil pemantauan mendapati hal-hal yang berkaitan telah diselesaikan dengan cara yang bijak dan jitu.

Dari aspek persekitaran sosial, hasil pemantauan mendapati pihak sekolah berjaya menyediakan tanggapan awal pihak luar terhadap kebersihan sekolah kerana tahap kebersihan di kawasan luar diutamakan dan diberi nafas baru. Penyediaan papan tanda larangan merokok, papan tanda jangan membuang sampah dan sebagainya menimbulkan rasa hormat warga sekolah dan warga luat terhadap kebersihan sekolah.

Memandangkan keselamatan dan kesihatan turut dipengaruhi oleh faktor emosi dan mental, pihak sekolah ini telah berjaya menyediakan bilik kaunseling yang menarik dan memenuhi keperluan kaunseling kanak-kanak. Selain itu juga, bagi melahirkan emosi dan mental yang sihat, landskap sekolah direka dengan kepelbagaian agar ia menarik dan membantu sistem penafasan manusia.

Kekuatan pembudayaan program PBSS ini juga turut dipengaruhi oleh penglibatan pelbagai komuniti baik dari dalam ataupun luar kawasan sekolah. Persatuan ibubapa dan Guru PIBG telah memainkan penting dalam memberi keyakinan terhadap komitmen kerjasama ibubapa

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT merokok, peningkatan kesedaran kesihatan melalui kuiz pengetahuan, poster kesihatan dan sebagainya

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT dengan pihak sekolah. Hasil penilaian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara

dengan pihak sekolah. Hasil penilaian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara kejayaan program dengan penglibatan pelbagai pihak yang positif terhadap pihak sekolah.

Selain itu juga, kekuatan pembudayaan program ini turut dibantu oleh usaha-usaha kesedaran terhadap usaha menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Melalui program ceramah, pameran, kuiz dan kempen kesihatan dari pelbagai kelab kemahiran kesihatan diri dalam kalangan warga sekolah dapat ditingkatkan.

Kejayaan PBSS di sekolah ini juga turut disokong oleh wujudnya fasiliti-fasiliti kesihatan yang tersedia di sekolah seperti bilik sakit, peti pertolongan cemas dan bilik pemeriksaan kesihatan. Melalui fasiliti-fasiliti ini, penjagaan kesihatan lebih mudah dan bermakna dapat dilakukan. Pendek kata, kekuatan yang ada pada sekolah ini bukan sahaja bertumpu kepada kerjasama guru dan pentadbir tetapi juga bergantung kepada fasiliti kemudahan yang dimiliki.

 • 2.3.2 Kelemahan Pembudayaan PBSS

Sungguhpun hasil penilaian menunjukkan sekolah ini memunyai kekuatan untuk membudayakan PBSS namun terdapat beberapa ruang kelemahan yang dikesan dan boleh diperbaiki. Sungguhpun begitu, penilaian ini mendapati kelemahan berlaku bukan dipengaruhi oleh sikap tetapi kemampuan untuk memenuhi keperluan.

Dalam aspek persekitaran fizikal sekolah, kelemahan-kelemahan bertumpu kepada hiasan luaran dan dalam fasiliti yang tidak mencapai standart ditetapkan, keusangan fasiliti, kerosakan dan penyediaan peralatan tambahan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini ia melibatkan kos tambahan yang perlu dipohon oleh pihak sekolah. Di samping itu juga, kesudian pihak kantin untuk menyumbang ke arah keseronokan dan ketenangan berada di kantin amatlah diharapkan.

Dalam aspek persekitaran sosial pula, masalah landskap yang tidak sesuai atau kurang menarik baik pada hiasan dalaman dan luaran pintu masuk merupakan aspek yang pelu dititik beratkan. Sungguhpun untuk membaiki kelemahan ini memerlukan kos masa, tenaga dan

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT dengan pihak sekolah. Hasil penilaian mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT wang ringgit namun satu program gotong royong ria akan diadakan. Melalui

wang ringgit namun satu program gotong royong ria akan diadakan. Melalui gotong royong ini persekitaran sosial sekolah akan lebih menarik dan menggalakkan kesihatan.

Dalam aspek penglibatan komuniti pula, kelemahan yang utama adalah kurangnya penglibatan komuniti luar dan agensi swasta dalam aktiviti dan jawatankuasa PBSS. Perkara ini berlaku disebabkan tidak terdapat program atau aktiviti yang meninitik beratkan sumbangan dan penglibatan luar.

Kelemahan dalam aspek kemahiran kesihatan diri pula hanya berlaku diakibatkan oleh kegagalan jawatankuasa untuk mengadakan pameran kesihatan secara formal. Hal ini berlaku disebabkan faktor masa, kos dan ruang.

Walaupun kelemahan-kelemahan ini kelihatan ringan dan boleh diatasi namun kelemahan- kelemahan ini menyumbang kepada prestasi pembudayaan PBSS di sekolah. Kelemahan- kelemahan ini juga tidak boleh diabaikan kerana ia akan mempengaruhi kepada aspek-aspek yang lain.

 • 2.3.3 Cadangan dan Penambahbaikan

Berdasarkan kepada kelemahan-kelemahan yang dikesan melalui program pemantauan dan penilaian yang dilakukan, langkah-langkah berikut dikenalpasti akan dapat memperbaiki kelemahan yang dilakukan.

Program Gotong Ria merupakan satu altenatif ke arah menjadikan kawasan sekolah bersih, sihat, dan menarik. Melalui gotong-royong, kos guna tenaga, kos kepakaran akan dapat diminima atau dielakkan. Dengan cara ini, pembinaan landskap bagi kawasan luaran akan dapat dilakukan. Begitu juga dengan kawasan-kawasan yang lain. Gotong royong yang dicadangkan ini akan menumpukan usaha membersih dan menyegarkan semula kawasan- kawasan yang strategik. Melalui program ini juga, penglibatan pihak luar akan dapat digalakkan.

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT wang ringgit namun satu program gotong royong ria akan diadakan. Melalui

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Kesedaran dan keperhatinan PIBG sekolah terhadap tanggungjawab bersama untuk menjayakan PBSS

Kesedaran dan keperhatinan PIBG sekolah terhadap tanggungjawab bersama untuk menjayakan PBSS perlu dipupuk melalui seminar dan mesyuarat. Dengan nilai kesedaran yang positif ibubapa secara tidak langsung terlibat dengan aktif dan berkesan. Sumbangan kewangan, tenaga dan ibu bapa juga adalah usaha yang diharapkan.

3. PENUTUP

Berdasarkan laporan dan keterangan di atas, proses penilaian dan pemantauan sesuatu program merupakan elemen yang penting untuk menilai kejayaan dan kelemahan program yang dijalankan. Aktiviti pemantauan dan penilaian bukan setakat mengesan kelemahan dan kekuatan program tetapi juga untuk menjadikan program seterusnya lebih berjaya dan lancar.

Sesungguhnya proses pendidikan di sekolah bukan setakat menguasai ilmu dan kemahiran sesuatu bidang tetapi juga melibatkan pendidikan kesihatan diri murid-murid, warga pendidik dan ibubapa. Oleh sebab itu, penglibatan kesemua pihak yang berkaitan amatlah dituntut. Di samping itu, perancangan, perbincangan dan penilaian amatlah diperlukan dalam menjayakan sesuatu aktiviti atau program yang dirancang.

BIBLIOGRAFI

Alkin, M. C. (1969). Evaluating theory development. Evaluation Comment 2:2-7.

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Kesedaran dan keperhatinan PIBG sekolah terhadap tanggungjawab bersama untuk menjayakan PBSS

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Beeby, C. E. (1978). The meaning of evaluation . Wellington: Depatmenthttp://psasir.upm.edu.my/11257/1/ FPSK_M_2003_11_A.pdf. Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Panduan Pengurusan 3K . Putrajaya : Bahagian Teknologi Pendidikan. Popham, J. W. (1975). Educational evaluation . New Jersey: Prentice Hall Inc. Sax, G. (1973). Principles of educational measurement and evaluation . California: Wadsworth Publishing Co. Inc. Stufflebeam, D. L., Foley, W. J., Gephart, W. J., Guba, E. G., Hammond, R. I., Merriman, H. O., et al. (1971). Educational evaluation and decision-making . Illinois: Peacock. Suchman, E. A. (1967). Evaluative research . New York: Russel Sage Foundation. Tyler, R. W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction . Chicago: University of Chicago Press. ZAIDA BT ISMAIL 700806035112001 18 " id="pdf-obj-18-4" src="pdf-obj-18-4.jpg">

Beeby, C. E. (1978). The meaning of evaluation. Wellington: Depatment of Education.

Cronbach, L. J. (1963). Course improvement through evaluation. Teacher College Record 64:672-683.

Doll, R. C. (1978). Curriculum improvement: decision making and process. Boston: Allyn and Bacon Inc.

Kementerian Kesihatan Malaysia (1996). http://psasir.upm.edu.my/11257/1/

Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Panduan Pengurusan 3K. Putrajaya : Bahagian Teknologi Pendidikan.

Popham, J. W. (1975). Educational evaluation. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Sax, G. (1973). Principles of educational measurement and evaluation. California:

Wadsworth Publishing Co. Inc.

Stufflebeam, D. L., Foley, W. J., Gephart, W. J., Guba, E. G., Hammond, R. I., Merriman, H. O., et al. (1971). Educational evaluation and decision-making. Illinois: Peacock.

Suchman, E. A. (1967). Evaluative research. New York: Russel Sage Foundation.

Tyler, R. W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press.

HBHE 2103:PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT Beeby, C. E. (1978). The meaning of evaluation . Wellington: Depatmenthttp://psasir.upm.edu.my/11257/1/ FPSK_M_2003_11_A.pdf. Kementerian Pelajaran Malaysia (2010). Panduan Pengurusan 3K . Putrajaya : Bahagian Teknologi Pendidikan. Popham, J. W. (1975). Educational evaluation . New Jersey: Prentice Hall Inc. Sax, G. (1973). Principles of educational measurement and evaluation . California: Wadsworth Publishing Co. Inc. Stufflebeam, D. L., Foley, W. J., Gephart, W. J., Guba, E. G., Hammond, R. I., Merriman, H. O., et al. (1971). Educational evaluation and decision-making . Illinois: Peacock. Suchman, E. A. (1967). Evaluative research . New York: Russel Sage Foundation. Tyler, R. W. (1950). Basic principles of curriculum and instruction . Chicago: University of Chicago Press. ZAIDA BT ISMAIL 700806035112001 18 " id="pdf-obj-18-49" src="pdf-obj-18-49.jpg">